POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2009

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2009"

Transkripcija

1 POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 29

2 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 131 Ribnica tel.,fax., 1/ e-naslov: I. PREDSTAVITEV PODJETJA Firma in sedež: Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 A, 131 Ribnica Organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo Matična številka: Davčna številka: SI Transakcijski račun: Telefon, fax: 1/ ; Internetni naslov: E-naslov: komunala.ribnica@siol.net Kapital: Osnovni kapital: , EUR Lastniška struktura na dan : Občina Ribnica 7,73% Občina Sodražica 16,67 Občina Loški Potok 12,6% Osnovna dejavnost družbe: 41. zbiranje, čiščenje Organi družbe v letu 29: Skupščina, ki so jo sestavljajo naslednji člani: 1. Janez Novak predsednik 2. Jože Levstek 3. Blaž Milavec Uprava družbe, ki jo sestavlja direktor Jože Zakrajšek Povprečno število zaposlenih v letu 29 je 17. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah se uvršča JKP Komunala Ribnica d.o.o. med male družbe. Podatki o poslovanju Družba je registrirana za naslednje dejavnosti: Oskrba z toplotno energijo, Čiščenje stavb, Gradnja objektov in delo z objekti, 1

3 Druge pomožne dejavnosti v prometu, Projektiranje in tehnično svetovanje, Tehnično preizkušanje in analiziranje, Storitve javne higiene, Druge storitvene dejavnosti, Pogrebne storitve. Podjetje opravlja na osnovi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica naslednje storitve, kot gospodarske javne službe: 1. OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE Zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov občine Ribnica, Sodražica, Loški Potok; Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav- občini Ribnica, Sodražica; Vzdrževanje zelenic in parkov- občini Ribnica, Sodražica. 2. IZBIRNE JAVNE SLUŽBE Oskrba s toplotno energijo - občini Ribnica, Sodražica; Pogrebne storitve in pokopališka služba občine Ribnica, Sodražica, Loški Potok; Vzdrževanje cest in parkirišč - občini Ribnica, Sodražica. Dejavnosti komunalne oskrbe, ki obsegajo: zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov, kanalizacijo in delovanje čistilnih naprav, daljinsko ogrevanje, pogrebne storitve, ter vzdrževanje cest, zelenic in parkov. Dejavnosti zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov, kanalizacijo in delovanje čistilnih naprav, pogrebne storitve ter vzdrževanje cest v letu 29 se z lastno ceno ne pokrivajo do višine enostavne reprodukcije. II. POROČILO DIREKTORJA DRUŽBE POSLOVANJE PODJETJA JKP Komunala Ribnica d.o.o. je poslovno leto 29 zaključilo z negativnim rezultatom. Celotni prihodki podjetja so znašali ,13 EUR kar je za,59% več kot v letu 28. Celotni stroški in odhodki podjetja so v letu 29 znašali ,21 EUR, kar je za ,2 EUR oz. za 4,88% več kot v letu 28. Podjetje je ustvarilo... Z doseženo ravnijo cen je podjetje v letu 29 v celoti pokrilo vse stroške poslovanja. Podjetje je na dejavnosti zelenic in vzdrževanja cest zabeležilo negativen rezultat, kar pomeni, da bi bilo potrebno cene na teh dejavnostih povišati, saj so že nekaj let na istem nivoju, stroški pa neprestano naraščajo. Na ostalih dejavnostih je bil dosežen pozitiven rezultat poslovanja. 2

4 DEJAVNOSTI KOMUNALE RIBNICE D.O.O. KANALIZACIJA Komunala Ribnica ima v upravljanju dve čistilni napravi, in sicer v občini Ribnica čistilno napravo s 4. enotami in v občini Sodražica čistilno napravo s 65 enotami. Poleg omenjenih čistilnih naprav upravlja podjetje s celotnim sistemom kanalizacijskega omrežja v obeh občinah. Rezultati analiz obeh čistilnih naprav so bili v letu 29 pozitivni. Stroške, ki nastajajo pri odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda, podjetje zaračunava uporabnikom. V letu 29 je bilo očiščeno 258. m 3 odpadnih voda. V letu 29 smo iz ČN Ribnica in Sodražica odpeljali 215 t dehidriranega blata. Slika 1: Dehidracija blata na ČN Ribnica Komunala Ribnica je v letu 29 izvajala s pooblastilom občine Ribnica investicijska dela: v letu 29 se ni izvajala nobena investicija zato se okoljska dajatev prenaša v leto 21 ODPADKI Komunalni odpadki Podjetje odvaža komunalne odpadke iz treh občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok. V vseh občinah pobiramo smeti tedensko. V letu 2 smo vse vasi opremili z malimi kesoni, v velikosti 24 do 9 l. S to posodobitvijo smo dosegli bistveno zmanjšanje bio odpada veje, slama, kar se pozna pri deponiranju komunalnih odpadkov. V letu 29 smo na komunalno deponijo odpeljali ton gospodinjskih odpadkov. Poleg tega odpada smo v zbirnem centru na deponiji zbrali 3,8 ton lesa, 148,66 ton bele tehnike, 11,1 ton sestavljene embalaže, 9,5 ton papirja in kartona, 14,3 ton kovinskih odpadkov, 99,1 ton mešanega komunalnega odpadka, 23,6 ton gum, 57,7 ton salonitnih plošč in 1,3 ton odpadne elektronske opreme. Vse zbrane odpadke smo dali v nadaljnjo predelavo. 3

5 Slika 2 sortirnica Ekološki otoki V občini Ribnica je za gospodinjstva postavljenih 43 ekoloških otokov, v občini Sodražica je postavljenih 12 ekoloških otokov ter v občini Loški Potok 11 ekoloških otokov. V sodelovanju s Papir Servisom in Slopak-om iz Ljubljane skrbimo, da so ekološki otoki redno prazni. Rezultati zbiranje so vzpodbudni, saj smo v letu 29 sprejeli in odpeljali 39,287 ton ločeno zbranih komunalnih odpadkov. ODVOZ LOČ ENO ZBRANIH FRAKCIJ OD JANUARJA 29 DO DECEMBRA 2 PAPIR KARTON PLASTIKA STEKLO JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC SKUPAJ (kg) pap in kart PO OBČINAH RIBNIC A (43) pap in kart SO DRAŽIC A (12) pap in kart LO ŠKI PO TO K (11) pap in kart pap in kart

6 PRIMERJAVA ODVOZA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ V LETU 28 IN 29 (enota kg) PAPIR KARTON PLASTIKA STEKLO JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC SKUPAJ (kg) PROCENT VEČ ZBRANEGA 18,95% 17,59% 33,37% 18,5% PO OBČINAH PAPIR KARTON PLASTIKA STEKLO RIBNICA (43) PROCENT VEČ ZBRANEGA 18,95% 17,59% 33,37% 18,5% SODRAŽICA (12) PROCENT VEČ ZBRANEGA 18,95% 17,59% 33,37% 18,5% LOŠKI POTOK (11) PROCENT VEČ ZBRANEGA 18,95% 17,59% 33,37% 18,5% Nevarni odpadki Da pa bi preprečili odlaganje nevarnih odpadkov na deponijo, smo začeli v letu 25 v sodelovanju s podjetjem Kemis d.o.o. z brezplačnim zbiranjem nevarnih odpadkov s premično zbiralnico. Nevarne odpadke se zbira v okviru akcij dvakrat letno v spomladanskem in jesenskem terminu v občinah Ribnica, Loški potok in Sodražica. Poleg tega se odpadke zbira tudi v zbirnem centru na sedežu JKP Komunala Ribnica, Goriča vas 11a. Slika 3: Akcija pobiranja nevarnih odpadkov 5

7 Odziv prebivalcev na akcijo zbiranja nevarnih odpadkov v letu 29 je bila uspešna, saj smo zbrali v vseh treh občinah kg nevarnih odpadkov. Občina Ribnica Loški potok Sodražica F 15 1 l u F o On ot r esn Barv Aku Moto Zd Pe 5 Jed To 4 o e aže a,lepi Či Ba mulat rna ra sti Al ilna pil Ki k s na la,čr st ter orji olja vil cid k olja a sl e c em nila,.. ila ije a i al in m e bal ij e ik n aža e al t ij e n e c e Datum vi 9.5, , , SKUPAJ El e kt ro n s k a o pr e m a D ru gi o d p a d ki Sp ra y SKU PAJ Udel eže nci Pobrani nevarni odpadki (kg) v Občini Ribnica, Sodražica in Loški Potok UREJANJE NASELJ V občini Ribnica in Sodražica vzdržujemo 224 m 2 cvetličnih gredic s spomladanskim in jesenskim cvetjem, kosimo vse zelene površine, katere so javne in merijo m 2. Slika 4: urejanje cvetličnih gredic 6

8 Poleg urejanja gredic in zelenih površin se izvajajo dela tudi na obrezovanju dreves, čiščenju in grabljenju listja ter v zimskem času kidanje snega v gradu Ribnica, kjer se odvijajo poročne svečanosti. Slika 5: urejanje zelenih površin Po Odloku je Komunala Ribnica d.o.o. zadolžena tudi za čistočo v mestnem naselju Ribnica. V omenjenem naselju čistimo pločnike, mestne ulice, ulične peskolove, praznimo ulične koše in čistimo platoje, kjer stojijo veliki kesoni. Vsakodnevno pometamo avtobusna postajališča in parkirne prostore. V spomladanskem in jesenskem času izvajamo tudi strojno pometanje mestnih ulic, tako da počistimo pesek in vso nastalo nesnago, ki se preko zime nabere na ulicah. Slika 6: čiščenje ulic POGREBNA DEJAVNOST Podjetje ima v registru tudi pogrebno in pokopališko dejavnost. To opravlja v občinah Ribnica, Sodražica in Loški potok, skupaj upravlja z 11 pokopališči Dolenja vas stari in novi del, Hrovača, Sodražica, Hrib-Loški potok, Draga, Sv. Marko, Sv. Gregor, Gora, Trava, Stari kot. Na vseh pokopališčih ureja tudi mrliške vežice in skrbi za letno in zimsko vzdrževanje objektov, zelenic in cvetličnih gredic. 7

9 Slika 7: novi del pokopališča Hrovača Stroške, ki nastajajo pri izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti, pokriva z zaračunavanjem storitev uporabnikom. Stroški vzdrževanja pokopališke in pogrebne dejavnosti so se nam v letu 29 precej zvišali, saj vzdržujemo skoraj vsa pokopališča v vseh treh občinah. To pa pomeni, da so se bistveno zvišali stroški električne energije, stroški vzdrževanja objektov in stroški dela, ki nastanejo pri pogrebni dejavnosti. OGREVANJE Javno Komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. ima v upravljanju dva sistema kotlovnic: Ribnica stanovanjska soseska Knafljev trg s m2 ogrevalne površine, del kotlovnice v Prijateljevem trgu, iz katere se ogreva daljinski sistem Ribnice, kateri pokriva 7.4 m2 in v Sodražici, kjer se ogreva 2 stanovanjska bloka in občinska hiša z gasilnim domom, v izmeri 1.15 m2. Vsi navedeni ogrevalni sistemi so v kurilni sezoni 29 porabili l kurilnega olja. V strukturi cene, katero zaračunavamo uporabnikom, imamo samo stroške kurilnega olja, električne energije, materialne stroške pisarniške dejavnosti in kurjača. Glede na tako oblikovano ceno ne zaračunavamo stroškov vzdrževanja in amortizacije kotlovnic, kar se pozna pri samem vzdrževanju omenjenih objektov. Da pa ne zaračunavamo stroške amortizacije in vzdrževanja, je krivo to, da so objekti v lasti lastnikov stanovanj, kateri ne želijo omenjene objekte prenesti v upravljanje Komunalnemu podjetju. 8

10 Slika 8: kotlovnica Prijateljev trg VZDRŽEVANJE LOKALNIH IN JAVNIH POTI Občina Ribnica in Občina Sodražica sta sprejeli Odlok o vzdrževanju lokalnih in javnih poti. Komunala Ribnica izvaja vzdrževalna letna in zimska dela na lokalnih in javnih poteh v obeh občinah. S to dejavnostjo smo pričeli s 1. oktobrom leta. Prevzeli smo 84 km lokalnih in 111 km javnih poti v občini Ribnica in 25,19 km lokalnih in 24,728 km javnih poti v občini Sodražica. V omenjenem letu smo izvajali letno in zimsko vzdrževanje, to pomeni pluženje, posipanje in odvoz snega iz mestnega naselja Ribnica in Sodražica. Za izvajanje dejavnosti vzdrževanja lokalnih in javnih poti se poslužujemo kooperatnov. Slika 9: vzdrževanje lokalnih in javnih poti V občina Ribnica smo za vzdrževanje lokalnih in javnih poti porabili za zimsko vzdrževanje 14.64,68 EUR z ddv ter za letno ,13 EUR z ddv, v Občini Sodražici pa skupaj 13.85,73 EUR z ddv. 9

11 PLAKATIRANJE V občini Ribnica in Sodražica upravljamo tudi plakatirna mesta, to so kozolčki, ki jih je skupaj 17 in skrbimo za postavitev oziroma obešanje transparentov na lokacijah, kjer je to mogoče. Ob občinskih in državnih praznikih obešamo v mestu Ribnica tudi občinske in državne zastave. Slika 1: kozolček za plakate III. ZAKLJUČEK Zahteve iz določb Zakona o javnem zasebnem partnerstvu (ZJZP) so, da javna podjetja sprejmejo odločitev o preoblikovanju ali nepreoblikovanju v navadno gospodarsko družbo je vsekakor priložnost, da ustanovitelji javnih podjetij razmislijo in dolgoročno presodijo ali sta sedanja organiziranost in sedanji status javnih podjetij najprimernejša. Pri tem odločanju o preoblikovanju javnega podjetja v navadno gospodarsko družbo gre v bistvu za razmišljanje o tem, kakšne bodo posledice (koristi, ugodnosti za lastnike oz. uporabnike za lastnike oz. uporabnike javnih storitev), če se javnemu podjetju odvzame pravico trajnega monopolnega upravljanja dejavnosti GJS in se to pravico s koncesijsko pogodbo podeli navadni gospodarski družbi le za omenjeno časovno obdobje. Ker je naše podjetje v 1% javni lasti, kar pomeni, da tudi v primeru sprejetja sklepa o preoblikovanju v navadno gospodarsko družbo taka gospodarska družba še naprej ostaja v 1 % javni lasti. To pomeni, da imajo javne oblasti še naprej popoln vpliv na vodenje take družbe (imenovanje vodstva, sprejem temeljnih aktov, gospodarskih načrtov itd), razlika je pravzaprav le v tem, da lahko navadna gospodarska družba poleg GJS opravlja še druge dejavnosti in da se bo vodstvo take gospodarske družbe zavedalo, da je s koncesijsko pogodbo dobilo možnost monopolnega izvajanja GJS le za omejen čas in pod pogoji določenimi v koncesijski pogodbi. Težko je presojati ali lahko tako podjetje, ki je organizirano kot navadna gospodarska družba, dosega boljše ekonomske učinke (boljše in cenejše storitve) kot podjetje, ki je imelo status javnega podjetja. Vsekakor bi bilo treba pri tem upoštevati najprej dejstvo, da v primeru navadne gospodarske družbe ne bo omejitev glede opravljanja 1

12 drugih tržnih dejavnosti in da bo v takem primeru mogoče slabe poslovne izide na področju GJS pokrivati z dobički opravljanja tržnih dejavnosti. Prav gotovo bodo lahko na poslovanje take družbe vplivali tudi različni predpisi, ki bodo veljali za javna podjetja (omejitev plač direktorjev in zaposlenih, povračilo stroškov ipd.) ne pa tudi za navadne gospodarske družbe, čeprav bodo v 1 % lasti občine. Kakšne razlike v stroških in prihodkih bo mogoče dosegati zaradi tega pa je danes težko ocenjevati. S tem v zvezi naj omenim, da bo treba v primeru preoblikovanja javnega podjetja v navadno gospodarsko družbo razčistiti tudi vprašanje, ali se bo tako navadno gospodarsko družbo po predpisih o javnih naročilih, ki se ne sklicujejo na atribut»javno podjetje«, štelo za javnega naročnika ali ne. Strateške usmeritve podjetja so: A. Primerljivost in konkurenčnost izvajanja kvalitete javnih storitev v ožjem in širšem prostoru z ambicijo biti boljši v okviru možnosti, prednosti ter specifičnosti in zahtevnosti okolja. B. Osveščanje prebivalstva o pomenu dobrega izvajanja javnih služb in vplivih na okolje zaradi vpliva uporabnika pri tem. C. Dvig družbenega ugleda in razpoznavnost podjetja in poklicev, ki se opravljajo znotraj podjetja. D. Prepoznavnost podjetja v lokalnem (občine), ožjem (regija) in širšem (država) okolju. E. Zagotavljanje vplivov pri sprejemanju zakonodaje na lokalnem in državnem nivoju. F. Zagotavljanje ustreznosti plačil za kakovostno opravljene storitve in dela zaposlenih v podjetju G. Zagotavljanje pogojev za delo podjetja in zaposlenih H. Učinkovita notranja organiziranost podjetja in preglednost poslovanja Da bo podjetje sposobno zadovoljevati lastnike in svoje uporabnike storitev kakovostno in primerljivo ali boljše kot izvajalci, ki v Sloveniji te komunalne storitve izvajajo, ima podjetje postavljene tudi ključne cilje kot so: (1) povečanje dostopa do omrežja javnih storitev, (2) stalno izboljševanje organiziranosti delovanja podjetja, (3) zniževanje stroškov poslovanja in (4) prenos znanja in novih tehnologij. Za uresničitev teh bodo potrebna nadaljnja vlaganja v obnovo in posodobitev sistemov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod in ravnanja z odpadki. Pred podjetjem pa je še vrsta zahtevnih projektov, kot so priprava na nove zakonske zahteve, kakovostna oskrba uporabnikov z vsemi dobrinami, zagotavljanje kontinuirane dejavnosti, uvedba novih tehnologij in zahtev za čiščenje in odvajanje odpadnih voda, tehnološki razvoj čistilnih naprav in izgradnja infrastrukture v naseljih, ki je še nima učenje ter rast s strokovnim usposabljanjem kadrov. Z vsemi temi nalogami mora biti prežeta razvojna misel podjetja, v ospredju katere je zadovoljen uporabnik storitev kot tudi delavec podjetja. Z načrtovanjem finančnih in denarnih tokov, ki vplivajo na povečanje prihodkov, obvladovanje stroškov in produktivnosti podjetja lahko uspešno zasledujemo finančne cilje, vendar podjetju, ki izvaja gospodarsko javno službo (GJS), 11

13 dobičkonosnost (pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb) ni na prvem mestu, zato je primernejša strateška usmeritev finančna stabilnost podjetja in poslovanje v okviru pokrivanja stroškov. S finančnega vidika je za podjetje primernejša učinkovita izraba notranjih sredstev (vozil, strojev, ) s tem pa je povezano tudi zniževanje stroškov ob enakem obsegu in enaki kakovosti opravljenih del. Podjetje pa mora zasledovati tudi cilje kot so zagotavljati optimalno kratkoročno ter dolgoročno plačilno sposobnost, dolgoročno kapitalsko ustreznost ter zmanjšati tveganja v poslovanju. S hitrim razvojem informacijske tehnologije za podporo pri poslovanju, pa le finančna poročila ne bodo več zadoščala za obvladovanje poslovanja kot tudi ne vodstvu pri vedno hitrejšemu načinu odločanja. Finančni kazalci nam kažejo le v kolikšni meri je podjetje v preteklem obdobju dosegalo zastavljene finančne cilje, kar pa za spremljanje sedanjosti in predvidevanje prihodnosti ne zadostuje več. Zato v podjetju iščemo nove rešitve, ki bi omogočale lažje spremljanje z informacijami podprtih odločitev, poleg materialnih sredstev, pa bi se kvalitetno izrabljale tudi nematerialne zmogljivosti. V času informacijske dobe to podjetja dosegajo uspeh predvsem (a) z vlaganjem v znanje oz. intelektualno premoženje in (b) z njegovim učinkovitim upravljanjem. Z učenjem in rastjo podjetja je povezano zadovoljstvo zaposlenih, izboljša se njihova produktivnost, ohranja in izboljšuje se zaposlitvena struktura. Vodstvo mora skrbeti za transparentnost dela, da le primerno usposobljeni delavci opravljajo naloge, ki morajo biti tudi ustrezno delegirane, da v sodelovanju s sodelavci vzpostavi notranjo in zunanjo komunikacijo ter ustvarja ugodne delovne pogoje (delovni prostori, procesna oprema, ). Zelo pomembna naloga vodstva pa je tudi, da pomaga zaposlenim spoznati zvezo med njihovimi motivi in zahtevami dela. Podjetje pa bo v skladu z zakonodajo in postavljenimi nalogami s strani občin kot ustanoviteljic izvajalo strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju GJS, ki se nanašajo zlasti na razvoj, načrtovanje in pospeševanje GJS ter investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje GJS. V podjetju nameravamo nadgraditi strateško načrtovanje in ustvarjalno snovanje politike organizacije predvsem z uvajanjem naslednjih metod in tehnik: A. S področja inoviranja 1. Uravnotežen sistem finančnih in nefinančnih kazalnikov kot strateški vodstveni pristop, ki poslanstvo in strategijo podjetja spreminja v cilje Sistem ohrani finančne kazalnike, ki so koristni pri povzemanju lahko merljivih ekonomskih posledic že sprejetih ukrepov. Te pa je potrebno skupaj z nefinančnimi kazalniki vključiti v uravnotežen sistem. Sistem kazalnikov bi moral temeljiti na strategiji dolgoročnih ciljev povezanih v zaporedje ukrepov, ki jih je potrebno sprejeti tako na področju finančnih procesov, kot tudi poslovanja s strankami, notranjih procesov in zaposlenih. Vsak kazalnik, izbran v sistem, mora biti člen verige vzorčno-posledičnih razmerij, ki se konča s finančnimi cilji, ki so za podjetje strateška usmeritev. Skupaj bi se uporabljali v poročilih uprave in v komunikaciji s Skupščino podjetja. Kot kažejo raziskave je razdrobljenost občinskih javnih služb v Sloveniji posebno vprašanje. Lokalne javne službe pogosto pokrivajo premajhna območja, da bi lahko bile gospodarsko učinkovite in strokovno usposobljene za vse zahtevnejše naloge na tem področju. S postopnim vključevanjem sedanjih izvajalcev občinskih 12

14 javnih služb v večje organizacijske enote na regijski ravni, bi bile tako ustvarjene tudi razmere za uvajanje sistema ISO 141 v delovno okolje. 2. Učenje in rast 3. Finančna stabilnost podjetja kot strategija dolgoročnih finančnih ciljev B. S področja proizvajanja in izvajanja 1. Vključevanje podjetja v večje organizacijske enote na regijski ravni Glede nekaterih izkušnje lastnikov javnih podjetij, v bližnji prihodnosti ni mogoče pričakovati, da bo prihajalo do organizacijskih oblik združevanja, bo pa prihajalo do večjega sodelovanja med podjetij. 2. Podjetje bo lahko uspešno tudi s tem, da bo organizacijsko podobno ali primerljivo organizirano kot prihajajoča konkurenca in bo hkrati izkoristilo vse prednosti, ki jih prinaša organizacijska oblika malega podjetja. 3. Zagotavljanje visoke ravni kakovosti, varnosti in varstva okolja tako zaposlenim kot uporabnikom storitev. 4. Uvajanje principov sistema ISO 141 v podjetju. 5. Priprava programa razvoja podjetja po osnovnih dejavnostih, ki jih javno podjetje opravlja danes ali jih bo v bodoče opravljalo Načeloma bi moralo podjetje ostati odprto za vse naloge, ki mu jih poverijo Občine in s tem tudi za morebitne nove dejavnosti. Podjetje bi moralo biti dimenzionirano predvsem za opravljanje svojih osnovnih dejavnosti - opravljanja dejavnosti s področja javnih služb. Na trgu pa bi moralo podjetje nastopiti v takem obsegu, da se oprema, ki jo podjetje mora imeti za opravljanje svojih osnovnih de-javnosti, kolikor se da racionalno uporablja in izkorišča. Država v zakonskih predpisih določa, katere dejavnosti sodijo v pojem gospodarske javne službe (ter opredelitev obsega in vsebine v področnih zakonih) in tudi pogoje za njeno izvajanje (določanje cen, tarif, standardov, normativov). Na podlagi navedenega občine s svojimi občinskimi akti (odloki) predpišejo način opravljanja GJS tako, da je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov. Za posamezno GJS določi organizacijsko in prostorsko zasnovo po vrstah in številu izvajalcev, vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev, pogoje za izvajanje in uporabo javnih dobrin, pravice in obveznosti uporabnikov, vire financiranja GJS in način njihovega oblikovanja, vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvaja-nje GJS, ter druge elemente, ki so potrebni za opravljanje in razvoj GJS. GJS se financirajo s ceno javnih dobrin iz proračunskih sredstev in iz drugih virov. Občine v svojih odlokih predpišejo tudi obvezno uporabo in plačilo komunalnih storitev in proizvodov, in v skladu z zakonodajo določijo obvezen prispevek uporabnikov komunalnih storitev za izgradnjo komunalnih objektov in naprav. Občine kot ustanoviteljice javnega podjetja določijo tudi posebne pogoje za izvajanje, zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, odločajo o cenah oz. tarifah za uporabo in izvajanje storitev, sprejemajo letno poročilo, obračune in zaključni račun podjetja, imenujejo in razrešujejo direktorja javnega podjetja in pri tem uporabljajo notranje pravne akte (občinski odloki, statut občine, statut podjetja) in predpise, ki urejajo položaj javnih podjetij in gospodarskih družb. S svojimi pristojnostmi občine kot ustanoviteljice izvršuje nekatere povsem neposredne pristojnosti kot so kadrovske, finančne, programske ter pristojnosti nadzora. C. S področja trženja in menjavanja 1. Merjenje zadovoljstva strank in kakovosti izvajanja storitev. 13

15 2. Zagotavljanje pravic potrošnikov in uporabnikov. 3. Promocija javnih služb varstva okolja ter aktivno sodelovanje podjetja z javnostjo. Glede na to, da ima komunalno podjetje izrazit monopolni položaj, tržni mehanizem ponudbe in povpraševanja na področju cen komunalnih storitev, ne more odigrati takšne vloge kot pri drugih gospodarstvih, pri katerih se to uravnava spričo množice samostojnih in pravnih gospodarskih subjektov. In drugič, komunalne storitve so dejavnosti družbenega pomena, zato podjetje nasproti porabnikom storitev svojega monopola ne more in ne sme izrabljati. Posledica tega je tudi dejstvo, da so cene komunalnih storitev določene, tarifirane. Sistem nadzora nad cenami storitev GJS v Sloveniji, pa je posledica številnih političnih odločitev, ki so sledile predvsem cilju zniževanja inflacije, zato je bila pomembna iznajdljivost občin in izvajalcev javnih storitev pri oblikovanju tarifnih sistemov. V komunalnem gospodarstvu se praviloma ne proizvaja»na zalogo«zato mora podjetje tekoče prilagajati potrebam in porabi. Pri tem je potrebno poleg dejanskih standardnih potreb upoštevati tudi potencialne za primer preračunavanja npr. zmogljivosti čistilnih naprav. Torej zagotavljanje komunalnih storitev v takšnem obsegu, da je možno obvladovati tudi predvidljive potencialne potrebe. Dobiček v izvajanju teh dejavnosti sicer ni izključen, vendar to ni namen, zaradi katerega se opravljajo gospodarske dejavnosti, ki sodijo v okvir GJS, saj so te dejavnosti pogoj za delovanje preostalega dela gospodarstva oz. za gospodarski razvoj. Z opisom posameznih dejavnosti smo prikazali delovanje Javnega Komunalnega podjetja KOMUNALA Ribnica d.o.o. v letu 28. Poročilo dopolnjujemo še s finančnim poročilom o uspehu posameznih dejavnosti. Lep pozdrav! Ribnica, Direktor: Jože Zakrajšek i.g. 14

letno poročilo o delu doc

letno poročilo o delu doc POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2005 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več

POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 13

POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 13 POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več

Pozdravljeni ga

Pozdravljeni ga POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2008 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK V LETU 2018 z veljavnostjo 1. 1.

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

LETNO POROČILO 2008

LETNO POROČILO 2008 avtorja] PREDSTAVITEV POSLOVANJA V LETU 2016 Marec 2017 1 ZNAČILNOSTI POSLOVANJA V LETU 2016 Področje cen izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti od leta

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik Številka: 354-56/2018 Hrastnik, 18. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK ZADEVA: Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 21. 1. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Sklep o sprejetju Strategije

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Javno komunalno podjetje

Javno komunalno podjetje Goriča vas, marec 2016 LETNO POROČILO 2015 KAZALO Poročilo direktorja...1 Poročilo o delu...3 Računovodsko poročilo...32 Poročilo direktorja Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. opravlja osnovno

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc ENERGETSKA IZKAZNICA KAKO SE NANJO PRIPRAVIMO Izkaznica na podlagi izmerjene rabe energije Energetske izkaznice za javne stavbe bodo predvidoma temeljile na izmerjeni rabi energije za delovanje stavbe.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

1

1 JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE V OBČINI SEVNICA - POGREBNA DEJAVNOST- - 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA - SEVNICA, marec 2019 KAZALO VSEBINE 1.

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Microsoft Word - FREM-2010-prispevek-obratna-sredstva-oktober-2008

Microsoft Word - FREM-2010-prispevek-obratna-sredstva-oktober-2008 NAČRTOVANJE UREJENOSTI ORGANIZACIJE Mirko Jenko mirko.jenko@t-2.net 1. Povzetek Prispevek je poslovni projekt iz prakse, s katerim želimo prenoviti organizacijski ustroj organizacije in spremljanje stroškov.

Prikaži več

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx

IJZ METKA - seznam pogodb in izplačil.xlsx Seznam pogodb 1. Javna naročila Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost Pogodba o dobavi pisarniškega materiala Pogodba o dobavi pogrebnega materiala 14.03.2014 BIROPRODAJA d.o.o.,

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012,

Prikaži več

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O.

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O. POVZETEK POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2012 ČRNOMELJ 2012 KAZALO 1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVALNE HIŠE LUIČ D.O.O 2. PREDSTAVITEV DRUŽBE 3. ZAVAROVANJA 4. DEJAVNOSTI 5. POROČILO O POSLOVANJU ZA POSLOVNO LETO

Prikaži več

Javno komunalno podjetje

Javno komunalno podjetje Goriča vas, marec 2016 LETNO POROČILO 2015 KAZALO Poročilo direktorja...1 Poročilo o delu...3 Računovodsko poročilo...32 Poročilo direktorja Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. opravlja osnovno

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VRANSKO URE IN OVE Franc Sušnik Piran, oktober 2012 Lokacija Občina Vransko Prebivalcev 2.614 Površina 53,3 km 2 Zelo aktivni pri osveščanju varovanja okolja, Osnovna šola Vransko vključena v sistem Eko

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: 354-0008/2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, 25. 2. 2019 Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

sporazum CEROZ_osnutek

sporazum CEROZ_osnutek 1 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič, OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Javno komunalno podjetje

Javno komunalno podjetje Goriča vas, marec 2018 LETNO POROČILO 2017 KAZALO Poročilo direktorja...1 Poročilo o delu...3 Računovodsko poročilo...41 Poročilo direktorja Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. opravlja osnovno

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

Microsoft Word - Wcycle-pogodba o medsebojnih pravicah ustanoviteljev_konēni

Microsoft Word - Wcycle-pogodba o medsebojnih pravicah ustanoviteljev_konÄ“ni POGODBA O MEDSEBOJNIH PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV ZAVODA INŠTITUT WCYCLE MARIBOR PRI IZVAJANJU PROJEKTA WCYCLE MARIBOR 1 SKUPNI INTERES USTANOVITELJEV Predmetna pogodba se sklepa

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 201 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2 016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 201 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več

Javno komunalno podjetje

Javno komunalno podjetje O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA IN ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČINE SODRAŽICA Goriča vas, marec 2019 1. Opis javne službe čiščenja in odvajanja

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

1

1 1 KAZALO Kazalo 2 Ogled Toplarne Moste 3 Zgodovina 3 Splošno 4 O tovarni 5 Okolje 6 2 Ogled Toplarne Moste V ponedeljek ob 9.20 uri smo se dijaki in profesorji zbrali pred šolo ter se nato odpeljali do

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLUŽBE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina  - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

(Microsoft Word - Strategija upravljanja kapitalskih nalo\236b Ob\350ine Ajdov\232\350ina.doc)

(Microsoft Word - Strategija upravljanja kapitalskih nalo\236b Ob\350ine Ajdov\232\350ina.doc) Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 19.6.2017 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Sklep o sprejetju Strategije upravljanja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo 2016-2017 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV Elaborat o oblikovanju cen za javno službo je

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Predlog sprememb»spremembe tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Križevci«PRAVNA PODLAGA: - Zakon

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Slovenski

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS 94-2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 25. člena Zakona o gospodarskih

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014

2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014 2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014 2 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. Vsebina 1 Splošno.... 3 2 Predstavitev podjetja Kocerod d.o.o... 4 3 Vhodne količine

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več