Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E"

Transkripcija

1 PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE V LJUBLJANI Ljubljana, 2019

2 Kazalo 1. Podatki o študijskem programu Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki se pridobijo s programom: Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa Določbe o uporabi oz. konkretizaciji meril za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program Pogoji za napredovanje po programu Pogoji za dokončanje študija Prehodi med študijskimi programi Načini ocenjevanja Predmetnik študijskega programa in predvideni nosilci predmetov Podatki o možnosti izbirnih predmetov in mobilnosti Klasifikacija programa po KLASIUS ter po klasifikaciji FRASCATI Razvrsitev v ogrodje kvalifikacij Zaposlitvene možnosti diplomantov... 33

3 PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE V LJUBLJANI 1. Podatki o študijskem programu Naslov študijskega programa: magistrski študijski program druge stopnje Elektrotehnika Trajanje študijskega programa: 2 leti. Število kreditnih točk ECTS študijskega programa: 120. Smeri študijskega programa: Avtomatika in informatika Biomedicinska tehnika Elektroenergetika Elektronika Mehatronika Robotika Informacijsko komunikacijske tehnologije Napredni elektroenergetski sistemi (izvajanje v angleščini izredni študij) Predstavitveni zbornik 3/35

4 Moduli študijskega programa: Modul A Modul B Modul C Modul D Modul E Modul F Modul G Modul H Modul I Modul J Modul K Moduli A-G so izbirni v poletnem semestru 1. letnika ne glede na smer študijskega programa. Modula H in I sta alternativno izbirna v zimskem semestru na študijski smeri Avtomatika in informatika, modula J in K pa sta alternativno izbirna v zimskem semestru na študijski smeri Telekomunikacije. Strokovni naslov diplomanta / diplomantke: magister inženir elektrotehnike / magistrica inženirka elektrotehnike Okrajšava naslova je v obeh primerih mag. inž. el. Predstavitveni zbornik 4/35

5 2. Temeljni cilji programa in splošne kompetence, ki se pridobijo s programom: Temeljni cilji programa so: zagotoviti vrhunsko strokovno znanje s področja elektrotehnike, spodbujati kreativnost in kritičnost pri iskanju novih rešitev, omogočiti učinkovito vključitev v razvojno-raziskovalno delo ob zaposlitvi in inovativno iskanje novih rešitev, podati odlične temelje za študij na 3. stopnji elektrotehnike ali druge tehniške stroke, prepričati slušatelje v nujnost nadaljnjega samostojnega študija v sklopu vseživljenjskega učenja, omogočiti prehajanje med sorodnimi študijskimi programi ter zagotoviti vseevropsko primerljivost dosežene izobrazbe. Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, so: zmožnost samostojnega in ustvarjalnega razvojno-raziskovalnega dela na področju elektrotehnike in širše, sposobnost samostojnega sledenja najnovejšim dosežkom s področja elektrotehnike in njihove kritične presoje, sposobnost aktivnega sporazumevanja v pisni in ustni obliki tako na visoki ravni kot tudi na poljudni ravni, primerni ciljnemu občinstvu, sposobnost učinkovite uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in njenega razvoja, poklicna, okoljska in socialna odgovornost, sposobnost timskega dela s strokovnjaki z različnih področij. Predstavitveni zbornik 5/35

6 3. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa V 1. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Elektrotehnika se lahko vpiše: a) kdor je dokončal dodiplomski univerzitetni ali visokošolski študijski program 1. stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s področja elektrotehnike ali sorodnih tehniških oziroma naravoslovno-matematičnih ved, b) kdor je dokončal dodiplomski univerzitetni ali visokošolski študijski program 1. stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s področij, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, če je pred vpisom v podiplomski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika opravil študijske obveznosti v obsegu 46 ECTS, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Matematika I, Matematika II, Osnove elektrotehnike I, Osnove elektrotehnike II, Osnove programiranja in Meritve. c) kdor je dokončal visokošolski študijski program s področja elektrotehnike ali sorodnih tehniških oziroma naravoslovno-matematičnih ved (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004), d) kdor je dokončal visokošolski študijski program (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu leta 2004) s področij, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, če je pred vpisom v podiplomski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika opravil študijske obveznosti v obsegu 46 ECTS, ki so bistvene za nadaljevanje študija: Matematika I, Matematika II, Osnove elektrotehnike I, Osnove elektrotehnike II, Osnove programiranja in Meritve. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpisna mesta izbrani glede na rezultate preizkusa znanja (izbirnega izpita), ki obsega vsebine s področja elektrotehnike. Predvideno število razpisanih vpisnih mest je objavljeno v vsakoletnem Razpisu. Predstavitveni zbornik 6/35

7 4. Določbe o uporabi oz. konkretizaciji meril za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program Študentu se v procesu izobraževanja na 2. stopnji lahko priznajo znanja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo učnim vsebinam predmetov na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Elektrotehnika. O priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Študijska komisija Fakultete za UL na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj, ter v skladu s pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, sprejetega na seji Senata UL dne V primeru, da Študijska komisija Fakultete za UL ugotovi, da pridobljeno znanje po zahtevnosti in obsegu kreditnih točk ustreza tistemu znanju, ki se pridobi pri posameznem predmetu na podiplomskem študijskem programu 2. stopnje Elektrotehnika, ali ga celo presega, se pridobljeni znanje in spretnosti upoštevajo kot opravljena študijska obveznost pri dotičnem predmetu. 5. Pogoji za napredovanje po programu Napredovanje v višji letnik Študent magistr skega študijskega programa 2. stopnje Elektrotehnika se lahko vpiše v 2. letnik, če do vpisnega roka opravi obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 54 kreditnih točk (ECTS). Skladno s 125. členom Statuta Univerze v Ljubljani se študent lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh predpisanih obveznosti za napredovanje, kadar ima za to opravičene razloge, kot so npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih h, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze. O morebitnem izjemnem vpisu na podlagi študentove vložene prošnje odloča Študijska komisija Fakultete za UL. Ponavljanje letnika Ponavljanje je možno skladno z zakonodajo in Statutom Univerze v Ljubljani samo enkrat v času študija, pri čemer se za ponavljanje šteje tudi morebitna sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Za ponovni vpis v 1. letnik mora študent podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Elektrotehnika opraviti obveznosti iz 1. letnika v obsegu najmanj 30 kreditnih točk (ECTS). Predstavitveni zbornik 7/35

8 6. Pogoji za dokončanje študija Študent dokonča študij, ko opravi vse predpisane obveznosti študijskega programa v obsegu 120 kreditnih točk. 7. Prehodi med študijskimi programi V skladu z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi se za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na podiplomskem študijskem programu druge stopnje Elektrotehnika. Prehod je mogoč v skladu z veljavnimi Merili za prehode med študijskimi programi. Prehodi so možni med študijskimi programi: 1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Prošnje kandidatov za prehod na podiplomski študijski program druge stopnje Elektrotehnika bo reševala Študijska komisija Fakultete za individualno in skladno s Statutom Univerze v Ljubljani. Komisija na osnovi študijskih obveznosti opredeli pogoje za nadaljevanje študija ter letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, in o tem izda sklep. Na podlagi utemeljenega predloga Študijske komisije Fakultete za bo o vlogah sklepal Senat Fakultete za. Kandidat mora pri prehodu z drugega študijskega programa priložiti potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju, na katerega je bil vpisan, veljavne učne načrte za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti in dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in vpisnimi pogoji, navedenimi v podiplomskem študijskem programu druge stopnje Elektrotehnika. Predstavitveni zbornik 8/35

9 8. Načini ocenjevanja Znanje študentov se ocenjuje pri posameznih predmetih (učnih enotah) na način, kot je predviden v učnih načrtih teh predmetov (učnih enot). Podrobnosti glede preverjanja znanja ureja Izpitni pravilnik Fakultete za UL. Pri ocenjevanju se skladno s Statutom Univerze v Ljubljani uporablja ocenjevalna lestvica z ocenami: 10 (odlično), 9 (prav dobro), 8 (prav dobro), 7 (dobro), 6 (zadostno), 5 do 1 (nezadostno). Za vsak predmet (učno enoto) prejme kandidat po preverjanju znanja enovito oceno z zgornje lestvice. Kandidat uspešno opravi preverjanje znanja pri predmetu (učni enoti), če prejme oceno 6 ali višjo. Kandidatu se v celoti prizna predvideno število kreditnih točk (ECTS) za ta predmet (učno enoto), če uspešno opravi preverjanje znanja pri tem predmetu (učni enoti). Predstavitveni zbornik 9/35

10 9. Predmetnik študijskega programa in predvideni nosilci predmetov Legenda za predmetnik: P: skupno število ur predavanj pri predmetu A: skupno število ur avditornih vaj pri predmetu L: skupno število ur laboratorijskih vaj pri predmetu K: skupno število kontaktnih ur pri predmetu S: skupno število ur samostojnega študentovega dela pri predmetu (K+S): skupno število ur študentovega dela pri predmetu ECTS: skupno število kreditnih točk pri predmetu po ECTS Pojasnila: Predmeti se razvrščajo v 4 stebre: Obvezni splošni predmet: predmet je obvezen za vse študente, vsebina predmeta je splošne narave. Obvezni predmet: predmet je obvezen za vse študente (oz. za vse študente izbrane smeri), vsebina predmeta je strokovne narave. Izbirni predmet: študenti lahko izbirajo med več predmeti, vsebina predmetov je strokovne narave. Izbirni splošni predmet: študenti lahko izbirajo med več predmeti ali prenesejo ustrezno število kreditnih točk iz drugih študijskih programov, vsebina predmetov je po želji splošne ali strokovne narave. Vsi predmeti so enosemestrski. Tedensko število kontaktnih ur posamezne kategorije dobimo tako, da skupno število ur te kategorije delimo s številom tednov (15). Skupno število ur vseh študijskih obveznosti študenta pri predmetu dobimo tako, da pomnožimo število kreditnih točk (ECTS) s 25 urami. 60 kreditnih točk v študijskem letu ustreza 1500 uram skupnega študentovega dela v študijskem letu. V predmetniku so povsod navedeni seštevki skupnega števila kontaktnih ur pri vseh predmetih, ne pa vedno tudi po posameznih kategorijah, ker so ti seštevki odvisni od izbirnih predmetov. Slednji se namreč lahko po sestavi kontaktnih ur razlikujejo. Magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika Študent se pri vpisu v 1. letnik odloči za eno izmed sedmih smeri: Avtomatika in informatika Biomedicinska tehnika Elektroenergetika Elektronika Mehatronika Robotika Informacijsko komunikacijske tehnologije Napredni elektroenergetski sistemi (izvajanje v angleščini izredni študij) Predstavitveni zbornik 10/35

11 Predstavitveni zbornik 11/35

12 Magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika SMER: Avtomatika in informatika 1. letnik "Steber" Št. Predmet P A L K S (K+S) ECTS Opomba Digitalno vodenje Računalniški vid Razpoznavanje vzorcev Metode modeliranja Izbirni splošni Umetni inteligentni sistemi - izvajanje v ang. 1. semester Izbirni splošni Načrtovanje elektro-mehanskih izdelkov Izbirni splošni Izbirni splošni Numerično modeliranje fizikalnih pojavov v tehniki, biologiji in medicini Konstruiranje elektronskih naprav - izvajanje v ang Izbirni splošni Svetlobna tehnika - izvajanje v ang Izbirni splošni Mehatronski sistemi Izbirni splošni Akustika v komunikacijah Izbirni splošni Uporabna statistika Izbirni splošni Avtomatizirani in virtualni merilni sistemi Vgradni sistemi Informacija in kodi Izbirni Modul A: Inteligentni sistemi za podporo odločanju - izvajanje v ang. Izbirni Modul A: Identifikacija - izvajanje v ang. Izbirni Modul B: Evropska tehniška zakonodaja in infrastruktura Izbirni Modul B: Tehniška kakovost 2. semester Izbirni Modul C: Roboti v stiku s človekom - izvajanje v ang Izbirni Modul C: Biomehanika - izvajanje v ang. Izbirni 64264S Modul D: Fotonika Izbirni 64265S Modul D: Preizkušanje elektronskih vezij Izbirni Modul E: Alternativni viri električne energije in energetski trgi - izvajanje v ang. Izbirni Modul E: Energetika - izvajanje v ang Izbirni Modul F: Elektronske napajalne naprave Izbirni Modul F: Materiali in tehnologije Izbirni Modul G: Terminalske naprave in uporabniški vmesniki Izbirni 64271S Modul G: Mobilnost in internet stvari Skupaj Skupaj letnik Študent izbere en izbirni predmet v obsegu 6 ECTS (skupaj 5 kontaktnih ur tedensko) izmed osmih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov, lahko pa na tem mestu prenese 6 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 1. letnik. 2 Študent izbere en izbirni modul (A, B, C, D, E, F ali G) v obsegu 12 ECTS (skupaj 10 kontaktnih ur tedensko) izmed sedmih, tukaj ponujenih izbirnih h modulov. Študent se odloči za ta izbirni modul pri vpisu v 1. letnik. Tukaj ponujeni izbirni moduli vsebujejo po dva vezana predmeta (vsak predmet po 6 ECTS) v skupnem obsegu 12 ECTS. Z izbirnimi moduli (ki vsebujejo po dva vezana predmeta) se zagotavlja izvedljivost ponujene izbirnosti, kajti pri dveh poljubno izberljivih predmetih izmed štirinajstih se na urniku vseh teh 14 izbirnih predmetov ne bi smelo prekrivati. Predstavitveni zbornik 12/35

13 Magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika SMER: Biomedicinska tehnika 1. letnik "Steber" Št. Predmet P A L K S (K+S) ECTS Opomba Biološki sistemi Biomedicinska informatika Meritve in senzorji v biomedicini Biomedicinska elektronika Izbirni splošni Umetni inteligentni sistemi - izvajanje v ang. 1. semester Izbirni splošni Načrtovanje elektro-mehanskih izdelkov Izbirni splošni Izbirni splošni Numerično modeliranje fizikalnih pojavov v tehniki, biologiji in medicini Konstruiranje elektronskih naprav - izvajanje v ang Izbirni splošni Svetlobna tehnika - izvajanje v ang Izbirni splošni Mehatronski sistemi Izbirni splošni Akustika v komunikacijah Izbirni splošni Uporabna statistika Izbirni splošni Nevrokibernetika Obdelava biomedicinskih signalov Biomedicinske slikovne tehnologije Izbirni Modul A: Inteligentni sistemi za podporo odločanju - izvajanje v ang. Izbirni Modul A: Identifikacija - izvajanje v ang. Izbirni Modul B: Evropska tehniška zakonodaja in infrastruktura Izbirni Modul B: Tehniška kakovost 2. semester Izbirni Modul C: Roboti v stiku s človekom - izvajanje v ang Izbirni Modul C: Biomehanika - izvajanje v ang. Izbirni 64264S Modul D: Fotonika Izbirni 64265S Modul D: Preizkušanje elektronskih vezij Izbirni Modul E: Alternativni viri električne energije in energetski trgi - izvajanje v ang. Izbirni Modul E: Energetika - izvajanje v ang Izbirni Modul F: Elektronske napajalne naprave Izbirni Modul F: Materiali in tehnologije Izbirni Modul G: Terminalske naprave in uporabniški vmesniki Izbirni 64271S Modul G: Mobilnost in internet stvari Skupaj Skupaj letnik Študent izbere en izbirni predmet v obsegu 6 ECTS (skupaj 5 kontaktnih ur tedensko) izmed osmih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov, lahko pa na tem mestu prenese 6 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 1. letnik. 2 Študent izbere en izbirni modul (A, B, C, D, E, F ali G) v obsegu 12 ECTS (skupaj 10 kontaktnih ur tedensko) izmed sedmih, tukaj ponujenih izbirnih h modulov. Študent se odloči za ta izbirni modul pri vpisu v 1. letnik. Tukaj ponujeni izbirni moduli vsebujejo po dva vezana predmeta (vsak predmet po 6 ECTS) v skupnem obsegu 12 ECTS. Z izbirnimi moduli (ki vsebujejo po dva vezana predmeta) se zagotavlja izvedljivost ponujene izbirnosti, kajti pri dveh poljubno izberljivih predmetih izmed štirinajstih se na urniku vseh teh 14 izbirnih predmetov ne bi smelo prekrivati. Predstavitveni zbornik 13/35

14 Magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika SMER: Elektroenergetika 1. letnik "Steber" Št. Predmet P A L K S (K+S) ECTS Opomba Vezja in signali v energetiki Konvencionalni viri električne energije Motnje v elektroenergetskem sistemu Generatorji in transformatorji Izbirni splošni Umetni inteligentni sistemi - izvajanje v ang. 1. semester Izbirni splošni Načrtovanje elektro-mehanskih izdelkov Izbirni splošni Izbirni splošni Numerično modeliranje fizikalnih pojavov v tehniki, biologiji in medicini Konstruiranje elektronskih naprav - izvajanje v ang Izbirni splošni Svetlobna tehnika - izvajanje v ang Izbirni splošni Mehatronski sistemi Izbirni splošni Akustika v komunikacijah Izbirni splošni Uporabna statistika Izbirni splošni Načrtovanje in vzdrževanje EES Razdelilna in industrijska omrežja Elektromotorski pogoni Izbirni Modul A: Inteligentni sistemi za podporo odločanju - izvajanje v ang. Izbirni Modul A: Identifikacija - izvajanje v ang. Izbirni Modul B: Evropska tehniška zakonodaja in infrastruktura Izbirni Modul B: Tehniška kakovost 2. semester Izbirni Modul C: Roboti v stiku s človekom - izvajanje v ang Izbirni Modul C: Biomehanika - izvajanje v ang. Izbirni 64264S Modul D: Fotonika Izbirni 64265S Modul D: Preizkušanje elektronskih vezij Izbirni Modul E: Alternativni viri električne energije in energetski trgi - izvajanje v ang. Izbirni Modul E: Energetika - izvajanje v ang Izbirni Modul F: Elektronske napajalne naprave Izbirni Modul F: Materiali in tehnologije Izbirni Modul G: Terminalske naprave in uporabniški vmesniki Izbirni 64271S Modul G: Mobilnost in internet stvari Skupaj Skupaj letnik Študent izbere en izbirni predmet v obsegu 6 ECTS (skupaj 5 kontaktnih ur tedensko) izmed osmih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov, lahko pa na tem mestu prenese 6 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 1. letnik. 2 Študent izbere en izbirni modul (A, B, C, D, E, F ali G) v obsegu 12 ECTS (skupaj 10 kontaktnih ur tedensko) izmed sedmih, tukaj ponujenih izbirnih h modulov. Študent se odloči za ta izbirni modul pri vpisu v 1. letnik. Tukaj ponujeni izbirni moduli vsebujejo po dva vezana predmeta (vsak predmet po 6 ECTS) v skupnem obsegu 12 ECTS. Z izbirnimi moduli (ki vsebujejo po dva vezana predmeta) se zagotavlja izvedljivost ponujene izbirnosti, kajti pri dveh poljubno izberljivih predmetih izmed štirinajstih se na urniku vseh teh 14 izbirnih predmetov ne bi smelo prekrivati. Predstavitveni zbornik 14/35

15 Magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika SMER: Elektronika 1. letnik "Steber" Št. Predmet P A L K S (K+S) ECTS Opomba Prenosni sistemi Načrtovanje digitalnih vezij Nelinearna elektronska vezja Analiza in optimizacija vezij Izbirni splošni Umetni inteligentni sistemi - izvajanje v ang. 1. semester Izbirni splošni Načrtovanje elektro-mehanskih izdelkov Izbirni splošni Izbirni splošni Numerično modeliranje fizikalnih pojavov v tehniki, biologiji in medicini Konstruiranje elektronskih naprav - izvajanje v ang Izbirni splošni Svetlobna tehnika - izvajanje v ang Izbirni splošni Mehatronski sistemi Izbirni splošni Akustika v komunikacijah Izbirni splošni Uporabna statistika Izbirni splošni Nanoelektronika Vodenje sistemov Analogna integrirana vezja in sistemi Izbirni Modul A: Inteligentni sistemi za podporo odločanju - izvajanje v ang. Izbirni Modul A: Identifikacija - izvajanje v ang. Izbirni Modul B: Evropska tehniška zakonodaja in infrastruktura Izbirni Modul B: Tehniška kakovost 2. semester Izbirni Modul C: Roboti v stiku s človekom - izvajanje v ang Izbirni Modul C: Biomehanika - izvajanje v ang. Izbirni 64264S Modul D: Fotonika Izbirni 64265S Modul D: Preizkušanje elektronskih vezij Izbirni Modul E: Alternativni viri električne energije in energetski trgi - izvajanje v ang. Izbirni Modul E: Energetika - izvajanje v ang Izbirni Modul F: Elektronske napajalne naprave Izbirni Modul F: Materiali in tehnologije Izbirni Modul G: Terminalske naprave in uporabniški vmesniki Izbirni 64271S Modul G: Mobilnost in internet stvari Skupaj Skupaj letnik Študent izbere en izbirni predmet v obsegu 6 ECTS (skupaj 5 kontaktnih ur tedensko) izmed osmih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov, lahko pa na tem mestu prenese 6 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 1. letnik. 2 Študent izbere en izbirni modul (A, B, C, D, E, F ali G) v obsegu 12 ECTS (skupaj 10 kontaktnih ur tedensko) izmed sedmih, tukaj ponujenih izbirnih h modulov. Študent se odloči za ta izbirni modul pri vpisu v 1. letnik. Tukaj ponujeni izbirni moduli vsebujejo po dva vezana predmeta (vsak predmet po 6 ECTS) v skupnem obsegu 12 ECTS. Z izbirnimi moduli (ki vsebujejo po dva vezana predmeta) se zagotavlja izvedljivost ponujene izbirnosti, kajti pri dveh poljubno izberljivih predmetih izmed štirinajstih se na urniku vseh teh 14 izbirnih predmetov ne bi smelo prekrivati. Predstavitveni zbornik 15/35

16 Magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika SMER: Mehatronika 1. letnik "Steber" Št. Predmet P A L K S (K+S) ECTS Opomba Vezja in signali v energetiki Konvencionalni viri električne energije Industrijska elektronika Generatorji in transformatorji Izbirni splošni Umetni inteligentni sistemi - izvajanje v ang. 1. semester Izbirni splošni Načrtovanje elektro-mehanskih izdelkov Izbirni splošni Izbirni splošni Numerično modeliranje fizikalnih pojavov v tehniki, biologiji in medicini Konstruiranje elektronskih naprav - izvajanje v ang Izbirni splošni Svetlobna tehnika - izvajanje v ang Izbirni splošni Mehatronski sistemi Izbirni splošni Akustika v komunikacijah Izbirni splošni Uporabna statistika Izbirni splošni Digitalno procesiranje v mehatroniki I S Električni servo sistemi Elektromotorski pogoni Izbirni Modul A: Inteligentni sistemi za podporo odločanju - izvajanje v ang. Izbirni Modul A: Identifikacija - izvajanje v ang. Izbirni Modul B: Evropska tehniška zakonodaja in infrastruktura Izbirni Modul B: Tehniška kakovost 2. semester Izbirni Modul C: Roboti v stiku s človekom - izvajanje v ang Izbirni Modul C: Biomehanika - izvajanje v ang. Izbirni 64264S Modul D: Fotonika Izbirni 64265S Modul D: Preizkušanje elektronskih vezij Izbirni Modul E: Alternativni viri električne energije in energetski trgi - izvajanje v ang. Izbirni Modul E: Energetika - izvajanje v ang Izbirni Modul F: Elektronske napajalne naprave Izbirni Modul F: Materiali in tehnologije Izbirni Modul G: Terminalske naprave in uporabniški vmesniki Izbirni 64271S Modul G: Mobilnost in internet stvari Skupaj Skupaj letnik Študent izbere en izbirni predmet v obsegu 6 ECTS (skupaj 5 kontaktnih ur tedensko) izmed osmih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov, lahko pa na tem mestu prenese 6 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 1. letnik. 2 Študent izbere en izbirni modul (A, B, C, D, E, F ali G) v obsegu 12 ECTS (skupaj 10 kontaktnih ur tedensko) izmed sedmih, tukaj ponujenih izbirnih h modulov. Študent se odloči za ta izbirni modul pri vpisu v 1. letnik. Tukaj ponujeni izbirni moduli vsebujejo po dva vezana predmeta (vsak predmet po 6 ECTS) v skupnem obsegu 12 ECTS. Z izbirnimi moduli (ki vsebujejo po dva vezana predmeta) se zagotavlja izvedljivost ponujene izbirnosti, kajti pri dveh poljubno izberljivih predmetih izmed štirinajstih se na urniku vseh teh 14 izbirnih predmetov ne bi smelo prekrivati. Predstavitveni zbornik 16/35

17 Magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika SMER: Robotika 1. letnik "Steber" Št. Predmet P A L K S (K+S) ECTS Opomba Digitalno vodenje Kinematika in dinamika robotov Kompleksni merilni sistemi Robotski in merilni vgrajeni sistemi Izbirni splošni Umetni inteligentni sistemi - izvajanje v ang. 1. semester Izbirni splošni Načrtovanje elektro-mehanskih izdelkov Izbirni splošni Izbirni splošni Numerično modeliranje fizikalnih pojavov v tehniki, biologiji in medicini Konstruiranje elektronskih naprav - izvajanje v ang Izbirni splošni Svetlobna tehnika - izvajanje v ang Izbirni splošni Mehatronski sistemi Izbirni splošni Akustika v komunikacijah Izbirni splošni Uporabna statistika Izbirni splošni Avtomatizirani in virtualni merilni sistemi Robotski vid Vodenje robotov Izbirni Modul A: Inteligentni sistemi za podporo odločanju - izvajanje v ang. Izbirni Modul A: Identifikacija - izvajanje v ang. Izbirni Modul B: Evropska tehniška zakonodaja in infrastruktura Izbirni Modul B: Tehniška kakovost 2. semester Izbirni Modul C: Roboti v stiku s človekom - izvajanje v ang Izbirni Modul C: Biomehanika - izvajanje v ang. Izbirni 64264S Modul D: Fotonika Izbirni 64265S Modul D: Preizkušanje elektronskih vezij Izbirni Modul E: Alternativni viri električne energije in energetski trgi - izvajanje v ang. Izbirni Modul E: Energetika - izvajanje v ang Izbirni Modul F: Elektronske napajalne naprave Izbirni Modul F: Materiali in tehnologije Izbirni Modul G: Terminalske naprave in uporabniški vmesniki Izbirni 64271S Modul G: Mobilnost in internet stvari Skupaj Skupaj letnik Študent izbere en izbirni predmet v obsegu 6 ECTS (skupaj 5 kontaktnih ur tedensko) izmed osmih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov, lahko pa na tem mestu prenese 6 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 1. letnik. 2 Študent izbere en izbirni modul (A, B, C, D, E, F ali G) v obsegu 12 ECTS (skupaj 10 kontaktnih ur tedensko) izmed sedmih, tukaj ponujenih izbirnih h modulov. Študent se odloči za ta izbirni modul pri vpisu v 1. letnik. Tukaj ponujeni izbirni moduli vsebujejo po dva vezana predmeta (vsak predmet po 6 ECTS) v skupnem obsegu 12 ECTS. Z izbirnimi moduli (ki vsebujejo po dva vezana predmeta) se zagotavlja izvedljivost ponujene izbirnosti, kajti pri dveh poljubno izberljivih predmetih izmed štirinajstih se na urniku vseh teh 14 izbirnih predmetov ne bi smelo prekrivati. Predstavitveni zbornik 17/35

18 Magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika SMER: Informacijsko komunikacijske tehnologije 1. letnik "Steber" Št. Predmet P A L K S (K+S) ECTS Opomba 64237S Internetna omrežja I Obdelava slik in videa S Programska oprema komunikacijskih sistemov Antene in razširjanje valov Izbirni splošni Umetni inteligentni sistemi - izvajanje v ang. 1. semester Izbirni splošni Načrtovanje elektro-mehanskih izdelkov Izbirni splošni Izbirni splošni Numerično modeliranje fizikalnih pojavov v tehniki, biologiji in medicini Konstruiranje elektronskih naprav - izvajanje v ang Izbirni splošni Svetlobna tehnika - izvajanje v ang Izbirni splošni Mehatronski sistemi Izbirni splošni Akustika v komunikacijah Izbirni splošni Uporabna statistika Izbirni splošni Optične komunikacije S Načrtovanje in upravljanje komunikacijskih sistemov Izbirni Operacijske raziskave v telekomunikacijahizvajanje v ang. Modul A: Inteligentni sistemi za podporo odločanju - izvajanje v ang Izbirni Modul A: Identifikacija - izvajanje v ang. Izbirni Modul B: Evropska tehniška zakonodaja in infrastruktura 2. semester Izbirni Modul B: Tehniška kakovost Izbirni Modul C: Roboti v stiku s človekom - izvajanje v ang Izbirni Modul C: Biomehanika - izvajanje v ang. Izbirni 64264S Modul D: Fotonika Izbirni 64265S Modul D: Preizkušanje elektronskih vezij Izbirni Modul E: Alternativni viri električne energije in energetski trgi - izvajanje v ang. Izbirni Modul E: Energetika - izvajanje v ang Izbirni Modul F: Elektronske napajalne naprave Izbirni Modul F: Materiali in tehnologije Izbirni Modul G: Terminalske naprave in uporabniški vmesniki Izbirni 64271S Modul G: Mobilnost in internet stvari Skupaj Skupaj letnik Študent izbere en izbirni predmet v obsegu 6 ECTS (skupaj 5 kontaktnih ur tedensko) izmed osmih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov, lahko pa na tem mestu prenese 6 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 1. letnik. 2 Študent izbere en izbirni modul (A, B, C, D, E, F ali G) v obsegu 12 ECTS (skupaj 10 kontaktnih ur tedensko) izmed sedmih, tukaj ponujenih izbirnih h modulov. Študent se odloči za ta izbirni modul pri vpisu v 1. letnik. Tukaj ponujeni izbirni moduli vsebujejo po dva vezana predmeta (vsak predmet po 6 ECTS) v skupnem obsegu 12 ECTS. Z izbirnimi moduli (ki vsebujejo po dva vezana predmeta) se zagotavlja izvedljivost ponujene izbirnosti, kajti pri dveh poljubno izberljivih predmetih izmed štirinajstih se na urniku vseh teh 14 izbirnih predmetov ne bi smelo prekrivati. Predstavitveni zbornik 18/35

19 Magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika SMER: Napredni elektroenergetski sistemi (izvajanje v angleščini izredni študij) 1. letnik "Steber" Št. Predmet P A L K S (K+S) ECTS Opomba 64215E Vezja in signali v energetiki E Konvencionalni viri električne energije semester 64237E Internetna omrežja E Nelinearna elektronsk vezja Izbirni splošni 64311E Komunikacijska elektronika Izbirni splošni 64239E Programska oprema komunikacijskih sistemov Izbirni splošni 64254E Svetlobna tehnika Izbirni splošni E Zaščita in vodenje EES E Mobilnost in internet stvari E Elektronske napajalne naprave semester Izbirni 64258E Modul A: Inteligentni sistemi za podporo odločanju Izbirni 64259E Modul A: Identifikacija Izbirni 64266E Modul E: Alternativni viri električne energije in energetski trgi Izbirni 64267E Modul E: Energetika Izbirni 64299E Modul L: Varnost informacijsko komunikacijskih sistemov Izbirni 64243E Modul L: Operacijske raziskave v telekomunikacijah Skupaj Skupaj letnik Študent izbere en izbirni predmet v obsegu 6 ECTS (skupaj 5 kontaktnih ur tedensko) izmed treh, tukaj ponujenih izbirnih predmetov, lahko pa izbira iz celotne ponudbe izbirnosti, ki se izvaja na program Elektrotehnika v angleščini. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 1. letnik. 2 Študent izbere en izbirni modul (A, E ali L) v obsegu 12 ECTS (skupaj 10 kontaktnih ur tedensko) izmed treh, tukaj ponujenih izbirnih h modulov. Študent se odloči za ta izbirni modul pri vpisu v 1. letnik. Tukaj ponujeni izbirni moduli vsebujejo po dva vezana predmeta (vsak predmet po 6 ECTS) v skupnem obsegu 12 ECTS. Z izbirnimi moduli (ki vsebujejo po dva vezana predmeta) se zagotavlja izvedljivost ponujene izbirnosti, kajti pri dveh poljubno izberljivih predmetih izmed štirinajstih se na urniku vseh teh 14 izbirnih predmetov ne bi smelo prekrivati. Predstavitveni zbornik 19/35

20 Magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika SMER: Avtomatika in informatika 2. letnik "Steber" Št. Predmet P A L K S (K+S) ECTS Opomba Avtonomni mobilni sistemi- izvajanje v ang Izbirni Modul H: Proizvodni management Izbirni Modul H: Industrijska informatika Izbirni Modul H: Seminar iz inteligentnega vodenja Izbirni Modul I: Slikovne tehnologije Izbirni Modul I: Govorne tehnologije Izbirni Modul I: Seminar iz biometričnih sistemov semester Izbirni splošni Napredne metode vodenja procesov Izbirni splošni Akustika in ultrazvok Izbirni splošni Komunikacija v razvoju in raziskavah Izbirni splošni Izbirni splošni Vezja pri visokih frekvencah - izvajanje v ang. Napredne tehnologije prenosa električne energije Izbirni splošni Konstruiranje električnih strojev Izbirni splošni Komunikacijska elektronika Izbirni splošni Fizika snovi - izvajanje v ang Izbirni splošni Interdisciplinarni projekti Izbirni splošni Seminar iz naprednih tehnologij Izbirni splošni semester Magistrsko delo Skupaj letnik Študent smeri Avtomatika in informatika izbere en izbirni modul (H ali I) v obsegu 18 ECTS (skupaj 15 kontaktnih ur tedensko) izmed dveh tukaj ponujenih izbirnih h modulov. Študent se odloči za ta izbirni modul pri vpisu v 2. letnik. Tukaj ponujena izbirna strokovna modula vsebujeta vsak po tri vezane predmete (vsak predmet po 6 ECTS) v skupnem obsegu 18 ECTS. 2 Študent izbere en izbirni predmet v obsegu 6 ECTS (skupaj 5 kontaktnih ur tedensko) izmed osmih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov, lahko pa na tem mestu prenese 6 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 2. letnik. Predstavitveni zbornik 20/35

21 Magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika SMER: Biomedicinska tehnika 2. letnik "Steber" Št. Predmet P A L K S (K+S) ECTS Opomba Analiza medicinskih slik Inteligentne metode raziskovanja podatkov v biomedicini Bioelektromagnetika Seminar iz biomedicinske tehnike Izbirni splošni Napredne metode vodenja procesov Izbirni splošni Akustika in ultrazvok 3. semester Izbirni splošni Komunikacija v razvoju in raziskavah Izbirni splošni Izbirni splošni Vezja pri visokih frekvencah - izvajanje v ang. Napredne tehnologije prenosa električne energije Izbirni splošni Konstruiranje električnih strojev Izbirni splošni Komunikacijska elektronika Izbirni splošni Fizika snovi - izvajanje v ang Izbirni splošni Interdisciplinarni projekti Izbirni splošni Seminar iz naprednih tehnologij Izbirni splošni semester Magistrsko delo Skupaj letnik Študent izbere en izbirni predmet v obsegu 6 ECTS (skupaj 5 kontaktnih ur tedensko) izmed osmih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov, lahko pa na tem mestu prenese 6 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 2. letnik. Predstavitveni zbornik 21/35

22 Magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika SMER: Elektroenergetika 2. letnik "Steber" Št. Predmet P A L K S (K+S) ECTS Opomba Dinamični pojavi v elektroenergetskih sistemih Zaščita in vodenje EES Kakovost električne energije Seminar iz elektroenergetike Izbirni splošni Napredne metode vodenja procesov Izbirni splošni Akustika in ultrazvok 3. semester Izbirni splošni Komunikacija v razvoju in raziskavah Izbirni splošni Izbirni splošni Vezja pri visokih frekvencah - izvajanje v ang. Napredne tehnologije prenosa električne energije Izbirni splošni Konstruiranje električnih strojev Izbirni splošni Komunikacijska elektronika Izbirni splošni Fizika snovi - izvajanje v ang Izbirni splošni Interdisciplinarni projekti Izbirni splošni Seminar iz naprednih tehnologij Izbirni splošni semester Magistrsko delo Skupaj letnik Študent izbere en izbirni predmet v obsegu 6 ECTS (skupaj 5 kontaktnih ur tedensko) izmed osmih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov, lahko pa na tem mestu prenese 6 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 2. letnik. Predstavitveni zbornik 22/35

23 Magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika SMER: Elektronika 2. letnik "Steber" Št. Predmet P A L K S (K+S) ECTS Opomba Digitalna integrirana vezja in sistemi Mikroelektronski sistemi Operacijski sistemi v realnem času Seminar iz elektronike Izbirni splošni Napredne metode vodenja procesov Izbirni splošni Akustika in ultrazvok 3. semester Izbirni splošni Komunikacija v razvoju in raziskavah Izbirni splošni Izbirni splošni Vezja pri visokih frekvencah - izvajanje v ang. Napredne tehnologije prenosa električne energije Izbirni splošni Konstruiranje električnih strojev Izbirni splošni Komunikacijska elektronika Izbirni splošni Fizika snovi - izvajanje v ang Izbirni splošni Interdisciplinarni projekti Izbirni splošni Seminar iz naprednih tehnologij Izbirni splošni semester Magistrsko delo Skupaj letnik Študent izbere en izbirni predmet v obsegu 6 ECTS (skupaj 5 kontaktnih ur tedensko) izmed osmih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov, lahko pa na tem mestu prenese 6 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 2. letnik. Predstavitveni zbornik 23/35

24 Magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika SMER: Mehatronika 2. letnik "Steber" Št. Predmet P A L K S (K+S) ECTS Opomba Digitalno procesiranje v mehatroniki II Integrirani pogonski sistemi Senzorji in merilni pretvorniki Seminar iz mehatronike Izbirni splošni Napredne metode vodenja procesov Izbirni splošni Akustika in ultrazvok 3. semester Izbirni splošni Komunikacija v razvoju in raziskavah Izbirni splošni Izbirni splošni Vezja pri visokih frekvencah - izvajanje v ang. Napredne tehnologije prenosa električne energije Izbirni splošni Konstruiranje električnih strojev Izbirni splošni Komunikacijska elektronika Izbirni splošni Fizika snovi - izvajanje v ang Izbirni splošni Interdisciplinarni projekti Izbirni splošni Seminar iz naprednih tehnologij Izbirni splošni semester Magistrsko delo Skupaj letnik Študent izbere en izbirni predmet v obsegu 6 ECTS (skupaj 5 kontaktnih ur tedensko) izmed osmih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov, lahko pa na tem mestu prenese 6 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 2. letnik. Predstavitveni zbornik 24/35

25 Magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika SMER: Robotika 2. letnik "Steber" Št. Predmet P A L K S (K+S) ECTS Opomba Avtonomni mobilni sistemi Robotski mehanizmi Haptični in sodelujoči roboti Seminar iz robotike in merjenj Izbirni splošni Napredne metode vodenja procesov Izbirni splošni Akustika in ultrazvok 3. semester Izbirni splošni Komunikacija v razvoju in raziskavah Izbirni splošni Izbirni splošni Vezja pri visokih frekvencah - izvajanje v ang. Napredne tehnologije prenosa električne energije Izbirni splošni Konstruiranje električnih strojev Izbirni splošni Komunikacijska elektronika Izbirni splošni Fizika snovi - izvajanje v ang Izbirni splošni Interdisciplinarni projekti Izbirni splošni Seminar iz naprednih tehnologij Izbirni splošni semester Magistrsko delo Skupaj letnik Študent izbere en izbirni predmet v obsegu 6 ECTS (skupaj 5 kontaktnih ur tedensko) izmed osmih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov, lahko pa na tem mestu prenese 6 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 2. letnik. Predstavitveni zbornik 25/35

26 Magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika SMER: Informacijsko komunikacijske tehnologije 2. letnik "Steber" Št. Predmet P A L K S (K+S) ECTS Opomba Varnost informacijsko komunikacijskih sistemov Seminar iz načrtovanja in razvoja programske opreme v telekomunikacijah Izbirni 64301S Modul J: Internetne storitve in aplikacije Izbirni 64302S Modul J: Internetna omrežja Izbirni Modul K: Satelitske komunikacije in navigacija Izbirni Modul K: Visokofrekvenčna tehnika Izbirni splošni Napredne metode vodenja procesov 3. semester Izbirni splošni Akustika in ultrazvok Izbirni splošni Komunikacija v razvoju in raziskavah Izbirni splošni Izbirni splošni Vezja pri visokih frekvencah - izvajanje v ang. Napredne tehnologije prenosa električne energije Izbirni splošni Konstruiranje električnih strojev Izbirni splošni Komunikacijska elektronika Izbirni splošni Fizika snovi - izvajanje v ang Izbirni splošni Interdisciplinarni projekti Izbirni splošni Seminar iz naprednih tehnologij Izbirni splošni semester Magistrsko delo Skupaj letnik Študent smeri Telekomunikacije izbere en izbirni modul (J ali K) v obsegu 12 ECTS (skupaj 10 kontaktnih ur tedensko) izmed dveh tukaj ponujenih izbirnih h modulov. Študent se odloči za ta izbirni modul pri vpisu v 2. letnik. Tukaj ponujena izbirna strokovna modula vsebujeta vsak po dva vezana predmeta (vsak predmet po 6 ECTS) v skupnem obsegu 12 ECTS. 2 Študent izbere en izbirni predmet v obsegu 6 ECTS (skupaj 5 kontaktnih ur tedensko) izmed osmih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov, lahko pa na tem mestu prenese 6 ECTS, ki jih pridobi v drugih študijskih programih. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 2. letnik. Predstavitveni zbornik 26/35

27 Magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika SMER: Napredni elektroenergetski sistemi (izvajanje v angleščini izredni študij) 2. letnik "Steber" Št. Predmet P A L K S (K+S) ECTS Opomba 64283E Dinamični pojavi v elektroenergetskih sistemih E Internetne storitve in aplikacije semester 64309E Napredne tehnologije prenosa električne energije E Fotonika Izbirni splošni 64253E Konstruiranje elektronskih naprav Izbirni splošni 64220E Razdelilna in industrijska omrežja Izbirni splošni 64285E Kakovost elektroične energije 4. semester Magistrsko delo Skupaj letnik Študent izbere en izbirni predmet v obsegu 6 ECTS (skupaj 5 kontaktnih ur tedensko) izmed osmih, tukaj ponujenih izbirnih predmetov, lahko pa izbere en predmet iz nabora celotne ponudbe izbirnosti na magistrskem študijskem program Elektrotehnika, ki se izvaja v angleščini. Študent se odloči za ta izbirni predmet pri vpisu v 2. letnik. Zunanji izbirni predmeti za študente netehniških fakultet "Steber" Št. Predmet P A L K S (K+S) ECTS Opomba 3. sem seme ster Izbirni splošni Komunikacije in družba Izbirni splošni Trajnostna oskrba z električno energijo Nosilci predmetov Predstavitveni zbornik 27/35

28 Letnik Semester Št. Predmet Priimek in ime nosilca Zavod zaposlitve Digitalno vodenje Blažič Sašo Biološki sistemi Miklavčič Damijan, Kotnik Tadej Prenosni sistemi Tomažič Sašo Vezja in signali v energetiki Košir Andrej S Internetna omrežja 1 Kos Andrej, Bešter Janez Konvencionalni viri električne energije Čepin Marko Kinematika in dinamika robotov Munih Marko Biomedicinska informatika Vrtovec Tomaž Načrtovanje digitalnih vezij Možek Matej Industrijska elektronika Zajec Peter Obdelava slik in videa Vrtovec Tomaž Vgradni sistemi Perš Janez Razpoznavanje vzorcev Dobrišek Simon Motnje v elektroenergetskem sistemu Mihalič Rafael Kompleksni merilni sistemi Drnovšek Janko, Agrež Dušan, Bojkovski Jovan Meritve in senzorji v biomedicini Maček Lebar Alenka Nelinearna elektronska vezja Topič Marko Programska oprema telekomunikacijskih sistemov Kos Andrej Metode modeliranja Atanasijević-Kunc Maja Robotski in merilni vgrajeni sistemi Munih Marko, Drnovšek Janko, Kamnik Roman Biomedicinska elektronika Jarm Tomaž Analiza in optimizacija vezij Tuma Tadej Generatorji in transformatorji Miljavec Damijan Antene in razširjanje valov Vidmar Matjaž Umetni inteligentni sistemi Dobrišek Simon,,,,,,,,, Fakulteta rač. in inform.,,,,,,,,,,,,,,,, Način zaposlitve Predstavitveni zbornik 28/35

29 Načrtovanje elektro-mehanskih izdelkov Numerično modeliranje fizikalnih pojavov v tehniki, biologiji in medicini Munih Marko, Mihelj Matjaž Maček Lebar Alenka Konstruiranje elektronskih naprav Jankovec Marko Svetlobna tehnika Bizjak Grega Mehatronski sistemi Ambrožič Vanja Akustika v komunikacijah Sodnik Jaka Uporabna statistika Dolinar Gregor, Stopar Nik Digitalno procesiranje v mehatroniki I Vončina Danjel Avtomatizirani in virtualni merilni sistemi Drnovšek Janko, Bojkovski Jovan Nevrokibernetika Miklavčič Damijan Nanoelektronika Smole Franc Načrtovanje in vzdrževanje EES Pantoš Miloš Optične komunikacije Vidmar Matjaž Razdelilna in industrijska omrežja Bizjak Grega Računalniški vid Perš Janez Robotski vid Špiclin Žiga Vodenje robotov Munih Marko Obdelava biomedicinskih signalov Jarm Tomaž Vodenje sistemov Zupančič Borut S Načrtovanje in upravljanje komunikacijskih sistemov Bešter Janez, Humar Iztok Informacija in kodi Dobrišek Simon Biomedicinske slikovne tehnologije Likar Boštjan Analogna integrirana vezja in sistemi Sešek Aleksander S Električni servo sistemi Ambrožič Vanja Operacijske raziskave v telekomunikacijah Košir Andrej,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Predstavitveni zbornik 29/35

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE IN DRUGE STOPNJE

ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE IN DRUGE STOPNJE ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE IN DRUGE STOPNJE Multimedija je povsod okoli nas Računalniki, tablice, pametni telefoni, ure in druge elektronske naprave so neločljivi del naših življenj. Prek njih urejamo dnevna

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc PREDMETNIK 1. letnik Organizirano študijsko delo IŠDŠ VP OŠD Zap. Predmet zimski poletni Št. P V P V PD IŠ PRVI LETNIK 1. Matematična fizika NV 30 45 75 / 135 210 7 2. Osnove tehnologij TV 30 45 75 / 93

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Priloga 4b:

Priloga 4b: Predstavitveni zbornik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM GEOLOGIJA, 2. STOPNJA NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI Študijsko leto 2019-2020 1. Splošni podatki o študijskem programu Naravoslovnotehniška

Prikaži več

PRILOGA 2

PRILOGA 2 PREDSTAVITVENI ZBORNIK PODIPLOMSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. stopnje INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IZREDNI ŠTUDIJ Novo mesto KAZALO VSEBINE 1 ZAKAJ NA FINI?... 3 2 UVOD... 4 3 PREDSTAVITEV

Prikaži več

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike [ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike Doktorski študij matematike in fizike Raziskave O fakulteti Študenti fizike Študenti matematike Sodelavci Domov >

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE NOVO MESTO Visoka šola za tehnologije in sisteme ČISTOPIS AKREDITIRANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 11. STOPNJE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI V STROJNIŠTVU (magistrski študijski program) Čistopis

Prikaži več

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx Osnovni podatki PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA KOGNITIVNA ZNANOST Ime programa Kognitivna znanost Lastnosti programa interdisciplinarni, skupni Vrsta magistrski Stopnja druga stopnja KLASIUS-SRV Magistrsko

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Velja od 2019/2020 Veljavni študijski program

Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Velja od 2019/2020 Veljavni študijski program Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Veljavni študijski program na n 1.1.2019 PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Sirikt-SK-FV.ppt

Microsoft PowerPoint - Sirikt-SK-FV.ppt E-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške predmete E-books for selected science and technical subjects Slavko KOCIJANČIČ Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta slavko.kocijancic@pef.uni-lj.si Franc

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu Izbirni predmeti Zap. št. Predmet Nosilec Kontaktne ure Klinične Pred. Sem

P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu Izbirni predmeti Zap. št. Predmet Nosilec Kontaktne ure Klinične Pred. Sem P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu 001 Akustika in ultrazvok Jurij Prezelj 002 Diferencialne enačbe Aljoša Peperko 003 Eksperimentalne metode v nosilec bo znan

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

Microsoft Word - VS TTO.docx

Microsoft Word - VS TTO.docx PREDMETNIK VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 1. STOPNJE TEHNOLOGIJE TEKSTILNEGA OBLIKOVANJA 1. LETNIK JE SKUPEN ZA OBE SMERI OBVEZNI PREDMETI 1. LETNIK Zimski semester - 1. semester Razvoj

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo ČISTOPIS 1 študijski program 1. stopnje TEHNOLOGIJE IN SISTEMI (visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje) 1 Čistopis visokošolskega strokovnega

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

ELEKTRONIKA ŠTUDIJ ELEKTRONIKE

ELEKTRONIKA ŠTUDIJ ELEKTRONIKE ELEKTRONIKA ŠTUDIJ ELEKTRONIKE Umetni nos, Laboratorij za mikroelektroniko, FE Odprtokodni instrument, Red Pitaya, Ljubljana Senzorji krvnega tlaka, Hyb, Šentjernej Elaphe, elektronika omogoča električno

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani Predstavitveni zbornik študijskega programa za štud. leto 2019/20 UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2018/2019 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU + LIBANON http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

3.indd

3.indd mf študijski program 43 FINANČNA MATEMATIKA 44 Andreja Kmet, diplomantka uporabne matematike, zaposlena v Banki Slovenije. Lahko rečem, da je študij matematike zahteven in da moraš vložiti veliko dela,

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFORMATIVNI DAN 2019 ELEKTROTEHNIK ELEKTROTEHNIK izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik elektrotehnica trajanje izobraževanja: 4 leta zaključek izobraževanja: poklicna

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (37. seji senata UL FGG dne 29. 3. 2017) Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA... 1 1. člen (Pedagoška dejavnost študijski programi)...

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega projekta je bil izdelati učilo napravo za prikaz delovanja

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE Študijsko leto 2018/2019 Priročnik za študente Izdala: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920 Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov (https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/),

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob ve

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob ve Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob vezavi pedagos kega s tudijskega programa 2. stopnje

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

VPIS 2013/2014

VPIS 2013/2014 Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana PUBLIKACIJA Višje strokovne šole CPU Ljubljana za študijsko leto 2013/2014 Poslovni sekretar Ekonomist Inženir informatike

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE doktorski program EDUKACIJA IN MENEDŽMENT V ZDRAVSTVU (ČISTOPIS) Novo mesto, november 2015 KAZALO 1 SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU 2 2 OPREDELITEV TEMELJNIH CILJEV IN KOMPETENC

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2019/2020 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica ECTS-MA

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

1

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI za študijsko leto 2015/2016 in podatki o vpisu za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2017 Kazalo vsebine 1 UVOD...

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne26. januarja 2006 pod točko 4 sprejela

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ Border Memorial: Frontera de los Muertos, avtor John Craig Freeman, javno umetniško delo obogatene resničnosti,

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

DES

DES Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Digitalni Elektronski Sistemi Digitalni sistemi Vgrajeni digitalni sistemi Digitalni sistem: osebni računalnik

Prikaži več

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : 25.2.2016 Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpita: * Šol. leto vpisa : * 3351 Slovenščina 1 2012/13

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 28. 9. 2016 07:26:49 4.ag 27. 9. 2016 4.ag Elektrotehnika (ELE) 7. ura Preizkus znanja 10. 10. 2016 4.ag Matematika (MAT) 3. ura 18. 10. 2016 4.ag Računalništvo - izbirni (RAči) 9. ura (13:40-14:25)

Prikaži več

SELECTION D’AGENTS TEMPORAIRES

SELECTION D’AGENTS TEMPORAIRES IZBOR ZAČASNEGA OSEBJA ZA GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO Evropska komisija razpisuje izbor za delovno mesto uslužbenca AD v Generalnem direktoratu za podjetništvo in industrijo, in

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več