Z A P I S N I K 2. korespondenčne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je potekala od ponedeljka, do srede, , do 14. ure.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Z A P I S N I K 2. korespondenčne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je potekala od ponedeljka, do srede, , do 14. ure."

Transkripcija

1 00_02_Korespondencna_seja_ doc OBČINA JEZERSKO OBČINSKI SVET Številka: 2015-OS-02_korespondenčna Datum: Z A P I S N I K 2. korespondenčne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je potekala od ponedeljka, do srede, , do 14. ure. Do roka vrnjene glasovnice: Jurij Markič, Mija Murovec, Boris Meško, Peter Sušnik, Drejc Karničar, Iztok Tonejec, Primož Muri Obrazložitev: Članom občinskega sveta je bilo dne preko e-pošte predloženo gradivo in predlog sklepa 2. korespondenčne seje. Na seji je veljavno glasovalo 7 članov občinskega sveta. Sprejeti sklep: Občinski svet Občine Jezersko sprejeme Sklep o določitvi cene najema teptalnega stroja. Župan je na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 glasov) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. Zapisala: Jasna Durić Občina Jezersko Jurij Rebolj župan - 1 -

2 00_03_Korespondencna_seja_ doc OBČINA JEZERSKO OBČINSKI SVET Številka: 2015-OS-03_korespondenčna Datum: Z A P I S N I K 3. korespondenčne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je potekala od četrtka, do ponedeljka, , do 12. ure. Do roka vrnjene glasovnice: Drejc Karničar, Jurij Markič, Boris Meško, Mija Murovec, Peter Sušnik, Iztok Tonejec Obrazložitev: Članom občinskega sveta je bilo dne preko e-pošte predloženo gradivo in predlog sklepa 3. korespondenčne seje. Na seji je veljavno glasovalo 6 članov občinskega sveta. Sprejeti sklep: Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o določitvi cene storitve odvajanja, cene storitve čiščenja in o višini stroškov omrežnine in drugih stroškov v okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda na območju občine Jezersko. Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 glasov) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. Zapisala: Mojca Markič Občina Jezersko Jurij Rebolj, župan - 1 -

3 OBČINA JEZERSKO OBČINSKI SVET 04_seja_OS_4_redna_ doc Številka: 2015-OS-04 Datum: Z A P I S N I K 4. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko, ki je bila v sredo, , ob 18. uri v prostorih Občine Jezersko, Zg. Jezersko 65. Ad. 1: UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 4. redno sejo občinskega sveta Občine Jezersko je vodil župan Jurij Rebolj. V uvodu je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je na seji prisotnih pet članov občinskega sveta (kasneje sta prišla še dva) in lahko po določilu 29. člena Poslovnika občinskega sveta le-ta veljavno odloča. Na seji so bili prisotni člani občinskega sveta : Drejc Karničar, Jurij Markič, Boris Meško, Primož Muri, Marija Murovec, Peter Sušnik, Iztok Tonejec Opravičeno odsotni: Nihče Ostali prisotni: Jurij Rebolj - župan Občine Jezersko Jasna Durić - občinska uprava Mojca Markič - občinska uprava Andrej Tepina - zunanji sodelavec Joža Smrtnik - predsednik Nadzornega odbora Marija Pivk Oman - Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. Mojca Kobentar - Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. Primož Bajželj - Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. Danica Zavrl Žlebir - Gorenjski glas Javnost: Lidija Nahtigal Predlog dnevnega reda so člani OS prejeli z vabilom za sklic seje. Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP : Občinski svet Občine Jezersko sprejme dnevni red 4. redne seje, in sicer: 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko 3. Elaborat o oblikovanju cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin v Občini Jezersko in Elaborat o oblikovanju cene storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin v Občini Jezersko 4. Sklep o subvencioniranju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda za leto Elaborat za potrditev cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Jezersko 6. Pravilnik o tarifnem sistemu in višini cen za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Jezersko 7. Elaborat o oblikovanju cene storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Jezersko in Elaborat o oblikovanju cen storitev odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Kranj ter občinah Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko 8. Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto sprejem 9. Letni program športav Občini Jezersko za leto Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanu šolskih prostorov v uporabo 11. Sprememba poslovnega deleža v družbi BSC, d.o.o., Kranj 12. Poročilo župana 13. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Občine Jezersko - 1 -

4 04_seja_OS_4_redna_ doc Župan je na podlagi izida glasovanja (5 ZA od 5 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. Na sejo je prišel Iztok Tonejec. Ad. 2: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OS OBČINE JEZERSKO Zapisnik so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje. Pripomb na zapisnik ni bilo. Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP : Občinski svet Občine Jezersko sprejme zapisnik 3. redne seje občinskega sveta Občine Jezersko. Župan je na podlagi izida glasovanja (6 ZA od 6 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. Na sejo je prišel Primož Muri. Ad. 3: ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN V OBČINI JEZERSKO IN ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE VODE Z JAVNIH POVRŠIN V OBČINI JEZERSKO Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa so podali Andrej Tepina in predstavnici Komunale Kranj. Tepina je na začetku povedal, da je s začela veljati nova Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Uredba opredeljuje drugačen način obračunavanja storitev za oskrbo s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki. Na 18. redni seji Občinskega sveta v prejšnjem mandatu je bil že sprejet sklep o zaračunavanju cene storitve oskrbe s pitno vodo, ki je skladen z Uredbo, danes pa so v točkah 3. do 7. pripravljeni predlogi sklepov za obračun odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki, ki so skladni z Uredbo. Cena odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju, kjer je kanalizacija, se obravnava prvič. Sedaj financiranje storitev zagotavlja Občina s proračunskimi sredstvi. Za ceno odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode objektov, ki imajo greznice ali male čistilne naprave in ravnanja s komunalnimi odpadki je pripravljen nov predlog, ki je skladen z Uredbo in na podlagi dejanskih stroškov iz preteklega obdobja. Na položnici za plačevanje storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, bodo štiri postavke. Cena se prvič razdeli na dva dela, kjer se loči plačevanje omrežnine (amortizacije) in izvajane storitve. Vsaka od teh dveh postavk se razdeli še na odvajanje (kanal) in čiščenje (ČN). Na položnici bodo tako zaračunane: omrežnina odvajanje, odvajanje, omrežnina čiščenje in čiščenje. Cena omrežnine je z Uredbo točno določena in je odvisna od višine investicije javne infrastrukture ter števila uporabnikov storitve. Cena storitve je cena, ki jo izvajalec zaračuna za izvajanje storitve. Glede na to, da se storitev do sedaj še ni izvajala na območju Občine Jezersko, je izvajalec javne službe pripravil predračunsko ceno glede na izkušnje. Izračun cen je prikazan v elaboratih. Znesek, ki ga uporabniki Komunali plačujejo za omrežnino, Komunala nakaže Občini za najem infrastrukture. Omanova je še dodala, da je vsebina za elaborate določena z Uredbo. Pivkova je v nadaljevanju predstvaila vsebino obeh Elaboratov. Razprava: Markič je vprašal, koliko sredstev iz omrežnine se zbere v občinski proračun. Tepina je odgovoril, da eur ob 100% izkoriščenosti. Trenutno je priključenih 70% objektov. Delež 100% pomeni vse, ki se lahko oziroma se morajo priključiti. Tonejec je vprašal, kako so obravnavani tisti (30%), ki bi se lahko priključili pa se še niso. Tepina je odgovoril, da bodo ponovno pozvani, da se priključijo oziroma bodo morale posredovati inšpekcijske službe

5 04_seja_OS_4_redna_ doc Župan je pojasnil, da po Uredbi predlagana cena velja za vodomere DN15 in DN20, za vse večje je cena precej višja. Zato so bili občani dobronamerno pozvani, da vodomere zamenjajo. Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP : 1. Občinski svet Občine Jezersko potrjuje Elaborat o oblikovanju cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin v Občini Jezersko. 2. Občinski svet Občine Jezersko potrjuje Elaborat o oblikovanju cene storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin v Občini Jezersko 3. Občinski svet Občine Jezersko sprejme cene storitev čiščenja komunalne odpadne vode v občini Jezersko: Za opravljeno storitev: 0,33 /m3 in Omrežnina za velikost vodomera DN 20: 8,31 /mesec Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost. 4. Občinski svet Občine Jezersko sprejme cene storitev odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Jezersko: Za opravljeno storitev: 0,33 /m3 in Omrežnina za velikost vodomera DN 20: 6,41 /mesec Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost. 5. Cena storitev omrežnine za čiščenje in odvajanje za vodomere drugih dimenzij od DN 20 se določi, skladno z Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012) tako da se ceno omrežnine za DN 20 pomnoži s pripadajočim faktorjem, in sicer: 6. Cene storitev javne službe čiščenja komunalne odpadne vode se začnejo uporabljati Župan je na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. Ad. 4: SKLEP O SUBVENCIONIRANJU OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA ZA LETO 2015 Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje. Razprava: Karničar je vprašal, na kakšen način je prišlo do odločitve, da je višina subvencioniranja 60%. Župan je pojasnil, da gre za politično odločitev.»cena se nam je zdela visoka. Naredili smo izračun s primerjavo do tistih, ki se na javno kanalizacije ne bodo mogli priključiti. Izračunali smo, da se stroški položnice za tiste, ki se priključijo na javno omrežje in subvencija za izgradnjo MČN izenačijo v 11 letih. Kasneje pa imajo korist lastniki MČN.«- 3 -

6 04_seja_OS_4_redna_ doc Karničar:»Ali prav razumem: Občina je zgradila osnovno infrastrukturo. Na ta način je pomagala krajanom. Sedaj bo subvencionirala še 60% omrežnine?«župan je potrdil navedeno in pojasnil, da to pomeni, da bo občina prejela le 40% prihodka. Karničar je nadaljeval, da je to pogled s strani občine.»kakšen pa je pogled s strani občana? Kakšna bo subvencija občine do občana, ki se lahko priključi na javno omrežje in do tistega, ki se ne bo mogel?«župan je razložil, da gre pri MČN za večjo investicijo in manjšo položnico, pri javnem kanalu pa za manjšo investicijo in višjo položnico. Kot je bilo že povedano pa se glede na finančno breme občani izenačijo nekje v 11 letih. Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP : Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o subvencioniranju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda za leto 2015, v predlaganem besedilu. Župan je na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. Ad. 5: ELABORAT ZA POTRDITEV CEN STORITEV POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI V OBČINI JEZERSKO Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa so podali Andrej Tepina in predstavnici Komunale Kranj. Tepina je pojasnil, da je bil predlog sklepa na 18. redni seji v prejšnjem mandatu umaknjen z dnevnega reda in prestavljen na sejo, kjer se bo sprejemala cena odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Predlog sklepa je pripravljen v enaki vsebini kot na 18. redni seji. Omanova je dodala, da na 18. redni seji niso bili dobro predstavljeni izdatki za gospodinjstva mesečno. Povprečno gospodinjstvo na Jezerskem porabi 9 m3 vode mesečno. Pojasni še, da so bile pred uveljavitvijo Uredbe cene čiščenja greznic za vse občine enake, vendar tak način zaračunavanja ni v skladu z Uredbo, saj morata biti zaračunani tako omrežnina kot storitev. Župan je pojasnil:»do sedaj strošek praznjenja greznic ni bil vezan na dejansko porabo vode, ampak na dejstvo,»koliko pretočno greznico je nekdo imel«. Sedaj pa prehajamo na zaračunavanje po dejanski porabi vode. Strošek bo sedaj za večstanovanjske stavbe višji kot v preteklosti, ko se je strošek letnega praznjenja greznice delil med več lastnikov. Sedaj pa je strošek vezan na porabo vode. Cena storitve je izračunana za praznjenje enkrat na tri leta. Če bo praznjenje potrebno pogosteje, bodo dodatna praznjenja zaračunana po ceniku, vendar bodo priznani določeni popusti. Če povzamem, bodo večstanovanjski objekti in večje hiše nekoliko na slabšem, majhna gospodinjstva pa na boljšem. Popolnoma pravičen izračun za vse pa je skoraj nemogoč.«karničar:»ali se bo vsako naslednje praznjenje zaračunavalo enkratno?«kobentarjeva je pritrdila. Bodo pa narejeni preračuni glede na izvedena plačila. Na podlagi tega se bodo naredili poračuni. Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP : 1. Občinski svet Občine Jezersko potrjuje Elaborat za potrditev cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Jezersko. 2. Občinski svet Občine Jezersko sprejme cene storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Jezersko: - storitev prevzema in ravnanja z blatom v višini 0,58 EUR/m3 in - omrežnina čiščenje v višini 0,70 EUR na mesec. Navedeni ceni ne vključujeta davka na dodano vrednost. 3. Cene storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami se začnejo uporabljati

7 04_seja_OS_4_redna_ doc 4. Lastnikom greznic, ki se bodo priključili na kanalizacijsko omrežje se storitev po tem sklepu ne zaračunava do Tem lastnikom se bo cena praznjenja greznic v tem obdobju zaračunavala po veljavnem ceniku izvajalca javne službe Komunala Kranj d.o.o. Župan je na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. Ad. 6: PRAVILNIK O TARIFNEM SISTEMU IN VIŠINI CEN ZA OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI JEZERSKO Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa so podali Andrej Tepina in predstavniki Komunale Kranj. Pivkova je pojasnila, da je dosedanji Pravilnik povzročal kar nekaj težav. Po novi Uredbi mora biti cena nujno izražena v kilogramih, kar pa je na Jezerskem glede na sistem zbiranja težava. Za gospodinjstva sta ostali dve tarifi - dva in več članov ter en član in vikend. Enota kilogrami je razdeljena glede na dosedanje odlaganje. Cena storitve je po novem predlogu za občane nižja (40%). Kajti Komunala Kranj je do sedaj na Jezerskem na smeteh ustvarjala dobiček, ki se je namenjal za poračunavanje izgub na vodi. Lani pa je bila za vodo sprejeta enotna cena. Razprava: Markič:»Pohvaliti moramo občane za vestno ločevanje odpadkov. Na Zbirnem centru pa bi lahko še izboljšali sam sistem, predvsem da bi količino odpadkov zmanjšali tudi prostorninsko.«župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP : Sprejme se Pravilnik o tarifnem sistemu in višini cen za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Jezersko v predlaganem besedilu. Župan je na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. Ad. 7: ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE STORITVE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI JEZERSKO IN ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V MESTNI OBČINI KRANJ TER OBČINAH CERKLJE, ŠENČUR, NAKLO, PREDDVOR IN JEZERSKO Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je bilo podano že pod točko 6 dnevnega reda. Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP : 1. Občinski svet Občine Jezersko potrjuje Elaborat o oblikovanju cene storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Jezersko. 2. Občinski svet Občine Jezersko potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Kranj ter občinah Cerklje, Šenčur, Naklo, Preddvor in Jezersko - 5 -

8 04_seja_OS_4_redna_ doc 3. Občinski svet Občine Jezersko sprejme cene storitev zbiranja odpadkov ter cene storitev obdelave in odlaganja odpadkov: Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost. 4. Cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki se začnejo uporabljati Župan je na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. Ad. 8: ODLOK O PRORAČUNU OBČINE JEZERSKO ZA LETO SPREJEM Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje in pred samo sejo, poročilo pa je podala Jasna Durić. Durićeva je povedala, da je bil vložen en amandma, in sicer ga je vložil Odbor za gospodarske dejavnosti, finance in proračun. Župan je povedal, da amandmaja na amandma ne bo vložil. V nadaljevanju je Durićeva naštela pobude, ki so jih na proračun podala društva, odbori in javnost. V amandmaju je predlagano, da se postavka za namen panoramske kamere (4122 Panoramska kamera Jezersko) zniža, preostala sredstva pa se nameni za nadaljevanje dela TD na področju promocije po programu dela za leto 2015 (1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva), ki jih v proračunu ni.«obrazložitev Odbora:»Smo mnenja, da bo kamera na Jezerskem sicer zelo dobrodošla turistična pridobitev, vendar nam brez nadaljevanja začetega dela na področju promocije, dogodkov in sodelovanja med ponudniki in ostalimi destinacijami, ne koristi dovolj. Pridobiti moramo turiste, ki bodo Jezersko našli in prepoznali kot svojo počitniško destinacijo, tega pa brez promocijskih aktivnosti in pojavljanja v javnosti (internet, PR članki, sejmi, borze, ipd.) ne bomo dosegli.«župan je na amandma podal svojo obrazložitev: Občina Jezersko s proračunskim sredstvi izdatno financira spodbujanje turistične dejavnost v občini, in sicer direktno na proračunski postavki 4024 Promocija Občine Jezersko, kjer je predvidenih EUR, poleg tega pa tudi na proračunski postavki 4121 Turistična taksa v višini EUR. Promocija se izvaja tudi v okviru TIC Jezersko, kjer je namenjenih EUR. Skupaj je promociji (brez vključitve panoramske kamere) neposredno namenjenih EUR. Poleg navedenega občina razvoj turizma spodbuja prek razpisov za malo gospodarstvo in kmetijstvo ter posredno z urejanje kraja (klopi, koši, signalizacija in informativne table) in urejanjem zimskih tekaških in poletnih sprehajalnih poti. Razprava: Meško je pojasnil, da se video vsebine da rešiti tudi na drug, bolj racionalen način. Župan je povedal, da je kamera kvalitetna (za specifično lokacijo - mraz, veter, ), omogoča prenos na TV, je v HD resoluciji. Glede predloga za prenos sredstev na promocijo pa je župan povedal:»mislim, da promociji in turizmu ni namenjenega malo denarja. Poleg tega imamo namen zaposliti osebo, ki bo večino časa delala na turizmu. S stališča odnosa do turizma mislim da je le-ta dobro zastopan v proračunu.«karničar:»škoda je, da se o teh stvareh pogovarjamo na ta način. Osnovni problem ni v kameri, filmu ampak v tem, da v proračunu ni zagotovljenih dovolj sredstev, ki jih potrebuje TD za svojo osnovno dejavnost, to je za promocijo. Film in kamera sta dodatni investiciji. V proračunu ne vidim sredstev za dejavnost TD, to so predvsem promocijske naloge, ki so bile do sedaj s strani občine finančno podprte. Postavlja se vprašanje, zakaj bi potem TD sploh še funkcioniral. Potem vse naloge lahko prevzame občina. Zakaj se problematizira teh eur, ki bi se jih lahko prerazporedilo na promocijo? Take kamere oziroma sistema nima nobena slovenska turistična destinacija. Sistem, ki nam je bil danes predstavljen, je zelo kvaliteten. Ali mi to potrebujemo in bomo - 6 -

9 04_seja_OS_4_redna_ doc uspeli zagotoviti vse vsebine, ki nam jih sistem omogoča? Mislim, da bi živo siko z Rakeževega lahko dobili tudi za manj denarja. Želim, da kljub investicijam osnovna dejavnost teče kot v preteklosti.«meško:»sistem bi lahko postavili v vasi, kjer že imamo dostop do interneta. Za enaka sredstva bi lahko postavili tri nekoliko enostavnejše kamere.«sušnik je opozoril, da o kameri nismo začeli govoriti pred mesecem, temveč govorimo že dve leti.»samo turizem je prioriteta tistih, ki se s turizmom ukvarjajo. Dokler bodo ti akterji pripravljeni prispevati le 50eur/leto, je v proračunu za turizem namenjenih veliko sredstev.«tonejec:»ali smo sposobni oziroma ali imamo ljudi, ki bodo znali delati s to kamero, da bo 100% ali vsaj 80% izkoriščena.? Ali vemo, kdo jo bo vzdrževal in nadgrajeval?«sušnik je povedal, da bo to delo opravljala oseba, ki dela v TICu in jo plačuje občina. Meško:» eur za kamero je odločno preveč!«župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP : Občinski svet Občine Jezersko sprejme Amandma 1 k Odloku o proračunu Občine Jezersko za leto Župan je na podlagi izida glasovanja (3 ZA, 4 PROTI od 7 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP ZAVRNJEN. Durićeva je nadaljevala z obrazložitvami proračuna za leto 2015 v drugi obravnavi. Povečanja oziroma znižanja odhodkov in prihodkov v splošnem delu: Proračun obravnava Sprememba ( + /-) Proračun obravnava Prihodki , , ,00 Odhodki , , ,00 Stanje sredstev na računih na dan , , ,00 Povečanja oziroma znižanja odhodkov v posebnem delu: PP PRORAČUNSKA POSTAVKA 1. BRANJE SPREMEMBA 2. BRANJE 4015 Protipožarna varnost - požarna taksa Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Projekti kmetijskih stanovskih združenj, društev, zvez Gozdne ceste Upravljanje in tekoče vzdrže. občinskih cest in cestne 4021 infra Investicijsko vzdrže. in gradnja občinskih cest in cestne infra Razvojni programi v gospodarstvu Promocija Občine Jezersko Delovanje TIC Jezersko Turistični projekti drugih izvajalcev Občinski prostorski načrt Vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo Projekti ljubiteljske kulture Podružnična šola Jezersko OŠ Matije Valjavca Preddvor Podružnična šola Jezersko - investicije Rekonstrukcija objekta Storžič Socialno varstvene storitve Gradnja in vzdrževanje plačljivih parkirišč Most čez Jezernico - Kazina Panoramska kamera Jezersko Pokopališča - vzdrževanje

10 04_seja_OS_4_redna_ doc 5017 Urejanje naselij Zbirni center Jezersko Razprava: Meškota je zanimalo, kakšni so predračuni za Zbirni center. Duričeva je pojasnila, da eur za ograjo in eur za tri kamere. Muri je podal»tehnični«predlog k oblikovanju dokumenta, v katerem so podane obrazložitve za proračun. Kajti v dokumentu je na začetku tabela, potem pa obrazložitve in branje je zahtevno. Bolje bi bilo, če bi v tekstu pri številki/znesku dodali še znak +/- oziroma povečanje/zmanjšanje. Muri:»V Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in prostor smo predlagali povečanje sredstev na PP 4017 z eur na eur. Pregledal sem proračun za leto 2010 in ga pimerjal s predlaganim za 2015 za področja, ki se tičejo Odbora. Prišel sem do zanimivih ugotovitev.«v nadaljevanju je Muri predstavil primerjave za posamezne PP. In pojasnil: «Razvidno je, da smo v Odboru v prejšnjem mandatu to področje povsem zanemarili kljub temu, da ves čas poudarjamo, da bomo na Jezerskem razvijali kmetijstvo, gozdarstvo in turizem. Tudi novo povečanje v proračunu je minimalno v primerjavi z nekaterimi drugimi PP. To je panoga, ki ima na Jezerskem perspektivo za odpiranje delovnih mest. Nadoknaditi moramo izgubljeno povprečje v primerjavi z drugimi postavkami.«muri: «Povedano je bilo, da bosta na občini dva nova zaposlena. Občutek imam, da se o teh zadevah prehitro sprejema odločitve. Nič nimam proti konkretnim osebam. Strinjam se z ocenami, da je v javnem sektorju preveč zaposlenih.«v nadaljevanju je navedel nekaj statističnih podatkov o Občini Šenčur in jih primerjal z Občino Jezersko.»Mislim, da moramo glede tega dobro premisliti. Prosim, da se nove zaposlitve načrtujejo skrbno in še enkrat poudarjam, da osebno nimam nič proti nikomur.«župan je Muriju podal naslednje obrazložitve:»kot župan prevzemam vso odgovornost glede zaposlitev. Na tej občini se resnično veliko dela. In vem, da delo za nove zaposlene imamo. Pomembna pa je dodana vrednost zaposlenega človeka. Če želimo vzdrževati standard, ki ga imamo, potrebujemo dodatne zaposlene.«markič je Murija spomnil na prvi uradni obisk v Občini Solčava, kjer so imeli takrat zaposlenih 7 oseb in manj prebivalstva kot Jezersko. Muri je poudaril, da so v Solčavi zelo zadolženi in da sta dva zaposlena na področju EU sredstev prišla na občino že z izkušnjami, ki jih delavki na občini na Jezerskem nista imeli. Muri je poudaril, da ni proti zaposlovanju, ima le občutek, da se dela s preveliko lahkotnostjo. Karničar:»Vlaganje v ljudi se mi zdi zelo pomembno. Ti ljudje se osebno razvijajo in kot taki razvijajo kraj. Tudi zato kraj živi in to usmeritev podpiram.«sušnik je pojasnil, da se kadrovska politika jemlje z vso resnostjo. V nadaljevanju je Durićeva opozorila še na spremembe v sami vsebini odloka. Župan:»Moja želja je, da proračun za naslednje leto oblikujemo čez celo leto načrtno. Dejstvo je, da velik del proračuna namenjamo za družabni del življenja v občini. Prav je, da to imamo. Bojim pa se, da bi bila to lahko neke vrste potuha. Država bo sredstva za občine verjetno klestila in bojim se, da v primeru, da bomo v prihodnjih letih morali ta sredstva za društva zmanjšati, da bodo aktivnosti kar naenkrat ugasnile. Rad bi, da bi društva sredstva iskala tudi sama preko drugih razpisov. Enako želim pri promociji kraja, želim, da bi polovico prispevali turistični akterji sami.«karničar je odgovoril županu: «Če želiš prihraniti na društvih, mislim da je to povsem narobe in prejšnji župan nam je na tem področju dal lep zgled. Glede črpanja EU sredstev pa naj nam bo občina prva, ki bo dajala zgled. Na proračun, ki smo ga sprejeli, moramo biti ponosni!«župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP : Občinski svet Občine Jezersko sprejme Odlok o proračunu Občine Jezersko za leto Župan je na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET

11 04_seja_OS_4_redna_ doc Ad. 9: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI JEZERSKO ZA LETO 2015 Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. Izvajanje programa športa na lokalni ravni se določi z letnim programom, ki ga sprejme Občinski svet. Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo, obseg in vrsto dejavnosti ter obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu. Z letnim programom se določijo programi športa ter obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu. Občina Jezersko letni program športa izvaja preko javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Jezersko in preko lastnih investicij. V proračunu za leto 2015 je za področje športa namenjenih ,00 EUR, in sicer na naslednjih proračunskih postavkah (PP): - na PP 4033 Vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo v okvirni višini 4.500,00 EUR, - na PP 4034 Objekti za šport in rekreacijo - investicije v okvirni višini ,00 EUR, - na PP 4046 Programi športa v okvirni višini 8.900,00 EUR, - na PP 4047 Program športa za mladino v okvirni višini 4.700,00 EUR, - na PP 4087 Počitniške dejavnosti v okvirni višini 1.000,00 EUR. Razprava: Karničar je predlagal, da program športa pred sprejemom obravnava Odbor za negospodarske dejavnosti. Župan je predlagal, da se točka preloži na naslednjo sejo. Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP : Točka 9 dnevnega reda 4. redne seje se prestavi na naslednjo sejo. V tem času se sestane Odbor za negospodarske dejavnosti, ki pripravi predlog za občinski svet. Župan je na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. Ad. 10: PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ODDAJANU ŠOLSKIH PROSTOROV V UPORABO Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. Pravilnik o oddajanju šolskih prostorov v uporabo določa način oddajanja prostorov v objektu Podružnične šole Jezersko v uporabo, višino najemnine in način plačila najemnine. Zaradi povečanega povpraševanja po koriščenju telovadnice za namen rekreacije predlagamo spremembo Pravilnika v delu, ki se nanaša na časovno možnost koriščenja telovadnice. Predlagamo, da se koriščenje telovadnice omogoči do 22. ure. V tem času bi v telovadnici potekala intenzivna vadba (sreda ), v dogovarjanju pa je tudi večerni termin za plesni tečaj. Župan je predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP : Občinski svet Občine Jezersko sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju šolskih prostorov v uporabo v predlaganem besedilu. Župan je na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. Ad. 11: SPREMEMBA POSLOVNEGA DELEŽA V DRUŽBI BSC, D.O.O., KRANJ Gradivo so člani občinskega sveta prejeli z vabilom za sklic seje, poročilo pa je podala Mojca Markič. S strani družbe BSC, d.o.o., Kranj smo bili obveščeni, da je bil izveden brezplačen prenos lastniškega deleža Republike Slovenije v družbi BSC, d.o.o., Kranj na Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja. V skladu s spremembo poslovnega deleža je potrebno uskladiti Pogodbo o ustanovitvi podjetja BSC, d.o.o. in urediti vpis v sodni register. Za ureditev vpisa v sodni register je na podlagi Zakona o gospodarskih družbah minimalni vložek, ki ga ima lahko družbenik v osnovnem kapitalu družbe, 50,00 EUR. V družbi BSC, d.o.o. so zato predlagali, da občinam manjkajoči delež prodajo. Za Občino Jezersko to pomeni 37,55 EUR. Iz Pogodbe o - 9 -

12 04_seja_OS_4_redna_ doc ustanovitvi podjetja BSC, d.o.o., Kranj je razvidno, da Občina Jezersko v kapitalu podjetja, ki skupaj znaša 8.497,98 EUR sodeluje z vložkom 12,45 EUR oziroma 0,1462%. Razprava: Karničar je predlagal, da tovrstne sklepe lahko obravnava župan sam brez soglasja občinskega sveta. Župan je zaključil razpravo in predlagal, da se sprejme naslednji SKLEP : Občinski svet Občine Jezersko soglaša, da Občina Jezersko od družbe BSC, d.o.o., Kranj odkupi poslovni delež v višini 37,55 EUR. Župan je na podlagi izida glasovanja (7 ZA od 7 prisotnih) ugotovil, da JE SKLEP SPREJET. Ad. 12: POROČILO ŽUPANA Župan je občinskemu svetu podal naslednje informacije: - V ponedeljek oddajamo OPN na Ministrstvo. - Občina ni uveljavljala predkupne pravice za nakup karavle pod mejnim prehodom. Za prodajo karavle na Pečovniku ni bilo interesa in se bo prenesla na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. Za Ankovo planino bomo skušali peljati postopek brezplačnega prenosa na občino. - Za bankomat se trenutno pogovarjamo z Delavsko hranilnico. - Pluženje in posipanje poteka normalno. Pojavlja se ideja, da bi po vasi postavili zabojnike s peskom za občane. - Pohvalil bi sestanke Odborov. Upam, da boste tako nadaljevali. - Z delovanjem Petrola na Jezerskem so lastniki zadovoljni. Ad. 13: POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE JEZERSKO - Murovčeva je povedala, da je bila na sestanku JZ Gorenjske lekarne. Izvolili so predsednika. - Markič je povedal, da je projekt čezmejne elektrifikacije zaključen in da povezava brezhibno deluje. Povedal je še, da je na mejnem prehodu postavljena cestna kamera in da je bilo vloženega že veliko truda, da bi začela delovati, vendar še danes ne dela. S tem je želel opozoriti na to, koliko truda mora občina tudi sama vložiti v to, da država izpelje določene projekte. Občinsko upravo je opozoril, naj bo pripravljena na EU razpise. Podpira politiko zaposlovanja pravih kadrov. - Tonejec je prav tako podprl kadrovsko politiko. Opozoril je le, da je potrebno postaviti konkretne cilje za kadre in te cilje zasledovati. - Sušnik je predstavil pobudo lastnice trgovine, naj Jezerjani kupujejo v lokalni trgovini, da bo le-ta lahko obstala. Meško je predlagal anketo zadovoljstva. - Karničarja je zanimalo, kako bodo občinski svetniki in župan seznanjeni z delom Odborov. Markičeva je predlagala, da bi bili zapisniki sej odborov priloženi gradivom za seje Občinskega sveta. Seja je bila zaključena ob uri. Zapisala: Mojca Markič Občina Jezersko Jurij Rebolj, župan

13 OBČINA JEZERSKO Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko Tel. 04/ , fax. 04/ Številka: 030-1/ Datum: OBČINSKEMU SVETU OBČINE JEZERSKO ZADEVA: ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE JEZERSKO ZA LETO 2014 PRAVNA PODLAGA: Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 ZJU, 110/02 ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF), Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07; v nadaljevanju: Navodilo), Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN), Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08; v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 ZUE, 138/06, 120/07 in 112/09), Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03), Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 ZUE, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09), Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07 in 81/09) in Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09) ter 15. člen Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko 1/11). PRIPRAVLJALEC: NAMEN: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: Jasna Durić Obravnava in sprejem Jurij Rebolj, župan Jasna Durić PRILOGE: Zaključni račun proračuna Občine Jezersko za leto 2014

14 OBRAZLOŽITEV: Zaključni račun proračuna je akt države oziroma občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za preteklo leto. Zaključni račun se sestavi za proračun in za finančne načrte neposrednih uporabnikov. Pri sestavi zaključnega računa proračuna in finančnega načrta neposrednega uporabnika se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun proračuna upošteva strukturo proračuna za preteklo leto. Zaključni račun proračuna vsebuje: a) splošni del zaključnega računa proračuna, b) posebni del zaključnega računa proračuna in c) obrazložitve zaključnega računa proračuna. V skladu z 98. členom ZJF vsak neposredni uporabnik občinskega proračuna pripravi zaključni račun svojega finančnega načrta za preteklo leto in ga do 28. februarja tekočega leta predloži županu. Na podlagi zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna in ga predloži občinskemu svetu v sprejem. Zaključni račun občinskega proračuna sprejema občinski svet po postopku, določenem v občinskem statutu. Zaključni račun se ne sprejema z odlokom, temveč se sprejme kot samostojen dokument. Zaključni račun občinskega proračuna se objavi v uradnem glasilu občine. Predlog zaključnega računa občinskega proračuna župan do 31. marca tekočega leta predloži Ministrstvu za finance, hkrati pa tudi občinskemu svetu v sprejem, pri čemer občinskemu svetu hkrati lahko predloži tudi revizijsko poročilo o zaključnem računu občinskega proračuna, ki ga pripravi nadzorni odbor. Po sprejemu zaključnega računa občinskega proračuna na občinskem svetu župan o sprejetem zaključnem računu obvesti Ministrstvo za finance. FINANČNE POSLEDICE: Ni finančnih posledic. PREDLOG SKLEPA: Občinskemu svetu Občine Jezersko predlagam, da sprejme naslednji sklep: Občinski svet Občine Jezersko sprejeme Zaključni račun proračuna Občine Jezersko za leto Župan Občine Jezersko Jurij REBOLJ

15 PREDLOG Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 ZJU, 110/02 ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 29. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 1/11), je Občinski svet Občine Jezersko, na svoji _. redni seji, dne 2015, sprejel ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE JEZERSKO ZA LETO člen Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jezersko za leto člen Zaključni račun proračuna Občine Jezersko za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Jezersko za leto Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu. 3. člen Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Jezersko so bili v letu 2014 realizirani v naslednjih zneskih: Skupina/podskupina kontov A Bilanca prihodkov in odhodkov I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) ,24 TEKOČI PRIHODKI (70+71) ,88 70 DAVČNI PRIHODKI , Davki na dohodek in dobiček , Davki na premoženje , Domači davki na blago in storitve ,92 71 NEDAVČNI PRIHODKI , Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , Globe in druge denarne kazni 745, Drugi nedavčni prihodki ,07 72 KAPITALSKI PRIHODKI , Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev ,89 74 TRANSFERNI PRIHODKI , Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev proračuna EU ,99 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE , Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije ,00 II. SKUPAJ ODHODKI ( ) ,57 40 TEKOČI ODHODKI , Plače in drugi izdatki zaposlenim , Prispevki delodajalcev za socialno varnost 8.037,18

16 402 Izdatki za blago in storitve , Rezerve ,57 41 TEKOČI TRANSFERI , Subvencije , Transferi posameznikom in gospodinjstvom , Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , Drugi tekoči domači transferi ,87 42 INVESTICIJSKI ODHODKI , Nakup in gradnja osnovnih sredstev ,47 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI , Invest. transferi pravnim in fizičnim oseb., ki niso pror. uporab , Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 7.617,32 B Račun finančnih terjatev in naložb 685,13 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV ( ) 685,13 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 685, Prejeta vračila danih posojil 685,13 C Račun financiranja - VII. ZADOLŽEVANJE ( ) - 50 ZADOLŽEVANJE Domače zadolževanje IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) ,20 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.) ,33 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH na dan ,92-4. člen Zaključni račun proračuna Občine Jezersko za leto 2014 se objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko. Št /2015- Zg. Jezersko, dne. Župan Občine Jezersko Jurij Rebolj l.r.

17 OBČINA JEZERSKO ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE JEZERSKO ZA LETO

18 2

19 VSEBINA VSEBINA... 3 I. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA... 6 II. OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA... 8 A. Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna... 8 B. Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost občinskega sveta Izvedba in nadzor volitev in referendumov Dejavnost župana in podžupanov EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Urejanje na področju fiskalne politike Urejanje na področju fiskalne politike Fiskalni nadzor Dejavnost nadzornega odbora ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ Mednarodno sodelovanje in udeležba Mednarodno sodelovanje občin SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Druge skupne administrativne službe Obveščanje domače in tuje javnosti Izvedba protokolarnih dogodkov Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem LOKALNA SAMOUPRAVA Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Nacionalno združenje lokalnih skupnosti Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Policijska in kriminalistična dejavnost Prometna varnost KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Program reforme kmetijstva in živilstva Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu Razvoj in prilagajanje podeželskih območij Splošne storitve v kmetijstvu Zdravstveno varstvo rastlin in živali Gozdarstvo Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije Oskrba z električno energijo PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Cestni promet in infrastruktura Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest Urejanje cestnega prometa Cestna razsvetljava

20 14 - GOSPODARSTVO Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti Spodbujanje razvoja malega gospodarstva Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva Promocija občine Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor Zbiranje in ravnanje z odpadki Ravnanje z odpadno vodo PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Prostorsko načrtovanje Komunalna dejavnost Oskrba z vodo Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost Druge komunalne dejavnosti Spodbujanje stanovanjske gradnje Spodbujanje stanovanjske gradnje Drugi programi na stanovanjskem področju Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) Urejanje občinskih zemljišč Nakup zemljišč ZDRAVSTVENO VARSTVO Primarno zdravstvo Dejavnost zdravstvenih domov Preventivni programi zdravstvenega varstva Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja Drugi programi na področju zdravstva Nujno zdravstveno varstvo Mrliško ogledna služba KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Ohranjanje kulturne dediščine Nepremična kulturna dediščina Programi v kulturi Knjižničarstvo in založništvo Ljubiteljska kultura Mediji in avdiovizualna kultura Drugi programi v kulturi Podpora posebnim skupinam Programi drugih posebnih skupin Šport in prostočasne aktivnosti Programi športa Programi za mladino IZOBRAŽEVANJE Varstvo in vzgoja predšolskih otrok Vrtci Primarno in sekundarno izobraževanje Osnovno šolstvo Glasbeno šolstvo Pomoči šolajočim Pomoči v osnovnem šolstvu SOCIALNO VARSTVO Varstvo otrok in družine Drugi programi v pomoč družini Izvajanje programov socialnega varstva

21 Socialno varstvo invalidov Socialno varstvo starih Socialno varstvo materialno ogroženih Socialno varstvo drugih ranljivih skupin INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Rezerva občine Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija OBČINSKI SVET NADZORNI ODBOR ŽUPAN OBČINSKA UPRAVA REŽIJSKI OBRAT SKUPNA OBČINSKA UPRAVA C. Obrazložitev načrta razvojnih programov D. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja (za proračun) Podatki o stanju sredstev na računih proračuna Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih E. Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa Izkazi s prilogami Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa Obrazložitev denarnih tokov upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa in obrazložitev sprememb stanja domačih ter deviznih sredstev na zakladniškem podračunu F. Posebne tabelarne priloge Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let

22 I. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 ZJU, 110/02 ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 29. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 1/11), je Občinski svet Občine Jezersko, na svoji _. redni seji, dne 2015, sprejel ODLOK O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE JEZERSKO ZA LETO člen Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jezersko za leto člen Zaključni račun proračuna Občine Jezersko za leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Jezersko za leto Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu. 3. člen Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Jezersko so bili v letu 2014 realizirani v naslednjih zneskih: Skupina/podskupina kontov A Bilanca prihodkov in odhodkov I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) ,24 TEKOČI PRIHODKI (70+71) ,88 70 DAVČNI PRIHODKI , Davki na dohodek in dobiček , Davki na premoženje , Domači davki na blago in storitve ,92 71 NEDAVČNI PRIHODKI , Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja , Globe in druge denarne kazni 745, Drugi nedavčni prihodki ,07 72 KAPITALSKI PRIHODKI , Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev ,89 74 TRANSFERNI PRIHODKI , Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij , Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev proračuna EU ,99 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE , Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije ,00 6