SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih"

Transkripcija

1 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 5.1 in 5.2 in členov 12.1 in 14.3 Statuta, ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 479/2009 z dne 25. maja 2009 o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti ( 1 ), ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji ( 2 ), ob upoštevanju naslednjega: (1) Evropski sistem centralnih bank (ESCB) potrebuje za izpolnjevanje svojih nalog celovito in zanesljivo statistiko državnih financ (SDF), med drugim za denarno in ekonomsko analizo, spremljanje vzdržnosti javnih financ in pripravo napovedi. (2) Izvršilni odbor Evropske centralne banke je na podlagi člena 8 Smernice ECB/2013/23 ( 3 ) upravičen, da izvede tehnične spremembe prilog k Smernici ECB/2013/23, pod pogojem, da te spremembe ne spremenijo osnovnega konceptualnega okvira niti ne vplivajo na breme poročanja. (3) Potrebne so spremembe zahtev za poročanje v skladu s Smernico ECB/2013/23, da se doseže večja harmonizacija virov podatkov med državami članicami euroobmočja in med nizi podatkov. To bo omogočilo temeljitejšo analizo ter olajšalo primerjavo letnih in četrtletnih statističnih podatkov z napovedmi istih spremenljivk. (4) Zato je treba Smernico ECB/2013/23 ustrezno spremeniti SPREJEL NAEDNJO SMERNICO: Člen 1 Spremembe Prilogi I in II k Smernici ECB/2013/23 se nadomestita z besedilom iz Priloge k tej smernici. Člen 2 Začetek učinkovanja 1. Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro. 2. Centralne banke Eurosistema ravnajo v skladu s to smernico od 1. septembra ( 1 ) UL L 145, , str. 1. ( 2 ) UL L 174, , str. 1. ( 3 ) Smernica ECB/2013/23 z dne 25. julija 2013 o statistiki državnih financ (UL L 2, , str. 12).

2 L 153/ Člen 3 Naslovniki Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema. V Frankfurtu na Majni, 24. aprila 2018 Za Izvršilni odbor ECB Predsednik ECB Mario DRAGHI

3 L 153/163 PRILOGA PRILOGA I ZAHTEVE ZA POROČANJE PODATKOV Statistični podatki o prihodkih, izdatkih in primanjkljaju/presežku Tabela 1A Primanjkljaj ( ) ali presežek (+) 1 = = Centralna država 2 Regionalna država 3 Lokalna država 4 Skladi socialne varnosti 5 Skupni prihodki 6 = Skupni tekoči prihodki 7 = Tekoči davki na dohodek, premoženje itd. 8 Davki na proizvodnjo in uvoz 9 Davki na proizvode 10 od tega: davek na dodano vrednost (DDV) 11 Drugi davki na proizvodnjo 12 Neto socialni prispevki 13 od tega: dejanski socialni prispevki delodajalcev 14 od tega: dejanski socialni prispevki gospodinjstev 15 Prodaja 16 Drugi tekoči prihodki 17 od tega: aktivne obresti 18 Skupni kapitalski prihodki 19 od tega: davki na kapital 20 Skupni izdatki 21 = Skupni tekoči izdatki 22 = Vmesna potrošnja 23 Sredstva za zaposlene 24 od tega: plače 25 Pasivne obresti 26 Obveznosti iz subvencij 27 Socialni prejemki razen socialnih transferjev v naravi 28 Socialni transferji v naravi kupljena tržna proizvodnja 29 Drugi tekoči izdatki 30

4 L 153/ Skupni kapitalski izdatki 31 = Bruto investicije v osnovna sredstva 32 Druge neto pridobitve nefinančnih sredstev in spremembe zalog 33 Obveznosti iz kapitalskih transferjev 34 Pojasnjevalne postavke: Kapitalski transferji na osnovi odmerjenih davkov in socialnih prispevkov, ki verjetno ne bodo pobrani 35 Tabela 1B Prihodki proračuna Evropske unije (EU) in Evropskega razvojnega sklada (ERS) iz države članice 1 = Davki na proizvodnjo in uvoz 2 Tekoče mednarodno sodelovanje 3 Raznovrstni tekoči transferji in lastna sredstva EU 4 od tega: tretji lastni vir iz DDV 5 od tega: četrti lastni vir iz bruto nacionalnega dohodka 6 Kapitalski transferji 7 Izdatki proračuna EU v državi članici 8 = Subvencije 9 Tekoči transferji državi 10 Tekoči transferji nedržavnim enotam 11 Kapitalski transferji državi 12 Kapitalski transferji nedržavnim enotam 13 Stroški pobiranja lastnih sredstev 14 Stanje države članice v razmerju do proračuna EU in ERS (neto prejemnik +, neto plačnik ) 15 = 8 1 Tabela 1C Izdatki za končno potrošnjo 1 = = [1A.23] + [1A.24] + [1A.29] [1A.16] Izdatki za individualno potrošnjo 2 Izdatki za kolektivno potrošnjo 3 Potrošnja stalnega kapitala 4 Plačani davki na proizvodnjo minus prejete subvencije 5 Neto poslovni presežek 6

5 L 153/165 Pojasnjevalne postavke: Izdatki za končno potrošnjo po cenah predhodnega leta 7 Bruto investicije v osnovna sredstva po cenah predhodnega leta 8 Bruto domači proizvod (BDP) po tekočih cenah 9 BDP po cenah predhodnega leta 10 Tekoči davki na dohodek, premoženje itd., ki jih plačajo družbe državi in tujini 11 Tekoči davki na dohodek, premoženje itd., ki jih plačajo gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva, državi in tujini 12 Statistični podatki o uskladitvi primanjkljaja in dolga Tabela 2A Uskladitev med finančnimi in nefinančnimi računi 1 = [1A.1] 2 Neto finančne transakcije (konsolidirane) 2 = 3 17 Finančna sredstva (konsolidirana) 3 = Denarno zlato in posebne pravice črpanja (PPČ) 4 Gotovina in vloge 5 Dolžniški vrednostni papirji 6 Kratkoročna posojila 7 Dolgoročna posojila 8 Lastniški kapital in delnice ali enote investicijskih skladov 9 Privatizacije (neto) 10 Vložki lastniškega kapitala (neto) 11 Drugo 12 Sheme zavarovanja ter pokojninske in standardizirane jamstvene sheme 13 Izvedeni finančni instrumenti in delniške opcije za zaposlene 14 Druge terjatve 15 od tega: davki in socialni prispevki 16 Obveznosti (konsolidirane) 17 = Denarno zlato in PPČ 18 Gotovina in vloge 19 Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji 20 Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji 21 Kratkoročna posojila 22 Dolgoročna posojila 23

6 L 153/ Lastniški kapital in delnice ali enote investicijskih skladov 24 Sheme zavarovanja ter pokojninske in standardizirane jamstvene sheme 25 Izvedeni finančni instrumenti in delniške opcije za zaposlene 26 Druge obveznosti 27 Potreba države po zadolževanju 28 = = = 1 [1A.1] od tega: dolgoročna 29 Dolg, denominiran v nacionalni valuti 30 Dolg, denominiran v valutah držav članic euroobmočja 31 Dolg, denominiran v drugih valutah 32 Drugi tokovi javnega dolga 33 = Učinki prevrednotenja 34 = Apreciacija in depreciacija dolga v tuji valuti 35 Drugi učinki prevrednotenja (razlike v primerjavi z nominalno vrednostjo) 36 = Druge spremembe obsega 37 Sprememba javnega dolga 38 = = 1 [1A.1] = [3A.1] [T] [3A.1] [T 1] Pojasnjevalne postavke: Neto prevzem obveznosti iz posojil, ki jih odobri centralna banka 39 Je ni. Tabela 2B Statistični podatki o javnem dolgu Tabela 3A Javni dolg (konsolidiran) 1 = = = = = Gotovina in vloge 2 Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji 3 Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji 4 Kratkoročna posojila 5 Dolgoročna posojila 6

7 L 153/167 Dolg v imetništvu rezidentov države članice 7 = Centralna banka 8 Druge denarne finančne institucije 9 Druge finančne institucije 10 Drugi rezidenti 11 Dolg v imetništvu nerezidentov države članice 12 Dolg, denominiran v nacionalni valuti 13 Dolg, denominiran v valutah držav članic euroobmočja 14 Dolg, denominiran v drugih valutah 15 Kratkoročni dolg 16 Dolgoročni dolg 17 od tega: s spremenljivo obrestno mero 18 Preostala zapadlost do enega leta 19 Preostala zapadlost nad enim letom in do pet let 20 od tega: s spremenljivo obrestno mero 21 Preostala zapadlost nad pet let 22 od tega: s spremenljivo obrestno mero 23 Pojasnjevalne postavke: Povprečna preostala zapadlost dolga 24 Javni dolg brezkuponske obveznice 25 Javni dolg posojila, ki jih odobri centralna banka 26 Tabela 3B Javni dolg (nekonsolidiran med podsektorji) 1 = Konsolidacijski elementi 2 = = Gotovina in vloge 3 Kratkoročni vrednostni papirji 4 Dolgoročni vrednostni papirji 5 Posojila 6 Dolg, ki ga izda centralna država (konsolidiran) 7 dolg v imetništvu regionalne države 8 dolg v imetništvu lokalne države 9 dolg v imetništvu skladov socialne varnosti 10 Dolg, ki ga izda regionalna država (konsolidiran) 11 dolg v imetništvu centralne države 12 dolg v imetništvu lokalne države 13 dolg v imetništvu skladov socialne varnosti 14

8 L 153/ Dolg, ki ga izda lokalna država (konsolidiran) 15 dolg v imetništvu centralne države 16 dolg v imetništvu regionalne države 17 dolg v imetništvu skladov socialne varnosti 18 Dolg, ki ga izdajo skladi socialne varnosti (konsolidiran) 19 dolg v imetništvu centralne države 20 dolg v imetništvu regionalne države 21 dolg v imetništvu lokalne države 22 PRILOGA II METODOLOŠKE OPREDELITVE 1. Opredelitev sektorjev in podsektorjev Sektorji in podsektorji v ESR 2010 Celotno gospodarstvo S.1 Nefinančne družbe S.11 Finančne družbe S.12 Centralna banka S.121 Institucije, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke S.122 Skladi denarnega trga S.123 Investicijski skladi razen skladov denarnega trga S.124 Drugi finančni posredniki razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov S.125 Izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti S.126 Lastne finančne institucije in posojilodajalci S.127 Zavarovalne družbe S.128 Pokojninski skladi S.129 Denarne finančne institucije S S S.123 Država S.13 Centralna država (razen skladov socialne varnosti) S.1311 Regionalna država (razen skladov socialne varnosti) S.1312 Lokalna država (razen skladov socialne varnosti) S.1313 Skladi socialne varnosti S.1314 Gospodinjstva S.14

9 L 153/169 Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva S.15 Tujina S.2 Države članice ter institucije in organi Evropske unije (EU) S.21 Države članice EU S.211 Institucije in organi EU S.212 Evropska centralna banka (ECB) S.2121 Evropske institucije in organi razen ECB S.2122 Države nečlanice in mednarodne organizacije, ki niso rezidenti EU S Opredelitve kategorij ( 1 ) ( 2 ) Tabela 1A 1. Primanjkljaj ( ) ali presežek (+) [1A.1] je enako neto posojanje (+)/neto izposojanje ( ) (B.9) v S.13, je enako skupni prihodki [1A.6] minus skupni izdatki [1A.21] in je enako primanjkljaj ( ) ali presežek (+) centralne države [1A.2] plus primanjkljaj ( ) ali presežek (+) regionalne države [1A.3] plus primanjkljaj ( ) ali presežek (+) lokalne države [1A.4] plus primanjkljaj ( ) ali presežek (+) skladov socialne varnosti [1A.5]. 2. Primanjkljaj ( ) ali presežek (+) centralne države [1A.2] je enako neto posojanje (+)/neto izposojanje ( ) (B.9) v S Primanjkljaj ( ) ali presežek (+) regionalne države [1A.3] je enako neto posojanje (+)/neto izposojanje ( ) (B.9) v S Primanjkljaj ( ) ali presežek (+) lokalne države [1A.4] je enako neto posojanje (+)/neto izposojanje ( ) (B.9) v S Primanjkljaj ( ) ali presežek (+) skladov socialne varnosti [1A.5] je enako neto posojanje (+)/neto izposojanje ( ) (B.9) v S Skupni prihodki [1A.6] je enako skupni tekoči prihodki [1A.7] plus skupni kapitalski prihodki [1A.19]. 7. Skupni tekoči prihodki [1A.7] je enako tekoči davki na dohodek, premoženje itd. [1A.8] plus davki na proizvodnjo in uvoz [1A.9] plus neto socialni prispevki [1A.13] plus prodaja [1A.16] plus drugi tekoči prihodki [1A.17]. 8. Tekoči davki na dohodek, premoženje itd. [1A.8] je enako tekoči davki na dohodek, premoženje itd. (D.5), prikazani med viri v S Davki na proizvodnjo in uvoz [1A.9] je enako davki na proizvodnjo in uvoz (D.2), prikazani med viri v S Davki na proizvode [1A.10] je enako davki na proizvode (D.21), prikazani med viri v S Davki na proizvodnjo in uvoz, od tega davek na dodano vrednost (DDV) [1A.11], je enako davki tipa davka na dodano vrednost (D.211), prikazani med viri v S Drugi davki na proizvodnjo [1A.12] je enako drugi davki na proizvodnjo (D.29), prikazani med viri v S Neto socialni prispevki [1A.13] je enako neto socialni prispevki (D.61), prikazani med viri v S Neto socialni prispevki, od tega dejanski socialni prispevki delodajalcev [1A.14], je enako dejanski socialni prispevki delodajalcev (D.611), prikazani med viri v S Neto socialni prispevki, od tega dejanski socialni prispevki gospodinjstev [1A.15], je enako dejanski socialni prispevki gospodinjstev (D.613), prikazani med viri v S.13. ( 1 ) [x.y] se nanaša na številko kategorije y v tabeli x. ( 2 ) Pojem kategorije se nanaša na sektor države, razen če je določeno drugače.

10 L 153/ Prodaja [1A.16] je enako tržna proizvodnja (P.11) plus proizvodnja za lastno končno porabo (P.12) plus plačila za netržno proizvodnjo (P.131), prikazana med viri v S Drugi tekoči prihodki [1A.17] je enako dohodek od lastnine (D.4) plus drugi tekoči transferji (D.7), prikazani med viri v S.13, razen obresti (D.41), ki so viri v S.13 in tudi porabe v S.13, plus prejemki drugih subvencij na proizvodnjo (D.39), ki so porabe v S Drugi tekoči prihodki, od tega aktivne obresti [1A.18], je enako obresti (D.41), prikazane med viri v S.13 in porabami vseh sektorjev, razen S Skupni kapitalski prihodki [1A.19] je enako terjatve iz kapitalskih transferjev (D.9), prikazane med spremembami obveznosti in neto vrednosti v S.13 ter prikazane kot kapitalski transferji, ki jih plačajo vsi sektorji, razen S Skupni kapitalski prihodki, od tega davki na kapital [1A.20], je enako davki na kapital (D.91), prikazani med spremembami obveznosti in neto vrednosti v S Skupni izdatki [1A.21] je enako skupni tekoči izdatki [1A.22] plus skupni kapitalski izdatki [1A.31]. 22. Skupni tekoči izdatki [1A.22] je enako vmesna potrošnja [1A.23] plus sredstva za zaposlene [1A.24] plus pasivne obresti [1A.26] plus obveznosti iz subvencij [1A.27] plus socialni prejemki razen socialnih transferjev v naravi [1A.28] plus socialni transferji v naravi kupljena tržna proizvodnja [1A.29] plus drugi tekoči izdatki [1A.30]. 23. Vmesna potrošnja [1A.23] je enako vmesna potrošnja (P.2), prikazana med porabami v S Sredstva za zaposlene [1A.24] je enako sredstva za zaposlene (D.1), prikazana med porabami v S Sredstva za zaposlene, od tega plače [1A.25], je enako plače (D.11), prikazane med porabami v S Pasivne obresti [1A.26] je enako obresti (D.41), prikazane med porabami v S.13 in viri vseh sektorjev, razen S Obveznosti iz subvencij [1A.27] je enako minus subvencije ( D.3), prikazane med viri v S Socialni prejemki razen socialnih transferjev v naravi [1A.28] je enako socialni prejemki razen socialnih transferjev v naravi (D.62), prikazani med porabami v S Socialni transferji v naravi kupljena tržna proizvodnja [1A.29] je enako socialni transferji v naravi, povezani s tržno proizvodnjo, ki jo je kupila država (D.632), prikazani med porabami v S Drugi tekoči izdatki [1A.30] je enako tekoči davki na dohodek, premoženje itd. (D.5) plus drugi davki na proizvodnjo (D.29) plus dohodek od lastnine (D.4) razen obresti (D.41) plus drugi tekoči transferji (D.7) plus popravek za spremembo pokojninskih pravic (D.8), prikazan med porabami v S Skupni kapitalski izdatki [1A.31] je enako bruto investicije v osnovna sredstva [1A.32] plus druge neto pridobitve nefinančnih sredstev in spremembe zalog [1A.33] plus obveznosti iz kapitalskih transferjev [1A.34]. 32. Bruto investicije v osnovna sredstva [1A.32] je enako bruto investicije v osnovna sredstva (P.51g), prikazane med spremembami sredstev v S Druge neto pridobitve nefinančnih sredstev in spremembe zalog [1A.33] je enako spremembe zalog (P.52) plus pridobitve minus odtujitve vrednostnih predmetov (P.53) plus pridobitve minus odtujitve nefinančnih neproizvedenih sredstev (NP), prikazane med spremembami sredstev v S Obveznosti iz kapitalskih transferjev [1A.34] je enako obveznosti iz kapitalskih transferjev (D.9), prikazane med spremembami obveznosti in neto vrednosti v S.13 ter prikazane kot kapitalski transferji, ki jih prejmejo vsi sektorji razen S Kapitalski transferji na osnovi odmerjenih davkov in socialnih prispevkov, ki verjetno ne bodo pobrani [1A.35], je enako kapitalski transferji na osnovi odmerjenih davkov in socialnih prispevkov, ki verjetno ne bodo pobrani (D.995), prikazani med spremembami obveznosti in neto vrednosti v S.13.

11 L 153/171 Tabela 1B 1. Prihodki proračuna Evropske unije (EU) in Evropskega razvojnega sklada (ERS) iz države članice [1B.1] je enako davki na proizvodnjo in uvoz (D.2), prejeti v proračun EU [1B.2], plus tekoče mednarodno sodelovanje (D.74), ki ga plača država v proračun EU in ERS [1B.3], plus raznovrstni tekoči transferji (D.75) in lastna sredstva EU (D.76), ki jih plača država v proračun EU [1B.4], plus kapitalski transferji (D.9), ki jih plača država v proračun EU [1B.7]. 2. Davki na proizvodnjo in uvoz [1B.2] je enako davki na proizvodnjo in uvoz (D.2), prikazani med viri proračuna EU. 3. Tekoče mednarodno sodelovanje [1B.3] je enako tekoče mednarodno sodelovanje (D.74), prikazano med viri proračuna EU in ERS ter porabami v S Raznovrstni tekoči transferji in lastna sredstva EU [1B.4] je enako raznovrstni tekoči transferji (D.75) plus lastna sredstva EU iz davka na dodano vrednost (DDV) in bruto nacionalnega dohodka (BND) (D.76), prikazani med viri proračuna EU in porabami v S Raznovrstni tekoči transferji in lastna sredstva EU, od tega tretji lastni vir iz DDV [1B.5], je enako tretji lastni vir iz DDV (D.761), prikazan med viri proračuna EU in porabami v S Raznovrstni tekoči transferji in lastna sredstva EU, od tega četrti lastni vir iz BND [1B.6], je enako četrti lastni vir iz BND (D.762), prikazan med viri proračuna EU in porabami v S Kapitalski transferji [1B.7] je enako obveznosti iz kapitalskih transferjev (D.9), prikazane med spremembami obveznosti in neto vrednosti v S.13 ter prikazane kot kapitalski transferji, prejeti v proračun EU. 8. Izdatki proračuna EU v državi članici [1B.8] je enako subvencije (D.3), ki se plačajo iz proračuna EU [1B.9], plus drugi tekoči transferji (D.7), ki se plačajo iz proračuna EU državi [1B.10], plus drugi tekoči transferji (D.7), ki se plačajo iz proračuna EU nedržavnim enotam [1B.11], plus kapitalski transferji (D.9), ki se plačajo iz proračuna EU državi [1B.12], plus kapitalski transferji (D.9), ki se plačajo iz proračuna EU nedržavnim enotam [1B.13], plus stroški pobiranja lastnih sredstev [1B.14]. 9. Subvencije [1B.9] je enako subvencije (D.3), prikazane med porabami proračuna EU. 10. Tekoči transferji državi [1B.10] je enako tekoče mednarodno sodelovanje (D.74) plus raznovrstni tekoči transferji (D.75), prikazani med viri v S.13 in porabami proračuna EU. 11. Tekoči transferji nedržavnim enotam [1B.11] je enako raznovrstni tekoči transferji (D.75), prikazani med porabami proračuna EU in viri vseh sektorjev, razen S Kapitalski transferji državi [1B.12] je enako terjatve iz kapitalskih transferjev (D.9), prikazane med spremembami obveznosti in neto vrednosti v S.13 ter prikazane kot kapitalski transferji, ki se plačajo iz proračuna EU. 13. Kapitalski transferji nedržavnim enotam [1B.13] je enako obveznosti iz kapitalskih transferjev (D.9), prikazane med spremembami obveznosti in neto vrednosti vseh sektorjev, razen S.13, ter prikazane kot kapitalski transferji, ki se plačajo iz proračuna EU. 14. Stroški pobiranja lastnih sredstev [1B.14] so tisti del netržne proizvodnje (P.13), prikazan med viri v S.13, ki predstavlja stroške pobiranja lastnih sredstev, ki se plačajo iz proračuna EU. 15. Stanje države članice v razmerju do proračuna EU in ERS (neto prejemnik +, neto plačnik ) [1B.15] je enako izdatki proračuna EU v državi članici [1B.8] minus prihodki proračuna EU in ERS iz države članice [1B.1]. Tabela 1C 1. Izdatki za končno potrošnjo [1C.1] je enako izdatki za končno potrošnjo (P.3), prikazani med porabami v S Izdatki za individualno potrošnjo [1C.2] je enako izdatki za individualno potrošnjo (P.31), prikazani med porabami v S Izdatki za kolektivno potrošnjo [1C.3] je enako izdatki za kolektivno potrošnjo (P.32), prikazani med porabami v S.13.

12 L 153/ Potrošnja stalnega kapitala [1C.4] je enako potrošnja stalnega kapitala (P.51c), prikazana med spremembami obveznosti in neto vrednosti v S Plačani davki na proizvodnjo minus prejete subvencije [1C.5] je enako plačila drugih davkov na proizvodnjo (D.29), prikazana med porabami v S.13, minus prejemki drugih subvencij na proizvodnjo (D.39), prikazani med porabami v S Neto poslovni presežek [1C.6] je enako neto poslovni presežek (B.2n) v S Izdatki za končno potrošnjo po cenah predhodnega leta [1C.7] je enako verižni obseg izdatkov za končno potrošnjo (P.3), prikazan med porabami v S.13, po cenah predhodnega leta. 8. Bruto investicije v osnovna sredstva po cenah predhodnega leta [1C.8] je enako verižni obseg bruto investicij v osnovna sredstva (P.51g), prikazan med spremembami sredstev v S.13, po cenah predhodnega leta. 9. Bruto domači proizvod (BDP) po tekočih cenah [1C.9] je enako BDP (B.1*g) po tržnih cenah. 10. BDP po cenah predhodnega leta [1C.10] je enako verižni obseg BDP (B.1*g) po cenah predhodnega leta. 11. Tekoči davki na dohodek, premoženje itd., ki jih plačajo družbe državi in tujini [1C.11], je enako tekoči davki na dohodek, premoženje itd. (D.5), prikazani med viri v S.13 in S.2 ter porabami v S.11 in S Tekoči davki na dohodek, premoženje itd., ki jih plačajo gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva, državi in tujini [1C.12], je enako tekoči davki na dohodek, premoženje itd. (D.5), prikazani med viri v S.13 in S.2 ter porabami v S.14 in S.15. Tabela 2A 1. Uskladitev med finančnimi in nefinančnimi računi [2A.1] je enako primanjkljaj ( ) ali presežek (+) [1A.1] minus neto transakcije s finančnimi sredstvi in obveznostmi [2A.2]. 2. Neto transakcije s finančnimi sredstvi in obveznostmi (konsolidirane) [2A.2] je enako neto pridobitev finančnih sredstev [2A.3] minus neto prevzem obveznosti [2A.17]. 3. Transakcije s finančnimi sredstvi (konsolidirane) [2A.3] je enako konsolidirane transakcije z denarnim zlatom in posebnimi pravicami črpanja (PPČ) (F.1) [2A.4] plus gotovina in vloge (F.2) [2A.5] plus transakcije z dolžniškimi vrednostnimi papirji (F.3) [2A.6] plus transakcije s kratkoročnimi posojili (F.41) [2A.7] plus transakcije z dolgoročnimi posojili (F.42) [2A.8] plus transakcije z lastniškim kapitalom in delnicami ali enotami investicijskih skladov (F.5) [2A.9] plus transakcije s shemami zavarovanja ter pokojninskimi in standardiziranimi jamstvenimi shemami (F.6) [2A.13] plus transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti in delniškimi opcijami za zaposlene (F.7) [2A.14] plus transakcije z drugimi terjatvami [2A.15], prikazane med spremembami sredstev v S.13 ter spremembami obveznosti in neto vrednosti vseh sektorjev, razen S Transakcije z denarnim zlatom in PPČ [2A.4] je enako neto pridobitev denarnega zlata in PPČ (F.1), prikazana med spremembami sredstev v S.13 ter spremembami obveznosti in neto vrednosti vseh sektorjev, razen S Transakcije z gotovino in vlogami [2A.5] je enako neto pridobitev gotovine in vlog (F.2), prikazana med spremembami sredstev v S.13 ter spremembami obveznosti in neto vrednosti vseh sektorjev, razen S Transakcije z dolžniškimi vrednostnimi papirji [2A.6] je enako neto pridobitev dolžniških vrednostnih papirjev (F.3), prikazana med spremembami sredstev v S.13 ter spremembami obveznosti in neto vrednosti vseh sektorjev, razen S Transakcije s kratkoročnimi posojili [2A.7] je enako kratkoročna posojila (F.41), ki jih odobri država, zmanjšana za vračila državi, prikazana med spremembami sredstev v S.13 ter spremembami obveznosti in neto vrednosti vseh sektorjev, razen S Transakcije z dolgoročnimi posojili [2A.8] je enako dolgoročna posojila (F.42), ki jih odobri država, zmanjšana za vračila državi, prikazana med spremembami sredstev v S.13 ter spremembami obveznosti in neto vrednosti vseh sektorjev, razen S.13.

13 L 153/ Transakcije z lastniškim kapitalom in delnicami ali enotami investicijskih skladov [2A.9] je enako neto pridobitev lastniškega kapitala in delnic ali enot investicijskih skladov (F.5), prikazana med spremembami sredstev v S.13 ter spremembami obveznosti in neto vrednosti vseh sektorjev, razen S Privatizacije (neto) [2A.10] je enako transakcije z lastniškim kapitalom in delnicami ali enotami investicijskih skladov (F.5), prikazane med spremembami sredstev v S.13 ter spremembami obveznosti in neto vrednosti v S.11 ali S.12, ki jih S.13 izvede v procesu opuščanja ali pridobivanja nadzora (ESR 2010, odstavki 2.36 do 2.39) nad dolžniško enoto; S.13 lahko take transakcije izvede neposredno z dolžniško enoto ali z drugo upniško enoto. 11. Vložki lastniškega kapitala (neto) [2A.11] je enako transakcije z lastniškim kapitalom in delnicami ali enotami investicijskih skladov (F.5), prikazane med spremembami sredstev v S.13 ter spremembami obveznosti in neto vrednosti v S.11 ali S.12, ki jih S.13 ne izvede v procesu opuščanja ali pridobivanja nadzora nad dolžniško enoto, izvede pa jih neposredno z dolžniško enoto. 12. Drugo [2A.12] je enako transakcije z lastniškim kapitalom in delnicami ali enotami investicijskih skladov (F.5), prikazane med spremembami sredstev v S.13 ter spremembami obveznosti in neto vrednosti vseh sektorjev, razen S.13, ki jih S.13 ne izvede v procesu opuščanja ali pridobivanja nadzora nad dolžniško enoto in jih ne izvede neposredno z dolžniško enoto, temveč z drugo upniško enoto. 13. Transakcije s shemami zavarovanja ter pokojninskimi in standardiziranimi jamstvenimi shemami [2A.13] je enako neto pridobitev shem zavarovanja ter pokojninskih in standardiziranih jamstvenih shem (F.6), prikazana med spremembami sredstev v S.13 ter spremembami obveznosti in neto vrednosti vseh sektorjev, razen S Transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti in delniškimi opcijami za zaposlene [2A.14] je enako neto pridobitev izvedenih finančnih instrumentov in delniških opcij za zaposlene (F.7), prikazana med spremembami sredstev v S.13 ter spremembami obveznosti in neto vrednosti vseh sektorjev, razen S Transakcije z drugimi terjatvami [2A.15] je enako neto pridobitev drugih terjatev (F.8), prikazana med spremembami sredstev v S.13 ter spremembami obveznosti in neto vrednosti vseh sektorjev, razen S Transakcije z drugimi terjatvami, od tega davki in socialni prispevki [2A.16], je enako tisti del drugih terjatev (sredstva F.8), ki se nanašajo na davke in socialne prispevke, prikazane v D.2, D.5, D.61 in D.91, zmanjšano za zneske dejansko pobranih davkov in socialnih prispevkov, prikazano med spremembami sredstev v S.13 ter spremembami obveznosti in neto vrednosti vseh sektorjev, razen S Transakcije z obveznostmi (konsolidirane) [2A.17] je enako konsolidirane transakcije z denarnim zlatom in PPČ (F.1) [2A.18] plus transakcije z gotovino in vlogami (F.2) [2A.19] plus transakcije s kratkoročnimi dolžniškimi vrednostnimi papirji (F.31) [2A.20] plus transakcije z dolgoročnimi dolžniškimi vrednostnimi papirji (F.32) [2A.21] plus transakcije s kratkoročnimi posojili (F.41) [2A.22] plus transakcije z dolgoročnimi posojili (F.42) [2A.23] plus transakcije z lastniškim kapitalom in delnicami ali enotami investicijskih skladov (F.5) [2A.24] plus transakcije s shemami zavarovanja ter pokojninskimi in standardiziranimi jamstvenimi shemami (F.6) [2A.25] plus transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti in delniškimi opcijami za zaposlene (F.7) [2A.26] plus transakcije z drugimi obveznostmi [2A.27], prikazane med spremembami obveznosti in neto vrednosti v S.13 ter spremembami sredstev vseh sektorjev, razen S Transakcije z denarnim zlatom in PPČ [2A.18] je enako neto prevzem obveznosti iz denarnega zlata in PPČ (F.1), prikazan med spremembami obveznosti in neto vrednosti v S.13 ter spremembami sredstev vseh sektorjev, razen S Transakcije z gotovino in vlogami [2A.19] je enako neto prevzem obveznosti v gotovini in vlogah (F.2), prikazan med spremembami obveznosti in neto vrednosti v S.13 ter spremembami sredstev vseh sektorjev, razen S Transakcije s kratkoročnimi dolžniškimi vrednostnimi papirji [2A.20] je enako neto prevzem obveznosti iz kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev (F.31), katerih prvotna zapadlost je eno leto ali manj, prikazan med spremembami obveznosti in neto vrednosti v S.13 ter spremembami sredstev vseh sektorjev, razen S.13.

14 L 153/ Transakcije z dolgoročnimi dolžniškimi vrednostnimi papirji [2A.21] je enako neto prevzem obveznosti iz dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev (F.32), katerih prvotna zapadlost je več kot eno leto, prikazan med spremembami obveznosti in neto vrednosti v S.13 ter spremembami sredstev vseh sektorjev, razen S Transakcije s kratkoročnimi posojili [2A.22] je enako kratkoročna posojila (F.41), ki jih najame država, zmanjšana za vračila obstoječih kratkoročnih posojil, prikazana med spremembami obveznosti in neto vrednosti v S.13 ter spremembami sredstev vseh sektorjev, razen S Transakcije z dolgoročnimi posojili [2A.23] je enako dolgoročna posojila (F.42), ki jih najame država, zmanjšana za vračila obstoječih dolgoročnih posojil, prikazana med spremembami obveznosti in neto vrednosti v S.13 ter spremembami sredstev vseh sektorjev, razen S Transakcije z lastniškim kapitalom in delnicami ali enotami investicijskih skladov [2A.24] je enako neto prevzem obveznosti iz lastniškega kapitala in delnic ali enot investicijskih skladov (F.5), prikazan med spremembami obveznosti in neto vrednosti v S.13 ter spremembami sredstev vseh sektorjev, razen S Transakcije s shemami zavarovanja ter pokojninskimi in standardiziranimi jamstvenimi shemami [2A.25] je enako neto prevzem obveznosti iz shem zavarovanja ter pokojninskih in standardiziranih jamstvenih shem (F.6), prikazan med spremembami obveznosti in neto vrednosti v S.13 ter spremembami sredstev vseh sektorjev, razen S Transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti in delniškimi opcijami za zaposlene [2A.26] je enako neto prevzem obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov in delniških opcij za zaposlene (F.7), prikazan med spremembami obveznosti in neto vrednosti v S.13 ter spremembami sredstev vseh sektorjev, razen S Transakcije z drugimi obveznostmi [2A.27] je enako neto prevzem drugih obveznosti (F.8), prikazan med spremembami obveznosti in neto vrednosti v S.13 ter spremembami sredstev vseh sektorjev, razen S Potreba države po zadolževanju [2A.28] je enako neto prevzem obveznosti v gotovini in vlogah (F.2) [2A.19] plus dolžniški vrednostni papirji (F.3) [2A.20 in 2A.21] plus posojila (F.4) [2A.22 in 2A.23], ki niso sredstva v S.13. To je tudi enako konsolidirane transakcije z dolžniškimi instrumenti države. 29. Transakcije z dolgoročnimi dolžniškimi instrumenti [2A.29] je enako neto prevzem obveznosti iz istih dolžniških instrumentov kakor potreba države po zadolževanju [2A.28], katerih prvotna zapadlost je več kot eno leto. 30. Transakcije z dolžniškimi instrumenti, denominiranimi v nacionalni valuti [2A.30], je enako neto prevzem obveznosti iz istih dolžniških instrumentov kakor potreba države po zadolževanju [2A.28], denominiranih v zakonitem plačilnem sredstvu države članice. 31. Transakcije z dolžniškimi instrumenti, denominiranimi v valutah držav članic euroobmočja [2A.31], je enako neto prevzem obveznosti iz istih dolžniških instrumentov kakor potreba države po zadolževanju [2A.28], denominiranih v ekujih, plus iz dolžniških instrumentov, denominiranih v eurih, preden je država članica sprejela euro, plus iz dolžniških instrumentov, denominiranih v zakonitem plačilnem sredstvu države članice euroobmočja, preden je ta država članica postala država članica euroobmočja. 32. Transakcije z dolžniškimi instrumenti, denominiranimi v drugih valutah [2A.32], je enako neto prevzem obveznosti iz istih dolžniških instrumentov kakor potreba države po zadolževanju [2A.28], ki niso vključeni v [2A.30] ali [2A.31]. 33. Drugi tokovi javnega dolga [2A.33] je enako učinki prevrednotenja [2A.34] plus druge spremembe obsega [2A.37]. 34. Učinki prevrednotenja [2A.34] je enako apreciacija in depreciacija dolga v tuji valuti [2A.35] plus drugi učinki prevrednotenja (razlike v primerjavi z nominalno vrednostjo) [2A.36]. 35. Apreciacija in depreciacija dolga v tuji valuti [2A.35] je enako nominalni dobički in izgube iz lastnine (K.7) javnega dolga [3A.1], ki zaradi sprememb deviznih tečajev pri pretvorbi v nacionalno valuto spremeni vrednost.

15 L 153/ Drugi učinki prevrednotenja (razlike v primerjavi z nominalno vrednostjo) [2A.36] je enako sprememba javnega dolga [2A.38] minus transakcije z dolžniškimi instrumenti (konsolidirane) [2A.28] minus apreciacija in depreciacija dolga v tuji valuti [2A.35] minus druge spremembe obsega [2A.37]. 37. Druge spremembe obsega [2A.37] je enako druge spremembe obsega (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 in K.6) istih dolžniških instrumentov kakor potreba države po zadolževanju. 38. Sprememba javnega dolga [2A.38] je enako javni dolg [3A.1] v letu t minus javni dolg [3A.1] v letu t Neto prevzem obveznosti iz posojil, ki jih odobri centralna banka [2A.39], je enako transakcije s posojili (F.4), prikazane med spremembami obveznosti in neto vrednosti v S.13 ter spremembami sredstev v S.121. Tabela 2B Je ni. Tabela 3A 1. Javni dolg (konsolidiran) [3A.1] je enako dolg, kakor je opredeljen v Uredbi (ES) št. 479/2009. To je tudi enako konsolidirane obveznosti v S.13 v gotovini in vlogah (AF.2) [3A.2] plus kratkoročni dolžniški vrednostni papirji (AF.31) [3A.3] plus dolgoročni dolžniški vrednostni papirji (AF.32) [3A.4] plus kratkoročna posojila (AF.41) [3A.5] plus dolgoročna posojila (AF.42) [3A.6]. 2. Dolg gotovina in vloge [3A.2] je enako del javnega dolga [3A.1] v instrumentu gotovina in vloge (AF.2). 3. Dolg kratkoročni dolžniški vrednostni papirji [3A.3] je enako del javnega dolga [3A.1] v instrumentu dolžniški vrednostni papirji, katerih prvotna zapadlost je eno leto ali manj (AF.31). 4. Dolg dolgoročni dolžniški vrednostni papirji [3A.4] je enako del javnega dolga [3A.1] v instrumentu dolžniški vrednostni papirji, katerih prvotna zapadlost je več kot eno leto (AF.32). 5. Dolg kratkoročna posojila [3A.5] je enako del javnega dolga [3A.1] v instrumentu posojila, katerih prvotna zapadlost je eno leto ali manj (AF.41). 6. Dolg dolgoročna posojila [3A.6] je enako del javnega dolga [3A.1] v instrumentu posojila, katerih prvotna zapadlost je več kot eno leto (AF.42). 7. Dolg v imetništvu rezidentov države članice [3A.7] je enako dolg v imetništvu centralne banke [3A.8] plus dolg v imetništvu drugih denarnih finančnih institucij [3A.9] plus dolg v imetništvu drugih finančnih institucij [3A.10] plus dolg v imetništvu drugih rezidentov države članice [3A.11]. 8. Dolg v imetništvu centralne banke [3A.8] je enako tisti del javnega dolga [3A.1], ki je sredstvo v S Dolg v imetništvu drugih denarnih finančnih institucij [3A.9] je enako tisti del javnega dolga [3A.1], ki je sredstvo v S.122 ali S Dolg v imetništvu drugih finančnih institucij [3A.10] je enako tisti del javnega dolga [3A.1], ki je sredstvo v S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 ali S Dolg v imetništvu drugih rezidentov [3A.11] je enako tisti del javnega dolga [3A.1], ki je sredstvo v S.11, S.14 ali S Dolg v imetništvu nerezidentov države članice [3A.12] je enako tisti del javnega dolga [3A.1], ki je sredstvo v S.2.

16 L 153/ Dolg, denominiran v nacionalni valuti [3A.13], je enako tisti del javnega dolga [3A.1], ki je denominiran v zakonitem plačilnem sredstvu države članice. 14. Dolg, denominiran v valutah držav članic euroobmočja [3A.14], je enako preden država članica postane država članica euroobmočja tisti del javnega dolga [3A.1], ki je denominiran v zakonitem plačilnem sredstvu ene od držav članic euroobmočja (razen v nacionalni valuti [3A.13]), plus dolg, denominiran v ekujih ali eurih. 15. Dolg, denominiran v drugih valutah [3A.15], je enako tisti del javnega dolga [3A.1], ki ni vključen v [3A.13] ali [3A.14]. 16. Kratkoročni dolg [3A.16] je enako tisti del javnega dolga [3A.1], katerega prvotna zapadlost je eno leto ali manj. 17. Dolgoročni dolg [3A.17] je enako tisti del javnega dolga [3A.1], katerega prvotna zapadlost je več kot eno leto. 18. Dolgoročni dolg, od tega s spremenljivo obrestno mero [3A.18], je enako tisti del dolgoročnega dolga [3A.17], katerega obrestna mera je spremenljiva. 19. Dolg s preostalo zapadlostjo do enega leta [3A.19] je enako del javnega dolga [3A.1] s preostalo zapadlostjo eno leto ali manj. 20. Dolg s preostalo zapadlostjo nad enim letom in do pet let [3A.20] je enako del javnega dolga [3A.1] s preostalo zapadlostjo nad enim letom in do pet let. 21. Dolg s preostalo zapadlostjo nad enim letom in do pet let, od tega s spremenljivo obrestno mero [3A.21], je enako del javnega dolga [3A.1] s preostalo zapadlostjo nad enim letom in do pet let [3A.20], katerega obrestna mera je spremenljiva. 22. Dolg s preostalo zapadlostjo nad pet let [3A.22] je enako del javnega dolga [3A.1] s preostalo zapadlostjo nad pet let. 23. Dolg s preostalo zapadlostjo nad pet let, od tega s spremenljivo obrestno mero [3A.23], je enako del javnega dolga [3A.1] s preostalo zapadlostjo nad pet let [3A.22], katerega obrestna mera je spremenljiva. 24. Povprečna preostala zapadlost dolga [3A.24] je enako povprečna preostala zapadlost, ponderirana glede na neporavnane zneske, izražena v letih. 25. Javni dolg brezkuponske obveznice [3A.25] je enako del javnega dolga [3A.1] v obliki brezkuponskih obveznic, tj. obveznic brez kuponskih plačil, katerih obresti temeljijo na razliki med odkupno ceno in ceno ob izdaji. 26. Javni dolg posojila, ki jih odobri centralna banka [3A.26], je enako del javnega dolga [3A.1] v instrumentu posojila (AF.4), ki je sredstvo v S.121. Tabela 3B 1. Javni dolg (nekonsolidiran med podsektorji) [3B.1] je enako nekonsolidirane obveznosti v S.13, razen (a) obveznosti v S.1311, ki so hkrati sredstva v S.1311; (b) obveznosti v S.1312, ki so hkrati sredstva v S.1312; (c) obveznosti v S.1313, ki so hkrati sredstva v S.1313, in (d) obveznosti v S.1314, ki so hkrati sredstva v S.1314, v istih instrumentih kakor javni dolg [3A.1]. 2. Konsolidacijski elementi [3B.2] je enako obveznosti v S.13, ki so hkrati sredstva v S.13, razen (a) obveznosti v S.1311, ki so hkrati sredstva v S.1311, (b) obveznosti v S.1312, ki so hkrati sredstva v S.1312, (c) obveznosti v S.1313, ki so hkrati sredstva v S.1313, in (d) obveznosti v S.1314, ki so hkrati sredstva v S.1314, v gotovini in vlogah [3B.3] plus kratkoročni dolžniški vrednostni papirji [3B.4] plus dolgoročni dolžniški vrednostni papirji [3B.5] plus posojila [3B.6].

17 L 153/ Konsolidacijski elementi v gotovini in vlogah [3B.3] je enako del konsolidacijskih elementov [3B.2] v instrumentu gotovina in vloge (F.2). 4. Konsolidacijski elementi v kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjih [3B.4] je enako del konsolidacijskih elementov [3B.2] v instrumentu dolžniški vrednostni papirji, katerih prvotna zapadlost je eno leto ali manj (F.31). 5. Konsolidacijski elementi v dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjih [3B.5] je enako del konsolidacijskih elementov [3B.2] v instrumentu dolžniški vrednostni papirji, katerih prvotna zapadlost je več kot eno leto (F.32). 6. Konsolidacijski elementi v posojilih [3B.6] je enako del konsolidacijskih elementov [3B.2] v instrumentu posojila (F.4). 7. Dolg, ki ga izda centralna država (konsolidiran) [3B.7], je enako obveznosti v S.1311, ki niso sredstva v S.1311, v istih instrumentih kakor javni dolg [3A.1]. 8. Dolg, ki ga izda centralna država in je v imetništvu regionalne države [3B.8], je enako obveznosti v S.1311, ki so sredstva v S.1312, v istih instrumentih kakor javni dolg [3A.1]. 9. Dolg, ki ga izda centralna država in je v imetništvu lokalne države [3B.9], je enako obveznosti v S.1311, ki so sredstva v S.1313, v istih instrumentih kakor javni dolg [3A.1]. 10. Dolg, ki ga izda centralna država in je v imetništvu skladov socialne varnosti [3B.10], je enako obveznosti v S.1311, ki so sredstva v S.1314, v istih instrumentih kakor javni dolg [3A.1]. 11. Dolg, ki ga izda regionalna država (konsolidiran) [3B.11], je enako obveznosti v S.1312, ki niso sredstva v S.1312, v istih instrumentih kakor javni dolg [3A.1]. 12. Dolg, ki ga izda regionalna država in je v imetništvu centralne države [3B.12], je enako obveznosti v S.1312, ki so sredstva v S.1311, v istih instrumentih kakor javni dolg [3A.1]. 13. Dolg, ki ga izda regionalna država in je v imetništvu lokalne države [3B.13], je enako obveznosti v S.1312, ki so sredstva v S.1313, v istih instrumentih kakor javni dolg [3A.1]. 14. Dolg, ki ga izda regionalna država in je v imetništvu skladov socialne varnosti [3B.14], je enako obveznosti v S.1312, ki so sredstva v S.1314, v istih instrumentih kakor javni dolg [3A.1]. 15. Dolg, ki ga izda lokalna država (konsolidiran) [3B.15], je enako obveznosti v S.1313, ki niso sredstva v S.1313, v istih instrumentih kakor javni dolg [3A.1]. 16. Dolg, ki ga izda lokalna država in je v imetništvu centralne države [3B.16], je enako obveznosti v S.1313, ki so sredstva v S.1311, v istih instrumentih kakor javni dolg [3A.1]. 17. Dolg, ki ga izda lokalna država in je v imetništvu regionalne države [3B.17], je enako obveznosti v S.1313, ki so sredstva v S.1312, v istih instrumentih kakor javni dolg [3A.1]. 18. Dolg, ki ga izda lokalna država in je v imetništvu skladov socialne varnosti [3B.18], je enako obveznosti v S.1313, ki so sredstva v S.1314, v istih instrumentih kakor javni dolg [3A.1]. 19. Dolg, ki ga izdajo skladi socialne varnosti (konsolidiran) [3B.19], je enako obveznosti v S.1314, ki niso sredstva v S.1314, v istih instrumentih kakor javni dolg [3A.1]. 20. Dolg, ki ga izdajo skladi socialne varnosti in je v imetništvu centralne države [3B.20], je enako obveznosti v S.1314, ki so sredstva v S.1311, v istih instrumentih kakor javni dolg [3A.1].

18 L 153/ Dolg, ki ga izdajo skladi socialne varnosti in je v imetništvu regionalne države [3B.21], je enako obveznosti v S.1314, ki so sredstva v S.1312, v istih instrumentih kakor javni dolg [3A.1]. 22. Dolg, ki ga izdajo skladi socialne varnosti in je v imetništvu lokalne države [3B.22], je enako obveznosti v S.1314, ki so sredstva v S.1313, v istih instrumentih kakor javni dolg [3A.1].

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops L 14/36 SL SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/66 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Obvestilo za poročevalce z dne 10

Obvestilo za poročevalce z dne 10 Obvestilo za poročevalce z dne 10.04.2019 Obvezniki poročanja oddajo poročilo SFR (statistike finančnih računov) preko spletne strani AJPES (Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve),

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/ z dne 6. novembra o spremembi Smernice ECB/ 2014/ 15 o denarni in fin

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/ z dne 6. novembra o spremembi Smernice ECB/ 2014/ 15 o denarni in fin L 93/82 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/571 z dne 6. novembra 2014 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2014/43) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro L 301/6 Uradni list Evropske unije 12.11.2013 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja

Prikaži več

Microsoft Word - Predgovor.doc

Microsoft Word - Predgovor.doc PETO POGLAVJE 5.01 Definicija: Finančne transakcije so transakcije s finančnimi sredstvi in obveznostmi med institucionalnimi enotami ter med institucionalnimi enotami in tujino. 5.02 Glede na opredelitev

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

COM(2010)774/F1 - SL

COM(2010)774/F1 - SL SL SL SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 20.12.2010 COM(2010) 774 konč. Priloga A/Poglavje 18 PRILOGA A k predlogu UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Predloga za MF

Predloga za MF Agencija za zavarovalni nadzor Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

(Microsoft Word - \212krlec-Podoba gospodinjstev_prispevek.doc)

(Microsoft Word - \212krlec-Podoba gospodinjstev_prispevek.doc) PODOBA SLOVENSKIH GOSPODINJSTEV SKOZI PRIZMO NACIONALNIH RAČUNOV Mojca Škrlec (mojca.skrlec@gov.si), Statistični urad RS POVZETEK Za merjenje stanja gospodarstva in ugotavljanje gospodarskih gibanj se

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

MAJ 2017

MAJ 2017 MAJ 217 Plačilna bilanca 1 Konec junija 217 je bila izvedena revizija podatkov plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb od leta 212 do leta 216. Opravljene spremembe so večinoma vplivale na nižji

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

CL2012R0024SL bi_cp 1..1

CL2012R0024SL bi_cp 1..1 2012R0024 SL 27.05.2015 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B UREDBA (EU) št. 1011/2012 EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PETRA PERKO UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO JAVNE FINANCE V SLOVENIJI OD LETA 2000 Ljubljana, junij 2010 PETRA PERKO IZJAVA

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Microsoft Word - M _mod.docm

Microsoft Word - M _mod.docm 2 M7-70--3 Prazna stran 3 M7-70--3 IZPITNA POLA Naloga Odgovor Naloga Odgovor Naloga Odgovor Naloga Odgovor B C 2 A 3 A 2 C 2 D 22 C 32 C 3 B 3 B 23 B 33 B 4 B 4 A 24 B 34 D 5 D 5 D 25 A 35 B 6 D 6 C 26

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Banke so zavezane k razkrivanju določenih informacij, kar naj bi omogočilo zadostno informiranje potencialnih

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 UVOD V RAČUNOVODSTVO 11. VAJE VSEBINA 11. VAJ: Izkaz denarnih tokov NALOGE: 1) Podjetje Trend (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342) 2) Podjetje Paneks (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342)

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

pleskovic2669

pleskovic2669 UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO BILANCE SEKTORJA DRŽAVA V SLOVENIJI V LETU 2003 Ljubljana, september 2005 PRIMOŽ PLESKOVIČ IZJAVA Študent Primož Pleskovič izjavljam, da sem avtor

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Letni računovodski izkazi 2014

Letni računovodski izkazi 2014 Letni računovodski izkazi Februar 2015 Evropska centralna banka, 2015 Naslov 60640 Frankfurt na Majni, Nemčija Telefon +49 69 1344 0 Spletna stran www.ecb.europa.eu Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019 MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 9. 2018/ sep. 2018 31. 10. 2018/ okt. 2018 30. 11. 2018/ nov. 2018

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Microsoft Word - Predgovor.doc

Microsoft Word - Predgovor.doc SEDMO POGLAVJE 7.01 Definicija: Bilanca stanja je evidenca vrednosti sredstev v lasti in evidenca neporavnanih obveznosti v določeni časovni točki. Izravnalna postavka se imenuje neto vrednost (B.90).

Prikaži več