DNE: 14. junij 2013 TOČKA:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "DNE: 14. junij 2013 TOČKA:"

Transkripcija

1 OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 22. redna seja 2013 DNE: 14. junij 2013 TOČKA: 9. Naslov: Vsebina: SKLEP O POTRDITVI SESTAVE SKUPNE LISTE KANDIDATOV ZA ČLANE RAZVOJNEGA SVETA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ZA MANDATNO OBDOBJE Pravna podlaga: Pravno podlago za oblikovanje in predlaganje skupne liste kandidatov za volitve v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: Razvojni svet LUR) predstavlja 11. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/2011, 57/2012) in sprejeti sklep Sveta LUR z dne Postopek oblikovanja in predlaganja skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije v potrditev posameznim občinskim svetom: Na podlagi 2. odstavka 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) je Svet LUR na svoji 6. seji dne sprejel sklep o sestavi in določitvi števila članov Razvojnega sveta LUR. RRA LUR je na podlagi sprejetega sklepa pozvala predlagatelje (občine, predstavnike gospodarstva v regiji in predstavnike nevladnih organizacij v regiji), da v skladu z zakonom in sprejetim sklepom Sveta LUR predlagajo kandidate za predstavnike v razvojnem svetu LUR. S strani občin smo prejeli predloge za 26 kandidatov za predstavnike občin v Razvojnem svetu LUR. S strani predstavnikov gospodarstva v regiji smo prejeli predloge za 26 kandidatov za predstavnike gospodarstva v Razvojnem svetu LUR, s strani predstavnikov nevladnih organizacij v regiji pa predloge za 13 kandidatov za predstavnike nevladnih organizacij v regiji. RRA LUR je na podlagi prejetih predlogov oblikovala predlog skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta LUR, katerih mandat je enak programskemu obdobju Na podlagi zakonskega določila kandidate za predstavnike občin predlagajo občine izmed izvoljenih občinskih funkcionarjev. Na podlagi 34a. člena Zakona o lokalni samoupravi so občinski funkcionarji člani občinskega sveta, ţupan in podţupan občine. Svet LUR predlaga skupno listo v glasovanje vsem občinskim svetom. Glasuje se za skupno listo, ki jo predlaga svet regije in ki je potrjena, če je zanjo glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji. Mandat sveta je enak programskemu obdobju. Oblikovano Območno razvojno partnerstvo v regiji imenuje enega dodatnega predstavnika v Razvojni svet LUR. Razvojni svet LUR se konstituira na prvi seji, na kateri je navzočih več kot polovica članov sveta. Člani sveta na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika, ki predstavlja in zastopa Razvojni svet Ljubljanske urbane regije. Predlagatelj: Ţupan Ivan Jordan

2 Poročevalec: Ţupan Ivan Jordan, Marko Podvršnik Predlog sklepa: Občinski svet Občine Škofljica je na 22. redni seji dne, 20. junija 2013 sprejel Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje Priloge: - Predlog Sklepa o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje Skupna Lista Kandidatov za člane Razvojnega sveta LUR

3 Predlog sklepa Občinski svet Občine Škofljica je na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12), sklepa Sveta Ljubljanske urbane regije 6.1 z dne o sprejemu skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 1/10 in 101/10), na 22. seji Občinskega sveta Občine Škofljica dne , na predlog Sveta Ljubljanske urbane regije sprejel SKLEP O POTRDITVI SESTAVE SKUPNE LISTE KANDIDATOV ZA ČLANE RAZVOJNEGA SVETA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE ZA MANDATNO OBDOBJE I. Občinski svet Občine Škofljica potrjuje skupno listo kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje II. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike in začne veljati naslednji dan po objavi. Številka: Škofljica, Ţupan Občine Škofljica Ivan Jordan

4 Priloga Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS, št. 20/2011, 57/2012) in sklepa Sveta Ljubljanske urbane regije z dne je Svet Ljubljanske urbane regije na svoji seji dne sprejel skupno listo kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije, katero predlaga v potrditev Občinskemu svetu Občine Škofljica SKUPNA LISTA KANDIDATOV ZA ČLANE RAZVOJNEGA SVETA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE Ime in priimek Funkcija Predlagatelj PREDSTAVNIKI OBČIN 1. Andrej Ocepek ţupan Občina Borovnica 2. Metod Ropret ţupan Občina Brezovica 3. Janez Pavlin ţupan Občina Dobrepolje 4. Franc Setnikar ţupan Občina Dobrova-Polhov Gradec 5. Primoţ Zupančič ţupan Občina Dol pri Ljubljani 6. Andreja podţupanja Občina Domţale Pogačnik Jarc 7. Dr. Peter Verlič ţupan Občina Grosuplje 8. Janko Jazbec ţupan Občina Horjul 9. Janez Cimperman ţupan Občina Ig 10. Dušan Strnad ţupan Občina Ivančna Gorica 11. Marjan Šarec ţupan Občina Kamnik 12. Tomaţ Drolec ţupan Občina Komenda 13. Franci Rokavec ţupan Občina Litija 14. Zoran Janković ţupan Mestna občina Ljubljana 15. Berto Menard ţupan Občina Logatec 16. Mladen Sumina ţupan Občina Log - Dragomer 17. Matej Kotnik ţupan Občina Lukovica 18. Stanislav Ţagar ţupan Občina Medvode 19. Franc Jerič ţupan Občina Mengeš 20. Martin Rebolj ţupan Občina Moravče 21. Ivan Jordan ţupan Občina Škofljica 22. Milan Izlakar ţupan Občina Šmartno pri Litiji 23. Anton Peršak ţupan Občina Trzin 24. Anton Zakrajšek ţupan Občina Velike Lašče 25. Aco Franc Šuštar ţupan Občina Vodice 26. Janko Skodlar podţupan Občina Vrhnika PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA 27. Marta Turk Predsednica Upravnega odbora GZS Zbornice Osrednjeslovenske regije 28. Primoţ Rot Zavarovalnica Triglav d.d. Območna enota Ljubljana - pomočnik direktorja 29. Slavko Dolinšek Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani - direktor 30. Boštjan Kočar Lambda Group d.o.o. Radomlje - direktor 31. Darko Tanko LUZ d.d., - vodja projektov 32. Anton Horjak Horjak Precise, d.o.o. Domţale direktor Stran 1 od 3

5 Priloga 33. David Kogovšek Telekom d.d. - direktor enote za prodajo poslovnim uporabnikom 34. Stane Kovač Samostojni podjetnik, Član upravnega odbora OOZ Območna obrtno - podjetniška zbornica Domţale Domţale 35. Mitja Novak Livarstvo Novak Območna obrtno - podjetniška zbornica Grosuplje 36. Irena Tonin Sekretarka OOZ Kamnik Območna obrtno - podjetniška zbornica Kamnik 37. Igor Kajtna Podjetnik Območna obrtno - podjetniška zbornica Litija 38. Andrej Stritar Mizar, predsednik OOZ Ljubljana Vič 39. Bogdan Oblak Oblak Commerce d.o.o. direktor in lastnik, predsednik OOZ Logatec Ljubljanske OOZ Beţigrad, Šiška, Center, Moste, Vič Območna obrtno - podjetniška zbornica Logatec 40. Simon Hlebec Vrtnarstvo Hlebec Območna obrtno - podjetniška zbornica Vrhnika 41. Janez Beja Predsednik Območne enote Ljubljana Kmetijsko gozdarske zbornice Kmetijsko gozdarska zbornica, Svet območne enote Ljubljana 42. Joţe Benec KGZS Zavod Ljubljana - direktor in vodja Območne enote Ljubljana Kmetijsko gozdarske zbornice Kmetijsko gozdarska zbornica, Svet območne enote Ljubljana 43. Nina Potisek Petrol d.d - direktorica pravnega Trgovinska zbornica področja 44. Srečko Bukovec Mercator d.d. - vodja projektov Trgovinska zbornica 45. mag. Trajče Makedonija Trade d.o.o. - Trgovinska zbornica Andonov prokurist 46. Franci Malis BTC d.d. - vodja Sektorja za organizacijo, razvoj in nove medije BTC d.d. 47. Janko Kramţar Snaga Javno podjetje d.o.o. - direktor 48. Hrvoje Javno podjetje Energetika Drašković Ljubljana d.o.o. - direktor 49. Krištof Mlakar Javno podjetje Vodovodkanalizacija d.o.o. - direktor 50. mag. Iztok Tehnološki park Ljubljana d.o.o. Lesjak - direktor 51. mag. Zlata Univerza v Ljubljani - pomočnik Ploštajner glavnega tajnika univerze 52. Viljenka Markič Simoneti koordinator projektov Zdruţenje bank GIZ, Ljubljana - vodja izobraţevalnega centra Snaga Javno podjetje d.o.o. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. Javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o. Tehnološki park Ljubljana d.o.o. Univerza v Ljubljani Zdruţenje bank - GIZ, Ljubljana PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ 53. Ana Mislej TD Šmarje Sap 54. Anamarija Slabe Inštitut za trajnostni razvoj 55. Andrej Klemenc Ljubljanska kolesarska mreţa, društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega Stran 2 od 3

6 Priloga prometa 56. Gabrijela Babič Vodja Stičišča NVO osrednje 57. Jelka Lorenčič Tajnik - Balinarsko športno Koţman društvo Logatec 58. Joţe Ocepek Zdruţenje ekoloških kmetov»zdravo ţivljenje«, Lukovica 59. Joţe Starič Društvo za ohranjanje dediščine 60. Jurček Nowakk PD Moravče 61. Katarina Bervar Sternad Pravno informacijski center 62. Matej Ogrin CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp 63. Nataša Frank Modelarski klub Vrhnika 64. Primoţ Jamšek Slovenska filantropija 65. Sašo Noţič Serini Študentska organizacija Komenda TRAJANJE MANDATA Mandat članov je enak programskemu obdobju Stran 3 od 3