ZAPISNIK PRISOTNI:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ZAPISNIK PRISOTNI:"

Transkripcija

1 ZAPISNIK 19. redne seje Občinskega sveta občine Osilnica, ki je bila v petek, ob 18. uri v Osilnici št. 11 PRISOTNI: člani Občinskega sveta Občine Osilnica Anamarija Štimec, Željko Knaus, Mirjana Šercer, Zvonko Žagar, Metod Marolt, župan Antun Volf; Tanja Žagar Majetić, zaposlena v občinski upravi OPRAVIČENO ODSOTNI: Branko Osvald, Anica Rugole, Marjan Ožbolt predsednik Nadzornega odbora OSTALI PRISOTNI: / Sejo je vodil župan, Antun Volf. Predlog dnevnega reda so člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje. Župan je v uvodnem pozdravu navzočim najprej povedal, glede novo zaposlene v občinski upravi, Tanje Žagar Majetić, ki bo nadomeščala Bernardo Čop v času njene odsotnosti. Predstavil je razloge, zakaj je bila prav ona izbrana na razpisu za delovno mesto Višji referent III. Na pobudo Željka Knausa se je seja začela s točko 5, razno. Glede na to, da večino občanov zanima kaj se dogaja z domom in s trgovino, je predlagal, da bi bilo potrebno vsako sejo občinskega sveta začeti s to temo. Občinski svet Občine Osilnica je soglasno sprejel naslednji dnevni red: 1. Razno; 2. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Osilnica z dne ; 3. Predlog Proračuna Občine Osilnica za leto obravnava (priloženo gradivo: obrazložitev 2. obravnave, odlok, odhodki, odhodki občinska uprava, račun financiranja, rekapitulacija); 4. Potrditev DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta) za nepovratna sredstva v letu 2018 po 23. členu ZFO (rok za oddajo ): - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, - Obnova fasade na poslovnem objektu v Osilnici, - Obnova vodovodnih omrežij in hišnih priključkov na območju Občine Osilnica; 5. Vprašanja in pobude. Ad. 1 Razno Metoda Marolta je poleg Željka Knausa prav tako zanimalo, če je kaj novega na področju doma, kakšne so povratne informacije g. Gorečana glede prijave na razpis. Župan je razložil, da povratnih informacij glede pridobitve koncesij A oziroma B še ni, prav tako na straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti še ni objavljenega zapisnika odpiranja ponudb. V tem trenutku kaže, da si je občina le nakopala stroške, sogovornik pa ne sodeluje in ne podaja povratnih informacij. Glede trgovine je znano le, da ga. Tatjana Žagar čaka še nekaj potrebne dokumentacije in se dogovarja z morebitnimi zainteresiranimi glede zaposlitve. V kolikor bo potrebovala pomoč, ji jo bo občina nudila vse, kar je v naši moči. Ad. 2 Potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta Občine Osilnica z dne Župan je predstavil sklepe zapisnika 18. redne seje. Spremembe so sledeče: na prvi strani se v Ad. 1 beseda splavilo dvakrat popravi v besedo spravilo, črta se beseda mest, priimek Štimac se popravi v Štimec, za besedo zanimalo se vstavi vejica, besedna zveza na licu mesta se nadomesti z na kraju samem, v zadnji povedi prve strani se spremeni vrstni red veznika pa in se tako poved glasi»za ostalo pa se posameznika ne more kaznovati.«na drugi strani se pred g. Damir Marinč vstavi je, zapusti pa spremeni v zapustil. V Ad. 3 se beseda sej popravi v seje, v Ad. 4 se za besedo župan vstavi je, obrazloži se spremeni v obrazložil,

2 za besedo neto se vstavi mesečno. Na peti strani se v Ad. 11 črta stavek»želja krajanov Bosljive Loke je, «, beseda dobo se nadomesti z dolžino. Za vsemi besedami sklep se doda dvopičje. Občinski svet je v nadaljevanju soglasno sprejel naslednji Potrdi se popravljen zapisnik 18. redne seje občinskega sveta z dne, Ad. 3 Predlog Proračuna Občine Osilnica za leto obravnava Župan je predstavil gradivo in spremembe glede na prvo obravnavo. Pri nadzornem odboru se postavka poviša za 300 EUR, saj je bila prvotno zastavljena za 300 EUR manj kot lani. Črta se postavka Obnova poslovnega objekta v Osilnici v lasti občine in se jo nadomesti z novo, nepovratna sredstva po 23. členu ZFO-1 za leto 2018, gre za to, da bo občina poskusila na podlagi prijave treh projektov in sicer glede obnove poslovnega objekta,vodovoda in občinskih cest pridobiti nepovratna sredstva s strani države. Glede obnove gre za to, da je predvidena obnova pri vhodu v občinsko stavbo, ne ve se še ali bo to le v obliki barvanja fasade ali tudi kot toplotna izolacija, vse je odvisno od finančnih sredstev. Prav tako bi se izvedla določena dela tudi na stavbi bivše šivalnice. Željko Knaus je ob županovi razlagi pripomnil, da je potrebno pridobiti predračune in oceniti v kakšno izvedbo je smiselno iti in kaj bi se bolj izplačalo. Dalje je župan povedal, da se pri postavki za nakup osebnega avtomobila sredstva glede na prvo obravnavo povečajo za EUR, a je realizacija omenjene postavke vprašljiva, saj je potrebno v prvotni plan postaviti projekte, preko katerih realizacija sloni na nepovratnih sredstvih s strani države. Prav tako se bomo pred kakršno koli nabavo zagotovo posvetovali z občinskim svetom. Pri postavki zamenjava obstoječega stikalnega bloka gre za sredstva namenjena za zamenjavo elektro razdelilca zaradi požara v stavbi nekdanje šivalnice. Pri postavki Obnova fasade na poslovnem objektu v Osilnici, gre za sredstva, ki jih nameravamo pridobiti preko 23. člena ZFO-1 za leto 2018, pri čemer je v načrtu barvanje in popravilo fasade ter menjava vrat na bivši šivalnici. Glede načrtovanih sredstev za nakup poslovnega prostora v Osilnici gre predvsem za neko rezervo, v primeru nepričakovanega razpleta dogodkov, a se zagotovo nič ne bo odločalo mimo občinskega sveta. Za potrebe PGD Osilnica so sredstva glede na 1. obravnavo večja za EUR, na podlagi sestanka z novim predsednikom Alešem Žagarjem, ki sta ga izvedla župan ter Žagar Zvonko, je bilo dogovorjeno, da se bodo stroški v naprej usklajevali. PGD Osilnica je občina obljubila pomoč, nabavilo se bo nekaj dodatne opreme, ponudila pa se bo tudi pomoč pri financiranju dveh vozniških izpitov C kategorije. Ob navedenem je Knaus Željko pripomnil, da bi bilo glede na število prebivalcev, ki jih občina ima, smiselno preveriti nabavo opreme, predvsem tiste s krajšim rokom uporabe. Pridobitev sredstev iz postavke je prav tako načrtovana na podlagi zahtevka, ki ga bomo vložili glede na 23. člen ZFO-1. Gre za tekoče vzdrževanje občinskih cest, na novo je potrebno postaviti tudi nekatere prometne znake. Anamarija Štimec je omenila, da bi bilo na Mirtoviškem potoku potrebno postaviti zeleno tablo»vstopate v legendo narave«, saj je potok ena od znamenitosti občine, a je trenutno brez ustrezne oznake. Župan je dodal, da bomo tablo dali narediti g. Petriču. Župan je nadalje omenil, da je čez naselje Sela predvidena postavitev table z omejitvijo 30. Zvonko Žagar bo šel na teren z g. Marinčem, ki bo na podlagi izmerjenega in videnega podal predračun. Prav tako je potrebno oceniti, kateri prometni znaki so še potrebni, s strani MIR moramo pridobiti mnenje o znakih, ki jih potrebujemo. Ob omenjeni postavki je Zvonko Žagar predstavil problem jarka v Bosljivi Loki, potrebno bi bilo speljati cevi zaradi zalivanja vode, a bi bila investicija zelo draga. Potreben bi bil ogled situacije na kraju samem. Nadalje je župan povedal, da se uvede nova postavka 16062, na podlagi naročilnice izdane s strani občine, bo podjetje Realis d.o.o. pripravilo podatke in jih uskladilo z REN. Gre za vzdrževanje evidence o namenski uporabi stavbnih zemljišč za leto 2018.

3 Pri postavki Obnova vodovodnih omrežij in hišnih priključkov so sredstva prav tako načrtovana iz nepovratnih sredstev po 23. členu ZFO-1. Tu je pomembna nabava in postavitev klorinatorja za zajetje v Bezgovici v znesku 3500 EUR, za katerega ponudbo že imamo, potrebno je zamenjati okoli 50 vodomerov, ki so v najbolj kritičnem stanju, pri Žurgah je potrebno rešiti problem pomanjkanja vode ter rešiti občasno neoporečnost vode na delu vodovoda v Ribjeku. Glede na omenjeno postavko, se črta postavka Obnova in vzdrževanje hišnih priključkov. Pri postavki Investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic se sredstva povečajo za 3500 EUR, pri čemer je v postavko vključena tudi izvedba del na pokopališču v Bosljivi Loki. Za ZD Osilnica se načrtuje nabava novih stolov, kar bo naneslo okoli 1500 EUR. Željko Knaus je vprašal, kakšni stoli so predvideni, v obliki klopi ali samostojni, saj bi se samostojni najbrž precej bolj uničevali. Župan je odgovoril, da bi bili najbrž boljši vezani stoli, ter da bo vse znano, ko pride ponudnik. Za financiranje specialnih pedagoških storitev (logoped) za tri učence iz PŠ Osilnica, bo občina v šolskem letu 2017/2018 namenila sredstva v višini 350 EUR. Glede na nove oskrbovance v zavodih, se na tej postavki sredstva povečajo za 4000 EUR, prav tako se na postavki glede na prvo obravnavo sredstva povečajo za 2000 EUR, saj je zaradi umrlega oskrbovanca doma za starejše občane, ki nima zakonitih dedičev, občina dolžna poravnati stroške pogreba. Na podlagi omenjenega je župan prisotne pozval h glasovanju, pri čemer je občinski svet Občine Osilnica sprejel naslednji Soglasno, z dvigom rok vseh prisotnih se potrdi Proračun Občine Osilnica za leto Ad. 4 Potrditev DIIP za nepovratna sredstva v letu 2018 po 23. členu ZFO Župan je predstavil občinskemu svetu predlog za sprejetje treh projektov DIIP, ki so bili že predstavljeni v okviru sprememb proračuna v 2. obravnavi. In sicer gre za projekte: tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, obnova fasade na poslovnem objektu v Osilnici ter obnova vodovodnih omrežij in hišnih priključkov na območju Občine Osilnica. Na podlagi navedenega, so sprejeti naslednji sklepi: v letu 2018 po 23. členu za projekt»tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti«. v letu 2018 po 23. členu za projekt»obnova fasade na poslovnem objektu v Osilnici«. v letu 2018 po 23. členu za projekt»obnova vodovodnih omrežij in hišnih priključkov na območju Občine Osilnica«. Ad. 5 Vprašanja in pobude Župan in Tanja Žagar Majetić sta predstavila prejete vloge: - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti predlog za vključitev v sistem :

4 Občinski svet Občine Osilnica je, glede na okrnjen občinski proračun, zavrnil predlog vključitve v mrežo dejavnosti Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. - Združenje borcev za vrednote Narodnoosvobodilnega boja prošnja za sofinanciranje programa v letu 2018: Občinski svet Občine Osilnica soglaša s sofinanciranjem programa Združenja borcev za vrednote NOB v letu Dejavnosti, ki jih bo društvo izvajalo na področju Občine Osilnica se sofinancira v višini 300 EUR. - Klepec Marjana, Padovo pri Osilnici 8, 1337 Osilnica prošnja za enkratno denarno pomoč KLEPEC MARJANI, občanki Občine Osilnica, s stalnim prebivališčem Padovo pri Osilnici 8, 1337 Osilnica, se dodeli enkratna denarna pomoč v višini 100,00 EUR. - Suhadolnik Irma, Bezgarji 9, 1337 Osilnica prošnja za enkratno denarno pomoč SUHADOLNIK IRMI, občanki Občine Osilnica, s stalnim prebivališčem Bezgarji 9, 1337 Osilnica, se dodeli enkratna denarna pomoč v višini 100,00 EUR. - Malnar Knap Marijana, Sela 26, 1337 Osilnica prošnja za enkratno denarno pomoč MALNAR KNAP MARIJANI, občanki Občine Osilnica, s stalnim prebivališčem Sela 26, 1337 Osilnica, se dodeli enkratna denarna pomoč v višini 100,00 EUR. - Jauk Ana, Sela 9, 1337 Osilnica - prošnja za dodelitev enkratne denarne pomoči ter oprostitev plačila stanovanja in komunalnih storitev JAUK ANI, občanki Občine Osilnica, s stalnim prebivališčem Sela 9, 1337 Osilnica, se na podlagi položnice za plačilo šole v naravi šoloobveznega otroka, ki jo mora vlagateljica dostaviti ne sedež občine kot dokazilo, nakaže finančna pomoč v znesku, navedenem na položnici. Del prošnje po oprostitvi plačila stanovanja in komunalnih storitev se zavrne. - Občinski svet Občine Osilnica je obravnaval dopis Čepon Tatjane, Osilnica 9A, 1337 Osilnica glede problema s smetmi Glede na to, da razumemo, da zna biti smrad iz odlagališča zelo moteč in so divje živali, ki smeti raznašajo nevarne, bo občina v prihodnosti poskusila urediti problem za odlaganje smeti, ki bo primerna ter nemoteča za vse občane.

5 - Martin Gec, Hacquetova 7,1000 Ljubljana - prošnja za sofinanciranje nakupa električnega vozička Glede na skromen občinski proračun in dejstvo, da vlagatelj ni občan Občine Osilnica, se prošnja za sofinanciranje nakupa električnega vozička zavrne. - Nataša Krštinc, Emilia Driolia 2, 6310 Izola - prošnja za finančno pomoč Glede na skromen občinski proračun in podatek, da vlagateljica Občine Osilnica, se prošnja za finančno pomoč zavrne. ni občanka Po obravnavi vseh vlog je Mirjana Šercer opomnila, da je na otoček v poletnih mesecih potrebno postaviti stranišče, ter dala pobudo, da bi bilo potrebno postaviti tudi nekaj dodatnih klopic. Župan je na to odgovoril, da je postavitev stranišča že vključena v proračunsko postavko ter da se bo na otoček postavilo štiri klopi. Za nabavo bo poskrbel Žagar Zvonko, ki je tudi pripomnil, da je klopi potrebno pritrditi, jeseni pa bi jih pospravili, da se ne uničujejo. Nadalje je Šercer Mirjano zanimalo, kako je s postavitvijo Petra Klepca na Sv. Ani, župan pa ji je povedal, da je v izdelavi. Šercer Mirjana je omenila tudi društvo Sopotniki gre za društvo, ki nudi pomoč in spremstvo starejšim osebam. Društvo temelji na volonterstvu, koordinatorica programa pa je Ana Kahuna. V tovrsten način nudenja pomoči se vključuje vse več občin, zato bi lahko tudi mi poslali kakšen dopis in pridobili dodatne informacije. Povprašati je potrebno, kako društvo deluje, kdo ga financira, morda povprašati tudi Občino Kostel, če bi bila zainteresirana za sodelovanje. Dogovorjeno je, da Tanja Žagar Majetić do naslednje seje pridobi dodatne informacije o društvu. Zvonko Žagar je predlagal, da bi bilo potrebno omejiti število vlog za pomoč, ki jih lahko posamezna oseba letno vloži na občino. Predlagal je eno vlogo letno. Na omenjeno je Mirjana Šercer dodala, da bi bilo glede na število občanov, ki naprošajo občino za pomoč, potrebno narediti nek razpon zneskov, v kakšnih okoliščinah je nekdo do pomoči upravičen in v kolikšnem znesku. Predlog se pripravi do naslednje seje. Anamarija Štimec je vprašala kako je s pošto. Župan je povedal, da je govoril z go. Tatjano Žagar, ki naj bi pošto in trgovino prevzela in dobil informacije, da omenjena čaka le še določeno dokumentacijo pred začetkom urejanja prostora, ima pa problem, saj ne dobi ljudi, ki bi bili pripravljeni v trgovini delati. Občina ji je pripravljena nuditi vso potrebno pomoč, v kolikor bo potrebno tudi finančno, lahko se npr. kupi poštni prostor. Mirjana Šercer je omenila problem pluženja cest v času močnejšega sneženja. Ceste se zelo slabo pluži in posipava, predvsem v kritičnih predelih, kot sta Strma Reber in Sveta Ana so pogosto neprehodne, kar so potrdili tudi ostali svetniki. Dogovorjeno je da bo Tanja Žagar Majetić na Direkcijo za infrastrukturo poslala dopis z opisom problematike in zaprosila za ustrezno rešitev omenjene situacije. Anamarija Štimec je nadalje povprašala, kako je s pridobitvijo koncesije za dom podjetja Peuss, v vodstvu g. Branka Gorečana. Župan je objasnil, da povratnih informacij še nimamo, zato se bo poslal dopis, v katerem bomo zaprosili za obrazložitev trenutne situacije. Seja je bila s tem zaključena ob uri. Zapisala: Tanja ŽAGAR MAJETIĆ ŽUPAN Antun VOLF