UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU DIPLOMSKA NALOGA EVA LENART

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU DIPLOMSKA NALOGA EVA LENART"

Transkripcija

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU DIPLOMSKA NALOGA EVA LENART Izola, 2018

2

3 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU PRAKSA JOGE KOT NAČIN ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA YOGA AS A PRACTICE OF A HEALTHY LIFE STYLE Študentka: EVA LENART Mentor: doc. dr. URBAN VEHOVAR Somentor: ALEŠ SUHADOLNIK Študijski program: študijski program 1. stopnje Aplikativna kineziologija Izola, 2018

4

5 ZAHVALA Hvala vsem, ki ste kakor koli pripomogli k nastanku tega dela. Predvsem mentorju in somentorju, inštruktorjem joge ter (so)vadečim za vse nasvete, informacije, deljene izkušnje, opombe ali opazke.... in chefu. Hvala tudi tistim, ki skrbite, da joga ne izgubi svojega izvornega namena.»yoga is a light, which once lit, will never dim. The better your practice, the brighter the flame.«*** B.K.S. Iyengar

6

7 IZJAVA O AVTORSTVU Spodaj podpisana EVA LENART izjavljam, da: je predložena diplomska naloga izključno rezultat mojega dela; sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev, ki jih uporabljam v predloženi nalogi, navedena oziroma citirana v skladu s pravili UP Fakultete za vede o zdravju; se zavedam, da je plagiatorstvo po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah, Uradni list RS št. 16/2007 (v nadaljevanju ZASP) kaznivo. Soglašam z objavo elektronske verzije diplomske naloge v Repozitoriju UP ter zagotavljam, da je elektronska oblika predložene naloge identična tiskani različici. V Izoli, dne Podpis študentke:

8

9 KLJUČNE INFORMACIJE O DELU Naslov Tip dela Avtor Sekundarni avtorji Institucija Praksa joge kot način zdravega življenjskega sloga Diplomska naloga LENART, Eva VEHOVAR, Urban (mentor)/suhadolnik, Aleš (somentor) Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju Naslov inst. Polje 42, 6310 Izola Leto 2018 Strani Ključne besede VII, 52 str., 29 sl., 2. pril., 49 vir Joga, zdravje, zdrav življenjski slog UDK Jezik besedila Jezik povzetkov Izvleček slv slv/eng Namen diplomske naloge je predstaviti vzporednice med prakso joge in zdravim življenjskim slogom. V prvem poglavju bomo videli, kako je razvoj družbe vplival na individualen razvoj posameznika in na njegov odnos do samega sebe. Videli bomo, zakaj je posameznik, kljub vsem svobodnim odločitvam, ki jih ima na voljo, prepogosto zmeden in negotov. Spremembe, ki so se dogajale v družbi, so povzročile rušenje notranjega ravnovesja ljudi, kar je na mnogih pustilo posledice zdravstvene narave. V drugem poglavju bomo predstavili, kako se je odnos do zdravja postopoma spreminjal. Zdravje je postalo nova ideologija in prispodoba za življenje. V tretjem poglavju bomo predstavili jogo, njene značilnosti ter odnos do zdravja. Joga kot holistična disciplina, kateri priljubljenost v svetu je izrazito narasla, že dalj časa dokazuje svoje pozitivne učinke na zdravje. Joga razume telo in um kot celoto. V četrtem poglavju bomo predstavili jogo kot način zdravega življenjskega sloga in predstavili štiri njene aktivnosti: asane (telesna aktivnost), pranajamo (dihalne tehnike), vegetarijansko prehrano in meditacijo. Te aktivnosti vplivajo na naše fizično, duhovno, mentalno in socialno zdravje ter hkrati omogočajo zdrav življenjski slog. V praktičnem delu diplomske naloge bomo videli, katero vrsto joge se najpogosteje prakticira, kateri motivi pripeljejo I

10 posameznika do začetka ukvarjanja z jogo, kakšen odnos imajo posamezniki do joge, kakšno je njihovo zdravstveno stanje in kako za zdravje skrbijo, katere vrednote so med pomembnejšimi in kako visoko na lestvici vrednot se postavlja zdravje kot vrednota, katere aktivnosti v jogi so zanje pomembne ter kako te aktivnosti vplivajo na zdrav življenjski slog. V diplomski nalogi smo prišli do ugotovitev, da je zdrav način življenja posameznikom, ki se ukvarjajo z jogo zelo pomemben, z zdravjem se tudi aktivno ukvarjajo v obliki telovadbe, zdrave prehrane, meditacije, izogibajo se stresnim situacijam, kajenju in alkoholu. Prav tako smo ugotovili, da ukvarjanje z jogo vpliva na spremembo osebnih vrednot iz materialističnih v bolj duhovne. II

11 KEY WORDS DOCUMENTATION Title Type Author Secondary authors Institution address Yoga as a practice of a healthy life style Diploma work LENART, Eva VEHOVAR, Urban (supervisor)/suhadolnik, Aleš (coadvisor) University of Primorska, Faculty of Health Sciences Polje 42, 6310 Izola Year 2018 Pages Keywords VII, 53 p., 29 fig., 2. ann., 49 ref. Yoga, health, healthy life style UDC Language Abstract language Abstract Slv slv/eng The purpose of the diploma thesis is to present the parallels between yoga practice and a healthy lifestyle. In the first chapter, we will see how the progress of the society influenced the development of individuals and their attitude towards themselves. We will see why, in spite of all the free choices they have, an individual is often confused and uncertain. The changes that have taken place in society have led to the destruction of the internal balance of people, which has left many health-related consequences. In the second chapter, we will present how the attitude towards health has gradually changed. Health has become a new ideology and a metaphor for life. In the third chapter, we will present yoga, its beginnings and attitude towards health. Yoga as a holistic discipline, which is becoming more and more popular worldwide, has been proving its positive effects on health for a long time. Yoga understands the body and mind as a whole. In the fourth chapter, we will present yoga as a way of a healthy lifestyle and introduce four of its activities: asana (physical activity), pranayama (respiratory techniques), vegetarian diet and meditation. These activities affect our physical, spiritual, mental and social well-being and concurrently provide a healthy lifestyle. In the practical part of the diploma thesis, we will see what type of yoga is practiced most often, what motives lead individuals to begin practising yoga and what attitude do individuals have towards it. We will also see in what state is III

12 their health and how they care for it, which values they find most important and how high they set health as a value. We will also show which activities in yoga are important and how these activities contribute to a healthy lifestyle. In this diploma thesis, we came to the conclusion that a healthy lifestyle is very important to individuals practicing yoga. They also take care of their health through the means of physical activity, healthy eating habits and meditation, and they tend to avoid stressful situations, smoking, and alcohol. We also came to the discovery that doing yoga affects the change of an individual's personal values from materialistic to more spiritual. IV

13 KAZALO VSEBINE KLJUČNE INFORMACIJE O DELU... I KEY WORDS DOCUMENTATION... III KAZALO VSEBINE... V KAZALO SLIK... VI SEZNAM KRATIC... VII 1 UVOD RAZVOJ IN SPREMEMBE V ZAHODNI DRUŽBI Z NASTOPOM MODERNE DOBE New age gibanje ZDRAVJE, ŽIVLJENJSKI SLOG IN NJUN POMEN ZA SODOBNEGA ČLOVEKA Pomen in razvoj razumevanja zdravja Sodobne predstave o zdravju Zdravje kot nova ideologija zahodne družbe JOGA, NJENE ZNAČILNOSTI IN ODNOS DO ZDRAVJA Razvoj joge Stopnje in smeri joge Joga in zdravje Rezultati znanstvenih raziskav PRAKSA JOGE KOT ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA Jogijske asane kot telesna aktivnost Dihalne tehnike ali pranajama Vegetarijanstvo najprimernejša prehrana pri vadbi joge Meditacija NAMEN DIPLOMSKE NALOGE, HIPOTEZE IN RAZISKOVALNO VPRAŠANJE METODE DELA IN MATERIALI REZULTATI: ANALIZA PRIDOBLJENIH PODATKOV RAZPRAVA ZAKLJUČEK VIRI PRILOGE V

14 KAZALO SLIK Slika 1: Spol Slika 2: Verska skupnost ali gibanje Slika 3: Motivi Slika 4: Strinjanje s trditvami Slika 5: Subjektivna ocena zdravstvenega stanja Slika 6: Skrb za zdravje subjektivna ocena Slika 7: Pomembnost zdravja Slika 8: Kako skrbite za svoje zdravje Slika 9: Ali joga vpliva na zdrav življenjski slog? Slika 10: Pomembnost jogijskih aktivnosti za zdravje Slika 11: Vplivi joge na skrb za zdravje Slika 12: Vrednote pred začetkom ukvarjanja z jogo Slika 13: Vrednote sedaj Slika 14: Pomembnost vrednot Slika 15: Kako zdravo se prehranjujejo osebe Slika 16: Način prehranjevanja Slika 17: Povezava med jogo in prehrano Slika 18: Vegetarijanska prehrana in etični razlogi Slika 19: Vpliv prehrane na zdrav življenjski slog Slika 20: Starost Slika 21: Izobrazba Slika 22: Časovni pregled ukvarjanja z jogo Slika 23: Pogostost prakticiranja joge Slika 24: Mesto izvajanja joge Slika 25: Vrsta joge Slika 26: Starostno obdobje in pomembnost zdravja Slika 27: Joga in upoštevanje lastnih potreb Slika 28: Doseženi cilji Slika 29: Vpliv joge VI

15 SEZNAM KRATIC WHO NIJZ World Health Organization, Svetovna zdravstvena organizacija Nacionalni inštitut za javno zdravje VII

16

17 1 UVOD Vitka telesa žensk, mišičasta telesa moških, prehranski dodatki, vse več novih gibalnih aktivnosti, zdrava prehrana, izogibanje alkoholu in kajenju, različni športni rekviziti, izogibanje stresu, kreme proti staranju... To so le ene izmed mnogih stvari, s katerimi se dnevno srečujemo v množičnih medijih. Neprestano spremljamo priporočila in smernice o tem, kako naj živimo, da bomo zdravi in lepi, da bomo živeli dolgo in srečno. Zdi se, da je vse že tako zasičeno s promocijo zdravega življenjskega sloga, da smo po mnenju Tanje Kamin (2006) z zdravjem postali dobesedno obsedeni. Posamezniki več ne vidijo in ne zmorejo izbrati prave rešitve za svoje zdravje, saj se lepota, sreča in zdravje prepogosto tudi enačijo (Kamin, 2006). Zdravje je postalo ena najpomembnejših vrednot sodobne družbe. Za zdravje moramo nenehno skrbeti in ne smemo dopustiti, da bi zboleli. Vsak dan smo izpostavljeni tveganju, da gre lahko z našim zdravjem kaj narobe, saj le-tega ni nikoli dovolj. Beck (2009) sodobno družbo opisuje kot družbo tveganja. Da pa bi razumeli, kaj to pomeni, moramo vedeti, kakšne spremembe so se dogajale v družbi, ko je prišlo do procesov individualizacije in porasta new age ideologije ter kaj nas je pripeljalo do stanja, v katerem se nahajamo danes. V diplomski nalogi vam bomo predstavili prakso joge kot način zdravega življenjskega sloga. Najprej si bomo pogledali, skozi kakšen proces razvoja je šla zahodna družba, katera družbena gibanja so pripomogla h krepitvi zdravja kot družbene in osebne vrednote, nato pa bomo opisali, kako se je odnos do zdravja in njegov pomen spreminjal in razvijal od antične Grčije vse do danes, kako sodobna družba gleda na zdravje zdaj ter zakaj in kako je zdravje postalo nova ideologija. Te koncepte je treba nujno poznati za kasnejši jasnejši prehod v razumevanje prakticiranja joge kot zdravega življenjskega sloga. Sledi krajši pregled zgodovine razvoja joge, stopnje in smeri ter prenos praks iz Indije v zahodni svet. V glavnem delu diplomske naloge bomo tudi predstavili vzporednice joge in zdravja ter kako lahko s prakso joge dosežemo zdrav način življenja oziroma zakaj se joga že sama po sebi predstavi kot ena od možnosti zdravega življenjskega sloga. Kot glavne aktivnosti zdravega življenjskega sloga smo izbrali asane (telesna aktivnost), pranajamo (dihalne tehnike), vegetarijansko prehrano kot najznačilnejšo vrsto prehrane pri vadbi joge ter meditacijo, ki predstavlja predzadnjo točko, tik pod vrhom končnega cilja joge. Vse štiri aktivnosti bomo opisali in pregledali njihove učinke na zdravje. Za potrditev teorije pa bomo izvedli tudi raziskavo anketni vprašalnik, ki ga bomo razdelili med tiste, ki vadijo jogo. Videli bomo, kakšni motivi so jih pripeljali do tega, da so se z jogo začeli ukvarjati, kakšen odnos imajo do joge, v kolikšni meri skrbijo za svoje zdravje, kako vrednotijo zdravje in zdrav način življenja in kot končno ali je joga način prakticiranja zdravega življenjskega sloga. 1

18 2 RAZVOJ IN SPREMEMBE V ZAHODNI DRUŽBI Z NASTOPOM MODERNE DOBE V poglavju, ki sledi, bomo opisali razvoj in spremembe, ki so se dogajale v zahodni družbi z nastopom moderne dobe. Izpostavili bomo tiste družbene okoliščine, ki so privedle do procesa individualizacije in vplivale na poglobljeno ukvarjanje s samim seboj in s svojim zdravjem. Podali bomo tudi iztočnice, ki vplivajo na krepitev praks zdravega življenjskega sloga, med katere spada tudi joga. Družbo v osnovi delimo na tradicionalno, v katero prištevamo predmoderno in moderno družbo, ter na sodobno družbo. Za predmoderno družbo je značilna zaprtost, posamezniku svobodna izbira ni omogočena, saj je že z rojstvom podvržen pripisanemu družbenemu statusu. Vsak odnos in vloga v družbi in družini sta že vnaprej predpisana in jasno določena. V prvi polovici 20. stoletja je prišlo do hitrih družbenih sprememb na vseh področjih (Ule, 2000). Predmoderna družba se je postopoma spreminjala in oblikovala v novo, moderno družbo, ki jo je določal nov družbeni red, novi odnosi in nova struktura (Ban, 2008). Moderna zajema več zgodovinskih procesov, ki so se kopičili in medsebojno krepili. V tem času je prišlo do razmaha kapitalizma, povečala se je stopnja družbene mobilnosti, izobrazbe, urbanizacije, prišlo je do spremembe vrednot, norm, prepričanj... (Ule, 2000). Moderna družba je začela rušiti do tedaj sprejete tradicionalne oblike življenja in jih zamenjala z novimi. Da pa je posameznik lahko sledil tem spremembam, se je moral tudi sam spreminjati in prilagajati. Vsakdanje življenje ljudi, njihovo obnašanje, doživljanje in čustvovanje je postalo drugačno. Tradicionalno družbeno življenje je počasi zamenjal individualizem, kjer je v ospredje stopila avtonomnost in izvirnost (Beck, 2009). Individualizem lahko razumemo tudi kot življenjski nazor, ki v ospredje postavlja pravice in svobodo posameznikov. Individualizem kot tak je sicer nastopil že veliko prej, na primer v renesansi, v dvorni kulturi srednjega veka, v času protestantizma ali kot osvoboditev kmeta iz stanovske podložnosti, nikoli pa ni bil tako poudarjen kot ravno v modernem obdobju in sodobnosti (Beck, 2009). V nasprotju z individualizmom pa individualizacija kot makrosociološki fenomen omogoča integracijo visoko diferenciranih družb. Individualizacija posamezniku omogoča osvoboditev od prehodnih družbenih oblik in vzorcev ter ponovno integracijo v nove družbene strukture, ki pa so časovno omejene, posameznik pa ima možnost življenjske izbire (Giddens, 1991 in Bauman, 2008). Individualizacija je proces, ki stremi k originalnosti, iskanju identitete in prizadevanju posameznika za lastno življenjsko kariero (Ule, 2000). Posameznika osvobaja ekonomskih, političnih, družinskih in kulturnih norm. S tem mu je dana možnost osebnega razvoja in izbira lastne, drugačne življenjske poti, kar pa hkrati vodi tudi do vzajemne možnosti oblikovanja družbenega okolja, ki ga obdaja (Ebert, 2012). 2

19 Individualizacijo Beck razlaga kot institucionalizirani individualizem. Gre za dejstvo, da se osnovne človekove pravice in dolžnosti, ki jih posameznik nosi, vedno bolj preusmerjajo od skupin k samemu sebi (Ule, 2000). Zaradi procesa osamosvajanja posameznika od vnaprej danih družbenih form, izgube tradicionalne varnosti in nove vrste vključevanja v družbo je vsakemu posamezniku v sodobni družbi dana možnost, da svobodno izbira in sprejema odločitve o svojem življenju. Odvisni smo postali od samega sebe in od odločitev, ki jih sprejemamo. Z možnostjo izbire je posameznik dobil pravico o odločanju o lastni izobrazbi, izbiri poklica, delovnem mestu, kraju bivanja in o načinu življenja. Kljub temu da imamo večjo možnost izbire, je večja tudi verjetnost, da bo naša izbira napačna. S tem smo izpostavljeni tveganju, ki v posamezniku povzroča zmedo in negotovost (Beck, 2009). Kaj to pomeni, bomo videli v nadaljevanju diplomske naloge. Moderna velja za eno najintenzivnejših obdobij zahodne zgodovine, v kateri je prišlo do radikalne preobrazbe na vseh področjih človeškega obstoja (Ban, 2008). Velike spremembe so se dogajale v odnosu do religije. Če je prej za religijo veljalo, da ima posebno mesto in besedo pri uveljavljanju političnih, gospodarskih in vojaških pravil ali v znanosti in umetnosti, je v tem času začelo veljati obratno. M. Weber (2002) govori o odčaranju sveta. Gre za težnjo po drugačnem, ne tradicionalnem, razumsko utemeljenem razumevanju sveta. Spoznanja, ki so temeljila na religioznih, mitičnih in magičnih predstavah so začela izgubljati vpliv. Religija sicer v odčaranem svetu ni izginila, je pa izgubila svoj vpliv v družbi in se umaknila bolj v zasebnost (Ban, 2008). Najbolj prizadeta je bila v tem času tradicionalna krščanska religija, ki je izgubljala na moči in vplivu. Prišlo je do sekularizacije družbe. Sekularizacija je ena od plasti kompleksnih modernih religijskih sprememb, ki so sprožile temeljno preobrazbo v religijskih sferah. Z zmanjšanjem moči krščanstva je prišlo do porasta drugih religijskih oblik, kot so deizem, sekularne in psevdoreligije, new age in druge (Ban, 2008). New age gibanje je s seboj prineslo nesistematično, razpršeno in morda celo kaotično novodobniško duhovnost (Ban, 2008). Pod pojmom new age označujemo specifično obliko religioznosti, katere glavno izhodišče je (1) usmerjeno v notranjo transformacijo zavesti posameznika (prebujanje duhovnega jaza, vzpostavljanje stika s človekovo notranjo duhovno naravo, odkrivanje skritih notranjih potencialov, doseganje notranjega miru, ljubezni, modrosti, vitalnosti, življenjske moči...), (2) težnja po preseganju zahodne redukcionistične in mehanistične paradigme, ki jo naj nadomesti holistični pristop, (3) prepričanje, da živimo v obdobju radikalnih družbenih sprememb vodnarjeva doba (vera v bolj harmonično, srečno človeško življenje), (4) usmerjenost v individualno izkušnjo in (5) kontrakulturna usmeritev množično nezadovoljstvo in razočaranje nad prevladujočim stanjem povojne kulture (Fištravec, 2002). Zaradi vseh sprememb, ki jih je bila družba primorana sprejeti in doživeti, pa pride do psihološkega stanja, ki ga Toffler (1990) imenuje»šok prihodnosti«. S tem terminom označuje bolezensko stanje zaradi sprememb. Šok prihodnosti doživimo takrat, kadar se spremembe v naši kulturi dogajajo s tako hitrostjo, da zaradi tega postanemo zmedeni in 3

20 čedalje manj sposobni za soočanje z lastnim okoljem. To vpliva na naš občutek za čas, zaznavo sveta in tempo življenja. Spreminja se način doživljanja življenja, kar pa hkrati vpliva na naše notranje ravnovesje. Zaradi rušenja ravnovesja prihaja do različnih zdravstvenih težav in do pojava stresa (Rotar v Honn in Rotar, 2011). New age gibanje, ki je predstavljalo eno najpomembnejših kulturnih gibanj v moderni, je korenito pripomoglo k razvoju zdravja kot vrednote. 2.1 New age gibanje Leta 1980 je izšla knjiga The Third Wave, katere avtor je Alvin Toffler. V knjigi je avtor razvoj sodobne družbe razdelil na tri vale. Pri val predstavlja družba po agrarni revoluciji, drugi val predstavlja družba med industrijsko revolucijo, od petdesetih let 20. stoletja naprej govorimo o super industrijski družbi, ki jo Toffler označuje kot družbo tretjega vala oziroma kot sodobno družbo (Rotar v Honn in Rotar, 2011). New age spada v družbo tretjega vala in predstavlja kontrakulturo oziroma alternativo obstoječi kulturi (Orlić, 2007). Pripadniki new age so se borili proti kapitalizmu, izkoriščanju, hinavščini, rigidnosti znanosti, racionalistični omejenosti, družbeni in splošni človeški odtujenosti, potrošniški mentaliteti, rasizmu in seksizmu, nasilju nad živalmi, uničevanju narave, katoliškemu fanatizmu... Pojavila se je težnja po celovitosti, sodelovanju in aktivnosti. Svet so razumeli kot dinamično mrežo med seboj povezanih dogajanj. Vse je povezano v nenehnem procesu nastajanja in spreminjanja (Goljevšček, 1992). Pojavila se je želja po svetovnem, univerzalnem miru in obnovi pozabljenih duhovnih vrednot (Rotar v Honn in Rotar, 2011). Na nastanek new age je neposredno vplivala sekularizacija in zmanjševanje moči krščanskih cerkva. Nove družbene razmere so privedle do razvoja novih religijskih oblik. Socialno-kulturni pogoji za nastanek new age so se dokončno oblikovali v pozni moderni, ko je bila religija povsem in dokončno odrinjena v zasebnost posameznika. Odprla so se nova vprašanja religijske izbire, prihajalo je do oblikovanj novih psiholoških potreb po religiji in z njimi nova religijska gibanja, med katere spada prav new age (Ban, 2008). New age je predstavljal svobodno, notranjo in izkustveno obliko religije, ki so si jo predstavniki oblikovali v skladu z lastnimi potrebami in razumevanjem. Vse manj ljudi je pripadalo monoteističnim religijam, so pa za to iskali nove oblike identitete, ki so osmišljale njihova življenja. Zavračali so, da se jim govori v kaj naj verjamejo, svojih verovanj pa niso vsiljevali drugim. Želeli so le slediti svojim lastnim duhovnim vzorcem, saj so izhajali iz predpostavke o vseprisotnosti duhovne resnice. Religijo so razumeli kot notranji navdih v človekovi zavesti, ki so izraz božanskega duha (Fištravec, 2002). Ključni produkt new age gibanja je pojem izkušnja. Izkušnja je individualna in predstavlja posebno vrednoto, s pomočjo katere posameznik raziskuje svojo notranjost, potencial in samorealizacijo. Vivekenanda, veliki joga učitelj, je tako kot pripadniki 4

21 new age gibanja poudarjal vrednost izkušnje in vsem, ki so dvomili v to izkušnjo predlagal, da jo tudi sami izkusijo, saj je ključnega pomena za realizacijo univerzalne enotnosti (Strauss, 2005). New age je poudarjal vzhodnjaško čutenje kot nasprotovanje pretiranemu delovanju zahodnjaškega razuma. Pojavljale so se ideje o naravnem, holističnem in harmoničnem življenju, ki jih lahko realiziramo z alternativnimi strategijami (Strauss, 2005). New age je le eden izmed poskusov obnovitve duhovne prakse in holizma, ki se je izražal kot bujenje zavesti in zanimanja za lastno zahodno duhovnost v najrazličnejših oblikah. Ena izmed teh oblik je tudi sprejetje vzhodnjaških duhovnih praks, kamor spada tudi joga (Rotar v Honn in Rotar, 2011). Pripadniki new age gibanja so trdili, da vzroki za težave izvirajo iz posameznikove duševnosti. Da je človek sam odgovoren za svoje težave in bolezni, je obveljalo kot prepričanje, ki je postajalo čedalje bolj popularno. Posameznik se tako mora s težavo soočiti sam. Ljudje iščejo rešitve na različne načine. Nekateri poiščejo strokovno pomoč psihoterapevtov, drugi se lahko začnejo ukvarjati z jogo. Rotar (v Honn in Rotar, 2011) trdi, da tisti, ki se odloči za prakso joge, postavlja na prvo mesto sebe kot učenca in ne kot pacienta, kar vodi do tega, da se težav loteva aktivno, pripravljen je trdo garati za zastavljen cilj, upošteva nasvete drugih, eksperimentira in se zaveda svoje odgovornosti za dosego pozitivnega zdravstvenega rezultata (Rotar v Honn in Rotar, 2011). Holistični pristop do zdravja je eden ključnih dejavnikov new age gibanja. Ti trdijo, da je za zdravje nujno prevzeti odgovornost in delovati preventivno. Za jogo je že od nekdaj veljalo, da vsesplošno koristi zdravju. To pa je tudi omogočilo njeno razširitev v new age kulturo, saj joga kot holistična disciplina razume telo in um kot celoto, kot nekaj neločljivega, povezanega in soodvisnega (Rotar v Honn in Rotar, 2011). Dvajseto stoletje je zaznamovalo odpiranje svetu in življenju. Prišlo je do korenitih družbenih sprememb, ki so pripeljale do povečanja števila različnih življenjskih alternativ. Povečala se je prostorska in socialna mobilnost prebivalstva, kar je spremenilo pogled posameznika na lastno življenje. Lahko je bilo spremeniti identiteto, vezanost na lasten kraj bivanja se je izgubila, stare navade, pravila vedenja in verovanja so se spremenila ali izginila. Osrednja značilnost moderne je postalo obračanje k sebi in razvoj individualnosti. Ljudje so se znašli pod pritiskom novih dilem in vprašanj, na katere ni bilo točnih odgovorov. Te spremembe so kljub navidezni zmagi prinesle nepredstavljive izgube (Ule, 2000). Zaradi hitrih sprememb je prišlo do stanja, ki ga Toffler (1990) imenuje»šok prihodnosti«. Bolezen sodobne družbe je opazna v kulturi, filozofiji in v našem odnosu do realnosti. Toffler (1990) kot rešitev ponuja neposredno obvladovanje, ki poteka na najbolj osebni ravni.»lahko se poglabljamo vase in raziskujemo svoje lastne telesne in psihološke reakcije na spremembe, kjer za kratek čas izključimo zunanjo okolico, da lahko ocenimo svojo notranjost... «S samoopazovanjem, pregledovanjem sprememb iz bližnje preteklosti lahko določimo ali 5

22 zadovoljivo delujemo znotraj svojih prilagoditvenih meja ali pa smo te meje že prekoračili. Na tak način lahko ocenimo lasten življenjski tempo (Toffler, 1990). Eva Rotar (v Honn in Rotar, 2011) meni, da je joga ena izmed najučinkovitejših sredstev za prilagajanje na spremembe. Joga se zaradi hitrega pretoka ljudi, dobrin, idej, podob in praks po svetu naglo širi, spreminja in prilagaja, pogojena pa je tudi njena fragmentacija in specializacija. Toffler (1990) trdi, da so subkulture sicer prehodne, minljive in hitro zamenljive, pri jogi pa to le delno drži. Sporočilo in glavni cilj joge ostajata nespremenjena (Rotar v Honn in Rotar, 2011). 6

23 3 ZDRAVJE, ŽIVLJENJSKI SLOG IN NJUN POMEN ZA SODOBNEGA ČLOVEKA Odnos do zdravja in telesa se v zadnjih desetletjih v naši družbi opazno spreminja, govora o tem je vedno več tako v javnosti kot v naših zasebnih življenjih (Ule, 2003). Zdravje je postalo ena pomembnejših vrednot ob koncu 20. stoletja. Takrat je prišlo do sprememb v razumevanju bolezni, vzrokov zanje in skrbi za zdravje. Bolezni, ki so nekoč množično pobijale prebivalstvo, danes ne predstavljajo več vir strahu. Danes se soočamo z novodobnimi boleznimi, kot so rak, aids, bolezni srca in ožilja, itd. Izpostavljeni pa smo tudi vse več dejavnikom, ki so posredno povezani z našim zdravjem, kot so prometne nesreče, samomori, umori... Bivalni pogoji, življenjski slog (prehrana, rekreacija, kajenje...), izbire, ki ji posameznik v življenju opravi, so le eni izmed tako imenovanih»novih«pogojev, ki vplivajo na to, kako zdravo živimo (Goriup in Barle Lakota, 2007).»Bolje preventiva kot kurativa,«vse bolj drži v odnosu do zdravja. To dokazujejo tudi povečane odvisnosti od znanstvenih spoznanj s področja ohranjanja zdravja ter medicinskih pripomočkov in zdravil. Zaupanje v medicino se zmanjšuje, razširjajo se različni alternativni pristopi k zdravljenju. Bolnik vse bolj zavestno in aktivno sodeluje pri procesu odločanja o načinih in metodah zdravljenja svojih bolezni in poškodb (Goriup in Barle Lakota, 2007). Življenjski slog je eden od novih pogojev, ki vplivajo na to kako (zdravo) živimo. Raznolikost življenjskih slogov je ena od značilnosti super industrijske družbe, ki so se v preteklosti izoblikovali glede na zaposlitev in ekonomski status posameznika. V novi družbi ima posameznik na voljo nešteto možnosti, kar privede tudi do tega, da se lahko enači z določeno subkulturo. Zaradi številčnosti in raznolikosti subkultur se pojavljajo tudi različni življenjski slogi (Rotar v Honn in Rotar, 2011). Zaradi vse bolj množičnega ukvarjanja z zdravjem pa je eden izmed možnih življenjskih stilov postala tudi joga, ki tako predstavlja zdrav življenjski slog. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) definira življenjski slog kot značilen način življenja posameznika, ki se ga določa na podlagi izrazitih obnašanj v določenem časovnem obdobju. Življenjski slog je lahko zdravju naklonjen kot tudi zdravju škodljiv. Oblikuje se na podlagi izkušenj in življenjskih razmer, ki jih izkušamo že v otroštvu. Na izoblikovanje življenjskega sloga vplivajo številni dejavniki, kot so obnašanje staršev, družinske razmere, izobraževanje, socialni in okoljski dejavniki, zdravstveno varstvo itd. Fizični, okoljski, ekonomski, socialni in kulturni dejavniki pa so tisti, ki so pogosteje odločilnejši in vplivajo na ter pogojujejo izbire posameznika. Najpogostejše rešitve za ohranjanje zdravega življenjskega sloga so redna gibalna/športna aktivnost, primerna prehrana, izogibanje kajenju, alkoholu in drugim drogam. 7

24 Nekateri avtorji navajajo, da je vpliv življenjskega sloga na zdravje bistveno precenjen. Britanska raziskava navaja, da tisti, ki je nižje na socialni lestvici in prakticira»zdrav življenjski slog«ne more doseči enakega zdravstvenega stanja kot pripadnik višjega sloja, saj je njegovo zdravstveno stanje podvrženo socialnim neenakostim, ki na zdravje vplivajo v negativni smeri (Toš in Malnar, 2002). Razumevanje in odnos do zdravja in bolezni sta tako močno povezana z razumevanjem družbenih in kulturnih dejavnikov in ne samo s fiziološkimi dejavniki. Socialnoekonomski položaj posameznika in razmere bivanja močno vplivajo na posameznikovo zdravje, odnos do zdravja in na možnosti vzdrževanja zdravega načina življenja (Goriup in Barle Lakota, 2007). Kako joga kot način zdravega življenjskega sloga dejansko vpliva na zdravje, pa bomo opisali v nadaljevanju diplomske naloge. 3.1 Pomen in razvoj razumevanja zdravja Pomen, razvoj in odnos do zdravja se je skozi zgodovino spreminjal. Ule (2003) trdi, da sta bila v tradicionalnih družbah pojma»bolezen«in»zdravje«tesno povezana z religioznimi pojmovanji, kot sta»čistost«in»umazanost«. Religiozna pojmovanja zdravja so bila v tej družbi usmerjena veliko bolj v zdravje duše kot v zdravje telesa. Vzrok za bolezen so iskali v kršenju družbenih norm, do katerih pride zaradi vplivov zlih sil, čarovnije ali obsedenosti z demoni. Ti vzroki so vodili v opravičevanje bolezni. Tako je posameznik dobil priporočeno terapijo, ki je izbrisala ali zmanjšala krivdo za bolezen. V antični Grčiji so veljali tako religiozno-mistični koncept zdravja in bolezni kot tudi drugi sekularni koncepti o zdravju in bolezni ter medicini. Pomemben je bil pojem»ravnotežja«med različnimi sestavinami človeškega telesa. Veljala sta»higienski pristop«, ki temelji na preventivni dejavnosti in skupinski skrbi za življenjski stil in»panacejski pristop«, ki temelji na zdravniških posegih in uporabi zdravil. Ti modeli zdravja in bolezni pa veljajo tudi v današnji, sodobni medicini. Judovskokrščanski pogledi na bolezen in zdravje definirajo bolezen kot božjo kazen za grešnost, ozdravitev pa je odvisna od božje volje. Bolezen kot trpljenje je priložnost, s katero odkupimo svoje grehe in tako dobimo priložnost za globlji duhovni uvid in spoznanje. Sprva so se kristjani omejili le na zdravljenje duše, šele kasneje pa je krščanska cerkev začela namenjati pozornost tudi telesu, predvsem v povezavi z raznimi verskimi obredi. Z reformacijo nastopi drugačen odnos do bolezni. Posameznik vzpostavi individualen odnos do svoje bolezni in grešnosti. Povečal se je občutek individualne odgovornosti za tveganja lastnega zdravja. Med sedemnajstim in devetnajstim stoletjem se je razvila večina ideologij, diskurzov in praks, ki predstavljajo sodobno medicino. Zavrnili so praznoverje ter zaupali v znanost in tehniko. Na področju medicine se je dogajala revolucija (Ule, 2003). Za zdravje je začelo veljati, da je odvisno od posameznikove skrbi in načina vedenja, bolezen pa kot nekaj, za kar smo odgovorni vsak zase in se ji moramo izogniti. Na Zahodu se je krepilo zaupanje v medicinsko znanje, ki bo nekoč povsem spoznalo človeško telo, ugotovilo vzroke vseh boleznih ter jih tudi pozdravilo (Ule, 2003). 8

25 Od sedemnajstega stoletja dalje velja individualna odgovornost za zdravje. V ospredju je bilo človeško telo, ki je predstavljalo nekakšen stroj, samozadosten avtomat. Duša je odgovorna le še za začetek, start telesnega stroja, nato se od telesa loči in ni več pomembna. V času modernizma je veljalo, da je potrebno poznati zakone narave, saj z njihovo pomočjo lahko spoznavamo vzroke bolezni in načine zdravljenja. Pomembno je bilo znanje anatomije, fiziologije, farmacije... Kljub temu da so se skušali tradicionalnim moralistično-religioznim predstavam o telesu, bolezni in medicini izogniti, le-te niso bile pozabljene vse do konca devetnajstega stoletja (Ule, 2003). V devetnajstem stoletju pride do nasprotij med individualističnim in družbenim modelom zdravja in medicine. Na eni strani imamo individualistično naravnano alopatsko medicino, ki dosega mnogo uspehov v individualnem zdravljenju, v uporabi novih zdravil, operativnih posegov in različnih oblik bolnišničnega zdravljenja. Na drugi strani pa se začnejo pojavljati modeli javnega zdravja in socialne medicine, začetki skrbi za vzpostavitev standardov javne higiene, obrambe pred epidemijami, skrb za zdravo okolje, uvajanje zdravstvenih izobraževanj itd. (Ule, 2003). Skozi zgodovino so se vodilne ideologije, vrednostni sistemi in kulturne tradicije spreminjale, v skladu s tem pa so se spreminjale tudi predstave o zdravju, bolezni in medicini. Splošne teorije zdravja in bolezni ni mogoče zapisati, saj so v glavnem organizirane okrog dominantnih ideologij in verovanj določene kulture. Bolezni imajo različne vzroke, ki medseboj sodelujejo v nastanku bolezenskih stanj. Pomembno je sodelovanje več strokovnjakov ali terapevtskih posegov (Ule, 2003). V dvajsetem stoletju je v glavnem prevladovala alopatska medicina, ki je zasnovana na znanstvenih podlagah. Vseeno pa smo ob koncu dvajsetega stoletja priča prakticiranju alternativnih oblik zdravljenja in zdravilstva (Ule, 2003). Teorije zdravja in bolezni so bile v glavnem odvisne od dominantne ideologije in verovanja določene kulture, skladno s tem so se tudi dopolnjevale ali spreminjale (Ule, 2003). Halbert Dunn je leta 1959 prvič uporabil pojem velnes, ki predstavlja stanje dobrega zdravja in zadovoljstva, ki ga posameznik lahko doseže z osebno odgovornostjo, ozaveščanjem o zdravi prehrani, dobro telesno kondicijo (fitnes), z upravljanjem s stresom in skrbjo za okolje (Strauss, 2005). Leta 1978 je svetovna zdravstvena organizacija World Health Organization (WHO) sprejela deklaracijo Alma Ate, kjer so zapisali novo definicijo zdravja, ki se glasi:»zdravje je stanje popolnega fizičnega, mentalnega in socialnega dobrega počutja in ne samo odsotnost bolezni ali slabosti... «(Ule, 2003). Zdravje je sicer že pred tem postalo družbena in osebna vrednota, zdaj pa so v ospredje stopili le še preventivni in preprečevalni ukrepi ter odgovornost vsakega posameznika za lastno zdravje. Za 9

26 zdravje je postal pomemben holističen pogled, kar je pa skupno vsem new age gibanjem (Rotar v Honn in Rotar, 2011). Po letu 1991 pa so definicije zdravja postajale ponovno vse bolj podobne pojmu velnes. Ena izmed takih definicij pravi:»zdravje je zmožnost identifikacije z okoljem, prizadevati si zanj, ugoditi njegovim potrebam, ga spreminjati ali obvladovati. Zdravje je vir vsakdanjega življenja in ne njegov cilj. Zdravje je pozitiven koncept, ki poudarja tako družbene in osebne vire kakor tudi telesne zmogljivosti.«(strauss, 2005). Trdi tudi, da so ljudje začeli zdravje dojemati kot prvi pogoj za ohranjanje človekove svobode v kapitalističnem sistemu, kjer je ključna tekmovalnost in z njo pogojena prilagodljivost. 3.2 Sodobne predstave o zdravju Govora o zdravju in zdravem načinu življenja je v sodobni družbi vse več. K temu so pripomogle različne propagande, ki s svojim oglaševanjem vplivajo na vse sfere človekovega delovanja. Pogled na zdravje in njegovi koncepti v medicini so se do danes bistveno spremenili. Mirjana Ule (2003) navaja, da so se v dvajsetem stoletju v medicini zgodile najbolj obsežne in temeljite spremembe na področju zdravja in bolezni. Medicina je začela predstavljati novo antireligijo. Terapevti in zdravniki so začeli uspevati, saj so sledili bolnikovim emocionalnim potrebam. Terapiji je uspelo izriniti religijo iz vsakdanjika ljudi in tudi pri politiki ji je uspelo doseči korenite spremembe. Politične teme so postale skrb za zdravo prehrano in za ohranjanje mladostnega videza, skrb za vitalno, trenirano telo, tek, savna, strah pred staranjem in starostjo pa tudi vegetarijanstvo, joga in meditacija.»človek dvajsetega stoletja je izmučen od negotovosti, tesnobe, (ne)jasnega nezadovoljstva in občutkov notranje praznine in tako ne teži k samopoveličevanju, ampak k duševnemu miru v pogojih, ki ta mir tudi zagotavljajo.«k modernemu pojmovanju bolezni in zdravja so prispevale tudi družbene vede, ki so zagovarjale več ravni bolezni. Te ravni predstavljajo: medicinsko ugotavljanje bolezni, individualno doživljanje bolezni, kulturne kategorije bolezni in bolezenske vloge na družbeni ravni ter sistem zdravstvenega varstva na ravni celotne družbe. Medicinsko znanje in medicinska moč sta se spojila (Ule, 2003). S povečanjem vloge medicine v sodobni družbi je v dvajsetem stoletju prišlo tudi do procesa medikalizacije družbe. Medicina je ljudi začela razvrščati po kriteriju normalno-deviantno. Prišlo je do medikalizacije številnih prej nemedikaliziranih praks. Hazarderstvo, alkoholizem in druge odvisnosti so postale medicinski problem oz. bolezen. Z medikalizacijo določenih praks lahko naš neuspeh na nekem družbenem področju tudi legitimno upravičimo (Ule, 2003).. 10

27 3.3 Zdravje kot nova ideologija zahodne družbe V poglavju, ki sledi, bomo predstavili zakaj in kako je zdravje postalo nova ideologija postmoderne družbe po 2. svetovni vojni. Videli bomo, zakaj je zdravje postalo norma, metafora za blaginjo in najpomembnejša vrednota ljudi. Malnar (v Toš in Malnar, 2002) trdi, da na Zahodu izbruh bolezni pomeni odtujitev posameznika od lastnega telesa. Zdravje je postalo cilj samo po sebi in ne nujno sredstvo za doseganje višjih življenjskih ciljev. Počitek, dobra hrana, odpoved kajenju in pijači so postali prepoznavni znaki discipline in samonadzora nad telesom in življenjskimi navadami posameznika. V višjih in srednjih družbenih razredih je prosti čas postal čas, v katerem se je pomembno ukvarjati s svojim zdravjem in telesom. Zdrav življenjski slog in zdrav odnos do telesa postajata vse pomembnejši tržni niši. Sodobna medicina je tista, ki določa dejavnike in omejitve za uresničevanje pravilnega, zdravega načina življenja s svojimi nasveti in metodami. Posamezniki so vse bolj pripravljeni prevzeti aktivno vlogo pri zdravljenju bolezni, poškodb ali le pri ohranjanju svojega zdravja in se tako odločati o načinih in metodah zdravljenja. Zdravje je postalo sinonim za življenje (Ule, 2003). S tem, ko je zdravje postalo norma, so se ljudje naučili upravljati z življenjem tako, kot da je življenje tisto, ki ga moramo zdraviti in ne telo. Zdravje je nova metafora za človeško blaginjo, je metafora za osnovne vrednote naše družbe in kulture.»pogovor o zdravju je postal sredstvo, s katerim sodelujemo v posvetnem ritualu, kot smo včasih sodelovali v religioznih ritualih,«trdi Ule (2003). Zdravje je pojem, ki izraža naša kulturna pojmovanja telesnega, duševnega in družbenega zadovoljstva (Ule, 2003). Crawford (1980) povezuje visok pomen zdravja s splošnim povečanjem potrebe po samonadzoru, samodiscipliniranju, samozanikaju in samoobvladovanju. Trdi, da je to odgovor na težje ekonomske in življenjske pogoje, ki od ljudi zahtevajo več vsakdanjih naporov, discipline, samonadzora itd. Zunanjih sil ne moremo nadzorovati lahko pa nadzorujemo to, kar je v našem dosegu. Individualizacija, ki je sicer posledica blaginje in ne ekonomske krize, pa omogoča, da se posameznik intenzivno ukvarja s sabo in ohranja svoje zdravje ter dobro telesno kondicijo (Ule, 2003). Po drugi strani pa zdrav življenjski slog nastopa v opoziciji z zgoraj naštetimi usmeritvami in predstavlja sproščen način življenja, ko smo zadovoljni, brez skrbi in bolečin. V tem primeru gre za blaginjo socialnega telesa, pa četudi je ta v čisto drugem stanju kot fizično telo (Ule, 2003). Ko govorimo o zdravju kot novi ideologiji, hkrati govorimo tudi o zdravju kot vrednoti. Vrednota predstavlja cilje, ki jih poskušamo doseči, je prepričanje o določeni stvari, ki zbuja zadovoljstvo ali pa preprosto mišljenje o tem, kaj je dobro in k čemu stremimo. Povezujemo jo lahko s pojmoma morale in etike in ponavadi ustreza splošnim normam. 11

28 Vrednote se naučimo in na podlagi tega gradimo svojo osebnost in identiteto (Musek, 2015). Zdravje je posmaterialistična vrednota, ki je značilna za visoko razvite družbe, o čemer govori Ronald Inglehart, ki je v okviru svojih raziskav imenovanih Svetovna raziskava vrednot (World Values Survey) le-te razdelil na tradicionalne (predmoderne) vrednote, moderne (materialistične) vrednote in postmoderne (postmaterialistične) vrednote. S prehodom družbe iz moderne v postmoderno pride tudi do spremembe vrednot in življenjskih slogov, kar prinese s seboj večjo tolerantnost do etničnih, kulturnih in spolnih raznolikosti in tudi osebno izbiro življenjskega stila, kateremu posameznik sledi. Postmoderna družba stremi k individualni avtonomiji, raznolikosti in samoizražanju (Inglehart, 1997). Zaradi ideala potrošništva, ki se je razširil v moderni, se je pojavil občutek življenjske naveličanosti, pomembno pa je postalo tudi iskanje smisla življenja. Skrb za zdravje in svobodo sta postala univerzalna cilja in osrednji vrednoti modernega sveta po 2. svetovni vojni prav zaradi izgube mreže pomenov, s pomočjo katere posamezniki iščejo svoj smisel (Rotar v Honn in Rotar, 2011). Strauss (2005) moderni družbi pripisuje usmerjenost k bistvenim vrednotam, kamor spadata zdravje in svoboda. Zdravje, sreča, svoboda, prosti čas pomenijo višji življenjski standard. Zaradi negotovosti, ki jo prinesejo vse spremembe v postindustrijski družbi pa so ljudje začeli obujati periferna verovanja (astrologijo), sprejemati parareligije (gibanje Hare Krishna) in se zanimati za sekularne religije, kot je joga. K slednji je izredno pripomoglo new age gibanje, ki poskuša obnoviti izgubljeno duhovnost in uvesti holistične principe, ki se kažejo kot bujenje zavesti, zanimanje za lastno zahodno duhovnost prepleteno z vzhodnjaškimi vrstami duhovnih praks (Rotar v Honn in Rotar, 2011). Ohranjanje zdravja se tako spreminja v ideologijo, ki predstavlja nadomestek religije in vere. Zdravje postaja vrlina, ki nadomešča vrline pokornosti bogu, spoštovanja avtoritet, podrejanja normam (Ule, 2003). O pomenu zdravja kot najvišji vrednoti pa priča javna raziskava, ki jo je opravil center za raziskovanje javnega mnenja pri Fakulteti za družbene vede, kjer je splošna populacija zdravje izbrala za najpomembnejšo vrednoto in dobrino na lestvici od 1 (najpomembnejše) do 8 (najmanj pomembno) in je doseglo povprečni rang 1,8 (Ule, 2003). 12

29 4 JOGA, NJENE ZNAČILNOSTI IN ODNOS DO ZDRAVJA Kaj sploh je joga, kako deluje, kako jo izvajamo, kakšni so učinki itd. Vprašanja, ki si jih postavlja vse več ljudi. Goswami Kriyananda jogo opisuje kot»način, kako najti srečo na vseh ravneh našega bivanja: na fizični, mentalni in duhovni ravni. Z jogo dosežemo jasnost in umirjenost ter izpopolnimo mentalne in fizične tehnike, ki so na preizkušnji časa.«(rotar v Honn in Rotar, 2011). Jogo definiramo na različne načine. Etimološko beseda 'yoga' izhaja iz korena yuj, kar pomeni»povezati skupaj«,»trdno držati«,»vpreči«. Sanskrtski prevod je»združitev«, kjer naj bi šlo za združitev individualne zavesti z univerzalno zavestjo, uravnoteženje in harmoniziranje telesa, uma in čustev. Zalokar (2005) pravi, da z jogo urimo osebnost. Je več kot samo znanost, filozofija ali religija. Lahko je tudi veda, novodobna duhovnost, drža, filozofski sistem, skupina praks itd. Praksa joge zajema celega človeka, telo, vitalnost, um in čustva, modrost, etiko in višjo kvaliteto razmerij ter realizacijo duhovne realnosti vsakega izmed nas. Patanjali je združil prakso joge in filozofijo v svojem znamenitem delu Joga-sutre. Opisal je tiste jogijske prakse, ki so jih več stoletij preizkušali in izvajali indijski asketi že mnogo stoletij pred njim in so se tako ohranile vse do danes (Eliade, 2011). Viktor Knivald v uvodnem delu knjige Hatha joga s pravo mero (Ruchpaul, 1980) pravi, da joga ni telovadba, niti mistično meditiranje ali univerzalna religija. Trdi, da zahodnemu človeku manjka sposobnosti in predznanja, da bi lahko pravilno razumel vzhodnjaško miselnost in kulturo. Swami Vivekananda je jogo zato prilagodil zahodnim vrednotam in potrebam ter jo poenostavil. Joga je postala zahodnemu človeku, z zahodnjaškim življenjskim stilom, odlična priložnost, saj nudi možnost osvoboditve od prepričanj, da je najboljše, kar je ustvarila zahodna civilizacija in njen način življenja z logiko, konstruktivnostjo, razumskostjo in posledično sprejemljivostjo vsega, kar so ustvarili. Po mnenju Ruchapaula so bili predolgo seznanjeni z enostransko resnico in predolgo so verjeli v premoč lastnih idej, organizacije življenja in njegovih vrednot. Sedaj so razočarani, ker se z materialnim obiljem ne da kupiti sreče in varnosti, nezadovoljni so s tradicionalnimi teorijami in posledica tega je sprejemanje vsega, kar prihaja iz Vzhoda (Ruchpaul, 1980). Priljubljenost joge je predvsem narasla po drugi svetovni vojni zaradi njene usmeritve k izpopolnjevanju univerzalnih ali globalnih ciljev. Primarni cilj procesov samorazvoja posameznika je postalo zdravje, ki predstavlja ključno značilnost in osrednjo vrednoto sodobne družbe. Tako se je joga z različnimi interpretacijami učiteljev in učencev preselila na Zahod in se prilagodila našim vrednotam in potrebam (Rotar v Honn in Rotar, 2011). 13

30 4.1 Razvoj joge Joga je več tisoč let stara praksa, ki se je razvijala v Indiji skupaj s staroindijskimi civilizacijami in tokovi različnih južnoazijskih tradicij. Po mitološki tradiciji naj bi bil bog Šiva začetnik joge in prvi učitelj, žena Parvati pa je postala njegova prva učenka. Parvati je prosila Šivo naj izumi sistem, ki bi ljudem pomagal najti rešitve in izhod iz trpljenja, ki ga prinaša človeško življenje. Šiva je kot odgovor na to izumil 84 osnovnih asan, ki človeku omogočajo očistiti telo in ga pripraviti na meditacijo (Rotar v Honn in Rotar, 2011). Joga se je začela razvijat že okrog leta pr. n. št., zato lahko njen razvoj skozi zgodovino delimo na več obdobij. Skozi različna obdobja so se pojavljale in razvijale različne vrste joge. Ker je zgodovina razvoja predolga, bom na tem mestu omenila le zadnje, moderno obdobje, ki se je začelo leta in traja še danes. V Indiji se je dogajala duhovna renesansa, Evropejci pa so z razlogom, da bi to doživeli, vse pogosteje in množično potovali tja. Swami Vivekananda je jogo leta 1893 predstavil ameriški javnosti. Tako je prišlo do razmaha hindujskih idej in joge. Priljubljenost joge je začela na Zahodu naraščati v 50. letih prejšnjega stoletja. Od sredine 70. let prejšnjega stoletja pa sta praksa joge in znanje postajala vse bolj standardizirana, šola in skupnosti pa so se institucionalizirale. Do konca 80. let je joga postala del vsakodnevnega življenja ljudi na Zahodu in tako podvržena različnim tržnim vplivom. Od 90. let dalje pa je postala tudi del telesne vadbe oziroma fitnesa (Krajnik, 2008). 4.2 Stopnje in smeri joge Bistvo joge je umirjanje miselnih procesov. Kadar govorimo o jogi, hkrati govorimo tudi o resnici. Ker pa ljudje dojemamo na različne načine tudi resnico, vidimo in o njej razmišljamo drugače. Tako kot imamo do resnice različne poti, so tudi joge»različne«. Meje med njimi ni, vse se prepletajo in dopolnjujejo. A cilj je vsem enak umirjanje miselnih procesov (Mesec, 1994). Glede na to, kaj je poudarjeno, imamo: - hatha jogo (fizična/telesna veja); - bhakti jogo (joga predanosti); - gyana jogo (joga intelektualnega raziskovanja); - raja joga (kraljevska, osmerna pot joge); - karma jogo (joga nesebičnega delovanja). Te poti joge so za mnoge avtorje osnova, poznamo pa tudi druge veje joge. Vsak posameznik mora najti tisto jogo, ki ustreza njegovi osebnosti in jo v danem trenutku najbolj potrebuje (Rotar, v Honn in Rotar, 2011 in Swami Maheshwarananda, 2009). 14

31 4.3 Joga in zdravje Sodobni človek se že dlje časa sooča z vse večjimi zahtevami družbe, ki obremenjujejo naše telo in duševnost. Vse več ljudi ima težave s stresom, nespečnostjo, psihičnimi problemi, sodobnimi nenalezljivimi boleznimi, kot so alergija, astma, bronhitis... Starodavne tehnike joge nam pomagajo izboljšati zdravje in ponovno vzpostaviti porušeno telesno, duhovno in duševno ravnovesje. Jogo lahko prakticirajo vsi neglede na starost, spol ali telesno konstitucijo. Je univerzalna tehnika, ki pomaga obvladovati vsakdanje težave, zahteve in skrbi. Je način, kako bolje razumemo sebe in smisel življenja. Vadba joge ne zajema samo telesne vadbe, ampak tudi dihanje, koncentracijo, sproščanje, meditacijo; nekatere od teh bomo v naslednjih poglavjih tudi podrobneje opisali. Cilji joge so vzpostaviti telesno, duševno, socialno in duhovno zdravje. Na poti do doseganja ciljev pa moramo upoštevati tudi napotke zdrave prehrane, spoštovati vsa živa bitja ter varovati naravo in okolje (Rotar v Honn in Rotar, 2011). 4.4 Rezultati znanstvenih raziskav V nadaljevanju povzemamo rezultate več različnih znanstvenih raziskav, ki potrjujejo nekatere izmed zdravstvenih učinkov joge na telo in duha: (1) Klinična raziskava na bolnikih z astmo, ki je bila objavljena v British Medical Journal je pokazala (Nagarathna in Nagendra, 1985), da se z vadbo joge zmanjša število napadov astme in izboljša maksimalna hitrost izdihanega zraka. Po dihalnih tehnikah se je očitno zmanjšala anksioznost, znižal se je srčni utrip itd. Joga sprosti mišice, vpliva na globoko fizično in psihično relaksacijo, kar je povezano s fiziološkimi spremembami in pri posameznikih, ki vadijo jogo, stabilizira ali zmanjša učinke za nastanek vnetja bronhialnih kanalov (Nagarathna in Nagendra, 1985). (2) Pozitivne učinke joge na kardiovaskularni sistem so pokazale tudi študije opravljene leta 2005 na Univerzi v Virginiji (University of Virginia) (Broad, 2012). Chu, Gotink, Yeh, Goldie in Hunink (2014) so dokazali, da lahko joga, podobno kot konvencionalne vadbe npr. hitra hoja, zmanjša možnost srčnih bolezni. (3) Vpliv joge na zdravje starejših potrjuje raziskava, ki so jo opravili na Univerzi v Tajvanu (School of Nursing, Fooying University) leta Starostniki so bili razdeljeni v tri skupine. V prvi skupini so izvajali 70-minutno jogo z meditacijo, v drugi skupini so izvajali krajšo 55-minutno jogo brez meditacije, tretja skupina je bila kontrola in ni izvajala joge. Po 24 tednih se je fizična kondicija merjencev izboljšala v prvi in drugi skupini. Merili so telesno sestavo, kardiorespiratorne funkcije, fizične funkcije in obseg gibov (Chen idr., 2008). (4) V raziskavi, ki so jo opravili leta 2007 na Univerzi v Kaliforniji (University of California), so ugotavljali, kakšni so zdravstveni učinki hatha joge na fizične sposobnosti desetih zdravih in netreniranih prostovoljkah (Tran, Holly, Lashbrook in Amsterdam, 2007). Merili so mišično moč in mišično vzdržljivost, gibljivost, kardiorespiratorne funkcije, telesno sestavo in pljučno zmogljivost. Z osemtedensko vadbo se je izboljšala izokinetična mišična moč ekstenzorjev in fleksorjev komolca ter ekstenzorjev kolena in izometrična mišična vzdržljivost fleksorjev kolena. Gibljivost gležnja, elevacija rame, 15

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd

Zlozenka A6 Promocija zdravja na delovnem mestu.indd PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V Zdravstvenem domu Ljubljana izvajamo program Promocija zdravja na delovnem mestu, ki je namenjen ozaveščanju delavcev in delodajalcev o zdravem življenjskem slogu

Prikaži več

Slovenian Group Reading Cards

Slovenian Group Reading Cards Kaj je program Narcotics Anonymous? NA (Narcotics Anonymous) smo nepridobitna skupnost moških in žensk, katerih glavni problem so droge. Smo odvisniki, ki okrevamo. Redno se srečujemo, da drug drugemu

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

HINDUIZE M

HINDUIZE M HINDUIZE M Hinduizem splošno velja za najstarejšo glavno svetovno religijo, ki jo še vedno izpolnjujejo. Gre za širok razpon verovanj in šol s številnimi učitelji, spisi in čaščenjem različnih oblik Boga.

Prikaži več

M

M Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M18153112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK FILOZOFIJA Izpitna pola 2 Esej Sreda, 30. maj 2018 / 120 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation V pomurski regiji bliže k izboljšanju razumevanja motenj razpoloženja Novinarska konferenca, 14. maj 2019 Partnerja programa: Sofinancer programa: Novinarsko konferenco so organizirali: Znanstvenoraziskovalni

Prikaži več

Zdrav način življenja

Zdrav način življenja o o o o Zdrav način življenja vodi k boljšemu počutju in ohranjanju dobrega zdravja, Biti zdrav ni le naša pravica, temveč tudi dolžnost, Človeški organizem za nemoteno delovanje potrebuje ravnovesje,

Prikaži več

JOGA IN TEK Joga za tekače in tek za jogije

JOGA IN TEK Joga za tekače in tek za jogije JOGA IN TEK Joga za tekače in tek za jogije JOGA IN TEK Joga za tekače in tek za jogije Besedilo in fotografije: Maja Miklič, www.yogasachi.com Lektoriranje: Anja Miklavčič, www.lektoriranjebesedil.net

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 4. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Učenec, ki si izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati

Prikaži več

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017

Microsoft Word - KAZALNIK ZADOVOLJSTVA S PREHRANO 2017 Neobvezni kazalnik kakovosti KAZALNIK ZADOVOLJSTVO S PREHRANO V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IDRIJA ZA LETO 2017 Kazalnik pripravila Andreja Gruden, dipl. m. s., Hvala Nataša, dipl. m. s. 1. POIMENOVANJE KAZALNIKA

Prikaži več

ZDRAVSTVENOVZGOJNI NASTOP

ZDRAVSTVENOVZGOJNI NASTOP Strokovno srečanje Programa Svit SVITOV DAN 2016 Ocenjevanje bolečine pri kolonoskopiji 13. december 2016 Austria Trend Hotel Ljubljana Avtorji: Viki Kotar dipl.zn., Maja Košele dipl. ms., Zoran Georgiev

Prikaži več

Promotion of Health at the Workplace

Promotion of Health at the Workplace SIMPOZIJ VARNO IN ZDRAVO DELO PRIMER DOBRE PRAKSE ZDRAVA DELOVNA MESTA ZA VSE GENERACIJE PROMOCIJA DUŠEVNEGA IN TELESNEGA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V POLICIJI VEDENIK LEON Ministrstvo za notranje zadeve

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015

Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2015/16 april 2015 Drage učenke in učenci bodočih 4. in 5. razredov, spoštovani starši! Leto je naokoli, pred

Prikaži več

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx

Microsoft Word - 13-Selekcijski intervju.docx številka 13, 15. dec.2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! Danes nadaljujemo z vprašanji, s katerimi vrednotite konkretne lastnosti in sposobnosti posameznega kandidata. V prejšnjih

Prikaži več

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj

AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarj AKCIJSKI NAČRT VILJEM JULIJAN za izboljšanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji Ob priložnosti svetovnega dneva redkih bolezni 28. februarja 2019 v Skladu Viljem Julijan podajamo pobudo za izboljšanje

Prikaži več

Microsoft Word - program_studenti_PP.doc

Microsoft Word - program_studenti_PP.doc I. PREDMET: ŠPORTNA VZGOJA (prilagojene športne aktivnosti) Letnik: 1. in 2. Obseg: 120 ur Sestavljalka programa: mag. Tjaša Filipčič, asistentka I. OSNOVNA IZHODIŠČA PRILAGOJENE ŠPORTNE VZGOJE (v nadaljevanju

Prikaži več

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc PREVENTIVA in PRESEJANJE v RADM MATEJA BULC Vrste preventive Priložnost ali breme? Benefits Mortality 2018 Men die younger, but life expectancy is rising quicker men: death at 74 (average) +10 y in 30

Prikaži več

asist. Dr. Urška Bukovnik Program: Terapije Hotel PLESNIK 4-DNEVNI TERAPEVTSKI PROGRAM Lokacija: butični Hotel Plesnik KRATEK OPIS: Terapevtski progra

asist. Dr. Urška Bukovnik Program: Terapije Hotel PLESNIK 4-DNEVNI TERAPEVTSKI PROGRAM Lokacija: butični Hotel Plesnik KRATEK OPIS: Terapevtski progra 4-DNEVNI TERAPEVTSKI PROGRAM Lokacija: butični Hotel Plesnik KRATEK OPIS: Terapevtski program je osnovan na individualni obravnavi posameznika in namenjen vsem ki se spopadajo z izgorelostjo, vsem ki bi

Prikaži več

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc

PREVENTIVA in PRESEJANJE - Mateja Bulc PREVENTIVA in PRESEJANJE v RADM MATEJA BULC Vrste preventive Priložnost ali breme? 2002 Vzrok smrti SKUPAJ Neoplazme Bolezni obtočil Bolezni dihal Bolezni prebavil Poškodbe, zastrupitve Spol - SKUPAJ 18.701

Prikaži več

- podpora ženskam v času materinstva

- podpora ženskam v času materinstva TEORETIČNI MODEL ZN HILDEGARD E. PEPLAV Hildegard E. Peplau, rojena 1.9.1909 v Pensilvaniji. Najpomembnejše delo»international RELATIONS IN NURSING«leta1952: Življenjsko delo posvečeno oblikovanju medosebnega

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

Nebo je zgoraj, zemlja je spodaj, kar biva zgoraj, biva tudi spodaj, kakor je znotraj, je tudi zunaj. To je skrivnost nad skrivnostmi, Vrh nad vrhi. T

Nebo je zgoraj, zemlja je spodaj, kar biva zgoraj, biva tudi spodaj, kakor je znotraj, je tudi zunaj. To je skrivnost nad skrivnostmi, Vrh nad vrhi. T Nebo je zgoraj, zemlja je spodaj, kar biva zgoraj, biva tudi spodaj, kakor je znotraj, je tudi zunaj. To je skrivnost nad skrivnostmi, Vrh nad vrhi. Tako pravi Trismigistus, Mag nad magi. (Hermes Trismigistus

Prikaži več

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD

PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD PREDLOGI NASLOVOV ZA IZDELAVO DIPLOMSKIH DEL PROGRAM VELNES 2018/2019 PREDAVATELJICA: mag. Darja Radić UVOD V TURIZEM IN DESTINACIJSKI MANAGEMENT (UTD) 1. Oblikovanje doživetij v izbrani turističnih destinaciji

Prikaži več

KAJ JE VZDRŽLJIVOST

KAJ JE VZDRŽLJIVOST 10. 12. 2011 VZDRŽLJIVOST S TEKOM Seminarska naloga KAZALO 1. UVOD... 3 2. KAJ JE VZDRŽLJIVOST... 4 3. METODE ZA RAZVOJ VZDRŽLJIVOSTI... 4 4. TEHNIKA DOLGOTRAJNEGA TEKA... 5 5. GIBALNE (MOTORIČNE) SPOSOBNOSTI...

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IV. Mednarodna znanstvena konferenca: ZA ČLOVEKA GRE: DRUŽBA IN ZNANOST V CELOSTNI SKRBI ZA ČLOVEKA Alma Mater Europaea - ECM Maribor, 11-12. marec 2016 ODZIVANJE ZDRAVSTVENEGA OSEBJA V PRIMERIH NASILJA

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

ŠOLA Gr. SHOLAE = brezdelje, prosti čas JE DRUŽBENA INSTITUCIJA V KATERI POTEKA EDUKACIJA. TO JE: - NAČRTNO IN SISTEMATIČNO IZOBRAŽEVANJE - NAČRTNAIN

ŠOLA Gr. SHOLAE = brezdelje, prosti čas JE DRUŽBENA INSTITUCIJA V KATERI POTEKA EDUKACIJA. TO JE: - NAČRTNO IN SISTEMATIČNO IZOBRAŽEVANJE - NAČRTNAIN ŠOLA Gr. SHOLAE = brezdelje, prosti čas JE DRUŽBENA INSTITUCIJA V KATERI POTEKA EDUKACIJA. TO JE: - NAČRTNO IN SISTEMATIČNO IZOBRAŽEVANJE - NAČRTNAIN SISTEMATIČNA VZGOJA. Na ta način družba posreduje vnaprej

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017

KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 KODEKS RAVNANJA SKUPINE DOMEL Železniki, 16. oktober 2017 NAGOVOR POSLOVODSTVA S sprejetjem KODEKSA RAVNANJA skupine DOMEL smo sklenili zavezo, da se bomo po njegovih načelih ravnali povsod, kjer smo,

Prikaži več

zdr04.doc

zdr04.doc Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil Q0) anketar oznaci ali odgovarja... 1 skrbnik 2 ostali Q1) ZA ZACETEK BI VAM ZASTAVIL(A) NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠEM ZDRAVJU IN ZDRAVSTVENIH NAVADAH. KAJ BI REKLI,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 IGRE NA SREČO IN NEVARNOSTI ZASVOJENOSTI Pripravile: FKPV - Komerciala I IGRALNIŠTVO Seminarska naloga Marec 2012 HAZARDERSTVO: RAZVADA, BOLEZEN, POSEL? Iskanje tveganja in tveganje prekletstva Magična

Prikaži več

RASTAFARIJANSTVO

RASTAFARIJANSTVO RASTAFARIJANSTVO UVOD Ko večina ljudi sliši besedo rastafarijanstvo pomisli na drede na glavi, reagge in uživanje marihuane. Vendar je rastafarijanstvo vse več kot to. To je način življenja in filozofija,

Prikaži več

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme

Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik Zimski semester Poletni semester # Naziv predme Predmetnik programa Družboslovna informatika, smer Digitalne tehnologije in družba (DI-DTID) 1. letnik 1 Statistika 60 6 6 Uvod v metode družboslovnega raziskovanja 60 6 2 Uvod v družboslovno informatiko

Prikaži več

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana predstavila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in

I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in I.5 ANALIZA UPORABE ZDRAVSTVENIH STORITEV PRI STAREJ IH SLOVENCIH: PRVI REZULTATI 4. VALA RAZISKAVE SHARE Rok Hren, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Univerza v Ljubljani Valentina Prevolnik

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 3.9.2015 A8-0230/15 15 Uvodna izjava F F. ker je za to, da se bolje zavarujejo demokracija, pravna država in temeljne pravice, potrebna revizija Pogodb EU; F. ker je za to, da se bolje zavarujeta nacionalna

Prikaži več

VINSKI SVETOVALEC SOMMELIER SLOVENIJE Pripravil: Edvard Kužner

VINSKI SVETOVALEC SOMMELIER SLOVENIJE Pripravil: Edvard Kužner VINSKI SVETOVALEC SOMMELIER SLOVENIJE Pripravil: Edvard Kužner ETIKA IN MORALA SOMMELIERSKEGA POKLICA Pojem etika in morala uporabljajo v strokovni literaturi dokaj nedosledno. Za uporabo v našem primeru

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - M. Horvat [Samo za branje]

Microsoft PowerPoint - M. Horvat [Samo za branje] VLOGA PATRONAŽNE SLUŽBE V KONTINUIRANI ZDRAVSTVENI NEGI PACIENTA USTREZNA IN PRAVOČASNA INFORMACIJA PODLAGA ZA VARNO IN KAKOVOSTNO OBRAVNAVO Murska Sobota, 15. Marec 2007 Martina Horvat, dipl. med. sestra

Prikaži več

Arial 26 pt, bold

Arial 26 pt, bold 3 G MATEMATIKA Milan Černel Osnovna šola Brežice POUČEVANJE MATEMATIKE temeljni in zahtevnejši šolski predmet, pomembna pri razvoju celovite osebnosti učenca, prilagajanje oblik in metod poučevanja učencem

Prikaži več

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local

Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Vloga Onkološkega inštituta Ljubljana v projektu skupnega ukrepa ipaac Urška Ivanuš () OBVLADOVANJE RAKA V EU KAKO NAPREJ ipaac Local Stakeholder Meeting NIJZ, 31. maj 2019 ZARADI KATERIH BOLEZNI UMIRAMO

Prikaži več

Projekt: Kako potekajo krogotoki razvoja v nogometu pri mladih ( uporaba RSA metode dela ) Vaje za spodbujanje gibanja v nogometu- Ime vaje: slalom 1:

Projekt: Kako potekajo krogotoki razvoja v nogometu pri mladih ( uporaba RSA metode dela ) Vaje za spodbujanje gibanja v nogometu- Ime vaje: slalom 1: Vaje za spodbujanje gibanja v nogometu- Ime vaje: slalom 1:0 z žogo ; Skice za trening vaje predvsem za mlajše kategorije; Opis vaje: 1. slalom a) navpično, b) počez in sicer z nogami; rokami; kombinirano

Prikaži več

Microsoft Word Pripombe k osnutku novih pravil OKS.doc

Microsoft Word Pripombe k osnutku novih pravil OKS.doc Šahovska zveza Slovenije, Bravničarjeva 13, Ljubljana Opomba: PREDLOG! Pripravil Iztok Jelen Datum: 28. 06. 2009 Olimpijski komite Slovenije Zveza športnih zvez Celovška 25, 1000 Ljubljana ZADEVA: Javna

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc Navodila za prijavo raziskav na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) Definicije raziskav Na OI izvajamo več oblik raziskovalnega dela v vseh organizacijskih enotah. Raziskovalno delo delimo na tri kategorije:

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO  VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

OCENJEVANJE IZIDA REHABILITACIJE PRI OSEBAH S KRONIČNO RAZŠIRJENO BOLEČINO

OCENJEVANJE IZIDA REHABILITACIJE PRI OSEBAH S KRONIČNO RAZŠIRJENO BOLEČINO TELESNA VADBA/ŠORT ZA LJUDI PO PREBOLELI MOŽGANSKI KAPI Doc.dr.Nika Goljar, dr.med. 13. KONGRES ŠPORTA ZA VSE ŠPORTNA REKREACIJA INVALIDOV Ljubljana, 30.11.2018 Uvod 15 milj. ljudi doživi MK / leto, t.j.

Prikaži več

BOLEZNI KOSTI

BOLEZNI KOSTI BOLEZNI KOSTI Glavni vzroki za osteoporozo so: družinska nagnjenost k osteoporozi, pomanjkanje kalcija v prehrani, pomanjkanje gibanja, kajenje, pretirano pitje alkohola in zgodnja menopavza. Zdravljenje:

Prikaži več

ENV _factsheet_bio_SL.indd

ENV _factsheet_bio_SL.indd NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST Kaj to pomeni za vas? Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost življenja na našem planetu. Je temelj naše blaginje in gospodarstva. Pri preskrbi s hrano in vodo, pa tudi

Prikaži več

Microsoft Word - Delovni list.doc

Microsoft Word - Delovni list.doc SVETOVNE RELIGIJE Spoznal boš: krščanstvo - nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo islam: nastanek, širjenje, duhovna in socialna sporočila, vpliv na kulturo stik med religijama

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

program-ivz

program-ivz Konferenca Skupaj za zdravje! Obeležitev 10. obletnice Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni 2013 in izzivi prihodnosti 7. in 8. oktober 2013, Brdo pri Kranju, Slovenija Ponedeljek,

Prikaži več

Povratne informacije pri 74 bolnikih

Povratne informacije pri  74 bolnikih Primarij Tatjana Erjavec, dr.med., specialistka interne medicine Telesna vadba po možganski kapi v bivalnem okolju V projekt smo vključili vse v letu 2006 obstoječe klube v Sloveniji. Odzvalo se jih je

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 KAKO SE RIMSKA KURIJA PREKO ZAPOVEDANE MOLITVE NORČUJE IZ LASTNIH VERNIKOV IN IZ VSEH NAS, SAJ NAM JE VZELA ORODJE LASTNEGA DOZOREVANJA MOLITEV. JAVNO ZNANIH MOLITVENIH ALTERNATIV V ZAHODNI CIVILIZACIJI

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMACIJSKA PISMENOST Tomaž Bešter Center za informacijske storitve NUK 01/2001-200 tomaz.bester@nuk.uni.lj.si Dnevni red Podatek informacija znanje; vrste pismenosti Zakaj je informacijska pismenost

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Komunikacijske veščine Mag. Edita Krajnović, Mediade Vsebina 1. Kako naj bolj učinkovito komuniciram? 2. Na kaj se ljudje odzovejo? 3. Usta govorijo, telo pove. 4. Zakaj nekateri znajo z ljudmi in drugi

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19)

PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19) PREPREČUJMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI V VRTCU Navodila za zdravje (2018/19) Želja nas vseh, tako staršev kot tistih, ki delamo z otroki v vrtcu je, da bi bili otroci zdravi in bi se v vrtcu dobro počutili.

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Celostna obravnava oseb s težavami v duševnem zdravju NASTJA SALMIČ TISOVEC, UNIV. DIPL. PSIH., CERTIFICIRANA EUROPSY PSIHOLOGINJA Š E N T, S LOV E N S KO Z D R U Ž E N J E Z A D U Š E V N O Z D R AVJ

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

(Igor Pravst [Združljivostni način])

(Igor Pravst [Združljivostni način]) Kongresni center Brdo, 17. oktober 2017 2. nacionalna konferenca o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje NACIONALNI PORTAL O HRANI IN PREHRANI WWW.PREHRANA.SI PROF. DR. IGOR PRAVST INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO

Prikaži več

MEDICINSKO NEPOJASNJENA STANJA (modul za specializante družinske medicine) Vodja modula: Vojislav Ivetić Namestnik vodje modula: Klemen Pašić Soizvaja

MEDICINSKO NEPOJASNJENA STANJA (modul za specializante družinske medicine) Vodja modula: Vojislav Ivetić Namestnik vodje modula: Klemen Pašić Soizvaja MEDICINSKO NEPOJASNJENA STANJA (modul za specializante družinske medicine) Vodja modula: Vojislav Ivetić Namestnik vodje modula: Soizvajalci:, Erika Zelko, Maja Rus Makovec, Datumi 2018/2019: 23. skupina:

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Akademija upravljanja s človeškimi viri Informativni dan J A S M I N A R I D Z I F R A N J A R I D Z I D R. A L E K S A N D E R Z A D E L P R I M O Ž K O Č A R 0 4. J U L I J, 2 0 0 8 Zakaj HRM Akademija?

Prikaži več

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018

Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova 16, Ljubljana NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA UČENCE 5. RAZREDA ŠOL. LETO 2018/2019 Ljubljana, april 2018 V 5. razredu si učenci lahko izberejo največ dve uri pouka

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tin

PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tin PRIPOROČILA ZA MEDICINSKO INDICIRANE DIETE Dokument so pripravili: Tadej Avčin, Evgen Benedik, Vojko Berce, Andreja Borinc Beden, Jernej Dolinšek, Tina Kamhi Trop, Anja Koren Jeverica, Nataša Marčun Varda,

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 S&TLabs Innovations mag. Damjan Kosec, S&T Slovenija d.d. marec 2013 S&TLabs Laboratorij za inovacije in razvoj spletnih in mobilnih informacijskih rešitev Kako boste spremenili svoj poslovni model na

Prikaži več

Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija z

Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija z Aleš Štempihar Agile in IIBA poslovni analitiki dodana vrednost za organizacijo in njene kupce Povzetek: Kaj je pravzaprav Agile? Je to metodologija za izvajanje projektov, je to tehnika in orodje za razvoj

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

POSLOVNO OKOLJE PODJETJA

POSLOVNO OKOLJE PODJETJA POSLOVNO OKOLJE PODJETJA VSI SMO NA ISTEM ČOLNU. ACTIVE LEARNING CREDO (adapted from Confucius) When I hear it, I forget. When I hear and see it, I remember a little. When I hear, see and ask questions

Prikaži več

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi Nacionalna konferenca, Brdo pri Kranju, 25. in 26. oktober 2011 Izhodišče razmišljanja Rezultati raziskav o povezanosti

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O.

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O. POVZETEK POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2012 ČRNOMELJ 2012 KAZALO 1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVALNE HIŠE LUIČ D.O.O 2. PREDSTAVITEV DRUŽBE 3. ZAVAROVANJA 4. DEJAVNOSTI 5. POROČILO O POSLOVANJU ZA POSLOVNO LETO

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Gluhota in naglušnost nimata dramatičnega zunanjega videza, zato pa imata dramatične posledice. Nevidna invalidnost Pri invalidih sluha in govora gre za

Prikaži več

Microsoft Word - Novo leto 2018 statistika.docx

Microsoft Word - Novo leto 2018 statistika.docx Statistika leta 217 in napovednik leta 218 Za nami je leto 217, ki je bilo v veliko stvareh prelomno in je zaznamovalo našo župnijo. Večino dogodkov ste lahko ovrednotili in se jih spomnili z zapisom v

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA OTROKE IN MLADINO Srednješolsko obdobje je obdobje velikih sprememb, tako na telesnem kot duševnem področju. Istočasno pa

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Preventivna konferenca na področju drog Skupaj zmoremo več Preventivni pristopi v sistemu socialnega varstva PORTOROŽ, 20. 10. 2016 Marjeta

Prikaži več

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program predšolska vzgoja Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-Knjižnica

Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program predšolska vzgoja  Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-Knjižnica Šolski center Rudolfa Maistra, Srednja ekonomska šola, program Predšolska vzgoja Medpredmetna povezava Informatika-Igre za otroke-knjižnica Vsebinski sklop: Uradno komuniciranje preko elektronske pošte

Prikaži več

PowerPoint Template

PowerPoint Template IV. Strateško planiranje v splošnem Strateško planiranje ni izolirano področje od managementa Dve vrsti managementa: Strateški management Operativni management Strateški managemenet šele v zadnjem obdobju

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Programa pripravništva

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD

Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Načela družbene odgovornosti skupine ALDI SÜD Uvod Poslovna skupina ALDI SÜD, katere del je (skupina) Hofer, posluje po načelih odgovornega upravljanja podjetja. V tem dokumentu predstavljamo, kaj to pomeni

Prikaži več