DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne"

Transkripcija

1 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2030 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo razredov lastnosti v zvezi z odpornostjo proti vetrni obremenitvi za zunanja senčila (Besedilo velja za EGP) SL SL

2 OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM 1. OZADJE DELEGIRANEGA AKTA Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS 1 priznava dve glavni možnosti za določitev razredov lastnosti v zvezi z bistvenimi značilnostmi gradbenih proizvodov. V skladu s členom 27(1) in členom 60(f) se to lahko opravi z delegiranimi akti Komisije, člen 27(2) pa za ta namen omogoča uporabo harmoniziranih standardov na podlagi spremenjenega mandata. V skladu s prvim pododstavkom člena 27(2) velja, da kadar Komisija določi take razrede, evropski organi za standardizacijo navedene razrede uporabijo v harmoniziranih standardih. V skladu z opredelitvijo iz člena 2(7) Uredbe (EU) št. 305/2011 razred pomeni območje ravni lastnosti gradbenega proizvoda od najniže do najvišje vrednosti. Razredi iz Uredbe (EU) št. 305/2011 torej vedno izražajo dani razpon določenih lastnosti proizvoda. Poleg tega Uredba (EU) št. 305/2011 v nasprotju s predhodno Direktivo Sveta 89/106/EGS ne razlikuje med različnimi vrstami razredov glede na njihov izvor. Razrede lastnosti, ki jih določi Komisija, in razrede, ki jih določijo evropski organi za standardizacijo, je zato treba priznavati in spoštovati na enak način. Poleg tega bi moralo biti razvrščanje lastnosti odprto, da bi obsegalo vse mogoče ravni lastnosti v zvezi z določeno bistveno značilnostjo proizvodov, na katere se nanaša zadevni standard. V nasprotnem primeru bi bila hkrati določena tudi mejna vrednost za te lastnosti. Evropski standard EN za zunanja senčila in njihove zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo, je Evropski odbor za standardizacijo (CEN) prvotno sprejel leta 2004 in spremenil leta Zajema razvrščanje lastnosti proizvodov, na katere se nanaša, zlasti glede njihovih bistvenih značilnosti odpornosti proti vetrni obremenitvi, za katere so bili uvedeni štirje razredi lastnosti. Glede na razpoložljive informacije obstoječi razredi ne zadostujejo za vse zadevne proizvode, saj so bile v zadnjem času na tem področju razvite nove vrste proizvodov z boljšo odpornostjo proti vetru v primerjavi s starejšimi proizvodi. Uporaba obstoječih razredov lahko v nekaterih primerih privede tudi do varnostnih težav, povezanih z namestitvijo proizvodov. Iz navedenih razlogov bi bilo treba zadevno razvrščanje lastnosti razširiti, hkrati pa vključiti razlikovanje med različnimi poddružinami proizvodov, na katere se nanaša standard EN 13561: zaradi odpornosti sistemov namestitve bi za senčila z zložljivo ročico bili ustrezni samo trije razredi, trije dodatni razredi pa bi se v primerjavi s štirimi že obstoječimi uporabljali samo za zunanja senčila s tkanino v stranskih vodilih in senčila na pergolah. To naj bi se doseglo z uvedbo treh dodatnih razredov za bistveno značilnost odpornosti proti vetrni obremenitvi v razvrščanje iz standarda EN 13561, kot ga je objavil CEN marca 2016, ter z razlikovanjem uporabe razredov med poddružinami proizvodov, na katere se nanaša ta standard, zlasti za senčila z zložljivo ročico, zunanja senčila s tkanino v stranskih vodilih in senčila na pergolah. Nova različica standarda EN ne prinaša nobene spremembe obstoječega razvrščanja za druge vrste senčil, navpične rolete, okenske tende in komarnike. Če bi evropski organi za standardizacijo sami uvedli takšno novo razvrščanje v harmoniziran standard, bi bilo treba v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 spremeniti mandat, kar pa ni bilo storjeno in bi trajalo dlje, zato se šteje za bolj primerno, da se izda ta delegirana uredba. 1 UL L 88, , str. 5. SL 1 SL

3 Ni se štelo za primerno, da bi se v področje uporabe Uredbe vključilo tudi drugo razvrščanje lastnosti iz standarda EN 13561, saj se v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 šteje, da je tako razvrščanje iz harmoniziranih standardov, sklic na katere je bil objavljen v okviru Direktive 89/106/EGS v Uradnem listu Evropske unije, veljavno v okviru Uredbe (EU) št. 305/2011 brez dodatnih ukrepov. 2. POSVETOVANJA PRED SPREJETJEM AKTA Osnutek delegirane uredbe je bil obravnavan na srečanju Svetovalne skupine za gradbene proizvode 14. junija 2016 ter predložen v pisno posvetovanje s strokovnjaki med 31. majem in 28. junijem Pred tem so vse države članice imele možnost imenovati strokovnjake, ki bodo pri tem sodelovali. Poleg teh strokovnjakov so bili v posvetovanje vključeni tudi drugi zunanji deležniki. Dokumenti, obravnavani v Svetovalni skupini za gradbene proizvode in pomembni za pisno posvetovanje, so bili istočasno poslani Evropskemu parlamentu in Svetu, kakor je predvideno v skupnem dogovoru o delegiranih aktih. Ugotovitve, predstavljene v tem okviru, in prispevki, ki jih je nato prejela Komisija, so bili upoštevani pri pripravi končne različice osnutka tega akta za posvetovanje med službami. Osnutek je bil za pripombe javnosti objavljen na portalu za boljše pravno urejanje od 31. oktobra 2018 do 28. novembra 2018 in priglašen STO od 7. novembra 2018 do 6. januarja 2019, pri čemer sta dva deležnika poslala pripombe. En deležnik je poslal pripombo glede tehničnega vprašanja, ki ga je treba obravnavati v okviru zahteve za standardizacijo in zato ni relevantno za delegirani akt. Drugi deležnik je v svoji pripombi navedel, da razred 3 ne bi smel imeti zgornje meje, toda to ne drži, če se bere skupaj z razredom 4, zato tudi ta pripomba ni bila relevantna. 3. PRAVNI ELEMENTI DELEGIRANEGA AKTA V skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 305/2011 se lahko določijo razredi lastnosti v zvezi z bistvenimi značilnostmi gradbenih proizvodov. V skladu s členom 27(1) in členom 60(f) se to lahko opravi z delegiranimi akti Komisije. V skladu s prvim pododstavkom člena 27(2) velja, da kadar Komisija določi take razrede, evropski organi za standardizacijo navedene razrede uporabijo v harmoniziranih standardih. V skladu s členom 2(7) Uredbe (EU) št. 305/2011 razred pomeni območje ravni lastnosti gradbenega proizvoda od najnižje do najvišje vednosti. Uredba (EU) št. 305/2011 ne razlikuje med različnimi vrstami razredov. Razrede lastnosti, ki jih določi Komisija, in razrede, ki jih določijo evropski organi za standardizacijo, je zato treba priznavati in spoštovati na enak način. Če bi evropski organi za standardizacijo sami uvedli nove razvrstitve lastnosti v harmonizirane standarde, bi bilo treba v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 spremeniti mandat, kar pa ni bilo storjeno, zato se šteje za bolj primerno, da se izda ta delegirana uredba. Iz teh razlogov bi bilo treba sprejeti delegirano uredbo, da se določijo novi razredi lastnosti za zunanja senčila na podlagi evropskega standarda EN Delegirana uredba je v skladu z načelom sorazmernosti. Pomeni olajšanje nekaterih težav zaradi vpliva Uredbe (EU) št. 305/2011 na določitev sistemov razvrščanja lastnosti gradbenih proizvodov in zato lahko koristi celotnemu evropskemu gradbenemu sektorju. SL 2 SL

4 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo razredov lastnosti v zvezi z odpornostjo proti vetrni obremenitvi za zunanja senčila (Besedilo velja za EGP) EVROPSKA KOMISIJA JE ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS 2 ter zlasti člena 27(1) Uredbe, ob upoštevanju naslednjega: (1) Evropski standard EN za zunanja senčila je Evropski odbor za standardizacijo (CEN) prvotno sprejel leta 2004 in spremenil leta Zajema štiri razrede lastnosti za zunanja senčila, zlasti v zvezi z odpornostjo navedenih proizvodov proti vetrni obremenitvi. (2) Razredi, določeni v standardu EN 13561, ne zadostujejo za vse proizvode, ki so trenutno na voljo na trgu. Najnovejši proizvodi so bolj odporni proti vetrni obremenitvi kot starejši proizvodi. Uporaba obstoječih razredov lahko v nekaterih primerih privede do varnostnih težav, povezanih z namestitvijo proizvodov. (3) Zato je treba v razvrščanje iz standarda EN dodati tri razrede lastnosti glede odpornosti proti vetrni obremenitvi. Prav tako je treba razlikovati uporabo razredov med poddružinami proizvodov, na katere se nanaša ta standard, zlasti za senčila z zložljivo ročico, zunanja senčila s tkanino v stranskih vodilih in senčila na pergolah. (4) V skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 305/2011, lahko razrede lastnosti v zvezi z bistvenimi značilnostmi gradbenih proizvodov določi Komisija ali evropski organi za standardizacijo na podlagi spremenjenega mandata, ki ga izda Komisija. Glede na potrebo po čim prejšnji uvedbi dodatnih razredov lastnosti bi morala Komisija določiti nove razrede lastnosti. V skladu s členom 27(2) navedene uredbe se navedeni razredi uporabljajo v harmoniziranih standardih SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: Člen 1 Uvedejo se razredi lastnosti v zvezi z odpornostjo proti vetrni obremenitvi za zunanja senčila, kot je določeno v Prilogi. Člen 2 Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 2 UL L 88, , str. 5. SL 3 SL

5 Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. V Bruslju, Za Komisijo Predsednik Jean-Claude JUNCKER SL 4 SL