POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI. za študijsko leto 2016/2017 in podatki o vpisu za študijsko leto 2017/2018

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI. za študijsko leto 2016/2017 in podatki o vpisu za študijsko leto 2017/2018"

Transkripcija

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI za študijsko leto 2016/2017 in podatki o vpisu za študijsko leto 2017/2018 Koper, december 2017

2 Kazalo vsebine 1 UVOD Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na Fakulteti za management Zgradba in namen poročila O FAKULTETI ZA MANAGEMENT Vodstvo in organi fakultete v študijskem letu 2016/ Zaposleni IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST ŠTUDIJSKI PROGRAMI 1. STOPNJE Razpis in število vpisanih študentov Struktura študentov Organizacija in izvedba študijskih programov Uspešnost študija Uspešnost študentov po predmetih Diplomanti Ključne ugotovitve Ocena stanja in usmeritve ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. IN 3. STOPNJE Razpis in število vpisanih študentov Struktura študentov Organizacija in izvedba študijskih programov Uspešnost študija Uspešnost študentov po predmetih Diplomanti Vključenost študentov v znanstvenoraziskovalno delo Ključne ugotovitve Ocena stanja in usmeritve DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI Programi mobilnosti Vseživljenjsko učenje Tutorstvo Izbirnost med članicami UP Ocena stanja in usmeritve Priloga 1: Analiza uspešnosti študentov po predmetih Priloga 2: Načrtovanje in izvedba študijskih programov in predmetov za študijsko leto 2016/

3 Seznam preglednic Preglednica 2.2.1: Visokošolski učitelji in raziskovalci, pregled glede na habilitacijo na dan Preglednica 3.1.1: Študijski programi in študenti, podatki na dan Preglednica 4.1.1: Število razpisanih mest, prijavljenih in prvič vpisanih študentov v 1. letnik na rednem študiju (Slo+EU) 12 Preglednica 4.1.2: Število razpisanih mest, prijavljenih in prvič vpisanih študentov v 1. letnik na rednem študiju (Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci izven EU) Preglednica 4.1.3: Delež prvič vpisanih študentov rednega študija v 1. letnik v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2017/ Preglednica 4.1.4: Delež prvič vpisanih študentov rednega študija v 1. letnik v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2016/ Preglednica 4.1.5: Število študentov po letnikih in študijskih programih Preglednica 4.1.6: Število vpisanih tujih študentov po letnikih in študijskih programih Preglednica 4.2.2: Struktura študentov 1. letnika rednega študija glede na vrsto končane srednje šole (v odstotkih) 14 Preglednica 4.2.3: Povprečna starost prvič vpisanih študentov v 1. letnik in v višje letnike po merilih za prehode (v letih) 15 Preglednica 4.2.4: Struktura študentov po spolu (v odstotkih) Preglednica 4.4.1: Napredovanje študentov rednega študija (v odstotkih) Preglednica 4.4.2: Prehodnost študentov rednega študija po kazalniku UP (v odstotkih) Preglednica 4.4.3: Delež ponavljavcev v študijskem letu 2017/ Preglednica 4.4.4: Delež ponavljavcev v študijskem letu 2016/ Preglednica 4.4.5: Delež študentov, ki v študijskem letu 2017/2018 niso nadaljevali študija Preglednica 4.4.6: Delež študentov, ki v študijskem letu 2016/2017 niso nadaljevali študija Preglednica 4.4.7: Delež študentov, ki v študijskem letu 2016/2017 niso opravili nobene ECTS Preglednica 4.4.8: Delež študentov, ki v študijskem letu 2015/2016 niso opravili nobene ECTS Preglednica 4.5.1: Povprečno število pristopov k izpitu in povprečna ocena Preglednica 4.5.2: Povprečni delež (%) pozitivno ocenjenih študentov Preglednica 4.5.3: Najnižji delež (%) prehodnosti pri predmetu Preglednica 4.6.1: Število diplomantov študijskih programov 1. stopnje Preglednica 4.6.2: Število tujih diplomantov študijskih programov 1. stopnje Preglednica 4.6.3: Število diplomantov študijskih programov 1. stopnje glede na študijsko leto vpisa.. 20 Preglednica 4.6.4: Struktura diplomantov študijskih programov 1. stopnje v študijskem letu 2016/ Preglednica 4.6.5: Povprečni čas študija (v letih) Preglednica 5.1.1: Število razpisanih mest in prvič vpisanih študentov Preglednica 5.1.2: Delež prvič vpisanih študentov rednega študija v 1. letnik v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2017/ Preglednica 5.1.3: Delež prvič vpisanih študentov rednega študija v 1. letnik v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2016/

4 Preglednica 5.1.4: Število študentov po letnikih in študijskih programih Preglednica 5.1.5: Število vpisanih tujih študentov po letnikih in študijskih programih Preglednica 5.2.1: Vpis v 1. letnik glede na predhodno izobrazbo (v odstotkih) Preglednica 5.2.2: Povprečna starost prvič vpisanih študentov v 1. letnik in v višje letnike po merilih za prehode (v letih) 30 Preglednica 5.2.3: Struktura študentov po spolu (v odstotkih) Preglednica 5.4.1: Napredovanje študentov (v odstotkih) Preglednica 5.4.2: Prehodnost študentov po kazalniku UP (v odstotkih) Preglednica 5.4.3: Delež ponavljavcev v študijskem letu 2017/ Preglednica 5.4.4: Delež ponavljavcev v študijskem letu 2016/ Preglednica 5.4.5: Delež študentov, ki v študijskem letu 2017/2018 niso nadaljevali študija Preglednica 5.4.6: Delež študentov, ki v študijskem letu 2016/2017 niso nadaljevali študija Preglednica 5.4.7: Delež študentov, ki v študijskem letu 2016/2017 niso opravili nobene ECTS Preglednica 5.4.8: Delež študentov, ki v študijskem letu 2015/2016 niso opravili nobene ECTS Preglednica 5.5.1: Povprečno število pristopov k izpitu in povprečna ocena Preglednica 5.5.2: Povprečni delež (%) pozitivno ocenjenih študentov Preglednica 5.5.3: Najnižji delež (%) prehodnosti pri predmetu Preglednica 5.6.1: Število diplomantov študijskih programov 2. in 3. stopnje Preglednica 5.6.2: Število tujih diplomantov 2. in 3. stopnje Preglednica 5.6.3: Število diplomantov študijskih programov 2. stopnje glede na študijsko leto vpisa.. 36 Preglednica 5.6.4: Struktura diplomantov po spolu v študijskem letu 2016/ Preglednica 5.6.5: Čas trajanja študija v letih Preglednica 5.7.1: Vključevanje študentov v raziskovalno dejavnost na projektih UP FM Preglednica 6.1.1: Pregled predmetov, izvedenih v angleščini Preglednica 6.1.2: Število študentov v programih mobilnosti Preglednica 6.1.3: Visokošolski učitelji in sodelavci v programih mobilnosti Preglednica 6.2.1: Pregled vključevanja v vseživljenjsko učenje Preglednica 6.2.2: Pregled priznavanja znanj in spretnosti pred vpisom in med študijem Preglednica 6.3.1: Pregled vključenosti v tutorstvo Preglednica 6.3.2: Število študentov s posebnimi potrebami Preglednica 6.3.3: Število diplomantov s posebnimi potrebami Preglednica 6.3.4: Število študentov UP FM (in število opravljenih ECTS), ki so del obveznosti opravili na drugi članici 46 Preglednica 6.3.5: Število študentov drugih članic (in število opravljenih ECTS), ki so del obveznosti opravili na UP FM 46 Preglednica 1: Načrt in izvedba obsega rednega študija Koper, Celje in Škofja Loka (prvič vpisani študenti) Preglednica 2: Načrt in izvedba obsega rednega študija podiplomskih študijskih programov (prvič vpisani študenti)

5 Preglednica 4: Načrt (x) in izvedba (x), ni izvedbe (0) izbirnih predmetov v študijskem letu 2016/ Preglednica 6: Načrtovani predmeti 1. stopnje v angleškem jeziku za programe mobilnosti Poročilo so pripravili: mag. Tatjana Trebec in sodelavci v Službi za študijske zadeve, Referatu UP FM, Službi za informatiko, Službi za kadrovske zadeve in v Službi za znanstvenoraziskovalno dejavnost, doc. dr. Elizabeta Zirnstein, prodekanja za izobraževanje študijski programi 1. stopnje, izr. prof. dr. Igor Stubelj, prodekan za izobraževanje študijski programi 2. stopnje, doc. dr. Suzana Laporšek, prodekanja za znanstvenoraziskovalno delo in študijski program 3. stopnje. Poročilo s prilogami je sprejel Senat UP FM na 56. redni seji

6 Seznam okrajšav UP FM Univerza na Primorskem Fakulteta za management Študijski programi: VSM visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management UNM univerzitetni študijski program 1. stopnje Management UNM slo univerzitetni študijski program 1. stopnje Management, izvedba v slovenskem jeziku UNM ang - univerzitetni študijski program 1. stopnje Management, izvedba v angleškem jeziku B2M magistrski študijski program 2. stopnje Management B2EF magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance B2MTR magistrski študijski program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja B2POL magistrski študijski program 2. stopnje Politologija B2PZM magistrski študijski program 2. stopnje Pravo za management B2IP magistrski študijski program 2. stopnje Inoviranje in podjetništvo B3M doktorski študijski program 3. stopnje Management Mag/z predbolonjski magistrski znanstveni program Management 6

7 1 UVOD Izobraževalna dejavnost je ena izmed temeljnih dejavnosti Fakultete za management (UP FM), ki posebno pozornost namenja kakovosti študija na vseh izobraževalnih programih in stopnjah študija. Kakovost izobraževalne dejavnosti spremljamo z več vidikov. Prvi se nanaša na kakovost pedagoškega dela, ki ga izvajajo zaposleni visokošolski učitelji in sodelavci. Drugi vidik se nanaša na učinkovitost in uspešnost študija. Tretji vidik se nanaša na ostale dejavnike, ki so s kakovostjo izobraževalne dejavnosti neločljivo povezani, kot npr. povezovanje z gospodarstvom, prenos znanj v prakso, prenos rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela v pedagoško delo, spremljanje potreb na trgu dela in temu ustrezno prilagajanje študijskih programov in podobno. Poročilo o izobraževalni dejavnosti naše fakultete je zato tudi poročilo o kakovosti našega dela v celoti. 1.1 Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na Fakulteti za management Tako na Univerzi na Primorskem kot na Fakulteti za management že vrsto let izvajamo številne in različne aktivnosti za stalno in sistematično spremljanje dejavnosti in procesov na študijskem področju. Z namenom zagotavljanja kakovosti na študijskem področju smo na Fakulteti za management v študijskem letu 2016/2017: - anketirali študente ter izvedli fokusne skupine na vzorcu študentov B1 programov in B3 programa; - posodobili VSM, B2PZM in B2IPprograme z vidika oblik kontaktnih ur odločili smo se za izvedbo na način kombiniranega študija z večjim deležem aktivnosti v e-obliki pri vseh predmetih; - izvedli različna usposabljanja učiteljev za pripravo na kombiniran način študija; - izvedli usposabljanje vodstva fakultete za pripravo»fakultete«na kombiniran način študija (izvedba na daljavo, več srečanj) v sodelovanju s Pennsylvania State University iz ZDA; - dopolnili obrazec Načrt izvedbe predmeta z namenom spremljanja doseganja učnih izidov in nadzora nad načrtovanjem in izvedbo kombiniranega načina študija; - že četrto leto spremljali pridobivanje kompetenc diplomantov študijskih programov B2M ter B2EF; - anketirali diplomante v zvezi z mentoriranjem zaključnega dela; - uskladili in dopolnili obrazec za Poročilo o oceni diplomskega dela na programih 2. stopnje; - prenovili B2EF in ga uskladili s partnersko univerzo Lomonosov za izvajanje dvojne diplome; - na Svetu za kakovost opravili razpravo o ukinitvi diplomskega dela na 1. stopnji študija, opravili analizo prednosti in slabosti ter jo predstavili na septembrskem posvetu visokošolskih učiteljev; - izvedli dve srečanji študentov in absolventov s potencialnimi mentorji v okviru internega projekta»voden proces diplomiranja«; - izvedli en posvet visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev FM, na katerem smo govorili o kakovosti pedagoškega dela; - spremljali izvedbo UNM v angleščini in izvedli tri sestanke učiteljev; - izvedli dva pedagoška sestanka; - gostili 60 strokovnjakov iz prakse; - gostili več gostov iz tujine in tujih institucij: 7

8 - izvedli 10 obiskov podjetij in drugih institucij, - izvedli različne aktualne dogodke: Okrogla miza Mladi diplomanti v očeh delodajalcev, Razprava: Slovenščina in angleščina v primežu internacionalizacije in globalizacije, Podjetniški klepet z energijo oddaje Štartaj Slovenija, Konferenca: Zadruga poslovni model prihodnosti; - izvajali projekt Po kreativni poti do znanja; - v procesu načrtovanja in priprave novega študijskega leta smo izvedli več usklajevalnih sestankov kateder z vodstvom; - na doktorskem programu B3M prenovili izvajanje podpore študentom; - začeli s pripravo na samoevalvacijo za doktorski program B3M, ki gre v sedmo leto izvedbe; - uvedli metodološko pisarno za študente magistrskega študija z namenom individualne metodološke podpore za pripravo in izvedbo raziskav v okviru priprave zaključnih nalog; - se udeleževali raznih strokovnih posvetov in internih usposabljanj; - izvedli obsežne promocijske aktivnosti za vse ravni študija; - izvedli sestanke s tutorji študenti. 1.2 Zgradba in namen poročila Namen poročila je celovito prikazati in analizirati aktivnosti na področju zagotavljanja kakovosti, oceniti izvajanje študijskih programov in oblikovati predloge za izboljšanje na področju organizacije, izvedbe in razvoja študijske dejavnosti Univerze na Primorskem Fakultete za management. Poročilo o izobraževalni dejavnosti združuje pregled aktivnosti ter ključne podatke in ugotovitve za študijsko leto 2016/2017 na področju izobraževalne dejavnosti ter obsega: - pregled izvedbe študijskih programov in drugih aktivnosti na področju izobraževanja, - realizacijo vpisa glede na razpisana mesta, - podatke o vpisu, napredovanju in uspešnosti študentov, - analizo uspešnosti po predmetih, - elemente ugotavljanja in zagotavljanja (načrtovanja) kakovosti izvedbe izobraževalne dejavnosti ter - predloge ukrepov za izboljšanje kakovosti izvedbe izobraževalne dejavnosti. V prvem delu so zbrani podatki za študijske programe 1. stopnje, v drugem pa za študijske programe 2. in 3. stopnje. Vsak del sestavljajo pregled vpisa, načrtovanje in izvedba predmetov, pregled učinkovitosti in uspešnosti študija ter ocena stanja in razvojne usmeritve. V tretjem delu podajamo kratko predstavitev izvajanja ostalih izobraževalnih dejavnosti na UP FM. Ker izbranim podatkom sledimo že vrsto let, podajamo tudi podatke za dve predhodni študijski leti, ki lahko služijo kot orientacijo glede razvoja posameznih področij UP FM. Na koncu vsakega poglavja podajamo nekaj usmeritev. Po obravnavi poročila na Senatu UP FM bo vodstvo sprejelo ukrepe in jih predstavilo na posvetu visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev UP FM. Posamezne preglednice s podrobnejšimi podatki in analizami podajamo v dveh prilogah k poročilu: - v prilogi 1 je predstavljena analiza uspešnosti študentov po predmetih, ki prikazuje pregled prehodnosti in povprečne ocene za izvedene predmete v preučevanem študijskem letu, - v prilogi 2 podrobneje predstavljamo podatke o načrtovanju in izvedbi študijskih programov. 8

9 2 O FAKULTETI ZA MANAGEMENT 2.1 Vodstvo in organi fakultete v študijskem letu 2016/2017 Vodstvo Dekan: prof. dr. Matjaž Novak Prodekanja za izobraževanje študijski programi 1. stopnje: doc. dr. Elizabeta Zirnstein Prodekan za izobraževanje študijski programi 2. stopnje: izr. prof. dr. Igor Stubelj Prodekanja za študijske programe 3. stopnje in znanstvenoraziskovalno delo: doc. dr. Suzana Laporšek Senat UP FM Visokošolski učitelji in znanstveni delavci: prof. dr. Štefan Bojnec, izr. prof. dr. Viktorija Florjančič, prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel, izr. prof. dr. Dragan Kesič, doc. dr. Borut Kodrič, izr. prof. dr. Maja Meško, izr. prof. dr. Franko Milost, izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal, prof. dr. Matjaž Novak, doc. dr. Igor Rižnar, izr. prof. dr. Igor Stubelj, doc. dr. Klemen Širok. Predstavniki študentov: Matej Kekič, Aljaž Ortar, Janja Klančar. Akademski zbor Predsednik: prof. dr. Zvone Vodovnik. Namestnik predsednika: prof. dr. Štefan Bojnec. Člani: AZ UP FM sestavljajo vsi visokošolski učitelji in sodelavci ter predstavniki študentov. V študijskem letu 2016/2017 akademski zbor šteje 62 visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 13 predstavnikov študentov. Študentski svet Predsednik: Matej Kekič. Podpredsednik: Andrej Gobina. Tajnica: Janja Klančar. Dodiplomski študij: Dehar Durmiši, Gregor Gulič, Janja Klančar, Helena Maksimović, Gregor Mulev, Martin Rodela, Domen Rozman, Elbasan Yhymshiti; Podiplomski študij: Andrej Gobina, Matej Kekič, Aleksander Pahor. 9

10 2.2 Zaposleni Pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo je v študijskem letu 2016/2017 skupaj izvajalo 62 visokošolskih učiteljev in sodelavcev. V strokovno-administrativnih službah je bilo zaposlenih 20 strokovnih, tehničnih in administrativnih sodelavcev. Glede na predhodno leto se je nekoliko spremenila struktura visokošolskih učiteljev po habilitacijah povečalo se je število docentov in rednih profesorjev, zmanjšalo pa število asistentov z magisterijem in višjih predavateljev. Preglednica 2.2.1: Visokošolski učitelji in raziskovalci, pregled glede na habilitacijo na dan / / /2015 Pedagoški in Redno Pogodb SKUPA Redno Pogod SKUPA Redno Pogod SKUPA raziskovalci eno J beno J beno J Redni profesor Znanstveni svetnik Izredni profesor Docent Asistent z dokt Višji predavatelj Lektor z mag Lektor z vis. izob Predavatelj Asistent z mag Asistent z vis. izobr Skupaj

11 3 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST V študijskem letu 2016/2017 smo izvajali devet študijskih programov za pridobitev izobrazbe: dva študijska programa 1. stopnje, šest študijskih programov 2. stopnje in en študijski program 3. stopnje. V preglednici predstavljamo število programov in število študentov (z vključenimi absolventi) za tri študijska leta. Preglednica 3.1.1: Študijski programi in študenti, podatki na dan Stopnja Vrsta programa 2017/ / /2016 Programi Študenti Programi Študenti Programi Študenti 1. Visokošolski strokovni Univerzitetni Strokovni magisterij Doktorski Skupaj V nadaljevanju po posameznih področjih predstavljamo aktivnosti, ki smo jih izvedli v času priprave na študijsko leto in med izvajanjem študijskega leta 2016/2017. Na področju izboljšanja organizacije in izvedbe študija smo: - v procesu načrtovanja in priprave novega študijskega leta izvedli več usklajevalnih sestankov kateder z vodstvom; - izvedli dve srečanji študentov in absolventov s potencialnimi mentorji v okviru internega projekta»voden proces diplomiranja«; - anketirali študente ter izvedli fokusne skupine na vzorcu študentov B1 programov in B3 programa; - izvedli en posvet visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev FM, na katerem smo govorili o kakovosti pedagoškega dela; - že četrto leto spremljali pridobivanje kompetenc diplomantov študijskih programov B2M in B2EF; - spremljali izvajanje UNM v angleškem jeziku in izvedli 3 sestanke učiteljev/izvajalcev predmetov v zimskem semestru; - anketirali diplomante v zvezi z mentoriranjem zaključnega dela; - uskladili in dopolnili obrazec za poročilo o oceni diplomskega dela na programih 2. stopnje; - gostili 60 strokovnjakov iz prakse; - na doktorskem programu B3M prenovili izvajanje podpore študentom; - začeli s pripravo na samoevalvacijo za doktorski program B3M, ki gre v sedmo leto izvedbe; - uvedli metodološko pisarno za študente magistrskega študija z namenom individualne metodološke podpore za pripravo in izvedbo raziskav v okviru priprave zaključnih nalog; 11

12 4 ŠTUDIJSKI PROGRAMI 1. STOPNJE V študijskem letu 2016/2017 smo izvajali dva študijska programa 1. stopnje: - visokošolski strokovni študijski program Management (v nadaljevanju VSM), - univerzitetni študijski program Management v slovenskem jeziku (v nadaljevanju UNMslo) in v angleškem jeziku (v nadaljevanju UNMang). 4.1 Razpis in število vpisanih študentov Pri pripravi razpisa za študijsko leto 2016/2017 smo, glede na preteklo študijsko leto, zmanjšali število razpisnih mest na VS programu za 20 mest v Celju, v Kopru in Škofji Loki pa ohranili število vpisnih mest. Število razpisanih mest na UN programu je ostalo nespremenjeno. Razpisali smo izvedbo UN programa tudi v angleškem jeziku. V preglednici podajamo pregled števila razpisanih mest in vpisa v študijske programe 1. stopnje v treh študijskih letih. Podatki za študijsko leto 2017/2018 zajemajo vpisane študente na dan , zajeti so vpisani na razpisana mesta za Slovence in državljane držav EU. V preglednici so predstavljeni podatki za vpis Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujce izven EU. Preglednica 4.1.1: Število razpisanih mest, prijavljenih in prvič vpisanih študentov v 1. letnik na rednem študiju (Slo+EU) Študijski 2017/ / /2016 Kraj študija program Razpis Prijave Vpis Razpis Prijave Vpis Razpis Prijave Vpis Koper VSM Celje Škofja Loka UNM Koper, slo Koper, ang Skupaj Preglednica 4.1.2: Število razpisanih mest, prijavljenih in prvič vpisanih študentov v 1. letnik na rednem študiju (Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci izven EU) Študijski 2017/ /2017 Kraj študija program Razpis Prijave Vpis Razpis Prijave Vpis Koper VSM Celje Škofja Loka UNM Koper, slo Koper, ang Skupaj V preglednici predstavljamo delež prvič vpisanih študentov rednega študija v 1. letnik v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2017/2018. Zaradi primerjave s preteklim letom v preglednici predstavljamo podatke o deležu prvič vpisanih študentih v študijskem letu 2016/

13 Preglednica 4.1.3: Delež prvič vpisanih študentov rednega študija v 1. letnik v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2017/2018 Število Število Število vseh Delež (%) Razmerje med sprejetih v vpisanih v 1. vpisanih v 1. vseh vpisanih sprejetimi v 1. roku Študijski Število prijavnem prijavnem letnik brez v 1. prijavnem in vpisanimi na program prijav (1) roku (2) roku (3) ponavljavcev (4) roku (3/4) osnovi 1. prijav (3/2) VSM ,5 63,2 UNM slo ,3 51,4 UNM ang ,3 17,6 Preglednica 4.1.4: Delež prvič vpisanih študentov rednega študija v 1. letnik v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2016/2017 Število Število Število vseh Delež (%) vseh Razmerje med sprejetih v vpisanih v 1. vpisanih v 1. vpisanih v 1. sprejetimi v 1. Študijski Število prijavnem prijavnem letnik brez prijavnem roku roku in vpisanimi program prijav (1) roku (2) roku (3) ponavljavcev (4) (3/4) na osnovi 1. prijav (3/2) VSM ,6 83 UNM ,3 81 V preglednici predstavljamo število študentov študijskih programov 1. stopnje po posameznih letnikih, v preglednici pa število tujih študentov po posameznih letnikih, zajeti so vsi tuji študenti iz držav članic EU in držav izven EU. Podatki za tekoče študijsko leto predstavljajo stanje na dan in zajemajo prvič in ponovno vpisane študente. Služijo predvsem za izračun prehodnosti študentov. Preglednica 4.1.5: Število študentov po letnikih in študijskih programih Letnik 2017/ / /2016 NŠ VSM UNMslo UNMang VSM UNMslo UNMang VSM UNM 1. letnik R letnik R letnik R Absolventi R Skupaj R Skupaj FM Opombe: NŠ način študija, R redni študij, - študijski program oz. letnik se ni izvajal. Preglednica 4.1.6: Število vpisanih tujih študentov po letnikih in študijskih programih Letnik 2017/ / /2016 NŠ študija VSM UNM slo UNM ang VSM UNMslo UNMang VSM UNM 1. letnik R letnik R letnik R Absolventi R Skupaj R Skupaj UP FM Opombe: NŠ način študija, R redni študij 13

14 V primerjavi s preteklim letom v študijskem letu 2017/2018 izstopajo naslednji podatki pri vpisu: Razpisali smo enako število vpisnih mest za Slovence in tujce iz EU kot v študijskem letu 2016/2017 in vpisali 18 študentov manj. Na študijskem programu UNM v angleškem jeziku smo vpisali drugo generacijo študentov, ki je enako številčna kot leto prej, vpisanih pa je več tujcev izven EU kot leto prej. Vpisali smo primerljivo število vseh tujih študentov kot v letu 2016/2017, izmed vseh vpisanih je število tujcev vpisanih v 1. letnik za 10 višje kot leto prej. Število tujcev izven EU vpisanih v 1. letnik se je v primerjavi z letom prej povečalo za 9. Delež prvič vpisanih študentov v 1. letnik v prvem prijavnem roku na VSM programu se je, v primerjavi s študijskim letom 2016/2017, znižal skoraj za 9 odstotnih točk, na UNM programu v slovenski izvedbi pa se je povečal za 12 odstotnih točk. 4.2 Struktura študentov V preglednici predstavljamo strukturo prvič vpisanih študentov v 1. letnik glede na način zaključka srednje šole, v preglednici pa glede na vrsto zaključene srednje šole. Preglednica 4.2.1: Struktura študentov 1. letnika programov glede na način zaključka srednje šole (v odstotkih) Zaključek srednje šole 2017/ / /2016 Študijski program M PM/ZI M PM/ZI M PM/ZI VSM Redni UNM slo 1 Redni UNM ang Redni Opombe: M matura, PM poklicna matura, ZI zaključni izpit; 1 pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena poklicna matura in izpit iz enega predmeta mature. Preglednica 4.2.2: Struktura študentov 1. letnika rednega študija glede na vrsto končane srednje šole (v odstotkih) Končana srednja šola 2017/ / /2016 VSM UNMslo UNMang VSM UNMslo UNMang VSM UNM Gimnazija Ekonomski tehnik* Druga srednja * oz. enakovredna ekonomska srednja izobrazba v tujini V preglednici predstavljamo povprečno starost prvič vpisanih študentov v študijske programe 1. stopnje. Prvi vpis je lahko v 1. letnik, neposredno v višji letnik in po merilih za prehode pa se lahko kandidati vpišejo neposredno v 2. ali 3. letnik študija. 14

15 Preglednica 4.2.3: Povprečna starost prvič vpisanih študentov v 1. letnik in v višje letnike po merilih za prehode (v letih) Študijski program 2017/ / /2016 in način študija 1. letnik 2. letnik 1 3. letnik 1 1. letnik 2. letnik 1 3. letnik 1 1. letnik 2. letnik 1 3. letnik 1 VSM Redni 20,5 24, ,5 29, ,5 - UNM Redni 20, , UNM ang Redni 20, , Opomba: 1 vpis v višji letnik; ni študentov, ki ustrezajo kriteriju. V preglednici predstavljamo deleže moških in žensk v posameznih študijskih programih. V izračunih smo upoštevali vse prvič in ponovno vpisane študente v študijski program, tudi absolvente. Preglednica 4.2.4: Struktura študentov po spolu (v odstotkih) Študijski Način 2017/ / /2016 program študija M Ž M Ž M Ž VSM Redni UNM slo Redni UNM ang Redni Opombe: M moški, Ž ženske; - študijski program se ni izvajal Glede na preteklo študijsko leto ugotavljamo naslednje izstopajoče značilnosti v strukturi študentov: Podatki o vpisanih študentih v 1. letnik glede na način zaključka srednje šole so se v študijskem letu 2017/2018, v primerjavi s preteklim študijskim letom, nekoliko spremenili delež vpisanih s končano splošno maturo se je na VSM zvišal za 6 odstotnih točk, na UNM pa za 4 odstotne točke. Glede na vrsto končane srednje šole se je struktura, v primerjavi s preteklim študijskim letom, najbolj spremenila na programu VSM, kjer se je delež študentov, ki prihajajo iz gimnazije, zmanjšal za 2 odstotne točke in študentov, ki prihajajo iz ekonomske srednje šole, zmanjšal za 10 odstotnih točk, zvišal pa se je delež študentov, ki prihajajo iz drugih srednjih šol. Na UNM je delež študentov, ki se je v študijski program vpisal z dokončano gimnazijo, ostal enak kot preteklo leto, delež študentov, ki prihajajo iz ekonomskih srednjih šol, pa se zmanjšal za 6 odstotnih točk. Povprečna starost študentov UN programa, ki se izvaja v angleškem jeziku, je za več kot dve leti nižja kot leto prej in se je skoraj izenačila s povprečno starostjo študentov vpisanih v program UN v slovenskem jeziku. Med vsemi vpisanimi prevladujejo študentke, razen na UNM programu v angleškem jeziku, kjer je višji delež študentov. 4.3 Organizacija in izvedba študijskih programov Načrtovanje izvedbe študijskih programov poteka v več fazah in se prične že v predhodnem študijskem letu z načrtovanjem razpisa vpisnih mest in načrtovanjem izvedbe predmetov, konča pa se s končno odločitvijo o izvedbi izbirnih predmetov. Ugotavljamo, da se načrt izvedbe le malo razlikuje od dejanske izvedbe, kar pomeni, da smo uspešno načrtovali izvedbo za študijsko leto 2016/2017. Podatki o načrtovanju in izvedbi študijskih programov so predstavljeni v Prilogi 2. 15

16 4.4 Uspešnost študija V nadaljevanju predstavljamo podatke o napredovanju po študijskih programih, o uspešnosti opravljanja izpitov, o trajanju študija ter o številu diplomantov. Podatki se nanašajo na študente vpisane v študijsko leto 2016/2017 s primerjavo za dve predhodni študijski leti. V preglednici predstavljamo podatke o deležu študentov rednega študija, ki so napredovali v višji letnik, po letnikih študijskih programov. Delež študentov, ki so napredovali, je razmerje med prvič vpisanimi študenti višjega letnika v študijskem letu»n«(brez vpisanih po merilih za prehode), ki so v študijskem letu»n 1«imeli status študenta, in med študenti nižjega letnika (prvič in ponovno vpisani) v študijskem letu»n 1«. Preglednica 4.4.1: Napredovanje študentov rednega študija (v odstotkih) Napredovanje 2017/ / /2016 VSM UNMslo UNMang VSM UNM VSM UNM Iz 1. v 2. letnik Iz 2. v 3. letnik V preglednici predstavljamo podatke o prehodnosti študentov za študijske programe 1. stopnje UP FM, usklajeno s kazalniki kakovosti UP. Do različnih rezultatov prihaja zaradi zajema različnih podatkov. Kazalnik UP prikaže delež vseh študentov prvega letnika rednega študija (skupaj s ponavljavci) v preteklem študijskem letu. Pri številu študentov se upošteva vse prvič vpisane študente in ponavljavce. Preglednica 4.4.2: Prehodnost študentov rednega študija po kazalniku UP (v odstotkih) Napredovanje 2017/ / /2016 VSM UNMslo UNMang VSM UNM VSM UNM Iz 1. v 2. letnik Iz 2. v 3. letnik V preglednici predstavljamo delež ponavljavcev v študijskem letu 2017/2018, v preglednici pa delež ponavljavcev v študijskem letu 2016/2017. Delež ponavljavcev je razmerje med številom vseh študentov in številom ponovno vpisanih študentov v posameznem letniku. Preglednica 4.4.3: Delež ponavljavcev v študijskem letu 2017/2018 Študijski 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj program Š P % P Š P % P Š P % P Š P % P VSM , ,2 UNMslo , ,6 UNMang , ,3 Opombe: Š število študentov, P število ponavljavcev, % P delež ponavljavcev Preglednica 4.4.4: Delež ponavljavcev v študijskem letu 2016/2017 Študijski 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupaj program Š P % P Š P % P Š P % P Š P % P VSM , , ,3 UNM , , ,4 Opombe: Š število študentov, P število ponavljavcev, % P delež ponavljavcev 16

17 Preglednica prikazuje podatke o deležu študentov, ki v študijskem letu 2017/2018 niso nadaljevali študija. Delež študentov, ki niso nadaljevali študija, je razmerje med številom prvič vpisanih študentov 2. letnika v študijskem letu»n«(brez vpisanih po merilih za prehode) s prištetim številom ponavljavcev 1. letnika v študijskem letu»n«in med številom vseh študentov 1. letnika v študijskem letu»n-1«. Preglednica 4.4.5: Delež študentov, ki v študijskem letu 2017/2018 niso nadaljevali študija Študijski program študenti 2. letnika v 17/18 (brez PMZP) (1) Ponavljavci 1. letnika v 17/18 (2) vsi študenti 1. letnika v 16/17 (3) % študentov, ki niso nadaljevali ((3- (1+2))/3) VSM UNMslo UNMang V preglednici predstavljamo podatke o deležu študentov, ki v študijskem letu 2015/2016 niso nadaljevali študija, kar služi za primerjavo s podatki o deležu študentov, ki študija niso nadaljevali v študijskem letu 2016/2017. Preglednica 4.4.6: Delež študentov, ki v študijskem letu 2016/2017 niso nadaljevali študija Študijski program študenti 2. letnika v 16/17 (brez PMZP) (1) Ponavljavci 1. letnika v 16/17 (2) vsi študenti 1. letnika v 15/16 (3) % študentov, ki niso nadaljevali ((3- (1+2))/3) VSM UNM V preglednicah in predstavljamo delež študentov, ki v posameznem študijskem letu niso pridobili nobene kreditne točke. V izračunu so upoštevani prvič in ponovno vpisani študenti, brez absolventov. Preglednica 4.4.7: Delež študentov, ki v študijskem letu 2016/2017 niso opravili nobene ECTS Študijski program Število vseh študentov v Število študentov z O ECTS v % študentov z O ECTS 16/17 16/17 VSM UNMslo UNMang Preglednica 4.4.8: Delež študentov, ki v študijskem letu 2015/2016 niso opravili nobene ECTS Študijski program Število vseh študentov v Število študentov z O ECTS v % študentov z O ECTS 15/16 15/16 VSM UNM Glede na preteklo študijsko leto ugotavljamo naslednje izstopajoče značilnosti v splošni uspešnosti študija pri študentih: Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik je na VSM za malenkost boljša (+ 2 odstotne točke), na UNM pa se je že drugo leto zapovrstjo zmanjšala, tokrat za 9 odstotnih točk. Prehodnost iz 2. v 3. letnik je na VSM enaka, na UNM pa se je povečala za 4 odstotne točke. Prehodnost prve generacije UNMang je solidna pri 64 %. 17

18 Delež ponavljavcev se je na VSM zmanjšal za 1,1 odstotne točke, na UNM pa povečal za 0,2 odstotne točke. Delež študentov vpisanih v 2016/2017, ki v 2017/2018 niso nadaljevali študija, se je na VSM povečal za 2 odstotni točki, na UNMslo pa se je zmanjšal za približno 17 odstotnih točk. Na UNMang ni nadaljevalo študija 27 odstotkov študentov, tukaj je treba upoštevati, da je število študentov v tej skupini majhno in je zato odstotek visok. Delež študentov, ki v študijskem letu 2016/2017 niso pridobili nobene kreditne točke (ECTS), se je ponovno zmanjšal, na VSM za 4 odstotne točke, na UNM pa za 3 odstotne točke. Na UNMang znaša ta delež v študijskem letu 2016/ odstotkov. 4.5 Uspešnost študentov po predmetih Podrobnejšo analizo uspešnosti študentov pri posameznih predmetih glede na študijski program in način študija podajamo v prilogi 1, v preglednicah in pa predstavljamo le povzetek ugotovitev. Povprečno število pristopov k izpitu predstavlja vsoto povprečij pri posameznih predmetih. Izračunali smo ga tako, da smo vsoto vseh pristopov delili s številom študentov, ki so opravili izpit pri tem predmetu. V analizi smo upoštevali pristope k izpitu in uspešnost študentov, prvič vpisanih v letnik, v katerem je predmet akreditiran. Preglednica 4.5.1: Povprečno število pristopov k izpitu in povprečna ocena Študijski program Način študija 2016/ / /2015* Pristopi Ocena N Pristopi Ocena N Pristopi Ocena N VSM Redni 1,2 7, ,2 7, ,2 7, UNMslo Redni 1,1 7, ,2 7, , UNMang Redni 1,1 7, * podatki za študijsko leto 2015/2016 in 2016/2017 vključujejo le študente»čiste generacije«(prvič vpisani) pri predmetih, ki so se v tem študijskem letu izvajali, v študijskem letu 2014/2015 je bilo v poročilu predstavljeno povprečno število pristopov študentov pri predmetih na vseh izpitnih rokih. V preglednici in predstavljamo povzetek analize uspešnosti študentov po predmetih, ki so se izvajali v študijskem letu 2016/2017. Upoštevani so samo prvič vpisani študenti (brez ponavljavcev in pavzerjev). Preglednica 4.5.2: Povprečni delež (%) pozitivno ocenjenih študentov Študijski Način 2016/ / /2015 program študija Obvezni Izbirni Obvezni Izbirni Obvezni Izbirni VSM Redni UNMslo Redni UNMang

19 Preglednica 4.5.3: Najnižji delež (%) prehodnosti pri predmetu Študijski Način 2016/ / /2015* program študija Obvezni Izbirni Obvezni Izbirni Obvezni Izbirni VSM Redni UNMslo Redni UNMang V študijskem letu 2016/2017 ugotavljamo naslednje značilnosti uspešnosti študentov pri predmetih: Povprečno število pristopov je pri študentih na VSM in UNM skoraj enako (1,1 oz. 1,2 pristopa za pozitivno oceno), povprečna pozitivna ocena je na VSM nekoliko nižja (7,6) kot na UNMslo (7,9). Podatki za UNMslo in UNMang so enaki. Povprečni delež pozitivno ocenjenih študentov se giblje med 65 in 80 % pri obveznih predmetih in okoli 85 % pri izbirnih predmetih. V primerjavi z letom prej se je povprečni delež pozitivno ocenjenih pri obveznih predmetih povečal na UNMslo za 5 odstotnih točk, na VSM pa je padel za 1 odstotno točko. Pri izbirnih predmetih je situacija obratna - na UNMslo je povprečni delež padel za 1 odstotno točko, na VSM pa se je povečal za 10 odstotnih točk. Najnižji delež prehodnosti pri predmetu je bil na UNMang 30 %, sledi VSM 33 % in UNMslo 37 % pri obveznih predmetih. 4.6 Diplomanti V študijskem letu 2016/2017 je študij zaključilo 121 študentov študijskih programov 1. stopnje, kar je primerljivo s študijskim letom prej. Število diplomantov je precej nižje, če upoštevamo podatke na letni ravni, torej v koledarskem letu 2016 (poročanje za MIZŠ), v katerem je študij 1. stopnje zaključilo skupno 117 diplomantov, kar pomeni 38,5 odstotkov manj kot leto prej. V preglednici predstavljamo število diplomantov po študijskih programih v zadnjih treh študijskih letih, v zadnjem stolpcu pa število vseh diplomantov od začetka izvajanja študijskih programov 1. stopnje. Študijski program Preglednica 4.6.1: Število diplomantov študijskih programov 1. stopnje 2016/2017 Leto 2015/2016 Leto 2014/ R I R I R I Skupno št. diplomantov UP FM* VSM VSMP UNM Skupaj R redni študij; I izredni študij, * skupno število diplomantov v vseh letih od začetka izvajanja programa do vključno

20 Preglednica 4.6.2: Število tujih diplomantov študijskih programov 1. stopnje 2016/2017 Leto 2015/2016 Leto 2014/2015 Študijski program R I R I R I VSM VSMP UNM Skupaj R redni študij; I izredni študij Preglednica 4.6.3: Število diplomantov študijskih programov 1. stopnje glede na študijsko leto vpisa Leto vpisa v 1. letnik VSM UNM 2014/ / / / / / / pred 2008/ Skupaj V preglednici predstavljamo strukturo diplomantov študijskih programov 1. stopnje v študijskem letu 2016/2017 po spolu. Preglednica 4.6.4: Struktura diplomantov študijskih programov 1. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Študijski program Redni študij Izredni študij Št. diplomantk Št. diplomantov Št. diplomantk Št. diplomantov VSM UNM Povprečni čas študija v preglednici smo izračunali tako, da smo število dni od vpisa do zaključka študija delili s 365. V analizi smo upoštevali diplomante, ki so se v študijski program UP FM vpisali v 1. letnik in ne tistih, ki so se vpisali v višje letnike po merilih za prehode oz. so se prepisali iz drugih študijskih programov UP FM. Za lažje razumevanje in interpretacijo rezultatov podajamo število diplomantov (v oklepaju), ki so bili upoštevani v izračunu, saj se število lahko razlikuje od podatkov v preglednici (Število diplomantov študijskih programov 1. stopnje). 20

21 Preglednica 4.6.5: Povprečni čas študija (v letih) Način študija 2016/ / /2015 UNM VSM UNM VSM VSMP UNM VSM VSMP Redni 5,3 (28) 5,3 (54) 5,6 (33) 5,3 (50) 6,2 (4) 5,2 (39) 5,0 (76) 5,3 (1) Izredni 11,3 (1) 9,4 (9) - 8,5 (4) - - 7,9 (6) - Skupaj 5,5 (29) 5,9 (63) 5,6 (33) 5,5 (54) 6,2 (4) 5,2 (39) 5,2 (82) 5,3 (1) Najkrajši čas 2,8 3,0 3,0 2,9 5,6 2,9 2,8 / Najdaljši čas 11,6 11,7 10,9 10,1 7,0 9,4 9,9 / Glede na preteklo študijsko leto ugotavljamo naslednje izstopajoče značilnosti pri diplomantih: V študijskem letu 2016/17 je študij zaključilo primerljivo število študentov kot leto prej. Povprečen čas študija diplomatov, ki so študij zaključili v študijskem letu 2016/17 in so na UP FM opravili celoten študijski proces (vpis v 1. letnik), je znašal približno 5,5 let na UNM in 5,9 let na VSM. Na VSM se je čas podaljšal za 0,4 leta predvsem na račun zaključevanja študija izrednih študentov preteklih generacij (zadnjič smo izredni študij na B1M razpisali v študijskem letu 2011/2012). Največ diplomantov, ki so zaključili študij v študijskem letu 2016/2017, se je v program VSM vpisalo pred študijskim letom 2008/2009 in med študijskimi leti 2011/2012 in 2013/2014, največ diplomantov na UNM je iz generacije vpisanih v študijskem letu 2013/2014. Število diplomantov na programu VSM je bilo v študijskem letu 2016/2017 večje, na programu UNM pa manjše kot v letu prej. 4.7 Ključne ugotovitve Iz primerjave podatkov o vpisu med študijskima letoma 2017/2018 in 2016/2017 izhaja naslednje: Razpisali smo enako število vpisnih mest za Slovence in tujce iz EU kot v študijskem letu 2016/2017 in vpisali 18 študentov manj. Na študijskem programu UNM v angleškem jeziku smo vpisali drugo generacijo študentov, ki je enako številčna kot leto prej, vpisanih pa je več tujcev izven EU kot leto prej. Vpisali smo primerljivo število vseh tujih študentov kot v letu 2016/2017, izmed vseh vpisanih je število tujcev vpisanih v 1. letnik za 10 višje kot leto prej. Število tujcev izven EU vpisanih v 1. letnik se je v primerjavi z letom prej povečalo za 9. Delež prvič vpisanih študentov v 1. letnik v prvem prijavnem roku na VSM programu se je, v primerjavi s študijskim letom 2016/2017, znižal skoraj za 9 odstotnih točk, na UNM programu v slovenski izvedbi pa se je povečal za 12 odstotnih točk. Iz primerjave podatkov v strukturi vpisanih študentov med študijskima letoma 2017/2018 in 2016/2017 izhaja naslednje: Podatki o vpisanih študentih v 1. letnik glede na način zaključka srednje šole so se v študijskem letu 2017/2018, v primerjavi s preteklim študijskim letom, nekoliko spremenili delež vpisanih s končano splošno maturo se je na VSM zvišal za 6 odstotnih točk, na UNM pa za 4 odstotne točke. Glede na vrsto končane srednje šole se je struktura, v primerjavi s preteklim študijskim letom, najbolj spremenila na programu VSM, kjer se je delež študentov, ki prihajajo iz gimnazije, 21

22 zmanjšal za 2 odstotne točke in študentov, ki prihajajo iz ekonomske srednje šole, zmanjšal za 10 odstotnih točk, zvišal pa se je delež študentov, ki prihajajo iz drugih srednjih šol. Na UNM je delež študentov, ki se je v študijski program vpisal z dokončano gimnazijo, ostal enak kot preteklo leto, delež študentov, ki prihajajo iz ekonomskih srednjih šol, pa se zmanjšal za 6 odstotnih točk. Povprečna starost študentov UN programa, ki se izvaja v angleškem jeziku, je za več kot dve leti nižja kot leto prej in se je skoraj izenačila s povprečno starostjo študentov vpisanih v program UN v slovenskem jeziku. Med vsemi vpisanimi prevladujejo študentke, razen na UNM programu v angleškem jeziku, kjer je višji delež študentov. Glede splošne uspešnosti študentov v študijskem letu 2016/2017 ugotavljamo naslednje izstopajoče značilnosti, v primerjavi s študijskim letom 2015/2016: Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik je na VSM za malenkost boljša (+ 2 odstotne točke), na UNM pa se je že drugo leto zapovrstjo zmanjšala, tokrat za 9 odstotnih točk. Prehodnost iz 2. v 3. letnik je na VSM enaka, na UNM pa se je povečala za 4 odstotne točke. Prehodnost prve generacije UNMang je solidna pri 64 %. Delež ponavljavcev se je na VSM zmanjšal za 1,1 odstotne točke, na UNM pa povečal za 0,2 odstotne točke. Delež študentov vpisanih v 2016/2017, ki v 2017/2018 niso nadaljevali študija, se je na VSM povečal za 2 odstotni točki, na UNMslo pa se je zmanjšal za približno 17 odstotnih točk. Na UNMang ni nadaljevalo študija 27 odstotkov študentov, tukaj je treba upoštevati, da je število študentov v tej skupini majhno in je zato odstotek visok. Delež študentov, ki v študijskem letu 2016/2017 niso pridobili nobene kreditne točke (ECTS), se je ponovno zmanjšal, na VSM za 4 odstotne točke, na UNM pa za 3 odstotne točke. Na UNMang znaša ta delež v študijskem letu 2016/ odstotkov. V študijskem letu 2016/2017 ugotavljamo naslednje značilnosti uspešnosti študentov pri predmetih: Povprečno število pristopov je pri študentih na VSM in UNM skoraj enako (1,1 oz. 1,2 pristopa za pozitivno oceno), povprečna pozitivna ocena je na VSM nekoliko nižja (7,6) kot na UNMslo (7,9). Podatki za UNMslo in UNMang so enaki. Povprečni delež pozitivno ocenjenih študentov se giblje med 65 in 80 % pri obveznih predmetih in okoli 85 % pri izbirnih predmetih. V primerjavi z letom prej se je povprečni delež pozitivno ocenjenih pri obveznih predmetih povečal na UNMslo za 5 odstotnih točk, na VSM pa je padel za 1 odstotno točko. Pri izbirnih predmetih je situacija obratna - na UNMslo je povprečni delež padel za 1 odstotno točko, na VSM pa se je povečal za 10 odstotnih točk. Najnižji delež prehodnosti pri predmetu je bil na UNMang 30 %, sledi VSM 33 % in UNMslo 37 % pri obveznih predmetih. Glede na preteklo študijsko leto ugotavljamo naslednje izstopajoče značilnosti pri diplomantih: V študijskem letu 2016/17 je študij zaključilo primerljivo število študentov kot leto prej. Povprečen čas študija diplomantov, ki so študij zaključili v študijskem letu 2016/17 in so na UP FM opravili celoten študijski proces (vpis v 1. letnik), je znašal približno 5,5 let na UNM in 5,9 let na VSM. Na VSM se je čas podaljšal za 0,4 leta predvsem na račun zaključevanja študija izrednih 22

23 študentov preteklih generacij (zadnjič smo izredni študij na B1M razpisali v študijskem letu 2011/2012). Največ diplomantov, ki so zaključili študij v študijskem letu 2016/2017, se je v program VSM vpisalo pred študijskim letom 2008/2009 in med študijskimi leti 2011/2012 in 2013/2014, največ diplomantov na UNM je iz generacije vpisanih v študijskem letu 2013/2014. Število diplomantov na programu VSM je bilo v študijskem letu 2016/2017 večje, na programu UNM pa manjše kot v letu prej. 4.8 Ocena stanja in usmeritve Kljub množici promocijskih aktivnosti za vpis za oba študijska programa se je število študentov vpisanih v 1. letnik študija zmanjšalo. Smo pa vpisali več tujih študentov, zlasti študentov, ki prihajajo iz držav izven EU, kar pomeni, da so bile promocijske aktivnosti v tujini uspešne. Ugotavljamo pa, da je uspešnost tujih študentov skromna in jih zelo malo napreduje v višji letnik, tudi zaradi neznanja ali slabega znanja slovenskega jezika. Temu bomo v bodoče posvetili večjo pozornost in skladno s sklepom oz. priporočilom senata UP tem študentom v okviru dodatnega leta prilagodili izvedbo 1. letnika. Prva generacija študentov UNM v angleškem jeziku je bila v splošnem uspešna. Napredovalo je 64 odstotkov študentov, le 1 študent pa ponavlja letnik. Pri pregledu uspešnosti pri predmetih ugotavljamo, da so bili študenti v splošnem na izpitih zelo uspešni, le pri predmetu Računovodstvo so bili podpovprečno uspešni in bo treba premisliti kako študentom približati vsebine tega predmeta. V splošnem je delež študentov, ki napredujejo v višji letnik, na ravni prejšnjih let. Kljub večjim prizadevanjem in ukrepom v preteklih letih za zvišanje tega deleža le-ta ostaja med 40 in 50 odstotki. Ugotavljamo tudi, da je delež študentov, ki po 1. letniku ne nadaljuje študija, zelo visok, saj vsako leto na VSM programu»izgubimo«skoraj polovico študentov, čemur delno še vedno prispeva fiktivni vpis zaradi statusa. Iz evidenc o prisotnosti študentov izhaja, da organizirane oblike kontaktnih ur v povprečju obiskuje polovica vpisanih. Na UNM programu se je v študijskem letu 2016/2017 delež študentov, ki ne nadaljuje študija znižal iz 27 na 8 odstotkov, kar je vzpodbudno. Obetamo si, da bo uvedba kombiniranega načina študija na VSM, ki smo ga uvedli v študijskem letu 2017/2018, prinesla pozitivne rezultate tako pri napredovanju študentov kot pri zmanjšanju deleža študentov, ki ne nadaljujejo študija. Z ukrepom omejitve možnosti dokončanja študija po predmetniku VSM 2005 in UNM 2005 za študente vpisane v VSM in UNM od 2005/2006 do 2012/2013, smo želeli te študente spodbuditi k nadaljevanju in dokončanju študija po večletni prekinitvi. Omenjenim študentom, smo omejili zaključevanje po»starem«programu/predmetniku do V zvezi s tem je Senat UP FM sprejel tudi rokovnik postopkov za pravočasno prijavo in zagovor ter tabelo primerljivosti predmetov med predmetnikom sprejetim leta 2005 in prenovljenim predmetnikom sprejetim leta Precejšnje število študentov se je odločilo za dokončanje do tega roka, zato beležimo večje število diplomantov z letom vpisa pred 2010/2011. Hkrati pa smo v preteklem študijskem letu opravili swot analizo in razpravo o možnosti za ukinitev zaključne projektne naloge na VSM programu. V splošnem bomo na področju kakovosti študijskega procesa izvedli tudi naslednje ukrepe: - skrbno sprotno spremljali kombiniran način izvedbe na VSM, - nadaljevali s projektom»voden proces diplomiranja«, 23

24 - uvedli spremljanje obremenitve študentov in spremljanje doseganja kompetenc, kar v študijskem letu 2016/2017 nismo uspeli realizirati, - uvedli sprotne evalvacijske sestanke izvajalcev predmetov po letnikih, ob koncu vsakega kvartala, z ustrezno vnaprejšnjo umestitvijo v letni koledar. 24

1

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI za študijsko leto 2015/2016 in podatki o vpisu za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2017 Kazalo vsebine 1 UVOD...

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne je upravni Na podlagi 2. točke prvega odstavka 21. člena Statuta Evropske pravne fakultete Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta) z dne 24. 9. 2018 je upravni odbor fakultete sprejel naslednji PRAVILNIK O ŠTUDIJU

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO Obrazec LP 2016 UP FM Univerza na Primorskem Università del Litorale Fakulteta za management LETNO POROČILO ZA LETO 2016 Dekan / Direktor: prof. dr. Matjaž Novak LETNO POROČILO so pripravili: doc. dr.

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (37. seji senata UL FGG dne 29. 3. 2017) Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA... 1 1. člen (Pedagoška dejavnost študijski programi)...

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne26. januarja 2006 pod točko 4 sprejela

Prikaži več

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE Študijsko leto 2018/2019 Priročnik za študente Izdala: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM Fakulteta za humanistične študije Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, 12. januar 2018 1 Pri pripravi poročila so sodelovali (po

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tudi poročila tutorjev študentov. Seznam tutorjev - tutorji

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP Sprejeto na 44. seji Senata UP FHŠ, 19. 1. 2017 UNIVERZA NA PRIMORSKEM»Fakulteta za humanistične študije«samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2011 Sprejet na 38. seji senata, dne 26. 1. 2011 in na 29. seji upravnega odbora, dne 31. 1. 2011. Celje, januar 2011 Ime

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na p

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na p UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE UNIVERSITY OF MARIBOR FACULTY OF CRIMINAL JUSTICE AND SECURITY Na podlagi 17. točke 314. člena in na podlagi 1. in 15. točke 330. člena Statuta Univerze

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO UP LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2019 Univerza na Primorskem Università del Litorale Fakulteta za management LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2019 Dekan / Direktor: prof. dr. Matjaž Novak LETNI PROGRAM DELA so

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

Erasmus+ mag. Robert Marinšek

Erasmus+ mag. Robert Marinšek Erasmus+ mag. Robert Marinšek Program Erasmus+ Uredba št. 1288/2013 (11. dec. 2013) Področje izobraţevanja, usposabljanja, športa in mladine trajanje: 2014 2020 proračun: 14,7 G Pričakovanja: >4 M mobilnosti

Prikaži več

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU LETNO POROČILO ZA LETO 2008 Odgovorna oseba: DEKAN DOC. DR. JANEZ POVH Sprejet na 9. seji senata, dne

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU LETNO POROČILO ZA LETO 2008 Odgovorna oseba: DEKAN DOC. DR. JANEZ POVH Sprejet na 9. seji senata, dne FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU LETNO POROČILO ZA LETO Odgovorna oseba: DEKAN DOC. DR. JANEZ POVH Sprejet na 9. seji senata, dne 18.2.2009 in na 7. seji upravnega odbora, dne 18.2.2009.

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO UP LETNI PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 1 Univerza na Primorskem Università del Litorale Fakulteta za management LETNI PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 Dekan / direktor : izr. prof.

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

PRILOGA 2

PRILOGA 2 PREDSTAVITVENI ZBORNIK PODIPLOMSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. stopnje INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IZREDNI ŠTUDIJ Novo mesto KAZALO VSEBINE 1 ZAKAJ NA FINI?... 3 2 UVOD... 4 3 PREDSTAVITEV

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Priloga 4b:

Priloga 4b: Predstavitveni zbornik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM GEOLOGIJA, 2. STOPNJA NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI Študijsko leto 2019-2020 1. Splošni podatki o študijskem programu Naravoslovnotehniška

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO ZAPISNIK 7. redne seje nadaljevanje - Akademskega zbora Filozofske fakultete Univerze v Mariboru z dne 23. 5. 2012 Prisotni: po priloženem seznamu (58 iz vrst visokošolskih učiteljev, 23 iz vrst študentov).

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2018/2019 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU + LIBANON http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof.

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof. Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof. dr. Rado Bohinc Letno poročilo so pripravili: - vodstvo

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

STRATEGIJA VSUP

STRATEGIJA VSUP Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto STRATEGIJA RAZVOJA 2016-2020 Novo mesto, februar 2016 OSNOVNI PODATKI FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE NOVO MESTO Naslov: Spletno mesto: E-naslov:

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Klasifikacijski znak 037

Klasifikacijski znak 037 Klasifikacijski znak 037 Maribor, 28.11.2018 Z A P I S N I K Konstitutivne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v torek, 28. novembra 2018, ob 18.00 uri v prostoru B-202.

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE NOVO MESTO Visoka šola za tehnologije in sisteme ČISTOPIS AKREDITIRANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 11. STOPNJE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI V STROJNIŠTVU (magistrski študijski program) Čistopis

Prikaži več

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji

Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji Senat Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, je na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 28. člena Pravil Fakultete za upravo, na svoji 34. redni seji, dne 30. 1. 2019, sprejel naslednji

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem, ki ga je sprejel Senat Univerze

Prikaži več

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na svoji 5. redni seji

Prikaži več

Microsoft Word - LETNO POROČILO 2013_ doc

Microsoft Word - LETNO POROČILO 2013_ doc Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko LETNO POROČILO 2013 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO Dekan: prof. dr. Nikolaj Zimic Letno poročilo je bilo

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani   Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2010 Sprejet na 39. seji senata, dne in na 30. seji upravnega

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2010 Sprejet na 39. seji senata, dne in na 30. seji upravnega Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2010 Sprejet na 39. seji senata, dne 23. 2. 2011 in na 30. seji upravnega odbora, dne 28. 2. 2011. Celje, februar 2011 Ime zavoda:

Prikaži več