Magistrski in doktorski študijski program Management

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Magistrski in doktorski študijski program Management"

Transkripcija

1 Podiplomska šola FM Magistrski in doktorski študijski program Management Splošno o študijskem programu Znanstveni naslov: magister/magistrica znanosti, doktor/-ica znanosti Predstojnik študijskega programa: prof. dr. Egon Žižmond Magistrski in doktorski študijski program je zasnovan na znanstveni disciplini management, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske in poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede. Študenti se vključujejo v raziskovalne programe in projekte FM. Program usposablja študente za učinkovito in uspešno organiziranje, vodenje in nadziranje podjetij in drugih organizacij v spreminjajočem se okolju. Cilji študijskega programa Usposobiti študente za razumevanje političnega, ekonomskega, socialnega, pravnega in kulturnega okolja, v katerih delujejo organizacije v Sloveniji in v tujini. Izobraziti študente, da bodo učinkovito načrtovali, organizirali, vodili in nadzorovali podjetja in druge organizacije v spreminjajočem se okolju. Razviti sposobnosti študentov za samostojno in ustvarjalno delo na najodgovornejših delovnih mestih. Usposobiti študente za raziskovalno delo, da bodo lahko s sodobnimi analitičnimi metodami analizirali probleme organizacij in njihovega okolja, Študenti bodo v okviru raziskovalnega dela prišli do znanstvenih spoznanj, ki bodo pomenila prispevek k razvoju managementa kot znanstvene discipline. Vpisni pogoji V 1. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: imajo dodiplomsko univerzitetno izobrazbo, lahko pa tudi kandidati, ki so končali visokošolski strokovni študij, so v dodiplomskem študiju dosegli povprečno oceno najmanj 8 (prav dobro) ali imajo dve leti delovnih izkušenj, obvladajo enega od svetovnih jezikov. Kandidat za vpis, ki je zaključil visokošolski strokovni program: s področja družboslovja, mora do vpisa v 2. letnik opraviti 2 diferencialna izpita v obsegu 16 KT (Statistične metode v managementu, drugi predmet bo izbran glede na prejšnjo izobrazbo diplomanta Uvod v management, Ekonomska teorija ali Gospodarsko pravo); ki ni s področja družboslovja, mora do vpisa v 2. letnik opraviti 3 diferencialne izpite v obsegu 24 KT (Uvod v management, Ekonomska teorija, Gospodarsko pravo). V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija. V 2. letnik magistrskega študija se lahko vpišejo: Diplomanti specialističnega študijskega programa FM, ki imajo povprečno oceno podiplomskega študija 8 (prav dobro). Diplomanti drugih specialističnih študijskih programov ekonomske ali organizacijsko-upravne usmeritve, ki imajo povprečno oceno podiplomskega študija 8 (prav dobro). Do oddaje dispozicije magistrske naloge morajo opraviti dva diferencialna izpita v skupnem obsegu 21 KT (Ekonomski in pravni vidiki managementa in predmet iz nabora obveznih usmeritvenih predmetov 1. letnika). Študenti specialističnih študijskih programov ekonomske ali organizacijsko-upravne usmeritve, ki so zbrali 60 KT in opravili izpite s povprečno oceno 8 (prav dobro). Do oddaje dispozicije magistrske naloge morajo opraviti dva diferencialna izpita v skupnem obsegu 21 KT (Ekonomski in pravni vidiki managementa in predmet iz nabora obveznih usmeritvenih predmetov 1. letnika). Diplomanti in študenti drugih specialističnih študijskih programov, ki niso s področja družboslovja, vloge za prehod naslovijo na Senat FM, ki določi diferencialne izpite. Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis v 2. letnik magistrskega študijskega programa večje od razpisanega števila vpisnih mest, se bodo pri vpisu upoštevali naslednji kriteriji: raziskovalno razvojne in strokovne reference, vodilne

2 in vodstvene izkušnje ter povprečna ocena zaključenega študija. Študent magistrskega študijskega programa lahko v času študija zaprosi za prehod v specialistični študijski program FM in ga zaključi skladno s pogoji specialističnega študija. V 1. letnik (enovitega) doktorskega študijskega programa (240 KT) se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: imajo dodiplomsko univerzitetno izobrazbo, so v dodiplomskem študiju dosegli povprečno oceno najmanj 8 (prav dobro) ali so dosegli vidne uspehe v razvojno-inovacijskem deluvpraksi, izkazujejo sposobnost poglobljenega samostojnega in izvirnega raziskovalnega dela, obvladajo enega od svetovnih jezikov. Magistrski in doktorski študijski program Management 63 Pogoji za napredovanje po študijskem programu in dokončanje študija Študent napreduje v 2. letnik, ko zbere 48 KT iz predmetov 1. letnika. Študent zaključi magistrski študijski program, ko opravi vse obveznosti posameznih predmetov, pripravi raziskavo ter izdela in zagovarja magistrsko nalogo. Skladno s študijskim programom zbere študent 120 KT in si pridobi znanstveni naslov magister/magistrica znanosti. Študent zaključi doktorski študij, ko opravi vse obveznosti posameznih predmetov, objavi dva znanstvena članka v mednarodno priznani reviji ter izdela in zagovarja doktorsko disertacijo. Skladno s pogoji kreditnega sistema zbere študent 240 kreditnih točk in si pridobi znanstveni naslov doktor/-ica znanosti. V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpiše tudi: kdor ima opravljen magisterij (v skladu s pogoji za prehode med magistrskim in doktorskim študijem na FM lahko senat študentu določi diferencialne izpite); študent magistrskega študijskega programa, ki ima opravljene vse izpite iz predmetov magistrskega študija, ima povprečno oceno študija prav dobro (8) in je v času študija objavil znanstveni članek v mednarodno priznani reviji. Študent doktorskega študijskega programa lahko po 2. letniku zaprosi za prehod na magistrski študijski program in ga zaključi skladno s pogoji magistrskega študija. Trajanje študijskega programa Magistrski študijski program traja 2 leti in obsega: 7 predmetov (3 obvezne, 1 obvezno usmeritvenega in 3 izbirne), seminar Raziskovanje in pisanje znanstvenih besedil, individualno raziskovalno delo ter magistrsko nalogo. Enovit doktorski študijski program traja 4 leta in je organiziran tako, da: se prvi dve leti izvajata po pravilih za magistrski študij, drugi dve leti pa kot individualno raziskovalno delo z vključitvijo študenta v znanstveno-raziskovalni projekt. Predmetnik in predstavitev predmetov Predmetnik obsega tri obvezne predmete, seminar Raziskovanje in pisanje znanstvenih besedil, osem obveznih usmeritvenih predmetov (med katerimi študent izbere enega) in 33 izbirnih predmetov (med katerimi študent izbere tri). Seznam predmetov je v preglednicah na straneh Priporočljivo je, da si študent vsaj dva od treh izbirnih predmetov izbere med predmeti, ki so označeni z isto črko kot izbrani usmeritveni predmet. V nadaljevanju so predstavljeni predmeti s kratkim opisom, temeljno študijsko literaturo in načinom preverjanja in ocenjevanja znanja. Predstavitev predmetov Management izr. prof. dr. Mitja I. Tavčar , 36 ur / 12 KT Opis predmeta. Management je med temeljnimi predmeti specialističnega in magistrskega programa Management in nadgrajuje znanja iz dodiplomskega visokošolskega programa Fakultete za management. Obsega izbrane teme s področja managementa in organizacij, načrtovanja, organiziranja, usmerjanja in nadziranja, ki jih ne obravnavajo dodiplomski programi. Poteka v sedmih zaključenih vsebinskih enotah. Vsaka vsebuje kratek uvodni del, ki je namenjen predvsem študentom, ki niso diplomirali na Visoki

3 64 Podiplomska šola FM Predmetnik magistrskega in doktorskega študijskega programa Management Št. Predmet Ur KT Nosilec / soizvajalci 1. letnik magistrski študij Management izr. prof. dr. Mitja I. Tavčar Ekonomski in pravni vidiki managementa prof. dr. Egon Žižmond izr. prof. dr. Zvone Vodovnik Raziskovanje in pisanje znanstvenih besedil (seminar) 12 doc. dr. Boštjan Antončič doc. dr. Anita Trnavčevič 40-XXX Obvezni usmeritveni predmet XXX Izbirni predmet XXX Izbirni predmet XXX Izbirni predmet letnik magistrski študij Raziskovalna metodologija v družboslovju doc. dr. Boštjan Antončič doc. dr. Anita Trnavčevič Individualno raziskovalno delo in magistrska naloga z zagovorom letnik doktorski študij Individualno raziskovalno delo in objava znanstvenega članka letnik doktorski študij Individualno raziskovalno delo in doktorska disertacija z zagovorom 60 Obvezni usmeritveni predmeti* Št. Predmet Ur KT ** Nosilec / soizvajalci Strateški management 24 9 A izr. prof. dr. Mitja I. Tavčar Analiza poslovnega okolja in razvoj informacijskih 24 9 B doc. dr. Srečko Natek sistemov Management tehnologij 24 9 C doc. dr. Slavko Dolinšek Finančni management podjetja 24 9 D prof. dr. Leon Repovž Management mednarodnega poslovanja 24 9 E doc. dr. Drago Dubrovski Pristojnosti in pooblastila za odločanje na področju 24 9 F izr. prof. dr. Zvone Vodovnik delovnih razmerij Ekonomska analiza 24 9 G izr. prof. dr. Štefan Bojnec Vzgojno-izobraževalni zavod kot organizacija 24 9 H * Študent izbere en usmeritveni predmet. ** Možne usmeritve so označene s črkami. Predlagamo, da si študent izbere vsaj dva izbirna predmeta, ki sta označena z isto črko kot izbrani obvezni usmeritveni predmet. Predmetov, pri katerih v tabeli ni navedeno ime nosilca, v študijskem letu 2004/2005 ne razpisujemo. šoli za management oz. Fakulteti za management, ostalim študentom pa ga priporočamo. Osrednji vsebinski del obsega izbrane teme tako: Managerji obvladujejo organizacijo, Vrednote, kulture, etika managementa, Managerji načrtujejo za danes in jutri, Sredstva organizacij delo, kapital, znanje, Urejenost organizacij hierarhija, procesi, sistemi, Zavezništva in interesi v organizaciji in okolju, Vodenje in nadziranje načini in pasti. V vsaki enoti predmeta študenti spoznajo po eno praktično orodje za obvladovanje organizacije, ki ga v sklepnem delu enote obravnavajo v delovnih skupinah potem pa vsak študent pripravi s tem orodjem kratek pisni izdelek. Tavčar, M Strateški management. Visoka šola za management. Tavčar, M. V pripravi. Izbrane teme iz managementa: skripta. Koper: Fakulteta za management.

4 Magistrski in doktorski študijski program Management 65 Izbirni predmeti* Št. Predmet Ur KT ** Nosilec / soizvajalci Podjetništvo 24 9 A doc. dr. Boštjan Antončič Projektni management 24 9 A doc. dr. Mirko Markič Vodenje in pogajanja 24 9 A doc. dr. Tonči Kuzmanić Management e-poslovanja 24 9 B prof. dr. Dušan Lesjak Sistemi za podporo managementu 24 9 B Management podatkov 24 9 B doc. dr. Srečko Natek Informatika v javni upravi 24 9 B Management proizvajanja proizvodov in storitev 24 9 A doc. dr. Slavko Dolinšek Management inovativnosti, znanja in tehnologij 24 9 C doc. dr. Borut Likar Ekonomika tehnoloških sprememb 24 9 C Management informacijskih tehnologij 24 9 C izr. prof. dr. Cene Bavec Management kakovosti 24 9 C doc. dr. Slavko Dolinšek Management finančnih tveganj 24 9 D doc. dr. Jožko Peterlin Poslovodno računovodstvo 24 9 D prof. dr. Dane Melavc Strateške poslovne in lastninske povezave 24 9 D doc. dr. Drago Dubrovski Bilančna in davčna politika podjetja 24 9 D izr. prof. dr. Franko Milost Trženje med organizacijami 24 9 E izr. prof. dr. Mitja I. Tavčar Trženje storitev 24 9 E prof. dr. Boris Snoj Spletno trženje 24 9 E Oblike in tehnike mednarodnega poslovanja 24 9 E izr. prof. dr. Vito Bobek Pridobivanje in razvoj kadrov 24 9 F doc. dr. Marjana Merkač Skok Delodajalec kot dejavnik v sistemu socialne varnosti 24 9 F prof. dr. Mitja Novak Kadri kot premoženje organizacije 24 9 F izr. prof. dr. Franko Milost Mikroekonomika 24 9 G izr. prof. dr. Štefan Bojnec Analiza ekonomskega okolja managementa 24 9 G prof. dr. Egon Žižmond Ekonomika tranzicije 24 9 G doc. dr. Janez Šušteršič Marketing v izobraževanju 24 9 H Vodenje v vzgojno-izobraževalnih zavodih 24 9 H Spremljanje in usmerjanje učiteljev 24 9 H Kakovost v izobraževanju 24 9 H Ekonomika izobraževanja 24 9 H Management e-izobraževanja 24 9 H Management v razredu 24 9 H * Študent izbere tri izbirne predmete. ** Možne usmeritve so označene s črkami. Predlagamo, da si študent izbere vsaj dva izbirna predmeta, ki sta označena z isto črko kot izbrani obvezni usmeritveni predmet. Predmetov, pri katerih v tabeli ni navedeno ime nosilca, v študijskem letu 2004/2005 ne razpisujemo. Tavčar, M. V pripravi. Gradiva za delovne skupine: skripta. Koper: Fakulteta za management. Mintzberg, H., J. B. Quinn in S. Ghoshal The strategy process. Harlow: Financial Times / Prentice-Hall. Možina, S., ur Management. Radovljica: Didakta. Schermerhorn,J.R.,J.G.Hunt,inR.N.Osborn Managing organizational behavior. Chichester: John Wiley. pisni izdelki študentov. Ekonomski in pravni vidiki managementa prof. dr. Egon Žižmond, izr. prof. dr. Zvone Vodovnik , 36 ur / 12 KT Ekonomski vidiki managementa. Predmet seznanja študente s sodobnim konceptom ekonomske vede, jim posreduje temeljna ekonomska teoretična znanja, tako mikroekonomska kot tudi

5 66 Podiplomska šola FM makroekonomska, ki so potrebna za razumevanje drugih ekonomskih in poslovnih disciplin, in jih usposablja za razumevanje ekonomskih procesov v podjetjih, na posameznih trgih in na ravni gospodarstva kot celote. Predmet vključuje sedem zaokroženih poglavij: Ekonomija in ekonomska teorija, Mikroekonomija ponudba, povpraševanje in trgi dobrin, Trgi proizvodnih dejavnikov in porazdelitev dohodka, Vloga vlade v gospodarstvu, Makroekonomija rast in poslovni cikli, Ekonomska rast in makroekonomska politika ter Mednarodna trgovina in svetovno gospodarstvo. Samuelson, P. A, in W. D. Nordhaus Ekonomija. Ljubljana: GV založba. Preverjanje in ocenjevanje znanja. Pisni izpit. Pravni vidiki managementa. Slušatelji se seznanijo z ustavnimi temelji, ki so pomembni za procese vodenja in upravljanja ter za izvajanje dejavnosti organizacij. Seznanijo se s temelji gospodarskega, civilnega, upravnega, delovnega in socialnega prava. Izbrane teme s teh področij so obravnavane tudi z vidika mednarodnega, zlasti evropskega prava. V okviru predmeta so obravnavane zlasti naslednje teme: Omejitve odločanja z vidika razvoja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zagotovljenih z ustavo in mednarodnim pravom. Sodobne statusne oblike, strukture in pristojnosti organov različnih vrst organizacij. Zahtevnejša vprašanja iz teorije pogodbenih razmerij in odškodninskega prava. Izbrana razvojna vprašanja s področja obravnavanja pravnega položaja zaposlenih kot posameznikovinskupindelavcev. Blanpain, R., ur Comparative labour law and industrial relations. Dewenter: Kluwer. Charlesworth, M Company law. London: Sweet & Maxwell. Kavčič, I., in F. Grad Ustavna ureditev Slovenije. Ljubljana: Gospodarski vestnik. Vodovnik, Z. V pripravi. Poglavja iz delovnega in socialnega prava. Koper: Fakulteta za management. Preverjanje in ocenjevanje znanja. Pisni ali ustni izpit, seminarska naloga z elementi raziskovanja, aktivno sodelovanje na predavanjih. Raziskovanje in pisanje znanstvenih besedil doc. dr. Boštjan Antončič, doc. dr. Anita Trnavčevič , 12 ur / 0 KT Opis predmeta. Seminar je namenjen spoznavanju osnovnih pojmov v raziskovalnih metodologijah, ki so v oporo pri pisanju seminarskih nalog in drugih pisnih del. Poudarek je na zadevah glede vsebine, sloga, citiranja in navajanja virov pri pisanju strokovnega ali znanstvenega besedila. Easterby-Smith,M.,R.ThorpeinA.Lowe.Vpripravi. Raziskovanje v managementu. Koper: Fakulteta za management. Kobeja, B Priročnik za pisce strokovnih besedil: znanstveni aparat. Koper: Visoka šola za management. Tratnik, M Osnove raziskovanja v managementu. Koper: Visoka šola za management. Izbrani članki. Preverjanje in ocenjevanje znanja. Krajši pisni izdelki, seminarska/projektna naloga, Raziskovalna metodologija v družboslovju doc. dr. Boštjan Antončič, doc. dr. Anita Trnavčevič , 60 ur / 20 KT Opis predmeta. Predmet je namenjen spoznavanju metodolških prijemov pri raziskavah v družboslovju s poudarkom na raziskavah v managementu. Predmet bo potekal v štirih modulih: (1) filozofija raziskovanja, (2) kvantitativna analiza, (3) kvalitativna analiza in (4) pisanje predloga raziskave. Izbrane knjige in članki za vsak modul posebej. Preverjanje in ocenjevanje znanja. Krajši pisni izdelki, seminarske/projektne naloge, Strateški management izr. prof. dr. Mitja I. Tavčar , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. Vokvirupredmetanajštudenti obravnavajo obstoječe in nenehno nastajajoče hipoteze s področja strateškega managementa,

6 Magistrski in doktorski študijski program Management 67 predvsem na področjih: temeljnih zmožnosti organizacije, managementa spreminjanja organizacije, snovanja specifičnih modelov politike organizacije. Vsebine predmeta obsegajo: obvladovanje sprememb organizacija in spreminjanje, obvladovanje spreminjanja, prelomno spreminjanje in krize; obvladovanje kompleksnosti okolja in organizacije kompleksnost organizacij in njene razsežnosti, poenostavljanje kompleksnosti z modeli, obvladovanje kompleksnosti z vidika temeljnih zmožnosti organizacije; strateška zasnova politike organizacije koncepti strateškega snovanja politike, pregledi nekaterih konceptov politike, nekateri modeli razsežnosti politike, okvirni model razsežnosti politike organizacije. Vsebina predmeta dopolnjuje splošna znanja študenta z aktualnimi smermi in dognanji na področju managementa in mu odpre pot v trajno osebno izpopolnjevanje s spremljanjem dogajanj vstroki. Belak, J Podjetniško planiranje. Maribor: Obzorja. Bresser, R Strategische Managementtheorie. Berlin: Walter de Gruyter. Kralj, J Politika podjetja v tržnem gospodarstvu. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. Mintzberg, H The rise and fall of strategic planning. New York: Prentice-Hall. Pučko, D Planiranje v podjetjih. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Tavčar, M. I Gradiva za delovne skupine: skripta. Koper: Fakulteta za management. Tavčar, M. I Strateški management. Koper: Visoka šola za management; Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. Nabor člankov iz svetovne strokovne literature. krajši pisni izdelki, projektna naloga/izdelek, aktivno sodelovanje. Analiza poslovnega okolja in razvoj informacijskih sistemov doc. dr. Srečko Natek , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. Predmet usposablja študenta za analizo podjetja ter izbiro potrebnih informacij za njegovo upravljanje. Na tej osnovi spozna dizajniranje poslovnih procesov in podatkov z izbranimi metodami razvijanja IS. Spozna tudi izbrane ponudnike ERP sistemov ter vrsto modelov in izkušenj za kritično presojanje informatizacije podjetja. Ekonomika informatizacije podjetja in človeški viri zaokrožujejo znanja, metode in postopke sodobnega razvoja informacijskih sistemov. Avison, D. E., in G. Fitzgerald Information system development: methodologies, techniques and tools. London: McGraw-Hill. Damij, T., J. Grad in J. Jaklič Izbrane teme iz informacijske tehnologije. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Gray, P., in H. J. Watson Decision support in the data warehouse. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Kovačič, A Informatizacija poslovanja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Ward, J., in J. Peppard Strategic planning for information systems. Chichester: John Wiley & Sons. Watson, H. J., G. Houdeshel in K. R. Rainer Building executive information systems and other decision support applications. New York: John Wiley & Sons. Preverjanje in ocenjevanje znanja. Pisni izpit in/ali ustni izpit, seminarska naloga. Management tehnologij doc. dr. Slavko Dolinšek , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. V svetu se praktično vse industrije z zelo hitrim tempom spreminjajo v tehnološko intenzivne, s tem pa postaja ključnega pomena integracija tehnologije znotraj tradicionalnih poslovnih funkcij podjetja. In to ne glede na to, ali podjetje izdeluje visoko tehnološke izdelke ali pa tehnologijo uporablja le za zmanjšanje stroškov in izboljšavo svojih izdelkov in storitev. Zato se tehnologije več ne upošteva le kot orodje, premoženje ali sposobnost, ampak vse bolj kot vhodni vir in integralni faktor, ki vpliva na vse managerske discipline. S tem pa morajo današnji managerji poleg veščin in znanja o managementu in ravnanju z ljudmi pridobiti tudi celovita znanja iz področja managementa tehnologij, nastajajoče discipline, ki vključuje celotno verigo aktivnosti od identifikacije, izbora, pridobitve in uporabe novih tehnologij do zaščite znanja in pomen poznavanja tehnoloških sposobnosti pri oblikovanju strategije podjetja. Cilj vsebine pre-

7 68 Podiplomska šola FM davanj je zato v tem, da se managerjem prikaže, da jim ni potrebno imeti znanstvenih ali inženirskih osnovnih znanj, a da morajo investirati določene napore v razumevanje tega, da so tehnologije pomembne za njihovo poslovanje. Obravnavan je pomen tehnologij v okviru managerskih funkcij in procesov, možnosti in načini pridobivanja novih tehnologij, kako s pomočjo najnovejših tehnologij narediti poslovanje bolj uspešno, kako ravnati s tehnološkimi projekti, kako vse to vpliva na ljudi pri njihovem delu in kakšne so perspektive ter izkušnje pri uporabi najnovejših tehnologij. Dolinšek, S Management tehnologij: učinkovito obvladovanje tehnoloških sprememb: skripta. Koper:Fakultetazamanagement. Khalil, T. M Management of technology. New York: McGraw-Hill. Burgelman, R. A Strategic management of technology and innovation. New York: McGraw-Hill. Szakonyi, R Technology management. New York: Auerbach. Dorfeld, R. C Technology management handbook. London: Chapman. Wenig, R. P Technology asset management. New York: Auerbach. Preverjanje in ocenjevanje znanja. Pisni in/ali ustni izpit, seminarska naloga z elementi raziskovanja, Finančni management podjetja prof. dr. Leon Repovž , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. Poglobitev temeljnih znanj o finančnem odločanju poslovodij in lastnikov podjetij, predvsem s poudarkom na sodobnih teorijah finančnega managementa, orodjih finančne analize in posebnih problemih pri financiranju podjetja. Spoznati vsebino finančnega odločanja v podjetju. Usvojiti znanja o sodobnih teoretičnih osnovah finančnega managementa. Seznaniti se zorodjifinančne analize ter znati analizirati posebne probleme v financiranju podjetja. Arnold, G Corporate financial management. 2. izdaja. London: Financial Times / Prentice Hall. Brigham, E. F., in M. C. Errhardt Financial management. 10. izdaja. London: Thomson Learning. Brealey, R. A., in S. C. Myers Principles of corporate finance. 6. izdaja. Boston: Irwin / McGraw-Hill. Filipič, D., in F. Mlinarič Temelji podjetniških financ. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. Mramor, D Uvod v poslovne finance. Ljubljana: Gospodarski vestnik. Repovž, L., in J. Peterlin Financiranje. Koper: Visoka šola za management. Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije Slovenski poslovnofinančni standardi. Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. krajši pisni izdelki, projektna naloga/izdelek, aktivno sodelovanje. Management mednarodnega poslovanja doc. dr. Drago Dubrovski , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. Predmet se nanaša na pridobivanje temeljnih znanj s področja mednarodnega poslovanja, ki zajemajo mednarodni management in mednarodni marketing. Udeleženci bodo razen osnovnih pojmov s področja mednarodnega poslovanja spoznali sodobne značilnosti današnjega mednarodnega okolja, pomen mednarodnega informacijskega sistema, pojem in vlogo procesa internacionalizacije in globalizacije ter načine mednarodnega poslovanja. Predmet posebej poudarja tudi značilnosti in posebnosti mednarodnega okolja, v katerem največ delujejo slovenska podjetja pri njihovem vključevanju v mednarodne tokove. Metode in tehnike splošnega managementa se pri tem predmetu osredotočajo na področje mednarodnega poslovanja, za katerega je značilna hitra spremenljivost in pojavljanje vedno novih možnih oblik delovanja. Strnjeni cilji predmeta so: seznaniti udeležence s konceptom in vsebino managementa mednarodnega poslovanja, prikazati spremembe v mednarodnem okolju in potrebo po spremljanju teh sprememb v podjetjih z nenehnim prilagajanjem njihovega mednarodnega delovanja, prikazati pomen in različnost sestavin mednarodnega okolja, ki zaradi svoje različnosti vplivajo na višjo stopnjo tveganja v mednarodnem poslovanju v primerjavi z lokalnim delovanjem, obvladovanje

8 Magistrski in doktorski študijski program Management 69 tveganj pa je neposredno povezano z večjo ali manjšo učinkovitostjo mednarodnega delovanja, razpravljati o položaju slovenskih podjetij v mednarodnem okolju. Dubrovski, D. V pripravi. Management mednarodnega poslovanja. Koper:Fakultetazamanagement. Hollensen, S Global marketing: a marketresponsive approach. London: Prentice-Hall. Hrastelj, T Mednarodno poslovanje v vrtincu novih priložnosti. Ljubljana: Gospodarski vestnik. Pristojnosti in pooblasila za odločanje na področju delovnih razmerij izr. prof. dr. Zvone Vodovnik , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. Študij je zasnovan tako, da posameznikom omogoči celovito seznanitev z razvojem pravne ureditve delovnih razmerij v Sloveniji in v svetu. Pri tem ima posebno vlogo analiza ustavnih temeljev oziroma vrednot ter preučitev izbranih vprašanj delovnega prava z vidika mednarodnega in delovnega prava. Na tak način bodo obravnavane zlasti teme kot so: Pravna ureditev položaja nosilcev poslovodne funkcije. Pooblastila poslovodnih organov o odločanju o pravnem položaju zaposlenih. Organi, pooblaščeni za odločanje o delovnih razmerjih v javnem sektorju. Status zaposlenih ter njihove pravice, obveznosti in odgovornosti. Mednarodnopravni in ustavni temelji kolektivnega sporazumevanja. Kolektivna pogajanja in kolektivne pogodbe. Participativni management kot sodobna doktrina upravljanja s kadri in industrijska razmerja. Borges, F Global unionism: organisational challenges. Tokyo: IIRA. Možina, S., ur Management kadrovskih virov. Ljubljana: FDV. Vodovnik, Z. V pripravi. Poglavja delovnega in socialnega prava. Koper: Fakulteta za mangement. Vodovnik, Z Načelo univerzalnosti na področju socialnega partnerstva. V Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete, Univerza v Ljubljani. Ljubljana: Pravna fakulteta. Vodovnik, Z Pogodbeno delovno razmerje in odločanje. Ljubljana: Pravna fakulteta. Vodovnik, Z The transformation of industrial relations in Slovenia. South-East Eruopean Review, št.3, str Preverjanje in ocenjevanje znanja. Pisni ali ustni izpit, seminarska naloga z elementi raziskovanja, Ekonomska analiza izr. prof. dr. Štefan Bojnec , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. Vsebina predmeta je zasnovana tako, da poglablja znanje študentov na področju temeljne ekonomske vede ekonomike, in sicer na mikro in makro ravni. Mikroekonomska analiza obravnava teorijo proizvodnje, teorijo povpraševanja, cene in učinkovitost alokacije produkcijskih dejavnikov in tržne strukture. Makroekonomska analiza obravnava BDP in gospodarsko rast, zaposlenost, brezposelnost in inflacijo, agregatno potrošnjo, varčevanje in investicije, multiplikator in vlogo države, denar, vlogo centralne banke in poslovne banke, mednarodno menjavo in njene učinke na gospodarstvo. Zahtevnost predmeta je zato uvrščena v srednje zahtevni nivo. Predmet omogoča pridobivanje ustreznega znanja managerjev za razumevanje in analiziranje ekonomskega okolja podjetja. Da bi manager dobro poznal mikroekonomsko in makroekonomsko okolje podjetja oz. organizacije, ki jo vodi, mora poglobiti in nadgraditi znanje s področja temeljne ekonomske discipline, ekonomike, in to z ustreznimi poudarki. Zato bodo teme obravnavane z vidika potreb managerja, ki bo dobil ustrezna znanja, s katerimi bo lahko pojasnil vplive ekonomskega okolja na podjetje. Osnovni cilj predmeta je usposobiti študente za razumevanje zahtevnejših družbenoekonomskih procesov na ravni gospodarstva kot celote. Konkretna cilja pa sta dva: seznaniti študente z zahtevnejšimi poglavji mikroekonomske analize in usposobiti jih za razumevanje zahtevnejših makroekonomskih problemov. Dodatni cilj je tudi usposobiti študente za raziskovanje na področju inupo- rabo specifičnih raziskovalnih metod. Chrystal, K. A., in R. G. Lipsey Economics for business and management. Oxford: Oxford University Press.

9 70 Podiplomska šola FM McAleese, D Economics for business. London: Prentice Hall. Polanec, S., I. Masten in Z. Fabjančič Makroekonomija majhnega odprtega gospodarstva. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Romer, D Advanced macroeconomics. McGraw-Hill. Senjur, M Makroekonomija. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Tajnikar, M Mikroekonomija s teorijo trgov in cen. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Preverjanje in ocenjevanje znanja. Pisni in/ali ustni izpit, seminarska naloga z elementi raziskovanja, Podjetništvo doc. dr. Boštjan Antončič , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. Predmet je namenjen spoznavanju področja podjetništva s teoretičnega in praktičnega vidika. Poudarek je na razpoznavanju podjetništva kot pomembnega elementa za rast in razvoj podjetja in narodnega gospodarstva, seznanjanju z vidiki podjetništva, ki so lahko v pomoč pri analizi in načrtovanju rasti in razvoja novega ali obstoječega podjetja, ter na metodologiji razpoznavanja in analize poslovne priložnosti ter načrtovanja izkoriščanja te nove priložnosti s pomočjo sestavljanja poslovnega načrta. Antončič,B.,R.D.Hisrich,T.PetrininA.Vahčič Podjetništvo. Ljubljana: GV založba. Antončič, B Primeri iz podjetništva: rast in razvoj podjetja. Koper: Društvo za akademske in aplikativne raziskave. Izbrani članki. krajši pisni izdelki, seminarska/projektna naloga, Projektni management ur doc. dr. Mirko Markič , 24 / 9 KT Opis predmeta. Namen predmeta je usposobiti študente za načrtovanje, izvajanje in kontroliranje projektov na nivoju obvladovanja projektov (obvladovanje in management). Študenti se bodo seznanili tudi z načinom vključevanja projektov v podjetja in druge organizacije. Poleg teoretičnih osnov managementa projektov bodo poglobljeno spoznavali metodologijo ter posamezna znanja in veščine, ki so koristna za načrtovanje, izvajanje in kontroliranje projektov. Kandidat samo izbere, spozna in na praktičnem primeru uporabi programsko orodje, ki omogoča podporo managementu projekta. Izid praktične rabe programskega orodja bo idejna zasnova, plan ter prikaz obvladovanja konkretnega projekta oziroma vzpostavitev poslovno-organizacijskega okolja, ki bo omogočalo projektni pristop. Z vsebinskega vidika je predmet členjen na teoretična in metodološka izhodišča, vključevanje projektov v poslovno-organizacijski sistem, organiziranost udeležencev v projektu, procese managementa projekta ter komuniciranje v projektu. Hauc, A Projektni management. Ljubljana. GV založba. Kerzner, H Project management: a systems approach to planning, scheduling and controling. 8. izdaja. Chichester: Wiley. Markič, M. V pripravi. Management projektov. Koper: Fakulteta za management. Preverjanje in ocenjevanje znanja. Izdelava projektne naloge in njena predstavitev. Vodenje in pogajanja doc. dr. Tonči Kuzmanić , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. Namen predmeta je študentom ponuditi vpogled v teorije pogajanj. Med študijem literature bodo osvajali znanja in tehnike, s pomočjo katerih bodo izoblikovali kritičen pogled na obstoječe teorije. Sposobni bodo oceniti pogajalska izhodišča in razmere za izbiro primernega sloga pogajanj. Pozornost bo namenjena tudi razumevanju psiholoških dejavnikov pri pogajanjih in izdelavi lastnih pogajalskih taktik. Študenti bodo spoznali temeljne zakonitosti uspešnih in učinkovitih pogajalskih taktik, se seznanili z pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, če naj bodo pogajanja uspešna ter obvladovanje metode načelnih pogajanj, ki je osnova vseh pogajalskih taktik in strategij, tako v diplomaciji kot v gospodarstvu. Broadbent, M Measuring business performance. London: The Chartered Institute of Management Accountants. Dawson, R Secrets of power negotiating: inside secrets from a master negotiator. Franklon Lakes NJ: Career.

10 Magistrski in doktorski študijski program Management 71 Fisher, R., W. Ury in B. Patton Kako doseči dogovor: Umetnost pogajanja. Ljubljana: Gospodarski vestnik. Forsyth, P Negotiating. Oxford: Capstone. Kavčič, B Spretnost pogajanja. Kranj: Moderna organizacija. Kennedy, G The perfect negotiation: all you need to get it right first time. London: Random House Business. Ury, W Kako preseči zavrnitev: pogajanja s težavnimi ljudmi. Ljubljana: GV založba. Volkema, R. J The negotiation toolkit: how to get exactly what you want in any business or personal situation. New York: American Management Association. krajši pisni izdelki, projektna naloga/izdelek, aktivno sodelovanje. Management e-poslovanja prof. dr. Dušan Lesjak , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. Elektronsko poslovanje bistveno in vse bolj vpliva na podjetje ter spreminja podjetje in njegovo poslovanje ter celotno družbo. Zaradi tega je vse bolj pomembno ne le znanje o možnostih in učinkih njegove uporabe, ampak tudi o značilnostih njegovega upravljanja. Zato bodo študentje spoznali strategije e-poslovanja, razvoj in uvajanje e-poslovanja ter ekonomiko e- poslovanja. Posebnost predmeta je v tem, da se izvaja v obliki e-izobraževanja. Lesjak, D., et al. V pripravi. Elektronsko poslovanje v teoriji in praksi: pogumno v virtualni poslovni svet. Koper: Fakulteta za management. Chaffey, D E-business and e-commerce management: strategy, implementation and practice. Harlow: Prentice Hall Turban, E., D. King, J. Lee in D. Viehland Electronic commerce 2004: a managerial perspective. 3. izdaja. Harlow: Prentice Hall. Preverjanje in ocenjevanje znanja. Aktivno sodelovanje s krajšimi pisnimi izdelki in projektna naloga. Management podatkov doc. dr. Srečko Natek , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. Predmet usposablja študente za opredeljevanje podatkov v poslovnem okolju ter pripravo podatkovnega modela in modela tokov podatkov v organizaciji z izbranimi metodologijami analiziranja in modeliranja podatkov. Študent razume delovanje podatkovnih baz podatkov, sistemov za upravljanje podatkovnih baz, skladišč podatkov in podatkovnih kock. Predmet zaokrožajo znanja o pridobivanju in prikazovanju informacij, pridobljenih iz podatkov, varovanje podatkov in trendi managementa podatkov. Grad, J., in J. Jakljič Baze podatkov. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Kimball, R The data warehouse toolkit: the complete guide to dimensional modeling. New York: Wiley. krajši pisni izdelki, projektna naloga. Management proizvajanja proizvodov in storitev doc. dr. Slavko Dolinšek , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. V današnjem dinamičnem globalnem poslovnem okolju se morajo podjetja osredotočiti na svoje procese, jih narediti bolj zanesljive in učinkovite. Uspešno organizirano proizvajanje zagotavlja izdelke in storitve zahtevane kakovosti in omogoča učinkovito obvladovanje stroškov izdelave. Proizvodnja, kot ena izmed poslovnih funkcij podjetja, običajno vključuje aktivnosti, ki se nanašajo na proizvodne strateške odločitve (kot del celovitega vodenja podjetja), oblikovanje postopkov (management izdelkov in procesov), odločanje o postopkih (operativni management proizvodnje in storitev) in kontrolne odločitve (načrtovanje in kontroliranje postopkov za večjo produktivnost in zanesljivost). Cilj predmeta je prikazati študentom vlogo proizvodnega managerja v organizaciji, kako lahko organizacija doseže konkurenčno prednost na trgu z večjo produktivnostjo in nižjimi stroški, z zanesljivostjo svojih dobav in zagotavljanjem kakovosti izdelkov in storitev. Predmet seznanja študente s sodobnimi načini managementa proizvajanja izdelkov in storitev, pomaga razumeti, kaj vse vključujejo procesi v proizvodnji, kako je vse to povezano z ostalimi funkcijskimi področji v organizaciji, katere odločitve je potrebno sprejemati v proizvodnji, kakšna je globalna proizvodnja ter

11 72 Podiplomska šola FM kakšni so najnovejši pristopi in trendi za organiziranje učinkovite proizvodnje. Rozman, R., in S. Dolinšek. V pripravi. Ravnanje proizvodnje in storitev. Ljubljana: GV založba. Gaither, N., in G. Fraizer Production and operations management. Cincinnati, OH: South-Western College Publications. Heizer, J., in B. Render Principles of operations management. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Krajewski, L. J., in L. P. Ritzman Operations management, strategy and analysis. New York: Addison-Wesley. Kalpakjian, S Manufacturing engineering and technology. New York: Addison- Wesley. Wright, P. K st century manufacturing. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. National Research Council Visionary manufacturing challenges for N. k.: National Academy Press. Preverjanje in ocenjevanje znanja. Pisni in/ali ustni izpit, seminarska naloga z elementi raziskovanja, Management inovativnosti, znanja in tehnologij doc. dr. Borut Likar , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. Iskanje možnosti za izboljšanje poslovnih rezultatov se v zadnjih letih usmerja v čim boljše aktiviranje človekovih potencialov kot ključnega dejavnika za povečanje dodane vrednosti. Na tem področju Slovenija še vedno zaostaja za EU, ki je področje spodbujanja invencijsko-inovacijskih procesov od ideje do končne tržne realizacije uvrstila med razvojne prioritete. Tako je namen predmeta dati študentu teoretična znanja in veščine, potrebne za obvladovanje inovativnosti, znanja, (visokih) tehnologij pa tudi netehnoloških inovacij v vseh segmentih poslovnih procesov. Tako v podjetju, kot tudi v drugih organizacijah in državnih organih. Pogoj za to je celovito obvladovanje notranjih invencijsko-inovacijskih procesov v organizaciji sami (organizacijski, motivacijski, kreativni, pravni, informacijski, raziskovalno-razvojni in drugi vidiki) kot tudi povezanost z nosilci znanja in regionalnim, republiškim ter evropskim podpornim okoljem (zunanji vidiki). Ker je inovativnost področje, ki se v zadnjih letih tudi v Sloveniji intenzivno razvija, je vsebina predmeta usklajena z inovacijskimi procesi v slovenski družbi in trendi v EU. Likar, B Inoviranje. Koper: Visoka šola za management. Affuah, A Innovation management: strategies, implementation, and profits. New York: Oxford University Press. Brian Quinn, J Innovation explosion. New York: The Free Press. Henry, J., in D. Mayle Management of innovation and change. London: Open University / Sage. Preverjanje in ocenjevanje znanja. Pisni izpit. Management informacijskih tehnologij izr. prof. dr. Cene Bavec , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. Študenti se bodo seznanili z najpomembnejšimi vidiki managementa informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), še posebej z njeno dvojno vlogo, ki se kaže v tem, da je IKT osnova sodobnega poslovanja, hkrati pa je sestavni del skoraj vseh sodobnih tehnologij. Na ravni strateškega managementa bo pojasnjen vpliv IKT na ekonomijo in prehod v informacijsko družbo. Predstavljena bo metodologija tehnološkega foresigta, kot ene od temeljnih managerskih orodij na področju visokih tehnologij. Osrednji del predavanj bo obravnaval integracijo upravnih in proizvodnih vidikov IKT, ki je značilna za visoko tehnološka podjetja. Zadnji del predavanja bo usmerjen v sistemske in zakonske vidike, kjer bodo predstavljene evropske direktive in regulativa WTO pomembna za management IKT. Burgelman, R. A., C. M. Christensen in S. C. Wheelwright Strategic management of technology and innovation. New York: McGraw-Hill / Irwin. Piot, J. C., in J. Baschab The executive s guide to information technology. New York: John Wiley and Sons. Murphy, T Product strategy for high technology companies. New York: McGraw Hill. Izbrane spletne strani Evropske komisije in WTO. Izbrani članki in referati.

12 Magistrski in doktorski študijski program Management 73 Preverjanje in ocenjevanje znanja. Seminarska naloga in pisni izpit. Management kakovosti doc. dr. Slavko Dolinšek , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. Zagotavljanje kakovosti, ki se začne z natančno ugotovitvijo in analizo kupčevih zahtev, je danes že vključeno v vse aktivnosti podjetja, od oblikovanja izdelka ali storitve, načrtovanja njegove izdelave, logistike, proizvodnje, poprodajne aktivnosti in tehnologije recikliranja. Tovrsten pristop zahteva povezovalne managerske aktivnosti, ki jih imenujemo celovito ravnanje s kakovostjo (Total Quality Management TQM). Standard ISO 9000 definira TQM kot:»managerski pristop v organizaciji, ki je osredotočen k kakovosti in ki bazira na sodelavi vseh njenih članov s ciljem uspeti dolgoročno preko zadovoljevanja kupca v korist vseh sodelujočih v organizaciji in družbi«. TQM je tako v zadnjih letih evalviral iz inženirskega pojmovanja kakovosti (kontrola in zagotavljanje kakovosti) ter marketingškega pojmovanja kakovosti (skrb za kupca) v celovit managerski pristop vodenja in upravljanja organizacije. Za razumevanje principov TQM pa je potrebno pridobiti znanja, ki se nanašajo na: razumevanje kakovosti in zavedanje o vpeljavi kakovosti, kupec, razumevanje njegovih potreb, pričakovanj in zahtev, organizacijska kultura, načini spreminjanja organizacij, procesni pristop, vključevanje, pooblaščanje in usposabljanje zaposlenih, kontrola izboljšave procesov, sistemi zagotavljanja kakovosti, modeli poslovne odličnosti, strateško načrtovanje kakovosti, stroški kakovosti in merjenje učinkovitosti, uporaba podatkov, analiza konkurence in benchmarking, sodelovanje z dobavitelji. Dolinšek, S., ur. V pripravi. Celovit management kakovosti: razširitev vodenja kakovosti na poslovne procese organizacije. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost; Koper: Fakulteta za management. Evans, J. R., W. M. Lindsay The management and control of quality. Cincinnati, OH: South-Western College Publications. Macdonald, J Total quality management in a weak. London: Institute of Management. Montgomery, D. C Introduction to statistical quality control. New York: Wiley. Brassard, M Vaje za možgane: žepni priročnik za nenehne izboljšave in uspešno načrtovanje procesov. Ljubljana: Slovensko združenje za kakovost. Preverjanje in ocenjevanje znanja. Pisni in/ali ustni izpit, seminarska naloga z elementi raziskovanja, Management finančnih tveganj doc. dr. Jožko Peterlin , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. Predmet je namenjen študentom, ki se želijo seznaniti s finančnimi tveganji v podjetju. V predmetu so posebej predstavljeni finančni inštrumenti z vidika možne varovane postavke in z vidika inštrumentov za varovanje pred tveganji. Finančni sistem kot ponudnik finančnih storitev in finančnih inštrumentov je predstavljen z vidika nalog, ki jih finančni sistem opravlja za podjetje. Dan je poseben poudarek usmeritvam podjetja pri managementu finančnih tveganj in metodam vrednotenja tveganj, finančnih inštrumentov in uspešnosti obvladovanja finančnih tveganj. Namen predmeta je tudi seznaniti študente z evidentiranjem in poročanjem o managementu finančnih tveganj ter o vplivu managementa finančnih tveganj na denarni tok in vrednost podjetja. Peterlin, J Finančnatveganjainvrednost podjetja. Koper: Fakulteta za management. Smithson, W. C., C. W. Smith in D. W. Sykes Managing financial risk. Chicago: Irwin Proffesional. Preverjanje in ocenjevanje znanja. Pisni izpit. Poslovodno računovodstvo prof. dr. Dane Melavc , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. Poslovodno računovodstvo je v svoji celoviti zamisli tisto računovodstvo, ki s svojimi informacijami zadovoljuje informacijske potrebe vršnega poslovodstva, kot tudi ostale, nižje ravni poslovodenja. Gre za oblikovanje računovodskih informacij za strateško, taktično in operativno odločanje, torej za oblikovanje ustreznih računovodskih informacij za odločanje na najrazličnejših ravneh. Namen predmeta je seznaniti študenta s spremembami, ki jih od sodobnega računovodstva zahteva spremljanje in proučevanje premoženjsko-finančnega stanja,

13 74 Podiplomska šola FM poslovno-izidnega toka, finančnega in denarnega toka v pogojih proizvajanja brez zalog oziroma pri proizvodnji ob pravem času, skratka za proizvodnjo, ki jo narekuje povpraševanje. Študenta seznaniti z dejstvom, da je povpraševanje tisto, ki narekuje proizvajanje novih učinkov, in da je pozornost proizvajanja usmerjena k odličnosti. Gre za filozofijo popolnega obvladovanja kakovosti. Usposobiti študente za razumevanje, prepoznavanje, merjenje in prenašanje informacij, na katerih vsebino morajo vplivati njihovi uporabniki. Bernstein, M Cases in financial statement reporting and analysis. Homewood: Irwin. Horvath, P Controlling. Muenchen: Franz Vahlen. Igličar,A.,inM.Hočevar Računovodstvo za managerje. Ljubljana: GV založba. Kaplan, R. S., in A. A. Atkinson Advanced management accounting. Upper saddle River, NJ: Prentice Hall. Korošec, B Računovodstvo za managerje. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. Melavc, D., in A. Novak Controlling: naloge, napotki in rešitve. Kranj: Založba Moderna organizacija. Reichman, T Controlling mit Kennzahlen. Muenchen: Vahlen. Turk, I., S. Kavčič in M. Kokotec - Novak Poslovodno računovodstvo. Ljubljana: Slovenski inštitut za revizijo. krajši pisni izdelki, projektna naloga/izdelek, aktivno sodelovanje. Strateške poslovne in lastninske povezave doc. dr. Drago Dubrovski , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. Predmet se na raziskovalni in kritični način ukvarja s pojmom mednarodnega partnerskega sodelovanja, katerega izhodišče je relacijski marketing in prizadevanje za dosego globalne konkurenčnosti. Po zaključenem študiju v okviru tega predmeta bodo študenti pridobili tako teoretična kakor tudi praktična znanja s področja povezovanj in partnerstev podjetij in drugih organizacij ter delovanja v posebnih razmerah, ki jih bodo lahko kot smernice uporabili tako v sedanji ali kasnejši poslovni praksi kakor tudi v povezavi z drugimi študijskimi področji. Obravnavane teme vsebujejo sodobne posebnosti, ki veljajo za svetovno dogajanje, hkrati pa tudi posebnosti, ki so značilne za slovenska podjetja pri njihovem strateškem delovanju in usmerjanju na področju mednarodnih poslovnih in kapitalskih zvez. Namen predmeta je pojasniti pojem, vsebino in oblike sodelovanj oziroma povezovanj podjetij, tako značilne za današnje svetovno in domače okolje, ki na osnovi izkoriščanja sinergijskih učinkov, izvirajočih iz kapitalskega ali strateškega poslovnega partnerstva in s tem povezanih procesov, omogočajo vzdrževanje in povečevanje konkurenčnosti v razmerah, ki jih narekuje globalizacija poslovanja in podjetij. Na določeni razvojni stopnji podjetja, ki samostojno in neodvisno nastopajo na trgu, navkljub vsem naporom in večji učinkovitosti dela, ne morejo večdosegati potrebne globalne konkurenčnosti v primerjavi s tistimi, ki povezani ob doseganju lastnih ciljev dosežejo še nek drug cilj, izvirajoč izzdruženih in kombiniranih sredstev povezanih udeležencev. Dubrovski, D Strateške poslovne in kapitalske povezave. Koper:Fakultetazamanagement. Bešter, J Prevzemi podjetij. Ljubljana: Gospodarski vestnik. Devine, M Successful mergers. London: The Economist. Bilančna in davčna politika podjetja izr. prof. dr. Franko Milost , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. Bilančna in davčna politika obsegata postavitev ciljev na področju bilanciranja oziroma obdavčitve in izbiro sredstev za njihovo dosego. Sta pomembni sestavini računovodske politike in s tem tudi sestavini uresničevanja poslovne politike podjetja. Izbira bilančne politike pomembno vpliva na davčno obremenitev podjetja, zato sta politiki tesno povezani. Predmet je namenjen seznanitvi študentov z vplivom bilančne politike podjetja na njegov premoženjski in finančni položaj, na njegovo poslovno uspešnost in davčno obremenitev. Kokotec Novak, M., B. Korošec in D. Melavc.

14 Magistrski in doktorski študijski program Management Osnove računovodstva z bilanciranjem. Kranj: Moderna organizacija. Melavc, D., in F. Milost Računovodstvo. Koper: Fakulteta za management. Milost, F., in V. Milunovič Obdavčitev podjetij. Koper: Visoka šola za management. Slovenski inštitut za revizijo Slovenski računovodski standardi. Ljubljana: Slovenski inštitut za revizijo. Preverjanje in ocenjevanje znanja. Pisni in/ali ustni izpit, seminarska naloga z elementi raziskovanja, Trženje med organizacijami izr. prof. dr. Mitja I. Tavčar , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. Namen predmeta je razširiti pojmovanje trženja s tradicionalnega koncepta tekmovalnega trženja potrošnih izdelkov na sodobni koncept sodelovalnega (mrežnega) trženja, v katerem prevladuje trženje med organizacijami. Ker so tako dejavnostne kot vedenjske značilnosti trženja med organizacijami pomembno različne od značilnosti potrošnega trženja izdelkov, je sodobni koncept zelo pomemben za slovenska podjetja in gospodarstvo nasploh. Sodelovalni koncept je pomemben tudi zato, ker odpira poleg pretokov blaga in storitev tudi pretoke znanja, ki lahko pomembno bogatijo zmožnosti slovenskih podjetij. Študenti naj v predmetu pridobijo zadosten pregled nad hitro rastočimi koncepti s področja trženja med organizacijami in sodelovalnega trženja kot osnovo za kasnejše individualno delo v praksi. Značilne vsebine obsegajo sodobno pojmovanje trženja, značilnosti in strategije trženja med organizacijami, tržna ponudba podjetja v trženju med organizacijami. Poseben poudarek velja uporabi elektronskih tržnih poti in elektronskega komuniciranja ter trženju specializiranih, predvsem znanjskih storitev. Bly, R. W Business-to-business direct marketing. 2. izdaja. Chicago: NTC Business Books. Godefroid, P Business-to-business marketing. Ludwigshafen: Kiehl. Mahin, P. W Business-to-business marketing. Boston: Allyn and Bacon. Tavčar, M. I Strategija trženja. 2. predelana izdaja. Koper: Visoka šola za management. Tavčar, M. I Trženje med organizacijami. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Tavčar, M. I. V pripravi. Gradivo za delovne skupine: skripta. Koper:Fakultetazamanagement. krajši pisni izdelki, projektna naloga/izdelek, aktivno sodelovanje. Trženje storitev prof. dr. Boris Snoj , 24 ur / 9 KT Opis predmeta. Vokvirupredmeta»Trženjestoritev«se študenti usposobijo za profesionalno marketinško soodločanje pri razvijanju, spreminjanju in opuščanju storitvenih sestavin v katerihkoli pojavnih oblikah izdelkov (fizičnih izdelkov, storitev, idej, krajev, osebnosti, pravic...) in za marketinško odločanje o storitvenih sestavinah na življenjski poti izdelkov na trgih. Konkretni cilji predmeta so vezani zlasti na razumevanje temeljnih razsežnosti storitvenih sestavin v katerihkoli izdelkih, značilnosti njihovega managementa in povezanosti trženjskega z drugimi vidiki odločanja. Prednosti in slabosti organizacij in priložnosti ter nevarnosti v okolju v zvezi z zadovoljevanjem potreb ciljnih skupin (dobaviteljev, odjemalcev... ) preko menjav. Ti cilji so torej povezani s spoznavanjem osnovnih odločitev v zvezi z razvijanjem izdelkov, oblikovanjem cen in kupoprodajnih pogojev, s komuniciranjem, spotmi,sfizično evidenco, z ljudmi in drugimi sestavinami trženjskih spletov katerihkoli organizacij. Bateson, J. E. G., in K. D. Hoffman Managing services marketing: text and readings. 4. izdaja. Fort Worth: Dryden. Lovelock, C. H. in L. Wright Principles of service marketing and management. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Zeithaml, V. A., in M. J. Bittner Services marketing. New York: McGraw-Hill. Lovelock, C. H Service marketing: people, technology, strategy. 4 izdaja. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Potočnik, V Trženje storitev. Ljubljana: Gospodarski vestnik. Snoj, B Management storitev. Koper: Visoka šola za management.