MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410"

Transkripcija

1 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: / Datum: MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA 14. IZREDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR NASLOV GRADIVA: Spremembe proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 skrajšan postopek GRADIVO PRIPRAVIL: GRADIVO PREDLAGA: POROČEVALEC: PREDLOG SKLEPA: Urad za finance in proračun ter ostali organi in organizacije Mestne uprave Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči dr. Andrej Fištravec, župan mag. Simon Štrancar, direktor MU Mestni svet Mestne občine Maribor sprejme Spremembe proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 dr. Andrej Fištravec župan Mestne občine Maribor

2 MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN Številka: / Datum: PODPISNI LIST PREDLOGA ZA OBRAVNAVO NA 14. IZREDNI SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR Naslov gradiva: Spremembe proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 skrajšan postopek Priloge gradiva (navedba morebitnih prilog): Pregledali in parafirali: Podpisniki Gradivo pripravil-a: Gradivo pregledala vodja organa in morebitni vodja NOE: Gradivo usklajeno s pristojnimi organi (če je gradivo pripravljeno izven MOM): Dodatni pregled na predlog pripravljavca Gradivo prejela služba MS v fizični in elektronski obliki Gradivo pregledal direktor MU Gradivo podpisal župan: Ime in priimek podpisnika Urad za finance in proračun ter ostali organi in organizacije Mestne uprave Javno podjetje za gospodarjenje s stavbni zemljišči mag. Nataša SLUGA Po pooblastilu - Vodja urada Rosana Klančnik mag. Simon Štrancar Dr. Andrej Fištravec Pristojen organ Datum Podpis tistega, ki podpiše oz. parafira Služba za delovanje mestnega sveta Kabinet župana Kabinet župana

3 MESTNA OBČINA MARIBOR SPREMEMBE PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018

4 VSEBINA ODLOK O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018 Obrazložitev sprememb odloka 1 4 SPLOŠNI DEL PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO Bilanca prihodkov in odhodkov 5 Račun finančnih terjatev in naložb 12 Račun financiranja 13 OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA MOM Obrazložitev prihodkov Obrazložitev odhodkov Prodaja kapitalskih deležev Zadolževanje POSEBNI DEL PRORAČUNA MOM ZA LETO Služba notranje revizije Kabinet župana Urad za finance in proračun Urad za kulturo in mladino Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo 40 in raziskovalno dejavnost 0408 Urad za šport Sekretariat za splošne zadeve Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje Služba za razvojne projekte in investicije Urad za komunalo, promet in prostor Urad za gospodarske dejavnosti in gospodarjenje z 90 nepremičnim premoženjem 0503 Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor Krajevna skupnost Pekre Urad za finance in proračun (bilanca B) Urad za finance in proračun (bilanca C) 106 NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA MOM NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MOM ZA LETO 2018 LETNI PROGRAM PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO

5 Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 ZFisP in 96/15 ZIPRS1617) in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014), je Mestni svet Mestne občine Maribor na... seji, dne, sprejel ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO člen V Odloku o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 (MUV, št. 7/2017) se 2. odstavek 3. člena črta in nadomesti z:»splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2018 določa v naslednjih zneskih:«a. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto Proračun leta 2018 I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) TEKOČI PRIHODKI (70+71) DAVČNI PRIHODKI Davki na dohodek in dobiček Davki na premoženje Domači davki na blago in storitve NEDAVČNI PRIHODKI Udeležba na dobičku in dohod. od premoženja Takse in pristojbine Globe in druge denarne kazni Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi nedavčni prihodki KAPITALSKI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prih. od prodaje zemljišč in neopr. dolg. sred PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domačih virov TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki iz drugih javnof. institucij Prejeta sred. iz držav. pror. iz sred. pror. EU PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij II. SKUPAJ ODHODKI ( ) TEKOČI ODHODKI Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Plačila domačih obresti Rezerve TEKOČI TRANSFERI

6 410 Subvencije Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organiz. in ustanovam Drugi tekoči domači transferi INVESTICIJSKI ODHODKI Nakup in gradnja osnovnih sredstev INVESTICIJSKI TRANSFERI Inv. transferi prav. in fiz. osebam, ki niso pror. upor Inv. transferi proračunskim uporabnikom III. PROR. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV ( ) PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil Prodaja kapitalskih deležev Kupnine iz naslova privatizacije 0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALS. DELEŽEV (IV.-V.) C. RAČUN FINANCIRANJA Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto VII. ZADOLŽEVANJE (500) ZADOLŽEVANJE Domače zadolževanje VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) ODPLAČILA DOLGA Odplačila domačega dolga IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) XI. XII. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA LETA V četrtem odstavku 3. člena se prva alineja spremeni, tako da se glasi:«prihodki v višini EUR, v tretji alineji se spremeni vrednost, tako da se glasi: prodaja kapitalskih deležev v višini EUR. 2

7 V četrti alineji se spremeni vrednost, tako da se glasi: zadolževanje v višini EUR. V petem odstavku se prva alineja spremeni, tako da se glasi:«odhodki v višini EUR. V drugi alineji se spremeni vrednost, tako, da se glasi: odplačila dolga v višini EUR. Doda se tretja alineja, ki se glasi: dana posojila in povečanje kapitalskih deležev v višini EUR«. 2. člen V odloku o proračunu MOM za leto 2018 (MUV, št. 7/2017) se za drugim odstavkom 5. člena doda novi odstavek, ki glasi:»neporabljeni namenski prihodki iz preteklih let MČ Koroška vrata v višini EUR se nakažejo v proračun MOM za izvajanje investicije Izgradnja doma MČ Koroška vrata.«3. člen V odloku o proračunu MOM za leto 2018 (MUV, št. 7/2017) se v tretjem odstavku 14. člena spremeni vrednost, in sicer iz» EUR«v» EUR«. 4. člen V odloku o proračunu MOM za leto 2018 (MUV, št. 7/2017) se v drugem odstavku 16. člena spremeni vrednost iz» EUR«v» EUR«. 5. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2018 dalje. Številka: /2016 Datum: Dr. ANDREJ FIŠTRAVEC ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR 3

8 Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 K 1. členu: V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo nove vrednosti skladno s spremembo splošnega dela proračuna in posebnega dela proračuna. K 2. členu: Izvajanje investicije Izgradnja doma MČ Koroška vrata se prenese v višini EUR v proračun MOM za leto 2018, zato se neporabljeni namenski prihodki nakažejo v proračun v enaki višini. K 3. členu Spodnja mejna vrednost DIIP se uskladi z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. K 4. členu Zaradi sprostitve kreditnega potenciala, kar je posledica upravljanja dolga v letu 2017, se je zadolževanje povečalo za izvajanje novih investicij. 4

9 SPREMEMBE PRORAČUNA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) ,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) ,6 70 DAVČNI PRIHODKI ,1 700 Davki na dohodek in dobiček , Dohodnina ,6 703 Davki na premoženje , Davki na nepremičnine , Davki na premičnine , Davki na dediščine in darila , Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje ,0 704 Domači davki na blago in storitve , Davki na posebne storitve , Drugi davki na uporabo blaga in storitev ,4 71 NEDAVČNI PRIHODKI ,4 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki , Prihodki od obresti , Prihodki od premoženja ,0 711 Takse in pristojbine , Upravne takse in pristojbine ,0 712 Globe in druge denarne kazni , Globe in druge denarne kazni ,3 5 Stran 1 od 9

10 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev , Prihodki od prodaje blaga in storitev ,7 714 Drugi nedavčni prihodki , Drugi nedavčni prihodki ,2 72 KAPITALSKI PRIHODKI ,1 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev , Prihodki od prodaje zgradb in prostorov , Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev ,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev , Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov , Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč ,2 73 PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domačih virov Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb ,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI ,7 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , Prejeta sredstva iz državnega proračuna , Prejeta sredstva iz občinskih proračunov , Prejeta sredstva iz javnih skladov Prejeta sredstva iz javnih agencij ,0 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada Stran 2 od 9

11 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV ,2 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav , Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav ,2 7 Stran 3 od 9

12 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) ,4 40 TEKOČI ODHODKI ,7 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim , Plače in dodatki , Regres za letni dopust , Povračila in nadomestila , Sredstva za delovno uspešnost , Sredstva za nadurno delo , Drugi izdatki zaposlenim ,0 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , Prispevek za zdravstveno zavarovanje , Prispevek za zaposlovanje , Prispevek za starševsko varstvo , Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU ,4 402 Izdatki za blago in storitve , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , Prevozni stroški in storitve , Izdatki za službena potovanja , Tekoče vzdrževanje , Poslovne najemnine in zakupnine , Kazni in odškodnine Drugi operativni odhodki ,5 403 Plačila domačih obresti , Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam ,9 8 Stran 4 od 9

13 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 409 Rezerve , Splošna proračunska rezervacija , Proračunska rezerva ,0 41 TEKOČI TRANSFERI ,8 410 Subvencije , Subvencije javnim podjetjem , Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ,4 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom , Družinski prejemki in starševska nadomestila , Štipendije , Drugi transferi posameznikom ,4 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,4 413 Drugi tekoči domači transferi , Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , Tekoči transferi v javne sklade , Tekoči transferi v javne zavode , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki ,5 9 Stran 5 od 9

14 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 42 INVESTICIJSKI ODHODKI ,7 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev , Nakup zgradb in prostorov Nakup prevoznih sredstev , Nakup opreme , Nakup drugih osnovnih sredstev , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , Nakup nematerialnega premoženja , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ,5 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI ,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki , Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom ,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , Investicijski transferi javnim skladom in agencijam , Investicijski transferi javnim zavodom ,1 10 Stran 6 od 9

15 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I ) - ( II ) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) ( ) - ( ) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) , , ,4 11 Stran 7 od 9

16 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) ,1 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ,1 750 Prejeta vračila danih posojil , Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin ,0 751 Prodaja kapitalskih deležev , Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih , Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) ,5 12 Stran 8 od 9

17 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE ( ) ,2 50 ZADOLŽEVANJE ,2 500 Domače zadolževanje , Najeti krediti pri poslovnih bankah , Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih ,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA ( ) ,7 55 ODPLAČILA DOLGA ,7 550 Odplačila domačega dolga , Odplačila kreditov poslovnim bankam ,7 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) ,4 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) ,2 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA LET Stran 9 od 9

18 OBRAZLOŽITVE SPREMEMB PRORAČUNA ZA LETO 2018 UVOD Spremembe proračuna Mestne občine Maribor za leto 2018 so zaradi višje načrtovanih prihodkov in odhodkov. V sprejetem proračunu za leto 2018 so prihodki načrtovani v višini 95,6 mio EUR. Proračunski uporabniki ocenjujejo, da bodo prihodki v letu 2018 realizirani v višini 112,2 mio EUR, kar pomeni za 16,6 mio EUR več od načrtovanih prihodkov v proračunu za leto SPREMEMBE V BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV S spremembami in dopolnitvami proračuna za leto 2018 se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov ter račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. 1. Bilanca prihodkov in odhodkov a) Prihodkovna stran: Skupni znesek načrtovanih prihodkov se v spremembi proračuna za leto 2018, v primerjavi s sprejetim proračunom, zvišuje za 16,6 mio EUR in znaša 112,2 mio EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom so spremembe po skupinah prihodkov v spremembi proračuna za leto 2018 naslednje: skupina kontov 70 davčni prihodki se zvišujejo za EUR, skupina kontov 71 nedavčni prihodki se zvišujejo za 4,1 mio EUR, skupina kontov 72 kapitalski prihodki se zvišujejo za 4,7 mio EUR, skupina kontov 73 prejete donacije se zvišujejo za EUR, skupina kontov 74 transferni prihodki se zvišujejo za 11,9 mio EUR, skupina kontov 78 prejeta sredstva iz EU se znižujejo za 5 mio EUR. 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 70 DAVČNI PRIHODKI Dohodnina se v letu 2018 zvišuje za EUR. 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine Pri davčnih prihodkih se znižujejo davki na nepremičnine - zamudne obresti od davkov na nepremičnine za EUR. 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve Prihodki turistične takse so v proračunu za leto 2018 načrtovani v višini EUR. Zaradi trenda rasti nočitev predlagamo povečanje prihodka turistične takse za EUR. Sredstva so namenska in so skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu oz. za izvajanje programov Zavoda za turizem Maribor- Pohorje. 14

19 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodki nad odhodki Namenska denarna sredstva za izgradnjo novega doma MČ Koroška vrata v proračunu za leto 2018 niso bila načrtovana. Zaradi zamika aktivnosti v letu 2017, bo izvedba v glavnem potekala v letu 2018, zato se sredstva v višini EUR načrtujejo v spremembi proračuna za leto V proračunu za leto 2018 je načrtovanih EUR. Glede na to, da se bodo delnice družbe Krka d.d, v skladu z določili novega Zakona o lekarniški dejavnosti v letu 2017 prodale, MOM ne bo udeležena pri delitvi dobička v letu 2018, zato se ti prihodki v letu 2018 ne načrtujejo. Dobiček Farmadent v proračunu za leto 2018 ni bil načrtovan, zato se povečuje prihodek na EUR iz naslova prodaje podjetja Gopharm ter iz naslova delitve dobička Prihodki od premoženja V okviru nedavčnih prihodkov se v spremembi proračuna za leto 2018 zvišujejo prihodki od premoženja za 0,5 mio EUR glede na sprejet proračun. Prihodki od najemnin za upravne prostore: v letu 2018 je načrtovanih EUR prihodkov od najemnin. Prihodke povečujemo na vrednost ,96 EUR, in sicer zaradi prihodka iz naslova najemnine za poslovne prostore na naslovu Ulica heroja Tomšiča 6, Maribor, kjer ima svoje poslovne prostore Policijska uprava Maribor (PU Maribor). PU Maribor namreč že vse od leta 2012 ni plačala najemnine za uporabo teh prostorov, zaradi česar izterjuje MOM neplačano najemnino za nazaj (prihodek bo v proračunu za leto 2018), hkrati pa predvidevamo tudi najemnino za leto V spremembi proračuna za leto 2018 se znižujejo prihodki od parkirnin na javnih parkiriščih za EUR, tako so načrtovani v višini EUR. V okviru prihodkov od drugih najemnin se zvišujejo prihodki od najemnin za infrastrukturo: prihodki od najemnin za infrastrukturo-nigrad: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani podjetja Nigrad predstavljajo prihodke od najemnine za uporabo infrastrukture. V letu 2018 so načrtovani prihodki v višini EUR. S spremembo proračuna se napoved prihodkov zviša za EUR, na vrednost EUR. V okviru prihodkov od premoženja se zmanjšujejo prihodki iz naslova podeljenih koncesij: prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnici: načrtovani prihodki od koncesije za vzdrževanje in upravljanje tržnic v letu 2018 so v višini EUR. S spremembo proračuna se napoved prihodkov zniža za EUR, na vrednost EUR, prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico se znižujejo. Drugi prihodki od premoženja se v spremembi proračuna za leto 2018 zvišujejo: v letu 2018 je načrtovanih EUR prihodkov od obratovalnih stroškov najemnikov upravnih prostorov. Glede na dosedanjo realizacijo pričakujemo, da bo prihodkov več za EUR, kar pomeni, da bo do konca leta realizacija EUR. 15

20 712 Globe in druge denarne kazni 7120 Globe in druge denarne kazni V spremembi proračuna za leto 2018 se znižujejo prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev V okviru prihodkov od prodaje blaga in storitev se znižujejo prihodki: od počitniške dejavnosti (v letu 2018 so načrtovani prihodki v višini EUR. Glede na realizacijo v letu 2017 zmanjšujemo prihodke za EUR. Mestna občina Maribor vsako leto objavi razpis uporabe počitniških zmogljivosti, na katerega se prijavijo zaposleni v mestni upravi in ostali uporabniki, ki so zaposleni v Upravni enoti Maribor, Javnem medobčinskem stanovanjskem skladu, Javnem podjetju za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, Javnem gospodarskem zavodu za turizem in občinah Duplek, Starše, Rače-Fram in Miklavž). 714 Drugi nedavčni prihodki 7141 Drugi nedavčni prihodki V okviru drugih nedavčnih prihodkov se zvišujejo prihodki od komunalnih prispevkov. Komunalni prispevek je namenski vir za financiranje komunalnega opremljanja. Pri izdelavi ocene prilivov iz naslova komunalnega prispevka se upoštevajo predvideni trendi gradenj. V letu 2018 se pričakuje višja realizacija komunalnega prispevka, in sicer v višini EUR. Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj: prihodki v proračun Mestne občine Maribor s strani Zavarovalnic predstavljajo prihodke od plačila odškodnin v nastalih škodnih primerih. Načrtovani prihodki v letu 2018 so v višini EUR. S spremembo proračuna pa se zvišajo za EUR na vrednost EUR. Prispevki občin za storitve VVZ: prihodki iz naslova plačila razlike med cenami programov in plačili tistih staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, njihovi otroci pa so vključeni v mariborske javne vrtce, so odvisni od števila otrok, vrste programov, v katere so vključeni ter cen programov in plačil staršev. Glede na socialni status staršev vpisanih otrok in število vpisanih otrok pričakujemo višje prihodke od načrtovanih. V spremembi proračuna za leto 2018 se ti prihodki zvišujejo za EUR. V proračunu za leto 2018 so načrtovani prihodki od odškodnine za služnost v višini EUR, v spremembi proračuna za leto 2018 pa se zvišujejo za EUR. 72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov Prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov: prihodki od prodaje poslovnih prostorov in objektov so za leto 2018 načrtovani v višini EUR. Zaradi predvidene prodaje poslovne stavbe na Dvoršakovi 5 v letu 2018 se prihodki zvišujejo za EUR. 16

21 Prihodki od prodaje stan. objektov in stanovanj: prihodki od prodaje stanovanj so za leto 2018 načrtovani v višini EUR. Zaradi predvidene prodaje stanovanj, ki so ostala po zaključenih denacionalizacijskih postopkih, se ti prihodki v letu 2018 zvišujejo za EUR. 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč Pomemben vir namenskih prihodkov Mestne občine Maribor so prihodki iz naslova prodaje stavbnih zemljišč. V letu 2018 se načrtuje višji prihodek od prodaje stavbnih zemljišč, in sicer v višini EUR. 73 PREJETE DONACIJE 730 Prejete donacije iz domačih virov 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb Donacije se v spremembi proračuna za leto 2018 zvišujejo za EUR - donacija javnih podjetij za izvedbo investicije v Oder na Dravi, v skladu z izdelano investicijsko dokumentacijo. 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna Finančna izravnava v proračunu za leto 2018 ni bila načrtovana, v spremembi proračuna za leto 2018 se načrtuje v višini EUR. Mariborska knjižnica: v letu 2018 je načrtovan nakup objekta bivše Probanke in ureditev prostorov za delovanje Mariborske knjižnice. V okviru prihodkov so načrtovana sredstva Ministrstva za kulturo, s katerimi bi sofinancirali ureditev ustreznih prostorskih pogojev v objektu. Sofinancerska sredstva so v spremembi proračuna načrtovana v višini EUR. CTN Obnova Promenade v mestnem parku: na podlagi prijave projekta na razpis CTN, v letu 2018 pričakujemo povračilo dela upravičenih stroškov projekta. Ker je pogoj za črpanje sredstev podpisana pogodba o sofinanciranju, ocenjujemo prihodke v višini EUR iz nacionalnega vira RS. MOP subv. najemnin za tržna, hišniška stanovanja: sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotovi državni in občinski proračun, vsak do polovice, medtem ko sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin najemnikom v hišniških stanovanjih v celoti zagotovi državni proračun. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij (5. odstavek 121.b člena Stanovanjskega zakona, UL RS, št. 69/03, 18/04 ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 ZVEtL, 57/08, 62/10-ZUPJS, 56/11- odl. US, 87/11 in 40/12-ZUJF, 27/17). Prihodki v višini EUR predstavljajo polovico vseh založenih sredstev pri tržnih stanovanjih ter celotna izplačana sredstva za subvencije pri hišniških stanovanjih. Glede na pritožbo RS (MOP) zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. IX Pg 1020/2015, z dne , v zvezi s povračilom založenih sredstev subvencij najemnin, lahko realizacijo povračila založenih sredstev za leta 17

22 2012, 2013, 2014 in 2015 v višini EUR pričakujemo šele v letu 2018, zato se prihodki v spremembi proračuna za leto 2018 zvišujejo iz EUR na EUR. MzI sofinanciranje projektov mobilnosti v okviru CPS: načrtovani prihodki se nanašajo na sofinanciranje obnove Koroške ceste, na podlagi kandidature na razpis Ministrstva za infrastrukturo, za financiranje projektov mobilnosti v skladu s sprejetimi cestno prometnimi strategijami. Višina načrtovanih prihodkov je EUR. Prejeta sredstva iz državnega proračuna gradnja kanalizacijskega omrežja: v letu 2018 niso bili načrtovani prihodki iz tega naslova. S spremembo proračuna se dodajo prihodki v višini EUR, kar bo omogočilo izvedbo gradnje manjkajoče kanalizacijske mreže. Projekti se bodo nadaljevali v obdobju do leta 2020, kar se bo vsako proračunsko leto ustrezno vneslo v proračune let 2019 in Prejeta sredstva iz javnih skladov Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije nabava avtobusov: v letu 2018 ni bilo načrtovanega prihodka iz tega naslova. S spremembo proračuna se napoved prihodkov načrtuje v višini EUR, kar predstavlja predvideno realizacijo prihodkov iz razpisa ECO SKLADA Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov CTN Obnova Promenade v mestnem parku: na podlagi prijave projekta na razpis CTN, v letu 2018 pričakujemo povračilo dela upravičenih stroškov projekta. Ker je pogoj za črpanje sredstev podpisana pogodba o sofinanciranju ocenjujemo prihodke v višini EUR iz sredstev ESRR Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada EPI-cesta S-J-3, Te 5 Tezno: Mestna občina Maribor želi v okviru Dogovora za razvoj regij izvajati investicije za sofinanciranje komunalne infrastrukture v Poslovno proizvodni coni Te 5, Tezno kjer je bil sprejet nov občinski podrobni prostorski načrt. Na podlagi ponovne prijave za pridobitev sredstev za sofinanciranje ceste S-J-3, severni del, so predvideni prihodki v višini EUR. EPI-cesta S-J-3 - jug, odvoz zemljine: na jugovzhodnem območju Poslovne cone Tezno je navožena zemljina, ki jo bo potrebno odstraniti pred gradnjo ceste S-J-3, južni del. Za sofinanciranje tega projekta je predvidena pridobitev finančnih sredstev iz Dogovora za razvoj regij v višini EUR. EPI-cesta S-J-3 - jug, prestavitev plinovoda: na jugovzhodnem delu Poslovne cone Tezno poteka po zemljiščih, ki so predvidena za gradnjo, plinovod. Zaradi boljše izkoriščenosti območja je potrebna prestavitev plinovoda ob rob Peharčeve ulice. Za sofinanciranje tega projekta je predvidena pridobitev finančnih sredstev iz Dogovora za razvoj regij v višini EUR. EPI-Cesta K2-K12: predvidena je rekonstrukcija in delno novogradnja povezovalne ceste v Poslovni coni Tezno, in sicer v skladu z novim OPPN v območju kareja K2-K12. Za sofinanciranje tega projekta je predvidena pridobitev finančnih sredstev iz Dogovora za razvoj regij v višini EUR. 18

23 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij NewPilgrimAge; gre za nov EU projekt, ki smo ga pridobili v juniju Na podlagi ocene začetnih stroškov, so v letu 2018 načrtovani prihodki v višini EUR. Projekti TUS: prvotno smo v okviru projektov TUS predvidevali, da se bo izvedba projektov začela že v letu 2017, zato so se načrtovani visoki prihodki v višini 5 mio EUR. Zaradi zamika aktivnosti pri izvajanju postopkov za potrditev operacij v CTN, prihodki v letu 2018 niso načrtovani, saj je začetek del predviden šele jeseni leta b) Odhodkovna stran: Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Skupni znesek načrtovanih odhodkov se v spremembi proračuna za leto 2018 v primerjavi s sprejetim proračunom zvišuje za 26,8 mio EUR in znaša 124,8 mio EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom so spremembe po skupinah odhodkov v spremembi proračuna za leto 2018 naslednje: konto skupine 40 tekoči odhodki se zvišujejo za 2,2 mio EUR, konto skupine 41 tekoči transferi se zvišujejo za 2 mio EUR, konto skupine 42 investicijski odhodki se zvišujejo za 21,1 mio EUR in konto skupine 43 investicijski transferi se zvišujejo za 1,5 mio EUR. 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim Sredstva se v spremembi proračuna za leto 2018 zvišujejo za EUR. 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost V spremembi proračuna znašajo ti odhodki EUR, kar je za EUR več kot v sprejetem proračunu. 402 Izdatki za blago in storitve V spremembi proračuna se sredstva glede na sprejeti proračun zvišujejo za 2,1 mio EUR, največ so se povečala v Uradu za komunalo, promet in prostor. 403 Plačila domačih obresti V spremembi proračuna se sredstva glede na sprejeti proračun zvišujejo v višini EUR. 19

24 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije V spremembi proračuna se sredstva glede na sprejeti proračun zvišujejo za 0,5 mio EUR, največ so se povečala v Uradu za komunalo, promet in prostor za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa in subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice. 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom V spremembi proračuna so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu EUR ali EUR več kot v sprejetem proračunu, največ so se povečala v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost za osnovno dejavnost javnih vrtcev. 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam Načrtovana sredstva znašajo v spremembi proračuna EUR oziroma EUR manj kot v sprejetem proračunu, največ so se znižala v Uradu za kulturo in mladino. 413 Drugi tekoči domači transferi Skupni znesek v spremembi proračuna znaša EUR, kar je za EUR več kot v sprejetem proračunu, največ so se zvišala v Uradu za komunalo, promet in prostor. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Predviden obseg investicijskih odhodkov v spremembi proračuna znaša EUR oziroma 21,1 mio EUR več kot v sprejetem proračunu, največ so se zvišala v Službi za razvojne projekte in investicije ter v Uradu za komunalo, promet in prostor. 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v spremembi proračuna v višini EUR, kar je za 1,5 mio EUR več kot v sprejetem proračunu, največ se je zvišalo v Uradu za šport. 20

25 2. Račun finančnih terjatev in naložb 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 751 Prodaja kapitalskih deležev V spremembi proračuna za leto 2018 se načrtujejo prihodki od prodaje kapitalskih deležev: Telemach Pobrežje d.d. v višini 370 EUR, Telemach Tabor d.d. v višini EUR, Farmadent v višini 4,8 mio EUR. 3. Račun financiranja A. ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE MARIBOR V sprejetem proračunu za leto 2018 je predvideno dolgoročno zadolževanje pri bankah oziroma hranilnicah v višini 5,00 mio EUR za investicije predvidene v proračunu za leto 2018 (TUS projekti in ostale investicije predvidene v proračunu za leto 2018 do skupne višine 5 mio EUR). V sprejetem proračunu za leto 2018 je predviden najem kredita za dobo vračila 10 let po variabilni letni obrestni meri Euribor + 1,5 o.t. pribitka, pri čemer je skupna obrestna mera 2,5 % določena kot zgornja meja. V spremembah proračuna za leto 2018 se obseg zadolževanja Mestne občine Maribor povečuje na EUR, in sicer za naslednje investicije, ki so načrtovane v spremembi proračuna za leto 2018: 1. Nakup objekta Probanka in umestitev Mariborske knjižnice v naveden objekt, predviden znesek za najem kredita je EUR; 2. Ureditev Koroške ceste v okviru Celostne prometne strategije predviden znesek za najem kredita je EUR; 3. Program ureditve SZ proizvodne cone Tezno (Cesta S-J-3 severni del; Cesta S-J-3 južni del odvoz zemljine, prestavitev plinovoda in gradnja ceste; Cesta K2-K12; podvoz Ledina) predviden znesek za najem kredita je EUR; 4. Projekti TUS predviden znesek za najem kredita je EUR; 5. Obnova zahodne tribune v Ljudskem vrtu ter zamenjava travnate površine EUR. Za projekte navedene v prvih treh točkah namerava Mestna občina Maribor najeti kredit z dobo vračila do največ 20 let. Na podlagi pridobljenih informacij s strani bank in glede na pogoje pridobljene v zadnjem zadolževanju se kot najvišja možna ponujena obrestna mera pričakuje Euribor +1,2 o.t. s kvartalnim odplačevanjem glavnice, ter mesečnim odplačevanjem obresti. Vrednost Euriborja se v zadnjem letu giblje pod 0,00 %. Za projekte navedene v zadnjih dveh točkah je predviden najem kredita za dobo vračila najmanj 10 let po variabilni letni obrestni meri Euribor + 1,5 o.t. pribitka. Mestna občina Maribor bo izvedla postopke zadolževanja v skladu z zakoni in zakonskimi predpisi in na način, kot je to opredeljeno v proračunu za leto

26 V sprejetem proračunu za leto 2018 je prav tako predvideno zadolževanje pri državnem proračunu v znesku EUR za investicijsko vzdrževanje občinskih cest, kar ostaja nespremenjeno. 22

27 2. SPREMEMBE V POSEBNEM DELU FINANČNEM NAČRTU ODHODKOV A - Bilanca odhodkov 23

28 A. Bilanca odhodkov Služba notranje revizije PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Služba notranje revizije ,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , Dejavnost občinske uprave , Administracija občinske uprave , Materialni stroški Službe notranje revizije , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , Izdatki za službena potovanja , Tekoče vzdrževanje , Drugi operativni odhodki ,0 24 Stran: 8 od 86

29 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Materialni stroški Službe notranje revizije Denarna sredstva v višini EUR so v letu 2018 planirana za izvajanje naslednjih aktivnosti: revizorske storitve, za nabavo pisarniškega materiala, strokovne literature, stroške seminarjev in konferenc ter članarine za strokovna združenja. Glede na izkušnje preteklega leta pri izvedbi skupnega javnega naročila ocenjujemo, da bo načrtovan znesek materialnih stroškov Službe notranje revizije v letu 2018 znašal EUR, in ne prvotno načrtovanih EUR, kar predstavlja znižanje postavke za EUR. 25

30 A. Bilanca odhodkov Kabinet župana PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Kabinet župana ,6 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ , Mednarodno sodelovanje in udeležba , Članarine mednarodnim organizacijam , Mednarodne članarine , Drugi operativni odhodki , Mednarodno sodelovanje občin , Mednarodno in medmestno sodelovanje , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Prevozni stroški in storitve , Izdatki za službena potovanja , Poslovne najemnine in zakupnine ,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , Druge skupne administrativne službe , Obveščanje domače in tuje javnosti , Odnosi z javnostmi , Pisarniški in splošni material in storitve , Izvedba protokolarnih dogodkov , Protokolarne zadeve , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Prevozni stroški in storitve , Izdatki za službena potovanja , Poslovne najemnine in zakupnine Stran: 9 od 86

31 A. Bilanca odhodkov Kabinet župana PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Proslave in prireditve , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , Poslovne najemnine in zakupnine , Drugi operativni odhodki , Maistrovo leto Pisarniški in splošni material in storitve Drugi operativni odhodki LOKALNA SAMOUPRAVA , Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni , Povezovanje lokalnih skupnosti , Ostale članarine , Drugi operativni odhodki ,0 27 Stran: 10 od 86

32 0402- KABINET ŽUPANA 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe Obveščanje domače in tuje javnosti Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Odnosi z javnostmi Predlagamo, da se v letu 2018 v rebalansu proračuna na postavko Odnosi z javnostmi zviša za EUR. Komuniciranje z deležniki je vitalni del Mestne občine Maribor, zato temu posvečamo veliko več pozornosti v zadnjih treh letih in želimo takšen tempo tudi obdržati. Ob aktivnostih, ki so nepogrešljive za delovanje MO Maribor, kot je spremljanje medijskih objav, svetovanje pri ključnih projektih in fotografske storitve, želimo nadaljevati in okrepiti delovanje službe z določenimi komunikacijskimi orodji s pomočjo komunikacijskih kanalov. Tukaj je vitalnega pomena nadaljevanje internega komuniciranja z mesečnim novičnikom, aktivnosti na socialnem omrežju in osnovne oglaševalske in oblikovalske storitve. Ker se v letu 2018 pričakuje začetek izvedbe in izvajanje številnih za mesto pomembnih projektov, bomo temu primeru bolj intenzivno izkoristili nekatere zunanje resurse, ki so nam na voljo, da bomo lahko meščanom in meščankam, obiskovalcem mesta približali in predstavili kaj vse se v mestu izvaja. Gre za ciljno usmerjene komunikacijske akcije, ki terjajo uporabo kreativnih, oglaševalskih, oblikovalskih in komunikacijskih orodij. Prav tako načrtujemo izvedbo javnomnenjske raziskave, ki bo preverila klimo v mestu in želje ter pričakovanja prebivalcev Druge skupne administrativne službe Izvedba protokolarnih dogodkov Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Maistrovo leto Leto 2018 bo, ob številnih drugih dogodkih, vsekakor zaznamovala tudi 100-letnica generala Maistra. Tako bomo na MOM v letu 2018 pod imenom»maistrovo leto«izvedli številne samostojne slovesnosti in prireditve, hkrati pa podprli delo in ustvarjanje drugih aktivnih akterjev, ki že vrsto let soustvarjajo Maistrovo zgodovino. V ta namen smo zaprosili tudi za odprtje nove proračunske postavke, iz katere bomo črpali sredstva za program Maistrovega leta. V letu 2018 so na tej postavki načrtovana sredstva v višini EUR. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov slovesnosti, prireditev ter sofinanciranja aktivnosti drugih organizacij, ki bodo sodelovale v projektu kot tudi strokovni podpori in vodenju projekta. Sredstva bomo namenili tudi in predvsem soustvarjanju in sofinanciranju programov in aktivnosti, ki jih pripravljajo društva, šole, muzeji in vojska. Sredstva so potrebna tudi za oblikovanje in pripravo tiskovin, priznanj, protokolarne dogodke, medijska srečanja, novinarske konference, srečanja, sprejeme župana in Uradov Mestne občine Maribor kot tudi ostalih organizacij, ki bodo sodelovale pri oblikovanju in izvedbi programa. 28

33 A. Bilanca odhodkov Urad za finance in proračun PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Urad za finance in proračun ,9 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA , Urejanje na področju fiskalne politike , Urejanje na področju fiskalne politike , Upravljanje s kapitalskimi naložbami , Drugi operativni odhodki , Razpolaganje s kapitalskimi naložbami , Drugi operativni odhodki , Stroški plačilnega prometa in bančni stroški , Drugi operativni odhodki , Mestna blagajna , Drugi operativni odhodki ,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin , Delovanje ožjih delov občin , Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MČ in KS , Plače in dodatki , Regres za letni dopust , Povračila in nadomestila , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , Prispevek za zdravstveno zavarovanje , Prispevek za zaposlovanje , Prispevek za starševsko varstvo , Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU ,0 29 Stran: 11 od 86

34 A. Bilanca odhodkov Urad za finance in proračun PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Dejavnost občinske uprave , Administracija občinske uprave , Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU , Plače in dodatki , Regres za letni dopust , Povračila in nadomestila , Sredstva za delovno uspešnost , Sredstva za nadurno delo , Drugi izdatki zaposlenim , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , Prispevek za zdravstveno zavarovanje , Prispevek za zaposlovanje , Prispevek za starševsko varstvo , Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU ,0 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI , Aktivna politika zaposlovanja , Povečanje zaposljivosti , Vzdrževanje javnih površin , Plače in dodatki , Povračila in nadomestila , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , Prispevek za zdravstveno zavarovanje , Prispevek za zaposlovanje , Prispevek za starševsko varstvo ,0 30 Stran: 12 od 86

35 A. Bilanca odhodkov Urad za finance in proračun PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA , Servisiranje javnega dolga , Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje , Obresti za dolgoročne kredite , Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam , Stroški financiranja in upravljanja z dolgom , Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem , Drugi operativni odhodki ,0 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI , Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč , Rezerva občine , Proračunska rezerva , Proračunska rezerva , Splošna proračunska rezervacija , Splošna proračunska rezervacija , Splošna proračunska rezervacija , Splošna proračunska rezervacija ,0 31 Stran: 13 od 86

36 URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU Sredstva se povečajo v znesku EUR na podlagi napredovanj v letu SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Obresti za dolgoročne kredite V proračunu 2018 je za plačilo obresti za dolgoročne kredite planirano EUR. Iz naslova dodatnega zadolževanja v letu 2018 se za plačilo obresti planira dodatnih EUR. Predvideno odplačilo obresti v letu 2018 iz naslova dolgoročno najetih kreditov glede na navedene spremembe tako znaša EUR Servisiranje javnega dolga Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Svetovanje in drugi stroški v zvezi z zadolževanjem V proračunu 2018 so na postavki planirani izdatki v višini EUR za plačilo nadomestil za najete kredite v letu 2018 ter za plačilo stroškov svetovanja pri zadolževanju. Glede na to, da se v letu 2018 povečuje obseg zadolževanja, planirane izdatke zvišujemo na EUR. 32

37 A. Bilanca odhodkov Urad za kulturo in mladino PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Urad za kulturo in mladino ,4 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI , Aktivna politika zaposlovanja , Povečanje zaposljivosti , Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Tekoči transferi v javne zavode , Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki ,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE , Ohranjanje kulturne dediščine , Nepremična kulturna dediščina , Tekoče vzdrževanje javnih spomenikov in obeležij , Tekoče vzdrževanje , Premična kulturna dediščina , Odkup umetniških del in premične dediščine , Investicijski transferi javnim zavodom , Dejavnost javnih zavodov - občinski programi , Tekoči transferi v javne zavode , Programi v kulturi , Knjižničarstvo in založništvo , Dejavnost javnih zavodov , Tekoči transferi v javne zavode ,2 33 Stran: 14 od 86

38 A. Bilanca odhodkov Urad za kulturo in mladino PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Nakup knjižnega gradiva , Investicijski transferi javnim zavodom , Programi v javnem interesu , Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Umetniški programi , Dejavnost javnih zavodov , Tekoči transferi v javne zavode , Borštnikovo srečanje , Tekoči transferi v javne zavode , Projekti in akcije v kulturi , Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , Drugi transferi posameznikom , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Tekoči transferi v javne zavode , FESTIVAL LENT , Tekoči transferi v javne zavode , Programi v javnem interesu , Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Stroški razpisov in ekspertnih skupin , Pisarniški in splošni material in storitve , Drugi operativni odhodki , Ljubiteljska kultura , Sofinanciranje programov kulturnih društev , Tekoči transferi v javne sklade ,0 34 Stran: 15 od 86

39 A. Bilanca odhodkov Urad za kulturo in mladino PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Skupni programi kulturnih društev , Tekoči transferi v javne sklade , Zborovsko tekmovanje NAŠA PESEM , Tekoči transferi v javne sklade , Mediji in avdiovizualna kultura , Programi v javnem interesu , Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , Drugi programi v kulturi , Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v kulturi , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Investicijski transferi javnim zavodom , Investicije v kulturi , Nakup zgradb in prostorov , Glazerjeve nagrade , Drugi transferi posameznikom , Tekoči transferi v javne zavode , Upravljanje kulturne infrastrukture , Pisarniški in splošni material in storitve , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , Tekoče vzdrževanje , Poslovne najemnine in zakupnine , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Interdisciplinarni kulturno družbeni programi , Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Mestni spletni portal kulture , Pisarniški in splošni material in storitve ,0 35 Stran: 16 od 86

40 A. Bilanca odhodkov Urad za kulturo in mladino PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Ukrepi Lokalnega programa kulture , Drugi operativni odhodki , Šport in prostočasne aktivnosti , Programi za mladino , Sofinanciranje mladinskih dejavnosti , Pisarniški in splošni material in storitve , Drugi operativni odhodki , Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine , Tekoči transferi v javne zavode , Izvajanje ukrepov Drugega lokalnega programa mladih , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Mladinski svet , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 36 Stran: 17 od 86

41 URAD ZA KULTURO IN MLADINO 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 1003 Aktivna politika zaposlovanja Povečanje zaposljivosti Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja Sredstva za sofinanciranje javnih del na področju kulture se zmanjšajo za EUR, s čimer se uskladijo s potrebnimi sredstvi za sofinanciranje programov javnih del na področju kulture v letu Nova vrednost postavke je EUR Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja-mladina Sredstva za sofinanciranje javnih del na področju mladinskih programov se zmanjšajo za EUR, s čimer se uskladijo s potrebnimi sredstvi za sofinanciranje programov javnih del na področju mladine v letu Nova vrednost postavke je EUR. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine Premična kulturna dediščina Dejavnost javnih zavodov - občinski programi Na postavki se dodaja EUR zaradi povečanih stroškov dela, ki sledijo iz odpravljanja državnih ukrepov omejevanja odhodkov ter zaradi zaposlitve direktorja Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga. Nova vrednost postavke je EUR Programi v kulturi Knjižničarstvo in založništvo Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Dejavnost javnih zavodov Ob rasti plač zaposlenih v javnih zavodih zaradi postopnega odpravljanja varčevalnih ukrepov v javnem sektorju se v okviru možnih sredstev postavka poveča za EUR za povečanje stroškov dela v Mariborski knjižnici in Univerzitetni knjižnici UM (Oddelek za domoznanstvo). Nova vrednost postavke je EUR Programi v javnem interesu Da se za programe v javnem interesu, ki jih izvajajo na triletnem razpisu ( ) izbrane organizacije iz nevladnega sektorja na področju kulture, zagotovi enak obseg sredstev kot v letih 2016 in 2017, se sredstva na proračunski postavki povečajo za EUR. Nova vrednost postavke je EUR. 37

42 1803 Programi v kulturi Umetniški programi Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Dejavnost javnih zavodov V okviru možnosti se za povečanje stroškov dela (rast zaradi postopnega odpravljanja varčevalnih ukrepov v javnem sektorju) javnim zavodom Narodni dom Maribor, Mladinski kulturni center Maribor (področje kulture) ter Lutkovnemu gledališču Maribor, katerih dejavnost se financira iz te postavke, zvišajo sredstva za plače zaposlenih za skupno EUR. Nova vrednost postavke je EUR. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Projekti in akcije v kulturi Sredstva na proračunski postavki se znižajo za EUR, s čimer se bo v letu 2018 zagotovil enak obseg sredstev za sofinanciranje na javnem razpisu izbranih kulturnih projektov kot je predvidena realizacija za isti namen v letu Nova vrednost postavke je EUR. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Festival LENT Načrtovana sredstva za financiranje dela programskih stroškov Festivala Lent v 2018 se povečujejo za EUR, s čimer se omogoči razvoj programov festivala ob predvidenem širjenju infrastrukture na Lentu (plavajoči oder). Nova vrednost postavke je EUR. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Programi v javnem interesu Da se za programe v javnem interesu, ki jih izvajajo na triletnem razpisu ( ) izbrane organizacije iz nevladnega sektorja na področju kulture, zagotovi enak obseg sredstev kot v letih 2016 in 2017, se sredstva na proračunski postavki povečajo za EUR. Nova vrednost postavke je EUR. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Stroški razpisov in ekspertnih skupin Sredstva za stroške razpisov se povečajo za EUR za potrebne stroške dela razpisnih strokovnih komisij ob načrtovanem podobnem obsegu dela teh komisij kot v letu 2017, ko so narasli stroški dela strokovnih komisij zaradi spremembe predpisa (Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16). S spremembo pravilnika je Ministrstvo za kulturo odpravilo možnost izjasnitev prijaviteljev o ocenah in odločitvah razpisnih strokovnih komisij, s tem se je povečala zahtevnost in tudi obseg dela razpisnih strokovnih komisij. Nova vrednost postavke je EUR. 38

43 1803 Programi v kulturi Drugi programi v kulturi Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Investicije v kulturi Sredstva v višini EUR so načrtovana za investicijsko nadaljevanje projekta vzpostavitve muzejskega programa oz. razstavišča o usodi vojnih ujetnikov v nacističnem taborišču STALAG XVIID na lokaciji nekdanjega carinskega skladišča v Melju, Prisojna ulica, parc. št. 157, k.o. Melje. Mestna občina Maribor je v letu 2017 odkupila del nepremičnin na tej lokaciji za nameravane vsebine, del objekta še ni odkupljen, urediti pa je še potrebno okolico objektov. Po podpisu meddržavnega dokumenta o namerah Republike Slovenije in Ruske federacije glede vzpostavitve centra z memorialno vsebino o usodi ujetnikov rdečearmejcev, bo usklajen dokončen načrt razporeditve vsebin v nepremičninah ter o ureditvah, ki bodo omogočale izvajanje vsebin. Glede na predloge meddržavnega delovne skupine, odločitve Vlade RS oz. Ministrstva za kulturo, bodo nadaljevane priprave projekta ter predlagane ustrezne odločitve Mestnemu svetu glede nadaljnjih vložkov mesta v infrastrukturo. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB Muzej sovjetskih vojnih ujetnikov-stalag XVIII-D Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Glazerjeve nagrade Sredstva za podeljevanje Glazerjevih nagrad in listin se povečajo za EUR, kar bo omogočilo izvedbo primerne slavnosti ob podelitvi najpomembnejših mestnih priznanj na področju kulture. Nova vrednost postavke je EUR. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Interdisciplinarni kulturno družbeni programi Za programe v javnem interesu, ki jih na različnih interdisciplinarnih področjih in s kulturnodružbenimi vsebinami, pri katerih ni osrednji cilj umetniško ustvarjanje, ter za programe kulturne ustvarjalnosti mladih se dodatno zagotovi EUR, s čimer se na triletnem razpisu ( ) izbranim organizacijam omogoči enako obseg sofinanciranja kot v letih 2016 in Nova vrednost postavke je EUR Šport in prostočasne aktivnosti Programi za mladino Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Dejavnosti javnega zavoda na področju mladine Iz postavke se financira dejavnost javnega zavoda Mladinski kulturni center za področje mladinskih programov. Ker se ob postopnem odpravljanju državnih ukrepov varčevanja v javnem sektorju povečujejo stroški dela v javnih zavodih, se za povečane stroške plač zaposlenih v Mladinskem kulturnem centru Maribor (področje mladinskih dejavnosti) poviša znesek postavke za EUR. Nova vrednost postavke je EUR. 39

44 A. Bilanca odhodkov Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost ,7 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI , Aktivna politika zaposlovanja , Povečanje zaposljivosti , Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Tekoči transferi v javne zavode , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , Sofinanciranje povečanja zaposljivosti , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja , Tekoči transferi v javne zavode , Sofinanciranje javnih del in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja , Tekoči transferi v javne zavode ,0 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO , Preventivni programi zdravstvenega varstva , Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja , Strokovne podlage in sistemski ukrepi za krepitev zdravja , Tekoči transferi v javne zavode , Izvedbeni programi za krepitev zdravja , Drugi operativni odhodki , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Tekoči transferi v javne zavode ,0 40 Stran: 18 od 86

45 A. Bilanca odhodkov Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Varuh bolnikovih pravic , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Drugi operativni odhodki , Drugi programi na področju zdravstva , Nujno zdravstveno varstvo , Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov , Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , Dežurna zobozdravstvena služba , Tekoči transferi v javne zavode , Mrliško ogledna služba , Mrliško pregledna služba , Tekoči transferi v javne zavode , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki ,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE , Podpora posebnim skupinam , Programi drugih posebnih skupin , Zveza društev upokojencev in društva upokojencev , Izdatki za službena potovanja , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Šport in prostočasne aktivnosti , Programi za mladino , Prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 41 Stran: 19 od 86

46 A. Bilanca odhodkov Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 IZOBRAŽEVANJE , Varstvo in vzgoja predšolskih otrok , Vrtci , Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha , Drugi transferi posameznikom , Tekoči transferi v javne zavode , Kombinirani oddelki pri Centru za sluh in govor , Drugi transferi posameznikom , Osnovna dejavnost javnih vrtcev , Drugi transferi posameznikom , Tekoči transferi v javne zavode , Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev , Drugi transferi posameznikom , Mobilnost osebja v šolskem izobraževanju , Pisarniški in splošni material in storitve , Storitve vrtcev iz drugih občin , Drugi transferi posameznikom , Primarno in sekundarno izobraževanje , Osnovno šolstvo , Osnovna dejavnost javnih osnovnih šol , Tekoči transferi v javne zavode , Dodatne dejavnosti javnih osnovnih šol , Drugi transferi posameznikom , Tekoči transferi v javne zavode ,0 42 Stran: 20 od 86

47 A. Bilanca odhodkov Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Osnovna dejavnost zasebnih osnovnih šol , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , Glasbeno šolstvo , Osnovno glasbeno izobraževanje , Tekoči transferi v javne zavode , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju , Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše , Tekoči transferi v javne zavode , Drugi izobraževalni programi , Izobraževanje odraslih , Osnovna šola za odrasle , Tekoči transferi v javne zavode , Druge oblike izobraževanja , Projekt Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti , Drugi operativni odhodki , Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , Drugi transferi posameznikom , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Tekoči transferi v javne zavode , Pomoči šolajočim , Pomoči v osnovnem šolstvu , Prevozi učencev v osnovno šolo , Drugi transferi posameznikom ,0 43 Stran: 21 od 86

48 A. Bilanca odhodkov Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Štipendije , Občinske štipendije , Štipendije ,0 20 SOCIALNO VARSTVO , Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva , Urejanje sistema socialnega varstva , Sofinanciranje svetovalne pravne dejavnosti zavoda PIP , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Varstvo otrok in družine , Drugi programi v pomoč družini , Prispevek za novorojenčke , Družinski prejemki in starševska nadomestila , Izvajanje programov socialnega varstva , Centri za socialno delo , Center za socialno delo - postopki iz občinske pristojnosti , Tekoči transferi v javne zavode , Socialno varstvo invalidov , Svet invalidov , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Poslovne najemnine in zakupnine , Drugi operativni odhodki , Družinski pomočnik , Drugi transferi posameznikom ,0 44 Stran: 22 od 86

49 A. Bilanca odhodkov Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Socialno varstvo starih , Center za pomoč na domu , Drugi transferi posameznikom , Tekoči transferi v javne zavode , Institucionalno varstvo odraslih , Drugi transferi posameznikom , Pomoč na domu - drugi izvajalci , Drugi transferi posameznikom , Socialno varstvo materialno ogroženih , Zavetišče za brezdomce , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , Tekoči transferi v javne zavode , Pogrebni stroški , Drugi transferi posameznikom , Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin , Drugi transferi posameznikom , Letovanje otrok z zdravstvenimi indikacijami , Drugi transferi posameznikom , Letovanje srednješolske mladine , Drugi transferi posameznikom , Prehrana dojenčkov iz socialno ogroženih družin , Drugi transferi posameznikom , Javna kuhinja , Drugi transferi posameznikom , Enkratne denarne pomoči , Drugi transferi posameznikom ,0 45 Stran: 23 od 86

50 A. Bilanca odhodkov Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Dnevni center Zdrava pot , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Donirana hrana , Tekoči transferi v javne zavode , Socialno varstvo zasvojenih , Center za preprečevanje odvisnosti , Tekoči transferi v javne zavode , Socialno varstvo drugih ranljivih skupin , Varna hiša , Tekoči transferi v javne zavode , Materinski dom , Tekoči transferi v javne zavode , Socialno humanitarni program , Drugi operativni odhodki , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Rdeči križ , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Nadškofijska karitas Maribor , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Programi za starejše - DCA , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ZRNO-sofinanciranje , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 46 Stran: 24 od 86

51 A. Bilanca odhodkov Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Medgeneracijski center , Tekoči transferi v javne zavode ,0 47 Stran: 25 od 86

52 URAD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, ZDRAVSTVENO, SOCIALNO VARSTVO IN RAZISKOVALNO DEJAVNOST 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1707 Drugi programi na področju zdravstva Nujno zdravstveno varstvo Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov Glede na realizacijo v letu 2017 ocenjujemo, da lahko prvotno načrtovana sredstva nekoliko nižamo, za 2%. 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Vrtci Razvojni oddelki pri OŠ Gustava Šiliha Poraba načrtovanih sredstev na tej postavki v letu 2018 bo nekoliko višja od prvotno načrtovane, zaradi uveljavitev sprememb plačne zakonodaje v letu Osnovna dejavnost javnih vrtcev Poraba načrtovanih sredstev na tej postavki v letu 2018 bo nekoliko višja od prvotno načrtovane, zaradi uveljavitev sprememb plačne zakonodaje v letu 2017 in večjega obsega dejavnosti predšolske vzgoje Osnovna dejavnost zasebnih vrtcev Poraba načrtovanih sredstev na tej postavki bo nekoliko višja od prvotno načrtovane zaradi novega zasebnega vrtca, ki je začel delovati na območju Mestne občine Maribor v šolskem letu 2017/18 in s tem posledično večjega števila vpisanih otrok v zasebne vrtce Storitve vrtcev iz drugih občin Glede na število otrok in socialni položaj staršev teh otrok bo na tej postavki realizacija nekoliko višja od prvotno načrtovane. 48

53 20 SOCIALNO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva Socialno varstvo starih Center za pomoč na domu Glede na realizacijo v letu 2017 in dejstva, da se spreminja masa plač zaradi sprememb kolektivne pogodbe, da so potrebne dodatne zaposlitve za skrajševanje čakalne vrste in da se je Center za pomoč na domu preselil na novo lokacijo so razlogi, da v letu 2018 postavko zvišujemo za 12% glede na sprejeti finančni načrt Institucionalno varstvo odraslih Glede na realizacijo v letu 2017 prvotno načrtovana sredstva nekoliko nižamo, za 32%. Niso vštete decembrske obveznosti, ki jih bomo prenesli v leto Pomoč na domu drugi izvajalci Glede na realizacijo v letu 2017 prvotno načrtovana sredstva višamo. 49

54 A. Bilanca odhodkov Urad za šport PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Urad za šport ,1 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE , Šport in prostočasne aktivnosti , Programi športa , Izgradnja urbanih športnorekreativnih površin , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Investicijski transferi javnim zavodom , Športna vzgoja otrok in mladine , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Tekoči transferi v javne zavode , Selektivno usmerjevalni šport , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Šport invalidov , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Športno rekreativna dejavnost nad 63 let , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Športne informacije , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Materialni stroški športnih objektov , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Tekoče vzdrževanje ,0 50 Stran: 26 od 86

55 A. Bilanca odhodkov Urad za šport PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Priznanja športnikom in športnim delavcem , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Poslovne najemnine in zakupnine , Drugi operativni odhodki , Športne prireditve , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Medmestno sodelovanje , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve Izdatki za službena potovanja , Drugi operativni odhodki , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Promocijska dejavnost in priznanja , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve Evropska in svetovna prvenstva , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje , Pisarniški in splošni material in storitve , Odkup deleža Veslaškega kluba Nakup zgradb in prostorov EU mesto športa Pisarniški in splošni material in storitve Športna zveza Maribor in zveze društev , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 51 Stran: 27 od 86

56 URAD ZA ŠPORT 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1805 Šport in prostočasne aktivnosti Programi športa Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme Načrtovana sredstva se povišajo zaradi plačil, ki bodo zapadla v leto 2018 (Pristan, nog. igrišče, sanacija stare tribune) in planirane zamenjave travne ruše na osrednjem stadionu Ljudski vrt. Le-ta od izgradnje v letu 2008 ni bila zamenjana. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Materialni stroški športnih objektov V letu 2018 namenjamo manj sredstev za pokrivanje materialnih stroškov športnih objektiov. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Odkup deleža Veslaškega centra V letu 2018 se za povrnitev vlaganj Veslaškega kluba Dravske elektrarne Maribor v izgradnjo veslaškega centra Maribor, katerega 100% lastnik je Mestna občina Maribor namenijo sredstva v višini EUR. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma EU mesto športa MO Maribor je v letu 2017 kandidirala in uspešno pridobila naziv Evropsko mesto športa V rebalansu proračuna za leto 2018 se predlaga nova proračunska postavka z namenom, da se vsi transferji sredstev vezani na promocijo, organizacijo in program izvajajo iz enotne proračunske postavke. Sredstva v višini EUR so namenjena za tehnično in organizacijsko podporo projektu, za promocijo obstoječih športnih programov, dogodkov in prireditev, ki jih sofinancira in podpira MO Maribor s ciljem, da se poveča zanimanje za športno vadbo med občani in poveča obisk programov, dogodkov ter prireditev na področju športa. Sredstva so namenjena za oblikovanje, pripravo in tisk promocijskih materialov s katerimi bi komunicirali blagovno znamko Evropsko mesto športa 2018 in športne prireditve, dogodke in programe. Dodatno so sredstva namenjena za zagotavljanje osnovnih sredstev pri prijavi na evropske razpise za izvedbo programov, projektov, izmenjav in dogodkov na področju športa. V letu 2018 se planira izvedba osrednjega športnega dogodka ob Evropskem tednu športa pri čemer bi se sredstva namenila za organizacijo in izvedbo dogodkov v tem tednu. Izvedba projekta Evropsko mesto športa 2018 bo sledilo naslednjim ciljem: Povečati število obiskovalcev športnih prireditev; povečati obiskanost športnih prireditev v mestu; povečati število aktivnih prebivalcev mesta; povečati uporabo javne športne infrastrukture in povečati število gostovanj domačih in tujih klubskih ekip, državnih, evropskih in svetovnih tekmovanj, gostovanj ter prvenstev ter povečati promocijo Maribora kot destinacije za športni turizem. 52

57 A. Bilanca odhodkov Sekretariat za splošne zadeve PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Sekretariat za splošne zadeve ,6 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , Informatizacija uprave , Informacijska infrastruktura , Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije , Nakup opreme , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Nakup nematerialnega premoženja , Elektronske storitve , Tekoče vzdrževanje rač. opreme, podatkovnih baz ter telekomunikacij , Pisarniški in splošni material in storitve , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , Tekoče vzdrževanje , Poslovne najemnine in zakupnine , Druge skupne administrativne službe , Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , Urejanje premoženjsko pravnih stanj , Posebni material in storitve , Drugi operativni odhodki , Medgeneracijski dom Limbuš , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Obnovitev Kulturnega doma Pekre , Investicijsko vzdrževanje in obnove ,0 53 Stran: 28 od 86

58 A. Bilanca odhodkov Sekretariat za splošne zadeve PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin , Delovanje ožjih delov občin , Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in opreme KS in MČ , Nakup opreme , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Dejavnost občinske uprave , Administracija občinske uprave , Skupni materialni stroški , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , Prevozni stroški in storitve , Izdatki za službena potovanja , Tekoče vzdrževanje , Poslovne najemnine in zakupnine , Drugi operativni odhodki , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Stroški glavne pisarne , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU , Pisarniški in splošni material in storitve , Izdatki za službena potovanja , Drugi operativni odhodki , Zavarovanje in zdravstvena preventiva zaposlenih , Posebni material in storitve , Tekoče vzdrževanje , Obvezna počitniška praksa dijakov in študentov , Drugi transferi posameznikom ,0 54 Stran: 29 od 86

59 A. Bilanca odhodkov Sekretariat za splošne zadeve PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Varstvo pri delu in požarna preventiva , Posebni material in storitve , Tekoče vzdrževanje , Poslovne najemnine in zakupnine , Drugi operativni odhodki , Revizije, ekspertize, pravna mnenja , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Stroški objav , Pisarniški in splošni material in storitve , Stroški notarjev, izvršiteljev, odvetnikov, izvedencev, , Posebni material in storitve , Drugi operativni odhodki , Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave , Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov , Investicijsko vzdrževanje in obnove ,0 55 Stran: 30 od 86

60 0409- SEKRETARIAT ZA SPLOŠNE ZADEVE 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0402 Informatizacije uprave Informacijska infrastruktura Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Inv. vzdrževanje in investicije v rač. tehnologijo ter telekomunikacije V sprejetem proračunu je načrtovano EUR, z rebalansom se postavka povečuje za EUR na EUR. Sprejeta proračunska sredstva za 2018 niso zadostovala niti za že prevzete obveznosti in nujne načrtovane pogodbe. Dodatna sredstva so namenjena nujno potrebni zamenjavi računalnikov in dodatne monitorje, nujna investicijska vzdrževanja programske opreme (Time&Space z dodatnimi moduli, Centralni vpis v vrtce, E-razpisi) in razširitev lokalnega brezžičnega omrežja. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Skupni materialni stroški V letu 2018 je planiranih EUR. Postavka se povečuje za EUR zaradi zvišanja cen energentov na trgu, plačila premij za zavarovanje objektov, kakor tudi zaradi dejstva, da ima MOM mesečno višje obratovalne stroške zaradi zmanjšanja števila najemnikov v lastnih objektih. Prav tako se zaradi starega voznega parka povečujejo stroški vzdrževanja le-tega. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Stroški glavne pisarne Stroški glavne pisarne (poštni stroški) se v letu 2018 povečajo za EUR. Postavka se povečuje izključno zaradi stroškov, povezanih z izvedbo lokalnih volitev, ki bodo v letu Porabljeni bodo za distribucijo vabil, pri čemer ima MOM cca volilnih upravičencev, vabila so direktno naslovljena pošiljka do 20 g, cena katere je 0.37 EUR. Storitev bo opravila Pošta Slovenije, s katero ima MOM že sklenjeno pogodbo. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU Da bi večjemu številu zaposlenih omogočili možnost udeležb na strokovnih izobraževanjih, usposabljanjih in izpopolnjevanjih, ki so potrebna za njihovo delo ter zaradi večje udeležbe na seminarjih v organizaciji SOS in ZOS, ki so cenovno ugodnejša od ostalih ponudnikov istovrstnih izobraževalnih vsebin, se sredstva na proračunski postavki povečajo za EUR. 56

61 A. Bilanca odhodkov Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje ,5 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH , Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami , Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč , Vzdrževanje javnih zaklonišč , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Sofinanciranje pogodbenih izvajalcev , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Program štabov, enot CZ in drugih reševalnih sil , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , Prevozni stroški in storitve , Izdatki za službena potovanja , Tekoče vzdrževanje , Nakup opreme , Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč , Vzdrževanje objektov in obnova opreme poklicne javne gasilske službe , Tekoči transferi v javne zavode , Vzdrževanje objektov in obnova opreme prostovoljne gasilske službe , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Javni zavod Gasilska brigada Maribor , Tekoči transferi v javne zavode , Gasilska zveza Maribor , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , GZM - Prostovoljne gasilske enote , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 57 Stran: 31 od 86

62 A. Bilanca odhodkov Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Program požarnega sklada , Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Investicijski transferi javnim zavodom ,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE , Podpora posebnim skupinam , Programi veteranskih organizacij , Sofinanciranje veteranskih organizacij , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 58 Stran: 32 od 86

63 SLUŽBA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN OBRAMBNO NAČRTOVANJE 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Javni zavod Gasilska brigada Maribor Dodatna sredstva v višini EUR se načrtujejo zaradi sprostitve napredovanj v plačnem sistemu javnega sektorja za zaposlene v JZ GB Maribor. 59

64 A. Bilanca odhodkov Služba za razvojne projekte in investicije PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Služba za razvojne projekte in investicije ,6 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ , Mednarodno sodelovanje in udeležba , Mednarodno sodelovanje občin , Splošna postavka za EU projekte , Pisarniški in splošni material in storitve , URBACT III - 2C , Plače in dodatki , Pisarniški in splošni material in storitve , Izdatki za službena potovanja , FOCUS IN CD , Plače in dodatki , Pisarniški in splošni material in storitve , Izdatki za službena potovanja , URBACT III - Creative Spirits , Plače in dodatki , Pisarniški in splošni material in storitve , Izdatki za službena potovanja , RESOLVE , Plače in dodatki , Pisarniški in splošni material in storitve , Izdatki za službena potovanja , GREENCYCLE , Plače in dodatki , Pisarniški in splošni material in storitve , Izdatki za službena potovanja ,0 60 Stran: 33 od 86

65 A. Bilanca odhodkov Služba za razvojne projekte in investicije PU/PPP/GPR/PPR/PP/K NewGenerationSkills , Plače in dodatki , Pisarniški in splošni material in storitve , Izdatki za službena potovanja , SULPITER , Plače in dodatki , Pisarniški in splošni material in storitve , Izdatki za službena potovanja , URBAN INNO , Plače in dodatki , Pisarniški in splošni material in storitve , Izdatki za službena potovanja , NewPilgrimAge Plače in dodatki Pisarniški in splošni material in storitve Izdatki za službena potovanja SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , Informatizacija uprave , Informacijska infrastruktura , Inv. vzdrž. in investicije v infor. in komunik. tehnologijo , Investicijski transferi javnim zavodom ,0 61 Stran: 34 od 86

66 A. Bilanca odhodkov Služba za razvojne projekte in investicije PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni , Povezovanje lokalnih skupnosti , Regionalne razvojne aktivnosti , Tekoči transferi v javne zavode ,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , Spodbujanje stanovanjske gradnje , Drugi programi na stanovanjskem področju , Energetska prenova stavb v lasti JMSS , Investicijsko vzdrževanje in obnove ,0 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO , Primarno zdravstvo , Dejavnost zdravstvenih domov , ZD dr. A. Drolca - ZP Tezno , Investicijski transferi javnim zavodom ,5 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE , Ohranjanje kulturne dediščine Nepremična kulturna dediščina Mariborski grad - obnova in adaptacija za muzej Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 35 od 86

67 A. Bilanca odhodkov Služba za razvojne projekte in investicije PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Programi v kulturi , Drugi programi v kulturi , Športni objekti Pisarniški in splošni material in storitve Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Projekti TUS , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Nakup zemljišč in naravnih bogastev Izgradnja doma MČ Koroška vrata Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Obnova Trga Svobode , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Oder na Dravi Izdatki za službena potovanja Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Energetske obnove javnih objektov - JZP Tekoči transferi v javne zavode Mariborska knjižnica - objekt Probanka Nakup zgradb in prostorov Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Koroška cesta Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Stran: 36 od 86

68 A. Bilanca odhodkov Služba za razvojne projekte in investicije PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19 IZOBRAŽEVANJE , Varstvo in vzgoja predšolskih otrok , Vrtci , Investicijsko vzdrževanje objektov , Investicijski transferi javnim zavodom , Obnova opreme , Investicijski transferi javnim zavodom , Primarno in sekundarno izobraževanje , Osnovno šolstvo , Investicijsko vzdrževanje objektov , Investicijski transferi javnim zavodom , Obnova opreme , Investicijski transferi javnim zavodom ,0 20 SOCIALNO VARSTVO , Varstvo otrok in družine , Drugi programi v pomoč družini , Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov socialnega varstva , Investicijsko vzdrževanje in obnove ,0 64 Stran: 37 od 86

69 0412- SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba Mednarodno sodelovanje občin Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Splošna postavka za EU projektov Sredstva v višini EUR so načrtovana za izvajanje aktivnosti pri pripravi podlag za nove projekte, za financiranje aktivnosti potrebnih pri prijavi novih projektov na EU razpise, za udeležbo na sestankih s potencialnimi partnerji, udeležbo na izobraževanjih, vzdrževanje spletne strani ter obveščanje in informiranje javnosti o dogodkih in projektih znotraj EU. Sredstva so se zvišala zaradi zagotavljanja sredstev za novo pridobljene EU projekte. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma RESOLVE V okviru projekta RESOLVE, ki ga Mestna občina Maribor izvaja v sodelovanju z drugimi mesti v programu INTERREG Europe, mestna uprava pripravlja ukrepe za znižanje škodljivih emisij iz naslova motornega prometa v mestnem središču, še posebno v peš coni. Pripravlja se Akcijski načrt za znižanje emisij CO2 iz naslova prevoza blaga v mestnem središču pri katerem želimo pritegniti tudi deležnike v mestnem središču kot so mala podjetja, obrtniki, gostinski lokali in trgovce. Cilj je ugotoviti način ureditve mestnega središča na področju trajnostne mobilnosti na prebivalcem čim bolj prijazen način, ki hkrati omogoča rast malih podjetij, trgovcev, obrtnikov in gostincev. V letu 2018 smo povišali načrtovane odhodke za EUR, tako da nova vrednost postavke znaša EUR. Sredstva se povišujejo, zaradi zamika v izvajanju aktivnosti iz leta 2017 v leto Sredstva bodo porabljena za izvedbo delavnic, pripravo akcijskega načrta, prenos dobrih praks in znanj, delo zaposlenih na projektu in projektne sestanke. NRP: OB RESOLVE Opis proračunskih postavk znotraj podprograma NewPilgrimAge Z junijem je Mestna občina Maribor je kot projektni partner pristopila k projektu»newpilgrimage«, ki je sofinanciran iz programa Interreg Central Europe. Izvajanje projekta bo trajalo od 1. junija 2017 do 31. maja V okviru projekta bodo položeni temelji za mednarodno mrežo mest sv. Martina, ki bo promovirana s skupno blagovno znamko Join Visibility strategy (skupna strategija vidnosti). Nove rešitve bodo povzete v Valorizacijski model kulturne dediščine, ki ga bo mogoče ponoviti v drugih mestih Srednje Evrope, ki imajo podobne značilnosti ali ambicije. Partnerji bodo skupaj z lokalnimi deležniki (npr. področje kulture, izobraževanja, inovacij, skupnosti) razvili Lokalni akcijski načrt za določitev nadaljnjih strateških korakov na poti trajnostnega upravljanja kulturne dediščine. Načrtovana sredstva v višini EUR bodo namenjena predvsem za plače zaposlenih na projektu, za izvedbo aktivnosti v skladu s projektovm in za organizacijo delavnic ter za kritje stroškov udeležbe na projektnih srečanjih. NRP: OB NewPilgrimAge 65

70 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Informatizacija uprave Informacijska infrastruktura Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Inv. vzdrž. in investicije v infor. in komuni. Tehnologijo Na postavki so načrtovana sredstva v višini EUR za namen nakupa nove računalniške opreme za osnovne šole. Sredstva so se povišala za EUR, zaradi nerealizirane nabave v letu PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje Drugi programi na stanovanjskem področju Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Energetska obnova stavb v lasti JMSS V okviru proračunske postavke so bila načrtovana sredstva za sofinanciranje izvedbe energetske obnove stanovanj, ki jih bo JMSS izvajal v okviru projektov oz. mehanizma CTN. Na podlagi preveritev možnosti sofinanciranja s strani MOM je bilo ugotovljeno, da je mogoče zagotoviti sofinanciranje le z dokapitalizacijo v višini predvidenega sofinanciranja. Iz tega razloga na postavki ni več planiranih sredstev. NRP: OB Energetska obnova stavb v lasti JMSS 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo Dejavnost zdravstvenih domov Opis proračunskih postavk znotraj podprograma ZD dr. A. Drolca ZP Tezno Sredstva v višini EUR so predvidena za pripravo dokumentacije za reševanje prostorske problematike ZD dr. A. Drolca ZP Tezno. Sredstva so bila zvišana za EUR, zaradi zamika aktivnosti iz leta 2017 v leto KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine Nepremična kulturna dediščina Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Mariborski grad obnova in adaptacija za muzej Na proračunski postavki so za leto 2018 planirana sredstva v višini EUR za začetek obnove III. faze Mariborskega gradu. NRP:OB Mariborski grad obnova in adaptacija za muzej 1803 Programi v kulturi Drugi programi v kulturi Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Športni objekti Na postavki so načtovana sredstva v višini EUR za izvedbo postopka obnove naravnega kopališča na Mariborskem otoku po modelu JZP in EUR za pripravo dokuemtnacije in izvedbo sanacije stare tribune v Ljudskem vrtu. 66

71 NRP: OB Mariborski otok naravno kopališče OB Obnova stare tribune v Ljudskem vrtu Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Projekti TUS V skaldu s potrjeno Trajnostno urbano strategijo (TUS) in Izvedbenim načrtom TUS, so bili potrjeni prioritetni projekti. Sredstva v višini EUR so načrtovana za pripravo in izvajanje projektov, ki so bili prijavljeni v letu 2017 v okviru prednostne naložbe CTN»urbana prenova«(nabrežje reke Drave, Vojašniški trg z objekti in Skate park). Sredstva v višini EUR pa so predvidena za pripravo in izvedbo začetnih aktivnosti na projetkih v okviru prednostne naložbe»mobilnost«in projektih, ki bodo prijavljeni v letu 2018 v okviru prednostne naložbe»urbana prenova«. Na podlagi izdelane in potrjene investicijske dokumentacije, bodo sredstva razporejena na ustrezenega nosilca in projekt v okviru NRP. NRP: OB Projekti TUS OB Nabrežje reke Drave OB Vojašniški trg OB Sodni stolp OB Vinogradniški muzej OB Skate Park OB Park ob Pekrskem potoku Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Izgradnja doma MČ Koroška vrata V letih 2010 do 2014 je bila izdelana investicijska in projektna dokumentacija ter v letu 2014 pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V letu 2017 bo izveden postopek javnega naročila za izbor izvajalca GOI del. Ocenjujemo, da bodo v letu 2017 izvedena samo pripravljalna dela, zato v letu 2018 planiramo na postavki EUR za izvedbo celotne investicije. NRP: OB Izgradnja doma MČ Koroška vrata Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Obnova Trga Svobode Sredstva v višini EUR so namenjena za izvajanje prenove Trga svobode in nanj vezanih površin. NRP: OB Obnova Trga Svobode Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Kolesarska sprehajalna pot Bresternica-Sidro-Veslaški center Predlog projekta je ureditev kolesarske sprehajalne poti ob Dravi, med Sidrom in naseljem Jelovec (avtobusna postaja-žaga). Projekt je bil planiran v letu 2017, vendar zaradi usklajevanja projektne dokumentacije z Zavodom RS za varstvo narave, načrtujemo izvajanje projekta v letu Za ta namen so načrtovana sredstva v višini EUR. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Oder na Dravi V skladu s potrjeno investicijsko dokumentacijo so na postavki načrtovana sredstva za izvedbo investicije v oder na Dravi. Odhodki so planirani v višini EUR. NRP: OB Oder na Dravi 67

72 Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Energetske obnove javnih objektov - JZP Na postavki načrtovana sredstva v višini EUR so namenjena za izvedbo postopka izbora izvajalca energetskih obnov po modelu JZP ter spremljavo izvajanja pogodbenih obveznosti. Postopek JZP se je pričel v letu NRP: OB Energetska sanacija energetskih sistemov Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Mariborska knjižnica - objekt Probanka V rebalansu je odprta nova proračunska postavka, na kateri so evidentirani stroški v skladu z izdelano investicijsko dokumentacijo. Zaradi spremembe okoliščin glede sofinanciranja projekta s strani države, je v letu 2018 predviden nakup objekta bivše Probanke in ureditev prostorov za delovanje Mariborske knjižnice. Investicija v višini EUR je prikazana na ločeni postavki zradi preglednosti in lažje spremljave. NRP: OB Mariborska knjižnica objekt Probanka Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Koroška cesta Na podlagi informacije o objavi razpisa za projekte mobilnosti, ki jih bo razpisovalo Ministrstvo za infrastrukturo za vse tiste lokalne skupnosti, ki imajo sprejete celostne prometne strategije, so na postavki načrtovana sredstva za pripravo in izvedbo investicije v obnovo Koroške ceste v višini EUR. 68

73 A. Bilanca odhodkov Urad za komunalo, promet in prostor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Urad za komunalo, promet in prostor ,4 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , Informatizacija uprave , Elektronske storitve , Vzdrževanje programske opreme za GIS , Tekoče vzdrževanje , Izdelava aplikacij , Pisarniški in splošni material in storitve , Poslovne najemnine in zakupnine ,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , Dejavnost občinske uprave , Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave , Režijski obrat , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Prevozni stroški in storitve , Tekoče vzdrževanje , Poslovne najemnine in zakupnine , Drugi operativni odhodki , Nakup opreme , Nakup drugih osnovnih sredstev ,0 69 Stran: 38 od 86

74 A. Bilanca odhodkov Urad za komunalo, promet in prostor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST , Policijska in kriminalistična dejavnost , Prometna varnost , Delovanje občinskega Sveta za vzgojo in preventivo , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Prevozni stroški in storitve , Izdatki za službena potovanja , Tekoče vzdrževanje , Drugi operativni odhodki ,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO , Gozdarstvo , Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest , Redno vzdrževanje gozdnih cest , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki ,0 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN , Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina , Oskrba s plinom , Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ,0 70 Stran: 39 od 86

75 A. Bilanca odhodkov Urad za komunalo, promet in prostor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Gradnja plinske postaje , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije , Oskrba s toplotno energijo , Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Energetska agencija za Podravje , Tekoči transferi v javne zavode ,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , Cestni promet in infrastruktura , Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest , Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin , Tekoče vzdrževanje , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , Redno vzdrževanje cestne opreme , Tekoče vzdrževanje , Urejanje in vzdrževanje vodotokov v upravljanju lokalne skupnosti , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , Redno zimsko vzdrževanje javnih prometnih površin , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami , Tekoče vzdrževanje ,9 71 Stran: 40 od 86

76 A. Bilanca odhodkov Urad za komunalo, promet in prostor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Periodični pregledi cestnih objektov - mostovi , Tekoče vzdrževanje , Kataster - cestne zapore , Tekoče vzdrževanje , Vzdrževanje in urejanje javnih poti in občinskih cest nižje kategorije cest , Tekoče vzdrževanje , Popravila poškodb - vplačila zavarovalnic , Tekoče vzdrževanje , Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest , Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Dokumentacija in pripravljalna dela , Posebni material in storitve , Poslovne najemnine in zakupnine , Drugi operativni odhodki , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Sanacija Malečniškega mostu , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Sanacija plazov , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ,0 72 Stran: 41 od 86

77 A. Bilanca odhodkov Urad za komunalo, promet in prostor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Cestno železniški podvoz na Ljubljanski ulici , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode) , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Ureditev Lackove ceste Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Urejanje cestnega prometa , Tehnično urejanje prometa , Pisarniški in splošni material in storitve , Nakup opreme , Nakup drugih osnovnih sredstev , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Mestni avtobusni promet , Prevozni stroški in storitve , Parkirišča-posodobitev parkirnih sistemov , Nakup opreme , Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa , Nakup prevoznih sredstev , Nakup opreme , Nakup drugih osnovnih sredstev , Investicijsko vzdrževanje in obnove ,0 73 Stran: 42 od 86

78 A. Bilanca odhodkov Urad za komunalo, promet in prostor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Storitev upravljanja in vzdrževanja sistema semaforjev , Tekoče vzdrževanje , Nakup opreme , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Projekt ELIPTIC , Izdatki za službena potovanja , Avtobusna postaja , Posebni material in storitve , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Dravska kolesarska pot , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Raba javnih površin in oglaševanje , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Zapuščena vozila , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , Vzdrževanje javnih parkirišč , Tekoče vzdrževanje , Vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme , Tekoče vzdrževanje , Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa , Subvencije javnim podjetjem , Drugi transferi posameznikom ,0 74 Stran: 43 od 86

79 A. Bilanca odhodkov Urad za komunalo, promet in prostor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Cestna razsvetljava , Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Redno vzdrževanje javne razsvetljave , Tekoče vzdrževanje , Plačilo stroškov za porabljeno energijo , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest , Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Vodni promet in infrastruktura , Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe , Urejanje vodnega prometa , Poslovne najemnine in zakupnine ,0 14 GOSPODARSTVO , Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva , Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva , Inv. vzdrž. krožno kabinske žičnice , Investicijsko vzdrževanje in obnove , ŠCP - v stečaju Kazni in odškodnine Stran: 44 od 86

80 A. Bilanca odhodkov Urad za komunalo, promet in prostor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice , Subvencije javnim podjetjem ,2 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE , Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor , Zbiranje in ravnanje z odpadki , Center za gospodarjenje z odpadki Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Redno vzdrževanje čistoče na javnih površinah , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , Ravnanje z odpadno vodo , Dokumentacija in pripravljalna dela , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Kanalizacija Limbuš , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Storitvena pristojbina , Pisarniški in splošni material in storitve ,0 76 Stran: 45 od 86

81 A. Bilanca odhodkov Urad za komunalo, promet in prostor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Pomoč in podpora ohranjanju narave , Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot , Skrb za prostoživeče živali na javnih površinah , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki ,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija , Prostorsko načrtovanje , Strateški prostorski akti , Pisarniški in splošni material in storitve , Izvedbeni prostorski akti Pisarniški in splošni material in storitve Strokovne podlage , Pisarniški in splošni material in storitve , Komunalna dejavnost , Oskrba z vodo , Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja , Pisarniški in splošni material in storitve , Drugi operativni odhodki , Nakup opreme , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Nakup nematerialnega premoženja , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Investicije v infrastrukturo vodovodnega omrežja , Investicijsko vzdrževanje in obnove ,0 77 Stran: 46 od 86

82 A. Bilanca odhodkov Urad za komunalo, promet in prostor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost , Investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov pokopališča , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Vzdrževanje površin na pokopališčih izven grobnih polj , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , Objekti za rekreacijo , Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah , Nakup opreme , Nakup drugih osnovnih sredstev , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme , Pisarniški in splošni material in storitve , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , Tekoče vzdrževanje , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Praznično urejanje naselij , Krasitev mesta ob praznikih , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , Novoletna krasitev mesta , Pisarniški in splošni material in storitve , Tekoče vzdrževanje , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , Nakup opreme ,0 78 Stran: 47 od 86

83 A. Bilanca odhodkov Urad za komunalo, promet in prostor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Druge komunalne dejavnosti , Izgradnja in obnova javnih sanitarij , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Tržnice-investicijsko vzdrževanje , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Urejanje mestnega središča , Tekoče vzdrževanje , Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) , Urejanje občinskih zemljišč , Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Poravnava nerešenih odškodnin , Kazni in odškodnine , Priprava zemljišč , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Program opremljanja SZ proizvodna cona Te 5 Tezno , Posebni material in storitve , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Cesta S-J-3-severni del Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Cesta S-J-3 - južni del, odvoz zemljine Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Stran: 48 od 86

84 A. Bilanca odhodkov Urad za komunalo, promet in prostor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Cesta S-J-3 - južni del, prestavitev plinovoda Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Cesta S-J-3, južni del, gradnja ceste Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Cesta K2-K Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Podvoz Ledina Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Gospodarjenje s SZ in vodenje evidenc , Pisarniški in splošni material in storitve , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , Tekoče vzdrževanje , Nakup zemljišč , Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči - Nakupi zemljišč , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Kazni in odškodnine , Drugi operativni odhodki , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , Nakupi zemljišč - predkupna pravica , Nakup zemljišč in naravnih bogastev ,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE , Programi v kulturi , Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd , Akvarij-terarij-investicije in investicijsko vzdrževanje , Investicijsko vzdrževanje in obnove ,0 80 Stran: 49 od 86

85 A. Bilanca odhodkov Urad za komunalo, promet in prostor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Akvarij-terarij-sofinanciranje dejavnosti , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki ,0 81 Stran: 50 od 86

86 URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina Oskrba s plinom Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina V sprejetem proračunu je vrednost postavke EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini EUR, na vrednost EUR. Dodatna sredstva so namenjena plačilu obveznosti za investicije, ki se bodo izvajale v letu 2017, plačilo pa bo zapadlo v leto Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP OB Gradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, katerega cilj je oskrba z zemeljskim plinom s širjenjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina na širše območje Mestne občine Maribor. V veljavnem proračunu je vrednost projekta EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za EUR, na vrednost EUR Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije Oskrba s toplotno energijo Investicije in investicijsko vzdrževanje distribucijskega omrežja toplote V sprejetem proračunu je vrednost postavke EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini EUR, na vrednost EUR. Dodatna sredstva so namenjena plačilu obveznosti za investicije, ki se bodo izvajale v letu 2017, plačilo pa bo zapadlo v leto Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP OB Gradnja distribucijskega omrežja toplote, katerega cilj je zagotavljanje širitve distribucijskega omrežja toplote ter zagotavljanje novih priklopov na omrežje. V veljavnem proračunu je vrednost projekta EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za EUR, na vrednost EUR PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Redno letno vzdrževanje javnih prometnih površin Struktura cestnega omrežja po vrsti voznih površin je na lokalnih, glavnih, zbirnih in delu krajevnih cest ter javnih poti predvsem asfalt, le nekaj posameznih cest je še tlakovano s kamnitimi kockami, medtem ko je večji del krajevnih cest in javnih poti še vedno v gramozni izvedbi. V sprejetem proračunu je vrednost postavke EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za EUR, na vrednost EUR Redno vzdrževanje cestne opreme Sredstva se namenijo za redno vzdrževanje opreme, ki je potrebna za nadzor prometa v območjih za pešce in v območjih umirjenega prometa (potopni valji, cestna oprema, video nadzor,...). V sprejetem proračunu je vrednost postavke EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za EUR, na vrednost EUR. 82

87 Sanacija asfaltnih vozišč s prevlekami V sprejetem proračunu je vrednost postavke EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini EUR, tako da je skupna vrednost v letu 2018 v višini EUR Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Investicije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest Cilj porabe sredstev s te postavke je zagotoviti gradnjo nove cestne infrastrukture v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Maribor (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet) in investicijsko vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture. V sprejetem proračunu je vrednost postavke EUR, s spremembo proračuna pa se zniža za EUR, na vrednost EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP OB Ureditve mestnih in zunajmestnih cest, ki je namenjen gradnji nove prometne infrastrukture (ceste, kolesarske povezave, pešpoti, mirujoči promet) in investicijsko vzdrževanje prometno komunalne infrastrukture. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti oziroma za investicijsko vzdrževanje v manjšem obsegu se pripravi»načrt investicijskega vzdrževanja«v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. V sprejetem proračunu je bila vrednost projekta 0 EUR, s spremembo proračuna pa zagotavljamo sredstva v višini EUR, Sredstva so namenjena ureditvi Streliške ceste v višini EUR in ureditvi ceste na Žavcar v višini EUR. NRP OB Rekonstrukcija ceste Trčova, ki je namenjen ureditvi Trčovske ceste z enostransko ureditvijo pločnika in odvodnjavanja meteorne vode, tako da se poveča varnost vseh udeležencev v prometu. V veljavnem proračunu je vrednost projekta EUR, s spremembo proračuna pa se zviša na vrednost EUR Sanacija Malečniškega mostu Sredstva so namenjena sanaciji Malečniškega mostu, saj je s pregledom bilo ugotovljeno, da konstrukcija mosta hitro propada. V sprejetem proračunu je vrednost postavke EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini EUR, na vrednost EUR. Dodatna sredstva so namenjena plačilu obveznosti za investicije, ki se bodo izvajale v letu 2017, plačilo pa bo zapadlo v leto Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP OB Sanacija Malečniškega mostu cilj katerega je sanacija mostu in zagotavljanje varnosti v cestnem prometu na tem cestnem objektu. V veljavnem proračunu je vrednost projekta EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za EUR, na vrednost EUR Ureditev propustov in opornih zidov (elementarne nezgode) Sredstva na tej planski postavki so namenjena ureditvi odvodnjavanja cest in sanaciji udorov, predvsem na primestnem hribovitem področju v območju občinskih cest in za investicije v infrastrukturo, ki preprečuje zdrse in udore zemljine v območju občinskih cest. V sprejetem proračunu je vrednost postavke EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini EUR, na vrednost EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP OB Ureditev propustov, cilj katerega je vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje zaradi udorov, zdrsov zemljine v cestnem svetu in ureditvi odvodnje meteorne vode, ki povzroča destabilizacijo cestnega telesa ter posledično zagotavljanje varnosti v cestnem prometu na območju MOM. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi»načrt investicijskega vzdrževanja«v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. V veljavnem proračunu je vrednost projekta EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za EUR, na vrednost EUR. 83

88 Ureditev Lackove ceste Namen projekta je dvig komunalnega standarda prometnic, večja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in popolne modernizacije vozišč, pločnikov in javnih parkirišč, preureditev križišč zaradi umirjanja prometa, vodenje kolesarjev, ukrepi trajnostne mobilnosti. V sprejetem proračunu sredstva niso bila planirana, s spremembo proračuna pa se zagotavljajo v višini EUR. Za izvedbo investicije imamo v letu 2018 planirane prihodke sofinanciranja MGRT (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) kot povratna sredstva v višini EUR in nepovratna sredstva v višini EUR Urejanje cestnega prometa Tehnično urejanje prometa V sprejetem proračunu je vrednost postavke EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini EUR, na vrednost EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP OB Rekonstrukcija in izboljšave, cilj katerega je izboljšanje prometno - varnostnih razmer na ključnih, kritičnih točkah (križišča, semaforji, ipd.) cestnega omrežja. Projekt je namenjen tudi pridobivanju dokumentacije na podlagi katere se pristopi k urejanju. Vrednost projekta se s spremembo proračuna zviša za EUR, na vrednost EUR. Dodatna sredstva se namenijo za ureditve Cafove ulice Mestni avtobusni promet Sredstva na postavki predstavljajo prihodke s strani zavarovalnic, ki v proračun nakazujejo odškodnine za poškodbe na avtobusih mestnega potniškega prometa, ki jih ima v upravljanju Marprom. Javno podjetje Marprom naroči popravilo poškodovanih avtobusov in za to kot upravljalec avtobusov založi svoja sredstva. Sredstva s postavke pa se nato po predložitvi računov prenakažejo Marpromu iz proračuna MOM. Planirana sredstva na postavki so bila načrtovana v višini EUR, predvidevamo pa, da bodo prihodki v letu 2018 v višini EUR. Postavka se s spremembo proračuna zviša za EUR na končno vrednost postavke EUR Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa - Sredstva se namenijo za nakup novih vozil mestnega avtobusnega prometa in opreme za vozila mestnega potniškega prometa, ki omogoča boljše delovanje mestnega potniškega prometa (ticketing sistem, avtomati za nakup avtobusnih vozovnic, programska oprema in podobno). V sprejetem proračunu je vrednost postavke EUR, s spremembo proračuna pa se postavka zviša za predvideno sofinanciranje ECO sklada iz razpisa za leto 2017, v višini EUR in z neporabljeniemi namenskimi sredstvi na končno vrednost EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP OBO Nakup avtobusov za mestni potniški promet, ki je namenjen nakupu novih avtobusov z nizkimi emisijami. Vrednost projekta se s spremembo proračuna z prilagodi planirani realizaciji v višini EUR. NRP OB Investicije v infrastrukturo avtobusnega prometa, ki je namenjen posodabljanju ostale infrastrukture za mestni potniški promet, kar vpliva na varnejšo in bolj udobno vožnjo, boljšo dostopnost potnikov na vozila mestne potniškega prometa, s tem pa na večanje števila uporabnikov tega prometa. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi»načrt investicijskega vzdrževanja«v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Vrednost projekta se s spremembo proračuna z prilagodi planirani realizaciji v višini EUR. 84

89 Subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa Linijski mestni prevoz potnikov, ki ga izvaja Javno podjetje Marprom, je dejavnost, ki se ne more pokrivati z ekonomsko ceno vozovnic, zato je predvideno pokritje razlike v ceni do dejanskih stroškov. S prihodki od vozovnic se pokriva samo od 60 do 75 % stroškov poslovanja, zato so na tej postavki načrtovana sredstva za pokrivanje razlike v ceni do pokritja dejanskih stroškov mestnega potniškega prometa (subvencija). Sredstva na tej postavki so namenjena tudi za nakup vozovnic za določene kategorije starejših občanov, ki jim Mestna občina Maribor podarja brezplačne vozovnice za deset voženj na mesec. V veljavnem proračunu je vrednost postavke EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za EUR, na vrednost EUR Dodatna sredstva se zagotavljajo za pokritje višjih stroškov ki so posledica višje amortizacije zaradi novih avtobusov v JPP, ter uvedbe novih oziroma spremenjenih linij v mestnem prometu v letu Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest Sofinanciranje infrastrukture ob izgradnji državnih cest V sprejetem proračunu je vrednost postavke EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini EUR, na vrednost EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OB Sofinanciranje ob izgradnji državnih cest, ki je namenjen sofinaciranju investicij ob izgradnji državnih cest v MOM. V veljavnem proračunu je vrednost projekta EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za EUR, na vrednost EUR GOSPODARSTVO Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Investicijsko vzdrževanje krožno kabinske žičnice V sprejetem proračunu je vrednost postavke EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za EUR, na vrednost EUR. Sredstva na postavki v višini EUR zagotavljajo del potrebnih sredstev za izvedbo investicijskega vzdrževanja pohorske krožno kabinske žičnice v letu Sredstva v višini EUR pa so namenjena za investicijo zamenjave sistema izdelovanja vozovnic. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP OB Obnova sistema žičnic, ki je namenjen financiranju investicijskega vzdrževanja krožno kabinske žičnice. V sprejetem proračunu je vrednost projekta EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za EUR, na vrednost EUR ŠCP v stečaju Sredstva se namenijo za poplačilo obveznosti, ki so za MOM nastale kot posledica sodbe Okrožnega sodišča v MB za plačilo glavnice s pripadajočimi stroški in obrestmi na podlagi koncesijske pogodbe z družbo ŠCP d.o.o. v stečaju. Sredstva se s spremembo proračuna planirajo v višini EUR Subvencioniranje delovanja krožno kabinske žičnice Sredstva na postavki zagotavljajo del potrebnih sredstev za nemoteno in varno delovanje pohorske krožno kabinske žičnice. Cilj je redno in varno delovanje krožno kabinske žičnice in s tem zagotavljanje dostopnosti do turističnih in športnih destinacij na Mariborskem Pohorju. V veljavnem proračunu u je vrednost postavke EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za EUR, na vrednost EUR. Dodatna sredstva se zagotavljajo za pokritje vseh stroškov oziroma plačilo subvencije. 85

90 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Zbiranje in ravnanje z odpadki Center za gospodarjenje z odpadki Sredstva se bodo namenila za investicije v infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki. V sprejetem proračunu je vrednost postavke EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 na vrednost EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP OB Investicije na področju ravnanja z odpadki, ki je namenjen financiranju investicij na področju ravnanja z odpadki. Vrednost projekta je s spremembo proračuna planirana v višini EUR Ravnanje z odpadno vodo Gradnja in obnova kanalizacijskega omrežja Sredstva zagotavljajo gradnjo predvsem sanacijo močno dotrajanega in poškodovanega obstoječega kanalizacijskega omrežja. V sprejetem proračunu je vrednost postavke EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini EUR, in dodatnih EUR na vrednost EUR. Na tej postavki dodajamo EUR iz vira»kohezija «, ki bo omogočil gradnjo manjkajoče kanalizacije do izpolnitve pogoja, da je 98 % mestne občine pokrite s kanalizacijskim omrežjem. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP OB Gradnja in obnova kanalizacijskih objektov, naprav in opreme, ki je namenjen izgradnji kanalizacijskega omrežja. Vrednost projekta je s spremembo proračuna planirana v višini EUR Kanalizacija Limbuš Sredstva se zagotavljajo za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v spodnjem Limbušu. V sprejetem proračunu je vrednost postavke EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini EUR, na vrednost EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP OB Kanalizacija Limbuš, katerega cilj je izgradnja kanalizacijskega omrežja v zaselku pod železniško postajo v Limbušu. Vrednost projekta je s spremembo proračuna planirana v višini EUR. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Prostorsko načrtovanje Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Strateški prostorski akti V občinskem prostorskem načrtu, ki obravnava celotno območje občine, bodo opredeljene strateške usmeritve za prostorski razvoj Mestne občine Maribor. Sestavni del strategije bo urbanistični načrt, v katerem bodo strateške usmeritve razčlenjene za območje mesta Maribor, in posebne strokovne podlage, izdelane za ostala naselja v občini ter območje odprtega prostora izven naselij. Vsebinsko bo OPN določil izhodišča in temeljne cilje ter usmeritve prostorskega razvoja občine na vseh področjih, zasnovo razmestitve in razvoja dejavnosti v prostoru, zasnovo poselitvenega sistema in sistema krajine ter razvoja lokalnih sistemov infrastrukture, zasnovo 86

91 razvoja in urejanja naselij ter zasnovo razvoja in urejanja krajine. V izvedbenem delu OPN bodo za območja, ki se ne bodo urejala z drugimi prostorskimi akti Mestne občine Maribor, predpisani merila in pogoji za umeščanje objektov, infrastrukture in druge posege v prostor. Naloga bo v letu 2018 skladno z razpoložljivimi sredstvi obsegala naslednje faze oz. vsebinske sklope: priprava predloga OPN za potrebe izdaje drugega mnenja nosilcev urejanja prostora ter pridobitev drugih mnenj nosilcev. Sredstva se zvišujejo za EUR Izvedbeni prostorski akti Z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti in drugimi prostorskimi izvedbenimi načrti ali njihovimi spremembami in dopolnitvami bodo podrobneje načrtovane posamezne prostorske ureditve ter določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu o graditvi objektov, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja. Občinski podrobni prostorski načrti, ki jih financira proračun in je njihova izvedba bodisi v strateškem interesu občine bodisi financirana iz proračuna, bodo predstavljali podlage za gradnjo objektov družbenega pomena, urejanje športnih območij in gradnjo cestnoprometnih povezav, prostorski akti za zasebne investitorje pa bodo omogočili izvedbo njihovih poslovnih naložb. V letu 2018 v se bodo zaključili v preteklem letu pričeti postopki priprave prostorskih aktov, predvsem občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno cono Pobrežje. Program dela bo obsegal tudi postopke priprave in sprejemanja PIA, ki niso zajeti v finančnem načrtu, ker jih financirajo pobudniki priprave. Obsega novih nalog oz. prostorskih aktov, za katere bodo dali pobude investitorji in jih tudi financirali, ni možno napovedati, dinamika njihove priprave pa bo zaradi omejenih kadrovskih virov odvisna tudi od izvajanja projektov, ki jih financira proračun. Ocenjujemo, da bo v letu 2018 v posameznih fazah postopka okoli 15 takšnih aktov. Sredstva se v spremembi proračuna načrtujejo v višini EUR Komunalna dejavnost Oskrba z vodo Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema Sredstva najemnine za uporabo vodovodnega sistema MOM, ki jih v višini amortizacije zbira najemnik vodovodne infrastrukture javno komunalno podjetje Mariborski vodovod d.d., so namenska sredstva predvidena za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture za oskrbo MOM s pitno vodo. V sprejetem proračunu je vrednost postavke EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini EUR, na vrednost EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP OB nvesticije in investicijsko vzdrževanje vodovodov je namenjen zagotavljanju optimalne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Vrednost projekta je s spremembo proračuna planirana v višini EUR Objekti za rekreacijo Urejanje in obnova obstoječih javnih zelenih površin ter klopi na javnih površinah V sprejetem proračunu je vrednost postavke EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za prenesena sredstva iz leta 2017 v višini EUR, na vrednost EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP OB Obnova in urejanje drevoredov in zelenic, ki je namenjen ohranjanju in opremljanju zelenih površin v mestni občini Maribor. Vrednost projekta je s spremembo proračuna planirana v višini EUR. 87

92 Vzdrževanje javnih zelenih površin in opreme V sprejetem proračunu je vrednost postavke EUR, kjer je EUR namenjenih vzdrževanju obcestnih zelenic in drevoredov v Mestni občini Maribor Druge komunalne dejavnosti Izgradnja in obnova javnih sanitarij Sredstva so bila namenjena izgradnji javnih sanitarij. V sprejetem proračunu je vrednost postavke EUR, s spremembo proračuna pa se zviša za del prenesenih sredstev iz leta 2017 v višini EUR, na vrednost EUR. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke NRP OB Javna stranišča, ki je namenjen urejanju javnih stranišč na območju Mestne občine Maribor. Ker gre v okviru tega projekta za investicije manjših vrednosti se pripravi»načrt investicijskega vzdrževanja«v obliki enoletnega programa, ki ga predhodno potrdi župan s pisnim sklepom. Vrednost projekta je s spremembo proračuna EUR Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Urejanje občinskih zemljišč Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč Sredstva so v višini EUR namenjena izvedbi komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Maribor Program opremljanja sz proizvodna cona Te 5 Tezno Za območje PPE Te5-P je planiranih manj sredstev, in sicer v višini EUR. Sredstva v višini EUR so namenjena izvajanju novega programa opremljanja za Cono Tezno. Sredstva v višini EUR pa so namenjena tekočemu vzdrževanju zemljišč (košnja in čiščenje) na tem območju. Navezava na projekte v okviru proračunske postavke OBO Program opremljanja SZ proizvodna cona Tezno 88

93 Cesta S-J-3, severni del Za gradnjo povezovalne ceste S-J-3, severni del je potrebnih EUR, katera pa jih bo dobila delno povrnjena ob potrditvi dogovora za razvoj regij Cesta S-J-3, južni del odvoz zemljine Na juhovzhodnem območju Poslovne cone Tezno je navožena zemljina, ki jo bo potrebno odstraniti pred gradnjo ceste S-J-3, južni del, za kar je načrtovanih EUR, katera pa bo dobila delno povrnjena ob potrditvi dogovora za razvoj regij Cesta S-J-3 južni del prestavitev plinovoda Na jugovzhodnem delu Poslovne cone Tezno poteka po zemljiščih, ki so predvideni za gradnjo, plinovod. Zaradi boljše izkoriščenosti območja je potrebna prestavitev plinovoda ob rob Peharčeve ulice, za kar je načrtovanih EUR, katera pa bo dobila delno povrnjena ob potrditvi dogovora za razvoj regij Cesta S-J-3, južni del gradnja ceste Za gradnjo ceste S-J-3, južni del mora Mestna občina Maribor v letu 2018 zagotoviti lastna sredstva v višini EUR za projektno dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja Cesta K2-K12 Za rekonstrukcijo in novogradnjo povezovalne ceste v Poslovni coni Tezno v kareju K2-K12 je načrtovanih EUR, katera pa bo dobila delno povrnjena ob potrditvi dogovora za razvoj regij in sicer za odkupe zemljišč in za gradnjo komunalne infrastrukture Podvoz Ledina Za podvoz Ledina mora Mestna občina Maribor zagotoviti lastna sredstva v višini EUR za novelacijo celotne projektne dokumentacije za podvoz pod železniško progo in cesto Ledina v Razvanju, v območju Ta 14 P, ki bo potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradnja je predvidena v letu 2019 in

94 A. Bilanca odhodkov Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem ,9 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , Druge skupne administrativne službe , Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Tekoče vzdrževanje , Drugi operativni odhodki , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Stroški upravljanja s poslovnimi prostori , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , Tekoče vzdrževanje , Kazni in odškodnine , Drugi operativni odhodki , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Stroški upravljanja s stvarnim premoženjem , Drugi operativni odhodki , Investicije in investicijsko vzdrževanje mestne uprave , Pisarniški in splošni material in storitve , Tekoče vzdrževanje , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki , Nakup opreme , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ,0 90 Stran: 51 od 86

95 A. Bilanca odhodkov Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI , Aktivna politika zaposlovanja , Povečanje zaposljivosti , Vzpodbujanje zaposlovanja , Pisarniški in splošni material in storitve , Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ,0 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO , Program reforme kmetijstva in živilstva , Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu , Investicije v kmetijska gospodarstva , Pisarniški in splošni material in storitve , Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom , Ukrepi za preprečitev škod iz naravnih nesreč , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Razvoj in prilagajanje podeželskih območij , Izboljšanje konkurenčnosti podeželja , Tekoči transferi v javne zavode , Pomoči "de minimis" za razvoj kmetijstva , Pisarniški in splošni material in storitve , Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , Zemljiške operacije , Vzdrževanje kmetijskih površin , Tekoče vzdrževanje ,0 91 Stran: 52 od 86

96 A. Bilanca odhodkov Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Splošne storitve v kmetijstvu , Zdravstveno varstvo rastlin in živali , Azil za živali , Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki ,0 14 GOSPODARSTVO , Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti , Spodbujanje razvoja malega gospodarstva , Ukrepi za spodbujanje gospodarstva , Pisarniški in splošni material in storitve , Prevozni stroški in storitve , Izdatki za službena potovanja , Drugi operativni odhodki , Pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva , Pisarniški in splošni material in storitve , Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva , Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva , LTO-Zavod za turizem Maribor , Tekoči transferi v javne zavode , Turistična infrastruktura , Tekoči transferi v javne zavode , Investicijski transferi javnim zavodom ,0 92 Stran: 53 od 86

97 A. Bilanca odhodkov Urad za gospodarske dejavnosti in gospod. z neprem. prem. PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , Spodbujanje stanovanjske gradnje , Drugi programi na stanovanjskem področju , Upravljanje stanovanj v lasti MOM , Pisarniški in splošni material in storitve , Tekoči transferi v javne sklade , Investicijski transferi javnim skladom in agencijam , Tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj , Tekoče vzdrževanje , Investicijsko vzdrževanje in obnove , Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , Investicijski transferi javnim skladom in agencijam ,0 20 SOCIALNO VARSTVO , Izvajanje programov socialnega varstva , Socialno varstvo materialno ogroženih , Subvencije stanarin , Drugi transferi posameznikom ,0 93 Stran: 54 od 86

98 URAD ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov V letu 2018 so sredstva v skupni višini EUR planirana za investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, za vračila investicijskih vlaganj najemnikov, za izvedbo cenitev nepremičnega premoženja MO Maribor, stroške prodaje in oddaje prostorov in druge stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem. Zaradi združevanja odhodkov za investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov na eni proračunski postavki (sredstva delno planirana na PP , ki jih znižujemo za EUR) predlagamo z rebalansom povečanje odhodkov na tej postavki za EUR, in sicer iz EUR na EUR, od tega je za investicijsko vzdrževanje poslovnih in upravnih prostorov predvidenih EUR, za tekoče vzdrževanje EUR, za vračila investicijskih vlaganj najemnikov EUR ter za stroške ravnanja z nepremičnim premoženjem EUR. Odhodki investicijske narave so planirani tudi v NRP Navezava na projekte v okviru proračunske postavke projekt OB Investicijska vlaganja najemnikov posl. prostorov, projekt OB Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov Investicije in investicijsko vzdrževanje MU V letu 2018 je bilo za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih in poslovnih prostorov planiranih skupno EUR. Zaradi združevanja odhodkov za te namene na eni proračunski postavki (PP ) predlagamo z rebalansom znižanje odhodkov na tej postavki za EUR, sredstva v skupni višini EUR pa ostajajo za poravnavo prevzetih obveznosti iz leta 2017 ( EUR za investicijsko in EUR za tekoče vzdrževanje), ki bodo zapadle v plačilo v letu Odhodki investicijske narave so planirani v NRP Navezava na projekte v okviru proračunske postavke projekt OB Investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov 14 GOSPODARSTVO 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva Opis proračunskih postavk znotraj podprograma LTO-Zavod za turizem Maribor Za delovanje Zavoda za turizem Maribor-Pohorje in izvajanje njihovih programov je v sprejetem proračunu za leto 2018 planiranih skupno EUR, od tega je EUR namenjenih za financiranje tekočega poslovanja (stroški dela za zaposlene in materialni stroški) ter EUR za programe na področju turizma. Z rebalansom predlagamo zvišanje planiranih odhodkov za EUR (dodatna sredstva za programe prireditve in promocija v tujini), tako da se vrednost postavke poveča iz EUR na EUR. 94

99 20 SOCIALNO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva Socialno varstvo materialno ogroženih Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Subvencije stanarin Za subvencije stanarin je za leto 2018 planiranih EUR. Sredstva za subvencije mora po uveljaviti Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev zagotavljati občinski proračun v celoti na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Maribor. Do subvencionirane najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem stanovanju. Upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih se prizna še subvencija do priznane neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin. Glede na sprejeto odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-109/15-14 v povezavi s subvencioniranjem najemnin v tržnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 38/16) ter sprejetim Zakonom o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 27/2017) sredstva ne bodo zadoščala za poravnavo vseh obveznosti v letu 2018, zato predlagamo povišanje sredstev na tej postavki za EUR, in sicer iz EUR na EUR. 95

100 A. Bilanca odhodkov Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave ,8 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni , Povezovanje lokalnih skupnosti , Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave , Plače in dodatki , Regres za letni dopust , Povračila in nadomestila , Sredstva za delovno uspešnost , Sredstva za nadurno delo , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , Prispevek za zdravstveno zavarovanje , Prispevek za zaposlovanje , Prispevek za starševsko varstvo , Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU , Materialni stroški Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave , Pisarniški in splošni material in storitve , Nakup osnovnih sredstev , Nakup opreme ,0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE , Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve , Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike , Programi, poročila in sofinanciranje programov , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Delovanje mobilnostnega centra , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ,0 96 Stran: 55 od 86

101 A. Bilanca odhodkov Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor , Izboljšanje stanja okolja , Okolje , Pisarniški in splošni material in storitve , Ukrepi za zmanjšanje PM10-subvencije Pisarniški in splošni material in storitve Pomoč in podpora ohranjanju narave , Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot , Narava , Pisarniški in splošni material in storitve ,0 97 Stran: 56 od 86

102 MEDOBČINSKI URAD ZA VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Povezovanje lokalnih skupnosti Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v Meobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave Sredstva se povečajo v znesku EUR na podlagi napredovanj v letu VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike Opis proračunske postavke znotraj podprograma Programi, poročila in sofinanciranje programov Na osnovi realizacije odhodkov za 2017, ki znaša 87,4 %, smo v letu 2018 znižali sredstva na EUR Delovanje Mobilnostnega centra MOC Dodatna sredstva za delovanje mobilnostnega centra so namenjena za pokrivanje stroškov zaposlenega, ki so bili v prejšnjih letih pokriti iz naslova javnih del Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Izboljšanje stanja okolja Opis proračunske postavke znotraj podprograma Ukrepi za zmanjšanje PM10-subvencije Sredstva se s spremembo proračuna načrtujejo v višini EUR. 98

103 A. Bilanca odhodkov Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor ,1 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni , Povezovanje lokalnih skupnosti , Plače, prispevki in dodatki zaposlenih , Plače in dodatki , Regres za letni dopust , Povračila in nadomestila , Sredstva za delovno uspešnost , Sredstva za nadurno delo , Drugi izdatki zaposlenim , Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , Prispevek za zdravstveno zavarovanje , Prispevek za zaposlovanje , Prispevek za starševsko varstvo , Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU , Materialni stroški , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , Prevozni stroški in storitve , Izdatki za službena potovanja , Tekoče vzdrževanje , Poslovne najemnine in zakupnine , Drugi operativni odhodki , Nakup osnovnih sredstev in opreme , Nakup prevoznih sredstev , Nakup opreme ,0 99 Stran: 57 od 86

104 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO MARIBOR 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Povezovanje lokalnih skupnosti Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Plače, prispevki in dodatki zaposlenih Sredstva se povečajo v znesku EUR na podlagi napredovanj v letu

105 A. Bilanca odhodkov Krajevna skupnost Pekre PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Krajevna skupnost Pekre ,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , Druge skupne administrativne službe , Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , Vlaganja v objekte in opremo , Tekoče vzdrževanje , Investicijsko vzdrževanje in obnove ,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin , Delovanje ožjih delov občin , Materialni stroški , Pisarniški in splošni material in storitve , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , Tekoče vzdrževanje , Drugi operativni odhodki , Programi dela KS in MČ , Pisarniški in splošni material in storitve , Posebni material in storitve , Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , Tekoče vzdrževanje , Drugi operativni odhodki ,0 101 Stran: 79 od 86

106 A. Bilanca odhodkov Krajevna skupnost Pekre PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , Cestni promet in infrastruktura , Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest , Vzdrževanje javnih poti - letno in zimsko , Tekoče vzdrževanje ,0 102 Stran: 80 od 86

107 0615 KRAJEVNA SKUPNOST PEKRE 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Delovanje ožjih delov občin Materialni stroški Na proračunski postavki je za leto 2018 načrtovanih EUR za materialne stroške krajevne skupnosti. Z Rebalansom se znesek znižuje na EUR, zaradi nižjih obratovalnih in drugih stroškov, ki nastanejo ob uporabi prostorov za aktivnosti krajanov (ogrevanje, poraba električne energije, čiščenje). 103

108 B. Račun finančnih terjatev in naložb Urad za finance in proračun PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Urad za finance in proračun EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Urejanje na področju fiskalne politike Urejanje na področju fiskalne politike Dokapitalizacija JMSS Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih Skupaj bilanca: B - Račun finančnih terjatev in naložb Stran: 85 od 86

109 URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike Urejanje na področju fiskalne politike Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Dokapitalizacija JMSS V okviru proračunske postavke načrtujemo sredstva za sofinanciranje izvedbe energetske obnove stanovanj, ki jih bo JMSS izvajal v okviru projektov oz. mehanizma CTN. Na podlagi preveritev možnosti sofinanciranja MOM je bilo ugotovljeno, da je mogoče zagotoviti sofinanciranje le z dokapitalizacijo v višini EUR. 105

110 C. Račun financiranja Urad za finance in proračun PU/PPP/GPR/PPR/PP/K Urad za finance in proračun ,7 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA , Servisiranje javnega dolga , Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje , Odplačilo glavnic za dolgoročne kredite , Odplačila kreditov poslovnim bankam ,7 Skupaj bilanca: C - Račun financiranja ,7 Skupaj: ,3 106 Stran: 86 od 86

111 URAD ZA FINANCE IN PRORAČUN 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2201 Servisiranje javnega dolga Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja Opis proračunskih postavk znotraj podprograma Odplačilo glavnic za dolgoročne kredite V proračunu 2018 je za odplačilo glavnic za dolgoročne kredite planirano EUR. Plačilo glavnic za novo sklenjene kredite v letu 2017 znaša EUR, kar je za EUR več kot je planirano v proračunu 2018, saj se je proračun planiral, ko kreditne pogodbe še niso bile sklenjene in ni bilo mogoče natančno opredeliti točnega zneska. Prav tako se iz naslova dodatnega zadolževanja v letu 2018 planira za dodatnih EUR za plačilo glavnic kreditov z dobo odplačevanja 20 let Za kredit z dobo odplačevanja 10 let se predvideva plačilo prve glavnice januarja Predvideno odplačilo glavnic v letu 2018 iz naslova dolgoročnih najetih kreditov glede na navede spremembe tako znaša EUR. 107

112 NAČRT RAZVOJNEGA PROGRAMA ZA OBDOBJE Načrt razvojnega programa za obdobje se uskladi s finančnim načrtom odhodkov sprememb proračuna za leto

113 MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA UPRAVA in JAVNO PODJETJE ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE MARIBOR ZA LETO 2018 Skupna orientacijska vrednost dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor v letu 2018 znaša EUR, od tega: načrt razpolaganja: EUR Skupna orientacijska vrednost celotnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor v letu 2018 znaša EUR. Skupna vrednost pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki ni predvideno v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, in ki jih lahko Mestna občina Maribor sklepa (max. 5%) znaša EUR. 109

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

J--, MESTNA OBČiNA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,

J--, MESTNA OBČiNA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, J--, MESTNA OBČiNA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si. email: mestna.obcina@maribor.si 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge) II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si Številka: 410-22/2019-1 Datum: 3. 6. 2019 OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, 4. 4. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu str.

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05 Mozirje, dne 15.3.2019 Številka: 032-00 /2019 V A B I L O Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ,

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

(Splo\232ni del prora\350una)

(Splo\232ni del prora\350una) REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.621.954,67 5.621.954,67 5.746.776,98 102,2 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.315.887,00

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc Občina Bled OBČINSKI SVET 1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 Občina Bohinj Občinski svet Datum: 09.12.2014 V A B I L O Vabim Vas, da se udeležite

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (skrajšani postopek) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (skrajšani postopek) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto (skrajšani postopek) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto (skrajšani postopek)

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejel na svoji 4.

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Uradni list RS 108/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 108/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 6 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933... 6 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008...

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več