PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020"

Transkripcija

1 PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020. ime in priimek. razred. naslov... domači telefon

2 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Pred vami je publikacija, v kateri vam želimo predstaviti osnovne informacije o delu in življenju na matični šoli v Ribnici in na podružnicah v Dolenji vasi in Sušju. V njej najdete pomembne podatke o šoli, značilnosti programa in organizacije dela, šolski koledar, nabor interesnih dejavnosti in projektov ter druge podatke, za katere verjamemo, da vam bodo v pomoč. Vodstvo šole in učitelji si bomo prizadevali, da bo šolsko leto teklo po zastavljenem načrtu, kjer sta seveda na prvem mestu učenje in vzgoja. Tudi v tem šolskem letu nadaljujemo z namenom izboljševanja pouka z dvema prednostnima nalogama: 1. Razvijati branje z razumevanjem (učno področje), 2. Dvigniti raven odgovornosti do šolskega dela (vzgojno področje). Zavedamo se naše pomembne in odgovorne naloge, a pri uresničevanju zastavljenih ciljev potrebujemo tudi pomoč in podporo staršev, zato si bomo za dobro medsebojno sodelovanje med učitelji, učenci in starši še posebej prizadevali. Od vas, učenci, pa pričakujemo, da boste svoje šolske obveznosti izpolnjevali vestno in odgovorno, saj se le tako lahko nadejate uspešnega šolskega leta. Andreja Modic, ravnateljica 1

3 O S N O V N A Š O L A D R. F R A N C E T A P R E Š E R N A R I B N I C A Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica Šolska ulica Ribnica Tel.: 01/ Fax: 01/ tajnistvo@osribnica.si Spletna stran: Davčna št.: TRR: Matična št.: Ravnateljica: Andreja Modic Tel.: 01/ andreja.modic@osribnica.si Pomočnici ravnateljice: Olga Černe Tel.: 01/ olgacerne@osribnica.si Majda Valčić Tel.: 01/ majda.valcic@osribnica.si Podružnična šola Dolenja vas Šolska ulica 9, Dolenja vas Tel.: 01/ Vodja: Špela Gornik Oražem spela.gornikorazem@osribnica.si Podružnična šola Sušje Sušje 2, Ribnica Tel.: 01/ Vodja: Maja Golež maja.golez@osribnica.si 2

4 Tajnica Brigita Staudacher 01/ Računovodstvo Olga Gregorič Tanja Turk Tatjana Pirc 01/ / / Psihologinja Nena Weithauser Plesničar 01/ Socialna delavka Irena Briški 01/ Defektologinji Nataša Andromako Šilc, Irena Nadler Starc 01/ Socialne pedagoginje Katja Rus, Uršula Jaklič Žagar, Živa Rigler 01/ Pedagoginji Staša Ivanec, Mirjana Lipej 01/ Šolska kuhinja Magda Oražem, Beti Čampa 01/ Šolska knjižnica Računalniška učilnica Majda Ilc Hussein Marinka Mate 01/ Marjan Novak 01/ Športni pedagogi ŠCR 01/ Kabinet stavba C, pritličje 01/ Kabinet stavba C, drugo nadstropje 01/ Kabinet stavba C, tretje nadstropje 01/ Kabinet stavba A, prvo nadstropje 01/ Kabinet stavba A, drugo nadstropje 01/ Kabinet stavba B, pritličje 01/ Kabinet stavba B, prvo nadstropje 01/ Hišnik 01/

5 Program razvoja šole Temeljne usmeritve šole: Ustvarjati razmere, v katerih bodo lahko vsi otroci, tudi tisti s posebnimi učno-vzgojnimi potrebami, uspešni. Zagotavljati visok nivo kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. Varovati otroke pred telesnim in duševnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Strokovno delovanje aktivov, ki je temelj za didaktično in metodično posodabljanje V-I dela. Spoštovati strokovno avtonomijo, kompetentnost, iniciativnost in ustvarjalnost sodelavcev. Vizija in poslanstvo šole Vizijo oz. poslanstvo naše šole je mogoče strniti v nekaj besedah, ki definirajo zaželeno podobo naše šole kot celote, njene dejavnosti in kulture. Vizija naše šole je: V sožitju s človekom in naravo do znanja za zdravo prihodnost z delom, znanjem, odgovornostjo, spoštovanjem, sprejetostjo, strpnostjo, vljudnostjo, varnostjo, ustvarjalnostjo, dediščino, kulturo, pripadnostjo domu, razredu, šoli, kraju, domovini, napredkom, zdravjem, zadovoljstvom in srečo. Cilji razvojnega načrta za obdobje Aktivno sodelovanje s starši, katerih otroci imajo učne, vedenjske ali druge težave. Poleg učnega področja dati velik pomen tudi vsem oblikam vzgojnega dela v šoli. Zagotavljanje varnega okolja delovanja šole v smislu preprečevanja vseh oblik nasilja in drugih negativnih pojavov v družbi. 4

6 Ozaveščanje otrok o škodljivosti vseh oblik zasvojenosti. Skrb za ohranjanje urejenega in varnega učnega okolja. Skrb za krepitev ekološke zavesti otrok in odraslih do varovanja okolja. Uresničevanje ciljev evropske mreže zdravih šol. Promocija šole preko njenih aktivnosti, dejavnosti, uspehov in rezultatov z različnih področij njenega delovanja. Stalno strokovno usposabljanje zaposlenih. Prednostne naloge v šolskem letu 2019/20 1. Pri delu bomo nadaljevali z izvajanjem dogovorjenih dejavnosti z namenom izboljševanja dveh zastavljenih ciljev na učnem in vzgojnem področju: razvijati branje z razumevanjem (učno področje), dvigniti raven odgovornosti do šolskega dela (vzgojno področje). 5

7 USTANOVITELJ Predstavitev šole Ustanovitelj šole je Občina Ribnica. Število učencev: ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO ODDELKOV ŠTEVILO OPB ŠOLA RAZREDI Matična šola r , r Skupaj: r PŠ Dolenja vas r ,64 PŠ Sušje r ,00 Skupaj: ŠOLO UPRAVLJAJO SVET ŠOLE Predsednica Aleksandra Petek SVET STARŠEV Iztok Mihelič RAVNATELJICA Andreja Modic UČITELJSKI ZBOR ŠOLE ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI RAZREDNIKI STROKOVNI AKTIVI SVET ŠOLE ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole ter trije predstavniki staršev. Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole. Sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi. Odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov. Obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki. Odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom ustanovitve. 6

8 SVET STARŠEV Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev predlaga programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja za nadstandardne storitve, daje soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov, daje mnenje o predlogu razvoja šole in o letnem delovnem načrtu šole, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnih dosežkih in problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. ŠOLSKI SKLAD V šolskem skladu zbiramo finančne prispevke staršev, občanov in podjetij za financiranje dejavnosti in potreb, ki ne spadajo v redni izobraževalni program in prispevajo k boljšim pogojem šolskega dela. Tako smo na primer pred leti z zbranimi sredstvi namestili garderobne omarice, nekaterim učencem iz socialno šibkih družin pa lahko omogočimo šolo v naravi. Upravni odbor odloča o porabi zbranih sredstev. Starši bodo za prispevek dobili posebne položnice, vsak pa lahko svoj prispevek nakaže na transakcijski račun: s pripisom»za šolski sklad«. ORGANIZIRANOST UČENCEV SKUPNOST UČENCEV Učenci oddelka so organizirani v oddelčno skupnost. Za uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v skupnost učencev šole. Prednostna naloga je obravnavanje predlogov za čim boljše delo, počutje učencev in tudi vseh ostalih na šoli. V okviru šolske skupnosti deluje tudi otroški parlament. 7

9 STROKOVNI ORGANI ŠOLE Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Obravnava strokovna vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom, odloča o njih, daje mnenje o letnem delovnem načrtu šole, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah programov in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki teže napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnega ali razrednega področja. Obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega ali razrednega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje učnih in vzgojnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja drugo delo v skladu z zakonom. 8

10 Podružnična šola Dolenja vas Razred Učiteljica Interesne dejavnosti 1. f Bernarda Benčina Katarina Trnovec pravljično potovanje, bralna značka knjižnica 2. e Špela G. Oražem pevski zbor POŠ Dolenja vas, ustvarjalnica, peka, bralna značka 3. e Jerneja Merhar razredna skrinjica, peka, bralna značka, bralna značka TJA 4. e Tamara Žagar razširimo znanje, RK, šolska skupnost, bralna značka, bralna značka TJA 5. d Sonja Pogorelc ustvarjalni vrtiljak, bralna značka OPB Tanja Arčon OPB Katarina Trnovec Jutranje varstvo učiteljice po razporedu Podružnična šola Dolenja vas ima v šolskem letu 2019/ učencev v petih oddelkih. V 1. razredu je 17 učencev, v 2. razredu 16 učencev, v učencev, v 4. razredu je 12 učencev in v 5. razredu je 10 učencev. Od teh učencev je veliko vozačev, ki v šolo prihajajo s kombijem ali šolskim avtobusom. Imamo dva oddelka podaljšanega bivanja, v katerega so vključeni učenci od 1. do 5. razreda. Poleg rednega programa izvajamo še jutranje varstvo za učence 1. razreda, jutranje dežurstvo, varstvo vozačev za učence 1. razredov pa tudi spremstvo vozačev ter več interesnih dejavnosti. Družimo se ob raznih priložnostih (pohodi, skupni nastopi, druženja s starši). Javnosti se vsako leto predstavimo na kulturnih prireditvah. Dobro sodelujemo s starši in se aktivno vključujemo v dogajanje kraja. Skrbimo tudi za naše okolje in zbiramo odpadne baterije, ločujemo odpadke ter skrbimo za čistočo v šoli in okrog nje. Trudimo se, da bi se v naši šoli vsi prijetno počutili. 9

11 Podružnična šola Sušje Razred Učiteljica Interesne dejavnosti 1. g in 2. f Maja Golež gibalne urice, v deželi besed, bralna značka, Petra Pogorelc pevski zbor, RK, šolska skupnost, bralna značka, bralna značka TJA 3. f Marija Lovšin knjižnica, besede oživijo, bralna značka 4. f + 5. e Vida Arko mladi ustvarjalci, bralna značka OPB Živa Rigler delo z nadarjenimi V šolskem letu 2019/2020 obiskuje PŠ Sušje 39 učencev, in sicer v kombiniranem oddelku 1. in 2. razreda je 14 učencev, v 3. razredu je 13 učencev, v kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda pa je 12 učencev. Imamo pa tudi kombinirani oddelek učencev podaljšanega bivanja. Organizirano imamo jutranje varstvo za učence 1. razreda, jutranje dežurstvo, varstvo vozačev, za učence 1. razredov pa tudi spremstvo vozačev. Učencem nudimo dopoldansko in popoldansko malico ter kosilo. Poleg rednega programa imamo organizirane tudi različne interesne dejavnosti in pripravo na razna tekmovanja v znanju na različnih področjih. Zaradi majhnega števila otrok smo uvideli, da je delo na šoli prijetnejše, in se počutimo kot velika družina, kjer se v različnih priložnostih in praznikih družimo skupaj s starši in krajani ter sodelujemo na raznih javnih prireditvah. Sodelujemo tudi z različnimi organizacijami in ustanovami (PGD Sušje, Turistično društvo Velike Poljane, Dom starejših občanov, Zdravstveni dom, Organizacija Rdečega križa, Občina Ribnica ). Vključujemo se v delo in v življenje šolskega okoliša. 10

12 Razredna stopnja matične šole Razred Učitelj/-ica Interesne dejavnosti 1. a Miša Šmit spretni prstki Metka Turk pravljično ustvarjanje, bralna značka Katja Šivec/Katja Primožič 1. b iz zaprašene skrinjice, z gibanjem do Mirjana Kous zdravja, bralna značka Tjaša Zgonc bralna značka 1. c otroški pevski zbor (2., 3. razred), mlajši Mojca Troha mladinski pevski zbor (4., 5. in 6. razred) 1. d Nika Vrbinc Mihelič iz zaprašene skrinjice, malčki bralčki 1 Lucija Knavs malčki bralčki 1, bralna značka 1. e Andreja Vidervol pevski zbor prvošolčkov, eko krožek Mojca Klun ustvarjalna igralnica, bralna značka 2. a Danica Gorše svet iz besed in števil, bralna značka 2. b Grega Šumrada ali me boš zadel a, bralna značka 2. c Jana Asič z branjem v svet, bralna značka 2. d Polona Lazarević mačje urice z Zarjo, zanimiva slovenščina, bralna značka 3. a Damijana Arko bralna značka 3. b Maja Bunderla zabavna črkarija, bralna značka 3. c Anica Tanko bralna značka, SL za tujce 3. d Uršula Jaklič Žagar bralna značka 4. a Tatjana Levstik ljudski in sodobni plesi, pohodniški krožek1, RK, bralna značka 4. b Aleksandra Petek ljudski in sodobni plesi, pohodniški krožek1, bralna značka 4. c Mira Miše bralna značka 4. d Branka Lovšin bralna značka 5. a Alenka Tanko kvačkanje in pletenje, bralna značka 5. b Andreja Hočevar pohodniški krožek, bralna značka 5. c Maruša Čop pohodniški krožek, bralna značka OPB 1 Tajana Stevanović OPB 2 Ana K. Wieczorek 11

13 OPB 3 OPB 4 OPB 5 OPB 6 OPB 7 OPB 8 OPB 9 OPB 10 OPB 11 OPB 12 Vanja Novak Mojca Jelušić (Anja Mladenović) Tanja Kozina Češarek Valerija Ivetič (Urška Juvan) Dolores Arko (Eva Troha) Mojca Klun Karin Žnidarčič (Mirjana Lipej) Staša Ivanec Tina Okoren, Mira Miše Saša Peterlin, Maruša Čop, Marija Petek, Katarina Drobnič Predmetna stopnja matične šole Učitelj-razrednik Predmet Interesna dejavnost 6. a Nataša Tanko Belaj MAT, FIZ svet matematike 3, astronomija 6. b Tina Košmerl MAT 6. c Marija Ahčin MAT svet matematike 1 6. d Gabriela Maja Grivec TJA 6. e Vanja Cebin SLJ 7. a Anja Briški Merkaš SLJ, HRV1, HRV 3 7. b Lea Urh BIO, NAR, GOS šolski parlament, angleščina po korakih 6. r., bralna značka TJA slovenščina po korakih, bralna značka, gledališki krožek, bralna značka 7. c Jelka Mate SLJ, ŠNO priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje, bralna značka 7. d Marjana Cvar TJA bralna značka TJA 8. a Magda Oražem BIO, NAR, GOS, SPH priprava na tekmovanje iz biologije 8. b Mateja Lesar Rus TJA angleščina po korakih 8. r., bralna značka TJA 8. c Janez Tanko ZGO, DKE priprava na NPZ - ZGO 8. d Katarina Drobnič LUM, LS 1, 2, 3 šolska skupnost, RK, likovni krožek 9. a Sonja Mišič MAT svet matematike 2 12

14 9. b Saša Peterlin BIO, NAR, GOS, SPH tekmovanje sladkorna bolezen 9. c Zvonka Šilc TJA bralna značka TJA Učitelj Predmet Interesna dejavnost Majda Ilc Hussein SLJ, knjižnica branje širi znanje, bralna značka Janez Ilc ŠPO, ŠZZ, ŠSP, NŠP priprava šolskih ekip na tekmovanja Staša Ivanec IUP, DSP, OPB učimo se učiti Tadej Levstek ŠPO, ŠSP, IŠP-N, NŠP priprava šolskih ekip na tekmovanja Marinka Mate IUP, knjižnica po slovensko Marjan Novak UBE, MME, ROM, NRA razvedrilna matematika Katja Rus IUP, DSP šolska skupnost Marija Petek NI1, NI2, NI3, FI2, priprava na tekmovanje, bralna IUP značka TJN in TJF Jana Petek Volčanšek TIT, NTE skrb za akvarij, vesela šola Pil in Pil plus Mojca Čavka GEO Andreja Zdravič Bauer FIZ, TIT, OGL, peka slaščic, fizikalni izzivi, verižni OGU eksperiment Vanja Novak SLJ bralna značka Aleš Pugelj ŠPO, IŠP-O, NŠP priprava šolskih ekip na tekmovanja Majda Valčić SLJ umetnostna besedila, bralna značka Nataša Andromako Šilc, DSP, IUP računam v 6. r. Tina Okoren KEM kemija po korakih Irena Nadler Starc DSP, IUP berem in pišem, kuharski krožek, opismenjevanje v 1. triadi Nataša Arko GUM starejši mladinski pevski zbor, ansambel Martina T. Prelesnik (Lara Kromar) TJA, N1A bralna značka TJA Milka Jamnik ZGO, GEO Nataša Korče TJA bralna značka TJA Janez Andoljšek laborant suhorobarski krožek, astronomija, verižni eksperiment VODENJE STROKOVNIH AKTIVOV 13

15 Učitelj Razred/predmet e- naslov Andreja Vidervol 1. razred Danica Gorše 2. razred Maja Bunderla 3. razred Tatjana Levstik 4. razred Alenka Tanko 5. razred Ana K. Wieczorek OPB Anja Briški Merkaš SLO Gabriela Maja Grivec TJA TJN Sonja Mišič MAT Mojca Čavka ZGO-GEO-DKE Tina Okoren BIO-KEM-NAR- GOS Jana Petek Volčanšek FIZ-TIT-RAČ Tadej Levstek ŠPO Nataša A. Šilc Svet. delo in DSP Katarina Drobnič LUM-GUM IZBIRNI PREDMETI OBVEZNI Raz. Učitelj Predmet Oznaka 7. Marija Petek nemščina 1 NI1 8. Marija Petek nemščina 2 NI2 9. Marija Petek nemščina 3 NI3 8. Marija Petek francoščina 2 FI2 7. Katarina Drobnič likovno snovanje 1 LS1 8. Katarina Drobnič likovno snovanje 2 LS2 9. Katarina Drobnič likovno snovanje 3 LS3 7. Marjan Novak urejanje besedil UBE 8. Marjan Novak multimedija MME 9. Marjan Novak računalniška omrežja ROM 9. Tadej Levstek izbrani šport - nogomet IŠP-N 14

16 9. Aleš Pugelj izbrani šport - odbojka IŠP-O 8. Janez Ilc šport za zdravje ŠZZ 7. Janez Ilc, Tadej šport za sprostitev ŠSP Levstek, Aleš Pugelj 7. Andreja Zdravič Bauer obdelava gradiv: les OGL 8. Andreja Zdravič Bauer obdelava gradiv: umetne OGU mase 8., 9. Jelka Mate šolsko novinarstvo ŠNO 7., 9. Anja Briški Merkaš hrvaščina 1, hrvaščina 3 HRV1 HRV 3 7., 8., 9. Marija Ahčin logika 1 3 LOG 1 7., 8. Magda Oražem, Saša Peterlin Sodobna priprava hrane SPH IZBIRNI PREDMETI NEOBVEZNI Raz. Učitelj Predmet Oznaka 1. Martina Tanko Prelesnik angleščina N1A (Lara Kromar), Tamara Žagar, Petra Pogorelc 4., 5., Tajana Stevanović, nemščina N2N 6. Marija Petek 4., 5., Tadej Levstek, Aleš šport NŠP 6. Pugelj, Janez Ilc, Gregor Ilc 4., 5., Marjan Novak računalništvo NRA 6. 4., 5., Jana Petek Volčanšek tehnika NTE 6. 4., 5., 6. Uršula Jaklič Žagar umetnost NUM ŠOLSKI PROJEKTI 15

17 NASLOV PROJEKTA RAZRED VODJA Minuta za zdravje vsi razredi vsi učitelji Projekt Zmorem sam črta vsi razredi vsi učitelji samostojnosti RS Srečajmo se z bontonom 2. razredi učitelji 2. razredov Policist Leon 5. razred učiteljice 5. razredov Vesela abeceda 2. d Polona Lazarević Prijazni odnosi 3. razredi, POŠ Sušje učiteljice 3. razredov, učiteljice POŠ Sušje Ne kričim, spoštljivo govorim vsi razredi učiteljice POŠ Sušje POŠ Sušje Doživljajska noč Katja Rus, Uršula J. Žagar Naš kraj v preteklosti razred POŠ Dolenja vas Bralni projekt 2. in 3. Irena Nadler Starc razred Mirovna mizica OPB II. sk. Ana Krmpotić Wieczorek Bralni projekt 4. učiteljice 4. razredov Branje je znanje 5. razred učiteljice 5. razredov Bralna pismenost vsi učitelji Odgovornost do šolskega dela vsi učitelji Rastem s knjigo 7. razred Majda Ilc Hussein, Anica Mohar (Miklova hiša) Poletavci poletni bralci r. Šolska knjižnica, Anica Mohar (Miklova hiša) Božično-novoletna prireditev Aleksandra Petek, Maja Bunderla, Staša Ivanec Božična stojnica OPB aktiv OPB NIVEA Podarimo modro srce OPB aktiv OPB Veselo in kulturno na kosilo OPB aktiv OPB Rišem za prijatelja OPB aktiv OPB Skrb za zdrave zobe Anka Debeljak (ZD) Sožitje med generacijami 1. 9., OPB Katja Rus, Vanja Novak 16

18 Angleška, nemška in francoska BZ aktiv tujih jezikov Bralna značka Majda Ilc Hussein, učiteljice SLO in RS Zlati bralec 9. Majda Ilc Hussein, učiteljice SLO Naj športnik in športnica šole aktiv športa Shema šolskega sadja Magda Oražem O tebi 9. razredi Aktiv BIO KEM NAR GOS Klub za razmišljanje - ustvarjalno mišljenje in avtonomija v razmišljanju 8. razredi Nena Weithauser Plesničar, Milka Jamnik Preliminarna študija EPoC Evalvacija potencialne kreativnosti pri učencih Šalijev preizkusni narek za ugotavljanje težav pri branju in pisanju Nena Weithauser Plesničar 3. razredi Olga Černe Pes učiteljev pomočnik Katja Rus, Nataša Andromako Šilc Ločeno zbiranje odpadkov in varovanje narave 2., 4., 6. in 8. r. Tradicionalni slovenski zajtrk Magda Oražem Olga Černe, Bojan Trdan (Komunala) Prireditev ob kulturnem prazniku Vanja Cebin, Jelka Mate Dan državnosti Anja Briški Merkaš Zaključna prireditev valeta 9. razredi Majda Valčić, Uršula Jaklič Žagar, razredniki Kulturna šola Olga Černe, Majda Valčić Simbioza šola Olga Černe, Marjan Novak, Marinka Mate Zdrava šola Olga Černe Plakat miru Katarina Drobnič Družboslovna bralna značka Aktiv ZGO - GEO - DKE Otroški parlament Gabriela Maja Grivec 17

19 Prireditev ob ribniškem občinskem prazniku domača kulturna dediščina Mojca Čavka Mednarodni projekt z Osnovno učiteljice SLO šolo Petar Zrinski Čabar Projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah 1., 3., 4., 5.r. Katja Rus, Nataša Andromako Šilc Projekt Pešbus razredna st. Katja Rus, Nataša Andromako Šilc Sodelovanje v okviru projekta Erazmus + (obisk finskih učiteljev) 5.razredi Andreja Hočevar Sodelovanje med VVO in šolo 1.razredi Katja Rus PREDMETNIKI PREDMETNIK PRVE TRIADE PREDMET RAZRED T T T Slovenščina Matematika Angleščina 2 2 Likovna umetnost Glasbena umetnost Spoznavanje okolja Šport Neobvezni izb. 2 Predmet Interesne dejavnosti

20 Dod. in dop. pouk Dodatna pomoč 0,5 0,5 0,5 Kulturni dnevi 4 dni 4 dni 4 dni Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni Tehniški dnevi 3 dni 3 dni 3 dni Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni Število predmetov Tedensko ur pouka Tednov pouka PREDMETNIK DRUGE TRIADE PREDMET RAZRED T T T Slovenščina Matematika Angleščina Likovna umetnost Glasbena umetnost 1,5 1,5 1 Družba 2 3 Geografija 1 Zgodovina 1 Naravoslovje in tehnika 3 3 Naravoslovje 2 Tehnika in tehnologija 2 Gospodinjstvo 1 1,5 Šport Neobvezni izbirni predmet 1 ali 2 1 ali 2 Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 Interesne dejavnosti Dop. in dod. pouk Dodatna pomoč 0,5 0,5 0,5 19

21 Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni Tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni Število predmetov Tedensko ur pouka 23,5 25,5 25,5 Tednov pouka PREDMETNIK TRETJE TRIADE PREDMET RAZRED T T T Slovenščina 4 3,5 4,5 Matematika Angleščina Likovna umetnost Glasbena umetnost Geografija 2 1,5 2 Zgodovina Domovinska in državljanska kultura in etika 1 1 Fizika 2 2 Kemija 2 2 Biologija 1,5 2 Naravoslovje 3 Tehnika in tehnologija 1 1 Šport Izbirni predmet 1 2/1 2/1 2/1 Izbirni predmet 2 0/1 0/1 0/1 20

22 Izbirni predmet 3 0/1 0/1 0/1 Neobvezni izbirni predmet 2 2 Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 Dodatna pomoč 0,5 0,5 0,5 Dop. in dod. pouk Interesne dejavnosti RAZRED Kulturni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni Naravoslovni dnevi 3 dni 3 dni 3 dni Tehniški dnevi 4 dni 4 dni 4 dni Športni dnevi 5 dni 5 dni 5 dni Število predmetov Tedensko ur pouka 28 28,5 28,5 Tednov pouka Šolski zvonec Pouk se prične ob 7.30, z 0. uro, večina učencev prične pouk s 1. uro. Šolski zvonec na razredni stopnji ura ura ura MALICA ( ) ura ura ura ura 21

23 Šolski zvonec na predmetni stopnji ura ura ura ura MALICA ( ) ura ura ura ura Šolski red Prihajanje v šolo in odhajanje iz nje Učenci prihajajo v šolo 15 minut pred začetkom pouka, to je ob Če imajo pouk ob 7.30, pridejo v šolo ob V vetrolovu se preobujejo v šolske copate. Čevlje in ostalo garderobo pospravijo v garderobno omarico. Za omarico in ključ odgovarjajo sami. Pouk Pouk je določen z urnikom, ki ga poznamo vsi učenci in učitelji. K uram pouka prihajajo točno. Vsak izostanek od pouka morajo starši pravočasno opravičiti. Po zvonjenju se učenci ne zadržujejo po hodnikih, straniščih ali drugih delih stavbe. V primeru zamude se opravičijo in navedejo vzrok zamujanja. Pri športu morajo imeti primerno športno opremo. Domače naloge Domače naloge, če so opravljene odgovorno in natančno, dosežejo svoj namen v pridobljenem znanju. Žal zadnja leta opažamo, da vse več učencev prihaja v šolo brez opravljenih domačih nalog. Že nekaj let posvečamo več pozornosti domačim nalogam in tudi v letošnjem šolskem letu bomo še intenzivneje spremljali delanje domačih nalog. Odmori 22

24 Malica Učenci odidejo v učilnico, kjer imajo pouk naslednjo uro. Če so tam učenci drugega oddelka, pred vrati mirno počakajo, da vsi odidejo iz učilnice. Pripravijo šolske potrebščine za pouk. Vsak zapusti svoj prostor urejen, za splošno urejenost učilnice pa sta odgovorna učitelj in reditelj. Ko zvonec označi začetek glavnega odmora, učenci odidejo v razred, kjer bodo imeli naslednjo uro pouk. Reditelji odidejo po malico in jo ob pomoči učitelja razdelijo učencem. Prvih 10 minut odmora se učenci zadržujejo v razredu, da mirno in dostojno pojedo. Vsak učenec je dolžan ločevati odpadke po navodilu za ločeno zbiranje odpadkov. Po končani malici reditelji pospravijo in odnesejo ostanke v razdelilnico. Pri malici učencev je prisoten učitelj, ki ima naslednjo uro pouk v oddelku. Naloge rediteljev Pred pričetkom ure povedo učiteljem odsotnost učencev. Po vsaki uri počistijo tablo in uredijo učilnico. Prinašajo malico in odnašajo ostanke in pribor. Naloge dežurnih učencev Dežurstvo v času pouka je organizirano na matični šoli v šolski kuhinji, v pritličju ter 1. in 5. uro pri knjižnici in ga opravljajo učenci 6., 7., 8. in 9. razredov. Razpored za dežurstvo določijo razredniki. Naloge dežurnih učiteljev Nadzirajo in zagotavljajo red in disciplino na hodnikih, v straniščih, učilnicah, jedilnici, po končanem pouku pa tudi na šolskem dvorišču. Vloga razrednika Razrednik skupaj z učenci skrbi za upoštevanje in dosledno izvajanje hišnega reda. Namerno povzročanje škode, kraja 23

25 Denarja in dragocenosti naj učenci ne nosijo v šolo. Za svoje stvari odgovarjajo sami. Šolsko dvigalo Šolsko dvigalo na stavbi C je namenjeno učencem s posebnimi potrebami. Ostalim učencem je uporaba dvigala dovoljena le v izjemnih primerih z dovoljenjem učitelja ali drugega strokovnega delavca. Tudi pritiskanje na gumb ob dvigalu je prepovedano, ker s tem onemogočamo normalno delovanje dvigala. Vzgojni načrt, pravila šolskega reda in hišni red so objavljeni na šolski spletni strani Pripravljeni smo na novo šolsko leto 2019/2020 Šolsko leto traja: od 2. septembra 2019 do 31. avgusta 2020 Začetek pouka: ponedeljek, 2. september 2019 Zadnji dan pouka: ponedeljek, 15. junija 2020 za 9. razred; sreda, 24. junija 2020 za ostale razrede Ocenjevalna obdobja po obveznem predmetniku: Ocenjevalna obdobja: I. od do II. od do (9. razred: do ) Ocenjevalne konference učiteljskega zbora: I. ocenjevalna konferenca: 29. in 30. januarja II. ocenjevalna konferenca: 10. junija za 9. razred 17. in 18. junija za ostale razrede Prazniki in pouka prosti dnevi: 31. oktober - dan reformacije 01. november - dan spomina na mrtve 25. december - božič 26. december - dan samostojnosti in enotnosti 01. januar - novo leto 02. januar - novo leto 24

26 03. januar - pouka prost dan 08. februar - kulturni praznik 13. april - velikonočni ponedeljek 27. april - dan upora proti okupatorju 01. maj - praznik dela 02. maj - praznik dela 15. junij - razdelitev spričeval za učence 9. razredov 24. junij - proslava pred dnevom državnosti, razdelitev spričeval za učence od 1. do 8. razreda Šolske počitnice: - jesenske od do novoletne od do zimske od do prvomajske od in letne od do Nacionalni preizkus znanja iz slovenskega jezika, matematike in 3. predmeta za učence 9. razreda: objava 3. predmeta 2. september 2019 slovenščina 5. maj 2020 matematika 7. maj predmet 11. maj 2020 Nacionalni preizkus znanja iz slovenskega jezika, matematike in angleščine za učence 6. razreda: slovenščina 5. maj 2020 matematika 7. maj 2020 angleščina 11. maj 2020 Popravni, razredni in predmetni izpiti: - junijski rok: od do vključno za učence 9. razreda od do za ostale učence - avgustovski rok: od 18. do vključno za učence od 1. do 9. razreda Proslave in prireditve: obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti in bož.- novoletna prireditev obeležitev kulturnega praznika 25

27 valeta (razglasitev levstikovcev in vpisov v Zlato knjigo in Knjigo dosežkov) zaključek pouka za učence razreda in obeležitev dneva državnosti 26

28 Organizacija šole in šolski okoliš Šola je organizirana kot matična šola z dvema podružnicama. Na matični šoli poteka vzgojno-izobraževalno delo za učence od 1. do 9. razreda osnovne šole. Učenci podružnic po končanem 5. razredu nadaljujejo s šolanjem na matični šoli. ŠOLSKI OKOLIŠ celotne šole obsega naselja: Blate, Breg, Breže, Bukovec pri Poljanah, Bukovica, Dane, Dolenja vas, Dolenje Podpoljane, Dolenji Lazi, Dule, Finkovo, Gorenje Podpoljane, Gorenji Lazi, Goriča vas, Grič, Grčarice, Grčarske Ravne, Hrovača, Jelendol, Jelenov Žleb, Jurjevica, Kot pri Rakitnici, Kot pri Ribnici, Lipovec, Makoše, Nemška vas, Ortnek, Otavice, Prigorica, Rakitnica, Sajevec, Slatnik, Sušje, Škrajnek, Velike Poljane, Vrh pri Poljanah, Zadolje, Zapuže pri Ribnici, Zlati Rep, Žlebič, Žukovo. OPREDELITEV ŠOLSKEGA PROSTORA V času poteka vzgojno-izobraževalne dejavnosti šola prevzema odgovornost za učence v vseh šolskih prostorih in pripadajočih zunanjih površinah, a pod pogojem, da se učenci ravnajo v skladu s pravili šolskega reda. Jutranje varstvo in podaljšano bivanje Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda. Na matični šoli se začne ob 5.50, na podružnični šoli v Dolenji vasi ob 6.15, na podružnični šoli v Sušju ob Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda na matični šoli in na podružnicah. Delo v podaljšanem bivanju poteka po končanem pouku do 16.00, v Ribnici pa je organizirano dežurstvo do Učenci v organizirani obliki s strokovnim vodenjem učiteljev opravijo domače učenje v šoli: napišejo naloge in izdelajo različne izdelke, se učijo, obiščejo knjižnico, se sprehodijo in igrajo na svežem zraku ter razgibajo v telovadnici. 27

29 V drugih sestavinah programa, kot so kosilo, prosti čas, rekreativni čas, delo po interesih, igra, imajo učenci neizmerne možnosti, da z aktivnim sodelovanjem in učenjem pridobivajo vrsto znanj in spoznanj za oblikovanje higienskih, kulturnih, socialnih navad in spodbud za prijaznejše medsebojne odnose, za zdravo preživljanje prostega časa in odgovornejše opravljanje svojih dolžnosti. Zaradi varnosti in odgovornosti šole lahko vodja OPB predčasno spusti otroka iz šole samo na podlagi pisne izjave staršev. Interesne dejavnosti Za razvijanje različnih interesov učencev organiziramo vrsto interesnih dejavnosti, v katere se učenci vključujejo prostovoljno. Na začetku šolskega leta določimo glede na kadrovske in materialne možnosti program in urnik posameznih dejavnosti z izvajalci. Razredniki seznanijo učence z možnostmi in programi, na prvem roditeljskem sestanku pa prejmejo vse informacije tudi starši. Prevozi učencev in varstvo vozačev Za prevoze bomo poskrbeli v skladu z zakonodajo in z dogovorom o izvajanju prevozov z ustanoviteljem šole Občino Ribnica. Vozni red je prilagojen zahtevam osnovne šole, vključen je v letni delovni načrt in posredovan učencem. Za vse relacije je izdelan vozni red prihodov in odhodov avtobusov oz. kombijev. Z voznim redom so učenci seznanjeni na začetku šolskega leta, objavljen je na naši spletni strani, obešen pa je tudi na oglasni tabli v stavbi C. Prevozi učencev so organizirani tako, da so usklajeni z urnikom začetka in konca pouka. Pred šolo je urejeno postajališče, kjer vozači lahko varno počakajo na prevoz. 28

30 Za učence vozače r. je organizirano varstvo vozačev v stavbi A, za učence r. pa v stavbi C. VOZNI RED ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 SMER ZAČETNA POSTAJA START IZPRED ŠOLE Grčarice-Rakitnica-Dolenja vas-prigorica-nemška vas- Ribnica 7.00, , Rakitnica-Ribnica 7.05, , Dolenja vas (šola)-prigorica- 7.10, , Nemška vas-ribnica PREVOZNIK NOMAGO d. o. o. Žlebič - Breže Jurjevica 6.48, , FINSON Sušje Grič - Breg - Ribnica Dolenji Lazi-Breg-Grič- 7.09, , Breg-Ribnica Grič-Breg-Ribnica 7.11, 7.39, , 13.35, Dane-Bukovica-Ribnica FINSON Sajevec-Ribnica 7.16, , RETA- PREVOZI Bukovica - Ribnica FINSON Dolenje Podpoljane-Vel. 6.35, , Poljane-Vrh pri Poljanah- PUCER Gorenji Lazi-Ribnica Otavice-Ribnica 7.00, , ŠOLSKI KOMBI Lipovec-Prigorica 6.50, Lipovec-Dolenja vas Blate Dolenja vas Prigorica Dolenja vas Kot Ribnica 6.25 DODATNI PREVOZI (le za učence, ki imajo pouk 7. šolsko uro) DAN PON- PET ŠOLSKI KOMBI 29

31 Stiki med starši in šolo Namen obiskov staršev na govorilnih urah, roditeljskih sestankih ali posamično organiziranih razgovorih je, da se medsebojno obveščamo o delu in uspehih učencev, o težavah pri učenju in vedenju. Dogovoriti se moramo o enotnih načinih in zahtevah pri vzgoji in šolanju. Zato si redne stike želimo starši in učitelji. Prepričani smo, da boste starši najmanj enkrat mesečno prišli v šolo na krajši pogovor z razrednikom ali posameznim učiteljem. V primeru, da vas na razgovor povabimo pisno ali ustno po telefonu, pa upamo, da se ga boste zagotovo udeležili ob dogovorjenem času. Govorilna ura je za predmetno stopnjo in za razredno stopnjo na matični šoli praviloma vsak drugi ponedeljek v mesecu, na obeh podružnicah pa vsak drugi torek v mesecu ob 17. uri. Matična šola 2. ponedeljek 14. oktober 11. november 9. december 13. januar 10. februar 9. marec 13. april 11. maj 1. junij Podružnici 2. torek 15. oktober 12. november 10. december 14. januar 11. februar 10. marec 14. april 12. maj 2. junij Dopoldanska govorilna Popoldanska govorilna ura je praviloma vsakič ob 17. uri. V istem tednu, kot je popoldanska govorilna ura, ima učitelj tudi govorilno uro v dopoldanskem času, glede na njegov urnik. Če je v mesecu roditeljski sestanek, govorilne ure ne odpadejo, ampak so praviloma na dan roditeljskega sestanka. Roditeljski sestanki Razrednik ima v šolskem letu najmanj tri roditeljske sestanke, prvega v začetku septembra, drugega v februarju, po zaključku konferenčnega obdobja. 30

32 Prepričani smo, da vse starše zanima, kako se otrok obnaša in kaj dela v šoli. Zato smo se odločili, da bodo razredniki obveščali starše tudi samoiniciativno in jih zaprosili za njihovo organizirano sodelovanje. Predavanja za starše 1. Varna raba interneta, , ob za starše r. 2. Odgovornost učenca, , za starše 7., 8., 9. r. 3. Kako pomagati otroku pri učenju branja in pisanja za starše učencev 2. razredov, okt (Olga Černe, defektolog) 4. Poklicna orientacija za starše učencev 8. razredov, junij 2020 (Irena Briški, socialna delavka) 5. Karierna orientacija za starše učencev 9. razredov, februar 2020 (Nena Weithauser Plesničar, šolska psihologinja) 6. Kaj prinaša 9-letna OŠ za starše bodočih prvošolcev, junij 2020 (Olga Černe, pomočnica ravnateljice) Šolska prehrana Šolska kuhinja pripravlja za vse učence malico, kosila naročnikom po prijavah, za učence razredne stopnje pa v šoli nudimo tudi zajtrk in popoldansko malico. V primeru bolezni ali drugega opravičljivega vzroka lahko učenci ali starši odjavite prehrano v računovodstvo na tel ali najpozneje do 8. ure zjutraj pošljete pisno odjavo obroka preko e-pošte na naslov osribnica.prehrana@guest.arnes.si. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi isti delovni dan do 8. ure zjutraj. Ponovno prijavo sporočite na isto številko oz. e-poštni naslov najkasneje do 8.00 in velja za tekoči dan. Dneve odsotnosti upoštevamo pri znesku v naslednjem mesecu. Prehrano plačujejo starši po položnicah, trajniku ali e-računu. Učenec/ka, ki ni redno prijavljen/a na kosilo, se lahko naroči na kosilo tudi dnevno. Učenec/ka pride do 8.20 zjutraj po kupon v računovodstvo šole (predmetna stopnja) ali v šolsko kuhinjo (razredna stopnja), podpiše prevzem kupona za kosilo, kosilo pa se nato plača preko položnice. 31

33 Možen je prevzem več kuponov hkrati, a se na kupone zapiše datume prevzema kosil. Čas malice: - po drugi šolski uri razredna stopnja - po tretji šolski uri predmetna stopnja Čas kosila: od do Subvencionirana šolska prehrana S se je začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Novela med drugim prinaša nov način izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport z namenom poenostavitve uveljavljanja subvencionirane prehrane. Pred šolskim letom 2019/2020 staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Starši, ki imajo prehrano subvencionirano, morajo obroke prav tako obvezno odjaviti. V nasprotnem primeru se cene obrokov zaračunajo, ne glede na subvencijo. Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odpovedani obroki se ne odštevajo in se morajo plačati v polni ceni. 32

34 Šolska svetovalna služba V šolski svetovalni službi delujejo psihologinja, socialna delavka in pedagoginja. Kadar se učenci znajdejo v težavah, prihajajo v spore s sošolci, z učitelji, imajo težave doma ali sami s seboj, niso kos učenju oz. se čutijo manj uspešni, se težje izražajo in berejo, lahko poiščejo pomoč pri delavkah šolske svetovalne službe. Ob svojem delu, ki je predvsem individualno, pa organizirajo tudi skupinske oblike dela. Močan vpliv na obnašanje in delo učencev imajo starši. Oni so tisti, ki z otrokom prebijejo največ časa, ga oblačijo in hranijo, ga imajo radi, delijo z njim vesele in žalostne trenutke. Tudi oni se znajdejo v trenutkih, ko ne vedo, kako ukrepati, kaj storiti, da bo dobro za otroka in šolo, za družino, sosede in za sošolce. Pri odločitvi vam bo v veliko pomoč razgovor s svetovalnimi delavkami. Pravočasno vas bosta opozorili na odstopanja pri učnem delu in vedenjskih vzorcih vašega otroka in svetovali ukrepe, ki naj bi jih opravili. Zelo težavna je odločitev o poklicni usmeritvi. Aktivnosti v poklicnem usmerjanju pričenjamo že v 8. razredu, intenzivno pa se nadaljujejo s posvetovanji z učenci in starši v 9. razredu. Ne pozabljamo pa tudi tistih, ki končajo osnovnošolsko obveznost v nižjih razredih. Kam v nadaljnje šolanje? Psihologinja in socialna delavka svetujeta vsem učencem, kam in kako do šole, v katero si želijo in za katero imajo dovolj sposobnosti in spretnosti. 33

35 Šolska knjižnica Knjižnica OŠ Ribnica je sodobno informacijsko središče šole, vir kataloško urejenega znanja in zakladnica svetovne ustvarjalnosti. S svojimi izobraževalnimi programi dopolnjuje pouk in plemeniti dogajanje na šoli in v okolju. V njenem okviru deluje učbeniški sklad, iz katerega si učbenike izposodi večina učencev. Knjižnica je: vstopna točka v nove svetove, kotiček ljubezni do knjig, hram učenosti, najdišče sistematsko urejenih informacij, prizorišče vzgoje dobrih bralcev in negovanja bralne kulture, spodbujevalka vseživljenjskega učenja, informacijska opismenjevalka, prostor sobivanja razmišljujočih, navdihov, izmenjave zamisli in neusahljive ustvarjalnosti, izposojevalnica leposlovnih in poučnih knjig, priročnikov, strokovne literature, domačih in tujih revij ter zgoščenk. Knjižnica je odprta vsak dan pred poukom (od 7.00 do 8.15) in po pouku (od do 14.00). 34

36 Šola v naravi Šola v naravi je posebna oblika dela, ki poleg učno-vzgojnih znanj razvija socialno prilagodljivost, družabnost, medsebojno spoznavanje, spoštovanje Organizirali jo bomo za učence 3., 5., 6. in 8. razreda. Razred Vsebina Čas Kraj 3. Tridnevni tabor od do in od do CŠOD dom Fara Poletna šola s od do tečajem plavanja Zimska šola s tečajem smučanja 8. Naravoslovni tabor Ankaran Krvavec CŠOD dom Planica od do in od do Usposabljanja učencev Izvedli bomo 20-urni plavalni tečaj za učence tretjih razredov. Poleg tega bomo izvedli še naslednje dejavnosti: PROGRAM RAZRED TRAJANJE ČAS LOKACIJA Plavalni tečaj urni tečaj bazen v športnem centru Plavalni tečaj neplavalci 6. razred 15-urni tečaj Plavalni tečaj neplavalci 7., 8. in 9. razred 15-urni tečaj Kolesarski izpit 5. po delovnem programu šole bazen v športnem centru bazen v športnem centru v šoli in na terenu IZVAJALEC učiteljice razredničarke in učitelji športne vzgoje učitelji športne vzgoje učitelji športne vzgoje učiteljice razredničarke, policisti 35

37 VZGOJNO DELOVANJE ŠOLE V Zdravstvenem domu dr. Janeza Oražma Ribnica za naše otroke izvajajo: PREVENTIVNI ZOBOZDRAVSTVENI PROGRAM Sistematski preventivni pregledi se izvajajo pri otrocih od 1. do 9. razreda. Organizirana je tudi zdravstvena vzgoja v obliki predavanj, s preventivnimi temami, prilagojenimi starosti otrok (nega zob in ustne votline, zdrava prehrana za moje zobe, uporaba zobne nitke, obzobne bolezni). Sodelujemo tudi v projektu Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki poteka pod okriljem Stomatološke sekcije Slovenije. PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI in VZGOJA ZA ZDRAVJE 1. razred: Sistematski pregled Zdravstvena vzgoja: Zdrave navade 2. razred: Zdravstvena vzgoja: Osebna higiena 3. razred: Sistematski pregled Zdravstvena vzgoja: Zdrav način življenja 4. razred: Zdravstvena vzgoja: Preprečevanje poškodb 5. razred: Zdravstvena vzgoja: Zasvojenost 6. razred: Sistematski pregled Zdravstvena vzgoja: Odraščanje 7. razred: Zdravstvena vzgoja: Pozitivna samopodoba in stres 8. razred: Sistematski pregled Zdravstvena vzgoja: Medsebojni odnosi 9. razred: Zdravstvena vzgoja: Vzgoja za zdravo spolnost 36

38 Preventiva na področju prometne varnosti V sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Policijsko postajo Ribnica izvajamo: Varna pot v šolo praktični prikaz in ogled varnih poti v šolo za učence 1., 2. in 3. razreda. Priprava učencev na kolesarski izpit pregled izpravnosti koles, varovanje izpitne proge. Bodi previden akcija nošenja kresničk za starejše občane. Policija izvede pregled voznika, avtobusa ali kombija pred odhodom učencev na dan dejavnosti. Prvo- in drugošolci morajo obvezno nositi rumene rutice, ki so znak začetnikov v prometu. Spodbujali bomo starše in učence, da bodo prihajali v šolo peš. Dodatna strokovna pomoč za učence Nekateri učenci poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in večjo pomoč učitelja. Taki učenci imajo možnost vključitve v dopolnilni pouk, v skupinsko ali individualno obliko pomoči. Starši lahko zaprosijo za dodatne ure pomoči za svojega otroka, če je dolgotrajno bolan, težko razume učno snov in potrebuje dodatno razlago, ima težave samo na določenem področju učenja, je slep ali slaboviden, gluh ali naglušen ali ima govorno-jezikovne motnje. Za informacije in pomoč glede postopkov usmerjanja za otroke s posebnimi potrebami se lahko pogovorite s šolsko psihologinjo. Na naši šoli pomoč izvajajo: Irena Briški, Olga Černe, Helena Bartol Rus, Staša Ivanec, Nena Weithauser-Plesničar, Katja Rus, Uršula Jaklič Žagar, Nataša Andromako Šilc, Irena Nadler Starc ter učitelji razredne in predmetne stopnje. 37

39 Opravičevanje odsotnosti Starši morajo najkasneje v petih delovnih dnevih po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok izostanka. Najkasneje v petih delovnih dneh po prihodu učenca v šolo morajo starši posredovati pisno ali osebno opravičilo razredniku. Učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole, če starši predložijo razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe. Učenec je prisoten pri pouku in opravlja vse zadolžitve, ki jih zmore in ne ogrožajo njegovega zdravja. Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci je v osnovno šolo prinesel bolj sistematičen pristop v odkrivanju in delu z nadarjenimi učenci. Učence za postopek ugotavljanja nadarjenosti predlagajo učitelji in šolska svetovalna služba, in sicer na koncu 3. razreda. Starši so s predlogom seznanjeni v 4. razredu. V 5. ali 6. razredu pa s tem, če je bila nadarjenost njihovega otroka potrjena. Postopki za ugotavljanje nadarjenosti so določeni s strani države ocenjevalne lestvice, preizkusi ustvarjalnega mišljenja in splošnih sposobnosti. Če otrok na enem izmed področij izkaže svoj talent ali nadarjenost, se v soglasju s starši vključi v dodatni pouk na področju, kjer je izkazal svojo nadarjenost. Evidentirani (predlagani) učenci se imajo v 8. razredu možnost vključiti v klub za razmišljanje, kjer delo poteka na malo drugačen način (odkrivanje problematike družbenega življenja in narave, problemsko učenje, samospoznavanje ). Potrjena nadarjenost je tudi eden izmed pogojev za vlogo za Zoisovo štipendijo (štipendija za nadarjene učence). V različne oblike dela z nadarjenimi učenci so vključeni pedagogi Nena Weithauser Plesničar, Milka Jamnik, Jana Asič, Lea Urh, Tanja Arčon in Živa Rigler. 38

40 POHVALE IN PRIZNANJA Želimo, da bi se učenci čim bolj potrudili pri učenju, delu in upoštevanju šolskega reda ter s tem pripomogli k prijetnemu bivanju vseh. Ob koncu šolskega leta jih zato še posebej nagradimo za uspešno delo pri učenju, sodelovanju pri interesnih dejavnostih, pri delu v oddelčni skupnosti in še kje. Pisne pohvale se podeljujejo za: - prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole, - bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim šolskim letom, - doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih področij znanja in delovanja, - posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev ali skupnosti učencev šole, - nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo, - aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev, pomembnih za delo šole. Pisne pohvale se lahko podelijo tudi skupini učencev. Priznanja se podeljujejo za: - vidne rezultate na srečanjih učencev in tekmovanjih, ki so organizirana za območje celotne države, - večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu, - večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in drugih dejavnostih, - večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu. Učenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. Predloge za nagrade oblikujeta razrednik in razredna skupnost, o njih pa odloča učiteljski zbor na pedagoški konferenci. Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugi dejavnosti šole. 39

41 Ravnatelj/-ica na slovesni podelitvi ob zaključku šolskega leta razglasi učence, ki so dosegli v vseh letih šolanja odličen uspeh oziroma kriterije za vpis v Zlato knjigo, in jim podeli naziv odličnjak levstikovec. Kriteriji: - do 31. avgusta 2008 odličen uspeh na koncu šolskega leta v vseh letih šolanja, ko je bil splošen uspeh ob koncu šolskega leta določen z oceno, - od 1. septembra 2008 doseženo povprečje 4,5 (brez zaokroževanja 4,49 ni doseženo povprečje za odličnost uspeha) iz vseh zaključnih ocen za posamezen razred, - od v vseh letih šolanja za posamezen razred doseženo povprečje vseh ocen v spričevalu vsaj 4,7, zaokroženo na eno decimalko navzgor. Hkrati učenec v spričevalu ne sme imeti ocene 2 ali 3. - Od šolskega leta 2014/15 velja, da mora biti za posamezni razred doseženo povprečje vseh zaključenih ocen v spričevalu vsaj 4, 7 (brez zaokroževanja). Učenci so zapisani v Zlato knjigo ribniških odličnjakov. Na isti prireditvi ravnatelj/-ica razglasi tudi učence, ki so dosegli izjemne dosežke na kateremkoli področju svojega udejstvovanja (prva mesta ali zlata priznanja na državnem nivoju). Učenci so zapisani v Knjigo dosežkov ribniških učencev. 40

42 Besedilo pripravili: Olga Černe, Majda Valčić Oblikovanje: Marjan Novak Lektoriranje: Majda Valčić Ilustracije: Črt Mate Ilustracije v sredici: Tomaž Lavrič Oblikovanje sredice: Špela Trobec Izvedba: prijatelj & prijatelj d.o.o. Naklada: 1100 izvodov Izdano: september

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC Notranjska cesta Logatec tel: 01/ e-pošta: spletna stran: URNIK

OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC Notranjska cesta Logatec tel: 01/ e-pošta: spletna stran:   URNIK ODDELEK: 6. b RAZREDNIK: Marinka Istenič 1 2 3 4 5 6 ZGO TIT NAR SLJ SLJ GEO TIT TJA N SLJ TJA ODS SLJ N SLJ GUM NAR MAT MAT N ŠPO ŠPO ŠPO LUM TJA MAT TJA MAT 7 N2I NTE 8 NTE NRA N2I GOS NŠP 6 GOS ODDELEK:

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 11. 10. 2016 13:09:32 2. 9. 2016 7.c Nemščina 1 (IP-NI1) 7. ura 17. 10. 2016 10. 10. 2016 4.b Matematika (MAT) 1. ura 17. 10. 2016 4.a Matematika (MAT) 5. ura 17. 10. 2016 10. 10. 2016 24.

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Zap. št. Cesta Odsek Začetek odseka Opis odseka Konec odseka Dolžina [m] Preostala dolžina v sosednji občini [m] C Ograja-Hojč

Zap. št. Cesta Odsek Začetek odseka Opis odseka Konec odseka Dolžina [m] Preostala dolžina v sosednji občini [m] C Ograja-Hojč Opis Konec v sosednji občini 1. 852010 852011 C 352010 Ograja-Hojče C 352020 419 2. 852020 852021 C 352010 Junčje-hiša št. 4 Z HŠ 4 69 3. 852030 852031 C 352010 Marolče-hiša št. 1 Z HŠ 1 135 4. 852030

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in?as: 12. 1. 217 7:55:48 4.A 9. 11. 217 2. 11. 217 1. 12. 217 24. 11. 217 4.A Matematika (MAT) 4. ura 4.A Slovenščina (SLJ) 1. ura 15. 12. 217 4.A Angleščina (TJA). ura 2. 12. 217 13. 12. 217 11.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc)

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc) OSNOVNA ŠOLA DOL PRI LJUBLJANI PODRUŽNIČNA ŠOLA SENOŽETI LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2006 / 2007 AVGUST 2006 ORGANIZACIJA POUKA Šolski okoliš PŠ Senožeti je območje vasi Senožeti. Šolo obiskuje

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE Begunjska cesta 7, 4248 Lesce, 04/ , Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovn

OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE Begunjska cesta 7, 4248 Lesce, 04/ ,   Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovn OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE Begunjska cesta 7, 4248 Lesce, 04/53 37 600, info@oslesce.si, www.oslesce.si Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06) je svet Osnovne

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE

VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE Februar 2019 1 KAZALO Uvod 1 Temeljne vrednote in vzgojna načela naše šole str. 3 2 Vzgojne dejavnosti šole str. 4 2. 1 Preventivne dejavnosti 2. 2 Svetovanje in usmerjanje

Prikaži več

VSEBINA DELOVNEGA NAČRTA

VSEBINA DELOVNEGA NAČRTA VSEBINA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ŠOLSKO LETO 2018 /19 I. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI CILJI V ŠOLSKEM LETU 2018/19 3 II. OCENA STANJA IN RAZVOJNIH MOŽNOSTI ŠOLE 5 a) materialni, prostorski in kadrovski pogoji

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA

PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA PUBLIKACIJA 2016/2017 VRTEC BRESTANICA Na osnovi 32. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 70/05 in 102/07) in 11. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05 100/05, 25/08

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

MESEC DATUM DAN 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda septembe

MESEC DATUM DAN 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 2.F 2.G september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda septembe september 1 sobota september 2 nedelja september 3 ponedeljek september 4 torek september 5 sreda september 6 četrtek september 7 petek september 8 sobota september 9 nedelja september 10 ponedeljek september

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA, Plintovec 10/c, 2201 ZG. KUNGOTA Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. I. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je Svet zavoda Osnovne šole Kungota na seji, dne obravnaval in sprejel

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4., 5. in 6. razred V skladu z 20. a členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013

Prikaži več

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc Na osnovi Zakona o šolski prehrani in njegovih spremembah (Uradni list RS št. 43/2010, 62/2010, 27/2012, 40/2012, 3/2013) je Svet zavoda OŠ Dramlje na seji dne, 3. 10. 2013 sprejel 1. SPLOŠNE DOLOČBE PRAVILA

Prikaži več

Microsoft Word - Dnevi dejavnosti na razredni stopnji

Microsoft Word - Dnevi dejavnosti na razredni stopnji Dnevi dejavnosti na razredni stopnji 1. Simfonična matineja Simona Trtnik april Baletna predstava Klara Jerina februar Obisk knjižnice Simona Trtnik oktober Lutkovna predstava Mojca Avbelj december Tabor

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 V 5. razredu si učenci lahko izberejo največ dve uri pouka

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN VODNIK OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE IN ZAINTERESIRANE UČENCE ŠOLSKO LETO 2017/2018 Učenci in starši Delo z nadarjenimi učenci, ki na naši šoli poteka tako v okviru pouka kot drugih načrtovanih

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

Z leto?njim ?olskim letom smo prvi? izdali knji?ico objav v kateri imate na voljo vse najnujnej?e podatke iz ?ivljenja na na?i ?oli. Nekatere strani s

Z leto?njim ?olskim letom smo prvi? izdali knji?ico objav v kateri imate na voljo vse najnujnej?e podatke iz ?ivljenja na na?i ?oli. Nekatere strani s VIZIJA OSNOVNE ŠOLE SPODNJA IDRIJA Znanje učencev gradimo z veliko mero človeške topline in skupnim delom staršev in delavcev šole. 1 V skladu z 32. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS 81/06, 102/07

Prikaži več

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica NOVO MESTO Tel.: 07 / / PRAVILA BIVANJA V

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica NOVO MESTO Tel.: 07 / / PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica 115 8000 NOVO MESTO Tel.: 07 / 393 55 07 / 393 55 99 e-mail: dsd-nm@guest.arnes.si PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU NOVO MESTO Vsebina: I.

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC Zgornji Leskovec Zgornji Leskovec Telefon: (02) (02) Štev

OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC Zgornji Leskovec Zgornji Leskovec Telefon: (02) (02) Štev Štev.: 6005-1/2018-3 Datum: 25. 5. 2018 OBVESTILO ZA STARŠE za šolsko leto 2018/2019 DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE ZA 1. RAZRED Spoštovani starši, obveščamo vas, katere delovne zvezke in potrebščine so

Prikaži več

Osnovna šola

Osnovna šola Osnovna šola Vodice Pravila šolske prehrane Zakonske podlage: Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014; v nadaljnjem besedilu: ZŠolPre-1) Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

OSNOVNA FRANCETA SOLA fjevi(atolmin Dijaška 12b 5220 Tolmin TeL: OO Fax.: ~ ZAPISNIK 4.

OSNOVNA FRANCETA SOLA fjevi(atolmin Dijaška 12b 5220 Tolmin TeL: OO Fax.: ~ ZAPISNIK 4. OSNOVNA FRANCETA SOLA fjevi(atolmin Dijaška 12b 5220 Tolmin TeL: 05 380 12 OO Fax.: 05380 12 18 E-mail: os.tolrnin@guest.ornes.si ~6.2012 ZAPISNIK 4. SEJESVETA STARŠEV, dne 20. junija 2012 ob 19. uri v

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O OŠ BISTRICA OB SOTLI Šolska publikacija 2016/2017 Ime in priimek Naslov Razred Razrednik Domači telefon Službeni telefon očeta Službeni telefon matere 1 "Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O OŠ BISTRICA OB SOTLI Šolska publikacija 2018/2019 Ime in priimek Naslov Razred Razrednik Domači telefon Službeni telefon očeta Službeni telefon matere 1 "Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite

Prikaži več

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti

SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Teden dejavnosti (od do ) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti Teden dejavnosti (od 18. 9. do 22. 9. 2017) za dijake 1. letnikov (obvezne izbirne vsebine/oiv in interesne dejavnosti/id) 1. a 1. b ** Sistematski zdravstveni preg. 1. skupina: 7.50 9.30 2. skupina: 10.30

Prikaži več

(Microsoft Word - PRAVILA \212OLSKEGA REDA2_11.docx)

(Microsoft Word - PRAVILA \212OLSKEGA REDA2_11.docx) PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica Podružnična šola Zgornja Ložnica Slovenska Bistrica, september 2011 Kazalo PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCA...3 PRAVICE,

Prikaži več

Publikacija OŠ Stara Cerkev

Publikacija OŠ Stara Cerkev Osnovna šola Stara Cerkev PUBLIKACIJA 2018/2019 Dragi učenci, spoštovani starši in cenjeni zaposleni! Vzgoja in izobraževanje je eno najvitalnejših področij družbe, zato je potrebno nenehno prilagajanje,

Prikaži več

Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1

Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1 Ravnateljica: mag. Mateja Turk Organizator izobraževanja: Marijan Urnaut, univ. dipl. ing. prom. 1 TAJNIŠTVO Branka Bandur 02 42 94 100 fax:02 42 94 110 info@prometna.net SREDNJA PROMETNA ŠOLA Preradovičeva

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O Šolska publikacija 2017/18 1 Z modro do ZNANJA Z oranžno do LJUDI Z zeleno do čistega OKOLJA Spoštovani starši, učenke in učenci! Pred nami je novo šolsko leto z novo publikacijo in našo vizijo. Vizija

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

Osnovna šola Vide Pregarc Bazoviška ulica 1, 1000 Ljubljana Tel.: Faks: Štev.: 499/2014-

Osnovna šola Vide Pregarc Bazoviška ulica 1, 1000 Ljubljana Tel.: Faks: Štev.: 499/2014- Štev.: 499/2014-3 Datum: 26. 8. 2014 Zapisnik 18. sestanka Sveta šole, ki je bil v torek, 26. 8. 2014 ob 17. uri na OŠ Alojzija Šuštarja, Štula 23, Ljubljana Šentvid. Prisotni: Predstavniki ustanovitelja:

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O OŠ BISTRICA OB SOTLI Šolska publikacija 2015/2016 Ime in priimek Naslov Razred Razrednik Domači telefon Službeni telefon očeta Službeni telefon matere 1 "Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite

Prikaži več

Izvajalec

Izvajalec Priloga 1 PREDLOG SOFINANCIRANJA PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2013 1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMANITARNE DEJAVNOSTI: - programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami

Prikaži več

LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2016/17 Križe, september 2016

LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2016/17 Križe, september 2016 LETNI DELOVNI NAČRT šolsko leto 2016/17 Križe, september 2016 KAZALO VSEBINE 1. UVOD... 3 2. GLOBALNA OCENA STANJA IN RAZVOJNE MOŽNOSTI... 4 2. 1. PROSTORSKI POGOJI... 4 2. 2. MATERIALNI POGOJI... 4 2.

Prikaži več

ŠOLSKI RED

ŠOLSKI RED PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ ELVIRE VATOVEC PRADE Prade, februar 2009 Ravnateljica: Franka Pegan Glavina KAZALO VSEBINA STRAN I. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV..... II. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI...

Prikaži več

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2018/2019 1

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2018/2019 1 LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2018/2019 1 1. UVOD Letni delovni načrt je osrednji dokument, s katerim šola zagotavlja sistematično uresničevanje z zakonom določenih družbenih

Prikaži več

Sprejeto: Veljavnost: od PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

Sprejeto: Veljavnost: od PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Sprejeto: 28. 2. 2019 Veljavnost: od 1. 3. 2019 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06-UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOVFI-K)

Prikaži več

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA UČENCI Šolsko leto 2014/15 OSNOVNI PODATKI ŠTEVILO UČENCEV, ki so rešili vprašalnik: 93 (število vseh učencev 4. 9. razreda je 114), torej 81,6 % učencev in učenk je rešilo

Prikaži več

Z leto?njim ?olskim letom smo prvi? izdali knji?ico objav v kateri imate na voljo vse najnujnej?e podatke iz ?ivljenja na na?i ?oli. Nekatere strani s

Z leto?njim ?olskim letom smo prvi? izdali knji?ico objav v kateri imate na voljo vse najnujnej?e podatke iz ?ivljenja na na?i ?oli. Nekatere strani s Ime in priimek: Naslov: Tel. doma: Tel. staršev: Obiskujem: razred 1 K A Z A L O Beseda ravnatelja.... Ustanovitelj... Šolski okoliš. Šolski prostor Šolski zvonec... Kadrovska zasedba šole... Število oddelkov

Prikaži več

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav LOKACIJA PREDAVANJ: UP, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predavalnica za naravoslovje in tehniko Predavalnica UP FM3, FM4 (FM3, FM4) I.

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 5. 1. 216 11:27:23 Seznam ocenjevanj znanja za oddelek 3. a Obdobje: od 15. 1. 216. do 1. 6. 216. 2. 1. 216 3. a Psihologija - izbirni 3. letnik (PSI-I2) 7. ura 29. 1. 216 3. a Matematika

Prikaži več

OSNOVNI PODATKI

OSNOVNI PODATKI OSNOVNI PODATKI Naslov: Osnovna šola Tišina knjiţnica Tišina 4b, 9251 Tišina Telefon: 02 539 16 16 E-pošta: Delovni čas: valerija.trajber@guest.arnes.si vsak delovnik po šolskem koledarju Izposoja: od

Prikaži več

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) Fax: (02) w

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) Fax: (02) w Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) 8055150 Fax: (02) 8055158 o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si www.cresnjevec.si projekt ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O

Prikaži več

INFORMACIJE

INFORMACIJE INFORMACIJE O 10. MLADINSKI POLETNI ŠOLI SLOVENŠČINE Prihod in namestitev Prihod: Dijake, ki boste stanovali v Dijaškem domu Bežigrad, pričakujemo v Ljubljani v nedeljo, 28. junija, od 15.00 naprej. Informativni

Prikaži več

OŠ LA Grosuplje

OŠ LA Grosuplje OŠ LA Grosuplje Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 s spremembami) je Svet zavoda OŠ LA Grosuplje na svoji 14. seji dne 27. 9. 2017 sprejel naslednja I. SPLOŠNO PRAVILA

Prikaži več

Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova Kapelska cesta Dobova 07/ / Davčna številka: 166

Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova Kapelska cesta Dobova 07/ / Davčna številka: 166 Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova Kapelska cesta 25 8257 Dobova 07/45 22 203 07/45 22 207 e-mail: oskkdo2s@guest.arnes.si Davčna številka: 16691059 -- Nismo davčni zavezanec -- Matična številka:

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana Ime in priimek: Naslov: Razred: Razrednik: Domači telefon: Telefon mame: Telefon očeta: 1

OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana Ime in priimek: Naslov: Razred: Razrednik: Domači telefon: Telefon mame: Telefon očeta: 1 OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana Ime in priimek: Naslov: Razred: Razrednik: Domači telefon: Telefon mame: Telefon očeta: 1 SEM VRHOVŠKI ŠOLAR, ZATO: pozdravljam, se spoštljivo vedem,

Prikaži več

I. osnovna šola Celje PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE V Celju, februar 2013

I. osnovna šola Celje PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE V Celju, februar 2013 I. osnovna šola Celje PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE V Celju, februar 2013 Kazalo vsebine 1. UVODNE DOLOČBE... 1-2 2. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE... 2-2 2.1. Vrsta šolske prehrane... 2-2 2.2. Organizacija prehrane...

Prikaži več

OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah Telefon/faks: (03) , e-pošta: IZBOR UČBENIKOV ZA ŠOL

OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah Telefon/faks: (03) , e-pošta: IZBOR UČBENIKOV ZA ŠOL OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah Telefon/faks: (03) 817-15-00, 817-15-20 e-pošta: info@os-smarje.si IZBOR UČBENIKOV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 3. triada Skrbnik učbeniškega sklada:

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE... 2 II. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN DELO... 2 1. Status... 2 2. Šolski okoliš... 3 3. Organizacija dela... 3 4. Organiziranost

Prikaži več

Microsoft Word - posast201112

Microsoft Word - posast201112 MATHEMA ZAVOD ZA POPULARIZACIJO MATEMATIKE R A Z P I S šolsko leto 2011/12 10. TEKMOVANJE ZA LOGIČNO POŠAST (dopolnjena verzija z dne 24. 8.2011) MATHEMA 1 ZGODOVINA TEKMOVANJA Tekmovanje je do sedaj (9

Prikaži več

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št 63/13), ki določa tudi izvajanje

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Publikacija osnovne šole

Publikacija osnovne šole PUBLIKACIJA šolsko leto 2014/2015 HIMNA ŠOLE Dober dan, dober dan, jaz sem Martin Krpan! Po svetu hodim kar sam, saj dobro družbo imam. Z mano je moja kobila, čeprav ni velika, je močna, a po srcu mila!

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2017/2018 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Karmen Plavec 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 28. 11. 2018 11:05:49 3. a 18. 10. 2018 9. 10. 2018 3. a Matematika (MAT) 2. ura Pisno preverjanje Seštevanje in odštevanje s prehodom Računanje z neznanim členom Besedilne naloge Stran 1/18

Prikaži več

V skladu z

V skladu z ŠOLSKA PRAVILA osnutek OSNOVNE ŠOLE PRESKA MEDVODE»Z roko v roki v naši šoli«medvode, september 2009 I. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV... 2 II. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI... 3 III. PRAVILA OBNAŠANJA

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf SEPTEMBER Vrata našega oddelka na Osnovni šoli Alojza Hohkrauta so se odprla 03.09.2018 in že prvi dan smo pričeli s skupnim sodelovanjem z OŠ. V dopoldanskemu času smo skupaj z učenci in učiteljicami

Prikaži več

Na podlagi zakona o skupnosti študentov objavljamo

Na podlagi zakona o skupnosti študentov objavljamo Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 Velja od 12. 1. 2013 Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam UKAZ o razglasitvi Zakona o šolski

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2016/2017 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Tanja Galun Založnik 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

VRTEC ČEPOVAN

VRTEC ČEPOVAN VRTEC ČEPOVAN SPOŠTOVANI STARŠI, zahtevajte od svojih otrok najboljše, kar zmorejo. Zahtevajte, da so v odnosu do vas, sovrstnikov, zaposlenih v vrtcu in v šoli in ostalih ljudi spoštljivi. Pomagajte jim

Prikaži več

(Microsoft Word - HI\212NI RED ZSSM LJ 2013.rtf)

(Microsoft Word - HI\212NI RED ZSSM LJ 2013.rtf) Na temelju 31. a člena Zakona o osnovni šoli (Ur. 1. RS, št.:81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12- ZUJF, 63/13), je na predlog ravnateljice Zavoda, pristojni organ - Svet Zavoda za slepo in slabovidno mladino

Prikaži več

POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 PREDMET - prof. NADZORNI UČITELJ DATUM IZVEDBE URA IZVEDBE UČILNICA RAZRED PISNO: SLOVENŠČINA -

POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 PREDMET - prof. NADZORNI UČITELJ DATUM IZVEDBE URA IZVEDBE UČILNICA RAZRED PISNO: SLOVENŠČINA - POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI IZPITI - AVGUST 2017 SLOVENŠČINA - Breda Švara SLO: 1. aeg (2 - J.J. in Z.A.); 1. aet (1-M.E.) Nataša Stopar SREDA, 16. 8. 2017 8.00 102 SLOVENŠČINA - Mojca Butinar Mužina

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l

N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l 2 0 1 7 Dragi učenci, spoštovani starši! V šolskem letu 2017/18 bomo učencem 4., 5. in 6. razredov

Prikaži več

(Microsoft Word - LDN Sve\350ina doc)

(Microsoft Word - LDN Sve\350ina doc) LETNI DELOVNI NAČRT OŠ KUNGOTA PODRUŽNICA SVEČINA ŠOLSKO LETO 2010/2011 KAZALO 1. UVOD... 3 2. OSNOVNI PODATKI O ŠOLI...3 2.1. ODDELKI IN ŠTEVILO UČENCEV... 3 2.2. ŠOLSKI KOLEDAR... 3 3. VSEBINE IN ORGANIZACIJE

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu Spoštovani! Osnovna šola poleg obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov izvaja v šolskem letu 2017/2018

Prikaži več