#Analiza novih komunikacijskih elementov na družbenem

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "#Analiza novih komunikacijskih elementov na družbenem"

Transkripcija

1 #Analiza novih komunikacijskih elementov na družbenem Katerina Pertot, Maja Petrovčič, Nika Strojan Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana maja.petrovcic86@gmail.com, nikica.spika@gmail.com, kpertot@gmail.com. Povzetek V pričujočem prispevku so navedeni izsledki analiz novih komunikacijskih elementov na družbenem omrežju Twitter (heštegi, omembe uporabniških imen in izrazov čustev - emojiji in emotikoni), ki smo jih opravili za slovenski in angleški del korpusa spletnih uporabniških vsebin Janes. V prispevku je podrobneje opisan potek analiz ter kriteriji za analize. Analize so bile izvedene na podlagi frekvenčnih seznamov in naključnih vzorcev rabe, ki smo jih pridobili v korpusu Janes. #Analysis of New Communication Elements on Social Network This paper reports on the analysis of new communication elements used on the Twitter social network (hashtags, mentions and emotional expressions - emojis and emoticons). The analysis was conducted with data, acquired from the English and Slovene parts of the corpus of user-generated Slovene called Janes. The analysis procedure and its criteria are also described in this article. The basis for our analysis were frequency lists and random usage samples from the Janes corpus. 1 Uvod Jezik, ki ga uporabljamo na internetu, je drugačen od tistega, ki ga uporabljamo v vsakdanjem življenju. Na internetu smo namreč lahko anonimni, v vsakdanji komunikaciji pa to anonimnost zelo težko dosežemo, sploh če z nekom komuniciramo iz oči v oči. O preiskovanju jezika, ki ga uporabljamo na internetu, je v svoji knjigi pisal tudi David Crystal (2001, str. 5):»Naša naloga je preiskovati lingvistične značilnosti tako imenovane»elektronske revolucije«in podrobneje preučiti, ali se uporaba jezika na internetu res spreminja.«v pričujočem prispevku se osredotočamo na jezik, ki ga uporabljajo uporabniki družbenega omrežja Twitter 1, za katerega je značilna vrsta novih komunikacijskih elementov. Na Twitterju ima vsak uporabnik svoje uporabniško ime, ki je lahko njegovo lastno ali pa izmišljeno. Uporabniška imena se uporabljajo tudi v sporočilih pri omenjanju drugih uporabnikov (ang. mention). Za lažje sledenje objavam na Twitterju uporabniki uporabljajo t. i. heštege (ang. hashtag). Za izražanje svojih čustev in trenutnega počutja pa se uporabljajo izrazi čustev emojiji (ang. emoji) in v zadnjem času vedno bolj pogosti emotikoni (ang. emoticon). Kljub temu, da so tovrstni elementi v komunikaciji precej novi in so jih uvedli razvijalci družbenih omrežij, so med uporabniki postali zelo priljubljeni in se tudi hitro ustalili v računalniško posredovani komunikaciji. Vendar temeljitih jezikoslovnih raziskav razširjenosti, rabe in pomena omenjenih elementov še ni veliko niti za večje svetovne jezike, še toliko bolj pa to velja za slovenščino, ki je ponudniki aplikacij pri razvoju funkcionalnosti niso imeli v mislih. Zato nas je v okviru raziskave, ki jo predstavljamo v tem prispevku, zanimalo, kako omembe, heštege in čustvene elemente uporabljajo slovenski uporabniki družbenega omrežja Twitter, kadar tvitajo v 1 URL: slovenščini, za primerjavo pa smo analizirali tudi njihove objave v angleščini. Pred analizo smo si postavili 3 hipoteze: 1. V angleškem delu korpusa bodo omembe večkrat uporabljeni v tujem jeziku kot v slovenskem. 2. Čustvene izraze (emojije in emotikone) bodo bolj pogosto uporabljale ženske kot moški. 3. Heštegi bodo v obeh delih korpusa večkrat enobesedni kot večbesedni. 2 Sorodne raziskave Uporabniška imena na internetu so lahko drugačna od pravega imena osebe. Na ta način si oseba zagotovi neke vrste anonimnost, gradi svojo identiteto in izkazuje kreativnost. Uporabniška imena na Twitterju je proučeval J. Olivier (Olivier, 2014), ki ugotavlja, da jih je potrebno obravnavati kot posebno podkategorijo psevdonimov, ki se razlikujejo od vzdevkov. Ob tem poudarja, da uporabniška imena na Twitterju zapisujemo kot druga lastna imena, opaža pa tudi nekatere posebne značilnosti: vrstni red pri imenu in priimku je pogosto obrnjen, v imenih se lahko pojavljajo številke, velike začetnice pogosto niso upoštevane, v imenih se uporabljajo tudi drugi simboli. Kadar uporabnike omenjamo (ang. mention) v tvitih, pred uporabniško ime zapišemo s čimer je imetnik računa o omembi samodejno obveščen (Twitter, 2016). V naši raziskavi smo opazovali, kako omembe uporabniških imen slovenski uporabniki Twitterja uporabljajo v slovenskih in angleških tvitih. Družbeni dejavniki, kot so spol, starost, stopnja izobrazbe, socialno-ekonomski razred in mnogi drugi vplivajo na jezik. Študije o jezikovni rabi na družbenih omrežjih so pokazale, da obstajajo razlike v rabi heštegov med ženskami in moškimi (Cunha, 2014). Poleg tega so v sorodnih raziskavah (Gotti) ugotovili, da je raba heštegov zelo pogosta, saj se v povprečju v več kot 50 % primerov tvitov pojavlja vsaj en hešteg. Gotti je v raziskavi proučeval tudi postavitev heštegov v tvitih. Rezultati so 239

2 pokazali, da se je kar 87 % heštegov pojavilo v vlogi epiloga oziroma na kocu tvita. Glede emotikonov in emojijev so sorodne raziskave opredelile emotikone (1) kot indikatorje čustev (npr. vesel ali žalosten), (2) kot nečustvene pomene (npr. kot šala), in (3) in kot znak (npr. :)) za ublažitev izreka. S povečano priljubljenost emojijev so začeli raziskovalci raziskovati vlogo emojijev v tekstovni komunikaciji. Ugotovili so, da z njimi ne izražamo zgolj čustev, ampak se uporabljajo tudi za druge namene, kot so vzdrževanje pogovora, igriva interakcija in ustvarjanje nekih značilnosti v komunikaciji, ki so skupne vsem udeležencem (Umashanthi Pavalanathan in Jacob Eisenstein, 2015). 3 Zasnova raziskave in metodologija 3.1 Predstavitev korpusa Analiza, ki jo predstavljamo v tem prispevku, je bila izvedena s pomočjo slovenskega in angleškega dela korpusa Janes Tviti (Erjavec et al., 2015). Slovenski del korpusa vsebuje več kot 56 milijonov besed oz. 4 milijone tvitov, ki jih je napisalo okoli avtorjev. Med njimi prevladujejo moški (53 %), ki so v korpus prispevali tudi največji delež tvitov in enak delež pojavnic (56 %). Žensk je približno pol manj, in sicer slabih 25 %. Objavile so 27 % tvitov in enak delež pojavnic v korpusu. V podobnem deležu se pojavljajo uporabniki, ki jim ni bilo mogoče pripisati spola (22 %). Angleški del korpusa vsebuje 8 milijonov besed oz. 1 milijon tvitov, kar je štirikrat manj kot slovenski, vendar je to pričakovano, saj so v korpus Janes zajeti samo uporabniki, ki aktivno tvitajo v slovenščini. 3.2 Potek raziskave V raziskavi smo analizirali rabo omemb uporabniških imen, heštegov in emotikonov ter emojijev v slovenskem in angleškem delu korpusa Janes Tviti Za vsakega od obravnavanih komunikacijskih elementov smo izdelali frekvenčne sezname najpogostejših in podrobno analizirali najpogostejših 1000 elementov z vsakega seznama. Za vse tri tipe obravnavanih elementov smo oblikovali čim bolj podobne kriterije jezikoslovne analize, kot so slovensko / tuje, standardno / nestandardno, enobesedno / večbesedno /okrajšano in tematika. Kriterije za posamezen tip analiziranih elementov podrobneje predstavljamo v razdelku 4. V drugem delu analize smo rabo novih komunikacijskih elementov proučevali za različne družbene skupine uporabnikov, pri čemer smo podkorpuse izdelali s pomočjo metapodatkov, s katerimi je opremljen korpus. Upoštevali smo naslednje parametre: moški / ženske in zasebni / javni račun. Tako v slovenščini kot v angleščini smo za vse tri tipe komunikacijskih elementov v vseh štirih izdelanih podkorpusih analizo opravili za 100 najpogostejših elementov. Opazovali smo, v čem so si rezultati podobni in v čem se razlikujejo, pri čemer smo vselej upoštevali rabo v sobesedilu. Zadnji del analize je bil namenjen podrobni analizi skladenjske, pomenoslovne in pragmatične vloge obravnavanih komunikacijskih elementov v slovenskih in angleških tvitih, ki smo jo izvedli na naključnem vzorcu 100 konkordanc za posamezni podkorpus, izdelan v drugem delu analize. 4 Analiza podatkov 4.1 Omembe uporabniških imen Slovenski korpus vsebuje 3,3 milijone oz na milijon omemb uporabniških imen. Relativno gledano jih angleški korpus vsebuje le nekaj več, oz na milijon. To pomeni, da se pri tvitanju v slovenščini uporabniki vključujejo v bistveno manjšo družbeno mrežo kot v angleščini, najverjetneje zato, ker je pri tvitanju v slovenščini ta družbena mreža pretežno lokalna, pri tvitanju v angleščini pa mednarodna Tipologija omemb Pri analizi najpogostejših 1000 omemb v celotnem slovenskem in angleškem korpusu tvitov smo upoštevali tri kriterije: - ali so omembe v slovenskem ali tujem jeziku, - ali so omembe enobesedne, večbesedne ali okrajšane, - ali so omembe napisane v standardnem ali nestandardnem jeziku. Kot okrajšane smo obravnavali uporabniška imena, ki so vsebovala kratice (nk_maribor, DARS_SI, HDDOlimpija), uporabniška imena, kjer je bilo okrajšano ime ali priimek (MKamarin, zzturk, ABratusek) ter uporabniška imena, kjer se je pojavil okrajšani doktorski naziv ali angleška okrajšava»mr.«(drvinkogorenak, mr_foto, MrGabbah). Kot standardne smo označili omembe, napisane z velikimi ali malimi začetnicami ter s podčrtajem za presledek, kot npr. MarkoSket, savicdomen, Petra_Jansa. Vse ostale omembe smo označili kot nestandardne. Rezultati tega dela analize so pokazali, da se tako v slovenskem kot v angleškem delu korpusa pojavlja več omemb slovenskih kot tujih uporabniških imen: v slovenskem korpusu delež znaša 84 %, v angleškem pa 65,8 %. To ni nenavadno, saj so v angleški korpus zajeti tviti slovenskih uporabnikov, kadar ti tvitajo v angleščini in so zaradi tega pričakovano še vedno v precejšnji meri vezani na slovenski prostor. Pri primerjavi uporabniških imen, ki se pojavljajo v slovenskem in angleškem delu korpusa, smo ugotovili, da se v angleškem delu korpusa pojavljajo uporabniška imena, ki se v slovenskem delu ne pojavljajo, in obratno. V slovenskem korpusu se ne pojavljajo izrazi, ki so vezani na angleško govoreči prostor. To so večinoma imena tujih oseb ali časopisov V angleškem delu korpusa pa se med najpogostejšimi 1000 omembami ne pojavljajo imena slovenskih političnih strank (@stranka Delež omemb, ki se pojavljajo samo v angleškem delu korpusa, znaša 29,8 %, kar pomeni, da se oba frekvenčna seznama prekrivata kar v 70,2 %. Pri obeh delih korpusa so največkrat uporabljena večbesedna uporabniška imena (65 %), sledijo jim enobesedna (18 %), najmanjkrat pa se pojavijo okrajšana (17 %). Večbesedna uporabniška imena so največkrat sestavljena iz imena in priimka imen podjetij ali spletnih portalov identificirali pa smo tudi cele besedne zveze ali stavke Pri okrajšavah gre največkrat za krajšanje imena ali priimka ali ime, v katerem se pojavi kratica 240

3 @strankasd). Nekajkrat se pojavljajo tudi idiosinkratična kratična ali alfanumerična poimenovanja, katerih pomena brez poznavanja ozadja ni mogoče Pri proučevanju standardne in nestandardne rabe se je izkazalo, da je v obeh delih korpusa nekoliko pogostejša nestandardna raba (53 %). Kot nestandardno smo tu označili vsa poimenovanja, ki vsebujejo številke so zapisana v pogovornem jeziku ali pa so nerazumljiva Analiza omemb pri različnih skupinah uporabnikov V tem delu analize smo se osredotočili na primerjavo rabe omemb pri različnih skupinah uporabnikov: - moški in ženski računi in - zasebni in korporativni računi. Rezultati so pokazali, da so v slovenskem delu korpusa v vseh kategorijah pogosteje uporabljena uporabniška imena v slovenskem jeziku, medtem ko v angleškem delu korpusa nekatere skupine uporabnikov pogosteje uporabljajo imena v tujem jeziku (npr. moški in ženske s korporativnimi računi). To nakazuje, da slovenski uporabniki pri tvitanju s korporativnimi računi uporabljajo več omemb zaradi poslovnega sodelovanja s tujimi podjetji in iz tega razloga tudi več tvitajo v angleščini kot uporabniki z zasebnimi računi. V obeh delih korpusa se v vseh kategorijah večkrat pojavljajo večbesedne kot enobesedne omembe uporabniških imen. Analiza je pokazala, da v slovenskem delu korpusa večbesedne omembe uporabniških imen največkrat uporabljajo ženske z zasebnim računom (63 %), najmanjkrat pa moški s korporativnim računom (52 %). V angleškem delu korpusa pa večbesedne omembe imen največkrat uporabljajo ženske s korporativnim računom (73 %) in najmanjkrat moški s korporativnim računom (59 %). V povprečju je v obeh delih korpusa uporabljenih več standardnih (52 %) kot nestandardnih (48 %) oblik uporabniških imen Analiza omemb v sobesedilu V tem delu smo na vzorcu 100 naključnih pojavitev omemb v korpusu analizirali rabo omemb v sobesedilu. Za analizo smo izbrali naslednje kriterije: - ali se omemba uporablja na začetku, na sredini ali na koncu tvita, - ali se omemba uporablja skladenjsko ali neskladenjsko, - ali tvit vsebuje eno samo omembo ali več in - kaj uporabniško ime označuje (osebo, kraj, spletni portal, podjetje, skupino, politično stranko ali oddajo). Glede na rezultate analize prvega kriterija smo ugotovili, da se omembe v obeh delih korpusa v povprečju uporabljajo na začetku tvita (51 %). Večinoma gre za omembe uporabniških imen s to funkcijo, da bi jih opozorili na določeno temo, ki zadeva te uporabnike ali pa so pri njej že prej sodelovali. V slovenskem delu korpusa jih na začetku največkrat uporabljajo moški z zasebnimi računi (82 %), najmanjkrat pa ženske s korporativnimi računi (40 %). V angleškem delu korpusa pa je bila situacija malo drugačna: omembe na začetku tvita največkrat uporabljajo ženske z zasebnimi računi (54 %) in najmanjkrat moški z zasebnimi računi (23 %). Skladenjska analiza je pokazala, da so v obeh delih korpusa omembe pogosteje rabljene skladenjsko. Pri angleškem delu so zaradi skladnje angleškega jezika skladenjsko rabljene vse omembe, medtem ko se v slovenskem delu pojavlja tudi neskladenjska raba, katere delež znaša 5 %. V slovenskem delu korpusa se neskladenjska raba pojavlja predvsem takrat, ko pred omembo uporabniškega imena stojijo predlogi in bi bilo omembo potrebno pregibati, kar v tehničnem smislu ni mogoče, saj aplikacija v tem primeru omembe ne prepozna (tale me je spomnila še malo pa se bo začel letošnji festival Morja in sonca Portorož). Pojav bo zanimivo opazovati v daljšem obdobju, ko bomo lahko ugotovili, ali so se pojavile tehnične izboljšave, ali so se uporabniki tehnični omejitvi prilagodili z jezikovno rabo, ki se težavi uspešno izogne ali pa se je zaradi tehničnih okoliščin začela spreminjati slovenska skladnja in pred tradicionalno neprvosklonskimi predlogi dopušča tudi imenovalnik. Tako v slovenskem kot tudi v angleškem delu se v povprečju večkrat pojavlja ena omemba uporabniškega imena na tvit (57 %). Pri več omembah na tvit se je izkazalo, da uporabniki v obeh delih korpusa največkrat uporabljajo 2 omembi na tvit (24 %), največje število omemb v tvitu pa je 8. V obeh delih korpusa uporabniška imena največkrat označujejo osebe, sledijo jim spletni portali podjetja in politične stranke. Pri tem je zanimivo, da stranke omenjajo le moški uporabniki v slovenskem delu korpusa, ki imajo zasebni račun. 4.2 Heštegi V tem razdelku predstavljamo rezultate analize heštegov, ki so zbrani v slovenskem in angleškem korpusu Janes Tviti v Heštegi so na družbenem omrežju Twitter ena izmed najbolj priljubljenih elementov izražanja. V slovenskem delu korpusa se jih pojavi dober milijon oz na milijon, v angleškem pa 450 tisoč oziroma na milijon, kar je relativno gledano več kot 2,5 krat pogosteje kot v slovenskih tvitih. Ker je slovenski del korpusa tvitov šestkrat večji od angleškega, je razumljivo, da vsebuje dvakrat več različnih heštegov ( ) kot angleški ( ) Tipologija heštegov Pri heštegih smo pri analizi frekvenčnega seznama 1000 najbolj pogostih pojavnic opazovali naslednje: - tema (šport, politika) - enobesedni, večbesedni ali okrajšava, - slovenski ali tuji jezik in - standarden ali nestandarden Kot nestandardne smo označili vse heštege, pri katerih avtorji niso zapisali lastnih in zemljepisnih imen z veliko začetnico, kjer so uporabljali tujke kot npr. #Sochi2014. Če sta se pojavili dve pojavnici, kot sta #PLTS in #plts, smo kratico, napisano z majhnimi črkami, označili kot nestandardno. V to kategorijo spadajo tudi vsi pogovorni izrazi, kot so #gotofje, #fuzbal, #butale, vse večbesedne zveze, kot sta #TvitajmoZaNase in #NaDanašnjiDan, pri katerih so vse naslednje komponente napisane z veliko 241

4 začetnico in vse besedne zveze, pri katerih avtor ni uporabil šumnikov. V slovenskem delu korpusa so bili prvi trije najpogostejši heštegi #junaki, #plts, #slochi, v angleškem delu pa #Slovenia, #Ljubljana, #slovenia. V slovenskem delu se je največ heštegov nanašalo na temo športa (20 %), sledi politika (11 %). Na veliko razliko pri zastopanosti tematik v heštegih smo naleteli v angleškem delu korpusa, v katerem smo zasledili bistveno višji delež heštegov s področja podjetništva in izjemno nizko število političnih heštegov (zgolj 3 %). Na podlagi tega sklepamo, da lokalno politično dogajanje ni tema, o kateri bi slovenski uporabniki Twitterja razpravljali v angleščini. Tako v slovenskem (53 %) kot tudi angleškem (60 %) korpusu prevladujejo enobesedni heštegi, s 32 % jim sledijo večbesedne zveze v slovenskem delu (#ligaprvakov, #nočnastraža) in v angleškem 29 % (#NBABallot) ter kratice (#EU, #lol), ki v slovenskem delu predstavljajo 15 %, v angleškem 11 %. Ti rezultati kažejo na potrebo po še posebej ekonomičnem izražanju v heštegih. Rezultati so pokazali, da je velika večina slovenskih heštegov (62 %) rabljenih v tvitih, napisanih v standardni slovenščini. Zdi pa se presenetljivo, da je raba šumnikov v slovenskem korpusu zelo nizka, saj zgolj 5 % heštegov vsebuje šumnike. V angleškem korpusu je odstotek heštegov, napisanih v standardni angleščini, še višji (72 %), kar nakazuje, da slovenski uporabniki angleščino uporabljajo za formalnejše oblike komuniciranja kot slovenščino Analiza heštegov pri različnih skupinah uporabnikov V drugem delu analize smo rabo heštegov primerjali v izbranih podkorpusih, ki smo jih ustvarili glede na metapodatke, s katerimi je opremljen korpus Janes Tviti v.0.3.4, in sicer ženske (zasebno, javno) in moški (zasebno, javno). V podkorpusih slovenskih tvitov moških in žensk (moški-zasebno, moški-javno, ženske-zasebno, ženskejavno) so rezultati pokazali, da so ženske s korporativnim računom večkrat uporabile večbesedne heštege (48 %), moški pa enobesedne (45,5 %). V angleškem delu so najpogostejše enobesedne zveze, ki so jih največkrat uporabile ženske s korporativnim računom (60 %). Največji razkorak opazimo pri primerjavi med moškimi in ženskami glede na rabo standardnih in nestandardnih rabo heštegov v slovenskem delu, ki kaže, da moški nekoliko večkrat uporabljajo standardne heštege (56 %), predvsem tisti s korporativnimi uporabniškimi računi (61 %). Poleg tega ženske z zasebnimi računi najmanjkrat pišejo heštege v standardni slovenščini (54 %). Medtem pa oboji pogosteje uporabljajo heštege v standardni angleščini, a največkrat ženske s korporativnimi računi z 75 %. Ugotovili smo tudi, da moški z zasebnim računom uporabljajo več (11 %) političnih heštegov kot ženske (tako imetnice zasebnih kot javnih računov), poleg tega je v obeh moških podkorpusih 26 % heštegov,največ pri uporabnikih z zasebnim računom z 30 %, ki se nanašajo na šport. V angleškem delu je zanimivo, da ženske uporabnice v angleškem podkorpusu s korporativnim uporabniškimi računi niso uporabile niti enega športnega heštega, najdemo pa veliko število heštegov s področja podjetništva (#ecommerce, #Google) in marketinga (#SocialMediaMarketing, #contentmarketing). V nasprotju z moškimi uporabniki, ki ne glede na zaseben (27 %) ali uraden (16 %) račun, uporabljajo športne heštege. Predvidevamo lahko, da uporabnice ne opravljajo služb, ki bi zahtevale uporabo športnih tegov, in na uradnih računih uporabljajo le besedišče s svojega delovnega področja, medtem ko se moški z uradnim računom opredeljujejo tudi s svojimi prostočasnimi mislimi in mnenji oz. to od njih zahteva tudi narava njihovega dela (#srcebije, #mismomaribor) Analiza heštegov v sobesedilu V zadnjem delu analize naključnega vzorca 100 konkordanc nas je zanimalo, kje v tvitu uporabniki heštege najpogosteje uporabljajo, ali so heštegi rabljeni stavčno oz. nestavčno ter kakšno pragmatično funkcijo v tvitu opravljajo. Postavitev heštegov lahko razdelimo v tri kategorije: 1. začetek oz. uvod: hešteg napoveduje temo tvita; 2. sredina: v tem primeru so pogosto rabljeni stavčno; najpogosteje kot predmet, osebek, povedek in prislovno določilo kraja; 3. konec oz. epilog: hešteg je na koncu tvita, da še dodatno zaznamuje temo tvita. Podobno kot v sorodnih raziskavah so tudi naši rezultati pokazali, da se večina heštegov pojavi na koncu tvita: 72 % heštegov v slovenskem in 61 % v angleškem korpusu. V slovenskem delu jih je kar 83 % je uporabljenih nestavčno, 80 % pa z namenom, da dodatno zaznamujejo temo tvita. Podobno so pokazali rezultati iz angleškega dela, kjer prevladuje nestavčna raba heštegov (81 %). Največ stavčno uporabljenih heštegov najdemo v slovenskem podkorpusu moški-zasebno, in sicer 24 %; med njimi jih je 70 %, ki se jih pojavi na sredini. Med angleškimi korpusi največ stavčno rabljenih heštegov najdemo v angleškem podkorpusu ženske-javno (34 %), med njimi jih je 83 %, ki se jih pojavi na sredini. Tako kot v angleškem kot v slovenskem delu so heštegi na sredini največkrat uporabljeni kot predmet, na drugem mestu kot osebek in na zadnje prislovno določilo kraja. Poleg tega smo ugotovili, da uporabniki v angleščini uporabljajo več heštegov v enem tvitu (78 %) kot v slovenščini (60 %). Iz tega lahko sklepamo, da se uporabniki v slovenščini tekoče izražajo v polnih povedih, medtem ko pri tvitanju v angleščini pogosteje nizajo heštege ob krajših izjavah. 4.3 Emotikoni in emojiji V analizi smo obravnavali tudi emotikone in emojije. Z obema želi uporabnik izraziti določeno čustvo, ki bi ga v komunikaciji v živo izrazil z intonacijo, gestami ali obrazno mimiko in bi ga v pisni računalniško posredovani komunikaciji težje izrazil z besedami. V celotnem korpusu smo opazili, da v primerjavi z moškimi ženske uporabljajo več emojijev (ženske rel.frek. 180,8, moški 74,8). Tudi v angleščini so emojiji pogostejši pri uporabnicah (rel.frek. 210) kot pri uporabnikih (rel.frek. 56,7). 242

5 4.3.1 Tipologija emotikonov in emojijev Pri emotikonih in emojijih smo za analizo frekvenčnega seznama 1000 najpogostejših pojavnic izbrali naslednje tri kriterije: - pomen čustvenega izraza, - enostaven ali sestavljen čustveni izraz in - pozitiven ali negativen čustveni izraz. Kot sestavljene smo upoštevali emotikone, ki vsebujejo več kot 2 znaka, zaradi majhne velikosti angleškega korpusa v njem ni 1000 različnih emotikonov in emojijev, zato smo v analizo vključili vse. Emotikoni: Rezultati te analize so pokazali, da so emotikoni v slovenskem in angleškem jeziku po pomenu primerljivi, saj prednjačijo emotikoni s pozitivnim sporočilom, najpogostejši (5,4 %) so izrazi smeha (npr. :-) ali :) ). Na drugem mestu so emotikoni, ki izražajo žalost (:( in :-( ) (4,1 %). Pri kriteriju sestavljen/enostaven opažamo, da v obeh jezikih prevladujejo sestavljeni emotikoni (88 % v angleščini, 80 % v slovenščini). Emojiji: Na prvo mesto (v slovenščini 13,6 % in v angleščini 12,1 %) se v obeh jezikih uvrščajo emojiji, ki upodabljajo naravo (, ), na drugem mestu (v angleščini 5,1 % ter slovenščini 2,9 %) jim sledijo emojiji, ki zaznamujejo hrano (, ). Izmed emojijev, ki označujejo čustva, so v obeh jezikih najpogostejši (v angleščini 2,6 % in v slovenščini 2,1 %) tisti, ki izražajo ljubezen (, ). Vse emojije smo obravnavali kot enostavne, saj predstavljajo en sam Unicode znak. Pri analizi celotnega korpusa smo se osredotočili na tisti kriterij, ki se nam je zdel najbolj zanimiv, in sicer na kronološko analizo čustvenih izrazov. Kot kažeta Grafa 1 in 2, raba emojijev stalno narašča, še posebej strmo v zadnjih treh letih, medtem ko raba emotikonov v obeh jezikih več ali manj stagnira oz. celo počasi upada Emotikoni v letih slo 50 ang Emojiji v letih Graf 4: Emojiji v letih slo ang Analiza emotikonov in emojijev pri različnih skupinah uporabnikov V tem delu analize smo v izbranih podkorpusih, ki smo jih ustvarili glede na metapodatke ženske (zasebno, javno) moški (zasebno, javno), primerjali enake kriterije kot v razdelku (pomen, pozitiven/negativen, sestavljen/enostaven). V analizo smo vključili 50 najpogostejših pojavnic. Moški z javnimi računi, ki tvitajo v slovenščini, uporabljajo več emotikonov, ki ponazarjajo ljubezen (6 %), a tudi več, ki jih ponazarja žalost v primerjavi z angleščino (16 % žalost v slovenščini, medtem ko je teh v angleščini le 6 %). Pri analizi emojijev v tem podkorpusu pa smo ugotovili, da je v slovenščini uporabljenih kar 14 % emojijev, ki zaznamujejo naravo, v angleščini pa samo 6 %. Pri moških z zasebnimi računi v slovenskem jeziku smo ugotovili, da je pogostost emojija, ki ponazarja žalost 6-odstotna, v angleščini pa znaša 2 %. Pri zasebnih računih smo opazili tudi razliko med moškimi in ženskami. Pri emotikonih je na primer razvidno, da uporabljajo moški, ki tvitajo v slovenskem jeziku več emotikonov za žalost v primerjavi z ženskami (16 % proti 12 %), a tudi več emotikonov, ki ponazarjajo smeh (46 % proti 36 %). V angleščini pa obratno, saj so emotikoni za smeh pogostejši pri ženskah (50 % proti 44 %). Za emojije vidimo, da izmed tistih, ki uprizarjajo ljubezen so v slovenščini bolj popularni pri ženskah kot pa ne pri moških (12 % proti 8 %) in prav tako emojiji za smeh. Ženske z zasebnimi računi uporabljajo v angleškem jeziku več emotikonov za žalost (16 % proti 12 %) in več emotikonov, ki ponazarjajo ljubezen (10 % angleščina, 2 % slovenščina) Graf 3: Emotikoni v letih 243

6 4.3.3 Analiza emotikonov in emojijev v sobesedilu V tem delu analize smo za izbrane 4 podkorpuse v obeh jezikih na naključnem vzorcu 100 konkordanc opazovali, ali so emojiji in emotikoni v tvitih rabljeni namesto ločila ali namesto besede ter ali stavek omilijo ali ga podkrepijo. V zadnji kategoriji smo ločevali emojije in emotikone, ki podkrepijo stavek tako, da smo opazovali kontekst, npr.: 1) ženitnega posrednika se pa ne grem :D 2) Lučkeee, juhej :))) 1) Tiho bodi, ves da nisem tebe mislila!! 2) Pr šepanju mi gre najbolj na živce to, da sm tak počasna bolj k bolečina, res. Pri št. 1) smo upoštevali, da emotikon/emoji omili stavek, pri št. 2) pa, da ga podkrepi. Pogostost uporabljanja emotikonov namesto ločil je večja pri moških z zasebnimi računi, ki tvitajo v slovenščini, kot pa v angleščini (52 % proti 48 %). Več emotikonov omili stavek v angleščini, kot v slovenščini (40 % proti 32 %). Če pogledamo ženske uporabnice, lahko opazimo, da ženske z zasebnimi računi v obeh jezikih uporabljajo skoraj enako število emotikonov namesto ločil (59 % v slovenščini, 58 % v angleščini). Moški z zasebnimi računi uporabljajo veliko več krepilnih emotikonov v slovenščini kot v angleščini (68 % proti 45 %), medtem ko jih ženske z zasebnimi računi uporabljajo malo več v angleščini (63 % proti 61 %). Večina uporabnikov ne nadomešča besed z emotikoni. Pri uporabi emojijev pa smo ugotovili, da jih moški z javnimi računi v angleškem jeziku bistveno pogosteje uporabljajo namesto ločil kot v slovenščini (62 % v angleščini in 46 % v slovenščini). Razlika pri moških in ženskah z javnimi računi je tudi pri emojijih, ki omilijo stavek, saj jih moški v slovenščini uporabljajo v večjem številu kot v angleščini (12 % proti 9 %), ženske pa obratno (10 % proti 12 %). Pri ženskah z zasebnimi računi, ki tvitajo v angleščini, je pogostost emojijev, ki podkrepijo stavek, veliko večja v primerjavi s slovenščino (90 % angleščina, 73 % slovenščina), pri ženskah z javnimi računi pa smo opazili ravno obratno (79 % slovenščina, 77 % angleščina). 5 Zaključek V prispevku smo opravili podrobno analizo novih komunikacijskih elementov na družbenem omrežju Twitter v slovenskem in angleškem korpusu Janes Tviti v.0.3.4, ki vsebuje tvite slovenskih uporabnikov. Opazovali smo rabo omemb, heštegov ter emotikonov in emojijev ter jo primerjali med jezikoma ter med ženskimi in moškimi uporabniki, ki tvitajo v zasebne ali službene namene. Omembe se tako v slovenskem kot angleškem delu korpusa pogosteje pojavljajo na začetku tvita. V obeh delih korpusa prevladuje nestandardna oblika, omembe so po večini večbesedne. V angleškem delu korpusa se pojavljajo omembe, ki se v slovenskem delu ne in ravno obratno. Heštegi se tako v slovenskem kot v angleškem delu korpusa v veliki večini pojavljajo na koncu tvita z namenom, da dodatno zaznamujejo temo tvita, in so večinoma standardni. Pri nestandardnih v slovenščini izstopa izjemno nizka uporaba šumnikov. Najpogostejša tema heštegov je v slovenskem in angleškem delu korpusa šport. V slovenskem delu sledi politika. Na veliko razliko pri zastopanosti tematik v heštegih smo naleteli v angleškem delu korpusa, v katerem smo zasledili bistveno višji delež heštegov s področja podjetništva in izjemno nizko število političnih heštegov). Moški uporabljajo pretežno enobesedne, ženske pa večbesedne heštege. V korpusu Janes so najpogosteje uporabljeni emotikoni in emojiji, ki upodabljajo naravo, hrano in čustva, predvsem pozitivna, njihova prevladujoča vloga pa je, da okrepijo izjavo. Medtem ko raba emotikonov počasi upada, raba emojijev strmo narašča. Po obeh tipih čustvenih izrazov v obeh jezikih pogosteje posegajo ženske, ki jih velikokrat uporabljajo namesto končnih ločil. Z našo raziskavo smo potrdili in ovrgli nekatere naše hipoteze: 1. Omembe uporabniških imen so bile v angleškem delu korpusa večkrat uporabljene v slovenskem jeziku. S tem je bila naša hipoteza ovržena. 2. Ženske uporabljajo več čustvenih izrazov kot moški. S tem je bila naša hipoteza potrjena. 3. Heštegi so bili v obeh delih korpusa večbesedni. Tudi ta hipoteza je bila potrjena. V prihodnje nameravamo raziskavo razširiti s primerjavo rabe novih komunikacijskih elementov v tvitih uporabnikov, ki prihajajo iz angleško govorečih držav. S tem bomo preverili, v kolikšni meri na njihovo rabo v angleščini vpliva materni jezik, kultura in konvencije računalniško posredovane komunikacije različnih govornih področij. 6 Literatura David Crystal Language and the Internet. Cambridge University Press. The Edinburgh Building. Evandro Cunha He Votes or She Votes? Female and Male Discursive Strategies in Twitter Political Hashtags. Fabrizio Gotti. Hashtag Occurrences, Layout and Translation: A Corpus-driven Analysis of Tweets Published by the Canadian Government. Tomaž Erjavec. Darja Fišer. Nikola Ljubešić. Razvoj korpusa slovenskih spletnih uporabniških vsebin Janes. Jako Olivier Twitter usernames: exploring the nature of online South African nicknames. Umashanthi Pavalanathan and Jacob Eisenstein Emoticons vs. Emojis on Twitter: A Causal Inference Approach. School of Interactive Computing.Georgia Institute of Technology. Atlanta, GA Twitter glossary

%

% OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK PODRUŽNIČNA ŠOLA DOL PRI HRASTNIKU PODRUŽNICA LOG AKTIV TJA IN NI KRITERIJ OCENJEVANJA 2018/2019 0-44 % nzd (1) 45-64 % zd (2) 65-79 % db (3) 80-89 % pdb (4)

Prikaži več

Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENO

Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko   ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENO Iztok KOSEM in Špela ARHAR HOLDT Trojina, zavod za uporabno slovenistiko www.trojina.si ANALIZA BESEDIŠČA IN SKLADNJE V BESEDILIH TESTA BRALNE PISMENOSTI PISA 2009 TEMA POROČILA PISA (The Programme for

Prikaži več

Da bo komunikacija z gluho osebo hitreje stekla

Da bo komunikacija z gluho osebo hitreje stekla Da bo komunikacija z gluho osebo hitreje stekla Komu je knjižica namenjena? Pričujoča knjižica je namenjena javnim uslužbencem, zdravstvenemu osebju, ki pri svojem delu stopa v stik z gluho osebo, in tudi

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

Leksikon besednih oblik SSJ: nadstandardno o (ne)standardnem

Leksikon besednih oblik SSJ: nadstandardno o (ne)standardnem Leksikon besednih oblik SSJ: nadstandardno o (ne)standardnem Kaja Dobrovoljc Ljubljana, 3. 2. 2012 Kaj je leksikon besednih oblik (LBO)? podatkovna zbirka o oblikoslovnih lastnostih besedišča zdruţevanje

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA PREVAJALSTVO ŠPELA REHER Slovenščina na prepihu: kodno preklapljanje v objavah slovenskih uporabn

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA PREVAJALSTVO ŠPELA REHER Slovenščina na prepihu: kodno preklapljanje v objavah slovenskih uporabn UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA PREVAJALSTVO ŠPELA REHER Slovenščina na prepihu: kodno preklapljanje v objavah slovenskih uporabnikov Twitterja Kvalitativna in kvantitativna analiza

Prikaži več

Trenja stališč in čustvenčki v žarišču Dr. Petra Kralj Novak Odsek za tehnologije znanja Institut Jožef JOTA, FRI, Univerza v Ljubljani, 21.

Trenja stališč in čustvenčki v žarišču Dr. Petra Kralj Novak Odsek za tehnologije znanja Institut Jožef JOTA, FRI, Univerza v Ljubljani, 21. Trenja stališč in čustvenčki v žarišču Dr. Petra Kralj Novak Odsek za tehnologije znanja Institut Jožef Stefan @ JOTA, FRI, Univerza v Ljubljani, 21. maj, 2018 Kaj je to? U+1F602 U+1F468 U+200D U+1F469

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Navodila za pripravo oglasov na strani Med.Over.Net v 2.2 Statistično najboljši odziv uporabnikov je na oglase, ki hitro in neposredno prenesejo osnov

Navodila za pripravo oglasov na strani Med.Over.Net v 2.2 Statistično najboljši odziv uporabnikov je na oglase, ki hitro in neposredno prenesejo osnov Navodila za pripravo oglasov na strani Med.Over.Net v 2.2 Statistično najboljši odziv uporabnikov je na oglase, ki hitro in neposredno prenesejo osnovno sporočilo. Izogibajte se daljših besedil in predolgih

Prikaži več

1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatk

1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatk 1 MMK - Spletne tehnologije Vaja 5: Spletni obrazci Vaja 5 : Spletni obrazci 1. Element form Spletni obrazci so namenjeni zbiranju uporabniških podatkov in njihov prenos med spletnimi mesti. Obrazec v

Prikaži več

Opisni kriteriji ocenjevanja znanja slovenščina 3., 4., 5. R VOŠČILO, ČESTITKA pisno OCENJUJE SE Ustreznost besedilni vrsti kraj in datum, nagovor, vs

Opisni kriteriji ocenjevanja znanja slovenščina 3., 4., 5. R VOŠČILO, ČESTITKA pisno OCENJUJE SE Ustreznost besedilni vrsti kraj in datum, nagovor, vs Opisni kriteriji ocenjevanja znanja slovenščina 3., 4., 5. R VOŠČILO, ČESTITKA pisno OCENJUJE SE Ustreznost besedilni vrsti kraj in datum, nagovor, vsebina, podpis) izraženo voščilo/čestitka Pravopis in

Prikaži več

Microsoft Word - P043-A mod.doc

Microsoft Word - P043-A mod.doc Dr`avni izpitni center *P043A22213* ZIMSKI ROK NEM[^INA NAVODILA ZA OCENJEVANJE ^etrtek, 3. februar 2005 POKLICNA MATURA RIC 2003 2 P043-A222-1-3 IZPITNA POLA 1 1 A: BRALNO RAZUMEVANJE (20) Točke zapisujte

Prikaži več

KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – SLOVENŠČINA

KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA – SLOVENŠČINA KRITERIJI ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA SLOVENŠČINA Obvezni učbeniki Berilo Branja 1, 2, 3, 4 Na pragu besedila 1, 2, 3, 4 (učbenik in delovni zvezek); Če dijak pri pouku nima ustreznega učbenika,

Prikaži več

Microsoft Word - IPIN slovenska navodila za pridobitev

Microsoft Word - IPIN slovenska navodila za pridobitev IPIN MEDNARODNA IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA IGRALCA Spoštovani igralec tenisa! Vsak, ki želi igrati na tekmovanjih pod okriljem mednarodne teniške zveze (ITF), mora pridobiti mednarodno identifikacijsko

Prikaži več

Poved in stavek

Poved in stavek Poved in stavek POVED je najmanjša enota besedila. POVED (nekaj pove) je zaokrožena skupina pomensko in oblikovno povezanih besed. Je srcu laže mi pri postalo. Pri srcu mi je postalo laže. Logično povezane

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2 r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja 2  r.ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] STANDARDI ZNANJA PO PREDMETIH IN KRITERIJI OCENJEVANJA 2. razred SLOVENŠČINA 1 KRITERIJI OCENJEVANJA PRI SLOVENŠČINI POSLUŠANJE -Poslušanje umetnostnega besedilo, določanja dogajalnega prostora in časa,

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Aškerčeva Ljubljana izr. prof. dr. Marjeta VRBINC Recenzija u

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Aškerčeva Ljubljana izr. prof. dr. Marjeta VRBINC Recenzija u Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Aškerčeva 2 1000 Ljubljana izr. prof. dr. Marjeta VRBINC Recenzija učbeniškega kompleta za angleščino kot prvi tuji jezik

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Microsoft Word - SI_vaja5.doc

Microsoft Word - SI_vaja5.doc Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta Sanitarno inženirstvo Statistika Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Š.l. 2011/2012, 3. letnik (1. stopnja), Vaja 5 Naloge 1. del: t test za

Prikaži več

PORAJAJOČA SE PISMENOST

PORAJAJOČA SE PISMENOST PORAJAJOČA SE PISMENOST v sklopu Šole za starše, dne 22. oktobra 2003 v Marjetici, predavateljica: dr. Branka Jurišić Predavanje se je začelo s komentarjem predavateljice, da nekateri starši forsirajo

Prikaži več

Spletno raziskovanje

Spletno raziskovanje SPLETNO RAZISKOVANJE RM 2013/14 VRSTE SPLETNEGA RAZISKOVANJA RENKO, 2005 Spletne fokusne skupine Spletni eksperiment Spletno opazovanje Spletni poglobljeni intervjuji Spletna anketa 2 PREDNOSTI SPLETNIH

Prikaži več

Microsoft Word - P113-A _mod.docx

Microsoft Word - P113-A _mod.docx Državni izpitni center *P113A22213* ZIMSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA NAVODILA ZA OCENJEVANJE Torek, 7. februar 2012 POKLICNA MATURA RIC 2012 2 P113-A222-1-3 IZPITNA POLA 1 Vsak pravilen odgovor je vreden eno

Prikaži več

Viri_orodja_in_metode_za_analizo_spletne_slovenscine_FINAL.indd

Viri_orodja_in_metode_za_analizo_spletne_slovenscine_FINAL.indd Korpus slovenskih spletnih uporabniških vsebin Janes Izvleček V poglavju predstavimo korpus spletne slovenščine Janes, ki vsebuje tvite, spletne forume, novice in uporabniške komentarje nanje, uporabniške

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ANGLEŠČINI Programi: SPLOŠNA GIMNAZIJA (splošni in športni oddelki) UMETNIŠKA GIMNAZIJA (likovna in dramsko-gledališka smer)

KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ANGLEŠČINI Programi: SPLOŠNA GIMNAZIJA (splošni in športni oddelki) UMETNIŠKA GIMNAZIJA (likovna in dramsko-gledališka smer) KRITERIJI OCENJEVANJA PRI ANGLEŠČINI Programi: SPLOŠNA GIMNAZIJA (splošni in športni oddelki) UMETNIŠKA GIMNAZIJA (likovna in dramsko-gledališka smer) Aktiv učiteljev angleščine Gimnazije Nova Gorica (sprejeto

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Microsoft Word - P122-A _mod.doc

Microsoft Word - P122-A _mod.doc 2 P122-A302-1-3 IZPITNA POLA 1 Vsak pravilen odgovor je vreden eno (1) točko. Skupno je možno doseči trideset (30) točk. Opomba: Pri ocenjevanju te pole se ne upošteva kriterija jezikovne pravilnosti.

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ANALIZA SPREMEMB PRI UPORABNIŠKEM ZAVEDANJU O ZASEBNOSTI OB UPORABI DRUŽBENIH OMREŽIJ Lili Nemec Zlatolas DSI, 16.4.2019 Družbeno omrežje Facebook Dnevno uporablja omrežje 1, milijarde ljudi na svetu Slovenija

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

PISNO OCENJEVANJE ZNANJA SLOVENŠČINA»Razčlemba neumetnostnega besedila«ime in priimek: Razred: Točke, odstotki: /44,5 Ocena: 0 %-49 % = nzd (1) 50 %-6

PISNO OCENJEVANJE ZNANJA SLOVENŠČINA»Razčlemba neumetnostnega besedila«ime in priimek: Razred: Točke, odstotki: /44,5 Ocena: 0 %-49 % = nzd (1) 50 %-6 PISNO OCENJEVANJE ZNANJA SLOVENŠČINA»Razčlemba neumetnostnega besedila«ime in priimek: Razred: Točke, odstotki: /44,5 Ocena: 0 %-49 % = nzd (1) 50 %-63 % = zd (2) 64 %-77 % = db (3) 78 %-89 % = pdb (4)

Prikaži več

Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija VPLIV KISLEGA DEŽJA NA RASTLINE poskus pri predmetu biologija

Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija VPLIV KISLEGA DEŽJA NA RASTLINE poskus pri predmetu biologija Zavod sv. Stanislava Škofijska klasična gimnazija VPLIV KISLEGA DEŽJA NA RASTLINE poskus pri predmetu biologija KAZALO: 1 UVOD...3 2 MATERIAL...4 POSTOPEK...4 3 SKICA NASTAVITVE POSKUSA...5 4 REZULTATI...6

Prikaži več

eAsistent izpis

eAsistent izpis Datum in čas: 5. 1. 216 11:27:23 Seznam ocenjevanj znanja za oddelek 3. a Obdobje: od 15. 1. 216. do 1. 6. 216. 2. 1. 216 3. a Psihologija - izbirni 3. letnik (PSI-I2) 7. ura 29. 1. 216 3. a Matematika

Prikaži več

RAZPIS ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE V 7. RAZREDU Spoštovane kolegice in kolegi, Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika

RAZPIS ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE V 7. RAZREDU Spoštovane kolegice in kolegi, Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika RAZPIS ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE V 7. RAZREDU Spoštovane kolegice in kolegi, Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (v nadaljnjem besedilu IATEFL Slovenia)

Prikaži več

RAZISKAVA O NEUPRAVIČENEM PARKIRANJU NA MESTIH REZERVIRANIH ZA INVALIDE (oktober 2018) izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman O raziskavi 2018 Na Fakulteti

RAZISKAVA O NEUPRAVIČENEM PARKIRANJU NA MESTIH REZERVIRANIH ZA INVALIDE (oktober 2018) izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman O raziskavi 2018 Na Fakulteti RAZISKAVA O NEUPRAVIČENEM PARKIRANJU NA MESTIH REZERVIRANIH ZA INVALIDE (oktober 2018) izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman O raziskavi 2018 Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru je bila pod vodstvom

Prikaži več

POLA3

POLA3 Državni izpitni center *P173A22213* ZIMSKI IZPITNI ROK NEMŠČINA NAVODILA ZA OCENJEVANJE Ponedeljek, 5. februar 2018 POKLICNA MATURA Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 P173-A222-1-3 IZPITNA

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

SLOVENŠČINA TVORJENKE: So besede, ki jih tvorimo iz drugih besed. Levo obrazilo/predpona: Za pis Desno obrazilo/pripona: pis atelj Podstava/koren: pis

SLOVENŠČINA TVORJENKE: So besede, ki jih tvorimo iz drugih besed. Levo obrazilo/predpona: Za pis Desno obrazilo/pripona: pis atelj Podstava/koren: pis SLOVENŠČINA TVORJENKE: So besede, ki jih tvorimo iz drugih besed. Levo obrazilo/predpona: Za pis Desno obrazilo/pripona: pis atelj Podstava/koren: pis mo Vmesno obrazilo/medpona: pot o pis BESEDOTVORNI

Prikaži več

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana STATISTIKA REGISTRIRANIH VOZIL V REPUBLIKI SLOVENIJI PROJEKTNA NALOGA Mentor: Andrej Prašnikar (tehnično komuniciranje)

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 2015 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Microsoft Word - diplomsko delo in izpit

Microsoft Word - diplomsko delo in izpit PISANJE DIPLOMSKEGA DELA IN DIPLOMSKI IZPIT TEHNIČNI NAPOTKI Naloga naj bo natipkana po naslednjih navodilih: oblika prednje platnice, naslovne strani in hrbta diplomskega dela: Prednje platnice diplomskega

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA Navdih Poizvedovanje po BD podatkovnih virih, ki imajo časovno dimenzijo in so dostopni. Večji promet pomeni večje število dobrin in močnejšo

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko)

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko) Splošno o projektu ANALIZA ANKET Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 201 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

RAZPIS ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE Spoštovane kolegice in kolegi, Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slove

RAZPIS ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE Spoštovane kolegice in kolegi, Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slove RAZPIS ŠOLSKEGA IN DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE Spoštovane kolegice in kolegi, Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (v nadaljnjem besedilu IATEFL Slovenia) skladno

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx Analiza dosežkov pri predmetu matematika za NPZ 28 6. razred NPZ matematika 28 Dosežek šole Povprečno število točk v % Državno povprečje Povprečno število točk v % Odstopanje v % 49,55 52,52 2,97 Povprečni

Prikaži več

(Microsoft Word - Angle\232\350ina)

(Microsoft Word - Angle\232\350ina) PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI ANGLEŠČINI Preverjanje znanja: je ugotavljanje predznanja in razumevanja snovi ter ni ocenjeno. Preverjanje znanja je lahko pisno ali ustno, način in oblika nista

Prikaži več

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo mesto, april 2008 Ime in priimek študenta ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo

Prikaži več

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA

OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA OŠ VODMAT, POTRČEVA 1, 1000 LJUBLJANA UČNA PRIPRAVA ZA URO VZOJE (1. razred) MALI POTEPUH Skladatelj: W. A. Mozart Besedilo: Jože Humer MENTOR: Mateja Petrič PRIPRAVNICA: Urška Zevnik Ljubljana, 24. 1.

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani   Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija z

Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija z Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija za izvajanje projektov, je to tehnika in orodje za razvoj

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta Kardeljeva ploščad Ljubljana doc. dr. Alenka Vrbinc Recenzija učbeniškega kompleta za angleščino kot

Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta Kardeljeva ploščad Ljubljana doc. dr. Alenka Vrbinc Recenzija učbeniškega kompleta za angleščino kot Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta Kardeljeva ploščad 17 1000 Ljubljana doc. dr. Alenka Vrbinc Recenzija učbeniškega kompleta za angleščino kot drugega tujega jezika v prvem in drugem letniku gimnazije

Prikaži več

Microsoft Word - N M-mod.docx

Microsoft Word - N M-mod.docx Državni izpitni center *N18157132M* 9. razred GLASBENA UMETNOST Sreda, 9. maj 2018 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v 9. razredu Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 N181-571-3-2M

Prikaži več

Microsoft Word - IRDO doc

Microsoft Word - IRDO doc ANALIZA MEDIJSKEGA POJAVLJANJA IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 1. 3. 21 28. 2. 211 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2 Maribor, Slovenija, tel.: +386 ()2 / 25-4-1, fax: +386

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

KOMISIJA ZA LOGIKO 32. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE DRŽAVNO TEKMOVANJE, in 2. letnik Šifra: NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE

KOMISIJA ZA LOGIKO 32. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE DRŽAVNO TEKMOVANJE, in 2. letnik Šifra: NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE KOMISIJA ZA LOGIKO 32. TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE DRŽAVNO TEKMOVANJE, 11. 11. 2017 1. in 2. letnik Šifra: NALOGA MOŽNE TOČKE DOSEŽENE TOČKE 1. 20 2. 17 3. 20 4. 20 Skupaj 77 Opombe: pri 1. nalogi se tabela

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

EVRO.dvi

EVRO.dvi Management tehnologije dr. Cene Bavec Management tehnologije postaja v gospodarsko in tehnološko razvitih državah eno temeljnih managerskih znanj. V Sloveniji nimamo visokošolskih in univerzitetnih programov

Prikaži več

Microsoft Word - spletne_aktivnosti_2004_6.doc

Microsoft Word - spletne_aktivnosti_2004_6.doc CMI Center za metodologijo in informatiko FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani http://www.ris.org, email: info@ris.org RIS 2004/2005 spletne aktivnosti (#59) telefonska anketa Povzetek:

Prikaži več

SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga upora

SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga upora SPLETNA PRIJAVA NA IZPITE ZA DIJAKE Dijaki se na izpite prijavite na novem portalu novi.lopolis.si z istim uporabniškim imenom in geslom, kot ga uporabljate tudi za portal Lo.Polis (www.lopolis.si), kjer

Prikaži več

1. UVODNE DOLOČBE PRAVILA ESEJSKEGA TEKMOVANJA Esejsko tekmovanje za študente Fakultete za državne in evropske študije (v nadaljevanju FDŠ) organizira

1. UVODNE DOLOČBE PRAVILA ESEJSKEGA TEKMOVANJA Esejsko tekmovanje za študente Fakultete za državne in evropske študije (v nadaljevanju FDŠ) organizira 1. UVODNE DOLOČBE PRAVILA ESEJSKEGA TEKMOVANJA Esejsko tekmovanje za študente Fakultete za državne in evropske študije (v nadaljevanju FDŠ) organizira študentski svet FDŠ (v nadaljevanj ŠS) v sodelovanju

Prikaži več

M

M Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M17154111* PSIHOLOGIJA Izpitna pola 1 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Strukturirane naloge Torek, 30. maj 2017 / 90 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Prikaži več

SPOLNA USMERJENOST

SPOLNA USMERJENOST SPOLNA USMERJENOST Spolna usmerjenost ali spolna orientacija je pojem, ki se nanaša na posameznikov spolni nagon oz. na preferiran spol intimnih partnerjev. Spolnost je normalen del človekovega življenja.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

ZMENKI & SLOVENCI 2019 Zbiranje podatkov je potekalo od do Uporabljena je bila spletna anketa, narejena s spletnim orodjem 1KA

ZMENKI & SLOVENCI 2019 Zbiranje podatkov je potekalo od do Uporabljena je bila spletna anketa, narejena s spletnim orodjem 1KA ZMENKI & SLOVENCI 2019 Zbiranje podatkov je potekalo od 14. 1. 2019 do 5. 2. 2019. Uporabljena je bila spletna anketa, narejena s spletnim orodjem 1KA. Oglaševanje ankete je potekalo na različnih slovenskih

Prikaži več

MB_Studenci

MB_Studenci RAZISKOVALNI PROJEKT TRAJNE MERITVE ELEKTROMAGNETNIH SEVANJ V SLOVENSKIH OBČINAH Mestna občina Maribor (Mestna četrt Studenci) 13.12. - 15.12. 2009 MERILNA KAMPANJA OBČINA MARIBOR (MČ STUDENCI) stran 2

Prikaži več

Navodilo Telemach

Navodilo Telemach Nastavitve za: MOJ TELEMACH Registracija: Na spletni strani Moj Telemach (http://moj.telemach.si) se pomaknite na spodnji del strani in pritisnite gumb REGISTRIRAJ SE. 1. korak Odpre se novo okence, kamor

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta 1.0 22.11.2013 Prva verzija dokumenta 1.1 15.04.2015 Dodana možnost

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

Microsoft Word - P122-A r_mod.doc

Microsoft Word - P122-A r_mod.doc 2 P122-A222-2-3 IZPITNA POLA 1 Vsak pravilen odgovor je vreden eno (1) točko. Skupno je možno doseči trideset (30) točk. Točke zapisujte v ocenjevalne obrazce. Naloga 1: Wieso, weshalb, warum? 1. der Fallhöhe

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in pr

DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in pr DZS, d. d. Spoštovani, pred vami je vzorčno poglavje dnevnih priprav. Priprave so uporabnikom na voljo v celoti in v obliki, ki omogoča urejanje in prilagajanje. Komplet sestavljajo: učbenik in delovni

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

Protokoli v računalniškem komuniciranju TCP, IP, nivojski model, paket informacij.

Protokoli v računalniškem komuniciranju TCP, IP, nivojski model, paket informacij. Protokoli v računalniškem komuniciranju TCP, IP, nivojski model, paket informacij. Protokoli - uvod Protokol je pravilo ali zbirka pravil, ki določajo načine transporta sporočil po računalniškem omrežju

Prikaži več

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI Samostojno izdelovanje predstavitev s programom za

Prikaži več

Poročilo o opravljenem delu pri praktičnem pouku fizike: MERJENJE S KLJUNASTIM MERILOM Ime in priimek: Mitja Kočevar Razred: 1. f Učitelj: Otmar Uranj

Poročilo o opravljenem delu pri praktičnem pouku fizike: MERJENJE S KLJUNASTIM MERILOM Ime in priimek: Mitja Kočevar Razred: 1. f Učitelj: Otmar Uranj Poročilo o opravljenem delu pri praktičnem pouku fizike: MERJENJE S KLJUNASTIM MERILOM Ime in priimek: Mitja Kočevar Razred: 1. f Učitelj: Otmar Uranjek, prof. fizike Datum izvedbe vaje: 11. 11. 2005 Uvod

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 FOUND POETRY Found poetry se ustvarja, piše z uporabo besedišča iz nepoetičnih kontekstov, ki se uporabi v pesniškem besedilu. Kot temeljno besedilo se lahko uporabijo teksti iz različnih virov: časopisov,

Prikaži več

MEDIA KIT 2019 NAJBOLJ PRODAJANA ŽENSKA REVIJA NA SVETU Fotografija: ARHIV COSMOPOLITANA

MEDIA KIT 2019 NAJBOLJ PRODAJANA ŽENSKA REVIJA NA SVETU Fotografija: ARHIV COSMOPOLITANA MEDIA KIT 2019 NAJBOLJ PRODAJANA ŽENSKA REVIJA NA SVETU COSMOPOLITAN je revija za zabavna, inteligentna in neustrašna dekleta, ki od življenja pričakujejo veliko. Želijo biti urejena, slediti zadnjim modnim

Prikaži več

STATISTIČNA ANALIZA SIMPLIA»NOČI V STARI LJUBLJANI«

STATISTIČNA ANALIZA SIMPLIA»NOČI V STARI LJUBLJANI« STATISTIČNA ANALIZA SIMPLIA»NOČI V STARI LJUBLJANI«1. 6. 214 13. 1. 214 OSNOVNI POJMI Objava Samostojna, od drugih objav ločena enota sporočanja, ki vsebuje geslo (trigger). Publiciteta Zbirka objav, ki

Prikaži več

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc Izvedba ankete za zaposle FERI "Raziskava delovga zadovoljstva - Vprašalnik za zaposle 2014" Ocena stanja Anketo za zaposle»raziskava delovga zadovoljstva Vprašalnik za zaposle 2014«smo izvedli od 8.4.2014

Prikaži več

Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pi

Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar   Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pi Pisanje strokovnih in znanstvenih del doc. dr. Franc Brcar franc.brcar@gmail.com http://www.uporabna-statistika.si/ Prirejeno po: Brcar, F. (2016). Pisanje strokovnih in znanstvenih del. Novo mesto: 1

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

VPELJAVA MDM V DRŽAVEM ZBORU MATJAŽ ZADRAVEC

VPELJAVA MDM V DRŽAVEM ZBORU MATJAŽ ZADRAVEC VPELJAVA MDM V DRŽAVEM ZBORU MATJAŽ ZADRAVEC Državni zbor v številkah 90 poslancev 9 + 1 poslanska skupina 150+ mobilnih naprav (OS Android, ios) 500+ internih uporabnikov, 650+ osebnih računalnikov, 1100+

Prikaži več

Mojtelemach brosura_junij 2015_mail

Mojtelemach brosura_junij 2015_mail Naročniški portal MOJ TELEMACH. Junij 2015 Uredite naročilo, ne da bi vstali iz naslanjača. Za preprostejši pregled naročenih storitev, računov in opravljenih klicev ter naročanje dodatnih storitev ipd.

Prikaži več

ITALIJANŠČINA - 5. raz. Poslušanje in ustno izražanje UČNI SMOTRI OPISNIKI Kaj preverimo VSEBINE/DEJAVNOSTI Učenec disciplinirano posluša sogovornike

ITALIJANŠČINA - 5. raz. Poslušanje in ustno izražanje UČNI SMOTRI OPISNIKI Kaj preverimo VSEBINE/DEJAVNOSTI Učenec disciplinirano posluša sogovornike ITALIJANŠČINA - 5. raz. Poslušanje in ustno izražanje disciplinirano posluša sogovornike in se ustrezno vključuje v razgovor; upošteva stališča sogovornikov; pozorno posluša in izlušči informacije iz besedil,

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

NAVODILA ZA PISANJE PROJEKTNIH DIPLOMSKIH DEL 1 KAJ JE PROJEKT? Projekt je enkraten glede na način izvedbe, vsebuje nove in neznane naloge, ima svoj z

NAVODILA ZA PISANJE PROJEKTNIH DIPLOMSKIH DEL 1 KAJ JE PROJEKT? Projekt je enkraten glede na način izvedbe, vsebuje nove in neznane naloge, ima svoj z NAVODILA ZA PISANJE PROJEKTNIH DIPLOMSKIH DEL 1 KAJ JE PROJEKT? Projekt je enkraten glede na način izvedbe, vsebuje nove in neznane naloge, ima svoj začetek in konec, privede do sprememb v dnevnem delu

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc ORGANIZIRA XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA POKROVITELJ TRIJE KRALJI, 3. 3. 2017 XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA pod pokroviteljem TENZOR d. o. o., Mariborska cesta 13, 2250 PTUJ in organizatorjem SMUČARSKI

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več