Koroška cesta Maribor, Slovenija

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Koroška cesta Maribor, Slovenija"

Transkripcija

1 Koroška cesta Maribor, Slovenija UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO Koroška cesta 160, 2000 Maribor E-pošta: dekanat.fnm@um.si Spletna stran: Telefon: , telefaks: ŠTUDIJSKI PROGRAMI DRUGE STOPNJE: Na FNM UM razpisujemo tri enopredmetne študijske programe, dva enopredmetna pedagoška študijska programa in šest dvopredmetnih pedagoških študijskih programov 2. stopnje: a) Študijski programi 2. stopnje: 1. BIOLOGIJA IN EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM 2. FIZIKA 3. MATEMATIKA b) Enopredmetna pedagoška študijska programa 2. stopnje: 4. IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA 5. IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA c) Dvopredmetni pedagoški študijski programi 2. stopnje: 6. IZOBRAŽEVALNA BIOLOGIJA 7. IZOBRAŽEVALNA FIZIKA 8. IZOBRAŽEVALNA KEMIJA 9. IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA 10. IZOBRAŽEVALNO RAČUNALNIŠTVO 11. IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA Kraj izvajanja študija: Maribor Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS Študijske povezave dvopredmetnih programov: Dvopredmetne študijske programe 2. stopnje je mogoče poljubno vezati v okviru dvopredmetnih študijskih programov 2. stopnje Fakultete za naravoslovje in matematiko. To pomeni, da kandidat izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Kandidati, ki se prijavijo za dvopredmetni študijski program 2. stopnje, morajo v prijavi navesti oba izbrana študijska programa. V študijskem letu 2019/2020 Fakulteta za naravoslovje in matematiko zadnjič razpisuje 1. letnike dvopredmetnih študijskih programov 2. stopnje. Študijske povezave dvopredmetnih programov z drugimi fakultetami: Dvopredmetne študijske programe 2. stopnje Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je mogoče vezati z izbranimi pedagoškimi in nepedagoškimi dvopredmetnimi študijskimi programi 2. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Kandidati, ki se vpisujejo v dvopredmetne študijske programe 2. stopnje, ki jih razpisuje Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM v vezavi s Filozofsko fakulteto UM, morajo na obeh izbranih dvopredmetnih študijskih programih 2. stopnje izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za vpis v prvi letnik. Vezave so možne z dvopredmetnimi pedagoškimi študijskimi programi 2. stopnje: Madžarski jezik s književnostjo, Nemščina kot tuj jezik, Slovenski jezik in književnost, Poučevanje angleščine, Geografija, Filozofija, Sociologija in Zgodovina, ki jih razpisuje Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (glej razpis FF UM). Vezave so možne z dvopredmetnimi nepedagoškimi študijskimi programi 2. stopnje: Filozofija, Geografija, Slovenski jezik in književnost, Umetnostna zgodovina, Anglistika in Zgodovina, ki jih razpisuje Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (glej razpis FF UM).

2 Matična fakulteta kandidatov, ki se bodo prijavili na vezavo dvopredmetnih študijskih programov Fakultete za naravoslovje in matematiko UM in Filozofske fakultete UM, bo Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM. V primeru, da kandidat želi kot matično fakulteto Filozofsko fakulteto UM, lahko to spremeni ob vpisu. Pogoji za vpis: Dodatni pogoji za vpis na pedagoške programe: Znanje stopnje B2 pred vpisom v drugi letnik: Vsi kandidati, ki se vpisujejo na pedagoške študijske programe druge stopnje, bodo morali izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred vpisom v drugi letnik. Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega pogoja so: a) potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, b) opravljene obveznosti iz predmetov Lektorat slovenščine za tujce 1 in Lektorat slovenščine za tujce 2 na FF UM, c) spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom, d) maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik, e) spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom, f) diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. Kandidatom, ki so diplomirali na študijskih programih prve stopnje Fakultete za naravoslovje in matematiko UM, dokazil o znanju slovenskega jezika ne bo potrebno priložiti. 1. BIOLOGIJA IN EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM V študijski program 2. stopnje BIOLOGIJA IN EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM se lahko vpiše, kdor je zaključil: Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: biologija (0511), okoljske znanosti (0521), naravno okolje in divje živali (0522), biokemija (0512). Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: biologija (0511, samo izobraževalna biologija), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo biologija), interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (0888), poljedelstvo in reja živali (0811), gozdarstvo in lov (0821), biokemija (0512), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 20 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Botanika (5 ECTS), Zoologija (5 ECTS), Ekologija (5 ECTS) ter Biokemija z osnovami mikrobiologije in genetike (5 ECTS). Univerzitetni študijski program, sprejet pred , z ustreznih strokovnih področij: biologija (0511), okoljske znanosti (0521). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. Univerzitetni študijski program, sprejet pred , z drugih strokovnih področij: okoljske znanosti (0521), interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (0888), poljedelstvo in reja živali (0811), gozdarstvo in lov (0821), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo biologija). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna od 10 do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje: Povprečna ocena: 100 %. Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom omogočen prehod kandidatom vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: biologija, ekologija, naravovarstvo, varstvena biologija, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc. Po kriterijih za priznavanje pa se kandidatom prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

3 programu. 2. FIZIKA V študijski program 2. stopnje FIZIKA se lahko vpiše, kdor je zaključil: Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: fizika (0533), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo fizika) in geoznanosti (0532, samo meteorologija). Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: tehnika (071), kemija (0531), geoznanosti (0532, razen meteorologija), gradbeništvo (0732), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Moderna fizika (8 ECTS), Modeliranje sistemske dinamike (7 ECTS). Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: biologija (0511), biokemija (0512), okoljske znanosti (0521), matematika in statistika (054), informacijsko in komunikacijske tehnologije (061), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 41 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Mehanika (7 ECTS), Termodinamika (5 ECTS), Elektromagnetizem (7 ECTS), Nihanje in valovanje (7 ECTS), Moderna fizika (8 ECTS), Modeliranje sistemske dinamike (7 ECTS). Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , z ustreznih strokovnih področij: fizika (0533) in geoznanosti (0532, samo meteorologija). Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , z drugih strokovnih področij: tehnika (071), kemija (0531), geoznanosti (0532, razen meteorologija), gradbeništvo (0732), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Moderna fizika (8 ECTS), Modeliranje sistemske dinamike (7 ECTS). Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , z drugih strokovnih področij: biologija (0511), biokemija (0512), okoljske znanosti (0521), matematika in statistika (054), informacijsko in komunikacijske tehnologije (061), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 41 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Mehanika (7 ECTS), Termodinamika (5 ECTS), Elektromagnetizem (7 ECTS), Nihanje in valovanje (7 ECTS), Moderna fizika (8 ECTS), Modeliranje sistemske dinamike (7 ECTS). Univerzitetni študijski program, sprejet pred , z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo fizika), fizika (0533) in geoznanosti (0532, samo meteorologija). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma do 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred , z ustreznih strokovnih področij: fizika (0533) in geoznanosti (0532, samo meteorologija). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma do 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Fizika se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje: Povprečna ocena 100 %. Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Fizika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: fizika, izobraževalna oz. pedagoška fizika, fizika in astronomija, meteorologija, biofizika, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

4 programu. 3. MATEMATIKA V študijski program 2. stopnje MATEMATIKA se lahko vpiše, kdor je zaključil: Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: matematika (0541, samo matematika). Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (0541, samo izobraževalna matematika, finančna matematika, matematika v ekonomiji in financah), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo matematika), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 23 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Algebra I (8 ECTS), Diskretna matematika I (7 ECTS), Numerične metode in simbolno računanje (8 ECTS). Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (0541, samo praktična matematika), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 24 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Algebra I (8 ECTS), Ravninska in prostorska geometrija (7 ECTS), Analiza III (9 ECTS). Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: biologija (0511), okoljske znanosti (0521), kemija (0531), fizika (0533), načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612), razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613), Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (0619), interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (0688), tehnika (071), interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788), ekonomija (0311), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 55 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Analiza II (8 ECTS), Algebra I (8 ECTS), Diskretna matematika I (7 ECTS), Analiza III (9 ECTS), Analiza IV (8 ECTS), Algoritmi (7 ECTS), Verjetnost (8 ECTS). Univerzitetni študijski program, sprejet pred , z ustreznih strokovnih področij: matematika (0541). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. Univerzitetni študijski program, sprejet pred , z drugih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo matematika, računalništvo z matematiko). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna med 10 do 60 ECTS. Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Matematika se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje: Povprečna ocena: 100 %. Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Matematika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: matematika, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. programu. 4. IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA V enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA se lahko vpiše, kdor je zaključil:

5 Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: matematika (0541, samo matematika). Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (0541, samo finančna matematika) če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 15 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Algebra I (8 ECTS), Ravninska in prostorska geometrija (7 ECTS). Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (0541, samo izobraževalna matematika), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo matematika), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 23 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Algebra I (8 ECTS), Diskretna matematika I (7 ECTS), Numerične metode in simbolno računanje (8 ECTS). Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (0541, samo praktična matematika, matematika v ekonomiji in financah), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 24 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Algebra I (8 ECTS), Ravninska in prostorska geometrija (7 ECTS), Analiza III (9 ECTS). Univerzitetni študijski program, sprejet pred , z ustreznih strokovnih področij: matematika (0541). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. Univerzitetni študijski program, sprejet pred , z drugih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo matematika, računalništvo z matematiko). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna med 30 do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. Pri izbiri kandidatov za vpis v enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna matematika se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje: Povprečna ocena 100 %. Po merilih za prehode je na enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna matematika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: matematika poljubne smeri, ki zadoščajo pogojem za običajni vpis v ta študijski program in ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. najmanj 60 ECTS. 5. IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA V enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA se lahko vpiše, kdor je zaključil: Študijski program prve stopnje z ustreznih področij: tehnika (071), interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788). Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114), izobraževalne znanosti (0111, samo razredni pouk), informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (061), lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722, samo lesarstvo), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 24 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Gradiva in tehnologije, Tehniško risanje, Strojni elementi, Elektrotehnika. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , z ustreznih strokovnih področij: elektrotehnika in energetika (0713), metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715, samo strojništvo), lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722, samo lesarstvo), gradbeništvo (0732).

6 Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , z drugih strokovnih področij: informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (0610, samo računalništvo in informatika), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 24 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Gradiva in tehnologije, Tehniško risanje, Strojni elementi, Elektrotehnika. Univerzitetni študijski program, sprejet pred , z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo proizvodno-tehnična vzgoja). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. Univerzitetni študijski program, sprejet pred , z drugih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo biologija, fizika, kemija, matematika, računalništvo, računalništvo z matematiko). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. Univerzitetni študijski program, sprejet pred , z drugih strokovnih področij: elektrotehnika in energetika (0713), metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715, samo strojništvo), informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (061), gradbeništvo (0732), arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731), lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722, samo lesarstvo), izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije (0113, samo razredni pouk), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 10 ECTS. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred , z drugih strokovnih področij: tehnika (071). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10 ECTS. Pri izbiri kandidatov za vpis v enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna tehnika se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje: Povprečna ocena 100 %. Po merilih za prehode je na enopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna tehnika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: naravoslovne, tehnične in sorodne vede, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. najmanj 60 ECTS. Način študija: izredni Minimalno število vpisanih študentov, da se bo študijski program izvajal, je pet (5). 6. IZOBRAŽEVALNA BIOLOGIJA V dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA BIOLOGIJA se lahko vpiše, kdor je zaključil: Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: biologija (0511, samo izobraževalna biologija), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo biologija). Univerzitetni študijski program, sprejet pred , z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo biologija). Takemu kandidatu se znotraj tega študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna biologija se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje: Povprečna ocena: 100 %.

7 Po merilih za prehode je na dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna biologija omogočen prehod kandidatom, vpisanim na dvopredmetne študijske programe biologije s poljubnim drugim predmetom, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. najmanj 60 ECTS na obeh študijskih programih. 7. IZOBRAŽEVALNA FIZIKA V dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA FIZIKA se lahko vpiše, kdor je zaključil: Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: fizika (0533, samo izobraževalna fizika), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo fizika). Univerzitetni študijski program, sprejet pred , z ustreznih strokovnih področij:.izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo fizika). Takemu kandidatu se znotraj tega študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna fizika se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje: Povprečna ocena 100 %. Po merilih za prehode je na pedagoški dvopredmetni študijski program 2. stopnje Izobraževalna fizika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: fizika, fizika in astronomija, meteorologija, biofizika, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. najmanj 60 ECTS na obeh študijskih programih. 8. IZOBRAŽEVALNA KEMIJA V dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA KEMIJA se lahko vpiše, kdor je zaključil: Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: kemija (0531, samo izobraževalna kemija), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo kemija). Univerzitetni študijski program, sprejet pred , z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo kemija). Takemu kandidatu se znotraj tega študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna kemija se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje: Povprečna ocena: 100 %.

8 Po merilih za prehode je na dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna kemija omogočen prehod kandidatom, vpisanim na dvopredmetne študijske programe kemije s poljubnim drugim predmetom, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. najmanj 60 ECTS na obeh študijskih programih. 9. IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA V dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA se lahko vpiše, kdor je zaključil: Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: matematika (0541, samo izobraževalna matematika), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo matematika). Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (0541, samo matematika, finančna matematika, matematika v ekonomiji in financah), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 14 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Psihologija razvoja in učenja (6 ECTS), Pedagogika (4 ECTS) in Didaktika (4 ECTS). Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: informacijske in komunikacijske tehnologije (061, samo računalništvo in informacijske tehnologije, računalniške vede), interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika (0588, samo računalništvo in matematika), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 42 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Algebraične strukture (6 ECTS), Ravninska in prostorska geometrija (6 ECTS), Kombinatorika in verjetnost (4 ECTS), Teorija števil (6 ECTS), Izbrana poglavja iz analize (6 ECTS), Psihologija razvoja in učenja (6 ECTS), Pedagogika (4 ECTS) in Didaktika (4 ECTS). Univerzitetni študijski program, sprejet pred , z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo matematika, računalništvo z matematiko). Takemu kandidatu se znotraj tega študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , z drugih strokovnih področij: matematika (0541), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 26 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Ravninska in prostorska geometrija (6 ECTS), Teorija števil (6 ECTS), Psihologija razvoja in učenja (6 ECTS), Pedagogika (4 ECTS) in Didaktika (4 ECTS). Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna matematika se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje: Povprečna ocena: 100 %. Po merilih za prehode je na dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna matematika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: matematika poljubne smeri, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

9 najmanj 60 ECTS na obeh študijskih programih. 10. IZOBRAŽEVALNO RAČUNALNIŠTVO V dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNO RAČUNALNIŠTVO se lahko vpiše, kdor je zaključil: Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (0688, samo izobraževalno računalništvo ), izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo računalništvo). Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: informacijske in komunikacijske tehnologije - IKT (061, samo računalništvo in informacijske tehnologije), interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika (0588, samo računalništvo in matematika), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 14 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Psihologija razvoja in učenja (6 ECTS), Pedagogika (4 ECTS) in Didaktika (4 ECTS). Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: matematika (0541, samo matematika), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove računalništva in informatike (7 ECTS), Programiranje II (6 ECTS), Algoritmi in podatkovne strukture (6 ECTS), Osnove podatkovnih baz (4 ECTS), Psihologija razvoja in učenja (6 ECTS), Pedagogika (4 ECTS) in Didaktika (4 ECTS). Visokošolski strokovni študijski, sprejet pred , z drugih strokovnih področij: informacijske in komunikacijske tehnologije - IKT (061), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 14 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Psihologija razvoja in učenja (6 ECTS), Pedagogika (4 ECTS) in Didaktika (4 ECTS). Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred , z drugih strokovnih področij: matematika (0541), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove računalništva in informatike (7 ECTS), Programiranje II (6 ECTS), Algoritmi in podatkovne strukture (6 ECTS), Osnove podatkovnih baz (4 ECTS), Psihologija razvoja in učenja (6 ECTS), Pedagogika (4 ECTS) in Didaktika (4 ECTS). Univerzitetni študijski program, sprejet pred , z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo (0114, samo računalništvo, računalništvo z matematiko). Takemu kandidatu se znotraj tega študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. Univerzitetni študijski program, sprejet pred , z drugih strokovnih področij: informacijske in komunikacijske tehnologije (061), računalniške vede (061), interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno naravoslovje, matematika in statistika (0588, samo računalništvo in matematika). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna najmanj 10 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalno računalništvo se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje: Povprečna ocena: 100 %. Po merilih za prehode je na dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalno računalništvo omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: računalniške, tehniške in matematične vede, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za

10 priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. najmanj 60 ECTS na obeh študijskih programih. 11. IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA V dvopredmetni študijski program 2. stopnje IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA se lahko vpiše, kdor je zaključil: - Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: tehnika (0788, samo izobraževalna tehnika), izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (0114, tehnika), računalniške vede (0688, samo izobraževalno računalništvo) in hkrati angleški jezik (0231, samo angleški jezik in književnost). - Univerzitetni študijski program, sprejet pred , z ustreznih strokovnih področij: izobraževanje učiteljev posameznih predmetov (0114, samo proizvodno-tehnična vzgoja, tehnika). Takemu kandidatu se znotraj tega študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugem dvopredmetnem študijskem programu, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. Pri izbiri kandidatov za vpis v dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna tehnika se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje: Povprečna ocena: 100 %. Po merilih za prehode je na dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Izobraževalna tehnika omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: naravoslovne, tehnične in sorodne vede, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. najmanj 60 ECTS na obeh študijskih programih.

11 ŠTUDIJSKI PROGRAMI TRETJE STOPNJE Na FNM UM razpisujemo štiri študijske programe 3. stopnje, in sicer: 1. EKOLOŠKE ZNANOSTI 2. FIZIKA 3. MATEMATIKA 4. TEHNIKA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA Kraj izvajanja študija: Maribor Trajanje študija: 4 leta, 240 ECTS Pogoji za vpis: 1. EKOLOŠKE ZNANOSTI V študijski program tretje stopnje EKOLOŠKE ZNANOSTI se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: študijski program druge stopnje, študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred , študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred , in študijski program za pridobitev specializacije, pri čemer se kandidatom pred vpisom v študijskem programu določijo dodatne študijske obveznosti v višini 60 ECTS s področij biologije, ekologije in/oz. ostalih naravoslovnih ter splošnih predmetov programa, študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami. Fakulteta zaradi uspešnosti pri nadaljnjem študiju priporoča univerzitetno predizobrazbo s področij: ekologija, biologija oziroma naravovarstvo, izobraževalna biologija, veterina, kmetijstvo, gozdarstvo, mikrobiologija, biotehnologija, biokemija ali medicina. V primeru omejitve vpisa bo Fakulteta skladno z 41. členom ZVIS objavila kriterije ocenjevanja kandidatov, ki bodo upoštevani pri izboru kandidatov. Ob omejitvi vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v doktorski študijski program Ekološke znanosti upošteva uspeh pri študiju druge stopnje (povprečna ocena 20 %, ocena magistrskega dela 40 %) ter uspeh pri izbirnem izpitu (40 %), določenem s študijskim programom študenta. Izbirni predmet se določi iz bazičnih bioloških in ekoloških vsebin, katerih poznavanje je nujno potrebno za uspešen doktorski študij, glede na predznanje kandidata. Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Ekološke znanosti vpišejo študenti študijskih programov 3. stopnje, s področja biologije, izobraževalne biologije, ekologije, naravovarstva, geografije, biotehniških ved (veterina, kmetijstvo, gozdarstvo), bioznanosti, biomedicine ali medicine, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske študijske programe: študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred , in se mu ob vpisu prizna glede na stopnjo skladnosti zaključenega programa s študijskim programom 3. stopnje»ekološke znanosti«najmanj 60 ECTS točk, univerzitetni študijski program, sprejet pred , in študijski program za pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna najmanj 60 ECTS točk. Način izvajanja študija: izredni Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu: doc. dr. Tina Klenovšek (koordinatorica doktorskega študija)

12 Telefon: Elektronski naslov: 2. FIZIKA V študijski program tretje stopnje FIZIKA se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: študijski program 2. stopnje, študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred , študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred , in študijski program za pridobitev specializacije. Kandidati morajo pred vpisom opraviti naslednje študijske obveznosti v skupnem obsegu 35 ECTS točk: Statistična termodinamika (8 ECTS), Modelska fizika (10 ECTS), Fizika kompleksnih sistemov (7 ECTS) in Uvod v znanstveno raziskovalno delo (10 ECTS), študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami. Fakulteta zaradi uspešnosti pri raziskovalnem delu posebej priporoča univerzitetno predizobrazbo s področja fizike, ali pa vsaj znanja na nivoju te univerzitetne izobrazbe. V primeru omejitve vpisa bo Fakulteta skladno z 41. členom ZVIS objavila kriterije ocenjevanja kandidatov, ki bodo upoštevani pri izboru kandidatov. Ob omejitvi vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v doktorski študijski program Fizika upošteva povprečna ocena pri predhodnem študiju (delež 1/4), ocena magistrskega dela (delež 1/4) ter uspeh pri izbirnem izpitu Pregled klasične in moderne fizike (delež 1/2). Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Fizika vpišejo študenti študijskih programov 3. stopnje s področja fizikalnih, naravoslovno-matematičnih in tehniških ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske študijske programe: študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred , in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS, univerzitetni študijski program, sprejet pred , in študijski program za pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk. Način izvajanja študija: izredni Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu: doc. dr. Aleš Fajmut (koordinator doktorskega študija) Telefon: Elektronski naslov: ales.fajmut@um.si 3. MATEMATIKA V študijski program tretje stopnje MATEMATIKA se lahko vpišejo kandidati, ki imajo zaključen študij po enem od naslednjih študijskih programov: študijski program druge stopnje; študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred ; študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred , in študijski program za pridobitev specializacije, pri čemer se kandidatom pred vpisom v dani študijski program na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo individualno določijo dodatne študijske obveznosti v višini 45 ECTS; to so izpiti iz ožjih področij matematične analize, algebre, diskretne matematike, geometrije, topologije, verjetnosti in statistike; študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.

13 Za uspešnejši študij po pričujočem programu se priporoča univerzitetno predizobrazbo s področja matematike ali naravoslovja. V primeru omejitve vpisa bo Fakulteta skladno z 41. členom ZVIS objavila kriterije ocenjevanja kandidatov, ki bodo upoštevani pri izboru kandidatov. Ob omejitvi vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v doktorski študijski program Matematika upošteva uspeh pri drugostopenjskem študiju: povprečna ocena 20 %, ocena magistrskega dela 40 % ter uspeh na izbirnem izpitu, določenem na podlagi študijskega programa študenta, 40 %. Gradivo za izbirni izpit temelji na osnovnih matematičnih vsebinah, katerih poznavanje je nujno potrebno za uspešen doktorski študij po danem študijskem programu. Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Matematika vpišejo študenti študijskih programov 3. stopnje s področja matematike, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske študijske programe: je zaključil študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred , in se mu ob vpisu prizna glede na stopnjo skladnosti zaključenega programa s študijskim programom 3. stopnje Matematika najmanj 60 ECTS točk, ali pa je zaključil univerzitetni študijski program, sprejet pred , in študijski program za pridobitev specializacije ter se mu ob vpisu prizna vsaj 60 ECTS točk. Način izvajanja študija: izredni Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu: izr. prof. dr. Dominik Benkovič (koordinator doktorskega študija) Telefon: Elektronski naslov: dominik.benkovic@um.si 4. TEHNIKA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA V študijski program tretje stopnje TEHNIKA - PODROČJE IZOBRAŽEVANJA se lahko vpišejo kandidati, ki so končali: študijski program druge stopnje; študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred ; študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred , in študijski program za pridobitev specializacije, pri čemer se kandidatom pred vpisom v študijski program določijo dodatne študijske obveznosti v višini 60 ECTS; dodatne študijske obveznosti določi Oddelek za tehniko glede na smer zaključenega študijskega programa za pridobitev visoke strokovne izobrazbe oziroma glede na smer specializacije; študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami. V primeru omejitve vpisa bo Fakulteta skladno z 41. členom ZVIS objavila kriterije ocenjevanja kandidatov, ki bodo upoštevani pri izboru kandidatov. Ob omejitvi vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis v doktorski študijski program Tehnika - področje izobraževanja upošteva uspeh pri študiju druge stopnje (povprečna ocena 30 %, ocena magistrskega dela 30 %) ter uspeh pri izbirnem izpitu (40 %), določenem s študijskim programom študenta. Izbirni predmet se določi iz bazičnih tehničnih in pedagoških vsebin, katerih poznavanje je nujno potrebno za uspešen doktorski študij. Po Merilih za prehode se lahko v študijski program 3. stopnje Tehnika - področje izobraževanja vpišejo študenti študijskih programov 3. stopnje, s področja naravoslovnih, tehniških, ekonomskih, okoljskih, družboslovnih in

14 humanističnih ved, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. V skladu s 5. členom Meril za prehode so možni tudi prehodi iz nebolonjskih študijskih programov v bolonjske študijske programe: študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred , in se mu ob vpisu prizna glede na stopnjo skladnosti zaključenega programa s študijskim programom 3. stopnje Tehnika - področje izobraževanja najmanj 60 ECTS točk; univerzitetni študijski program, sprejet pred , in študijski program za pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna najmanj 60 ECTS točk. Način izvajanja študija: izredni Podrobnejše informacije o podiplomskem študiju dobijo kandidati na naslovu: doc. dr. Kosta Dolenc (koordinator doktorskega študija) Telefon: Elektronski naslov: kosta.dolenc@um.si Vpisna mesta: število vpisnih mest je opredeljeno v skupni razpredelnici, ki je sestavni del razpisnega besedila.

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike [ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike Doktorski študij matematike in fizike Raziskave O fakulteti Študenti fizike Študenti matematike Sodelavci Domov >

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920

Microsoft Word - RazpisZaVpisDR1920 Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov (https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/),

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

ZAPISNIK 48. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, , ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni čla

ZAPISNIK 48. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, , ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni čla ZAPISNIK 48. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, 6. 11. 2018, ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni člani Senata FNM: red. prof. ddr. Boris Aberšek, red.

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan RFT ALUO BF v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Glasbena umetnost Ljubljana 50 20 5 2 Insturmentalna in pevska pedagogika Ljubljana 50 20 5 2 Glasbeno-teoretska pedagogika

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi

Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpi Opravljeni izpiti SZŠ Program izob. : * Letnik : 4 Datum : 25.2.2016 Oddelek : II - ZN-B Središče izob. : * Redni / izredni : * Skupina : * Vrsta izpita: * Šol. leto vpisa : * 3351 Slovenščina 1 2012/13

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

PRILOGA 2

PRILOGA 2 PREDSTAVITVENI ZBORNIK PODIPLOMSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. stopnje INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IZREDNI ŠTUDIJ Novo mesto KAZALO VSEBINE 1 ZAKAJ NA FINI?... 3 2 UVOD... 4 3 PREDSTAVITEV

Prikaži več

3.indd

3.indd mf študijski program 43 FINANČNA MATEMATIKA 44 Andreja Kmet, diplomantka uporabne matematike, zaposlena v Banki Slovenije. Lahko rečem, da je študij matematike zahteven in da moraš vložiti veliko dela,

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K

PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja K PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa Upravljanje javnega sektorja Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV univerzitetni prva stopnja Visokošolsko

Prikaži več

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx

Microsoft Word - PZ_KZ_ osnovne informacije-pravi KLASIUS.docx Osnovni podatki PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA KOGNITIVNA ZNANOST Ime programa Kognitivna znanost Lastnosti programa interdisciplinarni, skupni Vrsta magistrski Stopnja druga stopnja KLASIUS-SRV Magistrsko

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

nacrtovanje_kariere_bologna.pdf

nacrtovanje_kariere_bologna.pdf KARIERNO SVETOVANJE: značilnosti novih študijskih programov (Bolonjskih) dr. Tatjana Ažman februar 2009 1 VISOKOŠOLSKI ZAVODI V RS Univerza v Ljubljani Univerza v Mariboru Univerza na Primorskem Univerza

Prikaži več

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc

Microsoft Word - Cistopis_MAG_Tehnologije in sistemi v strojnistvu.doc VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE NOVO MESTO Visoka šola za tehnologije in sisteme ČISTOPIS AKREDITIRANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 11. STOPNJE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI V STROJNIŠTVU (magistrski študijski program) Čistopis

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 5. 1. 216 11:27:23 Seznam ocenjevanj znanja za oddelek 3. a Obdobje: od 15. 1. 216. do 1. 6. 216. 2. 1. 216 3. a Psihologija - izbirni 3. letnik (PSI-I2) 7. ura 29. 1. 216 3. a Matematika

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob ve

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob ve Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Sociologija za generacijo, vpisano v 1. letnik v študijskem letu 2019/2020 Ob vezavi pedagos kega s tudijskega programa 2. stopnje

Prikaži več

Uradni list RS - 14/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 14/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 14 Ljubljana, petek 12. 3. 1999 Cena 1120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX DRŽAVNI SVET 681. Spremembe in dopolnitve

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA E PREDSTAVITVENI ZBORNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA II. STOPNJE ELEKTROTEHNIKA NA FAKULTETI ZA ELEKTROTEHNIKO UNIVERZE V LJUBLJANI Ljubljana, 2019 Kazalo 1. Podatki o študijskem programu... 3 2. Temeljni

Prikaži več

06_09_2019_Disponibilita_razpolozljivosti_TS_GO_UD_za_SUPLENCE

06_09_2019_Disponibilita_razpolozljivosti_TS_GO_UD_za_SUPLENCE Disponibilità nella scuola dell infanzia Razpoložljivosti v otroškem vrtcu Istituto comprensivo / Večstopenjska šola sklopi ur San Giacomo/Sv.Jakob V. Bartol 10 Villa Opicina/Opčine 3 12,5 0,5 mest podpornega

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne26. januarja 2006 pod točko 4 sprejela

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Datum in kraj

Datum in kraj Ljubljana, 5. 4. 2017 Katalog znanj in vzorci nalog za izbirni izpit za vpis na magistrski študij Pedagoško računalništvo in informatika 2017/2018 0 KATALOG ZNANJ ZA IZBIRNI IZPIT ZA VPIS NA MAGISTRSKI

Prikaži več

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik 1 Statistika 60 6 6 Uvod v metode družboslovnega raziskovanja 60 6 2 Uvod v družboslovno informatiko

Prikaži več

Vloga za pridobitev soglasja k univerzitetnemu

Vloga za pridobitev soglasja k univerzitetnemu Vloga za pridobitev soglasja k študijskemu programu tretje stopnje FILOZOFIJA Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (akreditacija študijskega programa) Maribor, marec 2009 Senat Filozofske fakultete

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

GRM NOVO MESTO SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM SEZNAM UČBENIKOV IN DEL. ZVEZKOV ZA ŠOL. L. 2019/2020 Gastronomsko-turistični tehnik, 1. letnik S

GRM NOVO MESTO SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM SEZNAM UČBENIKOV IN DEL. ZVEZKOV ZA ŠOL. L. 2019/2020 Gastronomsko-turistični tehnik, 1. letnik S SEZNAM UČBENIKOV IN DEL. ZVEZKOV ZA ŠOL. L. 2019/2020 Gastronomsko-turistični tehnik, 1. letnik Od branja do znanja. Književnost 1, učbenik za prvi letnik, DZS Na pragu besedila 1, izdaja s plusom, samostojni

Prikaži več

SistematiĊni kodirni seznam

SistematiĊni kodirni seznam REPUBLIKA SLOVENIJA STATISTIČNI URAD RS Sistematični kodirni seznam za klasifikacijo: SRDAP_ProgDIP - Šifrant kombinacije višjih, visokih šol in študijskih programov ter vrst študija za diplomante (opuščena),

Prikaži več

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani Predstavitveni zbornik študijskega programa za štud. leto 2019/20 UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu Izbirni predmeti Zap. št. Predmet Nosilec Kontaktne ure Klinične Pred. Sem

P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu Izbirni predmeti Zap. št. Predmet Nosilec Kontaktne ure Klinične Pred. Sem P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu 001 Akustika in ultrazvok Jurij Prezelj 002 Diferencialne enačbe Aljoša Peperko 003 Eksperimentalne metode v nosilec bo znan

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE doktorski program EDUKACIJA IN MENEDŽMENT V ZDRAVSTVU (ČISTOPIS) Novo mesto, november 2015 KAZALO 1 SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMU 2 2 OPREDELITEV TEMELJNIH CILJEV IN KOMPETENC

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE 2013/14

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE 2013/14 POKLICNA ORIENTACIJA V ŠOLSKEM LETU 2016/17 - gradivo za učence in starše - mag. Janja Kranjc, univ. dipl. psih. OŠ Sava Kladnika Sevnica Kaj nas čaka v tem šolskem letu? Razredne ure (oktober, februar,

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Sirikt-SK-FV.ppt

Microsoft PowerPoint - Sirikt-SK-FV.ppt E-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške predmete E-books for selected science and technical subjects Slavko KOCIJANČIČ Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta slavko.kocijancic@pef.uni-lj.si Franc

Prikaži več

ZAPISNIK 41. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, , ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni član

ZAPISNIK 41. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, , ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni član ZAPISNIK 41. redne seje Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko, ki je bila v torek, 3. 4. 2018, ob 14. uri v mali sejni sobi FNM Prisotni člani Senata FNM: doc. dr. Mitja Slavinec, red. prof. dr.

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 28. 9. 2016 07:26:49 4.ag 27. 9. 2016 4.ag Elektrotehnika (ELE) 7. ura Preizkus znanja 10. 10. 2016 4.ag Matematika (MAT) 3. ura 18. 10. 2016 4.ag Računalništvo - izbirni (RAči) 9. ura (13:40-14:25)

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in?as: 12. 1. 217 7:55:48 4.A 9. 11. 217 2. 11. 217 1. 12. 217 24. 11. 217 4.A Matematika (MAT) 4. ura 4.A Slovenščina (SLJ) 1. ura 15. 12. 217 4.A Angleščina (TJA). ura 2. 12. 217 13. 12. 217 11.

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na svoji 5. redni seji

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

1

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI za študijsko leto 2015/2016 in podatki o vpisu za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2017 Kazalo vsebine 1 UVOD...

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evrops

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evrops Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru za pridobitev soglasja k študijskemu programu tretje stopnje GEOGRAFIJA Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (akreditacija študijskega programa) Maribor, december 2009 1 Univerza v Mariboru Filozofska

Prikaži več

PREDMETNIK : S P L O Š N A G I M N A Z I J A

PREDMETNIK : S P L O Š N A     G I M N A Z I J A P R E D M E T N K S P L Š N E G M N A Z J E Razreda: 4. a in 4. b Predmet 1. 2. 3. 4. Skupno Maturitetni Tedensko število ur število ur standard bvezni predmeti Slovenščina SL 4 4+0,5* 4 4+1 560+52 560

Prikaži več