Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len"

Transkripcija

1 Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV Datum: Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZAVAROVANJE KANALIZACIJE Vrsta postopka Javno naročilo male vrednosti (JNMV) v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, odslej ZJN-3) VSEBINA: I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE II. PONUDBENI DEL: - Podatki ponudnika (OBR-1) - Ponudbeni predračun (OBR-2) - Vzorec pogodbe (OBR-3) - Izjave (OBR-4, OBR-X) - Reference (OBR-5) - Ovojnica II. OPIS PREDMETA NAROČILA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE stran 1

2 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Vabimo vas, da skladno z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in kasneje navedenimi ostalimi zakonskimi predpisi ter ob upoštevanju pogojev predmetne razpisne dokumentacije oddate svojo ponudbo za: - predmet javnega naročila: Zavarovanje kanalizcaije, - rok pričetka izvajanja del: oz. takoj po podpisu pogodbe, - rok končanja izvajanja del: Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do do 12:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo ob uri. Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti brezplačno na spletni stran naročnika: Zakonske podlage: - Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015) - Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013 in 89/14), - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Ur. l. RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/ Skl. US, 43/2011, 69/2011), - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ZPVPJN (Ur. l. RS 43/2011, 60/11- ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I), - Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/2001 s spremembami in dopolnitvami), - vsi ostali veljavni predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila. Informacije o naročniku: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva Naslov: Glavna ulica 109, 9220 Lendava Matična št.: Davčna št.: SI Odgovorna oseba naročnika: Jožef Gerenčer, direktor Kontaktna oseba naročnika: Branka Bensa - Telefon: , - Telefaks: , Spletna stran: Kontaktna oseba naročnika: Jožef Gerenčer - Telefon: , - Telefaks: , - stran 2

3 I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 1. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU Podatki o naročniku: Naročnik: Odgovorna oseba naročnika: E-naslov kontaktne osebe: Spletna stran naročnika: Rok za prejem ponudb: Javno odpiranje ponudb: Rok za postavitev vprašanj: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Jožef Gerenčer, direktor do ure ob uri do ure Pričetek izvajanja del: Rok za izvedbo (trajanje javnega naročila): oz. takoj po podpisu pogodbe (4 leta) Predmet: Predmet javnega naročila: Vrsta postopka: Razdelitev na sklope: Variantne ponudbe: Veljavnost ponudb: Zavarovanje kanalizacije 47. člen ZJN-3 (NMV) DA (7 sklopov) NE (60 dni) Finančna zavarovanja: Zahteve Vrsta zavarovanja Znesek Veljavnost Za resnost ponudbe: DA 5.000,00 60 dni Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: NE / / Za odpravo napak: NE / / Merila za izbor: Merilo za izbor: Najnižja cena Pogajanja: DA (1) stran 3

4 2. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Vabimo vas, da skladno z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in kasneje navedenimi ostalimi zakonskimi predpisi ter ob upoštevanju pogojev predmetne razpisne dokumentacije oddate svojo ponudbo za: - predmet javnega naročila: Zavarovanje kanalizacije. Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti brezplačno na spletni strani naročnika: Pravočasna predložitev ponudbe pomeni, da mora ponudnik naročniku ponudbo predložiti do roka, določenega za prejem ponudb. Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih storitev v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo vseh razpisanih storitev v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb. Ponudnik nosi vse stroške, povezano s pripravo in predložitvijo svoje ponudbe. Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije. Naročnik bo izbral izvajalca, ki bo ponudil najnižjo ceno za celotno javno naročilo. V primeru, da sredstva ne bodo zagotovljena, lahko naročnik pred podpisom pogodbe odstopi od posla. Zakonske podlage: - Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015) - Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013 in 89/14), - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Ur. l. RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/ Skl. US, 43/2011, 69/2011), - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ZPVPJN (Ur. l. RS 43/2011, 60/11- ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I), - Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/2001 s spremembami in dopolnitvami), - vsi ostali veljavni predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila. stran 4

5 3. POJASNILA Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3. Pojasnila v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva izključno preko Portala javnih naročil. Ponudniki lahko naročniku postavljajo vprašanja in z njim komunicirajo le pisno, preko Portala javnih naročil. Informacije, ki jih posreduje naročnik preko Portala javnih naročil se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi. Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika zapisnik o javnem odpiranju ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedenega v ponudbi. Naročnik bo vsa obvestila pošiljal le kontaktni osebi ponudnika. 4. PODATKI O PONUDNIKU Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba (gospodarski subjekt), ki ima registrirano dejavnost, ki je predmet razpisa, jo prevzema v ponudbi in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt, ki sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije ter sam z zmogljivostmi in znanji, ki jih ima v celoti prevzema izvedbo naročila. Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu z 3. odstavkom 81. člena zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik. V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev osnovne, poklicne, ekonomske in finančne sposobnosti iz poglavja 5. ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj. Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri skupaj s ponudnikom nastopajo tudi drugi ponudniki, kot podizvajalci. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo stran 5

6 javnega naročila. Ponudnik mora v ponudbi natančno navesti kateri posel in za kakšno ceno prevzema posamezni podizvajalec. Če podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo, v skladu s 5. odstavkom 94. člena ZJN-3, se šteje, da je neposredno plačilo obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena tega zakona. 5. PREDLOŽITEV PONUDBE Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici, tako da je na javnem odpiranju možno preveriti da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti izpolnjen Obrazec OVOJNICA. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na naslov naročnika do zahtevanega roka za prejem ponudb. V primeru, da bodo ponudbe prispele nepravočasno, bo naročnik takšne ponudbe izločil iz postopka odpiranja ponudb in ponudbe neodprte vrnil na naslov ponudnika. Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Dokumenti so lahko predloženi v kopijah, vendar morajo ustrezati vsebini originala. Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. stran 6

7 Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov (ni dovoljeno spreminjati tehničnih popisov naročnika), ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. ZA PRAVILNOST PONUDBE MORA PONUDNIK PREDLOŽITI NASLEDNJO IZPOLNJENO DOKUMENTACIJO: A) PODATKI PONUDNIKA (OBR-1) B) PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-2) C) PARAFIRAN VZOREC POGODBE (OBR-3). D) IZJAVE (OBR-4, OBR-X) 6. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v 5. točki. Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja pogojev iz naslednjih točk: A. Osnovna sposobnost ponudnika, B. Poklicna sposobnost ponudnika, C. Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika ter D. Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika. A. Osnovna sposobnost 1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 75. člena ZJN Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 3. Ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50,00 EUR ali več ali če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe 4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat ali večkrat izrečena globa Izjava Izjava Izjava Izjava stran 7

8 zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 5. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v primeru, če se je pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbo o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavil odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. 6. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja (kadar koli v postopku) izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o: Izjava Izjava Izjava - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. B. Poklicna sposobnost 1. Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi. 2. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Izjava Izjava Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarskih subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. stran 8

9 C. Ekonomska in finančna sposobnost 1. Ponudnik (v skupni ponudbi vsak partner) mora izpolnjevati naslednje ekonomsko-finančne pogoje: Izjava Da na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 90 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 30 zaporednih delovnih dni. D. Tehnična in kadrovska sposobnost 1. Ponudnik je tehnično in strokovno usposobljen za izvedbo javnega naročila. 2. Ponudnik zagotavlja, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti storitev in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka. 3. Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom, finančnimi zmogljivostmi in opremo za izvedbo javnega naročila. Izjava Izjava Izjava 7. PONUDBA S PODIZVAJALCI Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, - izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v stran 9

10 dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora: - glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN PRIDRŽANE PRAVICE NAROČNIKA Vrednost mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate. Izkazan mora biti tudi davek na dodano vrednost. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost. Naročnik si pridržuje zmanjšati ali povečati obseg naročila do višine 30%. Plačilni rok se lahko z izbranim ponudnikom spremeni, če izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe ponudi plačilni rok, ki je za naročnika finančno ugodnejši. Naročnik si pridržuje pravico, da kljub popolnosti vseh ponudb izvajalca ne izbere oziroma, da z nobenim ponudnikom ne podpiše pogodbe o izvedbi naročila ali izbere ponudnika le za posamezni sklop, in sicer brez povrnitve kakršnihkoli stroškov ali škode. V primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na vpogled. Dokazila so lahko stara največ 30 dni, razen če ta navodila ne določajo drugače. stran 10

11 V kolikor ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, morajo vsi dokumenti odražati aktualno in resnično stanje za kar ponudnik kazensko in materialno odgovarja. Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko unovči menico za zavarovanje resnosti ponudbe v naslednjih primerih: a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom, Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj. Pogajanja bomo izvedli v enem krogu na sedežu naročnika. O podrobnem protokolu pogajanj bodo ponudniki, ki so podali pravočasno, formalno popolno, pravilno in primerno ponudbo, pisno obveščeni pred pogajanji. 9. POUK O PRAVNEM SREDSTVU Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 60/2011-ZTP-D, 63/2013; ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 1.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, ter priložiti potrdilo o njenem plačilu. Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevo za predrevizijski postopek v petih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Odgovorna oseba naročnika Jožef Gerenčer, direktor stran 11

12 stran 12

13 II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi preglednosti obvezno razvrstiti vse sestavne dele ponudbene dokumentacije v naslednjem enakem vrstnem redu, kot so dokumenti razporejeni v tej dokumentaciji. stran 13

14 1. PODATKI PONUDNIKA (OBR-1) Naročnik: Naročnik: Predmet javnega naročila: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Zavarovanje kanalizacije Interna št. naročila: JNMV Št. naročila na Portalu JN: Ponudnik: Naziv (firma ali ime): Naslov: Zakoniti zastopnik: Matična številka: Davčna številka: Zavezanec za DDV: DA NE Številka transakcijskega računa: Telefon: E-pošta za obveščanje ponudnika: Kontaktna oseba za obveščanje ponudnika: Odgovorna oseba za podpis pogodbe: a) Ponudnik nastopa v skupini gospodarskih subjektov s skupno ponudbo (označite): DA NE b) Ponudnik nastopa s podizvajalci (označite): DA NE V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci je potrebno predložiti tudi izpolnjene preglednice s podatki podizvajalcev. stran 14

15 Preglednica za podizvajalce (če je podizvajalcev več, preglednico po potrebi kopirajte) Podizvajalec št. : Naziv (firma ali ime): Naslov: Zakoniti zastopnik: Matična številka: Davčna številka: Zavezanec za DDV: DA NE Številka transakcijskega računa: % oddanih del v podizvajanje (% od celotne ponudbe): Opis del oddanih v podizvajanje: Podizvajalec št. : Naziv (firma ali ime): Naslov: Zakoniti zastopnik: Matična številka: Davčna številka: Zavezanec za DDV: DA NE Številka transakcijskega računa: % oddanih del v podizvajanje (% od celotne ponudbe): Opis del oddanih v podizvajanje: stran 15

16 2. PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-2) Storitev: zavarovanje kanalizacije Z.št. OPIS SKUPAJ vrednost z davkom SKUPAJ vrednost brez davka Vrednost kanalizacijskega omrežja s ČN Hotiza ,04 EUR 1 Požarno zavarovanje 2 Strojelomno zavarovanje 3 Kraja VREDNOST SKUPAJ: Ponudba velja 60 dni od roka za predložitev ponudb. Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika stran 16

17 3. VZOREC POGODBE (OBR-3) EKO-PARK D.O.O. LENDAVA / ÖKO-PARK KFT. LENDVA, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, ID za DDV: SI , matična št , ki ga zastopa direktor Jožef GERENČER, (v nadaljnjem besedilu: naročnik) in matična številka:, davčna številka: SI, ki jo zastopa direktor (v nadaljnjem besedilu izvajalec) POGODBA št. ZA ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV 1. člen Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN - 3) izvedel javno naročilo za zavarovanje kanalizacije za obdobje 4 let. Izvajalec bo v skladu s to pogodbo naročniku izvedel razpisane storitve po predračunu oziroma ponudbi, št. z dne. Razpisna dokumentacija, ponudba izvajalca in zavarovalne police so sestavni del pogodbe. 2. člen Pogodbena vrednost znaša /letno. Pogodbena vrednost iz prejšnjega odstavka predstavlja letno premijo vseh zavarovalnih storitev, ki so predmet tega naročila za 4 letno obdobje, t.j. od dne do. Vse premije po predračunu in ponudbi so akontirane zavarovalne premije za leto. Osnova za izračun premije so posredovani knjigovodski podatki o vrednostih premoženja naročnika in obsegi dogovorjenih jamstev v tekočem zavarovalnem letu. Pogodbena vrednost vključuje 6,5% davek od prometa zavarovalnih poslov in je nespremenljiva (fiksna). Vsebuje vsa doplačila in popuste, spreminja se lahko le zaradi sprememb vrednosti premoženja, višine jamstva in škodnega dogajanja. Naročnik si pridržuje pravico do morebitne spremembe količine storitev v odvisnosti od potreb, ki jih bo imel med letom in bo pri izvajalcu naročil tisto količino in vrsto storitev, ki jo bo v času izvajanja pogodbe dejansko potreboval. stran 17

18 Zavarovalnica sprejme v zavarovanje pod enakimi pogoji tudi vse nove inves cije in nabave na znanih ali novih lokacijah, prav tako inves cije katerih skupna vrednost ne presega 10% vrednos zavarovanih stvari, tudi če naročniki tega ne sporoči zavarovalnici. 3. člen Izvajalec so obvezuje, da bo storitve izvajal v roku od do. Pred sklenitvijo pogodbe izvajalec naročniku preda dokumentacijo z navodili za vodenje postopka uveljavljanja škode, ki postane sestavni del te pogodbe. 4. člen Naročnik si pridržuje pravico spremembe količine do 30 % glede na potrebe, kar ne sme vplivati na podražitev ali spremembo cene ponudnika. 5. člen Kakovost izvedenih storitev mora ustrezati obstoječim standardom. 6. člen Izvajalec bo za posamezno vrsto zavarovanja, ločeno po predmetu zavarovanja (kanalizacijsko omrežje in ČN Hotiza) izdal zavarovalno polico. Izvajalec bo naročniku dostavil račun, v skladu z zavarovalno polico. Račun potrdi odgovorna oseba naročnika. Naročnik bo letno premijo poravnal v 9-tih enakih mesečnih obrokih, 30 dni po prejemu fakture. 7. člen Rok izplačila za škode je do 15 delovnih dni po prejetju dokumentacije za likvidacijo škode. 8. člen Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je treba za izvršitev te pogodbe in da bo izvajalec ravnal kot dober strokovnjak. 9. člen Odgovorni osebi naročnika sta Stanislav Gjerkeš in Branka Bensa. Odgovorna oseba izvajalca je:. 10. člen stran 18

19 Protikorupcijska klavzula: Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična. 11. člen Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče naročnika. 12. člen Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva izvoda. Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporabljati pa se začne za čas od od 00:00 ure do do 24:00 ure. Datum: IZVAJALEC: žig in podpis Datum: NAROČNIK: Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park kft. Lendva Jožef Gerenčer, direktor žig in podpis stran 19

20 4. IZJAVE IZJAVA (OBR-4): IZPOLNJEVANJE POGOJEV IN POGODBENIH OBVEZNOSTI IZJAVA (OBR-5): IZJAVA PONUDNIKA O LICENCI IZJAVA (OBR-6): MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV stran 20

21 IZJAVA (OBR-4) IZPOLNJEVANJE POGOJEV IN POGODBENIH OBVEZNOSTI Izjavljamo: - da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 75. člena ZJN-3, - da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, - da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več ali če na dan oddaje ponudbe nismo imeli predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe, - da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat ali večkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, - da bomo izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja tudi v primeru, če se je pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazalo precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavil odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. - da smo seznanjeni, da nas bo naročnik izključil iz postopka, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: Pri (organ, pri katerem je gospodarski subjekt registriran) smo registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi: stran 21

22 3. 4. S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 1. da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje iz razpisne dokumentacije in popisov za izvedbo javnega naročila; 2. da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti oz. obveznosti iz okvirnega sporazuma iz prejšnjih pogodb oz. okvirnih sporazumov sklenjenih v zadnjih treh letih. V primeru, da naročnik ugotovi, da je izjava neresnična, nas izloči iz postopka oddaje javnega naročila. Izjavljamo, da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzemamo v ponudbi ter da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. POSREDOVANJE PODATKOV S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o: - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. NEBLOKIRANI RAČUNI IN PLAČILNI POGOJI Izjavljamo, - da izpolnjujemo naslednje ekonomsko-finančne pogoje: da na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 90 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa nismo imeli nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 30 zaporednih delovnih dni; - da nudimo najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljene fakture. stran 22

23 IZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI, ZMOGLJIVOSTI IN UPOŠTEVANJE PREDPISOV Izjavljamo, - da smo tehnično in strokovno usposobljeni za izvedbo javnega naročila, - da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti storitev in nespoštovanja drugih določil pogodbe, - da razpolagamo s premoženjem in sredstvi za izvedbo ponujenih storitev, - da razpolagamo s strokovnim kadrom, finančnimi zmogljivostmi in opremo za izvedbo javnega naročila. S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem izpolnjevanje vseh navedenih pogojev. Datum: Žig in podpis ponudnika stran 23

24 IZJAVA PONUDNIKA O LICENCI (OBR-5) Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z licenco številka: za izvajanje zavarovalniških storitev. Datum: Žig in podpis izdajatelja potrdila stran 24

25 MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV (OBR-6) Ponudnik: (firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis» «objavljenega na portalu javnih naročil, pod številko objave, skladno z določili razpisne dokumentacije in prijave za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini 5.000,00 EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo. Veljavnost menice je do (najmanj še 60 dni od roka, določenega za oddajo ponudbe). Menični znesek se nakaže naročniku, na račun, številka SI Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica se izpolni s klavzulo»brez PROTESTA«. Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov: V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Priloga: Dve (2) bianco podpisani in žigosani menici Datum: Podpis in žig: stran 25

26 5. OVOJNICA POŠILJATELJ: Označi: Ponudba Sprememba Umik»NE ODPIRAJ PONUDBA«Za javni razpis:»zavarovanje KANALIZACIJE«Datum in ura prispetja: Način prispetja: Zaporedna številka prispelosti: Podpis prevzemnika: (izpolni naročnik) PREJEMNIK: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park kft. Lendva Glavna ulica Lendava Osnovni kapital: ,00 EUR Št. reg. vložka: 1/02808/00 TRR: Matična številka: ID za DDV: SI stran 26

27 III. OPIS PREDMETA NAROČILA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 1. Predmet ponudbe Predmet javnega naročanja so storitve zavarovanja kanalizacije za obdobje 4 let. Naročnik naroča storitve zavarovanja kanalizacije na celotnem območju občine Lendava. Kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških objektov, kot so: peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobnih, ki služijo za odvajanje komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode na območju naselja ali njegovega dela. Kanalizacijsko omrežje v občini Lendava je bilo izgrajeno med leti 2001 in Grajeno je bilo v treh fazah. Obsega celoten nižinski del občine Lendava. Omrežji v občini Lendava sta dve: - Kanalizacija Lendava - faza I, II in III, 104 km cevovodov, 58 prečrpališč - Kanalizacija Hotiza, 6 km cevovodov, 2 prečrpališči - ČN Hotiza Celotna vrednost kanalizacijskega omrežja je: ,75 EUR. Vrednost ČN Hotiza pa znaša: ,29 EUR Zahtevane minimalne storitve obsegajo (velja za vsaj sklop): 1. Požarno zavarovanje: kanalizacijsko omrežje in ČN Hotiza Kritje: - Osnovne nevarnosti: požar, strela, vihar, toča, eksplozija, udarec lastnega in neznanega vozila, padec letala, manifestacije in demonstracije - Dodatne nevarnosti: zlonamerna dejanja na I. riziko do 8.500, izliv vode na vodnem zajetju na I. riziko do 5.000,00, poplava na vodnem zajetju na I. riziko do 5.000, Strojelomno zavarovanje: vsi stroji in naprave ter vodi kanalizacijskega omrežja ter ČN Hotiza Kritje: - Poškodovanje ali uničenje zavarovane stvari, razen v primerih kot je določeno v splošnih pogojih, predmet zavarovanja so aparati, stroji, strojna oprema, inštalacije in vodi - Odkup amortizirane vrednosti pri delnih škodah v višini 35 %, zavarovanje stroškov iskanja kraja škode, zavarovanje stroškov zemeljskih del (izkop, zasip), odkup odbitne franšize 3. Kraja: vsi stroji in naprave ter vodi kanalizacijskega omrežja ter ČN Hotiza Kritje: - Kraja strojev in naprav oziroma sestavnih delov strojev in naprav kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na I. riziko do 2.000,00 stran 27

28 Naročnik si pridržuje pravico spremembe količine do 30 % glede na potrebe, kar ne sme vplivati na podražitev ali spremembo cene ponudnika Po ocenitvi ponudb bo naročnik sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje 4 let. Kakovost predmeta ponudbe mora biti v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika, veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet te pogodbe in dokumentacijo, ki jo bo ponudnik predložil k ponudbi. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, navedb in kvalitete, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja. Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe v evrih. Ponudbena cena je fiksna in se ne spreminja pod nobenim pogojem. Ponudnik mora imeti dovoljenje za izvajanje dejavnosti zavarovalniških poslov, katere kopijo priloži ponudbi. Naročnik bo med popolnimi ponudbami, na podlagi meril, ki so navedena v nadaljevanju, izbral najugodnejšo ponudbo za izvedbo predmetnega naročila. 2. Sprejemljivost ponudbe Pogodba za zavarovanje z izbranim ponudnikom se bo sklenila za 4 leta. Cene zavarovanj za čas trajanja pogodbe so fiksne. Premija se lahko spremeni le zaradi spremembe vrednosti zavarovanih stvari (naročnik za časa trajanja pogodbe ne bo priznal nobenega poračuna premij po sistemu bonus-malus) oziroma priključitvi dodatnih zavarovanj. 3. Merilo za izbor ponudbe Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponudba z najnižjo ceno. stran 28

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga (člen) po ZJN-3 Opis (potek) postopka NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17.

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17. JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3300-0001/2018-3 Datum: 17. 5. 2018 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS Številka: 2010-78/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubi

RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubi RAZPISNA DOKUMENTACIJA PREVZEM, PREVOZ IN ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ ZA OBDOBJE ENEGA LETA Naročnik: KOMUNALA TOLMIN, javno podjetje d.o.o. Poljubinj 89h, Tolmin tel.: 05 38 19 300 e-mail: info@komunala-tolmin.si

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

Banka Slovenije

Banka Slovenije POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI "DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM" z oznako

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica Cesta 4. maja 17 1380 CERKNICA (Kratek naziv ZD Cerknica) : 01/70 50 100 fax: 01/ 70 50 118 e-mail: info@zd-cerknica.si POVABILO K ODDAJI PONUDBE za Naročnik

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta

Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: 1. 3. 2019 DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti skladno

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

My Title

My Title Številka: JNV-0001/17-S-POG Datum: 12. 7. 2017 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila: Zbiranje in prevoz ločenih frakcij Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

Številka:

Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice Predmet javnega naročila: IZGRADNJA VODOVODA BETEL - PLANINA POD GOLICO - PLAVŠKI ROVT - ODSEK 1 Št. zadeve: 430-39/2016

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8 JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3322-0003/2019-3 Datum: 8. 8. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet: Št.: JN0009/ Datum: RAZP

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet:     Št.: JN0009/ Datum: RAZP Št.: JN0009/2017-0003 Datum: 09.10.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA FORBIOENERGY Zaporedna številka: JN0009/2017 Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 430-1093/2010-2 Datum: 9. 9. 2010 Oznaka: JN 10/210151 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA ZA LETO 2010 Ljubljana, september 2010 2 1. NAVODILA PONUDNIKOM

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padlih borcev 2 5220 Tolmin ELEKTRO PRIMORSKA d.d. Erjavčeva

Prikaži več

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimulart Oznaka naročila: 510-0007/2017 --------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANI

Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANI Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANIH DIJAKOV«1. Povabilo k oddaji ponudbe 2. Navodilo

Prikaži več

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE Predmet naročila: Rekonstrukcija občinske

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI

PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANI PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 4.3.2019 Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti: ORGANIZACIJA LETALSKIH PREVOZOV IN DOBAVA LETALSKIH VOZOVNIC

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

Številka: 09/58/2000

Številka: 09/58/2000 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREVZEM BLATA IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE NOVA GORICA po postopku oddaje naročila male vrednosti Oznaka javnega naročila: JNMV-2S/2019 Datum: 13.6.2019 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Prikaži več

Spoštovani g

Spoštovani g Številka: 42N190001 Datum: 7. 1. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM Naročnik: Predmet naročila: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) Novi trg 2

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠT

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠT Številka: 2010-81/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UL FKKT) Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: Čiščenje prostorov UL FKKT Številka javnega

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Razpisna dokumentacija VDC 2015

Razpisna dokumentacija  VDC 2015 VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ Kidričeva cesta 51 4000 KRANJ RAZPISNA DOKUMENTACIJA za STORITEV PREVOZA UPORABNIKOV Interna oznaka javnega naročila naročnika: JN PR 1/2014 Predmet: Oddaja javnega naročila

Prikaži več

Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: telefaks: Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju držav

Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: telefaks: Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju držav Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: 01 400 89 61 telefaks: 01 400 89 68 http://www.avp-rs.si Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št.

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center Črna na Koroškem (v nadal

Številka: /2019 Datum: Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center Črna na Koroškem (v nadal Številka: 430-0008/2019 Datum: 17. 06. 2019 Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 Črna na Koroškem (v nadaljevanju:»naročnik«) za oddajo javnega naročila gradnje

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR, predsednik uprave: mag. Boris Sovič Predmet javnega naročila: PRIDOBIVANJE

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA J K P R a d l j e o b D r a v i O b č i n a V u z e n i c a RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA IZGRADNJO DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIO MASO V OBČINI VUZENICA ODPRTI

Prikaži več

Številka: JN-2019/011 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega po

Številka: JN-2019/011 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega po Številka: JN-2019/011 Datum: 16. 7.29. 8. 2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega postrojenja na lesno biomaso Številka: JN-2019/011 Datum:

Prikaži več

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: V_18/13/S Datum: 28. 08. 2013 Na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06

Prikaži več