Bibliografija Andreja Rijavca

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Bibliografija Andreja Rijavca"

Transkripcija

1 Z. K R S T U L O V I Å B I B L I O G R A F I J A A N D R E J A R I J A V C A UDK 012Rijavec Zoran Krstuloviå Narodna in univerzitetna knjiænica, Ljubljana National and University Library, Ljubljana Bibliografija Andreja Rijavca Bibliography of Andrej Rijavec Bibliografija prof. dr. Andreja Rijavca zajema predvsem avtorska in nekaj prevedenih del s podroœja muzikologije, ki jih je objavil od leta Obsega 394 bibliografskih enot: monografije, znanstvene in strokovne œlanke, glasbene kritike, leksikografske prispevke, spremna besedila h koncertnim sporedom, gramofonskim ploøœam ipd. ter dela, ki so nastala pod njegovim mentorstvom. Osrednja tematska podroœja njegovega znanstvenoraziskovalnega dela, h katerim se je vraœal vsa desetletja svojega dela in njegove rezultate objavil v øtevilnih œlankih in za slovensko muzikoloøko stroko temeljnih monografskih delih, so nakazale æe prve objave. To so glasba slovenskega protestantizma, glasbena kritika ter slovenska glasba dvajsetega stoletja, zlasti glasbeno delo Slavka Osterca. Znanstvene œlanke je objavljal veœinoma v osrednji slovenski strokovni reviji Muzikoloøki zbornik, ter v muzikoloøkih revijah, ki so izhajale na podroœju nekdanje dræave Jugoslavije (Arti musices, International review of the aesthetics and sociology of music, Zvuk), obœasno tudi v znanstvenih revijah drugih strok (Problemi, Jezik in slovstvo). Redno sodelovanje na øtevilnih domaœih in tujih simpozijih je razvidno iz objav v razliœnih zbornikih (npr. Seminar slovenskega jezika, Kongres mednarodnega muzikoloøkega druøtva, Slovenski glasbeni dnevi itd.). Veœ let je avtor s prispevki sodeloval v œasopisih Delo in Naøi razgledi ter pisal spremna besedila za Koncertni list Slovenske filharmonije. Poleg avtorjevih monografij, izvirnih in strokovnih œlankov so v bibliografiji navedeni kot samostojne enote tudi njegovi geselski zapisi v domaœih in tujih strokovnih enciklopedijah in leksikonih (Muziœka enciklopedija, Slovenski biografski leksikon, The new Grove dictionary of music and musicians, Enciklopedija Slovenije, The new Grove dictionary of opera). Dr. Rijavec je prispeval gesla tudi za leksikon Glasba Cankarjeve zaloæbe (1981) ter Leksikon jugoslavenske muzike (1984), vendar iz njih avtorstvo posameznih gesel ni razvidno. V bibliografiji je popisano tudi avtorjevo prevajalsko delo, prevodi nekaterih temeljnih del v muzikoloøki stroki uveljavljenih tujih avtorjev (Dahlhaus, Eggebrecht), niso pa navedeni njegovi prevodi spremnih besedil ob izdajah zvoœnih posnetkov drugih avtorjev, prevedeni povzetki ali izvleœki œlankov drugih avtorjev ipd. 217

2 M U Z I K O L O Ø K I Z B O R N I K M U S I C O L O G I C A L A N N U A L X L I I I / 1 Bibliografija navaja tudi profesorjevo mentorsko delo pri diplomskih nalogah, magistrskih delih in doktorskih disertacijah (seminarska dela so izpuøœena). Bibliografski popis je urejen kronoloøko glede na letnico objave. Zaradi preglednosti so dela navedena v okviru posameznega leta po naslednjih razdelkih: - monografske publikacije, - œlanki, - zapisi razprav, pogovori, ankete, - prispevki v enciklopedijah in leksikonih, - ocene, poroœila, - spremna besedila, - mentorstvo. Tudi znotraj posameznih razdelkov je urejevalni princip kronoloøki. Pri zapisih posameznih enot se podatki vrstijo po naslednjem sploønem vzorcu: naslov, podnaslov, kraj, zaloæba in letnica objave ter zbirka. V navedbah œlankov, objavljenih v znanstveni ali strokovni periodiki oz. œasopisih, naslovu in morebitnem podnaslovu, sledijo v leæeœem tisku navedba vira ter podatki o letniku, letnici, øtevilki in obsegu. Pri œlankih, objavljenih v zbornikih, za oznako»v:«sledijo podatki o publikaciji v naslednjem vrstnem redu: naslov z morebitnim podnaslovom (leæeœi tisk), urednik, navedba podatkov o kraju objave, zaloæniku in letnici objave ter zbirki. Dodatna pojasnila so zapisana na koncu posameznega bibliografskega opisa. Prevodi æe objavljenih avtorjevih del so navedeni kot posamezne bibliografske enote, podatki o ponatisih pa prikljuœeni prvi objavi. Na tem mestu bi se rad zahvalil bibliotekarjem Narodne in univerzitetne knjiænice, zlasti Oddelka Slovenska bibliografija, Glasbene zbirke, Zbirke serijskih publikacij ter Oddelka za izposojo in hranjenje knjiæniœnega gradiva, ki so s svojim prizadevanjem pri iskanju gradiva, pripravi in preverjanju podatkov pomagali pri izdelavi bibliografije Monografske publikacije Vloga in pomen glasbe v slovenskem protestantizmu. Diplomska naloga. Mentor: Dragotin Cvetko. Ljubljana, [A. Rijavec], f. Akademija za glasbo, Oddelek za zgodovino glasbe. Nekaj osnovnih misli o glasbeni kritiki. Problemi 1962, 4, Glasbena iskanja naøega stoletja. Mlada pota 10/ , 6, Glasba v naøi kulturi. Problemi 1963, 7, 587. Nekoliko osnovnih misli o muziœkoj kritici. Sa slovenaœkog: M. M. Grujiå. Stvaranje 18/1963, 4, Cirilica. Pregled modernih glasbenih snovanj. - V: Uvod v umevanje glasbene umetnosti. Priroœnik za gimnazije. Razmnoæeno kot rokopis. Ljubljana, Zavod za nepredek øolstva SRS, Str

3 Z. K R S T U L O V I Å B I B L I O G R A F I J A A N D R E J A R I J A V C A "Pro musica viva" v Moderni galeriji. Delo 5/1963 (9.6.), 156, 5. Podpis: A. Rijavec. Sodobna glasba v ustreznem okolju. Delo 5/1963 (13.6.), 160, 5. Podpis: A. Rijavec. O koncertu ansambla Pro musica viva. Zaœetek koncertne sezone na Dunaju. Naøi razgledi 12/1963 (7.12.), 23, 467. Po glasbenem svetu. Koncertni list 13/ , 1, 16; 2, 33; 3, 48; 4, 64; 5, 79-80; 6, 96; 7, 112; 8, ; 9, ; 10, 160; 11, Brez podpisa. Avtorstvo po seznamu sodelavcev, øt. 11, Monografske publikacije Glasbeno delo na Slovenskem v obdobju protestantizma. Inavguralna disertacija. Ljubljana, [A. Rijavec], f. Povzetek v slovenøœini in angleøœini: Muzikoloøki zbornik 2/1966, Svet zvoka in glasbe. Nova Adleøiœeva knjiga v okviru "Sveta æive fizike". Naøi razgledi 13/1964 (9.5.), 9, 174. Podpis: A. Rijavec Glasba v øolskih redih ljubljanske protestantske stanovske øole. Muzikoloøki zbornik 1/1965, Ljubljanski mestni muziki. Muzikoloøki zbornik 2/1966, Novije kompozicije Milana Stibilja. Zvuk 1966, 68, Managerska dejavnost in estetska vzgoja v Sloveniji. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 2, Iz tujega pedagoøkega tiska. Grlica 11/1966, 3, Podpis: A.R. Muziœki æivot u unutraønjosti. Ljubljana. Pro musica 1966, 16-17, Cirilica. Simpozij: koncerti. Øe dvoje mnenj o letoønjem Festivalu komorne glsabe v Radencih. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 3, Muzikologi v Ljubljani. Pred desetim mednarodnim muzikoloøkim kongresom. Naøi razgledi 15/1966 (10.12.), 23, 484. O X. mednarodnem muzikoloøkem kongresu. 219

4 M U Z I K O L O Ø K I Z B O R N I K M U S I C O L O G I C A L A N N U A L X L I I I / 1 Koncert Komornega orkestra Slovenske filharmonije. K sporedu. Slovenska filharmonija. Zeleni abonma (3) , Podpis: A.R. Koncert orkestra in zbora Slovenske filharmonije. K sporedu. Slovenska filharmonija. Rdeœi abonma (7) , Podpis: A.R. Koncert orkestra Slovenske filharmonije. K sporedu. Slovenska filharmonija. Beethovnov ciklus (4) , 49, 20./ Podpis: A.R. Koncert orkestra Slovenske filharmonije. K sporedu. Slovenska filharmonija. Zeleni abonma (9) , Podpis: A.R. Koncert zbora Slovenske filharmonije Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 3, Podpis: A. R Monografske publikacije Glasbeno delo na Slovenskem v obdobju protestantizma. Ljubljana, Slovenska matica, str. (Razprave in eseji, 12). Deæelni trobentaœi na Kranjskem. Muzikoloøki zbornik 3/1967, Slovene music in the twentieth century. Zvuk 1967, 77-78, Po X. kongresu mednarodnega muzikoloøkega druøtva. Ljubljana od 3. do 8. septembra Naøi zbori 19/1967, 4, Janáœek in Szymanowski na koncertu 6. februarja. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 5, Podpis: A. R. Muzikoloøkemu kongresu naproti. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 6, Ob 5. koncertu za zeleni abonma. Prokofjev, Skitska suita. Schumann, koncert za œelo in orkester. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 6, H koncertu skupine "Pro musica viva". Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 7, Podpis: A.R. Antonín Dvo ák, Stabat Mater - op. 58. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 2, Klavirski opus Slavka Osterca. Muzikoloøki zbornik 4/1968, Ponatis: Slavko Osterc. Zbornik ponatisov o æivljenju in delu Slavka Osterca. Ob stoletnici skladateljevega rojstva. Izbrala in uredila Katarina Bedina Ljubljana, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete, Slovensko muzikoloøko druøtvo, (Varia musicologica, 2). Str

5 Z. K R S T U L O V I Å B I B L I O G R A F I J A A N D R E J A R I J A V C A Primena moderne tehnologije u muzikologiji i muziœkoj teoriji u Jugoslaviji. Zvuk 1968, 87-88, Prispevek z Jugoslovensko-ameriøkega seminarja o glasbi, Sv. Stefan, juli Janez Höfler in Ivan Klemenœiœ: Glasbeni rokopisi in tiski na Slovenskem do leta Katalog. Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjiænica Knjiænica 12/1968, 1-4, Anton Tomaæ Linhart: Dve arije za glas in klavir, Slovensko glasbeno izroœilo 1, Druøtvo slovenskih skladateljev, Ljubljana Zvuk 1968, 83, 178. Jugoslovansko-ameriøki seminar o glasbi. Naøi razgledi 17/1968 (24.8.), 16, 475. Bartók - Schumann - Stravinski Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 5, Ob koncertu za rumeni abonma. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 6, Matija Bravniœar. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 1, Matija Bravniœar, Hlapec Jernej in njegova pravica. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 1, 12. Koncert dirigenta Johna Pritcharda. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 2, Komorno kompozicijsko snovanje Slavka Osterca pred njegovim odhodom v Prago. Muzikoloøki zbornik 5/1969, Ponatis: Slavko Osterc. Zbornik ponatisov o æivljenju in delu Slavka Osterca. Ob stoletnici skladateljevega rojstva. Izbrala in uredila Katarina Bedina. Ljubljana, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete, Slovensko muzikoloøko druøtvo, (Varia musicologica, 2). Str Sinteze Darijana Boæiœa. Zvuk 1969, 99, Prvi i drugi gudaœki kvartet Slavka Osterca. Arti musices 1/1969, 1, Zapisi razprav, pogovori, ankete Sedanje in bodoœe mesto humanistiœnih strok. Anketa. Anthropos 1969, 3-4, Odgovor na anketo. VII [Sedmi] festival savremene komorne muzike - Radenska Slatina. Zvuk 1969, 98, Lovro Æupanoviå: Vatroslav Lisinski. Naøi razgledi 18/1969 (17.10.), 20, 608. K sporedu 3. koncerta za zeleni abonma. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 4, Beethovnov veœer. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 5, Arthur Honegger: Devica Orleanska na grmadi. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 6, Vilko Ukmar. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 7, 4-5. Ukmar, Mozart, Œajkovski. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 7,

6 M U Z I K O L O Ø K I Z B O R N I K M U S I C O L O G I C A L A N N U A L X L I I I / 1 Na rob "Sonetnega venca dr. Franceta Preøerna" Lucijana Marije Økerjanca. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 7, Ponatisa: Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 3, 18-19; [Koncertni list Slovenske filharmonije] , 20. Mozart - Purcell. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 1, K vpraøanju tonalnosti in vertikale v skladbah Slavka Osterca. Muzikoloøki zbornik 6/1970, Ponatis: Slavko Osterc. Zbornik ponatisov o æivljenju in delu Slavka Osterca. Ob stoletnici skladateljevega rojstva. Izbrala in uredila Katarina Bedina. Ljubljana, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete, Slovensko muzikoloøko druøtvo, (Varia musicologica, 2). Str Applications of modern technology in musicology and music theory in Yugoslavia. - V: Papers of the Yugoslav-American seminar on music. Edited by Malcolm H. Brown. Bloomington, Indiana University, Str Referat na jugoslovansko-ameriøkem seminarju o glasbi, Sveti Stefan, julij Josip Rijavec ( ). Pro musica 1970, 51-52, Cirilica. Zapisi razprav, pogovori, ankete The Baroque in Slav music. [Round table]. - V: Report of the tenth congress, Ljubljana Edited by Dragotin Cvetko. Kassel [etc.], Bärenreiter; Ljubljana, University of Ljubljana, Str Koncert v Moderni galeriji. Delo 12/1970 (16.6.), 161, 5. Koncert ansambla "Slavko Osterc". Delo 12/1970 (19.6.), 164, 5. Duo Stabej-Lipovøek v Koncertnem ateljeju DSS. Delo 12/1970 (20.11.), 317, 5. Prvi glasbeni veœer RTV Ljubljana. Delo 12/1970 (25.11.), 322, 5. Veœer partizanske lirike. Delo 12/1970 (8.12.), 332, 5. Veœer slovenskih komornih skladb. Delo 12/1970 (9.12.), 333, 5. Tokovi glasbene kulture na Slovenskem. Ob izidu knjige Janeza Höflerja, Mladinska knjiga, Ljubljana Naøi razgledi 19/1970 (11.12.), 23, Na rob "Dezinformaciji". Naøi razgledi 19/1970 (25.12.), 24, O knjigi: Janez Höfler, Tokovi glasbene kulture na Slovenskem. Duo Dekleva v DSS. Delo 12/1970 (29.12.), 353, 5. [Spremna beseda]. - V: Uroø Krek, Zvonimir Cigliœ, Jakob Jeæ. Janez Petraœ, Ruda Ravnik, solista. Komorni zbor RTV Ljubljana. Simfoniœni orkester RTV Ljubljana. Samo Hubad, Zvonimir Cigliœ, Lojze Lebiœ, dirigenti. Ljubljana, Helidon, p gramof. ploøœa, stereo, 33 1/3 o/m. (Musica Slovenica). FLP Uroø Krek. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 4, 6-8. Josip Rijavec Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 8, Dvo ák-cigliœ-kodály. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 1, Slavko Osterc Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 3, 4-5. Lojze Lebiœ. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 4,

7 Z. K R S T U L O V I Å B I B L I O G R A F I J A A N D R E J A R I J A V C A 1971 Slavko Osterc und die stilistische Situation seiner Zeit. - V: Bericht über den internationalen musikwissenschaftlichen Kongress Bonn Hearusgegeben von Carl Dahlhaus, Hans Joachim Marx, Magda Marx-Weber, Günther Massenkeil. Kassel [etc.], Bärenreiter, Str Bertoncelj, Aci. - V: Muziœka enciklopedija. 1, A-Goz. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Bradaœ, Zorka. - V: Muziœka enciklopedija. 1, A-Goz. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Bravniœar, Dejan. - V: Muziœka enciklopedija. 1, A-Goz. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Buœar, Tatjana. - V: Muziœka enciklopedija. 1, A-Goz. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Dekleva, Igor. - V: Muziœka enciklopedija. 1, A-Goz. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Glavak, Boæena. - V: Muziœka enciklopedija. 1, A-Goz. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Golob, Drago. - V: Muziœka enciklopedija. 1, A-Goz. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Stibilj, Milan. - V: Slovenski biografski leksikon. 3. knjiga, Raab-Øvikarøiœ. Urednik Alfonz Gspan s sodelovanjem uredniøkega odbora. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Str Podpis: Rjc. Økerjanec, Ciril. - V: Slovenski biografski leksikon. 3. knjiga, Raab-Øvikarøiœ. Urednik Alfonz Gspan s sodelovanjem uredniøkega odbora. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Str Podpis: Rjc. Økerlak, Vladimir. - V: Slovenski biografski leksikon. 3. knjiga, Raab-Øvikarøiœ. Urednik Alfonz Gspan s sodelovanjem uredniøkega odbora. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Str Podpis: Rjc. Koncert Zagrebøkega godalnega kvarteta. Delo 13/1971 (8.1.), 5, 5. Odliœna izvedba slovenske novitete. Pianistiœni recital Marine Horak. Na sporedu dela Janeza Matiœiœa in Oliviera Messiaena. Delo 13/1971 (10.2.), 38, 5. Umetniøki oblikovalci naøega sveta. Predstavljamo vam letoønje osrednje Preøernove nagrajence. Glasbeni izpovedovalec. Delo 13/1971 (13.2.), 41, 17. O Lucijanu Mariji Økerjancu. Zgodnji Webern, neznani Æebre, eruptivni Brahms. Tretji glasbeni veœer simfoniœnega orkestra RTV Ljubljana. Dirigent Samo Hubad. Delo 13/1971 (26.2.), 54, 5. Sproøœeno muziciranje. Ljubljanski pihalni trio v koncertnem ateljeju DSS. Kvalitete, ki so razmeroma redke. Delo 13/1971 (3.3.), 59, 5. Kozinova simfonija. Ob izidu øtudijske partiture, Partizanska knjiga, Ljubljana, Naøi razgledi 20/1971 (12.3.), 5, 149. Nakazane moænosti. Veœer samospevov v DSS sta izvajala Samo Vremøak (bariton) in Leon Engelman. Delo 13/1971 (23.3.), 79, 5. Trije koncertanti. Glasbeni veœer B. Rogelje, A. Mordeja, P. Lorenza v DSS. Delo 13/1971 (16.4.), 103,

8 M U Z I K O L O Ø K I Z B O R N I K M U S I C O L O G I C A L A N N U A L X L I I I / 1 Izbrano in kvalitetno. Peti glasbeni veœer Simfoniœnega orkestra RTV Ljubljana. Delo 13/1971 (22.4.), 109, 5. Ubrano muziciranje. Pihalni kvintet RTV Ljubljana v Koncertnem ateljeju DSS. Delo 13/1971 (27.4.), 114, 5. Mojstrska sveæina. Klavirski recital Acija Bertonclja v Koncertnem ateljeju DSS. Delo 13/1971 (26.5.), 140, 5. Nova slovenska kantata. Schütz in Jeæ v izvedbi Komornega zbora RTV Ljubljana pod vodstvom Lojzeta Lebiœa. Delo 13/1971 (1.6.), 146, 5. Musica Slovenica. Naøi razgledi 20/1971 (9.7.), 13, O tretji ploøœi: Boæiœ, Øivic. Ukmarjeva I. simfonija (1957). Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 4, 13. Honegger, Kralj David. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 4, Kozina, Øtiri kitajske miniature. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 5, 9. Ivo Petriå. Koncertni list. Glasilo Slovenske filharmonije , 6, Monografske publikacije Kompozicijski stavek komornih instrumentalnih del Slavka Osterca. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, str. (Razprave, 7/4). Parthia in trije concerti Johanna Adama Scheibla v arhivu Øtudijske knjiænice v Ptuju. Muzikoloøki zbornik 8/1972, Gabriel Plavec und sein "Flosculus vernalis" (1622). - V: Musica antiqua. III, Acta scientifica. Materiały naukowe z III. miêdzynarodowej sesji muzykologicznej pod nazw a l Musica antiqua Europae Orientalis, Bydgoszcz Ur. Zofia Lissa. Bydgoszcz, Bydgoskie towarzystwo naukowe, Filharmonia Pomorska im. I. Paderewskiego, Str H koncertnemu sporedu. [Koncertni list Slovenske filharmonije] , 18. Pavle Merku. [Koncertni list Slovenske filharmonije] , 19. [H koncertnemu sporedu]. [Koncertni list Slovenske filharmonije] , 24. [H koncertnemu sporedu]. [Koncertni list Slovenske filharmonije] , Novejøi slovenski godalni kvartet. Muzikoloøki zbornik 9/1973, In modo istriano. Povodom jubileja kompozitora Danila Øvare. Sa slovenaœkog prevela Dorotea Cestnik-Spasiå. Zvuk 1973, 4,

9 Z. K R S T U L O V I Å B I B L I O G R A F I J A A N D R E J A R I J A V C A Serija Umjetnost i revolucija, Partizanska knjiga, Ljubljana. Zvuk 1973, 4, Radenci '73. Sa slovenaœkog prevela Dorotea Cestnik-Spasiå. Zvuk 1973, 4, [H koncertnemu sporedu]. [Koncertni list Slovenske filharmonije] , 16. [H koncertnemu sporedu]. [Koncertni list Slovenske filharmonije] , 20. [H koncertnemu sporedu]. [Koncertni list Slovenske filharmonije] , 27. [Spremna beseda]. - V: Alojz Srebotnjak, Dane økerl. Ruda Ravnik-Kosi, harfa, Simfoniœni orkester RTV Ljubljana, Samo Hubad, dirigent. Ljubljana, Helidon, p gramof. ploøœa, stereo, 33 1/3 o/m. (Musica Slovenica). FLP Mentorstvo Nikøa Gligo: Razvojni kontinuitet u skladateljskom opusu Branimira Sakaœa. Prilog istraæivanju kontinuiteta u poslijeratnom razvoju hrvatske glazbe. [Diplomska radnja]. Mentor: Andrej Rijavec. [S.l., N. Gligo, 1973?]. 127 f. Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za muzikologijo The stylistic orientation of Primoæ Ramovø. Muzikoloøki zbornik 10/1974, Stilska orijentacija Primoæa Ramovøa. Sa slovenaœkog prevela Dorotea Cestnik-Spasiå. Zvuk 1974, 3, Prebrano na prvi Tribini muziœkih pisaca. Zapisi razprav, pogovori, ankete Kaj je glasba? Prosvetni delavec 1974 (10.5.), 9, 9. Pogovor z Andrejem Rijavcem zapisala Marija Gombaœ. Hasl, Miran. - V: Muziœka enciklopedija. 2, Gr-Op. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str. 87. Podpis: A. Rij. Horak, Hilda. - V: Muziœka enciklopedija. 2, Gr-Op. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Horak, Marina. - V: Muziœka enciklopedija. 2, Gr-Op. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Ivanœiœ-Bleiweis, Sonja. - V: Muziœka enciklopedija. 2, Gr-Op. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Jarc, Andrej. - V: Muziœka enciklopedija. 2, Gr-Op. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Jurca, Maksimiljan. - V: Muziœka enciklopedija. 2, Gr-Op. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Karlin, Igor. - V: Muziœka enciklopedija. 2, Gr-Op. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Kritika, muziœka. Jugoslavija. Slovenija. - V: Muziœka enciklopedija. 2, Gr-Op. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij; sopodpisan: D. Co. (Dragotin Cvetko). 225

10 M U Z I K O L O Ø K I Z B O R N I K M U S I C O L O G I C A L A N N U A L X L I I I / 1 Lavriœ, Igor. - V: Muziœka enciklopedija. 2, Gr-Op. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Lebiœ, Lojze. - V: Muziœka enciklopedija. 2, Gr-Op. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Ljubljanski pihalni trio. - V: Muziœka enciklopedija. 2, Gr-Op. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Majaron, Edi. - V: Muziœka enciklopedija. 2, Gr-Op. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Muziœki œasopisi u Jugoslaviji. Slovenija. - V: Muziœka enciklopedija. 2, Gr-Op. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij; sopodpisan: D. Co. (Dragotin Cvetko). Novøak, Primoæ. - V: Muziœka enciklopedija. 2, Gr-Op. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Novøak-Houøka, Eva. - V: Muziœka enciklopedija. 2, Gr-Op. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Oktet Gallus. - V: Muziœka enciklopedija. 2, Gr-Op. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Slovenaœki dani muzike Sa slovenaœkog prevela Dorotea Cestnik-Spasiå. Zvuk 1974, 4, Ob koncertu Zagrebøkega godalnega kvarteta. [Koncertni list Slovenske filharmonije] , 26/1-6, 6-7. [Spremna beseda]. - V: L. M. Økerjanc: 5. simfonija. Slovenska filharmonija, Anton Kolar, dirigent. Ljubljana, Helidon, p gramof. ploøœa, stereo, 33 1/3 o/m. (Musica Slovenica). FLP Monografske publikacije Twentieth century Slovene composers. Slowenische Komponisten des 20. Jahrhunderts. Deutsche Übersetzung von Rudolf Lück. Ljubljana, Druøtvo slovenskih skladateljev; Köln, Musikverlag H. Gerig, str. Problem forme v delih Iva Petriåa. Muzikoloøki zbornik 11/1975, Sto let pozneje. Znanstveno sreœanje ob stoletnici rojstva Charlesa Ivesa. Naøi razgledi 24/1975 (10.1.), 1, 13. [Spremna beseda]. - V: Uroø Krek, Dane økerl. Simfoniœni orkester RTV Ljubljana, Samo Hubad, Milan Horvat, dirigenta. Ljubljana, Helidon, p gramof. ploøœa, stereo, 33 1/3 o/m. (Musica Slovenica). FLP

11 Z. K R S T U L O V I Å B I B L I O G R A F I J A A N D R E J A R I J A V C A 1976 Klangliche Realisierungen im Werk von Uroø Krek. Muzikoloøki zbornik 12/1976, Notes towards the national and international in music. International review of the aesthetics and sociology of music 7/1976, 1, Beleøke o nacionalnom i internacionalnom u muzici. Zvuk 1976, 1, Zvoœne realizacije Uroøa Kreka. Zvuk 1976, 3, Orkestralno ustvarjanje Vlada Miloøeviåa. Putevi 22/1976, 5, [H koncertnemu sporedu]. [Koncertni list Slovenske filharmonije] , 18. [H koncertnemu sporedu]. [Koncertni list Slovenske filharmonije] , 21. [Spremna beseda]. - V: Vladimir Lovec, Slavko Osterc, Ivo Petriœ, Primoæ Ramovø. Pihalni kvintet RTV Ljubljana. Ljubljana, Helidon, p gramof. ploøœa, stereo, 33 1/3 o/m. (Musica Slovenica). FLP Slovenski doprinos zagrebaœkom biennalu suvremene glazbe. Arti musices 8/1977, 2, Nova slovenska glasba. - V: XIII. seminar slovenskega jezika literature in kulture, julija Zbornik predavanj. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Pedagoøko-znanstvena enota za slovenske jezike in knjiæevnost, Str Jubilej Matije Bravniœara. Zvuk 1977, 1, Preveo sa slovenaœkog Muris Idrizoviå. Vrednovanje glazbe. Zvuk 1977, 2, Sa slovenaœkog preveo Muris Idrizoviå. K razumijevanju osobina ameriœke popularne glazbe u jugoistoœnoj Evropi. Zvuk 1977, 3, Prispevek z 12. kongresa Mednarodnega muzikoloøkega druøtva, Berkeley Charles Ives in Yugoslavia. - V: An Ives celebration. Papers and panels of the Charles Ives Centennial Festival-Conference. Edited by Wiley H. Hitchcock, Vivian Perlis. Urbana, University of Illinois Press, Str Prviœ natisnjeno v programski publikaciji konference kot osnova za razpravo objavljeno v poglavju "Ives viewed from abroad". Elitizem zaprtosti. Delo 19/1977 (4.6.), 128, Sobotna priloga, 19. K œlanku Milana Stibilja: Zaskrbljiva skladateljska praznina. Elitizem zaprtosti: problematika sodobne slovenske glasbene ustvarjalnosti. Delo 19/1977 (21.5.), 116, Sobotna priloga, 25. Vrednotenje glasbe? Naøi razgledi 26/1977 (1.7.), 13, 345. Matija Bravniœar. Portret. Delo 19/1977 (3.12.), 279, 6. Nekrolog. Zapisi razprav, pogovori, ankete Ives viewed from abroad. - V: An Ives celebration. Papers and panels of the Charles Ives Centennial Festival-Conference. Edited by Wiley H. Hitchcock, Vivian Perlis. Urbana, University of Illinois Press, Str. 48, 57. Zapis razprave. Muzikologija na ljubljanski univerzi. Glasbena mladina 7/1977 (11.3.), 4,

12 M U Z I K O L O Ø K I Z B O R N I K M U S I C O L O G I C A L A N N U A L X L I I I / 1 Bitenc-Samœeva, Marija. - V: Muziœka enciklopedija. 3, Or-Æ, Dodatak. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Petriå, Ivo. - V: Muziœka enciklopedija. 3, Or-Æ, Dodatak. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str. 68. Podpis: A. Rij. Ramovø, Primoæ v: Muziœka enciklopedija. 3, Or-Æ, Dodatak. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Slovenski oktet. - V: Muziœka enciklopedija. 3, Or-Æ, Dodatak. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Stibilj, Milan. - V: Muziœka enciklopedija. 3, Or-Æ, Dodatak. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Øivic, Pavle. - V: Muziœka enciklopedija. 3, Or-Æ, Dodatak. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Økerjanc, Lucijan Marija. - V: Muziœka enciklopedija. 3, Or-Æ, Dodatak. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Økerjanec, Ciril. - V: Muziœka enciklopedija. 3, Or-Æ, Dodatak. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Økerl, Dane. - V: Muziœka enciklopedija. 3, Or-Æ, Dodatak. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Økerlak, Vladimir. - V: Muziœka enciklopedija. 3, Or-Æ, Dodatak. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Tomøiœ-Srebotnjak, Dubravka. - V: Muziœka enciklopedija. 3, Or-Æ, Dodatak. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Weingerl, Albin. - V: Muziœka enciklopedija. 3, Or-Æ, Dodatak. 2. izd. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod, Str Podpis: A. Rij. Dvanaesti kongres Mefiunarodnog muzikoloøkog druøtva - Berkeley Zvuk 1977, 3, 5-8. Tematsko mnogozvoœje. Dvanajsti kongres Mednarodnega muzikoloøkega druøtva, Berkeley Naøi razgledi 26/1977 (21.10.), 20, Razseænosti snovanja Darijana Boæiœa. Muzikoloøki zbornik 14/1978, Skladatelj Slavko Osterc v slovenskem in evropskem okviru. - V: XIV. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Od 2. do 15. julija Zbornik predavanj. Uredil Joæe Koruza. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Str Ponatis: Slavko Osterc. Zbornik ponatisov o æivljenju in delu Slavka Osterca. Ob stoletnici skladateljevega rojstva. Izbrala in uredila Katarina Bedina. Ljubljana, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete, Slovensko muzikoloøko druøtvo, (Varia musicologica, 2). Str Beseda o glasbi in besede ob glasbi, vœeraj in danes. Jezik in slovstvo 23/ , 6, Prispevak s strokovnega zborovanja slovenskih slavistov na Bledu 28. in 29. oktobra Zapis razprave ob prispevku avtorja, str

13 Z. K R S T U L O V I Å B I B L I O G R A F I J A A N D R E J A R I J A V C A Stvarno vrednotenje glasbe mora sloneti na analizi dela. Naøi razgledi 27/1978 (6.1.), 1, 15. Aktualni problemi danaønje umetnostne kritike na Slovenskem. Pavel Øivic. Sedemdesetletnica. Naøi razgledi 27/1978 (10.3.), 5, 142. [Spremna beseda]. - V: Ansambel Slavko Osterc. Ljubljana, Produkcija kaset in ploøœ RTV, p [1978]. 1 gramof. ploøœa, stereo, 33 1/3 o/m. LD Popisano po Katalog izdaj Ljubljana, Produkcija kaset in ploøœ RTV, 1979 in po podatkih iz najveœjega svetovnega vzajemnega kataloga WorldCAT ( [Spremna beseda]. - V: Joæe Falout, rog. Ljubljana, Produkcija kaset in ploøœ RTV, p gramof. ploøœa, stereo, 33 1/3 o/m. LD [Spremna beseda]. - V: Ivo Petriå, skladatelj. Ljubljana, Produkcija kaset in ploøœ RTV, p [1978]. 1 gramof. ploøœa, stereo, 33 1/3 o/m. LD Popisano po Katalog izdaj Ljubljana, Produkcija kaset in ploøœ RTV, 1979 in po podatkih iz najveœjega svetovnega vzajemnega kataloga WorldCAT ( [Spremna beseda]. - V: Trio Tartini. Ljubljana, Produkcija kaset in ploøœ RTV, p [1978]. 1 gramof. ploøœa, stereo, 33 1/3 o/m. LD Popisano po Katalog izdaj Ljubljana, Produkcija kaset in ploøœ RTV, 1979 in po podatkih iz najveœjega svetovnega vzajemnega kataloga WorldCAT ( Monografske publikacije Slovenska glasbena dela. Ljubljana, Dræavna zaloæba Slovenije, str. K vpraøanju slovenskosti slovenske instrumentalne glasbe. Muzikoloøki zbornik 15/1979, The dimensions of Darijan Boæiœ's creativity. International review of the aesthetics and sociology of music 10/1979, 2, Omladinska horska muzika. Podsticaji, razvojni oblici i dostignuåa na podruœju omladinske horske muzike pre, za vreme i posle rata. Zvuk 1979, 1, Muzika - mefiunarodni jezik djeœjeg sporazumijevanja? Zvuk 1979, 3, Referat na simpoziju "Umjetnost spona prijateljstva mefiu djecom svijeta", 19. jugoslavenski festival djeteta, Øibenik, junij Znaœajna kulturna misija. Œetvrt vijeka Edicije Druøtva slovenskih skladateljev. Rijeœ na sveœanosti 13. XI Zvuk 1979, 4, Preveo sa slovenaœkog Muris Idrizoviå. Doseæki slovenske mladinske zborovske glasbe. Grlica 21/1979, 1-2, 1-6. Glasba - mednarodni jezik otroøkega sporazumevanja? Grlica 21/1979, 3-5, Referat za simpozij Umetnost vez prijateljstva med otroki sveta, Jugoslovanski festival otroka v Øibeniku, junij Slovenska glazba juœer i danas. - V: Glazbeno stvaralaøtvo naroda i narodnosti Jugoslavije na ploœama. Urednik Erika Krpan. Zagreb, Koncertna direkcija / Muziœki informativni centar, Str Prevod v nemøœino Joæe Sivec: Slowenische Musik gestern und heute, str Darijan Boæiœ. Glasbena mladina 10/ (9.11.), 2, Nekdaj bi se Grk odpravil v Delfe in vpraøal. Soavtor: Lojze Lebiœ. Delo 21/1979 (29.12.), 303, Novoletna priloga,

14 M U Z I K O L O Ø K I Z B O R N I K M U S I C O L O G I C A L A N N U A L X L I I I / 1 Profesionalne reøitve. Œetrt stoletja edicij Druøtva slovenskih skladateljev. Naøi razgledi 28/1979 (23.11.), 22, 648. Ivan Supiœiå: Estetika evropske glazbe. Zvuk 1979, 4, Kulturoloøke razseænosti muzikologije. - V: Raziskovanje kulturne ustvarjalnosti na Slovenskem. Gradivo za posvetovanje. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Znanstveni inøtitut, Str Beseda in ton v slovenskem glasbenem razvoju in storitvi. - V: XVI. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 29. junij julij Zbornik predavanj. Urednik Joæe Toporiøiœ. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Str Slovenska glazba juœer i danas. - V: Glazbeno stvaralaøtvo naroda i narodnosti Jugoslavije. Katalog i izloæbu gramofonskih ploœa i partitura priredio je Savez organizacija kompozitora Jugoslavije (SOKOJ) prigodom 30-godiønjice svoga rada i djelovanja, a u œast odræavanja 21. generalne konferencije UNESCO-a u Beogradu. Urednik Sreåko Lipovœan. Zagreb - Beograd, Savez organizacija kompozitora Jugoslavije, Str Slovenian music yesterday and today. - V: Music of Yugoslav peoples and nationalities. Edited Sreœko Lipovœan. Zagreb, Savez organizacija kompozitora Jugoslavije, Str Arniœ, Blaæ. - V: The new Grove dictionary of music and musicians. Vol. 1, A to Bacilly. Edited by Stanley Sadie. London, Macmillan, Str Knez [Khnes, Khness, Khuess, Khüess, Khnies, Kness, Khues, Knees], Jurij [Georg]. - V: The new Grove dictionary of music and musicians. Vol. 10, Kern - Lindelheim. Edited by Stanley Sadie. London, Macmillan, Str Bravniœar, Matija. - V: The new Grove dictionary of music and musicians. Vol. 3, Bollioud- Mermet - Castro. Edited by Stanley Sadie. London, Macmillan, Str Kogoj, Marij. - V: The new Grove dictionary of music and musicians. Vol. 10, Kern - Lindelheim. Edited by Stanley Sadie. London, Macmillan, Str Kozina, Marjan. - V: The new Grove dictionary of music and musicians. Vol. 10, Kern - Lindelheim. Edited by Stanley Sadie. London, Macmillan, Str Krek, Uroø. - V: The new Grove dictionary of music and musicians. Vol. 10, Kern - Lindelheim. Edited by Stanley Sadie. London, Macmillan, Str Lajovic, Anton. - V: The new Grove dictionary of music and musicians. Vol. 10, Kern - Lindelheim. Edited by Stanley Sadie. London, Macmillan, Str Lipovøek, Marijan. - V: The new Grove dictionary of music and musicians. Vol. 11, Lindeman - Mean-tone. Edited by Stanley Sadie. London, Macmillan, Str. 15. Matiœiœ, Janez. - V: The new Grove dictionary of music and musicians. Vol. 11, Lindeman - Mean-tone. Edited by Stanley Sadie. London, Macmillan, Str Osterc, Slavko. - V: The new Grove dictionary of music and musicians. Vol. 14, Osaka - Player piano. Edited by Stanley Sadie. London, Macmillan, Str Ramovø, Primoæ. - V: The new Grove dictionary of music and musicians. Vol. 15, Playford - Riedt. Edited by Stanley Sadie. London, Macmillan, Str Srebotnjak, Alojz. - V: The new Grove dictionary of music and musicians. Vol. 18, Spiridon - Tin whistle. Edited by Stanley Sadie. London, Macmillan, Str

15 Z. K R S T U L O V I Å B I B L I O G R A F I J A A N D R E J A R I J A V C A Stibilj, Milan. - V: The new Grove dictionary of music and musicians. Vol. 18, Spiridon - Tin whistle. Edited by Stanley Sadie. London, Macmillan, Str Øivic, Pavel. - V: The new Grove dictionary of music and musicians. Vol. 17, Schütz - Spinto. Edited by Stanley Sadie. London, Macmillan, Str Økerjanc, Lucijan Marija. - V: The new Grove dictionary of music and musicians. Vol. 17, Schütz - Spinto. Edited by Stanley Sadie. London, Macmillan, Str Økerl, Dane. - V: The new Grove dictionary of music and musicians. Vol. 17, Schütz - Spinto. Edited by Stanley Sadie. London, Macmillan, Str Øvara, Danilo. - V: The new Grove dictionary of music and musicians. Vol. 18, Spiridon - Tin whistle. Edited by Stanley Sadie. London, Macmillan, Str Tomøiœ, Dubravka. - V: Slovenski biografski leksikon. 4. knjiga, Táborská-Ævanut. Uredili Alfonz Gspan, Joæe Munda in Fran Petre. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Str Podpis: Rjc. Verbiœ, Josip. - V: Slovenski biografski leksikon. 4. knjiga, Táborská-Ævanut. Uredili Alfonz Gspan, Joæe Munda in Fran Petre. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Str Podpis: Rjc. Weingerl, Albin. - V: Slovenski biografski leksikon. 4. knjiga, Táborská-Ævanut. Uredili Alfonz Gspan, Joæe Munda in Fran Petre. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Str Podpis: Rjc. Imenovanje œastnih œlanov DGP z utemeljitvami. Soavtorji: Cvetko Budkoviœ, Tanja Zrimøek, Igor Dekleva. Grlica 22/1980, 2-3, Knjiæni del Monografske publikacije Glasba. Slovensko izdajo so pripravili: Katarina Bedina, Monika Kartin-Duh, Zmaga Kumer, Marijan Lipovøek, Andrej Rijavec, Joæe Sivec. Uredila: Ksenija Dolinar. Ljubljana, Cankarjeva zaloæba, str. (Leksikoni Cankarjeve zaloæba). Delo je prirejeno po "Herder Lexikon Musik", ki ga je izdala zaloæba Herder Druga, dopolnjena izdaja, K vpraøanju formiranja slovenske komorne glasbe: dileme nastanka nekega æanra. Muzikoloøki zbornik 17/1981, 2, Razøirjena in predelana razliœica besedila, ki je bilo prebrano na muzikoloøkem kolokviju v okviru 18. festivala "komorna glasba 20. stoletja" v Radencih, september Kulturoloøke dimenzije muzikologije. Zvuk 1981, 1, 5-8. Worldwide transmutations of American popular music. - V: Report of the twelfth congress, Berkley Edited by Daniel Heartz and Bonnie C. Wade. Kassel, Bärenreiter, Str ?. Prispevek za okroglo mizo, ki jo je vodil Andrew D. Mccredie. - Popisano po RILM Abstracts of Music literature (dostopno prek: Mreænik - kaæipot po informacijskih virih, Ivo Supiœiå, Estetika evropske glazbe, Povijesno tematski aspekti. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1978, str Arti musices 12/1981, 1-2,

16 M U Z I K O L O Ø K I Z B O R N I K M U S I C O L O G I C A L A N N U A L X L I I I / 1 Mentorstvo Ivan Pal: Zgodnje operno ustvarjanje Paula Hindemitha. Diplomska naloga. Mentor: Andrej Rijavec. Ljubljana, [I. Pal], f. Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za muzikologijo Oswalds von Wolkenstein "Do fraig amors" als Kantate des slowenischen Komponisten Jakob Jeæ aus dem Jahre V: Mittelalter-Rezeption. II, Gesammelte Vorträge des 2. Salzburger Symposions "Die Rezeption des Mittelalters in Literatur, Bildender Kunst und Musik des 19. und 20. Jahrhunderts". Herausgegeben von Jürgen Kühnel, Hans-Dieter Mück, Ursula Müller, Ulrich Müller. Göppingen, Kümmerle Verlag, (Göppinger Arbeiten zur Germanistik, 358). Str Vortrag, gehalten beim Symposion "Spärmittelalterliche Kultur in Tirol" in Seis am Schlern, Juni Tematika narodnooslobodilaœkog razdoblja u savremenoj slovenaœkoj muzici. Zvuk 1982, 2, 5-7. "Do fraig amors" Oswalda von Wolkensteina kao kantata slovenaœkog kompozitora Jakoba Jeæa iz godine Zvuk 1982, 4, Skrajøana razliœica referata z mednarodnega simpozija, Seis am Schlern pri Bolzanu, junij Zapisi razprav, pogovori, ankete Vztrajno delo in odgovornost. Pogovor z dr. Andrejem Rijavcem, predstojnikom oddelka za muzikologijo na ljubljanski Filozofski fakulteti. [Zapisal Jakob Jeæ]. Grlica 14/1982, 3-5, Knjiæni del, Tematika narodnoosvobodilne dobe v sodobni slovenski glasbi. Naøi razgledi 31/1982 (9.7.), 13, 390. X. plenum kulturnih delavcev OF. Glasba in ceremonija. Trinajsti kongres Mednarodnega muzikoloøkega druøtva v Strasbourgu. Naøi razgledi 31/1982 (8.10.), 19, 570. Mentorstvo Majda Eræen: Harmonska analiza. Koncerta za klavir in orkester Benjamina Brittna. Diplomska naloga. Mentor: Andrej Rijavec. Ribnica na Pohorju, [M. Eræen], f. Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za muzikologijo Slavko Osterc - ekspresionista? Zvuk 1983, 3, 5-9. Spodbude, razvojne oblike in doseæki v mladinski zborovski glasbi pred vojno, med vojno in po njej. - V: Sledovi revolucije v umetnosti za otroke in mladino. Zbornik sestavkov strokovnih posvetovanj Festivala Kurirœek o umetniøki ustvarjalnosti za otroke in mladino s tematiko iz NOB in revolucije na podroœju knjiæevne, likovne in glasbene umetnosti. Uredili Slobodan Æ. Markoviå, Vladimir Lakoviœ, Ciril Cvetko, Joæe Filo (glavni urednik). Ljubljana, Partizanska knjiga, Str

17 Z. K R S T U L O V I Å B I B L I O G R A F I J A A N D R E J A R I J A V C A Koraljka Kos, Dora Pejaœeviå, JAZU Zvuk 1983, 2, Mentorstvo Nikøa Gligo: Problemi nove glazbe 20. stoljeåa. Teorijske osnove i kriteriji vrednovanja. [Doktorska disertacija]. Mentor: Andrej Rijavec. Zagreb, [N. Gligo], zv. Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za muzikologijo. Marija Peternel: Slovenska posvetna glasbena ustvarjalnost v okviru ljubljanskih œasopisov in periodike od Diplomska naloga. Mentor: Andrej Rijavec. Ljubljana, [M. Peternel], f. Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za muzikologijo Monografske publikacije Leksikon jugoslavenske muzike. Glavni urednik Kreøimir Kovaœeviå. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod "Miroslav Krleæa", zv. (589, 575 str.). Œlan uredniøtva in avtor leksikalnih œlankov o slovenskih skladateljih in slovenski glasbi. Slavko Osterc - an expressionist? Muzikoloøki zbornik 20/1984, Slavko Osterc - ekspresionist? v: Obdobje ekspresionizma v slovenskem jeziku, knjiæevnosti in kulturi (tipoloøka problematika ob jugoslovanskem in øirøem evropskem kontekstu). Mednarodni simpozij v Ljubljani od 30. junija do 2. julija Uredil Franc Zadravec s sodelovanjem Helge Gluøiœ in Franca Jakopina. Ljubljana, Filozofska fakulteta, (Obdobja, 5). Str Ponatis: Slavko Osterc. Zbornik ponatisov o æivljenju in delu Slavka Osterca. Ob stoletnici skladateljevega rojstva. Izbrala in uredila Katarina Bedina. Ljubljana, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete, Slovensko muzikoloøko druøtvo, (Varia musicologica, 2). Str Mentorstvo Jurij Snoj: F. Schubert, Sonata v A-duru za klavir Op. posth., D Analiza z aplikacijo Retijeve ideje tematskega procesa. Diplomska naloga. Mentor: Andrej Rijavec. Ljubljana, [J. Snoj], f., [23] str. Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za muzikologijo. Nataøa Mihevc: Grlica. Revija za mladinsko zborovsko glasbo kot vir za slovensko glasbeno zgodovino. Diplomska naloga. Mentor: Andrej Rijavec. Ljubljana, [N. Mihevc], f. Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za muzikologijo Oswald von Wolkenstein v slovenski glasbi. Kantata "Do fraig amors" Jakoba Jeæa. - V: XXI. seminar slovenskega jezika, literature in kulture julij Zbornik predavanj. Uredil Janez Dular. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Str Primoæ Trubar in glasba protestantizma na Slovenskem. Cerkveni glasbenik 78/1985, 1-3, Susret sa Györgyom Ligetijem. Zvuk 1985, 2, Uvodna beseda muzikoloøkega kolokvija posveœenega G. Ligetiju na 22. festivalu "Komorna glasba XX. stoletja" v Radencih. 233

18 M U Z I K O L O Ø K I Z B O R N I K M U S I C O L O G I C A L A N N U A L X L I I I / 1 Pismo kompozitoru Vilku Ukmaru uz osamdesetogodiønjicu. Zvuk 1985, 1, Zapisi razprav, pogovori, ankete Znanstveno preuœevanje avantgard. Primerjalna knjiæevnost 8/1985, 2, Zapis interdisciplinarne razprave. Muzikologija - muzikolog. Po razgovoru z Andrejem Rijavcem zapisala Veronika Brvar. Glasbena mladina 15/ (25.2.), 5, 10. Monumenta artis musicae Sloveniae I i II. Zvuk 1985, 3-4, Premiøljen korak dolgoroœnega naœrta. Monumenta artis musicae Sloveniae I & II. Naøi razgledi 34/1985 (19.4.), 8, Monografske publikacije Carl Dahlhaus: Estetika glasbe. Prevedel Andrej Rijavec. Ljubljana, Cankarjeva zaloæba, str. (Zbirka Teorija kulture in umetnosti). Prevod dela: Musikästhetik. Vpraøanje funkcije glasbe v polpreteklosti in sedanjosti. - V: Aspekte der Musikpflege im Alpen- Adria-Raum seit dem 2. Weltkrieg. Referate des Symposions an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz vom Dezember Herausgegeben von Otto Kolleritsch. [Graz], Arbeitsgemeinschaft Alpe-Adria, Str Primoæ Trubar in vpraøanje veœglasja v slovenskem glasbenem protestantizmu. - V: 16. stoletje v slovenskem jeziku, knjiæevnosti in kulturi. Mednarodni simpozij v Ljubljani od 17. do 29. junija Uredila Breda Pogorelec s sodelovanjem Joæeta Koruze. Ljubljana, Filozofska fakulteta, (Obdobja, 6). Str Slovenskost slovenske glasbe. - V: XXIII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture julij Uredila Alenka Øivic-Dular. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Str ["Razkroj slovenske glasbene zavesti?" Prispevek za okroglo mizo.] v: Prispevki za okroglo mizo na temo "Razkroj slovenske glasbene zavesti?" Ljubljana, Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete, Str Vpraøanje veœglasja v slovenskem glasbenem protestantizmu in o Primoæu Trubarju ( ). 1. del. Naøe glasilo. Druøtvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica 1/1987, 2, 3-6. Prispevek avtorja je bil povzet po radijski oddaji "Zborovska glasba po æelji posluøalcev" RTV Ljubljana na prvem radijskem programu Nadaljevanje v letu Slovene Philharmonic Orchestra. - V: Symphony orchestras of the world. Selected profiles. Edited by Robert R. Craven. New York, Westport (Connecticut), London, Greenwood Press, Str

19 Z. K R S T U L O V I Å B I B L I O G R A F I J A A N D R E J A R I J A V C A Adamiœ, Bojan. - V: Enciklopedija Slovenije. 1, A-Ca. [Urednica zvezka Alenka Dermastia]. Ljubljana, Mladinska knjiga, Str. 6. Podpis: A. Ri. Arniœ, Blaæ. - V: Enciklopedija Slovenije. 1, A-Ca. [Urednica zvezka Alenka Dermastia]. Ljubljana, Mladinska knjiga, Str Podpis: A. Ri. Arniœ, Lovro. - V: Enciklopedija Slovenije. 1, A-Ca. [Urednica zvezka Alenka Dermastia]. Ljubljana, Mladinska knjiga, Str Podpis: A. Ri. Avseniki. - V: Enciklopedija Slovenije. 1, A-Ca. [Urednica zvezka Alenka Dermastia]. Ljubljana, Mladinska knjiga, Str Podpis: A. Ri. Beat. - V: Enciklopedija Slovenije. 1, A-Ca. [Urednica zvezka Alenka Dermastia]. Ljubljana, Mladinska knjiga, Str Podpis: A. Ri. Bravniœar, Matija. - V: Enciklopedija Slovenije. 1, A-Ca. [Urednica zvezka Alenka Dermastia]. Ljubljana, Mladinska knjiga, Str Podpis: A. Ri. Odprte meje znanstvenega sodelovanja. Ob publikaciji "Aspekti glasbene reprodukcije na podroœju Alp-Jadrana po II. svetovni vojni". Naøi razgledi 36/1987 (31.7.), 17, O simpoziju v Gradcu Tomøiœevci nas pa razvajajo. Akademski pevski zbor Tone Tomøiœ je v Baskiji dobil pomembno nagrado. Od zbora se je poslovil dirigent Jernej Habjaniœ, zamenjal ga je Tone Cimperman. Delo 29/1987 (13.11.), 265, Simfonija v Es-duru Leopolda Ferdinanda Schwerdta. Muzikoloøki zbornik 24/1988, Prispevek z mednarodnega simpozija "Evropski glasbeni klasicizem in njegov odmev na Slovenskem", Ljubljana, oktober Povzetek: Evropski glasbeni klasicizem in njegov odmev na Slovenskem. Mednarodni simpozij, Ljubljana, [Zbornik razprav]. Uredila Dragotin Cvetko [in] Danilo Pokorn. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Str Vpraøanje veœglasja v slovenskem glasbenem protestantizmu in o Primoæu Trubarju ( ). 2. del. Naøe glasilo. Druøtvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica 2/1988, 1, 3-5. Nadaljevanje iz leta Vpraøanje veœglasja v slovenskem glasbenem protestantizmu in o Primoæu Trubarju ( ). 3. del. Naøe glasilo. Druøtvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica 2/1988, 2, 3-4. Nadaljevanje iz leta Cigliœ, Zvonimir. - V: Enciklopedija Slovenije. 2, Ce-Ed. [Urednica zvezka Alenka Dermastia]. Ljubljana, Mladinska knjiga, Str. 66. Podpis: A. Ri. Deæelni trobentaœ. - V: Enciklopedija Slovenije. 2, Ce-Ed. [Urednica zvezka Alenka Dermastia]. Ljubljana, Mladinska knjiga, Str Podpis: A. Ri. Druøtvo slovenskih skladateljev. - V: Enciklopedija Slovenije. 2, Ce-Ed. [Urednica zvezka Alenka Dermastia]. Ljubljana, Mladinska knjiga, Str Podpis: A. Ri. Slovenska filharmonija in njene predhodnice. Naøi razgledi 37/1988 (22.4.), 8,

Slovenska glasba v 20. Stoletju

Slovenska glasba v 20. Stoletju Slovenska glasba v 20. Stoletju UVOD Naši glasbeni ustvarjalci so v 20. Stoletju ujeli korak s sodobnimi tokovi v svetovni glasbi. Vemo namreč, da so pred tem slovenski klasicistični in romantični skladatelji

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska sm

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska sm UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Study programme and level Study

Prikaži več

DODATEK_F8

DODATEK_F8 COMARC/B F.8 F.8 Tabela polj/podpolj s stopnjo obveznosti za posamezen bibliografski nivo V tabeli je podana obveznost polj/podpolj (o - obvezen podatek, p - obvezen podatek, če obstaja, in n - neobvezen

Prikaži več

MEDNARODNO KL AVIRSKO TEKMOVANJE BÉLA BARTÓK NOVEMBRA 2019 GRADEC, AVSTRIJA V PROSTORIH

MEDNARODNO KL AVIRSKO TEKMOVANJE BÉLA BARTÓK NOVEMBRA 2019 GRADEC, AVSTRIJA V PROSTORIH www.konservatorium.steiermark.at www.belabartok.at 6. MEDNARODNO KL AVIRSKO TEKMOVANJE BÉLA BARTÓK 11. 17. NOVEMBRA 2019 GRADEC, AVSTRIJA V PROSTORIH KONSERVATORIJA JOHANNA JOSEPHA FUXA DEŽELE ŠTAJERSKE

Prikaži več

kog dnevi katalog indd

kog dnevi katalog indd PROSVETNO DRUŠTVO SOČA KANAL KOGOJEVI DNEVI 2011 KANAL GORICA (ITALIJA) NOVA GORICA DESKLE BARDO (ITALIJA), TRST (ITALIJA). 2.9. - 22.10. 2011 PD Soča Kanal Kogojevi dnevi 2011 MEDNARODNI FESTIVAL SODOBNE

Prikaži več

Microsoft Word - N M-mod.docx

Microsoft Word - N M-mod.docx Državni izpitni center *N18157132M* 9. razred GLASBENA UMETNOST Sreda, 9. maj 2018 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v 9. razredu Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 N181-571-3-2M

Prikaži več

Joseph Haydn Kazalo Uvod...2 Življenjepis...2,3 Zaključek...4 Joseph Haydn

Joseph Haydn Kazalo Uvod...2 Življenjepis...2,3 Zaključek...4 Joseph Haydn Kazalo Uvod...2 Življenjepis...2,3 Zaključek...4 Uvod V tem referatu vam bom predstavil, avstrijskega skladatelja Joseph-a Haydn-a. O njem boste izvedeli, kako in kje je živel, v katerem obdobju je deloval,

Prikaži več

Microsoft Word - N Moderirana navodila.docx

Microsoft Word - N Moderirana navodila.docx Državni izpitni center *N12157132* REDNI ROK 3. obdobje GLASBENA VZGOJA Četrtek, 10. maj 2012 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 3. obdobja RIC 2012 2 N121-571-3-2 Navodila

Prikaži več

Predmetnik 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje Sam. delo študen ta Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj ECTS 1. Os

Predmetnik 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje Sam. delo študen ta Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj ECTS 1. Os Predmetnik 1. semester študen ta skupaj ECTS 1. Osnove solfeggia Tomaž Svete 30 30 120 180 6 2. Osnove dirigiranja Tadeja Vulc 30 30 15 105 180 6 3. Elementi glasbenega stavka Tomaž Svete 45 15 120 180

Prikaži več

DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg Ljubljana Matična številka: Podatki iz bilance stanja na dan 31.

DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg Ljubljana Matična številka: Podatki iz bilance stanja na dan 31. DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg 17 1000 Ljubljana Matična številka: 1207024000 Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2015 Podatki so v EUR 2015 2014 SREDSTVA 42.800

Prikaži več

Untitled-1

Untitled-1 -$-... 1 100 95 75 25 5 0...... -$- -$web slo prospekt KOLOFON 9. december 2016 18:29:46 Narodna galerija Narodna galerija v Ljubljani, s stoletno tradicijo, utrjuje položaj najodličnejše slovenske kulturne

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Mariborska knjižnica kot osrednja območna knjižnica Anka Rogina, 18. 11. 2014 PO SKUPNIH POTEH DO NOVIH SPOZNANJ MARIBORSKA KNJIŽNICA Osrednje območne knjižnice Pravna osnova: Zakon o knjižničarstvu (2001)

Prikaži več

ZALOŽBA VEDI Šolska založba VEDI nudi dijakinjam in dijakom Slovenske gimnazije, Dvojezične trgovske akademije in Višje šole za gospodarske poklice sl

ZALOŽBA VEDI Šolska založba VEDI nudi dijakinjam in dijakom Slovenske gimnazije, Dvojezične trgovske akademije in Višje šole za gospodarske poklice sl Šolska založba VEDI nudi dijakinjam in dijakom Slovenske gimnazije, Dvojezične trgovske akademije in Višje šole za gospodarske poklice slovenska in dvojezična delovna gradiva ob učbenikih v nemščini. Gradiva

Prikaži več

Poletni glasbeni tečaji Celeia junija do 6. julija 2013 prof. Liza Hawlina Prešiček - flavta prof. Milena Lipovšek - flavta prof. Jože Kotar

Poletni glasbeni tečaji Celeia junija do 6. julija 2013 prof. Liza Hawlina Prešiček - flavta prof. Milena Lipovšek - flavta prof. Jože Kotar Poletni glasbeni tečaji Celeia 2013 25. junija do 6. julija 2013 prof. Liza Hawlina Prešiček - flavta prof. Milena Lipovšek - flavta prof. Jože Kotar - klarinet prof. Dejan Prešiček - saksofon prof. Stanko

Prikaži več

Poletni glasbeni tečaji Celeia junija do 5. julija 2014 prof. Liza Hawlina Prešiček - flavta prof. Milena Lipovšek - flavta prof. Jože Kotar

Poletni glasbeni tečaji Celeia junija do 5. julija 2014 prof. Liza Hawlina Prešiček - flavta prof. Milena Lipovšek - flavta prof. Jože Kotar Poletni glasbeni tečaji Celeia 2014 26. junija do 5. julija 2014 prof. Liza Hawlina Prešiček - flavta prof. Milena Lipovšek - flavta prof. Jože Kotar - klarinet prof. Dejan Prešiček - saksofon prof. Stanko

Prikaži več

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni list RS, št. 40/2010, z dne 21.5.2010) PRIJAVNA VLOGA A. PODATKI O PRIJAVITELJU 1.

Prikaži več

Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za

Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za Območne izpostave JSKD SLOVENJ GRADEC JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost, razvoj ustvarjalnih kapacitet

Prikaži več

Zbirka medijskih objav JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, Število objav: 6 Tiskani mediji: 0 Splet: 4 Radijske postaje: 2 Televizijsk

Zbirka medijskih objav JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, Število objav: 6 Tiskani mediji: 0 Splet: 4 Radijske postaje: 2 Televizijsk Zbirka medijskih objav JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI, 6. 06. 202 Število objav: 6 Tiskani mediji: 0 Splet: 4 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teletekst: 0 Spremljane teme: Javni sklad

Prikaži več

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B.

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. ZASEBNI NEPROFITNI RADIJSKI PROGRAM Pokritost Poglavitne značilnosti Javni servis nacionalna S svojimi programi zagotavlja

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - krstulovic

Microsoft PowerPoint - krstulovic PROST DOSTOP DO DOSEŽKOV SLOVENSKIH ZNANSTVENIKOV PREK PORTALA dlib.si mag. Karmen Štular Sotošek mag. Zoran Krstulović Daša Pokorn Narodna in univerzitetna knjižnica 3 Uporabniki in prosto dostopne zbirke

Prikaži več

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij v letu 2005

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij v letu 2005 Priloga I.: PERIODIČNE PUBLIKACIJE 2005 NARAVOSLOVNE MATEMATIČNE VEDE 2005 14.07.2005 45 akademije znanosti in umetnosti Hacquetia 2 20 366 980.000 41 Slovensko farmacevtsko društvo Farmacevtski vestnik

Prikaži več

Microsoft Word - Razpis_Temsig_2020

Microsoft Word - Razpis_Temsig_2020 R A Z P I S Na podlagi 10. člena Pravil tekmovanj mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev Komisija za glasbena in baletna tekmovanja (TEMSIG) In Zveza slovenskih glasbenih šol (ZSGŠ) razpisujeta

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija 2 1. januar NEDELJA, Bravo orkester!: Klasične uspešnice s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija Kultu

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija 2 1. januar NEDELJA, Bravo orkester!: Klasične uspešnice s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija Kultu 1. januar NEDELJA, 1. 1. 8.00 Bravo orkester!: Klasične uspešnice s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija Kulturni vrhovi Mali volkodlak nizozemski film 18:00 Vse je mogoče na silvestrovo Z glasbo in plesom

Prikaži več

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija september SOBOTA, NEDELJA, :00 Kultura Tedenski izbor 7.00 Živ žav blok

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija september SOBOTA, NEDELJA, :00 Kultura Tedenski izbor 7.00 Živ žav blok 1. - 2. september SOBOTA, 1. 9. NEDELJA, 2. 9. 6:00 Kultura Tedenski izbor Osvežilna fronta mladinska dokumentarna serija Z Mišo... Nedeljska maša 12.00 redni blok 12:50 (6,0 EUR) redni blok 12:50 (6,0

Prikaži več

1. UVODNE DOLOČBE PRAVILA ESEJSKEGA TEKMOVANJA Esejsko tekmovanje za študente Fakultete za državne in evropske študije (v nadaljevanju FDŠ) organizira

1. UVODNE DOLOČBE PRAVILA ESEJSKEGA TEKMOVANJA Esejsko tekmovanje za študente Fakultete za državne in evropske študije (v nadaljevanju FDŠ) organizira 1. UVODNE DOLOČBE PRAVILA ESEJSKEGA TEKMOVANJA Esejsko tekmovanje za študente Fakultete za državne in evropske študije (v nadaljevanju FDŠ) organizira študentski svet FDŠ (v nadaljevanj ŠS) v sodelovanju

Prikaži več

Microsoft Word - Vsebinska_izhodisca_nakupa_knjiznicnega_gradiva.doc

Microsoft Word - Vsebinska_izhodisca_nakupa_knjiznicnega_gradiva.doc VSEBINSKA IZHODIŠČA NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA Knjižnica v letu 2010 načrtuje 74.993 enot prirasta z nakupom oziroma 6.330 naslovov. V okolju s 325.312 prebivalci je to 231 enot na 1000 prebivalcev. Načrtujemo

Prikaži več

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA UČNA PRIPRAVA ZA URO VZOJE (1. razred) MALI POTEPUH Skladatelj: W. A. Mozart Besedilo: Jože Humer MENTOR: Mateja Petrič PRIPRAVNICA: Urška Zevnik Ljubljana, 24. 1.

Prikaži več

POROČILO

POROČILO UVOD Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT), ki je sedaj že 17 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar

Prikaži več

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o 24. a S K L E P : V Odbor za druţbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Škofja Loka se imenujejo: Lidija

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE V LETU 2007 (Uradni list RS, št 37/2007) PRIJAVNA VLOGA ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE

Prikaži več

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav

LOKACIJA PREDAVANJ: UP Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predav LOKACIJA PREDAVANJ: UP, Cankarjeva 5, Koper STAVBA UP PEDAGOŠKA Pritličje: FAKULTETA: RP1 - Računalniška predavalnica PNT - Predavalnica za naravoslovje in tehniko Predavalnica UP FM3, FM4 (FM3, FM4) I.

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

KULTURNI DNEVNIK

KULTURNI DNEVNIK KULTURNI DNEVNIK ŠOLSKO LETO 2016/2017 Že deveto leto izvedbe! Zakaj je zaživel KULTURNI DNEVNIK, kulturno izobraževalni abonma za učence OŠ? Ideja in nastanek: - leto 2007, - priprava elaborata za EPK

Prikaži več

PRVA SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA

PRVA SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA DRUGA SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA PISNI TEST 1. kategorija ime in priimek tekmovalca/tekmovalke Ljubljana, 10. marec 2013 SPLOŠNI PODATKI SPOL M Ž STAROST ŠOLA SEM ČLAN ŠOLSKEGA PEVSKEGA ZBORA DA NE

Prikaži več

(Microsoft Word - JAVNI RAZPIS ZA ISKANJE IN ZBIRANJE LJUDSKE GLASBENE DEDI\212\310INE.docx)

(Microsoft Word - JAVNI RAZPIS ZA ISKANJE IN ZBIRANJE LJUDSKE GLASBENE DEDI\212\310INE.docx) 1 JAVNI RAZPIS ZA ISKANJE, ZBIRANJE, PREDSTAVLJANJE IN SNEMANJE SLOVENSKEGA LJUDSKEGA GLASBENEGA IZROČILA MED SLOVENCI V ZAMEJSTVU IN PO SVETU ZA JAVNO RADIJSKO ODDAJO SLOVENSKA ZEMLJA V PESMI IN BESEDI»ZA

Prikaži več

KONCERTNA SEZONA 2012/13

KONCERTNA SEZONA 2012/13 KONCERTNA SEZONA 2012/13 Spoštovani, slovenski skladatelji vam predstavljamo novo koncertno sezono. Ta bo še posebej bogata, saj bomo na petindvajsetih dogodkih prisluhnili ne le glasbi, temveč tudi pogovorom

Prikaži več

Območne izpostave JSKD POSTOJNA JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivn

Območne izpostave JSKD POSTOJNA JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivn Območne izpostave JSKD POSTOJNA JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala ljubiteljskih kulturnih i. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost, razvoj ustvarjalnih kapacitet in strokovnih

Prikaži več

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, 17. 3. 2016 KLIKNITE IN SI OGLEJTE CELOTNO ZBIRKO OBJAV SEZNAM OBJAV V ZBIRKI 24ur.com Doseg: 810.459, Avtor: Svet... Ljubljana, 16.03.2016, 19:05 SVET Na Fakulteti za elektrotehniko

Prikaži več

Microsoft Word - bibliografske-zbirke-medicina.doc

Microsoft Word - bibliografske-zbirke-medicina.doc Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Sistemi za poizvedovanje Bibliografske zbirke področje medicine Mentor: doc.dr. Jure Dimec Avtorja:

Prikaži več

Poøtnina plaœana pri poøti 1315 Velike Laøœe datum izida: 30. oktober 2008 Praznik suhega sadja na Gradeæu Dnevi evropske kulturne dediøœine 2008 ISSN

Poøtnina plaœana pri poøti 1315 Velike Laøœe datum izida: 30. oktober 2008 Praznik suhega sadja na Gradeæu Dnevi evropske kulturne dediøœine 2008 ISSN Poøtnina plaœana pri poøti 1315 Velike Laøœe datum izida: 30. oktober 2008 Praznik suhega sadja na Gradeæu Dnevi evropske kulturne dediøœine 2008 ISSN 14085852 øtevilka: 6 letnik izdaje: 14 Æupanova stran

Prikaži več

tekmovalci_kat

tekmovalci_kat kategorija: Mulčki 1 13 Urh Luznar 2008 100 100 100 100 90 100 100 100 100 90 90 0 1070 2 12 Vid Šolar 2008 90 90 80 80 100 80 90 90 70 100 80 0 950 3 11 Miha Lušina 2008 60 80 90 90 70 90 80 80 40 70

Prikaži več

10. Koroški pokal v alpskem smucanju Rezultatna lista - Poden / Bodental mesto št. št. Ime/Name Letni/Jg Društvo/Verein Bambini 1 deklice /

10. Koroški pokal v alpskem smucanju Rezultatna lista - Poden / Bodental mesto št. št. Ime/Name Letni/Jg Društvo/Verein Bambini 1 deklice / 10. Koroški pokal v alpskem smucanju Rezultatna lista - Poden / Bodental 17.02.2019 mesto št. št. Ime/Name Letni/Jg Društvo/Verein Bambini 1 deklice /2013 in mlajši 3 40 BROWN Marcel 2009 m DSG Podgorje

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

Z A P I S N I K03-za splet

Z A P I S N I K03-za splet Z A P I S N I K 3. seje izvršnega odbora, ki je bila v ponedeljek, 5. 5. 2008 ob 19. uri, v okroglem stolpu Loškega muzeja. Seje so se udeležili: člani izvršnega odbora: mag. Aleksander Igličar, mag. Matjaž

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO ZAPISNIK 14. KORESPONDEČNE SEJE SENATA FILOZOFSKE FAKULTETE, ki je potekala od 22. 12. 2011 od 12.00 ure do 23. 12.2011 do 12.00 ure Glasovnice in gradivo je bilo poslano: izr. prof. dr. Anna Kollath,

Prikaži več

SUPERLIGA REZULTATI KOL KOLO: DATUM: 2. Kolo EKIPA: MLADCI EKIPA: MDG Ljubljana 1. igra IGR. IGRALEC SCR HDC REZ TOČ IGR. IGRALEC SCR

SUPERLIGA REZULTATI KOL KOLO: DATUM: 2. Kolo EKIPA: MLADCI EKIPA: MDG Ljubljana 1. igra IGR. IGRALEC SCR HDC REZ TOČ IGR. IGRALEC SCR EKIPA: MLADCI EKIPA: MDG Ljubljana 1. igra IGR. IGRALEC SCR HDC REZ TOČ IGR. IGRALEC SCR HDC REZ TOČ 1 Mito Nemanič 176 16 192 2 1 Mladen Veršič 123 31 154 0 2 Brane Stele 100 18 118 0 2 Branko Srđan 166

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

MG 01/10 ok

MG 01/10 ok Glasilo obœine Ømartno pri Litiji - øtevilka 1 - leto izdaje 5 - Januar 2010 ÆUPANOV KOTIŒEK V novo leto Ob prehodu v novo tisoœletje leta 2000 so bila naøa priœakovanja zelo razliœna; napovedali so nam

Prikaži več

Sloveniji za 20 let Nam kakor mati domovina bodi,... S podobo njeno v srcu svet obhodi. (J. Stritar)

Sloveniji za 20 let Nam kakor mati domovina bodi,... S podobo njeno v srcu svet obhodi. (J. Stritar) Sloveniji za 20 let Nam kakor mati domovina bodi,... S podobo njeno v srcu svet obhodi. (J. Stritar) Trobla 6/2011 2 Æupanova stran 3 Trobla 6/2011 Kazalo: Pogovor z æupanom 3 Razpis ustanove Æupanov sklad

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v

_1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: / Datum: Na podlagi Zakona o javnem interesu v _1. MESTNA OBČiNA MARIBOR MESTNA UPRAVA URAD ZA KULTURO IN MLADINO Številka: 41001-154/2019-11 Datum: 18.06.2019 Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/10, 21/18- ZNOrg),

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

Poøtnina plaœana pri poøti 1315 Velike Laøœe ISSN øtevilka: 2 letnik izdaje: 15

Poøtnina plaœana pri poøti 1315 Velike Laøœe ISSN øtevilka: 2 letnik izdaje: 15 Poøtnina plaœana pri poøti 1315 Velike Laøœe ISSN 14085852 øtevilka: 2 letnik izdaje: 15 Trobla 2/2009 Æupanova stran Trobla 2/2009 Kazalo: Æupanov uvodnik 3 Œestitke, obvestila 4 Prvoøolœki v Œrmoønjicah

Prikaži več

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija junij ČETRTEK, PETEK, SOBOTA, NEDELJA, :00 Tedenski izbor Tedenski izbor Ted

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija junij ČETRTEK, PETEK, SOBOTA, NEDELJA, :00 Tedenski izbor Tedenski izbor Ted 1. - 4. junij ČETRTEK, 1. 6. PETEK, 2. 6. SOBOTA, 3. 6. NEDELJA, 4. 6. 6:00 Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor 11.00 Vina sveta Na obisku redni blok 12:20 (6,0 EUR) redni blok

Prikaži več

Cenik storitev Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Letna članarina Zaposleni, tuji državljani, svobodni poklici, samostojni podjetniki: 10,00 EUR dijaki

Cenik storitev Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Letna članarina Zaposleni, tuji državljani, svobodni poklici, samostojni podjetniki: 10,00 EUR dijaki Cenik storitev Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Letna članarina Zaposleni, tuji državljani, svobodni poklici, samostojni podjetniki: 10,00 EUR dijaki in študenti nad 18 let, upokojenci, kmetje, gospodinje:

Prikaži več

(Microsoft Word - LP_2013_\212KOFJA LOKA.doc)

(Microsoft Word - LP_2013_\212KOFJA LOKA.doc) LETNO POROČILO JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 2013 ŠKOFJA LOKA Ljubljana, 19. 2. 2014 1 1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA ŠKOFJA LOKA 1.1.1 Uvod Marko Črtalič Območna izpostava Škofja Loka

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, razen kjer je navedeno drugače. Narodna in univerzitetna knjižnica/center za razvoj knjižnic

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Štev

Štev Agencija za šport Novo mesto, Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto Tel.: 07 393 29 30, Fax.: 07 393 29 39, SI 44436513, www.as-nm.si Novo mesto, 28. 9. 2013 ŽENSKE DELAVSKE ŠPORTNE IGRE 2013 - KOLESARJENJE

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Oglaševanje na Radiu Slovenija Paketna ponudba 2019 Osnovni paketi: Prvi + Val 202 Paket 10 objav - oglaševanje na Prvem in na Valu 202 Na Prvem: 5 objav, na Valu 202: 5 objav PRVI 05:00-13:00 PO NE 5

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

I

I OBČINA RADOVLJICA Občinska volilna komisija RAZGLAS Na podlagi 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi z 61. členom

Prikaži več

10_MatjazZalokar_BiserkaFortuna

10_MatjazZalokar_BiserkaFortuna Matjaž Zalokar, Biserka Fortuna Predstavitev Splošnega geslovnika COBISS.SI (SGC) Kaj je SGC? SGC je enoten abecedno urejen enciklopedični kontrolirani slovar, namenjen predmetnemu označevanju v sistemu

Prikaži več

Priloga 4

Priloga 4 1. splošni podatki o študijskem programu: PRVOSTOPENJSKI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GLASBENA UMETNOST UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO ime programa: prvostopenjski univerzitetni študijski

Prikaži več

Šolski center Velenje - Gimnazija Velenje - Umetniška gimnazija 3320 Velenje IZBOR UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 PRED

Šolski center Velenje - Gimnazija Velenje - Umetniška gimnazija 3320 Velenje IZBOR UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 PRED Šolski center Velenje - Gimnazija Velenje - Umetniška gimnazija 3320 Velenje IZBOR UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV 1. LETNIK B. Krakar Vogel et al.:

Prikaži več

Glasbena šola v Zavodu sv

Glasbena šola v Zavodu sv 5Glasbena šola v Zavodu sv. Stanislava Poročilo o delu glasbene šole v Zavodu sv. Stanislava v šolskem letu2014/15 Zasebna glasbena šola v Zavodu sv. Stanislava deluje po splošnoveljavnem učnem programu.

Prikaži več

Microsoft Word - P113-A _mod.docx

Microsoft Word - P113-A _mod.docx Državni izpitni center *P113A22213* ZIMSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA NAVODILA ZA OCENJEVANJE Torek, 7. februar 2012 POKLICNA MATURA RIC 2012 2 P113-A222-1-3 IZPITNA POLA 1 Vsak pravilen odgovor je vreden eno

Prikaži več

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija 1 1. oktober NEDELJA, :00 Tedenski izbor Živ žav blok po oddaji (7,2 EUR) Džamila in Ala

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija 1 1. oktober NEDELJA, :00 Tedenski izbor Živ žav blok po oddaji (7,2 EUR) Džamila in Ala 1. oktober NEDELJA, 1. 10 6:00 Tedenski izbor Na obisku 12.00 redni blok 12:50 (7,2 EUR) 13:00 Prvi dnevnik blok pred šport 13:20 blok pred vreme 13:25 14:00 Ptuj 2017 3. del Zabava redni blok 16:55 (9,6

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Oglaševanje na Radiu Slovenija Paketna ponudba 2017 Skupni paketi več radijskih postaj Paket 65 objav - oglaševanje na I. programu, Valu 202, Radiu SI, Radiu MB in Radiu KP I. program 05:00-13:00 PO NE

Prikaži več

5. KONGRES DRUŠTVA RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV SLOVENIJE Rimske Terme, maj 2020 Navodila avtorjem prispevkov

5. KONGRES DRUŠTVA RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV SLOVENIJE Rimske Terme, maj 2020 Navodila avtorjem prispevkov 5. KONGRES DRUŠTVA RADIOLOŠKIH INŽENIRJEV SLOVENIJE Rimske Terme, 22. 23. maj 2020 Navodila avtorjem prispevkov Od avtorjev, ki bi želeli aktivno sodelovati s predavanjem na 5. kongresu Društva radioloških

Prikaži več

1. Predmetnik: 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje (LV) Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj 1 Zgodovina in metode

1. Predmetnik: 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje (LV) Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj 1 Zgodovina in metode 1. Predmetnik: 1. semester 1 Zgodovina in metode psihologije Bojan Musil 30 15 135 180 6 2 Fiziologija Marjan Rupnik 30 30 120 180 6 3 Statistika za psihologe Janja Jerebic 45 30 195 270 9 4 Zgodovina

Prikaži več

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija februar PETEK, SOBOTA, NEDELJA, :00 Kultura, Odmevi Kultura, Odmevi Tedenski izbor

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija februar PETEK, SOBOTA, NEDELJA, :00 Kultura, Odmevi Kultura, Odmevi Tedenski izbor 1. - 3. februar PETEK, 1. 2. SOBOTA, 2. 2. NEDELJA, 3. 2. 6:00 Kultura, Odmevi Kultura, Odmevi Tedenski izbor Prenos nedeljske maše Od blizu, pogovorna Mladi virtuozi redni blok 11:30 (4,8 EUR) redni blok

Prikaži več

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem, ki ga je sprejel Senat Univerze

Prikaži več

Bilten - Zaključni turnir ciklusa turnirjev mladih _docx

Bilten - Zaključni turnir ciklusa turnirjev mladih _docx ZAKLJUČNI turnir MLADIH 2017/2018 Komenda; 15. 6. 2018 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen I. PRAVILNIK 1. Šahovski klub Komenda organizira CIKLUS ŠAHOVSKIH TURNIRJEV MLADIH. 2. Ciklus šahovskih turnirjev

Prikaži več

BGS 3 DZ 03.indd

BGS 3 DZ 03.indd Milka Kern, Mira Kramarič, Majda Pipan, Marija Ropič BESEDE GRADIJO SVET 3 Delovni zvezek za slovenščino za tretji razred osnovne šole Jezikovni pregled: Simona Tavčar, Darka Tepina Podgoršek Ilustracije:

Prikaži več

untitled

untitled LOVEC Revija za lovstvo, lovsko kinologijo in varstvo narave Letnik XCI., øt. 11 november listopad Glasilo izdaja Priprava za tisk Delo Repro, d.d. Tisk Euroadria, d.o.o., v Ljubljani Poøtnina je plaœana

Prikaži več

Bilten LJUBLJANSKA LIGA I LIGA_docx

Bilten LJUBLJANSKA LIGA I LIGA_docx 72. LJUBLJANSKA LIGA 2019 SUPER LIGA Komenda:, 10. 1. 2019-11. 4. 2019 Pripravil in razmnožil: Franc Poglajen I. REZULTATI Rezultati 4. kola 1. 6/2 ŠD DOMŽALE TAJFUN (8) 3:1 (6) ŠK IG 4/2 1/2 Plaskan Jure

Prikaži več

program-ivz

program-ivz Konferenca Skupaj za zdravje! Obeležitev 10. obletnice Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni 2013 in izzivi prihodnosti 7. in 8. oktober 2013, Brdo pri Kranju, Slovenija Ponedeljek,

Prikaži več

Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin

Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin OBDOBJE ROMANTIKA Romantika je umetnostna smer v Evropi iz prve polovice 19. stoletja. Razvila se je iz predromantike konec 18.stol. Izražanje čustev Osrednja

Prikaži več

Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za muzikologijo Predstavitveni zbornik prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Muzikologija Ljubljana 2016 2 1. Podatki o študijskem programu

Prikaži več

PROGRAM 5. MEDNARODNE KONFERENCE»VODA ZA JUTRI«Petek, 11. oktober 2019 Rogaška Slatina Reka Karlovac Rogaška Slatina Prihod udeležencev in p

PROGRAM 5. MEDNARODNE KONFERENCE»VODA ZA JUTRI«Petek, 11. oktober 2019 Rogaška Slatina Reka Karlovac Rogaška Slatina Prihod udeležencev in p PROGRAM 5. MEDNARODNE KONFERENCE»VODA ZA JUTRI«Petek, 11. oktober 2019 Rogaška Slatina Reka Karlovac Rogaška Slatina 6.30 7.00 Prihod udeležencev in prijava, Hotel Slovenija, Rogaška Slatina 7.00 Odhod

Prikaži več

JAZ IMAM PA GOSLICE 8. FESTIVAL MLADIH VIOLINISTOV MURSKA SOBOTA 6. APRIL 2018 Organizacijski odbor: Polona Žohar, predsednica Boštjan Lašič Gabriela

JAZ IMAM PA GOSLICE 8. FESTIVAL MLADIH VIOLINISTOV MURSKA SOBOTA 6. APRIL 2018 Organizacijski odbor: Polona Žohar, predsednica Boštjan Lašič Gabriela JAZ IMAM PA GOSLICE 8. FESTIVAL MLADIH VIOLINISTOV MURSKA SOBOTA 6. APRIL 08 Organizacijski odbor: Polona Žohar, predsednica Boštjan Lašič Gabriela Bratina Andrej Mlekuž Nataša Škedelj PROGRAM 8. FESTIVALA

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

zapisnik 6 sej-potrjen

zapisnik 6 sej-potrjen Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina.dobrovnik@siol.net zakladniški račun:01356-0100013598, ID za DDV: SI72637706, Matična številka: 1332198 Občinski svet

Prikaži več

(Microsoft Word - O\212T - Koledar prireditev \(1\) \(2\))

(Microsoft Word - O\212T - Koledar prireditev \(1\) \(2\)) Občina KOLEDAR PRIREDITEV 2014 / informacije JANUAR Novoletni pohod Pohod - Vinji vrh Predstavitev v Promocija Qulandiji v Novem mestu Sejem 002014 Športno turistično Novo mesto 18.02014 Turistično Predstavitev

Prikaži več

slovenska filharmonija 1. koncert modri abonma 2019/20 Antoni Wit dirigent

slovenska filharmonija 1. koncert modri abonma 2019/20 Antoni Wit dirigent slovenska filharmonija 1. koncert modri abonma 2019/20 Antoni Wit dirigent napoved september oktober 2019 Ciklus družinskih koncertov 1. koncert KONCERT ZA OBČINSTVO IN ORKESTER 21. september 2019 ob 11.00

Prikaži več

Šolski center Velenje

Šolski center Velenje Šolski center Velenje, Gimnazija Velenje in Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje INFORMACIJE ZA VPIS V PROGRAM UMETNIŠKE GIMNAZIJE za šolsko leto 2017/2018 1 Na Gimnaziji Velenje izvajamo program

Prikaži več

Številka:

Številka: Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2017 Polni naziv knjižnice: Mestna knjižnica

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani Predstavitveni zbornik študijskega programa za štud. leto 2019/20 UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK

Prikaži več

2. KROG_1SKLML_2015_16

2. KROG_1SKLML_2015_16 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA REZULTATI po odigranem 3. krogu Domači : Gosti Rezultat Kraj Datum Ura Šampion : Interblock 1:2 (1:2) Žalec 15.8.2015 16.00 Maribor : Olimpija Ljubljana 0:4 (0:2) Jarenina 15.8.2015

Prikaži več