POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004"

Transkripcija

1 POLLETNO NEREVIDIRANO POROČILO 2004

2 PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA Naziv: VZAJEMNI SKLAD SKALA Sedež: SLOVENSKA ULICA 17, 2000 MARIBOR Matična številka: Dejavnost SKD: J/ Telefon: (02) Fax: (02) Vzajemni sklad zastopata predsednica in članica poslovodstva Krekove družbe pooblaščene družbe za upravljanje d.o.o. Roza Mlakar Kukovič in Marjeta Fuchs. Člani odbora investitorjev so: PAŠ Branko,, Omersova 41, Ljubljana LIKL Milka, C. bratov Kanclerjev 3, Slovenska Bistrica GRUDEN Jasna, Delavsko naselje 18, Vrhnika Cilji in politika naložb Primarni cilji investicijske politike so: donosnost, varnost likvidnost naloženih sredstev. Prednost bodo imele naložbe, ki bodo zagotavljale stalne in stabilne dohodke in/ali bodo omogočale doseganje kapitalskih dobičkov ne glede na regionalno ali sektorsko pripadnost. Vzajemni sklad sme naložiti zbrana sredstva pod pogoji kot jih določa Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in kot se zavezuje v Prospektu za javno ponudbo investicijskih kuponov vzajemnega sklada. Diverzifikacija premoženja je pogojena s politiko naložb, ki predvideva pretežno naložbe v delnice družb na kotacijah A in prostega trga Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, del pa v kotirajoče obveznice in kratkoročne likvidne oblike naložb. Naložbe v tuje vrednostne papirje izdajateljev iz EU ne smejo presegati 10% vseh sredstev. Čisti dobiček, ki ga vzajemni sklad ustvarja, se dnevno obračunava in pripisuje vrednosti enote premoženja in se investitorjem sproti izplačuje skozi vrednost točke ob izstopu iz vzajemnega sklada. 2

3 RAČUNOVODSKI IZKAZI BILANCA STANJA NA DAN v 000 SIT v % v % SREDSTVA Denarna sredstva , ,26 Dobroimetje pri bankah in gotovina , ,26 Kratkoročni vrednostni papirji ,73 0 0,00 Vrednostni papirji domačih izdajateljev ,73 0 0,00 - Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ,73 0 0,00 inštrumenti denarnega trga ,73 0 0,00 Dolgoročni vrednostni papirji: , ,99 Vrednostni papirji domačih izdajateljev , ,35 - vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem borznem trgu vrednostnih papirjev , ,67 delnice , ,43 obveznice , ,24 državne obveznice , ,24 obveznice gospodarskih družb , ,00 - vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem prostem trgu vrednostnih papirjev , ,44 delnice , ,97 obveznice , ,47 obveznice gospodarskih družb , ,47 - vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev , ,25 delnice , ,92 obveznice , ,32 obveznice gospodarskih družb , ,32 Vrednostni papirji tujih izdajateljev , ,64 - vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev , ,64 delnice , ,64 Dani depoziti in posojila , ,61 Dani kratkoročni depoziti , ,61 pravnim osebam s sedežem v Republiki Sloveniji , ,61 Terjatve , ,13 Terjatve za obresti in dividende , ,05 Druge terjatve iz poslovanja 104 0, ,08 SKUPAJ SREDSTVA , ,00 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Poslovne obveznosti , ,16 Obveznosti iz nakupa naložb ,03 0 0,00 Obveznosti iz odkupa investicijskih kuponov ,09 0 0,00 Obveznosti do družbe za upravljanje , ,16 Druge obveznosti 13 0,00 3 0,00 Čisti neiztrženi dobički pri h , ,92 Investicijski kuponi , ,91 Vplačani investicijski kuponi , ,20 Prevrednotovalni popravek investicijskih kuponov , ,61 Preneseni čisti dobiček ali prenesena čusta izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij , ,45 Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja , ,65 SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV , ,00 3

4 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD DO v 000 SIT PRIHODKI Prihodki od obresti Prihodki od dividend Iztrženi dobički pri h Drugi finančni prihodki Drugi prihodki 137 Skupaj prihodki ODHODKI Odhodki za upravljavsko provizijo Iztržene izgube pri h Odhodki v zvezi s posredovanjem vrednostnih papirjev Odhodki za obresti Drugi finančni odhodki Drugi odhodki Skupaj odhodki Dobiček ali izguba obračunskega obdobja Davek od dobička 0 0 Čisti dobiček ali izguba obračunskega obdobja Izenačevanje prihodka za prodane investicijske kupone Izenačevanje prihodka za kupljene investicijske kupone Čisti dobiček za razdelitev 0 0 a) že razdeljeni čisti dobiček za razdelitev 0 0 b) še ne razdeljeni čisti dobiček za razdelitev 0 0 Nerazdeljeni čisti dobiček Čisti dobiček na invest.kupon glede na štev.invest.kuponov na dan sestavitve bilance stanja 1,32 0,91 STRUKTURA NALOŽB NA DAN

5 Vrsta naložbe Oznaka VP Število Neto vrednost Delež v sredstvih (%) Valuta Lokalizacija Sedež Kakovo st Zapadlost Denarna sredstva ,82 1, Kratkoročni vrednostni papirji Denarna sredstva SIT ,82 1, Denarna sredstva ,82 1, Denarna sredstva ,82 1, REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTR.ZA FINANCE SZ ,64 1,73 SIT Skupaj izdajatelj = REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTR.ZA FINANCE ,64 1,73 Skupaj kratkoročni vrednostni papirji ,64 1,73 Dolgoročni vrednostni papirji Delnice Skupaj kratkoročni vrednostni papirji SIT ,64 1,73 Skupaj kratkoročni vrednostni papirji ,64 1,73 Skupaj kratkoročni vrednostni papirji Prosti trg ,64 1,73 Skupaj kratkoročni vrednostni papirji ,64 1,73 EMONA OBALA KOPER EOKG ,00 1,29 SIT Skupaj izdajatelj = EMONA OBALA KOPER ,00 1,29 PETROL d.d. PETG ,30 3,63 SIT Skupaj izdajatelj = PETROL d.d ,30 3,63 CINKARNA CELJE CICG ,00 2,67 SIT Skupaj izdajatelj = CINKARNA CELJE ,00 2,67 GORENJE D.D., VELENJE GRVG ,95 3,68 SIT Skupaj izdajatelj = GORENJE D.D., VELENJE ,95 3,68 SALUS D.D. LJUBLJANA SALR ,00 5,08 SIT Skupaj izdajatelj = SALUS D.D. LJUBLJANA ,00 5,08 INFOND HOLDING d.d. IFFR ,15 1,12 SIT Skupaj izdajatelj = INFOND HOLDING d.d ,15 1,12 ŽITO LJUBLJANA ZTOG ,15 2,17 SIT Skupaj izdajatelj = ŽITO LJUBLJANA ,15 2,17 % izdajat elja Prosti trg ,43 kotacija 2,47 kotacija 0,16 Prosti trg 0,75 kotacija 0,28 kotacija 1,73 Prosti trg 0,38 kotacija 0,96

6 VODAFONE GROUP PLC VOD ,60 1,29 GBP Tuja Skupaj izdajatelj = VODAFONE GROUP PLC ,60 1,29 6 Vel. Britanija 0 ABN AMRO HOLDING NV AABA ,41 1,41 EUR Tuja Nizozemska 0 Skupaj izdajatelj = ABN AMRO HOLDING NV ,41 1,41 NESTLE SA-REGISTERED NES ,59 1,31 EUR Tuja Švica 0 Skupaj izdajatelj = NESTLE SA-REGISTERED ,59 1,31 ROYAL DUTCH PETROLEUM RDA ,82 2,14 EUR Tuja Nizozemska 0 Skupaj izdajatelj = ROYAL DUTCH PETROLEUM ,82 2,14 NOVARTIS AG NOT GR ,80 1,61 EUR Tuja Švica 0 Skupaj izdajatelj = NOVARTIS AG ,80 1,61 ING GROEP INN GY ,95 0,07 EUR Tuja Nizozemska 0 Skupaj izdajatelj = ING GROEP ,95 0,07 ERICSSON ERCB ,66 0,01 EUR Tuja Švedska 0 Skupaj izdajatelj = ERICSSON ,66 0,01 FRUCTAL AJDOVŠČINA,ŽIVILSKA INDUSTRIJA FRAG ,00 0,72 SIT Skupaj izdajatelj = FRUCTAL AJDOVŠČINA,ŽIVILSKA INDUSTRIJA ,00 0,72 TELEKOM SLOVENIJE TLSG ,00 0,74 SIT Skupaj izdajatelj = TELEKOM SLOVENIJE ,00 0,74 MEDALJON UPRAV.DRUGIH DRUŽB D.D. MEDR ,80 1,65 SIT Skupaj izdajatelj = MEDALJON UPRAV.DRUGIH DRUŽB D.D ,80 1,65 LUKA KOPER D.D. LKPG ,52 5 SIT Skupaj izdajatelj = LUKA KOPER D.D ,52 5 MERKUR D.D., KRANJ MER ,91 4,4 SIT Skupaj izdajatelj = MERKUR D.D., KRANJ ,91 4,4 KOLINSKA D.D. LJUBLJANA KOLR ,00 3,12 SIT Skupaj izdajatelj = KOLINSKA D.D. LJUBLJANA ,00 3,12 INTEREUROPA D.D. IEKG ,29 3,35 SIT Skupaj izdajatelj = INTEREUROPA D.D ,29 3,35 POSLOVNI SISTEM MERCATOR LJ D.D. MELR ,40 4,28 SIT Skupaj izdajatelj = POSLOVNI SISTEM MERCATOR LJ D.D ,40 4,28 Prosti trg 0,69 Izven org. trga 0,02 Prosti trg 2,53 kotacija 0,47 kotacija 0,68 kotacija 0,95 kotacija 0,38 kotacija 0,2 CETIS CELJE D.D. CETG ,00 4,99 SIT Prosti trg 3,79

7 Skupaj izdajatelj = CETIS CELJE D.D ,00 4,99 DELO PRODAJA D.D. DPRG ,00 0,76 SIT Skupaj izdajatelj = DELO PRODAJA D.D ,00 0,76 HELIOS DOMŽALE HDOG ,95 6,6 SIT Skupaj izdajatelj = HELIOS DOMŽALE ,95 6,6 PIVOVARNA LAŠKO D.D. PILR ,08 0,6 SIT Skupaj izdajatelj = PIVOVARNA LAŠKO D.D ,08 0,6 KRKA TOVARNA ZDRAVIL NOVO MESTO KRKG ,53 4,67 SIT Skupaj izdajatelj = KRKA TOVARNA ZDRAVIL NOVO MESTO ,53 4,67 Skupaj delnice ,86 68,37 Skupaj delnice SIT ,03 60,52 Skupaj delnice EUR ,23 6,55 Skupaj delnice GBP ,60 1,29 Skupaj delnice ,03 60,52 Skupaj delnice Tuja ,83 7,84 Skupaj delnice kotacija ,13 42,03 Skupaj delnice Prosti trg ,90 17,75 Skupaj delnice Izven org. trga ,00 0,74 Skupaj delnice ,03 60,52 Skupaj delnice Nizozemska ,18 3,62 Skupaj delnice Švica ,39 2,92 Skupaj delnice Vel. Britanija ,60 1,29 Skupaj delnice Švedska ,66 0,01 kotacija 1,2 Prosti trg 0,94 kotacija 0,07 kotacija 0,11 Obveznice ABANKA VIPA D.D. AB ,72 0,05 EUR Skupaj izdajatelj = ABANKA VIPA D.D ,72 0,05 BANKA CELJE D.D. BCE ,81 0,12 EUR BCE ,44 4,26 EUR Skupaj izdajatelj = BANKA CELJE D.D ,25 4,38 NOVA LJUBLJANSKA BANKA NLB ,00 2,4 SIT kotacija 2007 kotacija 2005 Izven org. trga 2011 kotacija

8 NLB ,29 1,32 EUR Skupaj izdajatelj = NOVA LJUBLJANSKA BANKA ,29 3,72 PROBANKA PRB ,44 0,68 EUR PRB ,02 0,95 EUR PRB ,65 1,1 EUR Skupaj izdajatelj = PROBANKA ,11 2,73 REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTR.ZA FINANCE RS ,41 0,1 SIT RS ,97 1,96 EUR RS ,92 1,53 EUR RS ,00 0,45 SIT RS ,41 1,88 EUR RS ,50 0,58 SIT Skupaj izdajatelj = REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTR.ZA FINANCE ,21 6,5 SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA D.D. SOS2E ,82 3,72 EUR Skupaj izdajatelj = SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA D.D ,82 3,72 BANKA VIPA BANKA VIPA VIP ,14 1,34 EUR Skupaj izdajatelj = BANKA VIPA BANKA VIPA ,14 1,34 SKB BANKA, LJUBLJANA SKB4A ,42 0,09 SIT Skupaj izdajatelj = SKB BANKA, LJUBLJANA ,42 0,09 ABANKA,D.D. AB ,90 0,34 EUR Skupaj izdajatelj = ABANKA,D.D ,90 0,34 Skupaj obveznice ,86 22,87 Skupaj obveznice SIT ,33 3,62 Skupaj obveznice EUR ,53 19,25 Skupaj obveznice ,86 22,87 Skupaj obveznice kotacija ,49 12,16 Skupaj obveznice Prosti trg ,93 6,45 Skupaj obveznice Izven org. trga ,44 4,26 kotacija 2009 Prosti trg 2007 Prosti trg 2007 Prosti trg 2004 kotacija 2007 kotacija 2011 kotacija 2012 kotacija 2007 kotacija 2017 kotacija 2008 Prosti trg 2016 kotacija 2009 kotacija 2005 kotacija

9 Skupaj obveznice ,86 22,87 Skupaj obveznice ,65 1,1 Skupaj obveznice ,13 0,55 Skupaj obveznice ,59 4,63 Skupaj obveznice ,50 0,58 Skupaj obveznice ,43 2,66 Skupaj obveznice ,41 6,22 Skupaj obveznice ,92 1,53 Skupaj obveznice ,82 3,72 Skupaj obveznice ,41 1,88 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji ,72 91,24 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji SIT ,36 64,14 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji EUR ,76 25,8 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji GBP ,60 1,29 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji ,89 83,39 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji Tuja ,83 7,84 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji kotacija ,62 54,19 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji Prosti trg ,83 24,2 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji Izven org. trga ,44 5 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji ,89 83,39 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji Vel. Britanija ,60 1,29 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji Švedska ,66 0,01 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji Nizozemska ,18 3,62 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji Švica ,39 2,92 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji ,65 1,1 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji ,13 0,55 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji ,59 4,63 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji ,50 0,58 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji ,43 2,66 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji ,41 6,22 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji ,92 1,53 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji ,82 3,72 Skupaj dolgoročni vrednostni papirji ,41 1,88 Posojila in depoziti 9

10 BANKA CELJE D.D. DEP806041/ ,00 0,7 SIT DEP806305/ ,00 0,35 SIT DEP806895/ ,00 0,53 SIT Skupaj izdajatelj = BANKA CELJE D.D ,00 1, NLB D.D. VPL.OBV.NLB ,00 1,58 SIT 2004 Skupaj izdajatelj = NLB D.D ,00 1, RAIFFEISEN KREKOVA BANKA D.D. DEP.193/ ,00 0,26 SIT 2004 DEP.81/ ,00 0,26 SIT 2004 DEP365/ ,00 0,39 SIT 2004 DEP 466/ ,00 1,23 SIT 2004 Skupaj izdajatelj = RAIFFEISEN KREKOVA BANKA D.D ,00 2,14 Skupaj posojila in depoziti ,00 5,3 Skupaj posojila in depoziti SIT ,00 5,3 Skupaj posojila in depoziti ,00 5,3 Skupaj posojila in depoziti ,00 5,3 Terjatve ,10 0,44 Terjatve SIT ,10 0,44 Terjatve ,10 0,44 Terjatve ,10 0,44 Vse skupaj , Krekova družba pooblaščena družba za upravljanje d.o.o. Predsednica poslovodstva: Roza Mlakar Kukovič 10

POLLPOR-05-ZIVA

POLLPOR-05-ZIVA V skladu z določili Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje je uprava družbe PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER sestavila POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2005 ZA DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD

Prikaži več

Posebni vzajemni sklad Letno poročilo 2004

Posebni vzajemni sklad Letno poročilo 2004 Letno poročilo 2004 1 POSLOVNO POROČILO... 3 1.1 NAGOVOR VLAGATELJEM... 4 1.2 DOSEŽKI SKLADA... 5 1.3 PREDSTAVITEV SKLADA... 7 1.4 GOSPODARSKO OKOLJE V LETU 2004... 9 1.4.1 TRG KAPITALA... 9 1.4.2 MAKROEKONOMSKI

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Microsoft Word - pika-lp-2001.doc

Microsoft Word - pika-lp-2001.doc V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah je uprava družbe Primorski skladi, upravljanje z investicijskimi skladi, d.d. Koper sestavila LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2001 ZA VZAJEMNI SKLAD

Prikaži več

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0)

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0) ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO

Prikaži več

3.05.2019 6.05.2019 7.05.2019 8.05.2019 9.05.2019 10.05.2019 13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 23.05.2019 24.05.2019 27.05.2019 28.05.2019 29.05.2019

Prikaži več

untitled

untitled MESEČNE IN POLLETNE STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE JUNIJ IN PRVO POLLETJE 2009 Letnik XV, št. 6/09 PROMET VELIKOST TRGA Junij 2009 Prvo polletje 2009 Tržna Promet Promet kapitalizacija Tržni segment v 000

Prikaži več

Medvešek Pušnik,

Medvešek Pušnik, ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO

Prikaži več

3.06.2019 4.06.2019 5.06.2019 6.06.2019 7.06.2019 10.06.2019 11.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 28.06.2019

Prikaži več

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0)

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI Ljubljana T: (0) F:+386 (0) ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO

Prikaži več

3.07.2017 4.07.2017 5.07.2017 6.07.2017 7.07.2017 10.07.2017 11.07.2017 12.07.2017 13.07.2017 14.07.2017 17.07.2017 18.07.2017 19.07.2017 20.07.2017 21.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 26.07.2017 27.07.2017

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

dolga_statistika_februar_2006.xls

dolga_statistika_februar_2006.xls MESEČNE STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE FEBRUAR 2006 Letnik XII, št. 2/06 PROMET VELIKOST TRGA Tržni segment Promet v mio SIT Količina Število poslov Tržni segment Tržna kapitalizacija (v mio SIT) Število

Prikaži več

MP-TECH.SI

MP-TECH.SI MEDVEŠEK PUŠNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D. GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 LJUBLJANA NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2008 DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD MP-TECH.SI Ljubljana, 13.8.2008 Na podlagi 101. člena

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Microsoft Word - POLLETNO poročilo SENIOR-VS11.docx

Microsoft Word - POLLETNO poročilo SENIOR-VS11.docx KRONA družba za upravljanje investicijskih skladov in družb d.o.o. Štefanova 13a, Ljubljana SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive sestave naložb 2011 POLLETNO POROČILO. www.dus-krona.si 8.7.2011 2 I. KAZALO

Prikaži več

PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2016 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2016 VELIKOST TRGA

PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2016 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2016 VELIKOST TRGA PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2016 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2016 VELIKOST TRGA V LETU 2016 MARKET SIZE IN YEAR 2016 izdajateljev

Prikaži več

dolga_statistika_julij_2005.xls

dolga_statistika_julij_2005.xls MESEČNE STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE JULIJ 2005 Letnik XI, št. 07/05 PROMET (BREZ SVEŽNJEV) VELIKOST TRGA Tržni segment Promet v mio SIT Količina Število poslov Tržni segment Tržna kapitalizacija (v mio

Prikaži več

MP-EUROSTOCK.SI

MP-EUROSTOCK.SI MEDVEŠEK PUŠNIK, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.D. GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000 LJUBLJANA NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO ZA LETO 2008 INDEKSNI VZAJEMNI SKLAD MP-EUROSTOCK.SI Ljubljana, 13.8.2008 Na podlagi 101.

Prikaži več

PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2014 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2014 VELIKOST TRGA

PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2014 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2014 VELIKOST TRGA PROMET DELNIC V 000 EUR TURNOVER IN 000 EUR SBI TOP STATISTIKE LJUBLJANSKE BORZE LETO 2014 LJUBLJANA STOCK EXCHANGE STATISTICS YEAR 2014 VELIKOST TRGA V LETU 2014 MARKET SIZE IN YEAR 2014 izdajateljev

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

POLLETNO POROČILO 2016 Infond PBGS

POLLETNO POROČILO 2016 Infond PBGS POLLETNO POROČILO 2016 Infond PBGS PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA... 2 Revidiranje in dostopnost nerevidiranega polletnega poročila... 2 Izjava uprave KBM Infond, družbe za upravljanje, d.o.o. Skupina

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Seznam kapitalskih naložb države na dan Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJET

Seznam kapitalskih naložb države na dan Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJET Seznam kapitalskih naložb države na dan 31. 3. 2019 Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D. 5026024 Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN 5006040 Turizem 11,74 AERO, D.D.

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana REVIDIRANO LETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delni

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana REVIDIRANO LETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, delni NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana REVIDIRANO LETNO POROČILO vzajemnega sklada Numerica Emerging Frontiers, v upravljanju družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Microsoft Word - LP-08-ML.doc

Microsoft Word - LP-08-ML.doc V skladu z določili Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje je uprava družbe PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER sestavila LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2008 ZA PS MODRA LINIJA DELNIŠKI

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Letno poročilo za leto 2017

Letno poročilo za leto 2017 LETNO POROČILO 2018 KROVNI SKLAD PSP S PODSKLADI: PSP PIKA MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV PSP ŽIVA DELNIŠKI SKLAD PSP MODRA LINIJA DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV PSP OPTIMA MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV Koper,

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Microsoft Word - LP-07-OPTIMA.doc

Microsoft Word - LP-07-OPTIMA.doc V skladu z določili Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje je uprava družbe PRIMORSKI SKLADI, d.d., KOPER sestavila LETNO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2007 ZA PS OPTIMA - sklad skladov

Prikaži več

Microsoft PowerPoint _SPO-UPES_05_Racunovodsko-financna_funkcija.ppt

Microsoft PowerPoint _SPO-UPES_05_Racunovodsko-financna_funkcija.ppt Staska za poslovo odločaje SPO v račuovodsko-fiači fukciji prof. dr. Lea Bregar 7. predavaje Vsebia. Staska i fiačo-račuovodska fukcija. 2. Fiace: borza staska i borzi ideksi. 3. Račuovodstvo i staska.

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO 2008 DELNIŠKI VZAJEMNI SKLAD PUBLIKUM AZIJSKI TIGRI M. Sobota, julij 2008 Vsebina Stran Osnovni podatki o skladu 3 Nerevidirano polletno poročilo 2008 3 Računovodski izkazi

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

Letno poročilo za leto 2017

Letno poročilo za leto 2017 LETNO POROČILO 2017 KROVNI SKLAD PSP S PODSKLADI: PSP PIKA MEŠANI SKLAD RAZVITIH TRGOV PSP ŽIVA DELNIŠKI SKLAD PSP MODRA LINIJA DELNIŠKI SKLAD RAZVITIH TRGOV PSP OPTIMA MEŠANI SKLAD, SKLAD SKLADOV Koper,

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

POROČILO O STANJU IN RAZMERAH NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV V LETU 2014 Ljubljana, april 2015

POROČILO O STANJU IN RAZMERAH NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV V LETU 2014 Ljubljana, april 2015 POROČILO O STANJU IN RAZMERAH NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV V LETU 2014 Ljubljana, april 2015 Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov za leto 2014 Pripravila: Agencija za trg vrednostnih

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Pomurska družba za upravljanje d

Pomurska družba za upravljanje d PUBLIKUM PDU, družba za upravljanje, d. d. PROSPEKT MEŠANEGA VZAJEMNEGA SKLADA PRIMUS Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev: 24.12.2003 11.08.2008

Prikaži več

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 O PROGRAMU Partner program Poslovanje 2.0 deluje pod okriljem Ljubljanske borze d. d. in je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, ki stremijo k

Prikaži več

Revidirano letno poročilo 2010 za Delniški vzajemni sklad ALTA GOLD April 2011

Revidirano letno poročilo 2010 za Delniški vzajemni sklad ALTA GOLD April 2011 Revidirano letno poročilo 2010 za Delniški vzajemni sklad ALTA GOLD April 2011 PREGLED VSEBINE stran 1. POROČILO O POSLOVANJU DELNIŠKEGA VZAJEMNEGA SKLADA ALTA GOLD ZA LETO 2010 2 1.1 Pregled poslovanja

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2018 Brežice, julij 2018 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2018... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2018... 5 PREGLED

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

PROSPEKT KROVNEGA SKLADA INFOND Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje za objavo p

PROSPEKT KROVNEGA SKLADA INFOND Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje za objavo p PROSPEKT KROVNEGA SKLADA INFOND Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 23.01.2019 izdala dovoljenje za objavo prospekta z vključenimi pravili upravljanja. Pravila

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje z

PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje z PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 28.08.2017 izdala dovoljenje za objavo prospekta z vključenimi pravili upravljanja.

Prikaži več

Predloga za MF

Predloga za MF Agencija za zavarovalni nadzor Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan

Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / 17. 7. 2015 / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan 28. februarja 2015 ter knjigovodske vrednosti na dan

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

PROBANKA upravljanje premoženja d.o.o. Nerevidirano polletno poročilo vzajemnega sklada Probanka globani naložbeni sklad za leto 2010 Maribor,

PROBANKA upravljanje premoženja d.o.o. Nerevidirano polletno poročilo vzajemnega sklada Probanka globani naložbeni sklad za leto 2010 Maribor, PROBANKA upravljanje premoženja d.o.o. Nerevidirano polletno poročilo vzajemnega sklada Probanka globani naložbeni sklad za leto 2010 Maribor, 26.7.2010 KAZALO 1. PREDSTAVITEV VZAJEMNEGA SKLADA... 3 2.

Prikaži več

Prospekt_čistopis

Prospekt_čistopis ABANKA SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. Prospekt krovnega sklada Krovni sklad ABANKA SKLADI z vključenimi pravili upravljanja Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za objavo

Prikaži več

Četrtletno naložbeno poročilo Skupnega pokojninskega sklad

Četrtletno naložbeno poročilo Skupnega pokojninskega sklad Ljubljana, 31. december 2016 1 DELNIŠKI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD... 3 2 MEŠANI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD... 5 3 OBVEZNIŠKI SKUPNI POKOJNINSKI SKLAD Z ZAJAMČENIM DONOSOM... 6 ČETRTLETNO NALOŽBENO POROČILO

Prikaži več

prospekt_spremembe

prospekt_spremembe ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. Prospekt krovnega sklada Krovni sklad Abančna DZU z vključenimi pravili upravljanja Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih

Prikaži več

MESEČNO POROČILO December 2007 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: ,

MESEČNO POROČILO December 2007 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: , MESEČNO POROČILO December 2007 Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: 080 23 57, 059 080 561, fax.: 059 080 556 info@krekova-druzba.si, www.krekova-druzba.si

Prikaži več

MESEČNO POROČILO November 2007 Do brez vstopne provizije: Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 200

MESEČNO POROČILO November 2007 Do brez vstopne provizije: Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 200 MESEČNO POROČILO November 2007 Do 31.12.07 brez vstopne provizije: Krekova družba za upravljanje investicijskih skladov d.o.o. Slovenska ulica 17, 2000 Maribor tel.: 080 23 57, 059 080 561, fax.: 059 080

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

VITA COMMERCE, d

VITA COMMERCE, d NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. LETNO POROČILO za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2005 KAZALO Poslovno poročilo Predstavitev družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. 3

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

Obvestilo za poročevalce z dne 10

Obvestilo za poročevalce z dne 10 Obvestilo za poročevalce z dne 10.04.2019 Obvezniki poročanja oddajo poročilo SFR (statistike finančnih računov) preko spletne strani AJPES (Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve),

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Organic High Yield, mešani fleksibilni globalni skl

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Organic High Yield, mešani fleksibilni globalni skl NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Organic High Yield, Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija je izdala dovoljenje za objavo prospekta

Prikaži več

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV POROČILO O STANJU IN RAZMERAH NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV V LETU 2008 LJUBLJANA, JUNIJ 2009

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV POROČILO O STANJU IN RAZMERAH NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV V LETU 2008 LJUBLJANA, JUNIJ 2009 POROČILO O STANJU IN RAZMERAH NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV V LETU 2008 LJUBLJANA, JUNIJ 2009 VSEBINA UVOD...3 OSNOVNI PODATKI...3 1 PODROČJE PRIMARNEGA TRGA FINANČNIH INSTRUMENTOV IN PREVZEMOV...4 1.1

Prikaži več