KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO"

Transkripcija

1 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVODA SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO Novo mesto, september 2019

2 KAZALO VSEBINE 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 3 2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA a Organigram in podatki o organizaciji organa.3 2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva) c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 14 2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov).14 2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.15 2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 31 2/31

3 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU Naziv organa Naziv: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO Sedež: Šmihelska cesta 1, 8000 NOVO MESTO Skrajšano ime: SB Novo mesto Osebna izkaznica: Ustanovitelj Ustanovitelj SB Novo mesto je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije. Odgovorna uradna doc. dr. Milena KRAMAR ZUPAN, direktorica oseba Telefon Fax E-pošta Transakcijski račun Davčna številka Matična številka Datum prve objave kataloga Datum zadnje spremembe Katalog je dostopen na spletnem naslovu Druge oblike kataloga tajnistvo@sb-nm.si SI Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, Novo mesto (tajništvo Splošne bolnišnice Novo mesto). 2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA 2.a Organigram in podatki o organizaciji organa Kratek opis delovnega področja organa Splošna bolnišnica Novo mesto je v skladu 4. členom Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice Novo mesto z dne , , , , , in ter 1. in 6. členom Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto z dne , , , , , , , , in , javni zdravstveni zavod na sekundarni ravni, ki opravlja specialistično ambulantno dejavnost, specialistično bolnišnično dejavnost, bolnišnično lekarniško dejavnost in gospodarsko dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen. 3/31

4 Splošna bolnišnica Novo mesto v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) opravlja naslednje dejavnosti: D Druga proizvodnja električne energije; D Oskrba s paro in vročo vodo; G Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki; G Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom; G Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki; G Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic; H Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu; I Druge nastanitve za krajši čas; I Restavracije in gostilne; I Druga oskrba z jedmi; I Strežba pijač; J Izdajanje revij in druge periodike; M Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije; M Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije; M Posredovanje oglaševalskega prostora; N Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti; N Organiziranje razstav, sejmov, srečanj; P Pomožne dejavnosti za izobraževanje; Q Bolnišnična zdravstvena dejavnost; Q Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost; Q Druge zdravstvene dejavnosti; S Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; S Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene. Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Splošna bolnišnica Novo mesto zagotavlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni za območje občin Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna peč, Žužemberk, Šentjernej, Škocjan, Črnomelj, Semič, Metlika in Trebnje, delno pa tudi za območje občin Krško, Brežice in Sevnica. Telefon: 07/ UPRAVA Direktorica doc. dr. Milena KRAMAR ZUPAN 4/31

5 Strokovni direktor prim. Milivoj PILETIČ, dr.med., spec. interne medicine Pomočnica direktorice za zdravstveno nego Simona VOLF, univ.dipl.org. Pomočnica direktorice za pravne zadeve Katarina DRENIK, univ.dipl.prav. Poslovna sekretarka Breda FIFOLT Tel.: 07/ Fax: 07/ NEZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI za finance, računovodstvo in planiranje Cvetka BARBO, dipl.ekon. Tel.: 07/ za kadrovske in pravne zadeve Zdenka KRALJ, univ.dipl.prav. Tel.: 07/ za splošne zadeve mag. Ljubinka POČRVINA Tel.: 07/ za investicije, nabavo in tehnično vzdrževanje Stanislava MAJERLE, mag.ekon. in poslov. ved Tel.: 07/ za informatiko Vanja CEKUTA, univ.dipl.org. Tel.: 07/ Vodja službe za prehrano Tanja PIRH, org.posl. v gost. in tur. Tel.: 07/ E-pošta:tanja.pirh@sb-nm.si 5/31

6 Vodja službe za preskrbo s perilom Marjeta BEVEC, inž.tek.konf.tehnol. Tel.: 07/ E-pošta:marjeta.bevec@sb-nm.si Vodja službe za vzdrževanje in energetiko Božidar PODOBNIK, univ.dipl.inž.el. Tel.: 07/ E-pošta:bozidar.podobnik@sb-nm.si Vodja službe za čiščenje, transportna in kurirska dela Marjana LAVRIČ, dipl.org.menedž. Tel.: 07/ E-pošta:marjana.lavric@sb-nm.si Vodja službe za varstvo pri delu in varstvo pred požarom Aleš KRAJŠEK, dipl.inž.var. Tel.: 07/ E-pošta:ales.krajsek@sb-nm.si Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Branka STRAŽIŠAR, univ.dipl.prav. Tel.: 07/ E-pošta:gdpr@sb-nm.si TEMELJNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI KIRURŠKI SEKTOR Telefon tajništva kirurškega sektorja: 07/ Predstojnik sektorja Tea JEDLOVČNIK ŠTRUMBELJ, dr.med., spec. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije E-pošta:tea.jedlovcni@sb-nm.si Glavna medicinska sestra sektorja Mateja KOŠAK GREGORIČ, dipl.m.s. E-pošta:mateja.kosak-gregoric@sb-nm.si 6/31

7 ODDELEK ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO Rok TESTEN, dr.med., spec. splošne kirurgije Odgovorna medicinska sestra oddelka Natalija KLOBUČAR, dipl.m.s. ODDELEK ZA ORTOPEDSKO KIRURGIJO Gregor KAVČIČ, dr.med., spec. ortopedije Odgovorna medicinska sestra oddelka Nastja KNAVS, dipl.m.s. ODDELEK ZA PLASTIČNO, REKONSTRUKCIJSKO IN ESTETSKO KIRURGIJO Tea JEDLOVČNIK ŠTRUMBELJ, dr.med., spec. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije Odgovorna medicinska sestra oddelka Irena ŽAGAR, mag.zdr.nege ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO Zoran PREVEDEN, dr.med., spec. splošne kirurgije in travmatologije Odgovorna medicinska sestra oddelka Irena ŽAGAR, mag.zdr.nege ODDELEK ZA ŽILNO KIRURGIJO asist. mag. Matej MAKOVEC, dr.med., spec. splošne kirurgije Odgovorna medicinska sestra oddelka Darja TURK, mag.zdr.nege 7/31

8 ODDELEK ZA UROLOGIJO Primož TRŠINAR, dr.med., spec. urologije Odgovorna medicinska sestra oddelka Darja TURK, mag.zdr.nege ODDELEK ZA ORL Odgovorna medicinska sestra oddelka Darja TURK, mag.zdr.nege ODDELEK ZA OKULISTIKO V.d. vodje oddelka Tea JEDLOVČNIK ŠTRUMBELJ, dr.med., spec. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije Odgovorna medicinska sestra oddelka Marta BLAŽIČ, mag.zdr.nege MEDICINSKI SEKTOR Telefon tajništva medicinskega sektorja: 07/ Predstojnik sektorja Boštjan KERSNIČ, dr.med., spec. nefrologije Glavna medicinska sestra sektorja Barbara ŠPILEK, dipl.m.s. ODDELEK ZA NEFROLOGIJO IN DIALIZO Mateja GLOBOKAR, dr.med., spec. interne medicine in nefrologije ODDELEK ZA KARDIOLOGIJO prim. Iztok GRADECKI, dr.med., spec. interne medicine in spec. kardiologije in vaskularne medicine 8/31

9 ODDELEK ZA GASTROENTEROLOGIJO Maja DENKOVSKI, dr.med., spec. interne medicine ODDELEK ZA DIABETOLOGIJO ODDELEK ZA HEMATOLOGIJO IN REVMATOLOGIJO ODDELEK ZA DERMATOVENEROLOGIJO prim. mag. Valerija BALKOVEC, dr.med., spec. dermatovenerologije in flebologije ODDELEK ZA NEVROLOGIJO dr. Matej KOLENC, dr.med., spec. nevrologije ODDELEK ZA INFEKTOLOGIJO dr. Petra ROGINA SKVARČ, dr.med., spec. infektologije V.d. odgovorne medicinske sestre oddelka Mateja RAJK, dipl.m.s. ODDELEK ZA PNEVMOLOGIJO Irma ROZMAN SINUR, dr.med., spec. pnevmologije V.d. odgovorne medicinske sestre oddelka Mateja RAJK, dipl.m.s. ODDELEK ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO Telefon: 07/ Predstojnik oddelka Damjana KOŽELJ, dr.med., spec. ginekologije in porodništva 9/31

10 V.d. glavne medicinske sestre oddelka Jelka CIMERMANČIČ, mag.vzg. in menedž v zdr. E-pošta:jelka.cimermancic@sb-nm.si Telefon: 07/ ODDELEK ZA PEDIATRIJO Predstojnik oddelka Tatjana PAVLIN, dr.med., spec. pediatrije E-pošta:tatjana.pavlin@sb-nm.si Glavna medicinska sestra oddelka Gordana ROŽMAN, dipl.m.s. E-pošta:gordana.rozman@sb-nm.si Telefon: 07/ URGENTNI CENTER Predstojnik urgentnega centra Bojan KOSTIĆ, dr.med., spec. anesteziologije, reanimatologije in perioperativne medicine E-pošta:bojan.kostic@sb-nm.si Glavna medicinska sestra urgentnega centra Maja MARTINŠEK, dipl.m.s. E-pošta:maja.martinsek@sb-nm.si ZDRAVSTVNE DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA ODDELEK ZA ANESTEZIJO, PERIOPERATIVNO INTENZIVNO MEDICINO IN TERAPIJO BOLEČINE Telefon: 07/ V.d. vodje oddelka Bojan KOSTIĆ, dr.med., spec. anesteziologije, reanimatologije in perioperativne medicine E-pošta:bojan.kostic@sb-nm.si 10/31

11 Odgovorna medicinska sestra oddelka Bernarda HROVAT, dipl.m.s., spec. ODDELEK ZA INTENZIVNO MEDICINO dr. Marko KMET, dr.med., spec. interne medicine in spec. intenzivne medicine Odgovorna medicinska sestra oddelka Karmen JANEŽIČ, dipl.m.s. Telefon: 07/ ODDELEK ZA RADIOLOGIJO Ivan KOS, dr.med., spec. radiologije V.d. odgovornega glavnega radiološkega inženirja Srečko VOVKO, inž. radiologije ODDELEK ZA PATOLOGIJO IN CITOLOGIJO Telefon: 07/ Marjeta KLADNIK-JENE, dr.med., spec. patologije in sodne medicine ODDELEK DNEVNE BOLNIŠNICE Petra GORNIK, dr.med., spec. splošne kirurgije Odgovorna medicinska sestra oddelka Andreja GRADIŠEK, dipl.m.s. 11/31

12 ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO Telefon: 07/ asist. dr. Danijela FURLAN, univ.dipl.inž.kem., spec.med.biokem. Telefon: 07/ Vodje oddelka Ljubica NOVAK, dipl.fiziot. ODDELEK ZA FIZIOTERAPIJO ODDELEK BOLNIŠNIČNE LEKARNE Telefon: 07/ Katja VERNIG, mag.farm., spec. ODDELEK ZA NEGOVALNO BOLNIŠNICO Telefon: 07/ Brigita MUHIČ, dipl.m.s. Vodja enote Nataša PILETIČ, dipl.m.s. ENOTA ZA STERILIZACIJO 12/31

13 ENOTA ZA KLINIČNO PREHRANO CENTRALNO OPERACIJSKI BLOK Vodja Katarina PRAH, dipl.m.s. SLUŽBA ZDRAVSTVENE ADMINISTRACIJE Vodja službe Alenka ANDOLŠEK, mag.upr. ved PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB Odgovorni sanitarni inženir za bolnišnični higieno Ingrid JAKLIČ, dipl.san.inž. Tel.: 07/ SOCIALNI DELAVEC Socialni delavec Sabina KLEMENČIČ, univ.dipl.soc.del. Tel.: 07/ Organigram organa Povezava na ločen dokument 13/31

14 2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva) 2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij Pristojna oseba doc. dr. Milena KRAMAR ZUPAN, direktorica Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta Novo mesto telefon: 07/ telefax: 07/ milena.kramar-zupan@sb-nm.si 2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) Državni predpisi Register predpisov Slovenije Predpisi lokalne skupnosti Predpisi EU Predpisi na portalu Evropske unije v brezplačni bazi EUR-Lex 2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) Predlogi predpisov Predlogi predpisov na spletnih straneh Vlade RS Gradiva Vlade RS Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora RS Predlogi zakonov Predlogi predpisov na portalu Evropske unije EUR-Lex 2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih Seznam strateških in programskih dokumentov Naslov: Strateški plan Splošne bolnišnice Novo mesto za obdobje Oblika: Klasična Naslov: Certifikacijska presoja po standardu kakovosti ISO 9001:2015 v letu 2017 Oblika: Klasična 14/31

15 Naslov: Mednarodna akreditacija po standardu AACI v letu 2017 Oblika: Klasična Naslov: Program dela in finančni načrt za leto 2019 za Splošno bolnišnico Novo mesto Oblika: Klasična in elektronska Objava na spletni strani: Da Poročila o delu in druga poročila Naslov: Letno poročilo za leto 2018 Oblika: Klasična in elektronska Objava na spletni strani: Da 2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov Vrste postopkov, ki jih vodi organ - Splošna bolnišnica Novo mesto vodi postopek prve obravnave kršitve pacientovih pravic po Zakonu o pacientovih pravicah - odločanje o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja 2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja Seznam evidenc Osnovna medicinska dokumentacija (IVZ 1.) Normativna podlaga in vsebinski okvir: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Uradni list RS, št. 65/00, 47/15) Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na bolnike in predstavljajo osnovno medicinsko dokumentacijo o bolnikih, ki jo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva. Organ pridobiva podatke v evidenci: Organ pridobiva podatke, ki jih vsebuje evidenca, neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo in iz drugih zbirk podatkov, katerih upravljavec je Splošna bolnišnica Novo mesto. Opis in pogoji dostopa do evidence: Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP). Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih (npr. sodniki, policija, ). Podatke lahko pridobi tudi oseba, ki ima pisno pooblastilo osebe, na katero se podatki nanašajo. Pogoj dostopa: varovanje osebnih podatkov. 15/31

16 Seznam evidenc Zbirka kadrovsko plačnih evidenc: - Evidenca o zaposlenih delavcih - Evidenca o stroških dela - Evidenca o izrabi delovnega časa - Evidenca začasnih in občasnih del (upokojenci) - Evidenca podjemnih in avtorskih pogodb- ZZDej - Evidenca raziskovalcev Evidenca letovanja Evidenca upokojencev SB NM Evidenca opravljenih strokovnih izpitov delavcev s srednjo strokovno izobrazbo Evidenca prijav in prošenj za delo v SB NM Evidenca dijakov in študentov na kroženju v okviru kliničnih vaj Evidenca zahtev za prvo obravnavo Evidenca aktivnih direktorijev (AD) Evidenca naslovov elektronske pošte zaposlenih v SB NM Evidenca uporabniških imen Birpis Evidenca osnovne zdravstvene dokumentacije Evidenca pritožb in pohval Evidenca prostovoljcev Evidenca o videonadzoru Evidenca o poškodbah pri delu Evidenca o usposabljanju iz VZD in PPV Evidenca obiskovalcev COB Evidenca zunanjih obiskovalcev Evidenca zunanjih izobraževanj Evidenca internih izobraževanj Evidenca odvzemov krvnih vzorcev iz popkovine Evidenca zunanjih obiskovalcev 16/31

17 2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov Seznam zbirk Ime: Bolnišnični informacijski sistem Namen: Administrativno spremljanje bolnišničnega in ambulantnega zdravljenja bolnikov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi, zagotavljanje podatkov za zunanje institucije. Način pridobivanja podatkov: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP. Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju Splošne bolnišnice Novo mesto za osebe, ki imajo določeno uporabniško ime in geslo z avtorizacijo. Ime: Poslovni informacijski sistem Namen: Materialno in finančno-računovodsko poslovanje Splošne bolnišnice Novo mesto. Način pridobivanja podatkov: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP in ZGD. Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju Splošne bolnišnice Novo mesto za osebe, ki imajo določeno uporabniško ime in geslo z avtorizacijo. Ime: Kadrovski informacijski sistem Namen: Upravljanje s kadri. Način pridobivanja podatkov: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP. Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju Splošne bolnišnice Novo mesto za osebe, ki imajo določeno uporabniško ime in geslo z avtorizacijo. Ime: Dnevna evidenca prisotnosti na delu z obračunom plač Namen: Evidentiranje prisotnosti na delu in obračun plač. Način pridobivanja podatkov: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP. Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju Splošne bolnišnice Novo mesto za osebe, ki imajo določeno uporabniško ime in geslo z avtorizacijo. Ime: Laboratorijski informacijski sistem z naročanjem preiskav Namen: Podpora naročanju laboratorijskih preiskav. Način pridobivanja podatkov: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP. Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju Splošne bolnišnice Novo mesto za osebe, ki imajo določeno uporabniško ime in geslo z avtorizacijo. Ime: Lekarniški informacijski sistem Namen: Podpora procesu zdravljenja. Način pridobivanja podatkov: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP. Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju Splošne bolnišnice Novo mesto za osebe, ki imajo določeno uporabniško ime in geslo z avtorizacijo. 17/31

18 2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov Interni splošni akti zavoda Vrsta: Sklep o preoblikovanju Splošne bolnišnice Novo mesto v javni zdravstveni zavod Odgovoren za sprejem: Vlade Republike Slovenije Oblika: Klasična in elektronska oblika Objava na spletni strani: Da Vrsta: Statut javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto Odgovoren za sprejem: Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto in soglasje ustanovitelja Vlade Republike Slovenije. Oblika: Klasična in elektronska oblika Objava na spletni strani: Da Vrsta: Pravilniki Odgovoren za sprejem: Direktor Splošne bolnišnice Novo mesto Oblika: Klasična in elektronska oblika Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Novo mesto Pravilnik o hišnem redu Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti Pravilnik o delovnem času javnih uslužbencev v Splošni bolnišnici Novo mesto Pravilnik o planiranju in razporejanju delovnega časa zaposlenih in evidentiranje delovnega časa Pravilnik o pravicah in dolžnostih pacientov v Splošni bolnišnici Novo mesto Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva Pravilnik o izobraževanju v Splošni bolnišnici Novo mesto Pravilnik o izvajanju in vrednotenju internega izobraževanja delavcev zaposlenih v Splošni bolnišnici Novo mesto Pravilnik o ukrepih Splošni bolnišnici Novo mesto za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu Pravilnik o odmeri in izrabi letnega dopusta in drugih celodnevnih odsotnostih v Splošni bolnišnici Novo mesto Pravilnik o izvajanju neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Novo mesto Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela Pravilnik o sklepanju podjemnih pogodb v Splošni bolnišnici Novo mesto Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov 18/31

19 Pravilnik o uporabi počitniških objektov Splošne bolnišnice Novo mesto Pravilnik o uporabi službenih vozil Pravilnik o internem strokovnem nadzoru Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva Pravilnik o računovodstvu Pravilnik o blagajniškem poslovanju Pravilnik o popisu Pravilnik o priznanju Splošne bolnišnice Novo mesto Pravilnik o uporabi računalnikov ali prenosnih računalnikov, ki niso last Splošne bolnišnice Novo mesto Pravilnik o ravnanju z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in prisotnosti ter vplivu drugih psihoaktivnih substanc ter preverjanju prepovedi kajenja v Splošni bolnišnici Novo mesto Pravilnik o vodenju postopka javnih naročil Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil Pravilnik o poslovanju z zdravili, ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi Pravilnik o osebni varovalni opremi Pravilnik o tržni dejavnosti za samoplačnike v Splošni bolnišnici Novo mesto Pravilnik o inovacijah in izboljšavah Drugi predpisi Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks poklicne etike in morale delavcev v zdravstvu Požarni red Navodilo za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in za izpolnjevanje samoocenitvenega vprašalnika Načrt integritete Splošne bolnišnice Novo mesto Vrsta: Poslovniki Odgovoren za sprejem: Direktor Splošne bolnišnice Novo mesto Oblika: Klasična Poslovnik o neposrednih volitvah delavcev Poslovnik o delu Sveta zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto Poslovnik Strokovnega sveta Splošne bolnišnice Novo mesto Poslovnik o delovanju strokovnih komisij v Splošni bolnišnici Novo mesto Vrsta: Navodila Odgovoren za sprejem: Direktor Splošne bolnišnice Novo mesto Oblika: Klasična 19/31

20 Navodilo o ravnanju z oglaševalskim gradivom Navodilo o uporabi zastave Splošne bolnišnice Novo mesto, Republike Slovenije in Evropske unije ter žalne zastave Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov v Splošni bolnišnici Novo mesto Navodilo o ravnanju z odvečno dokumentacijo, ki vsebuje osebne in/ali zaupne podatke Navodilo o ravnanju receptorjev Splošne bolnišnice Novo mesto v primeru suma storitve kaznivega dejanja Navodilo o ravnanju vratarjev Splošne bolnišnice Novo mesto Področje javnih naročil: Navodilo o testiranju novega blaga v Splošni bolnišnici Novo mesto Navodilo za oddajo javnih naročil po enostavnem postopku in postopku zbiranja ponudb Navodilo za izvajanje in spremljanje pogodb in delo skrbnikov pogodb oz. pooblaščenih predstavnikov naročnika Navodilo za upravljanje pogodb za sukcesivne nabave blaga/storitev/gradenj Vrsta: Dokumenti sistema vodenja kakovosti Oblika: Klasična in elektronska Poslovnik kakovosti Splošne bolnišnice Novo mesto Politika kakovosti Strateško načrtovanje Komuniciranje z notranjimi javnostmi Komuniciranje z zunanjimi javnostmi Vodstveni pregledi Pravilnik o notranji organizaciji Splošne bolnišnice Novo mesto Finančni načrt Obvladovanje procesa financ Obvladovanje procesa investicijskega inženiringa Vodenje človeških virov Obvladovanje informacijskega procesa Obvladovanje procesa tehničnega vzdrževanja Vodenje sistema kakovosti Dokumentacija splošnega pomena Zunanja dokumentacija Interni standardi zdravstvene nege Interni protokoli Poslovanje z dospelo in odposlano pošto Arhiviranje dokumentacije Zapisi o kakovosti Izdelava in pregled ponudb in pogodb Reševanje pritožb in reklamacij Ugotavljanje potreb, izbor dobaviteljev ter upravljanje pogodb Obvladovanje procesa planiranja Razvoj novih storitev 20/31

21 Shranjevanje bolnikove lastnine Obvladovanje procesa projektnega vodenja Obvladovanje procesa bolnišničnega zdravljenja Obvladovanje procesa zdravljenja v intenzivni terapiji Obvladovanje procesa operacij Obvladovanje procesa zdravljenja s kronično in akutno odpovedjo ledvic v Splošni bolnišnici Novo mesto Obvladovanje procesa patološke in citološke dejavnosti Obvladovanje procesa fizioterapije Obvladovanje procesa dela v diagnostičnem laboratotiju Obvladovanje procesa upravljanja z zdravili Obvladovanje procesa bolnišnične prehrane Obvladovanje procesa preskrbe s perilom Proces pranja perila Obvladovanje procesa čiščenja in razkuževanja Obvladovanje procesa ravnanja z odpadki Program preprečevanja in obvladovanje bolnišničnih okužb Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov Izvajanje presoje kakovosti Nadzor v procesih, statusno označevanje ter obvladovanje neskladnosti Pravilnik o izvajanju internih strokovnih nadzorih Obvladovanje procesa kontrolinga Nenehno izboljševanje poslovanja Korektivni ukrepi Preventivni ukrepi Postopki imenovanj Vrsta: Informacije glede postopka imenovanja direktorja Splošne bolnišnice Novo mesto Odgovoren za sprejem: Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto in soglasje ustanovitelja - Vlade Republike Slovenije Oblika: klasična Vrsta: Informacije glede postopka imenovanja strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Novo mesto Odgovoren za sprejem: Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto po predhodnem mnenju strokovnega sveta zavoda strokovnega sveta Oblika: klasična Sprejeti sklepi organov in teles zavoda Vrsta: Informacija glede postopkov imenovanja delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi Odgovoren za sprejem: Direktor Splošne bolnišnice Novo mesto Oblika: klasična Vrsta: Sprejeti sklepi sej sveta zavoda Odgovoren za sprejem: Predsednik sveta zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto Oblika: Klasična 21/31

22 Vrsta: Sprejeti sklepi sej strokovnega sveta zavoda Odgovoren za sprejem: Strokovni direktor Splošne bolnišnice Novo mesto Oblika: Klasična Informacije o javnih naročilih Informacije o človeških virih Poslovna in finančnoračunovodska dokumentacija Novice o delovanju zavoda Vrsta: Sprejeti sklepi sej strokovnega kolegija pomočnika direktorja za zdravstveno nego Odgovoren za sprejem: Pomočnica direktorice za zdravstveno nego Oblika: Klasična Vrsta: Dokumenti v zvezi s postopki izvedbe javnih naročil Odgovoren za sprejem: Direktor Splošne bolnišnice Novo mesto Kontaktna oseba: Vodja nabavne službe Oblika: Klasična in elektronska oblika Objava na spletni strani: Da Vrsta: Plan kadra in drugo gradivo kadrovskega načrtovanja, dokumentarno gradivo o zaposlovanju, imenovanju in razrešitvah, razporejanju, napredovanju in prenehanju delovnega razmerja, dokumentarno gradivo o sistemu plač in sistemu nagrajevanja, dokumentarno gradivo o strokovnem izobraževanju in usposabljanju, dokumentarno gradivo s področja varstva pri delu Odgovoren za sprejem: Direktor Splošne bolnišnice Novo mesto Oblika: Klasična Vrsta: Podatki poslovne, finančne in računovodske dokumentacije Splošne bolnišnice Novo mesto Odgovoren za sprejem: Direktor Splošne bolnišnice Novo mesto Oblika: Klasična in elektronska oblika Vrsta: Sporočila za javnost Odgovoren za sprejem: Direktor Splošne bolnišnice Novo mesto, Strokovni direktor Splošne bolnišnice Novo mesto Oblika: Klasična in elektronska 22/31

23 3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA Opis dostopa do posameznih sklopov informacij 1. NEPOSREDEN DOSTOP 1.1. Osebno v prostorih Splošne bolnišnice Novo mesto Do informacij javnega značaja lahko dostopate, če se osebno zglasite na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer v pravni službi pri Zdenki Kralj, v času uradnih ur: ponedeljek in sreda med 8.00 in uro. Na svetovnem spletu so dostopne naslednje informacije javnega značaja: - prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa, povezana z državnim registrom predpisov na spletu, - programe, strategije, stališča, mnenja, študije in druge posebne dokumente, ki se nanašajo na delovno področje organa, - predloge predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa, - vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, - podatke o upravnih storitvah, - druge informacije javnega značaja Po elektronski poti Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnih straneh Splošne bolnišnice Novo mesto z naslovom oziroma na elektronskem naslovu: tajnistvo@sb-nm.si. 23/31

24 2. DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Splošne bolnišnice Novo mesto ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih Splošne bolnišnice Novo mesto, po pošti ali po elektronski pošti. Na podlagi vaše zahteve je zavod dolžan posredovati informacijo, če jo dejansko poseduje če to lahko stori brez kakršnegakoli predelovanja informacij, ki jih ima. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo zavoda in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti zavoda in drugi. V teh primerih lahko zavod pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop. Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve) Osebno v prostorih Splošne bolnišnice Novo mesto Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer v pravni službi, pri Zdenki Kralj, v času uradnih ur: ponedeljek in sreda med 8.00 in uro, in sicer ustno ali pisno na zapisnik Ustna zahteva V času uradnih ur se lahko zglasite pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja in ustno izrazite svojo zahtevo. Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja ustno, ne plačate upravne takse za vlogo in je takšna zahteva povsem brezplačna, vendar pa v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na negativno odločitev zavoda. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve. 24/31

25 Pisna zahteva Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko pošljete po pošti na naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, z oznako: IJZ. Pisno zahtevo lahko oddate tudi osebno na sedežu zavoda med uradnimi urami. Zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled. Za vložitev zahteve je potrebno plačati upravno takso. Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo. Zavod mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne vloge. Zavod lahko le izjemoma s posebnim sklepom podaljša rok za odločanje za največ 30 delovnih dni. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je zavod zavezan o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 delovnih dni. Če je zahteva nepopolna in je zavod zaradi tega ne more obravnavati, vas bomo pozvali, da jo v roku, ki ga določi zavod, dopolni. Rok ne sme biti krajši od 3 delovnih dni. Zavod vam je dolžan posredovati informacijo le, če jo dejansko poseduje če to lahko stori brez kakršnegakoli predelovanja informacij, ki jih ima. Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo zavoda in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti zavoda in drugi. V teh primerih vam lahko zavod pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop. V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je bila vaša zahteva zavrnjena, ter zoper sklep, s katerim je bila zahteva zavržena. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor pred Upravnim sodiščem. 25/31

26 2.3. Preko telefona Podobno kot osebno lahko zahtevo podatke tudi preko telefona: : Zdenka Kralj. Če boste zahtevo podali telefonsko, morate izrecno povedati, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Enako kot pri osebni ustni zahtevi, je tudi ta zahteva takse prosta in proti negativni odločitvi ni mogoča pritožba Po elektronski poti Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti na elektronski naslov: pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in zavod drugačne obveznosti Elektronska zahteva enaka ustni zahtevi Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov zavoda. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo zavod obravnaval vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni, da je vaša zahteva takse prosta (brezplačna), vendar pa v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba. Pravice prosilca in obveznosti zavoda v primeru, da zahtevo podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih zavoda ali preko telefona Elektronska pisna zahteva Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis zato potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za informacijsko družbo (Center Vlade Republike Slovenije za informatiko, Halcom informatika, NLB, Pošta Slovenije). Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva. Za pisno zahtevo je potrebno plačati upravno takso. 26/31

27 2.5. Delni dostop Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bomo vseeno poizkusili ugoditi in omogočili vsaj delni vpogled. Tako bomo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bomo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smemo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bomo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali naredili drugače nedostopne (pri dokumentih v fizični obliki). Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bomo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Med informacije iz 6. člena zakona, ki se štejejo za izjeme in torej niso informacije javnega značaja, do katerih bi bili prosilci upravičeni, na primer sodijo tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo zavoda in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti zavoda in drugi. 3. DOSTOP ZA LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI Po svojih najboljših močeh bo Splošna bolnišnica Novo mesto zagotovila informacije v obliki in na način, ki bo primeren tudi za ljudi s posebnimi potrebami. 4. STROŠKOVNIK Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunajo zgolj materialni stroški posredovanja v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Prosilcu informacij javnega značaja Splošna bolnišnica Novo mesto zaračuna stroške za: - posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi, - pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če se informacija nahaja izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki, - pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če se informacija nahaja izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki, - poštnino za pošiljanje po pošti. 27/31

28 Splošna bolnišnica Novo mesto ne zaračuna stroškov za: - vpogled v dokumente, - telefonsko posredovanje informacij, - posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primere iz tretje alinee prejšnjega odstavka, - posredovanje informacij s pomočjo telefaksa, ki skupaj ne presegajo petih strani. Splošna bolnišnica Novo mesto posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga. 28/31

29 Cenik materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja (cene so brez DDV): storitve posredovanja informacij javnega značaja cena v EUR brez DDV 1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 9. posnetek na eni videokaseti 4, posnetek na eni audio kaseti 2, pretvorba ene strani dokumenta formata 0,13 A4 iz elektronske v fizično obliko 12. pretvorba ene barvne strani dokumenta 1,25 formata A4 iz elektronske v fizično obliko 13. pretvorba ene strani dokumenta formata 0,08 A4 iz fizične v elektronsko obliko 14. pretvorba ene barvne strani dokumenta 0,13 formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve 29/31

30 Način plačila stroškov Prosilec plača materialne stroške po prejemu zahtevanih informacij. Organ ob posredovanju informacij prosilcu izda račun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. - Stroške plača prosilec s plačilnim nalogom. - Če zavod ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 83,46 EUR, lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. Po posredovanju informacij zavod obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda račun v skladu s 1. alineo. V primeru, da polog presega dejanske materialne stroške, zavod prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Če pa dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec razliko plača v skladu s tretjo alineo. - Prosilec mora plačati stroške posredovanja informacij ali polog v petnajstih dneh od prejema računa ali zahtevka za položitev pologa. - Splošna bolnišnica Novo mesto iz razlogov ekonomičnosti ne zaračuna materialnih stroškov posredovanja informacij, ki ne presegajo 10,00 EUR. Če isti prosilec pri Splošni bolnišnici Novo mesto v tekočem mesecu zahteva več informacij, katerih skupni znesek 10,00 EUR, lahko Splošna bolnišnica Novo mesto, ne glede na določbo prejšnjega stavka, stroške zaračuna takoj, ko ti presežejo omenjeni znesek. 30/31

31 4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov Informacija: Informacije javnega značaja, vezane na organizacijo in poslovanje Splošne bolnišnice Novo mesto Opis: Informacije javnega značaja, ki zanimajo interno in zunanjo javnost Dostop: Klasična oblika 31/31

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje Vlada Republike Slovenije STANKA VAUH Telefon: +38628240920

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Zakonska podlaga

Zakonska podlaga BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO KRANJ Katalog informacij javnega značaja KAZALO 1. Podatki o katalogu... 3 2. Splošni podatki o informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga zavod... 3 2.1.

Prikaži več

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA SEVNICA Sedež organa: GLAVNI TRG 19A, 8290 SEVNICA Spletni naslov kataloga www.obcina-sevnica.si informacij

Prikaži več

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani.docx

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani.docx OSNOVNA ŠOLA DEKANI Tel.: 05 66 21 240 DEKANI 32 Fax: 05 66 21 241 6271 DEKANI E-pošta: info@os-dekani.si ID za DDV: SI 18370071 www.os-dekani.si KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 OSNOVNI PODATKI O

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: Občina Ajdovščina Sedež organa: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina Spletni naslov kataloga http:www.ajdovscina.si

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA: WWW.LEX-LOCALIS.INFO

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani OSNOVNA ŠOLA DEKANI Tel.: 05 66 21 240 DEKANI 32 Fax: 05 66 21 241 6271 DEKANI E-pošta: info@os-dekani.si ID za DDV: SI 18370071 www.os-dekani.si KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 OSNOVNI PODATKI O

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

17 FINANČNI NAČRT

17 FINANČNI NAČRT 17 FINANČNI NAČRT 1 KAZALO I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 VSEBUJE... 4 II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017... 5 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU... 5 2. ZAKONSKE PODLAGE... 8 3. OSNOVNA

Prikaži več

Microsoft Word - Strokovno srečanje ob svetovnem dnevu zdravja_mediji.docx

Microsoft Word - Strokovno srečanje ob svetovnem dnevu zdravja_mediji.docx SPOROČILO ZA JAVNOST Novo mesto, 16. aprila 2018 Strokovno srečanje ob Svetovnem dnevu zdravja NEENAKOST V ZDRAVJU V LUČI DOLGOŽIVE DRUŽBE Novo mesto, 16. aprila 2018 - Na Fakulteti za zdravstvene vede

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

KGZ Slovenije

KGZ Slovenije Šmihelska c. 14, 8000 Novo mesto tel: 07/373 05 70, fax. 07/373 05 90 e-mail: kgzs.zavod-nm@gov.si splet: www.kmetijskizavod-nm.si RAZPORED USPOSABLJANJ ZA RAVNANJE S FFS V POMLADNIH MESECIH 2019 Datum:

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 12. 1. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: ODLOK O MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI AJDOVŠČINA 2. obravnava

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz delovnega razmerja 2.2 Varstvo osebnih podatkov v

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc Navodila za prijavo raziskav na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) Definicije raziskav Na OI izvajamo več oblik raziskovalnega dela v vseh organizacijskih enotah. Raziskovalno delo delimo na tri kategorije:

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 - Zdravstveni dom Ljubljana KADROVSKI NAČRT OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 sprejetega dne 23.2.2016

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 MODEL ODLIČNOSTI REFERENČNE AMBULANTE Darinka Klančar NAMEN PREDSTAVITVE European Practice Assessment EPA Evropski model poslovne odličnosti EFQM Samoocena ambulante/odličnost ambulante EPA European Practice

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 1 Institucija Javni zdravstveni

Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 1 Institucija Javni zdravstveni Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 2 Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, Naziv storitvami

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več