Prispevek k poznavanju razširjenosti hromega volnoritca Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) v Sloveniji

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Prispevek k poznavanju razširjenosti hromega volnoritca Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) v Sloveniji"

Transkripcija

1 Prejeto / Received: ZNANSTVENI ČLANEK Sprejeto / Accepted: Prispevek k poznavanju razširjenosti hromega volnoritca Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) v Sloveniji Barbara ZAKŠEK 1, Stanislav GOMBOC 2, Marijan GOVEDIČ 1, Nika KOGOVŠEK 1, Radovan ŠTANTA 3, Bojan ZADRAVEC 4, Helmut DEUTSCH 5, Franc REBEUŠEK 1 1 Center za kartografijo favne in flore, Antoličičeva 1, SI-2204 Miklavž na Dravskem polju, Slovenija; s: barbara.zaksek@ckff.si, marijan.govedic@ckff.si, nika.kogovsek@ckff.si, franc.rebeusek@ckff.si 2 Šiškovo naselje 19, SI 4000 Kranj, Slovenia; stanislav.gomboc@siol.net 3 Miren 163, SI 5291 Miren, Slovenia; radovan.stanta@gmail.com 4 Vipavska cesta 88, SI 5000 Nova Gorica, Slovenia; bojan.zadravec4@gmail.com 5 Bannberg 22, A 9911 Assling, Austria; deutsch.h@gmx.at Izvleček. V prispevku predstavljamo 113 novih, naključno zbranih podatkov o razširjenosti hromega volnoritca Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) v Sloveniji na 78 različnih lokacijah. Poznavanje razširjenosti vrste smo s 44 povečali na 56 UTM kvadratov. Največ podatkov je s Primorske. Nova nahajališča vrste so predvsem iz severovzhodne Slovenije: ob reki Ledavi, Muri in Dravi; v vzhodni Sloveniji na Kozjanskem in ob spodnjem toku reke Save. Vrsta je prvič najdena tudi v Beli krajini. Izboljšali smo poznavanje razširjenosti vrste na Notranjskem (Cerkniško jezero in Pivška jezera), na obronkih Nanosa in v dolini Dragonje. Za analizo fenologije in vertikalne razširjenosti vrste smo uporabili vse podatke. Gosenice smo opazovali od konca marca do sredine junija, odrasle osebke pa od sredine septembra do začetka novembra. Po doslej znanih podatkih se hromi volnoritec v Sloveniji pojavlja med 0 in 960 m nadmorske višine. Mediana višinske razporeditve podatkov je pri 258 m n. m., polovica vseh podatkov pa je razporejena v pasu od 166 do 420 m n. m. Ocenjujemo, da je poznavanje razširjenosti vrste v Sloveniji še zmeraj nezadovoljivo. Ključne besede: hromi volnoritec, Eriogaster catax, razširjenost, Slovenija, Natura 2000, fenologija, Direktiva o habitatih Abstract. Contribution to the knowledge of Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) distribution in Slovenia The paper reveals 113 new records of Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) from 78 localities in Slovenia. Its known distribution was extended from 44 to 56 UTM grid squares. Most of the new records come from the Primorska region. The most valuable extension of the currently known distribution is in north-eastern Slovenia: at the Ledava, Mura and Drava Rivers; in eastern Slovenia: the Kozjansko region and along lower stretches of the Sava River. The species was recorded for the Bela krajina region for the first time. Additional records were collated also in the Notranjska region (Cerkniško Lake and Pivka lakes), at southern slopes of Mt. Nanos and in the Dragonja River valley. Using all the data, an analysis of phenology and vertical distribution of species was conducted. Observations of l stages of E. catax were made from late March until mid-june, while adults were observed from mid-september until early November. Altitudinal distribution varies between 0 and 960 m a. s. l. The median of vertical distribution is at 258 m a. s. l. Half of the records were made between 166 and 420 m a. s. l. We conclude that the distribution of the species in Slovenia is still inadequately known. Ključne besede: Eriogaster catax, distribution, Slovenia, Natura 2000, phenology, Habitat directive Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2016

2 6 Uvod Hromi volnoritec Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) je nočni metulj iz družine kokljic (Lasiocampidae). Gosenice vseh vrst tega rodu v začetnih razvojnih stadijih oblikujejo skupna gnezda. Samice hromega volnoritca jeseni ležejo jajčeca spiralno okoli vejic hranilne rastline gosenic ter jih prekrijejo z dlačicami s konca zadka, da so bolj prikrita in zavarovana pred nizkimi temperaturami (Pro Natura 2000). Vrsta prezimuje v stadiju jajčec, iz njih pa se v toplejših spomladanskih dneh, praviloma aprila pred olistanjem hranilnih rastlin, izležejo gosenice. Te v prvih razvojnih stopnjah živijo skupinsko na gnezdih, ki jih same spletejo iz svilnatih niti. Po treh levitvah gosenice gnezdo zapustijo in živijo samostojno. Po treh do štirih tednih se gosenice po peti levitvi zabubijo v svilenem kokonu v vrhnjem sloju tal. Iz večine bub se jeseni razvijejo metulji, del bub pa lahko prezimi do naslednje jeseni ali celo večkrat (Ebert et al. 1994, Pro Natura 2000, Dolek et al. 2008), kar so potrdila tudi naša opažanja (Gomboc, neobjavljeno). Metulji so aktivni od konca septembra do začetka novembra, njihova aktivnost pa se začne v poznih popoldanskih ali zgodnjih večernih urah, ko samci v hitrem vijugastem letu iščejo sledi feromonov samic, s katerimi se parijo. Samice so aktivne v večernih urah, ko odlagajo jajčeca. Tako samci kot samice neradi priletijo na luči za privabljanje nočnih metuljev. Na luči pogosteje priletijo samice, pa še to le v bližini pomladanskega opazovanja gosenic. Samci zaradi popoldanske aktivnosti neradi priletijo na luči, ker se z večerom njihova aktivnost že zaključi. Če želimo imeti več uspeha, naj bi glede na izkušnje metuljarjev luči za nočne popise metuljev postavili že ob sončnem zahodu, ko samci še letajo med grmišči (Carnelutti & Lasan, neobjavljeno). Metulji se ne hranijo, zato živijo zelo kratek čas, samci poginejo po parjenju, samice po odlaganju jajčec (Freina & Witt 1987, Pro Natura 2000). Hromi volnoritec je vezan na obrobja termofilnih presvetljenih gozdov, zaraščajoče pašnike in travnike, grmišča in mejice v toplih in vlažnih legah, katerih glavna predstavnika sta črni trn (Prunus spinosa) in glog (Crataegus spp.). Vrsta je razširjena od severnega dela Iberskega polotoka prek zahodne, srednje in južne Evrope do Rusije. Na severu sega meja areala do severne Nemčije, na jugu pa prek Italije in Balkanskega polotoka do zahodne Azije (Ebert et al. 1994, Pro Natura 2000, Čelik et al. 2004). Za Slovenijo hromega volnoritca prvi navaja že Mann (1854). Vrsta bi bila še nadalje zgolj ena izmed vrst nočnih metuljev, ki živijo v Sloveniji (Gomboc & Lasan 2006), če ne bi bila uvrščena v Prilogo II in IV Direktive o habitatih, zaradi česar je deležna posebne pozornosti tudi v Sloveniji. V Kryštufek et al. (2001) so bili zbrani obstoječi literaturni podatki, podatki iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije in nekateri neobjavljeni podatki in takrat je bila vrsta znana iz 20 UTM kvadratov. V delu Čelik et al. (2004) so avtorji podatke o hromem volnoritcu iz leta 2001 (Kryštufek et al. 2001) dopolnili z novimi terenskimi podatki ciljnega vzorčenja gnezd gosenic. Poročilo je bilo kasneje objavljeno v obliki monografije (Čelik et al. 2005). Leta 2005 je bil hromi volnoritec znan iz 44 UTM kvadratov (Čelik et al. 2004, 2005, dopolnjeno s Stauder 1923 in Mladinov 1976). V Čelik et al. (2004) je bilo za opredelitev območij Natura 2000 za hromega volnoritca predlaganih devet območij, razglašeni pa le dve Slovenska Istra (SI ) in Kras (SI ) (Ur. l. RS 2004a). Že v letu 2006 je bilo ugotovljeno, da Slovenija v celinski

3 7 biogeografski regiji ni izpolnila vseh zahtev po opredelitvi območij Natura 2000 za hromega volnoritca (Zagmajster & Skaberne 2006). Kasneje je sicer Republika Slovenija pričela z izvajanjem monitoringa (Verovnik et al. 2011), vendar ne z dodatnimi raziskavami razširjenosti vrste. Slednje je ugotovila tudi Evropska komisija, zato je bilo tudi na zadnjem biogeografskem seminarju v zaključkih sprejeto, da mora Slovenija preveriti stanje vrste v vzhodnem delu Slovenije (Petkovšek 2015). Po zadnjih spremembah območij Natura 2000 v letu 2013 je bil hromi volnoritec kot kvalifikacijska vrsta dodan za območje Natura 2000 Sečoveljske soline in estuarij Dragonje (SI ) (Ur. l. RS 2013). Po letu 2005 je bilo o vrsti objavljenih malo podatkov (Lesar & Jež 2006, Jogan Polak 2007). V prispevku predstavljamo nove neobjavljene podatke o pojavljanju vrste v Sloveniji. Večina izmed njih je bila zbrana v zadnjih desetih letih. Materiali in metode Poleg hromega volnoritca iz rodu Eriogaster živita v Sloveniji še dve vrsti: spomladanski volnoritec (E. lanestris) in hrastov volnoritec (E. rimicola), ki so si po obliki jajčec zelo podobne, gosenice pa lahko ločimo po tretji levitvi (Ebert et al. 1994, Pro Natura 2000, Ruf et al. 2003). V prispevku predstavljamo podatke, zbrane v okviru ciljnih raziskav avtorjev prispevka, ter številna naključna opazovanja oziroma ujetja vrste. Ker je bilo v Sloveniji v zadnjih letih opravljenih več favnističnih raziskav s poudarkom na zavarovanih območjih ali zgolj na zavarovanih vrstah, med katere sodi tudi hromi volnoritec (Ur. l. RS 2004b), v tem prispevku predstavljamo tudi te rezultate. Podatki se nanašajo na tri razvojne stadije vrste (jajčeca, gosenice in metulje), ki jih je mogoče popisati v okviru terenskih opazovanj; buba se zadržuje v tleh in jo popisovalci težko opazijo. Po dosedanjih izkušnjah avtorjev se gnezda gosenic hromega volnoritca pri nas pojavljajo izključno na črnem trnu ali glogu, zato je bilo temu dejstvu prilagojeno tudi terensko delo. Prepoznavanje gosenic je sicer mogoče tudi po fotografijah, vendar je zanesljivo šele po drugi do tretji levitvi, ko se gosenice značilno odlakajo in obarvajo, kar smo upoštevali tudi pri samem terenskem delu. Pri popisovanju smo si v dvomljivih primerih pomagali tudi z gojenjem gosenic do odraslega osebka ali do faze zanesljive določitve. Najtežje izsledljiva in prepoznavna so jajčeca. V tem primeru smo v prispevku upoštevali le zanesljive podatke o najdbi jajčec. Podatki o najdbah odraslih metuljev so v glavnem zbrani v okviru popisov nočnih metuljev z UV svetlobnimi šotori. Odrasli osebki so enostavno prepoznavni in so nezamenljivi s sorodnimi vrstami. Vsak podatek je predstavljen z opisom lokacije, koordinatami, datumom najdbe, najditeljem in po potrebi določevalcem ter razvojnim stadijem vrste v času opazovanja (Tab. 1). V primeru več podatkov na isti lokaciji so podatki razvrščeni po datumu.

4 8 Analize in prikaze smo naredili na novo zbranih podatkih, ki smo jih združili s predhodno zbranimi (Kryštufek et al. 2001, Čelik et al. 2004) in drugimi literaturnimi podatki (Stauder 1923, Mladinov 1976, Lesar & Jež 2006, Jogan Polak 2007). Za namene fenograma smo uporabili vse podatke, ki so nam bili na voljo z datumom najdbe (N = 152). Analizo višinske distribucije smo napravili na vseh podatkih, za katere smo imeli podano natančnost najdbe vsaj za naselje (N = 247). Rezultati V prispevku podajamo 113 novih podatkov za hromega volnoritca na 78 lokacijah, v skupno 27 UTM kvadratih za Slovenijo (Tab. 1). V 15 UTM kvadratih, kjer je bila vrsta že znana, smo potrdili njeno pojavljanje, za 12 kvadratov pa navajamo prve podatke za vrsto (Sl. 1). Slika 1. Najdišča hromega volnoritca Eriogaster catax v Sloveniji glede na nove in literaturne podatke (ALP alpinska, CON celinska biogeografska regija). Figure 1. New and published locations of Eriogaster catax in Slovenia (ALP alpine, CON continental biogeographical region).

5 9 Tabela 1. Novi podatki o najdbah hromega volnoritca (Eriogaster catax) v Sloveniji. Table 1. New findings of Eriogaster catax in Slovenia. Lokacija / Location Nasip ob reki Dragonji, 530 m Z od J vhoda v Sečoveljske soline, Parecag, Piran V nasip Sečoveljskih solin od V roba, 540 m J od letališkega stolpa do srednjega dela letališke steze, Sečovlje, Piran JV nasip Sečoveljskih solin od V roba, 540 m J od letališkega stolpa do reke Dragonje, Sečovlje, Piran Grmičevje S od reke Dragonje ob J vhodu v Sečoveljske soline (Ornitološka postaja), Sečovlje, Piran Grmičevje V ob V nasipu solin Fontanigge, 150 m Z od J konca letališke steze, Sečovlje, Piran Grmišča med solinami in nasipom na območju opuščenega rudnik, Sečovlje, Piran Rob gozda na J strani makadamske ceste 770 m SVV od zaselka Klariči, Brestovica pri Komnu, Komen Travnik ob cesti Z od Dolge njive, Gorjansko, Komen Poseka ob robu makadamske ceste 50 m V od ceste 460 m J od nekdanje karavle Lokvica, Lokvica, Kostanjevica na Krasu Pobočje 340 m S od cerkve v Podsabotinu, Podsabotin, Nova Gorica Koordinate / Coordinates (WGS84) Long ( E) Lat ( N) UTM10 (10 10 km) Datum / Date Legit Stadij/ Stage 13, , UL S. Gomboc S. Gomboc S. Gomboc ovum 13, , UL S. Gomboc 13, , UL S. Gomboc S. Gomboc S. Gomboc S. Gomboc S. Gomboc imago S. Gomboc imago S. Gomboc imago S. Gomboc imago S. Gomboc imago S. Gomboc 13, , UL S. Gomboc 13, , UL B. Zakšek, M. Govedič 13, , UL S. Gomboc 13, , UL H. Deutsch 13, , UL H. Deutsch H. Deutsch 13, , UL T. Čelik 13, , UL B. Zadravec imago

6 10 Lokacija / Location Rob ceste pod 460 m Z od vrha hriba Sabotin, Podsabotin, Nova Gorica Travnik ob gozdu 770 m J od osrednjega dela vasi Ravnica, 750 m Z od zaselka Pri Peči, Ravnica, Nova Gorica Mejica ob poti 600 m JJV od osrednjega dela vasi Ravnica, 730 m ZSZ od zaselka Pri Peči, Ravnica, Nova Gorica Travnik ob gozdu 770 m JJV od osrednjega dela vasi Ravnica, 560 m ZSZ od zaselka Pri Peči, Ravnica, Nova Gorica Dolina reke Dragonje 600 m JV od zaselka Škrline, Labor, Koper Grmičevje S od ceste 670 m SZZ od hriba Jažmerca, Komen, Komen Kraški rob nad cesto 850 m JV od ceste v vasi Movraž, Movraž, Koper Grmičevje na travniku J ob cesti 550 m SZ od vasi Črnotiče, Črnotiče, Koper Mejica ob poti 100 m V od železniške postaje Črnotiče Rob gozda 100 m JZ od repetitorja 600 m SV od Lok, Črnotiče, Koper Travnik JV od vasi Črnotiče, Črnotiče, Koper Kraški travnik 1 km JV od vasi Črnotiče, 200 m JZ od ceste, Črnotiče, Koper Travnik na Plasi, ob gozdu 600 m ZSZ od vasi Loka, med železniško progo in cesto, Loka, Koper Skalovje in stene na JV robu vasi Osp ob mostu ob potoku Osapska reka, Osp, Koper Ob poti od Ospa k Mišji peči, Osp, Koper Koordinate / Coordinates (WGS84) Long ( E) Lat ( N) UTM10 (10 10 km) Datum / Date Legit Stadij/ Stage 13, , UL B. Zadravec imago 13, , UL B. Zakšek 13, , UL B. Zakšek 13, , UL B. Zakšek 13, , VL M. Kastelic 13, , VL B. Zadravec imago 13, , VL S. Gomboc, B. Porenta imago 13, , VL B. Zakšek 13, , VL B. Zakšek 13, , VL S. Gomboc imago S. Gomboc imago 13, , VL S. Gomboc imago 13, , VL B. Zadravec imago 13, , VL B. Zakšek 13, , VL Ž. Predovnik imago 13, , VL H. Deutsch (det. S. Gomboc) imago

7 11 Lokacija / Location Travnik ob odcepu ceste od Grmade proti vrhu Slavnika, Podgorje, Koper Rob gozda 50 m SZ od pokopališča JV od Socerba, Socerb, Koper Travniki in grmičevje 220 m J od Svete jame, Socerb, Koper Kraška gmajna ob kolovozu 300 m JZ od vasi Beka, J od kala Na Mazariji, Beka, Kozina Travnik 220 m JJV od cerkve v Petrinjah, Petrinje, Kozina Petrinje (Hrpelje-Kozina), Petrinje, Kozina Poplavljen gozd J od avtocestnega zbiralnika 150 m Z od ograjenega vojaškega strelišča - Mlake pri Vipavi, Podraga, Vipava Zbiralnik odpadnih vod J od avtoceste J od Mlak pri Vipavi, Podraga, Vipava Travnik na osrednjem delu Mlak Mlake pri Vipavi, Vipava, Vipava Travniki na gmajni Podorešnica, 600 m J od vasi Barka, Barka, Divača Travniki 100 m JV od vasi Barka, Barka, Divača Travnik S ob cesti Vareje-Naklo, J vznožje hriba Grič, Vareje, Divača Travniki in grmičevje V nad dolino potoka Sušica in Z od ceste Naklo- Podgrad, Zavrhek, Divača Travnik in grmičevje ob makadamski poti s ceste Nanos Lozice, Lozice, Razdrto Skalne stene v dvojnem ovinku ceste na Nanos, 1,2 km ZJZ od Šembijske bajte, Hrašče, Vipava Rob ceste v dvojnem ovinku 1 km SZ od hriba Strmec, Hrašče, Vipava Koordinate / Coordinates (WGS84) Long ( E) Lat ( N) UTM10 (10 10 km) Datum / Date Legit 13, , VL T. Lesar, H. Habeler Stadij/ Stage imago 13, , VL R. Štanta imago 13, , VL B. Zadravec imago 13, , VL B. Zakšek, N. Kogovšek 13, , VL B. Zadravec imago 13, , VL R. Štanta imago 13, , VL D. Vinko (det. B. Zakšek) 13, , VL D. Vinko (det. B. Zakšek) 13, , VL B. Zakšek, N. Kogovšek, R. Luštrik 14, , VL S. Polak 14, , VL N. Kogovšek 14, , VL B. Zakšek, N. Kogovšek 14, , VL N. Kogovšek 14, , VL H. Deutsch S. Gomboc, B. Zakšek, N. Kogovšek, T. Koren 13, , VL T. Lesar, R. Štanta imago 13, , VL R. Štanta imago

8 12 Lokacija / Location Mejice na Petelinjskem polju ob cesti Petelinje-Slovenska vas, Petelinje, Pivka Rob gozda ob cesti Orehek- Hruševje, 250 m S od izvira potoka Karantan, Orehek, Postojna Travnik na J robu Palškega jezera, 880 m JJZ od vrha hriba Jezerščak, Palčje, Pivka Mejice in poseke 400 m J od hriba Loški grič, Cerknica, Cerknica Travnik in mejice 320 m SV od hriba Kamna Gorica, Cerknica, Cerknica Zaraščajoč travnik in rob gozda ob cesti Martinjak Grahovo 240 m V od ceste proti Slivnici, Grahovo, Cerknica Mejica ob potoku Žerovniščica 670 JZ od hriba Kamna Gorica, Žerovnica, Cerknica Grmičevje okoli cerkve Sveti Lenart, Dobec, Cerknica Travnik ob gozdu Vrbice 500 m S od vasi Stara lipa, Stara Lipa, Črnomelj Mejice in grmičevje S od makadamske ceste 960 m JZ od jezu ob NE Krško, Brege, Krško Travniki in mejice na desnem bregu Save nasproti NE Krško, 800 m SV od vasi, Brege, Krško Predel ob poti ob njivi na desnem bregu Save, 1400 m S od vasi Vihre, Vihre, Krško Koordinate / Coordinates (WGS84) Long ( E) Lat ( N) UTM10 (10 10 km) Datum / Date Legit Stadij/ Stage 14, , VL B. Zakšek 14, , VL B. Zakšek 14, , VL V. Zakšek, T. Kogovšek, B. Šarac (det. B. Zakšek) 14, , VL G. Torkar (det. S. Gomboc) leto 2008 Notranjski regijski park 14, , VL47 leto 2008 Notranjski regijski park 14, , VL56 leto 2008 Notranjski regijski park 14, , VL S. Gomboc, V. Schein ovum ovum ovum ovum imago 14, , VL S. Gomboc ovum M. Govedič leto 2008 Notranjski regijski park 15, , WL V. Zakšek, B. Zakšek ovum 15, , WL D. Klenovšek D. Klenovšek M. Govedič 15, , WL M. Govedič M. Govedič 15, , WL D. Klenovšek

9 13 Lokacija / Location Cerkev Sveti Martin, Veliki Kamen, Veliki Kamen, Krško Rob gozda 270 m S od domačije Mlakar, Kozjak nad Pesnico, Kungota Grmičevje ob državni meji S pri vasi Podigrac, 340 m JV od hriba Plački vrh, Podigrac, Kungota Travnik na J pobočju hriba Brloge, Cirknica, Šentilj v Slovenskih Goricah Gozd V lesu J od vasi Muretinci, Muretinci, Gorišnica Južni nasip odvodnega kanala HE Formin med od mostom J od Cvetkovcev in JV od Mihovcev, Cvetkovci, Ormož Grmičevje ob poti pri hiši Goričak 28, V od Turškega potoka 550 m J od sotočja z Kojuhovskim potokom, Goričak, Zavrč Travnik Z od gozdu ob gramoznici Prod, Hrastje-Mota, Radenci Grmišče Lovska remiza, SZ od železniške postaje Obrež, Obrež, Središče ob Dravi Lovska remiza 490 m JJZ od gasilskega doma Z od ceste proti železniški postaji, Obrež, Središče ob Dravi Koordinate / Coordinates (WGS84) Long ( E) Lat ( N) UTM10 (10 10 km) Datum / Date Legit Stadij/ Stage 15, , WL D. Klenovšek imago 15, , WM F. Rebeušek, B. Zakšek 15, , WM B. Zakšek 15, , WM T. Lesar imago 15, , WM L. Šparl (det. B. Zakšek) M. Govedič 16, , WM M. Govedič M. Govedič 16, , WM B. Zakšek 16, , WM N. Kogovšek N. Kogovšek 16, , WM M. Govedič (det. F. Rebeušek) B. Zakšek M. Govedič M. Govedič M. Govedič M. Govedič M. Govedič M. Govedič 16, , WM M. Govedič M. Govedič

10 14 Lokacija / Location Lovska remiza 600 m JJZ od gasilskega doma V od ceste proti železniški postaji, Obrež, Središče ob Dravi Grmišče na S strani železniške proge J od Ciglence, Obrež, Središče ob Dravi Loka J od mrtvice Kot do državne meje, Kot, Lendava Travnik in gozdni rob V od Male Polane, pri sotočju Črnega potoka in potoka Črnec, Mala Polana, Velika Polana Zaraščajoč travnik v Panovju, Z ob sotočju potoka Črnec in Črnega potoka, Mala Polana, Velika Polana Mejica ob poti med reko Ledavo in Radmožanskim kanalom, 250 m JJZ od mosta preko Radmožanskega kanala na cesti Renkovci Dobrovnik, Dobrovnik, Dobrovnik Travnik ob mejici med reko Ledavo in Radmožanskim kanalom, 450 m J od mosta preko Radmožanskega kanala na cesti Renkovci Dobrovnik, Dobrovnik, Dobrovnik Zaraščajoč travnik med reko Ledavo in Radmožanskim kanalom, 600 m J od mosta preko Radmožanskega kanala na cesti Renkovci Dobrovnik, Dobrovnik, Dobrovnik Mejica ob kolovozu S od Radmožanskega kanala, 880 m JV od mosta na cesti Dobrovnik Renkovci, Dobrovnik, Dobrovnik Mejica na J bregu Radmožanskega kanala Z ob cesti Dobrovnik Turnišče, Dobrovnik, Dobrovnik Gozd in poseka ob Marijinem drevesu v Črnem Logu, J ob avtocesti 1 km JV od vasi Radmožanci, Radmožanci, Lendava Koordinate / Coordinates (WGS84) Long ( E) Lat ( N) UTM10 (10 10 km) Datum / Date Legit Stadij/ Stage 16, , WM M. Govedič 16, , WM M. Govedič 16, , XM B. Zakšek B. Zakšek 16, , XM B. Zakšek 16, , XM B. Zakšek 16, , XM B. Zakšek ovum 16, , XM F. Rebeušek F. Rebeušek, B. Zakšek imago B. Zakšek B. Zakšek 16, , XM F. Rebeušek F. Rebeušek, B. Zakšek imago 16, , XM F. Rebeušek 16, , XM F. Rebeušek 16, , XM S. Gomboc, B. Zakšek, N. Kogovšek B. Zakšek

11 15 Lokacija / Location Grmičevje na poseki SZ ob cesti v Urbarialnem gozdu v Črnem logu, 200 m JZ od gramoznice JZ od vasi Banuta, Radmožanci, Lendava Travnik 180 m JV od zaselka Topola, Prosenjakovci, Moravske Toplice Koordinate / Coordinates (WGS84) Long ( E) Lat ( N) UTM10 (10 10 km) Datum / Date Legit Stadij/ Stage 16, , XM B. Zakšek 16, , XM K. Malačič Ugotavljamo, da se gosenice pojavljajo od konca marca do sredine junija (Sl. 2). Večina podatkov o odraslih osebkih je od druge polovice septembra do konca oktobra. Jajčeca so bila najdena zgolj osemkrat, vendar so nam natančni datumi na voljo samo za štiri najdbe. Vse te najdbe so iz zimskih mesecev razen ene, ki je iz začetka oktobra, ko se pojavljajo odrasli osebki. Slika 2. Sezonski pregled najdb razvojnih stadijev hromega volnoritca Eriogaster catax po dekadah v Sloveniji. Figure 2. Seasonal overview of observed life cycle stages of Eriogaster catax in Slovenia. Po doslej znanih podatkih se hromi volnoritec pri nas pojavlja med 0 in 960 m nadmorske višine (Sl. 3). Na najnižji nadmorski višini so populacije tik ob morju v Sečoveljskih solinah, medtem ko je najvišje ležeča najdba na pobočju Slavnika. Mediana višinske razporeditve podatkov je 258 m n. m., polovica vseh podatkov (Q1 Q3) pa je razporejenih med 166 in 420 m n. m.

12 16 Slika 3. Pregled višinske razširjenosti hromega volnoritca (Eriogaster catax) v Sloveniji. Figure 3. Altitudinal distribution of Eriogaster catax in Slovenia. Diskusija S prispevkom dopolnjujemo dosedanje poznavanje razširjenosti hromega volnoritca v Sloveniji. Poznavanje razširjenosti vrste smo izboljšali predvsem v severovzhodni Sloveniji (ob rekah Ledavi, Muri in Dravi) in v vzhodni Sloveniji (na Kozjanskem in ob spodnjem toku reke Save). Podajamo tudi prvi podatek o najdbi hromega volnoritca v jugovzhodni Sloveniji, v Beli krajini. Dodatne lokacije smo potrdili za območje Notranjske (Menišija, Cerkniško jezero in Pivška jezera), na obronkih Nanosa in v dolini Dragonje (Sl. 1). Največje zgostitve najdb smo zabeležili na Kraškem robu, v Sečoveljskih solinah in v severovzhodni Sloveniji. V osrednji in severni Sloveniji je novih najdb malo. V alpskem in predalpskem svetu severozahodne in osrednje Slovenije nam vrste ni uspelo potrditi, tako za to območje ostajajo le doslej objavljeni podatki, starejši od leta 1950 (Čelik et al. 2005). Vsekakor bi veljalo primerne habitate tu podrobno in ciljno pregledati, saj v tem območju po našem vedenju ni bilo raziskav hromega volnoritca. Razširjenost v Slovenski Istri in dolini Dragonje je neraziskana. Šele v tem prispevku predstavljena najdba vrste je prvi podatek po letu 2000 za območje Natura 2000 Istra, ki je bilo za hromega volnoritca opredeljeno že leta Razširjenost vrste v Sloveniji se ujema tudi z razširjenostjo v sosednjih državah. Za Hrvaško je malo objavljenih podatkov. Koren (2012) hromega volnoritca navaja kot redko vrsto, v glavnem na osnovi starih zgodovinskih najdb, z le tremi podatki po letu Najdbe so ob meji s Slovenijo v Istri, ob Kolpi, v okolici Krapine, Zagreba (Koren 2012) in Kumrovca (Rebeušek, neobjavljeno). Razširjenost ob Kolpi in v Istri kaže na verjetno večje pojavljanje

13 17 vrste tudi na slovenski strani. Obratno pa lahko vrsto na Hrvaškem pričakujejo ob reki Savi, Dravi in Muri. V Italiji je vrsta ob slovenski meji razširjena od Gorice do Trsta (Bertaccini et al. 1995, Lapini et al. 2013). V Avstriji vrsta živi v osmih od desetih dežel, izjemi sta Salzburg in Vzhodna Tirolska (Huemer 2013). Vrsta se Sloveniji približa v okolici Celovca in na avstrijskem Štajerskem (Katzengraben pri Spielfeldu) ob reki Muri (Höttinger et al. 2005, Habeler 2014). Na Madžarskem pa so najbližje lokacije na meji s Slovenijo v narodnem parku Őrség in v okolici kraja Lenti (EIG 2010, Mille 2015). Časovno pojavljanje različnih razvojnih stadijev v Sloveniji se ujema z rezultati drugih raziskav (Pro Natura 2000, Hottinger 2005, Ambrus et al. 2010). Nekoliko se razlikujejo le posamezni podatki o najdbi gosenic v mesecu juniju in najdba odraslega osebka sredi avgusta, ki so verjetno posledica medletnih vremenskih razlik in mikroklime posameznih območij. Tako kot v Sloveniji je vrsta postala zanimiva za raziskave tudi v drugih državah EU. Najlažje je v naravi izslediti gosenice, zato je bila ta metoda uporabljena pri raziskovanju razširjenosti vrste pri nas (Gomboc & Torkar 2011, Verovnik et al. 2011, Zakšek et al. 2015) in tudi v drugih državah (Höttinger 2005, Ambrus et al. 2010). Objav o njeni ekologiji in razširjenosti je malo. Freina & Witt (1987) navajata pojavljanje vrste do 1500 m n. m. Nam najdišča vrste nad 1000 m v srednji Evropi niso znana. Podatki iz drugih držav o vertikalni razširjenosti vrste potrjujejo naše ugotovitve. V Romuniji so na višini 700 m našli visoke gostote gnezd (Sitar 2016), za Švico navajajo podatek o najdbi gosenice na 960 m (Lepiforum 2016) in za Italijo na 800 m (Lepiforum 2016). Z vidika opredeljevanja območij Natura 2000 v Sloveniji imajo poseben pomen najdbe na območju Cerkniškega jezera, ki sodijo v alpinsko biogeografsko regijo. Na biogeografskem seminarju za to regijo Evropska komisija ni želela sprejeti argumentov nevladnih organizacij, da vrsta ni zadostno raziskana, in je vrsto izločila iz referenčnega seznama (Zagmajster 2005). Najnovejši podatki dokazujejo, da se vrsta v alpinski biogeografski regiji zagotovo pojavlja. Prav tako naši rezultati podpirajo mnenje Evropske komisije (Petkovšek 2015) o potrebi po dodatnih raziskavah hromega volnoritca v vzhodni Sloveniji z namenom opredelitve dodatnih območjih Natura 2000 za vrsto. Razširjenost hromega volnoritca je v Sloveniji zaradi razmeroma prikritega načina življenja še vedno slabo poznana. To potrjuje tudi ta prispevek, kjer smo že samo z naključnimi podatki izboljšali poznavanje razširjenosti vrste v Sloveniji za 12 UTM kvadratov (28 %) glede na doslej znanih 44 kvadratov. Tudi v prihodnosti je zato pričakovati nove najdbe vrste v novih območjih. Dejanska razširjenost vrste v Sloveniji je tako še vedno neznanka in jo je treba raziskati. Vrsto pričakujemo predvsem v Halozah, v Beli krajini, v Slovenskih goricah in na Posavskem hribovju. To so tudi območja, kjer najdemo osončena suha travišča z grmišči in njihove zaraščajoče faze, navadno s črnim trnom in glogom, ki sta pri nas glavni hranilni rastlini gosenic hromega volnoritca.

14 18 Summary Eriogaster catax is a species of moth listed on the Annexes II and IV of the Habitats Directive. Specimens and its habitat are legally protected by the national Decree on Protected Wild Animal Species (Ur. l. RS 2004a). In Slovenia, implementation of the Habitats Directive for the species is still in progress since Natura 2000 sites have not been fully designated as yet. Due to our poor knowledge of its ecology and distribution in Slovenia, every study of its recent distribution and population size could contribute to a better designation of appropriate Natura 2000 sites, since the species was categorized as»scientific reserve«for both biogeographical regions at the last biogeographical seminars (Petkovšek 2015). The overview of its distribution in Slovenia was prepared by Čelik et al. (2004). In 2005, the species was known from 44 UTM grid squares (Čelik et al. 2004, 2005, complemented with Stauder 1923 and Mladinov 1976). In this paper, we present 113 new records from 78 localities for the species in Slovenia. Records in this contribution are a combination of systematic surveys for the species and chance encounters. These data extend the known distribution of the species to additional 12 UTM grid squares and confirm its presence for 15 UTM grid squares. It was not surprising that most of records come from the Primorska region. This could be mainly due to the presence of the most suitable habitats for the species, as well as popularity of the region among lepidopterologists. The known distribution is now extended to the areas along the Sava, Drava, Mura and Ledava Rivers. The record in Bela krajina is the first for the region. We widened the knowledge of the distribution also on Mt. Nanos, in the Dragonja River valley and in the Notranjska region (Cerkniško Lake and Pivka lakes). The findings in the Notranjska region are within the alpine biogeographical region in Slovenia. Our findings confirm the conclusion of the biogeographical seminars for E. catax as scientific reserve. Larval stages of Eriogaster catax were observed from late March until mid-june and adults from mid-september until early November. Altitudinal distribution varies between 0 and 960 m a. s. l. (Me = 258, Q1 Q3: ). Our findings have improved the current knowledge on distribution of Eriogaster catax in Slovenia. We conclude that the distribution of the species in Slovenia is still inadequately known. Zahvala Zahvaljujemo se vsem, ki so prispevali podatke za ta prispevek ali drugače sodelovali pri terenskem delu: Tatjana Čelik, Miroslav Kastelic, Dušan Klenovšek, Tone Lesar, Kristjan Malačič, Slavko Polak, Bojan Porenta, Željko Predovnik, Luka Šparl, Valentin Schein, Gregor Torkar, Damjan Vinko in Valerija Zakšek. Notranjski regijski park nam je posredoval podatke lastnega monitoringa. Ali Šalamun iz Centra za kartografijo favne in flore (CKFF) je pomagal pri kartografiji in pripravi podatkov. Del terenskega dela Barbare Zakšek, Nike Kogovšek in Franca Rebeuška je bil financiran v okviru naslednjih projektov:»inventarizacija favne območja reke Mure«, ki ga je opravljal CKFF po naročilu podjetja Dravske elektrarne Maribor d.o.o.;»vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in 2011«, ki ga je vodila Biotehniška fakulteta po naročilu Ministrstva za okolje in prostor; v okviru presoje vplivov na hromega volnoritca na območju trase plinovoda Osp-Ajdovščina, ki ga je opravljal CKFF po naročilu podjetja Geoplin. Del terenskega dela Staneta Gomboca je bil opravljen v okviru projekta Popis in vrednotenje biodiverzitete živalskih skupin na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline, 2010, po naročilu Soline d.o.o.

15 19 Literatura Ambrus A., Kiss S., Sáfián S., Horváth B., Horváth Á. (2010): A sárga gyapjasszövő Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) európai jelentőségű populációja Váton (Lepidoptera: Lasiocampidae). Nat. Somogy. 17: Bertaccini E., Fiumi G., Provera P. (1995): Bombici e Sfingi d'italia (Lepidoptera Heterocera). Volume I. Natura - Giuliano Russo Editore, Bologna, 248 pp. Čelik T., Verovnik R., Rebeušek F., Gomboc S., Lasan M. (2004): Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000: Metulji (Lepidoptera). Končno poročilo. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana, 297 pp. Čelik T., Verovnik R., Gomboc S., Lasan M. (2005): Natura 2000 v Sloveniji Metulji Lepidoptera. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 288 pp. Dolek M., Freese-Hager A., Geyer A., Liegl A. (2008): Die Habitatbindung von Maivogel und Heckenwollafter: Ein Vergleich von zwei Lichtwaldarten. Bayerisches Landesamt für Umwelt, pp Ebert G., Hirneisen N., Krell F.T., Mörtter R., Ratzel U., Siepe A., Steiner A., Traub B. (1994): Die Schmetterlinge Baden-Wuttembergs. Band IV: Nachtfalter II. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 535 pp. EIG (2010): Hungary. Butterfly Conservation European Interests Group. [ogled dne ] Freina J.J. de, Witt T.J. (1987): Die Bombyces und Sphinges der Westpaläarktis (Insecta, Lepidoptera). Edition Forschung und Wissenschaft, München, 708 pp. Habeler H. (2014): Lepidopterologische Nachrichten aus der Steiermark, 21 (Lepidoptera). Joannea Zool. 13: Höttinger H. (2005): Der Hecken-Wollafter (Eriogaster catax L.) in Wien (Lepidoptera: Lasiocampidae). Endbericht einer Studie im Auftrag der Wiener Magistratsabteilung MA 22 (Umweltschutz), Wien, 13 pp. Höttinger H., Huemer P., Pennerstorfer J. (2005): Schmetterlinge. In: Ellmauer T. (Ed.), Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur Beurteilung des Erhaltungszustandes der Natura 2000-Schutzgüter, Band 2: Arten des Anhangs II der Fauna- Flora-Habitat-Richtlinie, Im Auftrag der neun österreichischen Bundesländer des Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und der Umweltbundesamt GmbH, Wien, pp Huemer P. (2013): Die Schmetterlinge Österreichs (Lepidoptera). Systematische und faunistische Checkliste. Tiroler Landesmuseen, Innsbruck, 304 pp. Gomboc S., Lasan M. (2006): Seznam vrst slovenskih metuljev pregled in odprta vprašanja. In: Prešern J. (Ed.), Knjiga povzetkov, 1. Slovenski entomološki simpozij, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija in Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, pp Gomboc S., Torkar G. (2011): Biodiverziteta metuljev (Lepidoptera), kobilic (Orthoptera), dvoživk (Amphibia) in plazilcev (Reptilia) Krajinskega parka Sečoveljske soline, rezultati proučevanj v l Egea, Ljubljana, 203 pp.

16 20 Jogan Polak L. (2007): Ohranjanje kraških travišč in nanje vezanih kvalifikacijskih vrst iz Nature Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij varstva naravne dediščine, Ljubljana, 190 pp. Koren T. (2012): Distributional checklist of lappet moths (Lepidoptera: Lasiocampidae) of Croatia. Entomol. Croat. 16: Kryštufek B., Bedjanič M., Brelih S., Budihna N., Gomboc S., Grobelnik V., Kotarac M., Lešnik A., Lipej L., Martinčič A., Poboljšaj K., Povž M., Rebeušek F., Šalamun A., Tome S., Trontelj P., Wraber T. (2001): Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 682 pp. Lapini L., Dorigo L., Glerean P., Giovannelli M.M. (2013): Status di alcune specie protette dalla direttiva habitat 92/43/CEE nel Friuli Venezia Giulia (Invertebrati, Anfibi, Rettili, Mammiferi). Gortania 35: Lepiforum (2016): Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) - Hecken-Wollafter. [ogled dne ] Lesar T., Jež M. (2006): Prispevek k poznavanju razširjenosti metuljev (Macrolepidoptera) subpanonskega dela slovenske Štajerske. Acta entomol. slov. 14(1): Mann J. (1854): Aufzählungen der Schmetterlinge, gesammelt auf einer Reise im Auftrage des k. k. Zoologischen Museums nach Oberkrain und dem Küstenlande, in den Monaten Mai und Juni 1854, als Beitrag zur Fauna des österreichischen Kaiserstaates. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 4: Mille J. (2015): Surveys of protected and strictly protected animal species of community importance and the development of their monitoring methodologies in the Natura 2000 sites of Vas, Zala and Somogy counties. Somogy Conservation Society, 22 pp. ed_animal_species_in_the_natura_2000_sites_of_vas_zala_and_somogy_counties.pdf [ogled dne ] Mladinov L. (1976): Lepidoptera iz doline gornjeg toka rijeke Kupe II. Bombyces i Sphinges. Acta entomol. Jugosl. 12(1/2): Petkovšek M. (2015): Obrazložitev predloga sprememb prilog uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, 206 pp. Pro Natura Schweizerischer Bund für Naturschutz (2000): Schmetterlinge und ihre Lebensräume. Arten Gefährdung Schutz. Schweiz und angrenzende Gebiete, Band 3. Hepialidae, Cossidae, Sesiidae, Thyrididae, Lasiocampidae, Lemoniidae, Endromidae, Saturniidae, Bombycidae, Notodontidae, Thaumetopoeidae, Dilobidae, Lymantriidae, Arctiidae. Fotorotar AG, Druck Verlag Neue Medien, Egg, 914 pp. Ruf C., Fresse A., Fiedler K. (2003): Larval sociality in three species of central-place foraging lappet moths (Lepidoptera: Lasiocampidae): a comparative survey. Zool. Anz. 242: Sitar C. (2016): Awareness for conservation of Eriogaster catax in Cluj county, Romania, a IUCN Data Deficient Species. [ogled dne ] Stauder H. (1923): Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro-Adriatica). Zeitschr. Ins.-Biol. 18:

17 21 Ur. l. RS (2004a): Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Uradni list RS 14(49): Ur. l. RS (2004b): Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Uradni list RS 14(46): Ur. l. RS (2013): Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Uradni list RS 23(33): Verovnik R., Zakšek V., Čelik T., Govedič M., Rebeušek F., Zakšek B., Grobelnik V., Šalamun A. (2011): Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2010 in Končno poročilo. Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 195 pp. Zagmajster M. (2005): Pregled končnih odločitev Biogeografskega seminarja Alpinska regija, z vključenimi NVO stališči. Kranjska Gora, (verzija ). Zagmajster M., Skaberne B. (2006): Pregled končnih odločitev Biogeografskega seminarja Celinska regija, z vključenimi NVO stališči. Darova (CZ), (verzija ). Zakšek B., Kogovšek N., Rebeušek F., Govedič M. (2015): Inventarizacija velikih nočnih metuljev (Lepidoptera: Bombycoidea, Drepanoidea, Geometroidea, Lasiocampoidea in Noctuoidea) in njihovih habitatov ob reki Muri. In: Govedič M., Lešnik A., Kotarac M. (Ed.), Inventarizacija favne območja reke Mure (končno poročilo), Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, pp

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2017

Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2017 Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2017 Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2016, 2017 in 2018 (Program razvoja podeželja 2014 2020) Miklavž na Dravskem polju november 2017

Prikaži več

Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne

Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne končno poročilo Miklavž na Dravskem polju junij 2014 Projekt: Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne končno poročilo Naročnik: Ministrstvo

Prikaži več

Številka:

Številka: Projektna naloga za KARTIRANJE NEGOZDNIH HABITATNIH TIPOV NA LIFE- IP NATURA.SI PROJEKTNIH OBMOČJIH SKLOP 1: Območje: SLOVENSKA ISTRA vzhod Območje: SLOVENSKA ISTRA zahod 1. UVOD SKLOP 2: Območje: VOLČEKE

Prikaži več

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG

OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG OPIS IN PREDSTAVITEV PROJEKTA Uradni naziv projekta: ŠPORTNO-DOBRODELNI PROJEKT OKROG SLOVENIJE 2019 za male viteze Krajša oblika zapisa naziva: OKROG SLOVENIJE 2019 Web stran projekta: FB stran projekta:

Prikaži več

Microsoft Word - veter&nalivi_11maj2014.doc

Microsoft Word - veter&nalivi_11maj2014.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana, 3. 6. 1 Močan veter in nalivi med prehodom hladne fronte 11. maja 1 Splošna vremenska slika Dne 11. maja se je nad severozahodnim in deloma osrednjim, severnim

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 13. 12. 2017 / Stran 10477 Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST

Prikaži več

CONACIJA 2013/14

CONACIJA 2013/14 CONA ŠIRITVE VRSTE CONA ŠIRITVE HT Kvaliteta cone habitatnega tipa Risanje cone širitve KVALITETA CONE VRSTE risanje cone širitve DA NE NE NE dobra sprejemljiva nezadostna DA NE NE NE Predstavitev primera:

Prikaži več

Varstvo hrošča puščavnika v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib Monitoring puščavnika (Osmoderma eremita) v letu 2018 Vmesno poročilo Nac

Varstvo hrošča puščavnika v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib Monitoring puščavnika (Osmoderma eremita) v letu 2018 Vmesno poročilo Nac Varstvo hrošča puščavnika v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib Monitoring puščavnika (Osmoderma eremita) v letu 2018 Vmesno poročilo Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) Ljubljana, november

Prikaži več

Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 s predlogom spremljanja stanja – raki

Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 s predlogom spremljanja stanja – raki Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 s predlogom spremljanja stanja raki (končno poročilo) Miklavž na Dravskem polju november 2007 Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 s predlogom

Prikaži več

Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri IZVEDENI VARSTVENI UKREPI Štefan Kovač Dr. Gregor Božič Zaključna

Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri IZVEDENI VARSTVENI UKREPI Štefan Kovač Dr. Gregor Božič Zaključna Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri Štefan Kovač Dr. Gregor Božič Zaključna konferenca, Radenci, 29. 11. 2016 CILJI IZVEDENIH VARSTVENIH UKREPOV A/Krepitev

Prikaži več

Štev.: /19-297/013 Ljubljana, dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica Marib

Štev.: /19-297/013 Ljubljana, dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica Marib Štev.: 1810-1/19-297/013 Ljubljana, 30.7.2019 dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med. spec. NIJZ OBMOČNA ENOTA MARIBOR Prvomajska ulica 1 2000 Maribor Zadeva: Polletno poročilo o delovanju Programa Svit

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2017 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Gozdnogospodarsko načrtovanje in NATURA 2000 Gospodarjenje z gozdovi NAMEN gospodarjenja z gozdovi ohranitev in trajnostni razvoj gozdov, to je zagotavljanje in vzdrževanje vseh ekoloških, socialnih in

Prikaži več

(Microsoft Word - Hidrolo\232ko porocilo.docx)

(Microsoft Word - Hidrolo\232ko porocilo.docx) Ljubljana, 23. 10. 2015 Hidrološko poročilo o visokih vodah v dneh med 11. in 18. oktobrom 2015 Predhodna velika vodnatost rek, nasičenost tal z vodo in pogoste padavine od 10. do 15. oktobra so povzročile

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Poročilo

Poročilo Močan veter od 16. do 19. januarja 17 Splošna vremenska slika Že v petek, 13. januarja, je hladen in vlažen polarni zrak iznad severnega Atlantika preplavil zahodno Evropo, hladna fronta pa je popoldne

Prikaži več

Microsoft Word - NACRT_JAVNE RAZSVETLJAVE.doc

Microsoft Word - NACRT_JAVNE RAZSVETLJAVE.doc NAČRT JAVNE RAZSVETLJAVE Številka: 354-0019/2009-1 Divača, Marec 2009 KAZALO: 1. UVOD... 1 2. PODATKI O UPRAVLJALCU JAVNE RAZSVETLJAVE... 3 2.1. PODATKI O UPRAVLJALCU... 3 2.2. STATISTIČNI PODATKI... 4

Prikaži več

Orientacija2011_1

Orientacija2011_1 Štrekljevec Semi Gorje-Po e-treben e Cerkno Loka pri Mengšu Mengeš Dovže Mislinjske doline Hrušica Jesenice Retje Loški potok Sora Medvode Sti na Ivan na Gorica Kolovrat Zagorje ob Savi Zagorica Trebnje

Prikaži več

Microsoft Word - agrobilten_ doc

Microsoft Word - agrobilten_ doc Dekadni bilten vodnobilančnega stanja v Sloveniji 1. april 3. april 9 OBVESTILO Ob prehodu v drugo polovico aprila so se tla že zelo izsušila. A visoke temperature zraka so popustile in po večini Slovenije

Prikaži več

Razširjenost in ekologija C. heros v Sloveniji

Razširjenost in ekologija C. heros v Sloveniji UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA BIOLOGIJO Ali ŠALAMUN EKOLOGIJA IN RAZŠIRJENOST VELIKEGA STUDENČARJA (Cordulegaster heros) (Odonata: Cordulegastridae) V SLOVENIJI DIPLOMSKO DELO Univerzitetni

Prikaži več

Microsoft Word - zelo-milo-vreme_dec-jan2014.doc

Microsoft Word - zelo-milo-vreme_dec-jan2014.doc ARSO Državna meteorološka služba Ljubljana,. 1. 1 Zelo milo vreme od. decembra 13 do 3. januarja 1 Splošna vremenska slika Od konca decembra do sredine januarja je nad našimi kraji prevladoval južni do

Prikaži več

Reško jezero pri Kočevski Reki

Reško jezero pri Kočevski Reki PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 105 Ime lokacije Reško jezero pri Kočevski Reki Tip Zahtevnost Nočni potop Zemljevid / skica JEZERO P1 opomba: umetno jezero na ponikalnici Reka (Reškem potoku).

Prikaži več

pregled merodajnih nagibov in uporov

pregled merodajnih nagibov in uporov KAZALO PROGA 10 D.M. DOBOVA LJUBLJANA... 1 PROGA 20 LJUBLJANA JESENICE D.M.... 1 PROGA 21 LJUBLJANA ŠIŠKA KAMNIK GRABEN... 1 PROGA 30 ZIDANI MOST ŠENTILJ D.M.... 1 PROGA 31 CELJE VELENJE... 2 PROGA 32

Prikaži več

Jez male hidroelektrarne Klonte na reki Bači

Jez male hidroelektrarne Klonte na reki Bači PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 67 Ime lokacije Jez male hidroelektrarne Klonte na reki Bači Tip Zahtevnost Nočni potop Zemljevid / skica REKA P1 opomba: nezahteven, a zanimiv potop v zajezitvi

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Predlogi načrtovalskih rešitev PUN2000 za gozdove Dragan Matijašić, ZGS Ljubljana, 6.5.2015 Maribor, 7.5.2015 Namen predstavitve Dopolnitve Priročnika o izdelavi GGN GGE Ekocelice Pregled stanja Izločanje

Prikaži več

KUŠČARICE SLOVENIJE

KUŠČARICE SLOVENIJE Griša Planinc Societas herpetologica slovenica društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev K A Č O F O N SOCIETAS HERPETOLOGICA SLOVENICA DRUŠTVO ZA PREUČEVANJE DVOŽIVK IN PLAZILCEV Področje delovanja:

Prikaži več

KOPOP - REDNO TERMINI IN LOKACIJE - SPLETNA STRAN.pdf

KOPOP - REDNO TERMINI IN LOKACIJE - SPLETNA STRAN.pdf za leto 2016 Vsi upravičenci, ki ste se vključili v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja

Prikaži več

marec, 2010

marec, 2010 Kosti Luske, ploščate, brez sklenine Škrge so prekrite s škržnim poklopcem Plavalni mehur Organi: zadnjična odprtina, sečni mehur, škržni lok, srce, jetra, pilorični žepki, črevesje, vranica, jajčnik ali

Prikaži več

Zap. št. Cesta Odsek Začetek odseka Opis odseka Konec odseka Dolžina [m] Preostala dolžina v sosednji občini [m] C Ograja-Hojč

Zap. št. Cesta Odsek Začetek odseka Opis odseka Konec odseka Dolžina [m] Preostala dolžina v sosednji občini [m] C Ograja-Hojč Opis Konec v sosednji občini 1. 852010 852011 C 352010 Ograja-Hojče C 352020 419 2. 852020 852021 C 352010 Junčje-hiša št. 4 Z HŠ 4 69 3. 852030 852031 C 352010 Marolče-hiša št. 1 Z HŠ 1 135 4. 852030

Prikaži več

Microsoft Word - bilten doc

Microsoft Word - bilten doc Dekadni bilten stanja vodne bilance kmetijskih tal v Sloveniji 11. do 20. avgusta 2011 OBVESTILO Spet je nastopila vročina. Vremenske razmere so idealne za dozorevanje zgodnjih sort hrušk in jablan, ki

Prikaži več

LIFE13 NAT/SI/ Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, L

LIFE13 NAT/SI/ Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, L LIFE13 NAT/SI/000314 Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje Popis onesnaženosti

Prikaži več

FOTOVOLTAIKA

FOTOVOLTAIKA PRIMERJALNA ANALIZA TEHNOLOGIJ KONČNO POROČILO 1 Vsebina 1. Uvod... 3 1.1. Prva leta fotovoltaike v Italiji, Evropi in svetu... 4 1.1.1. Italija... 4 1.1.2. Svet... 8 1.1.3. Evropa... 10 2 1. Uvod Fotovoltaična

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 01Session_D.Krajcic

Microsoft PowerPoint - 01Session_D.Krajcic VARSTVO OKOLJA IN NARAVE V LUČI KMETIJSKE RABE PROSTORA V SLOVENIJI doc. dr. Darij Krajčič Mateja Žvikart, univ. dipl. biol. KDO SMO? MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR zakonodajni del AGENCIJA RS ZA OKOLJE

Prikaži več

Priloga 1: Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1. do SLOVENIJA: Od 1.1. do je bilo v program povabljenih 30

Priloga 1: Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1. do SLOVENIJA: Od 1.1. do je bilo v program povabljenih 30 Priloga 1: Letno poročilo o delovanju Programa Svit za obdobje od 1.1. do 31.12.2018 SLOVENIJA: Od 1.1. do 31.12.2018 je bilo v program povabljenih 309.008 oseb in 307.701 osebi je bilo vabilo tudi vročeno.

Prikaži več

M-Tel

M-Tel Poročilo o meritvah / Test report Št. / No. 16-159-M-Tel Datum / Date 16.03.2016 Zadeva / Subject Pooblastilo / Authorization Meritve visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (EMS) Ministrstvo za okolje

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne

Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne 10. Popis dvoživk (Amphibia) v dolini reke Voglajne končno poročilo ALEKSANDRA LEŠNIK, MAJA CIPOT Center za kartografijo favne in flore, Antoličičeva 1, SI-2204 Miklavž na Dravskem polju Miklavž na Dravskem

Prikaži več

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Toplotni pasovi in podnebni tipi Toplotni pasovi: so območja, ki se v obliki pasov raztezajo okrog zemeljske oble. Ločimo: Tropski pas Subtropski pas Zmerno topli pas Subpolarni pas Polarni pas Znotraj

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B.

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. ZASEBNI NEPROFITNI RADIJSKI PROGRAM Pokritost Poglavitne značilnosti Javni servis nacionalna S svojimi programi zagotavlja

Prikaži več

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona

Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona Analiza cen toplote iz distribucijskih sistemov toplote za leto 2016 Agencija za energijo v skladu s tretjim odstavkom 311. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, 17/14, 81/15) objavlja analizo

Prikaži več

Microsoft Word - Podnebje_februar_2014-koncna.doc

Microsoft Word - Podnebje_februar_2014-koncna.doc KRATEK PREGLED PODNEBNIH RAZMER ISSN 2350-5729 Glavne značilnosti po svetu Arktični in antarktični led Nekaj izbranih dogodkov po svetu Podnebne razmere pri nas in v naši okolici februar 2014 Mojca Dolinar

Prikaži več

Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih

Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih Zdravstveni statistični letopis 2002 Prebivalstvo 1. PREBIVALSTVO / POPULATION 1-0 Uvod Introduction 1-1 Prebivalci Republike Slovenije po starostnih skupinah in spolu, 30. junij 2002 Population of the

Prikaži več

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/ Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16) izdaja Vlada Republike

Prikaži več

Ohranjanje ekosistemov

Ohranjanje ekosistemov Ohranjanje ekosistemov Osnovni načini varovanja in ohranjanja ekosistemov; Opredelitev habitatnih tipov; Varovanje habitatnih tipov; Osnovni načini varovanja in ohranjanja ekosistemov Izoblikovana ustrezna

Prikaži več

PAST CONTINUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič

PAST CONTINUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič PAST CONTNUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so v preteklosti trajali dalj

Prikaži več

24th - 25th October 2017 Hotel Habakuk, Maribor, Slovenia

24th - 25th October 2017 Hotel Habakuk, Maribor, Slovenia Projekt SEE MEET 2017 KAJ JE SEE MEET? Dogodek za podjetja in podjetnike, ki je namenjen spoznavanju in B2B sestankom med njimi. CILJI SEE MEET Cilj dogodka je udeležencem ponuditi profesionalno podporo

Prikaži več

SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI Bohinjsk

SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI Bohinjsk SEZNAM JAVNIH POLNILNIH POSTAJ GREMO NA ELEKTRIKO UPRAVLJALCA ELEKTRO LJUBLJANA Polnilna postaja Oznaka Kraj Ulica Hišna št. Bohinj SI0340008 Bohinjsko jezero Ribčev Laz 48 Bohinj SI0340008 Bohinjsko jezero

Prikaži več

Cenik zimskih pnevmatik Infinity Kliknite za nakup! Serija Dimenzije Indeks nosilnosti/ hitrosti Opis Koda proizvajalca Blagovna št. Petrol

Cenik zimskih pnevmatik Infinity Kliknite za nakup! Serija Dimenzije Indeks nosilnosti/ hitrosti Opis Koda proizvajalca Blagovna št. Petrol maloprodajna zimske pnevmatike za osebna vozila 13 80 155/80R13 79T INF-049 221000121 101826 E C 71 2 38,60 28,10 70 155/70R13 75T INF-049 221000090 93601 E C 71 2 38,30 28,00 165/70R13 79T INF-049 221000226

Prikaži več

NAVODILA IN UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM Občina je ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju dolžna organizirati opazo

NAVODILA IN UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM Občina je ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju dolžna organizirati opazo Občina je ob razglašeni veliki ali zelo veliki požarni ogroženosti na svojem območju dolžna organizirati opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov, ter izvajati druge ukrepe za varstvo pred požarom

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-HoceZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 V OBČINI HOČE-SLIVNICA V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Izvajalec: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Izvajanje ukrepov na območju Natura 2000 Jelovica Davor Krepfl, ZRSVN, Ljubljana, 6.5.2015 Kvalifikacijske vrste (SPA) sokol selec (Falco peregrinus) planinski orel (Aquila chrysaetos) črna žolna (Dryocopus

Prikaži več

Izvir Krupe

Izvir Krupe PODVODNI ATLAS SLOVENIJE. POPISNI LIST ŠT. 73 Ime lokacije Izvir Krupe Tip Zahtevnost Nočni potop Zemljevid / skica Zemljepisna lega REKA P1 opomba: naravni spomenik zahteva primerno obnašanje vseh obiskovalcev,

Prikaži več

SPONZORSTVA IN DONACIJE 2017 SPONZORSTVA PODATEK O VRSTI POSLA POGODBENI PARTNER POGODBENA VREDNOST VIŠINA IZPLAČILA V EUR DATUM IZPLAČILA TRAJANJE PO

SPONZORSTVA IN DONACIJE 2017 SPONZORSTVA PODATEK O VRSTI POSLA POGODBENI PARTNER POGODBENA VREDNOST VIŠINA IZPLAČILA V EUR DATUM IZPLAČILA TRAJANJE PO SPONZORSTVA IN DONACIJE 2017 SPONZORSTVA PODATEK O VRSTI POGODBENI PARTNER POGODBENA VREDNOST VIŠINA V EUR DATUM TRAJANJE Žensko univerzitetno rokometno Kampel 90, 4.000,00 1.000,00 10.1.2017 Žensko univerzitetno

Prikaži več

Microsoft Word - OBILNE_PADAVINE_20-22_avgust.doc

Microsoft Word - OBILNE_PADAVINE_20-22_avgust.doc REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p. 2608 tel.: 01 478 40 00 faks.: 01 478 40 52 OBILNE PADAVINE MED 20. IN 22. AVGUSTOM 2005 Ob Sredozemskem ciklonu običajno

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Cenik letnih pnevmatik 2019 Fulda Kliknite za nakup! Premer Dimenzije/Opis Sap koda Blagovna št. Petrol Izkoristek goriva Zaviranje na mokri podlagi Z

Cenik letnih pnevmatik 2019 Fulda Kliknite za nakup! Premer Dimenzije/Opis Sap koda Blagovna št. Petrol Izkoristek goriva Zaviranje na mokri podlagi Z maloprodajna letne pnevmatike za osebna vozila Serija 80 13 155/80R13 79T ECOCONTROL 542960 79004 E C 65 ) 54,30 33,10 14 175/80R14 88T ECOCONTROL 533458 146146 E C 68 )) 72,00 43,90 Serija 70 13 155/70R13

Prikaži več

Terminski plan praznjenja obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (za obdobje )

Terminski plan praznjenja obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (za obdobje ) Terminski plan praznjenja obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (za obdobje 2017-2020) PLAN PRAZNJENJA ZA LETO 2017 OBČINA KRŠKO BREZOVSKA GORA 27 marec VELIKO MRAŠEVO 44 marec ROŽNO

Prikaži več

Microsoft Word - ODGOVOR + priloge.doc

Microsoft Word - ODGOVOR + priloge.doc SI5000007 Banjšice SI5000007 Banjšice Tip e Spremembe varovanih vrst V območje sta bili dodani vrsti planinski orel in beloglavi jastreb. Banjšice, ki ležijo na selitvenem koridorji med furlansko in kvarnersko

Prikaži več

Številka: 62-4/2014

Številka: 62-4/2014 OE NOVO MESTO Muzejska 5 SI-8000 Novo mesto t +386 7 39 34 195 f +386 7 39 34 101 www.nijz.si info@nijz.si ID DDV: SI 44724535 TRR: 011006000043188 ODZIVNOST V PROGRAM SVIT V ZDRAVSTVENI REGIJI NOVO MESTO

Prikaži več

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Klanc.doc

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Klanc.doc ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http://www.zzv-mb. INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA (02) 4500170 (02) 4500227 ivo@zzv-mb. Telefon: Telefaks: E-pošta: ID za DDV: SI30447046

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan

Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan Uradni list Republike Slovenije Št. 53 / 17. 7. 2015 / Stran 6021 Tabela 1: Lastniški deleži v lasti Republike Slovenije, SDH, KAD, PDP in DUTB na dan 28. februarja 2015 ter knjigovodske vrednosti na dan

Prikaži več

tehnični podatki o progah

tehnični podatki o progah Slovenske železnice Infrastruktura,d.o.o. Program omrežja 019 PRILOGA 3A TEHNIČNI PODATKI O PROGAH KAZALO PROGA 10 D.M. DOBOVA LJUBLJANA... 1 PROGA 0 LJUBLJANA JESENICE D.M.... PROGA 1 LJUBLJANA ŠIŠKA

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 12./redna/seja občinskega sveta December 2016 OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: BALVEPT d.o.o. in NOE za medobčinsko upravo, inšpektorat in redarstvo PREDLAGATELJ: Župan -

Prikaži več

Delitev na področju D3 za leto programi interesne športne vzgoje otrok in

Delitev na področju D3 za leto programi interesne športne vzgoje otrok in Delitev na področju športa za vse za leto 2019 NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV (v eur) Cheerleading zveza Slovenije cheerleading delavnice 3.400 Cheerleading zveza Slovenije cheerleading

Prikaži več

ENV _factsheet_bio_SL.indd

ENV _factsheet_bio_SL.indd NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST Kaj to pomeni za vas? Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost življenja na našem planetu. Je temelj naše blaginje in gospodarstva. Pri preskrbi s hrano in vodo, pa tudi

Prikaži več

07_5_redna2_ŠOBF

07_5_redna2_ŠOBF Študentska organizacija BF Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana Zapisnik 2. redne seje Upravnega odbora Študentske organizacije Biotehniške fakultete Pričetek seje: 16:00 11.01.2007 na Oddelku za agronomijo

Prikaži več

Microsoft Word - Osebne_reference_ docx

Microsoft Word - Osebne_reference_ docx LETO 2013 OBČINA SVET TOMAŽ, Izdelava elaborata kontrole katastrskega in lastniškega stanja zemljišč, preko katerih potekajo kategorizirane občinske ceste v občini Sveti Tomaž MESTNA OBČINA PTUJ, VBCP

Prikaži več

Microsoft Word - SevnoIII.doc

Microsoft Word - SevnoIII.doc Naše okolje, april 8 METEOROLOŠKA POSTAJA SEVNO Meteorological station Sevno Mateja Nadbath V Sevnem je klimatološka meteorološka postaja Agencije RS za okolje. Sevno leži na prisojnem pobočju Sevniškega

Prikaži več

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 36. Goljevščkov spominski dan Modeliranje kroženja vode in spiranja hranil v porečju reke Pesnice Mateja Škerjanec 1 Tjaša Kanduč 2 David Kocman

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Značilnosti odzivanja ciljne populacije v Program Svit Tatjana Kofol Bric, Marcel Kralj, Aleš Korošec, Dominika Novak Mlakar, Tanja Metličar, Ana Lucija Škrjanec SVITOVI DNEVI 2014 Vključevanje oseb v

Prikaži več

Microsoft Word - škofjeloški grad 4.docx

Microsoft Word - škofjeloški grad 4.docx OSNOVNA ŠOLA POLJANE Poljane 100, 4223 Poljane MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ POLJANSKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA ŠKOFJELOŠKI GRAD ZGODOVINA Avtorici: Meta Perko Balon, 9.b Manica Demšar, 7.b Mentorica:

Prikaži več

WP 2 -

WP 2 - SKUPNO TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE SISTEMA JAVNE OSKRBE S PITNO VODO NA ČEZ MEJNEM OBMOČJU MURSKE DOLINE / GEMEINSCHAFTLICHES NACHHALTIGES MANAGEMENT VON TRINKWASSERVERSORGUNGSSYSTEMEN IM GRENZÜBERSCHREITENDEN

Prikaži več

BC Naklo Strahinj Strahinj POROČILO PRI PREDMETU GEOGRAFIJA OPAZOVANJE VREMENA

BC Naklo Strahinj Strahinj POROČILO PRI PREDMETU GEOGRAFIJA OPAZOVANJE VREMENA BC Naklo Strahinj 99 4292 Strahinj POROČILO PRI PREDMETU GEOGRAFIJA OPAZOVANJE VREMENA Datum meritve Lokacija meritve Merjenje temperatur 19.2.2014 20.2.2014 21.2.2014 22.2.2014 23.2.2014 46.292418 SGŠ

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Raziskovalne metode v biologiji in ekologiji Course title: Scientific methods in biology and ecology Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Prostorsko načrtovanje obalnega prostora Primer Strunjan Slavko Mezek Koper 25.11.2015 Projekt SHAPE Shaping an Holistic Approach to Protect the Adriatic Environment between coast and sea Program IPA Adriatic,

Prikaži več

(Regijsko_poročilo_SVIT)

(Regijsko_poročilo_SVIT) ODZIVNOST V PROGRAM SVIT V ZDRAVSTVENI REGIJI NOVO MESTO V LETU 2016 Rak na debelem črevesu in danki je zelo resen zdravstveni problem, ker je v Sloveniji to druga najpogosteje odkrita oblika raka. Pomembno

Prikaži več

Kako dolgo čakati na dolžnika, preden ga damo v izterjavo 14.06.2016 22:30 Finance 114/2016 0 Intervju: Leon Zalar, direktor družbe za izterjavo Pro Kolekt Vedno se trudimo prevaliti strošek izterjave

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

Seznam kapitalskih naložb države na dan Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJET

Seznam kapitalskih naložb države na dan Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJET Seznam kapitalskih naložb države na dan 31. 3. 2019 Naziv MŠT Sektor % RS % SDH % KAD* ABANKA, D.D. 5026024 Bančništvo 100,00 ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN 5006040 Turizem 11,74 AERO, D.D.

Prikaži več

48Devetak & Trdan(da)

48Devetak & Trdan(da) Zbornik predavanj in referatov 10. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo Podčetrtek, 1 2. marec 2011 311 SEZONSKA DINAMIKA KAPUSOVE SOVKE (Mamestra brassicae [L.], Lepidoptera,

Prikaži več

ZALOGE PODZEMNIH VODA V SEPTEMBRU 2011 Groundwater reserves in September 2011 Urška Pavlič V septembru se je nadaljevalo sušno in vroče vreme, zaradi

ZALOGE PODZEMNIH VODA V SEPTEMBRU 2011 Groundwater reserves in September 2011 Urška Pavlič V septembru se je nadaljevalo sušno in vroče vreme, zaradi ZALOGE PODZEMNIH VODA V SEPTEMBRU 11 Groundwater reserves in September 11 Urška Pavlič V septembru se je nadaljevalo sušno in vroče vreme, zaradi česar so se gladine podzemnih voda že drugi mesec zapored

Prikaži več

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Dobrna.doc

Microsoft Word - Pr08VOKA_Celje_Dobrna.doc ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor http://www.zzv-mb. INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA (02) 4500170 (02) 4500227 ivo@zzv-mb. Telefon: Telefaks: E-pošta: ID za DDV: SI30447046

Prikaži več

Junij2018

Junij2018 ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. junija 2018 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.427 ilegalnih prehodov državne meje. Lani so obravnavali

Prikaži več

ROSEE_projekt_Kolesarji

ROSEE_projekt_Kolesarji SEMINAR/DELAVNICA V OKVIRU PROJEKTA MOBILE2020 VARNOST KOLESARJEV IN KOLESARSKEGA PROMETA Ljubljana, 27. 3. 2013, Grand hotel Union ROSEE: Road safety in SouthEast Europe Predstavitev projekta mag.jure

Prikaži več

RIM, POMPEJI, VEZUV za 1 maj dan četrtek km Vožnja po avtocesti mimo Benetk,proti Firencam. Pozno ponoči parki

RIM, POMPEJI, VEZUV za 1 maj dan četrtek km Vožnja po avtocesti mimo Benetk,proti Firencam. Pozno ponoči parki RIM, POMPEJI, VEZUV za 1 maj 2018 26.4.2018-2.05.2018 1 dan četrtek 26.4.18 81908km Vožnja po avtocesti mimo Benetk,proti Firencam. Pozno ponoči parkiramo malo naprej od Bologne na PZA Marinina, kjer pred

Prikaži več

VODNATOST POVRŠINSKIH VODA V LETU 2017 THE COVERAGE OF SURFACE WATERS IN 2017 Igor Strojan Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vo

VODNATOST POVRŠINSKIH VODA V LETU 2017 THE COVERAGE OF SURFACE WATERS IN 2017 Igor Strojan Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vo VODNATOST POVRŠINSKIH VODA V LETU 217 THE COVERAGE OF SURFACE WATERS IN 217 Igor Strojan Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, igor.strojan@gov.si Povzetek V prispevku

Prikaži več

Soška fronta Na 93 km dolgem ozemlju ob reki Soči, sta se od konca maja 1915 do konca oktobra 1917 v 12 ofenzivah spopadli avstroogrska in italijanska

Soška fronta Na 93 km dolgem ozemlju ob reki Soči, sta se od konca maja 1915 do konca oktobra 1917 v 12 ofenzivah spopadli avstroogrska in italijanska Soška fronta Na 93 km dolgem ozemlju ob reki Soči, sta se od konca maja 1915 do konca oktobra 1917 v 12 ofenzivah spopadli avstroogrska in italijanska vojska. Avstro-ogrski 5. armadi, ki je branila ozemlje

Prikaži več

Microsoft Word - Program regijskega obiska vlade_osnutek.docx

Microsoft Word - Program regijskega obiska vlade_osnutek.docx Program obiska Vlade Republike Slovenije v Primorsko-notranjski regiji 3. junij 2015 SKUPNI DOGODKI 8.00 10.00 Delovni posvet Vlade Republike Slovenije Lokacija: Pristave pri gradu Snežnik, Kozarišče 69,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o razvojni

Prikaži več

Microsoft Word - padavine_16-19sep10.doc

Microsoft Word - padavine_16-19sep10.doc ARSO, Državna meteorološka služba Ljubljana, 23. 9. 2010 Poročilo o izjemno obilnih padavinah od 16. do 19. septembra 2010 Opis sinoptične situacije Dne 15. septembra je bilo nad severno Evropo obsežno

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ŠTUDIJ EKOLOGIJE IN BIODIVERZITETE Nina ERBIDA POPULACIJSKA DINAMIKA KOŠČIČNEGA ŠKRATCA (Coenagrion ornatum) NA IZBRANI LOKACIJI NA LJUBLJANSKEM BARJU MAGISTRSKO

Prikaži več

3 SZGG_2014_Sebela po popravkih

3 SZGG_2014_Sebela po popravkih Odziv jamske mikroklime na izjemne dogodke in dolgotrajnejše spremembe vremena Stanka Šebela * Povzetek V Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu se sistematične zvezne meritve jamske mikroklime opravljajo

Prikaži več

Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v S

Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v S Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji temelji na rezultatih monitoringa pitne vode,

Prikaži več

OGLED FAMILYPARKA IN MALO NAOKOLI NEŽIDERSKEGA JEZERA števec : 6602km V popoldanski uri smo se odpeljali izpred doma

OGLED FAMILYPARKA IN MALO NAOKOLI NEŽIDERSKEGA JEZERA števec : 6602km V popoldanski uri smo se odpeljali izpred doma OGLED FAMILYPARKA IN MALO NAOKOLI NEŽIDERSKEGA JEZERA 22.6.- 25.6.2012 22.6.2012 števec : 6602km V popoldanski uri 16.30 smo se odpeljali izpred doma proti Mariboru, mimo Gradca (A) in naprej skozi mesto

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več