PRIKAZ STANJA PROSTORA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PRIKAZ STANJA PROSTORA"

Transkripcija

1 PRIPRAVLJAVEC: Občina Idrija Mestni trg 1 I 5280 Idrija SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 06 OPN OBČINE IDRIJA PRIKAZ STANJA PROSTORA IZVAJALEC LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o., PE Nova Gorica Prvomajska 118d I 5250 Solkan Solkan, december 2017

2

3 PROSTORSKI AKT Občinski prostorski načrt občine Idrija NAZIV PROSTORSKEGA AKTA Spremembe in dopolnitve 06 občinskega prostorskega načrta občine Idrija FAZA Osnutek GRADIVO Osnutek Gradivo za pridobitev prvih mnenj PRIPRAVLJAVEC Občina Idrija Mestni trg 1, 5280 Idrija NAROČNIK Hofer trgovina d.o.o. Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica ŠTEVILKA PROJEKTA 1530 IZDELOVALEC Locus d.o.o., PE Nova Gorica Prvomajska 118d, 5250 Solkan VODJA PROJEKTA Nina Lipušček, univ.dipl.inž.kraj.arh. ZAPS KA-1667 STROKOVNA SKUPINA Maja Šinigoj, univ.dipl.inž.arh. Metka Jug, univ.dipl.inž.kraj.arh. Tosja Vidmar, univ.dipl.geog. Leon Kobetič, univ.dipl.grad. Andrej Podjed, grad.teh. DATUM Solkan, december 2017

4 Kazalo 1 OSNOVNI PODATKI OBMOČJA BILANCA POVRŠIN ZEMLJIŠČ NAMENSKE IN OSNOVNE DEJANSKE RABE BLINACA POVRŠIN OBMOČIJ POD RAZLIČNIMI VARSTVENIMI REŽIMI OPIS KVALITETE IN OPOZORIL O PRIMERNOSTI IN ZANESLJIVOSTI UPORABE POSEAMEZNIH DELOV GRAFIČNEGA DELA PRIKAZA STANJA PROSTORA OPIS PODATKOVNE BAZE RABA PROSTORA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA VARSTVENI REŽIMI MEJE OBMOČIJ PROSTORSKIH AKTOV KARTOGRAFSKI DEL LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 4 I 15

5 TEKSTUALNI DEL PSP JE DELNO POVZET PO PETE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN IDRIJA C. PRILOGE 2. PRIKAZ STANJA PROSTORA LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D., JANUAR 2017

6 1 OSNOVNI PODATKI OBMOČJA Značilnosti prostora občine Idrije je v izredni razgibanosti terena in velikih višinskih razlikah med posameznimi deli občine. Glavna značilnost, ki daje videz homogenosti celotnemu ozemlju so velike gozdne površine in razpršena poselitev. Geografsko Občina Idrija leži na skrajnem robu - vzhodu statistične Severnoprimorske regije in meji na občino Logatec preko katere jo veže regionalna cesta Keltika do Ljubljane. Glede na geografsko zaprtost in težko dostopnost tako z Goriške kot Osrednje slovenske smeri je občina z vidika razvojnih možnosti izredno omejena. Dostopnost je mogoča po treh smereh in sicer po dolini Idrijce iz Tolminske smeri, preko Godoviča in Zale iz Ljubljane (najizrazitejša) ter preko prelaza Strmec in Črnega Vrha iz Nove Gorice. Občina Idrija je ena redkeje naseljenih občin in nizko gostoto prebivalcev glede na površino in poprečno gostoto cest na km2. Statistično gledano (popis prebivalstva 2002, SURS) število prebivalcev po posameznih naseljih od leta 1868 nenehno pada, predvsem zaradi izseljevanja v centralno naselje Idrija in druga regionalna središča. Mesto Idrija je tako na račun podeželja imelo rast prebivalstva do leta 1991 sedaj pa zaradi negativnega naravnega prirastka, večjega odseljevanja in prenehanja priseljevanja nenehno prazni. Statistično beležijo rast prebivalstva po letu 2002 samo naselja Krnice, Idrijska Bela, Dole, Idršek in Vrsnik predvsem zaradi priseljevanja in gradnje individualnih stanovanjskih hiš. Prebivalstvo v občini Idrija se stara, delež otrok in mladih se zmanjšuje in delež starostnikov se povečuje. Sestava prebivalstva po spolu po naseljih je zelo različna, na tradicionalnem podeželju je več moških (neporočeni gospodarji kmetij), na območjih, kjer ja živela delavska (rudarska) populacija pa je višji odstotek žensk. Največji odstotek žensk v rodni dobi do 30% je v Čekovniku in Srednji Kanomlji (zopet zaradi manjšega števila populacije), najmanj pa v naseljih, ki se pospešeno praznijo. Indeksi staranja so po naseljih različni, najvišji so v Masorah in Gorah 217, najnižji pa v Godoviču, Dolah, Zavratcu in Vrsniku. Izobrazbena struktura prebivalstva je prenizka in sicer močno prevladujejo prebivalci z osnovnošolsko, poklicno in srednješolsko izobrazbo, delež višje in visokošolsko izobraženih kadrov pa je skupaj samo 7% od vseh. Po aktivnosti je prebivalstva v primerjavi z neaktivnim (otroci, upokojenci, neaktivni) izredno malo, v poprečju samo 46%, po dejavnosti pa še vedno prevladuje proizvodna dejavnost pred storitveno, kar je na podeželju še izraziteje. Delež kmetijstva je zanemarljiv saj samo Dole presegajo 10% kmečkega prebivalstva. Največ priseljenega prebivalstva ima naselje Spodnja Idrija in naselja, ki so se v zadnjem času povečala na račun stanovanjske gradnje, vsa ostala naselja so izrazito avtohtona. Velikost družin je od 2,38 do največ 4,8 članov, velikost gospodinjstev pa od 2,4 do 5 članov, kar pomeni da so družine majhne, veliko je enočlanskih gospodinjstev. Edino urbano naselje s statusom mesta je Idrija (5950 preb.), kjer število prebivalcev presega 3000 ljudi in gostoto vsaj 30 prebivalcev/ha, ki predstavlja minimalno merilo za mesto. Zaradi svoje lege v centralnem delu občine in zgodovinskega razvoja je Idrija občinsko središče lokalnega pomena in močan zaposlitveni center. Ostala pomembnejša lokalna središča so: Spodnja Idrija, ki je drugo največje naselje s 1860 prebivalci in predstavlja močan zaposlitveno gospodarski center, Godovič, ki je hitro gospodarsko razvijajoče se naselje in Črni Vrh kot center rekreacijskega območja. Lokalna središča in ostala naselja imajo podeželski značaj. Vasi so nastale že v srednjem veku, ki zaradi deagrarizacije sodijo v urbano podeželje (kmečkega prebivalstva je manj kot 10%). Za podeželje so značilne velike dnevne migracije, saj po podatkih dnevno migrira več kot 50% vsega prebivalstva (zaposleni in šolajoča mladina). Za območje občine je značilno, da prevladuje razpršena poselitev, malo je gručastih zaselkov in strnjenih vasi z izrazitim vaškim središčem. To je predvsem posledica terenskih razmer, hribovitega nestabilnega terena in tradicionalno razpršenih kmetij. Ta vzorec se ohranja še danes, težnje po novi stanovanjski gradnji sledijo temu vzorcu poselitve, kar je v diametralnem nasprotju s prostorsko zakonodajo, racionalno gradnjo in možnostjo s komunalnim opremljanjem zemljišč. Stroški takšne poselitve so predvsem v gradnji in vzdrževanju razvejane infrastrukture (večinoma cest), katerim občina s proračunom ni kos. V dosedanjem razvoju občine se je kot večji problem izkazalo odseljevanje prebivalstva iz višjih ležečih predelov v razvitejša nižinska naselja, v preteklosti predvsem v Idrijo zaradi rudnika živega srebra. Temu je sledilo opuščanje kmetijskih površin in zaraščanje z gozdom (Možnosti razvoja, 1998). Podatki iz popisa 2002 kažejo, da kmetijstvo kot gospodarska dejavnost v občini izgublja na pomenu, v ospredje pa stopajo njegove druge vloge (ohranjanje kulturne krajine, poselitev, turizem, varstvo naravne in biotske raznovrstnosti). Površine, ki so v kmetijski rabi tako predstavljajo le 17 % površine občine s tem da se manjši odstotek teh površin zmanjšuje zaradi zaraščanja. Glavni značilnosti, ki daje videz homogenosti celotnemu ozemlju občine Idrija, so velike gozdne površine in razpršena poselitev. Gozdovi tako prekrivajo skoraj 80% občine, od tega je večina lesnoproizvodnih gozdov, 8% gozdov s LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 6 I 15

7 posebnim namenom, 4% varovanih gozdov in 0,2% gozdnih rezervatov. Kljub velikemu deležu gozda se njegov naravni potencial premalo izkorišča. Prisotnost naravne kakovosti krajine je v občini Idrija velika. Praktično 51% površine občine pokriva Natura Podobno kot pri kulturni dediščini obstaja na območju občine množica naravnih znamenitosti in spomenikov ter posameznih enot naravne dediščine. Poleg tega, enako kot Natura 2000, območje pokriva tudi ekološko pomembno območje. Vse te prostorske omejitve je potrebno upoštevati in usklajevati z razvojnimi pobudami ter potenciali zaradi konfliktov in različnih interesov v prostoru. Vodni potencial na obravnavanem območju je pomemben vir za razpoklinske in kraške vodonosnike z velikim številom čistih vodnih virov. Glavnina vodozbirnih območij leži v območju gozdov, ki imajo sanitarno, ekološko in zaščitno vlogo, tako da so vodni viri večinoma neoporečni. Znatne vodne količine prihajajo na dan v stalnih in občasnih kraških izvirih (npr. sifonast izvir Divjega jezera). Nasploh je bogastvo kraških voda v podtalju bogatejše od površinskih voda. Hidrografska mreža v občini Idrija je dokaj neenakomerna. Reka Idrijca, kot vsi njeni pritoki imajo veliko erozivno moč zato tečejo v globoko vrezanih in tesnih dolinah, kjer je ob vodi le izjemoma na kakem sotočju prostora za majhno aluvialno ravnico ali teraso, za kulture in naselja. Na področju pridobivanja mineralnih surovin strokovne podlage1 navajajo, da v občini Idrija trenutno obstajajo štirje legalni peskokopi in množica zasebnih peskokopov za lastne potrebe. Prodišča reke Idrijce se izkorišča občasno in na podlagi posebnih dovoljenj. Posegi v prodišča imajo predvsem vlogo čiščenja struge vodonosnikov zaradi naplavin in usedlin. V SPRS je občina umeščena v tako imenovan»idrijski koridor«, ki predstavlja območje, ki glede poselitve in gospodarskih dejavnosti razen centrov nima razvojnih potencialov, ampak se ohranja na stopnji varstva ohranjanja kulturne krajine. Na ravni države, predstavlja jedrno območje za eko-turizem kot razbremenitev turističnih destinacij (Alpe-Jadran). V smislu Evropskega prostora pa predstavlja naravni koridor (naravno okolje, selitvene poti velikih zveri, ), ki poteka od Hrvaške preko Avstrijskih Alp do Bavarske. Glede zelenih površin in urejenih odprtih prostorov znotraj naselij, lahko govorimo o skromnih velikostih, saj raščenost naselij ni imela urbanih oziroma načrtovanih posegov. Vse večje zelene površine v naseljih so ostanki gozdov in kmetijskih površin, predvsem tistih, ki zaradi naravnih danosti niso bila zazidljiva. Kot glavne prostorske omejitve za razvoj v dolinah predstavljajo strma pobočja dolin, priobalna zemljišča hudourniških vodotokov, močno prisotna erozijska zemljišča, veliko žarišč zemeljskih plazov ter visoka stopnja potresne ogroženosti z močno potresno intenziteto. Ker so v občini Idrija deli povodja ozke in strme doline ni večje nevarnosti poplav. Zaradi nenehnega delovanja erozije toka reke Idrijce je ogrožena magistralna cesta Idrija-Tolmin. Mestu Idrija se je zaradi regulacije struge Idrijce ter z rednim vzdrževanjem in izgradnjo pnevmatskega jezu za HE Marof poplavna varnost v zadnjih letih bistveno izboljšala. Območje občine ogrožajo zemeljski in snežni plazovi. Vzrok za plazovitost terena je najti v strmih pobočjih, reliefni razgibanosti terena, obilici padavin in nestabilnosti tal. Najbolj ogrožena območja so predvsem ob cestni infrastrukturi, nekoliko manj pa poselitvena območja. Stabilnost tal je najbolj ogrožena v dolini Kanomljice in malo manj v dolini Idrijce. Občina leži v območju, ki sodi med bolj ogrožena potresna območja v Sloveniji. Na tem območju namreč leži tektonska prelomnica Idrijski prelom z veliko intenzivnostjo potresov.

8 Preglednica 1: Prednosti in slabosti za prostorski razvoj Občine Idrija VSEBINSKI PREDNOSTI SKLOP poselitev razpoznavni poselitveni vzorci razvito občinsko središče (Idrija) dovolj delovnih mest tehnološko razvita industrija že razvite turistične dejavnosti (zlasti v Idriji: rudnik, čipke, muzej ) relativno visoka izobrazbena struktura prebivalstva infrastruktura ugodna lega na stičišču primorske, gorenjske in notranjske regije velike količine lesne mase, ki se lahko izkoristijo kot obnovljivi viri energije zadostne količine vode krajina velika razpoznavnost kulturno krajinskih (prostorskih) enot visoka vrednost krajine na območju Trnovskega gozda (vključno s krajinskim parkom Idrijce in Belce), Črnovrške planote, Vojskarske planote in Ledinske planote bogata naravna in kulturna dediščina SLABOSTI omejene možnosti za širitev strnjenih naselij, zlasti urbanih območij (Idrija, Spodnja Idrija) zelo razpršena poselitev zmanjševanje števila prebivalcev v večini naselij v občini odseljevanje prebivalstva iz slabše dostopnih in reliefno neugodnih območij pomanjkanje stanovanj in primernih gradbenih parcel za gradnjo stanovanjskih objektov podoptimalna, zlasti zaposlitvena moč občine prevelika odvisnost od samo dveh gospodarskih subjektov slabe prometne povezave (ni AC, slabo vzdrževani odseki regionalne ceste, ozke ceste ) in s tem povezana slabša prometna dostopnost prometna odmaknjenost od središč nacionalnega pomena ni železniške povezave slaba infrastrukturna opremljenost prostora zaradi pretežno razpršene poselitve na območju občine Idrija velike razdalje do centralnih naselij izredno neugodne reliefne razmere slabi naravno geografski pogoji za kmetijstvo izguba kmetijskih zemljišč zaradi zaraščanja LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 8 I 15

9 Preglednica 2: Priložnosti in nevarnosti za prostorski razvoj Občine Idrija VSEBINSKI PRILOŽNOSTI SKLOP poselitev razvoj Godoviča na prometno pomembnem vozlišču kot drugi razvoj pol občine razvoj Črnega vrha z usmeritvijo v družinski turizem kot tretji razvojni pol občine funkcijsko povezovanje Idrije in Spodnje Idrije vzpostavitev prepleta urbanih in podeželskih območij z možnostjo razvoja dejavnosti tudi v manjših krajih (ohranjanje in zagotavljanje delovnih mest in območju občine) oblikovanje alternativnih možnosti zaposlovanja (turizem, eko-kmetijstvo, druge dopolnilne dejavnosti na kmetijah, delo na domu.) ohranjanje poselitve na manj dostopnih in reliefno neugodnih območjih (npr. z ustvarjanjem možnosti za stanovanjsko gradnjo) razvoj turizma (usmeritev predvsem v družinski in infrastruktura izboljšanje prometne in druge gospodarske javne infrastrukture ne celotnem območju občine in ne le v urbanih središčih zagotavljanje ustrezno opremljenih gradbenih parcel izboljšanje dostopnosti do delovnih mest, oskrbe in storitev v največji možni meri zagotavljati dostop do internetnih povezav in storitev e-uprave izboljšanje povezav z javnim potniškim prometom nova trasa»keltike«alternativna obdelava odpadnih vod v odročnejših naseljih (zasebne biološke čistilne naprave) krajina ohranjanje krajinske pestrosti in ekološkega ravnotežja varovanje krajinsko vrednejših območij z razvojem ustreznih dejavnosti NEVARNOSTI stihijska, neorganizirana gradnja in razvoj dejavnosti neurejena prostorska in zemljiška politika občine slaba prometna povezanost in odmaknjenost od ostalega slovenskega prostora neobvladljiva razvejanost in drago vzdrževanje komunalne infrastrukture stihijska gradnja MHe opuščanje kmetijskih zemljišč in intenzivno zaraščanje z gozdom nacionalna kmetijska politika, ki ni naklonjena malim pridelovalcem izguba prepoznavnosti krajine

10 2 BILANCAPOVRŠINZEMLJIŠČNAMENSKEINOSNOVNE DEJANSKE RABE Namenska raba občine Idrija po veljavnem planu (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 53/14) OSNOVNA RABA Skupna površina vdelež v % celoten občini (ha) površine občine Stavbna zemljišča 898 3,1% Kmetijska zemljišča ,04% Gozdna zemljišča ,47% Vodna zemljišča 126 0,43% Območja drugih zemljišč 12 0,04% Skupaj ,00% Dejanska raba, glede na pridobljen podatek iz spletnega portala MKGP (marec 2017) OSNOVNA RABA Skupna površina vdelež v % celoten občini (ha) površine občine Stavbna zemljišča 698 2,37% Kmetijska zemljišča ,11% Gozdna zemljišča ,22% Vodna zemljišča 73 0,24% Druga zemljišča 10 0,03% Skupaj ,00% LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 10 I 15

11 3 BLINACAPOVRŠINOBMOČIJPODRAZLIČNIMI VARSTVENIMI REŽIMI število skupna % površine območij površina (ha) občine Natura ,9 SPA ,1 psci, SAC SAC ,7 Ekološko pomembna območja ,1 Naravne vrednote - območja ,5 Zavarovana območja ,3 krajinski park ,2 naravni spomenik ,02 naravni rezervat ,07 Varstvo gozdov varovalni gozd ,3 gozd s posebnim namenom 274 0,93 Varstvo kulturne dediščine arheološko najdišče ,12 dediščina ,13 vplivno območje dediščine ,39 spomenik ,60 vplivno območje spomenika ,89 Opozorilna karta poplav Pogoste poplave 0,07 0 Redke poplave 226 0,77 Območja poplavne nevarnosti velika poplavna nevarnost 3,8 0,01 % srednja poplavna nevarnost 7,5 0,03 % majhna poplavna nevarnost 4,5 0,02 % preostala poplavna nevarnost 14,7 0,05 % Omejitve iz geološke podlage ,1 Vodovarstvena območja , ,03 1A 5 0,0 1B 39 0, , , ,17 Najboljša kmetijska zemljišča ,5% DPA 16 0,05 DPA - veljavni ,03 DPA v pripravi 1 6 0,02 Elektro koridor 353 1,2

12 TOČKOVNI ZAVAROVANI OBJEKTI število objektov Naravne vrednote - objekti 78 Naravne vrednote - jame 253 Vodovarstvena območja - zajetja 43 Zavarovana območja objekti 3 Ekološko pomembna območja - jame 1 Kar 68,1% površine občine je zavarovano kot ekološko pomembno območje. Tudi območje Natura 2000 prekriva več kot polovico občine. Krajinski park Zgornja Idrijca zavzema 15 % površin občine. Velik je tudi delež površin, na katerih obstajajo zaradi geološke podlage, ki pomeni nestabilen teren oz. veliko možnost plazenja (10%). Ta režim sicer nima pravne podlage, a ga je pri posegih v prostor pomembno upoštevati. LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 12 I 15

13 4 OPIS KVALITETE IN OPOZORIL O PRIMERNOSTI IN ZANESLJIVOSTI UPORABE POSEAMEZNIH DELOV GRAFIČNEGA DELA PRIKAZA STANJA PROSTORA Nekateri podatki uporabljeni v prikazu stanja prostora so pomanjkljivi in nenatančni. Opozorili bi radi predvsem na naslednje: podatek o poplavah Poplavna območja se evidentirajo na državnem nivoju in zajemajo predvsem poplavljanje večjih vodotokov, v Idriji sta to Idrijca in Kanomljica. Opozarjamo, da v podatku manjkajo območja poplavljanja manjših potokov in hudournikov. podatki o eroziji in plazovitosti Erozija in plazovitost sta v občini Idrija precej problematična pojava. Za namen evidentiranja plazovitih in nestabilnih območij je občina Idrija naročila izdelavo geološke karte, na podlagi katere je bil pripravljen podatek o omejitvah izhajajočih iz geološke podlage. Ker pa podatek temelji le na geološki podlagi in ne upošteva hidro reliefnih razmer, ga je potrebno jemati kot opozorilo in ne prepoved posegov. Za vse podatke, vključno s plansko rabo velja, da lahko prihaja do razhajanj med stanjem v naravi in na karti. Razlog za to je, da zaradi velike razgibanosti reliefa geodetski načrti ponekod odstopajo od dejanskega stanja. V teh primerih je treba pri uporabi grafičnih prikazov upoštevati dejansko stanje v naravi.

14 5 OPIS PODATKOVNE BAZE 5.1 Raba prostora Prikaz rabe prostora je sestavljen iz namenske rabe veljavnega plana in območij sprememb večjih od 5000 m2, kjer namenska raba ni enaka dejanski rabi v naravi. Podatek o spremembah večjih od 5000 m2 je pripravljen na podlagi veljavnega plana ter podatka o dejanski rabi MKGP. Podatek o spremembah se prikazuje z obrobo in šrafuro. 5.2 Gospodarska javna infrastruktura Prikaz gospodarske javne infrastrukture je sestavljen iz naslednjih podatkov: državne ceste, lokalne ceste, avtobusna postajališča, vodovod, vodovod objekti, kanalizacija, kanalizacija objekti, elektro-energetika, elektro-energetika objekti, plinovod, plinovod objekti, telekomunikacije. Pri vsakem podatku je prikazana zgolj obstoječa gospodarska javna infrastruktura. LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 14 I 15

15 5.3 Varstveni režimi V spodnji tabeli je razviden vir pridobljenih podatkov prikazanih na karti: Prikaz varstvenih režimov. VARSTVENI REŽIM IME PODATKA VIR Natura 2000 NATURA2KPolygon Portal ARSO, november 2017 Ekološko pomembna območja EPOPolygon Portal ARSO, november 2017 Ekološko pomembna območja - jame EPO_JAMEPoint Portal ARSO, november 2017 Naravne vrednote - točke NV_TOCPoint Portal ARSO, november 2017 Območja naravnih vrednost NV_POLIPolygon Portal ARSO, november 2017 Naravne vrednote - jame NV_JAMEPoint Portal ARSO, november 2017 Zavarovana območja ZAV_OBM_POLIPolygon Portal ARSO, november 2017 Zavarovana območja - točke ZAV_OBM_TOCPoint Portal ARSO, november 2017 Poplavna območja ob katastrofalnih MV_OPZ_KRT_POP_OBM_KAT Portal ARSO, junij 2017 poplavah Polygon Razredi_poplavne_nevarnosti_v Hydrotech d.o.o., april 2014 elike Razredi_poplavne_nevarnosti_s rednje Razredi_poplavne_nevarnosti_ majhne Razredi_poplavne_nevarnosti_ preostale Vodovarstvena območja - zajetja VVO_ZAJETPoint Portal ARSO, november 2017 Vodovarstvena območja VVO_OBC_NIVOPolygon Portal ARSO, november 2017 Kulturna dediščina evrd_17_11_08_3 MK, november 2017 Omejitve iz geološke podlage geolosko_inzinirska_karta Geologija d.o.o., Idrija, 2007 Najboljša kmetijska zemljišča 36_OPN_EUP_NRP_ Občinski prostorski načrt občine Idrija (Ur.l., št. 38/11, 107/13, 53/14) Gozdni rezervati in varovalni gozdovi SLO_GR_2015 SLO_VAR_2015 Portal ZGS, november Meje območij prostorskih aktov Prikaz mej območij prostorskih aktov predstavljata podatka Sprejeti državni prostorski načrti in Državni prostorski načrti v pripravi (vir: portal MOP DzP). 6 KARTOGRAFSKI DEL Kartografski del Prikaza stanja prostora je dostopen v digitalni obliki.

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

PREDSTAVITEV AKTI

PREDSTAVITEV AKTI LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. Ljubljanska cesta 76 I 1230 Domžale TESTNI PRIMER ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA KAZALNIKOV SPREMLJANJA STANJA V PROSTORU NA LOKALNI RAVNI TESTNO OBMOČJE MESTNA OBČINA

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M07250122* JESENSKI ROK GEOGRAFIJA Izpitna pola 2 Petek, 31. avgust 2007 / 80 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese s seboj

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Čezmejno sodelovanje Mestne občine Nova Gorica na področju trajnostne mobilnosti Vanda Mezgec, Aleksandra Torbica Mestna občina Nova Gorica Ljubljana, 2.6.2016 NOVA GORICA GORICA GORICA Kolesarska steza

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Porocilo I-1-2-5

Porocilo I-1-2-5 PROGRAM DELA INŠTITUTA ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 Poročilo o delu za leto 2007 PROGRAMSKI SKLOP: NAČRT UPRAVLJANJA VODA NA VODNEM OBMOČJU DONAVE IN VODNEM OBMOČJU JADRANSKEGA MORJA PROJEKT:

Prikaži več

NASELJENOST V SLOVENIJI

NASELJENOST V SLOVENIJI Skupina: LTL Šola: Šolski center Novo mesto Srednja zdravstvena in kemijska šola Regija: Jugovzhodna Kategorija: A Cilji in analize podatkov Kot prebivalke jugovzhodne statistične regije smo se odločile,

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Gozdnogospodarsko načrtovanje in NATURA 2000 Gospodarjenje z gozdovi NAMEN gospodarjenja z gozdovi ohranitev in trajnostni razvoj gozdov, to je zagotavljanje in vzdrževanje vseh ekoloških, socialnih in

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Predlogi načrtovalskih rešitev PUN2000 za gozdove Dragan Matijašić, ZGS Ljubljana, 6.5.2015 Maribor, 7.5.2015 Namen predstavitve Dopolnitve Priročnika o izdelavi GGN GGE Ekocelice Pregled stanja Izločanje

Prikaži več

NAMEN PROJEKTA

NAMEN PROJEKTA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN OBČINE TREBNJE OBVEZNA PRILOGA SD03 OPN FAZA: DOPOLNJEN OSNUTEK DATUM: MAJ 2018 1. RAZLOGI ZA PRIPRAVO SD03 OPN Občinski prostorski načrt

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in]) 6. mesto OBČINA RAZKRIŽJE Razkrižje Razkrižje: uvrstitve Kvalitativna analiza: 33 točk (11. mesto) UČINKOVITOST Investicije 28 Rast odhodkov za javno upravo 8 Prihodki iz EU 9 Rast priha 1 GOSPODARSTVO

Prikaži več

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št. 1307 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE JEZERSKO besedilni del IZVAJALEC

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1: Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slove

1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1: Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slove 1. IDENTIFIKACIJA PODATKOVNEGA NIZA 1.1 Naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1:250.000 1.2 Alternativni naslov Strukturno-tektonska karta Slovenije 1:250.000 1.3 Okrajšani naslov - 1.4 Globalni

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Skrbimo za vode država in lokalne skupnosti (NUV 2009 2015) Irena Rejec Brancelj Vsebina 1. Pomen in vsebina NUV 2. Stanje voda 3. Pomembne zadeve upravljanja voda 4. Cilji 5. Ukrepi 6. Sodelovanje z javnostmi

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

OBČINA VIPAVA Občinska uprava Glavni trg 15,5271 Vipava tel.: , fax.: E-pošta: Projekt: ANALIZ

OBČINA VIPAVA Občinska uprava Glavni trg 15,5271 Vipava tel.: , fax.: E-pošta:   Projekt: ANALIZ OBČINA VIPAVA Občinska uprava Glavni trg 15,5271 Vipava tel.: 05 36 43 410, fax.: 05 36 43 412 E-pošta: obcina@vipava.si www.vipava.si Projekt: ANALIZA stanja in trendov na področju poselitve in KRITERIJI

Prikaži več

(Microsoft Word - 4. to\350ka_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN - druga obravnava)

(Microsoft Word - 4. to\350ka_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN - druga obravnava) Gradivo k točki 4 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka št. 1 druga obravnava Gradivo pripravila: Tadeja Zadelj 4-1 OBČINA PIVKA Župan Kolodvorska cesta 5,

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

OBČINA PREVALJE OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE PREVALJE Analiza smernic obcinski prostorski nacrt Domplan d.d. Bleiweisova 14, Kranj Kaliopa d.o.o.

OBČINA PREVALJE OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE PREVALJE Analiza smernic obcinski prostorski nacrt Domplan d.d. Bleiweisova 14, Kranj Kaliopa d.o.o. OBČINA PREVALJE OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE PREVALJE Analiza smernic Domplan d.d. Bleiweisova 14, Kranj Kaliopa d.o.o. Letališka cesta 32 j, Ljubljana Junij 2015 NAROČNIK: ŽUPAN: Občina Prevalje dr.

Prikaži več

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations mag. Irena AŽMAN Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Geodetska uprava Republike Slovenije Zakaj voda upošteva topografijo, administrativnih mej pa ne? (Why do the waters take into account the topography

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

ZBOR KRAJANOV KS VOJSKO

ZBOR  KRAJANOV KS VOJSKO VOJSKO Plani, cilji 2019 2022 Pripravil : B. Lapajne Program razvoja 2019-2022 Strateški dokument ( osnutek ), ki ga je Svet KS Vojsko sprejel na 22. redni seji 4. 12. 2017 Turizem kot panoga Kmetijska

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 mest za opredelitev ključnih ukrepov urbanega razvoja Predstavitev projekta in okrogla miza na temo Potenciali slovenskih mest,, PROSTOR, OKOLJE IN URBANI RAZVOJ RAZVOJNE VIZIJE izr. prof. dr. Alenka Fikfak,

Prikaži več

Sistemi za podporo odločanju

Sistemi za podporo odločanju Potresna varnost v Sloveniji s poudarkom na preventivi in pripravljenosti na potres in obnovi po potresu in potrebi po razvoju primerljivega orodja za obvladovanje poplavnih tveganj dr. R. Žarnič, E.Vivoda

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 10 OBČINSKI SVET 12.062 3.451 0 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 3.451 0 0 0 0101 Politični sistem 12.062 3.451 0 0 0

Prikaži več

Besedilo objave_javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - DARS - maj 2019

Besedilo objave_javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - DARS - maj 2019 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 24.4.2019 objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Prikaži več

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon določa cilje, načela in pravila

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij

REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij REGIJE V ŠTEVILKAH Statistični portret slovenskih regij 2018 www.stat.si Regije v številkah - Statistični portret slovenskih regij 2018 ISSN 2463-0026 Informacije: www.stat.si T: (01) 241 64 04 E: info.stat@gov.si

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV PRIPRAVLJALEC PROSTORSKEGA AKTA Občina Bovec Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ŽUPAN Valter Mlekuž PREDSTAVNICA NAROČNIKA Katarina Barbara Ostan PROSTORSKI AKT, DELI AKTA Druge spremembe in dopolnitve

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Številka:

Številka: Projektna naloga za KARTIRANJE NEGOZDNIH HABITATNIH TIPOV NA LIFE- IP NATURA.SI PROJEKTNIH OBMOČJIH SKLOP 1: Območje: SLOVENSKA ISTRA vzhod Območje: SLOVENSKA ISTRA zahod 1. UVOD SKLOP 2: Območje: VOLČEKE

Prikaži več

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_

PS v luci NUV_Mohorko_GZS_ Prednostne snovi v luči Načrta upravljanja voda 2009 do 2015 Dr. Tanja Mohorko, uni. dipl. inž. kem. inž. Ljubljana, 03.07.2012 Pregled predstavitve Evropska zakonodaja za področje prednostnih snovi Metodologija

Prikaži več

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdovi CDo CDi T VC VI Celinske vode Vodna infrastruktura

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 12./redna/seja občinskega sveta December 2016 OCENA POŽARNE OGROŽENOSTI V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: BALVEPT d.o.o. in NOE za medobčinsko upravo, inšpektorat in redarstvo PREDLAGATELJ: Župan -

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v S

Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v S Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji - pojasnilo: Kazalnik dostopa do pitne vode dobre mikrobiološke kakovosti v Sloveniji temelji na rezultatih monitoringa pitne vode,

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

POZIV

POZIV Kaj je projekt 2 (2 stopinji)? Projekt 2 naslavlja ključne okoljske izzive sodobnih mest, med katerimi so pregrevanje mestnih središč, onesnažen zrak, velike količine padavinskih voda in vse manjša biotska

Prikaži več

Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN za Trgovski center za enoto urejanja prostora BR-27 - vzhodni del 1

Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN za Trgovski center za enoto urejanja prostora BR-27 - vzhodni del 1 Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN za Trgovski center za enoto urejanja prostora BR-27 - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 36. Goljevščkov spominski dan Modeliranje kroženja vode in spiranja hranil v porečju reke Pesnice Mateja Škerjanec 1 Tjaša Kanduč 2 David Kocman

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teleteks

Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teleteks Zbirka medijskih objav OBČINA ŽIROVNICA, 01. 07. 2014 Število objav: 3 Tiskani mediji: 0 Splet: 1 Radijske postaje: 2 Televizijske postaje: 0 Teletekst: 0 Spremljane teme: Leopold Pogačar Občina Žirovnica

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

Microsoft Word - javna obravnava - drugič - dolgoročni plan.doc

Microsoft Word - javna obravnava - drugič - dolgoročni plan.doc OBČINA MEDVODE Cesta komandanta Staneta 12 1215 MEDVODE Datum: 15.9.2003 ZAPISNIK javne obravnave osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

ENV _factsheet_bio_SL.indd

ENV _factsheet_bio_SL.indd NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST Kaj to pomeni za vas? Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost življenja na našem planetu. Je temelj naše blaginje in gospodarstva. Pri preskrbi s hrano in vodo, pa tudi

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Tehnološki vidik pridobivanja lesa v varovalnih gozdovih pod Ljubeljem As. Matevž Mihelič Prof. Boštjan Košir 2012 Izhodišča Varovalni gozdovi, kjer razmišljamo o posegih, morajo zadovoljevati več pogojem.

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNICA SD 3 DOPOLNJEN OSNUTEK OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE CERKNICA SD 3 DOPOLNJEN OSNUTEK OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA B/3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV B/3.1. UVODNA POJASNILA Na območju občine Cerknica od julija leta 2012 velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Ur. list RS, št. 48/12, 58/13). V veljavni

Prikaži več

zelenci psp naslovnica

zelenci psp naslovnica URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - OPN OBČINE TREBNJE faza: dopolnjeni osnutek za razgrnitev april 2012 URBI d.o.o., Oblikovanje prostora,

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93,

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 13. 12. 2017 / Stran 10477 Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST

Prikaži več

Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN ZA OBVOZNICO VNANJE GORICE 1

Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN ZA OBVOZNICO VNANJE GORICE 1 Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN ZA OBVOZNICO VNANJE GORICE 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb., univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1871

Prikaži več

Microsoft Word - U0814-OHra_OPN_fp4_36_povz_jav_402jd

Microsoft Word - U0814-OHra_OPN_fp4_36_povz_jav_402jd PRIPRAVLJALEC Občina Hrastnik Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik NAČRTOVALEC Struktura načrtovanje v gradbeništvu in urejanju prostora, trženje Mirna Peč d.o.o. PROSTORSKI AKT/DEL Občinski prostorski načrt

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Izvajanje ukrepov na območju Natura 2000 Jelovica Davor Krepfl, ZRSVN, Ljubljana, 6.5.2015 Kvalifikacijske vrste (SPA) sokol selec (Falco peregrinus) planinski orel (Aquila chrysaetos) črna žolna (Dryocopus

Prikaži več

Razvoj energetsko samooskrbnega kraja Dole pri Litiji, Slovenija

Razvoj energetsko samooskrbnega kraja Dole pri Litiji, Slovenija Bruselj, 28. november 2018 This project has received funding from the European Union s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement N 691661 Razvoj energetsko samooskrbnega kraja

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike Praktikum DKAS ZAKAJ POTREBUJEMO KRAJINSKO POLITIKO? mag. Jelka Hudoklin, dr. Aleš Mlakar 24. 1. 2019 Krajinska politika

Prikaži več

untitled

untitled VSEBINA STROKOVNE PODLAGE UREJANJA JAVNEGA PROMETA V REGIJI Vizija in cilji Načrt v LUR Regijsko regulatorno telo Usmeritve Trzin, 4. 6. 9 David Krivec david.krivec@omegaconsult.si VIZIJA IN CILJI Vizija

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šempeter Vrtojba Trg Ivana Roba 3a I 5290 Šempeter pri Gorici OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠEMEPTER - VRTOJBA SPREMEMBE IN DOPOLNI

NAROČNIK Občina Šempeter Vrtojba Trg Ivana Roba 3a I 5290 Šempeter pri Gorici OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠEMEPTER - VRTOJBA SPREMEMBE IN DOPOLNI NAROČNIK Občina Šempeter Vrtojba Trg Ivana Roba 3a I 5290 Šempeter pri Gorici OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE ŠEMEPTER - VRTOJBA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 2 IZVAJALEC LOCUS prostorske informacijske rešitve

Prikaži več

Model

Model PRVA STRAN IZVEDBENEGA NAČRTA Mizendol - Podčelo, LC 226112, km 0,8+25 do 2,4+50 (L = 1.625,00 m) polni naziv objekta s številko ceste/cestnega odseka, kilometerski položaj začetka, konca ali sredine objekta

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER Pot do hidroloških opozoril

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER Pot do hidroloških opozoril SPREMLJANJE HIDROLOŠKIH RAZMER Pot do hidroloških opozoril ARSO Oddelek za hidrološke prognoze Dravograd, 3. december 2015 Vsebina Kako lahko sami spremljate meteorološke in hidrološke razmere ter kako

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

GRADING d.o.o.

GRADING d.o.o. Glavni trg 17/b, 2000 Maribor, tel.: 02/2295371, e-mail: ISB@isb.si POROČILO O IZVEDENIH TERENSKIH PREISKAVAH Za stabilizacijo ceste JP 111 111-Stojnšek Obdelal: Metod Krajnc Datum: Avgust 2016 Arh. štev.:

Prikaži več