EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 377 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU v skladu s členom 27 Kadrovskih predpisov za

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 377 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU v skladu s členom 27 Kadrovskih predpisov za"

Transkripcija

1 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 377 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU v skladu s členom 27 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in členom 12 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (geografska uravnoteženost) SL SL

2 ODDELEK 1 OZADJE IN SPLOŠNA NAČELA 1. PRAVNA PODLAGA To poročilo obravnava raven zastopanosti državljanov vsake države članice med uslužbenci institucij, za katere veljajo kadrovski predpisi. Predstavljeno je v skladu s tretjim odstavkom člena 27 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: KP) in četrtim pododstavkom prvega odstavka člena 12 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PZDU). Razen če ni izrecno določeno drugače, sklic na člen 27 KP pomeni tudi sklic na člen 12 PZDU. Na splošno velja, da je diskriminacija na podlagi državljanstva prepovedana s Pogodbama, Listino EU o temeljnih pravicah in kadrovskimi predpisi 1. Hkrati kadrovski predpisi od institucij EU zahtevajo, da uslužbence zaposlujejo z najširšega mogočega geografskega območja (člen 27 KP) 2. Že iskanje ravnovesja med tema dvema vidikoma daje institucijam možnost, da pri zaposlovanju upoštevajo državljanstvo, tudi pri zapolnjevanju specifičnih delovnih mest, ko so kvalifikacije posameznih kandidatov bolj ali manj enake 3. Z reformo kadrovskih predpisov leta 2013 in njihovim sklicevanjem na načelo enakosti državljanov sta sozakonodajalca uvedla novo pravno podlago, ki vsaki instituciji omogoča, da sprejme ustrezne ukrepe, če opazi znatno neravnovesje med državljanstvi uradnikov, ki ni utemeljeno z objektivnimi merili. Namen te spremembe je bil zagotoviti potrebna pravna sredstva za obravnavanje primerov znatnih neravnovesij, ki bi bili v nasprotju z načelom enakosti državljanov Unije Člen 9 Pogodbe o Evropski uniji določa, da Unija pri vseh svojih dejavnostih spoštuje načelo enakosti svojih državljanov. Podobno člen 1d KP prepoveduje kakršno koli diskriminacijo. Poleg tega člen 27 KP določa, da nobeno delovno mesto ni rezervirano za državljane določene države članice. Za podrobnejši opis pravnega okvira glej Prilogo 1. V zvezi s tem je zakonodajalec v preteklosti sprejel posebne uredbe, ki naj bi omejile zaposlovanje in omogočile, da se prosta delovna mesta rezervirajo za državljane ene ali več držav članic; to je bilo zlasti značilno za širitve EU. Glej na primer sodbo Sodišča z dne 30. junija 1983 v zadevi 85/82 Schloh proti Svetu, točka 26. 1

3 2. OBSEG POROČILA Člen 27 KP zahteva, da Komisija o izvajanju tega člena poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. Za namen tega poročila se uporabljajo naslednje opredelitve: Institucije: zadevne institucije so tiste, ki uporabljajo kadrovske predpise. Komisija je vse institucije in decentralizirane agencije pozvala, naj prispevajo podatke. Institucije in agencije, ki so predložile podatke, so obravnavane v posebnem oddelku. Uslužbenci: pravna podlaga zajema uradnike (člen 27 KP) in začasne uslužbence (člen 12 PZDU). Obe skupini sta preučevani skupaj. Funkcionalna skupina: pravna podlaga ne zahteva razlikovanja po funkcionalnih skupinah. Vendar se bo ob upoštevanju temeljnega cilja tega poročila analiza za Komisijo osredotočila na funkcionalno skupino AD. ODDELEK 2 EVROPSKA KOMISIJA 1. METODOLOGIJA 1.1 Ozadje Pred začetkom veljavnosti člena 27 KP v sedanji obliki se je vprašanje geografske uravnoteženosti večinoma obravnavalo med širitvami Unije na nove države članice. V vseh primerih je bil cilj v omejenem časovnem obdobju doseči primerno raven zastopanosti državljanov novih držav članic ob upoštevanju relativnega obsega širitve v primerjavi z obstoječim stanjem. Komisija je sprejela več sporočil, v katerih je opisala metodologijo za določanje zastavljenega cilja, bodisi v obliki referenčnih ravni do leta bodisi v obliki okvirnih ciljev zaposlovanja od leta Komisija je redno poročala o napredku pri doseganju ciljev zaposlovanja in po potrebi sprejela ukrepe za izboljšanje. Podroben pregled razvoja referenčnih ravni, ki so se uporabljale pred letom 2003, je predstavljen v Prilogi 2 skupaj s preglednico ciljev zaposlovanja, sprejetih od leta Metodologija za določanje referenčnih ravni in okvirnih ciljev zaposlovanja leta 2003 je veljala za prehodno, pri čemer se je zadnja prehodna faza zaključila leta 2018 po pristopu 4 5 Glej sporočilo g. Van Mierta z dne 17. maja 1994 ob pristopu Avstrije, Finske in Švedske, SEC(1994) 844. Glej sporočilo g. Kinnocka v zvezi z zaposlovanjem uradnikov Komisije iz novih držav članic z dne 14. februarja 2003, C(2003) 436/5, sprejeto 19. februarja 2003; sporočilo g. Kallasa v zvezi z zaposlovanjem uradnikov in začasnih uslužbencev Komisije iz Bolgarije in Romunije z dne 24. novembra 2006, C(2006) 5778, sprejeto po pisnem postopku 1. decembra 2006 (SEC(2006) 1574/5); sporočilo podpredsednika Šefčoviča v zvezi z zaposlovanjem uradnikov in začasnih uslužbencev Komisije s Hrvaške z dne 12. julija 2012, (SEC(2012) 436 final). 2

4 Hrvaške. Zato so zdaj izpolnjeni pogoji, da se referenčne ravni za države članice določijo na podlagi enotne metodologije. 1.2 Raven zastopanosti po državljanstvu Državljanstvo V skladu s členom 28(a) KP je uradnik lahko imenovan le pod pogojem, da je državljan ene od držav članic Evropske unije, razen če organ za imenovanja dovoli izjemo. Vsak uradnik mora zato ob imenovanju navesti vsaj eno državljanstvo. To državljanstvo se vnese v informacijski sistem kot prvo državljanstvo in ostane nespremenjeno, razen če uradnik zahteva spremembo. Podlaga za pripravo tega poročila je prvo državljanstvo. Uradniki lahko ob imenovanju ali v času svoje delovne dobe navedejo druga državljanstva 6. Vsako državljanstvo poleg prvega državljanstva se v informacijski sistem vnese kot drugo državljanstvo, tretje državljanstvo itd. 1. januarja 2018 je bilo uradnikov in začasnih uslužbencev, ki so navedli več kot eno državljanstvo. Podroben pregled prvih in drugih državljanstev je v Prilogi 7d Referenčne ravni Združeno kraljestvo Ker je Združeno kraljestvo 29. marca 2017 Svet uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije, zanj ni določenih referenčnih ravni. Analiza iz poročila bo služila kot podlaga za prihodnje ukrepanje. Zato se kljub popolnemu upoštevanju dejstva, da je Združeno kraljestvo v času sprejetja tega poročila država članica EU, na tej točki ne zdi primerno določiti referenčnih ravni za zastopanost britanskih državljanov v prihodnosti. Da bi se v celoti upoštevalo dejstvo, da je Združeno kraljestvo še naprej država članica, dokler ne izstopi iz Unije, in da bi se to vprašanje obravnavalo brez poseganja v izid tekočih pogajanj, se predlaga ponovni izračun vseh zadevnih številk brez vključitve vrednosti za Združeno kraljestvo. Poročilo vsebuje podroben pregled trenutne zastopanosti britanskih državljanov med uslužbenci Komisije funkcionalne skupine AD (glej Prilogo 7c). Britanski državljani pretežno zasedajo delovna mesta v razredih, višjih od AD9. 1. januarja 2017 jih je bila polovica starejših od 50 let in pol. Komisija je upoštevala dejstvo, da je več britanskih državljanov med njenimi uslužbenci zahtevalo spremembo prvega državljanstva ali pa bi to lahko storilo. Te spremembe so izredne narave in zato zaslužijo posebno obravnavo. 6 Vendar morajo uslužbenci navesti, ali so oziroma so bili državljani države, na območju katere je kraj njihove zaposlitve. 3

5 Za uslužbence iz Združenega kraljestva, ki so spremembo državljanstva prijavili po 29. marcu 2017, se tako še vedno šteje, da so kot prvo državljanstvo ohranili britansko državljanstvo 7, da se zagotovi uravnotežena zastopanost uslužbencev Komisije, zlasti na srednji in višji vodstveni ravni Opredelitev referenčnih ravni za preostalih 27 držav članic Treba bi bilo določiti metodo za harmonizacijo ponderiranja držav članic. Kazalnik, sprejet leta 2003 za opredelitev okvirnih ciljev zaposlovanja, temelji na objektivnih merilih, pravično uravnotežuje potrebo po upoštevanju sestave prebivalstva EU in potrebo po zagotavljanju najmanjše zastopanosti manjših držav članic ter je enostaven za uporabo 8. Službe Komisije pri opravljanju analiz stanja glede na geografsko uravnoteženost ta kazalnik dejansko uporabljajo od leta 2003 in predlaga se, da se isti kazalnik, vendar brez vrednosti za Združeno kraljestvo, ohrani tudi za namene tega poročila. Kazalnik se bo redno posodabljal, da se bodo upoštevale spremembe njegovih sestavnih delov. 7 8 Razen če ne predložijo dokazil, da so se nepreklicno odpovedali britanskemu državljanstvu. Ta pristop se razlikuje od prejšnjega pristopa enakovrednega ponderiranja treh največjih ustanovnih držav članic (Nemčije, Francije, Italije) in ne zagotavlja stabilnosti ravni v daljšem časovnem obdobju. Od treh objektivnih merilih je eno spremenljivo (prebivalstvo, kot je prikazano v Prilogi 4), drugo pa se, čeprav je v Pogodbi še vedno omenjeno, od aprila 2017 ne uporablja več (ponderiranje glasov v Svetu). Kljub temu pa prednosti te rešitve v veliki meri odtehtajo pomanjkljivosti. 4

6 Referenčne ravni, ki izhajajo iz teh analiz, so trenutno naslednje (izračun v Prilogi 5): Država članica Referenčna raven Država članica Referenčna raven Malta 0,6 % Madžarska 3,0 % Luksemburg 0,8 % Portugalska 3,1 % Ciper 0,8 % Češka 3,1 % Estonija 0,8 % Grčija 3,1 % Latvija 1,0 % Belgija 3,1 % Slovenija 1,0 % Nizozemska 3,9 % Litva 1,5 % Romunija 4,5 % Hrvaška 1,6 % Poljska 8,2 % Irska 1,6 % Španija 8,9 % Slovaška 1,8 % Italija 11,2 % Finska 1,8 % Francija 11,6 % Danska 1,8 % Nemčija 13,8 % Bolgarija 2,4 % Avstrija 2,6 % Švedska 2,7 % Skupaj 100,0 % Opredelitev najmanjše zastopanosti različnih državljanstev Veljavne pravne določbe v zvezi z geografsko uravnoteženostjo odražajo dve temeljni zahtevi. Prvič, izbirni in zaposlitveni postopki naj bi bili oblikovani tako, da se prepreči vsaka diskriminacija na podlagi državljanstva. Drugič, uravnotežena geografska zastopanost med uslužbenci je nujna, da Komisija izpolni enega od svojih temeljnih ciljev, tj. da je blizu državljanom in da odraža raznolikost držav članic. Zato Komisija meni, da bi bilo treba opredeliti in zagotoviti najmanjšo raven zastopanosti (med uslužbenci Komisije) vseh državljanstev EU ter da so dopustna omejena odstopanja od referenčnih ravni, in sicer ne samo zato, ker zanje ne velja, da ogrožajo geografsko uravnoteženost, ampak tudi zato, ker so potrebna, da se prepreči tveganje neučinkovitosti. V praksi Komisija meni, da gre za znatno neravnovesje, če je delež državljanov ene ali več držav članic med uslužbenci manjši od 80 % zadevne referenčne ravni. 5

7 1.3 Področje uporabe Funkcionalna skupina Da bi se zagotovila sorazmernost ukrepov, se bo to poročilo osredotočilo samo na funkcionalno skupino AD. Čeprav se člen 27 KP uporablja za vse uslužbence ne glede na funkcionalno skupino, se za funkcionalni skupini AST in AST-SC dopuščajo večja odstopanja. Dejansko je zahteva po odražanju nacionalne raznolikosti Evropske unije strožja za uradnike z vodstvenimi, konceptualnimi, analitičnimi, jezikovnimi in znanstvenimi nalogami (tj. iz funkcionalne skupine AD) kot za tiste z izvršilnimi in tehničnim nalogami (tj. iz funkcionalne skupine AST) ali referentskimi in tajniškimi nalogami (tj. iz funkcionalne skupine AST-SC). Poleg tega izvršilne, tehnične, referentske in tajniške naloge običajno opravljajo lokalno zaposleni uslužbenci, ta delovna mesta pa so pogosto manj privlačna za izseljence. Zato so analiza in morebitni ukrepi na podlagi drugega odstavka člena 27 KP omejeni na funkcionalno skupino AD Funkcije, ki se opravljajo V poročilu je preučena samo porazdelitev uslužbencev na nevodstvenih funkcijah. Na Komisiji se za porazdelitev glede na državljanstvo med vodstvenimi uslužbenci uporabljajo ločena pravila in prakse ter posebno spremljanje Jezikovne službe Cilja uravnotežene nacionalne zastopanosti uslužbencev v jezikovnih in nejezikovnih službah ni mogoče uresničiti na enak način. Zaradi posebne narave in posebnih ciljev jezikovnih služb njihova kadrovska sestava temelji na posebni logiki. Prvič, zahtevano število uslužbencev, ki obvlada ciljni jezik, je predhodno določeno in neodvisno od velikosti zadevne države članice. Drugič, čeprav zaposlovanja v jezikovnih službah ne narekuje državljanstvo ampak znanje jezika, je med tema dvema vidikoma močna povezava. Tretjič, nekateri jeziki so uradni jeziki v več državah članicah. Za vsak zadevni jezik je zato vzorec porazdelitve glede na državljanstvo uslužbencev v jezikovnih službah neprimerljiv s tistim v nejezikovnih službah. Uporaba referenčnih ravni iz oddelka 1.2 za jezikovne službe ne bi bila smiselna niti zaželena. Preglednica v Prilogi 6 prikazuje porazdelitev vseh nevodstvenih uslužbencev funkcionalne skupine AD v jezikovnih službah Komisije (tj. GD za prevajanje in GD za tolmačenje). Iz preglednice je razvidno, da je večina večjih držav članic in držav članic, 9 V zvezi z višjimi vodstvenimi uslužbenci je Komisija na primer opredelila želeni cilj, da bi vsaj en predstavnik iz vsake države zasedal delovno mesto generalnega direktorja ali primerljivo delovno mesto. Komisar za osebje in upravne zadeve bo [...] Kolegij obvestil [...] o geografski uravnoteženosti visokih uradnikov. (Dokument o politiki glede visokih uradnikov, SEC(2004) 1352/2, sprejet , PV 1676.) 6

8 ki si z drugimi državami članicami delijo uradne jezike, podpovprečno zastopana. Neravnovesja so še bolj očitna ob ločeni obravnavi skupin AD5 AD8 in AD9 AD12, vendar ciljno zaposlovanje na tej podlagi za ta državljanstva ne bi izpolnjevalo nobene od operativnih zahtev. Zaradi objektivnih omejitev pri kadrovski sestavi jezikovnih služb Komisija te službe izvzema iz ocene geografske uravnoteženosti Razredi Člen 27 KP je prvi člen poglavja o zaposlovanju. V skladu s členom 31 KP se uradniki funkcionalne skupine AD zaposlujejo le v razredih AD5 do AD8 in, kadar je primerno, v razredih AD9, AD10, AD11 ali, v izjemnih primerih, v razredu AD12. V skladu s tem razlikovanjem poročilo ločeno obravnava razrede AD9 12 (pri katerih število imenovanj v katerem koli letu ne sme preseči 20 % vseh imenovanj v funkcionalni skupini AD), AD5 AD8 (ki so najpogostejši razredi imenovanj). Prav tako je treba opozoriti, da razredi AD13 AD14 na splošno niso razredi zaposlovanja (in so zato izvzeti iz analize) ter da so poleg tega ti razredi od začetka veljavnosti revizije kadrovskih predpisov leta 2014 rezervirani za vodstvene in svetovalne funkcije. Število nevodstvenih uslužbencev v tej skupini je dediščina iz preteklosti, večinoma pa gre za državljane držav, ki so bile članice pred letom Sčasoma se bo to število bistveno zmanjšalo, saj starostna struktura kaže, da se bo večina izmed teh uslužbencev v naslednjih letih upokojila. Zato bo prihajajoči upokojitveni val bolj zadeval več državljanstev držav, ki so bile članice pred letom UGOTOVITVE IN ANALIZA 2.1 Stanje 1. januarja Razredi AD9 AD12 V Prilogi 7b je prikazan pregled stanja 1. januarja Glavne ugotovitve so: 14 državljanstev je bilo bistveno premalo zastopanih (vseh držav članic, ki so pristopile po letu 2004, in Luksemburga); v absolutnem smislu je najbolj primanjkovalo Poljakov (160 oseb) in Romunov (155); v relativnem smislu je najbolj primanjkovalo Hrvatov (ki dosegajo 5 % referenčne ravni), Bolgarov (8 %) in Romunov (13 %). Premajhna zastopanost državljanov držav, ki so pristopile po letu 2004, v razredih AD9 AD12 je do neke mere pričakovana, saj za te razrede ni bilo organiziranih natečajev na podlagi posebnih ukrepov za odstopanje zaradi širitve (razen za vodstvene položaje). Cilj je bil postopno zapolniti vse razrede od spodaj navzgor. Iz tega razloga to zadeva državljane vseh držav, ki so pristopile po letu

9 Razmere se razvijajo v skladu s pričakovanji. Število uslužbencev iz vseh držav, ki so pristopile po letu 2004, zdaj dosega med 50 % in 70 % ciljne ravni. Za državljane držav, ki so pristopile leta 2007 in 2013, je še prezgodaj 10, da bi zaznali občutno zastopanost v teh razredih. Vendar njihova raven zastopanosti v razredih AD5 AD8 (tj. 200 % in 140 % ciljne ravni, glej Prilogo 7a) daje utemeljeno zagotovilo, da se bo stanje razvijalo po pričakovanjih. Komisija bo še naprej pozorno spremljala razvoj njihove ravni zastopanosti v teh razredih in preverjala, ali še naprej poteka v skladu s trenutnim trendom. V teh razredih se neutemeljena zdi le premajhna zastopanost državljanov Luksemburga. Vendar je treba omeniti, da bi to lahko bilo povezano z majhnostjo zadevnega prebivalstva: če bi bili v teh razredih le 4 državljani Luksemburga več, ta država ne bi bila več med premalo zastopanimi Razredi AD5 AD8 Razredi AD5 AD8 zaslužijo posebno pozornost z vidika dinamike. V skladu z zahtevami kadrovskih predpisov se v te razrede imenuje najmanj 80 % uslužbencev. Raven zastopanosti državljanstev v teh razredih bo vplivala na raven zastopanosti državljanstev v razredih AD9 AD12 čez eno desetletje. To je torej skupina, iz katere se bodo v navedenem časovnem obdobju izbirali vodstveni uslužbenci (natančneje srednji vodstveni uslužbenci). Uravnotežena zastopanost v razredih AD5 AD8 je predpogoj za dolgoročno uravnoteženo zastopanost državljanov v višjih razredih. V Prilogi 7a je pregled stanja 1. januarja Glavne ugotovitve so: deset državljanstev (pri vseh gre za države članice, ki so pristopile pred letom ) je bistveno premalo zastopanih: Danci, Nemci, Irci, Francozi, Luksemburžani, Nizozemci, Avstrijci, Portugalci, Finci in Švedi; v absolutnem smislu najbolj primanjkuje Nemcev (skoraj 230 oseb) in Francozov (skoraj 140); v relativnem smislu najbolj primanjkuje Luksemburžanov (ki sploh niso bili zastopani), Švedov in Dancev (ki so dosegli približno 30 % referenčne ravni). Preslabo zastopanost večine državljanstev držav EU v razredih AD5 AD8 je mogoče vsaj deloma razložiti z vzorci zaposlovanja po letu Večina delovnih mest, rezerviranih za zaposlovanje državljanov držav članic, ki so pristopile po letu 2004, je bilo v razredih AD5 AD8. Koncentracija zaposlovanja uslužbencev iz novih držav članic v osnovnih razredih je skoraj samodejno povzročila preslabo zastopanost državljanov držav članic, ki so pristopile pred letom Samo štiri državljanstva iz skupine EU-14 so v razredih AD5 AD8 zadostno zastopana: 2 malo pod referenčno ravnjo (Španci in Italijani) in 2, ki sta dosegli referenčno raven (Belgijci in Grki) Napredovanje iz razreda AD5 (najpogostejšega razreda zaposlovanja) do razreda AD9 v povprečju traja 12 let, najhitrejši dovoljeni čas v skladu s kadrovskimi predpisi pa je 8 let. Tj. vse države, ki so članice Evropske unije postale pred letom Tj. vseh držav članic, ki so pristopile pred letom 2004, razen Združenega kraljestva. 8

10 To stanje zahteva primerne usmerjene ukrepe, da se poveča raven zastopanosti navedenih državljanstev, ki jim v nasprotnem primeru grozi generacijska vrzel. Vendar se postavlja vprašanje, ali bodo ti usmerjeni ukrepi zadostovali za zagotovitev uravnotežene zastopanosti vseh državljanstev na dolgi rok. V zvezi s tem je mogoče izpostaviti dva elementa. 2.2 Temeljna razloga za premajhno zastopanost v razredih AD5 AD Razpoložljivost uspešnih kandidatov na rezervnih seznamih EPSO Dejstvo, da so štiri državljanstva iz skupine EU-14 zadostno zastopana kljub vzorcem zaposlovanja v zadnjih 12 letih, kaže, da je treba razloge za pomanjkanje nekaterih državljanstev iskati drugje. Eno pojasnilo daje porazdelitev uspešnih kandidatov natečajev EPSO. Preglednici v prilogah 8a in 8b kažeta, da razpoložljivost uspešnih kandidatov od leta 2010 ni v skladu z referenčnimi ravnmi. Stanje je še zlasti zaskrbljujoče pri natečajih za specializirane profile AD, kjer je glede na referenčne ravni premalo zastopanih 23 od 27 državljanstev. Samo štiri državljanstva dosegajo referenčno raven: Belgijci, Grki, Italijani in Španci 13, tj. štiri državljanstva skupine EU-14, ki so zadostna zastopana v razredih AD5 AD8, kot je navedeno v oddelku V tem kontekstu je treba poudariti, da razlog za pomanjkanje uspešnih kandidatov iz nekaterih držav ni pomanjkanje odlik, ampak prenizka udeležba na natečajih. Podatki iz prilog 8a in 8b kažejo tudi, da je v primerih, ko je ugotovljena znatna premajhna zastopanost, relativna udeležba državljanov zadevnih držav članic precej nižja, relativna uspešnost pa višja (glej na primer podatke za Nizozemsko, Francijo ali Nemčijo pri splošnih natečajih). Brez ukrepanja bo vprašanje nacionalne sestave seznamov EPSO verjetno vplivalo tudi na prihodnjo geografsko uravnoteženost. Če se bo trend zadnjih osmih let nadaljeval tudi v prihodnosti, se trenutna neravnovesja verjetno ne bodo samodejno izravnala, poleg tega pa bodo državljani nekaterih držav premalo zastopani še več generacij 14 : Čehi, Danci, Estonci, Irci, Ciprčani, Latvijci, Litovci, Luksemburžani, Poljaki in Slovenci Vprašanje privlačnosti Drugo vprašanje se nanaša na zmožnost Komisije, da privabi zadostno število visokokvalificiranih kandidatov iz vseh držav članic. Število udeležencev na natečajih AD5 na milijon prebivalcev v zadnjih 8 letih (glej Prilogo 8a) kaže na precejšnje razlike Tudi splošni natečaji AD5 kažejo podobno težnjo, pri čemer so med zadostno zastopanimi državljani pri teh natečajih še Nizozemci, Madžari in Romuni. Ob upoštevanju zahteve kadrovskih predpisov, da bi morali seznami uspešnih kandidatov vsebovati najmanj dvakrat toliko imen, kot je prostih delovnih mest 14, bi morali državljani katere koli države članice v idealnem primeru dosegati vsaj 50 % zadevne referenčne ravni. 9

11 med državami članicami. Udeležba državljanov 3 držav članic (Nemčije, Francije in Nizozemske) je za več kot polovico manjša od povprečja v EU. EPSO je že poskušal spodbuditi državljane iz držav članic s premajhno zastopanostjo, naj sodelujejo na natečajih AD. Vendar se zdi, da ta prizadevanja do sedaj niso prinesla želenih rezultatov, kot kaže porazdelitev kandidatov nedavnih in tekočih natečajev AD (glej Prilogo 8c). Raven udeležbe nemških in francoskih državljanov je za več kot polovico manjša od povprečne. Zvišala se je udeležba Nizozemcev, vendar se je po drugi strani znatno zmanjšala udeležba Švedov in Poljakov. Te ugotovitve pomenijo izziv za spodbujanje privlačnosti Komisije kot delodajalca v času, ko se zdi, da se je ponujeni paket (tj. kombinacija plač, socialnega varstva, pokojninskih pravic, usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja itd.) v relativnem smislu skozi leta poslabšal. 3. ZAKLJUČEK Iz opravljene analize je mogoče izpeljati štiri ugotovitve. Prvič, stanje v razredih AD5 AD8 in razredih AD9 AD12 se precej razlikuje. V obeh primerih je ugotovljena znatna premajhna zastopanost, vendar ne gre za iste države članice niti za isto dinamiko. Drugič, kljub temu, da obstaja jasna povezava med ugotovljenimi neravnovesji in vzorci zaposlovanja v zadnjih 10 do 15 letih, se zdi, da se pomemben razlog za neravnovesje skriva v sestavi seznamov EPSO. Takšno neravnovesje ni utemeljeno z objektivnimi razlogi in zlasti ne z odlikami kandidatov. Tretjič, neravnovesja seznamov EPSO bodo verjetno povzročila neravnovesja v prihodnosti. Četrtič, poskusi za spodbujanje udeležbe na natečajih EPSO prek komunikacijskih ukrepov v sedanji obliki niso vodili k višji udeležbi državljanov zadevnih držav članic. Hkrati bi bilo stalno pozornost treba namenjati privlačnosti institucij EU kot delodajalca. V tem kontekstu Komisija skuša opredeliti ukrepe, ki bi ob polnem spoštovanju obstoječega pravnega okvira pomagali obrniti navedene trende. Prav tako predvideva oblikovanje osnutka splošnih izvedbenih določb za uveljavitev drugega odstavka člena 27 KP, ki naj bi jih sprejela v skladu s členom 110. Cilj teh določb bi moral biti, da se uravna porazdelitev državljanstev razpoložljivih uspešnih kandidatov na rezervnih seznamih in tako zagotovi, da sestava osebja Komisije ustrezno odraža porazdelitev državljanstev v EU. 10

12 ODDELEK 3 DRUGE INSTITUCIJE EU, KI UPORABLJAJO KADROVSKE PREDPISE 1. UVOD Člen 27 kadrovskih predpisov zahteva, da Komisija o izvajanju drugega odstavka člena 27 poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. V ta namen je Komisija od zadevnih institucij zbrala ustrezne informacije. Prispevki različnih institucij so povzeti v preglednici v prilogah 9 in 12, zadevne številke pa so prikazane v prilogah 10, 11, 13 in 14. Poročilo brez komentiranja povzema prispevke različnih institucij. 2. INSTITUCIJE IN ORGANI, KI SE OBRAVNAVAJO KOT INSTITUCIJE V SKLADU S ČLENOM 1B KADROVSKIH PREDPISOV (INSTITUCIJE) Komisija je prejela prispevke vseh zadevnih institucij. Razen Evropske službe za zunanje delovanje nobena od teh institucij ni uradno sprejela opredelitve geografske uravnoteženosti, neravnovesja ali znatnega neravnovesja. Kljub temu jih večina spremlja geografsko zastopanost uslužbencev in jo primerja bodisi s prebivalstvom zadevne države članice bodisi s sestavljenim kazalnikom Komisije za države, ki so pristopile po letu 2004 (povprečje deleža prebivalstva, števila poslancev Evropskega parlamenta in ponderiranja glasov v Svetu iz časov pred Lizbonsko pogodbo). S takim spremljanjem naj bi se ugotovile potrebe in omejitve zadevnih institucij. V večini institucij prihaja do geografskih neravnovesij v sestavi njihovih uslužbencev, v nekaterih primerih so ta neravnovesja znatna. Vendar so vse institucije menile, da so bila ugotovljena (znatna) neravnovesja utemeljena z objektivnimi razlogi. Najpogostejše utemeljitve so bile t. i. učinek sedeža 15, sestava seznamov EPSO, zmožnost privabljanja uslužbencev iz nekaterih držav članic in relativna velikost jezikovnih služb. Ker so neravnovesja veljala za objektivno utemeljena, nobena institucija ni dala pobude za sprejetje splošnih izvedbenih določb za uveljavitev drugega odstavka člena 27 KP. Podobno nobena institucija ne pričakuje znatnih neravnovesij v prihodnosti (vsaj ne za funkcionalno skupino AD) in zato ne pripravlja splošnih izvedbenih določb. 3. DECENTRALIZIRANE AGENCIJE Komisija je prejela prispevke 19 decentraliziranih agencij. V povprečju so agencije manjše od institucij iz prejšnjega poglavja. Pogosto imajo sedež v drugi državi članici, natančneje v mestih, ki so oddaljena od glavnih sedežev večjih institucij 15 Vendar nobena institucija ni potrebneje opredelila teh utemeljitev. 11

13 EU. Njihova področja dejavnosti so specializirana. Glede na velikost, področje dejavnosti in lokacijo se med seboj precej razlikujejo. Iz tega razloga so Komisija in agencije menile, da je primerno uporabiti skupen pristop k vprašanju geografske uravnoteženosti. Preglednica v Prilogi 12 kaže, da ni enotne opredelitve geografske uravnoteženosti. Kljub temu ob upoštevanju posameznih omejitev večina agencij ni ugotovila znatnih geografskih neravnovesij, zato ne nameravajo sprejeti splošnih izvedbenih določb za uveljavitev člena 27 KP. Dve agenciji sta ugotovili znatna neravnovesja. V obeh primerih agenciji menita, da neravnovesje povzroča več dejavnikov, vključno z veljavnim korekcijskim koeficientom in težavami, ki jih imajo zakonci uslužbencev pri iskanju zaposlitve na lokalnem trgu dela. Ena agencija je ugotovila rastoče neravnovesje v korist državljanov države članice gostiteljice. Ta agencija razmišlja o pripravi osnutka splošnih izvedbenih določb za uveljavitev člena 27 KP, če se bo neravnovesje še naprej povečevalo. 12

14 PRILOGA 1: Pravna podlaga Člen 9 Pogodbe o Evropski uniji: Unija pri vseh svojih dejavnostih spoštuje načelo enakosti svojih državljanov. Člen 18 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU): Kjer se uporabljata Pogodbi in brez poseganja v njune posebne določbe, je prepovedana vsakršna diskriminacija glede na državljanstvo. [ ] Člen 21 Listine o temeljnih pravicah Prepoved diskriminacije: 1. Prepovedana je vsakršna diskriminacija na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. 2. Kjer se uporabljata Pogodbi in brez poseganja v njune posebne določbe, je prepovedana vsakršna diskriminacija glede na državljanstvo. Treba je omeniti tudi splošna načela ustavnega prava EU o institucionalni avtonomiji in lojalnem sodelovanju. Kadrovski predpisi vsebujejo določbe in prepovedi, ki služijo kot vodilo pri sprejemanju odločitev organa za imenovanja. Splošno pravilo je, da bi se morale vse odločitve organa za imenovanja sprejemati samo glede na interes službe in odlike posameznikov. Glede na obravnavano področje kadrovski predpisi določajo tudi črni seznam meril, ki jih organ za imenovanja ne sme uporabiti. Sklicevanje na državljanstvo je izrecno prepovedano samo v primeru zapolnitve posameznih delovnih mest: Splošno (veljavno za celotne kadrovske predpise): člen 1d kadrovskih predpisov prepoveduje kakršno koli diskriminacijo na podlagi spola, rase, barve kože, narodnostnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. 16 ; Zaposlovanje: člen 27 zahteva, da bi morali biti uradniki izbrani na najširšem možnem geografskem območju med državljani držav članic Unije. Čeprav državljanstvo ni izrecno omenjeno, se najširše možno geografsko območje razlaga kot enakovredno državljanstvu. Zapolnitev posameznih delovnih mest: člen 7 določa, da organ za imenovanja, ki ravna izključno v interesu službe in ne glede na nacionalnost, razporedi vsakega uradnika z imenovanjem ali premestitvijo na delovno mesto [ ] ; člen 27 določa, da nobeno delovno mesto ni rezervirano za državljane določene države članice. Sodna praksa je potrdila, da te določbe prepovedujejo, da se posamezna delovna 16 V različici kadrovskih predpisov iz leta 1962 je bila prepoved diskriminacije določena v členu o zaposlovanju (člen 27), omejena pa je bila na raso, vero ali spol. V različici kadrovskih predpisov iz leta 1998 je bila določena splošna prepoved diskriminacije na podlagi rase, političnega, filozofskega ali verskega prepričanja, spola ali spolne usmerjenosti. 13

15 mesta rezervirajo za državljane določene države članice, vendar institucijam ne preprečujejo sprejetja ukrepov za zagotavljanje splošne uravnoteženosti (zlasti ob upoštevanju državljanstva pri zapolnjevanju specifičnih delovnih mest, ko so kvalifikacije posameznih kandidatov bolj ali manj enake 17 ). V okviru revizije kadrovskih predpisov leta 2014 je bil v zvezi z zaposlovanjem uveden poseben sklic na državljanstvo. Zlasti: Uvodna izjava 2 Uredbe št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 18 navaja, da je treba zagotoviti okvir za privabljanje, zaposlovanje in ohranjanje visokokvalificiranega in večjezičnega osebja, izbranega na najširšem možnem geografskem območju med državljani držav članic. Poleg tega je v skladu z uvodno izjavo 5 navedene uredbe vrednost evropske javne uprave [ ] v njeni kulturni in jezikovni raznolikosti, ki je mogoča le, če se zagotovi ustrezno ravnotežje glede državljanstva uradnikov. Spremenjeni člen 27 kadrovskih predpisov navaja, da načelo enakosti državljanov Unije omogoča vsaki instituciji, da sprejme ustrezne ukrepe, če opazi znatno neravnovesje med državljanstvi uradnikov, ki ni utemeljeno z objektivnimi merili. Osnovna predpostavka teh (spremenjenih) določb je, da so paket, ponujen potencialnim kandidatom, ter izbirni in zaposlitveni postopki zasnovani tako, da bi morala porazdelitev državljanstev prijavljenih in uspešnih kandidatov ter kandidatov, izbranih za uslužbence institucij (in s tem tudi že zaposlenih uslužbencev), v grobem odražati porazdelitev državljanstev v Uniji, razen če obstaja objektivna utemeljitev, da temu ni tako. Vsako ugotovljeno odstopanje bi zato ob pomanjkanju objektivne utemeljitve moralo veljati za kršitev načela enakosti državljanov, kar bi upravičilo uporabo ustreznih ukrepov za izboljšanje. Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev EU, zlasti člen 12, vsebujejo podobne določbe, ki se uporabljajo za začasne uslužbence. Za izvajanje spremenjenega člena 27 kadrovskih predpisov bi običajno vsaka institucija morala: opredeliti, kaj pomeni uravnoteženost med državljanstvi; opredeliti, kaj pomeni znatno neravnovesje; spremljati dejansko stanje za opazovanje uravnoteženosti med državljanstvi; po potrebi opredeliti razloge za takšno znatno neravnovesje in ugotoviti, ali obstaja objektivna utemeljitev za neravnovesje; po potrebi opredeliti in/ali sprejeti ustrezne ukrepe za izboljšanje. Člen 27 KP prav tako določa, da Komisija po triletnem obdobju, ki se začne s 1. januarjem 2014, poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju drugega odstavka člena Glej na primer sodbo Sodišča z dne 30. junija 1983 v zadevi 85/82 Schloh proti Svetu, točka 26, ali sodbo Sodišča z dne 6. julija 1999 v združenih zadevah T-112/96 in T-115/96 Séché proti Komisiji. Uredba (EU, EURATOM) št. 1023/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. 14

16 PRILOGA 2: Referenčne ravni za države članice EU Priloga 1 GEOGRAFSKA URAVNOTEŽENOST PRI PREDHODNIH ŠIRITVAH Slike v Prilogi 1a Izhodišče (1958): geografska uravnoteženost temelji na številu, določenem s pogajanji V času šestih držav članic je bilo vodilno načelo enakost med velikimi državami članici in celoto manjših držav članic. Teoretični zastavljeni cilji so bili po 25 % za Francijo, Nemčijo, Italijo in Beneluks. Neuradne referenčne vrednosti so se uporabljale prožno in so bile omejene na višje razrede A. Prva širitev (1973): geografska uravnoteženost temelji na številu, določenem s pogajanji Pri procesu širitve leta 1973 je prevladovalo mnenje, da bi moralo imeti Združeno kraljestvo enak delež kot druge tri velike države članice (18 % po prilagoditvi), Danska, Irska in Norveška skupaj pa 10 %. Po tem, ko se je Norveška odločila, da ne pristopi k EU, ni prišlo do posebnih prilagoditev, čeprav je bilo ocenjeno, da bi moral biti skupni delež Danske in Irske približno 7 do 8 %. Druga širitev (1981): geografska uravnoteženost temelji na kombinaciji števila, določenega s pogajanji, in objektivnih meril (prebivalstvo in BDP) Ob pristopu Grčije se je ohranilo načelo enakovredne zastopanosti večjih držav članic in nadpovprečni zastopanosti manjših. Vendar je bil delež Grčije kljub temu, da je bilo v dokumentu fresco (COM(78)190) predlagano, da ima Grčija podoben položaj kot Belgija in Nizozemska, na koncu določen na 4,5 %, kar je nižje kot za Belgijo in Nizozemsko (8,1 %). Pri tem pristopu so se prvič uporabili podatki o številu prebivalstva in vrednosti BDP. Tretja širitev (1986): geografska uravnoteženost še naprej temelji na kombinaciji števila, določenega s pogajanji, in objektivnih meril (prebivalstvo in BDP) Ob pristopu držav Iberskega polotoka leta 1986 so bile dopolnjene neuradne referenčne vrednosti, ki so obstajale samo za razrede A1 do A3. Brez izrecnega sklicevanja na merila je bil delež za Španijo določen na srednjo vrednost med Nizozemsko in veliko državo, za Portugalsko pa na enako raven kot za Grčijo. Četrta širitev (1995): geografska uravnoteženost še naprej temelji na kombinaciji števila, določenega s pogajanji, in objektivnih meril (prebivalstvo in BDP) Sporočilo Komisije SEC 94/844 z dne 17. maja 1994 je določilo referenčne vrednosti za tri nove države članice in opisalo sprejeto metodologijo. Geografska uravnoteženost je bila dosežena na podlagi primerjav relativnega stanja v novih državah članicah glede na njihovo prebivalstvo in gospodarske in socialne podatke znotraj razširjene Unije. Značilnosti Finske so bile primerljive z danskimi, zato je bil določen cilj, da se zaposli podobno število Fincev, kot je bilo ob tistem času zaposlenih Dancev. Značilnosti Avstrije in Švedske so zahtevale 19 Priloga 2 tega poročila je vzeta iz Sporočila C(2003) 436 z dne 28. januarja Natančneje, ustreza prilogam 1, 1a in 1b navedenega sporočila. 15

17 1,5-krat večji delež od danskega, zato so bili zaposlitveni cilji določeni sorazmerno. Ta pristop je prikazan v Prilogi 1b. Povzetek: tri glavna do sedaj uporabljena načela Iz navedenega je v zvezi s tolmačenjem geografske uravnoteženosti s strani Komisije mogoče razbrati troje: Komisija za geografsko uravnoteženost skrbi že od vsega začetka, zlasti za višje razrede A; geografska uravnoteženost že od nekdaj temelji na dvojnem pravilu: a) enaka zastopanost štirih (prvotno treh) največjih držav članic, b) nadpovprečna zastopanost manjših držav članic, da se zagotovi najmanjša zastopanost; širitve nikoli niso povzročile spremembe relativnih ponderjev držav članic, ki so bile dotlej članice EU. Zato so: a) relativni ponderji za dotedanje države članice po vseh širitvah ostali nespremenjeni (npr. ponder za Belgijo je ostal enak ponderju za Nizozemsko oz. 45 % ponderja za Nemčijo po širitvah v letih 1981, 1986 in 1995); b) nove države članice so dobile ponderje glede na najbolj podobne dotedanje države članice (npr. Portugalska je dobila enak ponder kot Grčija; Španija ponder, katerega vrednost je med Nizozemsko in Francijo, itd.). 16

18 Priloga 1a Prejšnje širitve smernice (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Beneluks 25,0 % 18,0 % (17,7 %) (15,1 %) (13,5 %) LU Luksemburg 1,5 % 1,3 % 0,9 % IE Irska 3,5 % 4 % 3,5 % 3,0 % 2,7 % FI Finska 2,7 % DK Danska 3,5 % 4 % 3,5 % 3,0 % 2,7 % PT Portugalska 3,8 % 3,6 % GR Grčija 4,5 % 3,8 % 3,6 % AT Avstrija 4,0 % SE Švedska 4,0 % BE Belgija 8,1 % 6,9 % 6,3 % NL Nizozemska 8,1 % 6,9 % 6,3 % ES Španija 11,0 % 9,8 % IT Italija 25,0 % 18,0 % 17,7 % 15,1 % 13,4 % UK Združeno 18,0 % 17,7 % 15,1 % 13,4 % kraljestvo FR Francija 25,0 % 18,0 % 17,7 % 15,1 % 13,4 % DE Nemčija 25,0 % 18,0 % 17,7 % 15,1 % 13,4 % 100,0 % 97 % 98 % 100,0 % 100,1 % 100,2 % 17

19 Primerjalni pristop, uporabljen za širitev leta 1995 Priloga 1b Št. prebivalcev BDP Povprečje (št. prebivalcev, BDP) Smernice 1995 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) LU Luksemburg 0,4 0,1 % 21 0,2 % 0,2 % 0,9 % IE Irska 3,8 1,0 % 114 1,3 % 1,1 % 2,7 % FI Finska 5,2 1,4 % 141 1,6 % 1,5 % 2,7 % DK Danska 5,4 1,4 % 181 2,1 % 1,7 % 2,7 % PT Portugalska 10,3 2,7 % 118 1,3 % 2,0 % 3,6 % GR Grčija 10,6 2,8 % 128 1,5 % 2,1 % 3,6 % AT Avstrija 8,1 2,1 % 214 2,4 % 2,3 % 4,0 % SE Švedska 8,9 2,4 % 246 2,8 % 2,6 % 4,0 % BE Belgija 10,3 2,7 % 256 2,9 % 2,8 % 6,3 % NL Nizozemska 16,0 4,2 % 430 4,9 % 4,6 % 6,3 % ES Španija 40,3 10,6 % 647 7,4 % 9,0 % 9,8 % IT Italija 57,9 15,3 % ,9 % 14,6 % 13,4 % Združ eno kralje stvo Združeno kraljestvo 60,0 15,8 % ,2 % 16,5 % 13,4 % FR Francija 59,2 15,6 % ,6 % 16,1 % 13,4 % DE Nemčija 82,3 21,7 % ,0 % 22,9 % 13,4 % 378,7 100,0 % ,0 % 100,0 % 89,5 % 10,7 % (1) EUROSTAT: prebivalstvo (2) EUROSTAT: BDP po tržnih cenah

20 PRILOGA 3: Metodologija za izračun referenčnih vrednosti in ciljev zaposlovanja za nove države članice Pristop Ob širitvi leta 2004 je Komisija 14. februarja 2003 sprejela sporočilo v zvezi z zaposlovanjem uradnikov Komisije iz novih držav članic 20 (v nadaljnjem besedilu: Sporočilo iz leta 2003). V sporočilu je bilo ugotovljeno, da zaradi narave širitve leta 2004 merila, ki so se uporabljala pri prejšnjih širitvah, ne bi prinesla pravičnega in uravnoteženega rezultata. To je še toliko bolj veljalo ob upoštevanju dejstva, da naj bi se ponder novih držav članic v naslednjih desetih letih po pričakovanjih znatno povečal. Glede na to ugotovitev je Komisija oblikovala metodo za nove države članice, ki naj bi se uporabljala tudi za prihodnje širitve 21. Ob sprejetju te metode se je Komisija odločila, da se bodo referenčne vrednosti in okvirni cilji zaposlovanja uporabljali kot podlaga za ukrepe zaposlovanja za nove države članice samo v prehodnem obdobju. V sporočilu je bil določen tristopenjski pristop: a) prvič, določitev števila delovnih mest, predvidenih za vse nove države članice skupaj; b) drugič, izračun referenčne vrednosti za vsako novo držav članico, tj. izračun okvirnega deleža delovnih mest, predvidenih za državo članico, v odstotkih skupnega števila delovnih mest, predvidenih za nove države članice; c) tretjič, izračun cilja zaposlovanja za vsako državo članico, tj. a x b. Določitev števila delovnih mest, predvidenih za vse nove države članice skupaj To število se določi v treh zaporednih fazah: prvič, za vse nove države članice se izračuna ponder glede na celoto dotedanjih držav članic ob upoštevanju treh meril: števila prebivalcev, števila poslancev Evropskega parlamenta in ponderiranja glasov v Svetu (ohrani se matematično povprečje teh meril); drugič, ta ponder (odstotek) se uporabi ob upoštevanju delovnih mest v skladu s kadrovskim načrtom po širitvi; tretjič, število delovnih mest, ki se rezervirajo za nove države članice, se določi na dve tretjini zgornjega števila. Naslednja preglednica povzema izračune za širitve v letih , in Sporočilo g. Kinnocka v zvezi z zaposlovanjem uradnikov Komisije iz novih držav članic z dne 14. februarja 2003, C(2003) 436/5, sprejeto 19. februarja Natančneje, v sporočilu je bilo navedeno: Predlagani pristop se uporablja za 10 novih držav članic, ki bodo k Uniji pristopile 1. maja Vendar ga je mogoče uporabljati za katero koli novo državo članico. C(2003) 436/5 z dne 14. februarja 2003, seja Komisije C(2006) 5778, pisni postopek z dne 24. novembra SEC(2012) 436 final, zaključni pisni postopek z dne 11. julija

21 Število prebivalcev novih držav članic (1) 75,0 mio. 29,5 mio. 4,4 mio. Število prebivalcev dotedanjih držav članic (1) 378,7 mio. 459,3 mio. 502,5 mio. Število poslancev Evropskega parlamenta novih držav članic Število poslancev Evropskega parlamenta dotedanjih držav članic Število glasov novih držav članic v Svetu Število glasov dotedanjih držav članic v Svetu Ponder novih držav članic 21,6 % 7 % 1,5 % Ponder dotedanjih držav članic 78,4 % 93 % 98,5 % (1) Številke se med stolpci ne ujemajo, ker je Komisija ob pristopu skupine EU-10 uporabila podatke za leto 2001, ob pristopu skupine EU-2 podatke za leto 2005, za Hrvaško pa podatke za leto Izračun referenčne vrednosti za države članice Metoda izračuna je enaka kot za izračun ponderja skupine novih držav članic, vendar se nove države članice ne primerjajo z dotedanjimi, ampak samo med seboj. Uporaba metodologije v praksi Okvirna referenčna vrednost Cilj zaposlovanja za AD Cilj zaposlovanja za AST Češka 14,3 % Estonija 3,4 % Ciper 3,2 % Latvija 4,5 % Litva 7,0 % Madžarska 14,2 % Malta 2,4 % Poljska 39,0 % Slovenija 3,9 % Slovaška 8,1 % EU-10 (1) 100,0 % Bolgarija 34,0 % Romunija 66,0 % EU-2 (2) 100,0 % Hrvaška (3) n. r (1): EU-10 skupaj: 21,6 % EU-15 skupaj: 78,4 %. (2): EU-2 skupaj: 6,5 % EU-25 skupaj: 93,5 %. (3): Hrvaška: 1,5 % EU-27 skupaj: 98,5 %. 20

22 PRILOGA 4: Spreminjanje števila prebivalstva držav članic (razen UK) v primerjavi s 2001 Luksemburg ,1 % Ciper ,4 % Irska ,8 % Španija ,2 % Švedska ,7 % Malta ,7 % Belgija ,2 % Francija ,2 % Avstrija ,8 % Italija ,7 % Danska ,8 % Nizozemska ,7 % Finska ,6 % Slovenija ,7 % Češka ,2 % Portugalska ,2 % Slovaška ,3 % Poljska ,6 % Grčija ,7 % Nemčija ,3 % Madžarska ,4 % Hrvaška ,8 % Estonija ,4 % Bolgarija ,2 % Romunija ,2 % Latvija ,0 % Litva ,2 % Skupaj ,3 % Vir: Eurostat datum pridobitve podatkov: 23. januar

23 PRILOGA 5: Predlog za nove referenčne ravni: uporaba aritmetične metode Država članica Št. prebivalcev 2015 Aritmetični delež Sedeži v EP Aritmetični delež Ponderiranje glasov v Svetu Aritmetični delež Referenčna raven Malta ,1 % 6 0,9 % 3 0,9 % 0,6 % Luksemburg ,1 % 6 0,9 % 4 1,2 % 0,8 % Ciper ,2 % 6 0,9 % 4 1,2 % 0,8 % Estonija ,3 % 6 0,9 % 4 1,2 % 0,8 % Latvija ,4 % 8 1,2 % 4 1,2 % 1,0 % Slovenija ,5 % 8 1,2 % 4 1,2 % 1,0 % Litva ,7 % 11 1,6 % 7 2,2 % 1,5 % Hrvaška ,0 % 11 1,6 % 7 2,2 % 1,6 % Irska ,0 % 11 1,6 % 7 2,2 % 1,6 % Slovaška ,2 % 13 1,9 % 7 2,2 % 1,8 % Finska ,2 % 13 1,9 % 7 2,2 % 1,8 % Danska ,3 % 13 1,9 % 7 2,2 % 1,8 % Bolgarija ,6 % 17 2,5 % 10 3,1 % 2,4 % Avstrija ,9 % 18 2,7 % 10 3,1 % 2,6 % Švedska ,2 % 20 2,9 % 10 3,1 % 2,7 % Madžarska ,2 % 21 3,1 % 12 3,7 % 3,0 % Portugalska ,3 % 21 3,1 % 12 3,7 % 3,1 % Češka ,4 % 21 3,1 % 12 3,7 % 3,1 % Grčija ,4 % 21 3,1 % 12 3,7 % 3,1 % Belgija ,5 % 21 3,1 % 12 3,7 % 3,1 % Nizozemska ,8 % 26 3,8 % 13 4,0 % 3,9 % Romunija ,5 % 32 4,7 % 14 4,3 % 4,5 % Poljska ,6 % 51 7,5 % 27 8,4 % 8,2 % Španija ,5 % 54 8,0 % 27 8,4 % 8,9 % Italija ,7 % 73 10,8 % 29 9,0 % 11,2 % Francija ,0 % 74 10,9 % 29 9,0 % 11,6 % Nemčija ,3 % 96 14,2 % 29 9,0 % 13,8 % Skupaj ,0 % ,0 % ,0 % 100,0 % 22

24 Priloga 6: Porazdelitev nevodstvenih uslužbencev AD v GD za prevajanje (DGT) in GD za tolmačenje (SCIC) 1. januarja 2017 Preb. 2015, poslanci v EP in glasovi v Svetu AD5 AD14 nevodstveni uslužbenci DGT in SCIC Referenčna raven Absolutno Znatno neravnovesje, če je raven pod Cilji v številu uslužbencev (2017) Absolutno Znatno neravnovesje, če je število pod Dejansko stanje 1. januarja 2017 Število Odstotek 23 Presežek ali primanjkljaj glede na cilj Število (2017) Odstotek od ciljne vrednosti Ugotovljeno znatno neravnovesje? Belgija 3,1 % 2,5 % ,3 % % Bolgarija 2,4 % 1,9 % ,7 % % Češka 3,1 % 2,5 % ,9 % % Danska 1,8 % 1,4 % ,2 % % Nemčija 13,8 % 11,1 % ,1 % % DA Estonija 0,8 % 0,6 % ,3 % % Irska 1,6 % 1,3 % ,0 % % Grčija 3,1 % 2,5 % ,1 % % Španija 8,9 % 7,1 % ,1 % % DA Francija 11,6 % 9,3 % ,8 % % DA Hrvaška 1,6 % 1,3 % ,9 % % Italija 11,2 % 8,9 % ,4 % % DA Ciper 0,8 % 0,6 % ,2 % % DA Latvija 1,0 % 0,8 % ,5 % % Litva 1,5 % 1,2 % ,5 % % Luksemburg 0,8 % 0,6 % ,1 % % DA Madžarska 3,0 % 2,4 % ,7 % % Malta 0,6 % 0,5 % ,9 % % Nizozemska 3,9 % 3,1 % ,0 % % DA Avstrija 2,6 % 2,0 % ,6 % % DA Poljska 8,2 % 6,5 % ,2 % % DA Portugalska 3,1 % 2,4 % ,4 % % Romunija 4,5 % 3,6 % ,9 % % Slovenija 1,0 % 0,8 % ,6 % % Slovaška 1,8 % 1,4 % ,5 % % Finska 1,8 % 1,4 % ,6 % % Švedska 2,7 % 2,2 % ,4 % %

25 24

26 Priloga 7a: Porazdelitev uslužbencev AD5 AD8 v drugih službah kot GD za prevajanje (DGT) ali GD za tolmačenje (SCIC) 1. januarja 2017 Preb. 2015, poslanci v EP in glasovi v Svetu AD5 AD8 izven DGT in SCIC Referenčna raven Absolutno Znatno neravnovesje, če je raven pod Cilji v številu uslužbencev (2017) Absolutno Znatno neravnovesje, če je število pod Dejansko stanje 1. januarja 2017 Število 25 Odstotek Presežek ali primanjkljaj glede na cilj Število (2017) Odstotek od ciljne vrednosti Ugotovljeno znatno neravnovesje? Belgija 3,1 % 2,5 % ,1 % % Bolgarija 2,4 % 1,9 % ,1 % % Češka 3,1 % 2,5 % ,2 % % Danska 1,8 % 1,4 % ,6 % % DA Nemčija 13,8 % 11,1 % ,4 % % DA Estonija 0,8 % 0,6 % ,9 % % Irska 1,6 % 1,3 % ,7 % % DA Grčija 3,1 % 2,5 % ,4 % % Španija 8,9 % 7,1 % ,5 % % Francija 11,6 % 9,3 % ,4 % % DA Hrvaška 1,6 % 1,3 % ,2 % % Italija 11,2 % 8,9 % ,5 % % Ciper 0,8 % 0,6 % ,8 % % Latvija 1,0 % 0,8 % ,1 % % Litva 1,5 % 1,2 % ,8 % % Luksemburg 0,8 % 0,6 % ,0 % 32 0 % DA Madžarska 3,0 % 2,4 % ,2 % % Malta 0,6 % 0,5 % ,7 % % Nizozemska 3,9 % 3,1 % ,9 % % DA Avstrija 2,6 % 2,0 % ,5 % % DA Poljska 8,2 % 6,5 % ,0 % % Portugalska 3,1 % 2,4 % ,4 % % DA Romunija 4,5 % 3,6 % ,7 % % Slovenija 1,0 % 0,8 % ,2 % % Slovaška 1,8 % 1,4 % ,9 % % Finska 1,8 % 1,4 % ,7 % % DA Švedska 2,7 % 2,2 % ,9 % % DA

27 26

28 Priloga 7b: Porazdelitev uslužbencev AD9 AD12 v drugih službah kot GD za prevajanje (DGT) ali GD za tolmačenje (SCIC) 1. januarja 2017 Preb. 2015, poslanci v EP in glasovi v Svetu Nevodstveni uslužbenci AD9 AD12 izven DGT in SCIC Referenčna raven Absolutno Znatno neravnovesje, če je raven pod Cilji v številu uslužbencev (2017) Absolutno Znatno neravnovesje, če je število pod Dejansko stanje 1. januarja 2017 Število Odstotek 27 Presežek ali primanjkljaj glede na cilj Število (2017) Odstotek od ciljne vrednosti Ugotovljeno znatno neravnovesje? Belgija 3,1 % 2,5 % ,4 % % Bolgarija 2,4 % 1,9 % ,2 % 87 8 % DA Češka 3,1 % 2,5 % ,7 % % DA Danska 1,8 % 1,4 % ,8 % % Nemčija 13,8 % 11,1 % ,7 % % Estonija 0,8 % 0,6 % ,6 % % DA Irska 1,6 % 1,3 % ,9 % % Grčija 3,1 % 2,5 % ,1 % % Španija 8,9 % 7,1 % ,5 % % Francija 11,6 % 9,3 % ,8 % % Hrvaška 1,6 % 1,3 % ,1 % 59 5 % DA Italija 11,2 % 8,9 % ,2 % % Ciper 0,8 % 0,6 % ,5 % 9 69 % DA Latvija 1,0 % 0,8 % ,5 % % DA Litva 1,5 % 1,2 % ,0 % % DA Luksemburg 0,8 % 0,6 % ,5 % % DA Madžarska 3,0 % 2,4 % ,1 % % DA Malta 0,6 % 0,5 % ,4 % 8 68 % DA Nizozemska 3,9 % 3,1 % ,0 % % Avstrija 2,6 % 2,0 % ,1 % % Poljska 8,2 % 6,5 % ,1 % % DA Portugalska 3,1 % 2,4 % ,7 % % Romunija 4,5 % 3,6 % ,6 % % DA Slovenija 1,0 % 0,8 % ,7 % 9 76 % DA Slovaška 1,8 % 1,4 % ,9 % % DA Finska 1,8 % 1,4 % ,3 % % Švedska 2,7 % 2,2 % ,5 % %

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

LOGO

LOGO DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) Davčna številka po vsebini: 1. AT Avstrija https://www.bmf.gv.at/steuern/_start.htm ni na voljo 2. BE Belgija http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/ https://www.checkdoc.be/checkdoc/homepage.do

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne o določitvi ukrepov za pripravo seznama os EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.10.2018 C(2018) 6665 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU).../ z dne 15.10.2018 o določitvi ukrepov za pripravo seznama oseb, ki so v sistemu vstopa/izstopa (SVI) identificirane

Prikaži več

ENV2:

ENV2: . Kazalo. KAZALO.... UVOD... 3. ANALIZA POPULACIJE DRŽAV EU...5 4. VSEBINSKE UGOTOVITVE...8 5. LITERATURA... . Uvod Vir podatkov za izdelavo statistične naloge je Eurostat ali Statistični urad Evropske

Prikaži več

Povracila-stroskov-julij-2011

Povracila-stroskov-julij-2011 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop poročanja za podatke iz leta 2016 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela družbo

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 18.10.2018 COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

PRILOGA 1 A ZAVEZANEC: Številka izdaje: Priloga 1 B ZADEVA: OBRAZEC B1 ZA IZRAČUN NAJVIŠJE DOVOLJENE CENE ZDRAVILA NA DEBELO Lauer-Taxe (spletni vir ali elektronska izdaja) C ABDA Datenbank D Vidal (spletni

Prikaži več

SELECTION D’AGENTS TEMPORAIRES

SELECTION D’AGENTS TEMPORAIRES IZBOR ZAČASNEGA OSEBJA ZA GENERALNI DIREKTORAT ZA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJO Evropska komisija razpisuje izbor za delovno mesto uslužbenca AD v Generalnem direktoratu za podjetništvo in industrijo, in

Prikaži več

210X297

210X297 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Slovenian HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Povzetek Evropske države so v zadnjih desetletjih dosegle velik napredek na področju

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

untitled

untitled 2. poglavje: Povprečni dosežki po področjih matematike PODPOGLAVJA 2.1 Kakšne so razlike v dosežkih po posameznih področjih matematike? 2.2 Razlike med učenci in učenkami v dosežkih po področjih matematike

Prikaži več

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks:

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: +386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat) +386 5 297 67 68 (Oddelek

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

SL Hiter pregled primera Dodelitev finančnih sredstev kohezijske politike državam članicam za obdobje marec 2019

SL Hiter pregled primera Dodelitev finančnih sredstev kohezijske politike državam članicam za obdobje marec 2019 SL Hiter pregled primera Dodelitev finančnih sredstev kohezijske politike državam članicam za obdobje 2021 2027 marec 2019 2 Vsebina Odstavek Glosar Povzetek I VII Uvod 01 02 Načela dodeljevanja in pregled

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA SOFINA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:  RAZPIS ZA SOFINA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx) ČAS JE ZA NAŠE PLAČE Mag. Andreja Poje, izvršna sekretarka Ljubljana, 16. 2. 217 KRIZE JE ZA NEKATERE KONEC RastBDP, rastzaposlenosti, izboljšujese poslovanjegd, netočistidobički, povečuje se pruktivnost,

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije: Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016)

Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije: Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016) Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education STATISTIČNI PODATKI O INKLUZIVNEM

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji E

SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji E 21.6.2005 SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija V skladu s členom 2 Pogodbe o pristopu

Prikaži več

1

1 Vsebina je nastala v okviru dejavnosti projekta Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij, ki ga omogoča sofinanciranje Evropskega socialnega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANO

Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANO Uradni list C 149 Evropske unije Letnik 62 Slovenska izdaja Informacije in objave 30. april 2019 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE Svet 2019/C 149/01

Prikaži več

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks:

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks: STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks: +386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat) +386 5 297 67 68 (Oddelek

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2011) 585 konč. POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o uporabi Direktive Sveta 2003/109/ES o stat

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2011) 585 konč. POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o uporabi Direktive Sveta 2003/109/ES o stat EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.9.2011 COM(2011) 585 konč. POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o uporabi Direktive Sveta 2003/109/ES o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop za poročanje o podatkih iz leta 2017 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a Erasmus Intenzivni Programi Delavnica za prijavitelje 2013 mag. Robert Marinšek Program VŽU kje najdemo projekte IP 2/ 28 Namen IP Učinkovito, večnacionalno poučevanje, teme, ki se sicer ne poučujejo,

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc

Microsoft Word - SI_Common Communication_kor.doc Splošno sporočilo o izvršitvi sodbe v zadevi IP Translator 2. maj 2013 Sodišče je 19. junija 2012 izreklo sodbo v zadevi C-307/10»IP Translator«in tako odgovorilo na predložena vprašanja: 1. Direktivo

Prikaži več

Obvestilo o prostem delovnem mestu Upravni direktor Eurojusta Začasni uslužbenec razreda AD 14 - Haag Opravilna številka 17/EJ/01 Prijave pošljite naj

Obvestilo o prostem delovnem mestu Upravni direktor Eurojusta Začasni uslužbenec razreda AD 14 - Haag Opravilna številka 17/EJ/01 Prijave pošljite naj Obvestilo o prostem delovnem mestu Upravni direktor Eurojusta Začasni uslužbenec razreda AD 14 - Haag Opravilna številka 17/EJ/01 Prijave pošljite najpozneje 17. marca 2017 do polnoči po srednjeevropskem

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 687 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Ocena napredka držav članic pri izpolnjevan

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 687 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Ocena napredka držav članic pri izpolnjevan EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 23.11.2017 COM(2017) 687 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Ocena napredka držav članic pri izpolnjevanju nacionalnih ciljev glede energijske učinkovitosti

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

SANTE/10865/2017-EN

SANTE/10865/2017-EN EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.11.2017 C(2017) 7431 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 10.11.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

CL2010D0372SL bi_cp 1..1

CL2010D0372SL bi_cp 1..1 2010D0372 SL 11.01.2014 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B SKLEP KOMISIJE z dne 18. junija 2010 o uporabi

Prikaži več

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od /3 do 5/6 Ljubljana, 6. april 7 Avtor: Luka Kronegger Kazalo Tabele 3 Slike 5 Uvod 7 Odhajajoči mobilni študenti.

Prikaži več

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE Prosto delovno mesto uradnika za IKT projektni vodja (pogodbeni uslužbenec, FG IV) v Evropskem azilnem podpornem uradu (EASO) ŠT. SKLICA: EASO/2019/CA/005 Objava Naziv funkcije zunanja uradnik za IKT projektni

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev POVEČANJE ZAKONSKIH PREDNOSTI V KORIST EMAS REGISTRACIJI Projekt Delavnica: SHEMA EMAS V SLOVENIJI dr. KLAVDIJA RIŽNAR 14. september 2017, Ljubljana PREDSTAVITEV Znanstveno-raziskovalno središče Bistra

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

Kratka predstavitev EU

Kratka predstavitev EU OŠ Dr. Aleš Bebler Primož, Hrvatini Evropska Unija Možnosti in priložnosti mladih Seminarska naloga pri predmetu geografija Kolomban, 25.11.2007 Mentorica: Verica Peterle Grahonja Izdelal: Saško Lončina,

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 3.9.2015 A8-0230/15 15 Uvodna izjava F F. ker je za to, da se bolje zavarujejo demokracija, pravna država in temeljne pravice, potrebna revizija Pogodb EU; F. ker je za to, da se bolje zavarujeta nacionalna

Prikaži več

31999L0037_001sl

31999L0037_001sl 07/Zv. 4 351 31999L0037 1.6.1999 URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI L 138/57 DIREKTIVA SVETA 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE ob upoštevanju

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Pridelava in poraba žita v Sloveniji, Svetu in EU Marjeta Bizjak Direktorat za kmetijstvo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ljubljana, 25. 11. 2015 Vsebina Splošni podatki o kmetijstvu

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni

Prikaži več

Matej Čehovin

Matej Čehovin UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO VLOGA UKREPA TEHNIČNE POMOČI PRI ČRPANJU SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE Ljubljana, maj 2016 KATARINA KAVČIČ IZJAVA O AVTORSTVU Podpisana

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA MOBILN

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:  RAZPIS ZA MOBILN VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Europa,

Svet Evropske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Europa, Svet Evrpske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Eurpa, Bruselj 3. in 4. julij 2019 (10.00, 9.00) SREDA, 3.

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave TIMSS 2007, smo s preizkusi znanja preverjali znanje

3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave TIMSS 2007, smo s preizkusi znanja preverjali znanje 3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave, smo s preizkusi znanja preverjali znanje različnih matematičnih vsebin na več kognitivnih področjih. Naloge

Prikaži več

ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija

ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija 3 19 Slovenija Napoved zaposlovanja ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja za tretje četrtletje 19 je bila v Sloveniji opravljena na reprezentativnem

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

Tvoja prva zaposlitev EURES Vodnik za iskalce zaposlitve in delodajalce

Tvoja prva zaposlitev EURES Vodnik za iskalce zaposlitve in delodajalce Tvoja prva zaposlitev EURES 2014-2015 Vodnik za iskalce zaposlitve in delodajalce eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Socialna Evropa Tvoja prva zaposlitev EURES Enostavnejše - gibanje

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več