STALIŠČA DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "STALIŠČA DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE"

Transkripcija

1 NAROČNIK Občina Miren Kostanjevica Miren 37 I 5291 Miren SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 4 OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MIREN KOSTANJEVICA STALIŠČA DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE IZVAJALEC LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale Domžale, julij 2019

2 PROSTORSKI AKT Spremembe in dopolnitve 4 občinskega prostorskega načrta občine Miren Kostanjevica NAZIV PROSTORSKEGA AKTA Stališča do pripomb NAROČNIK Občina Miren Kostanjevica, Miren 37, 1230 Domžale ŠTEVILKA PROJEKTA 1481 IZDELOVALEC Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 5291 Miren DIREKTOR Leon Kobetič, univ.dipl.inž.grad. VODJA PROJEKTA Maja Šinigoj, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1461 A STROKOVNA SKUPINA Metka Jug, univ.dipl.inž.kraj.arh., ZAPS 1668 KA Tosja Vidmar, univ.dipl.geog. Andrej Podjed, grad. teh. DATUM Domžale, julij 2019

3 Kazalo 1 UVOD STALIŠČA DO PRIPOMB... 5 PRIPOMBA ŠT PRIPOMBA ŠT PRIPOMBA ŠT PRIPOMBA ŠT PRIPOMBA ŠT PRIPOMBA ŠT PRIPOMBA ŠT PRIPOMBA ŠT PRIPOMBA ŠT PRIPOMBA ŠT PRIPOMBA ŠT PRIPOMBA ŠT PRIPOMBA ŠT PRIPOMBA ŠT PRIPOMBA ŠT

4 1 UVOD Občina Miren Kostanjevica pripravlja spremembe in dopolnitve št. 4 občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju SD OPN 4). Postopek priprave je začela na podlagi Sklepa o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 5/2017). Trenutno je priprava SD OPN 4 v fazi dopolnjenega osnutka, ki je bil v času od do vključno v prostorih Občine Miren Kostanjevica javno razgrnjen, gradivo SD OPN 4 je bilo v času javne razgrnitve javno dostopno tudi na spletni strani občine. Dne je bila izvedena tudi javna obravnava. V času javne razgrnitve so lahko vsi zainteresirani na razgrnjeno gradivo podali svoje pripombe. V tem času je občina prejela 15 pripomb. Občina je do vseh prejetih pripomb je zavzela stališča, ki so predstavljena v nadaljevanju. OPOMBA: Zaradi podvajanja prispelih pripomb njihovo številčenje ni kontinuirano. Podvojene pripombe so bile v okviru priprave stališč umaknjene. 4

5 2 STALIŠČA DO PRIPOMB 5

6 PRIPOMBA ŠT. 1 enota urejanja prostora Temnica TE 07 V prilogi 13: Usmeritve za izdelavo OPPN Regulacijska karta za enoto urejanja prostora TE 07 je na parceli št. 264/30, k. o Temnica predvidena parcelacija na štiri parcele. Lastnik se s tem ne strinja. Zahteva, da se parcela izvzame iz OPPN, ter da se stanje parcele ohrani v enem delu, in da se območje stavbnega zemljišča ohrani kot SSe (območje prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš). Vlagatelj v svoji pripombi na SD OPN 4 omenja tudi pobudo za spremembo OPN, ki jo je na občino vložil in ni upoštevana v SD OPN 4. Pripomba se delno upošteva. Za območje TE 07 je z OPN predvidena izdelava OPPN. Vzrok za obvezo izdelave OPPN na tem območju je zagotavljanje racionalne rabe prostora, kar z gradnjo posameznih objektov na posamezni lastniški parceli ne bi bilo doseženo. S SD OPN 4 so podane usmeritve za izdelavo OPPN. V dopolnjenem osnutku so podane tudi usmeritve glede parcelacije, ki jih na podlagi pripombe občina umika. Parcelacija bo določena v okviru OPPN. Namenska raba se s SD OPN 4 ne spreminja. Ostaja enaka kot je v trenutno veljavnem OPN, torej SK površine podeželskega naselja. Pobuda z dne ni bila upoštevana v SD OPN 4, ker je bila vložena prepozno. Občina bo vse pobude, ki niso bile obravnavane v okviru SD OPN 4, obravnavala v okviru naslednjega postopka SD OPN. 6

7 PRIPOMBA ŠT. 3 Opatje selo enota urejanja prostora OP 13 Pobuda se nanaša na priključitev parcele št. 1655/1, k. o. Opatje selo, ki se nahaja v enoti urejanja prostora OP 13, k enoti urejanja prostora OP 12. Pobudnica je postala lastnica nepremičnine, ki je predmet pobude, v postopku dedovanja. Njena sestra je postala lastnica hiše na parceli št. 3723, k. o. Opatje selo, pobudnica pa nezazidanega stavbnega zemljišča za hišo. Dostop do parcele, ki je predmet pobude, je urejen s služnostjo preko parcele št. 3723, k. o. Opatje selo, služnost je vpisana v zemljiško knjigo. Za območje OP 13, je s SD OPN 4 umaknjena zahteva po pripravi OPPN, nadomešča se s PPIP. Pobudnica na zasnovo, ki je predvidena s PPIP, nima pripomb, moti pa jo, da je glede možnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja popolnoma odvisna od volje in interesa lastnika južnega zemljišča (parcela št. 1656). Pobudnica meni, da je tak predlog utemeljen tudi strokovno urbanistično, saj se zemljišče zajeda v enoto urejanja prostora OP 12 in bi bila razmejitev med enotama bolj naravna in tudi utemeljena iz kronologije, saj je zemljišče dejansko pripadalo k hiši, ki je tudi v enoti OP 12. S tem bi se pobudnici omogočilo gradnjo na podlagi splošnih pogojev OPN za enoto OP 12 (SK). Pripomba se upošteva. Na podlagi pripombe št. 20 se sprememba SD OPN 4, ki se nanaša na ukinitev obveze izdelave OPPN za enoto urejanja prostora OP 13, umika iz SD OPN 4. To pomeni, da bo za enoto OP 13 potrebno izdelati OPPN, kot določa že veljavni OPN. Izvzem parcele št. 1655/1, k. o. Opatje selo iz območja predvidenega OPPN in njena vključitev v enoto OP 12 je sprejemljiv, dostop do parcele št. 1655/1, k. o. Opatje selo je potrebno zagotoviti z obstoječo služnostjo preko parcele št. 3723, k. o. Opatje selo. 7

8 PRIPOMBA ŠT. 5 Vojščica enota urejanja prostora VO 12 Parcelama št. 248 in 1011/1, k. o. Vojščica naj se spremeni namenska raba iz površin podeželskega naselja v kmetijsko zemljišče. Pobudnika zanima kaj je vzrok označene spremembe na parcelah št. 223, 225, 226, 227, 231, 231/1 in 231/2, vse k. o. Vojščica. Na območju prej omenjenih parcel in še nekaterih drugih parcel v lasti pobudnika je opredeljeno območje za spomenik oziroma registrirano kulturno dediščino (4734). Pobudnik meni, da te parcele nimajo nobene povezave s spomenikom oziroma registrirano kulturno dediščino, in da je območje preobsežno. Zanima ga, kaj to pomeni za parcele v njegovi lasti. Pripomba se ne upošteva. Pripomba za spremembo namenske rabe parcel št. 248 in 1011/1, k. o. Vojščica pomeni novo pobudo za spremembo namenske rabe prostora. Upoštevanje take pripombe bi pomenilo vračanje postopka priprave SD OPN 4 v začetne faze (pridobivanje prvih mnenj, ponovna javna razgrnitev), zato se pripombe ne upošteva. Občina bo nove pobude obravnavala v okviru naslednjega postopka SD OPN. Sprememba namenske rabe na parcelah št. 223, 225, 226, 227, 231, 231/1 in 231/2, vse k. o. Vojščica pomeni spremembo iz gozdnih zemljišč v kmetijska zemljišča zaradi dovoljenja o krčitvi gozda v kmetijske namene. Podatek o območjih, za katera so bila izdana dovoljenja o krčitvah gozda v kmetijske namene, je občina prejela v okviru prvega mnenja Zavod za gozdove Slovenije (št /2017 3, z dne ). Na južnem delu Vojščice je opredeljeno arheološko območje Tabor (EŠD 47349), ki je z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinski spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica (Uradno glasilo (Gorica), št. 8/85 275) zavarovano kot spomenik. Vsi posegi v prostor na območju arheološke dediščine se morajo izvajati v skladu z določili 69. člena (varstvo kulturne dediščine) Odloka o OPN. 8

9 PRIPOMBA ŠT. 6 enota urejanja prostora Orehovlje KE 01 Pripomba se nanaša na ureditev lastništva parcele št. 254/3, k. o. Orehovlje. Pripomba se ne nanaša na SD OPN 4. Urejanje lastništva ni vsebina prostorskih aktov. 9

10 PRIPOMBA ŠT. 7 Miren enota urejanja prostora / 1. Pripomba se nanaša na 89. člen (dopustne dejavnosti). V namenski rabi prostora SSe bi se med spremljajoče dejavnosti lahko dodalo še gostinstvo, turizem in obrt, podobno kot v SK. Obrazložitev: V Mirnu je večinski del območja stanovanj v namenski rabi prostora SSe. Po obstoječem OPN je v SSe dopustno bivanje, kot spremljajoče dejavnosti so dovoljene družbene dejavnosti, poslovne dejavnosti in druge dejavnosti, ki služijo tem območjem. V območjih SSe najdemo tudi obstoječe dejavnosti, ki so v nasprotju z namensko rabo prostora, saj so se tam nahajale že pred uveljavitvijo OPN. V Mirnu sta mala obrt in gostinstvo vedno sobivali s stanovanjsko gradnjo. Z obstoječo ureditvijo je na omenjenih območjih že vnaprej onemogočen nadaljnji razvoj obstoječe male obrti in gostinstva ter zasebnih turističnih nastanitev, saj je le ta omejen na manjši del območij SK. 2. Gozdne površine na pobočjih krasa, predvsem Cerja proti Vipavski dolini (proti Mirnu) bi se lahko opredelilo kot površine za oddih rekreacijo in šport (ZS). S tem se pusti odprte možnosti za nadaljnje urejanje in izvedbo gorsko kolesarskih poti (enoslednice), ki postajajo v panogah gorskega kolesarjenja vodilna turistična ponudba. Pripomba se ne upošteva. Pripomba pomeni novo pobudo za spremembo PIP oziroma spremembo namenske rabe prostora. Upoštevanje take pripombe bi pomenilo vračanje postopka priprave SD OPN 4 v začetne faze (pridobivanje prvih mnenj, ponovna javna razgrnitev), zato se pripombe ne upošteva. Občina bo nove pobude obravnavala v okviru naslednjega postopka SD OPN. 10

11 PRIPOMBA ŠT. 8 Vrtoče enota urejanja prostora VR 03 V kolikor sprememba, ki se nanaša na Vrtoče VR 03 IK pomeni kakršnokoli povečanje moči obstoječega daljnovoda ali celo gradnjo dodatnega daljnovoda znotraj varovalnega pasu obstoječega daljnovoda, je pobudnica oz. so krajani Vrtoč odločno proti. Pripomba se ne nanaša na SD OPN 4. V enoti VR 03 IK, na katero se nanaša pripomba, se s SD OPN 4 ne načrtujejo nobene spremembe. 11

12 PRIPOMBA ŠT. 9 enota urejanja prostora OP 03 Opatje selo OP 03, OP 21 Pripomba se nanaša na zahtevo po vzpostavitvi varovalnega pasu ob državni cesti Miren Komen po celotni smeri sever jug, tako se območje OP 25 ZD podaljša proti jugu do območja OP 27 SSe in s tem zagotovi zadosten odmik enote OP 03 SSe, kjer se predvideva gradnja 14 stanovanjskih stavb, od območja industrijske cone v enoti OP 02 IP. Gradnja štirinajstih enostanovanjskih hiš je problematična z vidika vodovodne napeljave, ki že sedaj ne zagotavlja zadostne količine požarne vode, ki jo mora lastnik družbe Marušič d.o.o. predelava lesa zagotavljati z dodatnimi rezervoarji. Problematičen je tudi cestni priključek enote OP 03, saj je na mestu, kjer je predviden, obstoječi tovorni dostop, ki bo za bodoče stanovalce gotovo moteč. Gradnji enostanovanjskih stavb pripombodajalec nasprotuje tudi zaradi dejstva, ker je družba Marušič d.o.o. že sedaj deležna pritožb zaradi domnevnega hrupa in imisij, pri čemer vse meritve dokazujejo, da so potencialno neželeni vplivi v dopustnih in zakonsko dovoljenih mejah. V primeru, da bo načrtovana gradnja štirinajstih enostanovanjskih hiš kljub nasprotovanju realizirana, pripombodajalec zahteva ureditev križišča v krožišče s potrebnimi radiusi za tovorni promet. OP 21 Na območju OP 21 je predvidena prečna javna cesta. Takšna sprememba bi pomenila, da bi predvidena javna cesta potekala po obstoječih nepremičninah parc. št. 2285/1, 2284/1, 2284/2 in 2281, vse k. o. Opatje selo, in da bi te parcele razdelila na dva dela. Izgradnja tako predvidene javne ceste bi v delu dejansko pomenila razlastitev oziroma odvzem lastninske pravice, saj bi parcele prepolovila na dva dela, vmes pa bi potekala javna cesta. Zgoraj navedene parcele že imajo urejen in zagotovljen dostop. Lastniki predmetnih parcel ne želijo deliti in jih celo zmanjševati za potrebe individualne gradnje drugih subjektov. Pripomba se ne upošteva. Na podlagi pripombe št. 20 se sprememba SD OPN 4, ki se nanaša na ukinitev obveze izdelave OPPN za enoti urejanja prostora OP 03 in OP 21, umika iz SD OPN 4. To pomeni, da bo za obe enoti potrebno izdelati OPPN, kot določa že veljavni OPN. Vsebine, na katere se nanaša pripomba, se bodo reševale v okviru izdelave OPPN. 12

13 PRIPOMBA ŠT. 11 Bilje enota urejanja prostora KE 01 Vsebina se nanaša na predlog ponovne obravnave pobude za spremembo namenske rabe iz kmetijskega v stavbno zemljišče na parceli št. 261/18, k. o. Bilje (pobuda št. 205; v elaboratu posegov na kmetijska zemljišča poseg 032). Pripomba se ne upošteva. Sprememba kmetijskega zemljišča v stavbno na parceli št. 261/18, k. o. Bilje (pobuda št. 205; v elaboratu posegov na kmetijska zemljišča poseg 032) je bila vključena v osnutek SD OPN 4 na podlagi stališč do pripomb (Stališča do pobud drugih oseb za spremembo namenske rabe v sklopu sprememb in dopolnitev 04 občinskega prostorskega načrta občine Miren Kostanjevica, Locus d.o.o., junij 2016), ki jih je dne potrdil tudi občinski svet. V postopku pridobivanja prvih mnenj nosilcev urejanja prostora sta se do te pobude negativno opredelila Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (št /2007/72, z dne ) ter Direkcija RS za vode (št /2017 5, z dne ). Občina je v postopku usklajevanj z omenjenima nosilcema spremembo namenske rabe poskušala dodatno utemeljiti, vendar se nosilca z njo kljub temu nista strinjala, zato je občina spremembo umaknila iz postopka. 13

14 PRIPOMBA ŠT. 12 Miren enota urejanja prostora MI 45 Lastnica parcel št. 424/1 in 424/1, obe k. o. Miren, se ne strinja z gradnjo stanovanjskih objektov na teh parcelah, ki se obenem nahajata tudi na parceli št. 423, ki ni v njeni lasti. Pripomba se ne upošteva. Za območje MI 45 je z veljavnim OPN predvidena izdelava OPPN. Vzrok za obvezo izdelave OPPN na tem območju je zagotavljanje racionalne rabe prostora, kar z gradnjo posameznih objektov na posamezni lastniški parceli ne bi bilo doseženo. Na podlagi analize obstoječega stanja (značilnosti reliefa, stopnje pozidanosti, možnosti komunalne opreme, prisotnost interesa za gradnjo, strukture lastništva, velikost območij, krajinske občutljivosti) je občina določila območja, za katera je v postopku izdelave SD OPN 4 obveznost izdelave OPPN smiselno nadomestiti s prostorskimi zasnovami posebnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP). V PPIP je določen potek koridorjev za javno infrastrukturo, lega objektov, velikost objektov, oblikovanje stavb, parcelacija ter priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro. Pri oblikovanju rešitev je občina kot enega izmed ključnih kriterijev upoštevala tudi lastništvo parcel. V primeru parcel, na kateri se nanaša pripomba, bi zaradi oblike parcel, terenskih razmer in zagotavljanja ustreznih dostopov, umeščanje objektov v prostor v skladu z obstoječo parcelno strukturo bilo z vidika racionalne rabe prostora neustrezno, zato se pripomba ne upošteva. 14

15 PRIPOMBA ŠT. 13 enota urejanja prostora OP 03 SSe Opatje selo OP 03 Ob spremembi območja zazidljivega zemljišča se je pred cca petimi leti razveljavil PUN, ki je bil usklajen z občinsko urbanistično službo in na osnovi istega PUN se je zgradila vsa infrastruktura, tudi priključek na republiško cesto. Na osnovi tega so se zgradili in obnovili mejni zidovi, pustil se je prostor za dostopno cesto v širini cca 5,30 m. Vprašanja: Zakaj se mora pridobivati novo dovoljenje za priključitev na republiško cesto in to nasproti priključka za industrijsko cono, ki je bil zgrajen kasneje? Zakaj mora biti točno določeno število hiš (lahko bi investitor združil dve parceli in zgradil eno hišo)? Zakaj se mora zgraditi celotno kanalizacijsko omrežje (fekalno) pred začetkom gradnje? S tem je praktično onemogočena vsakršna gradnja. To bi morala urediti občina za celoto, začasni ukrep bi lahko bil čistilna naprava za posamezno hišo. Zakaj se ne predvidi rešitve dostopa za severni del stanovanjskega območja z novim dostopom na republiško cesto nasproti»vate«? Splošno Ob spremembi zazidljivega območja se je PUN razveljavil, če prav ga je pripombodajalec sam plačal za celotno območje. Občina ga je razveljavila ne da bi ga obvestila. Vprašanja: Ali se je tudi na območju industrijske cone v Opatjem selu razveljavil PUN? Kje je seznanitev krajanov s tako hrupno dejavnostjo in prahom? Zakaj se to sprejema brez ustrezne seznanitve v vasi s tako dejavnostjo? Predlagam, da se do sprejetja ureditve obrtne cone, vsa gradnja zaustavi. Ker je vpliv na okolje tako velik, se morajo sprejeti posebni pogoji pozidave (bližina naselja, zaščiteno vodovarstveno območje, požarna ogroženost). Pripomba se ne upošteva. Na podlagi pripombe št. 20 se sprememba SD OPN 4, ki se nanaša na ukinitev obveze izdelave OPPN za enoti urejanja prostora OP 03, umika iz SD OPN 4. To pomeni, da bo za enoto potrebno izdelati OPPN, kot določa že veljavni OPN. Opremljanje z GJI (kanalizacija, vodovod, dostopi ) ter gradnjo stavb v enoti OP 03 se bo določilo v okviru OPPN. Območje industrijske cone v Opatjem selu ni predmet SD OPN 4, zato pripomb, ki se nanašajo na to območje, ni mogoče upoštevati. 15

16 PRIPOMBA ŠT. 15 Kostanjevica na Krasu enota urejanja prostora KS 04 Namenska raba je sedaj stanovanjske površine in površine cest. Dejanska raba je pozidano zemljišče. Lastnik parcele št. 365/1 k. o. Kostanjevica na Krasu zahteva, da namenska raba ostane stanovanjska površina za enostanovanjsko hišo. V delu, kjer je namenska raba površine cest v izmeri 21 m 2, naj se namenska raba spremeni v stanovanjsko, ker se v resnici površina ne uporablja kot cesta ali pot, temveč se uporablja kot dvorišče, dostop do hiše. Pripomba se ne upošteva. Za del enote KS 15 z namensko rabo SSe, znotraj katerega se nahaja tudi parcela št. 365/1 k. o. Kostanjevica na Krasu, je bilo ugotovljeno, da po tipologiji in rabi objektov bolj ustreza površinam podeželskega naselja (namenska raba SK), kot pa stanovanjskim površinam, namenjenih prostostoječi gradnji (SSe). Razlika v omenjenih namenskih rabah je predvsem v vrstah dopustnih dejavnostih ter objektov, pri čemer je na namenski rabi SK nabor dopustnih dejavnostih ter objektov širši kot na namenski rabi SSe. Na obeh namenskih rabah je bivanje opredeljeno kot osnovna dejavnost, na obeh namenskih rabah je dopustna gradnja enostanovanjskih stavb. Celotna obravnavana parcela sodi v namensko rabo SK. Na kartah namenske rabe so ceste prikazane zgolj informativno, zaradi lažje orientacije v prostoru. 16

17 PRIPOMBA ŠT. 17 Temnica enota urejanja prostora KE 02 Namenska raba na parceli št. 1643/3, k. o. Temnica naj se spremeni iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče. Pripomba se ne upošteva. Pripomba pomeni novo pobudo za spremembo namenske rabe prostora. Upoštevanje take pripombe bi pomenilo vračanje postopka priprave SD OPN 4 v začetne faze (pridobivanje prvih mnenj, ponovna javna razgrnitev), zato se pobude ne upošteva. Občina bo nove pobude obravnavala v okviru naslednjega postopka SD OPN. 17

18 PRIPOMBA ŠT. 18 Bilje enota urejanja prostora BI 22, BI 23 PPIP za enoti urejanja prostora BI 22 in BI 23 naj se spremenijo tako, da je dopustno izdelati OPPN posebej za enoto BI 22 in posebej za enoto BI 23. Pripomba se ne upošteva. Pripomba pomeni novo pobudo za spremembo PPIP. Upoštevanje take pripombe bi pomenilo vračanje postopka priprave SD OPN 4 v začetne faze (pridobivanje prvih mnenj, ponovna javna razgrnitev), še posebej ob dejstvu, da obveza izdelave skupnega OPPN za obe enoti urejanja prostora izhaja iz mnenja Ministrstva za kulturo (št /2009/16, z dne ) k predlogu osnovnega OPN. Občina bo nove pobude obravnavala v okviru naslednjega postopka SD OPN. 18

19 PRIPOMBA ŠT. 20 Opatje selo enota urejanja prostora OP 03, OP 13, OP 21, OP 19 Za enote urejanja prostora OP 03, OP 13, OP 21, OP 19 se ohrani obveznost urejanja z OPPN. PPIP i za ta območja se opustijo. V EUP VO 20 se v usmeritvah za OPPN briše odstavek»parcelna meja med dvema parcelama objektov lahko poteka tudi drugače, vendar mora ohranjati enako število parcel objektov in omogočati izgradnjo toliko objektov kot so narisani v usmeritveni karti.«pripomba se upošteva. Zaradi problematike urejanja s komunalno infrastrukturo ter pripomb občanov, ki se nanašajo na vsebino predlaganih PPIP, je smiselno, da se obveza izdelave OPPN za enote OP 03, OP 13, OP 21, OP 19 ohrani. Obveza upoštevanja predlagane parcelacije v okviru usmeritev za izdelavo OPPN v enoti VO 20 se umakne. Parcelacija bo določena v okviru OPPN. 19

20 PRIPOMBA ŠT. 21 Miren enota urejanja prostora MI 07, MI 04 Po trenutno veljavnem OPN je v prilogi 4 Posebni prostorski izvedbeni pogoji za enoto urejanja MI 05 zahtevan odmik nestanovanjskih objektov od stanovanjskih hiš zgrajenih do junija 2000 najmanj 30 m. Zahteva se tudi postavitev protihrupne zaščite v smeri proti obstoječim stanovanjskih objektom, če se izkaže, da dejavnost stanovanjsko okolje prekomerno obremenjuje s hrupom. V izogib morebitnim težavam povezanih s širjenjem stanovanjskega območja se predlaga, da se za novograjene stanovanjske hiše ob območju opuščene gramoznice zahteva odmik 30 m od obstoječih nestanovanjskih objektov, oziroma, da se zahteva, da se z načinom gradnje oziroma s protihrupnimi ureditvami in ukrepi zaščitijo pred obstoječimi viri hrupa. Pripomba se ne upošteva. Pripomba pomeni novo pobudo za spremembo PPIP. Upoštevanje take pripombe bi pomenilo vračanje postopka priprave SD OPN 4 v začetne faze (pridobivanje prvih mnenj, ponovna javna razgrnitev). Občina bo nove pobude obravnavala v okviru naslednjega postopka SD OPN. 20

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdovi CDo CDi T VC VI Celinske vode Vodna infrastruktura

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-36/2014-10 Datum: 5.5.2018 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št. 1307 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE JEZERSKO besedilni del IZVAJALEC

Prikaži več

NAMEN PROJEKTA

NAMEN PROJEKTA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN OBČINE TREBNJE OBVEZNA PRILOGA SD03 OPN FAZA: DOPOLNJEN OSNUTEK DATUM: MAJ 2018 1. RAZLOGI ZA PRIPRAVO SD03 OPN Občinski prostorski načrt

Prikaži več

PREDSTAVITEV AKTI

PREDSTAVITEV AKTI LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale TESTNI PRIMER ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA KAZALNIKOV SPREMLJANJA STANJA V PROSTORU NA LOKALNI RAVNI TESTNO OBMOČJE MESTNA OBČINA

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-1/2019 Datum: 24.4.2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV PRIPRAVLJALEC PROSTORSKEGA AKTA Občina Bovec Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ŽUPAN Valter Mlekuž PREDSTAVNICA NAROČNIKA Katarina Barbara Ostan PROSTORSKI AKT, DELI AKTA Druge spremembe in dopolnitve

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

(Microsoft Word - 4. to\350ka_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN - druga obravnava)

(Microsoft Word - 4. to\350ka_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN - druga obravnava) Gradivo k točki 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka št. 1 druga obravnava Gradivo pripravila: Tadeja Zadelj 4-1 OBČINA PIVKA Župan Kolodvorska cesta 5,

Prikaži več

1017

1017 Št. spisa: 3505-0007/2007-182 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota - II. obravnava O B R A Z L O Ž I T E V MESTNE UPRAVE PRAVNA PODLAGA Podlaga za izdelavo Občinskega prostorskega

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009

DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009 DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009, 80/2010 ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C,

Prikaži več

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 Naslovni list Naziv elaborata ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PRIZIDAVO ZDRAVSTVENEGA DOMA LOGATEC Naročnik

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNICA SD 3 DOPOLNJEN OSNUTEK OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNICA SD 3 DOPOLNJEN OSNUTEK OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA Na območju občine Cerknica od julija leta 2012 velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Ur. list RS, št. 48/12, 58/13). V veljavni

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Številka: 014-5/2019-1 Datum: 21. 1. 2019 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Javni stanovanjski sklad Mestne občine

Prikaži več

(1)

(1) PRLGA PREGLED PDATKV PSAMEZNH CNAH Z GRAFiČNM PRKAZM 1. Poslovna cona Podbreznik Tehnološki park Podbreznik Poslovna cona Podbreznik - Tehnološki park Podbreznik se nahaja znotraj območja ZN Podbreznik

Prikaži več

Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN za Trgovski center za enoto urejanja prostora BR-27 - vzhodni del 1

Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN za Trgovski center za enoto urejanja prostora BR-27 - vzhodni del 1 Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN za Trgovski center za enoto urejanja prostora BR-27 - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

ZAPISNIK

ZAPISNIK LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018 1. Občinski svet Občine Bled sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2018. 2. Občinski svet Občine Bled

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F GLASILO OB^INE KOMENDA {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. FEBRUAR 2010 KAZALO Stran 1. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA O3 GRAMOZNICA

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 41 / / Stran 4955 PRILOGA 2 ARNOVO SELO Tabela 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni p

Uradni list Republike Slovenije Št. 41 / / Stran 4955 PRILOGA 2 ARNOVO SELO Tabela 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni p Uradni list Republike Slovenije Št. 41 26. 6. 2019 Stran 4955 PRILOGA 2 ARNOVO SELO Tabela 1: Usmeritve za OPPN ter posebni prostorski izvedbeni pogoji za posamezne enote urejanja v naselju Arnovo selo

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Besedilo objave_javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - DARS - maj 2019

Besedilo objave_javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - DARS - maj 2019 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 24.4.2019 objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Prikaži več

OPPN kmetija Černivec Kazalo 1 KROVNI PODATKI O PROSTORSKEM AKTU NAMEN IN POTREBA PO IZDELAVI OPPN PREDSTAVITEV STANJA TER INVESTICIJSKE

OPPN kmetija Černivec Kazalo 1 KROVNI PODATKI O PROSTORSKEM AKTU NAMEN IN POTREBA PO IZDELAVI OPPN PREDSTAVITEV STANJA TER INVESTICIJSKE OPPN kmetija Černivec Kazalo 1 KROVNI PODATKI O PROSTORSKEM AKTU... 3 2 NAMEN IN POTREBA PO IZDELAVI OPPN... 4 3 PREDSTAVITEV STANJA TER INVESTICIJSKE NAMERE Z OPISOM IN PRIKAZOM ZASNOV UMESTITVE NAČRTOVANIH

Prikaži več

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list

Prikaži več

ZBOR KRAJANOV KS VOJSKO

ZBOR  KRAJANOV KS VOJSKO VOJSKO Plani, cilji 2019 2022 Pripravil : B. Lapajne Program razvoja 2019-2022 Strateški dokument ( osnutek ), ki ga je Svet KS Vojsko sprejel na 22. redni seji 4. 12. 2017 Turizem kot panoga Kmetijska

Prikaži več

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc Občina Braslovče Braslovče 22, 3314 Braslovče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje ZN»Šmatevž«Dokument za usklajevanje z občinsko upravo Občine Braslovče Cerknica, januar 2013 Program opremljanja

Prikaži več

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN

predlog NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČIN predlog 20.4.2015 NAROČNIK Občina Škofja Loka Mestni trg 15 I 4220 Škofja Loka Projekt št. 1113 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠKOFJA LOKA besedilni del IZVAJALEC LOCUS prostorske

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

OPPN_obrazložitev_pon_razgK

OPPN_obrazložitev_pon_razgK 0.6.5. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (dopolnjen osnutek ponovna javna razgrnitev) STANOVANJSKE SOSESKE ŽALEC ZAHOD 1. POJASNILA V ZVEZI Z RAZLOGI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Geodetski načrt kot osnova za izdelavo državnega prostorskega načrta geodetskih načrtov Miran Brumec, univ. dipl. inž. geod. LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o. Ljubljana, 14.

Prikaži več

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA,

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, 06. 06. 2019 Naročnik: OBČINA ŽALEC Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec Odgovorni predstavnik

Prikaži več

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV

IZVLEČEK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA, KI SE NANAŠA NA OBRAVNAVANO PROSTORSKO UREDITEV prostorske informacijske rešitve d.o.o. Občinski svet II. obravnava Naročnik: Občina Šenčur Kranjska cesta 11 4208 Šenčur PROJEKT ŠT. 939 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE ŠENČUR

Prikaži več

SID OLN za obrtno cono Ormož

SID OLN za obrtno cono Ormož Izhodišča za pripravo SID ZN za individualno stanovanjsko 219 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA INDIVIDUALNO STANOVANJSKO GRADNJO "KUGL" SLOVENSKA BISTRICA Naročnik/pobudnik

Prikaži več

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 Številka: 00700-1/2017-1 Datum: 31. 03. 2017 O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 I. UVOD Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015

Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015 Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015 SP za območje enote OPPN Škocjan Hrastulje II, Osnutek, Acer Novo mesto, november 2015 Naloga: Strokovna podlaga

Prikaži več

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, september 2016 2 Projekt: Izdelava programa opremljanja stavbnih

Prikaži več

Microsoft Word - Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje, doc

Microsoft Word - Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje, doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0001/2014 Datum: 14.2.2014 P R E G L E D SKLEPOV 26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29.1.2014 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 26. redne

Prikaži več

Microsoft Word Gradivo za Javno razgrnitev

Microsoft Word Gradivo za Javno razgrnitev JVN RZGRNITEV dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 7) 1 Javna razgrnitev: od 3. 6. 2019 do 10. 7. 2019, v prostorih Občine

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon določa cilje, načela in pravila

Prikaži več

DO_POVZETEK_a3-ureditvena_A3.pdf

DO_POVZETEK_a3-ureditvena_A3.pdf Številka: 350-47/2010-77(1900) Datum: 20. 11. 2014 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Zadeva: Namen: Pravna podlaga: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT POSLOVNO STORITVENA CONA MAČKOVEC-2 1.

Prikaži več

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA   e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA www.mop.gov.si, e: gp.mop@gov.si Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: 01 478 74 00, f: 01 478 74 22 Številka: Ljubljana, dne 09.03.2009 EVA 2009-2511-0032

Prikaži več