ZAPISNIK 8. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje, ki se je pričela 14. oktobra 2015 ob uri, v sejni sobi Občine Kobilje

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ZAPISNIK 8. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje, ki se je pričela 14. oktobra 2015 ob uri, v sejni sobi Občine Kobilje"

Transkripcija

1 Datum: ZAPISNIK 8. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje, ki se je pričela 14. oktobra 2015 ob uri, v sejni sobi Občine Kobilje PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janez Laci, Pavel Horvat, Tomaž Ferencek,, Leon Ferencek, Jani Gašparič, Darko Gjerek, PRISOTNI OSTALI VABLJENI: predsednik NO Aleš Lutar, računovodkinja Milena Antolin, predstavnica medijev SEJO VODIL: župan Župan pozdravi vse prisotne, ugotovi sklepčnosti in predlaga dnevni red. Predlagani dnevni red: 1. Potrditev zapisnika 7. redne seje 2. Realizacija/uresničevanje sklepov 3. Obravnava osnutka rebalansa proračuna Občine Kobilje za leto 2015 Poročevalka: Milena Antolin, računovodkinja 4. Prva dopolnitev letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja občine Kobilje za leto Predstavitev predlogov projektov za LAS Pri dobrih ljudeh 6. Seznanitev s stanjem RRA Mura 7. Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja sistem A 8. Poročanje Komisije za vloge in pritožbe poročevalec: 9. Predlogi in pobude 10. Razno Sklep št. 72 Sprejme se predlagani dnevni red. K 1. točki dnevnega reda Potrditev zapisnika 7. redne seje., predlaga razpravo oz. pripombe na zapisnik. Sklep št. 73 Občinski svet potrdi zapisnik 7. redne seje. Zapisnik 8. redne seje Občine Kobilje 1

2 K 2. točki dnevnega reda Realizacija/uresničevanje sklepov Sklep št. 74 Potrdi se realizacija/uresničevanje sklepov. K 3. točki dnevnega reda Obravnava osnutka rebalansa proračuna Občine Kobilje za leto 2015 Milena Antolin Predstavi rebalans proračuna Občine Kobilje. Pove, da glavarina po novem znaša 519 EUR. Obrazloži vse postavke iz priloženih tabelarnih delov. Predlaga, da se doda postavka v rebalans in namreč snemanje sej občinskega sveta. Najugodnejši ponudnik je Tv As, zajema snemanje seje cca 4 ure, cena je 220 Eur. Vsaka nadaljnja ura snemanja je 40 Eur. Ceno so pripravljeni še spustiti, če se odločimo za njih. Posnetek seje bo predvajan na našem internem kanalu. Sklep št. 75 Občinski svet Občine Kobilje predlaga, da se v proračun doda postavka - snemanje sej občinskega sveta v skupnem znesku 880 Eur za leto Prav tako se zadolži občinska uprava, da se kontaktira ponudnik snemanja sej - TV AS iz Murske Sobote. Na zadnji seji sveta Osnovne šole Kobilje smo razpravljali o točki - telovadnica OŠ (popravilo strehe). Prva zadeva, da ravnateljica gospa Milena Ivanuša mora v 10 dneh poslati dopis na Občino Kobilje glede telovadnice. Glede podjetja Bisol ne moremo več čakati, da bi investirali potem v telovadnico. Popravilo telovadnice nam mora biti prioriteta lahko tudi za naslednje leto. Predlaga, da se zapiše v zapisnik, da se pričakuje da Občinska uprava pripravi terminski plan vseh odborov. Pavel Horvat Prva stvar je da se kritina odstrani in se zamenja z novo. Vendar je prej potrebno preveriti vse postavke navedene v sami pogodbi in predvidene stroške. Postopki tečejo že od januarja letos. Podjetje Bisol samo obljublja. Montaža, demontaža elektrarne je zelo kompliciran postopek, kajti pogodba je sestavljena zelo neugodno za nas. Moramo jim dokazati, da je njihova napaka. Stroški montaže in demontaže so njihovi, težko je dokazati, da so v bistvu oni krivi za poškodovanje kritine same. Ker se zavedajo, da so "krivi", zato se tudi izmikajo. Zapisnik 8. redne seje Občine Kobilje 2

3 Če so neodzivni, naj pooblaščeni odvetnik pošlje dopis. Podjetju Bisol naj se da v vednost, da želimo čimprejšnje ukrepanje. Pove tudi če v 10 dneh ravnateljica ne pošlje dopisa za popravilo strehe, bo predlagal razrešitev ravnateljice. Osnovna šola je še vedno center dogajanja v sami Občini in misli, da je popravilo strehe res prioriteta. Najprej pošlje Osnovna šola dopis Občini, nato naj Občina pošlje dopis podjetju Bisol. Sklep št. 76 Občinski svet Občine Kobilje predlaga, da se v proračun zagotovijo dodatna sredstva na podlagi prejetih vlog in sicer: - Športnemu društvu Kobilje se zagotovi dodatnih 800 Eur za financiranje in delovanje podmladka društva; - Župniji Kobilje se zagotovi dodatnih 170 Eur za izvedbo oratorija; - Osnovni šoli občine Kobilje se zagotovi dodatnih 400 EUR za škornje otroške folklorne skupine in 400 EUR za nabavo igrač v vrtcu. Sklep št. 77 Občinski svet Občine Kobilje daje soglasje Predlogu rebalansa proračuna Občine Kobilje za leto 2015 s predlaganimi spremembami in ga daje v obravnavo delovnim telesom Občinskega sveta občine Kobilje. K 4. točki dnevnega reda Prva dopolnitev letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja občine Kobilje za leto 2015 Dopolnitev je potrebna, kajti na občini se je oglasilo nekaj interesentov za gostinski lokal v sami tovarni. V sklopu tovarne bi imeli gostilno, interesent je g. Niko Žalik. Pripravljeni so investirati in v nadaljnje bi poračunali z najemnino. Podjetje Jagros ni interesent, kajti smo kot Občina sama premajhni. V tovarni sami je namenjen tudi prostor za trgovino, v bistvu pa da se gre v prodajo same tovarne. Sklep št. 78 Občinski svet Občine Kobilje sprejme Prvo dopolnitev letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja občine Kobilje za leto Zapisnik 8. redne seje Občine Kobilje 3

4 Sklep št. 79 Občinski svet Občine Kobilje daje soglasje v postopku zamenjave zemljišč z Turner Štefanom. K 5. točki dnevnega reda Predstavitev predlogov projektov za LAS Pri dobrih ljudeh Predstavi projektne predloge za LAS Pri dobrih ljudeh. Predstavitev je potrebna za večjo promocijo našega kraja, društva bodo potrebovala enotno oblikovane izdelke, da bi jih prodajale v namen promocije. Sklep št. 80 Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen s predlogi projektov za LAS Pri dobrih ljudeh. K 6. točki dnevnega reda Seznanitev s stanjem RRA Mura Razloži, da se je začel stečajni postopek RRA Mure. Trenutno še ni znano, kakšne posledice bo sam stečaj imel za občinski proračun. Sklep št. 81 Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen s stanjem RRA Mura. K 7. točki dnevnega reda Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja sistem A Razloži vse glede tehničnega pregleda in pove, da je bil uspešen. Po novem letu bo potekal priklop na pomurski vodovod. Občina Lendava prejme vod-ceno vode, Občine članice pa dobijo amortizacijo, da bomo lahko vplivali na ceno vode. Sklep št. 82 Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen s potekom aktivnosti na projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem A. Zapisnik 8. redne seje Občine Kobilje 4

5 K 8. točki dnevnega reda Poročanje Komisije za vloge in pritožbe poročevalec: Razloži da je Komisija za vloge in pritožbe prejela seznam dolžnikov, ki dolgujejo malo večje zneske. Zadeve se niso premaknile, kvečjemu so bili poslani opomini. Predlaga, da se seznam dolžnikov javno objavi. Razvije se debata Sklep št. 83 Občinski svet Občine Kobilje je seznanjen s potekom aktivnosti Komisije za vloge in pritožbe. Sklep št. 84 Občinski svet Občine Kobilje sprejme sklep, da Občina Kobilje preveri pravno podlago za javno objavo dolžnikov. na spletni strani in internem kanalu. Sklep št. 85 Občinski svet Občine Kobilje zadolži občinsko upravo občine Kobilje, da najkasneje do na občinski spletni strani in internem kanalu objavi seznam dolžnikov (ime, priimek, naslov in znesek dolga), ki so Občini Kobilje na dan dolžni 300 EUR ali več. K 9. točki dnevnega reda Predlogi in pobude Vodno gospodarstvo je dalo ponudbo za malo gramoznico v znesku 1600 Eur. Interesent za malo gramoznico je domačin in bi s partnerjem zasnoval neko ribiško varianto. Dom starejših Lendava je poslal ponudbo o oskrbi ljudi na domu. Ponudbe čakamo še od dveh drugih domov, iz katerih bomo razbrali najugodnejšega. Seja je končana ob uri. Zapisala Sabina Mlinarič Župan Občine Kobilje Zapisnik 8. redne seje Občine Kobilje 5