20. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "20. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA"

Transkripcija

1 OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET DELOVNO GRADIVO ZA: 20. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA ki bo v sredo, , ob 17. uri Februar 2013

2 Občinski svet Številka: Datum: Na podlagi 14. člena Statuta občine Duplek ( Medobčinski uradni vestnik št. 17/07, Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/10, 32/11) in 8. člena Poslovnika občinskega sveta (Medobčinski uradni vestnik št. 8/99, 5/01, Uradno glasilo slovenskih občin št. 13/08, 19/10) SKLICUJEM 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Duplek, ki bo v sredo, , ob 17. uri v prostorih Občine Duplek Glonarjeva dvorana. Predlagam naslednji dnevni red: 1. Otvoritev seje, pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 2. Obravnava in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Duplek 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 4. Poročilo župana o izvedenih sklepih in o aktivnostih občinskega urada v času med obema sejama 5. Pobude in vprašanja 6. Obravnava Odloka o proračunu Občine Duplek za leto 2013 (predlog za ) 7. Sprejem sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra Mitja Horvat, župan Vabljeni: člani Občinskega sveta Občine Duplek Albina Hojski Ilijevec, predsednica NO sredstva javnega obveščanja Gradivo v vednost: Janez Ribič, poslanec DZ RS predsedniki Svetov vaških skupnosti

3 Občinski svet ZAPISNIK IN SKLEPI 19. redne seje občinskega sveta občine Duplek, ki je bila , ob 17. uri v prostorih občine Duplek. Prisotni: - člani občinskega sveta:franjo Kosi, Slavica Golob, Jelka Rojko, Peter Zajc, Danijel Štumberger, Peter Žnidarič, Boštjan Partljič, Aleš Podgorelec, Vincenc Fridau, Boris Simonič, Janko Hauptman, Franc Fras, Boris Pajnkihar, Janko Drozg, Albin Krajnc in David Kumer. - župan: Mitja Horvat - Albina Hojski Ilijevec- predsednica Nadzornega odbora občine Duplek - ARSO- Mateja Klaneček - DEM- Andrej Tumpej - Zavod za varovanje narave- Aleksander Koren - VGP Drava Ptuj- Rok Ferme - delavci občinskega urada:dušanka Novak, Marjan Topič, Milena Ropoša, Marjana Glonar, Mihaela Borovnik, Darja Rojko, Stanko Grajfoner. 1. TOČKA OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI Župan Mitja Horvat je v uvodu pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je na začetku seje od 16 svetnikov prisotnih 14 svetnikov, zato lahko občinski svet veljavno sprejema sklepe. David Kumer in Albin Krajnc sta se seje udeležila s krajšo zamudo. 2. TOČKA OBRAVNAVA IN POTRDITEV ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE DUPLEK Zapisnik 19. redne seje so svetniki prejeli skupaj z vabilom kot delovno gradivo. V razpravi so sodelovali: Boris Pajnkihar, Franc Fras in Boštjan Partljič. Sprejet je bil SKLEP št. 433:»Občinski svet Občine Duplek potrjuje zapisnik 18. redne seje občinskega sveta, ki je bila dne » Prisotnih je bilo 14 svetnikov, ZA sklep je glasovalo 13 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče. 3. TOČKA OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA

4 Predlog dnevnega reda za 19. redno sejo je bil svetnikom posredovan skupaj z vabilom. V razpravi je sodeloval Peter Zajc. Občinski svet je sprejel SKLEP št. 434:«Občinski svet občine Duplek je sprejel predlagani dnevni red z naslednjo vsebino: 1. Otvoritev seje, pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 2. Obravnava in potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Duplek 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 4. Poročilo župana o izvedenih sklepih in o aktivnostih občinskega urada v času med obema sejama 5. Pobude in vprašanja 6. Obravnava Odloka o proračunu Občine Duplek za leto 2013 (predlog za prvo branje) 7. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za opravljanje pokopališke dejavnosti v Občini Duplek 8. Obravnava problematike vodotokov v občini 9. Volitve in imenovanja: Imenovanje člana uredniškega odbora Novic občine Duplek Prisotnih je bilo 15 svetnikov, 14 svetnikov je glasovalo ZA sklep, 1 svetnik je glasoval PROTI. 4. TOČKA POROČILO ŽUPANA O IZVEDENIH SKLEPIH IN O AKTIVNOSTIH OBČINSKEGA URADA V ČASU MED OBEMA SEJAMA Poročilo o realiziranih sklepih je podal župan Mitja Horvat. Prav tako je podal pregled aktivnosti občinskega urada v času med obema sejama. Župan Mitja Horvat je prisotnim svetnikov obrazložil Popravek sklepa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Občinski svet je sprejel SKLEP št.435:«občinski svet občine Duplek sprejme Popravek sklepa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.«prisotnih je bilo 15 svetnikov, ZA sklep je glasovalo 13 svetnikov, PROTI je glasoval 1 svetnik. Občinski svet je sprejel SKLEP št. 436:» Občinski svet se je seznanil s poročilom župana o izvedenih sklepih in aktivnostih občinskega urada v času med 18. in 19. sejo občinskega sveta. Ugotovljeno je bilo, da so bili realizirani vsi sklepi, razen sklepa št. 420, ki je še v izvajanju.«prisotnih je bilo 15 svetnikov, ZA sklep je glasovalo TOČKA VPRAŠANJA IN POBUDE ZASTAVLJENA NA 19. REDNI SEJI 1. Franjo Kosi a/cesta Zapolutke je uničena, VGP je vozil material, ni pa popravil cest. Problem je tudi z

5 navezo na kanalizacijo. 2. Slavica Golob a/ Po kakem ključu so razdeljena sredstva v pogodbi za CERO, občina Duplek je dokaj visoko. b/ali je že pridobljeno pustno dovoljenje? c/društvo upokojencev si prizadeva čim prejšnje ureditev prostora za upokojence. 3. Jelka Rojko a/ Glede na življenjsko stisko, v kateri se je znašla gospa Irene Sirk in n njena širša družina s tremi otroci me zanima, kako ji občina lahko pomaga, predvsem glede bivalnih razmer? 4. Peter Zajc a/ Znova je opozoril na zelo nerodno postavitev hidranta pri stari trgovini v Zg. Koreni. 5. Danijel Štumberger a/nujno potrebna je ureditev rešetke pri Lenderu (priključek ceste Korena- Vurberk) 6. Peter Žnidarič a/na cesti Zabrege se kažejo napake, potrebna bi bila ureditev oz. razširitev dveh ovinkov, problematiko bi moral obravnavati Odbor za komunalo. 7. Boris Simonič Občinska uprava naj pripravi oceno potrebnih sredstev za financiranje spremljevalke otroka z posebnimi potrebami (sladkorna bolezen, inzulinska črpalka) v vrtcu za obdobje od do Zaradi potrditve proračuna za leto 2013 je ocena potrebna do roka za oddajo amandmajev. Po obstoječem zakonu namreč sladkornim bolnikom spremljevalna oseba ne pripada, čeprav je to nuja in osnova, saj gre za zagotavljanje ohranjanja zdravja in praktično vsakodnevno reševanje pričakovanih zapletov. 8. Janko Hauptman a/ V zvezi s financiranjem je podal pripombo, da je v proračunu premalo denarja za šolsko mladino. b/ Pri oddajanju vlog za dodelitev žepnine so roki neživljenjsko naravnani. c/ Občinska uprava naj pripravi plan urejanja lastništva za ceste, kaj se bo delalo. 9. Franc Fras a/podal je pobudo, da so čiščene vse poti do grobov na pokopališčih. b/ Podal je pobudo za ureditev ceste proti. v Žikarcah. c/pobuda: v letošnjem letu bi pripravili čim več projektov : - odmera ceste d/ Ali je okrog doma starostnikov možen kakšen odgovor? e/ Kako je z zaporo ceste on izvedbi pustne povorke?

6 10. Boris Pajnkihar a/v zvezi s cesto Zabrege je vprašal, zakaj je bil naročen projekt, če to ni bilo potrebno, izvedena dela na tej cesti som zelo slabe kvalitete, rad bi videl rezultate po tehničnem prevzemu (pričakuje izčrpno poročilo). b/občinska uprava naj pripravi obračun oz. poročilo po poplavah, sredstva so bila rezervirana, zakaj so bila porabljena. c/kdaj bo končno pripravljena civilna zaščita? d/koncesionar za odvajanje voda bo dal poročilo, kdo je priključen na kanalizacijo in kdo ne. 11. Janko Drozg a/ Na zastavljeno vprašanje na prejšnji seji v zvezi z gradnjo protipoplavnega nasipa je pričakoval odgovor od Ministrstva za okolje. Odgovor: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je po poplavah v mesecu novembru, posredovalo kratko poročilo o stanju na projektu ureditve protipoplavnega nasipa, ki je priloženo. V tem poročilu je zapisano vse to, kar smo zapisali v odgovoru zastavljenem na 17. redni seji, (Odgovor pripravila: Jasmina Purič) Dobili Dopis po obisku predsednika vlade, ki je vprašal ali bo Duplek 20 let gradil nasip? b/ Občina naj nabavi vreče proti poplavam (za polnjenje s peskom) na zalogo, da jih bo v slučaj potrebe imela takoj za uporabo. Župan ni razumel koga sem mislil, ker vreč ni bilo v času poplav, gospod, ki mi je vedno zagotavljal, da so nabavljene in na režijskem obratu g. Beber Franc, je še večji lažnivec kot jaz! Neupravičeno me je župan imenoval za lažnivca in manipulatorja. c/ Kdaj ste vreče nabavili in koliko so stale? Odgovor: Občina ima trenutno na zalogi enojne in dvojne vreče v skupni količini kom. Vreče so skladiščene na sedežu režijskega obrata občine Duplek. (Odgovor pripravila: Natalija Jakopec) c/prosil bi za odgovor na vlogo, če je možno, da bi gasilci dobili ,00 iz proračunske rezerve za povračilo škode ob poplavah. d/želim poimensko spoznati člane OŠ CZ Duplek! f/ Nekdo na občini naj napiše dopis za prestavitev sirene iz vrtca (neprimerni kraj)v Zg. Dupleku v Mejno ali Novo ulico, v Zg. Dupleku na zadrugi ni predvidena! d/kaj je z parkirnim prostorom pri Blatniku? Norma za našo dvorano je 30 parkirnih mest. Ali jih imamo? e/v predpogodbi je navedeno gospodarjenje»kot DOBER GOSPODAR«f/Kaj je to različni pogledi različnih ljudi!!! Vprašal Krajnc Albin. Ker so se seji pridružili zunanji poročevalci, je občinski svet na predlog župana soglašal, da se 8. točka obravnava pred 6. točko dnevnega reda.

7 TOČKA 8 OBRAVNAVA PROBLEMATIKE VODOTOKOV V OBČINI DUPLEK Na 17 in 18. seji občinskega sveta je bila podana pobuda, da občinski svet na eni izmed prihodnjih sej obravnava problematiko urejanja vodotokov na območju občine Duplek. V skladu s tem so na sejo bili povabljeni predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije RS za okolje, Drava VGP Ptuj, Dravskih elektrarn Maribor in Zavod RS za varstvo narave. V razpravi so sodelovali svetniki Boris Pajnkihar, Franc Fras, David Kumer, Janko Hauptman, Boris Simonič, Vincenc Fridau, Boštjan Partljič, Albin Krajnc, Peter Žnidarič, Danijel Štumberger, Peter Zajc, Jelka Rojko, Slavica Golob in Franjo Kosi. Na zastavljena vprašanja in v razpravi so odgovarjali predstavniki: ARSO Mateja Klaneček, VGB Drava Ptuj Rok Ferme, DEM Andrej Tumpej in Zavoda za varstvo narave Aleksander Koren. Po razpravi so bili sprejeti SKLEP št. 437:» Občinski svet sprejme sklep, da bo o predlaganih sklepih glasoval v paketu.«prisotnih je bilo 16 svetnikov, ZA sklep je glasovalo 16 svetnikov. SKLEP št. 438: «Občinski svet Občine Duplek se je seznanil s problematiko urejanja vodotokov v občini Duplek.«SKLEP št. 439: «Občinski svet občine Duplek zahteva, da se pristopi k izgradnji protipoplavnega nasipa. «SKLEP št. 440:«Občinski svet občine Duplek zahteva poglobitev stare struge reke Drave.» SKLEP št. 441:«Občinski svet občine Duplek zahteva odstranitev mulja v kanalu reke Drave.» SKLEP št. 442:«Občinski svet občine Duplek zahteva vrnitev vodnih sredstev, ki so v sklad vplačana od zavezancev iz porečja reke Drave, na področje občin porečja reke Drave.» Glasovalo je 16 svetnikov, ZA sklep je glasovalo 16 svetnikov. TOČKA 6 OBRAVNAVA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DUPLEK ZA LETO 2013 S proračunom občine Duplek za leto 2013 se zagotavljajo sredstva za financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja občina. Z odlokom o proračunu občine Duplek za leto 2013 se za Občino Duplek določajo, proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine. Proračun občine se sprejema na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih financah in Statuta občine Duplek. V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti

8 neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Proračun je sestavljen iz: splošnega in posebnega dela, obrazložitev splošnega in posebnega dela, načrta razvojnih programov. Prilagamo tudi letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, kadrovski načrt v občinski upravi ter letni program športa in kulture. Proračun za leto 2013 je svetnikom predložen v obravnavo kot delovno gradivo v prvem branju. V razpravi so sodelovali Franc Fras, Albin Krajnc, Boris Simonič, Janko Hauptman in Boštjan Partljič. Sprejet je bil SKLEP št. 443: Občinski svet Občine Duplek sprejme Odlok o proračunu Občine Duplek za leto 2013 s Posebnim delom proračuna, z Načrtom razvojnih programov za obdobje , s kadrovskim načrtom v občinski upravi Občine Duplek za leto 2013 in 2014, z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem ter letnim programom športa in kulture v prvi obravnavi. Občinski svetniki bodo do z amandmaji predlagali morebitne spremembe in dopolnitve predloga odloka. Vsak predlagatelj mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in izdatki.«prisotnih je bilo 15 svetnikov, ZA sklep je glasovalo 13 svetnikov, PROTI ni glasoval nihče. Peter Zajc je pri tej točki sejo zapustil. TOČKA 7 OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI V OBČINI DUPLEK Na 13. redni seji občinskega sveta dne je bil sprejet Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje pokopališke dejavnosti v Občini Duplek. Na podlagi tega odloka je bila podeljena koncesija za opravljanje pokopališke dejavnosti na območju občine Duplek za dobo 5 let. Koncesija poteče letos julija. Pripravljeno so bile spremembe odloka glede meril za izbiro koncesionarja. Veljavni odlok namreč iz izkušenj pri prvi podelitvi koncesije daje preveliko težo pisnim referencam. Ker gre za manjše spremembe je bil podan predlog, da se spremembe in dopolnitve odloka sprejmejo po skrajšanem postopku.. Dodatne uvodne obrazložitve je podala Dušanka Novak. V razpravi sta sodelovala Boris Pajnkihar in Janko Hauptman. Sprejet je bil SKLEP št. 444:«Občinski svet občine Duplek sprejme sklep, da bo Spremembe in dopolnitve Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje pokopališke dejavnosti v občini Duplek sprejel po skrajšanem postopku.«

9 Prisotnih je bilo 14 svetnikov, 12 svetnikov je glasovalo ZA sklep, 2 svetnika sta glasovala PROTI. SKLEP št. 445:»Občinski svet Občine Duplek sprejme Spremembe in dopolnitve Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje pokopališke dejavnosti v občini Duplek.«Prisotnih je bilo 14 svetnikov, 12 svetnikov je glasovalo ZA sklep, 2 svetnika sta glasovala PROTI. Osma točka dnevnega reda je bila obravnavana pred točko 6. TOČKA 9 VOLITVE IN IMENOVANJA IMENOVANJE ČLANA UREDNIŠKEGA ODBORA NOVIC OBČINE DUPLEK Sestavo in imenovanje uredniškega odbora javnega glasila Občine Duplek ureja 9. člen Odloka o javnem glasilu Občine Duplek. Uredniški odbor je sestavljen iz odgovornega urednika in treh članov uredništva. Člani uredništva so praviloma občani Občine Duplek, imenuje pa jih občinski svet na predlog župana. Ker je članom uredniškega odbora potekel mandat, je Občinski svet Občine Duplek dne na predlog župana s sklepom imenoval dva člana uredniškega odbora za izdajo Novic Občine Duplek, enega predlaganega člana pa ni potrdil. Župan je zato predlagal svetnikom naj mu podajo svoje predloge za še enega člana. Do danega roka sta prispela dva predloga in sicer predlog OO Nove Slovenije, ki je predlagala Dejana Stanka in predlog Liste mladih občine Duplek, ki je predlagala Sanjo Fridau. Župan predlaga, da občinski svetniki glasujejo o obeh predlogih, po abecednem redu. Za člana odbora bo imenovan kandidat, ki bo dobil večino opredeljenih glasov navzočih članov občinskega sveta. Vsak svetnik lahko da pozitivni glas samo enkrat. Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa, da se za člana uredniškega odbora za izdajo Novic občine Duplek imenuje Sanja Fridau, za dobo 4 let. Prisotnih je bilo 15 svetnikov, ZA je glasovalo 8 svetnikov, PROTI so bili 3 svetniki. Predsedujoči je dal na glasovanje še drugi predlog sklepa, in sicer da se za člana uredniškega odbora za izdajo Novic občine Duplek imenuje Dejan Stanko, za dobo 4 let. Prisotnih je bilo 15 svetnikov, ZA je glasovalo 5 svetnikov, PROTI je glasovalo 6 svetnikov. Predsedujoči je po opravljenem glasovanju ugotovil, da je bil sprejet sklep, da se za članico uredniškega odbora Novic občine Duplek imenuje Sanja Fridau. Seja je bila zaključena ob Zapisala: Marjana Glonar Mitja Horvat župan

10 OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 OBRAVNAVA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DUPLEK ZA LETO 2013 /predlog za drugo obravnavo/ Predlagatelj: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: Občinska uprava Poročevalca na seji: Mitja Horvat Natalija Jakopec Februar 2013

11 OBRAZLOŽITEV: S proračunom občine Duplek za leto 2013 se zagotavljajo sredstva za financiranje javnih nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja občina. Z odlokom o proračunu občine Duplek za leto 2013 se za Občino Duplek določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine. Proračun je sestavljen iz: splošnega in posebnega dela, obrazložitev splošnega in posebnega dela, načrta razvojnih programov, načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, kadrovskega načrta ter letnega programa športa in kulture. Proračun za leto 2013 je bil svetnikom predložen v obravnavo kot delovno gradivo v prvem branju na januarski seji. Rok za oddajo amandmajev je bil Na usklajevalnem sestanku, ki je bil so bili zbrani predlogi prisotnih svetnikov svetniških skupin Liste za trajnostni razvoj občine Duplek (Boris Simonič), Liste mladih občine Duplek (Boštjan Partljič), Slovenske ljudske stranke OO Duplek (Slavica Golob), Liste za razvoj občine Duplek (Franc Fras), Zelenih Slovenije (David Kumer) in OO DeSUS (Boris Pajnkihar). Dne je pisne predloge podala svetniška skupina SDS-Občinski odbor SDS Duplek in jih pridružila amandmaju župana in svetniških skupin. Pravočasno sta bila podana tudi dodatna amandmaja Liste mladih občine Duplek. Podane so bile pobude s strani svetnikov Franca Frasa in Borisa Pajnkiharja za zmanjševanje odhodkov z zmanjševanjem zaposlenih v občinski upravi, z ukinitvijo oz. zmanjševanjem števila podžupanov ter nepoklicnim opravljanjem županske funkcije, ki pa jih nismo mogli upoštevati kot amandma, zaradi formalne nepopolnosti (neupoštevanje pravila o ravnovesju med proračunskimi prihodki in izdatki). Gradivo za obravnavo proračuna v drugem branju vsebuje predloge amandmajev. Skupni amandma župana in svetniških skupin je že vnesen v splošni in posebni del proračuna ter upoštevan v načrtu razvojnih programov. Zaradi racionalizacije stroškov v gradivu za proračuna niso ponovno natisnjene obrazložitve in priloge proračuna, ki so bile v gradivu za prvo obravnavo proračuna. Po sprejemu amandmajev in proračuna v drugi obravnavi, bomo pripravili čistopis, ki ga bomo posredovali vsem svetnikom, ki bodo to želeli. Predlog sklepa:» Občinski svet Občine Duplek sprejme Odlok o proračunu Občine Duplek za leto 2013 s posebnim delom proračuna, z načrtom razvojnih programov za obdobje , z letnim načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem ter letnim programom športa in kulture ter se seznani s kadrovskim načrtom v občinski upravi Občine Duplek za leto 2013 in 2014.«1

12 Amandmaji k prvemu branju proračuna občine Duplek za leto 2013: I. AMANDMA ŽUPANA Tehnični amandma: preknjižbe med podkonti odhodkov Obrazložitev: V proračunu občine Duplek za leto 2013 smo v prvem branju planirali odhodke po posameznih postavkah, pri čemer niso bili definirani vsi podkonti odhodkov znotraj posameznih postavk. V uvršamo dopolnitev posameznih postavk s podkonti, vendar vrednost postavk ostaja nespremenjena. Spremembe so prikazane v prilogi. Predlog sklepa :»Občinski svet potrdi amandma št. 1«II. AMANDMA ŽUPANA višji odhodki: podkonto nižji odhodki: Posebna problematika občine podkonto Obrazložitev: Sredstva iz postavke posebna problematika občine prerazporejamo na postavko materialni stroški za potrebe sofinanciranja stroškov spremljevalke za predšolskega otroka s sladkorno boleznijo, ki potrebuje stalno pomoč in nadzor. Predlog sklepa :»Občinski svet potrdi amandma št. 2«III. AMANDMA ŽUPANA IN SVETNIŠKIH SKUPIN Slovenske ljudske stranke OO Duplek, Liste mladih občine Duplek, Liste za trajnostni razvoj občine Duplek, Liste za razvoj občine Duplek, Zelenih Slovenije, OO DeSUS in SDS Občinski odbor SDS Duplek k ODHODKOM višji odhodki: Redno vzdrževanje prostorov, opreme podkonto Sredstva za zaščito in reševanje odpre se podkonto gasilska oprema 2

13 Protiprašna ureditev manjše poti podkonto Objekti za rekreacijo, zelenice - podkonto odpre se nova postavka: Občinski lokacijski načrt center Sp. Duplek podkonto odpre se nova postavka: Montažno drsališče podkonto Nogometni klub Duplek - podkonto nižji odhodki: Deponija odpadkov podkonto Kanalizacija Vrhovska cesta Šolska pot podkonto Posebni programi pomoči v primeru nesreč podkonto Obrazložitev: Na predlog svetnika Borisa Simoniča sredstva iz postavke deponija odpadkov prerazporejamo za protiprašno ureditev manjših poti in javni natečaj za pripravo idejnega občinskega lokacijskega načrta ureditve centra Spodnji Duplek. Namenski prihodek iz okoljske takse za odpadke namenjamo za izgradnjo zbirnega centra. Postavko kanalizacija Vrhovska cesta-šolska pot zmanjšujemo za EUR, saj dokončanje, vključno z asfaltiranjem, načrtujemo v letu Na predlog svetnika Franja Kosija povečujemo postavko redno vzdrževanje prostorov in opreme, kjer sredstva namenjamo za ureditev okolice režijskega obrata (gramoziranje in postavitev ograje). V okviru objektov za rekreacijo odpiramo novo postavko montažno drsališče na predlog svetnika Boštjana Partljiča. Občinska uprava bo pridobila ponudbe za nakup in najem potrebne opreme in pred realizacijo predloge predstavila občinskemu svetu. Na predlog svetnika Albina Krajnca povečujemo postavko objekti za rekreacijo za ureditev garderob in pomožnih prostorov ob nogometnem igrišču in postavko Nogometni klub Duplek, sredstva namenjamo za pokritje stroškov tekem in vodenje šole nogometa v katero je vključenih preko 80 otrok. Na predlog svetnika Davida Kumra sredstva iz postavke posebni programi pomoči v primeru nesreč namenjamo za nakup gasilske opreme enoti za reševanje iz vode in na vodi, organizirani v okviru gasilcev za opravljanje nalog v okviru sistema zaščite in reševanja. Predlog sklepa :»Občinski svet potrdi amandma št. 3«3

14 IV. AMANDMAJA SVETNIŠKE SKUPINE Lista mladih občine Duplek k ODHODKOM višji odhodki: Investicijsko vzdrževanje OŠ Duplek podkonto nižji odhodki: Poraba električne energije podkonto Predlog sklepa :»Občinski svet potrdi amandma št. 4«višji odhodki: + 1 Odpre se nova postavka Večnamenska športna dvorana pri OŠ DUPLEK-podkonto nižji odhodki: Poraba električne energije podkonto Obrazložitev: V Listi Mladih Občine Duplek menimo, da se bodo sredstva namenjena porabi energije v letu 2013 zmanjšala, zaradi zamenjave obstoječih svetil z varčnimi. Ker je letos namenjeno enako sredstev kot menimo, da manko sredstev za naše amandmaje na kontu poraba el. energije ne bo vplival na le to. Namenjamo pa ta sredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ Duplek, saj je le ta potrebna večje pozornosti pri vzdrževanju. Drug amandma pa namenjamo Večnamenski športni dvorani, za katero smo porabili že ogromno sredstev za dokumentacijo in mislimo, da je čas, da začnemo razmišljati o nadaljnjih postopkih, da pride do realizacije le te, saj jo nujno potrebujemo za potrebe naših športnih društev, kot samo šolo, Predlog sklepa :»Občinski svet potrdi amandma št. 5«4

15 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU12) in 16. člena Statuta občine Duplek (MUV št. 17/2007, Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/10, 32/11) je Občinski svet Občine Duplek na... redni seji dne... sprejel I. SPLOŠNA DOLOČBA ODLOK O PRORAČUNU OBČINE DUPLEK ZA LETO člen (vsebina odloka) S tem odlokom se za Občino Duplek za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: v evrih A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2013 I.SKUPAJ PRIHODKI( ) TEKOČI PRIHODKI (70+71) DAVČNI PRIHODKI Davki na dohodek in dobiček Davki na premoženje Domači davki na blago in storitve NEDAVČNI PRIHODKI Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Takse in pristojbine Denarne kazni Drugi nedavčni prihodki KAPITALSKI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

16 Skupina / podskupina kontov Proračun leta PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domačih virov TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij II. SKUPAJ ODHODKI ( ) TEKOČI ODHODKI Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalcev za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Plačila domačih obresti Rezerve TEKOČI TRANSFERI Subvencije Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi INVESTICIJSKI ODHODKI Nakup in gradnja osnovnih sredstev INVESTICIJSKI TRANSFERI Investicijski transferi proračunskim uporabnikom III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2013 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) 44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 0 DELEŽEV VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 8.500

17 C. RAČUN FINANCIRANJA Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2013 VII. ZADOLŽEVANJE (50) ZADOLŽEVANJE Domače zadolževanje VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) ODPLAČILA DOLGA Odplačila domačega dolga IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE PRETEKLEGA LETA Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Duplek. IV. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 3. člen (izvrševanje proračuna) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke. 4. člen (prerazporejanje pravic porabe) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan.

18 Sklepe o prerazporejanju pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe na predlog župana potrjuje občinski svet. Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu in konec leta z zaključnim računom poročati občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji. 5. člen (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov. 6. člen (spreminjanje načrta razvojnih programov) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet. Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta. 7. člen (proračunska rezerva) V stalno proračunsko rezervo občine Duplek v letu 2013 izločamo evrov.

19 Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet V. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 8. člen Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 210 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. VI. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 9. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine ,00 evrov. Poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Duplek, v letu 2013 ne bo izdajala. 10. člen (obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni medobčinski stanovanjski sklad, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se v letu 2013 ne smejo zadolževati in izdajati poroštev. 11. člen (obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine evrov.

20 VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 12. člen (začasno financiranje v letu 2014) V obdobju začasnega financiranja Občine Duplek v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 13. člen (uveljavitev odloka) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Številka: Kraj, datum: OBČINA DUPLEK ŽUPAN Mitja HORVAT PRILOGA: Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

21 PRORAČUN OBČINE DUPLEK ZA LETO 2013 () I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) , ,00 190,6 TEKOČI PRIHODKI (70+71) , ,00 106,0 70 DAVČNI PRIHODKI , ,00 98,5 700 Davki na dohodek in dobiček , ,00 98, Dohodnina , ,00 98, Dohodnina - občinski vir , ,00 98,1 703 Davki na premoženje , ,00 103, Davki na nepremičnine , ,00 105, Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 6.293, ,00 95, Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 496,69 500,00 100, Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb , ,00 156, Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb , ,00 98, Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 2.599,96 0,00 0, Davki na premičnine 780, ,00 128, Davek na vodna plovila 772, ,00 129, Zamudne obresti od davkov na premičnine 7,48 0,00 0, Davki na dediščine in darila , ,00 88, Davek na dediščine in darila , ,00 88, Zamudne obresti davkov občanov 524,42 500,00 95, Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje , ,00 107, Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 970, ,00 103, Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb , ,00 106, Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 296,04 500,00 168,9 704 Domači davki na blago in storitve , ,00 102, Davki na posebne storitve 6.126, ,00 97, Davek na dobitke od iger na srečo 6.126, ,00 97, Drugi davki na uporabo blaga in storitev , ,00 102, Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda , ,00 95, Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 709,45 750,00 105, Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 7.258, ,00 248,0 706 Drugi davki 1.300,78 0,00 0, Drugi davki 1.300,78 0,00 0, Drugi davki 1.300,78 0,00 0,0 Stran 1 od 9

22 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 71 NEDAVČNI PRIHODKI , ,00 157,4 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , ,00 134, Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 0,00 750, Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb 0,00 500, Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb 0,00 250, Prihodki od obresti 5.244, ,00 57, Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 498,76 500,00 100, Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 4.745, ,00 52, Prihodki od premoženja , ,00 136, Prihodki od najemnin za poslovne prostore , ,00 155, Prihodki od najemnin za stanovanja 3.326, ,00 90, Prihodki od najemnin za opremo 111,00 200,00 180, Prihodki od drugih najemnin , ,00 166, Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 9.362, ,00 106, Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico 2,72 0,00 0, Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico , ,00 95,3 711 Takse in pristojbine 3.055, ,00 114, Upravne takse in pristojbine 3.055, ,00 114, Upravne takse (tar. št in tar. št. 80 in 82 iz ZUT) 3.055, ,00 114,5 712 Globe in druge denarne kazni 4.087, ,00 122, Globe in druge denarne kazni 4.087, ,00 122, Globe za prekrške 1.160, ,00 129, Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 2.927, ,00 119,5 714 Drugi nedavčni prihodki , ,00 170, Drugi nedavčni prihodki , ,00 170, Drugi nedavčni prihodki , ,00 79, Prihodki od komunalnih prispevkov , ,00 171, Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zna , ,00 262, Drugi izredni nedavčni prihodki , ,00 268,9 72 KAPITALSKI PRIHODKI 8.750, , Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0, , Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0, , Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov 0, , Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 8.750, , Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 8.750, , Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 8.750, , PREJETE DONACIJE , ,00 31,5 730 Prejete donacije iz domačih virov 3.190, ,00 736, Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 3.190, ,00 736, Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 3.190, ,00 736,7 732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč ,20 0,00 0, Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč ,20 0,00 0, Donacije za obnovo Posočja ,20 0,00 0,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI , , Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , , Prejeta sredstva iz državnega proračuna , , Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije , , Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 9.614, ,00 104, Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna-požarna taksa 9.359, ,00 85,5 Stran 2 od 9

23 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) , ,00 257,9 40 TEKOČI ODHODKI , ,00 132,1 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim , ,00 102, Plače in dodatki , ,00 105, Osnovne plače , ,00 105, Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost , ,00 106, Dodatki za delo v posebnih pogojih 943, ,00 106, Položajni dodatek 533,76 600,00 112, Drugi dodatki 325,92 530,00 162, Regres za letni dopust , ,00 104, Regres za letni dopust , ,00 104, Povračila in nadomestila , ,00 104, Povračilo stroškov prehrane med delom , ,00 105, Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela , ,00 102, Sredstva za delovno uspešnost 212, ,00 471, Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re 212, ,00 471, Sredstva za nadurno delo , ,00 89, Sredstva za nadurno delo , ,00 89, Drugi izdatki zaposlenim , ,00 21, Jubilejne nagrade 577, ,00 173, Odpravnine ,52 0,00 0, Solidarnostne pomoči 557, ,00 358,7 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost , ,00 105, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , ,00 105, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje , ,00 105, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , ,00 107, Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje , ,00 108, Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.846, ,00 96, Prispevek za zaposlovanje 209,52 210,00 100, Prispevek za zaposlovanje 209,52 210,00 100, Prispevek za starševsko varstvo 349,20 370,00 106, Prispevek za starševsko varstvo 349,20 370,00 106, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 8.331, ,00 102, Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 8.331, ,00 102,0 Stran 3 od 9

24 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 402 Izdatki za blago in storitve , ,00 140, Pisarniški in splošni material in storitve , ,00 117, Pisarniški material in storitve 9.879, ,00 98, Čistilni material in storitve 926,13 700,00 75, Storitve varovanja zgradb in prostorov 5.580, ,00 102, Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja , ,00 128, Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 5.262, ,00 104, Stroški prevajalskih storitev 68,74 0,00 0, Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 864, ,00 115, Računalniške storitve , ,00 105, Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 0, , Izdatki za reprezentanco , ,00 91, Hrana, storitve menz in restavracij 3.664,53 600,00 16, Storitve informacijske podpore uporabnikom 3.415, ,00 75, Drugi splošni material in storitve , ,00 129, Posebni material in storitve , ,00 210, Uniforme in službena obleka 978, ,00 357, Drobni inventar 1.539, ,00 113, Drugi posebni materiali in storitve , ,00 210, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , ,00 100, Električna energija , ,00 93, Poraba kuriv in stroški ogrevanja , ,00 116, Voda in komunalne storitve 7.281, ,00 103, Odvoz smeti , ,00 104, Telefon, faks, elektronska pošta 8.732, ,00 101, Poštnina in kurirske storitve , ,00 84, Druge storitve komunikacij in komunale , ,00 122, Prevozni stroški in storitve , ,00 68, Goriva in maziva za prevozna sredstva , ,00 92, Vzdrževanje in popravila vozil , ,00 42, Pristojbine za registracijo vozil 488,04 150,00 30, Zavarovalne premije za motorna vozila 3.010, ,00 103, Drugi prevozni in transportni stroški 95,00 0,00 0, Izdatki za službena potovanja 1.494, ,00 133, Stroški prevoza v državi 1.494, ,00 133, Tekoče vzdrževanje , ,00 160, Zavarovalne premije za objekte 216,08 220,00 101, Tekoče vzdrževanje druge opreme , ,00 152, Zavarovalne premije za opremo 7.160, ,00 100, Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 3.306, ,00 102, Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 1.963, ,00 805, Tekoče vzdrževanje drugih objektov , ,00 158, Poslovne najemnine in zakupnine 290, ,00 482, Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 290, ,00 482, Kazni in odškodnine 3.632,39 520,00 14, Druge odškodnine in kazni 3.632,39 520,00 14, Drugi operativni odhodki , ,00 83, Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 2.777, ,00 158, Plačila avtorskih honorarjev 3.236, ,00 129, Plačila po podjemnih pogodbah 2.763, ,00 90, Plačila za delo preko študentskega servisa 688,99 0,00 0, Sejnine udeležencem odborov , ,00 73, Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 6.590, ,00 121, Druge članarine 2.194, ,00 104, Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.868, ,00 104, Plačila bančnih storitev 174,57 285,00 163, Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije 210,00 0,00 0, Stroški davčnih postopkov 12,00 0,00 0, Drugi operativni odhodki 4.224, ,00 61,6 Stran 4 od 9

25 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 403 Plačila domačih obresti , ,00 111, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam , ,00 111, Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam , ,00 111,2 409 Rezerve 0, , Splošna proračunska rezervacija 0,00 450, Splošna proračunska rezervacija 0,00 450, Proračunska rezerva 0, , Proračunska rezerva 0, , TEKOČI TRANSFERI , ,00 100,0 410 Subvencije , ,00 88, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , ,00 88, Kompleksne subvencije v kmetijstvu , ,00 84, Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , ,00 93,3 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom , ,00 213, Družinski prejemki in starševska nadomestila 6.205, ,00 113, Darilo ob rojstvu otroka 6.205, ,00 113, Transferi za zagotavljanje socialne varnosti , ,00 21, Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti , ,00 21, Nadomestila plač 0, , Druga nadomestila plač 0, , Drugi transferi posameznikom , ,00 228, Regresiranje prevozov v šolo , ,00 91, Regresiranje prehrane učencev in dijakov 5.459, ,00 100, Denarne nagrade in priznanja 2.386,94 0,00 0, Regresiranje oskrbe v domovih , ,00 99, Subvencioniranje stanarin 4.137,03 0,00 0, Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev , ,00 818, Izplačila družinskemu pomočniku , ,00 114, Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom , ,00 81,2 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,00 112, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,00 112, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,00 112,8 413 Drugi tekoči domači transferi , ,00 29, Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , ,00 108, Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine , ,00 108, Tekoči transferi v javne sklade 6.145, ,00 102, Tekoči transferi v javne sklade 6.145, ,00 102, Tekoči transferi v javne zavode , ,00 25, Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim , ,00 12, Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev , ,00 10, Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve , ,00 78, Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z , ,00 8,2 Stran 5 od 9

26 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 42 INVESTICIJSKI ODHODKI , , Nakup in gradnja osnovnih sredstev , , Nakup zgradb in prostorov 9.400,00 0,00 0, Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 9.400,00 0,00 0, Nakup opreme , ,00 441, Nakup strojne računalniške opreme , ,00 19, Nakup gasilske opreme 0, , Nakup avdiovizualne opreme 286,95 0,00 0, Nakup medicinske opreme in napeljav 0, , Nakup opreme telovadnic in športnih objektov 0, , Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 2.330,00 0,00 0, Nakup druge opreme in napeljav 2.035, , Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , Novogradnje , , Rekonstrukcije in adaptacije , ,00 713, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , Investicijsko vzdrževanje in izboljšave , , Obnove , , Nakup zemljišč in naravnih bogastev , ,00 830, Nakup zemljišč , ,00 830, Nakup nematerialnega premoženja 1.917, ,00 260, Nakup licenčne programske opreme 1.917, ,00 260, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , ,00 234, Investicijski nadzor 705,95 0,00 0, Načrti in druga projektna dokumentacija , ,00 268, Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč 902,16 0,00 0, Analize, študije in načrti z informacijskega področja 431,92 0,00 0, Plačila drugih storitev in dokumentacije , ,00 136,5 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI , , Investicijski transferi proračunskim uporabnikom , , Investicijski transferi občinam 6.642,70 0,00 0, Investicijski transferi občinam 6.642,70 0,00 0, Investicijski transferi javnim zavodom 3.359, , Investicijski transferi javnim zavodom 3.359, , Stran 6 od 9