Proračun občine Občina Miren-Kostanjevica - predlog za občinski svet NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Proračun občine Občina Miren-Kostanjevica - predlog za občinski svet NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV"

Transkripcija

1 Proračun občine Občina Miren-Kostanjevica - predlog za občinski svet NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV Obravnava Župan SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Druge skupne administrativne službe Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem OB Kulturno upravni center Miren I. faza OB Kulturno upravni center Miren II. Faza OB Obnova stare šole v Temnici OB Obnova in oprema mejnih prehodov OB Obnova Bilje LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave OB Nakup opreme upravnih prostorov OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč OB Nabava opreme in vozila PGD Kostanjevica Stran 1 od 6

2 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Program reforme kmetijstva in živilstva Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu OB Strukturni ukrepi v kmetijstvu PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest OB Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest OB Izgradnja povezovalne ceste v Mirnu Krožišče -Breg OB Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih cest OB INTERBIKE-čezmejne kolesarske povezave Cestna razsvetljava OB Novogradnja in obnova JR Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest OB Rekonstrukcija in modernizacija ceste R Telekomunikacije in pošta Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje OB Izgradnja širokopasovnega omrežja VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Zbiranje in ravnanje z odpadki OB Gradnja ekoloških otokov in zbirnega centra Stran 2 od 6

3 OB CERO Nova Gorica Ravnanje z odpadno vodo OB Kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu OB Kanalizacija in ČN Opatje selo OB Odvajanje in čišč. odpadnih voda v por. reke Soče OB Kanalizacija Bilje Izboljšanje stanja okolja OB Oživljanje vodnjakov in kalov OB Oživitev vaških jeder OB Hiša opajske tradicije OB Kamp na Kalu - Sela na Krasu Upravljanje in nadzor vodnih virov Načrtovanje, varstvo in urejanje voda OB Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa Pomoč in podpora ohranjanju narave Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot OB Kras Carso Stran 3 od 6

4 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Prostorsko načrtovanje OB Sprememba prostorskih aktov OB Občinski podrobni prostorski načrti-oppn Komunalna dejavnost Oskrba z vodo OB Investicijsko vzdrževanje vodovodov Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost OB Pokopališče in mrliška vežica Miren OB Pokopališče in mrliška vežica Vojščica OB Obnova pokopališč in mrliških vežic Objekti za rekreacijo OB Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin Praznično urejanje naselij OB Nakup in popravilo novoletnih okraskov Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Nakup zemljišč OB Nakup zemljišč Stran 4 od 6

5 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Ohranjanje kulturne dediščine Nepremična kulturna dediščina OB Spomenik-muzej na CERJU PV - Domači partnerji OB Vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov Šport in prostočasne aktivnosti Programi športa OB Investicije v športno infrastrukturo IZOBRAŽEVANJE Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Vrtci OB Vrtec Opatje selo OB Obnova strehe Vrtec Kostanjevica Primarno in sekundarno izobraževanje Osnovno šolstvo OB Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu OV - Domači partnerji OB Investicijsko vzdrževanje OŠ Miren OB Investicijsko vzdrževanje OŠ Kozara OB Obnova kuhinje OŠ Miren Stran 5 od 6

6 Splošno srednje in poklicno šolstvo OB Sofinaciranje izgradnje MIC-a Nova Gorica Legenda: * - podatek iz dokumentacije projekta Skupaj NRP: Stran 6 od 6