Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne"

Transkripcija

1 Občina Bled OBČINSKI SVET 1) Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne Predlog SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne

2 Številka: /2007 Datum: 19-dec-2007 ZAPISNIK 7. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 18. decembra 2007, ob uri, v prostorih Festivalne dvorane Bled (I. nadstropje). Prisotni: Novinarji: Anton Omerzel (SNS), Aleš Vukelj (SNS), Bojan Žerovec (BL), Franc Pogačar (BL), Jana Špec (SD), Ludvik Kerčmar (SD), Miran Lavrič (LT), Franc Pretnar (SLS), Matjaž Berčon (N.Si), Ljubislava Kapus ZLP), mag. Slavko Ažman (ZLP), Albert Vidic (LiRa), mag. Leopold Zonik (LGER) od ure dalje, Boris Cvek (LGER), Blaž Ažman (SDS), Janez Petkoš (SDS), Anton Mežan (LTM) od ure dalje, Radoslav Mužan (LTM), Srečko Vernig (LDS), Davorina Pirc (LDS) Romana Purkart - Radio Triglav Jesenice, Vilma Stanovnik Gorenjski glas Kranj Poročevalci: LUZ Ljubljana Primož Smerkolj, Matjaž Završnik direktor Zavoda za kulturo Bled Občinska uprava: Sonja Šlibar odd. za gospodarstvo in družb. dejavnosti, Barbara Jančič in Maksimiljan Osvald odd. za varstvo okolja in urejanje prostora, Nataša Hribar in Urška Vidmar odd. za javne finance, pravne in splošne zadeve, Franci Pavlič odd. za GJS in inf., Aleksandra Žumer svetovalka za pravne zadeve, Matjaž Erjavec - direktor OU, Polona Tomažič tajnica OS Sejo je vodil župan Janez Fajfar, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne. Podal je poročilo o prisotnosti od 20 svetnic in svetnikov je bilo ob uri prisotnih 18 članov (od ure dalje 19 članov, od ure dalje 20 članov), zato je občinski svet lahko veljavno sklepal. Povedal je še, da je ob uri predviden odmor in v tem času si bodo ogledali zaključek Božičnega koncerta v izvedbi Glasbenega ateljeja 1004 Bled in Glasbenega centra Edgar Willems Ljubljana. Vse prisotne je obvestil še, da bo posnetek 7. redne seje predvajan na televizijskem kanalu ATM Kranjska Gora v sredo, 19. decembra, ob uri. Dnevni red: Z vabilom je bilo poslano vabilo k vsem točkam dnevnega reda, razen k 9. točki, pri kateri bo župan podal ustne informacije. Gradivo k 10. točki dnevnega reda: Kadrovske zadeve, je bilo posredovano v prilogi, samo članom občinskega sveta. Pred sejo so člani občinskega sveta na mizo prejeli zapisnike sej delovnih teles: Odbora za prostor, Odbora za gospodarske dejavnosti, Odbora za proračun in finance ter gospodarjenje z občinskim premoženjem, Odbora za turizem, Odbora za družbene dejavnosti, Odbora za gospodarsko infrastrukturo in Statutarno pravne komisije, ter dodaten odgovor na pobudo svetnikov LDSa, Davorine Pirc in Srečka Verniga, ki se nanaša na stanovanjski objekt na Cesti Gorenjskega odreda 10. Za 7. redno sejo je bil s sklicem predlagan DNEVNI RED: 1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje OS Občine Bled, z dne a. Pregled pobud in vprašanj članov obč. sveta, ter nerealiziranih sklepov, do 7. seje; b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 3. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008; 4. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009; 5. Informacija o sklepu župana o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar marec 2008; 6. Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2008 po odloku o komunalnih taksah v Občini 34

3 Bled; 7. Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled; 8. Investicije na Blejskem gradu in v Festivalni dvorani informacija in kratka predstavitev; 9. Premoženjsko pravne zadeve: prodaja zemljišča parc. št. 85/2, k.o. Želeče; 10. Informacije župana o delu med obema sejama; 11. Kadrovske zadeve; 8. točka dnevnega reda je bila z dnevnega reda pri pripravi celotnega gradiva pomotoma izpuščena in je bilo gradivo z obrazložitvijo dostavljeno v prilogi, skupaj z vabilom. Pred razpravo na dnevni red je župan prisotne obvestil, da je Anton Mežan (LTM) zaprosil, glede na to, da bo zamudil sejo, da se točki 3. in 4. dnevnega reda, to sta osnutka Odlokov o proračunu občine Bled za leti 2008 in 2009, obravnavata na koncu seje. Predlog je dal na glasovanje, prisotni (18 prisotnih 15 opredeljenih) pa so 9 ZA in 6 PROTI, sprejeli SKLEP: Občinski svet Občine Bled se strinja, da se točki 3. in 4. dnevnega reda: Osnutka Odloka o proračunu Občine Bled za leti 2008 in 2009, obravnavata kot točki 7. in 8. Glede na to, da je bil predlog sprejet, je župan povedal še, da bo tudi sedanja 5. točka: Informacija župana o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar marec 2008, prestavljena na konec dnevnega reda, in bo obravnavana kot 9. točka. Na dnevni red razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (18 prisotnih 17 opredeljenih) pa so s 15 glasovi ZA in 2 PROTI, sprejeli DNEVNI RED: 1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne a. Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta, ter nerealiziranih sklepov, do 7. seje; b. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta; 3. Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2008 po odloku o komunalnih taksah v Občini Bled; 4. Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled; 5. Investicije na Blejskem gradu in v Festivalni dvorani informacija in kratka predstavitev; 6. Premoženjsko pravne zadeve: prodaja zemljišča parc. št. 85/2, k.o. Želeče; 7. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008; 8. Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009; 9. Informacija o sklepu župana o začasnem financiranju Občine Bled v obdobju januar marec 2008; 10. Informacije župana o delu med obema sejama; 11. Kadrovske zadeve; Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (18 prisotnih 18 opredeljenih) pa so soglasno (18 glasov ZA), sprejeli SKLEP: Občinski svet Občine Bled sprejme zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, z dne

4 Točka 2a: Pregled pobud in vprašanj članov občinskega sveta Opravljen je bil pregled pobud in vprašanj po vrstnem redu, kot so navedene v gradivu, razen pobud in vprašanj Anton Mežana, ki se zaradi odsotnosti pri tej točki, do odgovorov ni opredelil. pobude in vprašanja, ki so bile vložene na 4. seji, : Ljubislava Kapus (ZLP) 1. problem kotlovnice v OŠ na Bledu odgovor je bil dan, pobuda se črta; 2. problematika Diagnostičnega centra dopolnitev odgovora je bila dana, vendar je pobudnica pripomnila, da naj se zadeva realizira, s tem da se stanovalcem odgovori in da občinska uprava za rešitev poda pobudo Hotelu Jelovica. Anton Omerzel (SNS) - dopolnitev odgovora, ki se nanaša na uporabno dovoljenje za plin v Vrtcu Bled je bila dana, pobuda se črta; - dan je bil odgovor glede dajatev pobuda se črta; pobude in vprašanja, ki so bile vložene na 5. seji, : Ludvik Kerčmar (SD): plinifikacija in spremembe obračunavanja zemeljskega plina pobudnik je oddal pisno zaprosilo za dopolnitev, kot sledi:»odgovori na postavljena vprašanja niso popolni, v nekaterih pogledih pa so tudi zavajajoči. Zato pričakujemo odgovore odgovornih na Občini: 1. Citirani URL omogoča razporejanje gospodinjstev v skupine samo pri obračunu omrežnine. Od občine pričakujemo potrditev ali zavrnitev naše trditve. 2. Razporeditev v skupine pri dobavi plina pa je bila narejena na osnovi sklenjenih individualnih pogodb med odjemalci in ADRIA PLINOM. Od občinske uprave pričakujemo odgovor ali je dopustna enostranska kršitev sklenjene pogodbe s strani ADRIA PLINA. 3. Ali nam bo Občina zagotovila en izvod novega tarifnega pravilnika oz. cenika. Na spletu ni vseh informacij. 4. Ali bo Občina objavila popravek zavajajoče informacije o podražitvah zemeljskega plina, objavljenega v Blejskih novicah? 5. Ali nam bo Občina posredovala podatke o najugodnejših dobaviteljih zemeljskega plina? 6. Ali bomo dobili odgovore na konkretno postavljena vprašanja v našem prvem dopisu? Občinski svetnik, Ludvik Kerčmar l.r.«svetniška skupina LDS (Davorina Pirc): 1. problematika na Cesti Gorenjskega odreda dana je bila dopolnitev odgovora; Z nasprotne strani so bile dane nove informacije in pobuda se lahko črta; 2. nepravilna raba tujega jezika pobudnica se je z odgovorom strinjala in pripomnila, da je pomembna tudi realizacija; Pobuda se črta; 3. obveščanje javnosti v Blejskih novicah predlagala je, da naj se pobuda posreduje pristojnim organom, do pridobitve konkretnega odgovora pa le-ta ostane v evidenci; pobude in vprašanja, ki so bile vložene na 6. seji, : Blaž Ažman (SDS) - svetniško vprašanje, ki se nanaša na table odgovor bo zaradi obsežnosti zadeve, pripravljen do naslednje seje; Srečko Vernig (LDS) vprašanje in pobude v zvezi z Blejskimi novicami pobudnik se je zahvalil za odgovore; pobuda se črta; 36

5 Blaž Ažman (SDS) - vprašanje glede zagotavljanja varnosti občanov odgovor je bil dan, vendar se pobudnik z njim ni strinjal, saj v njem ni navedenih ukrepov za zagotavljanje varnosti, zato naj se odgovor dopolni; Albert Vidic (LiRa) 1. za pobudo, ki se nanaša na TV Bled, je bil odgovor dan in se pobuda črta; 2. Prešernova cesta odgovor je bil dan, vendar je prosil, da se ga obvesti, ko bo pridobljena odločba Inšpekcijskih služb; pobuda se črta; 3. zapisnik in sklepi Statutarno pravne komisije z odgovorom se je pobudnik strinjal, pobuda se črta; mag. Slavko Ažman (ZLP) oddana je bila pobuda, s strani več svetnikov, ki se nanaša na rušitev ograje pri Vili Rog in pri kateri je bil sprejet sklep; Župan je pojasnil, da je bil z lastnikom Vile Rog opravljen sestanek. Zadeva je trenutno na upravnem sodišču, domenjeno pa je bilo, da bo v I. fazi ograjo znižal in počakal na odločitev sodišča. mag. Slavko Ažman (ZLP) se ni strinjal s tem pojasnilom, zato naj pobuda ostane v evidenci do rešitve. Ljubislava Kapus (ZLP) 1. za pobudi, ki se nanašata na Odlok o javnem redu in miru, sta bila odgovora dana pri pobudi Jane Špec pobudi se črtata; 2. vprašanje glede obrazložitev pobud odgovor je bil dan, vprašanje se črta; Matjaž Berčon (N.Si) 1. pobuda za očiščenje struge odgovor je bil dan, vendar pobuda ostane v evidenci, dokler ne bo točnih informacij o sanaciji struge; 2. pobuda za oblikovanje novih cen parkirnine z odgovorom se je strinjal, vendar pa manjka odgovor na vprašanje, zato naj se le-ta dopolni; 3. čistilna naprava Bled odgovor naj se dopolni s konkretno navedbo, ali bo koncesionar MOPu zaračunaval stroške, v kakšni višini in za kakšno količino vode; Franc Pretnar (SLS) 1. delitvena bilanca - ustno poročilo je bilo podano pri točki: Informacije župana 2. potok Rečica pobuda ostane v evidenci do realizacije; Miran Lavrič (LT) 1. osvetlitev na Olimpijskem trgu odgovor je bil dan, pobuda se črta; 2. članstvo v Odboru za gospodarsko infrastrukturo odgovor je bil dan, pobuda se črta; Ludvik Kerčmar (SD) delitvena bilanca - ustno poročilo je bilo podano pri točki: Informacije župana Jana Špec (SD) 1. vprašanje glede odloka o JRM odgovor je bil dan, vendar je pobudnica pripomnila, da ni bilo odgovora na vprašanje: Ali ima občina ta odlok v programu sprejetja?, v odgovoru pa so navedeni razlogi, zakaj tega odloka občina še ne bi sprejela. Odgovor naj se dopolni. 2. vprašanje glede opredelitev do pobud odgovor je bil dan, vprašanje se črta; Franc Pogačar (BL) 1. poročanje o delu župana med sejami pobuda je bila sprejeta in realizirana že za 7. redno sejo; 2. delitvena bilanca - ustno poročilo je bilo podano pri točki: Informacije župana 37

6 3. svetilka pri Blegašu odgovor je bil dan, vendar je pobudnik pripomnil, da je treba takoj pristopiti k zamenjavi in ne samo k planiranju. Pobuda ostane v evidenci. Anton Omerzel (SNS) odgovor na prvo vprašanje, ki se nanaša na plačilo NUSZja, je bil podan na strani 66 vprašanje se črta; Nerealizirani sklepi: Zagotavljanje neposrednih televizijskih prenosov sej Občinskega sveta župan je pojasnil, da je Občina Bled dne ponovno izvedla javno naročilo za»prenos sej Občinskega sveta Občine Bled na televiziji«in sicer: A) ZA DIREKTNI PRENOS SEJE B) ZA PREDVAJANJE POSNETKA SEJE V DOGOVORJENEM TERMINU Ponudbe so bile pisno poslane na: GTV Kranj, ATM TV Kr. Gora ter Loka TV. Razpis je bil objavljen tudi na internetnih straneh občine. Rok za prijavo na razpis je bil: Na razpis je bila prejeta 1 ponudba in sicer od ATM Kr.Gora. Glede na to, da je bila cena za direktni prenos seje zelo visoka (cca brez DDVja) smo se odločili, da se bomo s ponudnikom dogovorili za predvajanje posnetka seje v dogovorjenem terminu. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem lokacijskem načrtu BL M4 - Spodnje Seliše: za realizacijo sprejetih sklepov je treba sprejeti program opremljanja, zato navedeni sklepi ostanejo do realizacije v evidenci Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled odlok je uvrščen na dnevni red 7. redne seje; Pobude v evidenci (do realizacije): V tem sklopu so vse pobude, za katere so bili odgovori že pripravljeni, vendar pa do realizacije ostanejo v evidenci. Točka 2b: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Oddane so bile nove pobude ter vprašanja (pisna in ustna), ki so v nadaljevanju zapisnika navedene dobesedno, povzete ali prepisane: Davorina Pirc (LDS) je želela vedeti, ali je na spletni strani že objavljeno gradivo, ki se nanaša na arheologijo jezera. Župan je pojasnil, da je v februarju planirana predstavitev jezera, na spletnih straneh pa gradivo še ni objavljeno. Davorina Pirc (LDS) Pobude za 2b. točko 7. seje Občinskega sveta Občine Bled Pobudo vlagam kot predsednica statutarno pravne komisije 1. pobuda: Zbiranje predlogov sprememb Statuta Občine Bled in Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled Statutarno pravna komisija je na svoji seji, , pod točko Razno, obravnavala rokovnik za pripravo obravnave sprememb Statuta Občine Bled in Poslovnika Občinskega sveta, na svoji naslednji seji. Da bi bila nova statut in poslovnik čim boljša, smo se odločili, da župana in člane občinskega sveta pred to sejo še enkrat pozovemo, da strokovnim službam oddajo svoj pripombe in predloge, da bo nov statut po vsebini boljši, po postopkovni plati pa preglednejši in preciznejši. 2. pobuda: Uvrstitev točke Poročilo o varnostnih razmerah v Občini Bled na naslednjo sejo Občinskega sveta 38

7 Glede na odzive in pripombe občanov ter informacije v medijih, ki poročajo o vandalizmu in nasilniških in drugih kaznivih dejanjih v naši občini, predvsem pa v centru bleda, se mi zdi uvrstitev varnostne problematike in poročila o potrebnem ukrepanju vseh za to problematiko odgovornih na seji občinskega sveta nujna. Nujna se mi zdi zato, ker si kot občina ne smemo privoščiti takega uničevanja kraja. Nismo kot občina tako bogati, da bi lahko dopuščali tako uničevanje skupnega javnega dobra, nismo pripravljeni na takšno zniževanje standarda varnosti občanov, predvsem nas skrbi za mlade, da ne bo prepozno, da ne bo prišlo do najbolj tragičnih, a vendar možnih dogodkov. Hkrati pa si tega ne smemo privoščiti tudi zato, ker bled prodajamo kot varno turistično destinacijo. Prav je, da o tej zadevi tudi svetniki in občani preko nas, zavzamemo prava stališča. 3. pobuda: Odprtje rubrike Pisma bralcev v Blejskih novicah Pristojnim za vsebino Blejskih novic predlagam, da razmislijo o vključitvi rubrike Pisma bralcev v Blejske novice. Prepričana sem, da bo ta rubrika popestrila časopis in njegovi vsebini dala določeno dinamiko in aktualnost. 4. pobuda: Severna in južna razbremenilna cesta Glede na postopek sprejemanja državnega proračuna in občinskih proračunov za leti 2008 in 2009, glede na izvedene prostorske delavnice v mesecih december in drugi del v januarju, glede na vse napore vseh, da bi do obvoznic na Bledu vendarle prišli, se mi zdi potrebno, da podprem vse, ki ste že predlagali, da razbremenilne ceste uvrstimo kot samostojno točko na eno od prihodnjih sej občinskega sveta. Nerešitev problema hromi normalen razvoj naše občine. Davorina Pirc (LDS) l.r. Janez Petkoš (SDS) svetnik občine Bled Pobuda Ker je v občini Bled še vedno velik del občinskih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih in se te zadeve urejajo stihijsko, dajem sledečo pobudo: 1. Pripraviti je treba seznam zemljišč (po lastništvu in velikosti parcel) po katerih potekajo občinske ceste in to za vsako cesto posebej. Ker tega pregleda ni, prihaja do prekinitve in zastoja del pri komunalnem urejanju kraja. 2. Površine parcel je treba v dogovoru z lastniki izmeriti, za njih knjižiti nove parcelen številke in odkupiti. 3. Zadeva je zelo težavna, ker je večkrat v solastnišvu več solastnikov in se zelo težko doseže poslovni dogovor. Seznam lastnikov po lastništvu je osnova pri reševanju tovrstne problematike. 4. Ravno tako Občina Bled nima natančnega pregleda nad občinskimi zemljišči ob cestah, ki pa mnogokrat služijo zasebnim interesom, namesto da bi z njimi reševali širše družbene interese. Zato je tudi ta prikaz nujen. 5. Občina Bled naj vnese v poslovno poročilo polletno in letno evidenco po lastništvu odkupa teh zemljišč. Le z dobro pripravo vedenja in urejenosti o lastništvu bodo naše investicije v infrastrukturno urejanje kraja hitrejše in cenejše. Nujno je, da preidemo iz stihijskega reševanja k sistematičnemu reševanju te problematike. Bled, Janez Petkoš (SDS) l.r. Franc Pretnar (SLS) Razbremenilni cesti sta strateška projekta občine Bled. Že v preteklih mandatih je bila to njegova pobuda, kot stalna. Prav bi bilo, da za stalne, nerealizirane pobude, župan na vsaki seji poda kratko poročilo. Župan je pojasnil, da bo o tem že na današnji seji podano poročilo. 39

8 Ljubislava Kapus (ZLP) Varnost v centru Bleda, posebej ob vikendih, v nočnem času - to pobudo je dopolnila, glede na to, da tragični dogodki so že bili in se dogajajo (težke poškodbe, tudi posilstva). Prebrala je tudi, kakšne ukrepe je občina že sprejela (dodatna varnostna služba). Prosila je, da se naredi izračun, koliko stroškov to pomeni za občino in hkrati naj se naredi tudi izračun vse nastale škode (na koših, koritih, lučeh in ostalih materialnih dobrinah), saj bi bilo prav, da občani vedo, kaj morajo plačevati tudi oni. Predlagala je, da se račune pošlje podjetnikom. Občinski odbor SD Bled Svetniška skupina socialnih demokratov Pobude in vprašanja Bled, Sprehajalne poti v občini Bled Za turistično privlačnost in urejenost kraja je izrednega pomena tudi urejenost sprehajalnih poti, zlasti na Bledu, ki je usmerjen v trajnostni razvoj turizma. Zato bi morala občina Bled temu nameniti več pozornosti in finančnih sredstev. Prosim, da pristojne službe pripravijo in posredujejo načrt dela na sprehajalnih poteh s časovno in finančno opredelitvijo za leto Neprometni znaki za TIC Bled Na Turističnem društvu Bled smo neprestano deležni pripomb o neustrezni lokaciji TIC-a Bled. Ker je trenutno to edina možna lokacija, menimo, da bi bilo nujno potrebno označiti pot do njega z vseh smeri. Na to smo večkrat pisno in ustno opozorili občinsko upravo, vendar stanje ostaja nespremenjeno. Prosim, da ustrezna občinska služba čim prej izdela načrt postavitve ustreznih oznak in poskrbi za izvedbo, saj se moramo zavedati, da so storitve, ki jih nudi TIC za turizem v kraju izrednega pomena. Jana Špec (SD) l.r., občinska svetnica Anton Omerzel (SNS) Že večkrat je bilo govora o prevozih otrok v šolo, ki občino stanejo cca letno. Naj se razmisli o tem, da občina kupi svoj avtobus in mogoče še kombi, ki bi ju lahko uporabljali za prevoze starejših občanov (npr. dopoldne v bolnišnico Jesenice, popoldne za redno linijo, v času počitnic pa v turistične namene). S tem bi prihranili nekaj sredstev, s katerim bi lahko zgradili varne poti v šolo. Preveri naj se možnosti za nakup vozil in možnosti za realizacijo te pobude. Blaž Ažman (SDS) Čistilna naprava na koncu procesa ostanejo odpadki. Zanimalo ga je, koliko je teh odpadkov, kam se deponirajo, ali ima koncesionar dovoljenje za to deponijo in kdo vrši nadzor na tem. Po nekaterih informacijah se ti odpadki nekontrolirano odlagajo v naravo. Točka 3: Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2008 po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance, pravne in splošne zadeve. Predsednici delovnih teles, ki sta gradivo obravnavali, sta podali poročilo: - Odbor za proračun in finance predsednica Jana Špec (SD) 40

9 predlog za sprejem predlaganega sklepa; - Statutarno pravna komisija predsednica Davorina Pirc sklep, da ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo sklepa; Razprave ni bilo, zato je župan dal na glasovanje, prisotni (18 prisotnih 17 opredeljenih) pa so s 17 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli SKLEP: Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2008 po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled. Točka 4: Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled Uvodno obrazložitev je podal Primož Smerkolja, predstavnik LUZ Ljubljana. Predsedniki delovnih teles, ki so gradivo obravnavali, so podali poročila: - Odbor za prostor in varstvo okolja predsednik mag. Slavko Ažman (ZLP) predlog za sprejem predlaganih sklepov; - Odbor za proračun in finance predsednica Jana Špec (SD) predlog za sprejem predlaganih sklepov; - Odbor za gospodarsko infrastrukturo predsednik Franc Pogačar (BL) predlog za sprejem predlaganih sklepov; - Statutarno pravna komisija predsednica Davorina Pirc sklep, da ni formalno pravnih zadržkov za obravnavo osnutka odloka; V razpravi so bile dane pripombe, predlogi in mnenja: Davorina Pirc (LDS) - v odloku je upoštevana nova uredba, razveljavlja se odlok o priključninah na vodovod in kanalizacijo iz leta 2006, upoštevane so potrebne obrazložitve po 66. členu poslovnika OS in zmanjšujejo se obremenitve za slabo poseljena območja (Obrne); - Ne drži trditev, da bodo obveznosti na podlagi odloka za občane natančno 0, če ne gradijo nove hiše, kot je bilo navedeno v uvodniku v Blejskih novicah. - V obrazložitvi je navedeno, da bo obremenjenih 1422 objektov zaradi priklopa na čistilno napravo, 1311 objektov se bo predvidoma priklopilo na novo kanalizacijsko omrežje. - Bistven je tudi 14. člen, za katerega velja, da zavezanci obstoječih objektov, ki so že priključeni na kanalizacijsko omrežje, so ob priključitvi na ČN in po predhodnem pisnem obvestilu dolžni plačati še 30% stroškov komunalnega prispevka za kanalizacijo iz 10. člena tega odloka. - Zanimalo jo je, kakšni so bili kriteriji za določitev faktorja dejavnosti in kakšni so % povečanja. Prosila je, če se lahko v določenih primerih obrazloži teh 30% dajatev, ki jih bodo občani plačali. Primož Smerkolj je pojasnil, da 30% delež stroškov plačajo tisti, ki se priključujejo samo na čistilno napravo. Tisti, ki se na novo priključujejo in do sedaj niso uporabljali te infrastrukture, pa plačajo delež, kakršen je predviden v 10. členu odloka. Prvih zavezancev je 1422, ostalih (nova priključitev) pa Tisti, ki se priklapljajo samo na čistilno napravo in so že priključeni na kanalizacijsko obrežje, so vključeni v številki Davorina Pirc (LDS) je pred glasovanjem obrazložila še svoj glas: Skupaj je uspela priprava boljšega odloka, vendar zanj ne more glasovati, ker se ji zdijo tudi 25% obremenitve odločno previsoke in ker so izračuni za to preohlapni. Iz obrazložitve se poraja dvom, ali strokovne službe kontrolirajo potrebne obremenitve oz. izračune, v povezavi s koncesijsko pogodbo in predvidenimi investicijami. Župan je dal na glasovanje, prisotni (19 prisotnih 19 opredeljenih) pa so s 17 glasovi ZA in 2 PROTI, sprejeli SKLEPE: 41

10 1. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled, v skladu s 73. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled UPB (Ur. list RS, št. 41/05), obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 2. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled, 3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled, Točka 5: Investicije na Blejskem gradu in v Festivalni dvorani informacija in kratka predstavitev Uvodno obrazložitev je podal Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled. Predsednika delovnih teles, ki sta gradivo obravnavala, sta podala poročilo: - Odbor za turizem podpredsednik Miran Lavrič (LT) predlog za sprejem predlaganega sklepa; - Odbor za proračun in finance predsednica Jana Špec (SD) predlog za sprejem predlaganega sklepa; V razpravi so bila dana mnenja, pripombe in predlogi: Anton Omerzel (SNS) - Najprej je bilo govora, da se v tej dvorani ne sme nič popravljati in delati, potem pa se je naštelo vse, kar je treba obnoviti in bi stalo cca Objekt je treba podreti in zgraditi novega. - Država bi morala poskrbeti za obnovo te dvorane in nameniti sredstva, glede na to, da bo Slovenija v prihodnjem letu predsedovala Evropski uniji. Nehati bi morali s tem, da samo občina vlaga v ta objekt, pri tem bi moralo biti udeleženo tudi turistično gospodarstvo. - Bil je proti taki obnovi, saj bo sama dvorana še vedno stara, naj se podre, pridobi naj se sponzorje in zgradi naj se nov, sodoben objekt. Matjaž Završnik je povedal, da je mogoča samo pozidava in povečava na zadnjem delu dvorane, na pa tudi drugje, mogoče pa so spremembe in izboljšave, zamenjave opreme, in podobno. Pri tej investiciji gre za zamenjavo stolov in vse odrske tehnike. Dodal je še, da je turistično gospodarstvo pripravljeno prispevati sredstva za obnovo in še, da država nudi 50% in več sredstev, vendar zahteva, da tudi drugi prispevajo k obnovi. Citiral je še člen pogodbe, ki govori o porabi prihodkov iz naslova Blejskega gradu je pridobljenih za projektivo in prenovo velike dvorane, drugo polovico pa je treba še zagotoviti. Sama obnova ni potrebna samo zaradi kongresnega turizma ampak tudi zaradi različnih prireditev, ki v tej dvorani potekajo. Matjaž Berčon (N.Si) - Iz razlage je razumeti, da naj bi občinski svet podal soglasje k predlaganemu programu prenove in da se sredstva Zavoda za kulturo za to prenovo. V okviru te točke se ne odloča o črpanju sredstev iz proračuna. - Predlagal je, da se občinski svet pozitivno opredeli do tega predloga. V kolikor bi želeli neposredno zagotavljati proračunska sredstva, bo o tem verjetno potekala razprava pri osnutku odloka o proračunu za leto Treba je narediti potezo in poiskati tudi interes drugih vlagateljev, turističnega gospodarstva in države. - Glede na to, da se predsedovanje prične v roku 14 dni, je ta investicija relativno malo pozna. - V prihodnosti naj se občinskemu svetu predloži v obravnavo pet letni program koriščenja sredstev Zavoda za kulturo. Bojan Žerovec (BL) - Ni govora o tem, da bi črpali sredstva iz občinskega proračuna, ampak da se potrdi program investicij Zavoda za kulturo. V prejšnjem mandatu ta investicija ni bila izvedena, 42

11 čeprav je bilo vse pripravljeno za njeno izvedbo. Predlagal je, da člani občinskega sveta predlagani sklep sprejmejo in dodal, da je treba nadaljevati z razgovori, tudi z državo, in investicijo zaključiti v celoti. Ludvik Kerčmar (SD) - Strinjal se je, da se da soglasje k tej investiciji, saj Festivalno dvorano Bled potrebuje, tudi kot kulturni dom in iz tega naslova bo lažje črpati sredstva s strani države. - Prav je, da se postopno pristopi k obnovi in da se pridobi sredstva tudi s strani turističnega gospodarstva, vendar pa bo določena sredstva morala prispevati tudi občina iz proračuna. - Glede na to, da je to dvorana, tudi za komercialne namene, bi morali pridobiti do cca. 600 sedežev. - Prav je, da se ohrani določene interese, od katerih bo tudi občina imela koristi, in da se predlagani sklep sprejme. Mag. Leopold Zonik (LGER) - Danih je bilo nekaj kontraverznih mnenj, pa eni strani naj iz proračuna za prenovo nebi namenjali sredstev, po drugi strani pa bi jih. - Polovico sredstev naj bi namenili iz naslova gradu, preko Zavoda za kulturo, četrtino bi namenilo turistično gospodarstva in ostali, četrtina pa še ostane in ta del bi morali jasno definirati. Župan je opozoril, da pri tej točni in predlogu sklepa še ni govora o namenjanju sredstev iz proračuna. Matjaž Berčon (N.Si) - Pripomnil je, da se s tem sklepom daje soglasje za koriščenje sredstev zavoda, če bo pa želela tudi občina prispevati kaj sredstev, pa se to lahko predlaga v okviru osnutka o proračunu za leto Anton Omerzel (SNS) - Prav je, da so ta sredstva iz naslova gradu, vendar pa je do tega prišlo zaradi predsedovanja, ne zaradi domačinov. Matjaž Završnik je pojasnil, da v Festivalni dvorani iz naslova predsedovanja do sedaj ni še nobene rezervacije. Do sedaj vse zadeve potekajo v okviru hotelov ali na Brdu. Jana Špec (SD) - Predlog sklepa je samo ta, da občinski svet da soglasje, da Zavod za kulturo sredstva iz naslova gradu, poleg tega da jih vlaga v grad, lahko delno nameni v investicijo v Festivalno dvorano, v višini za pripravo projektov. O tem, kolikšen delež bo prispevala občina, se še ne odloča. Po končani razpravi je župan dal na glasovanje, prisotni (18 prisotnih 18 opredeljenih) pa so soglasno (z 18 glasovi ZA), sprejeli SKLEP: Občinski svet Občine Bled daje soglasje k predlaganemu programu prenove in predlogu, da se sredstva Zavoda za kulturo Bled, ki so na osnovi pogodb o upravljanju namenjena za kulturne projekte v občini, namenijo za program prve faze prenove Festivalne dvorane. Točka 6: Premoženjsko pravne zadeve - prodaja zemljišča parc. št. 85/2, k.o. Želeče Uvodno obrazložitev je podal Maksimiljan Osvalda, višji ref. na področju nepremičnin. Predsednik delovnega telesa, ki je gradivo obravnaval, je podal poročilo: - Odbor za prostor in varstvo okolja predsednik mag. Slavko Ažman (ZLP) predlog za sprejem predlaganega sklepa; Davorina Pirc (LDS) je pripomnila, da se na tej zelenici že nekaj dogaja in predlagala je, da se razprava izvede, vendar se o tej točki ne sklepa. Ker na tem območju obstaja problem in se ga s pomočjo občine da rešiti, naj se izvede sestanek z vsemi prizadetimi. 43

12 Ljubislava Kapus (ZLP) je menila, da je razumela, da občina želi prodajati zemljišča, s katerimi ima stroške. Ta odsek je nevaren, če to zemljišče služi kot parkirišče. Nobene ovire ne bi bilo, če se uredi zelenica. Menila je, da se s strani nekaterih, ki to zemljišče uporabljajo kot parkirišče (tudi v preteklih letih), vrši pritisk, da se ta prodaja ne omogoči. Ker ni bilo druge razprave, je župan dal na glasovanje, prisotni (18 prisotnih - 8 opredeljenih) pa so z 8 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli SKLEP: Občinski svet Občine Bled se strinja, da se o predlaganem sklepu ne glasuje. Točka 7: Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008 Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance, pravne in splošne zadeve. Predsedniki delovnih teles, ki so gradivo obravnavali, so podali poročila: - Odbor za proračun in finance predsednica Jana Špec (SD) predlog za sprejem osnutka s pripombami: - strokovne službe se zadolži, da do predloga odloka pripravi plan aktivnosti s časovno in finančno opredelitvijo za razvojne programe M kanal, J razbremenilna cesta, Severna razbremenilna cesta. - strokovne službe se zadolži, da do predloga odloka pripravi plan aktivnosti s časovno opredelitvijo za izgradnjo pločnika Rečiška cesta; - predlagajo OU, da z državo podpiše protokol o investiciji Veslaškega centra oziroma da pridobi pisno zagotovilo o finančnih virih s strani države pred izvedbo investicij za potrebe Veslaškega prvenstva. 2. Člani odbora za proračun finance predlagajo, da se kmetijske subvencije sistemsko uredijo. 3. Člani odbora za proračun finance ne podpirajo dokapitalizacije v IEDC v višini (predlog Slavka Ažman). - Odbor za prostor in varstvo okolja predsednik mag. Slavko Ažman (ZLP) predlog za sprejem predlaganih sklepov, z upoštevanjem pripomb iz razprave: izpostavljena je bila problematika odkupa zemljišč v zasebni lasti, po katerih potekajo lokalne ceste predlog, da se del finančnih sredstev iz postavke odkupa zemljišč nameni pridobitvi zemljišč za izgradnjo pločnika na Rečici; nujno je predvideti finančna sredstva v letu 2008 za izgradnjo pločnika od policijske postaje do osnovne šole, zaradi večje prometne varnosti, kot tudi pločnika od osnovne šole do pokopališča. sredstva, ki so namenjena za financiranje prevozov podjetja Alpetour, se namenijo za nakup lastnega avtobusa oziroma kombija. S tem naj bi v prihodnjih letih prihranili veliko sredstev in jih namenili za izgradnjo pločnikov in cest. med investicijske odhodke v letu 2008 naj se predvidijo tudi sredstva za izdelavo projekta za ureditev vaškega jedra na Bohinjski Beli, projekta za izgradnjo mrliških vežic in projekta za ureditev plezališča Iglica izvedbo bo namreč financiralo Ministrstvo za obrambo. sredstva za namen turistične infrastrukture naj se namenijo za ureditev jezerske obale in da se del finančnih sredstev iz postavke odkupa zemljišč nameni pridobitvi zemljišč za izgradnjo pločnika na Seliški cesti. problematika onesnaženosti jezera treba bi bilo prepovedati gnojenje na travnikih ob potoku Mišca, ki je glavni onesnaževalec jezera, lastnikom teh zemljišč pa bi bilo potrebno zagotoviti subvencije (cca od 100 do 200 /ha). Predlog, da se v proračunu za leto 2008 zagotovi finančna sredstva za izdelavo projekta biološke čistilne naprave na Mišci, v letu 2009 pa sredstva za odkup zemljišč in izvedbo projekta. - Odbor za gospodarske dejavnosti predsednik mag. Leopold Zonik (LGER) predlog za sprejem predlaganega sklepa v gospodarskem delu in pobuda: 44

13 Odbor za gospodarske dejavnosti predlaga, da Infrastruktura pripravi predloge za učinkovitejše upravljanje s športnimi infrastrukturnimi objekti, ki lahko vsebujejo tudi javno zasebno partnerstvo. - Odbor za turizem podpredsednik Miran Lavrič (LT) predlog za sprejem osnutka odloka, za področje turizma; - Odbor za družbene dejavnosti predsednik Janez Petkoš (SDS) - predlog za sprejem osnutka, s pripombami: - trend višine sredstev za družbene dejavnosti ne bi smel padati (indeks med proračunom 2008 in rebalansom 2007 je 98,25) in bi moral biti indeks vsaj 105; - v proračunu naj bodo tudi sredstva v višini Eur za pločnik ob Rečiški cesti. - Odbor za gospodarsko infrastrukturo predsednik Franc Pogačar (BL) predlog za sprejem osnutka, s pripombami iz razprave; - projekt Partizanske ceste je v NRP prestavljen na leto 2010, poleg tega se predlog proračuna ponekod ne ujema z NRP. Vsaj naj se uvrsti v proračun za odkupe zemljišč, kar bo osnova za priprave na izvedbo. - načrt razvojnih programov se vsako leto spreminja, kar kaže na nerealno planiranje. Zakaj v predlog proračuna ni predvidenih sredstev za obnovo cest na področju vasi Ribno, saj so se dela na primarnem vodu kanalizacije zaključila že pred 1 2 leti. Zakaj je iz NRP izpadel projekt pločnika na Izletniški v Ribnem, za katerega so izdelani projekti, v NRP pa je bil vsa zadnja leta. - Statutarno pravna komisija predsednica Davorina Pirc (LDS) sklep, da ni formalno-pravnih zadržkov za obravnavo, s tem da se vnesejo redakcijski popravki; V razpravi so bila dana mnenja, pripombe in predlogi: Bojan Žerovec (BL) - sredstva za nakup radarja v višini naj se namenijo: za nakup parkirnih ur za preplastitev Savske ceste in Ceste Gorenjskega odreda v Ribnem (določena dela so bila že izvedena, zato naj se z investicijo zaključi) obnova obstoječe osvetlitve na območju od Ljubljanske ceste, mimo Športne dvorane in zamenjava osvetlitve oz. nadomestitev svetilk od Športne dvorane proti občini) - področje turizma in sprehajalnih poti zanje bi lahko pridobili nekaj sredstev in pričeli s projekti; - Podlaga in osnova proračuna so NRP, zato je prosil za predstavitev, vsaj ključnih projektov in investicij, najpomembnejših za občino (SRC, JRC, M-kanal in investicije za KS Boh. Bela vodovod); Ludvik Kerčmar (SD) je podal dva predloga - glede na problematiko prometa in varnih poti v vrtec, šolo in na pokopališče, se pri investiciji Pločniki, doda še predlog za izgradnjo pločnika od Policijske postaje do osnovne šole oziroma pokopališča; V letu 2008 naj se izvršijo pripravljalna dela (izdelava načrta in odkup zemljišča), predvidi pa naj se iz postavke odkup zemljišč; - za ureditev jezerske obale ni planiranih sredstev, zato je predlagal da se predvidi na postavko jezerska obala iz postavke obratovalni stroški Športnega stadiona; Franc Pretnar (SLS) - proračun mora biti razvojno naravnan in projekti so osnova, na podlagi katerih se lahko nekaj konkretnega izpelje; - obvoznice zadeve še niso konkretno izdelane in verjetno bo treba določena sredstva zagotoviti z rebalansom; Treba je sprejeti obveznost, da se kasneje naredi neka časovnica, v skladu z dogovori z državo, za obe obvoznici in tudi za pločnik na Rečiški cesti: - glasoval bo za osnutek proračuna, z dopolnitvami; Matjaž Berčon (N.Si) - v proračunu ni pravih razvojnih projektov; 45

14 - postavka stroški delovanja svetniških skupin, naj se ukine, v višini in se ta sredstva prenesejo na postavko Komuna žarek Jesenice, Marijin dom Bled in druga društva s področja socialnega varstva; - postavka vzdrževanje občinskega premoženja, se zmanjša za (za predvideno drenažo okrog občine) in sredstva se namenijo za postavko zagotovitev financiranja Festivalne dvorane, ki jo je verjetno treba na novo ustvariti Ljubislava Kapus (ZLP) - pri nekaterih postavkah se potrebe po ohranitvi nivoja sredstev (ali po zvišanju) upoštevajo, kot npr: župan: indeks 100, občinska uprava: indeks 113, povečujejo se sredstva za sodelovanje s partnerskimi mesti na indeks 159, druge skupne administrativne službe - indeks 135 (kar pomeni ), povračila in nadomestila za prevoz in prehrano se povečajo iz na kje je razlog za to povečanje; - nekatere postavke se zmanjšujejo, npr. družbene dejavnosti na indeks 98, kar realno pomeni, če se upošteva še inflacijo, da ne bo mogoče programov normalno izpeljati; stanovanjski program namenjenih je , s tem da je v lanskem letu 33 prosilcev zaprosilo za stanovanja in bi morali zagotoviti sredstva vsaj za eno stanovanje; - stroški občinskega sveta prišlo je do velikih sprememb, čeprav so bile sejnine skoraj za polovico znižane, sedaj pa so planirani ti stroški za občinski svet in delovna telesa z indeksom 165; izplačilo sejnin, odbori: indeks 158; pisarniški material indeks 186; izplačilo sejnin nadzorni odbor 120 indeks; prosila je za obrazložitev; - kadrovski načrt iz tega osnutka ni razvidno, kako se bo organizirala uprava in kakšni prihranki bodo na ta račun; Strinjala se je, da se sorazmerni del dela glede na manjšo občino ni zmanjšal, vendar pa se nebi smeli povečevati stroški; S tem se ni strinjala, ker ni narejena temeljita analiza obstoječega stanja obsega dela in managementskim pristopom naj se to posodobi; - nikoli ni uspela dobiti natančnih odgovorov na svoja vprašanja, zato bi morali več časa nameniti obravnavi in sprejemu tega proračuna; V samem besedilu je kar nekaj napak, še vedno se pojavljajo OŠ Gorje, Knjižnica Gorje, kulturna društva iz območja Gorij, postavke za zdravstvo, humanitarne dejavnosti, športa; - sredstva za družbene dejavnosti naj se povečajo vsaj za toliko, da bodo lahko v teku leta 2008 normalno delovale, na indeks 105, v stanovanjskem programu naj se načrtujejo sredstva najmanj za eno socialno stanovanje - ta sredstva naj se dobijo iz naslova občinskega sveta in občinske uprave, iz postavke radarja in drugih skupnih administrativnih služb. - Kadrovski načrt naj se popravi v smislu natančnega izračuna in prikaza kolikšen delež zaposlenih bo delal za druge občine in to prikazati v % in tudi kolikšen delež materialnih sredstev bo padel na druge občine, če bodo sedeži na Bledu; - S strokovnim managerskim pristopom naj se izdela natančna analiza obsega dela in okvirnim načrtom reorganizacije občinske uprave; Nataša Hribar je pojasnila, da so nekje še vedno navedeni nekateri subjekti občine Gorje, ker sklep o delitvi premoženja še ni sprejet in dokler tega ni, se še vedno uporablja ta termin v kontnih načrtih in glavni knjigi. Lahko pa se do predloga odloka to popravi. Urška Vidmar je povedala, da je za leto 2008 za občinski svet predviden znesek za 8 rednih sej in tri izredne, brez podžupanov, ki jima od julija 2007 sejnina več ne pripada. Za proračunsko postavko povračila in nadomestila zaposlenih je izračun narejen po kadrovskem načrtu, upoštevana je inflacija. Za skupne administrativne službe in splošne javne storitve je pojasnila, da je znesek povečan zato, ker je na postavki (vzdrževanje občinskega premoženja) v letu 2008, ki ga v letu 2007 ni bilo. Povečane so plače delavcev v tem znesku so zajeti tudi stroški občinskega redarstva (radar), stroški prometne varnosti in preventive in stroški prekrškovnega organa. - omenila je še, da so se tudi na področju družbenih dejavnosti ti stroški povečali, pa to ni upoštevano. - postavka (str. 43) je tudi policijska in kriminalna dejavnosti in povečana za indeks 556 in je o tem želela razlago oziroma kaj občina financira, da je prišlo do takega zneska. Urška Vidmar je povedala, da je na tej postavki vključen radar v znesku Jana Špec (SD) 46

15 - Občinski proračun za 2008 ni prav razvojno naravnan. NRP je pomemben del proračuna in razvojno naravnan ni zaradi tega, ker se sredstva zmanjšujejo na področju cestne infrastrukture in ostalih zadev ter večjih projektov. - NRP je drugačen od tega, ki je bil sprejet z rebalansom I. Opredeliti je treba bistvene prioritete v NRP za leto 2008, kar je tudi naloga svetnikov. Opredelitev naj se naredi tako, da bo jasna višina sredstev, katere aktivnosti so planirane in v kakšen času bodo realizirane. - Kadrovski načrt z rebalansom je bilo sprejeto povečanje števila zaposlenih, v tem osnutku pa je predlog za povečanje še enega zaposlenega, pri čemer je bilo obrazloženo, da gre za zakonsko predpisovanje prekrškovnega organa, ki pa ne bo polno zaposlen, ampak v sodelovanju z ostalimi občinami in da bo bistveni del v izterjavah glob radarja. Če se ve, da bo ta organ deljen z ostalimi občinami, naj se kadrovski načrt sprejme za tretjinsko zaposlitev oz. višino v %. - Indeksi povečanja res bodejo v oči, pri stroških plač, ki ne gredo skupaj s stroški regresa in prevoznimi stroški, zato je te zadeve treba še enkrat pregledati in do predloga odloka uskladiti in popraviti (tudi pri sejninah odborov in občinskega sveta); , ki so namenjeni za nakup radarja naj se nameni za ureditev sprehajalnih poti in postavitev označevalnih tabel do TICa; Srečko Vernig (LDS) - Proračun je po novem bolj pregleden, sredstva iz nadomestila pa se namensko porabljajo za določena področja. - Proračun je razvojno naravnan in nosilne postavke kažejo tendence potencialnega razvoja (ceste, M kanal, veslaško prvenstvo, vodovod in kanalizacija na Boh. Beli) in po vsebini predstavljajo skoraj vsa razpoložljiva prosta sredstva. Nekatere postavke so se temu primerno zmanjšale (obnova cest, vzdrževanje, in podobno). - Indikacije s strani države, da mora občina participirati od 27 mio določen del sredstev, so drugačne, kot je navedeno v proračunu in mogoče je to stvar nadaljnjih dogovarjanj oz. je treba poiskati dodatne vire. - Omenil je še M kanal, ki je bil s koncesijsko pogodbo pozabljen. - Prioritetne postavke je treba imeti ves čas pod nadzorom in zagotoviti ustrezno dinamiko. - Od vseh sredstev, ki so na razpolago je 30% prostih, od tega je 15% treba nameniti tekočim zadevam, 15% pa ostane za razvojne projekte. Matjaž Berčon (N.Si) - Obstajajo različni pogledi na razvoj, in proračun vsebuje samo stvari, ki jih je nujno izpeljati in niso stvar razvoja. Franc Pogačar (BL) - Zbirni center se gradi skupaj z Občino Gorje, zato je njena dolžnost, da ta projekt financira v višini cca. 25%. mag. Slavko Ažman (ZLP) - pomembno je pogledati in določiti prioritete in prav je, da se več sredstev namenja projektom (več kot ), kar je osnova za pridobitev dodatnih sredstev in za izvedbo projektov. - Obenem je namenjenih za odkupe zemljišč, tudi za zagotavljanje deleža sofinanciranja izgradnje razbremenilnih cest, ki sta eni od glavnih prioritet. - Tretja razvojna prioriteta je tudi M kanal, vsem pa je skupno, da se rešuje problem jezera in njegove obremenjenosti. - Potok Mišca prinese preveč hranilnih snovi, posledica tega pa je cvetenje jezera, kar pa ni v ponos nikomur. Predlagal je, da se najprej poskrbi za to, da se prepove gnojenje v pojezerju, s tem da občina tem kmetom priskrbi nadomestilo zaradi prepovedi in da se zagotovi sredstva v postavki za kmetijske subvencije. - Treba je zgraditi rastlinsko čistilno napravo. Za leto 2008 naj se vključijo sredstva za pripravo celotne dokumentacije, eventuelno tudi za odkupe zemljišč, v letu 2009 pa bi čistilno napravo zgradili. Srečko Vernig (LDS) - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda za to področje je namenjenih 1,35 mio in za priključnine Ta znesek je povezan tudi s koncesionarjem in ne ve, ali je nad izvajanjem koncesijske pogodbe zagotovljen ustrezen nadzor. Konc. pogodba predvideva 47

16 posvetovalni organ, ki ima tudi funkcijo kontrole in ni prepričan, če je bil ta organ na novo imenovan, kar bi bilo treba preveriti. Če je gradnja draga, se potem več plačuje iz teh virov in občini manj ostane. - Planska in urbanistična dokumentacija ( ), s tem da je namenjenih za razvojni program, ki ga občina mora narediti. Če se to preračuna v število zaposlenih, se postavi vprašanje, ali je to najbolj racionalna pot ali pa se bolj splača dva zaposliti za to delo v tem smislu je odprl pobudo. - Šolski prevozi to je stalna postavka in ena rešitev je res s kombijem, druga pa je, da se del teh varnih poti organizira in tako del prevozov, ki se sedaj zagotavljajo zaradi varnosti, odpade. Če se varnost zagotovi, se ta strošek za občino odpravi. Bojan Žerovec (BL) - predlagal je, da se odredi odmor in da se pripravi predlog oz. da se dogovori, katere pripombe se upoštevajo in da bi o njih lahko glasovali. Srečko Vernig (LDS) - sprejme naj se osnutek s pripombami, ki se bodo do predloga pretehtale in upoštevale oz. ne; Franc Pretnar (SLS) - poslovnik občinskega sveta predvideva več rešitev, s tem da se lahko na isti seji združita obravnavi osnutka in predloga. Strokovne službe bi lahko pregledale vse predloge oz. pripombe in jih uskladile v odmoru. Jana Špec (SD) - Mnenje skoraj vseh je, da se sprejme osnutek, predlog pa na naslednji seji. V tako kratkem času ni mogoče vseh pripomb povzeti in pripraviti predlog. Ludvik Kerčmar (SD) - Vse pripombe naj se proučijo do priprave predloga, na tej seji pa naj se sprejme osnutek. Bojan Žerovec (BL) - Umaknil je svoje predlog za odmor in predlagal, da se glasuje o osnutku. Davorina Pirc (LDS) - Opozorila je na 73. člen poslovnika, ki jasno in točno določa, kdaj je mogoče združiti obe fazi nekega akta to je mogoče le, če je osnutek identičen predlogu. Boris Cvek (LGER) - Osnutek proračuna bo podprl s pripombami Bojana Žerovca in dodal, da naj se v NRP ponovno vnese pločnik Izletniška cesta v Ribnem, za katerega so projekti že narejeni. Ravno tako naj ostane v načrtu tudi telovadnica OŠ Ribno. Župan je na koncu povedal, da je v januarju 2008 predvidena izredna seja za obravnavo in sprejem predloga proračuna. Ker ni bilo več razprave, so prisotni, na predlog župana, sprejeli SKLEPA: 1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008, s pripombami. (glasovanje: 19 prisotnih 17 opredeljenih 17 glasov ZA, 0 PROTI) 2. Predlagatelj naj pripombe, dane na osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2008, upošteva pri pripravi predloga; v kolikor jih ne bo upošteval, naj navede ustrezno obrazložitev. (glasovanje: 20 prisotnih 17 opredeljenih 17 glasov ZA, 0 PROTI) Jano Špec je zanimalo, ali se bile s temi sklepi sprejete vse pripombe, ki so bile dane na osnutek (tudi s strani delovnih teles), kar je direktor občinske uprave potrdili. Točka 8: Osnutek Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2009 Uvodno obrazložitev je podala Nataša Hribar, vodja odd. za javne finance, pravne in splošne zadeve. Predsedniki delovnih teles, ki so gradivo obravnavali, so podali poročila: 48

17 - Odbor za proračun in finance predsednica Jana Špec (SD) predlog za sprejem osnutka, s pripombo: Strokovne službe do Rebalansa za leto 2008 podrobno pripravijo Načrt razvojnih programov za prvih 15 projektov po višini sredstev. V načrtu naj se po posameznih programih opredelijo finančni viri s terminskim planom izvedbe investicije. - Odbor za prostor in varstvo okolja predsednik mag. Slavko Ažman (ZLP) predlog za sprejem predlaganih sklepov, z upoštevanjem pripomb iz razprave: izpostavljena je bila problematika odkupa zemljišč v zasebni lasti, po katerih potekajo lokalne ceste predlog, da se del finančnih sredstev iz postavke odkupa zemljišč nameni pridobitvi zemljišč za izgradnjo pločnika na Rečici; nujno je predvideti finančna sredstva v letu 2008 za izgradnjo pločnika od policijske postaje do osnovne šole, zaradi večje prometne varnosti, kot tudi pločnika od osnovne šole do pokopališča. sredstva, ki so namenjena za financiranje prevozov podjetja Alpetour, se namenijo za nakup lastnega avtobusa oziroma kombija. S tem naj bi v prihodnjih letih prihranili veliko sredstev in jih namenili za izgradnjo pločnikov in cest. med investicijske odhodke v letu 2008 naj se predvidijo tudi sredstva za izdelavo projekta za ureditev vaškega jedra na Bohinjski Beli, projekta za izgradnjo mrliških vežic in projekta za ureditev plezališča Iglica izvedbo bo namreč financiralo Ministrstvo za obrambo. sredstva za namen turistične infrastrukture naj se namenijo za ureditev jezerske obale in da se del finančnih sredstev iz postavke odkupa zemljišč nameni pridobitvi zemljišč za izgradnjo pločnika na Seliški cesti. problematika onesnaženosti jezera treba bi bilo prepovedati gnojenje na travnikih ob potoku Mišca, ki je glavni onesnaževalec jezera, lastnikom teh zemljišč pa bi bilo potrebno zagotoviti subvencije (cca od 100 do 200 /ha). Predlog, da se v proračunu za leto 2008 zagotovi finančna sredstva za izdelavo projekta biološke čistilne naprave na Mišci, v letu 2009 pa sredstva za odkup zemljišč in izvedbo projekta. - Odbor za gospodarske dejavnosti predsednik mag. Leopold Zonik (LGER) predlog za sprejem predlaganega sklepa v gospodarskem delu, s pripombo, da se sredstva, namenjena za športno infrastrukturo, prerazporedijo; - Odbor za turizem podpredsednik Miran Lavrič (LT) predlog za sprejem osnutka odloka, za področje turizma; - Odbor za družbene dejavnosti predsednik Janez Petkoš (SDS) predlog za sprejem osnutka, s pripombami: trend višine sredstev za družbene dejavnosti ne bi smel padati in bi moral biti indeks vsaj 105; - Odbor za gospodarsko infrastrukturo predsednik Franc Pogačar (BL) predlog za sprejem osnutka, s pripombami iz razprave (pripombe se podobno kot pri proračunu za leto 2008 nanašajo na problematiko NRP, saj so določene investicije, ki so bile prvotno predvidene za leto 2009, premaknjene na 2010 ali še kasneje) - Statutarno pravna komisija predsednica Davorina Pirc (LDS) sklep, da ni formalno-pravnih zadržkov za obravnavo, s tem da se vnesejo redakcijski popravki; V razpravi so bila dana mnenja, pripombe in predlogi: Matjaž Berčon (N.Si) - predlagal je naslednje spremembe: stroški delovanja svetniških skupin naj se prenesejo enako kot za leto 2008; v NRP, pod postavko Partizanska cesta cesta + pločnik, naj se vse aktivnosti pomaknejo za eno leto (nazaj), enako velja tudi za področje javnih poti za območje KS Zasip vse postavke naj se pomaknejo za eno leto nazaj in enako velja to tudi na področju oskrbe z vodo za področje KS Zasip; Ludvik Kerčmar (SD) - za izgradnjo oz. dokončanje pločnika na Seliški cesti naj se vnesejo manjkajoča sredstva iz naslova Mercatorja in Veletekstila, ki sta zanje zavezana po pogodbi; 49

Točka 2:

Točka 2: Občina Bled OBČINSKI SVET Številka: 034-10/2007 Datum: 17-dec-2007 OBČINSKI SVET OBČINE BLED Spoštovani! Za 7. redno sejo vam v prilogi posredujemo: zapisnike sej delovnih teles občinskega sveta: - Odbora

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

OPOMNIK ZA VODENJE 1

OPOMNIK ZA VODENJE 1 Občina Bled OBČINSKI SVET Številka: 034-4/2008 Datum: 21-maj-2008 ZAPISNIK 10. redne seje Občinskega sveta Občine Bled, ki je bila v torek, 20. maja 2008, ob 17.00 uri, v prostorih Festivalne dvorane Bled

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

ZAPISNIK

ZAPISNIK LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018 1. Občinski svet Občine Bled sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2018. 2. Občinski svet Občine Bled

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Točka 2:

Točka 2: Občina Bled OBČINSKI SVET Številka: 034-7/2008 Datum: 18-nov-2008 OBČINSKI SVET OBČINE BLED Spoštovani! Za 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Bled, v prilogi posredujemo: k točki 3: Osnutek Odloka

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo I.1. točke dnevnega reda: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 19.4.2017 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Številka: /2002

Številka: /2002 Občina Bled OBČINSKI SVET Vabila za seje delovnih teles Občinskega sveta občine Bled datum seje: Odbor za proračun in občinsko premoženje četrtek, 22.september 2011 ob 15.00 uri, zg. sejna (I. nadstropje)

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto 2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto  2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018 Osnovni podatki o seji SKLIC Poročilo o glasovanju seje. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, v četrtek, 7. januarja 9, ob 6. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K Z A P I S N I K 4. redne seje sveta KS Zdole, ki je bila v sredo 01. 04. 2015 ob 19. uri v sejni sobi KS Zdole. PRISOTNI ČLANI SVETA KS: Jože Slivšek, Vinko Planinc, Matjaž Ban, Marjan Zorko, Gričar Marjan,

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj Številka: 9000-0005/2019 Datum: 22. 5. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči - predlog

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

OBČINA KRIŽEVCI

OBČINA KRIŽEVCI OBČINA KRIŢEVCI OBČINSKI SVET Z A P I S N I K 1. ( konstitutivne ) seje občinskega sveta občine Kriţevci, ki je bila v ponedeljek, 08. novembra 2010 ob 18.00 uri v sejni sobi SKZ» KLAS» Kriţevci. Na seji

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, 19.9.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. Predlagani dnevni red: 1. Sprejetje sklepa

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Microsoft Word - 12_seja_redna.doc

Microsoft Word - 12_seja_redna.doc OBČINA PREDDVOR OBČINSKI SVET Datum: 5. 3. 2012 Številka: 10-os-12 Z A P I S N I K 12. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor, z dne 29. 2. 2012, s pričetkom ob 18. uri Prisotni člani OS: Opravičeno

Prikaži več

7_1_dopisna seja sklic

7_1_dopisna seja sklic OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 1. DOPISNA SEJA 24.12.2018 03.01.2019 1 O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04) 580 98 24 http://obcina.kranjska-gora.si/

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica Točka 1 Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 E obc.ivancna.gorica@siol.net, W ivancna-gorica.si Številka: 900-0025/2015-5

Prikaži več

Predsedstvo ZOSS 1 ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE PREDSEDSTVO ZOSS Datum: 24. september 2013 ZAPISNIK 7. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS Seja predsedstva

Predsedstvo ZOSS 1 ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE PREDSEDSTVO ZOSS Datum: 24. september 2013 ZAPISNIK 7. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS Seja predsedstva 1 ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE PREDSEDSTVO ZOSS Datum: 24. september 2013 ZAPISNIK 7. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS Seja predsedstva ZOSS je bila 24.09.2013 v prostorih OZS/ZOSS Seja se je začela ob 18.10

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106,1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@ljubljana.si Številka: 900-11/2008-2-15210 Datum: 19.12.2008

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

Ljubljana, 26. oktober 2016 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino Dr. Mirjam Bon Klanjšček, predsednica Z

Ljubljana, 26. oktober 2016 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino Dr. Mirjam Bon Klanjšček, predsednica Z Ljubljana, 26. oktober 2016 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino Dr. Mirjam Bon Klanjšček, predsednica ZADEVA: Zahteva za sklic nujne seje Odbora za izobraževanje,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več