VARNOSTNI LIST 1.2. POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE UPORABE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VARNOSTNI LIST 1.2. POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE UPORABE"

Transkripcija

1 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. IDENTIFIKATOR IZDELKA Trgovsko ime KAZELIT POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE UPORABE Pomembne identificirane uporabe Lepilo za industrijsko uporabo. Odsvetovane uporabe chemius.net/0bc PODROBNOSTI O DOBAVITELJU VARNOSTNEGA LISTA Dobavitelj MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana Naslov: Partizanska c. 78 Sežana, Slovenija Tel.: Faks: lilijana.kocjan@mitol.si Kontaktna oseba za varnostni list: Lilijana Kocjan Žorž 1.4. TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NUJNE PRIMERE V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje 112 Telefonska številka dobavitelja za klic v sili (8:0016:00) ODDELEK 2. DOLOČITEV NEVARNOSTI 2.1 RAZVRSTITEV SNOVI ALI ZMESI Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) V skladu s predpisi proizvod ni razvrščen kot nevaren. 2.2 ELEMENTI ETIKETE Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP] EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo Vsebuje: Posebna opozorila Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane DRUGE NEVARNOSTI ODDELEK 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH Opis izdelka Lepilo na osnovi polimerov in kazeina. KAZELIT 8340 Stran 1 od 11 nadaljevanje na naslednji strani...

2 3.1. SNOVI Za zmesi glej ZMESI Naziv dinatrijev tetraborat dekahidrat [SVHC] CAS EC Indeks cinkov hidroksid karbonat % Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP) Posebne mejne koncentracije <8,5 Repr. 1B; H360FD Repr. 1B; H360FD: C 8,5 % 0,11 brez razvrstitve Registracijska št. REACH Opombe za sestavine: SVHC Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost. ODDELEK 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ 4.1. OPIS UKREPOV ZA PRVO POMOČ Splošne opombe Pred začetkom nudenja prve pomoči poskrbeti za osebno zaščito. Po vdihavanju Ponesrečenca prenesite na svež zrak zapustiti onesnaženo območje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč. Po stiku s kožo Onesnažena oblačila in obutev odstraniti. Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom, izprati z obilico vode. V primeru draženja se posvetujemo z zdravnikom. Poiskati zdravniško pomoč. Po stiku z očmi Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoče vode. V primeru draženja, poiskati zdravniško pomoč. Po zaužitju Usta temeljito sprati z vodo. Sprati ustno votlino in popiti obilo vode (samo, če je oseba pri zavesti). Ne izzvati bruhanja! V dvomu ali pri pojavu simptomov je potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo NAJPOMEMBNEJŠI SIMPTOMI IN UČINKI, AKUTNI IN ZAPOZNELI Vdihavanje V stiku s kožo V stiku z očmi Zaužitje 4.3. NAVEDBA KAKRŠNE KOLI TAKOJŠNJE MEDICINSKE OSKRBE IN POSEBNEGA ZDRAVLJENJA KAZELIT 8340 Stran 2 od 11 nadaljevanje na naslednji strani...

3 ODDELEK 5. PROTIPOŽARNI UKREPI 5.1. SREDSTVA ZA GAŠENJE Ustrezna sredstva za gašenje Ogljikov dioksid (CO 2). Pena. Gasilni prah. Voda. Sredstva za gašenje izbrati glede na trenutne razmere in okoliščine. Neustrezna sredstva za gašenje 5.2. POSEBNE NEVARNOSTI V ZVEZI S SNOVJO ALI ZMESJO Nevarni proizvodi izgorevanja Amonijak. Ogljikovi oksidi (CO X) NASVET ZA GASILCE Zaščitni ukrepi Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju. V primeru požara nemudoma omejiti območje in evakuirati vse osebe, ki se nahajajo v bližini. Varovalna oprema Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014), čelada (SIST EN 443:2008), zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012), rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006). ODDELEK 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 6.1. OSEBNI VARNOSTNI UKREPI, ZAŠČITNA OPREMA IN POSTOPKI V SILI Za neizučeno osebje Zaščitna oprema Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8). Postopki v sili Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Evakuirati osebe na varno Za reševalce 6.2. OKOLJEVARSTVENI UKREPI Če je varno, ustaviti iztekanje. Preprečite iztekanje snovi v odtoke/kanalizacijo in/ali vode, v nerazredčenem stanju. V primeru izpusta v okolje obvestiti Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (112) METODE IN MATERIALI ZA ZADRŽEVANJE IN ČIŠČENJE Za zadrževanje Za čiščenje Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi (glej oddelek 13) Druge informacije Glejte oddelek 1 za ukrepe v nujnih primerih in oddelek 13 za odstranjevanje odpadka. Glej oddelek 7: Varno rokovanje. KAZELIT 8340 Stran 3 od 11 nadaljevanje na naslednji strani...

4 6.4. SKLICEVANJE NA DRUGE ODDELKE Glej tudi oddelka 8 in 13. ODDELEK 7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 7.1. VARNOSTNI UKREPI ZA VARNO RAVNANJE Zaščitni ukrepi Ukrepi za preprečevanja požara Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu Ukrepi za varstvo okolja Nasveti o splošni higieni dela Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8. Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Pred vstopom v jedilnico odstraniti kontaminirana oblačila in varovalno/zaščitno opremo POGOJI ZA VARNO SKLADIŠČENJE, VKLJUČNO Z NEZDRUŽLJIVOSTJO Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti v hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Hraniti zaščiteno pred viri toplote in zmrzaljo. Zaščititi pred direktnimi sončnimi žarki Embalažni materiali Zahteve za skladiščne prostore in posode Hraniti v originalni embalaži Skladiščni razred Razred skladiščenja: Dodatne informacije o pogojih skladiščenja 7.3. POSEBNE KONČNE UPORABE Priporočila Posebne rešitve za panogo industrije ODDELEK 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 8.1. PARAMETRI NADZORA Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu Informacije o postopkih spremljanja SIST EN 482:2012+A1:2016 Izpostavljenost na delovnem mestu Splošne zahteve za izvajanje meritev kemičnih agensov. SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih agensov Strategija preskušanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost (vključno s popravkom AC) DNEL/DMEL vrednosti KAZELIT 8340 Stran 4 od 11 nadaljevanje na naslednji strani...

5 DNEL/DMEL vrednosti PNEC vrednosti 8.2. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI Ustrezen tehničnotehnološki nadzor Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami Skrbeti za osebno higieno umivati roke pred odmorom in po končanem delu. Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti Zagotoviti naprave za izpiranje oči in vodne prhe Osebna zaščitna oprema Zaščita oči in obraza Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (SIST EN 166:2002). Zaščita rok Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 3741:2017/A1:2018). Uporabiti zaščitne rokavice, ki so odporne na izdelek. Izbira materiala rokavic je odvisna od časa penetracije, stopnje propustnosti in uničenja rokavic. Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temveč tudi od drugih kriterijev kakovosti, ki se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca. Čas penetracije določi proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je potrebno upoštevati. Proizvod je zmes različnih snovi, zato se obstojnosti rokavic ne more določiti vnaprej in jo je potrebno preveriti pred uporabo. Ustrezni materiali material debelina čas prebojnosti Opombe PVC PE Zaščita kože Pri normalni uporabi ni potrebna. Zaščita dihal Pri normalni uporabi ni potrebna. Toplotna nevarnost Nadzor izpostavljenosti okolja ODDELEK 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 9.1. PODATKI O OSNOVNIH FIZIKALNIH IN KEMIJSKIH LASTNOSTIH Agregatno stanje: tekoče Barva: rumena Vonj: značilen prag zaznavnosti vonja: Ni določen Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje KAZELIT 8340 Stran 5 od 11 nadaljevanje na naslednji strani...

6 Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje ph 7,8 8,8 Tališče/ledišče Ni določen Začetno vrelišče in območje vrelišča > 100 C Plamenišče > 100 C Hitrost izparevanja se ne uporablja Vnetljivost (trdno, plinasto) > 300 C (Ni vnetljivo.) Eksplozijske meje Se ne uporablja Parni tlak Se ne uporablja Relativna gostota par/hlapov Se ne uporablja Relativna gostota Gostota: 0,99 1,05 g/cm3 Topnost (z navedbo topila) voda: popolnoma topno Porazdelitveni koeficient Temperatura samovžiga Temperatura razpadanja Se ne uporablja Viskoznost dinamična: mpas (Brookfield 7/20/25) Eksplozivne lastnosti Proizvod ni eksploziven. Oksidativne lastnosti Ni oksidativno DRUGI PODATKI Opombe: ODDELEK 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST REAKTIVNOST Stabilen pri priporočenih pogojih transportiranja in skladiščenja KEMIJSKA STABILNOST Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za delo/ravnanje/skladiščenje (glej Oddelek 7) MOŽNOST POTEKA NEVARNIH REAKCIJ Reagira z močnimi kislinami. Reagira z močnimi oksidanti POGOJI, KI SE JIM JE TREBA IZOGNITI Zmrzal. Ne izpostavljati temperaturam višjim od 40 C NEZDRUŽLJIVI MATERIALI NEVARNI PRODUKTI RAZGRADNJE Endotermni razpad z nastankom amoniaka. ODDELEK 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI PODATKI O TOKSIKOLOŠKIH UČINKIH (a) Akutna strupenost (b) Jedkost za kožo/draženje kože KAZELIT 8340 Stran 6 od 11 nadaljevanje na naslednji strani...

7 (b) Jedkost za kožo/draženje kože (c) Resne okvare oči/draženje (d) Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost kože Dodatne informacije: (e) Mutagenost (za zarodne celice) (f) Rakotvornost (g) Strupenost za razmnoževanje Povzetek ocene lastnosti CMR (h) STOT enkratna izpostavljenost (i) STOT ponavljajoča se izpostavljenost (j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije) ODDELEK 12. EKOLOŠKI PODATKI STRUPENOST Akutna (kratkotrajna) strupenost Kronična (dolgotrajna) strupenost Dodatne informacije OBSTOJNOST IN RAZGRADLJIVOST Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odstranjevanje Biorazgradljivost Dodatne informacije ZMOŽNOST KOPIČENJA V ORGANIZMIH Porazdelitveni koeficient Biokoncentracijski faktor (BCF) Dodatne informacije KAZELIT 8340 Stran 7 od 11 nadaljevanje na naslednji strani...

8 Dodatne informacije MOBILNOST V TLEH Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja Površinska napetost Absorpcija/desorpcija Dodatne informacije REZULTATI OCENE PBT IN VPVB DRUGI ŠKODLJIVI UČINKI DODATNE INFORMACIJE Za proizvod Kategorija ogrožanja vode (WGK): 1 (lastna uvrstitev); rahlo ogroža vodo. ODDELEK 13. ODSTRANJEVANJE METODE RAVNANJA Z ODPADKI Odstranjevanje izdelkov/embalaže Odstranjevanje ostankov produkta Odstranite v skladu z veljavnimi predpisi o odstranjevanju nenevarnih odpadkov. Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW) odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso zajete v vodne odpadne raztopine lepil in tesnilnih mas, ki niso zajeti v Embalaže Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu prevzemniku odpadne embalaže ali predati v zbirne centre družb za ravnanje z odpadno embalažo pod klasifikacijsko št. za odpadno embalažo. Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo. Posode se morajo reciklirati v skladu z nacionalno zakonodajo in okoljskimi predpisi. Številke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW) Embalaža vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki Odpadne vode, ki vsebujejo pripravek, morajo biti pred izpustom v kanalizacijo (soglasje pooblaščene organizacije) predhodno obdelane. Primerni postopki za obdelavo odpadnih vod so ultafiltracija, koagulacija ali flokulacija. Šifra odpadka, odpadne vode, ki vsebuje ta pripravek, je Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak Ostanek po flokulaciji in filtraciji (filterna pogača) se v soglasju s pooblaščeno organizacijo lahko odlaga na odlagališču industrijskih odpadkov ali sežge v ustrezni sežigalnici odpadkov Druga priporočila za odstranjevanje ODDELEK 14. PODATKI O PREVOZU KAZELIT 8340 Stran 8 od 11 nadaljevanje na naslednji strani...

9 14.1. ŠTEVILKA ZN PRAVILNO ODPREMNO IME ZN ADR, RID, IMDG, ADN, IATA: Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga RAZREDI NEVARNOSTI PREVOZA SKUPINA EMBALAŽE NEVARNOSTI ZA OKOLJE NE POSEBNI PREVIDNOSTNI UKREPI ZA UPORABNIKA PREVOZ V RAZSUTEM STANJU V SKLADU S PRILOGO II K MARPOL IN KODEKSOM IBC ODDELEK 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI PREDPISI/ZAKONODAJA O ZDRAVJU, VARNOSTI IN OKOLJU, SPECIFIČNI ZA SNOV ALI ZMES Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) št. 830/2015) s spremembami in dopolnitvami Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 s spremembami in dopolnitvami Zakon o kemikalijah /ZKem/ Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 popr., 35/17, 60/18 in 68/18) Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/ Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 ZVZD1, 38/15 in 78/18) Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18) Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / , z vsemi spremembami in dopolnitvami) Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS št. 43/2011) Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS) OCENA KEMIJSKE VARNOSTI Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti. ODDELEK 16. DRUGI PODATKI Spremembe varnostnega lista Okrajšave in kratice KAZELIT 8340 Stran 9 od 11 nadaljevanje na naslednji strani...

10 Okrajšave in kratice ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh ADR = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti ATE = Ocena akutne strupenosti BCF = Biokoncentracijski faktor CAS = Karakteristična številka že odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service CEN = Evropski odbor za standardizacijo CLP = Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008 CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnoževanje CSA = Ocena kemijske varnosti CSR = Poročilo o kemijski varnosti DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom DNEL = Izpeljana raven brez učinka DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS ECHA = Evropska agencija za kemikalije EINECS = Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu ELINCS = Evropski seznam novih snovi EN = Evropski standard EQS = Okoljski standard kakovosti ES = Evropska skupnost EU = Evropska unija EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW glejte v nadaljevanju) GES = Splošni scenarij izpostavljenosti GHS = Globalno usklajeni sistem IATA = Mednarodno združenje letalskih prevoznikov ICAOTI = Tehnična navodila za varen zračni prevoz nevarnega blaga IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah IUPAC = Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek) LoW = Seznam odpadkov (glejte OC = Delovni pogoji OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu OR = Edini zastopnik OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene PEC = Predvidena koncentracija z učinkom PNEC = Predvidena(ne) koncentracija(je) brez učinka PPE = Osebna zaščitna oprema R in O = Razvrščanje in označevanje REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) št. 1907/2006 RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici RIP = Izvedbeni projekt REACH RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja SCBA = Zaprti dihalni aparat SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh STOT = Specifična strupenost za ciljne organe SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost Številka EC = Številka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS) TT = Telesna teža UL = Uradni list VL = Varnostni list vpvb = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih Viri varnostnega lista Seznam ustreznih H stavkov H360FD Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku. KAZELIT 8340 Stran 10 od 11 nadaljevanje na naslednji strani...

11 Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju, v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah. KAZELIT 8340 Stran 11 od 11

MEKOL.pdf

MEKOL.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. IDENTIFIKATOR IZDELKA Trgovsko ime MEKOL 1.2. POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE UPORABE Pomembne identificirane

Prikaži več

MEKOL 1001_P.pdf

MEKOL 1001_P.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. IDENTIFIKATOR IZDELKA Trgovsko ime MEKOL 1001/P 1.2. POMEMBNE IDENTIFICIRANE UPORABE SNOVI ALI ZMESI IN ODSVETOVANE UPORABE Pomembne identificirane

Prikaži več

MQ LANENO OLJE.pdf

MQ LANENO OLJE.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime Kemijsko ime Olje iz lanenega semena (CAS: 8001261, EC: 2322786) REACH Registracijska številka chemius.net/cqs75

Prikaži več

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc

Microsoft Word - Down Wash Direct 1K SDS SVN DRAFT.doc Varnostni List DOWN WASH DIRECT ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: DOWN WASH DIRECT Koda izdelka: 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Lavanda Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Lavanda. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc

Microsoft Word - Softshell Proof _Wash-In_ 45 SDS SLV V2.doc Varnostni List SOFTSHELL PROOF (Wash-In) ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: SOFTSHELL PROOF (Wash-In) Koda izdelka: 45 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

SANITEC - CREMA DI SAPONE.pdf

SANITEC - CREMA DI SAPONE.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime SANITEC CREMA DI SAPONE Šifra [1020, 1021, 1012, 1052] chemius.net/suu51 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : V001.2 predelano dne: 04.0 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Pattex Parket Acryl Češnja / Svetla Bukev Stran 1 od 7 Št.VLN; : 291180 V001.2 predelano dne: 04.08.2014 Datum tiskanja: 07.05.2015 ODDELEK 1: Identifikacija

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Tophybrid Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Koda: 479842 BELINKA TOPHYBRID 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST MEGLIO WC DEO Bouquet Varnostni list 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: MEGLIO WC DEO Bouquet. 1.2. Podatki o dobavitelju: ARONA TRGOVINA

Prikaži več

Gorilla Super Glue.pdf

Gorilla Super Glue.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba Lepilo za les, večino

Prikaži več

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc

Microsoft Word - Megamax tekoèi det za roèno pom posode, VL, ver 5, sept.2017.doc VARNOSTNI LIST Stran: 1 / 7 Datum izdaje: julij 2013 Datum revidirane izdaje: sept.2017 Verzija: 05 MEGAMAX detergent za ročno pomivanje posode ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006 Trgovsko ime: POLYTHERM Datum izdelave: Datum spremembe: Izdaja: 1 1 ODDELEK 1. IDENTIFIK 1 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikacija snovi ali pripravka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe PREMAZ ZA TLA 1.3 Podatki o proizvajalcu

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident

VARNOSTNI LIST DEXAL DEODORANTE PER LAVASTOVIGLIE Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Ident Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Dišava za pomivalni stroj z vonjem

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka OLMAPLEX EP 2 Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Koda izdelka 123 VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc

Microsoft Word - Conditioner for Leather 86 SDS SVN V2.doc Varnostni List BALZAM ZA USNJE ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka: BALZAM ZA USNJE Koda izdelka: 86 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK

magnezijev sulfat Varnostni list v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Datum izdaje: Datum obdelave: Verzija: 4.00 ODDELEK Datum izdaje: 28.7.2016 Datum obdelave: 28.7.2016 Verzija: 4.00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime : ESTA Kieserit M ESTA Kieserit fine ESTA

Prikaži več

VARNOSNI LIST

VARNOSNI LIST Ime izdelka Belinka Interier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: BELINKA INTERIER 1.2 Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane

Prikaži več

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 KOMPOTELA VG SE ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka VARNOSTNI LIST po 1907/2006/ES, Člen 31 Ime izdelka - KOMPOTELA VG 6. - KOMPOTELA VG 68. - KOMPOTELA VG 100.

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka: Dodatek za injekcijsko maso. INJEKTIN F3 Proizvajalec: TKK Proizvodnja

Prikaži več

report.pdf

report.pdf Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 15.07.2015 Datum

Prikaži več

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_

Microsoft Word - VL_piccomat_(SLO)_ Stran:1/6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Trgovsko ime: Šifra izdelka: PICCOMAT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

_ISTILO ZA STEKLA.pdf

_ISTILO ZA STEKLA.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime ČISTILO ZA STEKLA Sinonimi K2 PERFECT CLAREN 22C chemius.net/ii35f 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

1

1 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka GRAISSE ALIMENTAIRE FPS Razsuto stanje 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Maziva

Prikaži več

K2 PRO KLIMA DOKTOR.pdf

K2 PRO KLIMA DOKTOR.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime K2 PRO KLIMA DOKTOR 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Pomembne

Prikaži več

DULUX COLOURS OF THE WORLD.pdf

DULUX COLOURS OF THE WORLD.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime DULUX COLOURS OF THE WORLD 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX DIAMOND POLISH zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

R08_03_05_1

R08_03_05_1 Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26 SI-3001 Celje Slovenija t f e w 00386 (0)3 427 60 00 00386 (0)3 427 62 92 info@cinkarna.si VARNOSTNI LIST Stran 1 od 7 Datum izdaje: 30.03.2000 Datum

Prikaži več

MQ HOBBETON.pdf

MQ HOBBETON.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka Trgovsko ime MQ HOBBETON 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba

Prikaži več

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL

VARNOSTNI LIST TEINTURE 40 C-GT LIQUIDE CASSIS/F. ROUGE (30) Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 8 ODDEL Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka Vsebuje: zmes: trinatrijev 4-benzoilamino-6-(6-etensulfonil-1-sulfatonaftalen-2-ilazo)-5-hidroksinaftalen-2,7-

Prikaži več

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI

5530# _1#ALPINA_DECKWEISS#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

MAXFORCE QUANTUM.pdf

MAXFORCE QUANTUM.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime MAXFORCE QUANTUM 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba Insekticid

Prikaži več

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij

Stran 1/7 VARNOSTNI LIST PER BAGNO ANTISTATIC Datum izdaje: Sprememba: 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacij Stran 1/7 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA: 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka: PER BAGNO ANTISTATIC 1.2. Uporaba snovi ali pripravka: detergent za kopalnice 1.3. Podatki o dobavitelju:

Prikaži več

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI

4930# _21#ALPINA_LIVINGSTYLE#SI stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

MQ Alkohol etilni denaturiran 96_.pdf

MQ Alkohol etilni denaturiran 96_.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba Čiščenje maščob in dodatek

Prikaži več

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO

VARNOSTNI LIST Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z datumom: 2 pismo ISO ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka: Druga sredstva za identifikacijo: Sinonimi: Reach Registracija No.: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

Raid Mosche e Zanzare Plus Azione rapida FIori d_Arancio.pdf

Raid Mosche e Zanzare Plus Azione rapida FIori d_Arancio.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime Raid Mosche e Zanzare Plus Azione rapida FIori d'arancio 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali

Prikaži več

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3]

Fujivest_Super_Liquid[SI_v3] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

Napaka

Napaka VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 7 M notranja zidna barva bela Revizija št:5/ 7 Datum prve izdaje: 16-02-05 Datum izdaje:20-02-17 Izpisano:05-11-17 1.

Prikaži več

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI)

ALPINA_EXPERT_UNIGRUND_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

9120 X12 Supreme.pdf

9120 X12 Supreme.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime 9120 X12 Supreme 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Pomembne identificirane

Prikaži več

PLIVAsept blue.pdf

PLIVAsept blue.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka Trgovsko ime PLIVA sept blue 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Prikaži več

BISON TEXTILE ADHESIVE CRD 25ML*12 L136 stran: 1 / 6 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: Številka različ

BISON TEXTILE ADHESIVE CRD 25ML*12 L136 stran: 1 / 6 Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: Številka različ stran: 1 / 6 * 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja. 1.1 Identifikator izdelka.. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe. Uporaba snovi / pripravka Lepilo.

Prikaži več

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1]

GC_FUJIROCK_EP[SI_v1] stran: 1 / 6 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Pomožna

Prikaži več

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc

Microsoft Word - PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE (CLP).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVIZMESI IN DRUŽBEPODJETJA 1.1 Identifikator izdelka PRONTO CERA PARQUET EXTRA PROTEZIONE 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba:

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NOVOSTI NA PODROČJU NEVARNIH KEMIKALIJ GHS 1 mag. Sandra SENČIČ KOVA d.o.o., Celje NOVOSTI GHS Uredba (ES) št. 1272/2008 z dne 16.12.2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi

Prikaži več

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO)

sd10350_-_Magnetic_Paint_(SLO) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 120077, 120084, 208973, 260384, 231247, 376726 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi

Prikaži več

GORENC GBS.pdf

GORENC GBS.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime GORENC GBS Kemijsko ime Utekočinjen naftni plin (CAS: 68476857, EC: 2707042, Indeks: 649202006) REACH Registracijska

Prikaži več

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po

VARNOSTNI LIST DEXAL AMMORBIDENTE CONCENTRATO PROFUMO DI LEGNO DI CEDRO E ORCHIDEA VIOLA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/po Stran 1 od 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka Koda proizvoda: 16130997 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Koncentriran

Prikaži več

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution

Varnostni list: Bromothymol blue indicator solution Verzija: 1.0 sl datum priprave: 31.08.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla 9947 Registracijska številka (REACH)

Prikaži več

Indeko_W_(SI)

Indeko_W_(SI) stran: 1 / 5 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi / pripravka Premazna

Prikaži več

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3]

GC_Fuji_Plus_EWT_Powder[SI_v3] stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI

4902# #CAPATECT_PUTZGRUND#SI stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

7020 Acrylic primer 1K.pdf

7020 Acrylic primer 1K.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime 7020 Acrylic primer 1K 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Pomembne

Prikaži več

B 200 S

B 200 S 1. Identifikacija zmesi in družbe/podjetja 1.1. Identifikator izdelka 1.2. Pomembne identificirane uporabe zmesi in odsvetovane uporabe Izpiralno sredstvo za profesionalno, strojno uporabo 1.3. Podrobnosti

Prikaži več

Varnostni list: Orion Clean Card PRO

Varnostni list: Orion Clean Card PRO varnostnega lista skladno z Direktivo (ES) št. 1907/2006 (REACH) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 07.12.2018 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija

Prikaži več

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA Stran : 1 / 7 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovska oznaka Snov/zmes ZOLLEX TYRE FOAM CLEANER zmes 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

VARNOSTNI LIST

VARNOSTNI LIST Ime izdelka Belinka Oil Exterier Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka: Ime pripravka: Belinka Oil Exterier Koda: 481343 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Microsoft Word - EP247_Slovenian_MM2_MSDS_ doc

Microsoft Word - EP247_Slovenian_MM2_MSDS_ doc VARNOSTNI LIST V SKLADU Z ES-PREDPISI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in 2015/830 1. ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Ime Izdelka Blagovno Ime Koda

Prikaži več

Varnostni list: Agarose

Varnostni list: Agarose Verzija: 1.0 sl datum priprave: 15.07.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 6 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Identifikator izdelka Številka artikla: 170130 100676 CAS-številka: 7791-18-6 Število ES: 232-094-6 Pomembne identificirane uporabe snovi ali

Prikaži več

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje

VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/ / 9 BLESK -30C ZIMSKO ČISTILO VETROBRANSKIH STEKEL Verzija št:1 Datum izdaje VARNOSTNI LIST dir. EU 1907/2006; usklajeno z Prilogo 1 uredba 453/2010 1 / 9 Verzija št:1 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Proizvod BLESK -30C - ZIMSKO ČISTILO

Prikaži več

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55 EKO PUFER z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 3. 5. 2000 Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 6 1. Identifikacija snovi / pripravka in podatki o dobavitelju: Identifikacija snovi

Prikaži več

22020_(SL)

22020_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 105439 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo. Uporaba snovi / pripravka

Prikaži več

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdelave: Datum prejšnje izdaje: Izdaja: 2 Kalii permanganas Potassium

VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Datum izdelave: Datum prejšnje izdaje: Izdaja: 2 Kalii permanganas Potassium 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: KALIJEV PERMANGANAT Cas št: 7722-64-7 Indeks št: 025-002-00-9 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi

Prikaži več

VARNOSTNI LIST SISTEMA CASA-DEO SPRAY PER AMBIENTI 2IN1-FIORI DI PRIMAVERA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stra

VARNOSTNI LIST SISTEMA CASA-DEO SPRAY PER AMBIENTI 2IN1-FIORI DI PRIMAVERA Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stra Stran 1 od 10 ODDELEK 1: Identifikacija snovizmesi in družbepodjetja: 1.1 Identifikator izdelka koda: FFT 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Osvežilec zraka z vonjem

Prikaži več

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc

Microsoft Word - P-55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola.doc VARNOSTNI LIST Stran 1 od 6 Datum izdaje: 7. 2. 2002 Ime izdelka: P 55R EKO PUFER-R za rotacije z manj alkohola Datum revidirane revizije: 28. 5. 2008 Štev. revidirane revizije: 4 1. Identifikacija snovi

Prikaži več

UZIN_SC_960_(SI)

UZIN_SC_960_(SI) stran: 1 / 6 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Sektor uporabe SU19 Gradbeništvo

Prikaži več

21596_(SL)

21596_(SL) stran: 1 / 7 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 107239 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge

Prikaži več

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno

VARNOSTNI LIST MOL DYNAMIC SPRINT 2T Datum priprave: Sprememba: / Številka različice/popravka: / Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija sno Stran 1 od 9 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja: 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Olje za dvotaktne motorje Odsvetovane

Prikaži več

Safety Data Sheet

Safety Data Sheet VARNOSTNI LIST V skladu z uredbo (ES) Št. 1907/2006 (REACH), Člen 31, Priloga II z dopolnili. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane

Prikaži več

istilo za ienje stekla kaminskih pei.pdf

istilo za ienje stekla kaminskih pei.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime Čistilo za čiščenje stekla kaminskih peči Šifra [4754] chemius.net/zfl68 1.2. Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Microsoft Word - Dulux Trade Weathershield Aquatech Opaque - pripravljena m…

Microsoft Word - Dulux Trade Weathershield Aquatech Opaque - pripravljena m… Stran: 19 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ZMESI IN DRUŽBE PODJETJA 1.1 Trgovsko ime: 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Uporaba: Pripravljena mešanica barve za les. Odsvetovane

Prikaži več

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj

Številka različice: 3 VARNOSTNI LIST (v skladu z uredbo (ES) št. 1907/2006 in (ES) št. 1272/2008) QuickRinse Datum izdaje/ zadnjega pregleda (proizvaj Stran: 1/(10) ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba: tekočino za izpiranje

Prikaži več

VARNOSTNI LIST V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga II (453/2010) - Evropa SERAMAN SENSITIVE Verzija : 1 ODDELEK 1: Identifikacija sn

VARNOSTNI LIST V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga II (453/2010) - Evropa SERAMAN SENSITIVE Verzija : 1 ODDELEK 1: Identifikacija sn VARNOSTNI LIST V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga II (453/2010) Evropa Verzija 1 ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime proizvoda Šifra

Prikaži več

Fujivest_Super_Powder[SI_v4]

Fujivest_Super_Powder[SI_v4] stran: 1 / 8 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso

Prikaži več

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime : 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba proizvoda : Adhezivno

Prikaži več

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc

Microsoft Word - PARKETOLIT 1554A SL.doc Datum zadnje revidirane izdaje: 14.01.2013 Zamenjuje izdajo: / VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI / PRIPRAVKA IN DRUŽBE / PODJETJA: Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka:

Prikaži več

MSDS

MSDS VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH) ter njenimi posodobitvami 1 / 8 NEOSTIK MONTAŽNO LEPILO KLASIK Revizija št:/ 1 Datum izdaje:09-06-17 Izpisano:09-06-17 1. Identifikacija snovi/zmesi

Prikaži več

1

1 INA Sjaj za gume Stran 1 od 9 ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN PODATKI O DRUŽBI / PODJETJU 1.1. Identifikacija izdelka - Naziv izdelka: INA Sjaj za gume - Kemijski naziv izdelka: - - Številka registracije:

Prikaži več

EG-SDB

EG-SDB ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba snovi/zmesi Sredstvo za ročno predpomivanje

Prikaži več

TERPENTIN.pdf

TERPENTIN.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime TERPENTIN 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Uporaba Topilo. Odsvetovane

Prikaži več

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx

Microsoft Word - VL_SpotOnDogs-dopolnjena verzija 2.docx VARNOSTNI LIST 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU 1.1 Identifikator izdelka: Ime izdelka: 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Repelent v

Prikaži več

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010

MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 MSDS Astonish čistilo za čiščenje pečice. Izdaja 1. Datum 15th Oktober 2012 VARNOSTNI LIST Varnostni list v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 453/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2010

Prikaži več

Varnostni list: Sudan Black B (C.I )

Varnostni list: Sudan Black B (C.I ) Verzija: 1.0 sl datum priprave: 05.12.2016 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Sudan Black B (C.I. 26150) Številka artikla 0292 Registracijska

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 1.1 Identifikator izdelka Trgovsko ime: um Številka artikla: 105602 CAS-številka: 96829-58-2 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 stran: 1 / 8 datum izdaje: Številka različice 3 Sprememba: * ODDELEK 1: Identifik stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije

Prikaži več

Varnostni list: Potassium hydrogen carbonate

Varnostni list: Potassium hydrogen carbonate Verzija: 1.0 sl datum priprave: 17.07.2015 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Potassium hydrogen carbonate Številka artikla 9437 Registracijska

Prikaži več

1.1 Identifikator izdelka Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2015/830 - Slovenija ODDELEK 1: Identif

1.1 Identifikator izdelka Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2015/830 - Slovenija ODDELEK 1: Identif 1.1 Identifikator izdelka Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2015/830 Slovenija ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja Ime proizvoda Šifra

Prikaži več

Microsoft Word - KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA (CLP 2015).doc

Microsoft Word - KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA (CLP 2015).doc ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1 Identifikator izdelka KIWI IMPERMEABILIZZANTE PROTEZIONE ESTREMA 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Prikaži več

XIAMETER(R) VARNOSTNI LIST V skladu z 31. členom in Prilogo II Uredbe ES o REACH Različica: 2.0 Datum dopolnjene izdaje Nadomešča datum: 20

XIAMETER(R) VARNOSTNI LIST V skladu z 31. členom in Prilogo II Uredbe ES o REACH Različica: 2.0 Datum dopolnjene izdaje Nadomešča datum: 20 PMX-0210 SILICONE FLUID 100 CS 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE 1.1 Ime proizvoda : PMX-0210 SILICONE FLUID 100 CS 1.2 Identifikacija uporabe : Sredstva za prenos toplote Maziva in aditivi Sredstva

Prikaži več

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in

Datum revizije: 04/03/2018 Revizija: 12 Sprememba (datum): 04/25/2017 VARNOSTNI LIST 1 MINUTE EPOXY GEL RESIN ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in VARNOSTNI LIST ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Ime izdelka Interna identifikacija 14277 DE120 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane

Prikaži več

Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 830/ Slovenija VARNOSTNI LIST INFRALIT PE ODDELEK 1

Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 830/ Slovenija VARNOSTNI LIST INFRALIT PE ODDELEK 1 Skladno z Uredbo ES št. 1907/2006 (REACH), PRILOGA II, spremenjeno z Uredbo (EU) št. 830/2015 Slovenija VARNOSTNI LIST INFRALIT PE 831714 ODDELEK 1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator

Prikaži več

Varnostni list: Adenosin-5'-trifosfat dinatrijeva sol

Varnostni list: Adenosin-5'-trifosfat dinatrijeva sol Verzija: 1.0 sl datum priprave: 13.04.2017 ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Identifikacija snovi Številka artikla Registracijska številka (REACH) 1.3 Podrobnosti

Prikaži več

_(SL)

_(SL) stran: 1 / 8 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 100320 CAS-številka: 21462-39-5 Število ES: 244-398-6 1.2 Pomembne identificirane uporabe

Prikaži več

Microsoft Word - C162

Microsoft Word - C162 1. Identifikacija pripravka in družbe/podjetja 1.1. Identifikacija pripravka 1.2. Uporaba pripravka: Negovalno sredstvo za nerjaveča jekla za profesionalno uporabo pakirano kot aerosol 1.3. Podatki o proizvajalcu/dobavitelju

Prikaži več

DECOR-Magnetic-Paint-VL-SLO

DECOR-Magnetic-Paint-VL-SLO stran: 1 / 7 * ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 1.1 Identifikator izdelka Številka artikla: 600.015 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Stopnja

Prikaži več

ProVecta.pdf

ProVecta.pdf ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA 1.1. Identifikator izdelka Trgovsko ime ProVecta Vsebuje: Polialkilenoksid modificiran heptametiltrisiloksan chemius.net/2m6e7 1.2. Pomembne identificirane

Prikaži več