ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA"

Transkripcija

1 ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA Ivan SEKAVČNIK, št. 40/2011 V Šmarci je bila v letu 2006 urejena na delu Gornjega Loga nova enostranska avtobusna postaja. Kljub prizadevanju takratnega vodstva KS Šmarca, da bi bila avtobusna postaja na obeh straneh Kamniške ceste nam takrat odkup dela sosednje parcele, potrebne za izven cestno avtobusno postajo, ni uspel. V tem času do danes se je avtobusna postaja dobro uveljavila predvsem za krajane severnega dela Šmarce vendar na ţalost samo v smeri proti Kamniku, zato v KS Šmarca predlagajo, da Občinska uprava izposluje pri DRSC glede, da je ta cesta drţavna regionalna, da umesti avtobusno postajališče v smeri proti Domţalam direktno na cesti z ustreznimi cestnimi oznakami. To je moţno saj je cesta v tem delu ţe znotraj naselja Šmarce kjer velja cestnoprometni reţim za naselja. Na obeh straneh ceste je tudi ţe zgrajen hodnik za pešce, na cesti označen prehod za pešce, ter postavljena cestna svetilka. S strani Občine bi bilo potrebno urediti poglobitev robnikov pločnika na delu prehoda čez cesto. Odgovor je pripravil mag. Matjaţ Srša: Pobuda za umestitev avtobusnega postajališča na vozišče drţavne ceste R3-644 Duplica-Domţale v smeri Noţic bo posredovana pristojnim sluţbam DRSC. Na podlagi mnenja in priporočil DRSC bo občinska uprava nadaljevala z urejanjem te problematike. Mag. Barbara BESEK, št. 41/2011 V Kamniku ponoči, predvsem v centru Kamnika ter med vikendi, oţivi kar nekaj lokalov, kjer gostje ne zapustijo lokalov v času, ko se mora lokal zapreti. Glasna glasba ter glasni pogovori ne dovoljujejo spanca ljudem, ki stanujejo v bliţini teh lokalov. Nekateri lokali si sicer priskrbijo dovoljenje za podaljšanje časa odprtja lokala. Ţal pa glasna glasba in ropotanje z avtomobili zelo moti zraven stanujoče ljudi. Zanima me, po kakšnem ključu se daje dovoljenja za podaljšanje časa odprtja lokala, kdo je do njih upravičen? Ali se morajo ljudje, ki ţivijo v bliţini teh lokalov, med vikendi preseliti, da se lahko odpočijejo in naspijo od napornega tedna? Odgovor je pripravila Martina BAJDE Zakon o gostinstvu med drugim določa tudi naloge lokalne skupnosti na področju potrjevanja obratovalnih časov gostinskih obratov ter izdajanje soglasij za obratovanje gostinskih obratov v podaljšanem obratovalnem času. Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 uradno prečiščeno besedilo) je minister pristojen za gostinstvo sprejel Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) (v nadaljevanju: drţavni pravilnik), ki določa, da je redni obratovalni čas za: - gostinske obrate, ki nudijo gostim nastanitev in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 0. in uro, - restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6.00 in 2.00 uro naslednjega dne, - slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice med 6.00 in uro,

2 - obrati za pripravo hrane in dostavo jedi med 0. in uro oziroma glede na naročila, - gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 0. in uro oziroma v času njihovega obratovanja. Drţavni pravilnik tudi določa, da zgoraj navedeni obratovalni čas ne velja za gostinske obrate, ki gostom nudijo le jedi in pijače, če so ti obrati v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih in izletniške kmetije na stanovanjskih območjih. Ti gostinski obrati smejo obratovati le med 6.00 in uro. Za vse gostinske obrate, ki obratujejo izven določenega rednega obratovalnega časa, se šteje, da obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, za katerega si morajo gostinci pridobiti soglasje lokalne skupnosti, ki o tem odloča na podlagi meril, sprejetih na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 uradno prečiščeno besedilo). Občinski svet Občine Kamnik je v lanskem letu sprejel Pravilnik o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 53/10) v katerem so določena podrobnejša merila in pogoji za izdajanje soglasij za obratovanje gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem obratovalnem času. Soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se izdajajo v skladu z omenjenim pravilnikom, soglasja stanovalcev oziroma sosedov pa se zahtevajo samo v primeru, če se gostinski obrat nahaja v stanovanjski stavbi oziroma v večstanovanjskem objektu. V primeru kršitev poslovanja izven potrjenega obratovalnega časa je pristojen trţni inšpektorat RS, v primeru kršitev javnega reda in miru pa policijska postaja. Mag. Barbara BESEK, št. 42/2011 Pri novih oskrbovanih stanovanjih v Mekinjah je ţe nekaj časa velika luknja, kjer se je pripravljala gradnja nove zgradbe oskrbovanih stanovanj. Izvedeli smo, da se nova zgradba ne bo gradila. Sedaj je tam velika luknja, kjer nastaja ţe novi kosovni odpad. Smeti in smrad ţe kazita okolico, da ne govorim o tem, da se lahko zaredijo tudi kakšni glodalci. Zanima me, kdaj se bo okolica oskrbovanih stanovanj uredila? Odgovor je pripravila Marija Tadeja JEŢEK Na obravnavani lokaciji, v območju M1 Pod Skalco, je po veljavnem prostorskem izvedbenem aktu predvidena gradnja še dveh večstanovanjskih objektov, katerih investitor je druţba Dolenjgrad, gradbeno podjetje d.o.o., ki je hkrati tudi lastnik zemljišča. Namera investitorja o nadaljevanju oz. ustavitvi gradnje Občini Kamnik ni znana, zato informacij o tem ne more dajati. Za zavarovanje in ureditev gradbene jame je odgovoren lastnik oz. investitor. Ali je zavarovanje v skladu s predpisi, je v pristojnosti gradbene inšpekcije in ne občinske uprave, vendar pa smo zaradi neurejene okolice z dopisom ţe opozorili lastnika. Janez BALANTIČ, št. 43/2011 Kakšno je mnenje OU glede odprtja Šutne za promet?

3 Odgovor je pripravil mag. Matjaţ Srša: Občinska uprava podpira projekte prometne ureditve, ki bi omogočili oţivitev mestnega jedra in Šutne, pri čemer je potrebno poudariti, da morajo projekti sovpadati s projektom uvedbe javnega mestnega prometa. Janez BALANTIČ, št. 44/2011 Ali je v občinskih načrtih izdelava pločnika in kolesarske steze na Kranjski cesti (ob spodnji ţelezniški postaji). Tam namreč ob voţnji s kolesom kar naenkrat zmanjka kakih 50 m pločnika in kolesarske steze! Odgovor je pripravil Sandi BOREC: Oddelek za gospodarske javne sluţbe nima predvidenih sredstev niti projektov za izdelavo pločnika in kolesarske steze na Kranjski cesti. Strinjamo se, da bi se lahko v prihodnje za omenjenem odsek zagotovila finančna sredstva za izgradnjo pločnika in kolesarske steze. Mag. Matej TONIN, št. 45/2011 Po kanalu, ki odvodnjava Parmovo ulico in potok Šutenpoh, se ob izlivu v Kamniško Bistrico pojavlja vse vrste nesnaga (polivinil, fekalije, kemikalije). Kje točno ta kanal teče, čemu je namenjen in kdo bo poskrbel, da bo dejanska raba v skladu z deklarirano (meteorne vode in potok)? DODATO POJASNILO: Na območju UN K-9 ŠOLE poteka kanal, ki se izliva v reko K. Bistrico na meji med tovarno Eta in zasebnimi zemljišči. Tovarna Eta je v letošnjem letu z dovoljenjem ARSO postavila novo protipoplavno ograjo, hkrati pa obreţje očistila grmičevja. Tako je sedaj stanovalcem Šolske ulice na ogled postavljeno nekaj, kar se najbrţ dogaja ţe dolgo vsak dan opazujejo, kaj vse teče iz 1,20 m širokega kanala in sami čistijo nesnago. Kanal se začne na začetku Parmove ulice ali celo na Trgu svobode, saj je vanj speljana mlinščica, ki so jo Kamničani imenovali Ţajspoh. Na koncu Parmove ulice, v kriţišču z Ulico Josipa Močnika, se kanalu pod zemljo pridruţi potok Šutenpoh, ki vse od Streliške ulice teče pod tlakom ulic. Kanal se je iztekal v reko Kamniško Bistrico pri današnjem mostu, ki vodi s Šolske ulice na obvoznico, ko pa so le-tega zgradili, so kanal mimo šole in preko igrišča speljali v K. Bistrico po parceli k.o. 1442/2. Kanal uradno velja za odvod potoka in meteornih vod, dejansko pa po njem teče tudi: kurilno olje (april 2011, posredovali gasilci z lovilcem); občasno bela voda, kot bi vanjo zlili jupol ( od 10. do 12. ure, neuspešno posredovali gasilci) glej fotografije; občasno siva, kalna voda ( ob 12:25) glej fotografije; pogosto po fekalijah smrdeča voda; ob vsaki plohi, ko voda naraste, razpadajoč polivinil (vrečke, razpadle plenice, vloţki, vrtnarske gobe za ikebane ) n.pr ob 16:20. Stanovalci smo okrog 10. ure dopoldne opazili gost bel iztok in klicali na Občino Kamnik, Oddelek za okolje in prostor, kaj storiti. Po zapletih, kdo je

4 pristojen za kaj, so iz sprejemne pisarne Občine Kamnik okrog 11:30 posredovali informacijo g. Srši in gasilcem, vendar je bila njihova akcija prepozna. Pohvale sprejemni pisarni, ki se je angaţirala, kritika pisarni za okolje in prostor, kjer niso vedeli svetovati, na koga naj se obrnemo. Vmes smo po nasvetu sprejemne pisarne klicali v Domţale pristojnega okoljskega inšpektorja ta je bil aroganten, ne more nič storiti, če prijavitelji ne vemo, kdo je povzročitelj, prijavitelj mora odkriti povzročitelja, potem inšpekcija lahko ukrepa. Njegova edina uporabna informacija je bila: čim kaj opazimo, naj kličemo Center za obveščanje 112. Sklepamo, da v kanal niso speljani le potok in meteorne vode, ampak tudi odvodni kanali iz hiš z območja Parmove, čeprav kanalizacija uradno teče po drugem kanalu, ki vodi v Domţale na čistilno napravo. Glede na to, da so ob obnovi na Šutni nekaj hiš pozabili priključiti na kanalizacijo in se jim sedaj temelji posedajo, ne bi bilo nič čudnega, če bi bila tudi na Parmovi podobna zgodba. Morda so pa stanovalci sami speljali svoje sanitarne odtoke kar v meteorni kanal Kdo bo raziskal? (Ivanka Učakar) Odgovor je pripravil mag. Matjaţ Srša: Občina uprava se zaveda, da gre za resno problematiko onesnaţevanje vodotoka Kamniška Bistrica. Pri zadnji intervenciji onesnaţenja Kamniški Bistrice (april 2011) je bilo pri pregledu kanalizacijskih kanalov ugotovljeno, da je na tem območju t.i. slepo črevo, ki ob večjih padavinah onesnaţuje vodotok z različno nesnago (kurilno olje, polivinil itd.). Gasilci so omenjeno slepo črevo očistili in s pivniki preprečili izliv v vodotok. Ne glede na vse bo občina Kamnik od vzdrţevalca meteorne kanalizacije (KPK d.d.) zahtevala, da nemudoma pristopi k reševanju te problematike. Potrebno je natančno pregledati vse kanalizacijske vode, ter ugotoviti od katerih uporabnikov odteka nesnaga v vodotok Kamniške Bistrice. V kolikor bo pri pregledu ugotovljeno, da gre za t.i. črne priključke na kanalizacijsko omreţje ipd., bo prekrškovni organ občine zoper kršitelje ustrezno ukrepal, ter o ugotovitvah obvestil pristojne inšpekcijske sluţbe. Mag. Matej TONIN, št. 46/2011 Zakaj je član poveljstva Civilne zaščite nekdanji poveljnik Gasilske zveze ne pa aktualni? Aktualni poveljnik Gasilske zveze opozarja, da to ni v skladu s predpisi. Ali to drţi? DODATO POJASNILO: Povezava med Gasilsko zvezo Kamnik in Civilno zaščito ţe dalj časa ne potekajo v skladu z zakoni, saj jih občina Kamnik zavestno krši, ker mesto člana v poveljstvu CZ zaseda bivši poveljnik GZ. To se pozna pri vodenju in usklajevanju večjih intervencij in vaj. Prosimo, da stvari uredite v skladu z obstoječo zakonodajo v korist vseh občanov (Janez Repanšek). Odgovor je pripravil mag. Matjaţ Srša: Civilna zaščita občine Kamnik je v letu 2010 skupaj s prostovoljnimi gasilci, Policijsko postajo Kamnik in Komunalnim podjetjem Kamnik uspešno izvedla intervencijo ob poplavah v mesecu septembru, ki je glede na obseg trajala skupaj 3 dni. Vsem občankam in občanom občine Kamnik je uspešno delovanje CZ lahko v ponos, saj je učinkovito in hitro delovanje vseh sil za zaščito in reševanje, postalo primer dobre prakse v Sloveniji. Vodstvo CZ Kamnik je v izobraţevalnem centru URSZR na Ig-u predavalo taktiko učinkovitega vodenja

5 in delovanja sil za zaščito in reševanje ob poplavah septembra S strani drţavnih institucij (MORS, MOP, URSZR itd.), inšpekcijskih sluţb je CZ Kamnik prejela pohvale za kvalitetno, učinkovito in hitro delovanje sil za zaščito in reševanje, kar je ne nazadnje tudi rezultat javno mnenjske raziskave v občini, ki je pokazala, da so občani in občanke nadpovprečno zadovoljni z delovanjem CZ Kamnik. Sodelovanje CZ Kamnik z drugimi sluţbami (Gasilska zveza Kamnik, občino Kamnik, ZD Kamnik, Policijo Kamnik, GRS,, KPK d.d., ARSO itd.) je zadovoljivo, kar se odraţa v učinkovitem medsebojnem delovanju pri intervencijah. Mag. Matej TONIN, št. 47/2011 Kaj namerava storiti upravnik pokopališča na Ţalah, da divjad ne bo delala škode na pokopališču. Kot je znano, pokopališče na Ţalah nima fizičnih preprek, ki bi preprečevale dostop divjadi na pokopališče. Kdaj lahko pričakujemo širitev pokopališča na Ţalah, v javnosti se je namreč omenjal dogovor med Občino Kamnik in Meščansko korporacijo Kamnik. DODATO POJASNILO: Kaj bo storilo Komunalno podjetje, da divjad ne bi delala škode na pokopališču, saj najemniki grobov plačujejo najemnino? (Marjeta Humar) Odgovor je pripravila Suzana STRAŢAR: V letošnjem proračunskem letu je namenjenih za razširitev pokopališča Ţale, v skladu z dogovorom z Meščansko korporacijo Kamnik. V investicijo je vključeno dokončanje teras, ki so trenutno ţe v pripravi za ţarne grobove na območju, ki meji proti Kalvariji. Zaradi bliţine gozda imamo res nekaj teţav z divjadjo, kar bomo rešili z zasaditvijo cipres v pasu proti gozdu in tako fizično vzpostavili bariero, da ne bo več prehodov divjadi. Predvidevamo, da bo zasaditev in zaključek del na Ţalah dokončan pred poletjem! Mag. Matej TONIN, št. 48/2011 Svet KS Perovo na lokaciji Zikova ulica 7 in 12 predlaga postavitev obcestnega ogledala, s katerim bi povečali prometno varnost, saj je na tem delu kriţišče slabo pregledno, prav tako ni zadovoljivo poskrbljeno za pešce. Pobudo so na občino Kamnik oddali v začetku leta Odgovor je pripravil Sandi BOREC: Oddelek za gospodarske javne sluţbe bo pobudo za postavitev obcestnega ogledala na Zikovi ulici št. 7 in 12, posredoval Komisiji za tehnično urejanje prometa, katera bo zadevo obravnavala na prihodnji seji, ter podala svoje mnenje. Matej SLAPAR, št. 49/2011 Dajem pobudo za zaščito oz. sanacijo ovinka na Cankarjevi cesti pred Športno kulturnim domom v Mekinjah. Na tem ovinku, se je v zadnjem obdobju zgodilo kar precej prometnih nesreč, z manjšimi ali hujšimi posledicami. Zadnja hujša nesreča je bila minuli vikend, ko je voznik osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti in nepreglednosti ovinka pristal na dvorišču Golobovih (pri čemer je z veliko hitrostjo preskočil in podrl njihov vrt in ograjo, ter se zaletel v njihovo

6 osebno vozilo, ki je bilo parkirano več kot 10 metrov stran od ceste). Dajem pobudo za ureditev oz. sanacijo tega predela cestišča, da bo varno tako za voznike, kot tudi za ljudi, ki ob cestišču ţivijo. Odgovor je pripravil Sandi BOREC: Iz analize Policijske postaje Kamnik je razvidno, da sta se med do na Cankarjevi cesti zgodili dve prometni nesreči z laţjimi telesnimi poškodbami. Glavni razlogi za prometni nesreči sta neprilagojena hitrost in precenjevanje lastnega znanje. Oddelek za gospodarske javne sluţbe bo pristojnim sluţbam za drţavne ceste t.j. DRSC predlagalo, da na omenjenem odseku drţavne ceste ustrezno podaljša varovalna ograja (t.j. JVO). Matej SLAPAR, št. 50/2011 Dajem pobudo za sanacijo avtobusne postaje v Mekinjah v obliki zaščite klopi pred deţjem in zamenjave pip za vodo. Ob deţevnem vremenu, namreč iz nadstreška (kjer ni ţlebov) voda teče na obzidje, od katerega se potem voda odbija na klopi, ki so ob najmanjšem deţevju namočene in tako neuporabne. Dajem pobudo, za namestitev določenih pregrad med postajo in obzidjem, ki bi preprečile vdor vode na klopi, katere bi tako lahko sluţile svojemu namenu. Poleg tega pa dajem tudi pobudo, za zamenjavo pip na postaji, saj namreč ugotavljamo, da marsi kateri obiskovalec postaje pusti vodo odprto in tako omogoča izpust vode v kanalizacijo. Voda je na postaji dobrodošla tako za mimoidoče turiste, kot tudi športnike in druge obiskovalce postaje, zato predlagam, da je voda v poletnih mesecih odprta. Z novimi pipami pa bomo preprečili prevelike in nepotrebne odtoke vode. Odgovor je pripravil Franc Resnik: Predstavnika občinske uprave sta si ogledala območje avtobusnega postajališča Mekinje. Občina Kamnik bo naročila ustrezno ureditev stanja in sicer, bo zamenjala obstoječi pipi z avtomatskima pipama, ki omogočata avtomatsko zapiranje vode. S tem bomo zagotovili, da se pitna voda ne bo po nepotrebnem izgubljala. Spodnji del ute bomo zaprli z ustreznim zaslonom, ki bo preprečeval močenje klopi. Matej SLAPAR, št. 51/2011 Zanima me, kako je s sanacijo določenih zasebnih objektov oz. površin, ki so nevarna za okolico in predvsem tudi za ljudi, ki hodijo mimo le teh. Na več predelih občine stojijo objekti, ki so v zasebni lasti, vendar jih lastnik ne obnavlja, zato postajajo nevarna za mimoidoče. Zanima me, če so sprejeti kakšni občinski odloki, ki narekujejo sankcije oz. kako spodbuditi lastnike k sanaciji? Zanima me tudi, če občina Kamnik namerava ustanoviti kakšen sklad, s pomočjo katerega bi lastniki lahko sofinancirali obnovo (ali zaščito) omenjenih objektov? Odgovor je pripravila Tadeja KRIŢNAR JAMNIKAR V letu 2007 so bile sprejete spremembe Zakona o graditvi objektov, kjer je bil vzpostavljen instrument, s katerim občina lahko uveljavlja javni interes in s tem izboljša videz mest s poseganjem v lastninsko pravico.

7 Občina Kamnik še ni sprejela predpisa, ki bi predstavljal pravno podlago za poseganje v lastninsko pravico lastnikov nevzdrţevanih in zanemarjenih objektov, pri čemer velja opozoriti, da občina subsidiarno lahko nastopa samo v primeru izvedbe vzdrţevalnih del, ne pa v primeru izvedbe posegov na objektih, ki pomenijo nevarno gradnjo. Nadzor nad nevarnimi gradnjami je namreč v pristojnosti gradbene inšpekcije in ne občine. Občina bi torej morala sprejeti odlok, v katerem bi določila območja oziroma objekte, na katerih je potrebno izvesti vzdrţevalna dela, vrsto vzdrţevalnih del ter tudi oceno stroškov. Na podlagi takšnega odloka se lastniku takšnega objekta izda odločbo, s katero se lastniku naloţi rok za izvedbo vzdrţevalnih del, določenih v odloku. Če lastnik del ne izvede, lahko to namesto lastnika stori občina, pri čemer mora imeti za to zagotovljena sredstva v proračunu. Vsekakor pa je pred izvajanjem takšnih relativno restriktivnih ukrepov priporočljiva uporaba neformalnih, ozaveščevalnih ukrepov ter instrumentov spodbujanja in dogovarjanja z lastniki. Občinska uprava bo proučila moţnost sprejetja takšnega odloka, tudi glede na finančne zmoţnosti, s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine pa bo v kratkem tudi organiziran sestanek glede prioritetnih lokacij. Matej SLAPAR, št. 52/2011 V prejšnjem mandatu, je bilo veliko govora o vzpostavitvi sistema vzdolţnega parkiranja v samem mestnem jedru mesta Kamnik (Od sodišča do kavarne Veronika). V zadnjem obdobju se je več trgovin in lokalov iz mestnega jedra preselilo na rob mesta (Duplica), kar dodatno slabi ponudbo mesta in s tem manjša frekvenco ljudi v mestnem jedru, bojim pa se,d a bo ugasnilo še več podjetnikov oz. lokalov. Po mojem mnenju bi z vzdolţnimi parkirišči pribliţali mestne lokale (trgovine, gostinske obrate, biroje,...) tako turistom, kot tudi domačinom, ki dnevno prihajajo v mesto s čimer bi prišli do določenih pozitivnih sinergij. Zato dajem pobudo, za cim prejšnjo resno preučitev moţnosti izgradnje teh parkirišč in za začetek postopka realizacije projekta. Odgovor je pripravil mag. Matjaţ Srša: Občina Kamnik ima dolgoročni načrt uvedbe javnega mestnega prometa in moţnost ureditve enosmernega prometa v mestnem jedru, ki bi omogočil vzdolţno parkiranje na tem območju. Glede na gospodarske razmere in finančno situacijo občina nima predvidenih sredstev za uvedbo tovrstnega prometnega reţima, saj je predhodno potrebno izvesti kvalitetno prometno študijo in zahteven projekt prometne ureditve, ki zahteva velika finančna sredstva. Mateja POLJANŠEK, št. 53/2011 Po informacijah je projekt OŠ Toma Brejca uvrščen na 3. Mesto MŠŠ, glede odobritve finančnih sredstev za novogradnjo. Ker je objekt uvrščen v ta seznam na podlagi obstoječega OPPN-ja, ki pa pridobiva drugačno faznost je izjemno pomembno, da čim prej ţe na junijski seji občinskega sveta sprejmemo OPPN, ki bo obrnil vrstni red izgradnje šol. Zanima me, kako daleč smo s pripravo novega OPPN za mestne šole? Odgovor je pripravila Tadeja KRIŢNAR JAMNIKAR

8 Sprejem sprememb prostorskega akta je vezan na postopek, določen z Zakonom o prostorskem načrtovanju, kar pomeni, da je treba h kakršnimkoli spremembam predhodno pridobiti smernice nosilcev urejanja prostora, izvesti javno razgrnitev in pridobiti mnenja nosilcev k aktu, ki ga zatem sprejme občinski svet. Sprejem sprememb UN K9 Šole na junijski seji iz navedenih razlogov zato ni moţen. Pričetek sprememb in dopolnitev UN K9 Šole se bo pričel po dokončni potrditvi in uskladitvi vsebine sprememb in dopolnitev, ki je sestavni del sklepa o pričetku priprave prostorskega akta. Mateja POLJANŠEK, št. 54/2011 Na koncu ulice Vilka Roţiča (KS Zaprice), je ogledalo, ki ob ţelezniški progi, omogoča varno voţnjo. Ogledalo je ţe nekaj časa razbito. V skladu z ţeljami krajanov prosim za namestitev novega ogledala. Odgovor je pripravil Sandi BOREC: Oddelek za gospodarske javne sluţbe je bil obveščen s strani krajanov o poškodovanem prometnem ogledalu. Ugotovljeno je bilo, da na omenjeni lokaciji pogosto prihaja do vandalizma, saj je občina v zadnjih 2 letih ţe štirikrat zamenjala razbito oz. poškodovano ogledalo. Občina bo ponovno namestila prometno ogledalo, pri čemer upamo, da ne bo ponovno izpostavljeno vandalizmu. Marjan SEMPRIMOŢNIK, št. 55/2011 Krajani Vrhpolja od hišne številka zanima, kdaj se bo uredilo cestišče, ki pelje mimo njihovih hiš. Ceste je namreč močno dotrajana in je postala ţe nevarna. Nujno bi bilo potrebno sanirati udarne luknje. Odgovor je pripravi Sandi BOREC: Oddelek za gospodarske javne sluţbe bo skupaj s predstavnikom koncesionarjem KPK d.d. izvedel terenski ogled na omenjeni lokaciji ter sprejel ustrezne rešitve za normalno prevoznost. Anton ISKRA, št. 56/2011 V zvezi z odvozom smeti me zanima, kdaj bo s strani Publicusa urejeno pranje posod namenjenih biološkim odpadkom. Te posode ţe od uvedbe niso bile očiščene, zato posebno v toplejših mesecih iz njih močno zaudarja. Predlagam, da se občina Kamnik s Publicusom dogovori za redno pranje in to še pred poletnimi meseci. Odgovor je pripravila Mihaela BRNOT VETERNIK: Koncesionar Publicus d.o.o. mora v skladu z 11. členom Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne sluţbe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kamnik (Uradni list RS, št. 34/2009 in 36/2010) enkrat letno zagotoviti pranje in razkuţevanje rjavih posod za biološke odpadke in črnih posod za ostanek odpadkov. Strošek pranja in razkuţevanja posod ni vključen v ceni storitev ravnanja z odpadki, ki jo koncesionar zaračunava na mesečnih poloţnicah, ampak je storitev treba posebej naročiti in plačati. V letu 2010 je koncesionar z obvestilom, objavljenim na hrbtni strani poloţnic za mesec junij, obvestil vsa

9 gospodinjstva v občini Kamnik, kako lahko naročijo pranje posod in kdaj se bo to izvajalo. Tudi v letošnjem letu bo obvestilo objavljeno na hrbtni strani poloţnic za mesec junij in na spletni strani Občine Kamnik. Vsak uporabnik pa lahko kadar koli med letom naročilo za pranje posode pošlje na naslov: Publicus d.o.o., Vodovodna 97, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@publicus.si. Stroški pranja posode, vključno z DDV, znašajo: - za posodo prostornine 60 l l: 7,60, - za posodo prostornine 770 l l: 12,00. Joţe GOLTNIK, št. 57/2011 Na vzhodni stani prelaza Kozjak, to je na relaciji Kamnik Motnik Vransko, je ţe dobro leto cestna zapora, oziroma enosmerna. Pod cesto je ogromna jama, ki se ob večjih nalivih plazi in s tem tudi spodkopava cesto. Kot vsi vemo, je ta cesta zelo obremenjena s prometom, bili sta ţe tudi dve kar hudi prometni nesreči. Pred leti je prav tukaj, pri zapori ceste zgrmel Calcitov tovornjak, ki je med prevračanjem vse zapore, ki so zadrţevale vodo, da ni prišlo do spodkopavanje ceste. Da še ni prišlo do sanacije oziroma popravila ceste ni kriv lastnik zemljišča. Pri njem se še ni nihče oglasil iz pristojnih sluţb. Kdaj bo, če bo in če se lahko še letos pričakuje, do zime seveda popravilo ceste v Kozjaku. Hvala za odgovor. Odgovor je pripravil Sandi BOREC: Pristojnim sluţbam za urejanje in vzdrţevanje drţavnih cesti (DRSC) smo v lanskem letu 2010 posredovali dopis za sanacijo vseh usadov breţin na drţavni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Poudariti je potrebno, da so se na vseh poškodovanih odsekih drţavne ceste opravila sanacijska dela, razen na plazu pod Kozjakom. Dne je v prostorih občinske uprave potekal sestanek med vodstvom DRSC in občine Kamnik. Na sestanku je občinska uprava ponovno opozorila DRSC na problematiko plazu Kozjak na drţavni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Dogovorjeno je bilo, da bodo pristojne sluţbe DRSC preverile v kateri fazi sanacije je predmetna zadeva, ter storile vse, da se plaz sanira v najkrajšem moţnem času. Rudolf PFAJFAR, ŠT. 58/2011 Za 6. sejo Občinskega sveta občine Kamnik sem postavil vprašanje št. 42/2011, ki se nanaša na revizijo delovanja (primopredaje) prejšnjega ţupana Antona Toneta Smolnikarja. Ţal odgovora nisem dobil v celoti, zato ponovno postavljam vprašanje, kdo vse so bili ponudniki za izdelavo te revizije! Na novo pa se mi zastavlja vprašanje, do kdaj je izdelovalec druţba J&M Ribič d.o.o. pogodbeno obveznost za izdelavo neodvisnega strokovnega mnenja dolţna narediti? Odgovor je pripravila Martina BAJDE V skladu z zakonom o javnem naročanju ter internimi pravilniki je bilo naročilo oddano z naročilnico druţbi J&M RIBIČ d.o.o., poleg tega pa je bila k oddaji ponudbe povabljena tudi revizijska hiša Borera d.o.o., ki pa se povabilu ni odzvala. Naloga izvajalca je bila:

10 - presoja vsebine dokumentov, ki jih je prejel novi ţupan občine Kamnik ob prevzemu poslov; - priprava elaborata ob prevzemu poslov ţupana, ki bo vseboval vpogled v premoţenjsko in finančno stanje Občine Kamnik in pregled pomembnih dejavnosti ter poročilo o izvajanju programov oziroma stanju ob prevzemu poslov ţupana in bo sluţil za prevzem poslov in za razmejevanje odgovornosti bivšega in novega ţupana občine; - sestava poročila. S strani izbrane revizijske hiše je bil izdelan osnutek končnega poročila, na katerega je občinska uprava pripravila določana obrazloţitve in pojasnila. Elaborat o prevzemu poslov ţupana in poročilo o presoji vsebine dokumentov bo pripravljen predvidoma do konca junija 2011.

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj Številka: 9000-0005/2019 Datum: 22. 5. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči - predlog

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

OBČINA GORJE

OBČINA GORJE Številka: Datum: OCENA IZVAJANJA SKUPNEGA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI ZA OBMOČJE OBČINE TOLMIN ZA LETO 2018 Lokalna skupnost je z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu (UR. l. RS, št. 139/06 in 9/17,

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, 19.9.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. Predlagani dnevni red: 1. Sprejetje sklepa

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM telefon: 04/ fax: 04/ OCENA

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM telefon: 04/ fax: 04/ OCENA OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM obcinacerklje@siol.net telefon: 04/ 28 15 800 fax: 04/ 28 15 820 OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V LETU 2017

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE 18. SEJE OBČINSKEGA SVETA Mateja POLJANŠEK, št. 173/2011 V soseski Mali grad je zelo veliko mladih družin in zato veli

ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE 18. SEJE OBČINSKEGA SVETA Mateja POLJANŠEK, št. 173/2011 V soseski Mali grad je zelo veliko mladih družin in zato veli ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE 18. SEJE OBČINSKEGA SVETA Mateja POLJANŠEK, št. 173/2011 V soseski Mali grad je zelo veliko mladih družin in zato veliko otrok, ki potrebujejo igrišče. V bližini soseske

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Predlog sprememb»spremembe tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Križevci«PRAVNA PODLAGA: - Zakon

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

S C E N A R I J

S C E N A R I J OBČINA KAMNIK OBČINSKI SVET Številka: 0322-0002/2014 Datum: 5. 2. 2014 ZAPISNIK 28. seje Občinskega sveta z dne 5. februarja 2014 UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI Od 29 članov Občinskega sveta je na seji prisotnih

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - zapisnik_4_seje _ (3)

Microsoft Word - zapisnik_4_seje _ (3) SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI TURJE GORE Turje 20 1431 Dol pri Hrastniku Turje, 23.09.2015 ZAPISNIK Navzoči člani sveta KS Turje - Gore: Ladislav Železnik, Tina Peklar, Stane Polak, Vojka Grešak Kramžar, Stojan

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

X OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: , faks: e-naslov:

X OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: , faks: e-naslov: X OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si Datum: 20.5.2015 Zadeva: POBUDE IN VPRAŠANJA,

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

4-1-ODLOK-o_javnem_redu_in_miru_na_območju_OGR-2012

4-1-ODLOK-o_javnem_redu_in_miru_na_območju_OGR-2012 Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.04/ , e-pošta: Datum: Z A P I S N I K 3. redne seje Sveta KS Kamnitnik, ki j

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.04/ , e-pošta: Datum: Z A P I S N I K 3. redne seje Sveta KS Kamnitnik, ki j Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.04/51-12-305, e-pošta: ks@skofja-loka.si Datum: 11.02.2015 Z A P I S N I K 3. redne seje Sveta KS Kamnitnik, ki je bila v ponedeljek, 09.02.2015, s pričetkom ob 18.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216NJEM ZA LETO 2015 \(sprejet\))

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216NJEM ZA LETO 2015 \(sprejet\)) Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

ZAPISNIK

ZAPISNIK LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018 1. Občinski svet Občine Bled sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2018. 2. Občinski svet Občine Bled

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12 Energetska sanacija večstanovanjskih stavb - PRIMERI DOBRIH PRAKS - Roman Perčič, Občina Sevnica En.občina 016 12. oktober 2016 Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 P R A V I L A OBNAŠANJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN DISCIPLINE NA VAROVANEM OBMOČJU TOVARNE TKI HRASTNIK, d.d. na naslovu C. 1. maja 33, Hrastnik. S temi pravili morajo biti seznanjeni in jih upoštevati

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

OdloĊba

OdloĊba REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-219/09-18 Datum: 5. 5. 2010 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji

Prikaži več

Model

Model PRVA STRAN IZVEDBENEGA NAČRTA Mizendol - Podčelo, LC 226112, km 0,8+25 do 2,4+50 (L = 1.625,00 m) polni naziv objekta s številko ceste/cestnega odseka, kilometerski položaj začetka, konca ali sredine objekta

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - RAZISKAVA_II._del.doc

Microsoft Word - RAZISKAVA_II._del.doc DEJAVNIKI VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V SLOVENIJI Raziskava II. del Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Ljubljana, avgusta 2010 Vodja raziskave: dr. Dragan Petrovec Izvajalci in avtorji:

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351007-5 1 PRODAMO POSLOVNI KOMPLEKS NA STRATEŠKI LOKACIJI V KOPRU Naložbena nepremičnina ob glavnem vhodu v pristanišče Koper in mestno jedro - v celoti oddana v najem z 8,36% donosom - možnost

Prikaži več

NAMEN PROJEKTA

NAMEN PROJEKTA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN OBČINE TREBNJE OBVEZNA PRILOGA SD03 OPN FAZA: DOPOLNJEN OSNUTEK DATUM: MAJ 2018 1. RAZLOGI ZA PRIPRAVO SD03 OPN Občinski prostorski načrt

Prikaži več

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216ENJEM ZA LETO \(2\))

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216ENJEM ZA LETO \(2\)) Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO KABIT MINISTRA Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 23 73 F: 01 471 29 78 E: gp.mo@gov.si E: glavna.pisarna@mors.si www.mo.gov.si PRILOGA 1 Številka: 510-21/2018-75

Prikaži več

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009

LETNI NAČRT IZVAJANJA AKTIVNOSTI AKCIJSKEGA NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MO NOVA GORICA ZA LETO 2009 PLAN AKTIVNOSTI PO AKCIJSKEM NAČRTU LEK MONG ZA LETO 2010 Vrtojba, marec 2010 Pripravila: Ivana Kacafura in Boštjan Mljač Odgovoren: direktor Rajko Leban TRR št. : 04750 0001242330 Nova KBM, 10100 0039511005

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več