OBČINA PREDDVOR OBČINSKI SVET. Datum: Številka: 09-os-24

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINA PREDDVOR OBČINSKI SVET. Datum: Številka: 09-os-24"

Transkripcija

1 OBČINA PREDDVOR OBČINSKI SVET Datum: Številka: 09-os-24 Z A P I S N I K 24. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor z dne s pričetkom ob uri v sejni sobi Občine Preddvor, Dvorski trg 10, Preddvor Prisotni člani OS: Opravičeno odsotni: Ostali prisotni: Stanislav Bergant (do ure), Anka Bolka, Danilo Ekar, Bojan Lavrinšek, Janez Polajnar, Slavko Prezelj, Miro Roblek, Frančiška Rozman, Branko Tičar, Ciril Zupin. Janez Snedec župan Miran Zadnikar, direktor Občinske uprave Občine Preddvor Marko Bohinec; g. Mile Špehar Nadzorni odbor Občine Preddvor (od ure do ure); g. Ivan Hočevar, direktor, ga. Marija Pivk Oman, g. Primož Bajželj, g. Roman Udir Komunala Kranj d.o.o. Predlagani dnevni red: 1. ugotovitev sklepčnosti; 2. določitev dnevnega reda 24. (redne) seje; 3. odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2009 skrajšani postopek; 4. odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Preddvor prva obravnava; 5. odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Preddvor prva obravnava; 6. odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Preddvor prva obravnava; 7. povišanje cen dejavnosti, in sicer za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov v Občini Preddvor predlog; 8. delo odborov; 9. vprašanja in pobude. Ad/1 Ugotovitev sklepčnosti: Župan pozdravi prisotne člane Občinskega sveta Občine Preddvor, predstavnike Komunale Kranj d.o.o. in prične s sejo. Ad/2 Določitev dnevnega reda 24. (redne) seje: Župan predlaga, da se zaradi nadaljnjih obveznosti direktorja Komunale Kranj, kar pomeni, da bo prisoten samo del te seje, spremeni predlagan dnevni red za 24. sejo Občinskega sveta Občine Preddvor. (Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov 10 opredeljenih.) 490. SKLEP: Potrdi se predlagani dnevni red 24. redne seje Občinskega sveta Občine Preddvor s sledečo spremembo: - točka 5 predlaganega dnevnega reda se prestavi na točko 4, točka 4 pa na točko 5, nakar sledijo ostale točke po predlaganem redu. 1

2 Ad/3 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2009 skrajšani postopek: Bohinec glede predloženega predloga pove, da je bil na prejšnji seji sprejet sklep, da se občina prijavi na javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam, namenjenih za financiranje projektov lokalne in regionalne infrastrukture, in zadolži do največjega možnega zneska na dobo 15 let, in sicer za izvedbo projekta vodovod Možjanca. Nadaljuje, da se je občina že prijavila na razpis, za najetje posojila pa potrebuje soglasje Ministrstva za finance, ki je pristojno za odobritev zadolževanja, ministrstvu pa je potrebno predložiti sprejeti proračun, iz katerega je razvidno, da se predvideva zadolžitev občine. Bohinec zaključi, da je sprememba proračuna predlagana zgolj zaradi najetja posojila v znesku za obnovo vodovoda na Možjanci in je to edina sprememba, torej na strani prihodkov zaradi najetja posojila ter na odhodkovni strani za namen obnove vodovoda Možjanca v enakem znesku. V razpravi Bolkova sprašuje, kaj če projekt ne bo realiziran oziroma občina za to ne bo potrebovala zadolževanja, glede česar Bohinec odgovarja, da bo predlagan popravek proračuna z odpisom tega zneska. Bohinec dodaja, da je predlagan znesek zgolj orientacija, kajti občina lahko najema posojilo v višini 20 % realizacije proračuna v prejšnjem letu, 5 % realizacije proračuna pa pomeni letni obrok odplačevanja. Bolkova sprašuje, kaj v primeru, da občina pridobi to predlagano posojilo, in da bi bilo za občino v naslednjem obdobju potrebno dodatno zadolževanje za določen drug projekt, glede česar Bohinec odgovarja, da se občina, v primeru da pridobi to predmetno posojilo za vodovod Možjanca, lahko v naslednjih letih zadolži zgolj za določen odstotek zneska, za katerega bi se povečal prihodek proračuna. Lavrinšek se strinja z Bolkovo, da gre za zelo dolgoročno odločitev in sprašuje glede možnosti druge rešitve, nakar župan odgovarja, da ni nujno, da bo znesek odobren v taki višini, kot je predlagano s spremembo proračuna, ob čemer Bohinec še pojasni, da letni obrok odplačevanja zneska v primeru najetja tega posojila za občinski proračun ne bi pomenil prevelike obremenitve, dvom pa bi se lahko pojavil v primeru, da bi občina za določeno investicijo potrebovala določena sredstva v višini, katerih pa zaradi najema tega posojila ne bi mogla pridobiti. Bohinec zaključi, da se sprememba proračuna predlaga zgolj zaradi zahteve ministrstva, ki je pristojno za izdajo soglasja glede zadolževanja, o dokončni odločitvi glede zadolževanja pa bo odločal Občinski svet. Bolkova na Bergantovo vprašanje, ali je bilo ugotovljeno, za koga je ta vodovod aprioren, glede česar je bilo na zadnji seji govora, da za naselje vikendov, povzame zaključke sestanka s prebivalci Možjance ter pove, da je potrebno pridobiti podatke, kdo je na Možjanci stalno ali začasno prijavljen, koliko jih je priklopljenih na obstoječi vodovod, koliko prebivalcev vode sploh nima. Bolkova pojasni, da je potrebno tudi ugotoviti, ali je možna sanacija obstoječega vodovoda in kakšne so potrebe za odvzem vode. Zaključi, da je bil namen sestanka ta, da se pridobi soglasje tistih prebivalcev, ki niso priklopljeni na sistem za vodo, da v določenem deležu sofinancirajo vodovod, ker pa število odjemalcev oziroma bodočih uporabnikov še ni bilo znano, je bil zaključek, da se sestane ožja skupina, ki bo ugotovila dejansko stanje ter podala zaključke glede realizacije. Bolkova še pove, da so načeloma tisti, ki sedaj nimajo možnosti odvzema vode iz sistema, pripravljeni sofinancirati obnovo vodovoda, vsak pa bo moral poleg tega financirati tudi izgradnjo sekundarnega voda iz obstoječega sistema, kajti občinska sredstva bodo namenjena zgolj za primarni vod. Bolkova pove, da bo ožja skupina pridobila in preverila potrebne podatke, tj. glede števila stalno in začasno prijavljenih prebivalcev, glede možnosti prijave stalnega prebivališča itd., ugotovila in seštela potrebe glede odvzema vode ter sprejela določene zaključke, meni pa, da dokončna odločitev bo morala biti sprejeta na Občinskem svetu. Župan opomni, da ne gre samo za problem pomanjkanja vode na določenih področjih, pač pa tudi za problem oporečnosti vode, ob čemer Bergant izpostavi primer v Podlebelci v Kokri, kjer ob izpolnitvi določenih pogojev tudi lahko pride do zahteve oziroma do možnosti, da se obnova vodovoda s strani občine sofinancira. Župan po zaključeni razpravi predlaga sprejetje naslednjih sklepov. (Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov 10 opredeljenih.) 491. SKLEP: Občinski svet Občine Preddvor sprejme sklep, da se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2009 (odl.159/09) sprejme po skrajšanem postopku v predlaganem besedilu s prilogami. 2

3 (Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov 10 opredeljenih.) 492. SKLEP: Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2009 (odl.159/09) v predlaganem besedilu s prilogami. Sklep je bil sprejet z devetimi (9) glasovi ZA in enim (1) glasom PROTI. Ad/4 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Preddvor prva obravnava: Župan pred obravnavo sledečih odlokov v prvem branju, ki bodo obravnavani tudi na pristojnih odborih občine, preda besedo g. Hočevarju, direktorju Komunale Kranj, in sicer glede pojasnitve situacije v zvezi z odlaganjem odpadkov. G. Hočevar pred obrazložitvijo predmetnega odloka na dnevnem redu pojasni, da je za današnji dan sklican tudi sestanek Krajevne skupnosti Drulovka, ob čemer pove, da bo s ukinjeno odvažanje odpadkov na odlagališče v Tenetiše. Hočevar nadaljuje, da kljub prošnjam s strani Komunale Kranj glede uporabe npr. tehtnice, manipulativnih prostorov, kjer bi se prelagalo mešane odpadke in dodatno prebiralo ter z večjimi kamioni odvažalo odpadke ipd., temu ni bilo ugodeno. Hočevar glede odvažanja smeti nadaljuje, da je le-to delno razrešeno z odvozom na odlagališče Mala Mežakla, glede česar pa se postavlja vprašanje višine cene. Obstaja še ena opcija, in sicer če ne bo druge rešitve oziroma razumevanja v gorenjskem prostoru, in to je, da bi se storitev izvajala v sosednji Avstriji, cena pa ne bi bila bistveno višja. Hočevar pove, da bo naslednji sestanek Sveta ustanoviteljev Komunale Kranj d.o.o. potekal v ponedeljek, kjer bodo sprejete še določene odločitve, odvažanje v Tenetiše po pa ni več dovoljeno, upa pa, da se bo ta problem razrešil v prid občanov, vendar pa cena odvažanja ne bo več enaka kot do sedaj. Hočevar predstavi še primer druge občine glede potrditve cene odvoza smeti, glede katere podjetje izkazuje negativen izid in bi bilo potrebno soglasje pristojnega ministrstva oziroma Vlade, vendar le-to po dolgem času še vedno ni bilo pridobljeno. Župan direktorja Komunale Kranj zaprosi za kratko poročilo glede poslovanja podjetja oziroma vpliva tega poslovanja na občinski proračun. Hočevar glede cenovne politike pojasni, da je podjetje Komunala Kranj tako v gorenjskem kot tudi ostalem slovenskem prostoru delovalo z razmeroma najnižjimi cenami, opozori pa tudi na štirimesečno zaprtje deponije v Tenetišah, ko tja ni bilo moč odvažati odpadkov, in bi podjetje z upoštevanjem slovenskih računovodskih standardov, kateri omogočajo odpis amortizacije v breme obveznosti, poslovalo pozitivno. Pojasni, da je bil v štirih mesecih prepovedi odlaganja na deponijo izkazan minus v poslovanju, le-ta pa je bil pokrit z odprodajo oziroma dezinvestiranjem in odpisom amortizacije v breme obveznosti. Hočevar nadaljuje, da kljub temu, da so občinski sveti sprejemali predloge podjetja glede oblikovanja cen, glede česar je potrebno na resornih ministrstvih pridobiti predhodna mnenja in soglasja, le-ta še niso bila pridobljena. Hočevar še pojasni, da ob zaključku leta 2009 stopi v veljavo računovodski standard, ki ne predvideva več sredstev v upravljanju in bo ta sredstva potrebno prenesti v knjige občin, kar pomeni, da občina javnemu podjetju s pogodbo infrastrukturo daje v uporabo ali v poslovni najem, na podlagi česar ni več moč izvajati računovodskega standarda, ki bi omogočal, da v kolikor se na posameznih dejavnostih podjetja izkazuje negativen izid v posamezni občini, razlika lahko pokrije z odpisom amortizacije v breme obveznosti, vse to pa je povezano tudi s sredstvi za investicijska vlaganja oziroma za nove investicije. Hočevar pove, da je situacija podobna v številnih občinah, posledica pa je zaostajanje z načrti in operativnimi programi, ki so bili sprejeti. Glede ravnanja z odpadki direktor pojasni, da prav tako prihaja do še večjega nesorazmerja, ker je bila v letu 2008 odpisana tako amortizacija in odpisane so bile obveznosti v določeni višini, torej po ne obstaja nič, kar bi podjetje lahko odpisalo. Iz tega sledi, da se razlika v ceni oziroma subvencionirana cena pokriva iz sredstev državnega ali občinskih proračunov. Hočevar pove, da je bil pravočasno oddan predlog za povišanje cen komunalnih storitev, vendar do potrditve s strani države ni prišlo, kar pomeni glede na slovenske računovodske standarde, da gre v tem primeru za subvencionirane cene s strani lokalne skupnosti. Hočevar pojasni, da bo dan županom predlog podjetja, ki bo izpostavljen tudi na Svetu ustanoviteljev, da razliko med stroškovno ceno in prodajno ceno podjetje prefakturira občinam za količino odpadkov, ki se v določeni občini proizvedejo, tj. v občinah, kjer se ne dosega stroškovne cene, odločitev pa je v rokah predstavnikov lokalnih skupnosti, ob čemer Hočevar še pove, da v primeru nesprejetja takega predloga ali podjetje ne more več izvajati storitev oziroma zapade v nemogoče likvidnostne težave. Hočevar ob tem spomni še na določilo družbene pogodbe, tj. da se negativni poslovni izid v javnem podjetju krije iz 3

4 proračunov lastnic podjetja (7 občin), ob čemer pove, da se v občini Medvode ne izvaja obvezne gospodarske javne službe glede odvažanja smeti, glede participacije izgube pa se lahko uveljavlja tudi kapitalski delež določene občine. Hočevar zaključi, da se lahko zgodi, da podjetje ne bo več moglo izvajati gospodarske javne službe, če se negativen poslovni izid ne bo pokril iz občinskih proračunov, kajti podjetje ne bo imelo likvidnostnih sredstev, s katerimi bi poravnavali materialne stroške, plače ipd. Roblek meni, da bi bilo potrebno situacijo glede lokacije odlagališča za smeti začeti razreševati že prej, glede česar se Hočevar popolnoma strinja, kajti nastala situacija za podjetje pomeni slab izid, potrebno pa je poiskati najbolj primerno in najboljšo rešitev za to situacijo. V nadaljevanju Hočevar predstavi bistvene spremembe osnutka čistopisa Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod, kajti veljavni odlok občine, ki zajema to področje, je iz leta 2001 in se je zakonodaja v tem obdobju spremenila, tako glede do izvajalcev javnih služb in do uporabnikov ter tudi do lokalnih skupnosti. Hočevar pove, da so pomembni naslednji dokumenti, in sicer Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, uredbe o dovoljenjih emisij snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod in vode v kanalizacijo in nenazadnje je bil sprejet tudi pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne gospodarske javne službe odlaganja in čiščenja in pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, kjer je sprejeti pravilnik eksplicitno ločen na cene, ki se zaračunavajo gospodinjstvom, in na cene, ki se zaračunavajo za industrijsko proizvodnjo, ob čemer glede slednjih Hočevar pojasni, da podjetje teh odpadnih voda ni dolžno čistiti na čistilnih napravah, kajti druga opcija je izgradnja lastne čistilne naprave. Hočevar pojasni, da podjetje z vsakim pravnim subjektom posamično sklepa pogodbe, na podlagi katerih je razvidna in se tudi zaračunava dodatna obremenitev. Hočevar opozori tudi na ustanovitev medobčinskih inšpekcijskih služb, Svet ustanoviteljev Komunale Kranj pa je na zadnji seji sprejel tudi pravilnik za projektiranje. Hočevar pojasni, da so zaradi navedenih sprememb iz odloka izvzeti določeni standardi, ki so prenešeni v pravilnik za projektiranje, in v kolikor prihaja do sprememb na področju določenih standardov, Svet ustanoviteljev lahko hitreje odreagira kot npr. občinski sveti, kajti odloki se sprejemajo dvofazno, kar je dolgotrajnejši proces. Hočevar nadaljuje, da so v odloku dodatno predstavljeni standardi za komunalno opremljenost in pogoji za izvajanje in opravljanje gospodarske javne službe. Hočevar posebej opozori na določilo glede praznjenja in čiščenja greznic, ki je obvezna gospodarska javna služba in jo je podjetje dolžno izvajati, lastniki greznic pa morajo to storitev izvajati na vsaka štiri leta, glede uvedbe te novosti pa pri uporabnikih ni bilo večjih oziroma skoraj nikakršnih ugovorov. Glede greznic Hočevar nadaljuje, da se le-te pri novogradnjah večinoma ne projektirajo več, pač pa se predvidevajo male čistilne naprave, kjer pa se zopet pojavljajo določene obveznosti tako za izvajalca kot za uporabnika, kajti slednji mora skleniti pogodbo glede monitoringa in odvajanja. Župan sprašuje glede odvajanja padavinske odpadne vode, ki je v predloženem besedilu tudi opredeljeno, in odvajanja fekalne kanalizacije. Hočevar odgovarja, da naj bi bilo s tem odlokom omogočeno, da kjer je mešani kanalizacijski sistem, se v skrajnih primerih in po posebni odločitvi lokalne skupnosti lahko dovoli tudi, da gre del meteornih vod v mešani sistem. Hočevar pojasni, da se sistemi praviloma gradijo ločeno, torej fekalni in meteorni posebej, meteorna voda pa naj bi bila speljana v vodotoke oziroma v podzemne vode. Župan predlaga, da se določila glede odvajanja padavinske vode do druge obravnave izločijo iz besedila odloka, kajti v Preddvoru se gradi zgolj ločen fekalni sistem in vsaka čista voda lahko napravi škodo na čistilni napravi. V razpravi Roblek sprašuje, če torej obstaja možnost, da se vzpostavi mešan kanalizacijski sistem, zakaj so se v Občini Preddvor zaradi izgradnje ločenega sistema ustvarjali dodatni stroški, glede česar Hočevar odgovarja, da meteorna voda lahko pomeni zgolj deževnico, lahko pa gre za meteorno vodo iz npr. parkirnih površin, ki pa je lahko kontaminirana, površine pa so v javni lasti, in se izpostavlja vprašanje, ali se lahko tako vodo odvaja v npr. vodotok. Hočevar pojasni, da gre za besedilo v osnutku in se določeni členi glede na pripombe oziroma mnenja lokalne skupnosti izpustijo ali popravijo. Roblek v zvezi izgradenj malih čistilnih naprav sprašuje glede dostopa za čiščenje le-teh, glede česar Hočevar odgovarja, da morata biti glede pridobitve projektnih pogojev za izgradnjo male čistilne naprave izpolnjena dva pogoja, tj. iztok očiščene vode in dostop zaradi monitoringa in čiščenja. 4

5 Bergant sprašuje glede določila v tretjem odstavku 41. člena predloženega odloka, in sicer ali ni neenakomerno porazdeljeno breme finančnih stroškov, kajti kjer se gradi javna kanalizacija, so ob tem predvidena tudi evropska in občinska sredstva, dočim na ruralnih območjih naj bi investitor sam moral financirati izgradnjo ustreznega sistema za čiščenje. Hočevar odgovarja, da gre za državni standard oziroma za določbe v sprejetih pravilnikih, podjetje kot pripravljavec besedila odloka pa o določilih ne odloča, pač pa sledi državnim regulativam, odločitev občine pa je, ali bo del takih investicij subvencionirala, pojasni pa še, da morajo graditelji objektov na območjih z že zgrajenim kanalizacijskim sistemom plačati komunalni prispevek glede opremljenosti, katerega znesek tudi ni majhen. Bergant sprašuje, ali je potrebno tudi za starejše objekte, da se zgradi male čistilne naprave oziroma zagotovi zbiranje v nepretočni greznici, glede česar Hočevar odgovarja, da državni predpisi to določajo, predvsem tudi zaradi nadzorstva s strani medobčinske inšpekcije oziroma inšpekcije za okolje, in je ta določila v odlok potrebno vključiti. Ekar sprašuje glede določila v 39. členu, in sicer ali bodo s sprejetjem odloka morali glede odvajanja padavinske vode biti ustrezno zgrajeni vodi za odvajanje v potok ali v podzemne vode, glede česar Hočevar odgovarja, da v kolikor je na določenem območju načrtovana izgradnja fekalne kanalizacije, se obstoječi kanali uporabijo za meteorne vode, glede česar župan pojasni, da se ob novi izgradnji kanalizacije to v občini že izvaja in se torej gradi ločen sistem. Na vprašanje Bolkove, kaj če se predlagani odlok ne bi potrdil oziroma sprejel, Hočevar odgovarja, da je sedaj veljavni odlok, ki ureja to področje v občini, v neskladju s po uveljavitvijo sedanjega odloka sprejetimi zakonskimi določili in okoljskimi standardi. (Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov 10 opredeljenih.) 493. SKLEP: Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju odpadne ter padavinske vode na območju Občine Preddvor ( /09-odl157/09) v prvi obravnavi v predlaganem besedilu s sledečimi pripombami: - izvzamejo se določila glede odvajanja padavinskih vod v javno kanalizacijo. Ad/5 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Preddvor prva obravnava: Župan preda besedo g. Romanu Udirju, Komunala Kranj d.o.o. G. Udir pojasni, da je bilo na podlagi priporočil pristojnih ministrstev pristopljeno k pripravi novelacije oziroma čistopisov posameznih občinskih odlokov. Udir nadaljuje, da je bila podlaga za pripravo besedila odloka Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, pojasni pa še, da odlok opredeljuje tudi razmerja glede ureditve zasebnih vodovodov, kar v občini sedaj še ni urejeno, tj. npr. status Vodovodne zadruge Preddvor, Vodovodnega odbora Mače. Roblek glede predmetnega odloka meni, da sprejetje le-tega pomeni tudi prednost, kajti odlok predvideva tudi obnovitve vodovodnih priključkov, če so npr. zgrajeni iz zdravstveno neustreznih materialov. Roblek glede 4. odstavka 27. člena obravnavanega odloka meni, da se veliko vode iz sistema izgublja in bi bilo potrebno te izgube sanirati. Hočevar pove, da je na Komunali Kranj pripravljen predlog optimizacije vodooskrbe na območju delovanja Komunale Kranj in cilj je ravno ta, da se zmanjšajo vodne izgube in se ne povečuje število novih virov pitne vode ali odvzemanje vode iz obstoječih virov pitne vode in predpostavka je, da so za naslednjih deset let obstoječi vodni viri zadostni, potrebni pa so daljinski odčitki porabe vode pri uporabnikih, sisteme je potrebno razdeliti na podsisteme, kjer bo ugotovljeno, koliko vode je šlo v sistem, koliko jo je bilo porabljeno in kje nastajajo izgube, torej potrebno je vzpostaviti sistem, ki bo omogočal nadzor porabe pri uporabnikih, in sicer z ali dnevnim ali mesečnim odčitavanjem. Hočevar meni, da se največje izgube pojavljajo prav na hišnih priključkih, kjer bo potrebno vzpostaviti ustrezen sistem nadzora. Roblek sprašuje, ali je v odloku zapisano določilo glede preverjanja kakovosti vode s strani upravljavca zasebnega vodovoda, glede česar Udir odgovarja pritrdilno ter dodaja, da je to določeno tudi z zakonodajo. 5

6 Bergant predlaga, da se odstavki posameznih členov odloka oštevilčijo. Bergant sprašuje glede topografske karte, na kateri so določena območja, kjer se opravlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe, in območja, kjer se opravlja lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo, in naj bi bila priloga besedilu odloka, kot je to navedeno v 7. členu, glede česar Udir pojasni, da bo karta posredovana naknadno, in to tudi pristojnemu odboru, ki bo odlok še obravnaval. Bergant v zvezi z določilom tretjega odstavka 7. člena, in sicer»zasebni vodovod mora imeti upravljavca, če oskrbuje več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo stanovalci s stalnim prebivališčem, ali če oskrbuje s pitno vodo stavbo ali več stavb, v katerih se izvaja gostinska, turistična ali živilska dejavnost.«, sprašuje, kam spada npr. šolski objekt, glede česar predlaga, da se tudi ta institut ustrezno opredeli v odloku. Bergant sprašuje, ali je v primeru da zasebni vodovod pridobi status javnega vodovoda, predvideno plačilo odškodnine, glede česar Udir odgovarja, da je to stvar dogovora oziroma pogodbe. Bergant v zvezi s 13. členom sprašuje glede vgradnje hidrantov na poselitvenih območjih, in sicer ali je vgradnja hidrantov potrebna tudi za zasebne vodovode, glede česar Udir odgovarja pritrdilno, Hočevar pa še dodaja, da je potrebno zagotoviti ali hidrant ali požarni bazen za primer potrebe odvzema večje količine vode. Bergant pojasni, da gre pri posameznih primerih za vire, ki sploh nimajo kapacitet za požarno vodo, pač pa je vprašljiva sploh oskrba za gospodinjsko rabo. Bergant meni, da je vgradnja hidrantov na določenih zasebnih vodovodih neizvedljiva. Bergant sprašuje glede dikcije v 15. členu»občina v svojem programu komunalnega opremljanja naselij opredeli poselitvena območja oziroma njihove dele, kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo priključevali na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih stroškov priključitve.«, glede česar Bohinec pojasni, da bo to opredeljeno v občinskem prostorskem načrtu, ki je v pripravi. Bergant glede 5. alineje 31. člena (»V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na celotnem oskrbovalnem področju zagotoviti: / / - monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja zasebnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov, / /.«) sprašuje, ali je števec lahko nameščen samo na izvoru oziroma zajetju, glede česar Udir odgovarja pritrdilno ter še dodaja, da so pogoji razvidni tudi iz pridobljenega vodnega dovoljenja. Bergant meni, da ne iz besedila odloka ne iz pravilnika ni jasno razvidno, kje naj se izvaja monitoring, glede česar Udir meni, da mora biti monitoring zagotovo izvajan na vodnem viru ter skladno z izdanim vodnim dovoljenjem, pojasni pa, da je dikcija opredeljena skladno s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo. Bergant glede zadnjega odstavka 31. člena (»Upravljavec zasebnega vodovoda ne more izdajati projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam ter smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora.«) sprašuje, kdo izda soglasje, da se na zasebni vodovod priklopi dodaten objekt, ob čemer meni, da bi taka dovolitev morala biti izdana tako z vodnim dovoljenjem kot tudi s soglasjem upravljavca predmetnega zasebnega vodovoda, glede česar Udir odgovarja, da bo ta dikcija pravno preverjena. Bergant v zvezi s 33. členom, kjer je opredeljeno vodenje evidence oskrbe s pitno vodo iz zasebnih vodovodov, sprašuje, kdo je pristojen za vodenje take evidence. Na županovo mnenje, da je bilo pridobljeno vodno dovoljenje, v katerem naj bi bile opredeljene pristojnosti, Bergant odgovarja, da dovoljenje navaja, da glede priklopa manj kot pet hiš ni nobene omejitve, pri priklopu več kot pet hiš pa je potrebno do konca leta 2010 namestiti števec, na podlagi česar bo možno poročati o količini odvzete vode, skleniti pa je potrebno tudi pogodbo o upravljanju, bodisi s fizično ali pravno osebo, pogodbo pa mora potrditi občina. Bergant še pojasni, da poročila o odvzemu vode še niso bila zahtevana. Župan po zaključku razprave pojasni, da bo odlok v obravnavo poslan pristojnemu odboru ter Vodovodni zadrugi Preddvor in Vodovodnemu odboru Mače, Bohinec pa še dodaja, naj predsedniki krajevnih odborov posredujejo še morebitne pripombe. Odlok v drugi obravnavi naj bi se obravnaval na seji Sveta predvidoma v septembru oziroma oktobru. (Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov 10 opredeljenih.) 494. SKLEP: Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Preddvor ( /08-odl156/09) v predlaganem besedilu s sledečimi pripombami: 6

7 - oštevilčitev odstavkov v odloku; - dodati prilogo iz 7. člena, tj. topografska karta, na kateri so določena in označena območja, kjer se opravlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe, in območja, kjer se opravlja lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo; - v 7. členu ustrezno opredeliti šolski objekt v Kokri; - preveritev 13. člena glede vgradnje hidrantov na zasebnih vodovodih; - pravna preveritev dikcije zadnjega odstavka 31. člena. Ad/6 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Preddvor prva obravnava: Župan preda besedo ge. Mariji Pivk Oman in g. Primožu Bajžlju. G. Bajželj kratko predstavi osnutek novelacije predmetnega odloka, v katerem so skladno s spremembami zakonodaje, tj. Uredbe o ravnanju z odpadki, Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki, prilagojena določila odloka. Bajželj nadaljuje, da se na podlagi določil odloka skuša doseči čimvečje preprečevanje nastajanja odpadkov in zmanjševanje količine odpadkov ter povečevanje ločenega zbiranja, in to preko sistema postavitve ekoloških otokov, dodatnega pobiranja embalaže, odlaganja na zbirnih centrih, odvažanja kosovnih odpadkov ipd., vse pa s ciljem, da se čim manjša količina mešanih komunalnih odpadkov zajame in odpelje, po , kot je že znano, na drugo lokacijo kot v Tenetiše, kajti cena odvoza mešanih komunalnih odpadkov se bo glede na nastalo situacijo podražila. Odlok opredeljuje natančno, kdo so subjekti, ki so se dolžni vključiti v sistem ravnanja z odpadki, v odloku pa so opredeljene tudi vse vrste možnih odvozov odpadkov, pojasni pa še, da bo do zaključka letošnjega leta potrebno zagotoviti odvoz tudi organskih oziroma razgradljivih kuhinjskih odpadkov, in sicer najprej na območjih z večjo poselitvijo, postopoma pa tudi drugje. Z odlokom so pripravljene tudi možnosti glede izvajanja nadzora vsebine zabojnikov, to pa pomeni, da bodo pristojne službe ustanovljenega medobčinskega inšpektorata pristojne za izvajanje pregleda vsebine zabojnikov in ustreznega nadzora glede divjih odlagališč, glede možnosti vpogleda oziroma nadzora glede vsebine zabojnika pa bo tako pristojnost imela tudi pooblaščena oseba s strani izvajalca javne gospodarske službe. Glede izvajanja nadzora bodo gospodinjstva prejela obvestila, v primeru pa da se določil glede ločevanja ne bo upoštevalo, bodo kršiteljem, ki bodo v zabojnike za mešane komunalne odpadke odlagali, kar se ne sme, zaračunani dodatni stroški sortiranja. Bajželj zaključi, da je odlok pripravljen skladno s spremembami zakonodaje in uvaja določene novitete, katere se bodo začele izvajati tudi v Občini Preddvor, tj. npr. odvažanje mešanih komunalnih odpadkov na 14 dni, odvažanje zabojnikov z embalažo (t. i. rumeni zabojniki), odvažanje biološko razgradljivih odpadkov (t.i. rjavi zabojniki). Župan apelira, da je potrebno v zabojnike za mešane komunalne odpadke odlagati čimmanj odpadkov ter se posluževati sortiranja oziroma ločenega zbiranja odpadkov, s čimer se zmanjša strošek odvažanja smeti. Župan sprašuje, ali je možno, da se nov sistem odvoza uvede s 1. septembrom, glede česar Bajželj pojasni, da bo gospodinjstvom potrebno dostaviti ustrezne zabojnike, glede na dopustniško obdobje pa predlaga, da se nov sistem prične uvajati s 1. oktobrom. Bajželj še nadaljuje, da bodo po gospodinjstvih glede novega sistema odvažanja smeti razposlane brošure oziroma zgibanke z vsemi informacijami, obvestilo pa bo pripravljeno tudi za občinsko glasilo Viharnik. Bajželj še pojasni, da bo t.i. rumeni zabojnik (120 l) uporabniku dan v najem za določeno ceno, tj. 0,55 /mesečno, obstoječi zabojniki za mešane komunalne odpadke pa se bodo odvažali na 14 dni, naslednji teden pa zabojniki z rumenimi pokrovi, v katere sodi vsa embalaža razen stekla in časopisnega papirja (plastenke, pločevinke, jogurtovi lončki ipd.). Župan predlaga, da se druga obravnava predmetnega odloka na seji Občinskega sveta izvede v avgustu, vse dogovorjene termine glede realizacije uvedbe novega sistema pa naj se strogo upošteva. V razpravi na Prezljevo vprašanje, zakaj potem še ekološki otoki, Bajželj pojasni, da so ekološki otoki v skladu z uredbo o ločenem zbiranju frakcij v okviru izvajanja javne službe zakonsko nujni. Bajželj nadaljuje, da v kolikor bi se uvedel sistem ločenega zbiranja embalaže, bi se bistveno zmanjšala količina mešanih komunalnih odpadkov, ki se bodo odvažali na druge lokacije. 7

8 Bergant sprašuje glede ureditve v Kokri, kjer so skupinski zabojniki, glede česar Bajželj pove, da bodo nameščeni 1100-litrski zabojniki z rumenimi pokrovi, ki bodo pobirani enkrat tedensko, v naslednjem tednu pa ostali zabojniki. Bergant sprašuje glede nadzora vsebine teh zabojnikov v Kokri, kajti na lokacijah oziroma v skupne zabojnike v Kokri smeti odlagajo tudi drugi, glede česar Bajželj odgovarja, da se bo nadzor tekom izvajanja ustrezno uredil. Na Bergantovo vprašanje, ali se bo tak sistem pobiranja smeti izvajal tudi v Občini Jezersko, Bajželj odgovarja, da ne, Bohinec pa še pojasni, da je prva občina, ki je uvedla tak sistem, Cerklje, Preddvor pa bo druga. Bajželj pojasni, da so bile v Občini Cerklje glede uvedbe novega sistema uporabljene vrečke za zbiranje embalaže, vendar pa se mu zdi smiselno, da se glede tega načina zbiranja embalaže uvedejo zabojniki. Na Ekarjevo vprašanje glede plačevanja stroškov odvažanja smeti iz zabojnika (npr. 240 l), Pivk Omanova pove, da so bo k strošku odvoza le-tega dodal faktor 0,5, kar pomeni, da se bo dejansko plačeval strošek odvoza smeti za 120-litrski zabojnik. Bajželj pojasni, da se bo tekom prakse skupaj z uporabniki ugotavljalo, koliko litrski zabojnik je za določeno gospodinjstvo dejansko potreben, glede stroška odvoza pa pojasni, da ko se bo odvažalo mešane komunalne odpadke, bo upoštevan tudi strošek deponiranja, ko pa se bo odvažala embalaža, strošek deponiranja ne bo obračunan, zaradi situacije, da v Tenetišah ne bo več moč odlagati odpadkov, pa se bo povečal strošek odvažanja. Prezelj sprašuje glede sistema čipiranja, glede česar Bajželj pojasni, da se glede tega že izvaja poskusni projekt, vendar pa je tak sistem tudi povezan z določenimi stroški za vzpostavitev in bi moral biti strošek vkalkuliran v ceno, ki bi se tako še dodatno povečala. Roblek sprašuje, ali je cena najema (0,55 ) rumenega zabojnika pogojena z dobo, glede česar Pivk Omanova odgovarja, da se načeloma zabojnik, ki je dotrajan, po petih letih zamenja, ob čemer Bajželj opozarja na načelo dobre gospodarnosti. Bajželj ob tem še pove, da se bodo po občini še določile lokacije, kjer bodo postavljeni skupni zabojniki. Roblek sprašuje, kolikšno število prebivalcev je normativ za postavitev zbirnega centra, glede česar Bajželj odgovarja, da mora biti v občini več kot 5000 prebivalcev in v Preddvoru torej ni potreben, župan pa dodaja, da se lahko s sosednjo občino, ki zbirni center ima, sklene dogovor glede dovoza na ta center. Pojasni, da je zbirni center še vedno v Tenetišah in še vedno bo, tudi ko bo to odlagališče zaprto. Glede odlagališča na Zarici Bajželj pove, da so potrebni še določeni dogovori z Mestno občino Kranj. Rozmanova sprašuje glede odvoza kosovnih odpadkov, glede česar Bajželj pove, da je v zvezi s tem potrebno ustrezno opredeliti 41. člen, apelira pa, da se občani glede kosovnih odpadkov poslužujejo zbirnega centra. Pojasni, da je odvoz kosovnih odpadkov do sedaj še potekal, interes pa je, da se to ukine in da se občani poslužujejo odlaganja na zbirnih centrih. Dodaja še, da je bilo v sosednjih občinah dogovorjeno, da se ob odprtju zbirnega centra v občini, na katerem naj bi se kosovni odpadki odlagali, na občini pripravi seznam občanov, tj. npr. starejših, in bo Komunala Kranj poskrbela za odvoz, ostali pa naj bi se posluževali zbirnih centrov, ki pa ga v Preddvoru ni, in je potreben ustrezen dogovor. Roblek glede 44. člena, in sicer glede sanacije divjih odlagališč, pove, da se ne strinja z dikcijo, da»če povzročitelja ni mogoče ugotoviti, stroške odstranitve odpadkov nosi lastnik zemljišča.«, glede česar Bajželj pojasni, da je dikcija povzeta iz določil Zakona o varstvu okolja. Roblek sprašuje glede čiščenja in razkuževanja posod za odpadke, glede česar Bajželj pojasni, da se predvideva nabava pralnega stroja, do sedaj pa se je ta storitev v primeru interesa opravljala z dezinfekcijo s prahom. Lavrinšek se strinja z Roblekom glede določila, da stroške odstranitve odpadkov nosi lastnik zemljišča, na katerem se odlagajo odpadki, glede česar Bajželj pove, da se glede lokacij divjih odlagališč vsak lahko obrne na medobčinski inšpektorat, ki bo skušal ugotoviti, kdo je povzročitelj oziroma kdo je odpadke odložil, kontaktna številka pa bo objavljena tudi v obvestilih za občane. Bajželj še pove, da večjih sankcij za lastnike naj ne bi bilo, kajti taka odlagališča večinoma sanira občina, ki najame servis oziroma izvajalca javne službe. 8

9 Zupin glede zbiranja kosovnih odpadkov meni, da bi bil za ta namen potreben večji zabojnik v občini, kajti lokacija v Tenetišah je dokaj odročna, glede česar Bajželj predlaga, da to še ostane stvar dogovorov. Pove, da kosovni odvoz od vrat do vrat sicer pomeni ustrezno rešitev, vendar pa dokaj velik strošek za izvajalca, dočim odlaganje na zbirnih mestih, ki je potekalo v preteklosti, pa ni bilo ustrezno. Župan pove, da so bili predsedniki krajevnih odborov že večkrat pozvani, da predlagajo lokacije, kjer bi bilo moč zgraditi zbirni center, lokacijo pa je potrebno vključiti tudi v prostorske dokumente, ker je za delovanje potrebno uporabno dovoljenje. Nadaljuje, da so potrebni tudi projekti, Bajželj pa še pojasni, da je potrebno urediti vso dokumentacijo za prostor, na katerem naj bi se zbirni center nahajal, le-ta pa je lahko odprt tudi zgolj nekaj dni v tednu. Roblek je skeptičen, z ozirom na to, da so v občini ekološki otoki, da se uvaja nove zabojnike za ločeno zbiranje, meni pa še, da bi bilo potrebno urediti tudi sistem, po katerem bi se lahko odlagal npr. gradbeni material. Bajželj odgovarja, da se bo gradbeni material lahko oddajal samo še na določenih mestih (npr. Cestno podjetje), Komunala pa ga bo odvažala na deponijo samo še z namenom, da se uredi izravnava zemljišča (nakloni ipd.). Roblek meni, da vsako gospodinjstvo ne bi potrebovalo posebnih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov, glede česar Bajželj meni, da je to stvar dogovora, župan pa apelira, da se na celotnem področju občine uredi enak sistem za vsa gospodinjstva. Zupin glede odlaganja gradbenega materiala pove, da že poteka praksa reciklaže ali mletja takega materiala, problem pa je predvsem v tem, da je težko pridobiti dovoljenje za prostor, kjer bi se taka dejavnost izvajala, nakar Bajželj odgovarja, da je v zbirnem centru predvideno tudi zbiranje gradbenega materiala in fizična oseba lahko brezplačno pripelje do 1 m³ materiala, poln zabojnik pa bo Komunala Kranj odpeljala na Cestno podjetje, ki tudi že izvaja reciklažo, mletje ipd. Roblek sprašuje glede odlaganja bioloških odpadkov, glede česar Bajželj pojasni, da se bo to najprej izvajalo v strnjenih naseljih, nakar postopoma tudi po ostalih naseljih. Bajželj pove, da se glede bioloških odpadkov uvaja nova storitev in so oziroma bodo tudi z izvajanjem le-te povezani določeni stroški (zabojniki, pogodba z izvajalcem itd.). Bolkova meni, da je potrebna predstavitev novosti za vse občane in predlaga, da bi se izvedla npr. predavanja, glede česar Bajželj odgovarja, da so bile informacije v občinah, kjer je tak sistem uveden, občanom podane z brošurami, katere so prejeli po pošti, nadalje je bila odprta informacijska pisarna, kjer so občani dobili odgovore, informacija je bila predvajana tudi v radijskih programih ter objavljena na spletnih straneh občine in Komunale Kranj. Bajželj se strinja, da je osveščanje ljudi glede sistema odlaganja smeti potrebno, potrebno pa se je dogovoriti glede načina izvedbe. (Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 članov 10 opredeljenih.) 495. SKLEP: Občinski svet Občine Preddvor sprejme sklep, da se po prvi obravnavi sprejme Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Preddvor ( /09-odl158/09) v predlaganem besedilu s sledečimi pripombami: - ustrezna opredelitev 41. in 44. člena. Ad/7 Povišanje cen dejavnosti, in sicer za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov v Občini Preddvor predlog: Župan preda besedo ge. Mariji Pivk Oman. Pivk Omanova pojasni, da je bila na Ministrstvo za okolje in prostor glede pridobitve pozitivnega strokovnega mnenja k izpolnjevanju standardov in normativov že dana vloga, to pa pomeni, da ministrstvo presoja, ali podjetje deluje v skladu z veljavnimi predpisi. Nadaljuje, da mora biti cena oblikovana skladno s Pravilnikom o oblikovanju cen komunalnih storitev, višine cen pa ministrstvo niti ne potrjuje, pač pa ugotavljajo, ali je cena določena skladno s postavkami pravilnika. Po pridobitvi strokovnega mnenja ministrstva, ki še ni bilo pridobljeno, k cenam, kot so navedene v predlogu, katerega so člani Sveta prejeli, in s sklepom Občinskega sveta z navedbo cen, ki so povprečne, podjetje na Ministrstvo za gospodarstvo pošlje vlogo, Vlada RS pa odloča o ceni, postopki na državnih institucijah pa so se zavlekli. 9

10 Pivk Omanova pove, da je sklep Občinskega sveta Občine Preddvor glede cen dejavnosti za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov potreben zaradi vloge na Ministrstvo za gospodarstvo, glede končne cene o podražitvi pa bo potrebno še sprejetje sklepa o višini tarifnih postavk po pravilniku ter odloku, kar sprejema Občinski svet. Pivk Omanova kratko obrazloži še besedilo, katerega so člani Sveta prejeli v gradivu. V razpravi župan sprašuje, ali se bo na naslednji seji odločalo o dokončnih cenah, glede česar Pivk Omanova pove, da se bo določala višina tarifnih postavk, potrebni pa so še točni podatki glede pobiranja in deponiranja, kar pa je odvisno tudi od odločitve drugih občin, če se bodo vključile v ta sistem odlaganja oziroma zbiranja odpadkov, na podlagi česar se bo lahko določila npr. količina odpadkov ipd., predlog pa je torej pripravljen zgolj na predpostavkah. Lavrinšek sprašuje, kakšna bo cena v Cerkljah, glede česar Pivk Omanova pove, da bo cena približno enaka. Lavrinšek meni, da občan Občine Preddvor končni znesek plača dražje in sprašuje, kaj glede na obrazložitev pomeni, da»skupni stroški letno na prebivalca v občini Preddvor znašajo 70,45 EUR«, nakar Pivk Omanova odgovarja, da je to nižji znesek plačila kot npr. v Kranju, kjer je uveden drugačen sistem pobiranja odpadkov, npr. dvakrat tedensko odvoz, v drugih občinah pa predlogi še niso bili potrjevani. Lavrinšek sprašuje glede v obrazložitvi navedene prostornine posode za odpadke (160 l), glede česar Pivk Omanova odgovarja, da gre zgolj za informativni izračun. Pivk Omanova zaključi, da končnega efekta glede podražitve cen s sprejemom predlaganega sklepa še ne bo, ob čemer Bajželj še pojasni, da je potrebno pridobiti tudi še končne podatke glede stroškov deponiranja, tj. bodisi na Jesenicah, v Celju, Tržiču. Lavrinšek sprašuje, zakaj občani Preddvora vodo, ki gre iz občine, plačujejo po enaki ceni, kot npr. uporabniki v Medvodah, odvoz smeti pa se plačuje dražje kot npr. v Cerkljah. Lavrinšek pove, da je bilo to vprašanje že večkrat izpostavljeno na sejah in ga moti, zakaj je višina odvoza vedno opravičljiva zaradi oddaljenosti Kokre, kjer pa je odvoz veliko hitreje opravljen kot pa v nekem strnjenem naselju, vsi uporabniki pa plačujejo višjo ceno. Pivk Omanova pove, da se bo po pripravi tarifnih postavk pripravila primerjava cen odvoza tudi v sosednjih občinah, poročilo, ki je bilo izdano, pa je izkazovalo, da so stroški glede cen v Preddvoru upravičeni. Pivk Omanova pove, da primerjava bo pripravljena, če pa bodo cene za Preddvor visoke, se bodo stroški izrecno dokazovali, stroški pa se oblikujejo tudi npr. glede števila na določenem odjemnem mestu. Roblek sprašuje glede točnosti podatkov v obrazložitvi, glede česar Pivk Omanova pojasni, da so zneski izračunani glede na odlaganje v Tenetišah, odlaganje v prejšnjem letu pa je zaradi nastale situacije potekalo tudi po višjih cenah in tudi na drugih deponijah. Nadalje Roblek sprašuje, kaj pomeni končni znesek v višini 19,82 EUR, glede česar Pivk Omanova pojasni, da je to mesečni strošek za 4-člansko gospodinjstvo in 160-litrski zabojnik, ob čemer še pove, da je bistvena težava točnega izračuna zgolj ta, ker sedaj še ni znana točna količina odloženih litrov odpadkov. Ekar se strinja z Lavrinškovim mnenjem, da občani domače občine nimajo nobene dobrobiti glede na to, da se iz občine odvajajo javne dobrine kot npr. voda in apelira, da je potrebno preveriti možnosti, da bi se določeni stroški zaračunavali tudi uporabnikom iz drugih občin. Meni, da bi bilo z ozirom na nastalo situacijo glede predvidenega zaprtja deponije v Tenetišah oziroma glede na zahteve občanov, ki so dosegli zaprtje, tudi v Občini Preddvor postaviti določene pogoje oziroma se pogajati glede cene odvzema vode iz tega področja. Župan pove, da je bila ta problematika izpostavljena tudi že v prejšnjih mandatih, predstavljena pa je bila tudi ministru in je bilo zagotovljeno, da se bo to uredilo s pridobitvijo vodnih dovoljenj in koncesij, od katerih bi se del sredstev vračal v lokalno skupnost. Župan nadaljuje, da se pridobiva vodna dovoljenja, predvideva pa se tudi podeljevanje koncesij za odvzem vode. Na Lavrinškovo vprašanje glede cen za odvzem vode Pivk Omanova odgovarja, da je le-ta najnižja v Kranju, kjer je to dokazljivo z najvišjo poseljenostjo in so stroški na meter vzdrževanja napeljave najnižji. Župan pojasni, da se s naslednjega leta vsa komunalna infrastruktura vrača v last občin in bodo potrebne nove pogodbe, potekala pa bodo pogajanja glede delitvene bilance te infrastrukture. Zupin meni, da bi morale biti zahteve lokalne skupnosti glede odvzemanja vode in višine cen prenesene do pristojnih državnih organov, poleg tega pa tudi omejitve na področju razvoja gospodarstva, tj. zaradi uvedenih programov zaščit ipd. Župan odgovarja, da je bil na Svetu ustanoviteljev Komunale Kranj dan predlog, da se tovrstne pobude posredujejo na državne institucije, vendar pa odgovora z njihove strani še ni, ob čemer Roblek izpostavi še 10

11 primer ob pridobivanju dovoljenj glede ustanovitve služnostne pravice za izgradnjo voda v Bašlju, ko so tudi bili posredovani podobni pozivi, da se del zneska vrne v lokalno skupnost, vendar odziva še ni bilo. Na Lavrinškovo vprašanje, zakaj je v obrazložitvi določeno, da skupni stroški ravnanja s komunalnimi odpadki ne smejo presegati 80 EUR/prebivalca, Pivk Omanova odgovarja, da je to v skladu s pravilnikom glede oblikovanja cen. Prezelj sprašuje, zakaj je v izračun zajetih manj prebivalcev, kot jih v občini dejansko je, glede česar Pivk Omanova odgovarja, da so upoštevani podatki, katere je podjetje pridobilo na podlagi izvedene ankete, na podlagi podatkov o porabi vode, CRP-ja ipd. (Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov 9 opredeljenih.) 496. SKLEP: Občinski svet Občine Preddvor sprejme sklep, da povprečna cena zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov znaša 88,46 /t, povprečna cena obdelave komunalnih odpadkov znaša 44,72 /t, cena prevoza in odlaganja preostanka komunalnih odpadkov skupaj z okoljsko dajatvijo pa 129 /t ( /09-s056/09). Cene pričnejo veljati po pridobitvi ustreznih soglasij državnih organov. V nadaljevanju Pivk Omanova predlaga sprejetje še enega sklepa, in sicer glede odpisa amortizacije. Pivk Omanova pojasni, da je po uredbi, ki določa vlaganje zahtevka za povišanje cen, potrebno predložiti tudi sklep Občinskega sveta o višini amortizacije za zadnje zaključeno leto, ki jo javna podjetja lahko odpišejo v breme obveznosti. Nadaljuje, da je podjetje za leto 2008 za Občino Preddvor odpisalo 5.882,94 EUR amortizacije pri dejavnosti deponiranja in odvoza odpadkov ter ,06 EUR amortizacije pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo, kar pomeni stroške, ki niso bili pokriti s stroški cene. (Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov 9 opredeljenih.) 497. SKLEP: Občinski svet Občine Preddvor sprejme sklep, da Javno podjetje Komunala Kranj, d.o.o., za poslovno leto 2008 odpiše amortizacijo v breme obveznosti do Občine Preddvor v skupnem znesku ,00 EUR, in sicer: - pri dejavnosti deponiranja in odvoza odpadkov v višini 5.882,94 EUR; - pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo v višini ,06 EUR. Ad/8 Delo odborov: ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO (5. sestanek z dne ): Župan pove, da so v zapisniku opredeljena zlasti prioritetna dela glede investicij po KO v letu Janez Polajnar, predsednik Pokopališkega odbora, poda pripombo na zapis, in sicer glede točke Problem vode za mrliško vežico v Kokri, glede česar je bila v zapisniku 6. sestanka Pokopališkega odbora zabeležka, da se glede ureditve apelira na KO Kokra, 498. SKLEP: Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 5. sestanka Odbora za urejanje prostora in gospodarsko infrastrukturo z dne ter se strinja s sledečo pripombo: - pod točko Ad/1 in Ad/2 KO Kokra Ostalo Problem vode za mrliško vežico se podčrtana pripomba uskladi z zapisnikom 6. sestanka Pokopališkega odbora z dne ODBOR ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM (5. sestanek z dne ): Zupin v zvezi s predloženim zapisnikom pove, da je zadolžitev, da se na Nadzorni odbor naslovi dopis glede preveritve možnosti, da se kot dokazilo pri poročanju izvedenih aktivnosti v društvih upoštevajo računi v višini 80 % dodeljenih sredstev in ovrednotenje prostovoljnega dela v višini 20 % dodeljenega zneska. 11

12 Zupin apelira tudi, da se glede na poletni čas v Preddvoru čimprej odpre turistična poslovalnica za dajanje informacij domačim in tujim turistom SKLEP: Občinski svet Občine Preddvor se seznani z zapisnikom 5. sestanka Odbora za malo gospodarstvo in turizem z dne Ad/9 Vprašanja in pobude: Razno: 1. Člani Sveta so glede na sklep 23. seje v gradivu prejeli nov predlog oblikovanja cen v enotah vrtca z ozirom na spremembo programa v vrtcu Čriček. Ekar sprašuje, zakaj je v predlogu še vedno vključen skrajšan program v vrtcu Čriček, glede česar Bohinec pojasni, da je bilo s strani pripravljavca obrazloženo, da obstaja možnost povpraševanja glede tega programa. Ekar pove, da je bilo s strani zavoda osnovne šole velikokrat povedano, da se s skrajšanim programom ne dosega pozitivnih izidov, glede česar župan meni, da zavod stroške programov na podlagi predlogov in potrjenih cen mora pokrivati SKLEP: Občinski svet Občine Preddvor potrdi predlog cen programov v vrtcih Storžek in Čriček z dne Poročilo župana: 1. Župan glede organizacije slovesnosti v spomin na tragedijo v Kokri v letu 1942, glede česar je bil na 13. seji Občinskega sveta sprejet sklep (»Obeležitev spomina na kokrško tragedijo v letu 1942 organizira Občina Preddvor v sodelovanju s KO Kokra in Občinskim odborom borcev za vrednote NOB Občine Preddvor.«), predlaga, da se sprejeti sklep prekliče, kar pomeni, da občina ne bi bila organizator slovesnosti, kajti glede te slovesnosti oziroma počastitve spomina na talce so potekale, tudi v medijih, številne razprave. Po izraženih mnenjih prisotnih članov Sveta je bil sprejet naslednji sklep. (Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 članov - 8 opredeljenih.) 501. SKLEP: Prekliče se sklep Občinskega sveta Občine Preddvor, sprejet na 13. seji Občinskega sveta Občine Preddvor z dne , ki se glasi»obeležitev spomina na kokrško tragedijo v letu 1942 organizira Občina Preddvor v sodelovanju s KO Kokra in Občinskim odborom borcev za vrednote NOB Občine Preddvor.«. Sklep je bil sprejet s sedmimi (7) glasovi ZA, enim (1) glasom PROTI, en (1) član Sveta NI GLASOVAL. 2. Župan pove, da je bil na 13. seji Občinskega sveta Občine Preddvor z dne sprejet sledeči sklep:»občina Preddvor skupaj s partnerjem s področja dejavnosti in razvoja turizma sklene pogodbo o ustanovitvi zavoda»zavod za turizem Preddvor.«. Župan pojasni, da je bil zavod ustanovljen skupaj s hotelom Bor, glede česar so bile dogovorjene tudi določene relacije glede sofinanciranja zaposlenih in projektov. Ker s strani drugega ustanovitelja ni bilo potrditve finančnega programa, je bil zaprošen za izstopno izjavo, ki je bila tudi pridobljena. Župan glede na pojasnjeno predlaga preklic sklepa št. 289, ki je bil sprejet na 13. seji in popravek oziroma sprejetje novega sklepa SKLEP: Prekliče se 289. sklep Občinskega sveta Občine Preddvor z dne , ki se glasi»občina Preddvor skupaj s partnerjem s področja dejavnosti in razvoja turizma sklene pogodbo o ustanovitvi zavoda»zavod za turizem Preddvor.«. 12

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Microsoft Word - 12_seja_redna.doc

Microsoft Word - 12_seja_redna.doc OBČINA PREDDVOR OBČINSKI SVET Datum: 5. 3. 2012 Številka: 10-os-12 Z A P I S N I K 12. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor, z dne 29. 2. 2012, s pričetkom ob 18. uri Prisotni člani OS: Opravičeno

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word - zapis_11_redna.doc

Microsoft Word - zapis_11_redna.doc OBČINA PREDDVOR OBČINSKI SVET Datum: 13.12.2007 Številka: 07-os-11 Z A P I S N I K 11. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor z dne 13.12.2007 ob 18. uri v sejni sobi Občine Preddvor, Dvorski trg

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Predlog sprememb»spremembe tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Križevci«PRAVNA PODLAGA: - Zakon

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, 19.9.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. Predlagani dnevni red: 1. Sprejetje sklepa

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012,

Prikaži več

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik Številka: 354-56/2018 Hrastnik, 18. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK ZADEVA: Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 28. 10. 2011 / Stran 11203 strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK V LETU 2018 z veljavnostjo 1. 1.

Prikaži več

Microsoft Word - 05

Microsoft Word - 05 URADNO GLASILO O B Č I N E P R E D D V O R Številka 5 Preddvor, 11. junij 2010 LETO XVI 10. *** Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2, 27/08 odl.

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

letno poročilo o delu doc

letno poročilo o delu doc POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2005 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: 354-0008/2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, 25. 2. 2019 Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

(Microsoft Word - NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo\350ju Ob\350ine Stra\236a.doc)

(Microsoft Word - NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo\350ju Ob\350ine Stra\236a.doc) OPOZORILO! Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o oskrbi s pitno vodo na območju

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10 Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06 ZMetD, 66/06-Odl.US, 112/06-Odl.US,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM telefon: 04/ fax: 04/ OCENA

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM telefon: 04/ fax: 04/ OCENA OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM obcinacerklje@siol.net telefon: 04/ 28 15 800 fax: 04/ 28 15 820 OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V LETU 2017

Prikaži več

1

1 JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE V OBČINI SEVNICA - POGREBNA DEJAVNOST- - 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA - SEVNICA, marec 2019 KAZALO VSEBINE 1.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_3_obisk_29_in_30_3_2012.doc

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_3_obisk_29_in_30_3_2012.doc EKOmisija 3. obisk ZAPISNIK 29. 3. 2012 Jesenice in Radovljica: Srednja šola Jesenice, Gimnazija Jesenice, Ekon. gimnazija in srednja šola Radovljica, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica 30.

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016 OBČINA DORNAVA DORNAVA 135 A 2252 DORNAVA OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBMOČJE OBČINE DORNAVA DOKUMENT ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU OBČINE DORNAVA LJUBLJANA, MAREC

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc EKOmisija 1. obisk ZAPISNIK 18. 11. 2011 Kranj in Škofja Loka: TŠC Kranj (strokovna gimnazija in strokovna in poklicna šola), Gimnazija Kranj, ŠC Škofja Loka (Srednja šola za lesarstvo in Srednja šola

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 13

POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 13 POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več