Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto"

Transkripcija

1 Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec: Obrazložitev: Predlog sklepov: Obravnava in sprejem predloga Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 v prvi obravnavi Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 odl. US, 76/08, 100/08 odl. US, 79/09, 14/10 odl. US, 51/10 in 84/10 odl. US, 51/2010, 84/2010 odl. US, 40/2012-ZUJF), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011-UPB4, (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12), Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št.40/2012, 55/2012 Skl.US, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013- ZOsn-I, 63/2013-ZJAKRS-A), Statut Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013) Ana TOŠIĆ, v. d. direktorja občinske uprave Katarina PETAN, vodja Urada za finance in računovodstvo V prilogi 1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 v prvi obravnavi. PRILOGE: 1. predlog Odloka o proračunu MONM za leto 2015, 2. obrazložitev k predlogu Odloka. Gregor MACEDONI ŽUPAN MESTNE OBČINE NOVO MESTO

2 MESTNA OBČINA NOVO MESTO PRORAČUN ZA LETO 2015 Novo mesto, februar

3 KAZALO PRORAČUN 2015 Poglavje Vsebina Stran 1 Odlok o proračunu za leto Izhodišča za pripravo proračuna Splošni del proračuna 15 Izkaz prihodkov in odhodkov.. 16 Izkaz račun finančnih terjatev in naložb Izkaz računa financiranja Obrazložitve splošnega dela proračuna Posebni del proračuna.. 38 Prihodki Odhodki Obrazložitev posebnega dela proračuna Obrazložitev načrta razvojnih programov Kadrovski načrt

4 1 ODLOK O PRORAČUNU Mestne občine Novo mesto za leto

5 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 odl. US, 76/08, 100/08 odl. US, 79/09, 14/10 odl. US, 51/10 in 84/10 odl. US, 51/2010, 84/2010 odl. US, 40/2012-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/2011- UPB4, (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št.40/2012, 55/2012 Skl.US, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 63/2013-ZOsn-I, 63/2013- ZJAKRS-A) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 7/2013) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na redni seji dne sprejel O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (Vsebina odloka) S tem odlokom se za Mestno občino Novo mesto za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2. člen (Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih zneskih: 4

6 5

7 Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 3. člen (Izvrševanje proračuna) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta. 6

8 4. člen (Prerazporejanje pravic porabe) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunskega uporabnika oziroma med podprogrami v okviru glavnih programov na predlog vodje notranje organizacijske enote ob predhodnem soglasju Urada za finance in računovodstvo odloča župan, v višini 20 %. Znotraj proračunske postavke med konti in podkonti lahko Urad za finance in računovodstvo prerazporeja samostojno in brez omejitev. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji. 5. člen (Začasno zadržanje izvrševanja proračuna) Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah. 6. člen (Namenski prihodki in odhodki proračuna) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: - lastni prihodki krajevnih skupnosti, krajevni samoprispevek, vrnjena sredstva vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje; - prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 s spremembami in dopolnitvami), ki se uporabijo za namen, določen v navedenem zakonu; - prihodki turistične takse na osnovi Odloka o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 78/1998 s spremembami), ki se uporabijo za namen, določen v navedenem odloku; - okoljska dajatev na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09), ki se uporabi za namen, določen v zakonu, ki ureja financiranje občin; - okoljska dajatev na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 70/10), ki se uporabi za namen, določen v zakonu, ki ureja financiranje občin; - prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta sredstva iz državnega proračuna, iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za 7

9 sofinanciranje investicij in drugih projektov, ki se uporabijo za namen določen v pogodbi; - najemnina gospodarske javne infrastrukture iz naslova obveznih gospodarskih javnih služb. Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek in v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun. Če so namenski prihodki v proračun vplačani v nižjem obsegu, kot je izkazano v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev. Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun za naslednje leto in se porabijo za namene oziroma projekte, za katere so opredeljena. 7. člen (Splošna proračunska rezervacija) V proračunu se zagotavljajo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki ne smejo presegati 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. O uporabi teh sredstev odloča župan. 8. člen (Proračunska rezerva) V proračunu se zagotavljajo sredstva proračunske rezerve največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. O uporabi sredstev rezerv odloča župan in o tem obvešča občinski svet. 9. člen (Enkratne dotacije) Župan lahko v okviru proračunske postavke Proslave, pokroviteljstva, prireditve in drugo odloča o enkratni odobritvi sredstev organizacijam, društvom ter pravnim osebam in fizičnim osebam. Skupni znesek odobrenih sredstev posameznemu prejemniku ne sme presegati 700 EUR in ne more biti odobren za namen, za katerega je prejemnik prejel oziroma prejema sredstva iz proračuna tekočega leta. 10. člen (Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. 8

10 Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika: v letu % navedenih pravic porabe in v letu % navedenih pravic porabe. Glede na drugi odstavek tega člena lahko neposredni uporabnik prevzema obveznosti v prihodnjih letih samo, če ima za te namene načrtovane odhodke v veljavnem načrtu razvojnih programov. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter koncesijske pogodbe. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči, namenskih sredstev Evropske unije, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe. O prevzemanju obveznosti po pogodbah o zakupu ali najemu, ki jih sklepajo neposredni uporabniki občinskega proračuna in pri katerih lastninska pravica preide ali lahko preide z najemodajalca na najemnika, morajo le-ti pred prevzemom navedenih obveznosti pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za finance. Ne glede na prejšnji odstavek neposredni uporabnik odloča o prevzemanju obveznosti zaradi sprememb določb pogodbe o zakupu ali najemu, ki nimajo finančnih posledic, ali sprememb, ki so posledice tečajnih razlik. 11. člen (Spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov. Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitve projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov. Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki. Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov v načrtu razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o 9

11 uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov in je izhodiščna vrednost višja od EUR. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. 4. POSEBNOSTI RAVNANJA S STVARNIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE 12. člen (Odpis dolgov) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2015 odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga dolžnikom do občine, in sicer največ do skupne višine EUR vseh dolgov v posameznem letu in če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Dolžniku, ki mu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga. Kot dolg se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev. O odpisu dolga župan poroča občinskemu svetu ob sprejemu zaključnega računa. 5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 13. člen (Obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) V letu 2015 se občina lahko zadolži do višine EUR za financiranje investicij, predvidenih v občinskem proračunu. Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje v obseg zadolževanja. Za potrebe upravljanja občinskega dolga (refinanciranje) se občina lahko za leto 2015 zadolži do višine ,00 EUR. Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena se ne šteje v obseg zadolževanja občine. Dolenjske lekarne Novo mesto p.o. se lahko v letu 2015 kratkoročno zadolžijo za največ ,00 EUR. 10

12 Mestna občina Novo mesto za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2015 ne bo izdajala poroštev. 14. člen (Začasno financiranje v letu 2015) V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Novo mesto v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 15. člen (Uveljavitev odloka) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Številka: /2014 Datum: Gregor MACEDONI ŽUPAN MESTNE OBČINE NOVO MESTO 11

13 2 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA Mestne občine Novo mesto za leto

14 Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine, ki se kasneje podrobneje opredeli v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov proračuna in predstavlja za neposredne uporabnike zgornjo mejo pravic porabe (pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika prevzemati in plačevati obveznosti v breme sredstev na določeni proračunski postavki kontu). Sestavljen je iz vrste dokumentov s katerimi se določa globalni obseg po ekonomskih namenih, notranja struktura, obseg in vsebina proračuna po posameznih programih. Letni proračun občine sprejema občinski svet na predlog župana. Naloge in projekti, ki se financirajo v okviru letnega proračuna, so opredeljeni v posebnem delu proračuna posameznega neposrednega proračunskega uporabnika in v letnem načrtu razvojnih programov. Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike avtonomne, pri čemer pa so zavezane, da upoštevajo veljavne predpise s področja javnih financ. Da bi se zagotovil enoten pristop oblikovanja proračunov občin, ki izhaja iz veljavnih predpisov, Ministrstvo za finance pomaga poenotiti pristop pri oblikovanju navedenega dokumenta s posredovanjem proračunskega priročnika in aplikacije APPrA-O. 1.1 Pravne podlage za sestavo proračuna Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov. Pri pripravi predloga proračuna Mestne občine Novo mesto in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov za leto 2014 smo uporabili naslednje predpise: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12; v nadaljevanju ZJF), Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08-ZFO-1A), Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012), Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 8/05-popr., 138/06 in 108/2008) in Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00). 13

15 Pri pripravi proračuna za leto 2014 smo upoštevali tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju ZR), in sicer: Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12). V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa smo upoštevali: Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljevanju: UEM), Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju ZSDrP). Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, smo upoštevali Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US:U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju ZJU). Vsebina in struktura proračuna občine temelji na 10. členu ZFJ. Tako je proračun sestavljen iz treh delov in sicer: splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov - NRP. 1.2 Izhodišča za pripravo proračuna MO NM za leto 2015 Proračun MONM za leto 2015 je pripravljen na osnovi: - proračunskega priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2015, - makroekonomskih izhodišč in dokumentov sprejetih na državnem nivoju, - predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2015 in predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015, - dogovora o višini povprečnine za leto 2015 med Vlado RS in reprezentativnimi združenji občin (Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije), - predloga zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, - realizacije proračuna MONM v letu 2014 in neplačanih zapadlih obveznosti iz leta 2014, - zasledovanja ciljev uravnoteženja občinskih javnih financ in sicer z nadaljevanjem ukrepov za zmanjševanje javnofinančnih odhodkov ter z ukrepi na strani prihodkov. 14

16 3 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA Mestne občine Novo mesto za leto 2015: - izkaz prihodkov in odhodkov - izkaz računa finančnih terjatev in naložb - izkaz računa financiranja 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 4 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA Mestne občine Novo mesto za leto

23 Splošni del proračuna Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju občina) vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere. Račun finančnih terjatev zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog države oz. občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah. V računu financiranja izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom. Obrazložitev splošnega dela proračuna oziroma bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja za leto 2014 za občino sledi v nadaljevanju. 2.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Iz predložene bilance prihodkov in odhodkov občine je razvidno, da v letu 2015 načrtujemo EUR prihodkov in EUR odhodkov, kar predstavlja proračunski presežek v višini EUR. Pregled javnofinančnih prihodkov in odhodkov občine po letih ter njihovo gibanje je razvidno iz spodnje tabele in grafa. 22

24 Tabela št. 1: Pregled javnofinančnih prihodkov in odhodkov občine po letih v EUR Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija PLAN PRIHODKI ODHODKI RAZLIKA Graf št. 1. Gibanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov proračuna občine po letih v tisoč EUR PRIMERJAVA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA PO LETIH (V EUR) PRIHODKI ODHODKI RAZLIKA OBRAZLOŽITEV BILANCE PRIHODKOV OBČINE Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov: davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke. Skladno z Zakonom o financiranju občin se za ugotovitev primernega obsega sredstev za financiranje nalog občine upoštevajo stroški financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroški: 1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in 23

25 kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna; 2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna; 3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom; 4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna; 5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb. Vlada z uredbo podrobneje določi naloge iz prejšnjega odstavka, katerih stroški se upoštevajo pri ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun povprečnine. Planirani prihodki občine za leto 2015 znašajo EUR. Pregled realiziranih in planiranih prihodkov proračuna občine po letih je razviden iz spodnje tabele. Tabela št. 2: Pregled realiziranih in planiranih prihodkov proračuna občine po letih v EUR in v deležu Realizacija delež Realizacija delež Realizacija delež PRORAČUN delež VRSTA PRIHODKA 2012 v % 2013 v % 2014 v % 2015 v % Davčni prihodki , , , ,91 Nedavčni prihodki , , , ,23 Kapitalski prihodki , , , ,93 Prejete donacije / , , ,05 Transferni prihodki , , , ,88 SKUPAJ , , , ,00 V bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2015 je načrtovanih EUR skupnih prihodkov. V primerjavi z realizacijo prihodkov proračuna za leto 2014 so planirani prihodki višji za 24 % oziroma za EUR. Povečanje skupnih prihodkov izhaja predvsem zaradi povečanja transfernih prihodkov v proračunu leta 2015 in sicer za 280 % oziroma za EUR v primerjavi s realizacijo leta Struktura planiranih prihodkov za leto 2015 je razvidna iz spodnjega grafa (zaradi nizkega zneska in posledično zanemarljivega deleža so izpuščene donacije). 24

26 Graf št. 2: Struktura prihodkov proračuna za leto 2015 STRUKTURA PRIHODKOV PRORAČUNA ZA LETO ,9% 0,1% 17,2% 19,9% 61,9% Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki Prejete donacije Transferni prihodki DAVČNI PRIHODKI Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V bilanci prihodkov proračuna za leto 2015 načrtujemo med davčnimi prihodki v skladu z ekonomsko klasifikacijo prihodke po naslednjih skupinah prihodkov: davki na dohodek in dobiček, davki na premoženje, domači davki na blago in storitve. Višina posameznih davčnih prihodkov občine po letih je razvidna iz spodnje tabele in grafa. Tabela št. 3: Pregled davčnih prihodkov občine po letih v EUR in v deležu Realizacija delež Realizacija delež Realizacija delež PRORAČUN delež VRSTA PRIHODKA 2012 v % 2013 v % 2014 v % 2015 v % Davek na dohodek , , ,46 in dobiček ,83 Davki na , , ,96 premoženje ,90 Domači davki na , , ,58 blago in storitve ,27 SKUPAJ , , , ,00 25

27 Graf št. 3: Struktura davčnih prihodkov občine po letih STRUKTURA DAVČNIH PRIHODKOV PO LETIH 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,3 3,3 3,4 3,6 20,9 21,3 21,8 25,0 76,8 75,4 74,8 71, Plan 2015 Domači davki na blago in storitve Davki na premoženje Davki na dohodek in dobiček Davki na dohodek in dobiček Med davki na dohodek in dobiček je glavni in edini načrtovani prihodek, ki pripada občini kot odstopljeni vir dohodnine iz državnega proračuna, prihodek iz glavarine na kontu dohodnina odstopljen vir občini v znesku EUR. Na osnovi Zakona o financiranju občin sodi dohodnina v vire financiranja občin in sicer za posamezno proračunsko leto v višini primerne porabe, čeprav je v skladu z zakonom dohodnina prihodek državnega proračuna. Vlada RS je z reprezentativnima združenjema občin sklenila dogovor o višini povprečnine za leto Povprečnina, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin, se za leto 2015 je določena na naslednji način: - za obdobje od do v višini 525 EUR in - za obdobje od do v višini 500,83 EUR. 26

28 Dohodnina kot odstopljen vir občini v letu 2015 predstavlja 71 % vseh davčnih prihodkov in 44 % vseh planiranih prihodkov proračuna za leto Iz spodnje preglednice je razvidno gibanje deleža dohodnine v celotnih prihodkih proračuna občine po letih. Tabela št. 4: Gibanje deleža dohodnine v celotnih prihodkih proračuna občine po letih v EUR Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija PRORAČUN VRSTA PRIHODKA Dohodnina Prihodki iz proračuna Delež v skupnih prihodkih v % 52,61 51,19 48,17 51,87 57, Davki na premoženje Davki na premoženje so v bilanci prihodkov in odhodkov občine za leto 2015 načrtovani v skupni višini EUR in predstavljajo 25 % vseh davčnih prihodkov. V to skupino davkov sodijo davki na nepremičnine in premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet z nepremičninami in na finančno premoženje. Zaračunavajo se bodisi v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča Ob upoštevanju sprememb Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto(uradni list RS, št. 95/14) in višjih vrednosti točk po sprejetem Sklepu o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št.94/14), ki jih je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel na 3. seji, dne , v letu 2015 načrtujemo za cca. 10 % višje prihodke od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v primerjavi z realiziranimi prihodki od NUSZ v letu In sicer prihodke od NUSZ v letu 2015 od pravnih in fizičnih oseb in zamudnih obresti ocenjujemo na: prihodke od pravnih oseb v višini prihodke od fizičnih oseb v višini prihodke od zamudne obresti v višini Skupaj: EUR EUR EUR EUR Prihodki od davkov na dediščine in darila so ocenjeni na EUR. Ocena je narejena na podlagi dosežene realizacije davkov v preteklih letih, saj na prihodke iz naslova davkov na dediščine in darila občina ne more vplivati. Davek na dediščine in darila plačuje fizična oseba, ki v državi podeduje ali dobi v dar denar ali premoženje oziroma prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. 27

29 Prihodki iz naslova davkov na promet nepremičnin in na finančno premoženje fizičnih in pravnih oseb so ocenjeni v višini EUR upoštevaje dinamiko gibanja v zadnjih letih. Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži. Domači davki na blago in storitve Prihodki iz naslova domačih davkov na blago in storitve so ocenjeni v višini EUR in predstavljajo 3,5 % vseh davčnih prihodkov. Prihodki iz tega naslova davkov so planirani na podlagi dosežene realizacije leta 2014 in preteklih let. Prihodki iz tega naslova zajemajo davek od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15 % od vrednosti dobitka pri igrah na srečo v državi, posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic, ki jo plačujejo pravne osebe in zasebniki po zakonu o začasni ureditvi prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic. Med prihodke iz naslova drugih davkov na uporabo blaga in storitev spadajo tudi turistična taksa, komunalne takse, ki so določene z občinskimi akti na podlagi Zakona o komunalnih taksah, in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki predstavljajo nadomestilo uporabnikov za uporabo gozdnih cest po odmeri gozdnogospodarskih organizacij. V podskupino domačih davkov na blago in storitve vključujemo tudi takse iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov NEDAVČNI PRIHODKI Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od upravljanja z občinskim premoženjem, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu in druge nedavčne prihodke. Nedavčni prihodki so planirani v višini EUR, kar predstavlja 17 % vseh načrtovanih prihodkov proračuna za leto Največji delež nedavčnih prihodkov v proračunu za leto 2015 predstavljajo prihodki od premoženja v višini EUR (prihodki od najemnin GJI) ter prihodki iz naslova plačil komunalnih prispevkov. Višina planiranih nedavčnih prihodkov in pregled le teh po letih sta razvidna iz naslednje tabele. 28

30 Tabela št. 5: Pregled nedavčnih prihodkov občine po letih v EUR in v deležu Realizacija delež Realizacija delež Realizacija delež PRORAČUN delež VRSTA PRIHODKA 2012 v % 2013 v % 2014 v % 2015 v % Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja , , , ,01 Takse in pristojbine , , , ,29 Globe in druge denarne kazni , , , ,65 Prihodki od prodaje blaga in storitev , , , ,45 Drugi nedavčni prihodki , , , ,60 SKUPAJ , , , ,0 0 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dividend podjetij, v katerih ima občina lastninske deleže oziroma delnice, so za leto 2015 planirani v višini EUR. Prihodki od obresti so v letu 2015 načrtovani v višini EUR in predstavljajo prihodke od obresti od sredstev na vpogled in prihodke od depozitov namenskih in nenamenskih sredstev. Prihodki od premoženja so planirani v višini EUR. Prihodki zajemajo planirane prilive iz najemnin za poslovne prostore in zemljišča, zakupnine, podeljene koncesije, prihodke iz naslova nadomestil za dodelitev služnosti in nadomestilo za podelitev stavbne pravice in najemnin za najeto javno gospodarsko infrastrukturo. Najemnina za javno gospodarsko infrastrukturo je namenski prihodek najemodajalca in se namensko porabiti za gradnjo, nakup in obnovo javne gospodarske infrastrukture. V proračunu je iz tega naslova planirano EUR prihodkov od podjetja Komunale Novo mesto d.o.o. in podjetja CeROD d.o.o. Novo mesto. Njena višina je planirana na osnovi predračuna amortizacije za leto Takse in pristojbine Med upravne takse in pristojbine uvrščamo tiste vrste taks, ki predstavljajo delno plačilo na osnovi Zakona o upravnih taksah, ki se po predpisani tarifi zaračunavajo kot odškodnina za opravljene storitve javne uprave. Planirane so v višini EUR. Globe in druge denarne kazni Gre za denarne kazni za prekrške, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po občinskih predpisih. Globe in druge kazni so planirane v višini EUR. 29

31 Od tega znašajo globe za prekrške EUR, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora EUR ter povprečnine na podlagi zakona o prekrških EUR. Prihodki od prodaje blaga in storitev Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v znesku EUR. Med navedeno vrsto prihodkov štejemo povračila obratovalnih stroškov, prihodke od prodaje sprememba prostorskega načrta, prihodke od počitniške dejavnosti in druge prihodke od prodaje oziroma zaračunavanja storitev uporabnikom. Drugi nedavčni prihodki Drugi nedavčni prihodki občine so za leto 2015 planirani v višini EUR. Največji oziroma večinski delež drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov v višini EUR. Plačujejo se kot prispevki za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Višina komunalnega prispevka se določa na podlagi odloka o komunalnem prispevku. Navedena ocena temelji na prihodkih od odmere komunalnega prispevka v letu 2014, odmere komunalnega prispevka v zvezi s priključitvami obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje v naseljih Birčna vas, Stranska vas in Križe, plačilu zapadlih obrokov komunalnega prispevka s strani investitorja oz. podjetja Dolnov d.o.o. v letu 2015 (po izdani odločbi za odmero komunalnega prispevka v zvezi s pozidavo blokov na območju OPPN Mrzla dolina-zahod iz leta 2014) in glede na pričakovane večje investicije v občini. Vsebuje tudi plačilo komunalnega prispevka MONM za Vzhodno tribuno Portoval (odhodek je planiran tudi na proračunski postavki Vzhodna tribuna Portoval) KAPITALSKI PRIHODKI Kapitalski prihodki so prihodki realizirani iz naslova prodaje stvarnega premoženja na osnovi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, to je prodaje zgradb, prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev, kot tudi prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. V proračunu kapitalski prihodki predstavljajo 1 % vseh planiranih prihodkov proračuna za leto 2015 in so planirani v višini EUR. Prihodki od prodaje zgradb in prostorov predstavljajo pridobljena sredstva od prodaje nepremičnega premoženja in sicer od prodaje stanovanj. Prihodki od prodaje nepremičnega premoženja so v skladu z Zakonom o javnih financah namenski prihodki, ki se v celoti namenjajo za vzdrževanje, obnovo in nakup premoženja občine. Prihodki od prodaje zemljišč predstavljajo prihodke pridobljene s prodajo stavbnih in kmetijskih zemljišč, ki jih občina ne potrebuje več. V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin je treba premoženje samoupravne lokalne skupnosti, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, prodati ali na drug ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo. Predvidena višina prihodkov je načrtovana v Skladu z Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto Za leto 2015 so tako 30

32 planirani le prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini EUR in prihodki od prodaje druge opreme v višini EUR in prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev v višini EUR PREJETE DONACIJE Donacije iz domačih in tujih virov so prostovoljna nakazila sredstev, prejeta na podlagi sporazumov, pogodb od domačih pravnih ali fizičnih oseb ali iz tujine za določene namene, za katere se ta sredstva dodelijo. Višina predvidenih donacij je ocenjena na EUR TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki so prihodki iz drugih javnofinančnih institucij in blagajn na ravni države, ki niso izvirni prihodki občinskega proračuna in predstavljajo le transfer iz drugih blagajn na ravni financiranja. Predvideni priliv transfernih prihodkov v letu 2015 je EUR in predstavlja 20 % vseh planiranih proračunskih prihodkov. Največji del predstavljajo planirana prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko in sicer za drugo fazo projekta CEROD II, projekt Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema, za projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske. Pregled transfernih prihodkov proračuna občine skozi leta je razviden iz spodje tabele. Tabela št. 6: Pregled transfernih prihodkov občine po letih v EUR Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija PRORAČUN VRSTA PRIHODKA I. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Prejeta sredstva iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz občinskih proračunov ,00 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov II. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU SKUPAJ I.+II Struktura transfernih prihodkov v proračunu za leto 2015 je razvidna iz grafičnega prikaza 31

33 Graf št. 4: Struktura transfernih prihodkov za leto 2015 STRUKTURA TRANSFERNIH PRIHODKOV PRORAČUNA ZA LETO 2015 Prejeta sredstva iz državnega proračuna; 13,2% Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov; 16,5% Prejeta sredstva iz proračuna EU; 70,5% Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij V predloženem predlogu proračuna načrtujemo transferne prihodke iz državnega proračuna in prejeta sredstva iz drugih javnih skladov. Transferni prihodki iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz državnega proračuna so planirana v višini EUR v okviru katerih so predvidena sredstva za sofinanciranje naslednjih investicij: za Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema višini EUR, za Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske v višini EUR, sredstva iz državnega proračuna OŠ Drska ZFO v višini EUR, sredstva iz državnega proračuna ČN Otočec ZFO v višini EUR, požarna taksa EUR, ostala sredstva prejeta iz državnega proračuna v višini EUR. Transferni prihodki iz drugih javnih skladov Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov so predvidena v višini EUR, okviru katerih so predvidena sredstva za sofinanciranje naslednjih investicij: prejeta sredstva NZS za osvetlitev Portovala v višini EUR, za investicije UN Zdravstveni kompleks v višini EUR, sredstva Fundacije za šport za energetsko sanacijo ŠD Marof v višini EUR, 32

34 sredstva Fundacije za šport za osvetlitev Portovala v višini EUR, sredstva za ureditev parkirišč pri Zdravstvenem domu NM v višini EUR. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije Preko državnega proračuna načrtujemo tudi sredstva EU, in sicer v višini EUR. Za projekt izgradnje druge faze odlagališča CeROD II je predvidenih EUR sredstev EU iz kohezijske politike. Za projekt Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema je predvidenih EUR, za izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske je predvidenih EUR sredstev EU iz kohezijske politike. Za Program za varstvo zraka PM10 planiramo kohezijska sredstva v višini EUR. Za projekt Evropa za državljane so predvidena sredstva v višini EUR. OBRAZLOŽITEV BILANCE ODHODKOV OBČINE Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na: tekoče odhodke (skupina 40) tekoče transferje (skupina 41) investicijske odhodke (skupina 42) in investicijske transferje (skupina 43). Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov proračuna občine za leto 2015 v višini EUR. Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev razvidna iz obrazložitev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov. Izhodišča pri načrtovanju odhodkov proračuna MONM za leto 2015 Na osnovi zakonodaje smo tekoče odhodke planirali v skladu z naslednjimi izhodišči: - zagotovili smo sredstva za vse zakonske obveznosti po področjih porabe (stroške dela, transfere posameznikom in gospodinjstvom ), - zagotovili smo sredstva za fiksne obveznosti (glavnice in obresti kreditov ), - znižanje izdatkov za blago in storitve (materialni stroški) ter plač v skladu z že sprejetim ZUJF. Pri planiranju investicijskih odhodkov smo upoštevali naslednje prioritete: - prenos predobremenitev (zadržana sredstva, zapadle neplačane obveznosti iz naslova investicij) iz leta 2014, 33

35 - v proračun smo uvrstili investicije vezane na prijave na razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev (ZFO, izboljšanje kakovosti zraka, energetske sanacije ), - investicije s katerimi prioritetno rešujemo zakonsko primarno dejavnost občine (vodovodni sistemi, kanalizacijski sistemi, reševanje problema z odpadki, komunalno opremljanje področij opredeljenih z občinskim podrobnim prostorskim aktom), - v proračun smo uvrstili investicije, za katere smo že pridobili odločbe o sofinanciranju s strani države ali EU in za katere so že podane vloge za pridobitev sredstev sofinanciranja (npr. Fundacija za šport), - investicijsko vzdrževanje objektov v lasti MONM (upravne stavbe in objekti v upravljanju javnih zavodov) in gospodarske javne infrastrukture (GJI). Ekonomska klasifikacija nam omogoča, da ugotovimo, kaj plačujemo iz javno finančnih virov in je osnova za knjiženje transakcij poračuna in osnova za pripravo konsolidirane bilance javno finančnih sredstev. Po ekonomskih namenih so deleži skupin naslednji: - 25 % planiranih odhodkov odpade na tekoče odhodke, - 37 % planiranih odhodkov odpade na tekoče transferje, - 37 % odhodkov je predvidenih za investicijske odhodke in - 1 % sredstev za investicijske transferje. Javnofinančni odhodki proračuna občine po letih so prikazani v spodnji tabeli. Tabela št. 7: Javnofinančni odhodki občine po letih v EUR Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija PRORAČUN VRSTA ODHODKA Tekoči odhodki Tekoči transferji Investicijski odhodki Investicijski transferji SKUPAJ Graf št. 5: Struktura javnofinančnih odhodkov proračuna za leto 2015 STRUKTURA JAVNOFINANČNIH ODHODKOV PRORAČUNA ZA LETO 2015 Invest. transferji; 0,8% Invest. odhodki; 37,2% Tekoči odhodki; 25,5% Tekoči transferji; 36,5% 34

36 2.1.6 TEKOČI ODHODKI Med tekoče odhodki štejemo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti za dolgove ter sredstva izločena v rezerve. Med izdatke za blago in storitve sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče vzdrževanje (tekoče vzdrževanje javnih objektov, javne razsvetljave, semaforskih naprav, cest ) in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter vsa plačila storitev, ki jih za občino opravljajo pravne in fizične osebe. Za leto 2015 je predvideno zvišanje tekočih odhodkov v primerjavi z doseženo realizacijo leta 2014 za 8 %. Za tekoče odhodke je v letu 2015 namenjenih EUR in predstavljajo 25 % vseh planiranih odhodkov proračuna za leto Sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim so predvidena v višini EUR in v primerjavi z realizacijo predvideno za leto 2014 ostajajo na enaki ravni. Predvidena sredstva za izdatke za blago in storitve so predvidena v višini EUR in se v primerjavi z realizacijo za leto 2014 zvišujejo za 7 %. Eden največjih deležev v skupno planiranih tekočih odhodkih predstavljajo odhodki za tekoča vzdrževanja v višini EUR. Pri tem gre v pretežni meri za vzdrževanje lokalnih občinskih cest, cestne javne razsvetljave, vzdrževanje zelenih površin, tekoče vzdrževanje komunalnih objektov in mostov, športnih igrišč) in ostalega občinskega premoženja. Plačila domačih obresti so planirana v višini EUR in so namenjena plačilu obresti po sklenjenih kreditnih pogodbah. V primerjavi z doseženo realizacijo leta 2014 se povečujejo za 29 % na račun planiranega dodatnega zadolževanja TEKOČI TRANSFERJI V proračunu za leto 2015 je za tekoče transferje namenjeno EUR, kar pomeni 37 % vseh planiranih odhodkov proračuna za leto V primerjavi z doseženo realizacijo leta 2014 se zmanjšujejo za 0,4 %. V tej skupini so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere plačnik od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačilo ne opravi nikakršne storitve. Gre za sredstva namenjena financiranju dejavnosti javnih zavodov za pokrivanje stroškov plač in drugih izdatkov zaposlenim, materialnih stroškov ter premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in subvencije izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in drugim javnim in zasebnim podjetjem. Prav tako so tu zajeti transferji posameznikom za zagotavljanje socialne varnosti, regresiranje prevozov učencev v šolo, regresiranje oskrbe v domovih, štipendije, pokrivanje razlike med ceno programa v vrtcih in starši, izplačila družinskim pomočnikom in drugo. 35

37 Izdatki za subvencije so planirani v višini EUR, transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini EUR, transferi nepridobitnim organizacijam v višini EUR ter drugi tekoči domači transferi v višini EUR INVESTICIJSKI ODHODKI Investicijski odhodki vključujejo plačila iz proračuna, namenjena pridobitvi, izgradnji ali nakupu opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev (zgradb in prostorov, zemljišč, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev). Zajemajo tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine. Investicijski odhodki so v predloženem proračunu za leto 2015 planirani v višini EUR in so v primerjavi z realizacije za leto 2014 višji za 60 % oziroma za EUR. V spodnji tabeli je prikazana realizirana in planirana višina investicijskih odhodkov občine po letih in njihov delež v celotnih odhodkih proračuna občine. Tabela št. 8: Pregled planiranih in realiziranih investicijskih odhodkov občine po letih v EUR in njihov delež v celotnih odhodkih proračuna Realizacija Realizacija Realizacija Realizacija PRORAČUN Investicijski odhodki Delež v odhodkih v % 38,23 36,41 33,37 27,22 37,24 Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je predvidenih EUR. V okviru sredstev za investicijsko vzdrževanje in obnovo v višini EUR so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove občinskih cest, cestne razsvetljave, komunalne infrastrukture, nujnih vzdrževalnih del na objektih šol, šolskih športnih igrišč in drugih objektih. Posamezne investicijske naloge bodo opredeljene v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Novo mesto po posameznih letih za obdobje INVESTICIJSKI TRANSFERJI Investicijski transferji so prenesena denarna nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (javnih podjetij in drugih upravljavcev premoženja občine, javni zavodi) za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih osnovnih sredstev ter za obnove. Znesek investicijskih transferjev predstavlja v proračunu za leto 2015 znesek EUR. Namenjeni so šolam, vrtcem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto za investicijsko vzdrževanje. 36

38 PRORAČUNSKI PRESEŽEK Proračunski presežek v bilanci prihodkov in odhodkov je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v tekočem proračunskem obdobju. Za proračunsko leto 2015 je predviden proračunski presežek v višini EUR PRENESENE NEPLAČANE OBVEZNOSTI IZ LETA 2014 Glede na stanje likvidnosti konec meseca decembra 2014 smo imeli neporavnanih zapadlih obveznosti v višini EUR, ki smo jih morali prenašati v proračunsko leto RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev Račun zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev). Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaj prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev občine oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine v podjetjih. Saldo na računu finančnih terjatev in naložb za leto 2015 predstavlja EUR vračil v preteklosti danih posojil za nakup stanovanj. Sredstev za nakup kapitalskih deležev v proračunu ni zagotovljenih, ravno tako se ne predvideva prodaja lastniških deležev oziroma naložb. 2.3 RAČUN FINANCIRANJA V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov. Zadolževanje Za leto 2015 je predvideno zadolževanje proračuna do višine EUR za namene opredeljene v Odloku proračuna za leto Odplačilo dolga Za odplačilo glavnice dolga iz najetih kreditov v preteklih letih je v proračunu za leto 2015 predvidenih EUR odplačil glavnice kreditov poslovnim bankam, ki zapadejo v plačilo v letu

39 5 POSEBNI DEL PRORAČUNA Mestne občine Novo mesto za leto 2015: - prihodki - odhodki 38

40 REALIZACIJA PRIHODKOV 39

41 40

42 41

43 42

44 43

45 REKAPITULACIJA ODHODKOV 44

46 ODHODKI PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH IN KONTIH PLAN

47 46

48 47

49 48

50 49

51 50

52 51

53 52

54 53

55 54

56 55

57 56

58 57

59 58

60 59

61 60

62 61

63 62

64 63

65 64

66 65

67 66

68 67

69 68

70 69

71 70

72 71

73 72

74 73

75 74

76 75

77 76

78 77

79 78

80 79

81 80

82 81

83 82

84 83

85 84

86 85

87 86

88 87

89 88

90 89

91 90

92 91

93 92

94 93

95 94

96 95

97 96

98 97

99 98

100 99

101 100

102 101

103 102

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, 4. 4. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu str.

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge) II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejel na svoji 4.

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009)

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009) OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 1.1. UVOD Proračun Občine Žirovnica za leto 2009 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 10.

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PETRA PERKO UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO JAVNE FINANCE V SLOVENIJI OD LETA 2000 Ljubljana, junij 2010 PETRA PERKO IZJAVA

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ,

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Mestne občine Nova Gorica POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Vsebina 1 UVOD 3 2 ANALIZA KONCESIJSKIH DAJATEV 4 2.1 IGRE NA SREČO, OD KATERIH DOBIVA SREDSTVA FUNDACIJA 5 2.2 KONCESIJSKI VIRI 6 2.3 KONCESIJSKE DAJATVE

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 Revizijsko poročilo Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2016 Številka: /2017 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2016 Številka: /2017 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO Številka: 4103-0001/2017 Datum: 20. 4. 2017 KAZALO 1. UVOD... 3 2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA... 3 3.

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Microsoft Word - uvod doc

Microsoft Word - uvod doc Številka: 410-0036/2010 Datum: 16.02.2011 OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Zadeva: I. OBRAVNAVE ODLOKA O PROU OBČINE SEVNICA ZA LETO 2012 Proračunsko gradivo ima tri temeljne sestavine: Splošni del, ki zajema

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 6 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933... 6 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008...

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več