Razpis - podiplomski študij

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Razpis - podiplomski študij"

Transkripcija

1 RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza na Primorskem razpisuje naslednje študijske programe UP Fakultete za management (UP FM): Članica UP Ime študijskega programa Magistrski študijski programi 2. stopnje UP FM UP FM (koordinatorica), UP FHŠ, UP FVZ in UP FTŠ Turistica EKONOMIJA IN FINANCE (izvedba v slovenskem in angleškem jeziku) MANAGEMENT (izvedba v slovenskem in angleškem jeziku) PRAVO ZA MANAGEMENT MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * UP FAKULTETA ZA MANAGEMENT (UP FM) Cankarjeva 5, 6000 Koper SPLETNA STRAN: Telefon: +386 (5) , +386 (5) Faks: +386 (5) Elektronski naslov: Informativno mesto: UP FM, Cankarjeva 5, Koper UP Fakulteta za management (UP FM) v študijskem letu 2019/2020 razpisuje magistrske študijske programe 2. stopnje: Ekonomija in finance (izvedba v slovenskem in angleškem jeziku), Management (izvedba v slovenskem in angleškem jeziku) ter Pravo za management. V sodelovanju z UP Fakulteto za humanistične študije, UP Fakulteto za vede o zdravju in UP Fakulteto za turistične študije Turistico razpisuje tudi interdisciplinarni magistrski študijski program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja. Termini informativnih dni bodo objavljeni na spletni strani fakultete. 1

2 * * * * * ŠTUDIJSKI PROGRAM: EKONOMIJA IN FINANCE Magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance je razpisan za izvedbo v slovenskem in angleškem jeziku. VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij, izredni študij KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper VPISNI POGOJI: V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je diplomiral na področju: Ekonomija (0311), Poslovne in upravne vede (0410), Računovodstvo in revizija (0411), Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo (0412), Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413), Marketing in oglaševanje (0414) ali Pravne vede (0421) na: a) študijskem programu 1. stopnje ali b) dodiplomskem študijskem programu (študijski program, sprejet pred ). V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant z drugih strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom opraviti izpit iz predmetov:»ekonomsko okolje podjetja«,»računovodstvo«in»osnove poslovnih financ«. Dodatni pogoj za vpis v študijski program je uspešno opravljen preizkus ugotavljanja analitičnih sposobnosti s področja ekonomije in matematike. Vsi kandidati, ki se vpisujejo v študijski program, ki se izvaja v angleškem jeziku, morajo izkazati znanje angleškega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: - potrdilo o opravljenem izpitu iz angleškega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo (npr. TOEFL ibt score of , IELTS score of 5-6.5, Cambridge FCE, Oxford B2 Upper intermediate), - maturitetno spričevalo, iz katerega je razvidno, da je na maturi opravljen tuj jezik angleščina, - spričevalo o zaključenem srednješolskem izobraževanju v angleškem jeziku, - diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v študijskem programu, ki se je izvajal v angleškem jeziku, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v angleškem jeziku. V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija. ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: Vpisna mesta (1. letnik) Ekonomija in finance 1. letnik Izredni - za slovenske državljane in tujce (iz EU) Koper - izvedba v slovenskem jeziku 20 - Koper - izvedba v angleškem jeziku za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) Koper - izvedba v slovenskem jeziku 2 - Koper - izvedba v angleškem jeziku za kandidate za vzporedni študij Koper - izvedba v slovenskem jeziku 2-2

3 ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO V SLOVENSKEM JEZIKU IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 15 ŠTUDENTOV. ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO V ANGLEŠKEM JEZIKU IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 15 ŠTUDENTOV. PRIJAVA ZA VPIS V 2. LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE) Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: - študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, - pristojna komisija UP FM, oceni, ali se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa 2. stopnje Ekonomija in finance, - ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu. Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem izobraževanju lahko priznajo le na podlagi predložitve učnih načrtov predmetov. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči katere obveznosti opravi za dokončanje študija. V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izboru kandidatov uporabljajo merila, ki določajo pogoje za izbiro v primeru omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanju študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. Vpisna mesta Ekonomija in finance Koper - izvedba v slovenskem jeziku za slovenske državljane in tujce (iz EU) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 2. letnik Število razpisanih vpisnih mest v 2. letnik je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik v študijskem letu 2018/2019 Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik v študijskem letu 2018/2019 Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen: * * * * * 3

4 ŠTUDIJSKI PROGRAM: MANAGEMENT Magistrski študijski program 2. stopnje Management je razpisan za izvedbo v slovenskem in angleškem jeziku. VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper VPISNI POGOJI: V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je diplomiral na področju: Ekonomija (0311), Poslovne in upravne vede (0410), Računovodstvo in revizija (0411), Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo (0412), Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413), Marketing in oglaševanje (0414) ali Pravne vede (0421) na: a) študijskem programu 1. stopnje ali b) dodiplomskem študijskem programu (študijski program, sprejet pred ). V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant z drugih strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom opraviti izpite iz predmetov:»ekonomsko okolje podjetja«,»uvod v management«in»pravo za management«. Vsi kandidati, ki se vpisujejo v študijski program, ki se izvaja v angleškem jeziku, morajo izkazati znanje angleškega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: - potrdilo o opravljenem izpitu iz angleškega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo (npr. TOEFL ibt score of , IELTS score of 5-6.5, Cambridge FCE, Oxford B2 Upper intermediate), - maturitetno spričevalo, iz katerega je razvidno, da je na maturi opravljen tuj jezik angleščina, - spričevalo o zaključenem srednješolskem izobraževanju v angleškem jeziku, - diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v študijskem programu, ki se je izvajal v angleškem jeziku, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v angleškem jeziku. V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija. ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: Vpisna mesta (1. letnik) 1. letnik Management - za slovenske državljane in tujce (iz EU) Koper - izvedba v slovenskem jeziku 40 Koper - izvedba v angleškem jeziku 20 - za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) Koper - izvedba v slovenskem jeziku 4 Koper - izvedba v angleškem jeziku 10 - za kandidate za vzporedni študij Koper - izvedba v slovenskem jeziku 2 ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO V SLOVENSKEM JEZIKU IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 20 ŠTUDENTOV. 4

5 ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO V ANGLEŠKEM JEZIKU IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 15 ŠTUDENTOV. PRIJAVA ZA VPIS V 2. LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE) Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: - študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, - pristojna komisija UP FM, oceni, ali se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete magistrskega študijskega programa 2. stopnje Management, - ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu. Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem izobraževanju lahko priznajo le na podlagi predložitve učnih načrtov predmetov. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči katere obveznosti opravi za dokončanje študija. Prehodi v magistrski študijski program 2. stopnje Management so mogoči tudi iz univerzitetnih študijskih programov s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ter prava (študijski programi, sprejeti pred ). Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanju študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik generacije. V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izboru kandidatov uporabljajo merila, ki določajo pogoje za izbiro v primeru omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. Vpisna mesta Management Koper- izvedba v slovenskem jeziku za slovenske državljane in tujce (iz EU) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 2. letnik Število razpisanih vpisnih mest v 2. letnik je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik v študijskem letu 2018/2019 Število razpisanih vpisnih mest v 2. letnik je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik v študijskem letu 2018/2019 Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen: * * * * * 5

6 ŠTUDIJSKI PROGRAM: PRAVO ZA MANAGEMENT VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper VPISNI POGOJI: V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je diplomiral na področju: Ekonomija (0311), Poslovne in upravne vede (0410), Računovodstvo in revizija (0411), Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo (0412), Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413), Marketing in oglaševanje (0414), Pravne vede (0421), Socialna varnost, podrobneje neopredeljeno (0920), Socialno delo in svetovanje (0923), Socialna varnost drugo (0929), Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti, pretežno zdravstvo in socialna varnost (0988), Gostinstvo in turizem, šport, osebne storitve, podrobneje neopredeljeno (1010), Hotelirstvo in gostinstvo (1013), Potovanja, turizem, prosti čas (1015), Varnost in zdravje pri delu (1022), Javna higiena, zdravje in varnost pri delu, drugo (1029) ali Transport (1041) na: a) študijskem programu 1. stopnje ali b) visokošolskem strokovnem študijskem programu (sprejet pred ). V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše tudi diplomant z drugih strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom opraviti izpita iz predmetov:»pravo družb in delovno pravo«(6 ECTS) in»pravo za management«(6 ECTS). V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija. ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: Vpisna mesta (1. letnik) Pravo za management Koper 1. letnik - za slovenske državljane in tujce (iz EU) 20 - za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 2 - za kandidate za vzporedni študij 2 ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 15 ŠTUDENTOV. PRIJAVA ZA VPIS V 2. LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE) Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: - študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, - pristojna komisija UP FM, oceni, ali se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa 2. stopnje Pravo za management, 6

7 - ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu. Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem izobraževanju lahko priznajo le na podlagi predložitve učnih načrtov predmetov. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči katere obveznosti opravi za dokončanje študija. V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izboru kandidatov uporabljajo merila, ki določajo pogoje za izbiro v primeru omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanju študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. Vpisna mesta Pravo za management Koper za slovenske državljane in tujce (iz EU) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 2. letnik Število razpisanih vpisnih mest v 2. letnik je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik v študijskem letu 2018/2019 Število razpisanih vpisnih mest v 2. letnik je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik v študijskem letu 2018/2019 Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen: * * * * * ŠTUDIJSKI PROGRAM: MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS) NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper Interdisciplinarni študijski program skupaj izvajajo UP Fakulteta za management, UP Fakulteta za humanistične študije, UP Fakulteta za vede o zdravju in UP Fakulteta za turistične študije - Turistica. Informativna mesta: UP Fakulteta za management Cankarjeva 5, 6000 Koper Tel.: (05) , Faks: (05) E-pošta: Spletna stran: UP Fakulteta humanistične študije Titov trg 5, 6000 Koper Tel.: (05) Faks: (05) E-pošta: Spletna stran: UP Fakulteta za turistične študije - Turistica Obala 11a, 6320 Portorož 7

8 Tel.: (05) Faks: (05) E-pošta: Spletni naslov: UP Fakulteta za vede o zdravju Polje 42, 6310 Izola Tel.: (05) Faks: (05) E-pošta: Spletni naslov: Termini informativnih dni bodo objavljeni na spletnih straneh fakultet. VPISNI POGOJI: V 1. letnik študijskega programa se lahko vpiše, kdor je diplomiral na področju: - Humanistika (0220 Humanistika, 0223 Filozofija in etika), - Družbene vede in vedenjske znanosti (0310 Družbene vede in vedenjske znanosti, 0311 Ekonomija, 0312 Politologija, 0314 Sociologija in študij kultur), - Poslovne in upravne vede (0410 Poslovne in upravne vede, 0411 Računovodstvo in revizija, 0412 Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo, 0413 Poslovanje in upravljanje, menedžment), - Biološke in sorodne vede (0510 Biološke in sorodne vede, 0512 Biologija, 0512 Biokemija), - Okolje (0521 Okoljske znanosti, 0522 Naravno okolje in divje živali, 0532 Geoznanosti), - Tehnika (0711 Kemijsko inženirstvo in procesi, 0712 Okoljevarstvena tehnologija, 0713 Elektrotehnika in energetika), - Proizvodne tehnologije (0721 Živilska tehnologija, 0722 Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija, 0724 Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin), - Arhitektura (0731 Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem), - Kmetijstvo (0810 Kmetijstvo, 0811 Poljedelstvo in reja živali, 0812 Hortikultura), - Gozdarstvo in lov (0821), - Ribištvo in akvakultura (0831), - Hotelirstvo in gostinstvo (1013) ali - Potovanja, turizem, prosti čas (1015): a) na študijskem programu 1. stopnje ali b) na dodiplomskem študijskem programu (študijski program, sprejet pred ). V študijski program se lahko vpiše tudi diplomant z drugih strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom opraviti izpita iz predmetov:»uvod v management«(6 ECTS) in»pokrajinska in humana ekologija«(6 ECTS). V študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so v tujini opravili primerljiv program. V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija. ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: Vpisna mesta (1. letnik) Management trajnostnega razvoja Koper 1. letnik - za slovenske državljane in tujce (iz EU) 30 - za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 3 - za kandidate za vzporedni študij 2 ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO IZVAJAL, ČE BO VANJ VPISANIH VSAJ 20 ŠTUDENTOV. 8

9 PRIJAVA ZA VPIS V 2. LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE) Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodih med programi se upoštevajo doseženo število ECTS ter usklajenost in sorodnost predmetnikov študijskih programov. Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: - študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, - pristojna komisija UP FM, oceni, ali se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa 2. stopnje Management trajnostnega razvoja, - ob koncu študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu. Prehodi so mogoči iz vseh sorodnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodnem izobraževanju lahko priznajo le na podlagi predložitve učnih načrtov predmetov. Na podlagi tega pristojna komisija UP FM odloči, katere obveznosti opravi za dokončanje študija. V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izboru kandidatov uporabljajo merila, ki določajo pogoje za izbiro v primeru omejitve vpisa v 1. letnik študijskega programa. Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanju študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. Vpisna mesta (2. letnik) Management trajnostnega razvoja Koper za slovenske državljane in tujce (iz EU) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic EU) 2. letnik Število razpisanih vpisnih mest v 2. letnik je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik v študijskem letu 2018/2019 Število razpisanih vpisnih mest v 2. letnik je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik v študijskem letu 2018/2019 Spletna stran, na kateri je študijski program objavljen: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 9

10 POSTOPKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE POSTOPKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE SO OBJAVLJENI V DOKUMENTU SKUPNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020, KI JE PRILOGA RAZPISA. Vso zahtevano dokumentacijo za prijavo za vpis kandidat pošlje na naslov fakultete (UP FM), s pripisom»vpis v podiplomski študij 2019/2020«. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV Za vpis v 1. letnik mora kandidat priložiti: a. diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) obvezna priloga, b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) obvezna priloga, c. potrdilo o znanju angleškega jezika na ravni B2 obvezna priloga za kandidate, ki se vpisujejo v izvedbo študijskega programa v angleškem jeziku. Kandidat, ki se prijavlja na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, mora prijavi priložiti: a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) obvezna priloga, b. soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri je kandidat že vpisan) obvezna priloga. Za vpis v 2. letnik (v primeru, da je kandidat diplomant) mora kandidat priložiti: a. diplomsko listino (originalno ali overjeno kopijo diplomske listine) obvezna priloga, b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) obvezna priloga, c. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) obvezna priloga. Za vpis v 2. letnik (v primeru, da ima kandidat status študenta) mora kandidat priložiti: a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) obvezna priloga, b. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov, ki morajo biti žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) obvezna priloga. Diplomantom UP FM ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in overjene kopije diplome. INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI V magistrske študijske programe 2. stopnje se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu. Kandidat, ki je izobraževanje zaključil v tujini, dokazuje izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v prvi ali višji letnik z odločbo o priznanju tujega izobraževanja. Kandidat, ki je zaključil primerljiv študij v tujini in že ima odločbo o priznanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, mora k prijavi za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje obvezno priložiti tudi omenjeno odločbo. Kontaktna oseba za informacije o priznavanju tujega izobraževanja je Robi Regoršek, e-pošta tel. 03/

11 POMEMBNO!! Kandidat se mora za vpis v študijski program prijaviti na način in v rokih, kot je zapisano v skupnem delu razpisa za vpis v poglavju»prijava ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«. Kandidat, ki je zaključil primerljiv študij v tujini in še nima odločbe o priznanju izobraževanja, mora za priznanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja zaprositi v elektronski (spletni) PRIJAVI ZA VPIS na študijski program prek spletnega portala evš: Kandidat izpolni podatke, potrebne za postopek priznavanja izobraževanja, in priloži zahtevane priloge (seznam zahtevanih prilog je zapisan pri študijskem programu). Vso zahtevano dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: UP Fakulteta za management, Cankarjeva 5, 6000 Koper, s pripisom»vpis v podiplomski študij 2019/2020«. Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP FM, na naslovu: (v slovenskem jeziku) in (v angleškem jeziku) DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU, DA IMA KANDIDAT TUJO DIPLOMSKO LISTINO Kandidat mora priložiti sledeča dokazila: a. diplomsko listino (izvirnik (original) diplomske listine / diploma tuje institucije) obvezna priloga, b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) obvezna priloga, c. overjen prevod diplomske listine (sodno overjen prevod diplome v slovenski jezik). V primeru, da je listina v italijanskem, hrvaškem ali angleškem jeziku prevod ni potreben. obvezna priloga, d. overjen prevod potrdila (sodno overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih) V primeru, da je listina v italijanskem, hrvaškem ali angleškem jeziku prevod ni potreben. obvezna priloga, e. kronološki opis (kronološki opis izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše kandidat) obvezna priloga, f. spletni naslov Univerze in fakultete na kateri je kandidat zaključil izobraževanje in spletno povezavo do podatkov o študijskem programu obvezna priloga. Original listine mora biti legaliziran na podlagi: - Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno); žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen, oziroma - Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu. Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov oziroma informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo na fakulteti. Legalizacija originala se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim sporazumom odpravljena v celoti. Seznam držav je dostopen na spletni strani: ilateralni_sporazumi. 11

12 POSEBNI POGOJI ZA VPIS Za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa Ekonomija in finance kandidati opravijo preizkus ugotavljanja analitičnih sposobnosti s področja ekonomije in matematike. Več informacij o preizkusu znanja in datum preizkusa/sprejemnega izpita bo objavljen na spletni strani fakultete v povezavi PREMOSTITVENI PROGRAM PRED VPISOM V PROGRAM V 1. letnik študijskih programov se lahko vpiše tudi diplomant z drugih strokovnih področij, ki pa mora pred vpisom opraviti izpite iz predmetov, kot izhaja iz navedenih pogojev pri posameznih študijskih programih. Izpitni roki za predmete premostitvenega programa bodo izvedeni v juniju in avgustu in bodo objavljeni na spletni strani fakultete. Kandidate, ki morajo za izpolnitev pogojev za vpis v študijski program opraviti premostitveni program (izpite iz predmetov) opozarjamo, da bo v primeru omejitve vpisa v prvem prijavnem roku razvrstitev kandidatov opravljena med kandidati, ki bodo na dan roka za prijavo izpolnjevali vpisne pogoje. MOŽNOSTI ZA UVELJAVLJANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH PRED VPISOM V PROGRAM Kandidati, ki nameravajo uveljavljati znanja iz predmetov premostitvenega programa za namen izpolnjevanja pogojev za vpis (predmete premostitvenega programa), naslovijo vlogo na Komisijo za priznavanje znanja in spretnosti UP FM do 16. avgusta Vlogi priložijo ustrezno dokumentacijo. Več informacij o možnosti uveljavljanja znanj in spretnosti dobijo kandidati na naslovu DODATNE INFORMACIJE Podrobnejše informacije o podiplomskih študijskih programih ter prijavi in vpisu bodo predstavljene na informativnih dnevih za podiplomski študij in na spletni strani UP FM. Termini informativnih dni bodo objavljeni na spletni strani fakultete. telefon (referat za študente) UP FM +386 (5) (5) (3) e-pošta spletna stran * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 12

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne26. januarja 2006 pod točko 4 sprejela

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920 Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov (https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/),

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx Osnovni podatki PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA KOGNITIVNA ZNANOST Ime programa Kognitivna znanost Lastnosti programa interdisciplinarni, skupni Vrsta magistrski Stopnja druga stopnja KLASIUS-SRV Magistrsko

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na p

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na p UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na podlagi 1. in 15. točke 330. člena Statuta Univerze

Prikaži več

PRILOGA 2

PRILOGA 2 PREDSTAVITVENI ZBORNIK PODIPLOMSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. stopnje INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IZREDNI ŠTUDIJ Novo mesto KAZALO VSEBINE 1 ZAKAJ NA FINI?... 3 2 UVOD... 4 3 PREDSTAVITEV

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE NOVO MESTO Visoka šola za tehnologije in sisteme ČISTOPIS AKREDITIRANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 11. STOPNJE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI V STROJNIŠTVU (magistrski študijski program) Čistopis

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE Študijsko leto 2018/2019 Priročnik za študente Izdala: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

Prikaži več

1

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI za študijsko leto 2015/2016 in podatki o vpisu za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2017 Kazalo vsebine 1 UVOD...

Prikaži več

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na svoji 5. redni seji

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

SistematiĊni kodirni seznam

SistematiĊni kodirni seznam REPUBLIKA SLOVENIJA STATISTIČNI URAD RS Sistematični kodirni seznam za klasifikacijo: SRDAP_ProgDIP - Šifrant kombinacije višjih, visokih šol in študijskih programov ter vrst študija za diplomante (opuščena),

Prikaži več

Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Velja od 2019/2020 Veljavni študijski program

Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Velja od 2019/2020 Veljavni študijski program Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Veljavni študijski program na n 1.1.2019 PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in

Datum: (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in Datum: 5.8.2015 (Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru obsega: Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009

Prikaži več

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike [ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike Doktorski študij matematike in fizike Raziskave O fakulteti Študenti fizike Študenti matematike Sodelavci Domov >

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o vrednotenju

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

SELECTION D’AGENTS TEMPORAIRES

SELECTION D’AGENTS TEMPORAIRES IZBOR ZAČASNEGA OSEBJA ZA GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO Evropska komisija razpisuje izbor za delovno mesto uslužbenca AD v Generalnem direktoratu za podjetništvo in industrijo, in

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani Predstavitveni zbornik študijskega programa za štud. leto 2019/20 UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2018/2019 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU + LIBANON http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica

Prikaži več

Razpis za prijavo interesa (brez roka) za program pripravništva v Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) SKLIC: ACER/TRAINEE/2019/OC

Razpis za prijavo interesa (brez roka) za program pripravništva v Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) SKLIC: ACER/TRAINEE/2019/OC Razpis za prijavo interesa (brez roka) za program pripravništva v Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) SKLIC: ACER/TRAINEE/2019/OC 1. KDO SMO? Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE V LJUBLJANI Ljubljana, 2019 Kazalo 1. Podatki o študijskem programu... 3 2. Temeljni

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE V LETU 2007 (Uradni list RS, št 37/2007) PRIJAVNA VLOGA ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več