O sprejih ne duha ne sluha: digitalizacija in kibernetska inkorporacija grafitov in street arta

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "O sprejih ne duha ne sluha: digitalizacija in kibernetska inkorporacija grafitov in street arta"

Transkripcija

1 Sandi Abram O sprejih ne duha ne sluha: digitalizacija in kibernetska inkorporacija grafitov in street arta Abstract Spray Cans Nowhere in Sight: Digitalization and Cybernetic Incorporation of Graffiti and Street Art Based on virtual ethnography, the article problematises the recontextualisation of graffiti and street art from urbanscape to cyberspace. This shift is understood as a continuation of the transposition of graffiti and street art between and within different fields. At the outset, the process is theoretically positioned in contexts of the dematerialisation of art and the consolidation of the new media art. The process is subsequently analysed through three complementary phases: the mechanical enhancement of graffiti, the cybernetic modification of graffiti, and the aesthetic incorporation of graffiti into cyberspace. The research grasps how different aspects and practical examples of graffiti and street art are correlated to robotics, technology, informatics, and the Internet. This represents a springboard for discussing their transformation, canonisation, commodification, and domestication. The text also highlights different grass-root reactions to the above-mentioned processes. In conclusion, some subversive practices of the graffiti and street art subculture that revealed the universal vampirism of the contemporary art world and the capitalistic colonisation of any kind of creativity (including the one directly present on the streets and on the internet) are taken into account. Keywords: new media art, graffiti, street art, incorporation, digitalization Sandi Abram is a cultural and social anthropologist, an independent researcher, and a member of the editorial board of the Journal for the Critique of Science, Imagination, and New Anthropology. (sabram2@ gmail.com) Povzetek Prispevek na podlagi virtualne etnografije problematizira rekonteksutalizacijo grafitov in street arta iz urbane ulične krajine v kibernetično sfero, pri čemer je tovrsten prehod razumljen kot nadaljevanje transpozicioniranja grafitov in street arta med različnimi področji in znotraj njih. Proces je najprej teoretsko umeščen v kontekst dematerializacije umetnosti in konsolidacije novomedijske umetnosti, nato pa ga avtor analizira skozi tri komplementarne faze: mehanično oplemenitenje grafitov, kibernetično preoblikovanje grafitov in nazadnje estetsko inkorporacijo grafitov v virtualni svet. V raziskovalni precep jemlje različne vidike in primerke grafitov in street arta v korelaciji z robotiko, tehnologijo, informatiko in spletom, na podlagi katerih se nato osredinja na njihovo transformacijo, kanonizacijo, komodifikacijo in domestifikacijo. Zadnji del besedila osvetljuje samonikle reakcije na vse zgoraj naštete procese in se osredinja na nekatere subverzivne prakse grafitarske in streetartistične subkulture, ki so razgalile vsesplošen vampirizem sodobne umetnosti in kapitalistično kolonizacijo vsakršne kreativnosti, vštevši tisto, ki se odvija neposredno na ulici ali na spletu. Ključne besede: novomedijska umetnost, grafiti, street art, inkorporacija, digitalizacija Sandi Abram je kulturni in socialni antropolog, neodvisni raziskovalec in član uredništva Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. (sabram2@gmail.com) 199

2 Leta 2009 je skupina Tiny Arow naključnim obiskovalcem in obiskovalkam v enem najprestižnejših muzejev sodobne umetnosti na svetu zastavila sila preprosto vprašanje: Oprostite, ali je to umetniška stvaritev? Ob vprašujočem dreganju so hkrati požugali še na razlagalno-informativne ploščice, ki jih navadno najdemo tik ob umetninah, le da so jih tokrat člani in članice skupine malo prej na lastno pest postavili na čisto navaden muzejski inventar. Drsna vrata, gasilna omarica, zofa so v naključnežih kar na lepem porajali dvom, mar ni vendar prozaičen objekt, na katerem so pravkar sedeli ali mimo katerega so pravkar švignili, vendarle del sakralne umetniške zbirke Muzeja sodobne umetnosti v New Yorku (MoMA). Preprosta in hudomušna intervencija z dokaj preprostim prijemom razkriva pomembnost konteksta, v katerega vpenjamo določen predmet oziroma objekt. V zgornjem primeru kaže, da umetniški kontekst prejudicira status, kaj smemo v sodobni umetnosti, v kateri velja maksima anything goes, šteti za umetnino. Prostor umetniške bele kocke upoveduje avratičnost nekega predmeta in ga povzdigne v predmet s statusom umetnine. Povedano z O'Dohertyjevimi besedami (1986), v prvem trenutku ne ugledamo več umetnosti, temveč prostor. Boris Groys (2002: 101) je še bolj neprizanesljiv:»muzej je stroj, ki proizvaja umetnost iz neumetnosti. Zunaj muzeja sploh ni umetnosti.«v prispevku nameravam premišljevati ravno o rekonteksutalizaciji grafitov in street arta zunaj njihovega»izvirnega«,»prvobitnega«prostora. Zanimale me bodo njihove postopne premestitve z ulice v kibernetsko sfero in pripadajoči umetniški»režimi vrednotenja«(appadurai, 1986), po katerih se jih tamkaj presoja. Moje raziskovalno izhodišče se bo glasilo: Kaj se izgubi v»prevodu«obravnavane ulične subkulture v binarni zapis, predvsem pa, kaj se ob tem ohrani? Z analizo skušam dopolniti do zdaj obravnavano transpozicioniranje grafitov in street arta med različnimi področji in znotraj njih medijskem (Abram in Bobnič, 2008), umetniškem (Bulc, 2008; Colner, 2008; Fajt in Velikonja, 2006; Lebarič, 2008), potrošniško-komercialnem (Abram, 2008) in deloma virtualnem (Mikola, 2008). Analizo empirično napajam predvsem iz virtualne etnografije iz leta 2009, ki jo mestoma aktualiziram in dopolnim s sekundarnimi elektronskimi viri. Odčrtanje umetnosti in njeno zakodiranje v binarno obliko Medtem ko so ključno mesto umetnosti v 19. in 20. stoletju zasedali klasični muzejski in galerijski prostori, se je ob prehodu iz prejšnjega v 21. stoletje v umetnosti pripetila levitev. Klice nove premestitve so v umetnostnem svetu v obliki neoavandgard gnezdile že v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, dokončno pa pognale šele z novim tisočletjem; šlo je za preskok k dematerializiranemu, deverzificiranemu umetniškemu delu v povsem benjaminovskem pomenu (prim. Strehovec, 1998: 117; 2003), ki si je nadel ime novomedijska umetnost. Medijske umetnosti 200 Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 265 Grafiti

3 v tradicionalnem pomenu (radio, tv, analogni video, videoinstalacije, fotografija, film) so se sčasoma transformirale v nove okvire, ki so se zasnovali na temeljih holografije, računalniške glasbe, grafike oziroma animacije, interaktivnih elektronskih instalacij, interaktivnega kina in virtualne resničnosti (Strehovec, 1994: 29; Greene, 2004: 19 30). Ključno vlogo je imel pri tem preoblikovanju računalnik, ki se iz svoje prvotne vloge računalnika-stroja rekontekstualizira iz preprostega aparata za manipuliranje podatkov v katalizatorja sintetiziranja števil v oblike (Strehovec, 1994: 168; Gržinić, 1996: 34). Med ključne vzroke za nadaljnje izoblikovanje t. i. postestetske umetnosti, ki v novih razmerah gradi po spremenjenih načelih in vešče sintetizira kibernetiko in umetnost, lahko prištevamo čedalje večjo popularizacijo in dostopnost spleta, do katerega se dostopa s strojno in programsko opremo, zapakirano v čedalje bolj lična ohišja 1 (prim. Davila, 2001; Greene, 2004: 31 53; Murn, 2005: 40). Za označevanje na novo nastale kibernetične umetnosti je bila prvotno v rabi pestra, a dokaj konfuzna paleta terminov, 2 a je poleg terminološkega dlakocepstva bistveno predvsem razlikovanje med umetnostjo, ki nastopa na spletu (art on net), in spletno umetnostjo (net.art). Ločevanje ene kategorije od druge je lahko izziv že sam po sebi, v grobem pa lahko rečemo, da gre pri prvi kvečjemu za transformacijo tradicionalnih umetniških oblik po merilu binarnega zapisa (denimo fotografij na spletiščih za gostovanje posnetkov), medtem ko so poglavitne značilnosti spletne umetnosti bolj diverzificirane in se mednje umeščajo dostopnost vsebine, intertekstualnost, interaktivnost, multimedijskost, manko središč reprodukcije in reprezentacije, relativizacija avtorja/ice in/ali izvirnika, hiperpovezave ter medsebojno mreženje (Strehovec, 1994: 25; 2003: 27 8; Murn, 2005; Ćosič v Murn, 2005: 31). Vzporedno z neizogibno amplifikacijo spleta in pod vplivom spletne umetnosti so počasi stopicljali tudi subkulturni grafiti, 3 vendar je do potopitve teh uličnih izra- 1 Termin računalnik je nemara postal preveč rigiden in skoraj povsem anahronističen: možnost ustvarjanja raznorodnih spletnih vsebin je dandanes prepuščena čedalje več elektronskim aparaturam pametnim mobilnim telefonom in uram, dlančnikom, tablicam itd. Pojem računalnik vseeno ohranjam, a ga uporabljam v najširšem pomenu. 2 V tuji literaturi beremo o www art, internet art, web art, net art, medtem ko se na domačih tleh piše predvsem o spletni, novomedijski, (med)mrežni, medomrežni, internetski, internetni oziroma spletni umetnosti, kot-da-umetnosti. 3 Obravnaval bom zgolj določene grafite, torej tiste z zaledjem oziroma provenienco v grafitarski subkulturi, ne pa tudi političnih grafitov v virtualnem svetu. Preboj»digitaliziranih grafitov«(mikola, 2008: 198) v kibernetični prostor ima svojstveno težo, najbolj v smislu tekstualnih in besedilnih intervencij, kar bi teoretsko najžlahtnejše pojasnjeval cyberpunk. S tem sicer zapadamo na spolzko razlaganje grafita kot vsakršne tekstualno-vizualne intervencije (recimo napisa na straniščnih vratih, na klopi v parku), saj grafit omejujemo na dejanje, ki ne upošteva komercialne in ideološke konformnosti, estetske forme, ilegalnosti in konteksta nastanka (glej Velikonja, 2008). Vseeno pa se lahko vprašamo, ali ni napis, ki ga po vdoru na spletne strani za seboj pustijo white hat hackerji oziroma hacktivisti tipa Anonymous (seveda ob precejšnjem zapostavljanju etosa grafitov), le nekakšna ultimativna oblika politično digitaliziranega»grafita«? 201

4 znih oblik v virtualno arhitekturo prišlo postopoma. Proces bom na kratko ošinil skozi tri dopolnjujoče, a simultane stopnje: mehanično oplemenitenje grafitov, kibernetična transformacija grafitov in nazadnje estetska inkorporacija grafitov v virtualnem svetu. Ko tehnoroka grafitira Naj spomnim na Walterja Benjamina, ki je doumeval tehnologijo kot instanco, ki omogoča neomejeno reprodukcijo, s čimer se hkrati izgubi avratičnost umetniškega dela:»celo pri najpopolnejši reprodukciji nekaj odpade: 'tukaj' in 'zdaj' umetnine.«(benjamin, 1998: 150) Če beremo grafite skozi Benjaminov esej Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati, se prej materialni, ekskluzivni grafitarski zapisi (avratična umetnost) končno razprostrejo po kibernetični mreži skozi mnogotere informacijske kanale torrente, digitalne televizije (glej Grafftv, 2015), webzine, P2P omrežja ipd. v nešteto popolnih kopij (neavratična umetnost). 4 Čeprav razmah interneta šele omogoči neomejeno tehnološko reprodukcijo dematerializiranega (umetniškega) dela, se neavratična digitalizacija grafitarskega praxisa začne s povsem strojnimi postopki. S produktivno vzajemnostjo med robotiko in grafiti začno na Inštitutu za praktično avtonomijo v ZDA (Institute for Applied Autonomy, 2009) eksperimentirati že leta 1998, ko javnosti predstavijo svoja dva daleč najodmevnejša projekta, poimenovana GraffitiWriter in StreetWriter. Idejna zasnova prvega je sila preprosta: daljinsko voden avtomobilček so opasali s petimi spreji in nanj pritrdili računalniško vezje, ki mu omogoča izpisovanje poljubnega besedila po prepeljani površini. Enako zasnovo, a le nekajkrat dimenzionalno potencirano, so prenesli na StreetWriter. Vozeči prirejen kombi je po asfaltu s pomočjo računalnika in večjih količin barve izrisoval poljubne črke 4 Določeni poskusi reproduciranja grafitov so seveda obstajali že pred spletno dobo. 202 Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 265 Grafiti

5 in druge preprostejše oblike. Podobno prototipno napravo je leta 2002 zasnoval inženirski dvojec (glej Lehni in Franke, 2009). Hektor je deloval kot prenosna naprava, ki po ukazu programskih vrstic izrisuje računalniško podobo na steno, tako da z vrvmi koordinira položaj spreja in obenem iz pločevinke enakomerno razprši barvo. Človeški dejavnik je pri obeh konceptih okleščen na minimum na pisanje programa, izbiro želene podobe in seveda na klik na ukazni gumb. Večjo udeleženost so zahtevale kreacije Laboratorija za raziskovanje grafitov (Graffiti Research Lab, 2009), pri katerem so skušali združiti odprtokodno programsko opremo, kritične uličarje ter neposredno komunikacijo v javnem prostoru. S številnimi projekti (npr. LED Throwies, High Writer, Electro-graf) so uspešno križali elektroniko, robotiko in grafitarski praxis, a daleč najodmevnejši ostajajo»laserski grafiti«(l.a.s.e.r. Tag), ki s pomočjo na stavbe usmerjenega projektorja in laserja na pročelja»izrisujejo«želeno podobo. Tako zasnovo je na Festivalu pomladi leta 2009 uporabil mentor dogodka Luka Frelih, samoopredeljen kot»umetnik[a], ki deluje na področjih računalniškega mreženja, programiranja, odprte kode in spletnega oblikovanja«(festival pomladi, 2009). Kanonizacija in privatizacija uličnih kreativnosti na internetu Četudi se je zgoraj izbranih primerov z»zamajano avtoriteto stvari«(benjamin, 1998: 151) še vedno držala nekakšna materialna patina, lahko v naslednjem koraku uvidimo usedline umetniškega področja ob uličnih kreativnostih, ki nas nagovarjajo na spletu. Podrobneje si bomo ogledali tri spletna mesta, in sicer Ekosystem (ekosystem. org), Wooster Collective (woostercollective.com) in Stickeraward (stickeraward.info). Izbor teh, ne pa kakšnih drugih spletišč, je eksplicitno subjektiven, a kolikor dopušča tovrstno raziskovanje, najbolj reprezentativen v smislu njihove prepoznavnosti in obiskanosti, saj na grafitarski in streetartistični subkulturni sceni vsi veljajo za najbolj založene. 5 Za te spletne strani bom skušal pokazati, kako pri obravnavi grafitov in street 5 Mesečna obiskanost spletišč se od leta 2009 ni bistveno spremenila. Wooster Collective je leta 2009 imel okoli obiskovalcev na mesec, oktobra 2015 pa jih je bilo približno (enako kot Ekosystem). Od ustanovitve leta 1999 do februarja 2008 je Ekosystem objavil okrog 1300 novic (povprečno 12 novic na mesec), ki so bile pokomentirane 4500-krat (povprečno 41 komentarjev na novico). Na Stickeraward je bilo v obdobju naloženih 2500 fotografij uličnih kreacij. O obiskanosti strani Ekosystem denimo priča tudi objava na forumu z izborom po upravljavčevem mnenju 35 najboljših street art intervecij. V pičlih treh dneh je povezavo kliknilo več kot obiskovalcev. Nepričakovan naval je bil obenem vzrok za menjavo novega ponudnika spletnih storitev z zmogljivejšim strežnikom. Do vključno novembra 2015 se je število ogledov prispevka povzpelo na pol milijona (glej beck, 2007). 203

6 arta skoraj do potankosti vsrkajo institucionalne aparate osmišljanja in režime vrednotenja umetniškega področja. Če sta prostor in lokacija ključna elementa, ki oblikujeta komunikacijo in sporočilnost grafitov in street arta (Mikola, 2008), se z njihovim vpenjanjem v medmrežje obe dimenziji načeloma razrahljata do te mere, da bi se institucionalizaciji lahko izognili, vendar pa, kot bom skušal pokazati, se pripeti ravno nasprotno, saj sledijo in reflektirajo odvisnost obstoječih družbenih razmerij. Ker se distribucija, reprezentacija in konzumiranje grafitov in street arta po navadi ne dogajajo kapilarno po rizomatični logiki medmrežja, namesto takšne romantizirane predstave o demokratični in horizontalni diseminaciji kulturnega tokokroga nastopi posredno zgoščanje in reguliranje z razpoložljivimi informacijami natanko to počno navedene spletne strani s posvajanjem privatizirajoče logike estetske inkorporacije, torej s kanonizacijo, interpretacijo, kulturnimi posredniki, normalizacijo in vsaj še domestifikacijo. Raje kot da bi iskal disonantne značilnosti posamične inkorporativne komponente, jih bom skušal obdelati skozi njihovo prepletenost, komplementarnost in recipročnost, kajti navsezadnje rezultirajo v tistem, kar je Deleuze označil kot reteritoralizacijo: vnovič se ujamejo v oblast»bele kocke«, ki se tokrat ogrinja v kibernetski plašč. Od leta 1999 delujoči Ekosystem je izrecno subjektivno zasnovan, saj ena sama oseba selekcionira fotografije in vse drugo gradivo za objavo na spletni strani. Administrator te in street artist s psevdonimom Eko o izbiranju za objavo primernih fotografij zapiše:»če mi bodo [fotografije uličnih akcij] všeč ali se mi bodo zdele zanimive, se bodo lahko uvrstile v bazo.«(eko, 2009a) Spet ob drugi priložnosti pravi: Nimam nikakršnih strogih pravil. Če so mi [fotografije] všeč, jih objavim, če so zanimive ali izvirne ter mi niso pretirano všeč, vseeno obstaja možnost, da jih objavim. Ko jih prejmem od nekoga, ki ga dobro poznam in zadeva ni tako dobra, je še vedno mogoče, da bo šlo skozi. Vse je odvisno tudi od moje volje, količine prejete elektronske pošte in razpoložljivega časa. (Eko, 2009b) Stopimo do naslednjega spletišča. Na Wooster Collective so v podobni maniri nekoč zapisali, da jih»žene samo ena motivacija za urejanje te strani, in sicer deliti z vami stvari, ki nas navdihujejo.«(schiller in Schiller, 2007) V tem kontekstu ni nezanemarljiv podatek, da sta administratorja Wooster Collective še kako globoko v marketinškem poslu; Sara Schiller se ukvarja z oglaševanjem nepremičnin, medtem ko je njen partner Marc Schiller zaposlen v spletnem marketingu. Skozi leta sta nabrala nekakšen streetartističen kapital in večkrat nastopala v vlogi posrednikov med streetartistično oziroma grafitarsko sceno in zainteresirano javnostjo. Gostil ju ni samo Tate Modern, povabljena sta bila celo na posvet v Belo hišo glede vloge umetnosti. Odzvala sta se, rekoč, da»četudi so grafiti prisotni v vsakem mestu po vsem svetu, jih mainstream družba nikoli ni priznala kot 'pomembno' umetniško gibanje. Hočeva, da se takšno razumevanje spremeni.«(schiller in Schiller, 2009a) 204 Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 265 Grafiti

7 Marca 2009 sta inavgurirala celo ustanovitev»kreativne baze podatkov Wooster Collective«(Schiller in Schiller, 2009b). Z bazo podatkov sta hotela zbrati na kup informacije o»talentiranih Wooster grafitarjih, ki smo jih predstavljali na najini strani (kot tudi tiste, ki jih še nismo). S podatkovno bazo lahko nato laže priporočiva umetnike, ki so zainteresirani za komercialne projekte«, saj da z njima»skoraj vsak teden stopijo v stik blagovne znamke in podjetja iz vsega sveta, ki iščejo najine nasvete in priporočila o umetnikih in oblikovalcih za vrsto čudovitih komercialnih in nekomercialnih projektov.«(ibid.) Še nekaj simptomatičnega se je zgodilo septembra 2008, ko je po svetovnem spletu zakrožila novica o podvigu ene izmed skupin Pixadoresov. 6 Ti so najprej spisali pamflet, v katerem navajajo, da se borijo»proti trženju, institucionalizaciji in domestifikaciji street arta s strani galerij in medijev«. Pamflet so realizirali še praktično: vkorakali so v eno od lokalnih galerij, ki je takrat gostila obsežnejšo razstavo street arta in grafitov ter celotno galerijo popisali z grafiti, ki jim pravijo pixação. Wooster Collective je takoj objavil novico (glej Schiller in Schiller, 2008c), podkrepljeno izključno s fotografijami o dogajanju in krajšim citatom pamfleta. Umanjkanje argumentacije so zapolnili že naslednji dan v novici z naslovom Žalost v zvezi s Sao Paulom (Schiller in Schiller, 2008d). V vehementni denunciaciji o brezpogojni nedotakljivosti posvečenih umetniških artefaktov etabliranih street art in grafitarskih umetnikov ter na drugi strani skorajda blasfemičnem dejanju Pixadoresov, je Wooster Collective zapisal: 6 Pixadores (oz. pichadores) so iz brazilskih favel izhajajoče skupine grafitarjev, ki jih večinoma sestavlja deprivilegirana mladina nižjega razreda. Pri pisanju grafitov uporabljajo unikatno besedilno tipografijo, imenovano pixação oziroma pichação, ki je pogosto eksplicitno politično obarvana. Pomembnost napisov se hierarhizirano razvršča, in sicer sorazmerno s pretečimi nevarnostmi grafitiranja; denimo, še posebej značilni so nemalokdaj vratolomni grafiti na večnadstropnih stolpnicah, do katerih se povzpnejo brez kakršnega koli varovanja, ali pa se do želene lokacije brez dodatne opreme spustijo kar po vrvi. Subkulturo prikazuje tudi sijajen dokumentarec PIXO (r. João Wainer in Roberto T. Oliveira, 2010). 205

8 Kot veliko drugih umetnikov po vsem svetu tudi mi ljubimo brazilsko street art sceno. Obožujemo tamkajšnje street artiste in ekipo, ki upravlja [targetirano] galerijo Choque. Štejemo jih za del naše družine. Ko smo prvič videli fotografije iz galerije Choque, smo bili šokirani in neznansko žalostni. Naša srca so bila zlomljena. In vemo za druge naše prijatelje, da bi bili ravno tako žalostni in šokirani. Včeraj smo fotografije objavili na spletni strani zgolj iz enega samega razloga, in sicer da bi novico o dogajanju v Sao Paulu delili z našimi prijatelji, ki morda še niso slišali, da se je tako strašno nasilno dejanje sploh pripetilo. Vemo, da bi bili tudi oni šokirani in žalostni. Vemo, da bi izkazali podporo galeriji in umetnikom. [...] Ostali smo brez besed in vemo, da bi tudi drugi onemeli. Šele zdaj se zavedamo, da smo z včerajšnjo tišino pri mnogih, ki nas ne poznajo, morda ustvarili napačen vtis. (ibid.) Invektiva zoper Pixadores se konča s pozivom na krotko ponotranjenje umetniškega:»podpiramo galerijo Choque in umetnike, ki so razstavljali svoje stvaritve, in obenem upamo, da boste vi storili enako.«(ibid.) Tudi Ekosystem jih diskreditira:»pixadores so očitno izbrali napačno tarčo; razumel bi taganje čez oglasne panoje 123 Klana/Nike/Adidasa. Toda pisati čez umetnine drugih umetnikov v majhni galeriji je zame preprosto plehko in bedasto.«(eko, 2008) Polisemično branje dogodka je bilo potemtakem mogoče vsega skupaj 24 ur:»pravilno«konzumiranje na novo skovane (visoke)»umetnosti«na svoja pleča darežljivo prevzamejo nekateri zakamuflirani in v medmrežju delujoči kulturni posredniki (osebe in posledično spletne strani, ki jih upravljajo). Protežirajoča in estetiška interpretacija digitalnih kulturnih posrednikov o podvigih nekolonizirane ter subverzivne (ulične) kreativnosti se tako popolnoma ujema z diskurzom levomodernističnih teoretikov in kulturnih posrednikov, ki ta diskurz»prenašajo«na umetnostno področje (glej Bulc, 2008). Za trenutek bom analizo zasukal, kajti binokel obračam diametralno nasprotno ne na tisto, kar je gledano, ampak na kogar gleda na gledalko in gledalca. Občinstvo, ta termin, s katerim ogradimo količkaj kohezivno gručo kulturno zainteresiranih subjektov, je za nas še ena iztočnica za potrjevanje spletne romantizacije, zakaj v strahu pred slepim tava- 206 Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 265 Grafiti

9 njem po medmrežju tudi (pasivno) občinstvo uporablja hitre bližnjice. Ne moremo namreč prezreti dejstva, da, rečeno z Janezom Strehovcem, globalne informacije na spletu»neizmerno rastejo v realnem času in katerih količina daleč presega kakršnokoli realno potrebo po njih in tudi posameznikovo potrebo za njihovo recepcijo.«(strehovec, 1999: 376) Spletna platforma, pomenljivo poimenovana Stickeraward, je primer, kako se redukcionira fotografije uličnih stvaritev in nadnje razprostre zasebni monopol. Koncept je sila preprost: vsakdo s povezavo do spleta lahko prek spletnega vmesnika na strežnik naloži fotografijo svoje, na ulico plasirane nalepke. Čeprav se portal samoprezentativno hvali z možnostjo neposredne participacije, pripoveduje njegova zasnova vendarle drugače. Kot razberemo že iz naslova portala, gre za tekmovanje, kdo bo v tekočem letu osvojil naziv kreatorja najboljše nalepke na svetu. Iz vseh prejetih prispevkov se nato šestčlanska častna komisija odloči izbrati tri najboljše, ki niso le nagrajeni, ampak samodejno vključeni tudi v razstavo, sestavljeno iz najboljših dospelih nalepk. Absurd postane še večji in vzporednice z galerijskim sistemom eklatantnejše, ko se v letu 2007 na zmagovalne stopničke povzpne fotografija nalepke z napisom PLEASE, DON'T TAKE ME INTO A GALLERY. Vse zgodnje poskuse arhiviranja efemerne narave uličnih kreativnosti nazadnje v letu 2014 nadgradi še največji internetni mastodont. Google (2015) se je virtualne muzealizacije grafitov in street arta lotil prek svojega Kulturnega inštituta in razširil spletni depo zadnjega z zbirko, poimenovano kar Street Art, na vstopni strani katere je zapisano:»odkrite zgodbe. Pobrskajte po spletnih galerijah, ki gostijo vodilne ulične umetnike in njihova dela.«(ibid.) V kiberprostoru z digitalnim sprejem v roki Oglejmo si še ultimativno stopnjo komodifikacije grafitov in street arta, kajti kar od njiju ostane, je čisti simulaker. Če je kljub še tako skomercializirani produkciji mogoče zavohati hlape sprejev, uzreti popačen falsifikat sprejanja ali street arta (Abram, 2008), od grafitov v računalniških igrah ostane čista simulacija v totalizirajočem smislu. Četudi se na spletu bohoti nemalo zametkov z grafiti obarvanih računalniških iger, 7 spada Getting Up: Contents Under Pressure med bolj sofisticirane izpeljanke. Zasnoval jo je Marc Eckō, človek, ki ni samo dejaven grafitar, 7 Spletna igra Bomb the World (2009) z večmilijonskim obiskom je ena najbolj dodelanih virtualnih apropriaciji grafitarskih elementov. Najdemo še druge: na spletni strani londonskega muzeja Tate je v zavihku, namenjenim otrokom, na voljo aplikacija za digitalno grafitiranje; del pozdravnega sporočila se glasi:»umetniki, ki delujejo na ulici, prav tako delajo v ateljejih in prirejajo razstave. Preprosto uživajo svobodo pri delu v javnem prostoru na stavbah in z novim občinstvom.«(tate Kids, 2015) Graffiti SWAT (2015) ima slogan, da je»realistično spletno grafitarsko orodje«. Bomb the World koherentno inkorporira kopico grafitarskih značilnosti; za ustvarjalca igre je zaslužen nihče drug kot med subkulturno srenjo priznani grafitar Klark Kent. 207

10 ampak znanje o grafitarski subkulturi modificirano prodaja na trgu. V letu 2006 izdana igra Getting Up domala scela inkorporira intrinzične elemente subkulture: zgodba se dogaja v fiktivni orwellovski metropoli, kjer se glavna figura (stereotipno je grafitar po imenu Trane mlad temnopolti moški) poda na ulico, da bi si podjarmil celotno grafitarsko sceno; med izpisovanjem grafitov ter lepljenjem nalepk in posterjev ga ovirajo represivni organi države, plemenit heroizem pa mu povrh vsega otežujejo še bitke z drugimi grafitarskimi skupinami in posameznimi grafitarji. Osrednja poanta igre je nekakšna virtualno-ulična aktualizacija zgodbe Davida proti Goljatu cilj glavnega lika je boj proti skorumpirani mestni oblasti z virtualiziranim»orožjem šibkih«(james C. Scott, 1985) z grafiti in street artom. V promocijski špici igre se tako zavrti junakov lajtmotiv:»vsaka revolucija se začne s sporočilom.«kaj nam navrže ta barviti opis igrovja s sprejarskim»odpadnikom«na čelu? Hiperkomodifikacijo komplementarno dopolnjuje virtualna hiperestetizacija grafitov in street arta, kar vodi v njihovo popolno depolitizacijo. Stična točka spletne umetnosti in geneze grafitarskega se nahaja ravno tu pri odklonu od realnega označevalca. Tako»podoba nima [več] nikakršne zveze s katerokoli realnostjo: je svoj lastni čisti simulaker«(baudrillard, 1999: 15). Z nečim podobnim se srečamo v virtualnem svetu Second Life, kjer nastopi le še bolj slikovit presek grafitarske subkulture, spletne umetnosti in vulgarne komodifikacije. 8 V»drugem življenju«se ne srečamo zgolj z digitalizirano kopijo umetniškega, za kar so recimo navdušenci nad Banksyjem poskrbeli tako, da so zidove v Second Lifu oplemenitili s šablonami in postavili galerijo z njegovimi stvaritvami. Dogaja se perverznejša različica: posamičen avatar lahko nadgradimo s funkcijo grafitiranja. Sprogramirana storitev, s katero avatarju omogočimo virtualno»grafitiranje«, je kakopak plačljiva, stane 500 Linden dolarjev (približno dva ameriška dolarja). 8 Argumentu bi morda nekateri oporekali, saj je Second Life v lasti korporacije in se glede na splet nujno ne kategorizira kot javna sfera; prav zato Second Lifa (in dogajanje v njem) določeni avtorji/ce ne štejejo za spletno umetnost. Glej denimo Teo Spiller, Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 265 Grafiti

11 Zato se s priklapljanjem»elektroniziranih«grafitov na kibernetsko igralno hrbtenjačo kvečjemu ohrani sfabriciran mimesis; dovršena nemoteča forma in nevtralizirana dobrina hkrati igra lukrativno figuro v množično proizvedeni industriji t. i. zabavne elektronike.»prevara torej ni v tem, da kulturna industrija servira zabavo, temveč da kvari veselje s poslovno ujetostjo v ideološke klišeje kulture, ki likvidira samo sebe.«(adorno in Horkheimer, 2002: 155) Ulica maha nazaj Inkorporativna matrica zadnjih otočkov kreativnosti, ki izhajajo iz produktivnih križišč (bolj ali manj) estetske ustvarjalnosti, subpolitik, subkultur ali drugih marginalnih skupin, je v prispevku potekala na primeru specifičnih grafitov in street arta, ki so potovali na splet. Četudi splet per se dopušča načeloma horizontalen dostop do (subverzivne) kreativnosti, informacijski kanali vsemu navkljub posvajajo značilnosti kapitalističnega umetniškega sistema, katerega imanenca je iskanje in reklasificiranje novih kreativnih formacij.»kar se upira,«zapišeta Adorno in Horkheimer (2002: 144),»sme preživeti samo tako, da se pridruži. Ko ga kulturna industrija registrira v njegovi različnosti, že spada zraven.«marina Gržinić (1996: 146), povzemajoč Krokerja in Cooka, imenitno strne, da je»umetnost, razumljena [...] kot najbolj konstitutivna za delovanje poznega kapitalizma, na način estetizacije ekscesa, najbolj razvita blagovna oblika. Zato je institucija umetnosti ideološki sokrivec nenehne kapitalistične reprodukcije blagovne oblike in tudi celotnega procesa oblikovanja estetizirane rekomodifikacije«. Zato Marxove trditve»[k]apital je mrtvo delo, ki oživlja le po vampirsko, z vsrkavanjem živega dela, in živi toliko bolj, kolikor več ga vsrkava«(marx, 2012: 192) ni težko aplicirati na sistem umetnosti. Vampirizem umetnosti je še kako priročna metafora, s katero lahko mislimo mašinerijo sodobne umetnosti in njenega majestetičnega mecena kapitalizma: čeravno so bile dotlej žrtve še tako nedolžne (v smislu naivnosti, nenevarnosti in nekoloniziranosti), tega nikakor ni mogoče več trditi, ko podležejo avtoritarnemu izsesanju lastne (presežne) vrednosti v toku ekspanzije črne luknje umetnosti, s katero regenerira svojo reprodukcijo. Kako razreševati zgornjo resignativno aporijo? Deleuzove linije pobega od produkcije presežnega dela (in posledično od dajanja možnosti kapitalu za največje mogoče vsrkavanje, kot bi rekel Marx) nemara ne smemo iskati med samooklicano alternativo v umetnostnem, temveč se raje pomujati neposredno na mestu, kjer politično nekastrirana alternativa nastaja, torej v prestrezanju (uličnih) kreativnosti in vivo namesto in vitro. Ulične ustvarjalnosti v svojem modusu vivendi so morda scefrane, protislovne, kaotične, neposredne, vulgarne, nekorektne, pravopisno šepave in še marsikaj bi se našlo, a ravno zato od vsakogar zahtevajo odprtost, senzibilnost, refleksijo in kritičnost. V ozračju, kjer se umetnost razume skozi camero obscuro nacionalne 209

12 države (s pripadajočimi institucijami, razpisi, nagradami, članstvi), korporativizma (vštevši finančna pokroviteljstva, subvencije, štipendije) ali ne nazadnje v kombinaciji akumulirani in rezultirani v neoliberalnem kapitalizmu, ki brez kanca sramu odkrito steguje svoje pohlepne lovke po spletu, iščemo natanko tiste ulične kreativnosti, ki niso že a priori obsojene na oropanje lastnega bistva ali zapostavljene prav zaradi slednjega, kot se je to vzporedno s prej omenjenimi Pixadoresi, pripetilo še anonimnim The Splasher. Posamezniki in posameznice iz skupine The Splasher so na newyorških ulicah leta 2006 in 2007 polivali barvo (in s tem»iznakazili«) stvaritve komercialnih street artistov tipa Banksy, Swoon, Neckface, WK Interact in Os Gêmeos. Tovrstni ulični ikonoklazem so želeli po vzoru brazilskih somišljenikov izvesti še na otvoritvi umetniške razstave enega najbolje plačanih grafitarjev na svetu Sheparda Faireya alias OBEY. Spodletela akcija 9 je bila povod za natis 16-stranskega manifesta s provokativno naslovnico. Na njej je z barvo poškropljen ulični poster Faireya in napis»if we did it, this is how it would've happened«. V manifestu niso prizanesli niti paru Schiller in njunemu Wooster Collective (glej sliko). Končujem s citatom izpod peresa The Splasher, ki me neposredno navaja na misel Mihaila Bakunina o tem, da je destruktivna strast takisto že kreativna strast: 9 Incident se je končal z aretacijo enega od članov The Splasher. Jamesu Cooperu so v galeriji preprečili sprožitev smrdljive bombe, pozneje pa je bil obtožen vrste reči: požiga tretje stopnje, namernega ogrožanja, postavitve lažne bombe, kaznivega posedovanja orožja, napada in nezakonitega ravnanja (glej Moynihan, 2007). 210 Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 265 Grafiti

13 Umetnost je političarka naših čutov: ustvari udeležence in občinstvo, agente in množico. Prava kreativnost je radostna destrukcija te hierarhije; je neposredna aktualizacija naših hrepenenj. Poželenje po destrukciji je kreativno poželenje. Prav vsi smo sposobni neposredno manifestirati svoja hrepenenja, osvobojena reprezentacije in komodifikacije. (The Splasher Manifesto, 2007: 7) Literatura ABRAM, SANDI (2008): Komodifikacija ter komercializacija grafitov in street arta v treh korakih: od ulice prek galerije do korporacij. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (231/232): APPADURAI, ARJUN (1986): Introduction: commodities and the politics of value. V The Social Life of Things, A. Appadurai (ur.), Cambridge: Cambridge University Press. BAUDRILLARD, JEAN (1999): Simulaker in simulacija: Popoln zločin. Ljubljana: Študentska založba. BECK (2007): #My street-art 2007 TOP 35. Dostopno na: forum/viewtopic.php?t=4689 (1. november 2015). BENJAMIN, WALTER (1998): Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati. V Izbrani spisi, L. Kreft in B. Bibič (ur.), Ljubljana: Studia humanitatis. BOBNIČ, ROBERT IN SANDI ABRAM (2008): Barbarsko koloniziranje in civilizirano dekoriranje urbane krajine: medijska reprezentacija grafitiranja in street arta. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (231/232): BOMB THE WORLD. Dostopno na: (1. maj 2009). BULC, GREGOR (2008): Tag kot umetnina: grafiti in režimi vrednotenja. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (231/232): COLNER, MIHA (2008): Vstop institucionalne umetnosti v polje street arta in grafitarstva. Primer Graza in Kaliningrada. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (231/232): DAVILA, AMY (2001): Cultural Logic in Cyberspace: Web Art & Postmodernism. Kunsttexte.de, Sektion KunstMedien (1): 1 6. EKO (2008): Brez naslova. Dostopno na: pixadores-envahi-la-galerie-choque-cultural/#comment-281 (1. november 2015). EKO (2009a): Brez naslova. Dostopno na: post/ /contact (1. november 2015). EKO (2009b): Conversation avec EKO. Dostopno na: web/ / (1. november 2015). FAJT, MATEJA IN MITJA VELIKONJA (2006): Ulice govorijo / Streets are Saying Things. 211

14 Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (223): FESTIVAL POMLADI. Dostopno na: SpremljevalniProgram.html (8. maj 2009). GOOGLE (2015): Google Art Project. Street Art. Dostopno na: withgoogle.com/en/ (1. november 2015). GRAFFITI RESEARCH LAB. Dostopno na: (1. november 2015). GRAFFTV. Dostopno na: (1. november 2015). GREENE, RACHEL (2004): Internet Art. London: Thames & Hudson Ltd. GROYS, BORIS (2002): Teorija sodobne umetnosti (izbrani eseji). Ljubljana: Študentska založba. GRŽINIĆ, MARINA (1996): V vrsti za virtualni kruh: čas, prostor, subjekt in novi mediji v letu Ljubljana: Sophia. HORKHEIMER, MAX IN THEODOR ADORNO (2002): Dialektika razsvetljenstva: filozofski fragmenti. Ljubljana: Studia humanitatis. INSTITUTE FOR APPLIED AUTONOMY. Dostopno na: index.html (1. maj 2009). LEBARIČ, VASJA (2008): Grafiti + institucija = šminka. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (231/232): LEHNI, JÜRG IN ULI FRANKE (2009): Hektor. Dostopno na: hektor/ (1. november 2015). MARX, KARL (2012): Kapital: kritika politične ekonomije. Ljubljana: Sophia. MIKOLA, MAŠA (2008): Mesto pretrganih podob: prostorskost, lokaliteta in poetika urbanih intervencij. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (231/232): MOYNIHAN, COLIN (2007): As Street Art Goes Commercial, a Resistance Raises a Real Stink. Dostopno na: html?pagewanted=all (1. november 2015). MURN, TINE (2005): Net.art - interaktivna umetnost? Diplomsko delo. Ljubljana: FDV. O'DOHERTY, BRIAN (1986/1976): Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space. Berkeley: University of California Press. SCHILLER, MARC IN SARA SCHILLER (2007): A Quick Note From The Wooster Collective. Dostopno na: (1. november 2015). SCHILLER, MARC IN SARA SCHILLER (2009a): Wooster In The White House An Explanation. Dostopno na: (1. november 2015). SCHILLER, MARC IN SARA SCHILLER (2009b): Annoucement: Submit Your Portfolio To The Wooster Collective Creative Database. Dostopno na: com/post/annoucement-submit-your-portfolio-to-the-wooster-collective-creativedataba (1. november 2015). SCHILLER, MARC IN SARA SCHILLER (2008c): Looks like things are heating up in Sao Paulo 212 Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 265 Grafiti

15 .... Dostopno na: (1. november 2015). SCHILLER, MARC IN SARA SCHILLER (2008d): Sadness about Sao Paulo. Dostopno na: (1. november 2015). SCOTT, JAMES C. (1985): Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven: Yale University Press. SPILLER, TEO (2008): My opinion about Second life. Dostopno na: com/3d/besedila/sucks.html (1. maj 2009). STREHOVEC, JANEZ (1994): Virtualni svetovi: K estetiki kibernetične umetnosti. Ljubljana: Sophia. STREHOVEC, JANEZ (1998): Tehnokultura Kultura tehna. Ljubljana: Študentska založba. STREHOVEC, JANEZ (1999): Teorija posebnih učinkov. Baudrillardovi pogledi na tehnološko modelirane realnosti. V Simulaker in simulacija: Popoln zločin, J. Baudrillard, Ljubljana: Študentska založba. STREHOVEC, JANEZ (2003): Umetnost interneta: umetniško besedilo in besedilo v času medmrežja. Ljubljana: Študentska založba. TATE KIDS (2015). Dostopno na: (1. november 2015). THE SPLASHER MANIFESTO (2007): if we did it, this is how it would've happened. Dostopno na: od=permalink (1. november 2015). VELIKONJA, MITJA (2008): Politika z zidov. Zagate z ideologijo v grafitih in street artu. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (231/232):

D3GO brosura julij_mail

D3GO brosura julij_mail BREZPLAČNO Julij 2013 Televizija na prenosniku, tablici ali pametnem telefonu. Ob kavi v najljubšem baru si oglejte tekmo kar prek tablice. Seznam barov s povezavo WiFi Telemach najdete na www.d3go.si

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 S&TLabs Innovations mag. Damjan Kosec, S&T Slovenija d.d. marec 2013 S&TLabs Laboratorij za inovacije in razvoj spletnih in mobilnih informacijskih rešitev Kako boste spremenili svoj poslovni model na

Prikaži več

Gradbeništvo kot Industrija 4.0

Gradbeništvo kot Industrija 4.0 Povzetek: Kot vse druge panoge se mora gradbeništvo modernizirati Industrija 4.0 koncept, ki daje modernizaciji okvir, motivacijo, zagon Industrija 4.0 je stapljanje fizičnega in digitalnega sveta Gradbeništvo

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B.

Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. Zasebni neprofitni radijski program: Radio Ognjišče A. H., M. Š., J. Š. in J. B. ZASEBNI NEPROFITNI RADIJSKI PROGRAM Pokritost Poglavitne značilnosti Javni servis nacionalna S svojimi programi zagotavlja

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE Ljubljana, 3. 5. OGLAŠEVANJE MED INFORMATIVNIM PROGRAMOM 1 Naročnik: Stranka Ime akcije: Datum ponudbe: maj Časovni pas Št. 15'' oglasov Cena POP TV Med 24ur Popoldne 17h 10 Med

Prikaži več

Source: Maketa, kolaž in računalniška vizualizacija Edvard Ravnikar required

Source: Maketa, kolaž in računalniška vizualizacija Edvard Ravnikar required Source: http://img.rtvslo.si/_up/aplaud/2013/05/11/64 991249 Maketa, kolaž in računalniška vizualizacija Edvard Ravnikar 4.12.1907 23.8.1993 required age : od 12 do 14 let educational interest Ta lekcija

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

give yourself a digital makeover

give  yourself  a digital  makeover Prenos znanja v praksi in projekti pametne vasi prof. dr. Janez Bešter 33. Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja, 26.11.2018, Thermana, Laško Načrti in primeri AKIS Od načrtov v izvedbo in praktično

Prikaži več

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, 17. 3. 2016 KLIKNITE IN SI OGLEJTE CELOTNO ZBIRKO OBJAV SEZNAM OBJAV V ZBIRKI 24ur.com Doseg: 810.459, Avtor: Svet... Ljubljana, 16.03.2016, 19:05 SVET Na Fakulteti za elektrotehniko

Prikaži več

Računalniški praktikum Projektna naloga - Izdelava spletne strani Avtor: Matej Tekavčič Skupina: Matej Tekavčič - koordinator Simon Vrhovnik Tine Kavč

Računalniški praktikum Projektna naloga - Izdelava spletne strani Avtor: Matej Tekavčič Skupina: Matej Tekavčič - koordinator Simon Vrhovnik Tine Kavč Računalniški praktikum Projektna naloga - Izdelava spletne strani Avtor: Matej Tekavčič Skupina: Matej Tekavčič - koordinator Simon Vrhovnik Tine Kavčič Matjaž Jerman 8. februar 2006 Kazalo 1 Uvod 2 2

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INTRANET - DETEKTIV Detektivska zbornica Republike Slovenije Pozdravljeni, v kratki predstaviti in navodilih za delo z intranet sistemom Detektiv. Intranet članom Detektivske zbornice RS omogoča, da: -

Prikaži več

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc Navodila za uporabo osebnega portala člana 13.11.08 Pozor: Ta navodila so le v pomoč uporabnikom. V kolikor so navodila v nasprotju s splošnimi pogoji poslovanja kluba, veljajo splošni pogoji poslovanja

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 FOUND POETRY Found poetry se ustvarja, piše z uporabo besedišča iz nepoetičnih kontekstov, ki se uporabi v pesniškem besedilu. Kot temeljno besedilo se lahko uporabijo teksti iz različnih virov: časopisov,

Prikaži več

Navodila za pripravo oglasov na strani Med.Over.Net v 2.2 Statistično najboljši odziv uporabnikov je na oglase, ki hitro in neposredno prenesejo osnov

Navodila za pripravo oglasov na strani Med.Over.Net v 2.2 Statistično najboljši odziv uporabnikov je na oglase, ki hitro in neposredno prenesejo osnov Navodila za pripravo oglasov na strani Med.Over.Net v 2.2 Statistično najboljši odziv uporabnikov je na oglase, ki hitro in neposredno prenesejo osnovno sporočilo. Izogibajte se daljših besedil in predolgih

Prikaži več

BYOB Žogica v vesolju Besedilo naloge Glavna ideja igre je paziti, da žoga ne pade na tla igralne površine, pri tem pa zbrati čim več točk. Podobno ig

BYOB Žogica v vesolju Besedilo naloge Glavna ideja igre je paziti, da žoga ne pade na tla igralne površine, pri tem pa zbrati čim več točk. Podobno ig BYOB Žogica v vesolju Besedilo naloge Glavna ideja igre je paziti, da žoga ne pade na tla igralne površe, pri tem pa zbrati čim več točk. Podobno igro najdemo tudi v knjigi Scratch (Lajovic, 2011), vendar

Prikaži več

VST: 1. kviz

VST: 1. kviz jsmath Učilnica / VST / Kvizi / 1. kviz / Pregled poskusa 1 1. kviz Pregled poskusa 1 Končaj pregled Začeto dne nedelja, 25. oktober 2009, 14:17 Dokončano dne nedelja, 25. oktober 2009, 21:39 Porabljeni

Prikaži več

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program predšolska vzgoja Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-Knjižnica

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program predšolska vzgoja  Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-Knjižnica Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program Predšolska vzgoja Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-knjižnica Vsebinski sklop: Uradno komuniciranje preko elektronske pošte

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Sirikt-SK-FV.ppt

Microsoft PowerPoint - Sirikt-SK-FV.ppt E-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške predmete E-books for selected science and technical subjects Slavko KOCIJANČIČ Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta slavko.kocijancic@pef.uni-lj.si Franc

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

ALI JE KAJ TRDEN MOST 2019?! PONUDBA ZA SPONZORJE IN DONATORJE E: W: ajktm.fg.um.si

ALI JE KAJ TRDEN MOST 2019?! PONUDBA ZA SPONZORJE IN DONATORJE E: W: ajktm.fg.um.si ALI JE KAJ TRDEN MOST 2019?! PONUDBA ZA SPONZORJE IN DONATORJE SPLOŠNO O TEKMOVANJU Naziv: How Strong Is The Bridge 2019?! / Ali je kaj trden most 2019?! Datum: 6. do 8. maj 2019 Organizator: Društvo

Prikaži več

1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatk

1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatk 1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatkov in njihov prenos med spletnimi mesti. Obrazec v

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Dostopnost elektronskih virov za slepe, slabovidne in druge osebe z motnjami branja Kristina Janc ZSSML - 27. Seja TIFLO sekcije 22.3.2012 Možnost izkoriščanja elektronskih virov za slepe, slabovidne in

Prikaži več

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 O PROGRAMU Partner program Poslovanje 2.0 deluje pod okriljem Ljubljanske borze d. d. in je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, ki stremijo k

Prikaži več

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje:

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Stanje: 17.07.2013 Ver. 2.9.1.2 Spletni portal članov uporabniška navodila

Prikaži več

Spletno raziskovanje

Spletno raziskovanje SPLETNO RAZISKOVANJE RM 2013/14 VRSTE SPLETNEGA RAZISKOVANJA RENKO, 2005 Spletne fokusne skupine Spletni eksperiment Spletno opazovanje Spletni poglobljeni intervjuji Spletna anketa 2 PREDNOSTI SPLETNIH

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUBHEADER HERE IF YOU WOULD LIKE TO INCLUDE ONE VSEBINA 1 Brezplačna registracija 2 Izbor platforme za trgovanje 3 S čim želimo trgovati? 4 Trgovanje 5 Določanje zaslužka in preprečevanje izgube Brezplačna

Prikaži več

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji 26. 11. 30. 11. 2018 1. dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob 15 čez 6 zjutraj, v Kavalo pa smo prispele ob 18.00

Prikaži več

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik 1 Statistika 60 6 6 Uvod v metode družboslovnega raziskovanja 60 6 2 Uvod v družboslovno informatiko

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Umetniško doživetje v galeriji Robi Kroflič Narodna galerija, 27. 9. 2018 V predavanju nameravam odgovoriti na vprašanja: Kaj so osnovne značilnosti umetnosti kot posebne človeške prakse? Kaj si lahko

Prikaži več

Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing

Title slide heading 32pt Arial bold, with 48pt line spacing Z nadgradnjo programa do novih kupcev, novih trgov Globalne izkušnje Knauf Insulation Jure Šumi Business Development Director O čem bo tekla beseda 1. Korporacija in segmenti/izdelki 2. S spremembami v

Prikaži več

Untitled-1

Untitled-1 -$-... 1 100 95 75 25 5 0...... -$- -$web slo prospekt KOLOFON 9. december 2016 18:29:46 Narodna galerija Narodna galerija v Ljubljani, s stoletno tradicijo, utrjuje položaj najodličnejše slovenske kulturne

Prikaži več

Ljubljana, 4. marec, 2019 Zadeva: JAVNO POVABILO ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM ZA MENTORJE V SKLOPU JAVNEGA RAZPISA MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA»SPODBUJANJE

Ljubljana, 4. marec, 2019 Zadeva: JAVNO POVABILO ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM ZA MENTORJE V SKLOPU JAVNEGA RAZPISA MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA»SPODBUJANJE Ljubljana, 4. marec, 2019 Zadeva: JAVNO POVABILO ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM ZA MENTORJE V SKLOPU JAVNEGA RAZPISA MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA»SPODBUJANJE KREATIVNIH KULTURNIH INDUSTRIJ - CENTER ZA KREATIVNOST

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več

Navodila za uporabo aplikacije mlist - neposredni mentorji za Zdravniško zbornico Slovenije pripravila Gooya, interaktivni mediji, d.o.o. Ljubljana, m

Navodila za uporabo aplikacije mlist - neposredni mentorji za Zdravniško zbornico Slovenije pripravila Gooya, interaktivni mediji, d.o.o. Ljubljana, m Navodila za uporabo aplikacije mlist - neposredni mentorji za Zdravniško zbornico Slovenije pripravila Gooya, interaktivni mediji, d.o.o. Ljubljana, marec 2019 Vsebina 1 Dostop do aplikacije... 3 1.1 Android...

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

Darko Pevec 1.a Informatika

Darko Pevec 1.a Informatika Darko Pevec 1.a Informatika Kazalo KAZALO...2 UVOD...3 DANAŠNJE RAZMERE...4 DSL...4 TEHNOLOGIJE XDSL...4 UPORABA HITRIH POVEZAV...5 PASOVNA ŠIRINA PRENOSA...6 NAČIN DELOVANJA XDSL TEHNOLOGIJ...6 TEHNOLOGIJA

Prikaži več

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr

NAVODILA ZA UPORABO K01-WIFI Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta Navodila za uporabo in jih shr NAVODILA ZA UPORABO Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Pred uporabo enote skrbno preberite ta in jih shranite za prihodnjo rabo Vsebina 1. Pregled 2. Sistem 3. Prednosti 4. Upravljanje

Prikaži več

EVRO.dvi

EVRO.dvi Management tehnologije dr. Cene Bavec Management tehnologije postaja v gospodarsko in tehnološko razvitih državah eno temeljnih managerskih znanj. V Sloveniji nimamo visokošolskih in univerzitetnih programov

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje .: 1 od 10 :. Vaja 3: MARKETINŠKO KO RAZISKOVANJE Marketinško ko raziskovanje Kritičen del marketinškega informacijskega sistema. Proces zagotavljanja informacij potrebnih za poslovno odločanje. Relevantne,

Prikaži več

Gimnazija Bežigrad Peričeva Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika

Gimnazija Bežigrad Peričeva Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika Gimnazija Bežigrad Peričeva 4 1000 Ljubljana OPERACIJSKI SISTEM Predmet: informatika KAZALO 1. Uvod...3 2. Predstavitev programa Windows 98...5 3. Raziskovanje računalnika...5 4. Raziskovanje Interneta...6

Prikaži več

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE –

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE – PRAŠALNIK BRALNE MOTIACIJE ZA STAREJŠE UČENCE BM-st Pred teboj je vprašalnik o branju. Prosimo te, da nanj odgovoriš tako, kot velja zate. vprašalniku ni pravilnih oz. napačnih odgovorov. Na posamezne

Prikaži več

POSLOVNO OKOLJE PODJETJA

POSLOVNO OKOLJE PODJETJA POSLOVNO OKOLJE PODJETJA VSI SMO NA ISTEM ČOLNU. ACTIVE LEARNING CREDO (adapted from Confucius) When I hear it, I forget. When I hear and see it, I remember a little. When I hear, see and ask questions

Prikaži več

D3 V2 brosura net

D3 V2 brosura net Oktober 2012 Najboljša televizija v visoki ločljivosti. Na pogled POPOLNA. Na dotik ENOSTAVNA. Občutno PRIJAZNA. Najboljša izkušnja pred televizorjem. Zavedamo se, da dobra televizijska vsebina običajno

Prikaži več

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ŠTUDIJ INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ Border Memorial: Frontera de los Muertos, avtor John Craig Freeman, javno umetniško delo obogatene resničnosti,

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana Letni posv

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana   Letni posv 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana KLJUČNI RAZVOJNI DOSEŽKI IN IZZIVI ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Mag. Andrej Sotošek Raziskave in razvoj 1. Raziskava PIAAC (OECD): rezultati: glavna raziskava

Prikaži več

Priročnik celostne grafične podobe

Priročnik celostne grafične podobe www.comtec.si Priročnik celostne grafične podobe UVOD Celostna grafična podoba, ali krajše CGP, je skupek navodil in pravil za pravilno rabo vizualnih podob. Namenjena je tako vam, kot vsem tistim, ki

Prikaži več

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefonih. Obstaja precej različic, sam pa sem sestavil meni

Prikaži več

M

M Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M18153112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK FILOZOFIJA Izpitna pola 2 Esej Sreda, 30. maj 2018 / 120 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

ZAČETNI VODNIK ZA POVEZAVO Izkusite prilagojeno nego perila z aplikacijo My AEG Care. Pralni stroj lahko povežete in upravljate od koder koli in preje

ZAČETNI VODNIK ZA POVEZAVO Izkusite prilagojeno nego perila z aplikacijo My AEG Care. Pralni stroj lahko povežete in upravljate od koder koli in preje ZAČETNI VODNIK ZA POVEZAVO Izkusite prilagojeno nego perila z aplikacijo My AEG Care. Pralni stroj lahko povežete in upravljate od koder koli in prejemate obvestila o tem, kdaj je perilo pripravljeno.

Prikaži več

Vedno pod nadzorom, kjerkoli že ste

Vedno pod nadzorom, kjerkoli že ste Vedno pod nadzorom, kjerkoli že ste 02 Vedno pod nadzorom, kjerkoli že ste Daikin zagotavlja novo rešitev za nadzorovanje in krmiljenje glavnih funkcij stanovanjskih notranjih enot. Sistem deluje na uporabniku

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 67 80 13 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO DVB T, DVB C TV ključek PCTV Systems Quatro Kataloška št.: 67 80 13 KAZALO VSEBINA PAKETA...3 NAMESTITEV IN UPORABA...3

Prikaži več

IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019

IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019 IZZIVI MEDIJSKE PISMENOSTI IN NOVINARSKE ETIKE Ilinka Todorovski XXI. strokovni posvet pomočnikov ravnateljev 6. marec 2019 Ilinka Todorovski RTV Slovenija od 1985: dežurna v desku informativnih oddaj

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST! 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ULTIMATIVNI PIKNIK ČEKLIST (v nadaljevanju: nagradna igra),

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ales_casar_v5.ppt [Samo za branje]

Microsoft PowerPoint - ales_casar_v5.ppt [Samo za branje] Varnostne rešitve in storitve Distribuirani napadi onemogočitve storitve s preplavljanjem Aleš Časar casar@uni-mb.si Univerza v Mariboru, Računalniški center Slomškov trg 15, 2000 Maribor Brdo pri Kranju,

Prikaži več

Navodila za pripravo spletnih oglasov

Navodila za pripravo spletnih oglasov Navodila za pripravo spletnih oglasov Gradivo pošljite na naslov spletnioglasi@finance.si. Rok oddaje: dva delovna dneva pred začetkom akcije. Zahtevajte potrditev prejema gradiva in njegovo ustreznost.

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19

PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV 4., 5. IN 6. RAZRED ŠOLSKO LETO 2018/19 UVOD V šolskem letu 2014/15 so se začele uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni

Prikaži več

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi Nacionalna konferenca, Brdo pri Kranju, 25. in 26. oktober 2011 Izhodišče razmišljanja Rezultati raziskav o povezanosti

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

Razred: 1

Razred: 1 Razred: 1. Dan: 59. Predmet: SLJ Ura: 71. Datum: Učitelj/vzgojitelj: Sklop: MOJA DRUŽINA Učna enota: Pesem: JAKEC - BRAT RIŠEM ČRTE predopismenjevalne vaje Cilji: Doživljajo interpretativno prebrano pesem.

Prikaži več

Styria Digital Marketplaces d.o.o. Verovškova 55 SI-1000 Ljubljana T F E CENIK 2018 BOLHA.COM TRGO

Styria Digital Marketplaces d.o.o. Verovškova 55 SI-1000 Ljubljana T F E CENIK 2018 BOLHA.COM TRGO Styria Digital Marketplaces d.o.o. Verovškova 55 SI-1000 Ljubljana T +386 1 420 16 40 F +386 1 420 16 59 E podpora@bolha.com CENIK 2018 BOLHA.COM TRGOVINA IN POVEZANI PRODUKTI Splet je postal najbolj pomembno

Prikaži več

Kako dolgo čakati na dolžnika, preden ga damo v izterjavo 14.06.2016 22:30 Finance 114/2016 0 Intervju: Leon Zalar, direktor družbe za izterjavo Pro Kolekt Vedno se trudimo prevaliti strošek izterjave

Prikaži več

Datum in kraj

Datum in kraj Ljubljana, 5. 4. 2017 Katalog znanj in vzorci nalog za izbirni izpit za vpis na magistrski študij Pedagoško računalništvo in informatika 2017/2018 0 KATALOG ZNANJ ZA IZBIRNI IZPIT ZA VPIS NA MAGISTRSKI

Prikaži več

ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE IN DRUGE STOPNJE

ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE IN DRUGE STOPNJE ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE IN DRUGE STOPNJE Multimedija je povsod okoli nas Računalniki, tablice, pametni telefoni, ure in druge elektronske naprave so neločljivi del naših življenj. Prek njih urejamo dnevna

Prikaži več

Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin

Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin Aleksander Sergejevič Puškin: Jevgenij Onjegin OBDOBJE ROMANTIKA Romantika je umetnostna smer v Evropi iz prve polovice 19. stoletja. Razvila se je iz predromantike konec 18.stol. Izražanje čustev Osrednja

Prikaži več

MIX OSO Pivka_mail

MIX OSO Pivka_mail Paketi D3i OŠO MIX Pivka Že od 31,90 EUR/mesec November 2013 Najboljša izkušnja pred televizorjem. Več kot 120 TV programov Več kot 50 radijskih programov Najboljši nabor športnih lig Programi v visoki

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

Slovenian Group Reading Cards

Slovenian Group Reading Cards Kaj je program Narcotics Anonymous? NA (Narcotics Anonymous) smo nepridobitna skupnost moških in žensk, katerih glavni problem so droge. Smo odvisniki, ki okrevamo. Redno se srečujemo, da drug drugemu

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMACIJSKA PISMENOST Tomaž Bešter Center za informacijske storitve NUK 01/2001-200 tomaz.bester@nuk.uni.lj.si Dnevni red Podatek informacija znanje; vrste pismenosti Zakaj je informacijska pismenost

Prikaži več

KOMISIJA ZA LOGIKO 32. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE DRŽAVNO TEKMOVANJE, in 2. letnik Šifra: NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE

KOMISIJA ZA LOGIKO 32. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE DRŽAVNO TEKMOVANJE, in 2. letnik Šifra: NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE KOMISIJA ZA LOGIKO 32. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE DRŽAVNO TEKMOVANJE, 11. 11. 2017 1. in 2. letnik Šifra: NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE 1. 20 2. 17 3. 20 4. 20 Skupaj 77 Opombe: pri 1. nalogi se tabela

Prikaži več

NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc

NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc NOGOMETNO SRCE Mojca Gubanc Mojca Gubanc Mojca Gubanc I. poglavje Požar se je že tri dni razplamteval po gozdu nad vasjo. Zdelo se je, da bo ogenj dosegel naselje pod hribom. Gasilci iz vasi in okolice

Prikaži več

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija junij ČETRTEK, PETEK, SOBOTA, NEDELJA, :00 Tedenski izbor Tedenski izbor Ted

Ponudba za oglaševanje na TV Slovenija junij ČETRTEK, PETEK, SOBOTA, NEDELJA, :00 Tedenski izbor Tedenski izbor Ted 1. - 4. junij ČETRTEK, 1. 6. PETEK, 2. 6. SOBOTA, 3. 6. NEDELJA, 4. 6. 6:00 Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor Tedenski izbor 11.00 Vina sveta Na obisku redni blok 12:20 (6,0 EUR) redni blok

Prikaži več

Microsoft Word - Objave citati RIF in patentne prijave za MP.doc

Microsoft Word - Objave citati RIF in patentne prijave za MP.doc Primerjalna analiza gibanja števila objav, citatov, relativnega faktorja vpliva in patentnih prijav pri Evropskem patentnem uradu I. Uvod Število objav in citatov ter relativni faktor vpliva so najbolj

Prikaži več

PKP projekt SMART WaterNet_Opis

PKP projekt SMART WaterNet_Opis PKP projekt SMART WaterNet Po kreativni poti do znanja (PKP) opis programa Program Po kreativni poti do znanja omogoča povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za pridobitev

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA PODATKI VLADNIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV MED ZAHTEVAMI PO JAVNI DOSTOPNOSTI IN VAROVANJEM V ZAPRTIH SISTEMIH mag. Samo Maček, mag. Franci Mulec, mag. Franc Močilar UVOD Razvrščanje dokumentov: odprta družba,

Prikaži več

ZIMSKA PRAVLJICA UGODNOSTI Kot jo piše kartica MasterCard

ZIMSKA PRAVLJICA UGODNOSTI Kot jo piše kartica MasterCard ZIMSKA PRAVLJICA UGODNOSTI Kot jo piše kartica MasterCard December je čas veselja in obdarovanja. To je tisti mesec, ki kljub nizkim temperaturam prinaša na lica tople nasmehe. K čimer seveda pripomorejo

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

PRIROČNIK JEZIKOVNIH IZZIVOV ZA TAJNE AGENTE SL

PRIROČNIK JEZIKOVNIH IZZIVOV ZA TAJNE AGENTE SL PRIROČNIK JEZIKOVNIH IZZIVOV ZA TAJNE AGENTE SL DRAGI TAJNI AGENTI, SOOČITE SE S 50+1 JEZIKOVNIM IZZIVOM IN POSTANITE NAJBOLJŠI MED TAJNIMI AGENTI kot mednarodni tajni agenti boste obiskali veliko novih

Prikaži več

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski sezoni 2015/2016. V ta namen vam pošiljamo gradivo, ki

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

Vzpostavitev več nivojske varnostne infrastrukture S pomočjo Elektro Maribor, McAfee SIEM, CISCO ISE, NGFW Zorna Varga, Sfera IT d.o.o in Klemen Bačak

Vzpostavitev več nivojske varnostne infrastrukture S pomočjo Elektro Maribor, McAfee SIEM, CISCO ISE, NGFW Zorna Varga, Sfera IT d.o.o in Klemen Bačak Vzpostavitev več nivojske varnostne infrastrukture S pomočjo Elektro Maribor, McAfee SIEM, CISCO ISE, NGFW Zorna Varga, Sfera IT d.o.o in Klemen Bačak, Sfera IT d.o.o. 1 Priprava na: Vzpostavitev več nivojske

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE

7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE 7. VAJA A. ENAČBA ZBIRALNE LEČE 1. UVOD Enačbo leče dobimo navadno s pomočjo geometrijskih konstrukcij. V našem primeru bomo do te enačbe prišli eksperimentalno, z merjenjem razdalj a in b. 2. NALOGA Izračunaj

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Objekti_gradnja.ppt

Microsoft PowerPoint - Objekti_gradnja.ppt Naredimo razred Katera so stanja/lastnosti Kaj hočemo o objektih te vrste vedeti Kakšne lastnosti imajo Katere so metode Kakšno je znanje objektov Na katere ukaze se odzovejo Način predstavitve lastnosti

Prikaži več

Strojna oprema

Strojna oprema Asistenta: Mira Trebar, Miha Moškon UIKTNT 2 Uvod v programiranje Začeti moramo razmišljati algoritmično sestaviti recept = napisati algoritem Algoritem za uporabo poljubnega okenskega programa. UIKTNT

Prikaži več

DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in pr

DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in pr DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in prilagajanje. Komplet sestavljajo: učbenik in delovni

Prikaži več

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA

Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Svet Evropske unije POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA POLITIČNI CIKEL EU ZA BOJ PROTI HUDIM OBLIKAM ORGANIZIRANEGA MEDNARODNEGA KRIMINALA Politični cikel

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

KAKO NA BORZI TRGOVATI ON-LINE? Maksimiziranje potencialnega dobička skozi vsak posel na borzi

KAKO NA BORZI TRGOVATI ON-LINE? Maksimiziranje potencialnega dobička skozi vsak posel na borzi Blokchain in kriptovalute: naložbena priložnost ali balon? Domen Granda, finančni analitik 1 Bitcoin v praksi Janez uporabi bitcoin za nakup kave v kavarni. Informacija o transakciji je prek omrežja poslana

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 3.9.2015 A8-0230/15 15 Uvodna izjava F F. ker je za to, da se bolje zavarujejo demokracija, pravna država in temeljne pravice, potrebna revizija Pogodb EU; F. ker je za to, da se bolje zavarujeta nacionalna

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 INTERAKTIVNA MULTIMEDIJA P4 in P5 doc. dr. Matej Zajc Pregled P4 Pregled P3: 4 pristopi k načrtovanju interaktivnosti PACT P4: PACT Nadaljevanje Prototipiranje Izbrani zakoni interaktivnosti People Ljudje

Prikaži več

Porocilo_Sinergija_ _ok.indd

Porocilo_Sinergija_ _ok.indd M r e ž a d r u ž b e n e k o r i s t n o s t i Kaj se dogaja v okviru kampanje Energija si, bodi učinkovit? - Akcija Varčna sijalka v vsak dom se je zaključila (rezultate bomo posredovali kasneje). -

Prikaži več

Najboljša skupaj Kontrola pristopa + registracija delovnega časa

Najboljša skupaj Kontrola pristopa + registracija delovnega časa Najboljša skupaj Kontrola pristopa + registracija delovnega časa Globalna rešitev prilagojena lokalnemu okolju Rešitev Time&Space je na voljo v 15-ih jezikih ter podpira latinico, cirilico in arabsko pisavo.

Prikaži več

Generating report ....

Generating report .... Poročilo medijskih objav LIONS KLUB 09.08.2010 Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla: LIONS KLUB 10 1 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040

Prikaži več

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx PRAVILA ALI JE KAJ TRDEN MOST 2016 3. maj 5. maj 2016 10. 4. 2016 Maribor, Slovenija 1 Osnove o tekmovanju 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki so se po predhodnem postopku prijavili na tekmovanje

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več