POSLOVNO POROČILO 2014 SKRAJŠANA VERZIJA GRADIVO ZA OBČINSKI SVET

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "POSLOVNO POROČILO 2014 SKRAJŠANA VERZIJA GRADIVO ZA OBČINSKI SVET"

Transkripcija

1 POSLOVNO POROČILO 2014 SKRAJŠANA VERZIJA GRADIVO ZA OBČINSKI SVET ZD ČRNOMELJ / DIREKTORICA / EVA ČEMAS, UNIV.DIPL.EKON. ČRNOMELJ,

2 1 PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA Zdravstveni dom Črnomelj svojo dejavnost opravlja na podlagi Odloka o ustanovitvi, ki ga je sprejela občina Črnomelj v letu 1996 in dopolnila leta Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni ter druge dejavnosti v skladu s predpisi za občini Črnomelj in Semič. OSEBNA IZKAZNICA: NAZIV ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ SKRAJŠAN NAZIV ZD ČRNOMELJ SEDEŽ DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ USTANOVITELJ OBČINA ČRNOMELJ LETO USTANOVITVE 1996 OSNOVNA DEJAVNOST IZVENBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST ŠIFRA DEJAVNOSTI MATIČNA ŠTEVILKA ŠTEVILKA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA ŠTEVILKA PODRAČUNA PRI UJP DAVČNA ŠTEVILKA TELEFON FAX ELEKTRONSKI NASLOV info@zd-crnomelj.si SPLETNA STRAN Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Opravljamo zdravstveno varstvo prebivalcev občin Črnomelj in Semič na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe. Poleg nas skrbijo za zdravstveno varstvo prebivalcev naših občin zasebniki - koncesionarji. Temeljno poslanstvo zdravstvenega doma je: nuditi občanom čim boljšo oskrbo v primeru poškodb in bolezni, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, omogočiti zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki jo potrebujejo ter vztrajati in motivirati ljudi za zdrav način življenja. Delovanje zavoda temelji na načelu enakosti, ne glede na nacionalnost, vero, spol in drugačnost. 1.1 DEJAVNOSTI Zdravstveni dom Črnomelj je neprofiten javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo in opravlja dejavnost v skladu z odlokom in Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. št. 36/04) in Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. št. 72/09 UPB3, 91/07, 71/08, 76/08). Zavod opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti: osnovno zdravstveno dejavnost, ki zajema splošne ambulante, referenčne ambulante, patronažno službo, ambulanto za otroke in za šolske otroke in mladino, zobozdravstvo za odraslo populacijo in mladino, fizioterapijo in medicinski laboratorij, nujno medicinsko pomoč z urgentno ambulanto, dežurno službo, reševalne prevoze, druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom, medicino dela, prometa in športa in druge spremljajoče dejavnosti, potrebne za zagotovitev celovitega izvajanja dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. Zavod opravlja za ustanovitelja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti. 1

3 1.2 LOKACIJE DELOVANJA Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah in sicer: Črnomelj na dveh lokacijah (Delavska pot 4, Dom starejših občanov Črnomelj), Semič ZP Semič, Vajdova ulica 9, Vinica ZP Vinica,Vinica 49a. LOKACIJA TIMI NAZIV DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ 4,20 0,29 1,77 0,62 1,00 2,03 1,00 0,89 0,85 3,06 4,85 1,00 0,68 1,87 0,50 1,00 ZDRAVSTVENA POSTAJA SEMIČ 1,30 0,20 0,40 0,60 ZDRAVSTVENA POSTAJA VINICA 0,50 0,40 0,60 1,00 DOM STAREJŠIH OBČANOV 0,51 SPLOŠNA AMBULANTA V DSO AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (od tega 1 referenčna amb) ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA KURATIVA OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA PREVENTIVA ZOBOZDRAVSTVO - ODRASLI MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO ORTODONTIJA ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ ZDRAVSTVENA VZGOJA ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA FIZIOTERAPIJA PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU SLUŽBA ZA NMP B okrepljena NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM SANITETNI PREVOZI DISPANZER ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (PSIHOLOG) AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (od tega 1 referenčna ambulanta od dalje) OTROŠKA IN ŠOLSKA KURATIVA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA MLADINA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA ODRASLI LABORATORIJ (1 X TEDENSKO) AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA MLADINA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA ODRASLI PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU LABORATORIJ (1 X TEDENSKO) 1.3 VODENJE IN UPRAVLJANJE Organi zavoda so: svet zavoda, direktor, strokovni vodja, strokovni svet. 2 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 2.1 REALIZACIJA NAČRTOVANEGA PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV 2

4 Poglavitni cilj zavoda je dosledna in kvalitetna realizacija zdravstvenih programov, ki jih pogodbeno dogovorimo z ZZZS. V kolikor programi niso realizirani prihaja do negativnih poračunov in posledično do zmanjšanja programov in sredstev. Pri preseganju realizacije pa ZZZS ne priznava presežkov, storitve so plačane v višini 100% realizacije. Realizacijo pogodbenih obveznosti spremljamo mesečno, tako da lahko takoj reagiramo na morebitna odstopanja realiziranih storitev od načrtovanih storitev KOMENTAR K REALIZACIJI PROGRAMOV DOGOVORJENIH S POGODBO Z ZZZS ZZZS je na podlagi Meril za obračun zdravstvenih storitev opravil obračun za leto Plačilo programov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je bilo odvisno od realizacije pogodbeno dogovorjenih programov, pri čemer so bila upoštevana določila SD za pogodbeno leto Od vrednosti in realizacije programov za obvezno zdravstveno zavarovanje je odvisen tudi prihodek iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in doplačil občanov, ki predstavljajo doplačila do polne vrednosti storitev. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so bile plačane vse storitve. Vsi programi, ki se financirajo na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev (splošna ambulanta, otroški in šolski dispanzer) so bili plačani v celoti (do plana). V tej dejavnosti velja pravilo, da v kolikor realiziramo dogovorjen program preventive (90% plana) in minimalni obseg količnikov iz obiskov, si zagotovimo plačilo celotne vrednosti. Nižja realizacija od načrtovane je bila dosežena v programu reševalna služba kot predhodna leta, tudi v letu 2014 nismo uspeli opraviti vseh s planom določenih reševalnih prevozov. Z nedoseganjem zastavljenih planov nenujnih prevozov s spremljevalcem in sanitetnih prevozov, v sklop katerih spadajo tudi onkološki prevozi, se srečujejo tudi drugi zavodi in se dejansko postavlja vprašanje realnosti postavljenih planov PRIDOBLJENI DODATNI PROGRAMI Z ZZZS smo podpisali anekse k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 in sicer: začasna širitev 0,19 tima zobozdravstva odraslih je ostala tudi v letu 2014; začasna širitev 0,03 tima mladinskega zobozdravstva je ostala tudi v letu aneks št. 2 pridobili smo širitev programa referenčnih ambulant v obsegu 1,00 tima (za nosilko Plut Gabrijelo); aneks št. 3 v okviru projekta»okrepljene ambulante«smo pridobili soglasje za zaposlitev dveh zdravnikov z opravljenim strokovnim izpitom. Na osnovi razpisa za prosto delovno mesto smo uspeli zaposliti eno zdravnico in od imamo financiranje dodatka za okrepljene ambulante NEPRIDOBLJENI DODATNI PROGRAMI Kljub izkazovanju potreb in prizadevanjem za pridobitev dodatnih širitev, nam tudi v letu 2014 ni uspelo pridobiti dodatne programe na področju fizioterapije, patronaže, zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje in nujnih reševalnih prevozov. 3

5 Na področju nujnih reševalnih prevozov smo skladno z 31. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2014 vložili zahtevek za arbitražni postopek in sicer, da smo upravičeni do dodatnega 0,30 programa dodatni timi za nujne reševalne prevoze. Na ZZZS Ljubljana smo na naroku obrazložile zahtevek. Predstavnica MZ, je povedala, da MZ nima mandata za odobritev širitev, da pa razumejo našo problematiko in jo bodo upoštevali pri reorganizaciji mreže NMP. 2.2 CILJI, KI SE NANAŠAJO NA IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA PRI POSAMEZNIH BOLEZNIH ALI POPULACIJSKIH SKUPINAH Za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah smo si zastavili naslednji cilj: priprava kliničnih poti za obvladovanje bolezni. Kazalniki (opisni): realizacija predpisanih standardov. Ugotovitve: V letu 2014 smo pripravili Načrt ukrepanja v primeru množičnih nesreč. 2.3 CILJI, KI SE NANAŠAJO NA BOLJŠE OBVLADOVANJE DOLOČENIH BOLEZNI Za boljše obvladovanje določenih bolezni smo si zastavili naslednji cilj: zagotavljati redno strokovno izobraževanje delavcev. Kazalniki doseganja ciljev (opisni, fizični): uspešno izvedeno izobraževanje in uspešno posredovanje pridobljenih znanj sodelavcem. Ugotovitve: v letu 2014 smo kljub zahtevanim varčevalnim ukrepom zagotavljali redno strokovno izobraževanje delavcev. Pripravili smo načrt izobraževanja, ki je bil potrjen na strokovnem svetu zavoda. Načrt izobraževanj je bil pripravljen v skladu s strokovnimi potrebami zavoda in je stremel k nadgradnji strokovnega znanja posameznika kot tudi zavoda v celoti. Uvedli smo obveznost priprave poročila o izobraževanju. Poročilo je posredovano zaposlenim. Po potrebi se je pripravilo tudi predavanje za ožje strokovne skupine, kjer se je podalo vsebine pridobljene na izobraževanju. 2.4 CILJI, KI SE NANAŠAJO NA SKRAJŠANJE ČAKALNE DOBE Za skrajšanje čakalnih dob smo si v zavodu zastavili naslednje cilje: posodabljanje e-naročanja, delo na projektu e-zdravje, kakovostna informacijska tehnologija in visoka razpoložljivost internetne povezave in s tem zmanjšanje tveganja izpadov. Kazalniki doseganja ciljev (finančni, fizični, opisni): skrajšanje čakalnih vrst, večje zadovoljstvo. Ugotovitve: v letu 2014 smo nabavili in instalirali novi strežnik in posodobili računalniško opremo po ambulantah. S kakovostno informacijsko tehnologijo smo možnost izpadov zaradi okvar računalnikov in omrežja zmanjšali na minimum. V letu 2014 smo nadaljevali delo na projektu e-zdravje, ki ga koordinira MZ. Poudarjali smo pomembnost obveznosti ambulantne sestre, da vsakodnevno vsaj dvakrat pregleda elektronska naročila in se na njih promptno odziva. Iz ankete o zadovoljstvu uporabnikov je razvidno, da je splošna skupna ocena zadovoljstva uporabnikov z delom zavoda 3,91. Anketiranci so še vedno največ informacij o delovnem času, naročanju in naših storitvah pridobili po telefonu, povečuje pa se tudi uporaba spletne strani. Anketa je pokazala, da se je v letu 2014 že približno 70% pacientov naročilo na 4

6 pregled in da so čakalne dobe daljše za nenaročene paciente. Kot najpogostejši razlog za čakanje anketiranci navajajo vrsto ljudi njimi in dolge obravnave pacientov. 2.5 CILJI, KI SE NANAŠAJO NA IZBOLJŠANJE KAZALNIKOV KAKOVOSTI Na področju kakovosti smo si v zavodu zadali naslednje cilje. uvajanje sistema SUVI Kazalniki doseganja ciljev (opisni): realizacija projekta Ugotovitve: začeli smo z uvajanjem sistema SUVI in se vključili v projekt, ki ga vodi Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Projekt je v teku. merjenje klime, anketiranje a. ohranjanje zadovoljstva uporabnikov b. dvigniti stopnjo zadovoljstva zaposlenih c. družabna srečanja zaposlenih za dvig organizacijske klime Kazalniki doseganja ciljev (fizični, opisni): rezultati anket, analize anket, analiza pritožb, pohval in ukrepi Ugotovitve: V letu 2014 smo prvič uporabili vprašalnik, ki ga je pripravilo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. Namen je uvedba enotnih anketnih vprašalnikov za ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov v vseh zdravstvenih domovih Slovenije in posledično zagotavljanje primerljivosti med zavodi. Zato rezultatov ankete ne moremo primerjati z anketami iz prejšnjih let. Iz ankete o zadovoljstvu uporabnikov je razvidno, da je splošna skupna ocena zadovoljstva uporabnikov z delom zavoda 3,91. Na podlagi opravljene ankete zadovoljstva zaposlenih v ZD Črnomelj je ugotovljeno, da smo zaposleni ocenili organizacijsko klimo oziroma zadovoljstvo v povprečju z oceno 3,54, ki je nižja kot v lanskem letu, a višja kot v letih 2011 in Za dvig organizacijske klime smo organizirali predavanja med letom in na koncu leta družabno srečanje. Udeleževali smo se pohodov in izletov. Direktorica je opravila letne razgovore z zaposlenimi. priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda a. vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na zdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi b. vsaj dva nova pravilnika ali predpisa, ki se nanašajo na nezdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi c. pridobiti predloge za izboljšanje poslovanja ali organizacije dela Kazalniki doseganja ciljev (opisni, fizični): realizacija pravilnikov, dopolnitev registra tveganj in načrta integritete na podlagi ukrepov. Ugotovitve: zdravstveno področje pripravili smo Načrt ukrepanja v primeru množičnih nesreč. Nezdravstveno področje pripravili smo pravilnik o izobraževanju in načrt aktivnosti na področju promocije zdravja. Na sestankih vodij in na letnih razgovorih, ki jih je imela direktorica z vsemi zaposlenimi smo pridobili predloge za izboljšanje poslovanja. Predloge bomo analizirali in uvedli spremembe, kjer bo to potrebno. izvesti preglede dela po letnem planu Kazalniki doseganja ciljev (fizični, opisni): analiza rezultatov in ugotovitve pregledov ter realizacija ukrepov. Ugotovitve: mesečno spremljanje realizacije pogodbenih obveznosti do ZZZS in finančne realizacije ter sprotno uvajanje potrebnih ukrepov. Analiziranje rezultatov in sprejemanje 5

7 ukrepov na mesečnih sestankih vodij. Tedenski sestanki ožjih timov (direktorica strokovna vodja glavna medicinska sestra, direktorica nabava računovodstvo). interna strokovna izobraževanja, izobraževanja vodij s področja komunikacije in veščin vodenja in komunikacija z javnostjo Kazalniki doseganja ciljev (opisni, fizični): sestanki z zaposlenimi, druženje z zaposlenimi, izdaja internega časopisa, obvestila pacientom in zaposlenim na spletni strani in v medijih, odgovori na vprašanja medijev, seznanjanje javnosti z delom zavoda prek sporočil medijev, oglasov, oglasnih desk, komunikacija v zavodu preko elektronske pošte. Ugotovitve: organizirali smo predavanja za zaposlene, strokovna vodja in glavna sestra sta se udeležili izobraževanja s področja mediacije. Komunicirali smo z javnostmi spletna stran, objave na internetu, Zaposleni v zavodu smo komunicirali na sestankih, preko elektronske pošte, z objavo na oglasni deski,. 2.6 CILJI S PODROČJA NOTRANJIH KONTROL IN NOTRANJEGA REVIDIRANJA Za področje notranjih kontrol in notranjega revidiranja smo si postavili naslednje cilje notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem zunanji finančni nadzori ZZZS notranji strokovni nadzori v skladu s pravilnikom upravni nadzor s strani ustanovitelja Občine Črnomelj dopolnitev in sprotno posodabljanje registra tveganj dopolnitev in sprotno posodabljanje načrta integritete Kazalniki (fizični, opisni, finančni): ukrepi revizijske hiše, izvajanje ukrepov, spremljanje dejavnikov tveganja. Ugotovitve: Nadzorni odbor Občine Črnomelj je na osnovi Programa dela Nadzornega odbora Občine Črnomelj za leto 2014 opravil nadzor finančnega poslovanja za leto 2013 v Zdravstvenem domu Črnomelj. Nadzorni odbor nad porabo proračunskih sredstev v Zdravstvenem domu Črnomelj ni imel nobenih dodatnih priporočil in zadržkov. V letu 2014 smo v skladu s pravilnikom opravili notranji strokovni nadzor. Izvedena je bila notranja revizija. Opravljeni so bili postopki notranjega revidiranja na področju delovanja notranjih kontrol in sicer: - pravilnosti upoštevanja zakonodaje, ki ureja sistem neprekinjenega zdravstvenega varstva, - pravilnost izplačila za izvajanje mrliških ogledov in prerazporeditve delovnega časa (koriščenje ur opravljenih izven rednega delovnega časa). Ugotovljene manjše pomanjkljivosti so bile v najkrajšem možnem času odpravljene. Direktorica je pripravila odzivno poročilo na revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja za leto 2013, v katerem je poročala o odpravi pomanjkljivosti. Sprotno smo dopolnjevali in posodabljali register tveganj in načrt integritete. 3 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA V ZD Črnomelj si prizadevamo čim bolj sodelovati z okoljem. V okviru zdravstveno vzgojnih programov izvajamo zdravstveno vzgojo in promocijo zdravja za namenom, da postanejo posamezniki aktivni v skrbi za svoje zdravje in so sposobni prevzemati svoj del odgovornosti zanj. 6

8 Vključujemo se tudi v projekte, ki jih vodijo drugi zavodi, društva in nevladne organizacije v lokalni skupnosti: sodelovanje s Srednjo šolo Črnomelj dobrodelni koncert za pomoč socialno šibkim dijakom izvajalci ekipa NMP ZD Črnomelj; UE Črnomelj izvedba predavanja»komunikacija, odnos in stres na delovnem mestu«- izvajalka psihologinja dr. Tanja Ravnjak Psihološka ambulanta ZD Črnomelj; sodelovanje z osnovnimi šolami ob Dnevu gibanja in druženja treh generacij: OŠ Loka izvajalka Mirna Nemanič ZVC ZD Črnomelj; OŠ Stari trg izvajalka Tatjana Gregorič ZVC ZD Črnomelj sodelovanje v LAS, sodelovanje v Projektu človek, sodelovanje z društvom Ozare, sodelovanje z društvom HOSPIC (v marcu 2014 stojnica v ZD Črnomelj), sodelovanje s PGD Črnomelj - tabor mladih gasilcev izvajalci ekipa NMP ZD Črnomelj. V septembru 2014 smo se vključili v vseslovensko akcijo preprečevanja raka ustne votline in ponudili brezplačne preglede za občane, ki sta jih izvedla zobozdravnika Denis Džankovič in Marko Mrkovič. V letu 2014 smo skupaj z MC BIT in OZARE pripravili dokumentacijo za prijavo na javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma področje»pobude za javno zdravje«. V projekt, ki smo ga poimenovali»zdravje za vse«, smo vključili tudi romsko društvo. Razpisna dokumentacija seveda zahteva, da se priloži potrdilo o poravnanih obveznostih do države vseh partnerjev v projektu. To je bilo predstavljeno tudi vsem vključenim v projekt, vendar romsko društvo ni bilo likvidno in prijava na razpis ni bila možna. Ker je projektna dokumentacija pripravljena, bomo še naprej iskali razpise in se prijavili na primerne. 4 KADROVSKO PODROČJE ZD Črnomelj je za leto 2014 sprejel kadrovski načrt, v katerem je planiral 77 zaposlenih delavcev, ki se financirajo iz sredstev ZZZS in 1 zaposlenega delavca, katerega stroški dela se v celoti financirajo iz namenskih sredstev (zdravniki pripravniki in specializanti, zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pripravniki, mladi raziskovalci..). Konec leta 2014 je ZD imel zaposlenih 82 delavcev. Od tega 77 delavcev, ki se financirajo iz sredstev ZZZS in 5 delavcev, ki se financirajo iz namenskih sredstev. Zavod je tako uspel izpolniti načrtovano število zaposlenih, saj pri zaposlenih, ki se financirajo iz namenskih sredstev, zakonodaja dopušča izjeme. Usposabljanje na delovnem mestu V okviru projekta Usposabljanje na delovnem mestu, ki ga je izvajal Zavod za zaposlovanje, financirala pa EU v višini 85% in RS v višini 15%, so se v letu 2014 v zavodu tri mesece usposabljale dve diplomirani medicinski sestri in ena ekonomska tehnica. Učni zavod Zdravstveni dom Črnomelj je registriran tudi kot učna baza za študente in dijake zdravstvene nege. Zavod ima podpisano pogodbo s Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo Novo mesto in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto. Dijaki in študenti v zavodu pod vodstvom mentorjev opravljajo klinično prakso iz 7

9 področja zdravstvene nege. Zavedamo se, da danes dijaki, študenti, pripravniki so lahko jutri naši sodelavci in ljudje, ki nas bodo negovali. Naloga vseh nas je, da si prizadevamo za čim večjo kakovost. 5 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 5.1 JAVNI RAZPISI Zdravstveni dom je v preteklem letu na Portalu za javna naročila v Uradnem listu RS objavili pet javnih naročil male vrednosti: Dobava zobozdravstvenega stroja. Pogodbena vrednost stroja je znašala ,58 z vključenim DDV. Investicijo je financirala občina Črnomelj, ki je sredstva pridobila na podlagi prijave na javni razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nabave opreme v zdravstvu. Dobava laboratorijskega materiala. Javno naročilo je bilo razdeljeno na več sklopov in oddano več dobaviteljem. Skupna pogodbena vrednost naročila za obdobje enega leta je ,99 z vključenim DDV. Pogodbe so sklenjene za dve leti. Dobava sanitetnega in obvezilnega materiala ter razkužil. Naročilo je bilo oddano enemu dobavitelju v vrednosti ,00 z vključenim DDV. Pogodba je letna. Dobava nujnega reševalnega vozila. Naročilo sta poleg ZD sofinancirali občini Črnomelj in Semič. Pogodbena vrednost naročila je ,00 z DDV. V letu 2014 je bilo objavljeno tudi javno naročilo za dobavo zobozdravstvenega material. Postopek še ni končan. Vsa ostala naročila v letu 2014 so bila evidenčna javna naročila, za katera naročnikom v skladu z zakonom ni treba izvesti postopka javnega naročanja. 5.2 NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV PO PLANU Za nabavo osnovnih sredstev smo v letu 2014 planirali finančna sredstva v znesku ,00, porabili pa smo jih v znesku ,12. V letu 2014 smo v Črnomlju obnovili zobno ambulanto, jo opremili in kupili tudi nov zobni stroj. Za potrebe fizioterapije smo nabavili trakcijsko enoto, MF UZ glavo, kinetec in elektrostimulator. Za referenčno ambulanto merilnik gleženjskega indeksa. Nabavili smo nov strežnik z vsemi potrebnimi licencami, UPS-om, kupili 11 računalnikov, žarilno peč za zobno tehniko in vakuumski avtoklav za zobno ambulanto. Ob koncu leta smo nabavili novo reševalno vozilo. Nabavili smo še za drobnega inventarja. Za nabavo osnovnih sredstev smo pridobili iz Občine Črnomelj, so nam donirala posamezna podjetja, ostalih ,12 pa smo porabili sredstva amortizacije. 5.3 IZVEDENE INVESTICIJE OZIROMA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE Investicijskega vzdrževanja v letu 2014 nismo imeli. 8

10 6 POSLOVNI IZID 6.1 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV V tem izkazu so prihodki in odhodki izkazani po načelu nastanka poslovnega dogodka, kar pomeni da so prihodki in odhodki nastali v obravnavanem obračunskem obdobju. konto naziv konta INDEKS 76 Celotni prihodki Celotni odhodki PRESEŽEK PRIHODKOV PRESEŽEK ODHODKOV Prihodki v letu 2014 so glede na leto 2013 večji za 3 %, odhodki manjši za 7 %, tako, da beležimo pozitiven rezultat poslovanja v višini ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka spremlja gibanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc na ravni države. V izkazu so prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so nastali v letu naziv konta indeks SKUPAJ PRIHODKI SKUPAJ ODHODKI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI Ker so bili prejemki v letošnjem letu večji od izdatkov, v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka beležimo pozitiven rezultat v višini BESEDA DIREKTORICE Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram in predvsem za zdravstvo težkim časom, smo v Zdravstvenem domu Črnomelj s skupnimi prizadevanji vseh zaposlenih, poslovno leto 2014 zaključili pozitivno in uspeli realizirati načrtovane naložbe. V začetku poslovnega leta 2014 smo bili soočeni z dejstvi, na katere nismo imeli vpliva, vsekakor pa so bistveno oteževali normalno poslovanje: izplačati smo morali razliko v plači zaradi odprave ¾ plačnih nesorazmerij, kar je zahtevalo dodatna likvidnostna sredstva. Na drugi strani še sedaj ni znan vir za pokritje izplačila razlike v plači zaradi odprave ¾ plačnih nesorazmerij. 9

11 ni se izvajala revalorizacija materialni stroškov in ostalih kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani v cene zdravstvenih storitev, nismo mogli planirati dodatnih prihodkov s strani ZZZS za plačilo obveznosti, ki so izhajale iz že povišanih stopenj davka na dodano vrednost, zamik plačil s strani ZZZS, kar bistveno vpliva na likvidnostno sposobnost zavoda. Poleg prej naštetega smo bili soočeni tudi z velikimi težavami in nestabilnostjo zdravstvenega sistema, kar vpliva na izvajanje naše dejavnosti. Navsezadnje smo bili do konstituiranja nove vlade brez zdravstvenega ministra. Poslovanje smo prilagodili zmanjšanim denarnim sredstvom in v načrtih predvideli zmanjšanje stroškov materiala, storitev in stroškov dela, predvsem nadur. Problem nam je še vedno predstavljala kvota, ki jo plačujemo zaradi premajhnega števila zaposlenih invalidov in kjer nimamo vzvoda, kako ta strošek zmanjšati. Poglavitni ukrepi na strani odhodkov so bili: - centralizirana, kontrolirana nabava materiala in storitev, - pogajanja z dobavitelji za dosego ekonomsko ugodnejših pogojev poslovanja, - tekoče spremljanje rezultatov poslovanja in takojšnje reakcije, če rezultati odstopajo od načrtovanih. Izvajanje teh ukrepov je bilo uspešno, saj smo zmanjšali stroške materialov, stroške storitev, pri stroških dela smo ostali na nivoju leta Na strani prihodkov smo dodatna sredstva pridobili s pridobitvijo referenčne ambulante in izvajanjem samoplačniških storitev, v drugi polovici leta pa se je izboljšalo tudi stanje izplačil avansov ZZZS-ja, kar se je odrazilo na dobri likvidnosti zavoda. Še vedno imamo veliko težav na kadrovskem področju. Razpisano imamo prosto mesto zdravnika specialista pediatra, zdravnik specialista medicine dela, prometa in športa in zdravnika z opravljenim strokovnim izpitom (projekt MZ»okrepljene ambulante«), vendar kandidatov za zaposlitev ni. Tudi tu se kaže problem odmaknjenosti Bele krajine. V zavodu smo v letu 2014 naredili veliko tudi na področju povezovanja zavoda z lokalnim okoljem. Sprejeli smo zavedanje, da smo del lokalne skupnosti in da moramo v okviru svojih zmožnosti, znanje ki ga imamo, deliti z okoljem. Zadovoljni smo, da smo vsi zaposleni skupaj uspešno zaključili poslovno leto in prebivalcem za katere skrbimo, nudili vso potrebno zdravstveno oskrbo. 10

12 11

13

14

GRADIVO ZA MEDIJE ZD ČRNOMELJ, Delavska pot 4, 8340 Črnomelj Tel: / Fax: / El. naslov:

GRADIVO ZA MEDIJE ZD ČRNOMELJ, Delavska pot 4, 8340 Črnomelj Tel: / Fax: / El. naslov: GRADIVO ZA MEDIJE 20.4.2018 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA OSNOVNI PODATKI O ZAVODU Ime: ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ Sedež: Delavska pot 4, 8340 Črnomelj Matična številka: 5054605000 Davčna številka: 21020442 Šifra

Prikaži več

Poslovno poročilo za leto 2000

Poslovno poročilo za leto 2000 ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ Naslov: DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ Slikovni vir: www.freepik.com LETNO POROČILO ZA LETO 2018 ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ Odgovorna oseba: Eva Čemas, univ.dipl.ekon. Kraj

Prikaži več

Microsoft Word - STRAT.USMERITVE ZD DOC

Microsoft Word - STRAT.USMERITVE ZD DOC STRATEŠKE USMERITVE ZDRAVSTVENEGA DOMA ORMOŽ za obdobje 2011-2013 Maj 2013-1 - 1. UVOD Zdravstvena dejavnost na primarni ravni je dostopna vsem ljudem območja občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi

Prikaži več

Microsoft Word - Predlog sklepa o soglasju k izplačilu nagrade direktorju JZ ZD Ljubljana.doc

Microsoft Word - Predlog sklepa o soglasju k izplačilu nagrade direktorju JZ ZD Ljubljana.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ž U P A N J A Mestni trg 1, Ljubljana Šifra.: 160-7/06-2 Datum: 21.04.2006 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET ZADEVA: NASLOV: GRADIVO PRIPRAVILA: POROČEVALCI: PRISTOJNO DELOVNO

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana

Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto Zdravstveni dom Ljubljana Spremembe in dopolnitve kadrovskega načrta za leto 2016 - Zdravstveni dom Ljubljana KADROVSKI NAČRT OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV KADROVSKEGA NAČRTA ZD LJUBLJANA ZA LETO 2016 sprejetega dne 23.2.2016

Prikaži več

ZDRAVSTVENI DOM

ZDRAVSTVENI DOM ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE Mestni trg 17 3210 Slovenske Konjice PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2019 Slovenske Konjice, februar 2019 1 Vsebina 1 UVOD 4 1.1 Osnovni podatki o zavodu

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

ZDRAVSTVENI DOM Slovenske Konjice Mestni trg Slovenske Konjice PROGRAM DELA IN FINANČNI IN FINANČNI NAČRT NAČRT ZD SLOVENSKE ZD KONJICE KONJIC

ZDRAVSTVENI DOM Slovenske Konjice Mestni trg Slovenske Konjice PROGRAM DELA IN FINANČNI IN FINANČNI NAČRT NAČRT ZD SLOVENSKE ZD KONJICE KONJIC ZDRAVSTVENI DOM Slovenske Konjice Mestni trg 17 3210 Slovenske Konjice PROGRAM DELA IN FINANČNI IN FINANČNI NAČRT NAČRT ZD SLOVENSKE ZD KONJICE KONJICE ZA LETO 2014 ZA LETO 2014 Marec 2014 Vsebina 1 UVOD...

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo ZD\ Ana)

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo ZD\ Ana) ZDRAVSTVENI DOM ZA ŠTUDENTE UNIVERZE V LJUBLJANI Ljubljana, Aškerčeva cesta 4 LETNO POROČILO ZA LETO 2014 Odgovorna oseba: mag. Irena Kirar Fazarinc, dr. med., spec. ginekologije in porodništva Ljubljana,

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

(Microsoft Word Viewer - POSLOVNI NA\310RT 2009.doc)

(Microsoft Word Viewer - POSLOVNI NA\310RT 2009.doc) CBE 71, 8330 Metlika Tel.: 07-369-1-406 Fax: 07-369-1-427 E-naslov: info@zd-metlika.si POSLOVNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA METLIKA ZA LETO 2009 Številka: 027/09 V.d. direktorice: Duška PEZDIRC, dipl.ekon.

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

KAZALO UVOD... 1 OSEBNA IZKAZNIC ZAVODA... 2 PREDSTAVITEV ZAVODA... 3 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA... 5 VODSTVO ZAVODA... 6 POSLOVNO POROČILO ZA LE

KAZALO UVOD... 1 OSEBNA IZKAZNIC ZAVODA... 2 PREDSTAVITEV ZAVODA... 3 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA... 5 VODSTVO ZAVODA... 6 POSLOVNO POROČILO ZA LE KAZALO UVOD... 1 OSEBNA IZKAZNIC ZAVODA... 2 PREDSTAVITEV ZAVODA... 3 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA... 5 VODSTVO ZAVODA... 6 POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016... 7 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

(Microsoft Word - FINAN\310NI NA\310RT_2014_ZD\212 NOV)

(Microsoft Word - FINAN\310NI NA\310RT_2014_ZD\212 NOV) ZDRAVSTVENI DOM ZA ŠTUDENTE UNIVERZE V LJUBLJANI Ljubljana, Aškerčeva cesta 4 PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Odgovorna oseba: mag. Irena Kirar Fazarinc, dr. med., spec. ginekologije in porodništva

Prikaži več

(Microsoft Word - POSLOVNO IN RA\310UNOVODSKO PORO\310ILO ZA LETO 2010.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNO IN RA\310UNOVODSKO PORO\310ILO ZA LETO 2010.doc) OBČINA IVANČNA GORICA 4 OBČINSKA UPRAVA Sokolska ulica 8 1295 Ivančna Gorica Tel: 78 12 100, fax: 78 12 120 e-mail: obc.ivancna.gorica@siol.net http://www.ivancna-gorica.si Številka: 413-0013/2011 Datum:

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: F: E: Številka: /2018/5 Datum: 22.

Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: F: E:  Številka: /2018/5 Datum: 22. Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ Številka: 00104-38/2018/5 Datum: 22. 2. 2018 Odgovor na poslansko vprašanje Tomaža Lisca

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Na osnovi 18

Na osnovi 18 Občina Ivančna Gorica Točka 8 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 W ivancna-gorica.si Številka: 9000-004/2019

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

(Microsoft Word - POSLOVNI IN FINAN\310NI NA\310RT 2012 pdf.docx)

(Microsoft Word - POSLOVNI IN FINAN\310NI NA\310RT 2012 pdf.docx) POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012 JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK Februar, 2012 Direktor Sašo Rebolj, dr. med., spec. druž. med. 1. UVOD Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih

Prikaži več

Poslovno poročilo za leto 2000

Poslovno poročilo za leto 2000 TOČKA 3 PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRIJA Marec, 2018 Odgovorna oseba: Marija Magajne 1 KAZALO I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018 VSEBUJE:... 3 II. OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Tovarniška cesta Ajdovščina LETNO POROČILO ZA LETO 2012 Štev.: S /2013 Dne: Direktorica: Boža Ferfolja, univ. dipl. prav. 1

Tovarniška cesta Ajdovščina LETNO POROČILO ZA LETO 2012 Štev.: S /2013 Dne: Direktorica: Boža Ferfolja, univ. dipl. prav. 1 Tovarniška cesta 3 5270 Ajdovščina LETNO POROČILO ZA LETO 2012 Štev.: S0601 74-5/2013 Dne: 25. 2. 2013 Direktorica: Boža Ferfolja, univ. dipl. prav. 1 PREDSTAVITEV ZAVODA Zdravstveni dom Ajdovščina je

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc Navodila za prijavo raziskav na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) Definicije raziskav Na OI izvajamo več oblik raziskovalnega dela v vseh organizacijskih enotah. Raziskovalno delo delimo na tri kategorije:

Prikaži več

ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE

ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE Pod gozdom cesta I/14 1290 GROSUPLJE LETNO POROČILO za leto 2016 Februar 2017 Odgovorna oseba: Janez Mervič, dr. med. KAZALO: OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA... - 4 - PREDSTAVITEV ZAVODA...

Prikaži več

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Grajska ulica Murska Sobota PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Grajska ulica Murska Sobota PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2 PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 208 ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Grajska ulica 24 9000 Murska Sobota PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 208 ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA Odgovorna oseba:

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 MODEL ODLIČNOSTI REFERENČNE AMBULANTE Darinka Klančar NAMEN PREDSTAVITVE European Practice Assessment EPA Evropski model poslovne odličnosti EFQM Samoocena ambulante/odličnost ambulante EPA European Practice

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Tovarniška cesta Ajdovščina LETNO POROČILO ZA LETO 2015 Štev.: 053-1/2016 Dne: Direktorica: Boža Ferfolja, univ. dipl. prav.

Tovarniška cesta Ajdovščina LETNO POROČILO ZA LETO 2015 Štev.: 053-1/2016 Dne: Direktorica: Boža Ferfolja, univ. dipl. prav. Tovarniška cesta 3 5270 Ajdovščina LETNO POROČILO ZA LETO Štev.: 053-1/2016 Dne: 17. 2. 2016 Direktorica: Boža Ferfolja, univ. dipl. prav. Letno poročilo za leto zajema obvezne vsebine tako v poslovnem

Prikaži več

ZDRUŽEVANJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV (pripojitev) VSEBINA: 1. PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENIH ZAVODOV Zdravstveni dom - osnovno varstvo Nova Gorica...

ZDRUŽEVANJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV (pripojitev) VSEBINA: 1. PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENIH ZAVODOV Zdravstveni dom - osnovno varstvo Nova Gorica... ZDRUŽEVANJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV (pripojitev) VSEBINA: 1. PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENIH ZAVODOV... 2 1.1 Zdravstveni dom - osnovno varstvo Nova Gorica... 2 1.2 Zdravstveni dom - zobozdravstveno varstvo Nova

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

OE NOVO MESTO Muzejska ulica Novo mesto t f ID DDV: SI TRR: P

OE NOVO MESTO Muzejska ulica Novo mesto t f ID DDV: SI TRR: P OE NOVO MESTO Muzejska ulica 5 8000 Novo mesto t +386 7 3934 191 f +386 7 3934 101 www.nijz.si info@nijz.si ID DDV: SI 44724535 TRR: 011006000043188 POROČILO O SISTEMATIČNIH PREGLEDIH USTNE VOTLINE ZA

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Poslovno poročilo za leto 2000

Poslovno poročilo za leto 2000 ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA Cesta 6. maja 11, Vrhnika PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 ZDRAVSTVENEGA DOMA VRHNIKA Avgust, 2015 Odgovorna oseba: Direktor, Roman Strgar KAZALO 1. OSNOVNI PODATKI O

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Programa pripravništva

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Zbirno poročilo o ugotovitvah revizij podeljevanja koncesij v osnovni zdravstveni dejavnosti

Zbirno poročilo o ugotovitvah revizij podeljevanja koncesij v osnovni zdravstveni dejavnosti Podeljevanje koncesij v zdravstvu Podeljevanje koncesij v zdravstvu 4 PODELJEVANJE KONCESIJ V ZDRAVSTVU Zbirno poročilo KAZALO 1. UVOD 6 2. KAJ SMO PROUČEVALI 8 3. POVZETEK UGOTOVITEV 10 3.1 KAKO JE MINISTRSTVO

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 12. 1. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: ODLOK O MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI AJDOVŠČINA 2. obravnava

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

STRATEGIJA PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA Usmeritve in organizacija Nova Gorica, marec 2009

STRATEGIJA PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA Usmeritve in organizacija Nova Gorica, marec 2009 STRATEGIJA PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 2009-2013 Usmeritve in organizacija Nova Gorica, marec 2009 KAZALO VSEBINE 1 UVOD... 3 2 PRAVNE PODLAGE IN STROKOVNA IZHODIŠČA... 4 3 PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA...

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALCI: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Nadzorni odbor občine Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

Microsoft Word - STRATEGIJA primarnega zdravstvenega varstva doc

Microsoft Word - STRATEGIJA primarnega zdravstvenega varstva doc STRATEGIJA PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 2009-2013 Usmeritve in organizacija Nova Gorica, marec 2009 KAZALO VSEBINE 1 UVOD... 3 2 PRAVNE PODLAGE IN STROKOVNA IZHODIŠČA... 4 3 PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA...

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word - FINANCNI_NACRTI_2019-zdravstveni_domovi

Microsoft Word - FINANCNI_NACRTI_2019-zdravstveni_domovi ZAVOD: Zdravstveni dom Laško Naslov: Kidričeva ulica 5b, Laško PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 ZDRAVSTVENEGA DOMA LAŠKO Odgovorna oseba: Mag. Janja KNAPIČ 1 KAZALO I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA

Prikaži več

PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV za leto 2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA HELIOS Domžale, d.d. in OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ raz

PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV za leto 2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA HELIOS Domžale, d.d. in OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ raz PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV za leto 2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA HELIOS Domžale, d.d. in OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ razpisujeta PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV V SLOVENIJI»Uredite

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

Izrivanje zdravnikov in zobozdravnikov iz odločevalskih procesov

Izrivanje zdravnikov in zobozdravnikov iz odločevalskih procesov IZGUBLJENA PRILOŽNOST ZA UREDITEV RAZMER V SLOVENSKEM ZDRAVSTVU Izrivanje zdravnikov in zobozdravnikov iz odločevalskih procesov Dr. Zdenka Čebašek-Travnik, spec. psihiatrije Predsednica Zdravniške zbornice

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarja 2019 v Skladu Viljem Julijan podajamo pobudo za izboljšanje

Prikaži več

1

1 Javni zavod Zdravstveni dom Radlje ob Dravi POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 Radlje, februarja 2019 0 KAZALO I. UVOD 2 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU IN USMERITVE 2 2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

P O S L O V N O P O R O Č I L O

P O S L O V N O  P O R O Č I L O ZDRAVSTVENI DOM VELENJE VODNIKOVA 1, VELENJE LETNO POROČILO ZA LETO 2009 Odgovorna oseba: Jože Zupančič, dr.med., spec.spl.med. 1 UVOD OSNOVNI PODATKI ZAVODA Ime in sedež zavoda: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE,

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več