STROKOVNA OCANA OBREMENITVE OKOLJA ZA ZRAK, ODPADNE VODE, ODPADKE IN HRUP

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "STROKOVNA OCANA OBREMENITVE OKOLJA ZA ZRAK, ODPADNE VODE, ODPADKE IN HRUP"

Transkripcija

1 MASNO IN KONCENTRACIJSKO ONESNAŽEVANJE OKOLJA V OBČINI ŠKOFJA LOKA V LETU 2015 Lesce, maj 2016 Arh.št.: 54/12016 Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2015_skofja loka.docx Stran od strani: 1 od 15

2 Naročnik: Občina Škofja Loka, Mestni Trg 1, 4220 Škofja Loka Izdelovalec: Okoljsko svetovanje Alenka Markun, s.p., Koritno 46 a, 4260 Bled Naslov: Masno in koncentracijsko onesnaževanje okolja v Občini Škofja Loka v letu 2015 Delovni nalog: 49/16 Arh.št.: 54/12016 Št. izvodov: Naročnik: 2 izvoda Arhiv: 1 izvod Datum: Pripravila: Alenka Markun, univ.dipl.kem. Arh.št.: 54/12016 Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2015_skofja loka.docx Stran od strani: 2 od 15

3 1. UVOD V skladu z določili Zakona o varstvu okolja so posamezni viri onesnaževanja okolja, to so podjetja, ki so vir različnih emisij snovi in energije v okolje, dolžni občinam, na območju katerih obratujejo, pošiljati letna poročila o obratovalnem monitoringu svojih emisij snovi v okolje. Poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje so poročila o meritvah emisij snovi v zrak, meritve industrijske odpadne vode, meritve hrupa in elektromagnetnega sevanja ter meritve vpliva na kakovost podzemne vode. Seznam podjetij, ki so vir obremenjevanja okolja na območju občine Škofja Loka in so v skladu z zakonodajo dolžna izvajati obratovalni monitoring emisij snovi v okolje, je sestavljen na osnovi podatkov Agencije RS za okolje, ki so na razpolago na svetovnem spletu. Na osnovi tega seznama je občina Škofja Loka pozvala podjetja, vire onesnaževanja, ki obratujejo na njenem območju, da ji pošljejo poročila o obratovalnem monitoringu za leto Zavezanci za izvajanje obratovalnih monitoringov emisij snovi v okolje so navedeni v tabeli 21. Na osnovi prejetih poročil o obratovalnem monitoringu emisij snovi v okolje je bil najprej izpolnjen Kataster onesnaževalcev za leto 2015, ki je dostopen na spletni strani občine Škofja Loka in prostorsko prikazuje lokacijo posameznih izpustov v okolje ter podatke o tem ali je posamezen izpust snovi v okolje skladen z zakonodajo ali ne. Nato smo izdelali še poročilo o masnem in koncentracijskem obremenjevanju okolja v občini Škofja Loka v letu Količine emitiranih snovi v zrak smo povzeli iz Ocen letnih emisij snovi v zrak, kjer smo sešteli količine posameznih emitiranih snovi iz posameznih izpustov. Količine emitiranih snovi v površinske vode z odpadnimi vodami smo pridobili iz poročil o obratovalnih monitoringih, kjer so navedene letne količine posameznih snovi na izpustih iz posameznih naprav. Masno obremenjevanje okolja pomeni emisijo snovi ali energije v okolje, izraženo v masnih enotah v določeni časovni enoti (npr. t/leto; kg/uro) emisija snovi v zrak npr. pove koliko ton prahu izpusti nek vir onesnaževanja v zrak v razdobju ene ure oziroma enega leta. Koncentracijsko obremenjevanje okolja pomeni količino snovi, ki jo vir izpusti v okolje v določeni merski enoti (v litru odpadne vode ali v m 3 zraka). Emisija snovi v vode (mg/l) npr. pove, koliko mg snovi vir onesnaževanja emitira v površinske vode v 1 litru odpadne vode. Tako na primer vrednost za Fe: 2 mg/l pove, da vir onesnaževanja z odpadnimi vodami v vsakem litru odpadne vode emitira tudi 2 mg železa. Glede na koncentracijo snovi, ki jo nek vir spusti v okolje (mg snovi/l odpadne vode, mg snovi/m 3 zraka), so zakonsko določene mejne vrednosti (=koncentracijsko obremenjevanje okolja), ki jih vir onesnaževanja ne sme preseči. Dejanske podatke o velikosti onesnaževanja okolja nekega vira pa dobimo s pomočjo podatkov o njegovem masnem obremenjevanju okolja v določenem letu. Arh.št.: 54/12016 Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2015_skofja loka.docx Stran od strani: 3 od 15

4 2. OPIS VIROV EMISIJ SNOVI V OKOLJE V OBČINI ŠKOFJA LOKA Zakonodajno se morajo obratovalni monitoringi emisij snovi v okolje izvajati na naslednja obdobja: meritve emisij snovi v zrak: vsako tretje (3) leto ali vsako peto (5) leto, meritve odpadne vode: vsako leto, meritve emisij hrupa v okolje: vsako tretje (3) leto, meritve podzemne vode: vsako tretje (3) leto. V tabeli 21 smo zbrali seznam virov emisij snovi in energije v okolje v občini Škofja Loka, ki so zavezanci za izvajanje za posamezno prvino okolja ter podatke o tem, kdaj so izvedli zadnje meritve in kdaj morajo glede na zakonske obveze izvesti naslednje meritve emisije snovi v okolje. Tabela 21: Podatki o zavezancih za izvajanje obratovalnih monitoringov emisij snovi v okolje Zavezanec za Emisije snovi in energije v okolje izvajanje Naziv vira Emisije snovi v zrak Odpadne vode Hrup EMS obremenjevanja okolja Loška komunala d.d. Komunalna čistilna naprava Škofja Loka 2015/2018 vsako leto. 2014/2017 Po rekonstrukciji CČN so bile izvedene prve meritve. Meritve se Loška komunala d.d. MČN Virmaše (75 PE) Loška komunala d.d. MKČN Grenc (100 PE) Loška komunala d.d. MKČN Hrastnica (100 PE) Loška komunala d.d. Odlagališče nenevarnih odpadkov Draga SGP Tehnik, d.d. (v stečaju) NIKO, kovinarsko podjetje, d.d. 2011/2014/ meritvi vsako 2.leto 2011/2014 / meritvi vsako 2.leto 2011/2014/ meritvi vsako 2.leto vsako leto, meritev za l.2015 nismo prejeli. izvaja na tri leta. v stečaju podjetje ni poslalo poročila za leto /2018 za Z1 in 2015/ /2020 za Z2 LOGO d.o.o. Grosuplje Indramat elektromotorji d.o.o. 2015/ /2018 izpust Z5MM1 2014/2017 ostali izpusti niso poslali poročila niti 2014 in niti /2017 Merkur d.d., TC Grenc Šešir, tovarna klobukov d.d., Škofja Loka 2013/2016 za leto 2013 niso poslali meritev 2014 izvedene prve meritve, meritev za leto 2015 niso poslali Prve meritve hrupa za nov obrat naj bi bile izvedene v letu 2015, Arh.št.: 54/12016 Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2015_skofja loka.docx Stran od strani: 4 od 15

5 Zavezanec za izvajanje Naziv vira obremenjevanja okolja Lango plus d.o.o. Emisije snovi in energije v okolje Emisije snovi v zrak Odpadne vode Hrup EMS 2011/2014 meritev za leto 2014 niso poslali vendar jih niso poslali. 2011/2014 meritev za leto 2014 niso poslali Difa d.o.o. 2015/ /2018 Domel d.o.o., PE Motorji Reteče LTH Castings d.o.o., obrat Vincarje 2015/2018 prve meritve za leto 2013, nato vsako leto, meritev za l.2015 niso poslali 2013/ /2015 (3 izpusti) vsako leto 2013/ /2016 (4 izpusti) LTH Castings d.o.o., obrat Trata 2015/2020 vsako leto 2015, meritve so pokazale, da obrat ni zavezanec za izvajanje hrupa Jata Emona d.o.o. 2014/ /2017 Poročilo o meritvah hrupa v okolju je bilo izdelano marca Knauf insulation d.o.o. Gorenjska predilnica, d.d., Škofja Loka TRANSTURIST d.o.o. Filc d.d., lokacija Škofja Loka Mlinotest živilska industrija d.d., Pekarna PEKS Škofja Loka, OMV SLOVENIJA, d.d., upravitelj Avtopralnice je STIMACOM d.o.o. EGP, Škofja Loka, d.d. 2014/2017 (19 merilnih mest) 2015/2018(16 merilnih mest) Na Z1MM4 in Z1MM5: 2x letno. Na 4 MM zaradi menjave peči prve meritve še niso bile izvedene. 2013/2016, za l.2016 so poslali meritve izpusta iz peči ĐĐ 7800 kw. vsako leto 2014/2017 vsako leto 2014/2017 poročila za leto 2014 niso poslali vsako leto Poslali so poročilo o meritvah hrupa v okolju iz junija 2015, glede na katerega niso zavezanci za izvajanje 2013/ /2016 vsako leto vsako leto 2014/2019 vsako leto 2015 iz poročila je razvidno, da za hrup ni 2015 meritve so pokazale, da obrat ni zavezanec za izvajanje Arh.št.: 54/12016 Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2015_skofja loka.docx Stran od strani: 5 od 15

6 Zavezanec za izvajanje Naziv vira obremenjevanja okolja KGZ d.o.o. Škofja Loka Mlekarna Loške mesnine d.o.o. (prej Klavnica Škofja Loka d.o.o.) Petrol d.d., Bencinski servis Škofja Loka 3 Emisije snovi in energije v okolje Emisije snovi v zrak Odpadne vode Hrup EMS potrebno izvajati. vsako leto niso poslali poročila o meritvah hrupa vsako leto niso poslali poročila o meritvah hrupa vsako leto 2015/2018 niso poslali poročila o meritvah hrupa v okolju NIMROD d.o.o. vsako leto niso poslali poročila o meritvah hrupa niso zavezanci od leta 2005 Pralnica Šinkovec, Obdelava tekstilij Šinkovec Mateja s.p. vsako leto 2015/2018 SIBO G d.o.o. vsako leto 2015 glede na rezultate meritev ni potrebno zagotavljati Sečnik transport d.o.o. niso poslali poročila o meritvah hrupa naj ne bi bili zavezanci za izvajanje KOPLA d.o.o. niso zavezanci za izvajanje EGOLES d.o.o. 2011/ /2016 Bistra d.o.o. vsako leto poročila niso poslali skladno z njihovim dopisom niso zavezanci za izvajanje od leta 2006 skladno z njihovim dopisom niso več zavezanci za izvajanje. EKOLOGIJA d.o.o. 2013/2016 Vsako leto glede na prve meritve hrupa iz leta 2011 niso zavezanci za izvajanje Habjan transport d.o.o. Dolenc d.o.o. (betonarna) Podjetja, ki še niso poslala nobenih poročil naj ne bi bili zavezanci za izvajanje vsako leto, za 2015 niso poslali poročila o meritvah Opombe: EMSelektromagnetno sevanje, vir onesnaževanja ni zavezanec za izvajanje naj ne bi bili zavezanci za izvajanje za 2015 niso poslali poročila o meritvah hrupa V tabeli 22 za posamezna podjetja iz občine Škofja Loka prikazujemo bistvene ugotovitve za leto 2015, ki izhajajo iz poslanih poročil o obratovalnih monitoringih emisij snovi v okolje. Tabela 22: Zavezanci za izvajanje obratovalnih monitoringov v občini Škofja Loka in podatki o poslanih poročilih o obratovalnem monitoringih za leto 2015 Arh.št.: 54/12016 Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2015_skofja loka.docx Stran od strani: 6 od 15

7 Podjetje Emisije snovi v zrak Odpadne vode Hrup EMS Podze mne vode Loška komunala d.d. CČN Škofja Loka ( PE novo) Emisije snovi v zrak niso prekoračile mejnih vrednosti. KCN je bila rekonstruirana V letu 2015 so bili vsi parametri pod mejnimi vrednostmi. MČN Virmaše (75 PE) MKČN Grenc (100 PE) MKČN Hrastnica (100 PE) Odlagališča Draga NIKO, kovinarsko podjetje, d.d. Malenkostno je bila presežena mejna vrednost za TOC na izpustu Z1 (IV=50,3 mg/m 3, MV=50 mg/m 3 ), vendar ni bil presežen mejni masni pretok (IV=62,1 g/h, MV=500 g/h), zato izpust Z1 ni čezmerni vir emisij snovi v zrak. Izvedene so bile prve meritve hrupa. Mejne vrednosti niso bile presežene. LOGO d.o.o. Grosuplje Mejne vrednosti niso bile presežene. Indramat elektromotorji d.o.o. Z5MM1 ne presega mejnih vrednosti. Merkur d.d., TC Grenc Šešir, tovarna klobukov d.d., Škofja Loka Lango plus d.o.o. DIFA d.o.o. Domel, d.o.o. PE Motorji Reteče LTH Castings d.o.o. obrat Vincarje LTH Castings d.o.o. Obrat Trata Mejne vrednosti niso presežene, meritve so bile izvedene na 3 izpustih. Mejne vrednosti niso presežene, meritve so bile izvedene na 3 izpustih Mejne vrednosti niso bile presežene. Meritve so bile izvedene na 3 izpustih. Prve meritve izpustov snovi v zrak so pokazale, da mejne vrednosti niso bile presežene. Obremenjevanje okolja s hrupom je bilo pod Meritve odpadne vode v letu 2015 so pokazale, da je obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami pod mejnimi vrednostmi. Na željo Loške Komunale izvedeno vzorčenje v avgustu 2015 ni pokazalo odstopanj od MV. Obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami je pod Prve meritve hrupa so pokazale, da obremenjevanje okolja s hrupom ne presega mejnih vrednosti in da podjetje ni zavezanec za obratovalni monitoring. Jata Emona d.o.o. Meritve hrupa za l.2015 so pokazale, da obremenjevanje okolja s hrupom ne presega mejnih vrednosti. Knauf insulation d.o.o. Gorenjska predilnica d.d., Škofja Loka Izmerjene vrednosti parametrov na merilnih mestih so pod mejnimi vrednostmi. Obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami je pod Meritve odpadne vode so mejnimi vrednostmi Obremenite v z EMS ne presega mejnih vrednosti. Arh.št.: 54/12016 Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2015_skofja loka.docx Stran od strani: 7 od 15

8 Podjetje Emisije snovi v zrak Odpadne vode Hrup EMS Podze mne vode TRANSTURIST d.o.o. Meritve odpadne vode so mejnimi vrednostmi Prve meritve hrupa so pokazale, da obremenjevanje okolja s hrupom ne presega mejnih vrednosti in da podjetje ni zavezanec za obratovalni monitoring. FILC d.d. Mlinotest d.d., Pekarna Peks Škofja Loka OMV bencinski servis, upravitelj Avtopralnice je STIMACOM d.o.o. EGP, Škofja Loka, d.d., Škofja Loka KGZ d.o.o. Škofja Loka Mlekarna Loške mesnine d.o.o. (prej Klavnica Škofja Loka d.o.o.) Petrol d.d., Bencinski servis Škofja Loka 3 NIMROD d.o.o. (obdelava in pakiranje divjačinskega mesa) Pralnica Šinkovec, Obdelava tekstilij Šinkovec Mateja s.p., SIBO G d.o.o. (proizvodnja plastične embalaže) Mejne vrednosti niso presežene, obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami je pod Meritve odpadne vode so Meritve odpadne vode so Meritve odpadne vode so Meritve odpadne vode so Meritve odpadne vode so Meritve odpadne vode so Meritve odpadne vode so Meritve odpadne vode so Meritve hrupa za l.2015 so pokazale, da obremenjevanje okolja s hrupom ne presega mejnih vrednosti. Meritve hrupa so pokazale, da je obremenjevanje okolja s hrupom pod mejnimi vrednostmi. Sečnik transport d.o.o. KOPLA d.o.o. (proizvodnja komponent in strojne opreme) EGOLES d.o.o. Bistra d.o.o. EKOLOGIJA d.o.o. Meritve odpadne vode so Iz tabele 22 je razvidno, da so bile prekoračitve mejnih vrednosti ugotovljene pri naslednjih izpustih: Loška Komunala d.d Skupna komunalna čistilna naprava Škofja Loka: Meritve hrupa so pokazale, da čistilna naprava Škofja Loka v primeru normalnega obratovanja ali z vključenimi puhali deluje v dovoljenih mejah ravni hrupa. V primeru vključitve plinskih bakel pa bi čistilna naprava Škofja Loka čezmerno obremenjevala okolje, predvsem v večernem in nočnem času, predvsem na merilnem mestu MM2. Do Arh.št.: 54/12016 Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2015_skofja loka.docx Stran od strani: 8 od 15

9 prekoračitev bi prišlo le v primeru, če bi bakla za sežiganje metana obratovala dalj kot 1,5 ure v nočnem oz. več kot 2,5 ure v večernem obdobju. Vendar se to ne dogaja, saj gre pri sežiganju metana za izredni dogodek, ki se ponovi kvečjemu nekajkrat na leto. Zaradi navedenega mejne vrednosti hrupa v okolju zaradi obratovanja CČN Škofja Loka niso prekoračene (Poročilo o stanju hrupa v okolju za CČN Škofja Loka, št. LFIZ FD/P, ZVD Ljubljana, maj 2015). Iz tabele 22 je tako razvidno, da v občini Škofja Loka v letu 2015 ni bilo čezmernih obremenjevalcev okolja. V tabeli 23 smo zbrali masno obremenjevanje okolja z izpusti snovi v zrak oziroma letno količino emitiranih snovi skozi izpuste snovi v zrak v letu Vsi podatki v tabeli so navedeni iz Ocen o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2015, pri čemer smo sešteli izračunane emisije iz posameznih izpustov in razpršene emisije posameznega zavezanca. V tabeli 23 smo navedli tudi podatke za tiste zavezance, ki so Ocene o letnih emisijah snovi v zrak poslali v letu 2013 in V tabeli 24 smo zbrali masno obremenjevanje okolja z izpusti snovi z odpadnimi vodami v površinske vode oziroma letno količino emitiranih snovi v površinske vode (reko Soro) preko izpustov odpadnih vod v letu Podjetij, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s CČN Škofja Loka, nismo upoštevali pri količinah emitiranih snovi v površinske vode. Arh.št.: 54/12016 Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2015_skofja loka.docx Stran od strani: 9 od 15

10 Tabela 23: Emitirane letne količine snovi v zrak v letu 2015 (v kg) Družba Skupni prah 1 NO X SO 2 CO TOC HCl 2 HF 3 fenol CH 2 O 4 Amonijak KNAUF Insulation d.o.o. 9844, , , , ,58 805,19 713, , , ,36 FILC d.d. 84,51 322, ,89 863,47 LTH CASTINGS (Vincarje) 883, , , ,84 LTH CASTINGS d.o.o. Trata 2,19 JATA EMONA d.d. 113,6 EKOLOGIJA d.o.o 9,02 DIFA d.o.o. 58,06 9,74 1,39 DOMEL d.o.o. 1235,67 NIKO Železniki d.o.o. 16,18 59,729 INDRAMAT elektromotorji 191,39 CČN Škofja Loka 0,15 82,22 304,28 12,79 SKUPAJ 11002, , , , ,70 805,19 713, , , ,36 1) Dušikovi oksidi (NO x ) 2) Anorganske spojine klora 3) Fluor 4) Formaldehid Tabela 23: Emitirane letne količine snovi v zrak v letu 2015 (v kg) nadaljevanje Družba Cu Cr Mn Ni Pb VSOTA org. spojin I. nev. skupine prašnate anorg. snovi II. nev. skupine prašnate anorg. snovi II. in III. nevarnostne skupine prašnate anorg snovi III. nevarnostne skupine VSOTA anorg. spojin, ki so v parah ali v plinastem stanju KNAUF Insulation d.o.o ,4 FILC d.d. LTH Castings (Vinc.) 0,91 0,74 0,91 0,14 1,84 1,99 4,54 2,55 LTH Castings (Trata) JATA EMONA d.d. EKOLOGIJA d.o.o. 0,03 DIFA d.o.o. DOMEL NIKO Železniki INDRAMAT CČN Škofja Loka SKUPAJ 0,91 0,74 0,91 0,14 1, ,4 1,99 4,54 2,55 0,03 Arh.št.: 54/12016 Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2015_skofja loka.docx Stran od strani: 10 od 15

11 Tabela 24: Emitirane letne količine snovi v površinske vode z odpadnimi vodami v kg v letu 2015 Zavezanec Nerazt. snovi Usedljive snovi KPK BPK AOX celotni fosfor celotni dušik nitratni dušik nitritni dušik Kjeldahlo v dušik mineral. olja vsota tenzidov CCN Š. Loka 11150, , , , ,3 4040,54 170, , ,1 sulfat Amonijev dušik SKUPAJ 11150, , , , ,3 4040,54 170, , ,1 Arh.št.: 54/12016 Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2015_skofja loka.docx Stran od strani: 11 od 15

12 Iz tabele 23 je razvidno, da je družba KNAUF INSULATION d.o.o. najpomembnejši vir emisij snovi v zrak, za njim pa je pomemben vir emisij v zrak tudi družba LTH Castings d.o.o., ostale družbe pa emitirajo v zrak precej manj snovi. Iz tabele 24 je razvidno, da snovi v površinske vode (reko Soro) emitira samo CČN Škofja Loka. Vsi ostali zavezanci za monitoring odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s CČN Škofja Loka. Podatke o emitiranih količinah snovi v zrak in vode v letih 2013, 2014 in 2015 smo povzeli v tabelah 25 in 27 z namenom spremljanja trenda emitiranih snovi v okolje na območju občine Škofja Loka. Tabela 25: Letne količine emisij snovi v zrak za vse onesnaževalce za 2013, 2014 in 2015 (kg/leto). Snov enota * Skupni prah t/leto 26,730 15,340 11,003 fenol kg/leto , , ,57 formaldehid kg/leto , , ,19 SO 2 kg/leto , , ,9 Dušikovi oksidi kg/leto , , ,46 Anorganske spojine klora (HCl) kg/leto 2.372, ,79 805,19 HF kg/leto 31,93 32,65 713,92 HCl kg/leto / / 805,19 CO kg/leto , , ,05 TOC kg/leto , , ,70 Amonijak kg/leto 7.897, , ,36 Cu kg/leto 0,93 0,93 0,91 Cr kg/leto 0,75 0,75 0,74 Mn kg/leto 0,91 0,91 0,91 Ni kg/leto 0,11 0,11 0,14 Pb kg/leto 1,89 1,89 1,84 VSOTA org. spojin I. nevarnostne skupine kg/leto , , ,4 prašnate anorg. snovi II. nevarnostne kg/leto 1,94 1,94 1,99 skupine prašnate anorg. snovi II. in III. nevarnostne kg/leto 4,55 4,55 4,54 skupine prašnate anorg snovi III. nevarnostne kg/leto 2,6 2,60 2,55 skupine Vsota org. snovi, ki so v parah ali plinastem stanju kg/leto / 0,03 0,03 Opomba: * S krepko pisavo so označene večje količine kot v letu Iz tabele 25 je razvidno, da so bile emitirane količine fenola, HF, CO, TOC, Ni ter prašnatih anorg. snovi II. nevarnostne skupine v letu 2015 višje kot v letu Emitirane količine ostalih onesnaževal v zrak so bile v letu 2015 nižje kot v letu 2014, emisije določenih snovi so se celo prepolovile. V tabeli 26 prikazujemo zmanjševanje emisij fenola in formaldehida iz družbe KNAUF INSULATION d.d. v zrak. Arh.št.: 54/12016 Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2015_skofja loka.docx Stran od strani: 12 od 15

13 Tabela 26: Prikaz zmanjševanja izpustov fenolov in formaldehida v zrak iz podjetja Knauf Insulation, d.d zmanjšanje 2011/2015 v % organske spojine, , , , , ,58 50 izražene kot skupni organski ogljik (TOC) Fenol , , , , ,57 79 formaldehid (CH 2 O) , , , , ,40 78 vsota organskih spojin I. nevarnostne skupine* , , , , ,4 80 Opomba: * letne količine vsote organskih spojin I. nevarnostne skupine so povzete iz Ocen o letnih emisijah snovi v zrak za posamezna leta. Iz tabele 26 je razvidno, da se je v letu 2015 glede na leto 2014 za podjetje KNAUF INSULATION: zmanjšala emisija formaldehida v zrak za 40 %, zmanjšala emisija vsote organskih snovi 1. nevarnostne skupine v zrak za 30 %, povečala emisija organskih snovi izraženih kot TOC v zrak za 39 %, povečala emisija fenola za 21 %. Iz tabele 26 je razvidno, da se je v letu 2015 glede na leto 2011 za podjetje KNAUF INSULATION: zmanjšala emisija organskih snovi izraženih kot TOC v zrak za 50 %, zmanjšala emisija fenola za 79 %. zmanjšala emisija formaldehida v zrak za 78 %, zmanjšala emisija vsote organskih snovi 1. nevarnostne skupine v zrak za 80 %, Podjetje KNAUF INSULATION je v občini Škofja Loka najpomembnejši emitent snovi v zrak. Pohvalno je, da so se emisije organskih snovi v zrak v obdobju 2011 na 2015 zelo zmanjšale. V tabeli 27 prikazujemo obremenjevanje površinskih vod s snovmi za leto Tabela 27: Letne količine emisij snovi v površinske vode v letih 2013, 2014 in 2015 (kg/leto) enota Nerazt. snovi kg/leto , Usedljive snovi kg/leto 1.028,10 57,5 0 KPK kg/leto , BPK kg/leto , AOX kg/leto celotni fosfor kg/leto , celotni dušik kg/leto , amonijev dušik kg/leto / 3.490, nitratni dušik kg/leto , , nitritni dušik kg/leto 875,80 143,9 170,5 Kjehldalov dušik kg/leto , mineral. Olja kg/leto 0, vsota tenzidov kg/leto 0, sulfat kg/leto 1, Arh.št.: 54/12016 Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2015_skofja loka.docx Stran od strani: 13 od 15

14 Iz tabele 26 je razvidno, da so bile emisije onesnaževal v vode v letu 2014 precej manjše kot v letu 2013, kar je posledica rekonstrukcije CČN Škofja Loka. V letu 2015 pa so bile emisije določenih onesnaževal, predvsem celotnega dušika, nitritnega in nitratnega dušika večje od emisij v letu 2014, nekoliko pa sta bili povišani tudi emisiji KPK in BPK. Iz tabele 27 je razvidno, da se je obremenjevanje površinskih voda iz CČN Škofja Loka v letu 2015 glede na leto 2013 zmanjšalo: po parametru neraztopljene snovi za 80 %, po parametru KPK za 58 %, po parametru BPK5 za 65 %, po parametru fosfor za 88 %, po parametru celotni dušik za 82 %. Če primerjamo emisije v površinske vode v letu 2013 in v letu 2015 lahko ugotovimo bistveno manjše obremenjevanje površinskih voda, kar kaže, da je bila rekonstrukcija CČN Škofja Loka uspešna in ima pozitiven učinek na okolje. 3. ZAKLJUČEK V kataster onesnaževalcev, ki je objavljen na spletnem portalu GIS za občino Škofja Loka ( smo vnesli podatke iz poročil o obratovalnih monitoringih podjetij iz Škofje Loka za leto V katastru onesnaževalcev so tako na voljo podatki o obremenjevanju okolja za leto 2012, 2013, 2014 in V letu 2013 je bilo v skladu s programom varstva za zrak za obdobje 2014 do 2019 prvič izdelano tudi poročilo o masnokoncentracijskem onesnaževanju okolja. Na osnovi pregledanih prejetih poročil o obratovalnem monitoringu ugotavljamo, da v letu 2015 ni bili ugotovljenih čezmernih obremenjevanj okolja pri nobenem podjetju in pri nobeni prvini okolja. Izračun masnega obremenjevanja okolja je pokazal, da je največji vir emisij snovi v zrak v občini Škofja Loka podjetje KNAUF INSULATION d.o.o., emisij snovi v vode pa CČN Škofja Loka. Iz meritev emisij novi v zrak v podjetju KNAUF INSULATION d.o.o. je za leto 2015 glede na leto 2014 zaznati zmanjšanje emisij fenola in vsote organskih snovi 1. nevarnostne skupine, medtem ko so se emisije formaldehida in organskih snovi izraženih s TOC malenkost povečale glede na leto Primerjava emisij fenola in formaldehida ter vsote organskih snovi 1. nevarnostne skupine in skupnih organskih snovi izraženih s TOC v letu 2015 glede na leto 2011 kaže pomembno zmanjšanje teh emisij, ki se gibljejo okrog 80 % za fenol, formaldehid in vsoto organskih snovi 1. nevarnostne skupine in okrog 50 % za skupne organske snovi. Po rekonstrukciji CČN Škofja Loka se je občutno zmanjšala emisija snovi v površinske vode. Glede na leto 2013 so bile emisije v letu 2015 manjše predvsem za neraztopljene snovi, Arh.št.: 54/12016 Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2015_skofja loka.docx Stran od strani: 14 od 15

15 celotni fosfor in celotni dušik, kar kaže, da je bila rekonstrukcija CČN Škofja Loka uspešna in ima pozitiven učinek na okolje. Glede na poslana letna poročila o obratovalnem monitoringu in dejansko prejeta poročila o obratovalnem monitoringu je razvidno, da poročil Občini Škofja Loka niso poslala vsa podjetja, zato je treba v najkrajšem času podjetja, ki so zavezanci za izvajanje pozvati, da zakonsko zahtevane meritve emisij snovi v okolje izvedejo v letu 2016 in občini Škofja Loka nato v letu 2016 pošljejo poročila o obratovalnem monitoringu za leto Predlagamo, da se ti pozivi pošljejo po obravnavi na občinskem svetu, tako da bodo imela podjetja še dovolj časa, da v letu 2016 izvedejo zakonsko predpisane meritve. Arh.št.: 54/12016 Datoteka: masno_koncentracijsko_onesnazevanje_2015_skofja loka.docx Stran od strani: 15 od 15

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_ Prednostne snovi v luči Načrta upravljanja voda 2009 do 2015 Dr. Tanja Mohorko, uni. dipl. inž. kem. inž. Ljubljana, 03.07.2012 Pregled predstavitve Evropska zakonodaja za področje prednostnih snovi Metodologija

Prikaži več

Uradni list RS - 094/2014, Uredbeni del

Uradni list RS - 094/2014, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o emisiji

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Porocilo I-1-2-5

Porocilo I-1-2-5 PROGRAM DELA INŠTITUTA ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 Poročilo o delu za leto 2007 PROGRAMSKI SKLOP: NAČRT UPRAVLJANJA VODA NA VODNEM OBMOČJU DONAVE IN VODNEM OBMOČJU JADRANSKEGA MORJA PROJEKT:

Prikaži več

PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri Parameter Mejna vrednost parametra (štev

PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri Parameter Mejna vrednost parametra (štev PRILOGA I PARAMETRI IN MEJNE VREDNOSTI PARAMETROV Splošne zahteve za pitno vodo DEL A Mikrobiološki parametri (število/100 ml) Escherichia coli (E. coli) 0 Enterokoki 0 Zahteve za vodo, namenjeno za pakiranje:

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA,

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, TRZIN IN CERKLJE NA GORENJSKEM / april 2016 / direktorica

Prikaži več

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,

Prikaži več

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Klanc.doc

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Klanc.doc ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http://www.zzv-mb. INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA (02) 4500170 (02) 4500227 ivo@zzv-mb. Telefon: Telefaks: E-pošta: ID za DDV: SI30447046

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx Seznam pogodb 1. Javna naročila Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost Pogodba o dobavi pisarniškega materiala Pogodba o dobavi pogrebnega materiala 14.03.2014 BIROPRODAJA d.o.o.,

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2163-00/18228-18/37195 Naročnik: JKP ŠENTJUR, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 18 Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Celje Oddelek

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-HoceZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 V OBČINI HOČE-SLIVNICA V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Izvajalec: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Slide 1 OBDELAVA ODPADNE VODE Slide 2 KAKO POVRNITI PORUŠENI EKOSITEM V PRVOTNO STANJE? KAKO POVRNITI PORUŠENI EKOSITEM V PRVOTNO STANJE?! uravnavanje ph, alkalnosti! odstranjevanje ali dodajanje elementov!

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI

AQUAoil LOVILCI OLJ IN MAŠČOB SI OVICI OJ IN MAŠČOB SI Zaščitimo podtalnico ulovimo onesnaževalce ovilce olj uporabljamo pri ločevanju padavinskih voda od lahkih tekočin v obliki goriv in olj (< od 0,95 kg/l), ki predstavljajo nevarnost

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi

Poročilo o izvedeni nalogi Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2163-00/18228-17/40464 06.06.13140 Naročnik: JKP ŠENTJUR, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE, D.O.O. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 18 Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje

Prikaži več

2. delavnica INCOME Kmetovanje in vodovarstveni prostor – kako premostiti navzkrižje interesov?

2. delavnica INCOME Kmetovanje in vodovarstveni prostor – kako premostiti navzkrižje interesov? Model obremenitev in vplivov na podzemne vode Joerg Prestor Geološki zavod Slovenije 6. INCOME delavnica, 26. januar 2012 Obremenitve in vplivi na podzemne vode OBREMENITVE VPLIVI VPLIVI GUIDANCE ON PREVENTING

Prikaži več

1 ORO , januar 2019 / Izdelal: V. Črtalič, A. Smuk / Odobril: E. Uljančič

1 ORO , januar 2019 / Izdelal: V. Črtalič, A. Smuk / Odobril: E. Uljančič 1 2 Kot vsako podjetje se tudi pri nas ukvarjamo z varovanjem okolja, s čimer se držimo zahtev iz standarda za okolje ISO 14001. Zavedamo se tudi naših okolijskih vidikov s katerimi vplivamo na okolje

Prikaži več

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor:

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor: Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 806714PGD Številka projekta: 806714PGD Investitor: OBČINA PODČETRTEK Ulica in hišna številka: Trška cesta

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

Specifikacija obračuna - GoSoft

Specifikacija obračuna - GoSoft Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode - Pomurski vodovod krak A Evidenčna oznaka: 2141a-14/8024-17/46560 14.05.62276 EKO-PARK D.O.O. LENDAVA, JAVNO PODJETJE OKO-PARK

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedil

Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedil Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 Odl. US in 33/07 ZPNačrt) izdaja

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

(Microsoft Word - GJS C\310N + DMM za 2010.docx)

(Microsoft Word - GJS C\310N + DMM za 2010.docx) POROČILO O OBRATOVANJU CČN JESENICE IN ODLAGALIŠČA MALA MEŽAKLA V LETU 2010 1 Kazalo 1. ČIŠČENJE ODPADNIH VOD... 3 1.1. POGOJI POSLOVANJA... 3 1.2. OBJEKTI IN NAPRAVE V NAJEMU... 3 1.3. IZVAJANJE NALOG

Prikaži več

Specifikacija obračuna - GoSoft

Specifikacija obračuna - GoSoft Poročilo o izvedeni nalogi Komunala Cerknica, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Evidenčna oznaka: 2132-1920157-1944862 08.10.21207 Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA D.O.O.

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Hydrovod, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode Evidenčna oznaka: 2132-17/19433-18/18890 06.02.18415 Naročnik: HYDROVOD D.O.O., DRUŽBA ZA KOMUNALNO DEJAVNOST

Prikaži več

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111

1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale tkanine (E101, E111 1 EKSPERIMENTALNI DEL 1.1 Tkanina Pri pranju smo uporabili pet tkanin, od katerih je bila ena bela bombažna tkanina (B), preostale (E101, E111, E114 in E160) pa so bile zamazane z različnimi umazanijami

Prikaži več

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Dobrna.doc

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Dobrna.doc ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http://www.zzv-mb. INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA (02) 4500170 (02) 4500227 ivo@zzv-mb. Telefon: Telefaks: E-pošta: ID za DDV: SI30447046

Prikaži več

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer

101353_-an-01-sl-_vbodni_termometer SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 101353 www.conrad.si TFA LT-102 VBODNI TERMOMETER Št. izdelka: 101353 1 KAZALO 1 LASTNOSTI...3 2 LCD ZASLON...3 3 ZAČETEK OBRATOVANJA...3 4 UPRAVLJANJE...4

Prikaži več

Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu Teharska 4, 3000 Celje, Tel: , fax: , POROČILO O OBČASNI

Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu Teharska 4, 3000 Celje, Tel: , fax: ,  POROČILO O OBČASNI Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu Teharska 4, 3000 Celje, Tel: 03 428 23 10, fax: 03 428 23 21, e-mail: info@kova.si POROČILO O OBČASNIH MERITVAH EMISIJE SNOVI V ZRAK (SIST EN 15259:2008)

Prikaži več

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR18-PTUJzrak-december.doc MESEČNO POROČILO O

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR18-PTUJzrak-december.doc MESEČNO POROČILO O NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJ, OKOLJ IN HRANO CNTR ZA OKOLJ IN ZDRAVJ DAT: DANTNLCOZMB22aPR8-PTUJzrak-december.doc MSČNO POROČILO O MRITVAH DLCV PM0 NA PTUJU DCMBR 208 Maribor, februar 209 Oddelek za

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

Ravne,dne 23

Ravne,dne 23 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO RAVNE Ob Suhi 5 b 2390 Ravne na Koroškem Tel.št.: 02 8705 612, tajn. 02 8705 600, faks 02 8705 625 POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE IN VARNOSTI OSKRBE S PITNO VODO ZA JAVNE

Prikaži več

(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc)

(Microsoft Word - Kisovec meritve PM10 in te\236kih kovin-februar 13.doc) REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE KISOVEC-MERITVE DELCEV PM 10 IN TEŽKIH KOVIN Kisovecmeritve delcev PM 10 in težkih kovin AGENCIJA REPUBLIKE

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 10. avgusta o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT)

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 10. avgusta o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) L 208/38 SKLEPI IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1147 z dne 10. avgusta 2018 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za obdelavo odpadkov v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega

Prikaži več

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx

Microsoft Word - PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR17-PtujZrak-letno_vmesno.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V OBČINI PTUJ V LETU 2017 Maribor, februar 2018 Naslov: Poročilo o meritvah delcev

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

MB_Studenci

MB_Studenci RAZISKOVALNI PROJEKT TRAJNE MERITVE ELEKTROMAGNETNIH SEVANJ V SLOVENSKIH OBČINAH Mestna občina Maribor (Mestna četrt Studenci) 13.12. - 15.12. 2009 MERILNA KAMPANJA OBČINA MARIBOR (MČ STUDENCI) stran 2

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-PtujZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-PtujZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-PtujZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 TER BENZO(A)PIRENA V DELCIH PM10 V MESTNI OBČINI PTUJ V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Poročilo o meritvah

Prikaži več

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 36. Goljevščkov spominski dan Modeliranje kroženja vode in spiranja hranil v porečju reke Pesnice Mateja Škerjanec 1 Tjaša Kanduč 2 David Kocman

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

M-Tel

M-Tel Poročilo o meritvah / Test report Št. / No. 16-159-M-Tel Datum / Date 16.03.2016 Zadeva / Subject Pooblastilo / Authorization Meritve visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (EMS) Ministrstvo za okolje

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PRIROČNIK O VARČNI PORABI GORIVA IN EMISIJAH CO 2 ZA VOZILA HONDA Nasveti voznikom Pravilna uporaba vozila, redno vzdrževanje in način vožnje (izogibanje agresivni vožnji, vožnja pri nižjih hitrostih,

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4

Poročilo o izvedeni nalogi, ver.1.4 Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode KP Ptuj Evidenčna oznaka: 2141a-16/3-18/105063 01.12.43247 KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. PUHOVA ULICA 10 2250 PTUJ Delovni nalog:

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 Vpis pri sodišču v Mariboru, pod št. 1/08586/00 Osn. kapital 47.989 EUR ID za DDV SI 48615056 Telefon 02 250 83 76 Fax 02 252 34 47 E- mail : imobiro@siol.net Podjetje za gradbeni inženiring, projektiranje

Prikaži več

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN predlog 20.4.2015 NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št. 1113 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠKOFJA LOKA besedilni del IZVAJALEC LOCUS prostorske

Prikaži več

PRESTOR-1_Analiza obremenitev

PRESTOR-1_Analiza obremenitev Analiza obremenitev in vplivov iz točkovnih in razpršenih virov onesnaževanja mag. Joerg Prestor, univ.dipl.inž.geol. GeoZS, Oddelek za hidrogeologijo Ljubljana, 6. oktober 2009 Kdo je najbolj odgovoren

Prikaži več

Microsoft Word - Ozon_clanek_2012.doc

Microsoft Word - Ozon_clanek_2012.doc OZON NAŠ ZAŠČITNIK IN SOVRAŽNIK Kaj je ozon Ozon (O 3 ) je plin, katerega molekula je sestavljena iz treh atomov kisika. Pri standardnih pogojih (temperatura 0 C, tlak 1013 hpa) je bledo modre barve. Ozon

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o L 335/52 Uradni list Evropske unije 14.12.2013 SKLEP KOMISIJE z dne 12. decembra 2013 o priglasitvi prehodnega nacionalnega načrta iz člena 32 Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

KRMILNA OMARICA KO-0

KRMILNA OMARICA KO-0 KOTLOVSKA REGULACIJA Z ENIM OGREVALNIM KROGOM Siop Elektronika d.o.o., Dobro Polje 11b, 4243 Brezje, tel.: +386 4 53 09 150, fax: +386 4 53 09 151, gsm:+386 41 630 089 e-mail: info@siopelektronika.si,

Prikaži več

KOVA d

KOVA d INFORMACIJA ZA JAVNOST O VARNOSTNIH UKREPIH na podlagi 19. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjšanju njihovih posledic (Ur. list RS, št. 22/2016) AGRORUŠE d.o.o. Tovarniška cesta 27, 2342

Prikaži več

MP-Odpadne vode 29 - Zaključno poročilo, MEDLABORATORIJSKA PRIMERJAVA- MP-ODPADNE VODE 29 Zaključno poročilo Ljubljana, december od 57

MP-Odpadne vode 29 - Zaključno poročilo, MEDLABORATORIJSKA PRIMERJAVA- MP-ODPADNE VODE 29 Zaključno poročilo Ljubljana, december od 57 , MEDLABORATORIJSKA PRIMERJAVA- MP-ODPADNE VODE 29 Zaključno poročilo Ljubljana, december 2014 1 od 57 Kemijski inštitut Ljubljana MEDLABORATORIJSKA PRIMERJAVA- "MP-ODPADNE VODE 29" Zaključno poročilo

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Skrbimo za vode država in lokalne skupnosti (NUV 2009 2015) Irena Rejec Brancelj Vsebina 1. Pomen in vsebina NUV 2. Stanje voda 3. Pomembne zadeve upravljanja voda 4. Cilji 5. Ukrepi 6. Sodelovanje z javnostmi

Prikaži več

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012,

Prikaži več

Interno narocilo, ver.4

Interno narocilo, ver.4 Poročilo o izvedeni nalogi Monitoring površinske kopalne vode na Vogrščku MONG Evidenčna oznaka: 2106-17/35569-18/63482 27.05.43138 Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA TRG EDVARDA KARDELJA 1 5000 Nova

Prikaži več

VARSTVO PRI DELU 1.Kaj pomeni antropometrično oblikovanje delovnih mest? Antropometrija je merjenje dimenzij človeškega telesa. Pri analizi delovnega

VARSTVO PRI DELU 1.Kaj pomeni antropometrično oblikovanje delovnih mest? Antropometrija je merjenje dimenzij človeškega telesa. Pri analizi delovnega VARSTVO PRI DELU 1.Kaj pomeni antropometrično oblikovanje delovnih mest? Antropometrija je merjenje dimenzij človeškega telesa. Pri analizi delovnega mesta ugotavljamo izmere pri delavcih, ki jih izberemo

Prikaži več

SEAT Tarraco.

SEAT Tarraco. SEAT Tarraco. Tehnični podatki. Motor 1.5 EcoTSI 150 KM (110 kw) MQ-6 Start/Stop Valji/ventili (skupaj) 4/16 4/16 Gibna prostornina (cm 3 ) 1.498 1.984 Premer in hod bata (mm) 74,5/85,9 82,5/92,8 Kompresijsko

Prikaži več

(Microsoft Word - PROGRAM ODVAJANJA IN \310I\212\310ENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE doc)

(Microsoft Word - PROGRAM ODVAJANJA IN \310I\212\310ENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE doc) JP Komunala d.o.o. Mozirje Praprotnikova ulica 36 3330 M O Z I R J E tel. 03-83-93-650 fax: 03-83-93-660 davčna št. 25344650 transakcijski rač. 03117-1003698134 e-mail: komunala.mozirje@siol.net PROGRAM

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PRIROČNIK O VARČNI PORABI GORIVA IN EMISIJAH CO 2 ZA VOZILA MITSUBSIHI Nasveti voznikom Pravilna uporaba vozila, redno vzdrževanje in način vožnje (izogibanje agresivni vožnji, vožnja pri nižjih hitrostih,

Prikaži več

Tehnični podatki Velja za modelsko leto 2019 Crafter

Tehnični podatki Velja za modelsko leto 2019 Crafter Tehnični podatki Velja za modelsko leto 2019 Crafter Motorji. Crafter z emisijsko stopnjo Euro 6/EURO VI Motor 2.0 TDI s 75 kw (102 KM) s SCR/Adlue 1) Motor 2.0 TDI z 90 kw (122 KM) s SCR/Adlue 1) Vrsta

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU

UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO Mirjana Rodošek ODSTRANJEVANJE KROMA IZ IZCEDNE VODE S KOAGULACIJO IN ADSORPCIJO Diplomska naloga Maribor, oktober 2011 Odstranjevanje kroma

Prikaži več

Microsoft Word - Implikacije soncnih elektrarn na javne ustanove _Papler Drago _ doc

Microsoft Word - Implikacije soncnih elektrarn na javne ustanove _Papler Drago _ doc Implikacije sončnih elektrarn na javne ustanove Drago Papler, mag. gosp. inž., GORENJSKE ELEKTRARNE, d.o.o. Stara cesta 3, 4 Kranj E-pošta: drago.papler@gorenjske-elektrarne.si, tel. 4 283 232 Postavitev

Prikaži več

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij L 82/20 Uradni list Evropske unije 20.3.2014 DIREKTIVA KOMISIJE 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih

Prikaži več

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK V LETU 2018 z veljavnostjo 1. 1.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 191097 www.conrad.si LED PREMIČNA SVETILKA Z JAVLJALNIKOM GIBANJA Št. izdelka: 191097 1 KAZALO 1 NAMEN UPORABE...3 2 VARNOSTNI IN NEVARNOSTNI NAPOTKI...3

Prikaži več

Microsoft Word _naslovi-kategorija_NEH.doc

Microsoft Word _naslovi-kategorija_NEH.doc ČLANI KONZORCIJA PASIVNA HIŠA 2019 Kategorija ZELO DOBRE NIZKOENERGIJSKI HIŠE (poraba energije za ogrevanje od 15 do 25 kwh/(m 2 a) ARHITEKTURA / PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Uniarh, Inštitut za projektiranje,

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

SEAT Ateca.

SEAT Ateca. SEAT Ateca. Tehnični podatki. Motor 1.0 EcoTSI 115 KM (85 kw) MQ-6 Start/Stop 1.5 EcoTSI 150 KM (110 kw) ACT MQ-6 Start/Stop ACT DSG-7 Start/Stop Valji/ventili (skupaj) 3/12 4/16 4/16 Gibna prostornina

Prikaži več

Mesečno poročilo TEŠ

Mesečno poročilo TEŠ Št. poročila: EKO 3928 REZULTATI MERITEV MONITORINGA KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA IN OBRATOVALNEGA MONITORINGA EMISIJ SNOVI V ZRAK TE TRBOVLJE MAREC 29 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, april 29 Št. poročila:

Prikaži več

t , e. Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje LETNO POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI PITNE VODE ZA V

t , e.  Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje LETNO POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI PITNE VODE ZA V t. 05 99 9 58, 03 870 70 e. info@galas.si, www.galas.si Gimnazijska cesta 6, 40 Trbovlje LETNO POROČILO O SPREMLJANJU KAKOVOSTI PITNE VODE ZA VODOVODNE SISTEME V UPRAVLJANJU OBČINE ZAGORJE OB SAVI V LETU

Prikaži več

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc

Microsoft Word - SOLARGE_goodpractice_si_innpribostjanu_SI.doc Stavba Tip stavbe Hotel Število uporabnikov 20,000 Na leto Leto Izgradnje 1991 Celotna ogrevana površina 620 m 2 Poraba tople sanitarne vode 480 m 3 /a, Izračunan Poraba energije za ogrevanje načrtovana

Prikaži več

Št. poročila: EKO 2110 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA AVGUST 2005 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, september 200

Št. poročila: EKO 2110 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA AVGUST 2005 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, september 200 Št. poročila: EKO 211 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA AVGUST 25 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, september 25 Št. poročila: EKO 211 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA

Prikaži več

Milan Repič Učinki sprememb gnojenja z dušičnimi gnojili pri pridelavi-LD [Združljivostni način]

Milan Repič Učinki sprememb gnojenja z dušičnimi gnojili pri pridelavi-LD [Združljivostni način] Učinki sprememb gnojenja z dušičnimi gnojili pri pridelavi poljščin v praksi Milan Repič, ŽIPO Lenart Drago Majcen, Karsia Dutovlje d.o.o Draga Zadravec KGZS-Zavod Maribor Razlogi za spremembe Strokovno

Prikaži več

016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 201 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2 016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 201 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Upravljanje vodnih virov stanje voda v Sloveniji Darja Stanič Racman; darja.stanic@gov.si Neža Kodre (IZVRS) Tanja Mohorko (IZVRS) Monika Peterlin (IZVRS) Špela Petelin (IZVRS) Martina Orlando Bonaca (NIB)

Prikaži več

Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje kakovosti kopalne vode v Soboškem jezeru Evidenčna oznaka: 2141a-18/ / Naročnik: MESTNA

Poročilo o izvedeni nalogi Spremljanje kakovosti kopalne vode v Soboškem jezeru Evidenčna oznaka: 2141a-18/ / Naročnik: MESTNA Poročilo o izvedeni nalogi Evidenčna oznaka: 2141a-18/49640-19/93398 20.02.7774 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA KARDOŠEVA ULICA 2 9000 Murska Sobota Izvajalci: Vodja naloge: Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Novi SEAT Tarraco.

Novi SEAT Tarraco. Novi SEAT Tarraco. Tehnični podatki. 1.5 EcoTSI 150 KM (110 kw) 2.0 EcoTSI 190 KM (140 kw) ACT DSG-7 4Drive Start/Stop 2.0 TDI 150 KM (110 kw) 2.0 TDI 190 KM (140 kw) CR DSG-7 4Drive Start/Stop Motor CR

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Podnebni in energetski občine Simona Pestotnik Predstavitev za javnost: Koliko nas stane ogrevanje z Zemljino toploto? Kakšne so perspektive za občino Cerkno? Cilji občine in razumevanje aktivnosti na

Prikaži več

Št. poročila: EKO 1923 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA FEBRUAR 2005 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, 2005 Dokumen

Št. poročila: EKO 1923 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA FEBRUAR 2005 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, 2005 Dokumen Št. poročila: EKO 1923 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA MONITORINGA TE-TO LJUBLJANA FEBRUAR 25 STROKOVNO POROČILO Ljubljana, 25 Št. poročila: EKO 1923 REZULTATI MERITEV IMISIJSKEGA OBRATOVALNEGA

Prikaži več

Model IEUBK za napoved vsebnosti svinca v krvi otrok in njegova uporaba na primeru Zgornje Mežiške doline

Model IEUBK za napoved vsebnosti svinca v krvi otrok in njegova uporaba na primeru Zgornje Mežiške doline MODEL IEUBK ZA NAPOVED VSEBNOSTI SVINCA V KRVI OTROK IN NJEGOVA UPORABA NA PRIMERU ZGORNJE MEŢIŠKE DOLINE ZZV Ravne na Koroškem mag. Matej Ivartnik Portorož 25.11.2011 IEUBK model Računalniško orodje,

Prikaži več

Microsoft Word - Wcycle-pogodba o medsebojnih pravicah ustanoviteljev_konēni

Microsoft Word - Wcycle-pogodba o medsebojnih pravicah ustanoviteljev_konÄ“ni POGODBA O MEDSEBOJNIH PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV ZAVODA INŠTITUT WCYCLE MARIBOR PRI IZVAJANJU PROJEKTA WCYCLE MARIBOR 1 SKUPNI INTERES USTANOVITELJEV Predmetna pogodba se sklepa

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO in emisijah onesnaževal 2 zunanjega zraka s podatki za vse modele novih osebnih avtomobilov

Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO in emisijah onesnaževal 2 zunanjega zraka s podatki za vse modele novih osebnih avtomobilov Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO in emisijah onesnaževal 2 zunanjega zraka s podatki za vse modele novih osebnih avtomobilov Seznam novih modelov Suzuki v Sloveniji Nasveti voznikom za

Prikaži več

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016 OBČINA DORNAVA DORNAVA 135 A 2252 DORNAVA OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBMOČJE OBČINE DORNAVA DOKUMENT ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU OBČINE DORNAVA LJUBLJANA, MAREC

Prikaži več

DNH4 Dozirna naprava za kemikalije Voda.Dezinfekcija.Higiena. PPV2013

DNH4 Dozirna naprava za kemikalije Voda.Dezinfekcija.Higiena. PPV2013 DNH4 Dozirna naprava za kemikalije Voda.Dezinfekcija.Higiena. PPV2013 PRIPRAVA VODE JE LAHKO TEŽKA NALOGA. DOVOLITEM, DA VAM POMAGAMO. Priprava in obdelava vode je lahko težka in kompleksna naloga. Znanje,

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLUŽBE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Predstavitev Episcenter programov zvestobe Primerjalna analiza cen in rokov prenosa izvajalcev poštnih storitev na izbranih produktih v Republiki Sloveniji v letu 2013 September 2013 Naročnik: Agencija

Prikaži več

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN Za opis izd

Podatkovni list o okoljski trajnosti Sto-Weichfaserplatte M 042 Nut + Feder Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN Za opis izd Toplotnoizolacijska plošča iz mehkih lesnih vlaken po EN 13171 Za opis izdelka glejte tehnični list (če je ta na voljo) Podatki za certificiranje zgradb po DGNB (različica 2012) Stopnja kakovosti (ENV

Prikaži več