R E B A L A N S P R O R A Č U N A Občine Vrhnika za leto člen

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "R E B A L A N S P R O R A Č U N A Občine Vrhnika za leto člen"

Transkripcija

1 R E B A L A N S P R O R A Č U N A Občine Vrhnika za leto Splošna določba 1. člen Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Vrhnika za leto 2012 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja. Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2012 se določa v naslednjih zneskih: v eurih A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina/Podskupina kontov Znesek I SKUPAJ PRIHODKI ( ) ,61 TEKOČI PRIHODKI (70+71) ,71 70 DAVČNI PRIHODKI ( ) , DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK , DAVKI NA PREMOŽENJE , DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE ,00 71 NEDAVČNI PRIHODKI ( ) , UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA , TAKSE IN PRISTOJBINE , GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI , PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV , DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI ,77 72 KAPITALSKI PRIHODKI ( ) , PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV , PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH ,00 DOLGOROČNIH SREDSTEV 73 PREJETE DONACIJE ( ) , PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV ,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) , TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ ,90 II SKUPAJ ODHODKI ( ) ,94 40 TEKOČI ODHODKI ( ) , PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM , PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST , IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE , PLAČILA DOMAČIH OBRESTI , REZERVE ,90 41 TEKOČI TRANSFERI ( ) , SUBVENCIJE , TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM , TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM , DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI ,20 42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) , NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV ,96 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 7.600, INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI 0 NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 7.600,00 III PRORAČUNSKI PRESEŽEK ,33

2 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II) B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina/Podskupina kontov Znesek IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 0 DELEŽEV ( ) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 ( ) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0 VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 0 KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) C. RAČUN FINANCIRANJA Skupina/Podskupina kontov Znesek VII ZADOLŽEVANJE (50) ,00 50 ZADOLŽEVANJE , DOMAČE ZADOLŽEVANJE ,00 VIII ODPLAČILA DOLGA (55) ,00 55 ODPLAČILA DOLGA , ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA ,00 IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) ,33 X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) ,00 XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) ,33 XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN PRETEKLEGA ,33 LETA 2. Končna določba 3. člen Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2012 začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Naš časopis in se uporablja za leto Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Vrhnika, III. PREDLOG ČLANOM OBČINSKEGA SVETA Članom Občinskega sveta predlagam, da sprejmejo naslednji SKLEP: Odbor za gospodarstvo, finance in proračun je obravnaval Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2012, ga ocenil kot primernega za nadaljnjo obravnavo ter OS OV predlaga, da ga sprejme. OBČINA VRHNIKA ŽUPAN Stojan JAKIN, univ. dipl. inž. grad.

3 BEVKE 7001 BEVKE , , ,39 110,6 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , , ,00 105, Druge skupne administrativne službe , , ,00 105, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , , ,00 105, Ureditev parkirišča - KS Bevke , , ,00 105, Novogradnje , , ,00 105,2 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,54 100, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin , , ,54 100, Delovanje ožjih delov občin , , ,54 100, Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Bevke , , ,54 100, Pisarniški material in storitve 2.000, , ,00 100, Čistilni material in storitve 800,00 800,00 800,00 100, Izdatki za reprezentanco 4.000, , ,00 100, Električna energija 1.000, , ,00 100, Poraba kuriv in stroški ogrevanja 4.000, , ,00 100, Voda in komunalne storitve 500,00 500, Telefon, faks, elektronska pošta 500,00 500, Poštnina in kurirske storitve 300,00 300,00 300,00 100, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000, , ,00 100, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 50,00 50,00 50,00 100, Drugi operativni odhodki 2.567, , ,54 100,0

4 BEVKE 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 500,00 500, Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 500,00 500, Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 500,00 500, Protipožarna varnost - KS Bevke 500,00 500, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,00 500,00 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.200, , ,00 94, Cestni promet in infrastruktura 1.200, , ,00 94, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.200, , ,00 94, Investicije na cestah - KS Bevke 1.200, , ,00 94, Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov 1.200, , ,00 94,5 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.400, , ,00 125, Komunalna dejavnost 1.400, , ,00 125, Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.400, , ,00 125, Stroški energije - pokopališče - KS Bevke 1.400, , ,00 125, Električna energija 200,00 200,00 200,00 100, Voda in komunalne storitve 200,00 200,00 200,00 100, Odvoz smeti 500,00 500,00 850,00 170, Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 500,00 500,00

5 BEVKE 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE , , ,85 117, Ohranjanje kulturne dediščine , , ,31 100, Nepremična kulturna dediščina , , ,31 100, Sakralni spomeniki in kulturna dediščina - KS Bevke , , ,31 100, Tekoče vzdrževanje drugih objektov 8.000, , ,00 100, Novogradnje , , ,31 100, Načrti in druga projektna dokumentacija 3.000, , ,00 100, Programi v kulturi 3.700, , ,00 262, Drugi programi v kulturi 3.700, , ,00 262, Sofinanciranje kulture - KS Bevke 3.700, , ,00 262, Električna energija 200,00 200,00 200,00 100, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.000, , ,00 400, Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.000, , ,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,00 500, Šport in prostočasne aktivnosti 4.400, , ,54 107, Programi športa 4.400, , ,54 107, Sofinanciranje športa - KS Bevke 4.400, , ,54 107, Električna energija 200,00 300,00 300,00 100, Poraba kuriv in stroški ogrevanja 0,00 0,00 145, Voda in komunalne storitve 0,00 0,00 100, Odvoz smeti 0,00 0,00 100, Zavarovalne premije za objekte 200,00 100,00 100,00 100, Nakup zemljišč 4.000, , ,00 100,0

6 BEVKE 19 IZOBRAŽEVANJE 1.000, , ,00 100, Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 500,00 500, Vrtci 500,00 500, Vrtci - KS Bevke 500,00 500, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,00 500, Primarno in sekundarno izobraževanje 500,00 500, Osnovno šolstvo 500,00 500, Osnovno šolstvo - KS Bevke 500,00 500, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500,00 500,00 20 SOCIALNO VARSTVO 300,00 300,00 300,00 100, Izvajanje programov socialnega varstva 300,00 300,00 300,00 100, Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 300,00 300,00 300,00 100, Dotacija društvom - KS Bevke 300,00 300,00 300,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 300,00 300,00 300,00 100,0

7 BLATNA BREZOVICA 7002 BLATNA BREZOVICA , , ,88 100,8 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.000, , ,00 100, Druge skupne administrativne službe 3.000, , ,00 100, Izvedba protokolarnih dogodkov 2.000, , ,00 100, Protokolarni dogodki - KS Blatna Brezovica 2.000, , ,00 100, Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.000, , ,00 100, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.000, , ,00 100, Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev KS Blatna Brezovica 1.000, , ,00 100, Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 1.000, , ,00 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 9.396, , ,92 100, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 9.396, , ,92 100, Delovanje ožjih delov občin 9.396, , ,92 100, Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Blatna Brezovica 9.396, , ,92 100, Pisarniški material in storitve 800,00 800,00 800,00 100, Izdatki za reprezentanco 1.500, , Električna energija 1.000, , ,00 100, Voda in komunalne storitve 400,00 400,00 400,00 100, Odvoz smeti 400,00 400,00 400,00 100, Telefon, faks, elektronska pošta 600,00 600,00 600,00 100, Poštnina in kurirske storitve 30,00 30,00 30,00 100, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.000, , ,00 100, Zavarovalne premije za objekte 300,00 300,00 300,00 100, Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 70,00 70,00 70,00 100, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 30,00 30,00 30,00 100, Drugi operativni odhodki 1.266, , ,92 100,0

8 BLATNA BREZOVICA 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 9.000, , ,00 100, Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije 9.000, , ,00 100, Oskrba z električno energijo 9.000, , ,00 100, Pridobivanje in distribucija energetskih surovin - KS Blatna Brezovica 9.000, , ,00 100, Načrti in druga projektna dokumentacija 9.000, , ,00 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.000, , ,00 100, Cestni promet in infrastruktura 2.000, , ,00 100, Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.000, , ,00 100, Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Blatna Brezovica 2.000, , ,00 100, Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti 2.000, , ,00 100,0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.000, , ,00 100, Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.000, , ,00 100, Ravnanje z odpadno vodo 2.000, , ,00 100, Kanalizacija - KS Blatna Brezovica 2.000, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.000, , ,00 100,0

9 BLATNA BREZOVICA 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , , ,00 100, Komunalna dejavnost 1.750, , ,00 100, Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1.750, , ,00 100, Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Blatna Brezovica 1.750, , ,00 100, Električna energija 500,00 500, Voda in komunalne storitve 150,00 150,00 150,00 100, Odvoz smeti 600,00 600,00 600,00 100, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 300,00 300,00 300,00 100, Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 200,00 200,00 200,00 100, Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) , , ,00 100, Urejanje občinskih zemljišč , , ,00 100, Urejanje zemljišč - KS Blatna Brezovica 1.000, , ,00 100, Stroški davčnih postopkov 1.000, , ,00 100, Nakup zemljišč - KS Blatna Brezovica , , ,00 100, Nakup zemljišč , , ,00 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE , , ,96 102, Ohranjanje kulturne dediščine 2.500, ,00 278,50 11, Nepremična kulturna dediščina 2.500, ,00 278,50 11, Ohranjanje kulturne dediščine - KS Blatna Brezovica 500,00 500,00 0,00 0, Obnova vaških vodnjakov 500,00 500,00 0,00 0, Sakralni spomeniki - KS Blatna Brezovica 2.000, ,00 278,50 13, Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.000, ,00 278,50 13,9

10 BLATNA BREZOVICA 1805 Šport in prostočasne aktivnosti , , ,46 114, Programi športa , , ,46 114, Sofinanciranje športa - KS Blatna Brezovica , , ,46 114, Električna energija 1.000, , ,00 100, Voda in komunalne storitve 500,00 500, Odvoz smeti 400,00 400,00 400,00 100, Zavarovalne premije za objekte 500,00 500, Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 8.500, , ,04 113, Novogradnje 8.500, , ,42 118,0

11 DRENOV GRIČ - LESNO BRDO 7004 DRENOV GRIČ - LESNO BRDO , , ,17 107,0 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.200, , ,00 100, Druge skupne administrativne službe 1.200, , ,00 100, Izvedba protokolarnih dogodkov 1.200, , ,00 100, Protokolarni dogodki - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 1.200, , ,00 100, Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.200, , ,00 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.972, , ,79 102, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.972, , ,79 102, Delovanje ožjih delov občin 6.972, , ,79 102, Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 6.972, , ,79 102, Pisarniški material in storitve 350,00 350,00 350,00 100, Izdatki za reprezentanco 400,00 497,83 497,83 100, Drugi splošni material in storitve 600,00 600,00 600,00 100, Električna energija 800,00 800,00 941,43 117, Odvoz smeti 30,00 30,00 30,00 100, Telefon, faks, elektronska pošta 400,00 400,00 400,00 100, Poštnina in kurirske storitve 50,00 50,00 50,00 100, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.200, , ,00 100, Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 30,00 31,31 31,31 100, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 20,00 20,00 20,00 100, Drugi operativni odhodki 3.092, , ,22 100,0

12 DRENOV GRIČ - LESNO BRDO 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 6.000, , ,00 100, Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 6.000, , ,00 100, Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 6.000, , ,00 100, Gasilski dom - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 6.000, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 6.000, , ,00 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , ,00 100, Cestni promet in infrastruktura , , ,00 100, Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.000, , ,00 100, Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 2.000, , ,00 100, Nasip nekategoriziranih poti 2.000, , ,00 100, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest , , ,00 100, Investicije na cestah - KS Drenov Grič - Lesno Brdo , , ,00 100, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , , ,00 100, Cestna razsvetljava 8.700, , ,00 100, Cestna razsvetljava - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 8.700, , ,00 100, Ureditev javne razsveljave 8.700, , ,00 100,0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 3.000, , ,00 100, Upravljanje in nadzor vodnih virov 3.000, , ,00 100, Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 3.000, , ,00 100, Načrtovanje, varstvo in urejanje voda - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 3.000, , ,00 100, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.000, , ,00 100,0

13 DRENOV GRIČ - LESNO BRDO 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.240, , ,38 144, Komunalna dejavnost 8.240, , ,38 144, Oskrba z vodo 2.000, , ,00 100, Obnova vodnega zajetja - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 2.000, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.000, , ,00 100, Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.240, , ,38 187, Urejanje pokopališč - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 4.240, , ,38 187, Električna energija 220,00 220,00 220,00 100, Odvoz smeti 300,00 300,00 300,00 100, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 3.220, , ,00 100, Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0, , Načrti in druga projektna dokumentacija 500,00 500, Objekti za rekreacijo 2.000, , ,00 100, Otroška igrišča - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 2.000, , ,00 100, Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 2.000, , ,00 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 9.000, , ,00 100, Šport in prostočasne aktivnosti 9.000, , ,00 100, Programi športa 9.000, , ,00 100, Programi športa - KS Drenov Grič - Lesno Brdo 9.000, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 4.000, , ,00 100, Novogradnje 5.000, , ,00 100,0

14 LIGOJNA 7005 LIGOJNA , , ,68 95,4 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 700,00 700,00 700,00 100, Druge skupne administrativne službe 700,00 700,00 700,00 100, Izvedba protokolarnih dogodkov 700,00 700,00 700,00 100, Protokolarni dogodki - KS Ligojna 700,00 700,00 700,00 100, Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 700,00 700,00 700,00 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.531, , ,16 100, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.531, , ,16 100, Delovanje ožjih delov občin 3.531, , ,16 100, Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Ligojna 3.531, , ,16 100, Pisarniški material in storitve 300,00 300,00 300,00 100, Čistilni material in storitve 200,00 200,00 200,00 100, Izdatki za reprezentanco 600,00 600,00 600,00 100, Poraba kuriv in stroški ogrevanja 500,00 500, Telefon, faks, elektronska pošta 300,00 300,00 300,00 100, Poštnina in kurirske storitve 50,00 70,00 70,00 100, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 500,00 500, Zavarovalne premije za objekte 200,00 180,00 180,00 100, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 15,00 15,00 15,00 100, Drugi operativni odhodki 866,16 866,16 866,16 100,0

15 LIGOJNA 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 6.000, , ,00 108, Cestni promet in infrastruktura 6.000, , ,00 108, Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 6.000, , ,00 108, Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Ligojna 6.000, , ,00 108, Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti 1.000, , ,00 150, Asfaltiranje cest 5.000, , ,00 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.700, , ,38 177, Komunalna dejavnost 6.700, , ,38 177, Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.700, , ,38 178, Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Ligojna 0,00 0, , Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0, , Pokopališče - KS Ligojna 4.700, , ,00 100, Električna energija 400,00 400,00 400,00 100, Voda in komunalne storitve 0,00 0,00 200, Odvoz smeti 1.300, , ,00 84, Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.000, , ,00 100, Objekti za rekreacijo 2.000, , ,00 175, Otroška igrišča - KS Ligojna 2.000, , ,00 175, Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 2.000, , ,00 175,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE , , ,14 70, Ohranjanje kulturne dediščine 4.000, , ,00 50, Nepremična kulturna dediščina 4.000, , ,00 50, Sakralni spomeniki - KS Ligojna 4.000, , ,00 50, Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.000, , ,00 50,0

16 LIGOJNA 1805 Šport in prostočasne aktivnosti , , ,14 74, Programi športa , , ,14 74, Športni objekt - KS Ligojna , , ,14 74, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , , ,14 66, Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000, , ,00 100,0

17 PODLIPA - SMREČJE 7007 PODLIPA - SMREČJE , , ,53 116,7 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.000, , ,00 100, Druge skupne administrativne službe 1.000, , ,00 100, Izvedba protokolarnih dogodkov 1.000, , ,00 100, Protokolarni dogodki - KS Podlipa - Smrečje 1.000, , ,00 100, Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.000, , ,00 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.933, , ,53 171, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.933, , ,53 171, Delovanje ožjih delov občin 6.933, , ,53 171, Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Podlipa - Smrečje 6.933, , ,53 171, Pisarniški material in storitve 700,00 400,00 300,00 75, Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 50,00 50,00 50,00 100, Izdatki za reprezentanco 1.000, , ,00 100, Električna energija 500,00 500, Voda in komunalne storitve 200,00 100,00 20,00 20, Odvoz smeti 300,00 300,00 30,00 10, Telefon, faks, elektronska pošta 300,00 300,00 300,00 100, Poštnina in kurirske storitve 150,00 70,00 100,00 142, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 500,00 719,09 719,09 100, Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 500,00 500,00 470,00 94, Najem strojne računalniške opreme 500, , ,00 240, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 50,00 50,00 50,00 100, Drugi operativni odhodki 1.183,33 964,24 964,24 100, Načrti in druga projektna dokumentacija 1.000,00 226, ,20 ---

18 PODLIPA - SMREČJE 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , ,00 110, Cestni promet in infrastruktura , , ,00 110, Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.200, , ,00 100, Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Podlipa Smrečje 1.200, , ,00 100, Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti 1.200, , ,00 100, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest , , ,00 100, Investicije na cestah - KS Podlipa Smrečje , , ,00 100, Obnove , , ,00 100, Načrti in druga projektna dokumentacija 4.000, , ,00 100, Urejanje cestnega prometa 2.000, , ,00 300, Napisne table - KS Podlipa - Smrečje 2.000, , ,00 300, Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00 0, , Nakup druge opreme in napeljav 2.000, , ,00 100, Cestna razsvetljava 2.000, , ,00 100, Javna razsvetljava - KS Podlipa - Smrečje 2.000, , ,00 100, Novogradnje 2.000, , ,00 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , , ,00 100, Komunalna dejavnost , , ,00 100, Oskrba z vodo 6.100, , ,00 100, Vodovod - KS Podlipa - Smrečje 6.100, , ,00 100, Drugi splošni material in storitve 100,00 100,00 100,00 100, Vzdrževanje vaški vodovod Podlipa 4.500, , Vzdrževanje vaški vodovod Smrečje - Samija 1.500, ,00 1.

19 PODLIPA - SMREČJE Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.300, , ,00 100, Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Podlipa - Smrečje 2.300, , ,00 100, Električna energija 500,00 500, Odvoz smeti 800,00 800,00 800,00 100, Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.000, , ,00 100, Objekti za rekreacijo 2.000, , ,00 100, Otroška igrišča - KS Podlipa - Smrečje 2.000, , ,00 100, Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 2.000, , ,00 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.000, , ,00 125, Ohranjanje kulturne dediščine 4.000, , ,00 125, Nepremična kulturna dediščina 4.000, , ,00 125, Sakralni spomeniki - KS Podlipa - Smrečje 4.000, , ,00 125, Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.000, , ,00 125,0

20 POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH 7008 POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH , , ,14 100,3 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , , ,00 10, Druge skupne administrativne službe , , ,00 10, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , , ,00 10, Dom krajevne skupnosti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh , , ,00 10, Načrti in druga projektna dokumentacija , , ,00 10,8 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.933, , ,32 100, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 1.933, , ,32 100, Delovanje ožjih delov občin 1.933, , ,32 100, Delovanji ožjih delov lokalne skupnosti - KS Pokojišča, Padež, Zavrh 1.933, , ,32 100, Pisarniški material in storitve 300,00 300,00 300,00 100, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 30,00 30,00 30,00 100, Drugi operativni odhodki 1.603, , ,32 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , ,82 120, Cestni promet in infrastruktura , , ,82 127, Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.500, , Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Pokojišče, Padež, Zavrh 1.500, , Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti 1.500, , Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest , , ,82 128, Investicije na cestah - KS Pokojišče, Padež, Zavrh , , ,82 128, Rekonstrukcija krajevnih cest , , ,82 128,0

21 POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH 1306 Telekomunikacije in pošta 5.000, ,00 0,00 0, Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 5.000, ,00 0,00 0, Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto - KS Pokojišče, Padež, Zavrh 5.000, ,00 0,00 0, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 5.000, ,00 0,00 0,0

22 SINJA GORICA 7009 SINJA GORICA , , ,21 120,3 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.100, , ,00 100, Druge skupne administrativne službe 1.100, , ,00 100, Izvedba protokolarnih dogodkov 600,00 600,00 600,00 100, Protokolarni dogodki - KS Sinja Gorica 600,00 600,00 600,00 100, Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 600,00 600,00 600,00 100, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 500,00 500, Dom krajanov - KS Sinja Gorica 500,00 500, Načrti in druga projektna dokumentacija 500,00 500,00 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.715, , ,98 100, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.715, , ,98 100, Delovanje ožjih delov občin 5.715, , ,98 100, Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Sinja Gorica 5.715, , ,98 100, Pisarniški material in storitve 450,00 450,00 450,00 100, Izdatki za reprezentanco 1.200, , ,00 100, Električna energija 1.500, , Poraba kuriv in stroški ogrevanja 10,00 10,00 10,00 100, Voda in komunalne storitve 200,00 200,00 200,00 100, Telefon, faks, elektronska pošta 200,00 200,00 200,00 100, Poštnina in kurirske storitve 150,00 150,00 150,00 100, Tekoče vzdrževanje druge opreme 300,00 300,00 300,00 100, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 20,00 20,00 20,00 100, Drugi operativni odhodki 1.685, , ,98 100,0

23 SINJA GORICA 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 5.500, , Cestni promet in infrastruktura 5.500, , Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.500, , Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Sinja gorica 1.500, , Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti 1.500, , Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 500,00 500, Ureditev avtobusnega postajališča - KS Sinja gorica 500,00 500, Novogradnje 500,00 500, Urejanje cestnega prometa 2.700, , ,00 100, Oglasne table - KS Sinja Gorica 2.700, , ,00 100, Nakup druge opreme in napeljav 2.700, , ,00 100, Cestna razsvetljava 800,00 800,00 800,00 100, Cestna razsvetljava - KS Sinja Gorica 800,00 800,00 800,00 100, Rekonstrukcije in adaptacije 800,00 800,00 800,00 100,0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 400,00 400,00 400,00 100, Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 300,00 300,00 300,00 100, Ravnanje z odpadno vodo 300,00 300,00 300,00 100, Kanalizacija - KS Sinja Gorica 300,00 300,00 300,00 100, Novogradnje 300,00 300,00 300,00 100, Upravljanje in nadzor vodnih virov 100,00 100,00 100,00 100, Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 100,00 100,00 100,00 100, Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 100,00 100,00 100,00 100, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 100,00 100,00 100,00 100,0

24 SINJA GORICA 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , , ,23 132, Komunalna dejavnost , , ,23 132, Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost , , ,23 138, Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Sinja Gorica , , ,23 138, Voda in komunalne storitve 200,00 200,00 200,00 100, Odvoz smeti 10,00 10,00 10,00 100, Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.500, , ,23 154, Rekonstrukcije in adaptacije , , ,00 137, Objekti za rekreacijo 3.000, , ,00 100, Otroška igrišča - KS Sinja Gorica 3.000, , ,00 100, Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 3.000, , ,00 100,0 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 100,00 100,00 100,00 100, Ohranjanje kulturne dediščine 100,00 100,00 100,00 100, Nepremična kulturna dediščina 100,00 100,00 100,00 100, Nepremična kulturna dediščina - KS Sinja Gorica 100,00 100,00 100,00 100, Obnove 100,00 100,00 100,00 100,0

25 STARA VRHNIKA 7010 STARA VRHNIKA , , ,42 137,4 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , , ,18 211, Druge skupne administrativne službe , , ,18 211, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , , ,18 211, Dom KS - KS Stara Vrhnika , , ,18 211, Nakup druge opreme in napeljav 2.000,00 0,00 0, Obnove 8.200, , ,18 211,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA , , ,24 100, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin , , ,24 100, Delovanje ožjih delov občin , , ,24 100, Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Stara Vrhnika , , ,24 100, Pisarniški material in storitve 700,00 700,00 700,00 100, Čistilni material in storitve 150,00 150,00 150,00 100, Izdatki za reprezentanco 700,00 700,00 700,00 100, Električna energija 1.500, , Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.500, , ,00 100, Voda in komunalne storitve 300,00 300,00 300,00 100, Odvoz smeti 800,00 229,23 229,23 100, Telefon, faks, elektronska pošta 200,00 200,00 200,00 100, Poštnina in kurirske storitve 100,00 100,00 100,00 100, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000, , ,77 100, Zavarovalne premije za objekte 300,00 300,00 300,00 100, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 50,00 50,00 50,00 100, Drugi operativni odhodki 910,24 210,24 210,24 100, Nakup strojne računalniške opreme 1.000,00 0,00 0,00 ---

26 STARA VRHNIKA 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.300, , ,00 100, Cestni promet in infrastruktura 2.300, , ,00 100, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 2.000, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Stara Vrhnika 2.000, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje drugih objektov 2.000, , ,00 100, Urejanje cestnega prometa 300,00 300,00 300,00 100, Oglasni kozolčki - KS Stara Vrhnika 300,00 300,00 300,00 100, Obnove 300,00 300,00 300,00 100,0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 2.000, , ,00 100, Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 2.000, , ,00 100, Ravnanje z odpadno vodo 2.000, , ,00 100, Ravnanje z odpadno vodo - KS Stara Vrhnika 2.000, , ,00 100, Rekonstrukcije in adaptacije 2.000, , ,00 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.600, , ,00 100, Komunalna dejavnost 4.600, , ,00 100, Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 4.600, , ,00 100, Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Stara Vrhnika 4.600, , ,00 100, Voda in komunalne storitve 600,00 600,00 600,00 100, Odvoz smeti 1.000, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje pokopališča 1.000, , ,00 100, Obnove 2.000, , ,00 100,0

27 STARA VRHNIKA 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.000, , ,00 100, Šport in prostočasne aktivnosti 1.000, , ,00 100, Programi športa 1.000, , ,00 100, Sofinanciranje športa - KS Stara Vrhnika 1.000, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje druge opreme 1.000, , ,00 100,0

28 VERD 7011 VERD , , ,84 134,1 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.986, , ,23 100, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.986, , ,23 100, Delovanje ožjih delov občin 6.986, , ,23 100, Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Verd 6.986, , ,23 100, Pisarniški material in storitve 1.000, , ,00 100, Izdatki za reprezentanco 1.000, , ,00 100, Telefon, faks, elektronska pošta 1.000, , ,00 100, Poštnina in kurirske storitve 50,00 50,00 50,00 100, Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 601,00 601,00 601,00 100, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 30,00 30,00 30,00 100, Drugi operativni odhodki 3.305, , ,23 100,0 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 5.000, , ,00 100, Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 5.000, , ,00 100, Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 5.000, , ,00 100, Gasilski dom - KS Verd 5.000, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 5.000, , ,00 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.000, , ,00 100, Cestni promet in infrastruktura 2.000, , ,00 100, Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.000, , ,00 100, Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Verd 1.000, , ,00 100, Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti 1.000, , ,00 100,0

29 VERD Urejanje cestnega prometa 1.000, , ,00 100, Oglasni kozolčki - KS Verd 1.000, , ,00 100, Nakup druge opreme in napeljav 1.000, , ,00 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST , , ,61 142, Komunalna dejavnost , , ,61 142, Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost , , ,61 160, Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic - KS Verd , , ,61 163, Rekonstrukcije in adaptacije , , ,61 241, Nakup zemljišč , , ,00 100, Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000, , ,00 100, Pokopališče in mrliška vežica - KS Verd 3.000, , ,00 100, Električna energija 500,00 500, Voda in komunalne storitve 500,00 500, Odvoz smeti 1.000, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000, , ,00 100, Objekti za rekreacijo , , Objekti za rekreacijo - KS Verd 9.500, , Vzdrževanje parka in Retovja 4.500, , Rekonstrukcije in adaptacije 5.000, , ,00 100, Otroško igrišče - KS Verd 2.000, , ,00 100, Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 1.500, , Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 500,00 500, Prireditveni prostor Stara žaga - KS Verd , , ,00 100, Tekoče vzdrževanje drugih objektov , , ,00 100,0

30 VERD 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 4.000, , ,00 100, Ohranjanje kulturne dediščine 4.000, , ,00 100, Nepremična kulturna dediščina 4.000, , ,00 100, Sakralni spomeniki - KS Verd 4.000, , ,00 100, Tekoče vzdrževanje drugih objektov 4.000, , ,00 100,0

31 VRHNIKA BREG 7012 VRHNIKA BREG , , ,97 109,1 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , , ,07 114, Druge skupne administrativne službe , , ,07 114, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , , ,07 114, Objekt KS - Vrhnika - Breg , , ,07 114, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , , ,07 114,8 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.927, , ,90 63, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.927, , ,90 63, Delovanje ožjih delov občin 3.927, , ,90 63, Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Breg 3.927, , ,90 63, Pisarniški material in storitve 100,00 100,00 50,00 50, Čistilni material in storitve 200,00 200,00 100,00 50, Izdatki za reprezentanco 300,00 300,00 300,00 100, Električna energija 100,00 100,00 100,00 100, Poraba kuriv in stroški ogrevanja 800,00 800,00 600,00 75, Voda in komunalne storitve 100,00 100,00 100,00 100, Telefon, faks, elektronska pošta 70,00 70,00 70,00 100, Poštnina in kurirske storitve 10,00 10,00 10,00 100, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 500,00 500, Zavarovalne premije za objekte 40,00 40,00 28,08 70, Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 460,00 460,00 206,91 45, Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 800,00 800,00 0,00 0, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 5,00 5,00 2,00 40, Drugi operativni odhodki 442,91 442,91 442,91 100,0

32 VRHNIKA CENTER 7013 VRHNIKA CENTER , , ,19 102,5 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , , ,00 100, Druge skupne administrativne službe , , ,00 100, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , , ,00 100, Objekt KS - KS Vrhnika - Center , , ,00 100, Obnove , , ,00 100,0 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.948, , ,94 100, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.948, , ,94 100, Delovanje ožjih delov občin 5.948, , ,94 100, Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Center 5.948, , ,94 100, Pisarniški material in storitve 300,00 300,00 300,00 100, Čistilni material in storitve 200,00 200,00 200,00 100, Izdatki za reprezentanco 500,00 500, Električna energija 50,00 50,00 50,00 100, Poraba kuriv in stroški ogrevanja 1.000, , ,00 100, Voda in komunalne storitve 150,00 150,00 150,00 100, Telefon, faks, elektronska pošta 150,00 150,00 150,00 100, Poštnina in kurirske storitve 30,00 30,00 30,00 100, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000, , ,00 100, Zavarovalne premije za objekte 50,00 50,00 50,00 100, Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 50,00 50,00 50,00 100, Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 1.400, , ,00 100, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 20,00 20,00 20,00 100, Drugi operativni odhodki 1.048, , ,94 100,0

33 VRHNIKA CENTER 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , ,00 0,00 0, Cestni promet in infrastruktura , ,00 0,00 0, Cestna razsvetljava , ,00 0,00 0, Javna razsvetljava - KS Vrhnika Center , ,00 0,00 0, Novogradnje , ,00 0,00 0,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.000, , ,25 657, Komunalna dejavnost 3.000, , ,25 657, Objekti za rekreacijo 3.000, , ,25 657, Otroško igrišče - KS Vrhnika - Center 3.000, , ,25 657, Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.000, , ,25 657,6

34 VRHNIKA VAS 7014 VRHNIKA VAS , , ,76 103,8 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE , , ,65 128, Druge skupne administrativne službe , , ,65 128, Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem , , ,65 128, Objekt KS - Vrhnika - Vas , , ,65 128, Obnove , , ,65 128,8 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.419, , ,11 100, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 5.419, , ,11 100, Delovanje ožjih delov občin 5.419, , ,11 100, Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Vrhnika - Vas 5.419, , ,11 100, Pisarniški material in storitve 500,00 500, Čistilni material in storitve 100,00 100,00 100,00 100, Izdatki za reprezentanco 500,00 500, Električna energija 100,00 100,00 100,00 100, Poraba kuriv in stroški ogrevanja 400,00 400,00 400,00 100, Voda in komunalne storitve 150,00 150,00 150,00 100, Telefon, faks, elektronska pošta 400,00 400,00 400,00 100, Poštnina in kurirske storitve 50,00 50,00 50,00 100, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.000, , ,00 100, Zavarovalne premije za objekte 100,00 100,00 100,00 100, Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 60,00 60,00 60,00 100, Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 500,00 500, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 20,00 20,00 20,00 100, Drugi operativni odhodki 1.539, , ,11 100,0

35 VRHNIKA VAS 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE , , ,00 93, Cestni promet in infrastruktura , , ,00 93, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest , , ,00 92, Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest - KS Vrhnika Vas , , ,00 92, Novogradnje , , ,00 92, Cestna razsvetljava , , ,00 100, Cestna razsvetljava - KS Vrhnika - Vas , , ,00 100, Novogradnje , , ,00 100,0 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 7.000, , ,00 100, Pomoč in podpora ohranjanju narave 7.000, , ,00 100, Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 7.000, , ,00 100, Sanacija brežin - KS Vrhnika Vas 7.000, , ,00 100, Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 7.000, , ,00 100,0 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 6.000, , ,00 100, Komunalna dejavnost 6.000, , ,00 100, Objekti za rekreacijo 6.000, , ,00 100, Otroška igrišča - KS Vrhnika Vas 6.000, , ,00 100, Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 6.000, , ,00 100,0

36 ZAPLANA 7015 ZAPLANA , , ,94 130,3 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.968, , ,77 100, Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 6.968, , ,77 100, Delovanje ožjih delov občin 6.968, , ,77 100, Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti - KS Zaplana 6.968, , ,77 100, Pisarniški material in storitve 500,00 500, Izdatki za reprezentanco 1.200, , ,00 100, Električna energija 600,00 600,00 600,00 100, Telefon, faks, elektronska pošta 300,00 300,00 300,00 100, Poštnina in kurirske storitve 50,00 50,00 50,00 100, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 200,00 220,00 220,00 100, Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 35,00 35,00 35,00 100, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 20,00 20,00 20,00 100, Drugi operativni odhodki 4.063, , ,77 100,0 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 6.500, , ,00 130, Cestni promet in infrastruktura 6.500, , ,00 130, Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.500, , Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti - KS Zaplana 1.500, , Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti 1.500, , Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 5.000, , ,00 140, Investicije na cestah - KS Zaplana 5.000, , ,00 140, Rekonstrukcije in adaptacije 5.000, , ,00 140,0

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 10 OBČINSKI SVET 12.062 3.451 0 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 3.451 0 0 0 0101 Politični sistem 12.062 3.451 0 0 0

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: 1.1.2018 Datum do: 31.12.2018 Stran 1 03.02.2018 001-2018 PP 060001 Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP 060011

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan )

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan ) OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13 4207 CERKLJE na Gorenjskem e-mail:obcinacerklje@siol.net Številka: 450-08/2011-01 Cerklje, 28.07.2011 POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA ZA ČAS OD 1. 1.

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

NRP19_22_2RBP

NRP19_22_2RBP Načrt razvojnih programov Občine Moravče za obdobje 2019-2022, usklajen z 2. rebalansom 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 0004 Občinska uprava 8.129.241 3.142.519 4.136.555 6.815.121 4.666.688 620.000

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, 4. 4. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu str.

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si Številka: 410-22/2019-1 Datum: 3. 6. 2019 OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

(Splo\232ni del prora\350una)

(Splo\232ni del prora\350una) REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.621.954,67 5.621.954,67 5.746.776,98 102,2 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.315.887,00

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA 12. /redna/ seja občinskega sveta December 2016 OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2017 (1. obravnava) 1 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 - popr. 101/13

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 Občina Bohinj Občinski svet Datum: 09.12.2014 V A B I L O Vabim Vas, da se udeležite

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Št. 52 Maribor, petek 12.10.2018 ISSN 1854-2409 / 2386-0448 Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje

Prikaži več

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05 Mozirje, dne 15.3.2019 Številka: 032-00 /2019 V A B I L O Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.

Prikaži več

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-)

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-) OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/12) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

PRORAČUN OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov INDEX INDEX konto besedilo VELJAVNI PR

PRORAČUN OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov INDEX INDEX konto besedilo VELJAVNI PR OBČINE VELIKE LAŠČE za leti 2015 IN 2016 OSNUTEK A. Bilanca prihodkov in odhodkov konto I. PRIHODKI SKUPAJ 3.798.000 3.729.300 3.696.300 98,2 97 70 DAVČNI PRIHODKI 3.246.900 3.146.400 3.146.800 97 97 700

Prikaži več

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge) II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ,

Prikaži več

1

1 KRAJEVNA SKUPNOST ZREČE LETNO POROČILO 2014 1. Predstavitev krajevne skupnosti Krajevna skupnost: Sedež pravne osebe: Zreče Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče Matična številka: 5019010 Davčna številka: 37492799

Prikaži več

Uradni list RS 108/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 108/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009)

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009) OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 1.1. UVOD Proračun Občine Žirovnica za leto 2009 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 10.

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (skrajšani postopek) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (skrajšani postopek) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto (skrajšani postopek) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto (skrajšani postopek)

Prikaži več

II. Posebni del proračuna

II. Posebni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.3.2012 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI za leto 2012 so po proračunskih

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Uradni list RS 093/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 093/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine SEVNICA NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018-2021 4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA 586.509 156.000 68.500 205.500 190.500 181.500 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 586.509 156.000 68.500 205.500 190.500

Prikaži več

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2009 leto XV Šoštanj, Š O Š T A N J OBČINA ŠOŠTANJ ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (UP

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2009 leto XV Šoštanj, Š O Š T A N J OBČINA ŠOŠTANJ ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (UP U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2009 leto XV Šoštanj, 09.06.2009 Š O Š T A N J OBČINA ŠOŠTANJ ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (UPB2 - Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008) Odrejam

Prikaži več

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejel na svoji 4.

Prikaži več

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc Občina Bled OBČINSKI SVET 1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več