SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO MOBILNE BANKE ABAMOBI COM 1. UVODNE DOLOČBE. 1. člen

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO MOBILNE BANKE ABAMOBI COM 1. UVODNE DOLOČBE. 1. člen"

Transkripcija

1 SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO MOBILNE BANKE ABAMOBI COM 1. UVODNE DOLOČBE 1. člen SPABAMOBICOM 5/18 S temi splošnimi pogoji so določene pravice in dolžnosti uporabnika in banke ter pogoji za uporabo mobilne banke Abamobi com. Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg. št. vložka: 1/02828/00, transakcijski račun: SI , BIC-koda: ABANSI2X, identifikacijska številka za DDV: SI , matična številka: , spletni naslov: naslov e-pošte: info@abanka.si. Abanka d.d. ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev. Za nadzor v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev v Republiki Sloveniji je pristojna Banka Slovenije. 2. POMEN IZRAZOV Izrazi v teh splošnih pogojih pomenijo: 2. člen Splošni pogoji: Uporabnik: Pooblaščenec: Banka: Obrazec: so vsakokrat veljavni Splošni pogoji za uporabo mobilne banke Abamobi com. zasebnik, podjetnik ali pravna oseba, ki z banko sklene pogodbo za uporabo posamezne storitve mobilne banke Abamobi com. polnoletna poslovno sposobna fizična oseba, ki jo uporabnik pooblasti za uporabo mobilne banke Abamobi com. je Abanka d.d. je Pristopna izjava za uporabo sodobnih bančnih poti in Vloga za naročilo/preklic mobilnega žetona za Abamobi com in Abanet com. Spletno mesto: je spletno mesto Abanke d.d., dostopno na naslovu Mobilni žeton (mžeton): PIN: Mobilna aplikacija Abanka: Aktivacijski ključ: je sistem za generiranje gesel prek aplikacije Abamobi com. je osebna številka PIN. je javno dostopen program, ki omogoča namestitev na pametne telefone z verzijami operacijskega sistema Android ali ios, ki so objavljene na spletnem mestu. je identifikacijski element sestavljen iz registracijske številke in aktivacijske kode, ki služi za aktivacijo storitve mobilne banke Abamobi com. 1

2 Registracijska številka: Aktivacijska koda: Račun: Pogodbeno razmerje o računu: Območje SEPA: Direktna obremenitev SEPA: je del identifikacijskega elementa, ki ga uporabnik prejme kot elektronsko pošto na izbrani elektronski naslov in jo potrebuje za aktivacijo mobilnega žetona. je del identifikacijskega elementa, ki ga uporabnik mobilne banke Abamobi com prevzame pri poslovnem skrbniku oz se mu jo pošlje po pošti in jo potrebuje za aktivacijo mobilne banke Abamobi com. je transakcijski račun, odprt pri banki. so splošni pogoji in pogodba o odprtju in vodenju poslovnega računa in splošni pogoji in pogodba o odprtju in vodenju transakcijskega računa. SEPA je okolje, v katerem lahko potrošniki, poslovni subjekti in drugi uporabniki plačilnih storitev pri ponudnikih plačilnih storitev izvajajo in prejemajo plačila v evrih ne glede na to, ali se takšno plačilo izvršuje znotraj posamezne države ali med državami območja SEPA, pod enakimi osnovnimi pogoji, pravicami in obveznostmi ne glede na geografsko območje, državo plačnika oziroma prejemnika plačila, v sklopu območja SEPA. Geografsko območje SEPA je predstavljeno na spletnem mestu: je plačilna storitev, s katero iz kritja na svojem računu imetnik računa poravna obveznosti do prejemnikov plačil v Sloveniji in tudi v državah, ki so del območja SEPA. Z direktno obremenitvijo SEPA se lahko poravna enkratno obveznost ali večkratno oz. ponavljajočo se obveznost. Mobilna banka Abamobi com: je sklop storitev mobilnega poslovanja za uporabnike, določen v 19. členu teh splošnih pogojev. Matična poslovalnica: Tarifa: Pametna naprava: je poslovalnica banke, ki vodi uporabnikov račun. je vsakokrat veljavna tarifa banke, ki določa vrsto, višino in način plačevanja nadomestil v zvezi z uporabo mobilne banke Abamobi com in je objavljena na spletnem mestu. je mobilni telefon ali pametna tablica z nameščeno verzijo operacijskega sistema Android ali ios, ki sta objavljena na spletnem mestu in nista nezaščitena z neomejenim dostopom (rootan ali jailbreakan). ZPlaSSIED: pomeni Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. Navodila za uporabnika: je dokument, ki vsebuje navodila za namestitev aplikacije na mobilno napravo, prevzem in namestitev mobilnega žetona, priporočila ter obveznosti uporabnika za varno uporabo. Na voljo je v vseh poslovalnicah in na spletnem mestu. Izrazi podjetnik, zasebnik, transakcijski račun, plačnik, prejemnik plačila, plačilni nalog, plačilna transakcija, domača plačilna transakcija, čezmejna plačilna transakcija, druge plačilne transakcije, plačilni instrument, plačilna storitev, enolična identifikacijska oznaka pomenijo enako kot v ZplaSSIED. 2

3 3. SPLOŠNE DOLOČBE 3. člen Kdor želi pridobiti pravico do uporabe storitev mobilnega bančništva Abamobi com, mora izpolnjevati naslednje pogoje: oddati pravilno in v celoti izpolnjeno ter podpisano Pristopno izjavo za uporabo sodobnih bančnih poti ter Pristopno izjavo mžeton, oddati pravilno in v celoti izpolnjeno ter podpisano Prijavo pooblaščenca za uporabo sodobnih bančnih poti in redno poravnavati vse obveznosti do banke, imeti pri banki odprt transakcijski račun, imeti pametno napravo z dostopom do interneta, ki omogoča vstop v mobilno banko Abamobi com. S podpisom Pristopne izjave za uporabo sodobnih bančnih poti in Pristopne izjave mžeton mora uporabnik potrditi, da je seznanjen z določili teh splošnih pogojev in z določili Tarife ter da je seznanjen, da sta navedena akta sestavni del pogodbenega razmerja v zvezi z uporabo mobilne banke Abamobi com. 4. člen Pogodba o uporabi posamezne storitve v sklopu mobilne banke Abamobi com je sklenjena, ko banka in uporabnik podpišeta pristopno izjavo za izbrano storitev. Banka bo uporabniku omogočila uporabo prijavljene storitve v petih (5) delovnih dneh po podpisu pristopne izjave. Banka z uporabnikom ni dolžna skleniti pogodbe o uporabi posamezne storitve mobilne banke Abamobi com in si pridržuje pravico, da uporabo posamezne storitve zavrne brez navedbe razlogov za zavrnitev. 5. člen Uporaba mobilne banke Abamobi com je mogoča z mobilnim žetonom. Pooblaščenec mobilne banke Abamobi com prejme sestavine aktivacijskega ključa za prevzem mobilnega žetona po podpisu in oddaji obrazca v poslovalnici Abanke. Pooblaščenec mora imeti za uporabo mobilne banke Abamobi com pametno napravo z nameščeno mobilno aplikacijo Abanka. Na spletnem mestu so vsi napotki za uporabo mobilne banke Abamobi com. Uporabnik si aplikacijo za telefone in tablice z operacijskim sistemom Android lahko namesti samo z Google Playa, za telefone z operacijskim sistemom ios pa z App Stora. Namestitev na druge načine ni dovoljena. 6. člen Pooblaščenec mora svoj mobilni žeton aktivirati z aktivacijskim ključem in ga zaščititi skladno z Navodili za uporabnika in priporočili banke. Aktivacijski ključ po uspešni aktivaciji ni več uporaben za kakršnokoli uporabo, prav tako tako ni več uporaben, če uporabnik ne izvede uspešne aktivacije v 168 urah od prijave mobilnega žetona. 7. člen Banka zagotavlja strokovno pomoč pri težavah z uporabo mobilne banke Abamobi com, ne zagotavlja pa pomoči za težave, ki nastanejo zaradi neustreznega delovanja pametne naprave, ali če pametna naprava ne odgovarja zahtevam, določenim v Navodilih za uporabnika za namestitev mobilnega žetona in uporabo mobilne banke Abamobi com. 8. člen Vsak pooblaščenec si mora ob aktivaciji storitve sam določiti PIN, ki služi pooblaščencu za identifikacijo pri vsakokratnem vstopu v mobilno banko Abamobi com. Pooblaščenec si lahko kadarkoli spremeni PIN v mobilni banki Abamobi com. PIN mora vsebovati šest številk, ki so znane izključno pooblaščencu, zato ne sme vsebovati kjerkoli zapisanih podatkov (npr. datum rojstva pooblaščenca, številka osebne izkaznice ipd.) ter logičnih zaporedij (npr , ipd.). 9. člen Vse informacije, ki jih uporabnik od banke lahko prevzame v elektronski obliki, banka pošilja uporabniku v papirnati obliki le na njegovo posebno zahtevo in ob plačilu nadomestila, določenega v tarifi banke. 3

4 4. POOBLAŠČENCI ZA UPORABO MOBILNE BANKE ABAMOBI COM 10. člen Uporabnik mora za uporabo mobilne banke Abamobi com na obrazcu Prijava pooblaščenca za uporabo sodobnih bančnih poti pooblastiti najmanj eno fizično osebo in določiti obseg njenih pooblastil, pooblaščenec pa se mora s pooblastilom strinjati. Pooblaščenec mora s podpisom obrazca Prijava pooblaščenca za uporabo sodobnih bančnih poti tudi potrditi, da je seznanjen z določili teh splošnih pogojev ter s tem, da so Splošni pogoji sestavni del pogodbenega razmerja v zvezi z uporabo storitev mobilne banke Abamobi com. Za vsakega pooblaščenca je treba prijaviti samostojni mobilni žeton, s katerim bo pooblaščenec vstopal v mobilno banko Abamobi com. 11. člen Uporabnik lahko vsakemu pooblaščencu za poslovanje s posameznim računom določi eno ali več navedenih pooblastil za: izvrševanje vseh pravic, ki jih ima v zvezi z uporabo mobilne banke Abamobi com uporabnik, uporabo vseh storitev v mobilni banki in pooblastilo za prenos pooblastila, podpisovanje nalogov za plačilo, pošiljanje podpisanih nalogov za plačilo, pripravo nalogov za plačilo, pregledovanje podatkov. 12. člen Uporabnik lahko prekliče, začasno blokira ali zmanjša pooblastila za posameznega pooblaščenca: pisno, po telefonu, osebno v banki. Če je bil preklic posredovan po telefonu ali osebno, mora uporabnik banki najpozneje v dveh delovnih dneh o tem poslati pisno potrditev. Banka najpozneje do konca delovnega dneva po prejemu obvestila posameznemu pooblaščencu spremeni ali odvzame pooblastila za uporabo mobilne banke Abamobi com. Vsa dejanja pooblaščenca, do spremembe ali odvzema pooblastila, banka upošteva kot pravilna, zato mora uporabnik sam preklicati tudi še vsa morebitna neizvršena dejanja (npr. naloge za plačilo v čakalnici). 13. člen Če je mobilni žeton pooblaščenca preklican, pooblaščenec s tem mobilnim žetonom ne more več opraviti nobene storitve. Banka tudi ne bo upoštevala dejanj pooblaščenca, ki jih je opravil v času veljavnosti mobilnega žetona, vendar pa jih je banka prejela po preklicu veljavnosti mobilnega žetona. Vsa dejanja pooblaščenca, ki jih je do preklica veljavnosti mobilnega žetona banka prejela, se upoštevajo kot pravilna, zato mora uporabnik sam preklicati tudi še vsa morebitna neizvršena dejanja (npr. naloge za plačilo v čakalnici). 5. ZAČASNA BLOKADA MOBILNE BANKE ABAMOBI COM 14. člen Banka lahko začasno blokira uporabo mobilne banke Abamobi com, če obstaja sum, da je nepooblaščena oseba vstopila ali bi lahko vstopila v mobilno banko Abamobi com. 15. člen Uporabnik lahko banki kadarkoli posreduje zahtevo za začasno blokado uporabe mobilne banke Abamobi com. Banka najpozneje do konca delovnega dneva po prejemu obvestila blokira uporabo mobilne banke Abamobi com. 4

5 16. člen Po začasni blokadi mobilne banke Abamobi com prek mobilne banke ne bo mogoče opraviti nobene storitve. Vsa dejanja pooblaščencev, ki jih je do začasne blokade banka prejela, se upoštevajo kot pravilna, zato mora uporabnik sam preklicati tudi še vsa morebitna neizvršena dejanja (npr. naloge za plačilo v čakalnici). 17. člen Če uporabnik v 30 dneh po začasni blokadi pooblaščenca ne predlaga deblokade, se šteje, da je pooblaščencu preklical pooblastila. 6. UPORABA PROGRAMA ZA MOBILNO BANKO ABAMOBI COM 18. člen Banka si bo prizadevala, da bodo storitve mobilne banke Abamobi com dostopne ves čas, čeprav je mogoče, da bo včasih kakovost storitve oziroma dostop do storitve otežen ali onemogočen zaradi vzrokov zunaj njenega nadzora (npr. motnje in prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, internetu ipd.). Prav tako je lahko delovanje sistema moteno ali prekinjeno, ker je treba sistem, ki podpira delovanje mobilne banke Abamobi com, občasno vzdrževati, nadgraditi in podobno. Banka ne odgovarja za motnje in prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih, ali za onemogočen dostop do mobilne banke Abamobi com iz razlogov, ki niso odvisni od banke (in tudi ne pri vzdrževanju, nadgraditvi ali drugem potrebnem delu na sistemu) ali za izpade zaradi višje sile oziroma vzrokov, na katere banka nima vpliva. Banka si pridržuje pravico do začasne splošne ustavitve dostopa do mobilne banke Abamobi com zaradi morebitnega tehničnega vzdrževanja, nadgradnje mobilne banke in obveznega prevzema nove različice mobilne aplikacije Abanke. Po objavi nove obvezne verzije mobilne banke Abamobi com bo moral uporabnik prevzeti obvezno verzijo, drugače uporaba mobilne banke Abamobi com ne bo mogoča. 7. UPORABA MOBILNE BANKE ABAMOBI COM 19. člen Banka uporabniku v sklopu storitve mobilne banke Abamobi com omogoča: generiranje enkratnih gesel, plačilne transakcije v domači valuti, domača in čezmejna plačila v domači valuti, podpisovanje plačilnih nalogov, ki so bili pripravljeni v elektronski banki Abacom ali spletni banki Abanet com in poslani v oddaljeno podpisovanje prek spleta, pregled stanja in prometa na transakcijskem računu, pregled depozitov in kreditov, pregled stanja in prometa na kartičnem računu in plačilnih karticah, spremljanje podjetniške tečajne liste Abanke. Banka ponuja mobilno banko Abamobi com v slovenski in angleški jezikovni različici. Tuja jezikovna različica omogoča vse storitve, navedene v prvem odstavku tega člena. Pooblastila pooblaščencev morajo biti za mobilno banko Abamobi com enaka kot pri opravljanju storitev prek spletne banke Abanet com. 20. člen Posamezni pooblaščenec ne more več vstopiti v mobilno banko Abamobi com, če poskuša petkrat zaporedoma vstopiti z napačnim osebnim geslom. Če pooblaščenec geslo pozna, se lahko blokada sprosti, drugače pa je potrebna zamenjava mobilnega žetona. 5

6 8. POSAMEZNE STORITVE MOBILNE BANKE ABAMOBI COM GENERIRANJE ENKRANIH GESEL 21. člen Uporabnik lahko generira enkratna gesla za vstop v spletno banko Abanet com in enkratna gesla za potrjevanje paketov plačilnih nalogov v spletni banki Abanet com. OPRAVLJANJE STORITEV PLAČILNEGA PROMETA 22. člen Banka uporabniku v sklopu opravljanja storitev plačilnega prometa v državi omogoča: plačilne transakcije v domači valuti, domača plačila, spremljanje trenutnega stanja sredstev transakcijskega računa in promet transakcijskega računa. 23. člen Banka uporabniku v sklopu opravljanja storitev plačilnega prometa s tujino omogoča: čezmejna plačila v domači valuti, spremljanje izvršenih plačil v tujino, spremljanje plačil iz tujine, spremljanje trenutnih stanj na transakcijskem računu, spremljanje knjigovodskih stanj. 24. člen Banka izvrši plačilne transakcije v rokih in na način, kot je določeno v pogodbenem razmerju za odprtje in vodenje transakcijskega računa. Če bo uporabnik vložil reklamacijo, v kateri bo zatrjeval, da je banka odgovorna za nepravilno izvršitev plačilne transakcije, bo banka uporabniku povrnila znesek neodobrene transakcije in zaračunana nadomestila do katerih je uporabnik upravičen, najkasneje naslednji delovni dan po vložitvi popolne reklamacije na predpisanem obrazcu, kateri je priložena vsa zahtevana dokumentacija, razen če obstaja utemeljen sum, da gre za prevaro ali goljufijo. PREGLEDI 25. člen Banka omogoča uporabniku pregled: depozitov, pri katerih še ni potekel rok vezave, kreditov, pri katerih še ni potekel rok vračila, stanja in prometa na kartičnem računu in plačilnih karticah veljavnih in neveljavnih, pri katerih je od zaključka veljavnosti minilo manj kot eno leto. 9. NADOMESTILA 26. člen Banka uporabniku zaračunava nadomestila za uporabo posameznih storitev mobilne banke Abamobi com v vrsti, višini, v rokih in na način, kot je določeno v Tarifi, od trenutka prijave do trenutka odjave in jih je vključila v mesečni obračun storitev plačilnega prometa. Pri izvršitvi domačih in čezmejnih transakcij v evrih ali drugih valutah vsaka sodelujoča banka zaračuna nadomestila svojemu uporabniku plačilnih storitev. Na nalogih je tako glede obračuna stroškov in nadomestil dovoljena samo oznaka SHARE - Oznaka pomeni, da nadomestilo Abanke plača plačnik, vsa ostala nadomestila (prejemnikove banke in posredniških bank) pa plača prejemnik plačila Uporabnik pooblašča banko, da ob zapadlosti v breme njegovega transakcijskega računa plačuje nadomestila skladno s to pogodbo (ki so mu zaračunana v sklopu obračuna storitev plačilnega prometa). 6

7 Če iz kakršnegakoli razloga ne bo mogoče izvršiti plačila, se izdajatelj zaveže sam poravnati vse obveznosti na podlagi mesečnega obračuna storitev plačilnega prometa. Račun obremenitve za poravnavo nadomestila prijave mobilne banke Abamobi com, naročilo mobilnega žetona in uporabo mobilne banke Abamobi com lahko izbere uporabnik. Račun obremenitve za nadomestilo za izvršitev posamezne plačilne transakcije je račun, ki se obremeni za znesek plačilnega naloga. Izvleček Tarife je na vpogled v vsaki poslovalnici banke in na spletnem mestu. 10. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK OBVEZNOSTI UPORABNIKA IN POOBLAŠČENCEV Uporabnik se zavezuje, da bo: 27. člen s temi splošnimi pogoji in navodili za uporabo seznanil vse svoje pooblaščence; varoval programsko opremo in jo uporabljal le za postopke, ki so neposredno povezani z mobilno banko, ob zamenjavi pametnega telefona poskrbel za naročilo novega mobilnega žetona pri svojem poslovnem skrbniku, upošteval navodila za uporabo in veljavno zakonodajo, pri uporabi mobilne banke Abamobi com ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo storitvi Abamobi com, njegovi programski ali strojni opremi ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju; če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči škodo, zanjo v celoti odgovarja banki in tudi mobilnemu operaterju, banko takoj obvestil o vseh nepravilnostih, banko takoj obvestil o spremembi ali prenehanju veljavnosti pooblastil posameznemu pooblaščencu, banko takoj obvestil o morebitni nepooblaščeni uporabi, sumu nepooblaščene uporabe, možnosti nepooblaščene uporabe ali kakršnikoli drugi zlorabi ali sumu oziroma možnosti zlorabe na telefonsko številko , med ponedeljkom in petkom med 8. in 17. uro razen na dneve, ki so določeni kot prazniki ali dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji, ali na , ki je dosegljiva 24/7 in banki pisno posredoval Zahtevo za blokado, obvestil banko in odpovedal pogodbo (uporabo mobilne banke Abamobi com) skladno s 38. členom teh splošnih pogojev, če se ne bo strinjal z določbami v teh splošnih pogojih, Tarifo, z Navodili za uporabnika, ali spremembami oziroma dopolnitvami določb teh splošnih pogojev oziroma Tarife; bo vsako spremembo naslova svoje elektronske pošte, številke mobilnega telefona in/ali stacionarnega telefona sporočil svojemu poslovnemu skrbniku v banki, z uporabo za to namenjenega obrazca. Pooblaščenec se zavezuje, da bo: 28. člen varoval osebno številko (PIN) enako skrbno, kot je določeno za uporabnika in na način, ki bo onemogočal odtujitev, najmanj enkrat na mesec zamenjal osebno številko (PIN), iz naprave izbrisal mobilno aplikacijo Abanka, če naprave ne bo več uporabljal, skrbno hranil osebne številke (PIN) ter jih varoval kot dober gospodar tako, da bo preprečil izgubo, krajo in/ali zlorabo ter da bodo enako skrbno hranjenje in varovanje zagotovili tudi pooblaščenci, nemudoma spremenil PIN po postopku, objavljenem v Navodilih za uporabnika, če obstaja možnost, da ga je izvedela tretja oseba, zavaroval dostop do svojega pametnega telefona z geslom in da ne bo nikoli puščal pametnega telefona z aktivno mobilno banko Abamobi com nenadzorovanega oziroma se bo vsakič ob koncu uporabe odjavil s klikom na gumb Odjava, izjavil, da je uporabnik mobilne telefonske številke ali elektronskega naslova, ki ga je navedel na obrazcu, ter soglašal s prejemom registracijske številke in povezave za prevzem mobilne aplikacije Abanka. Če pooblaščenec ne prejme registracijske številke in povezave, se mora zglasiti pri svojem 7

8 poslovnem skrbniku in zahtevati novo pošiljanje registracijske številke oziroma odjavo obstoječega mobilnega žetona in prijavo novega mobilnega žetona, dovolil banki, da posreduje podatke o registracijski številki, vezano na uporabo storitve Abamobi com, mobilnemu operaterju, prek katerega pooblaščenec posluje, izključno zaradi opravljanja storitve Abamobi com, izrecno izjavil, da je seznanjen z dejstvom, da sistem pošiljanja elektronske pošte ni popolnoma zanesljiv in varen način pošiljanja, tako da ni vedno gotovo, da bo pooblaščenec prejel elektronska sporočila (npr. pooblaščenec ima poln elektronski predal ipd.). Pooblaščenec se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom v zvezi s tem. OBVEZNOSTI BANKE Banka se zavezuje: 29. člen da bo skladno s temi splošnimi pogoji, Navodili in veljavnimi predpisi izvedla vse pravilno izpolnjene naloge za plačilo v rokih, določenih za posamezno vrsto naloga, da bo vse podatke, dejstva in okoliščine, za katere je izvedela pri opravljanju storitev za uporabnika in pri poslovanju z uporabnikom, štela za zaupne in za poslovno skrivnost. Banka bo navedene podatke, dejstva in okoliščine razkrila le v primerih, v obsegu in na način, kot to določajo veljavni predpisi, da bo varovala vse osebne podatke pooblaščencev in jih uporabljala izključno za namene izvrševanja pogodbenega razmerja v zvezi z uporabo mobilne banke Abamobi com. Šteje se, da banka prejme vse podatke, ki jih uporabnik uspešno posreduje prek mobilne banke Abamobi com in so v uporabnikovem arhivu označeni kot Poslano. 30. člen Banka si bo prizadevala, da bodo storitve mobilne banke Abamobi com dostopne ves čas, čeprav je mogoče, da bo včasih kakovost storitve oziroma dostop do storitve otežen ali onemogočen zaradi vzrokov zunaj njenega nadzora (npr. motnje in prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, internetu ipd.). Prav tako je lahko delovanje sistema moteno ali prekinjeno, ker je treba sistem, ki podpira delovanje mobilne banke Abamobi com, občasno vzdrževati, nadgraditi in podobno. Banka ne odgovarja za motnje in prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih, ali za onemogočen dostop do mobilne banke Abamobi com iz razlogov, ki niso odvisni od banke (in tudi ne pri vzdrževanju, nadgraditvi ali drugem potrebnem delu na sistemu) ali za izpade zaradi višje sile oziroma vzrokov, na katere banka nima vpliva. Banka si pridržuje pravico do začasne splošne ustavitve dostopa do mobilne banke Abamobi com zaradi morebitnega tehničnega vzdrževanja, nadgradnje mobilne banke in obveznega prevzema nove različice mobilne aplikacije Abanke. Po objavi nove obvezne različice mobilne banke Abamobi com, bo moral uporabnik prevzeti obvezno različico, drugače uporaba mobilne banke Abamobi com ne bo mogoča. 11. ZAČASNA USTAVITEV UPORABE MOBILNE BANKE ABAMOBI COM 31. člen Banka začasno onemogoči dostop do mobilne banke Abamobi com, če: poskuša uporabnik petkrat zaporedoma vstopiti v mobilno banko Abamobi com z napačnim PIN, uporabnik prijavi izgubo, krajo ali nepooblaščen dostop do mobilnega žetona in/ali PIN, obstaja sum o možnosti nepooblaščenega dostopa do mobilne banke Abamobi com, uporabnik ne upošteva teh splošnih pogojev, ne prevzame nove različice mobilne aplikacije za uporabo mobilne banke Abamobi com. Banka o začasni ustavitvi uporabe mobilne banke Abamobi com iz razlogov, navedenih v prvi in drugi alineji prejšnjega odstavka, uporabnika seznani neposredno v mobilni banki Abamobi com. Pooblaščenec odpravo začasne ustavitve uporabe mobilne banke Abamobi com uredi pri svojem poslovnem skrbniku. 8

9 O ustavitvi uporabe mobilne banke Abamobi com iz razlogov, navedenih v tretji in četrti alineji prvega odstavka tega člena, banka pooblaščenca seznani neposredno v mobilni banki Abamobi com. Odprava začasne ustavitve uporabe mobilne banke Abamobi com se izvede, ko so odpravljeni vsi razlogi začasne ustavitve uporabe in ko uporabnik odda zahtevek za odpravo začasne ustavitve uporabe mobilne banke Abamobi com pri svojem poslovnem skrbniku. O ustavitvi uporabe mobilne banke Abamobi com iz razloga, navedenega v peti alineji prvega odstavka tega člena, banka pooblaščenca seznani neposredno v mobilni banki Abamobi com. Odpravo začasne ustavitve uporabe mobilne banke Abamobi com izvede pooblaščenec sam s prevzemom nove različice mobilne banke Abamobi com. Plačilni nalogi in direktne obremenitve SEPA (SDD) v čakalnici, ki so v čakalnici v trenutku začasne ustavitve uporabe mobilne banke Abamobi com iz razlogov v prvem odstavku tega člena, se izvedejo ne glede na začasno ustavitev uporabe, če so izpolnjeni pogoji za njihovo izvršitev. Plačilne naloge lahko pooblaščenec v času začasne ustavitve uporabe mobilne banke Abamobi com prekliče osebno pri svojem poslovnem skrbniku. 12. ODGOVORNOST OB IZGUBI ALI KRAJI MOBILNEGA ŽETONA ALI PIN 32. člen Do trenutka prijave o morebitni nepooblaščeni uporabi, sumu nepooblaščene uporabe oziroma možnosti nepooblaščene uporabe (npr. če je tretja oseba kakorkoli izvedela za PIN), kraji ali izgubi mobilnega žetona, nosi uporabnik. Če je uporabnik upravičen do povračila zneska plačilnih transakcij, bo banka najpozneje v 30 dneh, razen če bo zaradi okoliščin posameznega primera potrebovala daljši rok (o čemer bo uporabnika obvestila), znesek plačilnih transakcij nakazala na uporabnikov račun. Če pooblaščenec sumi, da mu je bil mobilni žeton ali PIN ukraden, zlorabljen ali, da je z njimi seznanjena druga oseba, mora: takoj zamenjati PIN, zahtevati blokado mobilnega žetona po telefonu, takoj sporočiti na brezplačno telefonsko številko oziroma za klic iz tujine, med ponedeljkom in petkom med 8. in 17. Uro, razen na dneve, ki so določeni kot prazniki ali dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji, ali na , ki je dosegljiva 24/7, urediti odjavo obstoječega mobilnega žetona in prijavo novega mobilnega žetona pri svojem poslovnem skrbniku v času poslovanja. 33. člen Banka ne odgovarja za morebitno napačno nakazane zneske ali prenose sredstev na napačne račune, če so bili prenosi in nakazila izvršeni na zahtevo pooblaščenca. 13. VAROVANJE PODATKOV 34. člen Vsi podatki, dejstva in okoliščine, za katere je banka izvedela pri opravljanju storitev za uporabnika in pri poslovanju z uporabnikom, se štejejo za zaupne in so skrivnost. Banka lahko navedene podatke, dejstva in okoliščine razkrije le v primerih, v obsegu in na način, kot to določa zakon. 35. člen Banka in uporabnik se zavezujeta, da bosta v obojestranskem interesu zagotavljala visoko varnost poslovanja prek mobilne banke Abamobi com in se tako izogibala tveganju neavtoriziranega pristopa do podatkov, spreminjanja podatkov in izgube podatkov. 14. PRITOŽBE Pooblaščenec lahko pritožbo posreduje banki: 36. člen 9

10 po elektronski pošti na naslov pisno po pošti na naslov Abanka d.d., Kontaktni center, Slovenska 58, 1517 Ljubljana, po telefonu na številko , na številko za klice iz tujine ali na drugo telefonsko številko, ki jo banka sporoči uporabniku, osebno pri svojem poslovnem skrbniku. Pripombe ali pritožbe, ki se nanašajo na zaupne podatke posameznega uporabnika, ta lahko posreduje le pisno. Pooblaščenec ali uporabnik lahko uveljavlja pritožbe, ki se nanašajo na opravljanje plačilnih storitev v 13 mesecih od izvedbe posamezne plačilne transakcije, preostale pa 15 dni od dogodka. Za reševanje vseh morebitnih sporov, ki bi nastali na podlagi teh splošnih pogojev in jih uporabniku in banki ne bi uspelo rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ne glede na določilo o pristojnosti sodišča v Ljubljani pa lahko banka po svoji izbiri začne sodni postopek zoper uporabnika pred katerimkoli drugim pristojnim sodiščem. 15. DRUGE DOLOČBE 37. člen Banka ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi dejanj in dogodkov zunaj njenega vplivnega področja oziroma oblasti (kot npr. višja sila, stavka, odločitve in dejanja oblastnih organov, motnje v prometu, kamor še posebno spadajo vse motnje v telekomunikacijskem prometu in prometu, namenjenemu računalniški povezavi, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih, za onemogočen dostop do storitve Abamobi com). Nadalje je izključena kakršnakoli oblika odškodninske ali druge odgovornosti banke zaradi škode, ki bi nastala uporabniku in/ali tretjim osebam zaradi nedelovanja storitve Abamobi com, ki bi se zgodila0 zaradi neupravičenih posegov pooblaščenca in/ali tretjih oseb. V drugih primerih banka odgovarja le za škodo, ki je bila povzročena namerno ali iz hude malomarnosti, odgovornost banke za morebitno povzročeno škodo pa je omejena le do višine navadne škode. Banka ne odgovarja za morebitno škodo zaradi izgubljenega dobička in nepremoženjsko škodo. V primeru odkritja napak in nepravilnosti oziroma v primeru nastanka škode mora uporabnik nastopiti z ustreznim ukrepom za zmanjšanje škode. 38. člen Banka lahko spreminja in/ali dopolnjuje te splošne pogoje, o čemer bo seznanila uporabnika prek spletnega mesta in/ali mobilne banke Abamobi com ali po elektronski pošti ali po pošti ali z izpiski ali na drug primeren način. Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh splošnih pogojev ne strinja, mora v 15 dneh od prejema obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev odpovedati uporabo mobilne banke Abamobi com, kot je določeno v poglavju Odpoved uporabe mobilne banke Abamobi com teh splošnih pogojev, sicer se šteje, da spremembe oziroma dopolnitve Splošnih pogojev sprejema. Enako velja tudi za spremembe oziroma dopolnitve Tarife in Navodil. 16. ODPOVED UPORABE MOBILNE BANKE ABAMOBI COM 39. člen Banka ali uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo za uporabo posamezne storitve ali celotne mobilne banke Abamobi com z enostransko izjavo, poslano s priporočeno pošto s 30-dnevnim odpovednim rokom. 40. člen Banka lahko brez odpovednega roka odstopi od pogodbe z enostransko izjavo, poslano s priporočeno pošto, če uporabnik: niti po opominu ne poravna svojih obveznosti do banke, 10

11 neupravičeno posega v Abamobi com, naklepno ali zaradi hude malomarnosti povzroči nepravilno delovanje sistema, krši določila teh splošnih pogojev, sklenjene pogodbe ali veljavnih predpisov in s kršitvami nadaljuje kljub opozorilu ali kršitev ne odpravi v roku, ki mu ga določi banka, takoj pisno ne sporoči banki vsake spremembe svojih podatkov ali okoliščin, ki bi lahko vplivale na sklenitev ali izvrševanje pogodbe. 41. člen Uporabnik lahko odpove uporabo mobilne banke Abamobi com osebno pri svojem poslovnem skrbniku ali priporočeno po pošti (podpis mora biti overjen pri notarju ali upravni enoti). Banka ustavi uporabo mobilne banke Abamobi com najpozneje v treh (3) delovnih dneh po prejemu uporabnikove pisne izjave (odpovedi). 42. člen S prenehanjem veljavnosti pogodbe banka blokira uporabo mobilne banke Abamobi com. Sočasno zapadejo v plačilo vse do tedaj nastale obveznosti. Z dnem odpovedi uporabe mobilne banke Abamobi com preneha veljati pogodba o uporabi mobilne banke Abamobi com. Uporabnik mora pred datumom ustavitve uporabe mobilne banke Abamobi com sam poskrbeti za predčasno izvršitev vseh plačilnih transakcij v čakalnici ali preklic njihove izvršitve. Po ustavitvi uporabe mobilne banke Abamobi com lahko banka vse plačilne naloge v čakalnici plačilnih nalogov zavrne. Vse obveznosti uporabnika, nastale do dneva prenehanja te pogodbe, se ne glede na prenehanje te pogodbe izvršijo skladno z določili te pogodbe. 17. KONČNE DOLOČBE 43. člen Morebitne spore ali nesoglasja iz pogodbenega razmerja za uporabo mobilne banke Abamobi com bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za rešitev sporov pristojno sodišče v Ljubljani. Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko banka po svoji izbiri sproži ustrezne sodne postopke tudi pred katerimkoli drugim krajevno pristojnim sodiščem. 44. člen Naslovi poglavij v teh splošnih pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti ter na vsebino in tolmačenje posameznih določil ali pogodbe kot celote nimajo vpliva. Ti splošni pogoji veljajo od in so na voljo v vseh poslovalnicah ter na spletnem mestu banke. Ljubljana,

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)   Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_ V-PV-maj-2-2018 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO VISA 1. UVODNE DOLOČBE Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za u SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNE BANKE esberbank SI ZA FIZIČNE OSEBE I. UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj splošnih pogojev poslovanja za uporabo Spletne banke esberbank SI je Sberbank d.d.,

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

SPP Net StikPRO_2014

SPP Net StikPRO_2014 SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO ELEKTRONSKE BANKE Net.StikPRO 1. UVOD Predmetni splošni pogoji (v nadaljevanju SPP Net.StikPRO) so sestavni del splošnih pogojev vodenja transakcijskega računa in opravljanja

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe plačljivih in brezplačnih spletnih vsebin/storitev 24ur.com. Vsakič,

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS,

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B, 32/2012, 81/2015)

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE plačila v valuti EUR, SEK in RON

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta za bob naročnike Veljavnost: od vključno 9. 5. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plač Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno 12. 9. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx

Microsoft Word - Posebni pogoji VALU Moneta junij docx Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17), Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam 1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posamezni pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih vodenja

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx

Microsoft Word - Splošni pogoji Horizont veljavni od docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT V Ljubljani, dne 14.9.2015, 15.06.2017 Kazalo vsebine I. SPLOŠNE DOLOČBE... 3 II. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE UPRAVIČENJA DO UPORABE STORITVE T-2 HORIZONT 4 III.

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE 1. Splošni del 1.1. Uvodne določbe Izdajatelj teh splošnih pogojev je Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV Priloga k vzdrževalni pogodbi št XXXXX [Polna firma], [naslov], [poštna števila] [pošta], davčna št.: [Sixxxx], matična št.: xxxxxxx, ki jo/ga zastopa [xxx], (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike 1. Splošno in opredelitev pojmov Izdajatelj splošnih pogojev je: Nova Kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija,

Prikaži več

A1 template without footer short

A1 template without footer short A1 Posebni pogoji za uporabo storitve A1 Blagajna Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1), je gospodarska družba, ki v okviru

Prikaži več

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc

Microsoft Word - eDenar - navodila za uporabo osebnega portala clana doc Navodila za uporabo osebnega portala člana 13.11.08 Pozor: Ta navodila so le v pomoč uporabnikom. V kolikor so navodila v nasprotju s splošnimi pogoji poslovanja kluba, veljajo splošni pogoji poslovanja

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od Addiko Bank d.d. SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV SPLOŠNO S temi splošnimi pogoji so opredeljene pravice in obveznosti banke in uporabnika v zvezi z odprtjem

Prikaži več

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta pravila določajo način in pogoje sodelovanja v telefonskem

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI GEN-IJ KVIZ NA RADIU 1 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre GEN-IJ kviz na Radiu 1 (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom

Prikaži več

• SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM IN UPORABO POS TERMINALOV TER SPREJEMANJE PLAČILNIH KARTIC I) OPREDELITEV POJMOV S Splošnimi pogoji za najem in uporabo POS terminalov ter sprejemanje plačilnih kartic (v nadaljevanju:

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primorska hranilnica Vipava d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava,

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe... 3 2. Opredelitev pojmov... 3 3. Odprtje NLB Poslovnega računa... 4 4. Vrste NLB Poslovnih računov... 5 4.1. Klasični NLB Poslovni

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70 Pravila in pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pravila) 1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE Organizator nagradne igre z nazivom JUBILEJNA NAGRADNA IGRA»LESNINA 70 LET«(v nadaljevanju: nagradna igra)

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre IŠČEMO NAJ PIKNIK PLAC (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03.2019 Verzija 1.1 KAZALO 1 NAMEN...3 2 REGISTRACIJA...4 3 VNOS GESLA IN AKTIVACIJA RAČUNA...6

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta 1.0 22.11.2013 Prva verzija dokumenta 1.1 15.04.2015 Dodana možnost

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZNAN OBRAZ IMA SVOJ GLAS (za uporabnike Debitel, Izimobil, Telekom Slovenije) 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA PORTALA EnerWEB 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Lastnik spletnega portala EnerWEB (v nadaljevanju: spletni portal) je družba Enerkon d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod

Prikaži več