S K L E P o zajamčenih terjatvah vlagateljev I. VSEBINA SKLEPA. 1. člen (Vsebina sklepa in opredelitev pojmov)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "S K L E P o zajamčenih terjatvah vlagateljev I. VSEBINA SKLEPA. 1. člen (Vsebina sklepa in opredelitev pojmov)"

Transkripcija

1 Na podlagi prvega odstavka 452. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 popr.) in po pridobitvi mnenja Banke Slovenije z dne Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja S K L E P o zajamčenih terjatvah vlagateljev I. VSEBINA SKLEPA 1. člen (Vsebina sklepa in opredelitev pojmov) (1) Ta sklep določa: 1. način izračuna višine likvidnih naložb iz 455. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19; v nadaljevanju ZTFI-1) in podrobnejše lastnosti finančnih instrumentov, ki so predmet teh naložb, 2. podrobnejše pogoje in postopke za zagotavljanje sredstev za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev in uresničitev jamstva, 3. način obravnavanja: a) skrbniških računov in drugih podobnih terjatev vlagateljev, katerih imetnik je ena oseba za račun ene ali več drugih oseb, in b) terjatev vlagateljev, katerih imetnika sta dve ali več oseb, 4. pravila in način vključitve člana sistema jamstva v sistem jamstva za terjatve vlagateljev v Republiki Sloveniji, 5. vsebino in način vodenja evidenc, vsebino poročil ter roke in način poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) o podatkih, potrebnih za izračun zajamčenih terjatev vlagateljev iz 450. člena ZTFI-1 in obsega jamstva iz drugega odstavka 454. člena ZTFI-1, ter o stanju likvidnih naložb iz 455. člena ZTFI-1. (2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu. (3) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZTFI-1, Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18) ter Zakonu o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15 in 77/18; v nadaljevanju ZUAIS). 2. člen (Uporaba sklepa) (1) Ta sklep se uporablja za zajamčene terjatve vlagateljev iz 450. člena ZTFI-1 do: 1. borznoposredniške družbe s sedežem v Republiki Sloveniji in njene podružnice v državah članicah in tretjih državah, razen kadar je podružnica v tretji državi vključena v sistem jamstva za terjatve vlagateljev tretje države v skladu s predpisi tretje države, 2. banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja investicijske storitve in posle, in njene podružnice v državah članicah in tretjih državah, razen kadar je podružnica v tretji državi vključena v sistem jamstva za terjatve vlagateljev tretje države v skladu s predpisi tretje države,

2 3. podružnice investicijskega podjetja iz tretje države v Republiki Sloveniji, v primeru, ko je podružnica vključena v sistem jamstva v Republiki Sloveniji v skladu s 14. členom tega sklepa, 4. podružnice banke iz tretje države v Republiki Sloveniji, ki opravlja investicijske storitve in posle, v primeru, ko je podružnica vključena v sistem jamstva v Republiki Sloveniji v skladu s 14. členom tega sklepa, 5. družbe za upravljanje s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in storitve hrambe v zvezi z enotami investicijskih skladov, in njene podružnice v državah članicah in tretjih državah, razen kadar je podružnica v tretji državi vključena v sistem jamstva za terjatve vlagateljev tretje države v skladu s predpisi tretje države, 6. upravljavca AIS s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, storitve hrambe v zvezi z enotami investicijskih skladov in storitve sprejemanja in posredovanja naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti iz 2.c točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS, ter njegove podružnice v državah članicah in tretjih državah, razen kadar je podružnica v tretji državi vključena v sistem jamstva za terjatve vlagateljev tretje države v skladu s predpisi tretje države, 7. podružnice investicijskega podjetja države članice v Republiki Sloveniji, v primeru, ko je podružnica vključena v sistem jamstva v Republiki Sloveniji v skladu s 13. členom tega sklepa, 8. podružnice banke ali posebne finančne institucije države članice v Republiki Sloveniji, ki opravlja investicijske storitve in posle, v primeru, ko je podružnica vključena v sistem jamstva v Republiki Sloveniji v skladu s 13. členom tega sklepa, 9. podružnice družbe za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji opravlja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in storitev hrambe v zvezi z enotami investicijskih skladov, v primeru, ko je podružnica vključena v sistem jamstva v Republiki Sloveniji v skladu s 13. členom tega sklepa in 10. podružnice upravljavca alternativnega investicijskega sklada države članice, ki v Republiki Sloveniji opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, storitve hrambe v zvezi z enotami investicijskih skladov in storitve sprejemanja in posredovanja naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti iz 2.c točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS, v primeru, ko je podružnica vključena v sistem jamstva v Republiki Sloveniji v skladu s 13. členom tega sklepa (v nadaljevanju: člani sistema jamstva). (2) Ta sklep se uporablja za člane sistema jamstva iz prejšnjega odstavka, ki opravljajo investicijske storitve in posle ali pomožne investicijske storitve za vsaj eno stranko, kot je opredeljena v prvem odstavku 8. člena tega sklepa. (3) Ta sklep se ne uporablja za terjatve vlagateljev do borznoposredniške družbe, ki so v postopku zaradi insolventnosti borznoposredniške družbe predmet izločitvene pravice strank borznoposredniške družbe v skladu z določbami ZTFI-1 in Zakona o finančnem poslovanju podjetij, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 uradno prečiščeno besedilo, 10/15 popr., 27/16, 31/16 odl. US, 38/16 odl. US, 63/16 ZD-C in 54/18 odl. US). (4) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za ostale člane sistema jamstva. II. ZAJAMČENE TERJATVE 3. člen (Obravnavanje terjatev)

3 (1) Terjatve na izročitev finančnih instrumentov se preračunajo v denarno terjatev po tržni vrednosti finančnih instrumentov ob začetku stečajnega postopka nad članom sistema jamstva. Vrednost finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, se določi na podlagi uradnega tečaja finančnih instrumentov, ki ga objavi upravljavec organiziranega trga, na katerem se trguje s temi finančnimi instrumenti, na datum začetka stečaja nad članom sistema jamstva. Če je finančni instrument uvrščen v trgovanje na več organiziranih trgih, se njegova vrednost določi glede na zaključni tečaj tega finančnega instrumenta na datum začetka stečajnega postopka nad članom sistema jamstva, ki je objavljen na sistemu Bloomberg, Reuters ali SIX Financial Information. Če je navedenih tečajev z različnih organiziranih trgov, ki so objavljeni na sistemu Bloomberg, Reuters ali SIX Financial Information več, se uporabi tečaj najbolj likvidnega trga. Vrednost finančnih instrumentov, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, se določi z upoštevanjem cene izven organiziranega trga na dan začetka stečaja, če pa te ni mogoče ugotoviti, pa na podlagi cene, ki je bila dejansko plačana oziroma pogodbeno dogovorjena za finančne instrumente, ki so predmet terjatve. (2) Terjatve samostojnih podjetnikov posameznikov in terjatve teh istih oseb kot fizičnih oseb se obravnavajo kot terjatve enega vlagatelja. Enako velja za druge fizične osebe, ki opravljajo poklic kot obliko izvajanja dejavnosti. 4. člen (Obravnava terjatev vlagateljev na skrbniškem računu ali skupnem računu) (1) Terjatev vlagatelja, ki jo v okviru skrbniških storitev na podlagi zakona, do člana sistema jamstva uveljavlja določena pooblaščena oseba, pri čemer se ta terjatev v skladu z zakonom obravnava ločeno od drugih terjatev in sredstev pooblaščene osebe (prva alineja četrtega odstavka 450. člena ZTFI-1 terjatev na skrbniškem računu), se v deležu, ki pripada posameznemu dejanskemu vlagatelju, upošteva pri izračunu zneska zajamčene terjatve tega dejanskega vlagatelja, če so bili članu sistema jamstva pravočasno predloženi podatki za identifikacijo tega vlagatelja. (2) Terjatev iz skupnega investicijskega posla, ki sta ga sklenili dve osebi ali več, kot člani poslovnega partnerstva, združenja ali povezave podobne narave, ki ni pravna oseba (druga alineja četrtega odstavka 450. člena ZTFI-1 terjatev na skupnem računu) se upošteva pri izračunu zneska zajamčene terjatve posameznega vlagatelja glede na njegov delež na skupni terjatvi. Če delež posameznega vlagatelja na skupni terjatvi ni določen, se šteje, da je terjatev na takem računu razdeljena med vlagatelji po enakih delih. (3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se za namen izračuna zajamčene terjatve vlagateljev, članov oseb civilnega prava oziroma skupnosti ki je vzpostavljena na podlagi predpisa, in nima samostojne pravne osebnosti (na primer rezervni sklad za skupnost etažnih lastnikov), obravnavajo kot terjatve enega vlagatelja oziroma skupnosti. III. INFORMIRANJE VLAGATELJEV 5. člen (način in vsebina informiranja vlagateljev) (1) Član sistema jamstva mora v vseh prostorih, v katerih posluje s strankami, na vidnem mestu in na razumljiv način objaviti informacijo o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev (v nadaljevanju: objava).

4 (2) V objavi morajo biti naslednje informacije: - navedba sistema, v katerega je vključen član sistema jamstva; - raven in obseg jamstva za terjatve vlagateljev in navedbo izvzetih terjatev; - napotilo, kje pri članu sistema jamstva lahko dejanski in potencialni vlagatelji dobijo podrobnejšo in celovito pisno informacijo o pogojih in postopkih za izplačilo zajamčenih terjatev. 6. člen (Obvestilo vlagateljem ob združitvah) (1) V primeru združitve dveh ali več članov sistema jamstva, so le ti dolžni svoje vlagatelje obvestiti o združitvi v petih delovnih dneh po objavi vpisa združitve v register. (2) V obvestilu morajo člani sistema jamstva, ki se združujejo, vlagatelje opozoriti zlasti glede: - možnosti, da bo lahko zaradi združitve skupna terjatev vlagatelja presegla znesek zajamčene terjatve ter v tem primeru o pravici predčasne razveze pogodbe o opravljanju investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev brez dodatnih stroškov, - rokov za uveljavitev teh pravic. (3) Člani sistema jamstva, ki se združujejo, morajo obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena objaviti na enega izmed načinov, določenih za objavo prospekta za vrednostne papirje na organiziranem trgu. (4) Če člani sistema jamstva, ki se združujejo, opravljajo investicijske storitve v državi članici ali tretji državi, morajo obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena objaviti tudi v tej državi. IV. POSEBNOSTI SODELOVANJA IN VKLJUČENOSTI V SISTEM JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV 7. člen (Posebnosti sodelovanja in vključenosti v sistem jamstva za terjatve vlagateljev) (1) Član sistema jamstva, ki mu je bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev, jamči za izplačilo zajamčenih terjatev po tem sklepu v skladu z 454. členom ZTFI-1, če je bil stečajni postopek nad drugim članom sistema jamstva iz prvega odstavka tega člena začet pred dnem, ko je članu sistema jamstva dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev prenehalo. (2) V primeru, da je bilo članu sistema jamstva dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev odvzeto, se jamstvo po tem sklepu zagotavlja za tiste terjatve vlagateljev do člana, ki izvirajo iz poslov, sklenjenih do dneva prenehanja dovoljenja. V. LIKVIDNE NALOŽBE ZA IZPLAČILO ZAJAMČENIH TERJATEV VLAGATELJEV 8. člen (Način izračuna višine likvidnih naložb)

5 (1) Član sistema jamstva mora v skladu s 455. členom ZTFI-1 v finančne instrumente iz 9. člena tega sklepa naložiti sredstva v višini 50 eurov na posamezno stranko, vendar skupaj ne manj kot eurov in ne več kot eurov. Stranka je za namen tega sklepa vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero član sistema jamstva opravlja storitve iz tretjega odstavka 450. člena ZTFI-1, in sicer ne glede na vrsto ali število navedenih investicijskih storitev in poslov ali pomožnih investicijskih storitev in ne glede na njene osebne lastnosti, dejstva in okoliščine iz osmega odstavka 450. člena ZTFI-1. (2) Član sistema jamstva mora v skladu s 455. členom ZTFI-1 dvakrat letno izračunati višino naložb iz prvega odstavka tega člena, in sicer po stanju števila strank na dan in posameznega leta. Član sistema jamstva je najkasneje v roku 30 dni po presečnem dnevu dolžan uskladiti znesek likvidnih naložb. (3) Član sistema jamstva mora ves čas zagotavljati naložbe v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena. Član sistema jamstva vrednoti naložbe v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 42/19). 9. člen (Lastnosti finančnih instrumentov) (1) Finančni instrumenti, ki so predmet naložb iz prvega odstavka 8. člena tega sklepa so: - dolžniški vrednostni papirji Republike Slovenije ali druge države članice, - dolžniški vrednostni papirji Banke Slovenije ali druge nacionalne centralne banke Evropske unije. (2) Član sistema jamstva naložb v finančne instrumente, ki jih ima zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev, potrebnih za izplačilo zajamčenih terjatev, ne sme hkrati upoštevati med ustreznimi finančnimi sredstvi pri izračunu likvidnostne pozicije oziroma količnikov likvidnosti, ali jih zastaviti za drug namen. 10. člen (Poročanje o likvidnih naložbah in zajamčenih terjatvah) (1) Član sistema jamstva je dolžan agenciji do 25. februarja tekočega leta po stanju na dan 31. decembra predhodnega leta oziroma do 25. avgusta tekočega leta po stanju na dan 30. junija tekočega leta poročati o številu strank in višini likvidnih naložb iz prvega in drugega odstavka 8. člena tega sklepa. Podatek v zvezi z višino likvidnih naložb mora vsebovati tudi enolično oznako finančnih instrumentov (oznaka ISIN), količino posameznih finančnih instrumentov ter njihovo vrednost in vrednost vseh finančnih instrumentov skupaj, ki predstavljajo likvidne naložbe. (2) Član sistema jamstva poroča Agenciji z uporabo sistema za elektronsko poročanje, dostopnega preko spletne strani Agencije. Vsebina poročila iz prvega odstavka tega člena je določena v Prilogi 1 tega sklepa. (3) Član sistema jamstva poroča Agenciji v roku iz prvega odstavka tega člena in na način iz drugega odstavka tega člena tudi podatke o firmi, poslovnem naslovu in državi sedeža osebe, ki za člana sistema jamstva hrani finančne instrumente iz prvega odstavka 9. člena tega sklepa ter o oznaki in številki računa, na katerem so ti finančni instrumenti hranjeni.

6 VI. AKTIVIRANJE SISTEMA JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV 11. člen (Določitev obveznosti članov sistema jamstva za izplačilo zajamčenih terjatev) (1) Član sistema jamstva v stečaju predloži zapisnik iz prvega odstavka 457. člena ZTFI-1 Agenciji v pisni in elektronski obliki. (2) V odločbi iz petega odstavka 459. člena ZTFI-1 Agencija določi rok za vplačilo zneskov pri aktiviranju sistema jamstva, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni. (3) Deleže posameznih članov sistema jamstva za zagotovitev kritja za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev izračuna Agencija v skladu s tretjim odstavkom 454. člena ZTFI-1, na podlagi poročil o številu strank posameznega člana sistema jamstva na dan izdaje sklepa o začetku stečaja nad članom sistema jamstva, ki jih morajo člani sistema jamstva predložiti Agenciji v petih dneh od dneva začetka stečajnega postopka. 12. člen (Izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljem) (1) Vlagatelju se ne izplača zneska iz naslova zajamčenih terjatev, dokler banki prevzemnici ne poda pisne izjave, s katero izjavi, da glede njegovih osebnih lastnosti na dan začetka stečaja nad članom sistema jamstva niso obstajala dejstva in okoliščine iz osmega odstavka 450. člena ZTFI-1. (2) Agencija v obvestilu iz 458. člena ZTFI-1 navede obveznost vlagatelja iz prejšnjega odstavka. VII. PODRUŽNICA INVESTICIJSKEGA PODJETJA, BANKE, POSEBNE FINANČNE INSTITUCIJE, DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE OZIROMA UPRAVLJAVCA ALTERNATIVNIH INVESTICIJSKIH SKLADOV DRŽAVE ČLANICE TER PODRUŽNICA INVESTICIJSKEGA PODJETJA OZIROMA BANKE TRETJE DRŽAVE 13. člen (Jamstvo terjatev pri podružnici investicijskega podjetja, banke, posebne finančne institucije, družbe za upravljanje in upravljavca alternativnih investicijskih skladov države članice) (1) Terjatve do investicijskega podjetja, banke, posebne finančne institucije, družbe za upravljanje in upravljavca alternativnih investicijskih skladov države članice, ki opravlja investicijske storitve ali pomožne investicijske storitve neposredno ali preko podružnice v Republiki Sloveniji, so zajamčene po sistemu jamstva za terjatve vlagateljev v državi sedeža investicijskega podjetja, kreditne institucije, posebne finančne institucije, družbe za upravljanje in upravljavca alternativnih investicijskih skladov. (2) Podružnica investicijskega podjetja, banke, posebne finančne institucije, družbe za upravljanje in upravljavca alternativnih investicijskih skladov države članice v Republiki Sloveniji, ki se želi vključiti v sistem zajamčenih terjatev v Republiki Sloveniji za dopolnitev ravni oziroma obsega jamstva, ki presega raven oziroma višino jamstva v državi sedeža, o tem obvesti Agencijo in ji predloži natančno navedbo vrste terjatev in vlagateljev, ki so predmet dopolnitve jamstva.

7 (3) Če se podružnica iz drugega odstavka tega člena vključi v sistem zajamčenih terjatev v Republiki Sloveniji za dopolnitev svojega jamstva, Agencija s sistemom jamstva za terjatve vlagateljev v državi članici sklene bilateralni sporazum, s katerim se določijo primerna pravila in postopki za izplačevanje zajamčenih terjatev ter obveznosti do sistema zajamčenih terjatev v Republiki Sloveniji. (4) Podružnica iz tretjega odstavka tega člena mora Agenciji predložiti poročila s podatki o zajamčenih terjatvah in vlagateljih, ki so predmet dopolnitve jamstva. Agencija vsaki podružnici, odvisno od vsebine njene vključitve v sistem zajamčenih terjatev, natančneje opredeli vsebino podatkov, ki jih je dolžna poročati. (5) Če zahteve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena niso izpolnjene, se podružnica iz drugega odstavka tega člena ne more vključiti v sistem zajamčenih terjatev v Republiki Sloveniji. 14. člen (Jamstvo terjatev pri podružnici investicijskega podjetja oziroma banke tretje države) (1) Investicijsko podjetje oziroma banka tretje države, ki namerava opravljati investicijske storitve preko podružnice v Republiki Sloveniji, mora v skladu z drugim odstavkom 216. člena ZTFI-1 zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice predložiti podrobnejši opis sistema jamstva za terjatve vlagateljev, ki se za to podjetje oziroma banko uporablja v državi njegovega sedeža. Opis mora vsebovati natančen in celovit pregled pravic in obveznosti vlagateljev oziroma članov sistema jamstva in opis formalnega postopka za uresničitev teh pravic in obveznosti. (2) Agencija lahko s sistemom jamstva za terjatve vlagateljev, v katerega je vključeno investicijsko podjetje oziroma banka v tretji državi, sklene bilateralni sporazum, s katerim se določijo pravila in postopki za izplačevanje zajamčenih terjatev vlagateljev ter obveznosti do sistema zajamčenih terjatev v Republiki Sloveniji. Podružnica investicijskega podjetja oziroma banke tretje države v Republiki Sloveniji je dolžna Agencijo nemudoma obvestiti o vsaki spremembi v sistemu zajamčenih terjatev vlagateljev, v katerega je vključena. VIII. PODRUŽNICA BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE, BANKE, DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE OZIROMA UPRAVLJALCA ALTERNATIVNIH SKLADOV IZVEN OBMOČJA REPUBLIKE SLOVENIJE 15. člen (Jamstvo za terjatve vlagateljev podružnice borznoposredniške družbe, banke, družbe za upravljanje oziroma upravljalca alternativnih skladov izven območja Republike Slovenije) (1) Za terjatve vlagateljev do podružnice borznoposredniške družbe, banke, družbe za upravljanje in upravljavca alternativnih investicijskih skladov v drugi državi članici jamčijo člani sistema jamstva v skladu s 454. členom ZTFI-1. (2) Za terjatve vlagateljev do podružnice borznoposredniške družbe, banke, družbe za upravljanje in upravljavca alternativnih investicijskih skladov v tretji državi jamčijo člani sistema jamstva v skladu s 454. členom ZTFI-1, razen če je s predpisi tretje države drugače določeno.

8 16. člen (Vključitev podružnice v sistem jamstva za terjatev vlagateljev v državi članici) (1) V primerih, ko se podružnica borznoposredniške družbe, banke, družbe za upravljanje oziroma upravljavca alternativnih investicijskih skladov v drugi državi članici vključi v sistem jamstva za terjatve vlagateljev države članice za dopolnitev ravni oziroma obsega jamstva, ki presega raven oziroma višino jamstva za terjatve vlagateljev v Republiki Sloveniji, borznoposredniška družba, banka, družba za upravljanje oziroma upravljavec alternativnih investicijskih skladov o tem obvesti Agencijo in ji predloži natančno navedbo vrste terjatev in vlagateljev, ki so predmet dopolnitve jamstva. (2) Agencija s sistemom jamstva za terjatve vlagateljev v državi članici, sklene bilateralni sporazum, s katerim se določijo primerna pravila in postopki za izplačevanje zajamčenih terjatev. IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 17. člen (Prenehanje uporabe drugih sklepov in uskladitev s tem sklepom) (1) Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o zajamčenih terjatvah vlagateljev (Uradni list RS, št. 74/09 in 77/18 ZTFI-1). (2) Člani sistema jamstva so dolžni prvič uskladiti višino likvidnih naložb na način iz 8. člena tega sklepa do (3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena so do uskladitve višine likvidnih naložb iz prejšnjega odstavka člani sistema jamstva dolžni zagotavljati likvidna sredstva v višini in na način določen s Sklepom o zajamčenih terjatvah vlagateljev (Uradni list RS, št. 74/09 in 77/18 ZTFI-1). (4) Člani sistema jamstva morajo informacijo iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa objaviti v roku 15 dni od uveljavitve tega sklepa. 18. člen (Veljavnost sklepa) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št / Ljubljana, dne 5. junija 2019 EVA Predsednik Sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev mag. Miloš Čas

9 Priloga: Poročilo

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Slovenski

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23

POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/ , FAX: 01/23 POLITIKA IZVRŠEVANJA NAROČIL STRANK ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI 2 / 6 ILIRIKA

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja borzno posredniške hiše

Splošni pogoji poslovanja borzno posredniške hiše SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA S FINANČNIMI INSTRUMENTI ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019 MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 9. 2018/ sep. 2018 31. 10. 2018/ okt. 2018 30. 11. 2018/ nov. 2018

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Uradni list RS - 027/2016, Uredbeni del

Uradni list RS - 027/2016, Uredbeni del Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Javnem

Prikaži več

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Organic High Yield, mešani fleksibilni globalni skl

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Organic High Yield, mešani fleksibilni globalni skl NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Organic High Yield, Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija je izdala dovoljenje za objavo prospekta

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/ Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16) izdaja Vlada Republike

Prikaži več

PROSPEKT KROVNEGA SKLADA INFOND Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje za objavo p

PROSPEKT KROVNEGA SKLADA INFOND Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje za objavo p PROSPEKT KROVNEGA SKLADA INFOND Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 23.01.2019 izdala dovoljenje za objavo prospekta z vključenimi pravili upravljanja. Pravila

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

Microsoft Word - SPP_predlog spremembe_MIFIDII_ FINAL_SPP_mj

Microsoft Word - SPP_predlog spremembe_MIFIDII_ FINAL_SPP_mj Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Skladi oz. upravljavec),

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Politika upravljanja z nasprotji interesov

Politika upravljanja z nasprotji interesov POLITIKA UPRAVLJANJA Z NASPROTJI INTERESOV ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI 1 /

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Diversified Growth Fund, mešani fleksibilni globaln

NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Diversified Growth Fund, mešani fleksibilni globaln NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. Dalmatinova 7 Ljubljana PROSPEKT vzajemnega sklada Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Agencija je izdala dovoljenje za objavo prospekta z vključenimi pravili

Prikaži več

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152 1000 Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26.

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje z

PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne izdala dovoljenje z PROSPEKT Z VKLJUČENIMI PRAVILI UPRAVLJANJA Krovni sklad Infond oktober 2017 Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 28.08.2017 izdala dovoljenje za objavo prospekta z vključenimi pravili upravljanja.

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Splošni pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti, NLB d.d. I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Splošne informacije o banki in storitvah (1) Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

SL L 173/84 Uradni list Evropske unije UREDBA (EU) št. 600/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrum

SL L 173/84 Uradni list Evropske unije UREDBA (EU) št. 600/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrum L 173/84 Uradni list Evropske unije 12.6.2014 UREDBA (EU) št. 600/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (Besedilo

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-326/00, U-I-295/00 ECLI: ECLI:SI:USRS:2003:Up.326.00 Akt: Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 153/99 z dne 22. 6. 2000 Zakon o sanaciji in prenehanju

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - ZIS-F.docx

Microsoft Word - ZIS-F.docx Številka: 470-01/18-2/ Datum: 20. marec 2018 EPA 2540-VII DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI 20. 3. 2018 SPREJEL ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IGRAH NA SREČO (ZIS-F) V NASLEDNJEM BESEDILU: Z A K O N

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

prospekt_spremembe

prospekt_spremembe ABANČNA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. Prospekt krovnega sklada Krovni sklad Abančna DZU z vključenimi pravili upravljanja Datum izdaje dovoljenja Agencije za trg vrednostnih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

ZTFI-1 - Osnutek - Čistopis

ZTFI-1 - Osnutek - Čistopis Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 66 00 F: 01 369 66 09 E: gp.mf@gov.si www.mf.gov.si Številka: IPP 007-470/2017/ Ljubljana, 1. 2. 2018 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

Predloga za MF

Predloga za MF Agencija za zavarovalni nadzor Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Microsoft Word - predpisi_ePoslovanje_1_.doc

Microsoft Word - predpisi_ePoslovanje_1_.doc Predpisi o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih...3 1. Splošne določbe... 3 1. člen...3 (vsebina pravilnika)...3 2. člen...3

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o vrednotenju

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

KDD NAVODILA

KDD NAVODILA CENIK KDD KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽA D.D. LJULJANA Datum veljavnosti: 1.1.2019 Verzija: 1.1 KAZALO 1 POJASNILA K CENIKU 3 2 ZAGOTAVLJANJE STRUKTURE REGISTRA 5 3 OMOGOČANJE VPISOV GLEDE VREDNOSTNIH

Prikaži več