SEZNAM ZUNANJIH IZBIRNIH PREDMETOV 2017/2018

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SEZNAM ZUNANJIH IZBIRNIH PREDMETOV 2017/2018"

Transkripcija

1 SEZNAM ZUNANJIH IZBIRNIH PREDMETOV 2017/2018

2 Na Univerzi v Ljubljani se zavedamo pomembnosti interdisciplinarnosti, izmenjave znanja in povezovanja študentov različnih članic naše univerze. Zato smo pripravili seznam predmetov, ki jih akademije in fakultete ponujajo študentom drugih članic. Nekateri od teh predmetov so prav posebej akreditirani le za študente drugih članic. Pri drugih predmetih bodo izbirne predmete skupaj poslušali študenti matičnih in gostujočih članic. Predmeti so bili izbrani tako, da za vključitev v predmet ni potrebnih predhodnih znanj. Poleg v tem seznamu predstavljenih predmetov si lahko študenti izberejo tudi druge predmete na drugih članicah, enako kot so to delali do sedaj. Dogovorili smo se, da vsaka članica ponudi do tri izbirne predmete za študente drugih članic. ZA ŠTUDENTE ALUO Študenti ALUO lahko izbirate predmete iz seznama spodaj v okviru splošne izbirnosti (torej kot Splošni izbirni predmet). Ob tem prosim upoštevajte, da je nabor predmetov informativen, pred dokončno izbiro predmeta pa morate na članici, kjer se predmet izvaja, preveriti urnik predmeta in zagotoviti, da se urnik ne prekriva s predmeti na ALUO. Splošne izbirne predmete lahko izberete še v prvih dveh tednih semestra. Kazalo Akademija za glasbo 3 Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 4 Akademija za likovno umetnost in oblikovanje 5 Biotehniška fakulteta 6 Ekonomska fakulteta 7 Fakulteta za arhitekturo 8 Fakulteta za družbene vede 9 Fakulteta za elektrotehniko 10 Fakulteta za farmacijo 11 Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 12 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 13 Fakulteta za matematiko in fiziko 14 Fakulteta za pomorstvo in promet 15 Fakulteta za računalništvo in informatiko 16 Fakulteta za socialno delo 17 Fakulteta za strojništvo 18 Fakulteta za šport 19 Fakulteta za upravo 20 Filozofska fakulteta 21 Naravoslovnotehniška fakulteta 22 Pedagoška fakulteta 23 Pravna fakulteta 24 Teološka fakulteta 25 Veterinarska fakulteta 26 Zdravstvena fakulteta 27 2

3 Akademija za glasbo Ime predmeta: Zbor Nosilec: Marko Vatovec, Sebastijan Vrhovnik Semester: celoletni Kreditne točke: 3 Vsebina: vokalno-tehnične vaje za razvoj glasovne usposobljenosti, opevanje, skrbno in primerno izbrana zborovska literatura, ki omogoča postopno oblikovanje zborovskega zvoka od manj zahtevne literature do težjih a cappella in vokalno-instrumentalnih del iz zakladnice svetovne in slovenske zborovske literature (glede na glasovno usposobljenost in sestavo trenutnega zborovskega ansambla mešanega, dekliškega in komornega zbora), izvajalska praksa v obliki javnih koncertov in priložnostnih nastopov. Ime predmeta: Koralni zbor Nosilec: Anton Potočnik Semester: celoletni Vsebina: petje psalmov; predstavitev tonovskih načinov; mašni proprij; mašni ordinarij; jutranjice; hvalnice; dnevne molitvene ure; večernice; tropi, sekvence; stilni programi, vezani na določeno liturgično obdobje, praznik, posamezne godove; predstavitev posameznih glasbenih oblik; predstavitev različnih stilov petja: silabični, nevmatski, melizmatični; različni načini petja: solistično, responzorialno, antifonično; specifični glasbeni kodeksi; oživljanje tradicije, ki je vezana ali je celo nastala na slovenskih tleh. Ime predmeta: Zgodovina jazza in stili Nosilec: Rok Golob Semester: celoletni Vsebina: zgodovinske pregled razvoja jazza od New Orleansa do danes. Značilnosti posameznih stilov in obdobij, clji in kompetence, razumevanje nastanka in razvoja jazza, obvladovanje harmonskostilskih zakonitosti posameznih jazzovskih obdobij in stilov, sposobnost natančnejše analize jazzovskih partitur in jazzovske improvizacije.akademija za gledališče, radio, film in televizijo 3

4 Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Ime predmeta: Dramaturgija I Nosilec: Blaž Lukan Semester: celoletni Vsebina: Študent spozna ontološko in historično naravo dramaturgije v širšem smislu ter delovanje dramaturgije kot scenske prakse v ožjem smislu, seznani se s temeljno funkcijo dramaturgije v kontekstu analize dramskega besedila ter uprizoritvenega procesa oz. scenskega dogodka kot takega, seznani se z vlogo pri njuni recepciji, pridobi razumevanje osnovnih principov praktičnega dramaturškega sodelovanja v uprizoritvenem procesu ter pridobi razumevanje gledališkozgodovinskega in kritičnega vrednotenja dramaturškega prispevka k uprizoritvi. Ime predmeta: Zgodovina gledališča I Nosilec: Aldo Milohnić Semester: celoletni Vsebina: Predmet uvaja v terminologijo, problematiko in metode gledališkega zgodovinopisja, posreduje znanja o pomembnih zgodovinskih procesih v razvoju evropske gledališke kulture ter uvajo samostojno gledališko preučevanje gledališča in sorodnih pojavov. Kompetence, ki jih razvija, so: razumevanje geneze evropskega gledališča in vloge, ki jo ima kot umetnostna in družbena institucija v zahodni kulturi in civilizaciji, sposobnost zgodovinske analize gledaliških pojavov v dobi oralne in zgodnje pisne kulture, razumevanje pomena tradicije v uprizoritveni praksi. Ime predmeta: Sodobne scenske umetnosti I Nosilec: Barbara Orel Vsebina: Cilj predmeta je vpeljati študente v razumevanje sodobnih scenskih umetnosti v globaliziranem in multikulturnem svetu. Predmet je usmerjen predvsem v: preučevanje sodobnih scenskih umetnosti z intermedialnega, interdisciplinarnega in medkulturnega in mednarodnega vidika, razumevanje njihovih (avto)refleksivnih, umetnostnozgodovinskih in družbenopolitičnih izhodišč ter razvijanje samostojnega mišljenja, usmerjenega v raziskovanje in ustvarjanje umetniških del. 4

5 Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Ime predmeta: Metodologija umetniškega raziskovanja Nosilec: Jožef Muhovič Vsebina: Cilj predmeta je seznanjanje študentov s pogoji, okoliščinami, logiko in metodologijo raziskovanja na področju likovne umetnosti. Študent pri tem spozna in razume logično naravo pogojev in okoliščin, ki določajo raziskovalno delo na področju teorije likovne umetnosti in na področju likovne prakse, ter obvlada osnovno metodologijo umetniškega raziskovalnega dela. Nauči se opredeliti problemsko naravo raziskovalne situacije in oblikovati relevantne raziskovalne hipoteze. Pri tem zna poiskati in kritično ovrednotiti dostopne informacije ter med že znanimi metodami ovrednotiti tiste, ki lahko služijo kot relevantna izhodišča raziskovanja, vse s ciljem, da se nauči načrtovati in praktično izvesti umetniško raziskavo ter interpretirati njene rezultate. I me predmeta: Zgodovinska antropologija likovnega Nosilec: Jure Mikuž Vsebina: Namen predmeta je seznaniti študenta z najširšimi civilizacijskimi, ideološkimi, političnimi, kulturnimi in drugimi osnovami, ki pogojujejo in opredeljujejo likovno ustvarjanje in njegove specifike. Pri tem študenti spoznajo novejše metodologije umetnostnozgodovinske vede, ki so se razvile s strukturalizmom, poststrukturalizmom, semiotiko, novo psihoanalizo, dekonstruktivizmom ipd. Naučijo se uporabe metodologije ob konkretnih umetnostnih spomenikih, pojavih, ustvarjalcih in razdobjih. Spoznavajo in razumevajo potrebo po analitičnem pristopu k ustvarjalnemu delu in njegovo umeščenost v najširši antropološki kontekst. S tem širijo svoja intelektualna obzorja in spoznavni potencial, kar jim pomaga naučiti se obvladovanja mehanizmov sodobnega sveta na samostojen raziskovalen način. Ime predmeta: Študije moderne in sodobne umetnosti Nosilec: Nadja Zgonik Vsebina: Spoznavanje teoretičnih modelov, na katerih so utemeljene moderne in sodobne umetniške prakse. Uvajanje v postopke interpretiranja umetniških del z relevantnimi metodologijami od družbenih teorij umetnosti, feministične umetnostne zgodovine, semiotike in poststrukturalizma. Razlaga sodobnih konceptov umetnosti: interdisciplinarnost, večmedijskost, globalizem, aktivizem, arhiviranje, participatornost. 5

6 Biotehniška fakulteta Ime predmeta: Športna vzgoja Nosilec: Gorazd Janko, Milan Pavič Kreditne točke: 3 Vsebina: Pomen in vloga predmeta ŠV kot vrednota kakovosti življenja v času študija in med opravljanjem poklica, učinki športne aktivnosti na celovito telesno, duševno in socialno zdravje študentov, športna aktivnost kot preventivna, korektivna in promocijska dejavnost za ohranjanje zdravja, športni način življenja kot vodilo zdravega načina življenja. Specialni teoretični del: vezan je na izbrano športno panogo (jahanje konj, plavanje, njene posebnosti, njen vpliv na človeka, tehnika, taktika in pravila, osnove telesne in tehnično taktične priprave). Ime predmeta: Uporabne in strupene samonikle rastline in glive Nosilec: Helena Šircelj, Dominik Vodnik Kreditne točke: 3 Vsebina: Osnove vsebnosti koristnih in nevarnih snovi v rastlinah in glivah; osnove sekundarnega metabolizma pri višjih kopenskih rastlinah in glivah in njihov pomen za te organizme in njihove konzumente; vpliv okolja na kemijsko sestavo rastlin s stališča hranilne vrednosti in strupenosti; pregled nastanka glavnih skupin sekundarnih metabolitov s toksičnimi učinki in pregled pomembnejših skupin strupenih rastlin in gliv v kopenskih ekosistemih glede na: njihovo taksonomsko pripadnost, pojavljanje v ekosistemih in habitatnih tipih, nevarnost za zastrupitve človeka in domače živali, vrste učinkovin in učinkov na ljudi; uporabne, užitne in strupene samonikle rastline bivalnega okolja in obdelovalnih površin, vključno s pleveli in tujerodnimi vrstami; uporabne, užitne in strupene samonikle rastline in glive gozdov. Ime predmeta: Lesene konstrukcije v stanovanjski in javni gradnji Nosilec: Manja Kitek Kuzman Kreditne točke: 3 Vsebina: Opredelitev vrst lesenih konstrukcij v arhitekturi in gradbeništvu, zgodovinski pregled razvoja lesenih konstrukcij, razdelitev lesenih konstrukcij glede na namembnost in opredelitev vplivnih parametrov pri konstruiranju, principi snovanja in projektiranja inženirskih lesenih konstrukcij.elementi konstrukcij, vezna sredstva ( vrste mehanskih veznih sredstev (žičniki, vijaki, sponke, lesni vijaki, trni, mozniki,...), bočna in osna nosilnost, modul pomikov, togost priključne ravnine). Priključki oziroma vozlišča lesenih konstrukcij, lesene lepljene konstrukcije, sovprežne konstrukcije v kombinaciji z lesom, tehnični predpisi in standardi Eurocode 5, prenove objektov nizke in visoke gradnje, načrtovanje mostov- značilnosti in pomen, računalniško podprto konstruiranje software za lesene konstrukcije. Standardizirane knjižnice konstrukcijskih elementov, pomen lesenih konstrukcij za okolje in bivanje- LCA analiza, prenos toplote in energijska učinkovitost stavb, stroškovna ocena primernosti lesene gradnje ekonomska upravičenost. 6

7 Ekonomska fakulteta Ime predmeta: Podjetništvo za naravoslovce in tehnologe Nosilec: Mateja Drnovšek Vsebina: Uvod v ekonomske vede. Vloga podjetnikov v gospodarstvu. Podjetniške priložnosti. Razvoj podjetniških rešitev. Razumevanje uporabnikov. Razumevanje trga. Načrtovanje posla. Ekonomika posla. Financiranje ustanovitve podjetja in začetnega poslovanja. Pravni vidiki ustanovitve podjetja in podporno okolje. Ime predmeta: Inovativnost in razvoj novih izdelkov Nosilec: Anja Svetina Nabergoj Vsebina: Spoznati postopek razvoja novih inovativnih izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo. 7

8 Fakulteta za arhitekturo Ime predmeta: Zgodovina in teorija arhitekture 3 Nosilec: Aleš Vodopivec Vsebina: Zgodovina in teorija arhitekture kot del kulturne zgodovine v obdobju 19. in 20. stoletja. Ime predmeta: Urbanistično oblikovanje Nosilec: Polona Filipčič Vsebina: Seznanjanje s teoretičnim ozadjem in operativnimi orodji za raziskovanje in interpretacijo različnih urbanih situacij v kontekstu sodobnega mesta (modela strnjenega in razpršenega mesta). Ime predmeta: Varstvo sodobne arhitekturne dediščine Nosilec: Sonja Ifko Kreditne točke: 3 Vsebina: Varovanje in interpretacija najnovejših kategorij arhitekturne dediščine: modernistična, inženirska in industrijska dediščina; filozofija varstvenih pristopov, kompleksnost prenov in interdisciplinarnost, analiza primerov uspešnih praks in vključevanje prenove v procese urbanih revitalizacij. 8

9 Fakulteta za družbene vede Ime predmeta: Politike islamskih držav Nosilec: Bogomil Ferfila Vsebina: Predmet uvaja dvoje pristopov: primerjalni pristop v smislu komparacije posameznih politik, ki jih vodijo različne državne in mednarodne institucije v islamskih državah po eni strani ter tako imenovani»celostni regionalni pristop«(area studies approach), kjer je poudarek na multidisciplinarnem prikazu in analizi posamezne regije oziroma države po drugi strani. Glavna novost in obenem kvaliteta predmeta je, da zajema muslimanski svet kot celoto vseh 53 držav, kjer so muslimani večinsko prebivalstvo. Ime predmeta: Uvod v kulturne študije Nosilec: Peter Stanković Vsebina: Predmet uvaja študente v paleto razmislekov o fenomenu kulture, pri čemer je poseben poudarek namenjen novejši šoli mišljenja kulture, tako imenovanim kulturnim študijam, kjer v zadnjem času nastaja niz vznemirljivih transdisciplinarnih "spoprijemov" s segmentom kulturne resničnosti, ki danes bolj kot katerikoli drug zaznamuje kulturni svet, v katerem živimo, s sodobno popularno kuturo. Študenti se pri predmetu seznanijo z osnovnimi teoretskimi in metodološkimi pripomočki, ki omogočajo globinsko razumevanje ("branje") in analiziranje različnih aspektov sodobnih popularnih kultur, podrobneje pa so obravnavana in z ilustrativnimi primeri podkrepljena nekatera pomembnejša področja raziskovanja v tem raziskovalnem okviru (filmske študije, študije mladinskih subkultur, študije spolov, popularne glasbe, medijev, mode, identitet itd.). Ime predmeta: Temelji EU Nosilec: Ana Bojinović Fenko Vsebina: EU kot mednarodna regionalna vladna organizacija in/ali politični sistem sui generis; vloga medvladnega povezovanja (integracije). Pregled poskusov in idej (zahodno)evropskega sodelovanja in povezovanja po drugi svetovni vojni in umestitev EU v te procese. Zgodovinski vidik: nastanek in razvoj Evropskih skupnosti in EU. Pogodbeni okvir: temeljni akti Evropskih skupnosti in EU, razmerja med njimi, pomen pravne subjektivitete. Institucionalni okvir: razvoj institucij Evropske skupnosti in EU, njihovih pristojnosti, naloge, sestava in delovanje. Vloga in pomen drugih relevantnih akterjev v EU. Oblikovanje, odločanje in izvajanje odločitev v EU: o čem se odloča, kako se odločitve oblikujejo, kakšni so postopki sprejemanja odločitev, kako se odločitve izvajajo. Pravo EU: raznolikost pravnih aktov EU, njihova narava, nadzor nad izvajanjem, vloga Sodišča EU. Politike EU: regulativne politike, redistributivne politike, zunanji odnosi EU in zunanja politika. 9

10 Fakulteta za elektrotehniko Ime predmeta: Komunikacije in družba Nosilec: Janez Bešter, Andrej Kos, Matevž Pogačnik Vsebina: Pregled področja IKT sistemov in družbenih vplivov tehnološkega razvoja. Analiza vpliva tehnologij na gospodarstvo in družbo, osnove informacijske pismenosti. Spoznavanje osnovnih pojmov s področja telekomunikacij in multimedije, razumevanja delovanja IKT sistemov s stališča arhitektur in uporabljanih tehnologij. Najpomembnejši primeri uporabe IKT storitev in vertikal. Ime predmeta: Trajnostna oskrba z električno energijo Nosilec: Marko Čepin, Rafael Mihalič, Valentin Ažbe, Boštjan Blažič Vsebina: Slušatelji si bodo ustvarili celostno sliko o pojmu potreb po električni energiji in izkoriščanju virov pri njenem pridobivanju. Pridobili bodo osnovna znanja na področju oskrbe z električno energijo skozi spoznavanje proizvodnje, prenosa in razdeljevanja električne energije. V okviru aktualne problematike predmet izpostavlja okoljevarstvene vidike, vpliv in razvoj novih tehnologij, obnovljive vire energije (veter, voda, sonce, biomasa itn.) in učinkovito rabo energije.kot bistveno pa izpostavljamo pridobitev osnovnih informacij o relaciji med pavšalnimi ocenami in nedomišljenimi koncepti ter tehnično in fizikalno uresničljivimi koncepti s področja oskrbe z električno energijo. Ime predmeta: Interdisciplinarni projekti Nosilec: Andrej Kos, Boštjan Likar, Janez Bešter, Damijan Miklavčič Vsebina: Interdisciplinarni projekt temelji na soustvarjanju študentov, podjetij, institucij in visokošolskih ustanov (sledi pristopom iz progama Demola in sorodnim iniciativam). Podjetja ali institucije razpišejo projektne naloge, ki jih rešujejo multidisciplinarne skupine 3-5 študentov pod mentorstvom podjetij ali institucij in učiteljev. Cilj projektne naloge je, da skupina študentov projektno nalogo reši in po možnosti izdela delujoči prototip. Za izvedbo projektne naloge ima skupina študentov na voljo 3 mesece časa. Skupinam študentom je na voljo skupen prostor, kjer je možna izmenjava kreativnih idej med študenti in predstavniki podjetij in institucij ter učitelji. 10

11 Fakulteta za farmacijo Ime predmeta: Zdravila v alternativni medicini Nosilec: Samo Kreft Vsebina: Temeljni principi znanstveno-raziskovalnega dela (postavljanje hipotez, ponovljivost rezultatov, vključevanje kontrol, onemogočanje pristranskega opazovanja. Posebnosti alternativnih metod, ki ne temeljijo na znanstvenih raziskavah. Zgodovina, filozofski principi, tehnike priprave zdravil. Homeopatska zdravila, TKM, ayurvedska medicina, Bachove kapljice, naturopatski pripravki, spagirične kvintesence, druge tehnike (kampo, unani, šamanizem, holistična medicina...). Pravni vidiki pripravkov alternativnih metod zdravljenje v Evropi. Ime predmeta: Zdravila Nosilec: Anamarija Zega Vsebina: Zdravila, zdravilne učinkovine, pomožne snovi, farmacevtske oblike, načini aplikacije. Fizikalno-kemične lastnosti, transport učinkovin, specifične in nespecifične interakcije, selektivnost in specifičnost, selektivna toksičnost, predzdravila. Tarče zdravilnih učinkovin: encimi, receptorji, biološke membrane, nukleinske kisline. Mehanizmi delovanja izbrasnih zdravilnih učinkovin. Osnove farmakokinetike, neželeni in toksični učinki. 11

12 Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ime predmeta: Od ideje do gradbenega objekta Nosilec: Janko Logar Vsebina: Vsaka gradnja se začne z idejo, od nje do končne izvedbe pa je zanimiva, izzivalna in v primeru neznanja lahko tudi trnova pot. Pri predmetu boste spoznali osnovne pojme gradbeništva, zakonodajne okvire umeščanja objektov v prostor in graditve objektov, značilnosti gradbenega projektiranja, gradbene materiale in postopek gradnje objekta kot investicijskega projekta. Glede na to, da se večina v svojem življenju sreča z gradnjo bivalnega ali počitniškega objekta so ponujena znanja koristna za ustrezno usmerjanje projekta ter za možnost dogovarjanja z izvajalci v vseh postopkih. Ime predmeta: Merjenje in opisovanje prostora Nosilec: Polona Pavlovčič Prešeren Vsebina: Večina vseh naših vsakodnevnih aktivnosti je neločljivo povezana s prostorom, v katerem živimo. Ta naš prostor pa je omejen in zato ga moramo dobro poznati, prikazovati in načrtovati njegovo uporabo. Pri predmetu se boste seznanili s kompleksnostjo geodetskih del pri pridobivanju prostorskih podatkov, njihovem prikazovanju ter nekaterimi možnostmi uporabe. Spoznali boste osnovne merske metode v geodeziji, od zemeljskih do satelitskih, spoznali, kje lahko pridobimo podatke o naših nepremičninah, kako se načrtujejo posegi v prostor na različnih ravneh, predvsem pa na občinski ravni, kako deluje avtomobilska navigacija in na osnovi česa vam bodo odmerili davek na nepremičnine. Ime predmeta: Naravne nesreče in njihov vpliv na okolje, prostor in družbo Nosilec: Andrej Kryžanowski, Primož Banovec Vsebina: Naravne nesreče so največkrat povem običajni naravni pojavi, ki nastanejo nesreče takrat, ko ogrožajo imetje in življenja ljudi. Pri predmetu se boste naučili prepoznavanja vrst naravnih nesreč, mehanizmov nastanka in razvoja posamezne vrste in možnih posledic, prepoznati značilnosti posamezne vrste naravne nesreče in možnosti zgodnjega ukrepanja, omilitve škode, odziva sil zaščite in reševanja ter s tem povezanega razumevanja pomena preventivnega ustreznega ukrepanja, predvsem pa pravočasnega ukrepanja v času dogodka. Pri nesrečah namreč največ škode preprečimo s pravilnim in pravočasnim ukrepanjem in zakaj ne bi vi pripomogli k temu s svojim znanjem. 12

13 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Ime predmeta: Organska kemija Nosilec: Bogdan Štefane Vsebina: Spoznavanje osnov organske kemije. Nomenklatura organskih spojin. Osnovni mehanizmi organskih reakcij. Struktura organskih spojin, reaktivnost in osnovne pretvorbe. Naravne makromolekule. Sinteza osnovnih polimerov. Ime predmeta: Osnove okoljskega inženirstva Nosilec: Andreja Žgajnar Gotvajn Vsebina: Osnove okoljske problematike: osnovni procesi v okolju, orodja okoljskega inženirja, kvantifikacija okoljskih problemov, lokalni in globalni okoljski vplivi človeka, trajnostni razvoj, etična izbira, ekonomski principi. Onesnaženje: viri, tipične vrste in vplivi, dinamika, zakonodaja. Vode: hidrološki cikel, kemija površinskih in odpadnih vod ter podtalnice, parametri za vrednotenje kvalitete vode, postopki obdelave blata iz čistilnih naprav. Tla: transport polutantov, pregled remediacijskih tehnik. Zrak: primarni in sekundarni polutanti, kemija zračnih polutantov (regijski in globalni pojavi), mobilni in stacionarni viri polutantov, tehnologije kontrole emisij, recikliranje, osnove načrtovanja in dimenzioniranja čistilnih naprav. Trdni odpadki: karakterizacija odpadkov, zbiranje in ravnanje z odpadki (nevarni in nenevarni), snovna in energetska izraba,deponije in termična obdelava. 13

14 Fakulteta za matematiko in fiziko Ime predmeta: Logika in množice Nosilec: Andrej Bauer Vsebina: Matematično izražanje, definicije, konstrukcije, izjave in dokazi. Izjavni in predikatni račun, pravila sklepanja. Osnove teorije množic. Relacije in funkcije. Ekvivalenčne relacije in kvocientne množice. Strukture urejenosti. Končne, števne in neskončne množice. Moč množic. Množice in razredi. Aksiomi teorije množic. Aksiom izbire in Zornova lema. Študent spozna pojem matematičnega dokaza in pravilnega sklepanja, osnovne diskretne strukture in kombinatorne pojme ter osnove teorije množic. Ime predmeta: Kako stvari delujejo Nosilec: Gorazd Planinšič, Aleš Mohorič Kreditne točke: 3 Vsebina: Spoznavanje in uporaba temeljnih fizikalnih zakonov in pojmov ob preučevanju delovanja različnih naprav in spoznavanju lastnosti različnih snovi (npr. zaslon na tekoče kristale, fluorescentna svetilka, halogenska žarnica, LED, magnetni in piezoelektrični zvočnik, slikanje z magnetno resonanco, dizelski motor ipd.). Izbrani primeri bodo pokrivali vsebine iz poglavij osnovne fizike, za katera je znano, da imajo študenti pri njih težave. Razlaga bo podprta z demonstracijskimi poskusi in avdiovideo gradivom. Laboratorijske vaje bodo vključevale odprte probleme in temeljile na vodenem odkrivanju. 14

15 Fakulteta za pomorstvo in promet Ime predmeta: Jadranje Nosilec: Peter Vidmar Vsebina: Pri predmetu jadranje študentje pridobivajo znanja mornarskih veščin, strokovnih znanj ter odgovornostmi glede osnovnih zahtev varnosti na morju. Spoznajo jadralske veščine na malih in potovalnih jadrnicah. Osveščajo se z vrednotami športa in preko tega vplivanje na oblikovanje pozitivnih stališč do športa ter navajanje na zdrav način življenja. pridobivanje in razvijanje osnovnih gibalnih sposobnosti (moč, koordinacija, preciznost,...) z različnimi metodami in organizacijskimi oblikami. Pridobivanje in razvijanje funkcionalne sposobnosti ( aerobne in anaerobne vzdržljivosti). Spoznavanje lastnih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. Predmet se izvaja v sodelovanju s fakulteto za šport, UL. Ime predmeta: Transportno in zavarovalno pravo Nosilec: Marko Pavliha Vsebina: O zavarovalnem pravu. Statusno zavarovalno pravo. Splošna ureditev zavarovalne pogodbe. Obvezna zavarovanja. Pomorska zavarovanja letalska zavarovanja. pozavarovalne pogodbe. Ime predmeta: Osnove teorije prometnega toka Nosilec: Milan Batista Vsebina: Značilnosti prometnega toka. Teorija sledenja. Makroskopski modeli prometnih tokov. Mrežni modeli. Urejanje prometa. Računalniško podprti modeli prometnih tokov. 15

16 Fakulteta za računalništvo in informatiko Ime predmeta: Programiranje 1 Nosilec: Janez Demšar Vsebina: Razlika med uporabnikom računalnika in programerjem je podobna razliki med potnikom na avtobusu in nekom, ki se vozi z dobrim motorjem. Prvi se pelje počasneje, ne more vstopiti, kjer hoče, zaviti, kamor hoče in njegov užitek v celotni izkušnji je vobče omejen. Drugi pelje hitreje in počne kar hoče, njegov užitek je sorazmeren tveganju, da se bo znašel v jarku in hkrati pogojen z dejstvom, da se to ne zgodi. Programiranje utegne biti najbolj zabavna reč na svetu. Kot programer se včasih počutiš kot čarovnik, ki z nekaj čarobnimi besedami naredi karkoli. Programer ima pod sabo stroj, ki na migljaj njegovega prsta stori, kar hoče. Resno. Znanje programiranja vam bo spremenilo pogled na svet. Ime predmeta: Uvod v računalništvo Nosilec: Danijel Skočaj Vsebina: Vas je že kdaj zamikalo, da bi si iz nič sestavili svoj računalnik? Bi radi vedeli, kaj se dogaja pod črnim plastičnim ohišjem z zvenečim imenom najnovejšega procesorja in kaj v procesorju počnejo tranzistorji in zakaj nam jih nikoli ni dovolj? Spoznali bomo, kako so v računalniku predstavljena števila, kako jih sešteva in kako si jih zapomni. Ogledali si bomo tudi mnogo drugih osnovnih vezij in se jih najprej naučili razumeti. Nato se bomo vsa ta vezja, nekakšne računalniške Lego kocke, naučili povezovati v lastne izdelke, računalniška vezja, ki delujejo po naših željah. Iz zelo osnovnih vezij bomo zasnovali in tudi praktično izdelali preprosta računalniška vezja, na primer avtomat za napitke, regulator pralnega stroja ali vezje za krmiljenje okrasnih luči, lahko pa tudi preprost računalnik. Ime predmeta: Podatkovno rudarjenje in vizualizacija Nosilec: Marko Robnik Šikonja Vsebina: Podatkovno rudarjenje je interdisciplinaren pristop k odkrivanju znanja. Danes so rešitve s tega področje del vsakdanjega življenja, npr. trgovci pri razporejanju blaga na police v trgovini upoštevajo, katere skupine izdelkov njihove stranke kupujejo skupaj, spletni iskalniki zadetke razporejajo individualno tudi na podlagi strani, ki so uporabnikom všeč na socialnih omrežjih. Na predavanjih predstavimo glavne pristope, poudarimo vizualizacijo kompleksnih podatkov, trendov in napovednih modelov. V okviru praktičnega dela podatke obdelujemo z uporabo odprtokodnih sistemov za podatkovno rudarjenje in vizualizacijo. 16

17 Fakulteta za socialno delo Ime predmeta: Socialno delo onkraj heteronormativnosti Nosilec: Mojca Urek, Jelka Zorn Vsebina: Študentke in študentje se seznanijo s temeljnimi pojmi, kot so heteronormativnost, binarne spolne opozicije, družbena konstrukcija seksualnosti, spolne identitete in spolni izrazi. S številnimi gosti iz vrst gibanja LGBTQ razpravljajo o temah, kot je zgodovina gibanja LGBTQ in prizadevanje za pravice na različnih področjih življenja. Seznanijo se, na katerih področjih in na katerih ravneh se pojavlja diskriminacija (zakonski, institucionalni in psihološki vidiki), in zlasti, katere so možne poti in točke upora proti njej. Razumejo vpliv homofobije in transfobije na vsakdanje življenje in duševno zdravje in znajo uporabljati znanja socialnega dela v smeri krepitve moči LGBTQ posameznikov in skupnosti. Poudarki predmeta so na znanju in aktivizmu, ki ga razvijajo seksualne in spolne manjšine na eni strani in na znanju o družbenih in političnih procesih oblikovanja norm (zlasti heteronormativnosti) in načinih njihovega prevpraševanja in preseganja iz perspektive socialnega dela. Ime predmeta: Angleški jezik za akademske potrebe Nosilec: Vida Zorko Vsebina: Študenti in študentke pri predmetu izboljšajo svoje bralne strategije, povečajo svoj besedni zaklad, se usposobijo za pisanje strokovnih člankov v angleškem jeziku in pridobijo spretnosti za učinkovito ustno nastopanje. Vsebina: pisanje (akademski raziskovalni esej). Študenti napišejo akademski esej iz svojega področja zanimanja, branje (znanstveni članek): analiza: stil in jezik, koherenca in kohezija, uvod, jedro, zaključek, poslušanje: univerzitetna predavanja v angleškem jeziku; govor: na podlagi teorije (struktura in značilnosti akademske prezentacije) študenti sami izberejo temo svojega področja zanimanja in izdelajo akademsko prezentacijo na podlagi eseja. Ime predmeta: Travma, okrevanje in človekove pravice na področju hendikepa, spola in etničnosti Nosilec: Darja Zaviršek Vsebina: Cilj predmeta je razumevanje vpliva travme na življenjski svet posameznika in posameznice ter učenje o oblikah podpore v procesu okrevanja. Poudarek je na razumevanju trans-generacijske travme, ki je značilnost manjšinskih družbenih vsebin. Teorije travme s poudarkom na psihoanalitičnem razumevanju travmatičnih izkušenj, post-travmatični stresni sindrom, koncept prenašanja travme iz generacije na generacijo, otroštvo in travmatični dogodki ter doživljanje travme v odraslosti, spolna specifičnost travme, manjšinske skupine in travma (etnične skupine, migranti in begunci, hendikepirani, ljudje v duševni stiski), travma kot posledica nasilja in spolnih zlorab, procesi okrevanja in podpore: metode socialnega dela. 17

18 Fakulteta za strojništvo Ime predmeta: Energije in okolje Nosilec: Mihael Sekavčnik, Sašo Medved, Iztok Golobič Vsebina: Okolje in ekologija (okoljske sfere in njihove značilnosti, naravno ravnotežje, samočistilna sposobnost okolja, kroženje energij snovi v naravi, sonaravno bivanje). Obremenitve okolja in njegova kakovost (stanje, trendi in monitoring kakovosti okoljskih sfer, industrijski razvoj in okolje, antropogeni viri onesnaževanja). Viri primarnih energij (obnovljni in neobnovljivi viri, trajnostna oskrba za energijami, klasične in napredne tehnologije za pretvarajanje energij). Smotrna raba energije (energijska intenzivnost procesov in proizvodov, metode racionalne rabe energij). Trajnostni razvoj (energije, naravni viri, okolje, družba, energijska in okoljska politika, tehnološki in okoljski izzivi sodobne družbe). Ime predmeta: Proizvodno inženirstvo Nosilec: Franci Pušavec, Janez Tušek, Tomaž Pepelnjak Vsebina: Trendi sodobne proizvodnje, splošno o izdelovalnih tehnologijah, nekonvencionalni obdelovalni postopki, osnove preoblikovalnih postopkov, osnovni postoki tehnologije preoblikovanja, delitev izdelovalnih postopkov, razdelitev proizvodnje, opis odrezovalnih postopkov z definirano in nedefinirano geometrijo, odrezovalni stroji - osnovni opisi strojev, načela trajnostnega proizvajanja, okoljevarstvena problematika, osnovna načela strege, pozicioniranje in vpenjanje, določevanje tehnologije s ciljem znižanja stroškov obdelave, časa izdelave in negativnih vplivov na okolje, primerjava in izbira najugodnejše tehnološke rešitve za posamezen izdelek ter principi prilagoditve konstrukcije izbranemu proizvodnemu postopku. Ime predmeta: Opisna geometrija in tehnična dokumentacija Nosilec: Ivan Prebil, Samo Zupan Kreditne točke: 7 Vsebina: Opisna geometrija: Načini projiciranja objektov iz prostora na projekcije ravnine. Osnovne metode in pravila za risanje točk, premic, ravnin, preprostih kvadričnih ploskev in preprostih teles ograjenih z ravninami in kvadričnimi ploskvami. Prave velikosti daljic, kotov in ravninskih likov s pomočjo vrtenja in kolineacijske ter afinintetne sorodnosti. Določanje prebodišč premic skozi ploskve, preseki teles z ravninami, mreže preprostih teles in razvoj ukrivljenih površin v ravnino. Preproste predornine. Koncepti gradnje 3D navideznih volumskih in ploskovnih modelov delov in sestavov. Tehnično risanje po slovenskih in mednarodnih standardih (standardizacija, CAD orodja, uporaba simbolov na risbi). 18

19 Fakulteta za šport Ime predmeta: Nordijska hoja in tek 1 Nosilec: Janez Pustovrh Vsebina: Študentom bo predstavljena nordijska hoja in tek kot učinkovita športna dejavnost, primerna in dosegljiva za vse starostne kategorije ljudi. Študenti bodo usposobljeni za pedagoško delo na področju nordijske hoje in teka v vseh pojavnih oblikah športa. Usposobljeni bodo za delo s posamezniki in skupinami na začetni in dadaljevalni ravni. Kompetence: poznavanje osnov fizioloških, biomehanskih vidikov, pedagoških in didaktičnih vidikov te športne panoge, obvladovanje elementov tehnike gibanja, obvladovanje metodike poučevanja posameznih elementov, usposobljenost za kakovostno načrtovanje, izedbo in analizo procesa športne vadbe v tej šp. panogi. Ime predmeta: Avtonomno potapljanje Nosilec: Stojan Burnik Vsebina: Cilj predmeta je seznaniti študenta s teoretičnimi in praktičnimi osnovami avt. potapljanja, podati osnovne teoretične inf. o zgodovini, potapljaški opremi, potapljanju na dah, avtonomnem potapljanju, fiziki in fiziologiji potapljanja, dekompresiji, podvodnem okolju, načrtovanju in izvajanju potopov; naučiti učinkovitega in varnega uporabljanja avtonomne potapljaške opreme, samopomoči in pomoči partnerju; prepoznati stres in pravilno reagirati nanj; preveriti praktična in teoretična znanja študentov in po uspešno zaključenem tečaju podeliti mednarodno priznano potapljaško izkaznico - potapljač odprtih voda. Ime predmeta: Športno plezanje 1 Nosilec: Blaž Jereb Vsebina: Študenti bodo dobili temeljna znanja za samostojno učenje športnega plezanja v vseh, do pol raztežaja dolgih smereh, na umetnih stenah in naravnih plezališčih, znanja za organizacijo in vodenje vseh vrst tečajev športnega plezanja na umetnih stenah in naravnih plezališčih. Predmet bo izveden v telovadnici na FŠ in v obliki terenskih vaj v plezališčih. Predavanja in vaje v telovadnici bodo med tednom, terenske vaje strnjene v treh dneh (vikend). 19

20 Fakulteta za upravo Ime predmeta: Ekonomika javne izbire Nosilec: Stanka Setnikar Cankar Kreditne točke: 8 Vsebina: Študent:spozna teoretične in praktične vidike teorije javne izbire,analizira soodvisnosti med gospodarskim dogajanjem, družbenimi institucijami in političnimi odločitvami,poveže odločanje na družbeni in organizacijski ravni, upoštevajoč najnovejše ugotovitve teorije in različna nasprotja interesov,spozna aktualne politično-ekonomske in makroekonomske probleme, išče vzroke za njihov nastanek in predlaga možne rešitve za njihovo odpravo,kritično presodi razmere v gospodarstvu, družbenih institucijah in politiki. Ime predmeta: Analiza javnih politik Nosilec: Mitja Durnik Vsebina: razumevanje analize politik v razmerju do proučevanja javne uprave in možna integracija disciplin;sposobnost izbirati in uporabiti teoretične koncepte in metode analize politik za reševanje strokovnih in delovnih problemov;sposobnost povezovanja analize javnih politik z ostalimi disciplinami in razumevanje, na kakšen način so vključene v temeljni raziskovalni pristop analize politik;zmožnost razumeti pomen nenehnega izpopolnjevanja in pridobivanja novega znanja na polju analize javnih politik za kariero v javni upravi, javnem sektorju in širše. 20

21 Filozofska fakulteta Ime predmeta: Slovenščina kot tuji jezik - lektorat 1 Nosilec: Nataša Pirih Svetina Semester: Zimski ali letni Kreditne točke: 3 Vsebina: Predmet se bo izvajal v obliki tečaja slovenskega jezika in je namenjen tujim govorcem, ki se želijo sporazumevati v slovenščini. Izvedba se prilagaja stopnji predznanja udeležencev. Lektorat poteka en semester, dvakrat tedensko po dve šolski uri. Ime predmeta: Slovenščina kot tuji jezik lektorat 2 Nosilec: Nataša Pirih Svetina Semester: Zimski ali letni Kreditne točke: 3 Vsebina: Predmet se bo izvajal v obliki tečaja slovenskega jezika in je namenjen tujim govorcem, ki se želijo sporazumevati v slovenščini. Izvedba se prilagaja stopnji predznanja udeležencev. Lektorat poteka en semester, dvakrat tedensko po dve šolski uri. 21

22 Naravoslovnotehniška fakulteta Ime predmeta: Materiali in lastnosti Nosilec: Primož Mrvar Vsebina: Študent se sreča z razdelitvijo materialov glede na splošne značilnosti in izgled, njihovo notranjo zgradbo, transportne pojave v materialih, mehanske lastnosti, posebne lastnosti kot so piezo pojav, oblikovni spomin, elektro- in magnetokaloričnost, fero-, feri- in antiferomagnetizem. Spozna povezavo med strukturo materialov in njihovimi lastnostmi na splošno. Študent pridobi pregled nad postopki za doseganje določenih ciljanih lastnosti materialov na strukturnem nivoju ter vplivi nekaterih dejavnikov na te lastnosti. Ime predmeta: Trajnostno oblikovanje 1 Nosilec: Almira Sadar Vsebina: Študent nadgrajuje osnovno poznavanje in pridobi poglobljeno teoretično znanje s področja trajnostnega oblikovanja. Poglobljeno razumevanje trajnostnih oblikovalskih modelov, ki temeljijo na kombinaciji ekoloških in etičnih načel, s poudarkom na inovativnih oblikovalskih metodah, ki temeljijo na socialnem vidiku trajnosti. Ime predmeta: Osnove geologije Nosilec: Marko Vrabec Kreditne točke: 8 Vsebina: Pri predmetu študentje spoznajo: minerale, magmatske, metamorfne in sedimentne kamnine, geološki čas, nastanek Vesolja in snovi, notranjo zgradbo Zemlje, tektoniko plošč, divergentne, konvergentne in transformne robove, mehanizme tektonik plošč, nastanek litosfere, nastanek in razvoj Zemljine atmosfere in hidrosfere, paleoklimatologijo ( planetarni oceanski in zračni tokovi, podnebni regulacijski mehanizmi in povratne zanke, podnebne razmere v Zemljini zgodovini), razvoj življenja na Zemlji (fosili in evolucija, izvor življenja, pomembni mejniki razvoja življenja v geološki zgodovini, masovna izumrtja), geološke naravne vire, geohazard in geološke strukture, osnovne geometrijske tehnike analize struktur, interpretacija geološke zgodovine ozemlja iz strukture ter osnovne meritve z geološkim kompasom. 22

23 Pedagoška fakulteta Ime predmeta: Zdravo prehranjevanje Nosilec: Stojan Kostanjevec Vsebina: Hrana in prehrana človeka (Fiziologija prehrane. Biološko uravnotežena, varovalna in varna hrana. Hranilna in energijska gostota hrane, nasitna vrednost hrane); Izbor, sprejemanje in uživanje hrane (Dostopnost hrane. Različni vidiki sprejemanja hrane. Spreminjanje prehranjevanja.); Prehrana kot dejavniktveganja za zdravje (Hranilne snovi v povezavi z zdravjem. Oblikovanje, vplivi in ocena prehranjevalnih navad. Sestavljanje zdravih celodnevnih obrokov. Motnje hranjenja. Drugačni načini prehranjevanja.); Prehranska politika in promocija zdravega prehranjevanja (Prehranska politika in promocija zdrave prehrane. Režim prehranjevanja.); Prehrana človeka skozi starostna obdobja. Ime predmeta: Fizikalni pogled v naravoslovju Nosilec: Mojca Čepič, Katarina Susman, torek ob Vsebina: fizikalne osnove statike rastlin in živali (ogrodja živih bitij, razlike med kopenskimi in vodnimi rastlinami, ), premikanje živih bitij (plavanje, gibanje živali brez nog in z nogami, ), fizika športa (fizikalne zakonitosti pri plezanju, kolesarjenju, igrah z žogo, ), svetloba in barve (vpliv površin na absorbcijo, segrevanje in hlajenje, topla greda, ), transport (modeliranje prometa, energijska učinkovitost motorjev, snovi v bitjih, ), dodatne teme po dogovoru s slušatelji. Ime predmeta: Zgodovina matematike Nosilec: Aleksander Malnič, torek ob in petek ob Vsebina: Glavni števniki v različnih jezikih, osnove 10, 20, 5, 12 in 60. Zgodovinski razvoj zapisovanja številk: s hieroglifi, z abecedo, pozicijske številke. Zanimivi primeri računskih algoritmov, npr. egipčansko množenje, deljenje in računanje z ulomki, reševanje enačb po metodi lažne rešitve, vedski računski algoritmi. Primeri računic: Rhindov papirus, babilonske zbirke nalog, Bhaskarova Lilavati, kitajski učbenik Deset klasikov, Almagest, Fibonaccijev Liber abaci, računice Adama Riesa, o. Marka Pohlina (Bukuvce za rajtengo) in Franca Močnika. Načrtovalne naloge in Evklidovi Elementi. Primeri računal: abakus, suanpan, soroban, sčoty. Pitagorov izrek v raznih kulturah (Babilon, Kitajska, antična Grčija). Algebra in trigonometrija srednjeveških islamskih avtorjev. Matematika v povezavi z astronomijo in kartografijo. Etnomatematika. 23

24 Pravna fakulteta Ime predmeta: Diplomatsko in konzularno pravo Nosilec: Vasilka Sancin Vsebina: diplomatsko pravo (naloge diplomatske misije, imenovanje in postopek akreditiranja vodje diplomatske misije, imunitete diplomatskih predstavništev), specialne misije, multilateralna diplomacija, konzularno pravo (konzularne funkcije, postopek imenovanja vodje konzulata, patentna pisma in eksekvatura, častni konzuli), ekonomska diplomacija Ime predmeta: Pravo intelektualne lastnine Nosilec: Klemen Podobnik Vsebina: teorije o intelektualni lastnini, viri prava intelektualne lastnine (mednarodne konvencije, pozitivno pravo RS), organizacije na področju intelektualne lastnine, ekonomska utemeljnost intelektualne lastnine, patentno pravo (pravice iz izuma, vrste patentov), druge inovacije (tehnična izboljšava, znanstveno odkritje), distinktivni znaki (model, blagovne in storitvene znamke), intelektualna lastnina in software, avtorsko pravo, varstvo pravic intelektualne lastnine Ime predmeta: Kriminologija Nosilec: Katja Filipčič Vsebina: Kriminologija je veda o odklonskih družbenih pojavih. V okviru predmeta so predstavljene temeljne teorije o vzrokih deviantnih pojavov, podrobneje pa so analizirane značilnosti kriminalitete (razlogi za inkriminiranje kaznivih dejanj, značilnosti storilcev posamičnih skupin kaznivih dejanj), različni pristopi k njenemu preprečevanju in odzivanju nanjo (učinek kaznovanja, kaznovalna politika, problem zaporne kazni, alternativne sankcije). 24

25 Teološka fakulteta Ime predmeta: Bioetika Nosilec: Roman Globokar, Tadej Strehovec Kreditne točke: 3 Vsebina: Predmet je razdeljen v dva dela: prvi je namenjen obravnavi etičnih načel v bioetiki, drugi pa obravnavi konkretnih področij. Opredeli se status bioetike kot interdisciplinarne vede, ki povezuje naravoslovne in humanistične vede z etiko, ter specifičen prispevek teologije na tem področju. V aplikativnem delu so predvidene naslednje teme: splav, raziskave na matičnih celicah, umetna oploditev, genski inženiring, presajanje organov, evtanazija, odnos do drugih živih bitij. Pri temah se predstavi stališče cerkvenega učiteljstva glede posameznih bioetičnih vprašanj. Ime predmeta: Človek v stvarjenjski in odrešenjski razsežnosti Nosilec: Marjan Turnšek Vsebina: Predmet obravnava vero v stvarjenje v vseh razsežnostih. Človek kot ustvarjeno bitje v osebni, duhovno telesni enovitosti, bogopodobnosti in občestvenosti Človek v protološki, presentni in eshatološki dimenziji. Realnost greha z njegovimi osebnimi in družbenimi razsežnostmi. Na osnovi novozaveznega veselega oznanila analitično razgraditi in pokazati novo stanje po in v Kristusu odrešenega človeka in njegovo osebno povabljenost v občestvo z Bogom v milosti. Ime predmeta: Verstva v primerjalni in dialoški perspektivi Nosilec: Mari Jože Osredkar Vsebina: Obravnavamo judovstvo in islam, nato hinduizem, djainizem in budizem, verstva Kitajske, Japonske in nazadnje še religije ljudstev na primitivni stopnji razvoja. Verstva sodobnega sveta obravnavamo z dveh zornih kotov, in sicer od znotraj, tako kot se verstva dojemajo sama, in od zunaj, tako kakor jih je mogoče videti v luči religiologije. Ta dvojni pogled postavlja trdne temelje za medreligijski in medkulturni dialog, ki je predmet zadnjega dela predmeta. 25

26 Veterinarska fakulteta Ime predmeta: Kinologija za veterinarje Nosilec: Aleksandra Domanjko Petrič Kreditne točke: 3 Vsebina: Predavanja: izvor psa in njegovi sorodniki, selekcija, koncept pasme; razvojna obdobja, vzgoja in osnovne prvine šolanja; telesna govorica psov: razumevanje pasjega vedenja, vpliv človeške osebnosti in pristopa na obnašanje; vpliv staranja in bolezen zaznavanja pri psih; prehrana in težave obnašanja; stereotipne in kompulzivne motnje obnašanja in različni tipi pasje agresije; pogoste težave obnašanja in terapija. Vaje: terapija neželenega/neprilagojenega obnašanja; osnovno šolanje psov s pozitivnim spodbujanjem. Terenske vaje (uporabnost psa v razične namene): obisk in prikaz dela policijskih psov; obisk in prikaz dela reševalnih psov. 26

27 Zdravstvena fakulteta Ime predmeta: Medpoklicno sodelovanje Nosilec: Matic Kavčič Vsebina: Študenti spoznajo področja dela vseh poklicev v okviru slovenskega sistema zdravstvenega varstva na vseh nivojih. Ugotovijo komplementarnost nekaterih kompetenc in se teoretično in praktično usposobijo za načrtovanje in delo v medpoklicnih timih v zdravstvu. 27

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto Višja strokovna šola Datum: 7. 7. 2015 Razpis za imenovanje predavateljev Zadeva: Razpis za imenovanje predavateljev Višje strokovne šole Šolskega

Prikaži več

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik 1 Statistika 60 6 6 Uvod v metode družboslovnega raziskovanja 60 6 2 Uvod v družboslovno informatiko

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu Izbirni predmeti Zap. št. Predmet Nosilec Kontaktne ure Klinične Pred. Sem

P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu Izbirni predmeti Zap. št. Predmet Nosilec Kontaktne ure Klinične Pred. Sem P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu 001 Akustika in ultrazvok Jurij Prezelj 002 Diferencialne enačbe Aljoša Peperko 003 Eksperimentalne metode v nosilec bo znan

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 V 5. razredu si učenci lahko izberejo največ dve uri pouka

Prikaži več

Microsoft Word - VS TTO.docx

Microsoft Word - VS TTO.docx PREDMETNIK VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 1. STOPNJE TEHNOLOGIJE TEKSTILNEGA OBLIKOVANJA 1. LETNIK JE SKUPEN ZA OBE SMERI OBVEZNI PREDMETI 1. LETNIK Zimski semester - 1. semester Razvoj

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2 r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2  r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] STANDARDI ZNANJA PO PREDMETIH IN KRITERIJI OCENJEVANJA 2. razred SLOVENŠČINA 1 KRITERIJI OCENJEVANJA PRI SLOVENŠČINI POSLUŠANJE -Poslušanje umetnostnega besedilo, določanja dogajalnega prostora in časa,

Prikaži več

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc PREDMETNIK 1. letnik Organizirano študijsko delo IŠDŠ VP OŠD Zap. Predmet zimski poletni Št. P V P V PD IŠ PRVI LETNIK 1. Matematična fizika NV 30 45 75 / 135 210 7 2. Osnove tehnologij TV 30 45 75 / 93

Prikaži več

POZIV

POZIV Kaj je projekt 2 (2 stopinji)? Projekt 2 naslavlja ključne okoljske izzive sodobnih mest, med katerimi so pregrevanje mestnih središč, onesnažen zrak, velike količine padavinskih voda in vse manjša biotska

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l

N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l N E O B V E Z N I I Z B I R N I P R E D M E T I O s n o v n a š o l a P o l z e l a P o l z e l a, a p r i l 2 0 1 7 Dragi učenci, spoštovani starši! V šolskem letu 2017/18 bomo učencem 4., 5. in 6. razredov

Prikaži več

Univerza v Ljubljani TEOLOŠKA FAKULTETA SEZNAM IZPITNIH ROKOV Obdobje od: do: Št. Datum Ura Predmet Popravljalec Predavalnica 1

Univerza v Ljubljani TEOLOŠKA FAKULTETA SEZNAM IZPITNIH ROKOV Obdobje od: do: Št. Datum Ura Predmet Popravljalec Predavalnica 1 Univerza v Ljubljani TEOLOŠKA FAKULTETA SEZNAM IZPITNIH ROKOV Obdobje od: 11. 6. 2018 do: 6. 7. 2018 Št. Datum Ura Predmet Popravljalec Predavalnica 1 11. 6. 2018 08:00:00 Religije in pravo (04678) - 3

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega projekta je bil izdelati učilo napravo za prikaz delovanja

Prikaži več

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo mesto, april 2008 Ime in priimek študenta ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V 2. triadi 2018/19 V šolskem letu 2018/2019 se bodo v skladu z določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št 63/13), ki določa tudi izvajanje

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

1. Predmetnik: 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje (LV) Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj 1 Zgodovina in metode

1. Predmetnik: 1. semester Kontaktne ure Klinične Druge obl. š. vaje (LV) Zap. št. Učna enota Nosilec Pred. Sem. Vaje Ure skupaj 1 Zgodovina in metode 1. Predmetnik: 1. semester 1 Zgodovina in metode psihologije Bojan Musil 30 15 135 180 6 2 Fiziologija Marjan Rupnik 30 30 120 180 6 3 Statistika za psihologe Janja Jerebic 45 30 195 270 9 4 Zgodovina

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V Zdravstvenem domu Ljubljana izvajamo program Promocija zdravja na delovnem mestu, ki je namenjen ozaveščanju delavcev in delodajalcev o zdravem življenjskem slogu

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Sirikt-SK-FV.ppt

Microsoft PowerPoint - Sirikt-SK-FV.ppt E-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške predmete E-books for selected science and technical subjects Slavko KOCIJANČIČ Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta slavko.kocijancic@pef.uni-lj.si Franc

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 UVOD V šolskem letu 2014/15 so se začele uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZAPOSLENIH, KOMPETENČNI CENTRI N KAKO DO NOVIH DELOVNIH MEST DAMJANA KOŠIR Generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) Fax: (02) w

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) Fax: (02) w Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec Črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica Tel: (02) 8055150 Fax: (02) 8055158 o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si www.cresnjevec.si projekt ZDRAVJE V VRTCU POROČILO O

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMACIJSKA PISMENOST Tomaž Bešter Center za informacijske storitve NUK 01/2001-200 tomaz.bester@nuk.uni.lj.si Dnevni red Podatek informacija znanje; vrste pismenosti Zakaj je informacijska pismenost

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in?as: 12. 1. 217 7:55:48 4.A 9. 11. 217 2. 11. 217 1. 12. 217 24. 11. 217 4.A Matematika (MAT) 4. ura 4.A Slovenščina (SLJ) 1. ura 15. 12. 217 4.A Angleščina (TJA). ura 2. 12. 217 13. 12. 217 11.

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ Border Memorial: Frontera de los Muertos, avtor John Craig Freeman, javno umetniško delo obogatene resničnosti,

Prikaži več

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu

IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu IZBIRNI PREDMETI šolsko leto 2019/2020 neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu Spoštovani! Osnovna šola poleg obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov izvaja v šolskem letu 2017/2018

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska sm

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska sm UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Study programme and level Study

Prikaži več

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan

Članica UL AG AGRFT ALUO BF Študijski program Število vpisnih mest v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Kraj izvajan RFT ALUO BF v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013 Glasbena umetnost Ljubljana 50 20 5 2 Insturmentalna in pevska pedagogika Ljubljana 50 20 5 2 Glasbeno-teoretska pedagogika

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Programa pripravništva

Prikaži več

Osnovna šola Benedikt PONUDBA IN PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV učencem 3., 4. in 5. razreda Osnovne šole Benedikt za šolsko leto 2019/202

Osnovna šola Benedikt PONUDBA IN PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV učencem 3., 4. in 5. razreda Osnovne šole Benedikt za šolsko leto 2019/202 Osnovna šola Benedikt PONUDBA IN PREDSTAVITEV NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV učencem 3., 4. in 5. razreda Osnovne šole Benedikt za šolsko leto 2019/2020 April 2019-1 - Spoštovani starši in učenci. Poleg

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED Etnologija srečanje s kulturami in načini življenja (Albina Kukovec) 35 ur Glasbena dela (Aleš Pevec) 35 ur Lik

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED Etnologija srečanje s kulturami in načini življenja (Albina Kukovec) 35 ur Glasbena dela (Aleš Pevec) 35 ur Lik PONUJENI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED Etnologija srečanje s kulturami in načini življenja (Albina Kukovec) 35 ur Glasbena dela (Aleš Pevec) 35 ur Likovno snovanje 2 (Boštjan Rihtar) 35 ur Obdelava gradiv

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17

OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 OSNOVNA ŠOLA FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD VODNIK PO NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETIH V ŠOLSKEM LETU 2016/17 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4., 5. in 6. razred V skladu z 20. a členom ZOsn (Uradni list RS, št. 63-2519/2013

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

SistematiĊni kodirni seznam

SistematiĊni kodirni seznam REPUBLIKA SLOVENIJA STATISTIČNI URAD RS Sistematični kodirni seznam za klasifikacijo: SRDAP_ProgDIP - Šifrant kombinacije višjih, visokih šol in študijskih programov ter vrst študija za diplomante (opuščena),

Prikaži več

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Ali je zemlja ploščata? Vir: http://www.publishwall.si/stoychi./post/149158/planet-zemlja-ni-to-kar-so-nas-ucili-v-soli.

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih

34. seja Senata UL, z dne (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne ) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih 34. seja Senata UL, z dne 24.1.2017 (sklepi HK UL, sprejeti na 10. seji dne 21.12.2016) I. Zbrane spremembe habilitacijskih področij članic UL, ki jih je HK UL zbirala in se odločila, da jih sedaj v paketu

Prikaži več

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij v letu 2005

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij v letu 2005 Priloga I.: PERIODIČNE PUBLIKACIJE 2005 NARAVOSLOVNE MATEMATIČNE VEDE 2005 14.07.2005 45 akademije znanosti in umetnosti Hacquetia 2 20 366 980.000 41 Slovensko farmacevtsko društvo Farmacevtski vestnik

Prikaži več

PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočk

PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočk PROGRAM nacionalnega usposabljanja»le z drugimi smo«ljubljana 24. in 25. april 2017 ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana Prijave: Katis, MIZŠ Infotočka: info@lezdrugimismo.si Vključevanje, slovenščina,

Prikaži več

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD) 1. Oblikovanje doživetij v izbrani turističnih destinaciji

Prikaži več

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, 17. 3. 2016 KLIKNITE IN SI OGLEJTE CELOTNO ZBIRKO OBJAV SEZNAM OBJAV V ZBIRKI 24ur.com Doseg: 810.459, Avtor: Svet... Ljubljana, 16.03.2016, 19:05 SVET Na Fakulteti za elektrotehniko

Prikaži več

Arial 26 pt, bold

Arial 26 pt, bold 3 G MATEMATIKA Milan Černel Osnovna šola Brežice POUČEVANJE MATEMATIKE temeljni in zahtevnejši šolski predmet, pomembna pri razvoju celovite osebnosti učenca, prilagajanje oblik in metod poučevanja učencem

Prikaži več

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 36. Goljevščkov spominski dan Modeliranje kroženja vode in spiranja hranil v porečju reke Pesnice Mateja Škerjanec 1 Tjaša Kanduč 2 David Kocman

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - −omen_Baènik

Microsoft PowerPoint - −omen_Baènik Strupene kovine v izobraževanju kaj in kako? Andreja Bačnik, ZRSŠ Agnes Šömen Joksić, ZZV Koper Vsebina Opravimo z izrazom težke kovine Razmejimo: elementi kovine strupene kovine Biogeokemijsko kroženje

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! Gozdar

Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! Gozdar VABILO Otrokov svet je svež, nov in lep, poln vznemirjenj, čudenja in presenečenj in prav tak je slovenski gozd! je v zadnjih letih pridobil številne izkušnje in znanja za podporo privlačnejšemu vzgojnoizobraževalnemu

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M09254121* PSIHOLOGIJ Izpitna pola 1 JESENSKI IZPITNI ROK Petek, 28. avgust 2009 / 20 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno

Prikaži več

PREDMETNI KURIKULUM ZA RAZVOJ METEMATIČNIH KOMPETENC

PREDMETNI KURIKULUM ZA RAZVOJ METEMATIČNIH KOMPETENC MATEMATIKA 1.razred OSNOVE PREDMETA POKAZATELJI ZNANJA SPRETNOSTI KOMPETENCE Naravna števila -pozna štiri osnovne računske operacije in njihove lastnosti, -izračuna številske izraze z uporabo štirih računskih

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi Nacionalna konferenca, Brdo pri Kranju, 25. in 26. oktober 2011 Izhodišče razmišljanja Rezultati raziskav o povezanosti

Prikaži več

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc ENERGETSKA IZKAZNICA KAKO SE NANJO PRIPRAVIMO Izkaznica na podlagi izmerjene rabe energije Energetske izkaznice za javne stavbe bodo predvidoma temeljile na izmerjeni rabi energije za delovanje stavbe.

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 Izpitni katalog za III. del poslovodno ekonomski del mojstrskega izpita 1. CILJI III. DELA IZPITA Pridobitev poslovodnih znanj, ki omogočajo mojstru, delovodji in poslovodji kvalitetno delo na področju

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

Microsoft Word - Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo -SLO.doc

Microsoft Word - Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo -SLO.doc Številka: 350-8/2009-1 Datum: 14. 4. 2009 DRŽAVNE SMERNICE ZA KULTURNO- UMETNOSTNO VZGOJO V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU Ljubljana, april 2009 Nacionalne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo so pripravili

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMATIKA Tečaj za višjega gasilca OGZ PTUJ 2017 PRIPRAVIL: ANTON KUHAR BOMBEK, GČ VSEBINA TEORETIČNA PREDAVANJA INFORMACIJSKI SISTEMI SISTEM OSEBNIH GESEL IN HIERARHIJA PRISTOJNOSTI PRAKTIČNE VAJE ISKANJE

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc Analiza evalvacije Konference Ogljični odtis kot merilo uspešnosti Z analizo evalvacijskih vprašalnikov smo ugotavljali zadovoljnost udeležencev z izvedeno konferenco glede na različne vidike in kateri

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - MK 3 tehnicni sistemi.ppt

Microsoft PowerPoint - MK 3 tehnicni sistemi.ppt Opredelitev tehničnega sistema Proces prenosa naravnih sistemov v tehnični sisteme, kot posledica človekovega ustvarjanja 1 Uvod - kaj predstavlja tehnični sistem, splošni primeri Predstavitev primera

Prikaži več

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN

Gosposvetska cesta Maribor tel.: , fax.: VODNIK OBOGATITVEN VODNIK OBOGATITVENIH DEJAVNOSTI ZA NADARJENE UČENCE IN ZAINTERESIRANE UČENCE ŠOLSKO LETO 2017/2018 Učenci in starši Delo z nadarjenimi učenci, ki na naši šoli poteka tako v okviru pouka kot drugih načrtovanih

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev U K 20 P K U P M 2 0 1 2 12 M OBLIKOVANJE POJMA ŠTEVILO PRI OTROKU V 1. RAZREDU Sonja Flere, Mladen Kopasid Konferenca o učenju in poučevanju matematike, M a r i b o r, 2 3. i n 2 4. avgusta 2 0 1 2 Oblikovanje

Prikaži več

Albert Einstein in teorija relativnosti

Albert Einstein in teorija relativnosti Albert Einstein in teorija relativnosti Rojen 14. marca 1879 v judovski družini v Ulmu, odraščal pa je v Münchnu Obiskoval je katoliško osnovno šolo, na materino željo se je učil igrati violino Pri 15

Prikaži več

Predstavitev EIT RawMaterials – evropske skupnosti inovacij in znanja na področju surovin

Predstavitev EIT RawMaterials – evropske skupnosti inovacij in znanja na področju surovin Predstavitev projekta CINDERELA (Obzorje 2020) Kim Mezga, Ana Mladenovič & Alenka Mauko Pranjić Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane materiale Izobraževalna

Prikaži več

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb

Spodbude za omilitev podnebnih sprememb mag. Karin Žvokelj Služba za razvojna sredstva Kohezijska sredstva in omilitev podnebnih sprememb cca. 160 mio EUR (cca 85 mio nepovratnih sredstev) prednostna naložba 1.2: 53,3 mio EUR (nepovratna sredstva:

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

eko projet in ostali za spletno stran

eko projet in ostali za spletno stran VODA KOT ŽIVLJENJSKA VREDNOTA N Rozina Kramar Daniela Huber Tkalec, Gizela Vidak Cilji: -razumevanje pomena vode za živa bitja, -spodbujati otroke k razmišljanju o pomenu vode, -iskati izvirne ideje za

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Vir IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Vir IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 Vir IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 Spoštovani starši, dragi učenci! Izbirni predmeti omogočajo učencem, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih posebej zanimajo. Učenci

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M1180314* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola Modul gradbeništvo NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 14. junij 01 SPLOŠNA MATURA RIC 01 M11-803-1-4 IZPITNA POLA Modul gradbeništvo

Prikaži več