S K L E P o zajamčenih terjatvah vlagateljev I. VSEBINA SKLEPA. 1. člen (Vsebina sklepa in opredelitev pojmov)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "S K L E P o zajamčenih terjatvah vlagateljev I. VSEBINA SKLEPA. 1. člen (Vsebina sklepa in opredelitev pojmov)"

Transkripcija

1 Na podlagi prvega odstavka 452. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 popr.) in po pridobitvi mnenja Banke Slovenije z dne Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja S K L E P o zajamčenih terjatvah vlagateljev I. VSEBINA SKLEPA 1. člen (Vsebina sklepa in opredelitev pojmov) (1) Ta sklep določa: 1. način izračuna višine likvidnih naložb iz 455. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19; v nadaljevanju ZTFI-1) in podrobnejše lastnosti finančnih instrumentov, ki so predmet teh naložb, 2. podrobnejše pogoje in postopke za zagotavljanje sredstev za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev in uresničitev jamstva, 3. način obravnavanja: a) skrbniških računov in drugih podobnih terjatev vlagateljev, katerih imetnik je ena oseba za račun ene ali več drugih oseb, in b) terjatev vlagateljev, katerih imetnika sta dve ali več oseb, 4. pravila in način vključitve člana sistema jamstva v sistem jamstva za terjatve vlagateljev v Republiki Sloveniji, 5. vsebino in način vodenja evidenc, vsebino poročil ter roke in način poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) o podatkih, potrebnih za izračun zajamčenih terjatev vlagateljev iz 450. člena ZTFI-1 in obsega jamstva iz drugega odstavka 454. člena ZTFI-1, ter o stanju likvidnih naložb iz 455. člena ZTFI-1. (2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu. (3) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZTFI-1, Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18) ter Zakonu o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15 in 77/18; v nadaljevanju ZUAIS). 2. člen (Uporaba sklepa) (1) Ta sklep se uporablja za zajamčene terjatve vlagateljev iz 450. člena ZTFI-1 do: 1. borznoposredniške družbe s sedežem v Republiki Sloveniji in njene podružnice v državah članicah in tretjih državah, razen kadar je podružnica v tretji državi vključena v sistem jamstva za terjatve vlagateljev tretje države v skladu s predpisi tretje države, 2. banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja investicijske storitve in posle, in njene podružnice v državah članicah in tretjih državah, razen kadar je podružnica v tretji državi vključena v sistem jamstva za terjatve vlagateljev tretje države v skladu s predpisi tretje države,

2 3. podružnice investicijskega podjetja iz tretje države v Republiki Sloveniji, v primeru, ko je podružnica vključena v sistem jamstva v Republiki Sloveniji v skladu s 14. členom tega sklepa, 4. podružnice banke iz tretje države v Republiki Sloveniji, ki opravlja investicijske storitve in posle, v primeru, ko je podružnica vključena v sistem jamstva v Republiki Sloveniji v skladu s 14. členom tega sklepa, 5. družbe za upravljanje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in storitve hrambe v zvezi z enotami investicijskih skladov, in njene podružnice v državah članicah in tretjih državah, razen kadar je podružnica v tretji državi vključena v sistem jamstva za terjatve vlagateljev tretje države v skladu s predpisi tretje države, 6. upravljavca AIS s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, storitve hrambe v zvezi z enotami investicijskih skladov in storitve sprejemanja in posredovanja naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti iz 2.c točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS, ter njegove podružnice v državah članicah in tretjih državah, razen kadar je podružnica v tretji državi vključena v sistem jamstva za terjatve vlagateljev tretje države v skladu s predpisi tretje države, 7. podružnice investicijskega podjetja države članice v Republiki Sloveniji, v primeru, ko je podružnica vključena v sistem jamstva v Republiki Sloveniji v skladu s 13. členom tega sklepa, 8. podružnice banke ali posebne finančne institucije države članice v Republiki Sloveniji, ki opravlja investicijske storitve in posle, v primeru, ko je podružnica vključena v sistem jamstva v Republiki Sloveniji v skladu s 13. členom tega sklepa, 9. podružnice družbe za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji opravlja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in storitev hrambe v zvezi z enotami investicijskih skladov, v primeru, ko je podružnica vključena v sistem jamstva v Republiki Sloveniji v skladu s 13. členom tega sklepa in 10. podružnice upravljavca alternativnega investicijskega sklada države članice, ki v Republiki Sloveniji opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, storitve hrambe v zvezi z enotami investicijskih skladov in storitve sprejemanja in posredovanja naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti iz 2.c točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS, v primeru, ko je podružnica vključena v sistem jamstva v Republiki Sloveniji v skladu s 13. členom tega sklepa (v nadaljevanju: člani sistema jamstva). (2) Ta sklep se uporablja za člane sistema jamstva iz prejšnjega odstavka, ki opravljajo investicijske storitve in posle ali pomožne investicijske storitve za vsaj eno stranko, kot je opredeljena v prvem odstavku 8. člena tega sklepa. (3) Ta sklep se ne uporablja za terjatve vlagateljev do borznoposredniške družbe, ki so v postopku zaradi insolventnosti borznoposredniške družbe predmet izločitvene pravice strank borznoposredniške družbe v skladu z določbami ZTFI-1 in Zakona o finančnem poslovanju podjetij, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 uradno prečiščeno besedilo, 10/15 popr., 27/16, 31/16 odl. US, 38/16 odl. US, 63/16 ZD-C in 54/18 odl. US). (4) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za ostale člane sistema jamstva. II. ZAJAMČENE TERJATVE 3. člen (Obravnavanje terjatev)

3 (1) Terjatve na izročitev finančnih instrumentov se preračunajo v denarno terjatev po tržni vrednosti finančnih instrumentov ob začetku stečajnega postopka nad članom sistema jamstva. Vrednost finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, se določi na podlagi uradnega tečaja finančnih instrumentov, ki ga objavi upravljavec organiziranega trga, na katerem se trguje s temi finančnimi instrumenti, na datum začetka stečaja nad članom sistema jamstva. Če je finančni instrument uvrščen v trgovanje na več organiziranih trgih, se njegova vrednost določi glede na zaključni tečaj tega finančnega instrumenta na datum začetka stečajnega postopka nad članom sistema jamstva, ki je objavljen na sistemu Bloomberg, Reuters ali SIX Financial Information. Če je navedenih tečajev z različnih organiziranih trgov, ki so objavljeni na sistemu Bloomberg, Reuters ali SIX Financial Information več, se uporabi tečaj najbolj likvidnega trga. Vrednost finančnih instrumentov, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, se določi z upoštevanjem cene izven organiziranega trga na dan začetka stečaja, če pa te ni mogoče ugotoviti, pa na podlagi cene, ki je bila dejansko plačana oziroma pogodbeno dogovorjena za finančne instrumente, ki so predmet terjatve. (2) Terjatve samostojnih podjetnikov posameznikov in terjatve teh istih oseb kot fizičnih oseb se obravnavajo kot terjatve enega vlagatelja. Enako velja za druge fizične osebe, ki opravljajo poklic kot obliko izvajanja dejavnosti. 4. člen (Obravnava terjatev vlagateljev na skrbniškem računu ali skupnem računu) (1) Terjatev vlagatelja, ki jo v okviru skrbniških storitev na podlagi zakona, do člana sistema jamstva uveljavlja določena pooblaščena oseba, pri čemer se ta terjatev v skladu z zakonom obravnava ločeno od drugih terjatev in sredstev pooblaščene osebe (prva alineja četrtega odstavka 450. člena ZTFI-1 terjatev na skrbniškem računu), se v deležu, ki pripada posameznemu dejanskemu vlagatelju, upošteva pri izračunu zneska zajamčene terjatve tega dejanskega vlagatelja, če so bili članu sistema jamstva pravočasno predloženi podatki za identifikacijo tega vlagatelja. (2) Terjatev iz skupnega investicijskega posla, ki sta ga sklenili dve osebi ali več, kot člani poslovnega partnerstva, združenja ali povezave podobne narave, ki ni pravna oseba (druga alineja četrtega odstavka 450. člena ZTFI-1 terjatev na skupnem računu) se upošteva pri izračunu zneska zajamčene terjatve posameznega vlagatelja glede na njegov delež na skupni terjatvi. Če delež posameznega vlagatelja na skupni terjatvi ni določen, se šteje, da je terjatev na takem računu razdeljena med vlagatelji po enakih delih. (3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se za namen izračuna zajamčene terjatve vlagateljev, članov oseb civilnega prava oziroma skupnosti ki je vzpostavljena na podlagi predpisa, in nima samostojne pravne osebnosti (na primer rezervni sklad za skupnost etažnih lastnikov), obravnavajo kot terjatve enega vlagatelja oziroma skupnosti. III. INFORMIRANJE VLAGATELJEV 5. člen (način in vsebina informiranja vlagateljev) (1) Član sistema jamstva mora v vseh prostorih, v katerih posluje s strankami, na vidnem mestu in na razumljiv način objaviti informacijo o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev (v nadaljevanju: objava).

4 (2) V objavi morajo biti naslednje informacije: - navedba sistema, v katerega je vključen član sistema jamstva; - raven in obseg jamstva za terjatve vlagateljev in navedbo izvzetih terjatev; - napotilo, kje pri članu sistema jamstva lahko dejanski in potencialni vlagatelji dobijo podrobnejšo in celovito pisno informacijo o pogojih in postopkih za izplačilo zajamčenih terjatev. 6. člen (Obvestilo vlagateljem ob združitvah) (1) V primeru združitve dveh ali več članov sistema jamstva, so le ti dolžni svoje vlagatelje obvestiti o združitvi v petih delovnih dneh po objavi vpisa združitve v register. (2) V obvestilu morajo člani sistema jamstva, ki se združujejo, vlagatelje opozoriti zlasti glede: - možnosti, da bo lahko zaradi združitve skupna terjatev vlagatelja presegla znesek zajamčene terjatve ter v tem primeru o pravici predčasne razveze pogodbe o opravljanju investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev brez dodatnih stroškov, - rokov za uveljavitev teh pravic. (3) Člani sistema jamstva, ki se združujejo, morajo obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena objaviti na enega izmed načinov, določenih za objavo prospekta za vrednostne papirje na organiziranem trgu. (4) Če člani sistema jamstva, ki se združujejo, opravljajo investicijske storitve v državi članici ali tretji državi, morajo obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena objaviti tudi v tej državi. IV. POSEBNOSTI SODELOVANJA IN VKLJUČENOSTI V SISTEM JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV 7. člen (Posebnosti sodelovanja in vključenosti v sistem jamstva za terjatve vlagateljev) (1) Član sistema jamstva, ki mu je bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev, jamči za izplačilo zajamčenih terjatev po tem sklepu v skladu z 454. členom ZTFI-1, če je bil stečajni postopek nad drugim članom sistema jamstva iz prvega odstavka tega člena začet pred dnem, ko je članu sistema jamstva dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev prenehalo. (2) V primeru, da je bilo članu sistema jamstva dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev odvzeto, se jamstvo po tem sklepu zagotavlja za tiste terjatve vlagateljev do člana, ki izvirajo iz poslov, sklenjenih do dneva prenehanja dovoljenja. V. LIKVIDNE NALOŽBE ZA IZPLAČILO ZAJAMČENIH TERJATEV VLAGATELJEV 8. člen (Način izračuna višine likvidnih naložb)

5 (1) Član sistema jamstva mora v skladu s 455. členom ZTFI-1 v finančne instrumente iz 9. člena tega sklepa naložiti sredstva v višini 50 eurov na posamezno stranko, vendar skupaj ne manj kot eurov in ne več kot eurov. Stranka je za namen tega sklepa vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero član sistema jamstva opravlja storitve iz tretjega odstavka 450. člena ZTFI-1, in sicer ne glede na vrsto ali število navedenih investicijskih storitev in poslov ali pomožnih investicijskih storitev in ne glede na njene osebne lastnosti, dejstva in okoliščine iz osmega odstavka 450. člena ZTFI-1. (2) Član sistema jamstva mora v skladu s 455. členom ZTFI-1 dvakrat letno izračunati višino naložb iz prvega odstavka tega člena, in sicer po stanju števila strank na dan in posameznega leta. Član sistema jamstva je najkasneje v roku 30 dni po presečnem dnevu dolžan uskladiti znesek likvidnih naložb. (3) Član sistema jamstva mora ves čas zagotavljati naložbe v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena. Član sistema jamstva vrednoti naložbe v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 42/19). 9. člen (Lastnosti finančnih instrumentov) (1) Finančni instrumenti, ki so predmet naložb iz prvega odstavka 8. člena tega sklepa so: - dolžniški vrednostni papirji Republike Slovenije ali druge države članice, - dolžniški vrednostni papirji Banke Slovenije ali druge nacionalne centralne banke Evropske unije. (2) Član sistema jamstva naložb v finančne instrumente, ki jih ima zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih terjatev, ne sme hkrati upoštevati med ustreznimi finančnimi sredstvi pri izračunu likvidnostne pozicije oziroma količnikov likvidnosti, ali jih zastaviti za drug namen. 10. člen (Poročanje o likvidnih naložbah in zajamčenih terjatvah) (1) Član sistema jamstva je dolžan agenciji do 25. februarja tekočega leta po stanju na dan 31. decembra predhodnega leta oziroma do 25. avgusta tekočega leta po stanju na dan 30. junija tekočega leta poročati o številu strank in višini likvidnih naložb iz prvega in drugega odstavka 8. člena tega sklepa. Podatek v zvezi z višino likvidnih naložb mora vsebovati tudi enolično oznako finančnih instrumentov (oznaka ISIN), količino posameznih finančnih instrumentov ter njihovo vrednost in vrednost vseh finančnih instrumentov skupaj, ki predstavljajo likvidne naložbe. (2) Član sistema jamstva poroča Agenciji z uporabo sistema za elektronsko poročanje, dostopnega preko spletne strani Agencije. Vsebina poročila iz prvega odstavka tega člena je določena v Prilogi 1 tega sklepa. (3) Član sistema jamstva poroča Agenciji v roku iz prvega odstavka tega člena in na način iz drugega odstavka tega člena tudi podatke o firmi, poslovnem naslovu in državi sedeža osebe, ki za člana sistema jamstva hrani finančne instrumente iz prvega odstavka 9. člena tega sklepa ter o oznaki in številki računa, na katerem so ti finančni instrumenti hranjeni.

6 VI. AKTIVIRANJE SISTEMA JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV 11. člen (Določitev obveznosti članov sistema jamstva za izplačilo zajamčenih terjatev) (1) Član sistema jamstva v stečaju predloži zapisnik iz prvega odstavka 457. člena ZTFI-1 Agenciji v pisni in elektronski obliki. (2) V odločbi iz petega odstavka 459. člena ZTFI-1 Agencija določi rok za vplačilo zneskov pri aktiviranju sistema jamstva, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni. (3) Deleže posameznih članov sistema jamstva za zagotovitev kritja za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev izračuna Agencija v skladu s tretjim odstavkom 454. člena ZTFI-1, na podlagi poročil o številu strank posameznega člana sistema jamstva na dan izdaje sklepa o začetku stečaja nad članom sistema jamstva, ki jih morajo člani sistema jamstva predložiti Agenciji v petih dneh od dneva začetka stečajnega postopka. 12. člen (Izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljem) (1) Vlagatelju se ne izplača zneska iz naslova zajamčenih terjatev, dokler banki prevzemnici ne poda pisne izjave, s katero izjavi, da glede njegovih osebnih lastnosti na dan začetka stečaja nad članom sistema jamstva niso obstajala dejstva in okoliščine iz osmega odstavka 450. člena ZTFI-1. (2) Agencija v obvestilu iz 458. člena ZTFI-1 navede obveznost vlagatelja iz prejšnjega odstavka. VII. PODRUŽNICA INVESTICIJSKEGA PODJETJA, BANKE, POSEBNE FINANČNE INSTITUCIJE, DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE OZIROMA UPRAVLJAVCA ALTERNATIVNIH INVESTICIJSKIH SKLADOV DRŽAVE ČLANICE TER PODRUŽNICA INVESTICIJSKEGA PODJETJA OZIROMA BANKE TRETJE DRŽAVE 13. člen (Jamstvo terjatev pri podružnici investicijskega podjetja, banke, posebne finančne institucije, družbe za upravljanje in upravljavca alternativnih investicijskih skladov države članice) (1) Terjatve do investicijskega podjetja, banke, posebne finančne institucije, družbe za upravljanje in upravljavca alternativnih investicijskih skladov države članice, ki opravlja investicijske storitve ali pomožne investicijske storitve neposredno ali preko podružnice v Republiki Sloveniji, so zajamčene po sistemu jamstva za terjatve vlagateljev v državi sedeža investicijskega podjetja, kreditne institucije, posebne finančne institucije, družbe za upravljanje in upravljavca alternativnih investicijskih skladov. (2) Podružnica investicijskega podjetja, banke, posebne finančne institucije, družbe za upravljanje in upravljavca alternativnih investicijskih skladov države članice v Republiki Sloveniji, ki se želi vključiti v sistem zajamčenih terjatev v Republiki Sloveniji za dopolnitev ravni oziroma obsega jamstva, ki presega raven oziroma višino jamstva v državi sedeža, o tem obvesti Agencijo in ji predloži natančno navedbo vrste terjatev in vlagateljev, ki so predmet dopolnitve jamstva.

7 (3) Če se podružnica iz drugega odstavka tega člena vključi v sistem zajamčenih terjatev v Republiki Sloveniji za dopolnitev svojega jamstva, Agencija s sistemom jamstva za terjatve vlagateljev v državi članici sklene bilateralni sporazum, s katerim se določijo primerna pravila in postopki za izplačevanje zajamčenih terjatev ter obveznosti do sistema zajamčenih terjatev v Republiki Sloveniji. (4) Podružnica iz tretjega odstavka tega člena mora Agenciji predložiti poročila s podatki o zajamčenih terjatvah in vlagateljih, ki so predmet dopolnitve jamstva. Agencija vsaki podružnici, odvisno od vsebine njene vključitve v sistem zajamčenih terjatev, natančneje opredeli vsebino podatkov, ki jih je dolžna poročati. (5) Če zahteve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena niso izpolnjene, se podružnica iz drugega odstavka tega člena ne more vključiti v sistem zajamčenih terjatev v Republiki Sloveniji. 14. člen (Jamstvo terjatev pri podružnici investicijskega podjetja oziroma banke tretje države) (1) Investicijsko podjetje oziroma banka tretje države, ki namerava opravljati investicijske storitve preko podružnice v Republiki Sloveniji, mora v skladu z drugim odstavkom 216. člena ZTFI-1 zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice predložiti podrobnejši opis sistema jamstva za terjatve vlagateljev, ki se za to podjetje oziroma banko uporablja v državi njegovega sedeža. Opis mora vsebovati natančen in celovit pregled pravic in obveznosti vlagateljev oziroma članov sistema jamstva in opis formalnega postopka za uresničitev teh pravic in obveznosti. (2) Agencija lahko s sistemom jamstva za terjatve vlagateljev, v katerega je vključeno investicijsko podjetje oziroma banka v tretji državi, sklene bilateralni sporazum, s katerim se določijo pravila in postopki za izplačevanje zajamčenih terjatev vlagateljev ter obveznosti do sistema zajamčenih terjatev v Republiki Sloveniji. Podružnica investicijskega podjetja oziroma banke tretje države v Republiki Sloveniji je dolžna Agencijo nemudoma obvestiti o vsaki spremembi v sistemu zajamčenih terjatev vlagateljev, v katerega je vključena. VIII. PODRUŽNICA BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE, BANKE, DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE OZIROMA UPRAVLJALCA ALTERNATIVNIH SKLADOV IZVEN OBMOČJA REPUBLIKE SLOVENIJE 15. člen (Jamstvo za terjatve vlagateljev podružnice borznoposredniške družbe, banke, družbe za upravljanje oziroma upravljalca alternativnih skladov izven območja Republike Slovenije) (1) Za terjatve vlagateljev do podružnice borznoposredniške družbe, banke, družbe za upravljanje in upravljavca alternativnih investicijskih skladov v drugi državi članici jamčijo člani sistema jamstva v skladu s 454. členom ZTFI-1. (2) Za terjatve vlagateljev do podružnice borznoposredniške družbe, banke, družbe za upravljanje in upravljavca alternativnih investicijskih skladov v tretji državi jamčijo člani sistema jamstva v skladu s 454. členom ZTFI-1, razen če je s predpisi tretje države drugače določeno.

8 16. člen (Vključitev podružnice v sistem jamstva za terjatev vlagateljev v državi članici) (1) V primerih, ko se podružnica borznoposredniške družbe, banke, družbe za upravljanje oziroma upravljavca alternativnih investicijskih skladov v drugi državi članici vključi v sistem jamstva za terjatve vlagateljev države članice za dopolnitev ravni oziroma obsega jamstva, ki presega raven oziroma višino jamstva za terjatve vlagateljev v Republiki Sloveniji, borznoposredniška družba, banka, družba za upravljanje oziroma upravljavec alternativnih investicijskih skladov o tem obvesti Agencijo in ji predloži natančno navedbo vrste terjatev in vlagateljev, ki so predmet dopolnitve jamstva. (2) Agencija s sistemom jamstva za terjatve vlagateljev v državi članici, sklene bilateralni sporazum, s katerim se določijo primerna pravila in postopki za izplačevanje zajamčenih terjatev. IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 17. člen (Prenehanje uporabe drugih sklepov in uskladitev s tem sklepom) (1) Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o zajamčenih terjatvah vlagateljev (Uradni list RS, št. 74/09 in 77/18 ZTFI-1). (2) Člani sistema jamstva so dolžni prvič uskladiti višino likvidnih naložb na način iz 8. člena tega sklepa do (3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena so do uskladitve višine likvidnih naložb iz prejšnjega odstavka člani sistema jamstva dolžni zagotavljati likvidna sredstva v višini in na način določen s Sklepom o zajamčenih terjatvah vlagateljev (Uradni list RS, št. 74/09 in 77/18 ZTFI-1). (4) Člani sistema jamstva morajo informacijo iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa objaviti v roku 15 dni od uveljavitve tega sklepa. 18. člen (Veljavnost sklepa) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št / Ljubljana, dne 5. junija 2019 EVA Predsednik Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev mag. Miloš Čas

9 Priloga: Poročilo