POENOSTAVLJENI PROSPEKT ZA PONUDBO DELNIC HRANILNICE LON D.D., KRANJ

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "POENOSTAVLJENI PROSPEKT ZA PONUDBO DELNIC HRANILNICE LON D.D., KRANJ"

Transkripcija

1 POENOSTAVLJENI PROSPEKT ZA PONUDBO DELNIC HRANILNICE LON D.D., KRANJ

2 Kazalo vsebine POVZETEK POENOSTAVLJENEGA PROSPEKTA... 6 Oddelek A UVOD IN OPOZORILA... 6 Oddelek B IZDAJATELJ... 6 Oddelek C VREDNOSTNI PAPIRJI Oddelek D TVEGANJA Oddelek E PONUDBA OPREDELITEV POJMOV IN OKRAJŠAV OSEBE, ODGOVORNE ZA VSEBINO PROSPEKTA ZAKONITI REVIZORJI SPLOŠNE INFORMACIJE Pomembne informacije o Prospektu IZBRANE FINANČNE INFORMACIJE Pomembnejši podatki o poslovanju in nekateri kazalniki poslovanja LONa Izjava o gibljivih sredstvih Izkaz kratkoročnih sredstev Kapitalizacija in zadolženost Interes fizičnih in pravnih oseb, ki sodelujejo pri Ponudbi Razlogi ponudbe in uporaba prihodkov DEJAVNIKI TVEGANJA Tveganja, povezana z zunanjimi dejavniki Tveganja, povezana s poslovanjem Izdajatelja Tveganja, povezana z Novimi delnicami INFORMACIJE O DELNICAH, KI SO PREDMET PONUDBE Obstoječe delnice Izdajatelja Nove delnice, ki so predmet ponudbe po tem Prospektu Glasovalne pravice Pravica do dividende in preostalega premoženja Izdajatelja v primeru stečaja ali likvidacije Prednostna pravica do novo izdanih delnic Prenosljivost delnic Sklepi, pooblastila in odobritve na katerih bodo izdane Nove delnice Pričakovani datum izdaje Novih delnic Obvezni predpisi glede ponudb za odkup in prodajo delnic Prevzemne ponudbe za lastniški kapital Izdajatelja Informacije o davkih POGOJI PONUDBE NOVIH DELNIC Pogoji ponudbe, pričakovan časovni razpored in postopek sprejema ponudbe Načrt porazdelitve in dodelitve Oblikovanje in razkritje emisijske cene Prodaja in odkup prve izdaje Novih delnic SPREJEM DELNIC V TRGOVANJE IN UREDITEV TRANSAKCIJ Predvideno in preteklo trgovanje z delnicami Izdajatelja na organiziranem trgu Stabilizacija Informacije o dosedanjih aktivnostih Izdajatelja v zvezi s ponudbo Novih delnic PRODAJA DELNIC S STRANI IMETNIKOV Prodaja obstoječih delnic s strani imetnikov Dogovori o blokadi STROŠKI IN PRIHODKI V ZVEZI S PONUDBO NOVIH DELNIC Ocena skupnih stroškov ponudbe Novih delnic Ocena skupnega izkupička iz naslova ponudbe Novih delnic REDČENJE OZIROMA RAZVODENITEV DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI S PONUDBO NOVIH DELNIC, INFORMACIJE TRETJIH OSEB IN IZJAVA STROKOVNJAKOV IN DEKLARACIJE O VSEH INTERESIH Svetovalci

3 12.2 Druge revidirane informacije Izjave oziroma poročila strokovnjakov Informacije tretjih oseb PODATKI O IZDAJATELJU Osnovne informacije o Izdajatelju Razvojna pot Izdajatelja Dejavnosti Izdajatelja Poslovna mreža Izdajatelja Strategija Izdajatelja Investicije PREGLED POSLOVANJA Osnovne dejavnosti Izdajatelja Novi proizvodi in storitve Segmenti poslovanja Izdajatelja Osnovni trgi Bančni sektor v Republiki Sloveniji in konkurenčni položaj Izdajatelja Patenti, licence in pomembne pogodbe ORGANIZACIJSKA STRUKTURA Podatki o skupini Organizacijska shema PREMOŽENJE, OBRATI IN OPREMA Opredmetena osnovna sredstva Naložbene nepremičnine Dodatna razkritja vezana na vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in naloženih nepremičnin iz naslova naložbe v poslovno stavbo Okoljski problemi, ki lahko vplivajo na Izdajateljevo rabo opredmetenih sredstev POSLOVANJE IN FINANČNI PREGLED Dejavniki, ki vplivajo na poslovanje LONa Finančni položaj Izdajatelja Poslovni rezultati KAPITALSKA SREDSTVA Kapitalska ustreznost Viri in zneski denarnih tokov Struktura financiranja Izdajatelja in potreba po zadolževanju Omejitve uporabe kapitalskih sredstev Predvideni viri financiranja naložb RAZISKAVE RAZVOJ, PATENTI IN LICENCE INFORMACIJE O TRENDIH Najpomembnejši trendi Informacije o znanih trendih, nejasnostih, zahtevah, obveznostih ali dogodkih, ki lahko utemeljeno bistveno vplivajo na obete LONa NAPOVEDI ALI OCENE DOBIČKA UPRAVNI, POSLOVODNI IN NADZORNI ORGANI TER VIŠJI VODSTVENI DELAVCI Uprava in Nadzorni svet Izdajatelja ter višji vodstveni delavci Izjava o navzkrižju interesov PLAČILA IN DAJATVE Plačila Izdajatelja članom Uprave, Nadzornega sveta in višjim vodstvenim delavcem Politika prejemkov Izdajatelja Skupni zneski, ki jih Izdajatelj predvidi ali ustvari za pokojninske ali podobne dajatve ORGANIZACIJSKA PRAKSA Trajanje in datum poteka mandatov članov Uprave in Nadzornega sveta Pogodbe o storitvah oziroma dajatvah članom Uprave in Nadzornega sveta Izdajatelja ob odpovedi delovnega razmerja Revizijska komisija Izdajatelja Komisija za tveganja Izdajatelja

4 24.5 Komisija za prejemke in komisija za imenovanja Skladnost z režimi upravljanja v Republiki Sloveniji USLUŽBENCI Število zaposlenih Lastništvo delnic oziroma opcij Izdajatelja s strani članov Uprave, Nadzornega sveta oziroma višjih vodstvenih delavcev Ureditve za udeležbo zaposlenih pri kapitalu Izdajatelja VEČJI DELNIČARJI Možnost posrednega in neposrednega nadzora glasovalne pravice večjih delničarjev Možne spremembe posrednega ali neposrednega nadzora Seznam vseh delničarjev s 5% ali večjim kapitalskim deležem TRANSAKCIJE POVEZANIH STRANK Terjatve do povezanih oseb Obveznosti do povezanih oseb FINANČNI PODATKI O IZDAJATELJEVIH SREDSTVIH IN OBVEZNOSTIH DO VIROV, FINANČNEM POLOŽAJU TER DOBIČKIH IN IZGUBAH Pretekle finančne informacije Politika dividend Izdajatelja Pravni in arbitražni postopki Znatne spremembe finančnega ali tržnega položaja Izdajatelja DODATNE INFORMACIJE Delniški kapital Delnice, ki ne pomenijo kapitala Lastne delnice Zamenljivi vrednostni papirji Odobreni kapital Statut Izdajatelja SPREMEMBE NADZORA; POROČANJE O UDELEŽBI IN DOVOLJENJA Statut LONa ZBan ZPre ZPOmK POMEMBNE POGODBE RAZKRITI DOKUMENTI INFORMACIJE O DELEŽIH

5 Kazalo tabel Tabela 1:Pomembnejši finančni podatki Tabela 2: Izkaz kratkoročnih sredstev in kratkoročnih obveznosti Izdajatelja Tabela 3: Zadolženost Izdajatelja Tabela 4: Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Tabela 5: Pogojne obveznosti in pogojna sredstva Tabela 6: Kapitalizacija Izdajatelja Tabela 7: Predviden izkupiček iz naslova povečanja osnovnega kapitala Tabela 8: Delnice razreda A (Vir: KDD d.d.) Tabela 9: Delnice razreda B (Vir: KDD d.d.) Tabela 10: Splošna davčna stopnja dohodnina Tabela 11: Stopnja dohodnine glede na št. let imetništva kapitala Tabela 12: Predviden izkupiček iz naslova ponudbe Novih delnic Tabela 13: Poslovna mreža Izdajatelja Tabela 14: Sredstva Izdajatelja Tabela 15: Stanje kreditov sektorjih in statističnih geografskih regijah na dan Tabela 16: Stanje kreditov sektorjih in statističnih geografskih regijah na dan Tabela 17: Stanje kreditov sektorjih in statističnih geografskih regijah na dan Tabela 18: Stanje kreditov sektorjih in statističnih geografskih regijah na dan : Tabela 19: Stanje kreditov po panogah na dan , , in Tabela 20: Opredmetena osnovna sredstva Izdajatelja Tabela 21: Stanje nepremičnin na dan Tabela 22: Naložbene nepremičnine Izdajatelja Tabela 23: Stanje naložbenih nepremičnin na dan Tabela 24: Vrednost zemljišča in zgrade (iz opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremični) po oblikovani oslabitvi na dan Tabela 25: Makroekonomski kazalniki Tabela 26: Izkaz finančnega položaja Izdajatelja na dan , in Tabela 27: Izkaz finančnega položaja Izdajatelja na dan , in Tabela 28: Stanje finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo po sektorjih na dan in Tabela 29: Stanje kreditov po sektorjih na dan in Tabela 30: Stanje finančnih sredstev v posesti do zapadlosti po sektorjih na dan in Tabela 31: Stanje finančnih obveznosti merjenih po odplačni vrednosti po vrstah finančnih sredstev in sektorjih na dan in Tabela 32: Stanje kapitala na dan in Tabela 33: Struktura novih kreditnih poslov sklenjenih v prvem polletju leta 2017 glede na segment in bonitetno oceno Tabela 34: Izkaz poslovnega izida LONa za leto, ki se je končalo , in Tabela 35: Izkaz vseobsegajočega donosa LONa za leto, ki se je končalo , in Tabela 36: Izkaz poslovnega izida za prvo polletje leta 2017 in Tabela 37: Izkaz vseobsegajočega donosa za obdobje od 1.januarja do 30. junija 2017 in Tabela 38: Kapitalska ustreznost na dan , in ter in Tabela 39: Izkaz denarnih tokov Izdajatelja na dan , in ter in Tabela 40: Struktura financiranja Izdajatelja Tabela 41: Izbrani kazalniki financiranja Izdajatelja: Tabela 42: Članstvo uprave v letu 2016 in po stanju na dan Tabela 43: Višje vodstvo na dan Prospekta Tabela 44: Bruto prejemki članov uprave in višjega vodstva v letu Tabela 45: Bruto prejemki članov nadzornega sveta v letu Tabela 46: Člani Uprave Izdajatelja Tabela 47: Člani Nadzornega sveta Izdajatelja Tabela 48: Člani Revizijske komisije Izdajatelja

6 Tabela 49: Člani komisije za tveganja Izdajatelja Tabela 50: Število zaposlenih pri Izdajatelju na posamezne presečne datume Tabela 51: Imetništvo delnic LONa s strani članov višjega vodstva Tabela 52: Imetniki večjih deležev Tabela 53: Razčlenitev terjatev po povezavah z Izdajateljem Tabela 54: Razčlenitev obveznosti po povezavah z Izdajateljem Tabela 55: Finančni položaj Izdajatelja na dan , in ter in Tabela 56: Izkaz poslovnega izida Izdajatelja za leto 2016, 2015 in 2014 ter polletje leta 2017 in Tabela 57: Spremembe lastniškega kapitala v poslovnem letu Tabela 58: Spremembe lastniškega kapitala v poslovnem letu Tabela 59: Spremembe lastniškega kapitala v poslovnem letu Tabela 60: Spremembe lastniškega kapitala v prvem polletju leta Tabela 61: Izkaz denarnih tokov Izdajatelja v leto 2016, 2015 in 2014 ter prvo polletje 2017 in Tabela 62: Uporabljene amortizacijske stopnje Tabela 63: Spremembe delniškega kapitala

7 POVZETEK POENOSTAVLJENEGA PROSPEKTA Oddelek A UVOD IN OPOZORILA A.1 Uvod in opozorila A.2 Informacije v zvezi z nadaljnjo prodajo ali končno prodajo vrednostnih papirjev s strani finančnih posrednikov Poenostavljeni prospekt je sestavljen na podlagi 42. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI; Ur. l. RS, št. 67/2007 in naslednji) in ne predstavlja prospekta, ki je oblikovan skladno z Uredbo komisije (ES) št. 809/2004. Ta povzetek poenostavljenega Prospekta (v nadaljevanju Prospekt) je potrebno brati kot uvod k Prospektu. Vlagatelj naj pred vsako odločitvijo za naložbo v ponujene delnice preuči celoten Prospekt. Informacije v povzetku Prospekta so izvleček informacij, ki se nahajajo drugje v Prospektu. Če bo vlagatelj začel sodni postopek v zvezi z informacijami, vsebovanimi v tem Prospektu, bo moral v skladu z nacionalno zakonodajo druge države članice EU nositi stroške prevoda Prospekta v uradni jezik sodišča pred začetkom takega postopka. Civilnopravno odgovornost nosijo izključno osebe, ki so pripravile povzetek Prospekta, vključno z njegovim prevodom, vendar samo, če je povzetek Prospekta zavajajoč, netočen ali neskladen, kadar se ga bere skupaj z drugimi deli Prospekta ali če, kadar se ga bere skupaj z drugimi deli Prospekta, ne daje ključnih informacij, ki bi bile vlagateljem potrebne pri odločanju o morebitni naložbi v takšne vrednostne papirje. Ponudba novih delnic skladno s tem Prospektom ni nadaljnja javna prodaja niti končna prodaja s strani finančnih posrednikov. Ponudnik novih delnic je Izdajatelj. Oddelek B IZDAJATELJ B.1 Pravno in poslovno ime Izdajatelja Firma Izdajatelja: Hranilnica LON d.d., Kranj Skrajšana firma Izdajatelja: LON d.d., Kranj B.2 Sedež/ pravna oblika Izdajatelja/ zakonodaja/ država ustanovitve B.3 Opis narave poslovanja Izdajatelja in z njo povezanih ključnih dejavnikov, glavnih dejavnosti Sedež Izdajatelja: Kranj Poslovni naslov Izdajatelja: Žanova ulica 3, 4000 Kranj, Republika Slovenija Pravnoorganizacijska oblika Izdajatelja: delniška družba d.d. Podoblika: banka ali hranilnica Zakonodaja, po kateri posluje Izdajatelj: slovenska zakonodaja; statusno ureditev in ključna pravila delovanja določata predvsem ZGD-1 in ZBan-2 Kraj in država registracije Izdajatelja: Kranj, Republika Slovenija Registracija Izdajatelja: Okrožno sodišče v Kranju pod št. registrskega vložka 1/03560/00; datum registracije LON posluje v štirih ključnih segmentih poslovanja: (i) poslovanje s fizičnimi osebami (poslovanje s prebivalstvom); (ii) poslovanje s pravnimi osebami (poslovanje s podjetji); (iii) poslovanje z upravniki rezervnih skladov; in (iv) poslovanje na finančnih trgih (poslovanje z vrednostnimi papirji). LON na podlagi sklepov Banke Slovenije opravlja naslednje vzajemno priznane finančne storitve: sprejemanje depozitov, dajanje kreditov, plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja, izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov, izdajanje garancij in drugih jamstev, trgovanje za svoj račun ali za račun strank, kreditne bonitetne storitve, oddajanje sefov ter kreditno 6

8 B.4a B.4b Izdajatelja in identifikacija ključnih trgov, na katerih posluje Opis najpomembnejši h najnovejših trendov, ki vplivajo na Izdajatelja in panoge, v katerih posluje Opis vseh znanih trendov, ki vplivajo na Izdajatelja in panoge, v katerih posluje B.5 Opis skupine in položaja Izdajatelja v njej B.6 Osebe, ki imajo neposreden in/ali posreden interes v kapitalu Izdajatelja ali glasovalne pravice, ki bi jih bilo treba prijaviti v skladu posredništvo pri potrošniških in drugih kreditih. LON deluje na omejenem trgu Republike Slovenije s končnim številom dobrega milijona fizičnih oseb, ki so aktivni uporabniki bančnih storitev in dobrih sto tisoč enot malega podjetništva in obrtništva, ki predstavljajo ključno poslovno usmeritev na področju poslovanja s pravnimi osebami. LON svoje dejavnosti opravlja v svojem glavnem kraju poslovanja (Kranj) ter preko 14 drugih poslovnih enot oziroma poslovalnic po Sloveniji. Poslovanje LONa je v veliki meri odvisno od makroekonomskega okolja, v katerem deluje. V prvem četrtletju 2017 beleži Slovenija znatno gospodarsko rast. Višje tuje povpraševanje in izboljšanje konkurenčnosti povečujeta izvoz in proizvodnjo. Izboljševanje gospodarskih razmer in okrevanje nepremičninskega trga prispeva h krepitvi gradbene aktivnosti. Zasebna potrošnja prispeva k rasti prihodka v trgovini in v storitvah. Večji je obisk tujih turistov. Obeti so ugodni in razpoloženje v gospodarstvu ostaja na visoki ravni. Medletna rast BDP v prvem četrtletju 2017 (v primerjavi z 2016) je po podatkih SURS znašala 5,3%, letna rast obsega BDP pa 2,5%, kar je nekje v povprečju gospodarstev evrskega območja. Brezposelnost je v prvem četrtletju 2017 znašala 7,8%, inflacija pa 1%. Medletna rast bilančne vsote je bila maja 2017 pozitivna tretji mesec zapored, vendar je povečanje za 1,5% predvsem posledica povečanja obveznosti do Evrosistema in vlog nebančnega sektorja, predvsem vlog gospodinjstev. Na naložbeni strani so se najbolj povečala likvidna sredstva, manj pa posojila nebančnemu sektorju. Rast vlog je bila maja ,8% medletno. K temu so tri četrtine prispevale vloge gospodinjstev, katerih medletna rast se je nekoliko znižala, maja 2017 na 5,7%. Povečujejo se vpogledne vloge, ki predstavljajo 66%. Rast posojil nebančnemu sektorju se povečuje, maja 2017 je bila 3,7%. Banke povečujejo kreditiranje gospodinjstev. Obseg posojil gospodinjstvom je bil maja 2017 medletno višji za 6,9% oziroma za 586 mio EUR. Rast potrošniških posojil je bila 11,6%, rast stanovanjskih posojil pa 5%. Posojila nefinančnim družbam so se zvišala na 3,4%. Kakovost kreditnega portfelja merjena kot delež nedonosnih izpostavljenosti (NPE) se tudi v letu 2017 izboljšuje. Delež NPE se je v prvih petih mesecih znižal za 0,8% in znaša 7,7%. Nadaljuje se zmanjševanje bruto dohodka bank, zlasti zaradi zmanjševanja neto obrestnih prihodkov, ki so padli za 8,4%. Bankam so se zmanjšali tudi neobrestni prihodki, operativni stroški pa so primerljivi z lanskimi. V petih mesecih letos so banke sprostile manj oslabitev in rezervacij kot v enakem obdobju lani, zato je letošnji dobiček pred obdavčitvijo nižji za 14%. Poleg zgoraj omenjenih trendov ima na poslovanje LONa lahko pozitiven vpliv napovedana prebuditev nepremičninskega trga in povečanje bruto plač na nacionalni ravni, saj je iz tega naslova mogoče pričakovati povečano povpraševanje po potrošniških in stanovanjskih kreditih. Negativno lahko na položaj LONa vplivajo predvsem trendi, povezani s konsolidacijo in vstop novih konkurentov na trg finančnih storitev. LON ni član nobene skupine, prav tako nima odvisnih družb. Na dan tega Prospekta je imel LON 6 delničarjev, ki so dosegli delež glasovalnih pravic, ki presega 5%, in sicer: Imetnik Število delnic Delež glasovalnih pravic Alea Iacta, d.o.o., Ljubljana ,82% Goldinar, d.o.o., Koper ,17% Zorec Stanko ,73% Zorn Otmar ,96% Kavšek Anton ,85% GIC Gradnje d.o.o. Rogaška ,06% 7

9 s slovensko zakonodajo Drugačne glasovalne pravice večjih delničarjev Informacije o posrednem in neposrednem nadzoru nad Izdajateljem Omenjeni večji delničarji ne dosegajo praga za kvalificiran delež v smislu Uredbe CRR in ZBan-2, presegajo pa 5% prag pomembnega deleža v smislu ZTFI, pri čemer velja opozoriti, da za LON velja določba 2. odst. 4. člena ZPre-1, ki v povezavi z 2. odst člena ZTFI določa smiselno uporabo oddelka 3.3. in 3.5. ZTFI glede razkrivanja pomembnih deležev. Kvalificiran delež v razredu prednostnih delnic razreda A (LONP) dosegata Zvonko Sitar in Verena Sitar, ki sta kot povezani osebi po ZBan-2 imetnika 188 prednostnih delnic oziroma 15,68% deleža glasovalnih pravic v razredu prednostnih delnic; Vreček Marija, ki je imetnica 168 prednostnih delnic oziroma 14% deleža glasovalnih pravic v razredu prednostnih delnic; Erzar Stanislav, ki ima skupaj s povezanimi osebami v lasti 133 prednostnih delnic oziroma 11,09% delež glasovalnih pravic v razredu prednostnih delnic ter Svet gorenjskih sindikatov, ki je imetnik 120 prednostnih delnic oziroma 10,01% deleža glasovalnih pravic v razredu prednostnih delnic. Prag 5% glasovalnih pravic v razredu prednostnih delnic presega Vitja Risto Mazovec, ki je imetnik 66 prednostnih delnic oziroma 5,50% glasovalnih pravic v razredu prednostnih delnic. Razen oseb, navedenih v tem poglavju, LONu niso poznane nobene osebe, ki bi imele neposreden in/ali posreden interes v kapitalu LONa ali glasovalne pravice, ki bi jih bilo treba razkriti skladno z ZTFI (pomembni delež) in/ali zanje pridobiti ustrezno dovoljenje skladno z ZBan-2 (kvalificiran delež). Imetniki delnic LONa glasovalno pravico izvršujejo na Skupščini. Ureditev glasovalne pravice je enaka za delnice obeh razredov. Vsaka delnica LONa daje imetniku en glas na Skupščini. Skladno s 37. členom Statuta je za sprejem odločitve Skupščine o povečanju osnovnega kapitala, statusnih spremembah LONa (spojitev, pripojitev, delitev, prenehanje) in spremembah Statuta, poleg 3/4 večine prisotnih (povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala in spremembe Statuta) oziroma 2/3 večine vseh glasov (statusne spremembe), potrebno tudi soglasje vsakega razreda delnic. Soglasje posameznega razreda delnic je izdano, če za soglasje glasuje najmanj 3/4 pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala tega razreda delnic. Navedena omejitev imetnikom prednostnih delnic, ki predstavljajo manjšinski delež, to je približno 1,75% vseh delnic LONa omogoča veto na sprejem ključnih skupščinskih sklepov (spremembe statuta, dokapitalizacija, statusne spremembe), Razen zgoraj opisane omejitve, LON nima posebnih omejitev in/ali ugodnosti za večje delničarje. B.7 Izbrane pretekle ključne finančne informacije o Izdajatelju Izbrane pretekle ključne finančne informacije so prikazane v spodnjih dveh tabelah. Pomembnejši podatki nerevidirano revidirano v 1000 EUR Obdobje Bilančna vsota Skupni obseg depozitov nebančnega sektorja pravnih in drugih oseb prebivalstva Skupni obseg danih kreditov nebančnemu sektorju pravnih in drugih oseb prebivalstva Celotni kapital

10 Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti in rezervacije Obseg zunajbilančnega poslovanja Čiste obresti Čisti neobrestni prihodki Stroški dela, splošni in administrativni stroški Amortizacija Oslabitve in rezervacije Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega poslovanja Davek iz dohodkov pravnih oseb iz rednega poslovanja Drugi vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa (10) (1) (30) (1) (68) (215) Število zaposlenih Število delničarjev Število delnic Nominalna vrednost delnice (v EUR) 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala (v% ) 212,95 264,64 263,52 260,31 264,92 11,68 10,23 10,09 10,59 9,21 Količnik temeljnega kapitala (v %) 11,68 10,23 10,09 10,59 9,21 Količnik skupnega kapitala (v %) 13,80 12,31 12,19 12,72 9,83 Količnik oslabitev finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti in rezervacije za prevzete obveznosti / razvrščene aktivne bilančne in razvrščene zunajbilančne postavke 1,36 1,76 1,62 1,50 1,09 Obrestna marža 1,08 2,28 2,22 2,35 2,34 Marža finančnega posredništva 1,50 1,57 3,06 3,27 3,30 Donos na aktivo pred obdavčitvijo 0 0,01 0,01 (0,01) 0,25 Donos na kapital pred obdavčitvijo 0 0,29 0,10 (0,08) 6,5 Donos na kapital po obdavčitvi 0 0,25 0,10 (0,11) 5,26 Operativni stroški / povprečna aktiva 2 1,48 2,97 2,69 2,62 Likvidna sredstva / kratkoročne vloge do nebančnega sektorja 56 48,09 49,46 43,08 53,51 Likvidna sredstva / povprečna aktiva 26 20,27 21,41 17,59 20,47 Izkaz finančnega položaja na posamezne presečne datum je prikazan v spodnji tabeli. nerevidirano revidirano V 1000 EUR Postavka Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki

11 Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Krediti krediti bankam krediti strankam, ki niso banke druga finančna sredstva Finančna sredstva v posesti do zapadlosti Opredmetena osnovna sredstva Naložene nepremičnine Neopredmetena dolgoročna sredstva Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb terjatve za davek odložene terjatve za davek Druga sredstva SKUPAJ SREDSTVA Finančne obveznosti, namenjene trgovanju Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti vloge strank, ki niso banke krediti bank in centralnih bank dolžniški vrednostni papirji podrejene obveznosti druge finančne obveznost Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju Rezervacije Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb Druge obveznosti SKUPAJ OBVEZNOSTI Osnovni kapital Kapitalske rezerve Presežek iz prevrednotenja (134) (417) Rezerve iz dobička Lastne delnice -1-1 (1) (1) (14) Čisti dobiček/izguba iz poslovnega leta (vključno z zadržanim dobičkom) (14) 385 SKUPAJ KAPITAL SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL Izkaz poslovnega izida za posamezna presečna obdobja je prikazan v spodnji tabeli. V 1000 EUR 10

12 Opis bistvenih sprememb finančnega stanja in poslovnih rezultatov Izdajatelja B.8 Izbrane ključne začasne finančne informacije nerevidirano revidirano Postavka Prihodki iz obresti Odhodki za obresti (906) (1.172) (2.183) (3.318) (4.623) Čiste obresti Prihodki od dividend Prihodki iz opravnin Odhodki za opravnine (208) (181) (387) (381) (336) Čiste opravnine (provizije) Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju Dobiček/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Sprememba poštene vrednosti pri obračunavanju varovanje pred tveganji (120) (20) (147) (74) (99) (17) 18 (45) (54) (53) Čisti dobički/izgube iz tečajni razlik (1) Čisti dobiček/ izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo Drugi čisti poslovni dobički/izgube 34 (5) 3 39 (54) Administrativni stroški (3.595) (3.498) (7.043) (6.114) (5.347) Amortizacija (325) (215) (457) (454) (410) Rezervacije (1) (61) 128 (2) (98) Oslabitve 47 (139) (351) (1.426) (718) Dobiček/izguba iz rednega poslovanja Davek iz dohodkov pravnih oseb iz rednega poslovanja (10) (6) 1 (4) (129) Čisti dobiček/izguba poslovnega leta (14) 547 Ni relevantno. Prospekt ne vključuje začasnih informacij. B.9 Napoved ali ocena dobička Ni relevantno. Prospekt ne vključuje napovedi oziroma ocen dobička. B.10 Opis morebitnih pridržkov v revizijskem poročilu preteklih Revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o. je revizijskem poročilu za leto 2015 in 2014 izdala pozitivno mnenje brez pridržkov. Ker LON na dan ni zagotavljal količnika kapitalske ustreznosti določenega po ICAAP/SREP dialogu, je revizor v mnenju za leto 2014 podal pojasnjevalni odstavek. V revizijskem poročilu za leto 2016 je revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o. izrazila pozitivno mnenje razen v postavki opredmetenih osnovnih sredstev in 11

13 finančnih informacij B.11 Izdajateljeva gibljiva sredstva naložbenih nepremičnin, kjer je družba izdala pridržek vezan na izkazano vrednost teh sredstev v računovodskih izkazih. Ker LON na dan ni zagotavljal količnika kapitalske ustreznosti določenega po ICAAP/SREP dialogu, je revizor v mnenju za leto 2016 podal pojasnjevalni odstavek. Po najboljši vednosti LONa, njegova trenutno razpoložljiva gibljiva sredstva zadostujejo trenutnim potrebam za delovanje in izpolnjevanje plačilnih obveznosti in bodo zadostovala vsaj še za naslednjih dvanajst mesecev po datumu potrditve tega Prospekta. Oddelek C VREDNOSTNI PAPIRJI C.1 Opis ponujenih vrednostnih papirjev Ponudba Novih delnic se nanaša na največ novih prednostnih imenskih prosto prenosljivih delnic v nominalnem znesku 75 EUR, ki bodo skupaj z obstoječimi prednostnimi delnicami razreda A (LONP) tvorile isti razred, bodo vpisane v centralni register vrednostnih papirjev pod oznako LONP in bodo imetniku dajale smiselno enaka upravičenja kot obstoječe prednostne imenske delnice razreda A. Nove delnice bodo izdane skladno z ZGD-1, ZTFI, ZNVP-1 in Zban-2, in sicer v nematerializirani obliki. V centralni register vrednostnih papirjev bodo vpisane z ISIN kodo SI Posameznemu vlagatelju bodo Nove delnice prenesene na njegov Trgovalni račun (odprt pri poravnalnem članu KDD d.d., ki ima hkrati položaj registrskega člana) skladno z veljavnimi predpisi in pravili poslovanja KDD d.d. C.2 Valuta Nove delnice bodo izdane v evrski valuti v nominalnem znesku 75 EUR. C.3 Število izdanih in vplačanih delnic ter nominalna vrednost posamezne delnice C.4 Pravice, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev C.5 Omejitve glede prenosljivosti delnic Na dan tega Prospekta znaša v sodni register vpisan osnovni kapital LONa ,00 EUR in je razdeljen na delnic z nominalno vrednostjo 75 EUR, od tega prednostnih imenskih delnic razreda A z oznako LONP, ISIN kodo SI , CFI kodo EPVEQR in navadnih imenskih delnic razreda B z oznako LONR (I.B XIII.B), ISIN kodo SI ter CFI kodo ESVUFR. Vse delnice so delničarji LONa, skladno s 14. členom Statuta, vplačali. Vse Obstoječe delnice so izdane v nematerializirani obliki in vodene v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD d.d. Zaradi povečanja osnovnega kapitala iz sredstev LONa v letu 2000, so za določene delničarje nastale delne pravice v smislu 364. člena ZGD-1. Na dan tega Prospekta delne pravice skupaj tvorijo 99 celih delnic LONa, od tega 26 prednostnih delnic in 73 navadnih delnic. Delne pravice, ki skupaj oblikujejo polno pravico, niso združene pri enem delničarju. Nove delnice bodo imetniku dajale smiselno enaka upravičenja kot obstoječe prednostne imenske delnice razreda A in bodo skupaj s slednjimi tvorile isti razred. Prednostne delnice razreda A (LONP) so nekumulativne in neparticipativne. Imetniku posamezna delnica skladno s Statutom razreda A daje (i) en glas v Skupščini, (ii) prednostno pravico do izplačila dividende v višini 2% od nominalne vrednosti delnice (v nadaljevanju:»prednostna dividenda«), (iii) pravico do izplačila razlike med zneskom Prednostne dividende in zneskom dividende, ki pripada imetnikom navadnih delnic v skladu s sklepom o uporabi dobička, vendar skupno ne več kot znaša dividenda, izplačana imetnikom navadnih delnic, (iv) pravico do dajanja soglasja pri sklepanju o povečanju osnovnega kapitala, o statusnih spremembah (spojitev, pripojitev, prenehanje) in o spremembah Statuta LONa ter (v) v primeru stečaja ali likvidacije, prednostno pravico do poplačila v višini nominalne vrednosti delnice iz preostanka stečajne oziroma likvidacijske mase. Vse delnice LONa, vključno z Novimi delnicami, so prosto prenosljive, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, Statutom LONa in pravili poslovanja KDD d.d. LON ni seznanjen, da bi obstajal med delničarji kakršenkoli dogovor, ki bi lahko omejil prenos delnic ali glasovalnih pravic. 12

14 C.6 Sprejem v trgovanje na organiziranem trgu C.7 Dividendna politika Oddelek D TVEGANJA D.1 Glavna tveganja, povezana z Izdajateljevo panogo D.2 Glavna tveganja, povezana z Izdajateljem Obstoječe delnice Izdajatelja na datum tega Prospekta niso uvrščene v trgovanje na noben organiziran trg vrednostnih papirjev, se pa lahko z delnicami LONa trguje na SI.ENTER, ki je večstranski sistem trgovanja (ang. multilateral trading facility - MTF), katerega upravlja Ljubljanska borza d.d. Ljubljana. Obstoječe delnice LONa so bile uvrščene v si enter na pobudo borze, pri čemer Izdajatelj tega trgovanja na MTF ni niti zahteval niti odobril. Izdajatelj do datuma tega Prospekta ni sprejel nobenih odločitev, da bi po končani dokapitalizaciji delnice LONa z oznako LON (Obstoječe in Nove delnice) uvrstil na katerikoli organiziran trg vrednostnih papirjev. O uporabi bilančnega dobička odloča Skupščina delničarjev na predlog Uprave in na podlagi mnenja Nadzornega sveta. Bilančni dobiček se lahko uporabi za naslednje namene: (i) za povečanje osnovnega kapitala, (ii) za oblikovanje zakonskih rezerv, statutarnih rezerv in drugih rezerv iz dobička, (iii) za razdelitev delničarjem, (iv) za izplačilo zaposlenim in članom uprave in (v) za preneseni dobiček. Vsako poslovno leto Uprava skupaj z Nadzornim svetom preuči primernost in utemeljenost izplačila dividend in njihove višine, ter Skupščini predlaga način uporabe bilančnega dobička. Pri tem Uprava in Nadzorni svet upoštevata predvsem višino bilančnega dobička, kapitalsko ustreznost Hranilnice, trende in pričakovanja bodočega poslovanja in morebitna priporočila ter obvestila Banke Slovenije. Za poslovna leta, ki so se končala , oziroma , LON ni izplačal dividend. LON bo v prihodnosti zasledoval konzervativno dividendno politiko, saj mora skladno z veljavnimi predpisi ves čas zagotavljati predpisano kapitalsko ustreznost. LON načrtuje, da bo v prihodnje do leta 2020 vsaj polovico dobička (če bo slednjega realizirala) namenil za povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe. Tveganja, povezana s konkurenco: Naraščajoči konkurenčni pritiski lahko negativno vplivajo na Izdajatelja. Tveganja, povezana z makroekonomskim okoljem: Gibanje makroekonomskih kazalcev oz. razmere na finančnih trgih lahko materialno negativno vplivajo na bodoče poslovanje Izdajatelja. Regulatorna tveganja: Izdajatelj je izpostavljen tveganju spremembe zakonodajnega in regulatornega okolja v okviru EU in v okviru Slovenije. Tovrstne spremembe lahko povzročijo materialne negativne spremembe na področju likvidnosti in zagotavljanja kapitalske ustreznosti Izdajatelja. Kreditno tveganje: LON je izpostavljen kreditnemu tveganju predvsem prek kreditnega portfelja, manj je izpostavljen kreditnemu tveganju iz naslova garancij in drugih bilančnih in izvenbilančnih postavk. LON ocenjuje, da vzdržuje primerno nizek obseg slabih posojil in oblikuje zadosten obseg slabitev, vendar bi, zaradi vpliva različnih dejavnikov, v prihodnosti lahko prišlo do povečanja obsega slabih posojil, kar bi negativno vplivalo na poslovanje in finančni položaj LONa. Kapitalsko tveganje: LON mora v skladu s kompleksnim zakonodajnim okvirjem ves čas zagotavljati ustrezen znesek kapitala glede na tveganju prilagojeno aktivo. Uredba CRR predpisuje, da bi morale banke in investicijska podjetja zagotavljati celotni znesek kapitala v višini vsaj 8% tveganju prilagojenih sredstev. Ob upoštevanju dodatnih tveganj, ki izhajajo iz notranjega in/ali zunanjega okolja, ki jih Banka Slovenije presoja na letni ravni v okviru t.i. ICAAP/SREP dialoga, ima Banka Slovenije v okviru nadzora in regulativne funkcije pristojnost bankam in hranilnicam predpisati višje količnike kapitalske ustreznosti. Zaradi oslabitve knjižne vrednosti poslovne nepremičnine v višini tisoč EUR v povezavi z mnenjem revizorja s pridržkom za leto 2016, LON po stanju na dan ne dosega zahtevanih kapitalskih količnikov, zato mu je Banka Slovenije z Odredbo BS naložila, da odpravi ugotovljeni kapitalski primanjkljaj najkasneje do LON tudi v primeru uspešne 13

15 ponudbe Novih delnic ne bo uspel odpraviti kapitalskega primanjkljaja, zato bo v zahtevanem roku iz Odredbe Banke Slovenije iz odobrenega kapitala izvedel novo dokapitalizacijo predvidoma z vstopom enega ali več strateških vlagateljev, za kar so po oceni LONa potrebne predhodne statutarne spremembe, ki so na podlagi izkušenj iz dosedanjih dokapitalizacij ključna ovira za vstop strateškega vlagatelja v delniško strukturo LONa. Kršitev minimalnih zakonskih oziroma regulatornih zahtev lahko vodijo v sankcioniranje LONa, ki ima lahko materialne negativne učinke na obseg poslovnih stroškov, ugled, finančne rezultate, denarni tok in bodoče obete poslovanja LONa. Za sankcioniranje LONa je primarno pristojna Banka Slovenije, ki ima na voljo različne ukrepe s katerimi lahko omeji delovanje LONa in pristojnosti organov LONa in negativno vpliva na obseg poslovanja in poslovni izid. D.3 Glavna tveganja, povezana z delnicami Likvidnostno tveganje: LON ohranjanju primerne strukture likvidnih sredstev namenja veliko pozornosti in po lastni oceni na dan tega Prospekta zagotavlja ustrezno likvidnostno strukturo. Kljub temu ni mogoče izključiti vpliva likvidnostnega tveganja na prihodnje poslovanje. Obrestna tveganja: Nihanja v obrestnih merah lahko negativno vplivajo na poslovanje Izdajatelja. Na podlagi metodologije občutljivosti neto obrestnih prihodkov LON ocenjuje, za koliko bi se spremenili neto obrestni prihodki, če bi se spremenile tržne obrestne mere ob vzporednem premiku krivulje donosnosti. S tem LON pripravlja oceno vpliva spremembe krivulje donosnosti (tj. spremembe tržnih obrestnih mer) na bodoči poslovni rezultat LONa. Na dan bi sprememba krivulje za 200 bazičnih točk povzročila spremembo obrestnih prihodkov v enoletnem obdobju za 681 tisoč EUR. Gibanje cen nepremičnin: Prebujanje trga nepremičnin in rast njihovih cen pozitivno vplivata na poslovanje LONa, ki je zaradi primerne vrednosti zavarovanj v manjši meri izpostavljena kreditnemu tveganju. Nasprotno bi imelo nižanje cen nepremičnin oziroma nenaden padec, ki smo mu bili v preteklosti že priča, negativen vpliv na finančni položaj. Izdajatelj je izpostavljen operativnim tveganjem oziroma tveganjem izgub kot posledice neprimernega ali neuspešnega izvajanja notranjih procesov, ravnanj ljudi, delovanja sistemov in zunanjih dejavnikov. Druga bančna tveganja: Po lastni oceni LON glede na izpolnjevanje kriterijev, ki izhajajo iz ZBan-2, ni izpostavljena drugim večjim tveganjem. Za tveganja, kot so tveganje ugleda, tveganje koncentracije, pravna tveganja in strateško tveganje, LON nima vzpostavljenih postopkov identifikacije, merjenja in upravljanja. Kapitalske potrebe ima oblikovane za pokrivanje tveganja koncentracije v višini 300 tisoč EUR. Delnice LONa niso uvrščene v trgovanje na noben organiziran trg vrednostnih papirjev, prav tako LON ne načrtuje uvrstitve delnic LONa na organiziran trg, se pa lahko z delnicami LONa trguje na SI.ENTER, ki je večstranski sistem trgovanja (ang. multilateral trading facility - MTF), katerega upravlja Ljubljanska borza d.d. Ljubljana. Obstoječe delnice LONa so bile uvrščene v si enter na pobudo borze, pri čemer Izdajatelj tega trgovanja na MTF ni niti zahteval niti odobril. Na trgu SI.ENTER je bilo v obdobju do vključno dne , sklenjenih 76 poslov z rednimi delnicami LONa v skupnem obsegu lotov. S prednostnimi delnicami LONa na tem trgu ni bilo sklenjenih nobenih poslov. Zadnji posel z rednimi delnicami LONa z oznako LONR na trgu SI.ENTER je bil sklenjen dne , ko je zaključni tečaj rednih delnic znašal 60,000 EUR (sklenjena sta bila dva posla, katerih predmet so bile 4 redne delnice LONa z oznako LONR, skupna vrednost obeh poslov pa je znašala 0,24 tisoč EUR). Imetništvo delnic Izdajatelja je povezano z določeno stopnjo sistematičnega oziroma tržnega tveganja ter z nesistematičnimi tveganji, povezanimi z Izdajateljem in njegovim poslovanjem. Naložbe v delnice so po svoji naravi tvegane: začetna naložba vlagatelja ni zagotovljena, donosnost naložbe je lahko negativna, v primeru stečaja Izdajatelja in sankcij, ki bi bile posledica neizpolnjevanja regulatornih zahtev, lahko vlagatelj izgubi celotni ali delni vložek. 14

16 Oddelek E PONUDBA E.1 Skupni neto prihodek in ocena skupnih stroškov izdaje Ponudba novih delnic je lahko preklicana ali začasno prekinjena. Posledično vlagatelji ne bi mogli uspešno vpisati novih delnic. Časovni razpored aktivnosti, povezanih s ponudbo novih delnic, vpisom sprememb v sodni register in izdajo novih delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, kot je predstavljen v tem Prospektu, je zgolj okviren, obstaja tveganje zamika posameznih faz procesa. Ne obstaja nobeno zagotovilo, da bodo vsi zgoraj navedeni postopki izpeljani v skladu s časovnimi okvirji, predvidenimi v tem Prospektu.. Skupni bruto izkupiček iz naslova ponudbe Novih delnic je enak emisijski (ponudbeni) ceni Nove delnice, pomnoženi s skupnim številom vpisanih in vplačanih Novih delnic. Skupni neto izkupiček za LON pa bo enak bruto izkupičku, znižanem za skupne stroške, povezane s ponudbo Novih delnic. Spodnja tabela prikazuje predviden bruto in neto izkupiček pod predpostavko vpisa in vplačila maksimalnega števila Novih delnic, ki so v skladu s Sklepom o Dokapitalizaciji lahko predmet te ponudbe (10.000) ob upoštevanju (i) emisijske vrednosti ene delnice, ki je določena v višini 99 EUR. št. vpisanih in vplačanih delnic emisijska cena 99 EUR bruto izkupiček EUR predvideni stroški EUR neto izkupiček EUR E.2a Razlogi ponudbe, uporaba prihodkov in ocenjeni neto znesek prihodkov E.3 Opis pogojev ponudbe Uprava LONa je dne sprejela Sklep o Dokapitalizaciji ter dne Popravni sklep o dokapitalizaciji, s katerim je odločila o povečanju osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala, največ v višini ,00 EUR, z izdajo navadnih prednostnih delnic razreda A z oznako LONP, po emisijski ceni 99 EUR na posamezno delnico. Sklep o Dokapitalizaciji je dne ter popravni sklep dne , potrdil Nadzorni svet. Ocenjeni neto znesek prihodkov je prikazan v prejšnjem oddelku tega povzetka (E1). LON bo neto izkupiček iz naslova ponudbe Novih delnic uporabil za povečanje osnovnega kapitala. Zaradi oslabitve vrednosti nepremičnine v juliju 2017 se je kapital LONa znižal, zato bo LON v zahtevanem roku iz Odredbe Banke Slovenije do iz odobrenega kapitala izvedel novo dokapitalizacijo in s tem zagotovil zadostno vrednost kapitala in posledično kapitalsko ustreznost.. Osnovni pogoji ponudbe Predmet ponudbe je največ novih prednostnih imenskih prosto prenosljivih delnic LONa, ki z obstoječimi delnicami LONa z oznako LONP in ISIN kodo SI tvorijo isti razred, in sicer v skupni emisijski vrednosti ,00 EUR (v nadaljevanju:»nove delnice«). Ponudba Novih delnic bo potekala v dveh krogih in je glede na kategorije vlagateljev naslovljena : - V prvem krogu na osebe, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo kot imetniki navadnih delnic in/ali prednostnih delnic LONa, kateri imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi dosedanjimi deleži v osnovnem kapitalu LONa (»Obstoječi delničarji«); - V drugem krogu na osebe, ki so sodelovali v prvem vpisnem krogu (Vlagatelji). Emisijska vrednost posamezne delnice in skupna emisijska vrednost celotne izdaje ter objava izida javne ponudbe. 15

17 Emisijski znesek (prodajna oz. emisijska oz. ponudbena cena) ene Nove delnice je 99 EUR in je oblikovana na podlagi ocene tržne vrednosti delnice ter izraženega interesa nekaterih obstoječih delničarjev LONa v postopku indikativnega zbiranja nezavezujočih ponudb. Za ponudbo Novih delnic ni določen prag uspešnosti, torej bo ponudba uspešna, če bo vpisana in vplačana vsaj ena Nova delnica. Število dodeljenih delnic in njihovo skupno emisijsko vrednost bo LON javno objavil v okviru objave Rezultatov ponudbe, in sicer na svoji spletni strani ( v roku 3 delovnih dni po koncu drugega kroga. Časovni okvirji Ponudbe Novih delnic Postopek vpisovanja Novih delnic LONa se bo predvidoma začel drugi delovni dan po objavi prospekta. Vpisovanje Novih delnic bo potekalo v dveh krogih: Prvi krog vpisovanja se bo predvidoma začel drugi delovni dan po objavi prospekta. V prvem krogu lahko Nove delnice na podlagi Prednostne pravice vpisujejo le Obstoječi delničarji, ki bodo konec dneva na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo kot imetniki navadnih delnic in/ali prednostnih delnic LONa, kateri imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi dosedanjimi deleži v osnovnem kapitalu LONa glede na število izdanih navadnih in prednostnih delnic, zmanjšano za število lastnih delnic. Izdajatelj bo vsakega delničarja, ki bo na presečni dan vpisan v delniško knjigo izdajatelja, pisno obvestil o postopku izdaje in številu novo izdanih delnic, ki jih ima pravico vpisati. Delničarji lahko prednostno pravico uveljavijo v roku 14 dni od začetka prvega kroga vpisovanja. Drugi krog vpisovanja se bo predvidoma začel tretji delovni dan po koncu 1. vpisnega kroga in bo trajal 5 delovnih dni. V drugem krogu lahko Nove delnice vpisujejo samo Vlagatelji, ki so sodelovali v prvem krogu. Kroga vpisovanja Novih delnic sta ločena in samostojna. Vpisni potrdili prvega in drugega vpisnega kroga se presojata ločeno in nepovezano in sicer po pravilih, ki veljajo za posamezen vpisni krog. Vpisna potrdila bodo vsebovala pooblastilo vpisnika družbi ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. kot pooblaščenemu članu, da glede na podatke na Vpisnem potrdilu, pogoje Prospekta in podatke, ki ji jih posreduje Izdajatelj, izpolni Vpisno potrdilo tako, da bo to vsebovalo vse podatke, ki jih predpisuje 336. člen ZGD-1. Izdajatelj si za ponudbo Novih delnic pridržuje možnost podaljšanja trajanja ponudbe, in sicer do največ 10 dni s podaljšanjem drugega vpisnega kroga v primeru, da niso veljavno vpisane in vplačane vse ponujene Nove delnice, če bi bilo zaradi podaljšanja upravičeno pričakovati večji izkupiček iz naslova ponudbe Novih delnic; Ponudba Novih delnic se lahko predčasno zaključi, in sicer kadarkoli v okviru drugega vpisnega kroga, vendar ne pred iztekom prvega vpisnega kroga, če so pred iztekom drugega vpisnega kroga vpisane in vplačane vse Ponujene delnice. Postopek vpisa Novih delnic in pogoji za vpis Pooblaščeni član KDD d.d., vpisna mesta in postopek vpisa Pooblaščeni član KDD d.d., pri katerem bo potekalo vpisovanje novih delnic, je ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana] (v nadaljevanju:»alta«ali»pooblaščeni član«). 16

18 Nove delnice bodo Upravičeni vlagatelji lahko vpisovali z izpolnitvijo in podpisom primernega Vpisnega potrdila (Vpisno potrdilo prvega vpisnega kroga ali Vpisno potrdilo drugega vpisnega kroga): (i) na poslovnem naslovu ALTE, na naslovu Železna cesta 18, 1000 Ljubljana v delovnem času med 9:00 in 16:00 uro CET. V soboto, nedeljo in med prazniki oziroma dela prostimi dnevi ter izven delovnega časa vpisnega mesta vpis Novih delnic ni mogoč. Ponujene delnice lahko vlagatelji vpišejo le, če ob izpolnitvi Vpisnega potrdila oziroma na poziv ALTE slednji predložijo svoje identifikacijske dokumente, informacije o svoji davčni številki, podatke o svojem Trgovalnem računu, podatke o svojem transakcijskem računu in druge informacije ter dokumentacijo, kot jo zahteva veljavna zakonodaja s področja trga finančnih instrumentov, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter s splošnimi pogoji poslovanja družbe ALTA. Vpisna potrdila vlagateljev, ki pooblaščenemu članu navedene dokumentacije in informacij ne bodo posredovali, bodo v celoti neveljavna, takšni vlagatelji pa Novih delnic ne bodo mogli vpisati. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki, zato morajo imeti vsi zainteresirani vlagatelji na dan izpolnitve in podpisa Vpisnega potrdila, pri poravnalnem članu KDD d.d, ki ima hkrati položaj registrskega člana, odprt Trgovalni račun, na katerega bo mogoče prenesti Nove delnice. Vpisna potrdila, ki ne bodo vsebovala podatkov o Trgovalnem računu vlagatelja, bodo v celoti neveljavna. Pri vpisovanju Novih delnic bodo upoštevana le pravilno izpolnjena Vpisna potrdila, ki bodo ALTI, ob upoštevanju časovnih omejitev posameznega vpisnega kroga, pravočasno posredovana na način, določen s tem Prospektom. Na podlagi pooblastila vlagatelja bo ALTA Vpisna potrdila izpolnila z vsemi obveznimi sestavinami, ki jih predpisuje 336. člen ZGD-1, in sicer število vpisanih delnic, njihov nominalni znesek in emisijsko vrednost, določeno v skladu z izpolnjenim Vpisnim potrdilom in glede na pogoje tega Prospekta. Vpisno potrdilo za posamezni vpisni krog je oblikovano na standardiziranem obrazcu. Vlagatelji standardiziranega Vpisnega potrdila ne smejo na kakršenkoli način spreminjati niti vpisovati dodatnih pogojev. V nasprotnem primeru bodo takšna Vpisna potrdila v celoti neveljavna in ne bodo sprejeta, morebitna vplačila Novih delnic pa bodo v teh primerih vrnjena po pravilih za Presežna vplačila Novih delnic. Preklic ali začasna prekinitev ponudbe Novih delnic Izdajatelj lahko kadarkoli do Objave Rezultata ponudbe in Obvestila vlagateljem o številu dodeljenih delnic prekliče ali začasno prekine ponudbo Novih delnic, deloma ali v celoti. S preklicem ponudbe se zavrnejo vsa Vpisna potrdila za vpis Novih delnic LONa, LON pa bo vlagateljem morebitna vplačila za te delnice vrnil na način in v rokih, ki veljajo za Presežna vplačila Novih delnic. Najmanjši in največji znesek vpisa Najmanjši znesek vpisa Novih delnic za posameznega Obstoječega delničarja v prvem vpisnem krogu je emisijski znesek ene nove delnice. Največji znesek vpisa Novih delnic, ki ga lahko vpiše posamezni Obstoječi delničar v prvem vpisnem krogu, je enak emisijskemu znesku največjega števila delnic, ki jih ta vlagatelj lahko vpiše na podlagi sorazmerne kapitalske udeležbe Obstoječega delničarja v osnovnem kapitalu Izdajatelja. 17

19 Največji znesek vpisa novih delnic za Vlagatelje, ki so sodelovali že v prvem krogu vpisa je v drugem vpisnem krogu določen z razpoložljivim številom Novih delnic, ostalih po razdelitvi Novih delnic Obstoječim delničarjem v prvem vpisnem krogu. Odstop od vpisa in vplačila Posamezni vlagatelj, ki z izpolnitvijo in podpisom Vpisnega potrdila vpiše Nove delnice, od vpisa ne more odstopiti, razen v primerih določenih z veljavno zakonodajo. Način in rok vplačila Novih delnic Ponujene delnice bodo pravočasno vplačane: delnice, vpisane v prvem vpisnem krogu: če bo emisijska vrednost vseh vpisanih delnic vplačana najkasneje do konca prvega vpisnega kroga; delnice, vpisane v drugem vpisnem roku: ob vpisu oziroma najkasneje do konca zadnjega dne drugega vpisnega kroga Kot trenutek vplačila se bo štel trenutek, ko bo Izdajatelj na svojem poravnalnem računu, navedenem na Vpisnem potrdilu, evidentiral vlagateljev priliv denarnih sredstev iz naslova vplačila Novih delnic. Ponujene delnice bodo veljavno vpisane samo, če bodo vpisane v skladu z določili tega Prospekta, razen če ni v tem Prospektu izrecno določeno drugače. Če vplačilo ne bo izvedeno v skladu s pogoji tega Prospekta (namen plačila, sklic, nakazilo na bančni račun ipd.), Izdajatelj ne zagotavlja evidentiranja vplačila za nakup Novih delnic. V primeru razhajanja med zneskom vplačila za Nove delnice in zneskom, določenim na Vpisnem potrdilu bodo vplačila obravnavana na naslednji način: - če bo vplačilo presegalo znesek, določen v Vpisnem potrdilu: vpisane delnice se bodo štele za pravilno vpisane in vplačane, presežek se bo obravnaval kot Presežno vplačilo; - če bo vplačilo manjše od zneska, določenega v Vpisnem potrdilu: Vpisno potrdilo se bo štelo za neveljavno v celoti. Vplačila po roku za vplačilo delnic posameznih kategorij vlagateljev se ne bodo upoštevala in bodo neveljavna. Informacije o prednostni pravici do vpisa Novih delnic in o prenosljivosti te prednostne pravice Obstoječi delničarji imajo Prednostno pravico do vpisa Novih delnic, sorazmerno njihovi udeležbi v osnovnem kapitalu LONa na dan objave prospekta (v nadaljevanju:»prednostna pravica«). Obstoječi delničarji lahko Prednostno pravico uveljavljajo v le prvem vpisnem krogu. Prednostna pravica do vpisa Novih delnic po tem Prospektu je prenosljiva v skladu z veljavnimi predpisi. Osebe, na katere so bile prenesene Prednostne pravice, bodo obravnavane na enak način kot Obstoječi delničarji. Prednostna pravica je prenosljiva do konca vpisnega kroga za Obstoječe delničarje, tj. do vključno zadnjega dne prvega vpisnega kroga. Oseba, na katero je bila Prednostna pravica prenesena (»pridobitelj Prednostne pravice«), se mora ob vpisu Ponujenih delnic izkazati s pogodbo o prenosu Prednostne pravice, na kateri mora biti overjen podpis Obstoječega delničarja ali njegovega zastopnika. Pridobitelj Prednostne pravice lahko Ponujene delnice na podlagi pridobljene Prednostne pravice vpiše do konca vpisnega kroga za Obstoječe delničarje, tj. do zaključka prvega vpisnega kroga, kot velja za Obstoječe delničarje, in sicer na poslovnem naslovu ALTE, na naslovu Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Če upravičenec Prednostne pravice ne uveljavi do konca prvega vpisnega kroga, slednja z zaključkom prvega vpisnega kroga preneha. 18

20 Dodelitev in izročitev Novih delnic in način vračila presežnih oziroma neveljavnih vplačil delnic Razkritja pred dodelitvijo V drugem krogu bodo preostale delnice, ki ne bodo vpisane in vplačane v prvem krogu, lahko vpisovali in vplačali le tisti Vlagatelji, ki so vpisali in plačali delnice v prvem krogu. Na podlagi izvedenih aktivnosti ugotavljanja tržnega interesa za nakup Novih delnic, Hranilnica predvideva, da bo Obstoječim delničarjem že v prvem vpisnem krogu dodeljenih večino ponujenih delnic, ki jih bodo lahko vplačali glede na sorazmerni delež v kapitalu ter nato v drugem krogu še preostale delnice. Dodelitev Novih delnic Nove delnice LONa bodo primarno dodeljene Obstoječim delničarjem, ki bodo Nove delnice vplačali in vpisali v prvem vpisnem krogu na podlagi Prednostne pravice, ob upoštevanju njihovih kapitalskih deležev v osnovnem kapitalu LONa na dan objave prospekta. Vlagateljem, ki bodo preostale ponujene delnice vpisali in vplačali v drugem vpisnem krogu, bo dodeljenih toliko Novih delnic, kolikor jih bodo ti veljavno vpisali in vplačali, pod pogojem, da skupno število vpisanih in vplačanih delnic v drugem krogu ne bo večje od števila Preostalih delnic. V nasprotnem primeru bodo Nove delnice posameznemu vlagatelju v drugem vpisnem krogu, dodeljene sorazmerno številu Novih delnic, ki jih je ta vlagatelj vpisal in vplačal v drugem vpisnem krogu, glede na skupno število novih delnic, vpisanih in vplačanih s strani vseh vlagateljev v okviru drugega vpisnega kroga (pro rata). Pri sorazmerni dodelitvi novih delnic vlagateljem v primeru Presežnega vpisa, bo število dodeljenih delnic posameznemu vlagatelju zaokroženo navzdol na najbližje celo število. Izročitev Novih delnic vlagateljem Po koncu ponudbe Novih delnic in njihovi dodelitvi ter po prejemu vpisnega potrdila v skupnem številu in za emisijski znesek vseh dodeljenih Novih delnic s strani pooblaščenega člana KDD d.d., bo LON pri sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju vložil predlog za vpis povečanja osnovnega kapitala, povečanja števila izdanih delnic Izdajatelja in sprememb Statuta. Po prejemu sklepa Okrožnega sodišča v Kranju o vpisu teh sprememb v sodni register bo LON na KDD d.d. vložil nalog za izdajo Novih delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. ter vpis Novih delnic na Trgovalne račune vlagateljev. Skladno s tem nalogom bo KDD d.d. Nove delnice, ki so bile posameznemu vlagatelju dodeljene, izdala na ime posameznega vlagatelja in jih vpisala na njegov Trgovalni račun. Če povečanje osnovnega kapitala v sodni register ne bo vpisano do , bo vpis Novih delnic postal neobvezujoč za LON in za vlagatelje. LON in vlagatelji v takšnem primeru iz naslova vpisa Novih delnic ne bodo imeli več zahtevkov drug do drugega, razen morebitnega zahtevka za brezobrestno vračilo vplačanega zneska. Način vračila presežnih oziroma neveljavnih vplačil delnic Vplačila vpisanih Novih delnic se od trenutka evidentiranja vplačil na transakcijskem računu Izdajatelja do morebitnega vračila teh vplačil na račun vlagateljev oziroma vplačnikov ne obrestujejo. Neveljavna vplačila oziroma vplačila, izvedena na podlagi Vpisnih potrdil, ki se skladno s tem Prospektom štejejo za neveljavna, oziroma vplačila, ki presegajo dodeljeno število Novih delnic (v nadaljevanju:»presežna vplačila«), bodo v roku 15 dni po objavi Rezultata ponudbe Novih delnic brezobrestno in brez kakršnih koli drugih nadomestil vrnjena na transakcijske račune vlagateljev oziroma vplačnikov, skladno s podatki, navedenimi na Vpisnih potrdilih vlagateljev. 19

21 E.4 Opis vseh interesov, ki so bistveni za izdajo/ponudbo E.5 Ime osebe, ki ponuja vrednostni papir v prodajo Smiselno enaka pravila bodo veljala za vračilo vplačil za Nove delnice v primeru, če bi bila ponudba Novih delnic ali povečanje osnovnega kapitala Izdajatelja na podlagi Sklepa o Dokapitalizaciji oziroma ponudbe Novih delnic iz katerega koli razloga neuspešna. Postopek obveščanja vlagateljev o dodelitvi Novih delnic LON bo vlagatelje o številu dodeljenih Novih delnic obvestil pisno po pošti ali preko elektronske pošte. Obstoječe delničarje, ki bodo Nove delnice vpisali in vplačali v prvem vpisnem krogu, bo LON obvestil o rezultatih prvega kroga v roku dveh delovnih dni po koncu prvega vpisnega kroga.. Opcija za presežno dodelitev in»greenshoe«opcija Opcija za presežno dodelitev in»greenshoe«opcija nista bili podeljeni. Emisijska cena delnice Cena ene Nove delnice je določena v višini 99 EUR. Ponudbo Novih delnic LON izvaja v sodelovanju z odvetnikom Stojanom Zdolškom, ki za LON izvaja pravne storitve v zvezi s ponudbo delnic javnosti. Storitve, povezane z zagotavljanjem vpisnih mest in vpisovanjem Novih delnic, opravlja ALTA, pri čemer je vloga ALTE zgolj tehnične narave. Med Izdajateljem in Svetovalci ter ALTO oziroma osebami, povezanimi s temi osebami, ni sklenjenega nobenega dogovora o prevzemu izdaje Novih delnic (»underwriting«), niti na temelju trdne obveze (»firm commitment«) niti po najboljših močeh (»best effort«), niti jih Izdajatelj ne namerava skleniti. Ponudnik novih delnic je Izdajatelj, t. j. Hranilnica LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, 4000 Kranj, matična številka , davčna številka SI LON in po najboljši vednosti z njim povezana oseba, ni sklenila, niti nima namena skleniti nobene pogodbe, s katero bi uredila kakršnokoli odpoved oziroma blokado razpolaganja z delnicami LONa. E.6 Redčenje Celotni kapital LONa iz nerevidiranega izkaza finančnega položaja na dan je znašal tisoč EUR, kar pomeni, da je knjigovodska vrednost posamezne delnice LONa na ta dan znašala 212,95 EUR (v nadaljevanju:»knjigovodska vrednost«). Knjigovodska vrednost delnice upošteva delnic LONa, vpisanih v register vrednostnih papirjev pri KDD d.d., h katerim se prišteje delne pravice, ki odgovarjajo 99 celim delnicam, ter odšteje 8 lastnih delnic, katerih imetnik je bil na dan izračuna LON (skupno upoštevano število delnic: ). Emisijska (ponudbena) cena ene Nove delnice je 99 EUR (»Emisijska cena«), kar pod predpostavko vpisa vseh Novih delnic na podlagi Sklepa o Dokapitalizaciji (10.000), pomeni skupni emisijski znesek ,00 EUR. Pod predpostavko celotnih stroškov, povezanih s ponudbo Novih delnic v višini EUR, bi to pomenilo neto izkupiček iz naslova ponudbe Novih delnic EUR. Obenem bi se skupno število delnic LONa povečalo na Če bi se kapital LONa pod zgornjimi predpostavkami povečal na dan , bi knjigovodska vrednost ene delnice LONa znašala 198,44 EUR (v nadaljevanju:»knjigovodska vrednost«). Ob upoštevanju Knjigovodske vrednosti in emisijske cene ene Nove delnice, bi posredno povečanje vrednosti za kupce Novih delnic, merjeno kot presežek Knjigovodske vrednosti na eno delnico LONa po dokapitalizaciji nad emisijsko (ponudbeno) ceno ene Nove delnice, t.i.»accretion«, znašalo 99,44 EUR oziroma 99,44%. Pod predpostavko, da Obstoječi delničarji ne bi sodelovali v ponudbi Novih delnic (ne bi vpisali in vplačali nobene Nove delnice) in ob upoštevanju ostalih zgoraj navedenih predpostavk, bi to za Obstoječe delničarje, ki ne bi sodelovali v ponudbi novih delnic, pomenilo razvodenitev v smislu zmanjšanja knjigovodske vrednosti na eno delnico LONa v višini 14,51 EUR oziroma 6,82%. 20

22 Razvodenitev v smislu zmanjšanja deleža delnic Obstoječih delničarjev v osnovnem kapitalu LONa je izražena kot odstotek Novih delnic v osnovnem kapitalu LONa po dokapitalizaciji na podlagi ponudbe Novih delnic, pod predpostavko vpisa in vplačila delnic (( x 99) / ). Obstoječi delničarji se lahko delno ali v celoti izognejo razvodenitvi z vplačilom in vpisom Novih delnic na podlagi uveljavitve Prednostne pravice. Zgornji izračuni so prilagojeni glede na stanje na dan in upoštevajo 8 lastnih delnic, katerih Imetnik je bila na ta dan LON. Lastne delnice tvorijo odbitno postavko. E.7 Stroški, zaračunani vlagatelju Vlagatelja bremenijo stroški, povezani s sklenitvijo in vzdrževanjem pogodbe o vodenju Trgovalnega računa ter v zvezi s Trgovalnim računom, in vsi ostali stroški, ki jih borznoposredniška družba ali banka, ki vodi vlagateljev Trgovalni račun, zaračunava v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom (npr.: nadomestilo za vodenje Trgovalnega računa, nadomestilo za vzdrževanje evidence podatkov stranke, nadomestilo za vzdrževanje evidence stanj in transakcij, itd.). Cene storitev posameznih borznoposredniških družb in bank, ki lahko vodijo Trgovalne račune, se med seboj razlikujejo, zato naj se vlagatelji pred odprtjem Trgovalnega računa posvetujejo z izbranim članom KDD d.d. Vlagatelja poleg stroškov, povezanih s Trgovalnim računom bremenijo tudi stroški plačilnega prometa v zvezi z vplačilom Novih delnic in sicer v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom organizacije, ki izvaja plačilni promet. 21

23 OPREDELITEV POJMOV IN OKRAJŠAV ATVP Banka Slovenije CET delnice razreda A delnica razreda B Direktiva CRD IV Dokapitalizacija ECB EUR EU AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV, pravna oseba javnega prava ustanovljena v skladu s slovenskim pravom in pristojnostjo nadzora nad trgom finančnih instrumentov v Republiki Sloveniji, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, centralna banka Republike Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana»Central European Time«- srednjeevropski čas, ki je eno uro pred univerzalnim koordiniranim časom (UTC+1) prednostnih imenskih nekumulativnih in neparticipativnih delnic LONa, izdanih v nematerializirani obliki, z oznako LONP in ISIN kodo SI navadnih delnic LONa, izdanih v nematerializirani obliki, z oznako LONR in ISIN kodo SI Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 338) Povečanje osnovnega kapitala Hranilnice LON d.d., Kranj iz naslova odobrenega kapitala z denarnimi vložki in izdajo novih prednostnih delnic razreda A, na podlagi Sklepa o Dokapitalizaciji. Evropska Centralna Banka zakonita valuta Evropske ekonomske in monetarne unije, katere članica je Republika Slovenija Evropska unija FURS Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana GURS»LON«oziroma»Izdajatelj«ICAAP KDD d.d. LJSE MSRP Nadzorni Svet Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana Hranilnica LON d.d., Kranj, delniška družba, ustanovljena v skladu s slovenskim pravom, s sedežem v Kranju in poslovnim naslovom Žanova ulica 3, 4000 Kranj, matična št.: , davčna št.: SI »The Internal Capital Adequacy Assessment Process«- proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA delniška družba, delniška družba s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana LJUBLJANSKA BORZA VREDNOSTNIH PAPIRJEV d.d., delniška družba, ustanovljena v skladu s slovenskim pravom s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana mednarodni standardi računovodskega poročanja, izdani s strani upravnega odbora za mednarodne računovodske standarde, kot jih je sprejela EU nadzorni svet Hranilnice LON d.d., Kranj 22

24 »Nove delnice«oziroma»ponujene delnice«obstoječe delnice Obstoječi delničarji Odredba BS Vlagatelji OZ ponudba Novih delnic Prednostna pravica Prospekt Prospektna direktiva Prospektna uredba SISBON Sklep o Dokapitalizaciji Skupščina do največ novih prednostnih imenskih prosto prenosljivih nematerializiranih delnic razreda A Hranilnice LON d.d., Kranj v nominalni vrednosti 75 EUR, ki se ponujajo na podlagi Sklepa o Dokapitalizaciji in ki z obstoječimi delnicami razreda A tvorijo isti razred obstoječih imenskih delnic razreda A (prednostne) in razreda B (navadne) Hranilnice LON d.d., Kranj, ki se v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD d.d. vodijo pod oznako LON in katerih nominalna vrednost na posamezno delnico na dan tega Prospekta znaša 75 EUR osebe, ki so na dan začetka ponudbe novih delnic vpisane v delniško knjigo LONa v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., kot imetniki rednih in/ali prednostnih delnic LONa, kateri imajo prednost pri nakupu Novih delnic v prvem vpisnem krogu odredba Banke Slovenije opr. št. PBH / z dne , s katero je ugotovila primanjkljaj skupnega kapitala hranilnice v višini tisoč EUR in CET1 kapitala v višini tisoč EUR ter hranilnici naložila izvedbo dodatnih ukrepov, ki med drugim vključujejo zagotovitev zadostnega kapitala za doseganje kapitalskih količnikov predpisanih v 92. členu Uredbe CRR, najkasneje do vlagatelji, ki so upravičeni vpisovati nove delnice v drugem vpisnem krogu po tem Prospektu Obligacijski zakonik, Uradni list Republike Slovenije, št. 83/2001 s sprem. ponudba Novih delnic na podlagi Sklepa o Dokapitalizaciji Uprave z dne in popravnega sklepa z dne , ki poteka na podlagi tega Prospekta, kot jih ureja zakonodaja posamezne države članice EU, v zakonodaji, ki implementira Prospektno direktivo prednostno upravičenje Obstoječih delničarjev LONa do nakupa novih delnic LONa, sorazmerno z njihovo udeležbo v kapitalu LONa na dan začetka ponudbe novih delnic , ki ga slednji lahko uveljavijo v roku 14 dni od začetka vpisovanja novih delnic. Prednostno pravico je mogoče prenašati v skladu z veljavnimi predpisi in sicer najkasneje do konca prvega vpisnega kroga ta poenostavljeni prospekt v slovenskem jeziku, ki ustreza poenostavljenemu prospektu v pomenu ZTFI, ki ga je ATVP potrdila z odločbo št / z dne Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje in o spremembi Direktive 2001/34/ES (UL L 345, s spremembami) Uredba Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki prospektov, vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh prospektov in razširjanju oglaševanj (UL L 149, s spremembami) Slovenski informacijski sistem bonitet sklep Uprave Hranilnice LON d.d., Kranj z dne in popravni sklep z dne o povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala z denarnimi vložki in izdaji novih prednostnih delnic razreda A, h kateremu je dne oziroma k popravnem sklepu dne dal soglasje Nadzorni svet Hranilnice LON d.d., Kranj skupščina delničarjev Hranilnice LON d.d., Kranj 23

25 SREP Statut Trgovalni račun Uprava Uredba CRR ZBan-2 ZDavP-2 ZDDV-1»Supervisory Review and Evaluation Process«- Proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja statut Hranilnice LON d.d., Kranj, v obliki, kot velja na dan tega Prospekta vlagateljev račun nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d., ki ga vodi s strani vlagatelja izbrani poravnalni član KDD d.d., ki ima hkrati položaj registrskega člana (borzno posredniške družbe in nekatere banke) uprava družbe Hranilnica LON d.d., Kranj Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, s spremembami) Zakon o bančništvu, Uradni list Republike Slovenije, št. 25/2015 s sprem. Zakon o davčnem postopku, Uradni list Republike Slovenije, št. 117/2006 s sprem. Zakon o davku na dodano vrednost, Uradni list Republike Slovenije, št. 117/2006 s sprem. ZDDPO-2 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, Uradni list Republike Slovenije, št. 117/2006 s sprem. ZDFS ZDoh-2 ZDR-1 ZGD-1 Zakon o davku na finančne storitve, Uradni list Republike Slovenije, št. 94/2012 s sprem. Zakon o dohodnini, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/2013 s sprem. Zakon o delovnih razmerjih, Uradni list Republike Slovenije, št. 21/2013 s sprem. Zakon o gospodarskih družbah, Uradni list Republike Slovenije, št. 65/2009 s sprem. ZOSRB Zakon o organu in skladu za reševanje bank, Uradni list Republike Slovenije, št. 97/2014 s sprem. ZPOmK-1 ZPPDFT-1 ZRPPB ZTFI ZVO-1 Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, Uradni list Republike Slovenije, št. 36/2008 s sprem. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Uradni list Republike Slovenije, št. 68/2016 Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank, Uradni list Republike Slovenije, št. 44/2016 s sprem. Zakon o trgu finančnih instrumentov, Uradni list Republike Slovenije, št. 67/2007 s sprem. Zakon o varstvu okolja, Uradni list Republike Slovenije, št. 39/2006 s sprem. 24

26 1 OSEBE, ODGOVORNE ZA VSEBINO PROSPEKTA Hranilnica LON d.d., Kranj (v nadaljevanju:»izdajatelj«ali»lon«) in spodaj podpisana člana Uprave Izdajatelja (v nadaljevanju:»odgovorni osebi«) sprejemata odgovornost za pravilnost in popolnost vseh podatkov in informacij, ki jih vsebuje ta Prospekt. Odgovorni osebi z vso primerno skrbnostjo izjavljata, da so, kolikor je njima znano, informacije, ki jih vsebuje Prospekt, v skladu z dejstvi ter da ni bila izpuščena nobena pomembna informacija, ki bi lahko vplivala na pomen Prospekta. V Kranju dne Hranilnica LON d.d., Kranj dr. Jaka Vadnjal, predsednik uprave Bojan Mandič, član uprave 25

27 2 ZAKONITI REVIZORJI Računovodske izkaze LONa, na dan in za leto, ki se je končalo in ki vključujejo izkaz finančnega položaja, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov na dan ter izkaz poslovnega izida za leto 2016 skupaj s povzetkom bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe, je revidirala pooblaščena revizorka ga. Katarina Kadunc iz družbe DELOITTE REVIZIJA d.o.o. Računovodske izkaze LONa, na dan in za leto, ki se je končalo in ki vključujejo izkaz finančnega položaja, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov na dan ter izkaz poslovnega izida za leto 2015 skupaj z povzetkom bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe, je revidirala pooblaščena revizorka ga. Maruša Tratnjek iz družbe DELOITTE REVIZIJA d.o.o. Računovodske izkaze LONa, na dan in za leto, ki se je končalo in ki vključujejo izkaz finančnega položaja, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov na dan ter izkaz poslovnega izida za leto 2014 skupaj z povzetkom bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe, sta revidirala pooblaščena revizorja g. Aleš Grm in g. Yuri Sidorovich iz družbe DELOITTE REVIZIJA d.o.o. Na datum tega Prospekta je družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o. vpisana v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ga. Katarina Kadunc, ga. Maruša Tratnjek, g. Aleš Grm in g. Yuri Sidorovich pa v register pooblaščenih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Računovodski izkazi LONa na dan oziroma za obdobje (s primerljivimi podatki za Hranilnico na dan oziroma za obdobje ), ki so vključeni v ta Prospekt, niso bili revidirani. Skupščina delničarjev LONa je na 29. redni skupščini dne za izvedbo revizije računovodskih izkazov LONa za poslovno leto 2017 imenovala revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o.. 26

28 3 SPLOŠNE INFORMACIJE 3.1 Pomembne informacije o Prospektu Ta Poenostavljen Prospekt je z odločbo št / z dne potrdila ATVP. Poenostavljeni prospekt je sestavljen na podlagi 42. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI; Ur. l. RS, št. 67/2007 in naslednji) in ne predstavlja prospekta, ki je oblikovan skladno z Uredbo komisije (ES) št. 809/2004. Namen tega Prospekta je vlagateljem zagotoviti informacije o Izdajatelju in Ponujenih delnicah v povezavi s ponudbo Novih delnic za vpis do največ prednostnih imenskih prosto prenosljivih delnic v nominalni vrednosti 75 EUR, ki z obstoječimi delnicami Izdajatelja z oznako LONP in ISIN kodo SI tvorijo razred A delnic Izdajatelja. Ta Prospekt je bil pripravljen izključno zaradi ponudbe Novih delnic vlagateljem, kot so opredeljeni v tem Prospektu. Izdajatelj v povezavi s tem Prospektom ne ponuja nikakršnih drugih delnic, obveznic, opcij ali drugih vrednostnih papirjev, kot Novih delnic. Nobena informacija ali podatek v tem Prospektu se, če ni to izrecno določeno, ne nanaša na oceno prihodnjega dobička in donosov Izdajatelja. Nobena izjava v tem Prospektu se ne sme interpretirati na način, ki bi nakazoval, da bo Izdajatelj v prihodnosti posloval z enako ali večjo stopnjo donosnosti, kot to izhaja iz preteklih podatkov, predstavljenih v tem Prospektu. Poslovanje, rezultati poslovanja, finančno stanje in obeti Izdajatelja so se od datuma potrditve Prospekta lahko spremenili. Razen če bo to zahtevano po veljavni zakonodaji, Izdajatelj tega Prospekta ne bo spreminjal in dopolnjeval. Če bo od potrditve Prospekta do zaključka ponudbe Novih delnic javnosti po tem Prospektu nastopil nov pomemben dejavnik ali če bo v tem obdobju ugotovljena večja nepravilnost ali nepopolnost glede informacij, vključenih v Prospekt, ki bi lahko vplivala na ceno Novih delnic, bo Izdajatelj dopolnil prospekt z informacijami o tem v obliki dodatka k Prospektu. Dodatek k Prospektu bo potrdila ATVP, objavljen bo na enak način kot ta Prospekt. Vlagatelj, ki je pred objavo dodatka k Prospektu kupil ali vpisal Nove delnice na podlagi ponudbe po tem Prospektu, ima pravico odstopiti od sprejema ponudbe oziroma prodajne pogodbe, ki je bila sklenjena z vpisom ali sprejemom ponudbe, če je pred zaključkom ponudbe Novih delnic po tem Prospektu in izročitvijo Novih delnic nastopil nov pomemben dejavnik, večja nepravilnost ali nepopolnost glede informacij, vključenih v Prospekt. To pravico lahko vlagatelj uresniči v roku dveh delovnih dni od objave dodatka k Prospektu. Ta Prospekt se uporablja za javno ponudbo Novih delnic v Republiki Sloveniji skladno z ZTFI in ne predstavlja javne ponudbe ali vabila k dajanju ponudb ali nakupu delnic v nobeni drugi jurisdikciji, pri čemer se lahko Prospekt oz. njegov prevod uporabi kot ponudbena dokumentacija v jurisdikcijah, v katerih se Nove delnice ponudijo potencialnim vlagateljem z uporabo ustrezne izjeme od objave Prospekta. Izdajatelj in člani Uprave Izdajatelja sprejemajo odgovornost za pravilnost in popolnost vseh podatkov in informacij, ki jih vsebuje ta Prospekt, razen glede informacij, katerih vir so tretje osebe, pri čemer je tak vir ustrezno označen v Prospektu. Podatki, vključeni v Prospekt Ta Prospekt vsebuje podatke o splošnih trendih in stanju gospodarstva, predvsem bančnega sektorja ter nepremičninskega trga, pri čemer so omenjeni podatki povzeti iz različnih javno dostopnih virov informacij. Ti podatki so natančno reproducirani, pri čemer po Izdajateljevi najboljši vednosti, kolikor Izdajatelj lahko potrdi na podlagi informacij, ki jih je objavila tretja oseba, niso bila izpuščena nobena dejstva, zaradi katerih bi bile lahko reproducirane informacije nenatančne ali zavajajoče. Izdajatelj ni neodvisno preverjal točnosti, resničnosti in zanesljivosti teh podatkov, vendar verjame, da so bili kakovostno pripravljeni in se je na njih mogoče zanesti. Ne glede na to Izdajatelj ne daje nikakršnih jamstev za pravilnost in točnost teh podatkov. Potencialni vlagatelji naj samostojno ocenijo relevantnost, točnost, resničnost in zanesljivost teh podatkov, za naložbo v Nove delnice pa naj se odločijo po kakovostno izvedeni analizi naložbe. Kjer so v Prospektu uporabljeni podatki in informacije, katerih vir so tretje osebe, je naveden vir informacij. V tem Prospektu so vključeni povzetki zakonodaje, ki je po mnenju Izdajatelja bistvena pri odločanju glede naložbe v Nove delnice. Povzetki zakonodaje ne dajejo celovitega pregleda nad pravicami in obveznostmi posameznih subjektov in so zgolj 27

29 informativne narave. Ničesar v tem Prospektu se ne sme interpretirati kot pravno mnenje oziroma nasvet. Vsak vlagatelj je sam odgovoren za pridobitev ustreznih informacij o svojih pravicah in obveznostih v zvezi s ponudbo Novih delnic. Vse finančne informacije in finančni podatki, vključeni v ta Prospekt, so i) povzeti iz računovodskih izkazov LONa, sestavljenih v skladu z MSRP, predpisi Banke Slovenije in drugimi veljavnimi zakonskimi ter podzakonskimi predpisi ter ii) izračunani iz podatkov, vključenih v te računovodske izkaze, in sicer: za poslovno leto, ki se je končalo , ter : iz revidiranih računovodskih izkazov LONa na dan oz. za leto, ki se je končalo , ter (revizijo je opravila revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o.); na presečni datum oziroma za obdobje (s primerljivimi podatki na presečni datum oziroma za obdobje ): iz nerevidiranih računovodskih izkazov LONa na dan oz. za polletno obdobje, ki se je končalo (oziroma ). Revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o. je revizijskem poročilu za leto 2015 in 2014 izdala pozitivno mnenje brez pridržkov. Ker LON na dan ni zagotavljal količnika kapitalske ustreznosti določenega po ICAAP/SREP dialogu, je revizor v mnenju za leto 2014 podal pojasnjevalni odstavek. V revizijskem poročilu za leto 2016 je revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o. izrazila pozitivno mnenje razen v postavki opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin, kjer je družba izdala pridržek vezan na izkazano vrednost teh sredstev računovodskih izkazih. Ker LON na dan ni zagotavljal količnika kapitalske ustreznosti določenega po ICAAP/SREP dialogu, je revizor v mnenju za leto 2016 podal pojasnjevalni odstavek. Podatki za prvo polletje leta 2017 in 2016 niso bili revidirani. Podatki, prikazani v tem Prospektu, so zaokroženi na tisoč EUR (oz EUR). Zaradi tega (a) so možne majhne razlike med zneski istih postavk oz. istovrstnih podatkov v različnih tabelah in (b) seštevki zneskov v določenih tabelah niso nujno aritmetični seštevki številk pred takim seštevkom. 28

30 4 IZBRANE FINANČNE INFORMACIJE LON obvešča zainteresirane vlagatelje in širšo javnost o pomembnih informacijah na svoji spletni strani ( letna poročila LONa so objavljena tudi na spletnih straneh AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE AJPES ( Revidirano letno poročilo LONa za leto 2016 je zainteresirani javnosti na voljo tudi na poslovnem naslovu družbe na naslovu Žanova ulica 3, 4000 Kranj. 4.1 Pomembnejši podatki o poslovanju in nekateri kazalniki poslovanja LONa Podatki o finančnem položaju in poslovanju LONa se nahajajo tudi v drugih delih Prospekta, predvsem v točkah 17.2 (Finančni položaj Izdajatelja), 17.3 (Poslovni rezultati) in 28.1 (Pretekle finančne informacije) tega Prospekta. Spodnji podatki prikazujejo zgolj nekatere postavke in kazalnike, ki so po mnenju LONa bistveni pri odločanju za naložbo v Ponujene delnice. Poslovanje LONa je bilo v letu 2016 zaznamovano s strogimi omejitvami na področju kreditiranja, katerih namen je bilo doseganje zahtevane vrednosti količnika kapitalske ustreznosti iz ICAAP/SREP dialoga ter izpolnjevanje Odredbe Banke Slovenije. Z namenom uspešnega upravljanja med željo po kreditni rasti in obvezo po zagotavljanju količnika kapitalske ustreznosti na primerni višini, je LON izbiral naložbe, ki so pomenile minimalno kapitalsko obremenitev ob zagotavljanju ustreznega donosa. Prednjačile so naložbe v gospodinjstva, kjer je LON v letu 2016 beležil 8,43% rast. LON je v letu 2016, glede na leto 2015, znižal tveganju prilagojeno aktivo preko vključevanja izpostavljenosti v kategorijo zavarovano s hipotekami na nepremičninah, za katerega LON uvaja sistem sprotnega spremljanja in prilagajanja vrednosti. LON je poslovno leto 2016 zaključil z bilančno vsoto tisoč EUR, kar je primerljivo s stanjem konec leta Ob koncu leta 2016 je postavka Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah znašala tisoč EUR, kar je za tisoč EUR več, kot ob koncu leta poprej. Spremembo v strukturi in višini predstavljajo naložbe v finančna sredstva. LON je nakupe dolžniških vrednostnih papirjev, ki so bili izvedeni v letu 2016, praviloma razporedil v kategorijo razpoložljivo za prodajo. Delež naložb v državne dolžniške vrednostne papirje se je v letu 2016, glede na leto 2016 povečal za 4,95 odstotnih točk. Na dan naložbe v obveznice, katerih izdajatelj je država predstavlja 61,64% vseh naložb v dolžniške vrednostne papirje. V letu 2016 je dospela naložba v obveznico SOS2E, kar vpliva na vrednost dolžniških vrednostnih papirjev nefinančni družb. Na strani naložb v kredite, LON izkazuje 5,43% rast. V postavki kredit strankam, ki niso banke, ki prestavlja glavnino vrednosti naložb v kredite, LON beleži 6,88% rast. Največje povečanje v tej postavki LON izkazuje pri kreditih gospodinjstvom, in sicer v višini 8,22% oziroma tisoč EUR. Krediti gospodinjstvom vključujejo kredite prebivalstvu in samostojnim podjetnikom. LON ima v lasti opredmetena osnovna sredstva v znesku tisoč EUR, kar predstavlja 2,40% znižanje glede na stanje na dan Znižanje je posledica prenosa dela poslovne stavbe, ki je namenjen oddaji v najem, v kategorijo naložbene nepremičnine. Vrednost naložbenih nepremični na dan znaša tisoč EUR. Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi LON pripoznava programsko opremo in naložbe v tuja opredmetena osnovna sredstva. Vrednost postavke na dan znaša 111 tisoč EUR in se je glede na leto 2015 povečala za 23,33%. Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti, so ob koncu leta 2016 znašale tisoč EUR, kar predstavlja 0,10% padec v primerjavi z letom LON je v letu 2016 povečal svoj dolg iz naslova operacij glavnega refinanciranja. Stanje vlog strank, ki niso banke je na dan primerljivo s stanjem na dan Obseg izvedenih finančnih instrumentov, namenjenih varovanju, na strani obveznosti predstavlja negativno sedanjo vrednost zamenjav (swaps), ki jih je imel LON v lasti, da bi varoval svoje denarne tokove. Ta postavka je ob koncu leta 2016 znašala 755 tisoč EUR. Sprememb v postavki kapitala LON v letu 2016 ni beležil. Poslovno leto 2016 je LON zaključil z dobičkom v višini 14 tisoč EUR ter 162 tisoč EUR vseobsegajočega donosa po obdavčitvi. V letu 2016 so čisti prihodki od obresti LONa znašali tisoč EUR, kar predstavlja padec za 108 tisoč EUR (oziroma za 1,88%). Prihodki od obresti so padli sorazmerno manj kot odhodki za obresti, saj je LON optimiziral strukturo svojih obveznosti. LON beleži padec predvsem pri obrestnih prihodkih iz naslova naložb v finančna sredstva zaradi zniževanja donosov vseh vrednostnih papirjev, medtem kot obrestni prihodki iz naslova naložb v kredite ostajajo na ravni leta

31 Čiste opravnine so v letu 2016 znašale tisoč EUR, kar predstavlja padec v višini 35 tisoč EUR oziroma 1,55% glede na leto Prihodki od opravnin so v letu 2016 znašali tisoč EUR t.j. 1,10% padec glede na leto 2015, odhodki za opravnine pa 387 tisoč EUR t.j. 1,57% povečanje glede na leto V letu 2016 je LON izkazal tisoč EUR administrativnih stroškov poslovanja, kar predstavlja 15,19% povečanje glede na leto Stroški dela so znašali tisoč EUR in so bili za 440 tisoč EUR višji kot v letu Splošni administrativni stroški so znašali tisoč EUR in so bili za 489 tisoč EUR višji kot leta LON je v letu 2016 odpravil za 128 tisoč EUR rezervacij, ki izhajajo iz rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine. Odprava je bila posledica spremembe pogodb o zaposlitvi zaposlenih, ki imajo sklenjene individualne pogodbe o zaposlitvi. LON je v letu 2016 oblikoval 347 tisoč EUR oslabitev za kredite. V letu 2016 se je obseg slabih kreditov zmanjšal iz tisoč EUR na tisoč EUR. Oslabitve finančnih sredstev v posesti do zapadlosti so znašale 5 tisoč EUR. Pomembnejše finančne podatke prikazuje spodnja tabela. Pomembnejši podatki nerevidirano revidirano v 1000 EUR Obdobje Bilančna vsota Skupni obseg depozitov nebančnega sektorja pravnih in drugih oseb prebivalstva Skupni obseg danih kreditov nebančnemu sektorju pravnih in drugih oseb prebivalstva Celotni kapital Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti in rezervacije Obseg zunajbilančnega poslovanja Čiste obresti Čisti neobrestni prihodki Stroški dela, splošni in administrativni stroški Amortizacija Oslabitve in rezervacije Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega poslovanja (10) 676 Davek iz dohodkov pravnih oseb iz rednega poslovanja 0 6 (1) Drugi vseobsegajoči donos pred obdavčitvijo Davek iz dohodka pravnih oseb od drugega vseobsegajočega donosa 30 (30) (1) (68) (215) Število zaposlenih Število delničarjev Število delnic Nominalna vrednost delnice (v EUR) 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 212,95 264,64 263,52 260,31 264,92 Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala (v% ) 11,68 10,23 10,09 10,59 9,21 Količnik temeljnega kapitala (v %) 11,68 10,23 10,09 10,59 9,21 Količnik skupnega kapitala (v %) 13,80 12,31 12,19 12,72 9,83 Količnik oslabitev finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti in rezervacije za prevzete obveznosti / razvrščene aktivne bilančne in razvrščene zunajbilančne postavke 1,36 1,76 1,62 1,50 1,09 30

32 Obrestna marža 1,08 2,28 2,22 2,35 2,34 Marža finančnega posredništva 1,50 1,57 3,06 3,27 3,30 Donos na aktivo pred obdavčitvijo 0 0,01 0,01 (0,01) 0,25 Donos na kapital pred obdavčitvijo 0 0,29 0,10 (0,08) 6,5 Donos na kapital po obdavčitvi 0 0,25 0,10 (0,11) 5,26 Operativni stroški / povprečna aktiva 2 1,48 2,97 2,69 2,62 Likvidna sredstva / kratkoročne vloge do nebančnega sektorja 56 48,09 49,46 43,08 53,51 Likvidna sredstva / povprečna aktiva 26 20,27 21,41 17,59 20,47 Tabela 1:Pomembnejši finančni podatki 4.2 Izjava o gibljivih sredstvih Po najboljši vednosti LONa, njegova trenutno razpoložljiva gibljiva sredstva zadostujejo trenutnim potrebam za delovanje in izpolnjevanje plačilnih obveznosti in bodo zadostovala vsaj še za naslednjih dvanajst mesecev po datumu potrditve tega Prospekta. 4.3 Izkaz kratkoročnih sredstev Izkaz kratkoročnih sredstev in kratkoročnih obveznosti LONa je prikazan v spodnji tabeli (v 1000 EUR). Postavka / Presečni datum Kratkoročna sredstva Kratkoročne obveznosti Tabela 2: Izkaz kratkoročnih sredstev in kratkoročnih obveznosti Izdajatelja 4.4 Kapitalizacija in zadolženost Zadolženost Izdajatelja LON je finančna institucija, ki se financira predvsem z dolžniškimi viri. Podatki o zadolženosti LONa na izbrane presečne datume so predstavljeni v spodnji tabeli: V 1000 EUR nerevidirano revidirano Postavka / Presečni datum Finančne obveznosti, namenjene trgovanju 0 4 Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju Rezervacije Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb 2 32 Druge obveznosti SKUPAJ OBVEZNOSTI Tabela 3: Zadolženost Izdajatelja Največji del obveznosti LONa predstavljajo obveznosti v bilančni postavki»finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti«, ki vključuje vloge strank, ki niso banke, kredite bank in centralnih bank, pridobljene podrejene obveznosti (v skladu s predpisi Banke Slovenije) ter druge finančne obveznosti. Skupna vrednost vlog strank, ki niso banke na dan znaša tisoč EUR, na dan pa tisoč EUR. V skladu z ZJSV so vloge strank, ki niso banke vključene v Sistem jamstva za vloge. Na dan je vrednost zajamčenih vlog znašala EUR, na dan pa tisoč EUR. Razčlenitev finančnih obveznosti, merjenih po odplačni vrednosti je prikazana v spodnji tabeli (nerevidirano): 31

33 32 nerevidirano revidirano Postavka / Presečni datum V 1000 EUR Vloge strank, ki niso banke Druge finančne organizacije Nefinančne družbe Javni sektor Gospodinjstva Krediti bank in centralnih bank Dolžniški vrednostni papirji 0 0 Podrejene obveznosti Druge finančne obveznost FINANČNE OBVEZNOSTI, MERJENE PO ODPLAČNI VREDNOSTI Tabela 4: Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti Podatki o pogojnih obveznostih in pogojnih sredstvih LONa so razčlenjeni v spodnji tabeli nerevidirano revidirano Postavka / Presečni datum Pogojne obveznosti iz naslova danih jamstev, akreditivov in drugih pogojnih obveznosti V 1000 EUR Odobreni krediti, limiti in kreditne linije ter druge prevzete obveznosti Pogodbene (nazivne) vrednosti izvedenih finančnih instrumentov Finančna sredstva banke zastavljena za obveznosti banke in finančna sredstva v skladu finančnega premoženja pri Banki Slovenije Druga zunajbilančna evidenca POGOJNE OBVEZNOSTI Prejeta zavarovanja POGOJNA SREDSTVA SKUPAJ POGOJNE POSTAVKE Tabela 5: Pogojne obveznosti in pogojna sredstva Pogojne obveznosti iz naslova danih jamstev, akreditivov in drugih pogojnih obveznosti (vključno z zastavljenimi sredstvi za obveznosti stranke) vključujejo stanje izdanih garancij in zavezujočih izjav o izdaji garancije. Finančne garancije se nanašajo na garancije za plačilo najemnin in za finančno pokritost. Prevzete finančne obveznosti iz naslova odobrenih kreditov, limitov in kreditnih linij sestavljajo odobreni nečrpani limit po transakcijskih računih prebivalstva in pravnih oseb, odobreni limiti po plačilni kartici MasterCard, odobreni okvirni krediti in odobreni neizplačani krediti. Pogodbene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov v višini tisoč EUR (na dan ) predstavljajo pogodbeni zneski obrestnih zamenjav, ki so osnova za obračun fiksne obrestne mere, ki je obveznost LONa do drugih bank iz naslova obrestnih zamenjav. Odprti posli izhajajo iz leta 2008 in so bili pridobljeni z namenom varovanja obrestnega tveganja v bančni knjigi. Sklad finančnega premoženja je oblikovan v skladu s Sklepom o splošnih pravilih izvajanja denarne politike in z Zahtevami glede jamstva za primerno finančno premoženje za zavarovanje terjatev Eurosistema. Sklad je sestavljen iz dolgoročnih vrednostnih papirjev RS (obveznice) in obveznic banke z jamstvom države. LON v primeru potreb po zagotavljanju kratkoročne ali dolgoročne likvidnosti lahko sodeluje v operacijah odprtega trga Eurosistema v višini oblikovanega sklada finančnega premoženja. Na dan je bilo stanje sklada finančnega premoženja tisoč EUR. Stanje neizkoriščenega dela z upoštevanjem odbitkov, po izračunu BS je bilo tisoč EUR. Del sklada v znesku tisoč EUR je zastavljen za najeta

34 dolgoročna kredita pri ECB. Poleg tega ima LON zastavljenih še za 668 tisoč EUR za Sklad za reševanje bank in hranilnic v skladu z Zakonom o organu in skladu za reševanje bank ter 200 tisoč EUR za SEPA plačilne sheme. Prejeta zavarovanja so zavarovanja dana s strani kreditojemalcev za pridobitev kreditov in za dana jamstva in garancije. Gre za zavarovanja s hipotekami, vrednostnimi papirji, vlogami, premičnim premoženjem in poroštvom, ki jih LON ne more zastaviti za zavarovanje svojih obveznosti do tretjih strank. Največji delež se nanaša na zavarovanja pri zavarovalnicah in na hipoteke na stanovanjskih nepremičninah. Kapitalizacija Izdajatelja Podatki o kapitalizaciji LONa so predstavljeni v spodnji tabeli (nerevidirano): 33 nerevidirano revidirano Postavka / Presečni datum V 1000 EUR Osnovni kapital Kapitalske rezerve Presežek iz prevrednotenja Rezerve iz dobička Lastne delnice (1) (1) Čisti dobiček/izguba iz poslovnega leta (vključno z zadržanim dobičkom) SKUPAJ KAPITAL Tabela 6: Kapitalizacija Izdajatelja Podatki o kapitalizaciji in zadolženosti LONa se nahajajo tudi v točki 28.1 (Pretekle finančne informacije) ter točki 18.3 (Struktura financiranja Izdajatelja in potreba po zadolževanju) tega Prospekta. 4.5 Interes fizičnih in pravnih oseb, ki sodelujejo pri Ponudbi Ponudbo Novih delnic LON izvaja v sodelovanju z Odvetnikom Stojanom Zdolškom, ki za LON izvaja pravne storitve v zvezi s ponudbo delnic javnosti. Storitve, povezane z vpisovanjem Novih delnic in vzpostavitvijo vpisnih mest glede Ponujenih delnic, izvaja ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. Vloga pooblaščenega člana ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. pri vpisu Novih delnic po tem Prospektu je povsem tehnična sprejem vpisnih izjav za delnice na vpisnem mestu in storitve v zvezi s tem. ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. se v nobenem primeru ne šteje za osebo, ki je sodelovala pri pripravi tega Prospekta ter ne nosi nikakršne odgovornosti za vsebino le-tega ali v zvezi z njim. Poleg tega ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. ob vpisu Novih delnic s strani vlagateljev ne bo presojala primernosti naložbe v Nove delnice po 214. členu ZTFI, in sicer na podlagi 215. člena ZTFI in potencialnega konflikta interesov iz naslova storitev, ki jih opravlja kot pooblaščeni član storitve v zvezi z vpisovanjem delnic - za LON kot izdajatelja. Navedeno družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d. ne omejuje pri potencialnem svetovanju oziroma sklenitvi pogodbe za opravljanje svetovalnih storitev v zvezi z naložbo v Nove delnice posameznim potencialnim vlagateljem v Nove delnice proti plačilu, ob razkritju potencialnega konflikta interesov le-tem iz naslova pogodbenega razmerja z izdajateljem za izvajanje storitve v zvezi z vpisom Novih delnic. V zvezi z izvedbo storitev vpisa in vzpostavitve vpisnih mest za vpis Novih delnic po tem Prospektu deluje ALTA Invest, investicijske storitve, d.d le za Izdajatelja in ne bo odgovorna nobeni drugi osebi za svetovanje v zvezi s ponudbo novih delnic. Prav tako so lahko bili navedeni subjekti lahko udeleženi v transakcijah z izdajateljem in njegovimi povezanimi osebami, za katere so lahko opravljali različne storitve finančnega svetovanja in ostale storitve, za kar so morda prejeli honorarje. V prihodnje bodo lahko navedeni subjekti opravljali navedene storitve za izdajatelja in njegove povezane osebe. Ostale osebe, ki sodelujejo pri ponudbi Novih delnic, ne nameravajo sodelovati v dokapitalizaciji LONa na tej podlagi ponudbe. 4.6 Razlogi ponudbe in uporaba prihodkov Uprava LONa je dne sprejela Sklep o Dokapitalizaciji, s katerim je odločila o povečanju osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala, največ v višini ,00 EUR, z izdajo največ prednostnih delnic razreda A z oznako LONP,

35 po emisijski ceni 99 EUR na posamezno delnico, tako da skupna emisijska vrednost vseh Novih delnic, pod predpostavko vpisa in vplačila vseh ponujenih Novih delnic, znaša ,00 EUR. Sklep o Dokapitalizaciji in popravni sklep je dne oziroma popravni sklep dne , potrdil Nadzorni svet. Predviden skupni izkupiček denarnih sredstev, ki ga LON pričakuje na podlagi ponudbe po tem Prospektu, je podrobneje predstavljen v točki 10.2 (Ocena skupnega izkupička iz naslova ponudbe Novih delnic) tega Prospekta. Spodnja tabela zato prikazuje predviden bruto in neto izkupiček pod predpostavko vpisa in vplačila maksimalnega števila Novih delnic, ki so v skladu s Sklepom o Dokapitalizaciji lahko predmet te ponudbe ob upoštevanju emisijske (ponudbene) cene ene Nove delnice. št. vpisanih in vplačanih delnic emisijska cena bruto izkupiček predvideni stroški 99 EUR EUR EUR neto izkupiček Tabela 7: Predviden izkupiček iz naslova povečanja osnovnega kapitala EUR Ponudba Novih delnic po tem Prospektu nima določenega praga uspešnosti, zato se lahko dejanski izkupiček iz tega naslova giblje v razponu med emisijsko vrednostjo ene Ponujene delnice in maksimalnim emisijskim zneskom, določenim s Sklepom o Dokapitalizaciji, pomnoženim z maksimalnim možnim številom Ponujenih delnic, znižanim za nastale stroške, predvidoma ,00 EUR. Zaradi oslabitve vrednosti nepremičnine v juliju 2017 se je kapital LONa zmanjšal. LON po stanju na dan ne dosega zahtevanih kapitalskih količnikov, zato mu je Banka Slovenije z Odredbo med drugim naložila, da odpravi ugotovljeni kapitalski primanjkljaj najkasneje do Na dan je tako količnik temeljnega kapitala znašal 9,39, količnik skupnega kapitala pa 11,56, kar pomeni, da bi LON ob upoštevanju predpostavke ceateris parebus z dodatnim skupnim kapitalom v višini tisoč EUR in CET1 kapitala v višini tisoč EUR (kapitalski primanjkljaj na dan ), zagotovil zahtevano višino količnikov, določenih s strani Banke Slovenije v predpisanem okviru po ICAAP/SREP dialogu, ki za leto 2017 znašata: količnik temeljnega kapitala 11,25% in količnik skupnega kapitala 13%. LON bo neto izkupiček iz naslova ponudbe Novih delnic uporabil za povečanje osnovnega kapitala, pri čemer LON tudi v primeru uspešne ponudbe novih delnic ne bo uspel odpraviti navedenega kapitalskega primanjkljaja, zato namerava v prvi polovici leta 2018 izvesti novo dokapitalizacijo za zagotovitev zahtevane kapitalske ustreznosti. O skupnem številu delnic, vpisanih in vplačanih na podlagi Ponudbe Novih delnic in emisijski vrednosti Novih delnic bo LON zainteresirano javnost obvestila po koncu drugega kroga vpisovanja Novih delnic. LON si bo prizadeval za pridobitev novega kapitala, hkrati pa bo vodil politiko minimalnega povečevanja tvegane aktive na način, da se zagotovi nadomeščanje zapadlih izpostavljenosti z enakimi ali kvalitetnejšimi naložbami ob minimalni rasti. Ukrepe, ki jih bo LON sprejel, če dokapitalizacija ne bo uspešna, v bistvenem opredeljuje načrt sanacije, ki ga mora LON sprejeti skladno s 184. členom ZBan-2. Slednji vsebuje načrt ukrepov, s katerimi se v primeru znatnega poslabšanja finančnega položaja banke omogoči prestrukturiranje banke tako, da se ohrani ali ponovno vzpostavi uspešno poslovanje in finančna trdnost banke. Predvideni ukrepi so: - zmanjšanje ali ukinitev novega kreditiranja, - prodaja dela kreditnega portfelja, - prodaja dela portfelja vrednostnih papirjev, - prodaja osnovnih sredstev in zmanjšanje števila zaposlenih. Nadaljnje aktivnosti in ukrepi za doseganje kapitalske ustreznosti bodo odvisni od odločitev Banke Slovenije, ki bo v okviru nadzora presojala ustreznost vseh izvedenih ukrepov, vključno s ponudbo Novih delnic po tem Prospektu. Banka Slovenije ima na voljo več možnih ukrepov in sankcij, ki jih lahko naloži LONu, če skladno z načrtovanim ne bo zagotovila kapitalske ustreznosti. Predpisani ukrepi so namenjeni predvsem prevzemu pooblastil organov vodenja in nadzora LONa, zmanjševanju obsega poslovanja in povečanju kapitala.

36 Če banka oziroma hranilnica (v nadaljevanju:»banka«) ne dosega kapitalske ustreznosti v smislu 129. člena ZBan-2 ji lahko Banka Slovenije med drugim naloži dodatne ukrepe, opredeljene v 2. odstavku 250. člena ZBan-2. V primeru hitrega slabšanja finančnega položaja banke lahko Banka Slovenije, pod pogoji iz 258. člena ZBan-2 zahteva: - od upravljalnega organa banke, da se izvedejo aktivnosti v okviru ene ali več shem ali ukrepov, opredeljenih v načrtu sanacije; - od upravljalnega organa banke, da predloži podroben načrt ukrepov, s katerimi se preprečijo ali odpravijo težave banke, vključno z opredelitvijo roka za njihovo izvedbo; - od upravljalnega organa banke, da v določenem roku skliče skupščino banke in ji predlaga sprejetje določenih ukrepov za namen sanacije banke, vključno z ukrepi za povečanje osnovnega kapitala banke ter ukrepi za zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja izgube ali prenosa v kapitalske rezerve; - razrešitev ali zamenjavo posameznega ali več članov upravljalnega organa ali višjega vodstva banke; - od upravljalnega organa banke pripravo načrta pogajanj za prestrukturiranje dolga z nekaterimi ali vsemi upniki banke v skladu z načrtom sanacije; - da se spremeni poslovna strategija banke; - da se izvedejo spremembe pravnih ureditev in operativnih procesov v banki; - da banka zagotovi pogoje in informacije, ki jih potrebuje organ, pristojen za reševanje, za posodobitev načrta reševanja ali načrtovanje ukrepov reševanje banke, vključno z izvedbo vrednotenja sredstev in obveznosti banke za namene reševanja. Banka Slovenije lahko z odredbo imenuje enega ali več posebnih pooblaščencev v banki, če pride do hitrega slabšanja finančnega položaja banke pa razrešitev posameznega ali vseh članov upravljalnega organa ali višjega vodstva ne zadošča za izboljšanje finančnega položaja banke ali da se ustrezno odpravijo kršitve. Pooblaščenca lahko pooblasti za izvajanje funkcije člana uprave banke ali za izvajanje posameznih nalog v banki brez pooblastil za zastopanje banke. Banka Slovenije lahko banki odvzame dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, če banka ne izpolnjuje več zahtev glede zagotavljanja kapitala ali dodatne likvidnosti banke na podlagi dodatnih ukrepov iz 250. člena tega zakona, hkrati pa ugotovljenih kršitev ni mogoče odpraviti z drugimi ukrepi nadzora. Odvzem dovoljenja je lahko tudi pogojen. Banka Slovenije lahko izda tudi odločbo, s katero ugotovi, da obstaja razlog za prisilno likvidacijo banke, če slednja krši odredbe s katero se prepoveduje opravljanje določenih bančnih poslov, predvsem zaradi pomanjkanja dovoljenja za opravljanje teh poslov. Banka Slovenije lahko uporabi različne ukrepe reševanja, ki jih podrobneje ureja ZRPPB in so uporabljivi predvsem, če se razmere v banki tako poslabšajo, da njena sanacija v ustreznem časovnem roku ni izvedljiva, ukrepi za reševanje pa so potrebni za zaščito javnega interesa. V okviru reševanja banke lahko Banka Slovenije sprejme predvsem ukrepe: - za odprodajo dela poslov; - za ločevanje dobrih sredstev od slabih ter vzpostavitev premostitvene banke in prenos dobrih sredstev na to banko, ki jo upravlja država; - v okviru postopka reševanja s sredstvi upnikov; pretvorba dolga v lastniški delež ali odpis dolga ob upoštevanju določenega vrstnega reda, ki je namenjen temu, da se plačilo izgub naloži delničarjem in upnikom bank, ne pa davkoplačevalcem. Reševanje bank je primarno predvideno iz sredstev delničarjev in upnikov, sekundarno pa se lahko uporabijo sredstva iz sklada za reševanje bank oziroma javna sredstva. ZRPPB podrobneje ureja postopek prisilnega prenehanja bank (postopek prisilne likvidacije in postopek stečaja). 35

37 5 DEJAVNIKI TVEGANJA Naložba v Ponujene delnice je povezana z določeno stopnjo sistematičnega oziroma tržnega tveganja ter tveganja, povezanega z Izdajateljem, zato morajo vlagatelji pred sprejemom odločitve o naložbi v Ponujene delnice pretehtati vsa spodaj opisana tveganja in natančno preučiti vse informacije, ki so navedene v tem Prospektu. Na Izdajateljevo poslovanje, finančni položaj in rezultate vplivajo različni dejavniki tveganj, ki so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju. Spodnji seznam navedenih dejavnikov tveganja ne zajema vseh možnih dejavnikov tveganja, s katerimi se sooča Izdajatelj. Zato morajo vlagatelji pri sprejemanju odločitve o investiranju v Ponujene delnice upoštevati druge dejavnike, ki lahko negativno vplivajo na poslovanje Izdajatelja in s tem na vrednost Ponujenih delnic. Spodaj opisana tveganja so po Izdajateljevi oceni in najboljši vednosti najpomembnejša in ključna za ustrezno oceno investicije v Nove delnice s strani vlagateljev, vendar Izdajatelj ne jamči, da so omenjena tveganja in negotovosti edina, s katerimi se sooča in ki bi lahko negativno vplivala na njegovo poslovanje oziroma poslovne rezultate, likvidnost, finančno stabilnost, in/ali kapitalsko pozicijo. Izdajatelj ne izključuje možnosti, da mu določena tveganja, ki bi lahko bistveno vplivala na omenjene postavke, v tem trenutku niso znana. 5.1 Tveganja, povezana z zunanjimi dejavniki Tveganja, povezana s konkurenco LON deluje na konkurenčnih trgih, na njegovo konkurenčnost vplivajo tako cene, produkti in storitve, kakor dostopnost za komitente in njena prepoznavnost. Po podatkih Banke Slovenije je konec leta 2016 v Sloveniji delovalo 13 bank, tri hranilnice in tri podružnice tujih bank. Poleg tega je še približno 500 bank notificiralo opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji. Med bankami in finančnimi institucijami na trgu imajo nekatere širši produktni spekter in bolj konkurenčne cene kot LON. Zaradi visoke stopnje konkurenčnosti na trgu banke znižujejo obrestne mere in provizije. Glavno tveganje LONa je povezano z njegovo relativno majhnostjo in nizko bilančno vsoto v primerjavi s konkurenčnimi institucijami. Konec leta 2015 je celotna bilančna vsota bančnega sektorja, skupaj s podružnicami v Sloveniji znašala približno 35,7 mrd EUR, bilančna vsota hranilnic 1,3 mrd EUR, medtem ko je LON to poslovno leto zaključil z bilančno vsoto 256,3 mio EUR, kar predstavlja približno 0,7% celotne bilančne vsote slovenskega bančnega sektorja. Na dan je bil LON z manj kot 1% tržnim deležem druga najmanjša bančna institucija v Sloveniji. Čeprav majhnost Izdajatelju pogosto predstavlja težavo zaradi načelne nemožnosti vplivanja na trg, pa se po drugi strani lahko izkaže kot konkurenčna prednost, saj mu omogoča relativno hitro odzivanje in prilagajanje tržnim impulzom in trendom. Trendi v bančnem sektorju v Sloveniji kažejo na vse večjo konsolidacijo. Združene institucije bi lahko imele zaradi ekonomije obsega v primerjavi z LONom konkurenčne prednosti glede cen in prodajnih kanalov. LON zbira sredstva večinoma od udeležencev slovenskega denarnega trga; t.j. od slovenskih podjetij in individualnih vlagateljev, pri čemer mora, zaradi majhnosti, še posebej spremljati tržne trende in se jim prilagajati. Dodatno je LON v prihodnosti lahko tarča morebitnih prevzemov in združitev. Poleg neposredne konkurence s strani bank in hranilnic, konkurenčno tveganje predstavljajo drugi potencialni ponudniki konkurenčnih storitev. Čeprav je zaradi vedno večjih pritiskov ECB (in Banke Slovenije) po konsolidaciji bančnega sektorja možnost vstopa novih konkurentov relativno nizka, obstaja tveganje prodora večjih informacijsko-tehnoloških podjetij (npr. Google, Amazon, Facebook, Apple, Alibaba) na trg finančnih storitev. Dodatni potencialni konkurenčni dejavnik predstavljajo ponudniki posameznih storitev, specializirani za določene tržne niše (npr. Halcom plačevanje položnic). Poleg tega je implementirana nova direktiva o plačilnih storitvah (PSD2), ki uvaja velike spremembe. Banke bodo dolžne ponudnikom tretjih strank zagotoviti dostop do računov svojih strank. Banke ne bodo več tekmovale samo z bankami, ampak z vsem, ki ponujajo finančne storitve. PSD2 bo temeljito spremenil vrednostno verigo plačil, poslovne modele in pričakovanja strank. V temeljnem poslovnem segmentu LONa bančništvo na drobno obstaja tveganje substitutov na področju kreditiranja, kjer podjetja iz realnega sektorja ponujajo vse več oblik kreditiranja, lažje in hitreje dostopnih od klasičnih bančnih produktov. LON verjame, da se je sposoben prilagajati omenjenim konkurenčnim tveganjem, pri čemer se zanaša predvsem na svoje specializirano znanje v določenih segmentih poslovanja. Kljub temu morajo potencialni vlagatelji upoštevati omenjena tveganja. 36

38 Tveganja, povezana z makroekonomskim okoljem LON je pri svojem poslovanju, kot vse finančne institucije, vezan na splošne gospodarske razmere in stanje gospodarstva. Na rezultate poslovanja LONa vplivajo predvsem fiskalna in monetarna politika tako na nacionalni ravni, kot na ravni EU, regulatorne zahteve, likvidnost in pričakovanja na kapitalskih trgih ter preference komitentov in vlagateljev. Stanje realnega gospodarstva in finančnega sektorja v Sloveniji se je v letih izboljšalo. Stopnja gospodarske rasti je spodbudna, domače povpraševanje okreva, zmanjšuje se sistemsko tveganje v bančnem sektorju. To je v veliki meri posledica ukrepov, ki sta jih Vlada Republike Slovenije in Banka Slovenije sprejeli ob koncu leta Ne glede na to je v finančnem sektorju še vedno zaznati nenaklonjenost kreditiranju. Regulator opozarja, da bi morale banke kljub visoki stopnji likvidnosti ravnati previdno pri rahljanju kreditnih standardov oziroma slednje še zaostriti. Raziskovalci Banke Slovenije so pred kratkim ugotovili, da se kreditna tveganja krepijo in da se je neustrezno podeljevanje kreditov v določeni meri nadaljevalo po izbruhu krize. 1 Vse navedeno bo vplivalo na poslovanje LONa, ki bo v prihodnje izkazovala visoko stopnjo skrbi pri oblikovanju kreditne politike, kjer se bo poskušala izogniti prevzemanju prekomernih tveganj. LON sicer ustrezno spremlja kreditno sposobnost svojih strank in ima glede na povprečno stanje ostalih finančnih institucij relativno nizko stopnjo slabih terjatev. Zmanjševanje tveganja financiranja in politika kvantitativnega sproščanja, ki jo izvaja ECB, sicer pozitivno vplivata na poslovanje LONa, vendar je ob upoštevanju pomanjkanja poslovnega optimizma in potrošniškega zaupanja ter počasnega prebujanja nepremičninskega trga, ki vplivajo na povpraševanje po kreditih, omenjen pozitivni vpliv v večji meri nevtraliziran. LON bo, z namenom prilagajanja trendom v makroekonomskem okolju, v prihodnje nadaljevala s politiko poenostavljanja produktne ponudbe, informatizacije in izboljšave procesov ter specializacije poslovanja v določenih segmentih, ki zajemajo predvsem poslovanje z gospodinjstvi in financiranje rezervnih skladov. Regulatorna tveganja LON je kot finančna institucija podvržen strogemu pravno formalnemu režimu in nadzoru s strani regulatorja, Banke Slovenije. LON regulatorju redno poroča o poslovanju, ključno tveganje regulacije predstavljajo predvsem zahteve po kapitalski ustreznosti. LON mora pri svojem poslovanju vedno razpolagati z ustrezno višino kapitala, ki je odvisna od obsega in vrste storitev, ki jih opravlja, ter od njene strategije, in je namenjena zavarovanju sredstev vlagateljev in investitorjev. Ustrezna kapitalska osnova predstavlja varnostno rezervo za različne vrste tveganj, ki jim je LON izpostavljen pri svojem poslovanju. LON je v skladu s predpisi Banke Slovenije o kapitalski ustreznosti dolžan vzdrževati s strani Banke Slovenije določen minimalni količnik kapitalske ustreznosti. LON je pri tem podvržen predvsem tveganjem, ki vključujejo spremembe v kapitalski regulativi, ki lahko vpliva na višino minimalnih kapitalskih količnikov in vzpostavlja dodatne zahteve v povezavi s kapitalsko pozicijo, spremembe v denarni, obrestni, likvidnostni in kapitalski politiki Banke Slovenije, ECB in drugih relevantnih regulatorjev, spremembe v standardih finančnega poročanja, spremembe v jamstvenih in garancijskih shemah za depozite, reševanje bank in ostalih podobnih shemah, spremembe na področju preprečevanja pranja denarja, financiranja terorizma in korupcijskih dejanj, spremembe oziroma dodatne regulatorne zahteve na področju klasifikacije slabih terjatev in s tem povezan vpliv na oblikovanje oslabitev in rezervacij ipd. LON na dan tega prospekta ne zagotavlja predpisane kapitalske ustreznosti. V prihodnje se lahko pojavi potreba po dodatnem kapitalu. LON pri tem ne jamči, da bo ta kapital uspela pridobiti pod ugodnimi pogoji, v ustreznem času oziroma da bo ta kapital sploh uspela pridobiti. Če LON ne bo sposoben pridobiti kapitala, potrebnega za svojo rast, ali če se bo poslabšala kapitalska ustreznost, lahko ima to bistven negativen vpliv na izpolnjevanje poslovne strategije LONa. 5.2 Tveganja, povezana s poslovanjem Izdajatelja Kreditno tveganje Kreditno tveganje je največje tveganje v bančnem poslovanju in pomeni tveganje nastanka izgub zaradi nezmožnosti plačila zapadlih dolgov s strani dolžnikov. LON je izpostavljen kreditnemu tveganju iz kreditnega portfelja, ki predstavlja posojila in naložbe v vrednostne papirje ter zunajbilančne obveznosti, kot so garancije in druga jamstva ter okvirni krediti. LON je izpostavljen kreditnemu tveganju predvsem prek kreditnega portfelja, manj je izpostavljen kreditnemu tveganju iz naslova garancij in drugih bilančnih in izvenbilančnih postavk. 1 Vir: Ćirjaković, J., Banerjee, B., and Košak, T. (2015). Zadolženost podjetij, razdolževanje in izstop s trga. Študija predstavljena na mednarodni konferenci Izzivi prestrukturiranja in financiranja malih in srednje velikih podjetij. Banka Slovenije in Evropska komisija, Ljubljana, 23. september

39 Temeljni cilj upravljanja s kreditnim tveganjem je zagotavljanje stabilnega in varnega poslovanja ter doseganje oziroma ohranjanje visoke kakovosti kreditnega portfelja. Upravljanje s kreditnim tveganjem se razlikuje glede na stopnjo procesa. V postopku odobravanja kredita ima LON razmejene naloge in pristojnosti med poslovno mrežo in službo zakladništva, ki predstavljajo komercialno funkcijo in podpornimi službami (predvsem služba podpore bančnemu poslovanju, služba kreditnih zavarovanj in služba pravnih zadev) ter službo upravljanja s tveganji. Upravljanje s kreditnim tveganjem v postopku odobravanja naložb opredeljujejo kreditna politika, interni limitni sistem ter sistem odločanja o naložbi. LON odobrava kredite le kreditno sposobnim osebam, pri čemer upošteva druge vidike, kot so koncentracija naložb, ročnost in ustreznost zavarovanja, izpostavljenost do povezanih oseb ter velike izpostavljenosti. LON v postopku odobravanja kredita oceni, kakšna je možnost, da bo dolžnik sposoben vrniti denar v pogodbenem roku in pod dogovorjenimi pogoji. Drugo stopnjo upravljanja s kreditnim tveganjem predstavlja spremljanje dolžnikov v času trajanja kreditnega razmerja in sprotno preverjanje sposobnosti dolžnika za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. V to aktivnost sta vključenih služba podpore bančnemu poslovanju ter bonitetni oddelek službe upravljanja s tveganji preko sistema spremljave zgodnjih indikatorjev kreditnega tveganja. Tretjo stopnjo upravljanja s kreditnim tveganjem, ki se nanaša na izvajanje portfeljskih analiz opravlja Služba upravljanja s tveganji, ki ocenjuje primernost oblikovanih oslabitev in rezervacij ter opredeljuje višino potrebnih skupinskih oslabitev. Konec leta 2016 je LON izkazoval za tisoč EUR naložb v kredite, od česar je tisoč EUR oziroma 74% znašal obseg kreditov z bonitetno oceno A, tisoč EUR oziroma 20% pa delež kreditov z bonitetno oceno B. Na dan je bila vrednost naložb v kredite tisoč EUR, od česar je bilo tisoč EUR oziroma 75% naložb z bonitetno oceno A ter tisoč EUR oziroma 20% naložb z bonitetno oceno B. Kreditno kvaliteto nefinančnih družb določa oddelek bonitet v okviru Službe upravljanja s tveganji na podlagi računovodskih izkazov in drugih finančnih in nefinančnih podatkov, medtem ko se kreditna kvaliteta za prebivalstvo določa na podlagi zmožnosti dolžnika za redno odplačevanje obveznosti. Dolžniki iz naslova izpostavljenosti do prebivalstva, s katerimi je bil sklenjen dogovor o spremembi kreditnih pogojev (moratorij, podaljšanje odplačilne dobe, itd.), so zajeti v skupinah C do E. Bonitetna ocena dolžnika se preverja ob vsakem novem poslu, oziroma najmanj letno za dolžnike, ki v tekočem letu niso imeli novih poslov. Obseg neplačanih zapadlih terjatev, s katerimi so dolžniki zamujali več kot 90 dni, je konec leta 2016 znašal tisoč EUR oziroma 92% vseh neplačanih zapadlih terjatev, pri čemer je LON slednje beležil v višini tisoč EUR oziroma 1,43% celotnega kreditnega portfelja. Obseg neplačanih terjatev, kjer so dolžniki zamujali več kot 90 dni je na dan znašal 439 tisoč EUR oziroma 15% vseh terjatev v zamudi, ki so na isti presečni dan znašale tisoč EUR oziroma 2% kreditnega portfelja. LON ocenjuje, da vzdržuje primerno nizek obseg slabih posojil in oblikuje zadosten obseg slabitev, vendar bi, zaradi zunanjih dejavnikov, na katere LON nima vpliva (npr. insolventnost prejemnikov kreditov, plačilna nedisciplina, spori glede izpolnjevanja obveznosti ipd.), v prihodnosti lahko prišlo do povečanja obsega slabih posojil, kar bi negativno vplivalo na poslovanje in finančni položaj LONa. Kapitalska tveganja LON je podvržen strogemu zakonodajnemu okvirju, ki kot eno temeljnih obveznosti bank in hranilnic določa zagotavljanje kapitalske ustreznosti, s čimer se varuje upnike in celotno gospodarstvo, ki je močno odvisno od finančnega sektorja. Skladno z Uredbo CRR, ZBan-2 in ZRPPB morajo banke rezervirati dovolj kapitala za kritje nepričakovanih izgub in ohranitev lastne solventnosti v času krize. Glavno načelo je, da je znesek zahtevanega kapitala odvisen od tveganju prilagojena aktive banke. Uredba CRR predpisuje, da bi morale banke zagotavljati celotni znesek kapitala v višini vsaj 8% tveganju prilagojenih sredstev. Ob upoštevanju dodatnih tveganj, ki izhajajo iz notranjega in/ali zunanjega okolja, ki jih Banka Slovenije presoja na letni ravni v okviru t.i. ICAAP/SREP dialoga, ima Banka Slovenije v okviru nadzora in regulativne funkcije pristojnost predpisati višje količnike kapitalske ustreznosti. Če bi LON v bodoče iz kakršnih koli razlogov (spremembe zakonodaje, tekoča izguba) potreboval dodatni kapital, ni mogoče zagotoviti, da bi to lahko storila pravočasno in pod primernimi pogoji. Zaradi oslabitve knjižne vrednosti poslovne nepremičnine v višini tisoč EUR v povezavi z mnenjem revizorja s pridržkom za leto 2016, LON na dan tega prospekta ne dosega zahtevanih kapitalskih količnikov, zato mu je Banka Slovenije z Odredbo 38

40 med drugim naložila, da odpravi ugotovljeni kapitalski primanjkljaj najkasneje do Na dan je tako količnik temeljnega kapitala znašal 9,39, količnik skupnega kapitala pa 11,56, kar pomeni, da bi LON ob upoštevanju predpostavke ceateris parebus z dodatnim skupnim kapitalom v višini tisoč EUR in CET1 kapitala v višini tisoč EUR (kapitalski primanjkljaj na dan ), zagotovil zahtevano višino količnikov, določenih s strani Banke Slovenije v predpisanem okviru po ICAAP/SREP dialogu, ki za leto 2017 znašata: količnik temeljnega kapitala 11,25% in količnik skupnega kapitala 13%. LON tako zaradi izvedenih oslabitev nove nepremičnine potrebuje nov dodatni kapital za zagotovitev zahtevane kapitalske ustreznosti. Ker LON tudi v primeru uspešne ponudbe Novih delnic ne bo uspel odpraviti kapitalskega primanjkljaja, namerava zato v prvi polovici leta 2018 iz odobrenega kapitala izvesti dodatno dokapitalizacijo predvidoma z vstopom enega ali več strateških vlagateljev, za kar so po oceni LONa potrebne predhodne statutarne spremembe, ki so na podlagi izkušenj iz dosedanjih dokapitalizacij ključna ovira za vstop strateškega vlagatelja v delniško strukturo LONa.Na podlagi pisma Banke Slovenije, po objavi letnega poročila LONa za 2016, je LON v juniju 2017 pripravil načrt zagotavljanja kapitalske ustreznosti. Del tega načrta je redno spremljanje količnikov in obravnava na sejah nadzornega sveta. Na seji nadzornega sveta dne je uprava razkrila namero zagotavljanja kapitalske ustreznosti z dvema dokapitalizacijama, pri čemer ima prva za cilj ureditev statutarnih razmerij, druga pa dejansko zagotavljanje dodatnega kapitala. Postopki druge dokapitalizacije bodo končani predvidoma najkasneje do Po seznanitvi nadzornega sveta je uprava LONa o nameri dveh dokapitalizacij v pismu obvestila tudi Banko Slovenije. Kršitev minimalnih zakonskih oziroma regulatornih zahtev lahko vodijo v sankcioniranje LONa, ki ima lahko materialne negativne učinke na obseg poslovnih stroškov, ugled, finančne rezultate, denarni tok in bodoče obete poslovanja. Za sankcioniranje LONa je primarno pristojna Banka Slovenije, ki ima na voljo različne ukrepe, s katerimi lahko omeji delovanje LONa in pristojnosti organov LONa in negativno vpliva na obseg poslovanja in poslovni izid. Med drugim lahko LONu odvzame dovoljenje za opravljanje bančnih storitev in začne s postopkom prisilnega prenehanja. Če LON ne bo uspel s ponudbo Novih delnic, bo predvidoma začel z izvajanjem ukrepov, predvidenih v sanacijskem načrtu. Omenjeni ukrepi se nanašajo predvsem na zmanjševanje obsega poslovanja, nižanje stroškov dela ter odprodajo slabih sredstev. Predvideni ukrepi in možnosti Banke Slovenije so podrobneje opisani v točki 4.6 (Razlogi ponudbe in uporaba prihodkov) tega Prospekta. LON sicer ocenjuje, da bo ob uspešnem strateškem povezovanju, v prihodnosti lahko deloval v skladu z zahtevami po kapitalski ustreznosti, vendar ne obstaja zagotovilo, da se LON v prihodnje ne bo soočal s potrebami po dodatnem kapitalu. Prav tako ne obstaja zagotovilo, da bi takšen kapital LON uspel pridobiti, saj so možnosti dokapitalizacije odvisne od številnih dejavnikov, pri čemer je, vsaj pri povečanju osnovnega kapitala, ključen interes potencialnih vlagateljev. Likvidnostno tveganje Likvidnostno tveganje je tveganje nastanka izgube, ko LON ne bi bil več sposoben poravnavati vseh dospelih obveznosti oziroma ko bi bil prisiljen uporabljati potrebna sredstva z bistveno višjimi stroški od običajnih. LON vzdržuje razpršeno sestavo likvidnostnih sredstev, ki so bremen prosta in na razpolago v vsakem trenutku. Likvidnostna sredstva so v obliki denarja in visoko likvidnih vrednostnih papirjev, ki jih lahko brez izgube unovči v denarna sredstva. LON upravlja likvidnostna tveganja s/z: - spremljanjem likvidnostnih metrik, - spremljanjem višine likvidnih sredstev, - spremljanjem likvidnostnih blažilnikov - usklajevanjem ročnosti sredstev in obveznosti, - analizo likvidnostnih vrzeli, - spremljanjem doseganja postavljenih limitov, - spremljanjem koncentracije vlog, - likvidnostnimi stresnimi testi, - spremljanjem stabilnosti vpoglednih vlog. Analize in merjenje likvidnostnega tveganja pripravlja Služba upravljanja s tveganji v sodelovanju s Službo zakladništva. LON je v letu 2016 izvedel dodatne interne stresne teste, s katerimi je ugotavljal odpornost LONa na nenadne dvige denarnih sredstev. LON ima pripravljen načrt ukrepanja v primeru likvidnostne krize, ki ga na letni ravni testira. V letu 2016 je LON celotno obdobje zagotavljal ustrezen obseg likvidnostnega blažilnika, ocenjenega glede na stresni scenarij za obdobje 1 tedna in 1 meseca. Vseskozi je zagotavljal ustrezno vrednost kazalnikov LCR, NSFR in KL. 39

41 Iz pregleda likvidnostne vrzeli na dan izhaja, da ima LON kumulativno negativno vrzel (t.j. presežek likvidnih obveznosti nad likvidnimi sredstvi) v obdobju do enega leta v višini tisoč EUR. Likvidna vrzel po posameznih časovnih žepkih je bila na dan naslednja: ročnost do 1 meseca znašala tisoč EUR, ročnosti od 1 do 3 mesecev tisoč EUR, ročnost od 3 mesecev do 1 leta tisoč EUR, ročnosti od 1 leta do 5 let tisoč EUR in ročnost nad 5 let tisoč EUR. Na dan je LON izkazoval negativno kumulativno likvidnostno vzel v obdobju do enega leta v višini tisoč EUR. Likvidna vrzel po posameznih časovnih žepkih je bila na dan naslednja: ročnost do 1 meseca znašala tisoč EUR, ročnosti od 1 do 3 mesecev tisoč EUR, ročnost od 3 mesecev do 1 leta tisoč EUR, ročnosti od 1 leta do 5 let tisoč EUR in ročnost nad 5 let tisoč EUR. LON vzdržuje razpršeni portfelj visoko likvidnih naložb za zagotavljanje zadostnih sredstev za poravnavo svojih obveznosti. Likvidna sredstva, namenjena uravnavanju likvidnostnega tveganja, predstavljajo stanje gotovine v blagajnah in na računih LONa pri centralni banki, državne vrednostne papirje in druge vrednostne papirje, ki so primerni za zastavo pri centralni banki, ter druge likvidne vrednostne papirje. Manjši delež teh naložb ima LON kvalificiran v postavki vrednostnih papirjev, razpoložljivih za prodajo, ki jih v primeru poslabšane likvidnostne situacije lahko odproda, večji delež naložb pa namerava in zmore držati do zapadlosti in so kvalificirane kot naložbe v posesti do zapadlosti, obe kategoriji lahko zastavi za pridobitev likvidnostnega kredita pri ECB oz. Banki Slovenije. Likvidnostni količnik je opredeljen kot razmerje med višino sredstev in višino obveznosti s preostalo ročnostjo do 30 dni za prvi razred in s preostalo ročnostjo do 180 dni za drugi razred. Banka Slovenije predpisuje metodologijo za izračun količnikov likvidnosti, pri čemer se vpogledna sredstva nefinančnih družb in gospodinjstev vključujejo v izračun količnika prvega razreda s ponderjem 40%, za izračun drugega razreda pa s ponderjem 35%. V izračun količnikov likvidnosti se vključujejo samo krediti, ki so razvrščeni v skupino A in B. LON mora razvrstiti finančna sredstva in vire sredstev po preostali zapadlosti v dva razreda, in sicer: - prvi razred: finančna sredstva in viri sredstev s preostalo zapadlostjo do 30 dni; in - drugi razred: finančna sredstva in viri sredstev s preostalo zapadlostjo do 180 dni. LON je dolžan zagotavljati višino količnika prvega dospelostnega razreda nad 1, izračun količnika drugega razreda pa je zgolj informativne narave. Na dan je LON dosegal količnik prvega razreda v višini 1,34, na dan pa 1,61. LON izpostavljenost likvidnostnemu tveganju meri še z dvema regulatorno zahtevanima količnikoma in sicer količnika likvidnostnega kritja (LCR, liquidity coverage ratio), ki se izračunava na mesečni osnovi, ter količnik neto stabilnih virov financiranja (NSFR, net stable funding ratio), ki se izračunava na trimesečni osnovi. Oba količnika znatno presegata limite, postavljene s strani regulatorja, kar kaže na dobro likvidnostno pozicijo LONa v letu 2016 ter na dan Količnik likvidnostnega kritja na dan znaša 630 odstotkov (na dan odstotkov), medtem ko regulatorni limit za leto 2016 znaša 100 odstotkov. Količnik neto stabilnih virov financiranja na dan znaša 180 odstotkov (188 odstotkov na dan ). LON ohranjanju primerne strukture likvidnih sredstev namenja veliko pozornosti in po lastni oceni na dan tega Prospekta zagotavlja ustrezno likvidnostno strukturo. Kljub temu ni mogoče izključiti vpliva likvidnostnega tveganja na prihodnje poslovanje. Obrestno tveganje Obrestno tveganje predstavlja tveganje, da sprememba obrestnih mer povzroči spremembo neto obrestnih prihodkov (bodočih denarnih tokov) in vpliva na finančni položaj LONa. Izhaja iz strukture obrestne mere za neusklajenost zapadlosti obrestno občutljivih sredstev in obveznosti ob upoštevanju zapadlosti ponovne določitve obrestne mere. LON spremlja izpostavljenost LONa obrestnemu tveganju in obrestne mere prilagaja razmeram na trgu. Za merjenje izpostavljenosti obrestnemu tveganju LON uporablja metodo obrestnih vrzeli, v katerih ugotavlja obrestni razmik po posameznih dospelostnih razredih. S poročilom o vrzelih LON spremlja občutljivost neto obrestnih prihodkov v 12 mesecih in izpostavljenosti ekonomske vrednosti obrestno občutljivih postavk obrestnemu šoku v obliki vzporednega premika obrestnih mer za 200 bazičnih točk. LON ima oblikovan sistem limitov lijakaste oblike za posamezno obrestno vrzel, dodatno ima oblikovan limit na skupno izpostavljenosti ekonomske vrednosti obrestno občutljivih postavk, ki je določena v vrednosti 10% kapitala. 40

42 LON je po stanju razpolagal z ustreznim obsegom kapitala za kritje potencialnih izgub iz naslova obrestnega tveganja. V primeru nenadnega in nepričakovanega paralelnega premika krivulj donosnosti za 200 bazičnih točk vpliv spremembe obrestne mere nikoli ni presegel 10 % vrednosti kapitala. Na dan je vpliv spremembe obrestne mere za 200 bazičnih točk na skupno izpostavljenost ekonomske vrednosti obrestno občutljivih postavk znašal 681 tisoč EUR oziroma 4,32 % kapitala. Za omejevanje obrestnega tveganja se LON poslužuje izvedenih finančnih instrumentov in referenčnih obrestnih mer. LON meri izpostavljenost obrestnemu tveganju z metodo vrzeli, pri čemer razvrsti vse obrestno občutljive postavke v skupine po preostali dospelosti glede na datum naslednje spremembe obrestne mere. Obrestno občutljive postavke v določenem razdobju so vse tiste, ki v tem obdobju zapadejo (tiste s spremenljivo in tiste z nespremenljivo obrestno mero) ter vse tiste postavke s spremenljivo obrestno mero, ki se jim v tem obdobju ponovno določi obrestna mera. Izpostavljenost obrestnemu tveganju predstavljajo vrednosti razlik med sredstvi in obveznostmi, ki so v danem obdobju izpostavljene spremembi obrestne mere. Iz pregleda obrestne vrzeli na dan izhaja, da ima LON v obdobju do 1 leta kumulativno negativno vrzel (t.j. presežek obveznosti nad sredstvi) v višini tisoč EUR. Obrestna vrzel med sredstvi in obveznostmi po posameznih časovnih žepkih je bila na dan naslednja: po ročnosti do 1 meseca znašala tisoč EUR, po ročnosti od 1 do 3 mesece tisoč EUR, po ročnosti od 3 mesecev do 1 leta tisoč EUR, po ročnosti od 1 leta do 5 let tisoč EUR in po ročnosti nad 5 let tisoč EUR. Na podlagi metodologije občutljivosti neto obrestnih prihodkov LON ocenjuje, za koliko bi se spremenili neto obrestni prihodki, če bi se spremenile tržne obrestne mere ob vzporednem premiku krivulje donosnosti. S tem LON pripravlja oceno vpliva spremembe krivulje donosnosti (tj. spremembe tržnih obrestnih mer) na bodoči poslovni rezultat LONa. Na dan bi sprememba krivulje za 200 bazičnih točk povzročila spremembo obrestnih prihodkov v enoletnem obdobju za 681 tisoč EUR. Zaradi časovnega neujemanja obrestno občutljivih postavk pride do izpostavljanja tveganju spremembe krivulje donosnosti. Višino tveganja se oceni na podlagi spremembe ekonomske vrednosti obrestno občutljivih postavk v primerjavi s kapitalom. Test izjemnih situacij, ki omogoča ugotavljanje vpliva na vrednost kapitala se izdeluje po priporočilu baselskega dokumenta in je vezan na paralelni premik obrestnih mer za 200 bazičnih točk. Izveden test na podlagi spremembe obrestnih mer na dan pokaže spremembo kapitala v višini 4,34%. Interni limit LONa e je postavljen na mejo 10%. Gibanje cen nepremičnin Konec leta 2016 je LON izkazoval kreditni portfelj v višini tisoč EUR (na dan tisoč EUR) tisoč EUR kreditov (na dan tisoč EUR) je bilo zavarovanih z zastavo nepremičnini (stanovanjskih in poslovnih) v vrednosti tisoč EUR (na dan tisoč EUR). Delež kreditov, zavarovanih z zastavno nepremičninami, je konec leta 2016 predstavljal 44% celotnega kreditnega portfelja LONa (na dan %). Ob upoštevanju slednjega je LON izpostavljen tveganju sprememb cen nepremičnin. Cene novih stanovanjskih nepremičnin (nova stanovanja in nove družinske hiše skupaj) so se v 1. četrtletju 2017 glede na prejšnje četrtletje v povprečju znižale za 4,1 %. Cene novih stanovanj so se v 1. četrtletju 2017 po opaznem dvigu v zadnjem četrtletju 2016 (za 7,4 %) znova znižale in sicer glede na prejšnje četrtletje za 4,6 %. Število prodaj je bilo nizko (194), od tega je bilo 94 stanovanj v lasti DUTB prodanih v Celovških dvorih v Ljubljani. Še 11 stanovanj iz stečajnih postopkov je bilo prodanih drugod po Sloveniji. Povprečna starost vseh prodanih novih stanovanj je bila precej višja (6,4 leta) kot v predhodnih dveh četrtletjih (3,7 leta). Prodajne cene novih stanovanj so se v 1. četrtletju 2017 znižale zaradi vseh omenjenih dejavnikov. V Osrednjeslovenski statistični regiji je bilo prodanih 65 % vseh novih stanovanj, (od tega 91 % v mestni občini Ljubljana), v Obalno-kraški 12 %, v Gorenjski statistični regiji pa 10 %. Cene novih družinskih hiš so se v 1. četrtletju 2017 glede na prejšnje četrtletje znižale za 1,6 %. Število prodaj je bilo tudi v tem četrtletju zelo nizko (33). Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin so se na ravni celotne Slovenije v 1. četrtletju 2017 v primerjavi s prejšnjim četrtletjem v povprečju zvišale za 2,2 %. Zvišale so se cene rabljenih stanovanj (za 2,5 %) in rabljenih družinski hiš (za 1,7 %). Število prodaj obojih je bilo visoko tudi v tem četrtletju. Cene rabljenih stanovanj so se v 1. četrtletju 2017 najbolj, za 3,5 %, zvišale v Ljubljani. To je bilo že peto zaporedno zvišanje cen takih stanovanj. Doslej so se glede na povprečne cene v letu 2015 zvišale že za 13,5 %. Od vseh vrst stanovanjskih nepremičnin se prav rabljena stanovanja v Ljubljani najbolj dražijo. Tudi 41

43 cene rabljenih stanovanj zunaj Ljubljane, v preostali Sloveniji, so se v 1. četrtletju 2017 glede na prejšnje četrtletje zvišale, in sicer za 1,7 %. Število prodanih rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji je bilo tokrat najvišje v zadnjih desetih letih. Prodane so bile 604 družinske hiše, njihova povprečna cena je bila tokrat za 1,7 % višja kot v prejšnjem četrtletju. Podatki o številu prodaj stanovanjskih nepremičnin v obdobju , ki so bili uporabljeni za izračun indeksov cen teh nepremičnin, kažejo, da se običajno proda največ nepremičnin v 4. četrtletju vsakega leta, najmanj pa običajno v prvem četrtletju. Razlika med številom prodanih nepremičnin v 4. četrtletju 2016 (2886) in v 1. četrtletju 2017 (2771) je bila majhna, zato lahko pričakujemo, da bo trg stanovanjskih nepremičnin v letu 2017 še živahnejši kot doslej. Operativno tveganje Operativno tveganje pomeni tveganje izgube zaradi neprimernega ali neuspešnega izvajanja notranjih procesov, ravnanj ljudi in delovanja sistemov ali zaradi zunanjih dogodkov, vključno z dogodki, ki se zgodijo redko vendar ustvarjajo pomembne posledice za LON. Definicija vključuje tudi IT tveganje, pravno tveganje ter modelsko tveganje, izključuje pa strateško tveganje. LON pri upravljanju z operativnim tveganjem upošteva tudi vpliv na ugleda, ki ima pomembno vlogo pri poslovanju. LON ima vzpostavljen sistem spremljanja operativnega tveganja, ki vključuje sistematično zbiranje in poročanje škodnih dogodkov ter popisovanje bistvenih operativnih tveganj. LON ima opredeljeno zgornjo mejo tolerance, ki opredeljuje po sprejemljivo mejo finančne izgube iz naslova operativnega tveganja. Prav tako ima opredeljeno kritično mejo škodnih dogodkov, ob prekoračitvi katere LON presodi o morebitnem povišanju kapitalske zahteve za operativno tveganje. Poročila o operativnih tveganjih se obravnavajo na ustreznih organih odločanja, kjer se po potrebi sprejme dodatne ukrepe obvladovanja tveganj. Druga bančna tveganja LON ne opravlja poslov v tujih valutah, zato se v devizni podbilanci nahaja le tuja gotovina v menjalnici in v trezorju pri NLB d.d. Stanje devizne gotovine v menjalnici in v trezorju pri NLB d.d. na je bilo 38 tisoč EUR, na dan pa 75 tisoč EUR. Izpostavljenost valutnemu tveganju je zanemarljiva. Banke so nagnjene k cikličnosti oblikovanja rezervacij za kreditno tveganje, vzpostavitev posebnih rezervacij za namen procikličnosti neželene učinke bistveno omeji. S tem namenom je oblikovana kapitalska zahteva iz naslova procikličnosti, ki je posledica rezultatov stresnega scenarija, ki predvideva dodaten padec bruto družbenega proizvoda, padec cen vrednostnih papirjev in posledično zmanjšanje zmožnosti odplačevanja posojil. Kapitalska zahteva je izračunana v višini tisoč EUR. Menimo, da LON glede na izpolnjevanje kriterijev, ki izhajajo iz ZBan-2, ni izpostavljena drugim večjim tveganjem. Za tveganja, kot so tveganje ugleda, tveganje koncentracije, pravna tveganja in strateško tveganje, LON nima vzpostavljenih postopkov identifikacije, merjenja in upravljanja. Kapitalske potrebe ima oblikovane za pokrivanje tveganja koncentracije v višini 300 tisoč EUR. LON nima odprtih pomembnih tožb, v katerih bi nastopala kot tožena stranka. Pomembnejši spori, v katerih nastopa LON, so prikazani v točki 28.3 (Pravni in arbitražni postopki) tega Prospekta. 5.3 Tveganja, povezana z Novimi delnicami Delnice Izdajatelja niso uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu Delnice LONa niso uvrščene v trgovanje na nobene organiziran trg vrednostnih papirjev, prav tako LON ne načrtuje uvrstitve delnic na organiziran trg, se pa lahko z delnicami LONa trguje na SI.ENTER, ki je večstranski sistem trgovanja (ang. multilateral trading facility - MTF), katerega upravlja Ljubljanska borza d.d. Ljubljana, pri čemer Izdajatelj tega trgovanja na MTF ni niti zahteval niti odobril. Na trgu SI.ENTER je bilo v obdobju do vključno dne , sklenjenih 76 poslov z rednimi delnicami LONa v skupnem obsegu lotov. S prednostnimi delnicami LONa na tem trgu ni bilo sklenjenih nobenih poslov. Zadnji posel z rednimi delnicami LONa z oznako LONR na trgu SI.ENTER je bil sklenjen dne , ko je zaključni tečaj rednih delnic znašal 60,000 EUR (sklenjena sta bila dva posla, katerih predmet so bile 4 redne delnice LONa z oznako LONR, skupna vrednost obeh poslov pa je znašala 0,24 tisoč EUR). Imetništvo delnic LONa je povezano z določeno stopnjo sistematičnega oziroma tržnega tveganja ter z nesistematičnimi tveganji, povezanimi z LONom in njegovim poslovanjem. LON teži k maksimiranju koristi in si prizadeva dosegati čim boljše poslovne rezultate ter na tak način povečati vrednost svojih delnic, vendar bodoče vrednosti oziroma tržne cene delnic LONa ni mogoče napovedati. 42

44 Naložbe v delnice so po svoji naravi tvegane; zlasti se morajo vlagatelji zavedati, da začetna naložba ni zagotovljena in da je donosnost lahko negativna, v primeru stečaja Izdajatelja in sankcij, ki bi sledile zaradi nezmožnosti izpolnitve regulatornih zahtev po višini kapitala, pa lahko vlagatelj izgubi celotni ali del vložka. Ponudba Novih delnic je lahko preklicana ali začasno prekinjena Ker je ponudba Novih delnic odvisna od številnih dejavnikov, med drugim od tržnega interesa za nakup Novih delnic, lahko LON kadarkoli prekliče ali začasno prekine ponudbo, če bi bilo po njeni oceni to primerno. Možnosti preklica in prekinitve ponudbe Novih delnic so opisane v točki (Preklic ali začasna prekinitev ponudbe Novih delnic) tega Prospekta. Če bi prišlo do preklica ali začasne prekinitve ponudbe Novih delnic, bi bil vlagateljem onemogočen vpis Novih delnic v časovnih okvirjih, predvidenih s tem Prospektom. Odstopanje izvedbe aktivnosti, povezanih s ponudbo Novih delnic, od terminskega načrta Časovni okvirji, ki so za izvedbo posamezne aktivnosti, povezane s ponudbo Novih delnic, predvideni s tem Prospektom v točki (Časovni okvirji Ponudbe Novih delnic), se lahko spremenijo zaradi dejstva, da o nekaterih s tem povezanih dejanjih odločajo tretje osebe, na katere LON nima vpliva. Začetek prvega vpisnega kroga Novih delnic je dva delovna dneva po objavi tega Prospekta, pri čemer ga mora pred objavo potrditi ATVP. Nadalje o vpisu sprememb, povezanih s povečanjem osnovnega kapitala LONa na podlagi ponudbe Novih delnic, v sodni register odloča registrsko sodišče, za izdajo delnic v nematerializirani obliki in njihov prenos na Trgovalne račune vlagateljev je pristojna KDD d.d. LON si pridržuje pravico podaljšanja trajanja ponudbe Novih delnic za največ 10 dni, s podaljšanjem drugega vpisnega kroga, če ne bodo vpisane vse Nove delnice, iz kateregakoli razloga, zaradi katerega bi po njeni oceni dosegla večji izkupiček iz naslova ponudbe. Glede na opisano se lahko predvideni časovni okvirji spremenijo zaradi številnih dejavnikov, ki so odvisni bodisi od ravnanja LONa bodisi od ravnanja tretjih oseb. LON ne zagotavlja, da se časovni roki, ki jih predvideva ta Prospekt, ne bodo spremenili. Ponudba Novih delnic lahko postane neobvezujoča, če povečanje osnovnega kapitala na njeni podlagi v sodni register ne bo vpisano do Če povečanje osnovnega kapitala na podlagi Sklepa o Dokapitalizaciji in izdaje ter prodaje Novih delnic skladno s tem Prospektom v sodni register ne bo vpisano do , bo vpis Novih delnic postal neobvezujoč za LON in vlagatelje. LON in vlagatelji v takšnem primeru iz naslova vpisa Novih delnic ne bodo imeli več zahtevkov drug do drugega, razen morebitnega zahtevka za brezobrestno vračilo vplačanega zneska, ki bo vrnjen v skladu s pravili, določenimi v točki tega Prospekta (Način vračila presežnih oziroma neveljavnih vplačil delnic). 43

45 6 INFORMACIJE O DELNICAH, KI SO PREDMET PONUDBE 6.1 Obstoječe delnice Izdajatelja Na dan tega Prospekta znaša v sodni register vpisan osnovni kapital LONa ,00EUR in je razdeljen na delnic z nominalno vrednostjo 75 EUR, od tega prednostnih imenskih delnic razreda A z oznako LONP in navadnih imenskih delnic razreda B z oznako LONR (I.B XIII.B). Vse delnice so delničarji LONa, skladno s 14. členom Statuta, vplačali. LON je na podlagi sklepa Skupščine z dne izvedel povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, pri čemer so za določene delničarje nastale delne pravice v smislu 364. člena ZGD-1. Delne pravice nastanejo, kadar pri povečanju osnovnega kapitala na delež delničarja v dotedanjem osnovnem kapitalu odpade le del nove delnice. Takšne delne pravice je mogoče samostojno prenašati in dedovati v skladu s splošnimi pravili obligacijskega in dednega prava. Pravice, med katere sodijo zlasti upravljavske pravice in pravica do udeležbe pri dobičku, se lahko uresničujejo le, če so delne pravice, ki skupaj oblikujejo polno pravico, združene pri enem delničarju ali, če se združi več upravičencev, katerih delne pravice skupaj oblikujejo polno delnico (zgolj v takem primeru je mogoče zahtevati izstavitev delniškega potrdila). Delne pravice predstavljajo delež osnovnega kapitala LONa v skupnem znesku EUR oziroma odgovarjajo številu 99 delnic v nominalnem znesku 75 EUR. Od tega na prednostne delnice LONa (LONP) odpade takšen delež delnih pravic, ki bi skupaj tvorile 26 prednostnih delnic (LONP), na navadne delnice LONa (LONR) pa takšen delež delnih pravic, ki bi skupaj tvorile 73 navadnih delnic (LONR). Prednostne delnice razreda A (LONP) so nekumulativne in neparticipativne. Imetniku posamezna delnica razreda A daje (i) en glas v Skupščini, (ii) prednostno pravico do izplačila dividende v višini 2% od nominalne vrednosti delnice (v nadaljevanju:»prednostna dividenda«), (iii) pravico do izplačila razlike med zneskom Prednostne dividende in zneskom dividende, ki pripada imetnikom navadnih delnic v skladu s sklepom o uporabi dobička, vendar skupno ne več kot znaša dividenda, izplačana imetnikom navadnih delnic, (iv) pravico do dajanja soglasja pri sklepanju o povečanju osnovnega kapitala, o statusnih spremembah (spojitev, pripojitev, prenehanje) in o spremembah Statuta ter (v) v primeru stečaja ali likvidacije LONa, prednostno pravico do poplačila v višini nominalne vrednosti delnice iz preostanka stečajne oziroma likvidacijske mase. Delnice razreda B (LONR) tvori navadnih delnic, izdanih v trinajstih emisijah (I.B XIII.B). Posamezna delnica razreda B daje imetniku en glas v Skupščini, sorazmerno pravico do dividende ter v primeru stečaja ali likvidacije Hranilnice, pravico do poplačila sorazmernega dela iz preostanka stečajne oziroma likvidacijske mase. Vse Obstoječe delnice se glasijo na ime in so prosto prenosljive. Izdane so v nematerializirani obliki in vodene v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD d.d.: Delnice razreda A ISIN koda Oznaka delnic Zakonodaja po kateri so delnice izdane Vrsta delnic SI LONP Slovenska zakonodaja Prednostne delnice Prva izdaja Nominalni znesek Nominalni znesek izdaje 75,00 EUR ,00 EUR Št. vseh izdanih delnic Tip Imenski / Prinosniški Tip glasovalne pravice CFI koda Lastniški vrednostni papir Imenski Glasovanje EPVEQR Št. imetnikov 39 Delež tujih imetnikov 0,00% 44

46 Trgovanje Tabela 8: Delnice razreda A (Vir: KDD d.d.) Z delnicami LONP se ne trguje na organiziranem trgu Delnice razreda B ISIN koda Oznaka delnic Zakonodaja po kateri so delnice izdane Vrsta delnic SI LONR Slovenska zakonodaja Redne delnice Prva izdaja Nominalni znesek Nominalni znesek izdaje 75,00 EUR ,00 EUR Št. vseh izdanih delnic Tip Imenski / Prinosniški Tip glasovalne pravice CFI koda Lastniški vrednostni papir Imenski Glasovanje ESVUFR Št. imetnikov 410 Delež tujih imetnikov 0,01% Trgovanje Tabela 9: Delnice razreda B (Vir: KDD d.d.) Z delnicami LONR se ne trguje na organiziranem trgu 6.2 Nove delnice, ki so predmet ponudbe po tem Prospektu Skladno s Sklepom o Dokapitalizaciji se ponudba Novih delnic nanaša na največ Novih prednostnih imenskih prosto prenosljivih delnic v nominalnem znesku 75 EUR, ki bodo skupaj z obstoječimi prednostnimi delnicami razreda A (LONP) tvorile isti razred in bodo vpisane v centralni register vrednostnih papirjev pod oznako LONP. Emisijska (nakupna) vrednost ene nove delnice znaša 99 EUR. Skupna emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic znaša ,00 EUR. Nove delnice bodo izdane skladno z ZGD-1, ZTFI, ZNVP-1 in ZBan-2 in sicer v nematerializirani obliki. V centralni register vrednostnih papirjev bodo vpisane z ISIN kodo SI Posameznemu vlagatelju bodo Nove delnice prenesene na njegov Trgovalni račun (odprt pri poravnalnem članu KDD d.d., ki ima hkrati položaj registrskega člana) skladno z veljavnimi predpisi in pravili poslovanja KDD d.d. Nove delnice bodo imetniku dajale smiselno enaka upravičenja kot obstoječe prednostne imenske delnice razreda A in bodo skupaj s slednjimi tvorile isti razred. 6.3 Glasovalne pravice Imetniki delnic LONa glasovalno pravico izvršujejo na Skupščini. Ureditev glasovalne pravice je enaka za delnice obeh razredov. Vsaka delnica LONa daje imetniku en glas na Skupščini. Skupščina LONa na podlagi 32. člena Statuta odloča o: - delitvi dobička na predlog Uprave in na podlagi mnenja Nadzornega sveta; - sprejemu letnega poročila, če tega ne potrdi Nadzorni svet, oziroma je taka odločitev na podlagi sklepa Nadzornega sveta in Uprave prepuščena skupščini; - imenovanju in odpoklicu članov Nadzornega sveta; - podelitvi razrešnice članom Uprave oziroma Nadzornega sveta ter o prejemkih članov Nadzornega sveta; - spremembah statuta; 45

47 - ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala; - prenehanju in statusnih spremembah (spojitev, pripojitev, delitev, prenehanje); - imenovanju revizorja; - drugih zadevah, ki jih določa zakonodaja in Statut. Skupščino skliče Uprava, kadar je potrebno odločati v zadevah, določenih z zakonom ali statutom in kadar je to v korist LONa. Sklic Skupščine lahko zahtevajo delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala (v nadaljevanju:»manjšinski delničarji«), v določenih primerih pa tudi Banka Slovenije. Če Uprava Skupščine na predlog Manjšinskih delničarjev ali Banke Slovenije ne skliče v zakonskem roku, lahko slednji sami skličejo Skupščino. Skupščina lahko veljavno odloča ne glede na število v osnovnem kapitalu zastopanih glasov po izdanih glasovalnih delnicah na Skupščini. Sklep je veljavno sprejet z večino oddanih glasov (navadna večina), razen pri sklepanju o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala in spremembah Statuta, kjer je sklep sprejet s 3/4 oddanih glasov (kvalificirana večina prisotnih). Za sklepanje o statusnih spremembah (spojitev, pripojitev, delitev, prenehanje) je potrebna 3/4 večina vseh glasov (kvalificirana večina vseh) in soglasje vsakega razreda delnic, ki je izraženo, če zanj glasuje 3/4 oddanih glasov posameznega razreda. Uresničevanje glasovalnih pravic je skladno s Statutom pogojeno tako, da se delničarji z glasovalno pravico pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred Skupščino. Skladno s 3. odstavkom 297. člena ZGD-1 se Skupščine lahko udeležujejo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic, vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, konec četrtega dne pred zasedanjem Skupščine. Delničar lahko za glasovanje pooblasti drugega delničarja. Organizirano zbiranje pooblastil delničarjev za glasovanje na Skupščini je možno le pod pogoji in na način, določenimi v ZGD-1 oziroma drugem zakonu. 6.4 Pravica do dividende in preostalega premoženja Izdajatelja v primeru stečaja ali likvidacije Če LON v poslovnem letu izkaže čisti dobiček, ga mora, skladno s 1. odstavkom 230. člena ZGD-1 najprej uporabiti za te namene in po tem vrstnem redu: - kritje prenesene izgube; - oblikovanje kapitalskih rezerv na podlagi sklenjene prisilne poravnave; - oblikovanje zakonskih rezerv po četrtem odstavku 64. člena ZGD-1; - oblikovanje rezerv za lastne deleže po petem odstavku 64. člena ZGD-1; - oblikovanje statutarnih rezerv v primeru iz sedmega odstavka 64. člena ZGD-1 (v nadaljevanju:»primarni nameni«). Uprava in Nadzorni svet lahko pri sprejemu letnega poročila iz zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi čistega dobička za Primarne namene, oblikujeta druge rezerve iz dobička (poleg zakonsko določenih), pri čemer lahko za takšen namen uporabita delež, ki je večji od polovice čistega dobička, ki ostane po uporabi za Primarne namene. Če o sprejetju letnega poročila odloča Skupščina, mora ob njegovem sprejetju znesek čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička za Primarne namene, uporabiti po naslednjem vrstnem redu: - za zagotavljanje kapitalske ustreznosti; - za razporejanje dobička skladno z veljavnimi predpisi; - za oblikovanje posebnih rezerv, pri čemer te ne smejo presegati polovice ostanka dobička; - za druge potrebe LONa. O uporabi bilančnega dobička odloča Skupščina. Uprava in Nadzorni svet morata ob predložitvi delitve bilančnega dobička Skupščini posebej obrazložiti predloge za zagotavljanje razvoja LONa in potrebnih sredstev. Če Skupščina odloči v nasprotju s takimi predlogi, mora odločitev sprejeti z 2/3 večino glasov vseh delnic. Delničarji imajo glede na razred delnic pravico do udeležbe v bilančnem dobičku, razen, če Skupščina s sklepom o uporabi bilančnega dobička v skladu z zakonom odloči, (i) da se bilančni dobiček uporabi za druge rezerve iz dobička (poleg zneskov, ki so bili v ta namen že porabljeni) ali, (ii) da se bilančni dobiček ne razdeli med delničarje (preneseni dobiček). Manjšinski delničarji lahko na podlagi 399. člena ZGD-1 izpodbijajo sklep Skupščine o uporabi bilančnega dobička, če Skupščina odloči, da se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4% osnovnega kapitala, če to po presoji dobrega gospodarstvenika ni bilo nujno glede na okoliščine, v katerih LON posluje. 46

48 Uprava je za svoje delo skladno s Statutom lahko udeležena na dobičku, pri čemer se višina udeležbe lahko določi v odstotku letnega dobička s sklepom Skupščine. Sklep se lahko realizira tudi z delnicami LONa. Prednostne delnice razreda A dajejo imetniku (i) pravico do izplačila Prednostne dividende, (ii) pravico do izplačila razlike med zneskom Prednostne dividende in zneskom dividende, ki pripada imetnikom navadnih delnic v skladu s sklepom o uporabi dobička, vendar skupno ne več kot znaša dividenda, izplačana imetnikom navadnih delnic, (iii) ter v primeru stečaja ali likvidacije, prednostno pravico do poplačila v višini nominalne vrednosti delnice iz preostanka stečajne oziroma likvidacijske mase. Navadne delnice razreda B dajejo imetniku sorazmerno pravico do dividende ter, v primeru stečaja ali likvidacije, pravico do poplačila sorazmernega dela iz preostanka stečajne oziroma likvidacijske mase. Pravica do dividende je korporacijsko in ne obligacijsko pravno upravičenje delničarjev. Šele sklep Skupščine, s katerim ta odloči o delitvi bilančnega dobička delničarjev, je podlaga za nastanek obligacijsko pravnega upravičenja delničarja nasproti LONu. Ob odsotnosti specialnih določb pravica zahtevati dividendo, določeno s sklepom o uporabi bilančnega dobička, zastara v splošnem zastaralnem roku, ki ga določa 346. člen OZ, t.j. v 5 letih, odkar je imel delničar možnost zahtevati izpolnitev. 6.5 Prednostna pravica do novo izdanih delnic Obstoječi delničarji imajo skladno s 337. členom ZGD-1, 15. členom Statuta in Sklepom o Dokapitalizaciji prednostno pravico do vpisa Novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu LONa na dan objave prospekta.. Rok za uveljavitev te pravice je 14 dni. Prednostna pravica se lahko v celoti ali delno izključi samo s sklepom o povečanju osnovnega kapitala. V tem primeru je za sklep poleg zakonskih ali statutarnih zahtev za povečanje kapitala potrebna večina najmanj 3/4 pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Sklep o popolni ali delni izključitvi prednostne pravice se lahko sprejme le, če je bila izključitev objavljena v skladu z 296. in s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1. Za izključitev mora obstajati utemeljen razlog v interesu LONa kot celote. Parcialnih interesov Obstoječih delničarjev se ne sme upoštevati. Uprava mora Skupščini predložiti pisno poročilo o utemeljenem razlogu za popolno ali delno izključitev prednostne pravice; v poročilu mora utemeljiti predlagani emisijski znesek. Sklep o Dokapitalizaciji prednostnega upravičenja Obstoječih delničarjev ni izključil, zato lahko Obstoječi delničarji v prvem vpisnem krogu prednostno vpisujejo in vplačujejo Nove delnice. 6.6 Prenosljivost delnic Vse delnice LONa, vključno z Novimi delnicami, so prosto prenosljive v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, Statutom in pravili poslovanja KDD d.d. LON ni seznanjen s kakršnimkoli dogovorom med delničarji, ki bi lahko omejil prenos delnic ali glasovalnih pravic. Trenutno veljavni Statut ne določa nobenih omejitev pri prenosljivosti delnic LONa, predvsem Statut ne vsebuje nobenih določb, ki bi jih bilo mogoče šteti za vinkulacijo. 6.7 Sklepi, pooblastila in odobritve na katerih bodo izdane Nove delnice Nove delnice bo LON izdal na podlagi Sklepa o Dokapitalizaciji ter popravnega sklepa o dokapitalizaciji, ki ga je dne oziroma dne sprejela Uprava, Nadzorni svet ga je potrdil s sklepom z dne oziroma popravek sklepa dne Na podlagi Sklepa o Dokapitalizaciji bo LON izdal največ prednostnih imenskih delnic razreda A, tako, da se bo osnovni kapital LONa povečal največ za ,00 EUR. Emisijska cena Novih delnic znaša 99 EUR na posamezno delnico. Natančno število izdanih Novih delnic, novi znesek osnovnega kapitala in število vseh izdanih delnic Izdajatelja bodo z dopolnilnim sklepom določeni po koncu ponudbe Novih delnic. LON bo po vplačilu vseh Novih delnic pri sodišču vložil predlog za vpis povečanja osnovnega kapitala, povečanja števila izdanih delnic Izdajatelja in spremembo Statuta v sodni register. Po izdaji sklepa, s katerim bo sodišče odločilo o omenjenem predlogu, bo LON pri KDD d.d. vložil nalog za izdajo Novih delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev in vpis slednjih na Trgovalne račune upravičenih delničarjev. 6.8 Pričakovani datum izdaje Novih delnic LON pričakuje, da bo vpis povečanja osnovnega kapitala z izdajo Novih delnic v sodni register vpisan v prvi polovici novembra Nove delnice bodo v nematerializirani obliki v centralnem registru vrednostnih papirjev KDD d.d. izdane in vpisane na Trgovalne račune vlagateljev predvidoma v drugi polovici novembra LON ne jamči, da bodo omenjeni roki upoštevani. 47

49 6.9 Obvezni predpisi glede ponudb za odkup in prodajo delnic Relevantni predpisi, ki urejajo obvezne ponudbe za prevzem in/ali izstop oziroma izključitev delničarjev, so: - Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spremembami; ZGD-1); - Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/2015 s spremembami; ZBan-2); - Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/2006 s spremembami; ZPre-1); - Pravila poslovanja KDD (Uradni list RS, št. 69/2012, s spremembami); - Navodila KDD, ki sta jih na podlagi Pravil poslovanja KDD sprejela uprava in nadzorni svet KDD; - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/2001 s spremembami; OZ); - Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s spremembami; ZTFI); - Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/2015 s spremembami; ZNVP-2); - Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016; ZPPDFT-1); - Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/2008 s spremembami; ZPOmK-1) Prevzemne ponudbe za lastniški kapital Izdajatelja Za delnice LONa v letih 2014, 2015, 2016 in 2017 do datuma tega Prospekta ni bila objavljena nobena prevzemna ponudba v skladu z ZPre Informacije o davkih Spodnji povzetek ključnih davčnih posledic pridobivanja Novih delnic je splošnega in informativnega značaja ter ne vsebuje celovitega pregleda davčnih posledic, povezanih s ponudbo Novih delnic. Ta povzetek ni pravni ali davčni nasvet, namenjen kateremukoli potencialnemu vlagatelju. Odločitev za naložbo v Ponujene delnice je poslovna odločitev, vsak posameznik je pri odločanju o naložbi prost. Zaradi kompleksne narave morebitnih davčnih posledic, povezanih z Naložbo v nove delnice, bi se moral vsak potencialni vlagatelj pred sprejemom odločitve za naložbo posvetovati z neodvisnim pravnim in davčnim strokovnjakom. Davčne posledice naložbe v Ponujene delnice urejajo predvsem ZDDV-1, ZDoh-2, ZDDPO-2 in ZDavP-2. Davek na dodano vrednost Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju:»ddv«) je davek na potrošnjo, s katerim so obdavčene dobave blaga in storitev na območju Republike Slovenije. Davčni zavezanci načeloma DDV obračunavajo in plačujejo od vsake dobave blaga ali storitev oziroma od transakcij, ki se po zakonodaji o DDV obravnavajo kot dobave blaga ali storitev, razen od nekaterih, točno določenih transakcij, ki so oproščene plačila DDV. Za dobave blaga ali storitev se DDV obračunava in plačuje po splošni stopnji 22%, razen za dobave blaga in storitev, za katere je s Prilogo I k ZDDV-1 določena nižja stopnja 9,5%. Skladno s 4. točko 44. člena ZDDV-1 so plačila DDV med drugim oproščene transakcije, vključno s posredovanjem (razen upravljanja, hrambe, investicijskega svetovanja in storitev v zvezi s prevzemi), z delnicami, deleži v podjetjih ali združenjih, obveznicami in drugimi vrednostnimi papirji, razen z dokumenti o lastninski pravici na blagu in pravicami in deleži. Obdavčitev donosov pravne osebe Splošno Obdavčitev dohodkov pravnih oseb sistemsko ureja ZDDPO-2, ki je temeljni zakon na področju neposrednega obdavčevanja dohodkov pravnih oseb. Zavezanci po ZDDPO-2 so načeloma vse pravne osebe, domačega in tujega prava (če imajo v Sloveniji sedež ali poslovno enoto), razen Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti. Zavezanci za obračunavanje davka so zavezanci, ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, za katere zakon sicer določa oprostitev davka v delu nepridobitne dejavnosti. Predmet obdavčitve po ZDDPO-2 so dobiček rezidenta in dobiček nerezidenta, ki ga dosega z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali prek poslovne enote, ki se nahaja v Sloveniji (obdavčitev na podlagi davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb), ter dohodki z virom v Sloveniji, za katere je določena obveznost za izračun in plačilo davčnega odtegljaja na viru (obdavčitev na podlagi obračuna davčnega odtegljaja). Splošna stopnja za obračun davka od dohodkov pravnih oseb je za leto 2016 znašala 19%, stopnja za obračun davčnega odtegljaja pa 15%. 48

50 Prejete dividende in dohodki, podobni dividendam Skladno s 24. členom ZDDPO-2 se pri določanju davčne osnove zavezanca prejete dividende oziroma drugi deleži iz dobička, vključno z dohodki, ki so podobni dividendam (74. člen ZDDPO-2), razen skritih rezerv iz 74. člena ZDDPO- 2, ki niso bile predmet obdavčitve pri izplačevalcu, izvzamejo iz davčne osnove prejemnika, če je izplačevalec: (i) zavezanec za davek po ZDDPO-2; ali (ii) za davčne namene rezident v državi članici EU v skladu s pravom te države in se v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjene z državo nečlanico EU, ne šteje za rezidenta izven EU in je poleg tega zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance, kjer se za zavezanca ne šteje družba, ki je davka oproščena ali ima možnost izbire obdavčitve; ali (iii) zavezanec za davek od dohodka oziroma dobička, primerljiv z davkom po ZDDPO-2, in ni rezident države, v primeru poslovne enote se ta ne nahaja v državi, v kateri je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička družb nižja od 12,5%, in je država objavljena na seznamu v skladu z 8. ZDDPO-2, pri tem ta alinea ne velja za izplačevalca, ki je rezident druge države članice EU po prejšnji alineji. Zgornje določbe se za prejemnika nerezidenta uporabljajo, če je njegova udeležba v kapitalu oziroma upravljanju osebe, ki deli dobiček, povezana z dejavnostmi oziroma posli, ki jih nerezident opravlja v poslovni enoti v Sloveniji oziroma preko poslovne enote v Sloveniji. Omenjeni dohodki (dividende in dohodki, podobni dividendam) se izvzamejo iz davčne osnove prejemnika, če so bili v tekočem ali v preteklih davčnih obdobjih na njihovi podlagi v davčno osnovo vključeni prihodki. Izvzem prihodkov iz davčne osnove v skladu z zgoraj navedenim se ne uporablja v obsegu, v katerem so ti prihodki pri izplačevalcu odhodek oziroma mu zmanjšujejo davčno osnovo. Omenjene ugodnosti se ne priznajo, če gre pri zavezancih za okoliščine po 74. členu ZDavP-2 (prednost dejstev, neveljavni in navidezni pravni posli), oziroma če gre za shemo ali niz shem, pri katerih je bil glavni ali eden od glavnih namenov pridobitev davčne ugodnosti, pri tem se nepriznanje ugodnosti lahko nanaša le na en korak ali del v shemi Dobički iz odsvojitve lastniških deležev Na podlagi 11. odstavka 8. člena ZDDPO-2 se uvrščajo med dohodke, ki imajo vir v Sloveniji in za katere je določena obveznost davčnega odtegljaja, tudi dobički od odsvojitve finančnih inštrumentov oziroma finančnih naložb vseh vrst, kot so vrednostni papirji oz. lastniški deleži, če jih izdajo gospodarske družbe, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji. Skladno s 25. členom ZDDPO-2 se pri določanju davčne osnove zavezanca rezidenta in nerezidenta, ki opravlja dejavnost oziroma posle v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, ki ustvari dobiček iz odsvojitve lastniških deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, 50% tega dobička izvzame iz davčne osnove zavezanca, če je bil zavezanec, ki ustvari dobiček, udeležen v kapitalu oziroma pri upravljanju druge osebe tako, da je imetnik poslovnega deleža, delnic ali glasovalnih pravic v višini najmanj 8%, znaša čas trajanja te udeležbe v kapitalu oziroma upravljanju gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja najmanj 6 mesecev in je v tem obdobju nepretrgoma za poln delovni čas zaposloval vsaj eno osebo. Izguba iz odsvojitve lastniških deležev takšnih vrednostnih papirjev se ne prizna v višini 50%. Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za dobičke iz naložb v lastniške deleže gospodarskih družb, zadrug in drugih oblik organiziranja, ki imajo sedež ali kraj dejanskega delovanja poslovodstva v državah, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve družbe nižja od 12,5% in je država objavljena na seznamu v skladu z 8. členom ZDDPO-2, pri tem pa to niso države članice EU. V primeru likvidacije oziroma prenehanja zavezanca ali poslovne enote nerezidenta v Sloveniji v obdobju 10 let po ustanovitvi, se v davčnem obračunu ob prenehanju davčna osnova poveča za izvzeti del dobička po prvem odstavku tega člena za zadnjih pet davčnih obdobij. Kot likvidacija oziroma prenehanje zavezanca in poslovne enote nerezidenta v Sloveniji se ne šteje transakcija po določbah VII. poglavja ZDDPO-2 (prenos premoženja, zamenjave kapitalskih deležev, združitve in delitve). Pri določanju davčne osnove se dobiček ali izguba, ki ju zavezanec ustvari z odsvojitvijo lastniških deležev oziroma delnic v bankah, v zameno za izdajo ali prenos lastnih lastniških deležev ali delnic druge družbe (zamenjava), izvzame iz davčne 49

51 osnove zavezanca. Če zavezanec prejme plačilo v denarju, se sorazmerni del dobička ali izgube, ki ustreza plačilu v denarju, vključi v davčno osnovo. V teh primerih mora zavezanec ovrednotiti v zameno prejete lastniške deleže ali delnice po davčni vrednosti, ki so jo imeli v zamenjavi odsvojeni lastniški deleži ali delnice ob zamenjavi. Nerezidenti, ki v Sloveniji nimajo poslovne enote, niso zavezanci za plačilo davka na kapitalske dobičke, ki jih dosežejo ob prodaji delnic. Pri določanju davčne osnove po 24. in 25. členu ZDDPO-2 se odhodki, povezani z upravljanjem in financiranjem naložb v kapital gospodarskih družb, zadrug in drugih oblik organiziranja, ki omogočajo dohodke, ki se izvzemajo po 24. in 25. členu tega zakona, ne priznajo v znesku, ki je enak 5% zneska v davčnem obdobju prejetih dividend in dobičkov, ki so po 24. in 25. členu tega zakona izvzeti iz davčne osnove zavezanca Izplačila dividend Skladno s 70. členom ZDDPO-2 je Izdajatelj zavezan za izračun in plačilo davčnega odtegljaja od dividend in dohodkov, podobnih dividendam (74. člen ZDDPO-2) po stopnji 15%, razen kadar je prejemnik dividend eden izmed naslednjih subjektov: (i) Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost v Sloveniji; (ii) Banka Slovenije; (iii) zavezanec rezident, ki izplačevalcu sporoči svojo davčno številko; (iv) zavezanec nerezident, ki je zavezan za davek od dohodkov, ki jih dosega z dejavnostjo oziroma posli v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, in izplačevalcu sporoči svojo davčno številko, če gre za dohodke, plačane tej poslovni enoti. Davek se ne izračuna, odtegne in plača od dividend in dohodkov podobnih dividendam, plačanih nerezidentu, rezidentu v državi članici EU oziroma EGP, ki ni Slovenija, zavezancu za davek od dohodkov v državi rezidentstva, če ne gre za dohodke, plačane poslovni enoti tega nerezidenta v Sloveniji, in če nerezident davka ne more uveljavljati v državi rezidentstva, ker primeroma uveljavlja ukrep izvzema dividend iz davčne osnove in transakcija ne pomeni izogibanja davkom. Znesek davka, ki je bil izračunan, odtegnjen in plačan, se lahko na zahtevo, naslovljeno na davčni organ, delno ali v celoti vrne, če ga nerezident delno ali v celoti ni mogel uveljavljati in je do nezmožnosti uveljavljanja tega davka prišlo po izračunu, odtegnitvi in plačilu davka. Ne glede na prej navedeno se davek izračuna, odtegne in plača oziroma ni mogoče uveljavljati vračila za plačila v države, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij, ki bi omogočila spremljanje obdavčitve ali neobdavčitve dohodka. Sklep o določitvi seznama držav objavi minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije. Obdavčenje dividend in dohodkov, podobnih dividendam, ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, ureja 71. člen ZDDPO-2. Skladno s slednjim se davka ne odtegne od takšnih dohodkov, ki imajo eno od oblik, za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, če: (i) ima prejemnik najmanj 10% vrednosti ali števila delnic ali deležev v delniškem kapitalu, osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah osebe, ki deli dobiček; (ii) traja najnižja udeležba iz točke (i) najmanj 24 mesecev; in je (iii) prejemnik: a) oseba, ki ima eno od oblik, za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance; b) za davčne namene rezident v državi članici EU v skladu s pravom te države in se ne šteje kot rezident izven EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjeno z državo nečlanico; in c) je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za finance, kjer se za zavezanca ne šteje družba, ki je davka oproščena ali ima možnost izbire. Zgoraj navedeno se ne uporablja za znesek dohodkov, podobnih dividendam, ki se štejejo za prikrito izplačilo dobička, če znesek plačil ni skladen s 16. členom ZDDPO-2 (transferne cene). Dividenda, ki je izplačana osebi, ki še ne izpolnjuje pogoja 24 mesecev, sicer pa izpolnjuje predhodno navedene pogoje, se lahko izplača brez odtegljaja davka, če izplačevalec dividende ali posrednik za zavarovanje izpolnitve morebitne davčne obveznosti predloži bančno garancijo pristojnemu davčnemu organu. V primeru, da je bil davek odtegnjen, vendar je bil pogoj 50

52 o času trajanja udeležbe v kapitalu (24 mesecev) izpolnjen naknadno oziroma že ob izplačilu, je plačnik davka upravičen do vračila davka. O vložitvi zahtevka za vračilo in vračilu davka mora plačnik davka nemudoma pisno obvestiti prejemnika dividend. Ugodnosti iz 71. člena ZDDPO-2 se ne priznajo, če gre pri zavezancih za okoliščine po 74. členu ZDavP-2 (prednost dejstev, neveljavni in navidezni pravni posli), oziroma če gre za shemo ali niz shem, pri katerih je bil glavni ali eden od glavnih namenov pridobitev davčne ugodnosti, pri tem se nepriznanje ugodnosti lahko nanaša le na en korak ali del v shemi. Obdavčitev donosov fizične osebe Splošno Davek od dohodkov fizičnih oseb sistemsko ureja ZDoh-2. Obdavčeni so vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po ZDoh-2 (npr. dediščine, dobitki od iger na srečo ipd.) in tisti, ki so po navedem zakonu oproščeni plačila dohodnine (npr. otroški dodatek, dodatek za veliko družino, določene pomoči in subvencije). Rezident Republike Slovenije je zavezan k plačilu dohodnine od svetovnega dohodka; t.j. od dohodka, ki ima vir v Republiki Sloveniji in dohodka, ki ima vir drugje. Nerezidenti Republike Slovenije so zavezani dohodnino plačevati zgolj od dohodka z virom v Republiki Sloveniji. Dohodnina se plačuje: (i) na podlagi letne odmere, ki poteka na podlagi informativnih izračunov, ki jih zavezanci prejmejo na dom (med letom se plačuje akontacija dohodnine). Obdavčujejo se: a) dohodek iz zaposlitve; b) dohodek iz dejavnosti (če se davčna osnova ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov); c) dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti; d) dohodek iz prenosa premoženjske pravice; e) drugi dohodki; (ii) cedularno - plačani davek je dokončen in se dohodki ne vštevajo v letno davčno osnovo. Obdavčujejo se: a) dohodek iz dejavnosti (če se davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov); b) dohodek iz kapitala (obresti, dividende, dobiček iz kapitala); c) dohodek iz oddajanja premoženja v najem. Dohodnino na letni ravni ugotovi FURS z odločbo. V letno davčno osnovo se vštevajo dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni. FURS na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, zavezancem za dohodnino sestavi in odpremi informativni izračun dohodnine, ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine. Če zavezancu informativni izračun za dohodnino ni bil vročen, mora vložiti napoved za odmero dohodnine. Splošna davčna stopnja je odvisna od neto letne davčne osnove in za leto 2017 znaša: Če znaša neto letna davčna osnova v EUR Nad Do Znaša dohodnina v EUR 8.021,34 16% 8.021, , , % nad 8.021, , , , % nad , , , , % nad , , , % nad ,20 Tabela 10: Splošna davčna stopnja dohodnina 2017 Zavezanec pod določenimi pogoji lahko uveljavlja naslednje olajšave: splošna olajšava, osebne olajšave (invalidi s 100% telesno okvaro), posebna osebna olajšava (rezident, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta), posebne olajšave (za vzdrževane otroke, za druge vzdrževane družinske člane) ter olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 51

53 Izplačilo dividend Skladno z 80. členom ZDoh-2 dividende predstavljajo dohodek iz kapitala, ki je obdavčen cedularno in sicer po enotni davčni stopnji 25% (132. člen ZDoh-2). Obračunani in plačani davek od dividend se šteje kot dokončen davek. To pomeni, da se dohodek iz naslova prejetih dividend ne všteva v letno davčno osnovo zavezanca. Plačnik davka je oseba, ki izplačuje dohodke (3. odst člena ZDoh-2). Plačnik davka mora ob izplačilu dividend opraviti izračun dohodnine z davčnim odtegljajem po 25% davčni stopnji, za rezidente Republike Slovenije in nerezidente, razen če mednarodna pogodba o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki se uporablja med Republiko Slovenijo in državo prejemnika ne določa drugačne davčne stopnje in prejemnik dividende pred izplačilom dividende plačniku predloži s strani FURS potrjen zahtevek za uveljavljanje ugodnosti na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja na posebnem obrazcu (KIDO obrazec). Izračun dohodnine z odmero opravi davčni organ na podlagi napovedi zavezanca. Kadar plačnik davka dividende na nematerializirane delnice, od katerih se plačuje davčni odtegljaj, izplača osebi, ki jih prejme za tuj račun (posredno izplačilo), je plačnik davka načeloma zadnji posrednik, ki opravi izplačilo dividend. Pravila o plačniku davka v primeru, ko oseba izplačilo prejme za tuj račun, so podrobneje določena v III.a poglavju ZDavP-2 (členi od 383.b do 383.g) Dobiček iz kapitala Skladno z 92. členom ZDoh-2 je dobiček iz kapitala dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala, za kar med drugim štejejo vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja. Za odsvojitev kapitala se šteje vsaka odsvojitev kapitala ali dela kapitala, kot je zlasti prodaja kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala, izplačilo lastniškega deleža v primeru prenehanja gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja, izplačilo lastniškega deleža v primeru zmanjšanja lastniškega kapitala gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja, izstopa ali izključitve ter drugi primeri izplačila lastniškega deleža, izplačanega v denarju ali v naravi, če zakon izrecno ne določa drugače. Za odsvojitev kapitala se skladno s 95. členom ZDoh-2 ne šteje: (i) prenos kapitala preminule osebe na dediča, volilojemnika ali osebo, ki ju nadomesti po predpisih o dedovanju, ali na drugo osebo, ki uveljavlja kakšno pravico iz zapuščine, zaradi smrti fizične osebe; (ii) prenos kapitala posojilojemalcu ali zastavnemu upniku v primeru ustanovitve zastavne pravice na kapitalu, in prenos nazaj posojilodajalcu oziroma zastavitelju, razen prenosa nazaj v primeru, ko se posojeni kapital proda in vrne novo kupljeni kapital; (iii) zamenjava vrednostnih papirjev z istovrstnimi papirji istega Izdajatelja, pri kateri se ne spreminjajo razmerja med družbeniki in kapital Izdajatelja ter ni denarnega toka; (iv) razdelitev delnic istega Izdajatelja na delnice ali združitev delnic istega Izdajatelja v delnice, ki se opravi pri nespremenjenem osnovnem kapitalu Izdajatelja, razen morebitnih denarnih izplačil; za delnico po tej točki šteje tudi začasnica; (v) zamenjava prednostnih delnic z navadnimi delnicami istega Izdajatelja; morebitna denarna izplačila ob zamenjavi se štejejo za delno odsvojitev; (vi) zmanjšanje deleža v okviru zmanjšanja osnovnega kapitala, ki je namenjeno kritju prenesene izgube oziroma čiste izgube poslovnega leta ali prenosu zneskov v kapitalske rezerve ali umiku delnic oziroma deležev oziroma zmanjšanje kapitalskega deleža v osebni družbi zaradi izračunanega deleža družbenika pri izgubi osebne družbe, ki se odpiše od njegovega kapitalskega deleža oziroma zmanjšanje vrednosti deleža, ki ga je vpisal član zadruge, ki je namenjeno kritju neporavnane izgube zadrug; (vii) prenos kapitala v postopkih prisilne izterjave obveznih dajatev v skladu z zakoni. Kot davčna osnova od dobička iz kapitala se šteje razlika med prodajno in nabavno vrednostjo. Stopnja dohodnine od dobička iz kapitala znaša 25% in se znižuje vsakih pet let imetništva kapitala ter znaša: Št. let imetništva kapitala 52 Stopnja dohodnine do 5 let 25% od vključno 5 do 10 let 15% od vključno 10 do 15 let 10% od vključno 15 do 20 let 5%

54 po 20 letih 0% Tabela 11: Stopnja dohodnine glede na št. let imetništva kapitala Obdavčitev je dokončna, kar pomeni, da se ne vpisuje v dohodninsko napoved. Izračun dohodnine od dobička iz kapitala se opravi z odmero dohodnine. Izračun dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev opravi davčni organ na podlagi napovedi davčnega zavezanca. Nerezident plačuje dohodnino od dobička od kapitala, ki ima vir v Republiki Sloveniji. Ne glede na to nerezident ne plačuje dohodnine od dobička iz kapitala, pod pogojem, da ima dobiček iz kapitala vir v Sloveniji samo po ali členu ZDoh-1 in če vrednostni papir ali lastniški delež, ki ga nerezident odsvoji, ni del pretežnega lastniškega deleža. Pretežni lastniški delež je vsak lastniški delež, na podlagi katerega zavezanec ima ali je imel v kateremkoli času v preteklih petih letih pred odsvojitvijo deleža, neposredno ali posredno preko povezanih oseb, vsaj 10% delež glasovalnih pravic ali vsaj 10% delež v kapitalu oziroma v posameznem razredu delnic določene pravne osebe. Odgovornost za davke odtegnjene pri viru Izdajatelj je v skladu z zakonodajo plačnik davčnega odtegljaja ob izplačilu dividende in je odgovoren za izračun davčnega odtegljaja ter plačilo davka davčni upravi Republike Slovenije. Druge odgovornosti za davke, odtegnjene pri viru, Izdajatelj ne prevzema. 2 Dohodki od (i) vrednostnih papirjev in pravic iz vrednostnih papirjev, ki jih izdajo: (a) Republika Slovenija, Banka Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti, (b) gospodarske družbe, zadruge in druge oblike organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji in (ii) lastniških deležev in pravic iz lastniških deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji, vključno z dobičkom iz kapitala, doseženim z njihovo odsvojitvijo, imajo vir v Sloveniji. 3 Dohodki iz investicijskih skladov, vključno z dobičkom iz kapitala, doseženim z odsvojitvijo investicijskih kuponov ali delnic, imajo vir v Sloveniji, če je investicijski sklad oblikovan oziroma ustanovljen v Sloveniji 53

55 7 POGOJI PONUDBE NOVIH DELNIC 7.1 Pogoji ponudbe, pričakovan časovni razpored in postopek sprejema ponudbe Osnovni pogoji ponudbe Ponudnik Novih delnic je LON. Ponudba poteka na način in pod pogoji, določenimi v tem Prospektu, in v skladu s Sklepom o Dokapitalizaciji, ki določa pogoje povečanja osnovnega kapitala LONa z denarnimi vložki iz odobrenega kapitala. Če bo od datuma potrditve tega Prospekta do zaključka ponudbe Novih delnic nastopil nov pomemben dejavnik, katerega objava ni vnaprej predvidena v tem Prospektu, ali če bo v tem obdobju ugotovljena večja nepravilnost ali nepopolnost glede informacij, vključenih v ta Prospekt, ki bi lahko vplivala na oceno vrednosti Ponujenih delnic, bo ta Prospekt dopolnjen z informacijami o tem v obliki dodatka k prospektu. Dodatek k prospektu mora potrditi ATVP in bo nato objavljen na način, na katerega je bil objavljen ta Prospekt. Če bo to potrebno, ob upoštevanju novih informacij, vključenih v dodatek k Prospektu, bo objavljen ustrezen dodatek k povzetku Prospekta. Vlagatelji o objavi dodatka ne bodo individualno obveščani. Vlagatelj, ki bo Vpisno potrdilo izpolnil in podpisal pred objavo dodatka k Prospektu, bo imel pravico od že oddanega Vpisnega potrdila odstopiti v roku dveh dni od objave dodatka k Prospektu. Ponudba Novih delnic je glede na kategorije vlagateljev naslovljena na osebe, ki bodo na dan objave prospekta, vpisani v delniško knjigo kot imetniki navadnih delnic in/ali prednostnih delnic LONa, kateri imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi dosedanjimi deleži v osnovnem kapitalu LONa (»Obstoječi delničarji«); za potrebe Prospekta se kot Obstoječi delničar oz. Upravičeni vlagatelj prvega vpisnega kroga šteje tudi oseba, na katero je bila prenesena Prednostna pravica do nakupa novih delnic s strani Obstoječega delničarja. V drugem krogu je ponudba naslovljena na osebe, ki so sodelovali v prvem vpisnem krogu (Vlagatelji). Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki, zato morajo vsi upravičeni vlagatelji, ki bodo vplačali in vpisali Nove delnice v posameznem vpisnem krogu, LONu ob oddaji Vpisnih potrdil, posredovati podatke o svojih Trgovalnih računih odprtih pri poravnalnem članu KDD d.d., ki ima hkrati status registrskega člana. Podatki o članih KDD d.d. pri katerih je mogoče odpreti Trgovalni račun so dostopni na spletni strani KDD d.d. Emisijska vrednost posamezne delnice in skupna emisijska vrednost celotne izdaje Sklep o Dokapitalizaciji določa, da se osnovni kapital LONa poveča z denarnimi vložki za največ EUR, in sicer z izdajo novih prednostnih imenskih prosto prenosljivih delnic LONa razreda A (LONP) v nominalnem znesku 75 EUR, ki z obstoječimi delnicami LONa razreda A (LONP) tvorijo isti razred, tako da bo osnovni kapital LONa po povečanju znašal največ ,00 EUR. Maksimalno število Novih delnic, ki so predmet ponudbe skladno s Sklepom o Dokapitalizaciji, znaša Emisijski znesek (prodajna oz. emisijska oz. ponudbena cena) ene Nove delnice znaša 99 EUR. Ponudba Novih delnic nima praga maksimalnega emisijskega zneska, zato bo maksimalno število izdanih delnic enako številu, ki izhaja iz Sklepa o Dokapitalizaciji, tj , dejansko število izdanih delnic bo odvisno od interesa vlagateljev. Za ponudbo Novih delnic ni določen prag uspešnosti; ponudba bo uspešna, če bo vpisana in vplačana vsaj ena Nova delnica. Število dodeljenih delnic in njihovo skupno emisijsko vrednost bo LON javno objavil v okviru objave Rezultatov ponudbe, in sicer na svoji spletni strani ( v roku 3 delovnih dni po koncu drugega kroga.. Časovni okvirji Ponudbe Novih delnic Postopek vpisovanja Novih delnic LONa se bo predvidomazačel dva delovna dneva po objavi prospekta in bo potekal od 9. ure CET naprej. Vpisovanje Novih delnic bo potekalo v dveh krogih: Prvi krog vpisovanja se bo začel drugi delovni dan po objavi prospekta. V prvem krogu lahko Nove delnice na podlagi Prednostne pravice vpisujejo le Obstoječi delničarji, ki bodo konec dneva na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo kot imetniki navadnih delnic in/ali prednostnih delnic LONa, kateri imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi dosedanjimi deleži v osnovnem kapitalu LONa glede na število izdanih 54

56 navadnih in prednostnih delnic, zmanjšano za število lastnih delnic. Izdajatelj bo vsakega delničarja, ki bo na presečni dan vpisan v delniško knjigo izdajatelja, pisno obvestil o postopku izdaje in številu novo izdanih delnic, ki jih ima pravico vpisati. Delničarji lahko prednostno pravico uveljavijo v roku 14 dni od začetka prvega kroga vpisovanja. - Drugi krog se bo začel tretji delovni dan po koncu prvega vpisnega kroga in bo trajal pet delovnih dni. Nove delnice v drugem vpisnem krogu lahko vpisujejo samo Vlagatelji, ki so sodelovali v prvem krogu. Natančen časovni razpored vpisovanja delnic v prvem in drugem vpisnem krogu bo LON objavil v Obvestilu za javnost dva dni pred začetkom vpisovanja delnic v prvem vpisnem krogu.. Kroga vpisovanja Novih delnic sta ločena in samostojna. Pravila dodelitve Novih delnic v drugem vpisnem krogu so opisana v točki 7.2 (Načrt porazdelitve in dodelitve) tega Prospekta. Nekateri obstoječi delničarji, ki so predhodno izrazili interes za povečanje naložbe v LON, so na podlagi, informacij, ki so jih pridobili, LONu, pred določitvijo emisijske (ponudbene) cene ene Nove delnice, posredovali indikativne nezavezujoče ponudbe za kapitalsko udeležbo v LONu. Te ponudbe so bile, poleg izdelane cenitve cene delnice za dokapitalizacijo, dejavnik, ki je bil upoštevan pri določitvi emisijske (ponudbene) cene ene Nove delnice. Izdajatelj si za ponudbo Novih delnic pridržuje možnost podaljšanja trajanja ponudbe, in sicer do največ do največ 10 dni s podaljšanjem drugega vpisnega kroga: v primeru, da niso veljavno vpisane in vplačane vse ponujene Nove delnice, če bi bilo zaradi podaljšanja upravičeno pričakovati večji izkupiček iz naslova ponudbe Novih delnic; Ponudba Novih delnic se lahko predčasno zaključi, in sicer kadarkoli v okviru drugega vpisnega kroga, vendar ne pred iztekom prvega vpisnega kroga, če so pred iztekom drugega vpisnega kroga vpisane in vplačane vse Ponujene delnice. V navedenih primerih se ustrezno podaljšajo oziroma skrajšajo roki vseh ostalih aktivnosti, navedenih v tem Prospektu in načrtovanih po drugem vpisnem krogu, katerega trajanje je bilo podaljšano ali skrajšano. O morebitnem podaljšanju ponudbe oziroma njenem predčasnem zaključku bo Izdajatelj obvestil javnost z javno objavo na isti način, kot je bil objavljen ta Prospekt, in za ta namen ne bo objavil dodatka k Prospektu. Zgornji časovni okviri ponudbe Novih delnic so informativne narave in se lahko podaljšajo zaradi aktivnosti od Izdajatelja neodvisnih oseb, kot so registrsko sodišče, KDD d.d. in druge osebe, ki bi lahko vplivale na izvedbo povečanja osnovnega kapitala. Izdajatelj ne zagotavlja in ne jamči, da bodo vsa zgoraj predvidena opravila izpeljana v skladu s časovnimi okviri, predvidenimi v tem Prospektu. Postopek vpisa Novih delnic in pogoji za vpis Pooblaščeni član KDD d.d., vpisna mesta in postopek vpisa Vpisovanje vrednostnih papirjev, ki se ponujajo zunaj organiziranega trga, mora potekati pri osebah, ki so v Republiki Sloveniji upravičene opravljati investicijske storitve izvedbe prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa, ali izvedbe prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa, ali storitve v zvezi z izvedbo prve oziroma nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa in jih za te storitve pooblasti Izdajatelj in sicer na vpisnih mestih, ki jih v Prospektu določi Izdajatelj. Pooblaščeni član KDD d.d., pri katerem bo potekalo vpisovanje novih delnic, je ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:»alta«ali»pooblaščeni član«). Nove delnice bodo Upravičeni vlagatelji lahko vpisovali z izpolnitvijo in podpisom ustreznega Vpisnega potrdila (Vpisno potrdilo prvega vpisnega kroga ali Vpisno potrdilo drugega vpisnega kroga): (ii) na poslovnem naslovu ALTE, na naslovu Železna cesta 18, 1000 Ljubljana v delovnem času med 9:00 in 16:00 uro CET. V soboto, nedeljo in med prazniki oziroma dela prostimi dnevi ter izven delovnega časa vpisnega mesta vpis Novih delnic ni mogoč. Ponujene delnice lahko vlagatelji vpišejo le, če ob izpolnitvi Vpisnega potrdila oziroma na poziv ALTE slednji predložijo svoje identifikacijske dokumente, informacije o svoji davčni številki, podatke o svojem Trgovalnem računu, podatke o svojem transakcijskem računu in druge informacije ter dokumentacijo, kot izhaja iz tega Prospekta oziroma, kot jo zahteva veljavna 55

57 zakonodaja s področja trga finančnih instrumentov, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter splošni pogoji poslovanja ALTE Vpisna potrdila vlagateljev, ki pooblaščenemu članu navedene dokumentacije in informacij ne bodo posredovali, bodo v celoti neveljavna, takšni vlagatelji Novih delnic ne bodo mogli vpisati. Vpisna potrdila, ki ne bodo vsebovala podatkov o Trgovalnem računu vlagatelja, bodo v celoti neveljavna. S podpisom Vpisnega potrdila vlagatelj potrjuje, da je prebral ta Prospekt ter soglaša z vsemi določili in pogoji, ki jih vsebuje ta Prospekt, in se strinja, da mu je lahko dodeljeno manjše število delnic, kot je navedel v svojem Vpisnem potrdilu. Pri vpisovanju Novih delnic bodo upoštevana le pravilno izpolnjena Vpisna potrdila, ki bodo ALTI, ob upoštevanju časovnih omejitev posameznega vpisnega kroga pravočasno posredovana na način, določen s tem Prospektom. Izdajatelj in ALTA ne odgovarjata za morebitne motnje in napake v telekomunikacijskem omrežju oziroma za napake, nastale pri prenosu preko telekomunikacijskih sredstev ali za onemogočen dostop do posameznega vpisnega mesta, zaradi česar posredovanje Vpisnih potrdil ne bi bilo mogoče oziroma bi bilo znatno oteženo. Odgovornost Izdajatelja in ALTE za kakršnokoli s tem povezano škodo, vključno s posredno škodo, izgubljenim dobičkom ali nepremoženjsko škodo, je izključena. Vloga ALTE pri vpisu Novih delnic po tem Prospektu je povsem tehnična sprejem Vpisnih potrdil za Nove delnice na vpisnem mestu in storitve v zvezi s tem. Poleg tega ALTA ob vpisu Novih delnic s strani vlagateljev ne bo presojala primernosti naložbe v Nove delnice po 214. členu ZTFI, in sicer na podlagi 215. člena ZTFI in potencialnega konflikta interesov iz naslova storitev, ki jih opravlja kot pooblaščeni član storitve v zvezi z vpisovanjem delnic - za LON kot izdajatelja. Vpisno potrdilo za posamezni vpisni krog je oblikovano na standardiziranem obrazcu. Vlagatelji standardiziranega Vpisnega potrdila ne smejo na kakršenkoli način spreminjati in vpisovati dodatnih pogojev oziroma omejitev. V nasprotnem primeru bodo takšna Vpisna potrdila v celoti neveljavna in ne bodo sprejeta, morebitna vplačila Novih delnic se bodo v teh primerih vrnila po pravilih za Presežna vplačila novih delnic, ki so določena v točki (Način vračila presežnih oziroma neveljavnih vplačil delnic). Preklic ali začasna prekinitev ponudbe Novih delnic Izdajatelj lahko kadarkoli do Objave Rezultata ponudbe in Obvestila vlagateljem o številu dodeljenih delnic,, prekliče ali začasno prekine ponudbo novih delnic, deloma ali v celoti. Do preklica ponudbe Novih delnic lahko pride kadarkoli, če Izdajatelj meni, da bi bilo s ponudbo nepriporočljivo ali nepraktično nadaljevati zaradi nastopa, med drugim, naslednjih dogodkov: (i) bistveno poslabšanje gospodarskega ali političnega položaja v Republiki Sloveniji ali splošno v svetu; (ii) bistvena izguba ali poslabšano poslovanje; (iii) nedelovanje ali motnje v delovanju bančnega sistema v Republiki Sloveniji; (iv) bistvena negativna sprememba ali razvoj splošnega poslovanja, upravljanja, finančnega položaja, kapitala ali rezultatov poslovanja oziroma bistveno negativen razvoj česarkoli izmed navedenega. Do začasne prekinitve ponudbe lahko pride, če po oceni Izdajatelja obstajajo prej navedene okoliščine, ki so začasne narave. Za namene začasne prekinitve ponudbe Novih delnic po tem Prospektu se šteje, da so zgornje okoliščine začasne narave, če skupaj s prekinitvami, ki niso daljše od 7 dni ne trajajo dlje kot 3 mesece. S preklicem ponudbe se zavrnejo vsa Vpisna potrdila za vpis Novih delnic, LON pa bo vlagateljem morebitna vplačila za te delnice vrnil na način in v rokih, ki veljajo za Presežna vplačila Novih delnic in so določena v točki (Način vračila presežnih oziroma neveljavnih vplačil delnic). Z začasno prekinitvijo ponudbe Novih delnic se začasno prekinejo vse aktivnosti povezane z izdajo Novih delnic po tem Prospektu, LON pa bo odločitev o nadaljevanju ponudbe oziroma prekinitvi objavil v roku 3 dni od prenehanja razlogov za začasno prekinitev. Če LON odločitve o nadaljevanju ponudbe Novih delnic ne objavi v roku 3 dni od poteka 3 mesecev od začasne prekinitve, se ponudba Novih delnic avtomatično šteje za preklicano. Vsaka odločitev v zvezi s preklicem in začasno prekinitvijo ponudbe Novih delnic bo objavljena na enak način kot ta Prospekt. Opis možnosti za zmanjšanje vpisa in način vračila presežnih zneskov, ki jih plačajo vlagatelji Podrobnejša pravila za dodelitev Novih delnic posamezni kategoriji Upravičenih vlagateljev so opredeljena v točki (Dodelitev Novih delnic in način vračila presežnih oziroma neveljavnih vplačil delnic) tega Prospekta. Najmanjši in največji znesek vpisa Najmanjši znesek vpisa Novih delnic za posameznega Obstoječega delničarja v prvem vpisnem krogu je emisijski znesek ene Nove delnice. Vpisna potrdila Obstoječega delničarja v prvem vpisnem krogu oziroma vlagatelja v drugem vpisnem krogu, ki 56

58 se bodo glasila na manjši emisijski znesek, kot emisijski znesek ene Nove delnice, se bodo štela za neveljavna in ne bodo sprejeta. Največji znesek vpisa Novih delnic, ki ga lahko vpiše posamezni Upravičeni vlagatelj v prvem vpisnem krogu, je enak emisijskemu znesku največjega števila delnic, ki jih ta vlagatelj lahko vpiše na podlagi sorazmerne kapitalske udeležbe Obstoječega delničarja v osnovnem kapitalu Izdajatelja. Način izračuna števila Ponujenih delnic, do katerih je upravičen posamezni Upravičeni vlagatelj v prvem vpisnem krogu na podlagi sorazmerne kapitalske udeležbe Obstoječega delničarja v osnovnem kapitalu Izdajatelja, je določen v točki (Informacije o prednostni pravici do vpisa Novih delnic in o prenosljivosti te prednostne pravice) tega Prospekta. Največji znesek vpisa Novih delnic za Vlagatelje v drugem vpisnem krogu je določen z razpoložljivim številom Novih delnic po razdelitvi Obstoječim delničarjem v prvem vpisnem krogu. Odstop od vpisa in vplačila Posamezni vlagatelj, ki z izpolnitvijo in podpisom Vpisnega potrdila vpiše Nove delnice, od vpisa ne more odstopiti, razen v primerih določenih z veljavno zakonodajo. Če bo od potrditve Prospekta do zaključka ponudbe Novih delnic javnosti nastopil nov pomemben dejavnik ali če se bo v tem obdobju ugotovila večja nepravilnost ali nepopolnost glede informacij, vključenih v Prospekt, ki bi lahko vplivala na oceno Novih delnic, bo Izdajatelj dopolnil Prospekt z informacijami o tem, v obliki dodatka k Prospektu. Dodatek k Prospektu bo potrdila ATVP, objavljen pa bo na enak način kot ta Prospekt. Vlagatelj, ki bo Vpisno potrdilo izpolnil in podpisal pred objavo morebitnega dodatka k Prospektu, bo lahko od že oddanega Vpisnega potrdila odstopil in sicer v roku 2 dni od objave dodatka k Prospektu. Način in rok vplačila Novih delnic Za vplačane se bodo Ponujene delnice štele, če bodo vplačane pravočasno v skladu s tem Prospektom. Ponujene delnice bodo pravočasno vplačane: delnice vpisane v prvem vpisnem krogu; če bo emisijska vrednost vseh vpisanih delnic vplačana najkasneje do konca prvega vpisnega kroga; delnice vpisane v drugem vpisnem krogu: ob oziroma po vpisu, vendar najkasneje do konca zadnjega dne drugega vpisnega kroga; Nove delnice se bodo štele za vplačane, ko bodo zneski vrednosti delnic vplačani v denarju, v valuti EUR, na Izdajateljev račun, naveden na Vpisnem potrdilu (v nadaljevanju:»bančni račun«), v postavljenem v roku za vplačilo, ki je odvisen od tega, v katerem vpisnem krogu je Upravičeni vlagatelj vpisal delnice. Vlagatelj mora pri plačilu kot namen plačila navesti:»vplačilo delnic«, kot sklic pa svojo davčno številko oziroma drug enoznačni identifikacijski znak, ki je naveden na vlagateljevem Vpisnem potrdilu. Kot trenutek vplačila se bo štel trenutek, ko bo banka, pri kateri je odprt Bančni račun, evidentirala vlagateljev priliv denarnih sredstev iz naslova vplačila Novih delnic. Ponujene delnice bodo veljavno vpisane, če bodo vpisane v skladu z določili tega Prospekta, razen če ni v tem Prospektu izrecno določeno drugače. Če vplačilo ne bo izvedeno v skladu s pogoji tega Prospekta (namen plačila, sklic, nakazilo na bančni račun ipd.), Izdajatelj ne zagotavlja evidentiranja vplačila za nakup Novih delnic. V primeru razhajanja med zneskom vplačila za Nove delnice in zneskom, določenim na Vpisnem potrdilu, bodo vplačila obravnavana na naslednji način: - če bo vplačilo presegalo znesek, določen v Vpisnem potrdilu: vpisane delnice se bodo štele za pravilno vpisane in vplačane, presežek se bo obravnaval kot Presežno vplačilo; - če bo vplačilo manjše od zneska, določenega v Vpisnem potrdilu: Vpisno potrdilo se bo štelo za neveljavno v celoti. Vplačila po roku za vplačilo delnic posameznih kategorij upravičenih vlagateljev se ne bodo upoštevala in bodo neveljavna. Izjemoma lahko Izdajatelj po lastni presoji šteje za veljavna vplačila, ki so bila izvedena na dan izteka roka za posamezno kategorijo vlagateljev, a so bila pri banki, ki vodi Bančni račun, evidentirana na kasnejši datum, če vlagatelj, ki je izvedel takšno vplačilo, o tem obvesti (in predloži dokazila) Izdajatelju oziroma ALTI v veljavnem roku za posamezno kategorijo vlagateljev.. 57

59 V primeru, da posamezni vlagatelj, ki mu bodo Nove delnice sicer dodeljene, dodeljenih delnic ne bo vplačal oziroma jih ne bo vplačal v celoti in bo zato njegovo Vpisno potrdilo neveljavno, lahko Izdajatelj v okviru svoje diskrecijske pravice dodeli te delnice drugemu vlagatelju in mu določi rok za vplačilo. Način dostave Novih delnic in stroški, ki bremenijo vlagatelje Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD d.d. in bodo vpisane na Trgovalne račune vlagateljev. Vlagatelja bremenijo stroški, povezani s sklenitvijo in vzdrževanjem pogodbe o vodenju Trgovalnega računa ter v zvezi s Trgovalnim računom, in vsi ostali stroški, ki jih borznoposredniška družba ali banka, ki vodi vlagateljev Trgovalni račun, zaračunava v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom (npr.: nadomestilo za vodenje Trgovalnega računa, nadomestilo za vzdrževanje evidence podatkov stranke, nadomestilo za vzdrževanje evidence stanj in transakcij, itd.). Cene storitev posameznih borznoposredniških družb in bank, ki lahko vodijo Trgovalne račune, se med seboj razlikujejo, zato naj se vlagatelji pred odprtjem Trgovalnega računa o tovrstnih stroških posvetujejo z izbranim članom KDD d.d. Vlagatelja poleg stroškov, povezanih s Trgovalnim računom, bremenijo tudi stroški plačilnega prometa v zvezi z vplačilom Novih delnic in sicer v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom organizacije, ki izvaja plačilni promet. Vlagatelje bremenijo tudi morebitni stroški poštnin in telekomunikacijskih storitev, povezanih z oddajo Vpisnih potrdil. Informacije o prednostni pravici do vpisa Novih delnic in o prenosljivosti te prednostne pravice Sklep o Dokapitalizaciji prednostnega upravičenja Obstoječih delničarjev ni izključil, zato imajo vsi Obstoječi delničarji Prednostno pravico do vpisa Novih delnic, sorazmerno njihovi udeležbi v osnovnem kapitalu na dan objave prospekta(v nadaljevanju:»prednostna pravica«). Obstoječi delničarji lahko Prednostno pravico uveljavljajo le v prvem vpisnem krogu. Število delnic, do katerih so upravičeni Obstoječi delničarji, se izračuna na podlagi razmerja med maksimalnim ponujenim številom Novih delnic (10.000) in številom obstoječih delnic Izdajatelja (70.574) skupaj z delnimi pravicami, ki skupaj tvorijo cele delnice (99), zmanjšanih za število lastnih delnic (8) ter ob upoštevanju števila obstoječih delnic posameznega Obstoječega delničarja na dan objave prospekta, pri čemer velja pravilo, da se število Novih delnic, ki jih bodo upravičeni vpisati in vplačati posamezni Obstoječi delničarji, zaokroži navzdol. Prednostna pravica do vpisa Novih delnic po tem Prospektu je prenosljiva v skladu z veljavnimi predpisi. Osebe, na katere so bile prenesene Prednostne pravice, bodo obravnavane na enak način kot Obstoječi delničarji. Prednostna pravica je prenosljiva do konca vpisnega kroga za Obstoječe delničarje, tj. do vključno zadnjega dne prvega vpisnega kroga. Oseba, na katero je bila Prednostna pravica prenesena (pridobitelj Prednostne pravice), se mora ob vpisu Ponujenih delnic izkazati s pogodbo o prenosu Prednostne pravice, na kateri mora biti overjen podpis Obstoječega delničarja ali njegovega zastopnika. Podpis je lahko overjen pri notarju ali upravni enoti. Pridobitelj Prednostne pravice lahko Ponujene delnice na podlagi pridobljene Prednostne pravice vpiše do konca vpisnega kroga za Obstoječe delničarje, tj. do zaključka prvega vpisnega kroga, kot velja za Obstoječe delničarje, in sicer le na poslovnem naslovu ALTE na naslovu Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenija (v času poslovanja in v skladu z odpiralnim časom predmetnega vpisnega mesta, na drugih vpisnih mestih pridobitelji Prednostne pravice Novih delnic ne bodo mogli vpisati). V primeru odstopa Prednostne pravice do istih delnic več osebam, te delnice veljavno vpiše tista oseba, ki jih vpiše prva, če se med njimi javi Obstoječi delničar, ima pravico do vpisa novih delnic. Izdajatelj in/ali ALTA nista dolžna preverjati upravičenosti oziroma pravilnosti prenosa Prednostne pravice in ne odgovarja za kakršnekoli morebitne posledice nepravilnega, napačnega, neveljavnega ali kakorkoli drugače neučinkovitega prenosa Prednostne pravice, vključno z morebitno škodo, ki bi zaradi tega lahko nastala. Če upravičenec Prednostne pravice ne uveljavi do konca prvega vpisnega kroga, slednja z zaključkom prvega vpisnega kroga preneha. 7.2 Načrt porazdelitve in dodelitve Kategorije vlagateljev, na katere je naslovljena ponudba Novih delnic Ponudba Novih delnic poteka v dveh vpisnih krogih, pri čemer so v prvem vpisnem krogu Nove delnice upravičeni vpisovati in vplačevati Obstoječi delničarji, v drugem vpisnem krogu pa vlagatelji, ki so sodelovali v prvem vpisnem krogu. Podrobnejša ureditev vpisnih krogov je določena v točki (Časovni okvirji ponudbe Novih delnic) tega Prospekta. 58

60 Definicija posameznih kategorij Upravičenih vlagateljev je vključena v točki tega Prospekta (Osnovni pogoji ponudbe). Vpis Novih delnic s strani večjih delničarjev, članov Uprave ali Nadzornega sveta ter vpis več kot 5% ponudbe Novih delnic s strani ene osebe Po informacijah, s katerimi razpolaga LON, imajo namen Ponujene delnice vpisati in vplačati nekateri večji Obstoječi delničarji, ki bi s tem presegli prag 5% ponudbe. Na dan tega Prospekta so delničarji, ki presegajo prag 5% osnovnega kapitala družba ALEA ACTA d.o.o., družba GOLDINAR d.o.o., Stanko Zorec, Otmar Zorn in Anton Kavšek. Ti delničarji bi lahko prag 5% celotnega števila Ponujenih delnic presegli z uveljavljanjem Prednostne pravice v prvem vpisnem krogu. Člani Nadzornega Sveta in Uprave ter višji vodstveni delavci LONa po njeni najboljši vednosti nimajo namena vpisovati in vplačati Ponujenih delnic. Dodelitev Novih delnic in način vračila presežnih oziroma neveljavnih vplačil delnic Razkritja pred dodelitvijo Ponudba Novih delnic poteka v dveh vpisnih krogih, pri čemer so v prvem vpisnem krogu Nove delnice upravičeni vpisovati in vplačevati Obstoječi delničarji, v drugem vpisnem krogu pa vlagatelji, ki so sodelovali v prvem krogu. Podrobnejša ureditev vpisnih krogov je določena v točki tega Prospekta (Časovni okvirji ponudbe Novih delnic). Definicija posameznih kategorij Upravičenih vlagateljev je vključena v točki tega Prospekta (Osnovni pogoji ponudbe). Na podlagi izvedenih aktivnosti ugotavljanja tržnega interesa za nakup Novih delnic, Hranilnica predvideva, da bo Obstoječim delničarjem že v prvem vpisnem krogu dodeljenih večino ponujenih delnic, ki jih bodo lahko vplačali glede na sorazmerni delež v kapitalu ter nato v drugem krogu še preostale delnice. Vpisovanje Novih delnic bo potekalo v dveh vpisnih krogih, in sicer v časovnih okvirjih, ki so podrobneje predstavljeni v točki tega Prospekta (Časovni okvirji ponudbe Novih delnic). LON si pridržuje pravico do podaljšanja trajanja ponudbe in sicer do največ 10 dni s podaljšanjem trajanja drugega vpisnega kroga. LON si pridržuje možnost predčasnega zaključka ponudbe Novih delnic kadarkoli v okviru drugega, a po zaključku prvega vpisnega kroga, pod pogoji, navedenimi v tem Prospektu. Posamezni vlagatelji bodo lahko skladno s pogoji, vsebovanimi v tem Prospektu, oddali enega ali več Vpisnih potrdil. Vpisna potrdila enega in drugega vpisnega kroga so ločena in neodvisna in se bodo kot taka presojala. Prednostno pravico bodo lahko Obstoječi delničarji uveljavili v prvem vpisnem krogu, kar je podrobneje predstavljeno v točki (Informacije o prednostni pravici do vpisa Novih delnic in o prenosljivosti te prednostne pravice) tega Prospekta Dodelitev Novih delnic Obstoječi delničarji: Nove delnice bodo primarno dodeljene Obstoječim delničarjem, ki bodo Nove delnice vplačali in vpisali v prvem vpisnem krogu na podlagi Prednostne pravice, ob upoštevanju njihovih kapitalskih deležev v osnovnem kapitalu LONa na dan objave prospekta. Merila za izračun dodelitve Novih delnic Obstoječim delničarjem na podlagi Prednostne pravice so določena v točki (Informacije o prednostni pravici do vpisa Novih delnic in o prenosljivosti te prednostne pravice) tega Prospekta. Vlagatelji, ki so sodelovali v prvem krogu: Vlagateljem, ki bodo Ponujene delnice vpisali in vplačali v drugem vpisnem krogu, bo dodeljenih toliko Novih delnic, kolikor jih bodo ti veljavno vpisali in vplačali, pod pogojem, da skupno število vpisanih in vplačanih delnic s strani vlagateljev v drugem krogu ne bo večje od števila Preostalih delnic za vlagatelje; v nasprotnem primeru (v Prospektu:»Presežni vpis vlagateljev«) bodo Nove delnice posameznemu vlagatelju v drugem vpisnem krogu dodeljene sorazmerno številu Novih delnic, ki jih je ta vlagatelj vpisal in vplačal, glede na skupno število vpisanih in vplačanih novih delnic s strani vseh vlagateljev v okviru drugega vpisnega kroga (pro rata). Pri sorazmerni dodelitvi novih delnic vlagateljem v primeru Presežnega vpisa vlagateljev bo število dodeljenih delnic posameznemu vlagatelju zaokroženo navzdol na najbližje celo število. Vpisna mesta: Pooblaščeni član za vpis Novih delnic je zgolj ALTA. Vlagatelji bodo lahko vpisovali nove delnice zgolj na vpisnem mestu, navedenem v točki (Pooblaščeni član KDD d.d., vpisna mesta in postopek vpisa) tega Prospekta in pod pogoji, določenimi v tem Prospektu. Vpisna potrdila, ki jih bodo vlagatelji na katerikoli način, predviden s tem Prospektom, oddali na 59

61 tem vpisnem mestu, bodo obravnavana enako in skladno s pravili tega Prospekta, ter ne glede na to, na kakšen način so se vlagatelji seznanili s ponudbo Novih delnic Izročitev Novih delnic vlagateljem Po koncu ponudbe Novih delnic in njihovi dodelitvi ter po prejemu vpisnega potrdila v skupnem številu in za emisijski znesek vseh dodeljenih Novih delnic s strani pooblaščenega člana KDD d.d., bo LON pri sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju vložil predlog za vpis povečanja osnovnega kapitala, povečanja števila izdanih delnic Izdajatelja in sprememb Statuta. Po prejemu sklepa Okrožnega sodišča v Kranju o vpisu teh sprememb v sodni register bo LON na KDD d.d. vložil nalog za izdajo Novih delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. ter vpis Novih delnic na Trgovalne račune vlagateljev. Skladno s tem nalogom bo KDD d.d. Nove delnice, ki so bile posameznemu vlagatelju dodeljene, izdala na ime posameznega vlagatelja in jih vpisala na njegov Trgovalni račun. Glede na s tem Prospektom predvidene časovne okvirje ponudbe Novih delnic, LON ocenjuje, da bodo Nove delnice vpisane na Trgovalne račune posameznih vlagateljev v prvi polovici decembra LON ne jamči, da bodo vpisi do omenjenega datuma dejansko izvedeni. Če povečanje osnovnega kapitala na podlagi Sklepa o Dokapitalizaciji in ponudbe Novih delnic ne bo vpisano v sodni register do , bo vpis Novih delnic postal neobvezujoč za LON in vlagatelje. LON in vlagatelji v takšnem primeru iz naslova vpisa Novih delnic ne bodo imeli več zahtevkov drug do drugega, razen morebitnega zahtevka za brezobrestno vračilo vplačanega zneska, ki bo vrnjen v skladu s pravili določenimi v točki (Način vračila presežnih oziroma neveljavnih vplačil delnic) tega Prospekta Način vračila presežnih oziroma neveljavnih vplačil delnic Vplačila vpisanih Novih delnic se od trenutka evidentiranja vplačil na transakcijskem računu Izdajatelja do morebitnega vračila teh vplačil na račun vlagateljev oziroma vplačnikov ne obrestujejo. Neveljavna vplačila oziroma vplačila, izvedena na podlagi Vpisnih potrdil, ki se skladno s tem Prospektom štejejo za neveljavna, oziroma vplačila, ki presegajo dodeljeno število Novih delnic (v nadaljevanju:»presežna vplačila«), bodo v roku 15 dni po objavi Rezultata ponudbe Novih delnic brezobrestno in brez kakršnih koli drugih nadomestil vrnjena na transakcijske račune vlagateljev oziroma vplačnikov, skladno s podatki, navedenimi na Vpisnih potrdilih vlagateljev. Smiselno enaka pravila bodo veljala za vračilo vplačil za Nove delnice v primeru, če bi bila ponudba Novih delnic ali povečanje osnovnega kapitala Izdajatelja na podlagi Sklepa od Dokapitalizacij oziroma ponudbe Novih delnic iz katerega koli razloga neuspešna. Postopek obveščanja vlagateljev o dodelitvi Novih delnic LON bo vlagatelje o številu dodeljenih Novih delnic oziroma o tem, da jim ni bila dodeljena nobena Nova delnica Hranilnice, obvestil pisno po pošti ali preko elektronske pošte, odvisno od izbrane možnosti in podatkov, navedenih na Vpisnem potrdilu. Obstoječe delničarje, ki bodo Nove delnice vpisali in vplačali v prvem vpisnem krogu, bo LON o številu dodeljenih Novih delnic glede na njihov kapitalski delež v osnovnem kapitalu Hranilnice obvestil z Obvestilom o rezultatih prvega kroga, predvidoma dva delovna dneva po zaključku prvega vpisnega kroga. Končno razdelitev Preostalih delnic med upravičene vlagatelje iz drugega vpisnega kroga, bo LON objavil z Objavo Rezultata ponudbe in Obvestilom vlagateljem o številu dodeljenih delnic, dva dni po zaključku drugega vpisnega kroga. Vlagatelji bodo prejeli ustrezna obvestila o vpisu Novih delnic v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d.d. v skladu z veljavno zakonodajo. Z Novimi delnicami se predvidoma ne bo trgovalo na organiziranem trgu. Vlagatelji lahko z njimi razpolagajo skladno z veljavnimi predpisi. Izdajatelj ne prevzema nikakršnih tveganj oziroma odgovornosti, ki izhajajo iz morebitnih poslov vlagateljev z vpisanimi Novimi delnicami pred Objavo Rezultata ponudbe in Obvestilom vlagateljem o številu dodeljenih delnic in izdajo Novih delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d.; le-te v celoti prevzemajo izključno vlagatelji oziroma pogodbene stranke tovrstnih poslov. 60

62 Opcija za presežno dodelitev in»greenshoe«opcija Opcija za presežno dodelitev in»greenshoe«opcija nista bili podeljeni. 7.3 Oblikovanje in razkritje emisijske cene Oblikovanje emisijske cene Skladno s Sklepom o Dokapitalizaciji, ki ga je Uprava sprejela ob upoštevanju tržnih razmer in ga je potrdil Nadzorni svet LONa, je emisijska (ponudbena) cena ene Nove delnice določena v višini 99 EUR za posamezno Novo delnico (v nadaljevanju:»emisijska cene«), in je opredeljena na podlagi izdelane cenitve in nezavezujočih ponudb nekaterih obstoječih delničarjev s predkupno pravico. Razkritje emisijske cene Emisijska (ponudbena) cena ene Nove delnice znaša 99 EUR. 7.4 Prodaja in odkup prve izdaje Novih delnic Ponudbo Novih delnic LON izvaja v sodelovanju s pravnim svetovalcem Odvetnikom Stojanom Zdolškom (v nadaljevanju:»svetovalec«). Storitve, povezane z zagotavljanjem vpisnih mest in vpisovanjem Novih delnic opravlja ALTA. Vloga Svetovalcev in ALTE je podrobneje opredeljena v točkah 4.5 (Interes fizičnih in pravnih oseb, ki sodelujejo pri Ponudbi), 12.1 (Svetovalci) in 8.3 (Informacije o dosedanjih aktivnostih Izdajatelja v zvezi s ponudbo Novih delnic Novih delnic) tega Prospekta. Med Izdajateljem in Svetovalci ter ALTO oziroma osebami, povezanimi s temi osebami, ni sklenjen noben dogovor o prevzemu izdaje Novih delnic (»underwriting«) niti na temelju trdne obveze (»firm commitment«), niti po najboljših močeh (»best effort«), niti jih Izdajatelj ne namerava skleniti. 61

63 8 SPREJEM DELNIC V TRGOVANJE IN UREDITEV TRANSAKCIJ 8.1 Predvideno in preteklo trgovanje z delnicami Izdajatelja na organiziranem trgu Obstoječe delnice Izdajatelja na datum tega Prospekta niso uvrščene v trgovanje na noben organiziran trg vrednostnih papirjev, se pa lahko z delnicami LONa trguje na SI.ENTER, ki je večstranski sistem trgovanja (ang. multilateral trading facility - MTF), katerega upravlja Ljubljanska borza d.d. Ljubljana. Obstoječe delnice LONa so bile uvrščene v si enter na pobudo borze, kar pomeni, da družba tega trgovanja na MTF ni niti zahtevala niti odobrila.izdajatelj do datuma tega Prospekta ni sprejel nobenih odločitev, da bi po končani dokapitalizaciji delnice LONa z oznako LON (Obstoječe in Nove delnice) uvrstil na katerikoli organiziran trg vrednostnih papirjev. Pravila si enter v členu določajo, da se na pobudo borze začne postopek za spremembo pri delnicah v podsegmentu ENTER Basic na podlagi javnih dostopih informacij, ki jih npr. objavljajo pristojni registri, kot je centralni register KDD, ipd Stabilizacija Izdajatelj ni odobril možnosti presežne dodelitve ali drugače predlagal, da se v zvezi s ponudbo uvedejo dejavnosti za stabilizacijo cen. Z delnicami Izdajatelja se ne trguje na organiziranem trgu. 8.3 Informacije o dosedanjih aktivnostih Izdajatelja v zvezi s ponudbo Novih delnic LON do dneva tega Prospekta ni opravljal aktivnosti, ki bi jih bilo mogoče šteti za ponudbo delnic javnosti, kot to določa 30. člen ZTFI. LON je potencialne vlagatelje večje obstoječe delničarje, ki so sodelovali v zadnji dokapitalizaciji LONa, pozval da naj izkažejo svoj interes za kapitalsko udeležbo v Izdajatelju. Hranilnica je prejela pet nezavezujočih izjav z izraženim interesom za morebitno sodelovanje v dokapitalizaciji, ki so jih hranilnici posredovali večji obstoječi delničarji, ki so sodelovali v pretekli dokapitalizaciji. LON je septembra 2017 z odvetnikom Stojanom Zdolškom sklenil pogodbo za opravljanje storitev pravnega svetovanja s področja ZGD-1, ZTFI ter ZBan-2 v zvezi s povečanjem osnovnega kapitala z denarnimi vložki in ponudbo ter izdajo Novih delnic v Republiki Sloveniji, sodelovanje v pravnem delu pri pripravi Prospekta, ki ga je pripravil Izdajatelj sam ter druge aktivnosti pravnega svetovanja do zaključka povečanja kapitala družbe. LON je septembra 2017 z ALTO sklenil pogodbo za izvedbo investicijskih storitev oziroma pomožnih investicijskih storitev v zvezi s prvo prodajo Novih delnic, ki zajemajo storitve v zvezi z izvedbo vpisa Novih delnic, in sicer predvsem: izdelavo Vpisnih potrdil na podlagi sklepov in navodil organov upravljanja in nadzora LONa; organizacijo vpisa Novih delnic na vpisnih mestih; izvedbo vpisa Novih delnic s i) sprejemom vpisnikov, ii) identifikacijo vpisnikov; iii) izpolnitev Vpisnih potrdil v 4-ih izvodih, iv) izdajo Vpisnih potrdil vpisnikom ter v) po zaključenem vpisu Novih delnic; posredovanje pisnega seznama vpisnikov in vpisnic LONu. Vloga ALTE pri ponudbi Novih delnic je povsem tehnične narave in je omejena na opravila povezana z vpisovanjem Novih delnic. 62

64 9 PRODAJA DELNIC S STRANI IMETNIKOV 9.1 Prodaja obstoječih delnic s strani imetnikov Ta Prospekt je bil pripravljen zgolj za namene ponudbe Novih delnic s strani LONa. Nobena oseba razen LONa ne ponuja Novih delnic v prodajo na podlagi tega Prospekta. Po najboljšem vedenju LONa nobeden izmed Obstoječih delničarjev, v časovnih okvirjih, ki sovpadajo s časovnimi okvirji, predvidenimi v tem Prospektu, nima namena prodaje pomembnejšega deleža obstoječih delnic LONa. 9.2 Dogovori o blokadi LON in po njeni najboljši vednosti tudi nobena z njim povezana oseba, ni sklenila, niti nima namena skleniti nobene pogodbe, s katero bi uredila kakršnokoli odpoved oziroma blokado razpolaganja z delnicami LONa. 63

65 10 STROŠKI IN PRIHODKI V ZVEZI S PONUDBO NOVIH DELNIC 10.1 Ocena skupnih stroškov ponudbe Novih delnic LON ocenjuje, da bodo skupni stroški, ki bodo nastali v zvezi s ponudbo Novih delnic znašali okvirno EUR (v nadaljevanju:»predvideni stroški«). V znesek Predvidenih stroškov so vključeni naslednji stroški: plačilo takse za odobritev tega Prospekta s strani ATVP: 2.100,00 EUR, fiksno nadomestilo za izdajo Novih delnic v centralnem registru vrednostnih papirjev KDD d.d.: 510,04 EUR; stroški pravnega svetovanja glede povečanja osnovnega kapitala in stroški s tem povezanih odvetniških storitev: EUR; stroški povezani z vzpostavitvijo vpisnih mest in vpisovanjem Novih delnic: EUR; drugi stroški (stroški tiskanja Prospekta, stroški taks in stroški objav): cca EUR; davčni stroški: 22% DDV. Zgoraj opisani Predvideni stroški predstavljajo okvirne stroške, ki jih je LON ocenil na podlagi razmerji z osebami, s katerimi sodeluje pri ponudbi Novih delnic. Natančnega zneska dejanskih stroškov, ki bodo nastali v povezavi s ponudbo Novih delnic v tem trenutku ni mogoče zanesljivo določiti, predvsem zaradi vezanosti nekaterih stroškov na rezultate ponudbe Novih delnic. LON ne zagotavlja, da stroški, ki bodo nastali v povezavi s ponudbo Novih delnic ne bodo bodisi višji bodisi nižji od Predvidenih stroškov Ocena skupnega izkupička iz naslova ponudbe Novih delnic Skupni bruto izkupiček iz naslova ponudbe Novih delnic je enak emisijski (ponudbeni) ceni Nove delnice, pomnoženi s skupnim številom vpisanih in vplačanih Novih delnic. Skupni neto izkupiček za LON bo enak bruto izkupičku, znižanem za skupne stroške, povezane s ponudbo Novih delnic. Ker ponudba Novih delnic nima praga uspešnosti, se lahko dejanski bruto izkupiček iz naslova ponudbe novih delnic nahaja znotraj razpona med emisijsko vrednostjo ene Ponujene delnice in to vrednostjo pomnoženo z maksimalnim številom Ponujenih delnic na podlagi Sklepa o Dokapitalizaciji, in sicer v odvisnosti od števila vpisanih in vplačanih oziroma izdanih Novih delnic in končne emisijske (ponudbene) cene za eno Novo delnico. Spodnja tabela zato prikazuje predviden bruto in neto izkupiček pod predpostavko vpisa in vplačila maksimalnega števila Novih delnic, ki so v skladu s Sklepom o Dokapitalizaciji lahko predmet te ponudbe (10.000) ob upoštevanju emisijske cene 99 EUR za delnico. št. vpisanih in vplačanih delnic emisijska cena bruto izkupiček predvideni stroški neto izkupiček 99 EUR EUR EUR EUR Tabela 12: Predviden izkupiček iz naslova ponudbe Novih delnic 64

66 11 REDČENJE OZIROMA RAZVODENITEV Celotni kapital iz nerevidiranega izkaza finančnega položaja na dan je znašal tisoč EUR, kar pomeni, da je knjigovodska vrednost posamezne delnice na ta dan znašala 212,95 EUR. Knjigovodska vrednost delnice upošteva delnic, vpisanih v register vrednostnih papirjev pri KDD d.d., h katerim se prišteje delne pravice, ki odgovarjajo 99 celim delnicam, ter odšteje 8 lastnih delnic, katerih imetnik je bil na dan izračuna LON (skupno upoštevano število delnic: ). Emisijska (ponudbena) cena ene Nove delnice je 99 EUR (»Emisijska cena«), kar pod predpostavko vpisa vseh Novih delnic na podlagi Sklepa o Dokapitalizaciji (10.000), pomeni skupni emisijski znesek EUR. Pod predpostavko celotnih stroškov, povezanih s ponudbo Novih delnic v višini EUR, bi to pomenilo neto izkupiček iz naslova ponudbe Novih delnic v višini EUR. Obenem bi se skupno število delnic povečalo na Če bi se kapital Hranilnice pod zgornjimi predpostavkami povečal na dan , bi knjigovodska vrednost ene delnice Hranilnice znašala 198,44 EUR (v nadaljevanju:»knjigovodska vrednost«). Ob upoštevanju Knjigovodske vrednosti in emisijske cene ene Nove delnice, bi posredno povečanje vrednosti za kupce Novih delnic, merjeno kot presežek Knjigovodske vrednosti na eno delnico po dokapitalizaciji nad emisijsko (ponudbeno) ceno ene Nove delnice, t.i.»accretion«, znašalo 99,44 EUR oziroma 99,44%. Pod predpostavko, da Obstoječi delničarji ne bi sodelovali v ponudbi Novih delnic (ne bi vpisali in vplačali nobene Nove delnice) in ob upoštevanju ostalih zgoraj navedenih predpostavk, bi to za Obstoječe delničarje, ki ne bi sodelovali v ponudbi novih delnic, pomenilo razvodenitev v smislu zmanjšanja knjigovodske vrednosti na eno delnico Hranilnice v višini 14,51 EUR oziroma 6,82%. Razvodenitev v smislu zmanjšanja deleža delnic Obstoječih delničarjev v osnovnem kapitalu Hranilnice je izražena kot odstotek Novih delnic v osnovnem kapitalu po dokapitalizaciji na podlagi ponudbe Novih delnic, pod predpostavko vpisa in vplačila delnic (( x 99) / ). Obstoječi delničarji se lahko delno ali v celoti izognejo razvodenitvi z vplačilom in vpisom Novih delnic na podlagi uveljavitve Prednostne pravice. Zgornji izračuni so prilagojeni glede na stanje na dan in upoštevajo 8 lastnih delnic, katerih imetnik je bil na ta dan LON. Lastne delnice tvorijo odbitno postavko. 65

67 12 DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI S PONUDBO NOVIH DELNIC, INFORMACIJE TRETJIH OSEB IN IZJAVA STROKOVNJAKOV IN DEKLARACIJE O VSEH INTERESIH 12.1 Svetovalci LON je z Odvetnikom Stojanom Zdolškom sklenil Pogodbo o opravljanju storitev za storitve pravnega svetovanja s področja ZGD-1, ZTFI ter ZBan-2 v zvezi s povečanjem osnovnega kapitala z denarnimi vložki in izdajo ter ponudbo Novih delnic v Republiki Sloveniji. Aktivnosti Svetovalcev so podrobneje opisane v točki 8.3 (Informacije o dosedanjih aktivnostih Izdajatelja v zvezi s ponudbo Novih delnic) tega Prospekta Druge revidirane informacije V ta Prospekt so vključeni revidirani računovodski izkazi LONa na dan in za leto, ki se je končalo , in Podrobnosti v zvezi s tem so pojasnjene v poglavjih 2 (ZAKONITI REVIZORJI) in 4 (IZBRANE FINANČNE INFORMACIJE) ter točki 3.2 (Podatki, vključeni v Prospekt) tega Prospekta. Računovodski izkazi na dan oziroma za obdobje s primerljivimi podatki za Hranilnico na dan oziroma za obdobje , ki so vključeni v ta Prospekt, niso bili revidirani. Ostale informacije v tem Prospektu niso bile revidirane Izjave oziroma poročila strokovnjakov V Prospekt, razen revizorjevih poročil glede računovodskih izkazov, na katera se sklicuje ta Prospekt, ni vključeno nobeno mnenje ali poročilo, ki se pripisuje osebi kot strokovnjaku Informacije tretjih oseb V Prospekt so vključene informacije o bančnem sistemu, gospodarstvu, nepremičninskem trgu in informacije o trendih, katerih vir je tretja oseba. LOM ni neodvisno preveril podatkov iz panožnih publikacij, tržnih raziskav oz. drugih javno dostopnih virov informacij, vendar verjame, da se je na podatke, vsebovane v teh gradivih, mogoče zanesti. LON ne jamči, da so ti podatki točni. Podatki, pridobljeni iz prej omenjenih virov, so bili natančno povzeti in, kolikor je znano LONu in kolikor lahko to potrdi na podlagi podatkov, objavljenih s strani teh virov, niso bila izpuščena nobena dejstva, ki bi lahko povzročila nenatančno ali zavajajočo preslikavo podatkov. Kjer so v Prospektu uporabljene informacije tretjih oseb, je naveden vir informacij. 66

68 13 PODATKI O IZDAJATELJU 13.1 Osnovne informacije o Izdajatelju OSNOVNI PODATKI O IZDAJATELJU Firma Sedež Hranilnica LON d.d., Kranj Kranj, Slovenija Poslovni naslov Žanova ulica 3, 4000 Kranj, tel.: Zakonodaja, po kateri Izdajatelj deluje Matična številka Davčna številka SI slovenska zakonodaja; statusno ureditev in ključna pravila delovanja določata predvsem ZGD-1 in ZBan-2 Registracija pri Okrožnem sodišču v Kranju; Št. poravnalnega računa pri Banki Slovenije SWIFT koda Glavna dejavnost Pravnoorganizacijska oblika Struktura upravljanja Organi upravljanja Osebe pooblaščene za zastopanje Nadzorni svet Osnovni kapital Obstoječe delnice številka registrskega vložka 1/03560/00; datum registracije: SI , SI HLONSI22 K drugo denarno posredništvo Delniška družba d.d. Dvotirni sistem Uprava, Nadzorni svet in Skupščina Jaka Vadnjal (predsednik uprave) Bojan Mandič (član uprave); Branka Remškar; Janez Jelovšek; Janko Medja; Robert Ličen; Srečko Kenda ,00 EUR Osnovni kapital: Razdeljen je na delnic z nominalnim zneskom 75,00 EUR in delne pravice, katere skupaj tvorijo polne pravice, ki odgovarjajo 99 delnicam z nominalnim zneskom 75 EUR Razredi delnic: Oblika delnic Osnovni kapital je razdeljen na: prednostnih imenskih delnic razreda A z oznako LONP, ki dajejo imetniku pravice, opisane v 6. poglavju tega Prospekta; in navadnih imenskih delnic razreda B z oznako LONR I.B XIII.B, ki dajejo imetniku pravice, opisane v 6. poglavju tega Prospekta Delnice razreda A in delnice razreda B so izdane v nematerializirani obliki in so vodene v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD d.d. pod oznako LON 67

69 Drugi lastniški vrednostni papirji Kotacija: Stanje vplačil delnic: Drugih vrednostnih papirjev, ki dajejo imetniku delniško nakupno opcijo, LON ni izdal. Delnice niso uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu Vse delnice družbe so v celoti vplačane Kontrolna pravica: Glede na določbe Statuta je za spremembo osnovnega kapitala, spremembo Statuta in statusne spremembe LON potrebno soglasje vsakega posameznega razreda delnic, dano s 3/4 pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala razreda delnic., Prenos delnic: Za prenos delnic družbe ni omejitev, niti ni potrebno dovoljenje LONa ali drugih imetnikov vrednostnih papirjev. LON ni seznanjen, da bi obstajal med delničarji kakršenkoli dogovor, ki bi lahko omejil prenos delnic ali glasovalnih pravic. Lastne delnice: Na dan Prospekta je LON imetnik 8 lastnih delnic (0,02% osnovnega kapitala). Uprava ima pooblastilo za nakup in prodajo lastnih delnic na podlagi sklepa 30. skupščine z dne Skupščina je pooblastila Upravo, da lahko po predhodnem soglasju Nadzornega sveta v roku 36 mesecev od dneva pooblastila pridobiva lastne delnice, po ceni, ki ne bo nižja od 75 EUR in ne bo višja od 4-kratnika nominalne vrednosti delnice. Uprava lahko pridobiva lastne delnice za namene iz 1. odst člena ZGD-1. Število novo pridobljenih lastnih delnic ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, preseči 10% osnovnega kapitala družbe. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih LON pridobi na podlagi tega pooblastila, je Prednostna pravica Obstoječih delničarjev izključena Prednostna pravica Obstoječi delničarji imajo v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev prednostne pravice je 14 dni. Prednostno pravico je mogoče prenašati v skladu z veljavnimi predpisi 15 največjih delničarjev na dan tega Prospekta. ALEA IACTA, D.O.O. 9,82% GOLDINAR D.O.O. 8,17% ZOREC STANKO 7,73% ZORN OTMAR 6,96% KAVŠEK ANTON 5,85% GIC GRADNJE, D.O.O. 5,06 % ARX LAURUS, D.O.O. 2,39% ZLATA MONETA II, D.O.O. 2,35% FLAMIN HOLDING, D.O.O. 2,13% KOMUNALNE GRADNJE, D.O.O. 2,13% 68

70 VERČIČ UROŠ 2,05% VREČEK ZOFIJA 1,88% ERZAR STANISLAV 1,75% MILUTINOVIĆ PERO 1,70% Udeležba Izdajatelja na dan tega Prospekta. FINSES D.O.O. 1,68% ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE - GIZ, Ljubljana n/a 13.2 Razvojna pot Izdajatelja Hranilnica je bila ustanovljena , poslovati je začela Sprva je s strani Banke Slovenije pridobila dovoljenje za poslovanje le v okviru svoje regije, po pripojitvi Hranilnice Magro d.d. Grosuplje leta 1995, je poslovanje razširila na celotno državo. V letu 1996 je odprla novo poslovno enoto v Postojni, v letu 1997 novo poslovno enoto v Ljubljani, ter v letu 2000 novo poslovno enoto v Celju. V letu 2000 je LON začel z izdajo mednarodne plačilne kartice Eurocard Mastercard (EC/MC), v letu 2002 pa z nudenjem storitev elektronskega bančništva za pravne osebe in samostojne podjetnike. Odprla je novo poslovno enoto v Novem mestu in vključila prvi bankomat v svojo poslovno mrežo. Leta 2003 je LON odprl izpostavo v Velenju, leta 2004 novo poslovno enoto v Novi Gorici, leta 2005 novo poslovno enoto v Velenju in v letu 2006 novo poslovno enoto v Mariboru. Istega leta je začel s storitvami elektronskega bančništva fizičnim osebam ter odprl prenovljeno poslovno enoto v Celju. Leta 2007 je odprl novo poslovno enoto v Brežicah, leta 2008 se je vključil v sistem SEPA. Nove plačilne kartice Activa Maestro in Activa Master Card je LON uvedel leta 2009, nove poslovne kartice Activa Master Card pa leto kasneje. Poslovne kartice Activa Maestro je uvedel leta Leta 2010 je odprl poslovno enoto v Škofji Loki. V letu 2013 je LON v svojo poslovno mrežo vključil poslovno enoto Domžale, v letu 2014 pa poslovne enote Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Ruše. V letu 2015 je LON prenovila in razširil poslovno enoto Grosuplje. LON je v letu 2016 zaključil gradnjo nove poslovne stavbe in vanjo preselila zaledne službe in upravo. Odprl je tudi poslovalnico v Krškem, ki deluje v okviru poslovne enote v Brežicah Dejavnosti Izdajatelja Na podlagi sklepov Sveta Banke Slovenije in uskladitve izdanih dovoljenj z določbami ZBan-2 LON lahko opravlja naslednje vzajemno priznane finančne storitve iz 5. člena ZBan-2: 1. sprejemanje depozitov, 2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi: (i) potrošniške kredite, (ii) hipotekarne kredite, - odkup terjatev z regresom ali brez njega (factoring), (iii) financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting), 4. plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja, 5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic), v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz 4. točke, 6. izdajanje garancij in drugih jamstev, 7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank: (i) s tujimi plačilnimi sredstvi v okviru menjalniškega poslovanja; trgovanje za svoj račun, (ii) z instrumenti denarnega trga, 69

71 13. kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb, 14. oddajanje sefov, in dodatne in druge finančne storitve po 6. členu: 5. kreditno posredništvo pri potrošniških in drugih kreditih. LON lahko posluje le v valuti EUR, pri čemer izjema velja glede menjalniškega poslovanja. Poslovno leto Hranilnice je enako koledarskemu letu Poslovna mreža Izdajatelja Poleg glavnega kraja poslovanja na poslovnem naslovu, LOM dejavnosti opravlja preko 14 drugih poslovnih enot oziroma poslovalnic po Sloveniji. Spodnja tabela prikazuje poslovno mrežo. Gorenjska regija Poslovna enota Kranj Žanova ulica 3, Kranj T: , F: Poslovna enota Škofja Loka Kapucinski trg 2, Škofja Loka T: , F: Savinjska regija Poslovna enota Celje Krekov trg 7, Celje T: , F: Poslovna enota Velenje Trg mladosti 6, Velenje T: , F: Dolenjska regija Poslovna enota Novo mesto Rozmanova ulica 10, Novo mesto T: , F: Goriška regija Poslovna enota Nova Gorica Ulica Tolminskih puntarjev 8, Nova Gorica T: , F: Koroška regija Poslovna enota Slovenj Gradec Cankarjeva ulica 1, Slovenj Gradec T: ; F: Poslovalnica Ravne na Koroškem Partizanska cesta 4,Ravne na Koroškem T: , F: Osrednje slovenska regija Poslovna enota Ljubljana Breg 22, Ljubljana T: , F: Poslovna enota Domžale Ljubljanska cesta 81, Domžale T: , F: Poslovna enota Grosuplje Kolodvorska 3, Grosuplje T: , F: Podravska regija Poslovna enota Maribor Prešernova 1, Maribor T: , F: Poslovalnica Ruše Mariborska cesta 31, Ruše T: , F: Posavska regija Poslovna enota Brežice Cesta 1. borcev 21, Brežice T: , F: Poslovalnica Krško Trg Matije Gubca 3, Krško T: , F: Tabela 13: Poslovna mreža Izdajatelja 13.5 Strategija Izdajatelja Nadzorni svet je na seji dne potrdil prenovljeno Strategijo Hranilnice LON d.d., Kranj za obdobje (v nadaljevanju:»strategija«), pri izdelavi katere so sodelovali naslednji sodelavci: Edita Blažič, Eva Bogataj Zelič, Alenka Erzar Žepič, Jure Eržen, Mija Kogovšek, Bojan Mandič, Zvonka Marhat, Miro Perko Radulovič, Jože Rozina, Stane Starič, Jaka Vadnjal. Strategija poslovanja predvideva generično rast z delno diverzifikacijo v finančno tehnološke storitve in ne izključuje možnosti prevzemanja manjših finančnih organizacij v isti ali komplementarnih dejavnostih. Ključne poslovne aktivnosti bodo razvoj inovativnih bančnih proizvodov, ki bodo na voljo v mreži poslovalnic, ki jo bo LON dopolnil in razširil, in prek sodobnih digitalnih 70

72 kanalov. Poseben poudarek bo na povečevanju neobrestnih prihodkov, ki jih LON namerava doseči z delnimi diverzifikacijami na področju razvoja novih storitev in razvoja novih tehnologij. Z vidika notranjih procesov bosta ključna razvoj tehnoloških rešitev z informacijsko podporo, stalna prenova in optimiranje poslovnih procesov ter razvoj človeških virov. LON ocenjuje, da bo za uresničitev Strategije, zaradi regulatornih zahtev in omogočanja prevzemanja večjega investicijskega tveganja, v obravnavanem obdobju potrebna dokapitalizacija v višini obstoječega lastniškega oziroma najmanj 7 milijonov EUR. LON načrtuje rast bilančne vsote od leta 2018 dalje. Njena vrednost bo konec leta 2020 znašala 320 milijonov EUR, kar predstavlja 25% rast glede na konec leta 2015 kot izhodiščno leto za pripravo Strategije LONa za obdobje Zaradi razvojnih investicij je LON leto 2016 zaključil z minimalnim dobičkom, kar je načrtovano tudi za leti 2017 in Od vključno 2019 naprej bo LON investitorjem že zagotavljal ustrezen donos z zmožnostjo zmerne dividendne politike. Skladno s Strategijo bo LON v obdobju zasledoval naslednje strateške cilje: povečanje bilančne vsote do višine 320 milijonov EUR do 2020, zagotavljanje količnika kapitalske ustreznosti 16,40% od 2018 dalje, zagotavljanje ROE v višini 4% (2019) in 5% od 2020 dalje, prenova obstoječih poslovnih enot in odprtje novih poslovnih enot s končnim številom 20, prevzem vsaj ene manjše finančne institucije, vstop na vsaj en tuj trg na področju nekdanje Jugoslavije. popolnitev poslovnih prostorov nove poslovne stavbe (objekt na naslovu Žanova ulica 3) v prvem nadstropju, pritličju (gostinski lokal) in garaži z uglednimi najemniki. v drugi fazi presežek zemljišča, ki ga LON ne potrebuje za svoje potrebe, uporabiti za nepremičninski projekt (po obstoječi idejni zasnovi je možno izgraditi 17 stanovanj ali poslovni objekt s približno m2 BTP pod nadzorom LONa ali skozi odprodajo projekta II. faze). lansiranje projekta»monetizacija stavbe«in definiranje ciljne prodajne cene za objekt na Žanovi ulici 3 in v letu 2018 oblikovati strateški razmislek o odprodaji objekta, skupaj s sklenjenimi najemnimi pogodbami, prek poslovnega sodelovanja z zunanjimi strokovnjaki, ki imajo povezave z nepremičninskimi skladi oz. drugimi investitorji, ki se ukvarjajo z nepremičninami. LON bo poslovanje s fizičnimi osebami obravnaval kot glavni steber poslovanja, načrtuje tudi povečanje izpostavljenosti do etažnih lastnikov. Med drugimi ciljnimi skupinami strank so še majhna in srednje velika podjetja (SME), start-upi ter drugi subjekti, kot so občine, društva, ustanove, zasebniki, kmetje in samostojni podjetniki bonitetne ocene A in B. LON namerava vpeljati nov proces upravljanja odnosov s strankami, s katerim želi predvsem izboljšati odnos z obstoječimi strankami. Po drugi strani namerava prenoviti koncept trženja in pridobivanja novih strank. Na področju trženja ima cilj sistematičnega, nadzorovanega, poenotenega, agresivnega in kontinuiranega trženje ciljnega segmenta (telefonično, osebno, elektronsko); v ta namen bo LON operativno usposobil poslovne enote za izvajanje teh aktivnosti ter vzpostavila nadzor nad izvajanjem teh aktivnosti preko rednega poročana. LON ugotavlja, da je bila funkcija marketinga doslej zanemarjena, zato prenova slednje predstavlja enega izmed temeljnih ciljev Strategije. LON bo svoje aktivnosti trženja intenzivno usmerjala v pridobivanje komitentov z nadpovprečnimi dohodki, ki cenijo nadstandardno ponudbo. Mrežo poslovnih enot želi LON do leta 2020 razširiti na 20 enot, z namenom ocene potrebe po pokritosti v doslej slabše zastopanih delih Slovenije (Primorska, severna Gorenjska, Pomurje) in boljše penetracije trga v večjih sredinah (Ljubljana). LON bo preučila možnost vstopa na tuje trge, pri čemer največ možnosti vidi na balkanskih trgih. V načrtu je intenzivnejše poslovno povezovanje z eno od zavarovalnic z namenom vzajemnega trženja bančnih in zavarovalniških produktov in skupnega razvoja in ponudbe hibridnih zavarovalno-bančnih produktov. Za namen vzdržne internacionalizacije bo LON iskal bančne povezave v zahodni Evropi (predvidoma Velika Britanija), jugovzhodni Evropi (predvidoma področje Balkana) in z banko, ki posluje po drugačnih principih bančništva (predvidoma BiH). Hranilnica v letu 2017 ne načrtuje medletne rasti bilančne vsote v letu % letno, v naslednjih letih pa 8% letno, tako da bo leta 2020 bilančna vsota znašala 320 milijonov EUR. Zapadle vrednostne papirje namerava pretežno nadomestiti s prvovrstnimi vrednostnimi papirji in zniževati obseg tega portfelja na 35% v bilančni vsoti leta Obseg danih kreditov nebančnemu sektorju namerava v letu 2018 povečal za 17%, po vplačilu dodatnega kapitala (predvsem SME in prebivalstvo), 71

73 v naslednjih letih pa do 7% letno, tako da bo portfelj v letu 2020 znašal 60% bilančne vsote. LON predvideva, da bo obseg vlog strank, ki niso banke v letu 2017 primerljiv s stanjem na dan , v naslednjih letih se bo povečeval glede na potrebe po virih sredstev in bo leta 2020 znašal 83% celotne pasive. LON ocenjuje, da bo za dosego ciljev, opredeljenih s Strategijo, potrebno zagotoviti dodaten kapital, zato je dokapitalizacija v obliki prodaje navadnih delnic v obravnavanem obdobju predvidena v ocenjenem znesku približno 7 milijonov EUR. Strategija predvideva, da bo polovica dobička v letih 2019 in 2020 namenjena povečanju kapitala Investicije Opis in obseg poglavitnih Investicij Izdajatelja v posameznem obdobju Stanje opredmetenih osnovnih sredstev je konec leta 2014 znašalo tisoč EUR, stanje neopredmetnih dolgoročnih sredstev pa 115 tisoč EUR. Stanje osnovnih sredstev se je povečalo za tisoč EUR (38%). Polovica povečanja se je nanašala na naložbe v nove poslovne enote v Slovenj Gradcu in Ravnah na Koroškem, drugi del je predstavljal začetek naložbe v izgradnjo poslovne stavbe na Žanovi ulici v Kranju. V letu 2014 je LON zamenjala del računalniške opreme. Stanje neopredmetenih sredstev se je v primerjavi s koncem leta 2013 povečalo za 15 tisoč EUR (15%), predvsem zaradi nakupa programske opreme za sklepanje kreditov preko bančnih kreditnih posrednikov in programske opreme za zagotavljanje revizijske sledi. LON je v letu 2015 pomembno povečal naložbe v osnovna sredstva, ki se nanašajo na gradnjo poslovne stavbe, iz naslova katere je na dan izkazoval tisoč EUR investicije v teku. Stanje opredmetenih osnovnih sredstev na dan je znašalo tisoč EUR in je bilo v primerjavi s stanjem opredmetenih sredstev na dan (5.651 tisoč EUR) višje za 96%. LON je v letu 2015 kupil poslovne prostore dveh poslovnih enot (v Ljubljani in Rušah) v skupni vrednosti 512 tisoč EUR. Preostanek povečanja naložb v poslovne objekte se je nanašal na obnovo lastniških poslovnih enot. Na strani naložb v neopredmetena sredstva je LON v letu 2015 nadgradila programsko opremo za sklepanje kreditov preko bančnih kreditnih posrednikov ter dokupila programske licence. V letu 2016 je LON zaključil z investicijo v poslovno stavbo, ki jo je začel graditi leta Poslovna stavba je bila aktivirana v decembru Del investicije je namenjen oddajanju v najem, kar je izkazano v postavki naložbene nepremičnine. Skupna vrednost investicije (t.j tisoč EUR) je bila prenesena med gradbene objekte v višini tisoč EUR ter naložbene nepremičnine v višini tisoč EUR. V postavko naložbenih nepremičnin je LON prenesel tudi vrednost zemljišča v višini 333 tisoč EUR, ki je namenjen prodaji oziroma nadaljnji gradnji za trg. Med povečanji opreme in drobnega inventarja so evidentirani nakupi pisarniškega pohištva, opreme informacijske tehnologije in drugega inventarja vezano na investicijo v poslovno stavbo. V prvi polovici leta 2017 LON ni izvajal pomembnih investicijskih vlaganj v osnovna sredstva. Na nepremičninah po stanju na dan Prospekta ni vpisanih hipotek in drugih bremenitev, razen tržno običajnih služnosti glede infrastrukturne ureditve. LON na dan Prospekta nima obveznosti za nakup opredmetenih osnovnih sredstev, prav tako ne obstajajo znaki oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev. Stanje opredmetenih osnovnih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter naložbenih nepremičnin LONa na posamezen presečni datum je povzeto v spodnji tabeli. nerevidirano revidirano V 1000 EUR Postavka/ presečni datum Opredmetena osnovna sredstva Naložene nepremičnine Neopredmetena dolgoročna sredstva SKUPAJ SREDSTVA Tabela 14: Sredstva Izdajatelja 72

74 Opis poglavitnih investicij Izdajatelja, ki še potekajo LON je sprejel trdne zaveze za različne investicije v razvoj programske opreme HIBIS, kjer je v teku uvedba (i) kreditni proces fizične osebe v letu 2017, (ii) kreditni proces pravne osebe plan 2018, (iii) odobravanje kreditov fizičnim osebam preko mobilne banke, (iv) uvedba brezpapirnega poslovanja DOMIS(2018), (v) razvoj produktov ACTIVA (obročna odplačila), (vi) mobilna avtentikacija, (vii) razvoj programske opreme za spremljanje izgub iz zavarovanj, (viii) mobilna in elektronska banka v angleškem jeziku (ix)) v teku razvoj programske opreme podpora MSRP9. 73

75 14 PREGLED POSLOVANJA 14.1 Osnovne dejavnosti Izdajatelja Na podlagi 4. člena Statuta je dejavnost opravljanje depozitnih, kreditnih, bančnih in drugih finančnih storitev po načelih varnosti, likvidnosti in rentabilnosti z namenom ustvarjanje dobička. Dejavnosti, ki jih LON opravlja na podlagi veljavnih dovoljenj, so podrobneje opisane v točki 13.3 (Dejavnosti Izdajatelja). LON po standardni kvalifikaciji in v skladu s 6. členom Statuta opravlja naslednje dejavnosti: Drugo denarno posredništvo; Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; Drugo kreditiranje; Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov; Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom; Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov; Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi; Dejavnost finančnega zakupa; Dejavnosti zavarovalniških agentov; Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin; in Trgovina z lastnimi nepremičninami. LON lahko za opravljanje pomožnih bančnih storitev iz 6. člena ZBan-2 na podlagi sklepa Uprave ustanovi posebno družbo za opravljanje teh storitev. Za sprejem odločitve o ustanovitvi drugih lastnih ali mešanih podjetij ter o deležih kapitala v takšnih podjetjih je pristojna Skupščina Hranilnice. Druge lastne ali mešane družbe materialno ne morejo voditi delavci, ki razpolagajo z materialnimi in denarnimi sredstvi Hranilnice Novi proizvodi in storitve Podatki o novih proizvodih in storitvah Hranilnice po posameznem obdobju so povzeti spodaj. Leto 2014 Leto 2015 uvedba novega produkta: kreditiranje etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah. uvedba paketnih računov; uvedba predplačniških kartic MasterCard za fizične osebe; uvedba e-računov; uvedba mobilne banke mlon; nadgradnja elektronske banke; razširitev ponudbe storitev na bankomatih Segmenti poslovanja Izdajatelja LON posluje le na območju Republike Slovenije in sicer v 4 ključnih segmentih poslovanja: poslovanje s fizičnimi osebami (poslovanje s prebivalstvom); poslovanje s pravnimi osebami (poslovanje s podjetji); poslovanje z upravniki rezervnih skladov; in poslovanje na finančnih trgih (poslovanje z vrednostnimi papirji). Hranilnica je svoje poslovanje v prvi polovici leta 2016 prilagodila omejitvam, ki izhajajo iz Odredbe BS, kot posledice kapitalskega primanjkljaja. Z namenom uravnavanja tveganju prilagojene aktivne je Hranilnica kreditiranje omejila na zagotavljanje ravnotežja med novo odobrenimi in odplačanimi posli. Politika kreditiranja je vplivala na dinamiko gibanja 74

76 pasivnih poslov. Na višino in strukturo pasivnih poslov so dodatno vplivale še obrestne mere ter splošno stanje bančnega sektorja, ki se srečuje s presežno likvidnostjo ter negativnimi obrestnimi merami. Poslovanje s prebivalstvom Med pomembnejšimi nalogami na področju poslovanja s prebivalstvom v 2016 sta bila pridobivanje novih komitentov in prilagajanje aktivnosti različnim skupinam prebivalstva ter njihovim individualnim potrebam. LON je v letu 2016 nadaljeval s trženjem paketne ponudbe stanovanjskih kreditov ter zagotavljanja celovite obravnave komitenta z vidika celotne palete ponujenih storitev. V zadnjem trimesečju je začel bolj agresivno in sistematično spodbujati nenamensko potrošniško kreditiranje, s trga stanovanjskih kreditov, kjer je cenovna konkurenca največja, se je LON začela umikati. Z namenom ohranjanja visoke kvalitete portfelja kreditov prebivalstva nadaljuje z vzdrževanjem visokih standardov pri procesu odobravanja kreditov. S hitro in intenzivno vsakodnevno obravnavo dolžnikov je v letu 2016 ohranil obseg zapadlih neplačanih terjatev do prebivalstva na obvladljivi ravni. Na dan je stanje kreditov prebivalstvu znašalo tisoč EUR, kar predstavlja 62% vrednosti naložb v kredite nebančnemu sektorju. LON je na področju zbiranja sredstev gospodinjstev v letu 2016 s politiko obrestnih mer realiziral 4,08% rast ter ohranjal primerno ročnostno strukturo in stabilnost virov in uresničevala svoje osnovno poslanstvo t.j. zbiranje prostih viškov denarnih sredstev prebivalstva. Stanje zbranih prostih sredstev prebivalstva na dan znaša tisoč EUR. LON je v letu 2016 nadaljevala z aktivnim trženjem računov prebivalstvu, kjer je kljub večjemu številu zaprtih računov, število aktivnih računov povečala za 2,31 %. LON je v letu 2016 povečal število uporabnikov elektronske banke za 19,48 % ter nadaljevala z aktivnim trženjem mobilne banke mlon, kjer je v letu 2016 dosegla 68,31 % rast števila uporabnikov. Preko aktivnega trženja storitev v povezavi z vodenjem računov je v letu 2016 povečal število izdanih plačilnih kartic z odloženim plačilom Activa MasterCard, kjer se je število kartic povečalo za 5,77 % in predplačniških kartic Activa MasterCard, kjer je beležil v letu 2016 kar 200,66 % rast števila kartic v enem letu. LON je v prvi polovici leta 2017 beležil 1,43% rast v segmentu kreditiranja prebivalstva. Stanje kreditov prebivalstvu na dan je znašalo tisoč EUR, kar je tisoč EUR več kot konec leta LON je na področju kreditiranja prebivalstva kot ključna produkta opredelil t.i. Lon Kredite ter kreditiranje obnov večstanovanjskih stavb. Produkt Lon Kredit je pomemben kanal kreditiranja, ker omogoča doseganje zadovoljive razlike v ceni. V ta namen so bili spremenjeni pogoji, ki zagotavljajo fleksibilnejšo uporabe produkta na strani posrednika kreditojemalca. Podaljšala se je doba odplačila kredita in povišal najvišji dovoljenih znesek kredita. Na dan je produkt ponujala preko 185 kreditnih posrednikov. V prvi polovici leta je LON skupno odobril za tisoč EUR kreditov (v primerljivem obdobju leta tisoč EUR). Drugo skupino pomembnih naložb v segmentu prebivalstva predstavljajo krediti in odkupi iz naslova obbno večstanovnajskhi stavb. Produkt je zaradi razpršenosti kreditojemalcev netveganj. V prvih šestih mesecih leta 2016 je LON odobril tisoč EUR odkupov terjatev in kreditov iz naslova financiranja obnov večstanovanjskih stavb. Na področju kreditiranja prebivalstva LON ostaja zvesta tradicionalnim oblikam. V prvi polovici leta 2017 je bilo odobreni za tisoč EUR potrošniških kreditov (v primerljivim obdobju leta tisoč EUR) ter za tisoč EUR stanovanjskih kreditov (v primerljivim obdobju leta tisoč EUR). Razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi krediti je konec prvega polletja 2017 ostalo na primerljivi ravni s stanjem na dan V letu 2016 je bilo 30 potrošniških in stanovanjskih kreditov, ki so prekoračili zapadlost v plačilo in je bil v zvezi z njimi dosežen dogovor o spremembi pogojev plačila, stanje teh kreditov ob spremembi pogojev je bilo skupaj 270 tisoč EUR, v letu 2015 je bilo teh kreditov za 696 tisoč EUR, in sicer 52 kreditov. Krediti so pretežno zavarovani pri zavarovalnici, dogovorjen pa je nekaj mesečni moratorij na odplačilo, začasno znižan obrok ali podaljšana doba odplačila. Skupno stanje restrukturiranih terjatev do prebivalstva na dan znaša tisoč EUR, izkazane oslabitve na teh terjatvah znašajo 97 tisoč EUR. LON zagotavlja celovito obravnavo komitenta z vidika celotne palete ponujenih storitev. Stanje zbranih sredstev gospodinjstev je na dan znašalo tisoč EUR (na dan tisoč EUR). Delež vlog prebivalstva je predstavljal 65,58% vseh vlog strank, ki niso banke. Že v letu 2016 je LON zaznal spremembo strukture vlog prebivalstva in sicer se je pričel povečevati delež vpoglednih vlog. Na dan je delež vpoglednih vlog 75

77 prebivalstva predstavljal 36,91 % vseh vlog prebivalstva (delež vpoglednih vlog prebivalstva je na dan znašal 30,30%). Povečevanje deleža vpoglednih sredstev je posledica neatraktivnih obrestnih mer varčevanj in vezanih depozitov, ki izhajajo iz razmer slovenskega in evropskega bančnega sektorja, ki se srečuje s presežno likvidnostjo. LON je v letu 2017 nadaljeval z aktivnim trženjem računov fizičnim osebam. Nadaljevala je s trženjem obstoječih paketnih računov (Zlati in Srebrni paket), hkrati je svojo ponudbo dopolnila s Prijaznim paketom, ki je namenjen predvsem sodobnemu uporabniku, ki preferira uporabo elektronskega bančnega poslovanja. LON je v prvi polovici leta 2017 beležil 7,87% rast pri številu odprtih računov fizičnih, izboljšala pa se je njihova struktura (zapirajo se računi, pri katerih ne zaračunava mesečne opravnine nadomestilo za vodenje računa). Preko aktivnega trženja storitev v povezavi z vodenjem računov je v letu 2017 povečal število izdanih debetnih kartic Activa Maestro, plačilnih kartic z odloženim plačilom Activa MasterCard. Poslovanje s podjetji LON pri kreditiranju podjetij zasleduje konzervativno politiko, v ospredje postavlja bonitetno presojo dolžnika, ki temelji na denarnih tokovih, katere ustvarja dolžnik ter varnosti naložbe in vrsti zavarovanj ob doseganju primerne donosnosti. Hranilnica izvaja politiko razpršene izpostavljenosti do malih in srednje velikih podjetij, posle z velikimi pravnimi osebami izvaja selektivno, premišljeno in sploh zelo poredko. Na dan % portfelja kreditov podjetjem predstavljajo podjetja bonitetne ocene A in B. Kreditojemalci delujejo v predelovalni panogi, trgovski dejavnosti in strokovni, znanstveni in tehnični dejavnosti. Naložbe v kredite bankam, nefinančnim družbam, javnemu sektorju in drugim finančnim družbam so se v primerjavi s koncem leta 2015 povišale za 2,90%. LON na področju upravljanja s problematičnimi naložbami aktivno sodeluje v medbančnih dogovorih pri prestrukturiranju komitentov v skladu s slovenskimi načeli restrukturiranja, ki jih je sprejelo Združenje bank Slovenije. Pri sklepanju dogovorov je LON kot osnovno vodilo upošteval sposobnost preživetja dolžnika glede na poslovni model ter razmere na trgu. Pri dolžnikih, kjer je interna presoja ocenila nizko možnost uspešno zaključenega dogovora o prestrukturiranju, je LON pristopil k intenzivni izterjavi ter unovčitvi zavarovanj. Stanje vlog pravnih oseb, ki vključujejo druge finančne organizacije, nefinančne družbe in javni sektor se je v letu 2016 glede na leto 2015 znižalo za 15,18 %. V segmentu depozitov pravnih oseb 12,45 % delež predstavljajo vloge na vpogled (v letu 2015 je bil delež vlog na vpogled 9,06%). Aktivnosti v zvezi s pridobivanjem depozitov pravnih oseb je LON prilagajal likvidnostnemu položaju, pri čemer je ves čas spremljala razmere na trgu in naložbene možnosti, hkrati pa aktivno delal v smeri zniževanja skupnih stroškov financiranja. V letu 2016 se je stanje aktivnih transakcijskih računov pravnih oseb in samostojnih podjetnikov povečalo za 13,92 %. Med novo odprtimi računi velja omeniti Podjetniški paket, ki je namenjen podjetnikom na začetku poslovne poti in kateri predstavlja največkrat uporabljeno opcijo novega računa samostojnih podjetnikov. V letu 2016 je LON povečal obseg dela s fiduciarnimi računi, pri katerih prednjačijo stečajni upravitelji in rezervni skladi etažnih lastnikov. Število aktivnih transakcijskih računov je pozitivno vplivalo na število uporabnikov elektronske banke poslovni elon. Število uporabnikov slednje se je povečalo za 11,91 % glede na preteklo leto. Konec prvega polletja 2017 so naložbe v kredite nefinančnim družbam, javnemu sektorju, drugim finančnim družbam in samostojnim podjetnikom znašale tisoč EUR (na dan pa tisoč EUR). Razmerje med kratkoročnimi in dolgoročnimi krediti je ostalo na primerljivo s stanjem na dan V letu 2017 je pomembno izboljšala strukturo terjatev v neplačilu (terjatve, ki zamujajo 90 dni ali več). Na dan je izkazovala za 439 tisoč EUR terjatev v neplačilu (na dan tisoč EUR), ter tisoč EUR terjatev v zamudi. Stanje depozitov pravnih oseb, ki vključujejo druge finančne organizacije, nefinančne družbe in javni sektor in samostojne podjetniki, je na dan znašalo tisoč EUR (na dan tisoč EUR). Stanje je primerljivo s stanjem na dan V segmentu depozitov pravnih oseb tisoč EUR oziroma 58,67% (na dan tisoč EUR oziroma 53,91%) predstavljajo vloge na vpogled (pozitivno stanje na transakcijskem računu). Aktivnosti v zvezi s pridobivanjem depozitov pravnih oseb LON prilagaja likvidnostni situaciji, pri čemer ves čas spremlja razmere na trgu in 76

78 naložbene možnosti. LON je v letu 2017 zaradi presežne likvidnosti selektivno sklepal posle s pravnimi osebami, pri čemer je bila dana prednost strankam, s katerim ima razvit poslovni odnos. LON komitentom poleg posameznih kreditnih plačil zagotavlja še množična plačila SEPA, direktne obremenitve SEPA, kartično poslovanje in izdajanje ter plačevanje e-računov. Vključevanje v sodobne plačilne sisteme izvaja na podlagi vzdrževanja in dograjevanja zahtevne informacijske podpore in svojim komitentom zagotavlja visokokvalitetne storitve. Največ plačilnega prometa za pravne osebe opravlja v internem in domačem plačilnem prometu preko plačilnega sistema SEPA IKP, TARGET2 ter in čezmejnem plačilnem prometu preko sistema SEPA EKP. V letu 2016 ter v prvi polovici leta 2017 je LON največ plačilnega prometa za pravne osebe opravil v internem in domačem plačilnem prometu preko plačilnega sistema SEPA IKP, TARGET2 ter čezmejnem plačilnem prometu preko sistema SEPA EKP. LON na področju upravljanja s problematičnimi naložbami pravnim osebam aktivno sodeluje v medbančnih dogovorih pri restrukturiranju komitentov v skladu s slovenskimi načeli restrukturiranja, ki jih je sprejelo Združenje bank Slovenije. Konec leta 2016 je sodelovala pri dveh takih dogovorih. Za odplačilo negativnega stanja na transakcijskem računu po zapadlosti limita je LON v letu 2016 sklenil dogovor o obročnem odplačevanju z enim dolžnikom v skupnem znesku 7 tisoč EUR. Pri poslovanju s pravnimi osebami in samostojnimi podjetniki obstaja 13 partij (7 dolžnikov), pri katerih je bil v letu 2016 sklenjen dogovor o reprogramiranju terjatev v skupnem znesku 970 tisoč EUR, v letu 2015 za tisoč EUR. Skupno stanje restrukturiranih terjatev do pravnih oseba na dan znaša tisoč EUR, izkazane oslabitve na teh terjatvah znašajo 406 tisoč EUR. Poslovanje z upravniki rezervnih skladov LON je v letu 2016 nadaljevala s financiranjem etažnih lastnikov pri sanacijah v večstanovanjskih stavbah, in sicer v obliki krediti v breme rezervnega sklada oziroma odkupa terjatev. Za realizacijo poslov tesno sodeluje z upravniki večstanovanjskih stavb, ki zastopajo etažne lastnike. Poslovanje na finančnih trgih LON je v letu 2015 vzdrževal stanje portfelja dolžniških vrednostih papirjev. Na dan je izkazovala za tisoč EUR naložb v vrednostne papirje, kar predstavlja za tisoč EUR povečanja glede na dan , na dan pa tisoč EUR, kar je v primerjavi s stanjem na dan nižje za tisoč EUR. LON je v letu 2016 zapadle dolžniške vrednostne papirje nadomeščal z dolžniškimi vrednostnimi papirji, ki izpolnjujejo kriterije primernosti finančnega premoženja za zavarovanje terjatev Evrosistema. Na znižanje stanja portfelja so vplivale dospelost naložb v obveznice drugih izdajateljev, ki je zapadla v plačilo (vrednost naložbe ob zapadlosti je bila tisoč EUR), dospelost naložbe v obveznice države (vrednost naložbe ob zapadlosti je bila tisoč EUR), dospelost naložb v vrednostne papirje drugih bank in hranilnic (vrednost naložbe ob zapadlosti je bila tisoč EUR).V letu 2016 je LON kupil za tisoč EUR obveznic, katerih Izdajatelj je država, za 991 tisoč EUR obveznic drugih Izdajateljev in za tisoč EUR obveznic, katerih izdajatelj so domače banke in hranilnice. Obrestne mere, ki jih dosega pri nakupih vrednostnih papirjev, se gibljejo med 0,00% in 0,05% za naložbe v obveznice bank in hranilnic, 3,80% za naložbe v obveznice drugih Izdajateljev ter 0,20% in 1,10% za naložbe v obveznice države. V prvi polovici leta 2017 se je stanje finančnih sredstev (, ki vključuje finančna sredstva v posesti do zapadlosti, in finančna sredstva razpoložljiva za prodajo) povečalo za tisoč EUR in sicer iz tisoč EUR (na dan ) na tisoč EUR (na dan ). V prvi polovici leta 2017 se je nekoliko spremenila strukturo naložb v vrednostne papirje, in sicer se je povečal delež naložb v vrednostne papirje v kategoriji finančna sredstva v posesti do zapadlosti, kamor so bili prerazvrščeni vsi nakupi, opravljeni v letu Stanje finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo se je na dan znašalo tisoč EUR in je primerljivo s stanjem na dan ( tisoč EUR) in stanjem na dan ( tisoč EUR). Stanje finančnih sredstev v posesti do zapadlosti je na dan znašalo tisoč EUR (na dan , na dan pa tisoč EUR). LON se je udeleževal dražb zakladnih menic Republike Slovenije. Pri nakupih novih dolžniških vrednostnih papirjev se je odločal na podlagi svojih potreb, ki so bile odvisne od strukture ročnosti njenih virov, izpolnjevanja količnikov likvidnosti, količnika kapitalske ustreznosti ter varnosti in donosnosti naložbe. 77

79 14.4 Osnovni trgi LON deluje na omejenem trgu Republike Slovenije s končnim številom dobrega milijona fizičnih oseb, ki so aktivni uporabniki bančnih storitev in dobrih sto tisoč enot malega podjetništva in obrtništva, ki predstavljajo ključno poslovno usmeritev na področju poslovanja s pravnimi osebami. Koncentracija kreditne izpostavljenosti je prikazana v spodnjih tabelah. a.) Pregled stanja kreditov po sektorjih in statističnih geografskih regijah na dan Nefinančne družbe Javni sektor 78 Banke Druge finan. Organz Gospodinjstva skupaj v 1000 EUR % kreditnega portfelja Osrednja Slovenija ,40 Podravje ,74 Savinjska ,48 Gorenjska ,09 Goriška ,97 Primorska ,45 Dolenjska ,00 Pomurje ,86 Skupaj ,00 Tabela 15: Stanje kreditov sektorjih in statističnih geografskih regijah na dan b.) Pregled stanja kreditov sektorjih in statističnih geografskih regijah na dan Nefinančne družbe Javni sektor Banke Druge finan. Organz Gospodinjstva skupaj v 1000 EUR % kreditnega portfelja Osrednja Slovenija ,54 Podravje ,51 Savinjska ,51 Gorenjska ,78 Goriška ,86 Primorska ,28 Dolenjska ,69 Pomurje ,83 Skupaj ,00 Tabela 16: Stanje kreditov sektorjih in statističnih geografskih regijah na dan c.) Pregled stanja kreditov sektorjih in statističnih geografskih regijah na dan Nefinančne družbe Javni sektor Banke Druge finan. Organz Gospodinjstva skupaj v 1000 EUR % kreditnega portfelja Osrednja Slovenija ,03 Podravje ,52 Savinjska ,13 Gorenjska ,42 Goriška ,73 Primorska ,81 Dolenjska ,44 Pomurje ,91 Skupaj ,00 Tabela 17: Stanje kreditov sektorjih in statističnih geografskih regijah na dan

80 d.) Pregled stanja kreditov sektorjih in statističnih geografskih regijah na dan Nefinančne družbe Javni sektor Banke Druge finan. Organz Gospodinjstva skupaj v 1000 EUR % kreditnega portfelja Osrednja Slovenija ,30 Podravje ,59 Savinjska Gorenjska ,51 Goriška ,84 Primorska ,38 Dolenjska ,14 Pomurje ,29 Skupaj ,00 Tabela 18: Stanje kreditov sektorjih in statističnih geografskih regijah na dan : e.) Pregled stanja kreditov po panogah na dan , , in V 1000 EUR Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo Predelovalne dejavnosti Oskrba z električno energijo, plinom in paro Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja Gradbeništvo Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil Promet in skladiščenje Gostinstvo Informacijske in komunikacijske dejavnosti Finančne in zavarovalniške dejavnosti Poslovanje z nepremičninami Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti Druge raznovrstne poslovne dejavnosti Izobraževanje Zdravstvo in socialno varstvo Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti Druge dejavnosti Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti Gospodinjstva Skupaj Tabela 19: Stanje kreditov po panogah na dan , , in Bančni sektor v Republiki Sloveniji in konkurenčni položaj Izdajatelja Po zadnjih razpoložljivih podatkih (Vir: BS, Mesečno poročilo o poslovanju bank, julij 2017) je bila medletna rast bilančne vsote maja 2017 pozitivna tretji mesec zapored, vendar je povečanje bilančne vsote za 1,5% predvsem posledica povečanja obveznosti do Evrosistema v marcu ter vlog nebančnega sektorja, predvsem vlog gospodinjstev. Na naložbeni strani so se najbolj povečala likvidna sredstva, manj pa posojila nebančnemu sektorju. Rast vlog nebančnega sektorja je maja Postavka Gospodinjstva vključuje izpostavljenost do prebivalstva ter samostojnih podjetnikov 79

81 znašala 5,8% medletno. K temu povečevanju vlog so tri četrtine, prispevale vloge gospodinjstev. Medletna rast teh vlog se je nekoliko znižala in sicer na 5,7%. Povečujejo se predvsem vpogledne vloge, ki v strukturi ročnosti vlog nebančnega sektorja predstavljajo 66%. Rast posojil nebančnemu sektorja se postopoma zvišuje, maja je dosegla 3,7%. Banke še vedno bolj povečujejo kreditno aktivnosti do gospodinjstev. Obseg posojil gospodinjstvom je bil maja medletno višji za 6,9% oz. so se povečala za 586 mio EUR. Rast potrošniških posojil, ki je bila v preteklih letih dolgo časa negativna, se je zvišala na 11,6%, rast stanovanjskih posojil se je ustalila nekoliko nad petimi odstotki. Posojila nefinančnim družbam so se maja sicer malenkost znižala, vendar se je medletna stopnja rasti zvišala na 3,4% zaradi krčenja posojil v prvi polovici leta V enoletnem obdobju je neto prirast posojil nefinančnim družbam dosegel 286 mio EUR. Kakovost kreditnega portfelja merjena kot delež nedonosnih izpostavljenosti (NPE), usklajenih s širšo EBA definicijo, se tudi v letu 2017 izboljšuje. Delež NPE se je v prvih petih mesecih znižal za 0,8 o.t., na 7,7%. Izboljšanje kreditnega portfelja je opaziti tudi pri izpostavljenosti do podjetij. Delež NPE pri podjetjih je za 1,6 o.t. nižji kot decembra 2016 in predstavlja 15,3% izpostavljenosti podjetij. Nadaljuje se zmanjševanje bruto dohodka bank. K temu pripomore zlasti zmanjševanje neto obrestnih prihodkov (-8,4%). Bankam so se letos zmanjšali tudi neobrestni prihodki, medtem ko ostajajo operativni stroški primerljivi z lanskimi v enakem obdobju. V petih mesecih letos so banke sprostile manj oslabitev in rezervacij kot v enakem obdobju lani, kar vpliva na nižji letošnji dobiček pred obdavčitvijo. Banke so do maja ustvarile za 210 mio EUR dobička pred obdavčitvijo, kar je 14% manj kot v enakem obdobju lani. Po podatkih BS julija 2017 v Sloveniji deluje 12 bank in tri hranilnice z dovoljenje BS za opravljanje finančnih storitev ter tri podružnice tujih bank (od katerih je aktivna ena). Konec leta 2016 je celotna bilančna vsota bančnega sektorja v Sloveniji znašala približno 37,050 mrd EUR, medtem ko je LON poslovno leto 2016 zaključil z bilančno vsoto 256,371 mio EUR, kar predstavlja približno 0,7% celotne bilančne vsote slovenskega bančnega sektorja. Na dan je bil LON z manj kot 1% tržnim deležem druga najmanjša bančna institucija v Sloveniji. V Sloveniji delujeta še dve hranilnici, in sicer Delavska hranilnica d.d. Ljubljana ter Primorska Hranilnica Vipava d.d. Trgi, na katerih deluje LON, so zelo konkurenčni. Podatki povezani s tržnimi tveganji, trendi in konkurenčnim položajem Izdajatelja so vključeni tudi v točke (Tveganja, povezana s konkurenco), 17.1 (Dejavniki, ki vplivajo na poslovanje LONa) in 20.1 (Najpomembnejši trendi) tega Prospekta. LON verjame, da so njegove glavne konkurenčne prednosti mlad kolektiv, pripravljen na spremembe in učenje in s prisotno dobro klimo; dobra geografska razpršenost; tanka organizacijska struktura, ki omogoča hitro sprejemanje odločitev; vzpostavljeni ključni bančni produkti in spremljajoče zaledne funkcije; struktura bilance z daleč podpovprečnim deležem slabih naložb Patenti, licence in pomembne pogodbe LON ima za področje Slovenije registrirano blagovno znamko, ki jo predstavlja skeniran znak (logotip)»hranilnica LON«in je v registru vpisana pod registrsko številko Blagovna znamka je veljavna do LON pri poslovanju uporablja različno programsko opremo, programske rešitve in informacijske sisteme, za kar ima sklenjene ustrezne licenčne pogodbe. Pomembnejši informacijski sitem je informacijski sistem HIBIS, ki podpira celotno poslovanje Hranilnice. Trenutno veljavna pogodba za zagotavljanje s tem povezanih storitev, sklenjena z družbo HRC informacijski inženiring d.o.o. in je v veljavi od LON ni odvisen od patentov in drugih pravic intelektualne lastnine, saj pri poslovanju uporablja predvsem lastno znanje. 80

82 15 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 15.1 Podatki o skupini Na dan tega Prospekta LON ni član nobene skupine in ni zavezana k objavljanju konsolidiranih letnih poročil. LON nima odvisnih družb. LON v postavki delnice in deleži vodi naložbo v Sklad za reševanje bank v skladu z ZOSRB, katere vrednost na dan znaša 672 tisoč EUR (na dan tisoč EUR) Organizacijska shema Organizacijska shema LONa je predstavljena v spodnji tabeli. Slika 1: Organizacijska shema Izdajatelja Skladno z veljavno zakonodajo LON zastopa dvočlanska uprava, ki ima organizirane naslednje službe: služba upravljanja s tveganji, služba notranje revizije, služba skladnosti poslovanja, služba razvoja človeških virov in služba prestrukturiranja. Poslovanje nadzira petčlanski nadzorni svet, ki imenuje upravo. Člane nadzornega sveta imenuje skupščina. 81

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152 1000 Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26.

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Celostranski faks izpis

Celostranski faks izpis Organi upravljanja Uprava banke Matjaž Kovačič predsednik Manja Skernišak članica mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke Slavko Jarc Simon Hvalec Ksenija Mrevlje Aleksander Batič Vasilij Koman

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

PROSPEKT DBS POTRJEN

PROSPEKT DBS POTRJEN Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana PROSPEKT ZA PONUDBO DELNIC DEŽELNE BANKE SLOVENIJE d. d. JAVNOSTI Ljubljana, 24. oktober 2014 POMEMBNE INFORMACIJE O TEM PROSPEKTU Ta prospekt se nanaša na ponudbo navadnih

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE Vsebina I POSLOVNO POROČILO... 5 1 POMEMBNEJŠI PODATKI IZ POSLOVANJA... 7 2 PREDSTAVITEV... 8 3 KLJUČNI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013...

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki NLB Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -28,5% 4,4% -30,2% -25,0%* 2,0% * -38,4% * Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -2,4% 0,4% -2,7% -1,7%* 0,1% * -2,8%

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Predloga za MF

Predloga za MF Agencija za zavarovalni nadzor Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Banke so zavezane k razkrivanju določenih informacij, kar naj bi omogočilo zadostno informiranje potencialnih

Prikaži več

OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica

OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica Poslovanje v letu 2017 Hranilnica je v prvih štirih mesecih 2017 povečala bilančno vsoto za 59,3 mio EUR, na 1.058,5 mio EUR oziroma za 5,9 %. Stanje

Prikaži več

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, proizvodnja, d.o.o. Izdajatelj: PRVA BONITETNA AGENCIJA

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Celostranska fotografija

Celostranska fotografija Organi upravljanja na dan Uprava obvladujoče banke Robert Senica predsednik mag. Sabina Župec Kranjc članica Izvršilni direktorji obvladujoče banke Aleksander Batič Jernej Močnik dr. Primož Britovšek Darja

Prikaži več