Revija za humanistične in družbene vede Journal for the Humanities and Social Sciences

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Revija za humanistične in družbene vede Journal for the Humanities and Social Sciences"

Transkripcija

1 MONITORISH vii/ Revija za humanistične in družbene vede Journal for the Humanities and Social Sciences Izdaja: Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana Published by: Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana Graduate School of the Humanities

2 Kazalo / Contents Svetlana Slapšak 7 16 Slepica: la chanteuse aveugle des Balkans / Slepica: balkanska slepa pevka / Slepica: The Blind Female Singer of the Balkans Lada Stevanović Medeja na sceni in na u filmu / Medeja v gledališču in v filmih / Medea on Stage and on the Screen Maja Sunčič Kliči Afrodito in Erosa: Plutarhova hvalnica ljubezni do žensk / Invoke Aphrodite and Eros: Plutarch's Praise of the Love of Women Tadej Praprotnik E-romance / E-Romances Eva Hassl Njena zgodba / Her Story Biljana Žikić Vpisovanje Njene zgodbe v ideološke konstrukte popularne kulture / Her Story in the Ideological Framework of Popular Culture Damjana Pondelek Bolečina ob rojstvu otroka in spomin nanjo / Childbirth Pain and Its Memory Lidija Stermecki Konstrukcija identitete materinstva / The Construction of the Identity of Motherhood Ana Frank So samomorilski napadalci verski fanatiki? O razumevanju samomorilskih napadov / Are Suicide Attackers Religious Fanatics? On Understanding Suicide Attacks Jelena Petrović The Multilingual Balkan Region: Diverification of Languages / Večjezična balkanska regija: diverzifikacija jezikov Nina Vodopivec Preteklost za prihodnost: socialni spomin tekstilnih delavk in delavcev / The Past for the Present: The Social Memory of Textile Workers Maja Gašperšič Je kultura res tisto, kar nas loči od živali? Katalog primatskih kultur / Is It Really Culture That Separates Us from Animals? A Catalogue of Primate Cultures Nadja Gnamuš Podivljani diskurz (2. del) / Raging Discourse (Part 2)

3 Svetlana Slapšak Slepica: la chanteuse aveugle des Balkans Slepica: balkanska slepa pevka Izvleček: V članku je obravnavan pomen slepic pri prenosu tradicije na Balkanu v primerjavi z obliko oralne oz. ustne poezije, ki je značilna za Homerjevo poezijo. Na primeru mitološkega vidca Tejrezija, ki je bil slep, ker je videl (in vedel) prepovedano, zato ga je Atena oz. Hera oslepila, Zevs pa mu je podaril preroško spodobnost, primerjamo značilnosti antične mitologije sleposti z balkansko. Koncept slepote je povezan s spolom, saj je slepota ne glede na to, ali gre za slepca moškega ali ženskega spola, povezana z izkušnjo in vednostjo, ki je kulturno vpisana v koncepte ženskega telesa. Ključne besede: slepota, ustna poezija, tradicija, balkanske študije, antična mitologija Slepica: The Blind Female Singer of the Balkans Abstract: The paper analyses the role played by slepice, blind women, in transmitting tradition in the Balkans, primarily through comparison to the Homeric form of oral poetry. The example of Teiresias, who is blinded by Athena or Hera for having seen (and known) the forbidden and is then given prophetic ability by Zeus, provides the starting-point for comparing the characteristics of the ancient mythology of blindness to the Balkan one. The concept of blindness is gender-related, since blindness, regardless of the sex of the blind person, is associated with the experience and knowledge which is culturally inscribed into the concepts of the female body. Key words: blindness, oral poetry, tradition, Balkan studies, ancient mythology

4 Lada Stevanović Medeja na sceni i na filmu Medeja na odru in v filmih Izvleček: Eno najšokantnejših del, ki je hkrati ena največjih ugank antične umetnosti, je Evripidova Medeja, drama, ki je od antike do danes navdihovala umetnike z različnih področij. Njihova dela so rezultat osebnega doživljanja in razumevanja te antične tragedije in odražajo sodobnost tako z recepcijo antičnega teksta kot z njegovo sodobno umetniško interpretacijo. V članku bom skušala predstaviti tri različice Medeje, ki so nastale na poljih različnih umetniških dejavnosti gledališke (Deborah Warner), filmske (Pier Paolo Pasolini) in knjižne (Christa Wolf). Ključne besede: Medeja, Drugo, antično gledališče, sodobna umetnost Medea on Stage and on the Screen Abstract: One of the most shocking and enigmatic works of ancient art is Euripides Medea, a play that has inspired artists in various art-forms. Their works are shaped by their own experience and understanding of this classical Athenian tragedy, reflecting contemporaneity both through their reception of the ancient text and through their contemporary interpretation of the same. The paper presents three different Medeas which have appeared in three different art-forms the theatre (Deborah Warner), film (Pier Paolo Pasolini), and literature (Christa Wolf). Key words: Medea, the Other, ancient theatre, contemporary art

5 Maja Sunčič Kliči Afrodito in Erosa: Plutarhova hvalnica ljubezni do žensk Izvleček: V članku odpiram vprašanje, katera ljubezen je prava, ki v antiki zaznamuje ključno razliko med ljubeznijo do dečkov in ljubeznijo do žensk. Tragedija predstavlja pogubno in nemogočo ljubezen do žensk, Afrodito brez Erosa, medtem ko Plutarhova hvalnica ljubezni do žensk v Dialogu o ljubezni združuje funkciji Erosa in Afrodite. Rezultat mešanice telesne (Afrodite) in filozofske (Erosa) ljubezni je na ljubezni in prijateljstvu temelječa zakonska zveza, ki ima po Plutarhovem mnenju največjo vrednost in je vir največje vrline in dobrega. Ključne besede: ljubezen, antična mitologija, seksualnost, homoseksualnost, položaj žensk Invoke Aphrodite and Eros: Plutarch s Praise of the Love of Women Abstract: The article raises the old question of which love is the right one. In antiquity, the answer lay in the key difference between the love of boys and of women. Tragedies present fatal and impossible love for a woman, Aphrodite without Eros, whereas Plutarch s praise of the love of women in his Dialogue on Love unites the functions of Eros and Aphrodite. The result of this mixture of physical and philosophical love, represented by Aphrodite and Eros respectively, is a marriage based on love and accompanied by friendship. In Plutarch s opinion, this is the greatest good for man, the source of the highest virtue and goodness. Key words: love, ancient mythology, sexuality, homosexuality, status of women

6 Tadej Praprotnik E-romance Izvleček: V članku se ukvarjamo s problematiko vzpostavljanja in ohranjanja online odnosov, zlasti v klepetalnicah, diskusijskih forumih ali po elektronski pošti. V članku so nanizani različni primeri vzpostavljanja in ohranjanja on-line odnosov, ki se spričo vsaj deloma drugačnega komunikacijskega konteksta (anonimnost, odsotnost nekaterih elementov normalne konverzacije) razvijajo tudi v nekoliko drugačno smer kot klasična ljubezenska ali prijateljska razmerja. Avtor se sprašuje, ali ne prihaja v virtualnem prostoru do svojevrstnega procesa pasivizacije ljubezenskih partnerjev, ki lahko nekatere težave, ki zadevajo medsebojno razmerje, enostavno pripišejo omejujočemu mediju, po katerem formirajo svoje odnose. Ključne besede: računalniško posredovana komunikacija, on-line odnosi, klepetalnice, e-forumi, elektronska pošta, komunikacijski kontekst E-Romances Abstract: The article deals with the issue of establishing and maintaining online relationships, especially in chat-rooms, discussion forums or by electronic mail. The topic is illustrated with a number of examples. Due to the (at least partly) different communication context (anonymity, the absence of some elements of normal, face-to-face conversation), such relationships tend to develop in a slightly different way than the classic face-to-face loveaffairs or friendships. The author suggests that on-line partners may experience a process of passivisation, since conflicts can be ascribed simply to the limiting medium (i.e. computer-mediated communication). Keywords: computer-mediated communication, on-line relationships, chatrooms, e-forums, electronic mail, communication context

7 Eva Hassl Njena zgodba Izvleček: Priloga Dela in Slovenskih novic Ona je v sodelovanju z založbo Vale-Novak v letu 2002 prvič razpisala natečaj za najboljšo žensko zgodbo Njena zgodba z naslovom Rojstvo, s katerim so bralke povabili, naj se preizkusijo kot avtorice zgodb, ki se lahko uvrstijo v izbor za nagrade. Na natečaj je prispelo več kot 600 zgodb. Leta 2003 se je preimenoval v Onino zgodbo, novi naslov pa se je glasil Takšna sem, pa kaj potem. Leto 2004 je prineslo še bolj enigmatičen naslov Pozor, hude petke! Ob analizi zgodb, ki jih je strokovna žirija izbrala med deset finalnih na posameznem razpisu, ter zmagovalnih treh, ki so jih izbrale bralke One, sem poskušala odgovoriti na nekatera vprašanja, ki so se mi zastavljala ob branju. Ključne besede: ženske revije, ideologija, identiteta, potrošništvo Her Story Abstract: In 2002, the readers of the women s supplement Ona (She) were invited for the first time to take part in a prize competition for the best women s story, which was originally called Njena zgodba (Her Story). The theme was Rojstvo (Birth), and the challenge resulted in more than 600 stories. The competition took place also in 2003 and 2004, the titles being Takšna sem, pa kaj potem (That s What I m Like, So What), and the even more enigmatic Pozor, hude petke! (Beware Mean Heels!). By analysing the ten stories chosen as finalists each year by an expert jury, and the three winners chosen by Ona s readers, I have tried to answer some of the questions some of the questions that occurred to me while reading. Key words: women's magazines, discourse, ideology, identity, consumerism

8 Biljana Žikić Vpisovanje Njene zgodbe v ideološke konstrukte popularne kulture Izvleček: Članek je zasnovan na vsebinski in diskurzivni analizi 35 tekstov, prispelih na nagradni tečaj revije Ona, z naslovom Njena zgodba Rojstvo. Pri analizi tekstov smo opazili narativne strukture, teme in motive, ki so v soglasju s podobami globalne popularne kulture, namenjene ženski publiki. Široka konzumpcija in reprodukcija ženskih žanrov izhaja iz skupnih ženskih fantazij, želj in problemov ne glede na nacionalno, starostno, razredno ali etnično razliko. Po drugi strani je ta ženska (sub)kultura svojevrstni kanal, ki omogoča, da ženska privatna vprašanja postanejo vidna v javnem diskurzu. Ključne besede: ženski žanri, ženske, javni diskurz, popularna kultura Her Story in the Ideological Framework of Popular Culture Abstract: The article is based on a content and discourse analysis of 35 texts, submitted to the editorial office of the women s supplement Ona (She) for the open competition Njena zgodba Rojstvo (Her Story Birth). The analysis has revealed narrative structures, motifs, and themes matching the global picture of popular women s genres. The large consumption and reproduction of these genres is rooted in universal female fantasies, desires and problems regardless of national, generational, ethnic or class boundaries. At the same time, this women s (sub)culture is a channel through which their private issues are given a public voice. Key words: women s genres, women, public discourse, popular culture

9 Damjana Pondelek Bolečina ob rojstvu otroka in spomin nanjo Izvleček: Članek predstavlja analizo zgodb, prispelih na razpis Njena zgodba Rojstvo revije Ona, s poudarkom na motiviki materinstva. Silovitosti izkušnje navkljub so zgodbe o rojevanju in spomin na porod rekonstrukcija izkušnje iz drobcev spomina in koščkov zgodb. Bolečina, ki se je še leta po rojstvu spominja posameznica, tako ne izvira le iz njene lastne izkušnje rojevanja, njenega telesa in njene preteklosti. Bolečina je prisotna v zgodbah, v zbliževanju njenega spomina in hrepenenja, v zbliževanju zgodovinskega in imaginarnega telesa. Pred nami je Njena zgodba o rojevanju in bolečini, ki je mnogokrat zamolčana. Ključne besede: nosečnost, rojstvo, bolečina Childbirth Pain and Its Memory Abstract: The paper presents an analysis of the stories submitted to the magazine Ona (She) for the competition Her Story Birth, with an emphasis on the theme of motherhood. The stories and recollections of giving birth are reconstructed from the scraps of memory and stories which linger after the ritual performance of giving birth. The pain recollected by the individual many years later is not only a part of her own childbirth experience, but also a fusion of her memory and desire, of the historical and the imaginary body. These pages reveal Her Story of giving birth and suffering, a story that often remains unspoken. Key words: pregnancy, birth, pain

10 Lidija Stermecki Konstrukcija identitete materinstva Izvleček: Članek je zasnovan na vsebinski in diskurzivni analizi 66 tekstov, prispelih na natečaj revije Ona z naslovom Njena zgodba Rojstvo. Ženske v večini primerov uporabljajo diskurzivne prakse, ki so jim vsiljene od družbe in se identificirajo z vlogo matere. V nekaterih tekstih je bilo mogoče zaslediti nestabilnosti in težave pri vzpostavljanju identitete materinstva, celo ostro nasprotovanje družbeno vsiljenim mitom in idealom, ki bi jih ženska morala sprejeti. Institucija materinstva je ena izmed temeljnih gonil in ohranjevalcev patriarhata, zato ima vsako nestrinjanje z vsiljenimi družbenimi vlogami pomembno vlogo pri odkrivanju prave identitete žensk, ki bo zagotavljala zahtevo po pravici žensk do duševne, telesne in intelektualne integritete. Ključne besede: materinstvo, konstrukcija identitete, ženske, identiteta materinstva The Construction of the Identity of Motherhood Abstract: The paper is based on a content and discourse analysis of 66 texts, submitted for the short-story competition organised by the magazine Ona (She) on the theme of Her Story Birth. While most women appear to be quick to adopt the discourse practices forced upon them by society, in fact identifying with the most frequent female role of a mother, some texts do reveal difficulties and insecurities in establishing the identity of motherhood, or even strong resistance to the myths and ideals enforced by the society. Since the institution of motherhood is one of the prime movers and preservers of the patriarchal system, any opposition to the enforced social/gender roles has an important role in discovering the true identity of women: aware of the latter, they will demand their right to mental, physical, and intellectual integrity. Key words: motherhood, the construction of identity, women, the identity of motherhood

11 Ana Frank So samomorilski napadalci res verski fanatiki? O razumevanju samomorilskih napadov Izvleček: Samomorilski napad je fenomen, ki vzbuja nerazumevanje in vprašanje, kako je tako dejanje sploh mogoče. Nasproti široko uveljavljenemu prepričanju o verskem fanatizmu storilcev pa so mnogi raziskovalci z različnih področij ponudili globlje razumevanje tega pojava. Članek bo predstavil nekaj možnih vpogledov v ta čudni fenomen. Z analizo kulturnega, zgodovinskega in religijskega pomena mučeništva ter upoštevanjem vpliva indoktrinacije in okoliščin bo članek osvetlil novo dimenzijo razumevanja samomorilskih napadov. Ključne besede: samomorilski napadi, islam, mučeništvo, žrtvovanje, indoktrinacija Are Suicide Attackers Religious Fanatics? On Understanding Suicide Attacks Abstract: The extreme nature of the phenomenon of suicide attacks tends to reinforce the general belief that such terrible and irrational acts can only be motivated by religious fanatism. Attempts have been made, however, to provide possible explanations of this phenomenon through extensive research, especially by scientists from the Middle East. The article presents some of the insights gained into this strange phenomenon. It sheds new light on the understanding of suicide attacks by analysing cultural, historical, and religious aspects of martyrdom, taking into account also the influence of manipulation, indoctrination, and circumstances. Key words: suicide attacks, Islam, martyrdom, sacrifice, indoctrination

12 Jelena Petrović The Multilingual Balkan Region: Diverification of Languages Abstract: The paper addresses the problem of language diversification in former Yugoslavia during the 1990 s. The civil war, nationalist discourse, and hate speech helped to modify the history, culture, use of language/s, and, most importantly, awareness of the Other. The Serbo-Croatian or Croat-Serbian language was politically and symbolically split into four: Serbian, Croatian, Bosnian/Bosniak, and the forthcoming Montenegrin. The process of diversification gave rise to many paradoxes, problems of realisation, as well as clashes of ideas in the local academic circles, which were fast suppressed. After the 1990 s, the language policy began to adjust to the language situation, but problems and confusion about the language/s remain. Key words: Serbo-Croatian/Croat-Serbian, Serbian/Croatian/Bosnian/Montenegrin, (socio)linguistic (sub)systems, language policy Večjezična balkanska regija: diverzifikacija jezikov Izvleček: Članek se ukvarja z vprašanjem diverzifikacije jezikov v bivši Jugoslaviji v 90. Državljanska vojna, širjenje nacionalizma, družbeno-politični dogodki, ki so močno vplivali na govor sovraštva, so spreminjali in instrumentalizirali zgodovino, kulturo, jezik in še najbolj izrazito zavest o drugem. Srbskohrvaški ali hrvaško-srbski jezik se je politično in simbolično razvili oziroma razcepil v štiri jezike: hrvaški, srbski, bosanski/bošnjački in prihodnji črnogorski jezik. Postopek diverzifikacije je spodbudil veliko paradoksov, težav v realizaciji in različne spore v akademskem okolju, ki so hitro utihnili. Po 90. letih 20. stoletja se je takšna jezikovna situacija počasi spreminjala, vendar težave in zmeda glede jezikovnih vprašanj ostajajo prisotni. Ključne besede: srpskohrvatski/hrvatskosrpski jezik, srpski/hrvatski/bosanski/črnogorski jezik, (socio)lingvistični (sub)sistemi, jezikovna politika

13 Nina Vodopivec Preteklost za sedanjost: socialni spomin tekstilnih delavk in delavcev Izvleček: V prispevku ugotavljam, kako se je v Sloveniji leta 1991 z družbenopolitično spremembo in tako tudi s spremembo referenčnih okvirov ljudi redefiniral pogled tekstilnih delavk ter delavcev na preteklost in na njihovo sodobno doživljanje delovnega ter širšega življenjskega prostora. Osrednje vprašanje, ki ga postavljam, je, kako se v spominu ljudi oblikujejo ideje o skupinski pripadnosti. Raziskovanje načinov, kako posamezniki upravljajo s spomini na pretekle dogodke, je pomembno za razumevanje sodobne socialne dinamike in identifikacijskih procesov. Prispevek s poudarkom na vsakdanjem življenju tekstilnih delavk in delavcev opozarja na protislovja ter ambivalentnost postsocialističnega spominjanja. Ključne besede: socialni spomin, socializem, delavke in delavci, tekstilna industrija, kolektiviteta The Past for the Present: The Social Memory of Textile Workers Abstract: The paper examines how the Slovene textile workers views of the past and their current perception of their working and living space have been affected by the social and political changes since 1991, as well as by the resulting changes in the frames of reference. The central question is how the notions of group identity are shaped in the memory. An exploration of the ways in which people control their memories of past events may shed important new light on the contemporary social dynamics and identification processes. The paper, focusing on the everyday life of textile workers, calls attention to the contradictions and ambivalence of post-socialist recollections. Key words: social memory, socialism, workers, textile industry, sense of community

14 Maja Gašperšič Je kultura tisto, kar nas loči od živali? Katalog primatskih kultur Izvleček: Tekst se dotakne ene najspornejših tematik v antropologiji: kulture in njene vpeljave v živalsko kraljestvo. Med mnogimi primatskimi vrstami so odkrili vedenje, ki naj bi bilo tipično človeška (predvsem uporaba in izdelava orodja ter sporazumevanje s kretnjami) in tako tvorila temelje naše posebnosti. Tekst skuša izluščiti uporaben koncept kulture in prenosa kulturnih vzorcev, ki omogoča primerjalni pristop v obravnavanju antropoidnih kulturnih tradicij. Predstavlja paleto vedenjskih vzorcev med primati, ki so jim primatologi priznali status lokalnih tradicij, in ki tvorijo kulturni repertoar posamičnih skupnosti. Ključne besede: definicije kulture, primatologija, vedenje primatov, katalog kulturnih vzorcev Is It Really Culture That Separates Us from Animals? A Catalogue of Primate Cultures Abstract: The paper touches upon one of the most controversial topics of anthropology: the issue of culture in the animal kingdom. Many primate species have been found to engage in practices which are supposed to be typically human (especially tool use and gestural communication) and thus the cornerstone of our uniqueness. The paper attempts to derive applicable concepts of culture and the transfer of cultural patterns, which would facilitate a comparative approach to anthropoid cultural traditions. Moreover, it presents a rich array of primate behavioural patterns, which form the cultural repertoires of individual communities. Key words: definitions of culture, primatology, primate behaviour, catalogue of cultural patterns

15 Nadja Gnamuš Podivjani diskurz (2. del) Izvleček: Reprezentativna sodobna umetnost ostaja polje opozicijskih sil, kritike in odobravanja, kjer je, kot pravi Groys, razlikovanje med umetnostjo in neumetnostjo plod svobodne odločitve umetnika ali družbenih ustanov, kot so muzeji, galerije, umetnostna kritika in umetnostna zgodovina. Tradicionalni kriteriji obvladanja metjeja, izvedbe, unikatnosti in izvirnosti ne igrajo več vloge pri vrednotenju umetniških del; individualno avro umetnine je nadomestil (družbeni) kontekst. Umetnost zaznamuje vedno pomembnejša vloga njene teorije, ki je v ospredje postavila diskurz o umetnosti, neločljiv od prakse, saj jo dopolnjuje in podpira ter ne več samo pojasnjuje. Če ne živimo več v času postmoderne, živimo v času njenih posledic. Ključne besede: modernizem, postmodernizem, umetnost, teorija Raging Discourse (Part 2) Abstract: Representative contemporary art remains a field of oppositional forces, of criticism and approval, where, according to Groys, the distinction between art and non-art is freely determined by the artists themselves or by institutions such as museums, galleries, art criticism, art history. The traditional criteria mastery of one's métier, skill, uniqueness, and originality no longer apply to the evaluation of art works; an individual aura has been replaced by (the social) context. Art theory, and hence art discourse, is gaining in importance. The latter, however, is inseparable from practice, which it serves to complement and support, rather than merely interpret. If we no longer live in the postmodern era, we certainly live in its aftermath. Key words: modernism, postmodernism, art, theory

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim

PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Raba: Za splošno znane resnice. I watch TV sometim PRESENT SIMPLE TENSE The sun gives us light. The sun does not give us light. Does It give us light? Za splošno znane resnice. I watch TV sometimes. I do not watch TV somtimes. Do I watch TV sometimes?

Prikaži več

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum

Društvo za elektronske športe - spid.si Vaneča 69a 9201 Puconci Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum Pravila tekmovanja na EPICENTER LAN 12 Hearthstone Na dogodku izvaja: Blaž Oršoš Datum: 5. januar 2016 Društvo za elektronske športe [1/5] spid.si Slovenska pravila 1 OSNOVNE INFORMACIJE 1.1 Format tekmovanja

Prikaži več

0-1 - Zacetek.qxp

0-1 - Zacetek.qxp MONITORISH vi/2 2004 Revija za humanistične in družbene vede Journal for the Humanities and Social Sciences Izdaja: Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana

Prikaži več

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2012-2013 (Uradni list RS, št. 10/2011,

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Federativno Republiko Brazilijo v letih 2010 2012 (Uradni list RS št. 53/2009) Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M12224223* Višja raven JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 3 Pisno sporočanje A) Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150 180 besed)

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČI

Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČI Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / 8. 6. 2018 / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČILO šolsko leto Sodeluje pri učenju. Pozorno posluša.

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-CEA-03-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2009-2011 Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

P183A22112

P183A22112 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P183A22112* ZIMSKI IZPITNI ROK ANGLEŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek (60 70 besed) B) Daljši pisni sestavek (150 160

Prikaži več

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) , Drsalni klub Jesenice in Zv

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, Tel.: (04) , Fax: (04) ,   Drsalni klub Jesenice in Zv Drsalni klub Jesenice in Zveza drsalnih športov Slovenije RAZPISUJETA TEKMOVANJE V UMETNOSTNEM DRSANJU Biellman Cup 1. Organizator: Drsalni klub Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 JESENICE www.dkjesenice.si

Prikaži več

PAST CONTINUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič

PAST CONTINUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič PAST CONTNUOUS Past continuous uporabljamo, ko želimo opisati dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Dogodki so se zaključili v preteklosti in nič več ne trajajo. Dogodki so v preteklosti trajali dalj

Prikaži več

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Osnovna Črešnjevec 47, 2130 Slovenska Bistrica Tel:(02) ; Fax: (02) www.

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Osnovna Črešnjevec 47, 2130 Slovenska Bistrica Tel:(02) ; Fax: (02) www. Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Osnovna Črešnjevec 47, 2130 Slovenska Bistrica Tel:(02) 8055150; Fax: (02)8055158 o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si; www.cresnjevec.si POROČILO NACIONALNEGA UNESCO PROJEKTA

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-FI-06-A-2010.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-FI-06-A-2010.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko v letih 2011-2012 (Uradni list RS, št. 49/2010) Splošne opombe: Obrazec izpolnjujte

Prikaži več

Microsoft Word - P101-A doc

Microsoft Word - P101-A doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P101A22112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK ANGLEŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek B) Vodeni spis Sobota, 29. maj 2010 / 60 minut

Prikaži več

Dr. Dušana Findeisen Luč, kamera, dejavno staranje Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Dr. Dušana Findeisen Luč, kamera, dejavno staranje   Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje Dušana Findeisen Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje RefugeesIn - Begunski časi Izzivi in perspektive globalnega povezovanja za razvoj nove podobe starosti Ljubljana 10. april 2018 Historiat

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Politične ureditve in analiza politik Political Systems and Policy Analysis Študijski pro

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Politične ureditve in analiza politik Political Systems and Policy Analysis Študijski pro Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Politične ureditve in analiza politik Political Systems and Policy Analysis Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika

Prikaži več

VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU DIPLOMSKO DELO VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROKA Z EPILEPSIJO HEALTH EDUCATION OF A NURSE WHEN TREATING A C

VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU DIPLOMSKO DELO VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROKA Z EPILEPSIJO HEALTH EDUCATION OF A NURSE WHEN TREATING A C VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA V CELJU DIPLOMSKO DELO VLOGA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI OTROKA Z EPILEPSIJO HEALTH EDUCATION OF A NURSE WHEN TREATING A CHILD WITH EPILEPSY Študentka: SUZANA ZABUKOVNIK Mentorica:

Prikaži več

Microsoft Word - Delovni list.doc

Microsoft Word - Delovni list.doc SVETOVNE RELIGIJE Spoznal boš: krščanstvo - nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo islam: nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo stik med religijama

Prikaži več

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni list RS, št. 40/2010, z dne 21.5.2010) PRIJAVNA VLOGA A. PODATKI O PRIJAVITELJU 1.

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 S&TLabs Innovations mag. Damjan Kosec, S&T Slovenija d.d. marec 2013 S&TLabs Laboratorij za inovacije in razvoj spletnih in mobilnih informacijskih rešitev Kako boste spremenili svoj poslovni model na

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE V LETU 2007 (Uradni list RS, št 37/2007) PRIJAVNA VLOGA ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Filozofija kulture Philosophy of Culture Študijski program in stopnja Study programme and

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Filozofija kulture Philosophy of Culture Študijski program in stopnja Study programme and Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Filozofija kulture Philosophy of Culture Študijski program in stopnja Study programme and level Humanistične znanosti, 3. stopnja / Humanities

Prikaži več

2_Novosti na področju zakonodaje

2_Novosti na področju zakonodaje Agencija za civilno letalstvo Slovenija Civil Aviation Agency Slovenia Novosti s področja regulative Matej Dolinar 2. konferenca na temo začetne in stalne plovnosti 11. Maj 2018 Vsebina Viri Spremembe

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epravo elaw Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epravo elaw Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epravo elaw Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni družbi, visokošolski strokovni in univerzitetni študijski

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj slovenske družbe Development of Slovenian society Študijski program in stopnja Stu

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj slovenske družbe Development of Slovenian society Študijski program in stopnja Stu Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj slovenske družbe Development of Slovenian society Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik

Prikaži več

Spletno raziskovanje

Spletno raziskovanje SPLETNO RAZISKOVANJE RM 2013/14 VRSTE SPLETNEGA RAZISKOVANJA RENKO, 2005 Spletne fokusne skupine Spletni eksperiment Spletno opazovanje Spletni poglobljeni intervjuji Spletna anketa 2 PREDNOSTI SPLETNIH

Prikaži več

PREDLOG ZA AKREDITACIJO

PREDLOG ZA AKREDITACIJO Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Evropska unija in kultura Europen Union and Culture Študijski program in stopnja Study programme and level Medkulturni menedžment, druga Intercultural

Prikaži več

ORGANIZATOR: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE NC GS 2016 GOLTE FIS-GS MOŠKI/ŽENSKE RAZPIS TEKMOVANJA Tehnični delegate: Tehnični podatki Smučarski center Gol

ORGANIZATOR: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE NC GS 2016 GOLTE FIS-GS MOŠKI/ŽENSKE RAZPIS TEKMOVANJA Tehnični delegate: Tehnični podatki Smučarski center Gol ORGANIZATOR: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE NC GS 2016 GOLTE FIS-GS MOŠKI/ŽENSKE RAZPIS TEKMOVANJA Tehnični delegate: Tehnični podatki Smučarski center Golte, proga Ročka FIS homologacija 11604/01/15 PROGRAM

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

PRILOGA 1: SODELOVANJE NA JAVNEM NAROČILU - ENOSTAVNI POSTOPEK ANNEX 1: PARTICIPATION IN THE TENDER SIMPLIFIED PROCEDURE 1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NARO

PRILOGA 1: SODELOVANJE NA JAVNEM NAROČILU - ENOSTAVNI POSTOPEK ANNEX 1: PARTICIPATION IN THE TENDER SIMPLIFIED PROCEDURE 1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NARO PRILOGA 1: SODELOVANJE NA JAVNEM NAROČILU - ENOSTAVNI POSTOPEK ANNEX 1: PARTICIPATION IN THE TENDER SIMPLIFIED PROCEDURE 1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/ SUBJEST OF TENDER: Predmet razpisa je svetovanje

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 INCLUSIVE EDUCATION IN SLOVENIA Natalija Vovk-Ornik, Koper, 7th Oktober 2014 Educational system to publish_10_2015_si The Republic of Slovenia Area: 20,273 km² Population: 2,023,358 Capital: Ljubljana

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 FOUND POETRY Found poetry se ustvarja, piše z uporabo besedišča iz nepoetičnih kontekstov, ki se uporabi v pesniškem besedilu. Kot temeljno besedilo se lahko uporabijo teksti iz različnih virov: časopisov,

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Etika v javnem življenju Ethics in Public Life Študijski program in stopnja Study program

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Etika v javnem življenju Ethics in Public Life Študijski program in stopnja Study program Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Etika v javnem življenju Ethics in Public Life Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic

Prikaži več

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik 1 Statistika 60 6 6 Uvod v metode družboslovnega raziskovanja 60 6 2 Uvod v družboslovno informatiko

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Umetniško doživetje v galeriji Robi Kroflič Narodna galerija, 27. 9. 2018 V predavanju nameravam odgovoriti na vprašanja: Kaj so osnovne značilnosti umetnosti kot posebne človeške prakse? Kaj si lahko

Prikaži več

Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 201

Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 201 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2014-2015 (Uradni list RS, št. 107/2013, z dne 20.12.2013)

Prikaži več

ROSEE_projekt_Kolesarji

ROSEE_projekt_Kolesarji SEMINAR/DELAVNICA V OKVIRU PROJEKTA MOBILE2020 VARNOST KOLESARJEV IN KOLESARSKEGA PROMETA Ljubljana, 27. 3. 2013, Grand hotel Union ROSEE: Road safety in SouthEast Europe Predstavitev projekta mag.jure

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija organizacije Organization Theory Študijski program in stopnja Study programme and

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija organizacije Organization Theory Študijski program in stopnja Study programme and Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija organizacije Organization Theory Študijski program in stopnja Study programme and level Socialni menedžment UN, dodiplomski/social Management

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS SMERNI SEMINAR SEMINAR Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska s

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS SMERNI SEMINAR SEMINAR Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska s Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS SMERNI SEMINAR SEMINAR Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Poslovne vede,

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

Preštudirati je potrebno: Floyd, Principles of Electric Circuits Pri posameznih poglavjih so označene naloge, ki bi jih bilo smiselno rešiti. Bolj pom

Preštudirati je potrebno: Floyd, Principles of Electric Circuits Pri posameznih poglavjih so označene naloge, ki bi jih bilo smiselno rešiti. Bolj pom Preštudirati je potrebno: Floyd, Principles of Electric Circuits Pri posameznih poglavjih so označene naloge, ki bi jih bilo smiselno rešiti. Bolj pomembne, oziroma osnovne naloge so poudarjene v rumenem.

Prikaži več

Microsoft Word - bibliografske-zbirke-medicina.doc

Microsoft Word - bibliografske-zbirke-medicina.doc Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Sistemi za poizvedovanje Bibliografske zbirke področje medicine Mentor: doc.dr. Jure Dimec Avtorja:

Prikaži več

Predmet: Course Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS PEDAGOGIKA Z ANDRAGOGIKO PEDAGOGICS AND ANDRAGOGICS Študijski program in stopnja Study Pr

Predmet: Course Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS PEDAGOGIKA Z ANDRAGOGIKO PEDAGOGICS AND ANDRAGOGICS Študijski program in stopnja Study Pr Predmet: Course Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS PEDAGOGIKA Z ANDRAGOGIKO PEDAGOGICS AND ANDRAGOGICS Študijski program in stopnja Study Programme and Level Študijska smer Study Field Letnik

Prikaži več

Microsoft Word - si-182 Zavodi domovi in druge ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 2005.doc

Microsoft Word - si-182 Zavodi domovi in druge ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 2005.doc 7. NOVEMBER 2006 7 NOVEMBER 2006 št./no 182 9 IZOBRAŽEVANJE EDUCATION št./no 11 ZAVODI, DOMOVI IN DRUGE USTANOVE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE S POSEBNIMI POTREBAMI, SLOVENIJA, 2005 INSTITUTIONS, CHILD AND

Prikaži več

POSLOVNO OKOLJE PODJETJA

POSLOVNO OKOLJE PODJETJA POSLOVNO OKOLJE PODJETJA VSI SMO NA ISTEM ČOLNU. ACTIVE LEARNING CREDO (adapted from Confucius) When I hear it, I forget. When I hear and see it, I remember a little. When I hear, see and ask questions

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2 r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2  r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] STANDARDI ZNANJA PO PREDMETIH IN KRITERIJI OCENJEVANJA 2. razred SLOVENŠČINA 1 KRITERIJI OCENJEVANJA PRI SLOVENŠČINI POSLUŠANJE -Poslušanje umetnostnega besedilo, določanja dogajalnega prostora in časa,

Prikaži več

Microsoft Word - si Vpis studentov na terciarno izob v st le doc

Microsoft Word - si Vpis studentov na terciarno izob v st le doc 27. JUNIJ 2007 27 JUNE 2007 št./no 37 9 IZOBRAŽEVANJE EDUCATION št./no 2 VPIS ŠTUDENTOV V TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2006/2007 STUDENT ENROLMENT IN TERTIARY EDUCATION IN THE ACADEMIC YEAR

Prikaži več

Microsoft Word - škofjeloški grad 4.docx

Microsoft Word - škofjeloški grad 4.docx OSNOVNA ŠOLA POLJANE Poljane 100, 4223 Poljane MLADI RAZISKOVALCI ZA RAZVOJ POLJANSKE DOLINE RAZISKOVALNA NALOGA ŠKOFJELOŠKI GRAD ZGODOVINA Avtorici: Meta Perko Balon, 9.b Manica Demšar, 7.b Mentorica:

Prikaži več

Microsoft Word - GB-PSP-2006.doc

Microsoft Word - GB-PSP-2006.doc Partnerships in Science Projects in Slovenia Application Form 2006 Slovenski partnerski program za znanstveno sodelovanje A joint scheme between the Slovenian Research Agency and the British Council. (skupni

Prikaži več

Workhealth II

Workhealth II SEMINAR Development of a European Work-Related Health Report and Establishment of Mechanisms for Dissemination and Co- Operation in the New Member States and Candidate Countries - WORKHEALTH II The European

Prikaži več

OBZORJE 2020 Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

OBZORJE 2020 Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) MSCA IF MASTERCLASS program Univerze v Ljubljani November 2017 mag. Staška Mrak Jamnik in Rebeka Lesjak Univerzitetna služba za evropske projekte Razpis Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (H2020-MSCA-IF)

Prikaži več

Slovenian Group Reading Cards

Slovenian Group Reading Cards Kaj je program Narcotics Anonymous? NA (Narcotics Anonymous) smo nepridobitna skupnost moških in žensk, katerih glavni problem so droge. Smo odvisniki, ki okrevamo. Redno se srečujemo, da drug drugemu

Prikaži več

SKUPNE EU PRIJAVE PROJEKTOV RAZISKOVALNE SFERE IN GOSPODARSTVA Maribor, Inovacije v MSP Innovation in SMEs dr. Igor Milek, SME NKO SPIRIT S

SKUPNE EU PRIJAVE PROJEKTOV RAZISKOVALNE SFERE IN GOSPODARSTVA Maribor, Inovacije v MSP Innovation in SMEs dr. Igor Milek, SME NKO SPIRIT S SKUPNE EU PRIJAVE PROJEKTOV RAZISKOVALNE SFERE IN GOSPODARSTVA Maribor, 10.10.2016 Inovacije v MSP Innovation in SMEs dr. Igor Milek, SME NKO SPIRIT Slovenija, javna agencija Pregled predstavitve Koncept

Prikaži več

Promotion of Health at the Workplace

Promotion of Health at the Workplace SIMPOZIJ VARNO IN ZDRAVO DELO PRIMER DOBRE PRAKSE ZDRAVA DELOVNA MESTA ZA VSE GENERACIJE PROMOCIJA DUŠEVNEGA IN TELESNEGA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V POLICIJI VEDENIK LEON Ministrstvo za notranje zadeve

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne metode razvoja programske opreme Modern software development methods Študijski pr

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne metode razvoja programske opreme Modern software development methods Študijski pr Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne metode razvoja programske opreme Modern software development methods Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

1. UVODNE DOLOČBE PRAVILA ESEJSKEGA TEKMOVANJA Esejsko tekmovanje za študente Fakultete za državne in evropske študije (v nadaljevanju FDŠ) organizira

1. UVODNE DOLOČBE PRAVILA ESEJSKEGA TEKMOVANJA Esejsko tekmovanje za študente Fakultete za državne in evropske študije (v nadaljevanju FDŠ) organizira 1. UVODNE DOLOČBE PRAVILA ESEJSKEGA TEKMOVANJA Esejsko tekmovanje za študente Fakultete za državne in evropske študije (v nadaljevanju FDŠ) organizira študentski svet FDŠ (v nadaljevanj ŠS) v sodelovanju

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Plesna zveza Slovenije (DanceSport Federation of Slovenia) Članica mednarodnih zvez WDSF, WRRC in IDO Celovška c. 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel.++386 1 230 14 17, Fax: ++ 386 1 430 22 84 vsem klubom

Prikaži več

Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija z

Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija z Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija za izvajanje projektov, je to tehnika in orodje za razvoj

Prikaži več

NSP/2014/003 Primerjalna analiza nacionalnih struktur, namenjenih obravnavi vprašanj, povezanih s plačili Banka Slovenije Avgust, 2012

NSP/2014/003 Primerjalna analiza nacionalnih struktur, namenjenih obravnavi vprašanj, povezanih s plačili Banka Slovenije Avgust, 2012 NSP/2014/003 Primerjalna analiza nacionalnih struktur, namenjenih obravnavi vprašanj, povezanih s plačili Banka Slovenije Avgust, 2012 Kazalo 1. Uvod... 1 2. Primerjalna analiza nacionalnih struktur, namenjenih

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Microsoft Word - IPIN slovenska navodila za pridobitev

Microsoft Word - IPIN slovenska navodila za pridobitev IPIN MEDNARODNA IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA IGRALCA Spoštovani igralec tenisa! Vsak, ki želi igrati na tekmovanjih pod okriljem mednarodne teniške zveze (ITF), mora pridobiti mednarodno identifikacijsko

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Organizacije in ekonomika Organizations and economics Študijski program in stopnja Study

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Organizacije in ekonomika Organizations and economics Študijski program in stopnja Study Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Organizacije in ekonomika Organizations and economics Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda

Prikaži več

Microsoft Word - M _mod..docx

Microsoft Word - M _mod..docx Državni izpitni center *M17278113* JESENSKI IZPITNI ROK NAVODILA ZA OCENJEVANJE Ponedeljek, 28. avgust 2017 SPLOŠNA MATURA Državni izpitni center Vse pravice pridržane. M172-781-1-3 2 IZPITNA POLA 1 1

Prikaži več

Microsoft Word - Zbornik EMAN 2018 prepakovan

Microsoft Word - Zbornik EMAN 2018 prepakovan Globalizirana, informatizirana in umrežena družba enaindvajsetega stoletja je obdobje intenzivnih transformacij, pragmatizma in izgube praktino vsake utopine ideološke paradigme, ki jo nadomešajo novi»post-istini«koncepti,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2018/2019 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU + LIBANON http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica

Prikaži več

give yourself a digital makeover

give  yourself  a digital  makeover Prenos znanja v praksi in projekti pametne vasi prof. dr. Janez Bešter 33. Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja, 26.11.2018, Thermana, Laško Načrti in primeri AKIS Od načrtov v izvedbo in praktično

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Analiza omrežij Network Analysis Študijski program in stopnja Study programme and level Š

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Analiza omrežij Network Analysis Študijski program in stopnja Study programme and level Š Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Analiza omrežij Network Analysis Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Uporabne družbene študije

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epodjetništvo eentrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level In

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epodjetništvo eentrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level In Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epodjetništvo eentrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni družbi, visokošolski strokovni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epodjetništvo eentrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level In

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epodjetništvo eentrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level In Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epodjetništvo eentrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni družbi, visokošolski strokovni

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 INTERAKTIVNA MULTIMEDIJA P4 in P5 doc. dr. Matej Zajc Pregled P4 Pregled P3: 4 pristopi k načrtovanju interaktivnosti PACT P4: PACT Nadaljevanje Prototipiranje Izbrani zakoni interaktivnosti People Ljudje

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Icomov kodeks poklicne etike, njegovo poznavanje in upoštevanje dr. Marjeta Mikuž, NMS, Služba za premično dediščino in muzeje Moja teza je, da 90% slovenskih muzejskih delavcev, zaposlenih v muzejih,

Prikaži več

Oznaka prijave: Javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov z

Oznaka prijave: Javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov z Oznaka prijave: Javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 2014 (Ur. l. RS, št. 21/2014, z dne

Prikaži več

Microsoft Word - b-malec.docx

Microsoft Word - b-malec.docx SVETA VLADAR - BLAGOVNA ZNAMKA, KI MLADE RAZUME Primer uspešnega in inovativnega komuniciranja z mladimi skozi blagovno znamko Nina Malec Nova Kreditna banka Maribor, Slovenija, sektor marketinga in korporativnega

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Odnosi z odločevalci Relations with decision-makers Študijski program in stopnja Study pr

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Odnosi z odločevalci Relations with decision-makers Študijski program in stopnja Study pr Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Odnosi z odločevalci Relations with decision-makers Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik

Prikaži več

DRUŽBOSLOVNE RAZPRAVE letnik XXXII številka 81 april 2016 ISSN UDK 3 SLOVENSKO SOCIOLOŠKO DRUŠTVO Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljub

DRUŽBOSLOVNE RAZPRAVE letnik XXXII številka 81 april 2016 ISSN UDK 3 SLOVENSKO SOCIOLOŠKO DRUŠTVO Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljub DRUŽBOSLOVNE RAZPRAVE letnik XXXII številka 81 april 2016 ISSN 0352-3608 UDK 3 SLOVENSKO SOCIOLOŠKO DRUŠTVO Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani Revijo izdajata Slovensko sociološko društvo

Prikaži več

Microsoft Word - spletne_aktivnosti_2004_6.doc

Microsoft Word - spletne_aktivnosti_2004_6.doc CMI Center za metodologijo in informatiko FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani http://www.ris.org, email: info@ris.org RIS 2004/2005 spletne aktivnosti (#59) telefonska anketa Povzetek:

Prikaži več

Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pi

Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar   Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pi Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar franc.brcar@gmail.com http://www.uporabna-statistika.si/ Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pisanje strokovnih in znanstvenih del. Novo mesto: 1

Prikaži več

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij v letu 2005

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij v letu 2005 Priloga I.: PERIODIČNE PUBLIKACIJE 2005 NARAVOSLOVNE MATEMATIČNE VEDE 2005 14.07.2005 45 akademije znanosti in umetnosti Hacquetia 2 20 366 980.000 41 Slovensko farmacevtsko društvo Farmacevtski vestnik

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Lidija Barukčić Spremembe na področju družinskega življenja: izkušnja materinstva in materinjenja skoz

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Lidija Barukčić Spremembe na področju družinskega življenja: izkušnja materinstva in materinjenja skoz UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Lidija Barukčić Spremembe na področju družinskega življenja: izkušnja materinstva in materinjenja skozi primerjavo dveh kohort Magistrsko delo Ljubljana,

Prikaži več

ZAHTEVA ZA VZDRŽEVANJE LEI (sklad) REQUEST FOR A MAINTENANCE OF LEI (fund) 1. PODATKI O SKLADU / FUND DATA: LEI: Ime / Legal Name: Druga imena sklada

ZAHTEVA ZA VZDRŽEVANJE LEI (sklad) REQUEST FOR A MAINTENANCE OF LEI (fund) 1. PODATKI O SKLADU / FUND DATA: LEI: Ime / Legal Name: Druga imena sklada ZAHTEVA ZA VZDRŽEVANJE LEI (sklad) REQUEST FOR A MAINTENANCE OF LEI (fund) 1. PODATKI O SKLADU / FUND DATA: LEI: Ime / Legal Name: Druga imena sklada / Other Fund Names: Matična številka / Business Register

Prikaži več

Global Employee Personal Information Privacy Notice

Global Employee Personal Information Privacy Notice GLOBALNO OBVESTILO O VAROVANJU ZASEBNOSTI ZAPOSLENCEV Družba Johnson Controls International plc in z njo povezane družbe (skupaj Johnson Controls) cenijo vašo zasebnost in so zavezane k obdelovanju vaših

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet Course title UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Poslovni angleški jezik 1 Business English 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Microsoft Word - Vsebinska_izhodisca_nakupa_knjiznicnega_gradiva.doc

Microsoft Word - Vsebinska_izhodisca_nakupa_knjiznicnega_gradiva.doc VSEBINSKA IZHODIŠČA NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA Knjižnica v letu 2010 načrtuje 74.993 enot prirasta z nakupom oziroma 6.330 naslovov. V okolju s 325.312 prebivalci je to 231 enot na 1000 prebivalcev. Načrtujemo

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 INTERAKTIVNA MULTIMEDIJA P9 doc. dr. Matej Zajc QWERTY 1870 Christopher Latham Sholes Uporaba: tipkarski stroj: Remington Pozicija črk upočasni uporabnika Pogosto uporabljane črke so narazen The popular

Prikaži več

IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019

IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019 IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019 Ilinka Todorovski RTV Slovenija od 1985: dežurna v desku informativnih oddaj

Prikaži več