UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Arheologija mlajših obdobij 2 Course title: Archaeology of Later Periods 2. Študijska smer Study field

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Arheologija mlajših obdobij 2 Course title: Archaeology of Later Periods 2. Študijska smer Study field"

Transkripcija

1 UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Arheologija mlajših obdobij 2 Course title: Archaeology of Later Periods 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Semester Semester Arheologija, 1. stopnja / (zimski) Archaeology, 1st cycle / 2 3 (winter) Vrsta predmeta / Course type Obvezni - skupni (O-SK) / Compulsory general (C-G) Univerzitetna koda predmeta / University course code: Predavanja Lectures Seminar Seminar Vaje Tutorial Klinične vaje work Druge oblike študija / / / Samost. delo Individ. work 90 ali / or 120 ECTS 5 ali / or 6 1 Nosilec predmeta / Lecturer: Izr. prof. dr. / Assoc. Prof. Dr. Katarina Katja Predovnik Jeziki / Languages: Predavanja / Slovenski / Slovene Lectures: Vaje / Tutorial: / Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti: Vpis v drugi letnik dodiplomskega študija Arheologija. Prerequisits: Enrollment in the second year of the 1st-cycle (BA) programme in Archaeology. Vsebina: Razvoj poselitve v fevdalni dobi: nastanek vasi, gradovi idr. utrdbe, urbanizacija. Povezanost naselbinskih oblik in struktur z gospodarskim in družbenim kontekstom. Pristopi v raziskavah podeželja. Razvoj vasi in poljske razdelitve v luči razvoja fevdalnih družbenih oblik in gospodarskih strategij. Razvoj kmečkih bivališč in gospodarskih objektov, nastanek kmetije kot arhitekturnega kompleksa. Content (Syllabus outline): Settlement development in the feudal era: villages formation, castles and other fortifications, urbanization. Interconnectedness of settlement forms and structures with their economic and social contexts. Approaches current in rural settlement studies. Development of villages and field systems in the light of the evolution of the feudal social forms and economic strategies. Development of rural 1 Dodatno ECTS točko študent/ka pridobi, če izdela pisno seminarsko nalogo. Skupno mora študent/ka v 4. semestru izdelati dve seminarski nalogi. / An additional ECTS credit is awarded upon submission of an optional seminar paper. In the course of the fourth semester, the student must submit two seminar papers.

2 Srednjeveški grad kot gospodarsko središče, bivališče fevdalca in vojaška utrdba. Metode in pristopi v raziskovanju gradov. Zgodnje oblike gradov in nadaljnji stavbni razvoj, povezanost fortifikacijskih elementov s sočasno vojaško tehniko. Praktične funkcije (rezidenčna, gospodarska, vojaška) in simbolni pomen gradov. Srednjeveška urbana civilizacija: korenine, pravna in družbena specifika. Arheološki kriteriji urbanosti. Razvoj arhitekture in urbanizma, komunalna infrastruktura, gospodarstvo, versko življenje. Socialna diferenciacija, multietničnost in multikulturnost. Pristopi v raziskovanju srednjeveških mest (interdisciplinarno povezovanje). housing and ancillary buildings, formation of farms as architectural complexes. Medieval castle as an economic centre, lordly residence and military stronghold. Methods and approaches current in castle studies. Early castle types and the ensuing architectural development, connections between the fortification elements and the contemporary military techniques. Practical functions (residential, economic, military) and the symbolic meanings of castles. Medieval urban civilization: its roots, legal and social specifics. Archaeological criteria of urbanity. Development of architecture and urban design, communal infrastructure, economy, religious life. Social differentiation, multiethnicity and multiculturalism. Approaches current in medieval urban studies (interdisciplinarity). Temeljni literatura in viri / Readings: GOSPODARSKA in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog, Zv. I, Agrarno gospodarstvo. Ljubljana: Inštitut za zgodovino, Sekcija za občo in narodno zgodovino SAZU, DZS, 1970, str./pp , , CHAPELOT, J. in FOSSIER, R., The Village and House in the Middle Ages. London: B. T. Batsford, 1985, 352 str./pp. ZEUNE, J., Burgen Symbole der Macht: Ein neues Bild der mittelalterlichen Burg. Regensburg: Pustet, str./pp. BURGEN in Mitteleuropa. Ein Handbuch. 2 zv. (1: Bauformen and Entwicklung, 2: Geschichte und Burgenlandschaften). - Stuttgart, 1999 (samo izbrana poglavja/selected chapters only). Stadtluft, Hirsebrei und Bettelmönch. Die Stadt um Stuttgart: Theiss, 1992, 510 str. (samo izbrana poglavja/selected chapters only). STEUER, H., Der Beitrag der Archäologie zur Stadtgeschichtsforschung. V/In: H. ANDERSSON in/and J. WIENBERG (ur./eds.): The Study of Medieval Archaeology. Stockholm: Almqvist & Wiksell Int., 1993, str./pp GUŠTIN, M. (ur./ed.): Urbana arheologija Kopra. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, str./pp. Dodatni seznam literature, posebno še specifične literature za delo v seminarju, je študentom in študentkam dostopen na spletnih straneh Filozofske fakultete UL (študentski informacijski sistem). / Additional reading lists, esp. specialized ones for seminar work, are available in the Faculty of Arts' web pages (Student Information System). Cilji in kompetence: Objectives and competences:

3 Predmet je namenjen spoznavanju specifičnih oblik poselitve v fevdalni dobi: vasi idr. podeželskih naselij, elitne rezidenčne in utrdbene arhitekture (gradovi, utrdbe, dvorci, palače) in srednjeveških mest. Študentje in študentke spoznavajo integralne, interdisciplinarne raziskovalne pristope in specifiko arheoloških raziskav kompleksnih naselbinskih najdišč. Cilj predmeta je razumevanje vpetosti poselitvenih struktur in vzorcev v širši družbeno-gospodarski kontekst fevdalne dobe ter razkrivanje genetskih povezav s sodobno kulturno krajino in urbanizmom. Predmetno specifične kompetence: - osnovno poznavanje nastanka, razvoja in bistvenih značilnosti specifičnih naselbinskih oblik in poselitvenih vzorcev fevdalne dobe v Evropi, - poznavanje temeljnih raziskovalnih metod in pristopov ter razumevanje kompleksnosti arheološkega zapisa na takšnih najdiščih, - razumevanje genetskih povezav med današnjimi ruralnimi in urbanimi krajinami in njihovimi srednjeveškimi predniki. Predvideni študijski rezultati: Znanje in razumevanje: 1. Poznavanje specifičnih poselitvenih struktur in vzorcev fevdalne dobe v Evropi. 2. Razumevanje povezav med konkretnimi naselbinskimi oblikami in organizacijo poselitve ter njihovim družbenogospodarskim kontekstom. 3. Poznavanje metod, pristopov in specifike arheoloških raziskav naselbinskih najdišč in arhitekture srednjega in novega veka. The course objective is to introduce students to the specific settlement types of the feudal era: villages and other rural settlements, elite residences and military architecture (castles, fortifications, mansions, palaces) and medieval urban settlements. Students get acquainted with the integral, interdisciplinary research approaches and with the specifics of archaeological investigation of complex settlement sites. The aim of this course is to achieve understanding of the embeddedness of settlement structures and patterns into the wider socio-economic context of the feudal era and to disclose the genetic links with the modern cultural landscapes and urbanism. Subject-specific competences: - basic knowledge about the formation, development and key traits of the specific settlement types and patterns of the feudal era in Europe, - knowledge of key research methods and approaches and understanding of the complexity of archaeological record on such sites, - understanding the genetic links between the present rural and urban scapes and their medieval predecessors. Intended learning outcomes: Knowledge and understanding: 1. Knowledge about the specific settlement structures and patterns of the feudal era in Europe. 2. Understanding the links existing between the specific settlement types and the organization of settlement povezav on the one hand and their socio-economic contexts on the other. 3. Knowledge of the methods, approaches and specifics of the archaeological research into settlement sites and architecture of the medieval and postmedieval periods.

4 Metode poučevanja in učenja: Predavanja, sodelovalno učenje / poučevanje, delo v skupinah (seminar), samostojno učenje raziskovanje (seminar). Načini ocenjevanja: Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) Delež (v %) / Weight (in %) Learning and teaching methods: Lectures, interactive learning/teaching, team work (seminar), self-dependent learning research (seminar). Assessment: Type (examination, oral, coursework, project): Izpit. Seminarska naloga (izbirno), ki naj obsega predvidoma besed. Zanjo študent/ka pridobi dodatno ECTS točko. Aktivna udeležba in opravljene obveznosti pri seminarju so pogoj za pristop k izpitu. Izbirna seminarska naloga se ocenjuje ločeno in ni pogoj za pristop k izpitu. Pri seminarju je zahtevana najmanj 80%-na prisotnost. Vsak izostanek mora biti opravičen. Ocenjevalna lestvica: od 5 do 10 (5 negativno, 6-10 pozitivno), skladno s Statutom Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o izpitnem redu in drugih oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja Filozofske fakultete. Ob izbiri seminarske naloge: - izpit 60%, - seminarska naloga 40%. / Upon choosing to write a seminar paper: - exam 60%, - seminar paper 40%. Examination. Seminar paper (optional). Paper length limited to words. For writing a paper the student is awarded an additional ECTS credit. Active participation and completed seminar assignments are required in order to take the exam. The optional seminar paper is assessed independently and is not a requirement for taking the exam. A minimal attendance of 80% is required in the seminar. Every absence must be excused. Assessment scale: 6 10 (positive) or 5 (negative); in line with the Statute of the University of Ljubljana and the faculty's examination rules. Reference nosilca / Lecturer's references: Izr. prof. dr. / Assoc. Prof. Dr. Katarina Katja PREDOVNIK, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za arheologijo Diplomirala in doktorirala je iz arheologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (Oddelek za arheologijo). Leta 1994 se je usposabljala za arheologijo mlajših obdobij na Univerzi v Durhamu (Velika Britanija). Leta 1996 je za diplomsko delo prejela Prešernovo nagrado za študente Univerze v Ljubljani, leta 2004 pa priznanje KS Podbočje za raziskovalno delo na Starem gradu nad Podbočjem. Kot raziskovalka se ukvarja z arheologijo mlajših obdobij, posebno še z arheološkimi raziskavami srednjeveških gradov in drobne materialne kulture, pa tudi z

5 arheološko teorijo. Je članica stalnega odbora mednarodnega kastelološkega združenja Castrum Bene(od 2003) in odbora Kongresa za raziskovanje srednjeveške Evrope pri Evropskem združenju arheologov (od 2012), glavna urednica serije Archaeologia historica Slovenica (od 2003) ter članica uredniških odborov revij Arheo. Glasilo Slovenskega arheološkega društva (od 1999 do 2006) in romunske revije Arheologia medievală (od 2007). Leta 1998 se je zaposlila na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani kot stažistka asistentka in od leta 2002 kot visokošolska učiteljica poučuje predmet Arheologija mlajših obdobij. Pedagoško sodeluje z Univerzo v Zagrebu, Univerzo na Dunaju in Univerzo v Sarajevu. She graduated and obtained her PhD in archaeology at the Department of Archaeology at the University of Ljubljana. In 1994 she studied the archaeology of later periods at the University of Durham (United Kingdom). In 1996 she received the Prešeren Award for students of the University of Ljubljana and in 2004 she was awarded a certificate of KS Podbočje for her research work on the site of Stari grad above Podbočje. Her research areas include the archaeology of later periods, especially the archaeological research of medieval castles and small finds and also theory of archaeology. She is a member of the international castelological society Castrum Bene (since 2003) and of the The Medieval Europe Research Congress at European Association of Archaeologists (since 2012). She is the editor of the Archaeologia historica Slovenica series (since 2003) and on editorial board of Arheo (1999 to 2006), and Arheologia medievală (since 2007). Since 1998 she has been employed at the Faculty of Arts at the University of Ljubljana as assistant and since 2002 as lecturer. She teaches the Archaeology of Later Periods course. As a guest lecturer she collaborates with the universities of Zagreb, Vienna and Sarajevo. Izbrana bibliografija / Selected bibliography: 1. PREDOVNIK, Katarina Katja. Transcending disciplinary boundaries: Historical archaeology as a problem child the case of Slovenia. V: MEHLER, Natascha (ur.), Historical Archaeology in Central Europe, (The Society for Historical Archaeology Special Publication Number 10). Rockville, Maryland: Society for Historical Archaeology, 2013, str PREDOVNIK, Katarina Katja. Slovenska arheologija in raziskovanje gradov. V: PREINFALK, Miha (ur.). Iz zgodovine slovenskih gradov, (Kronika, letn. 60, 3). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012, str , ilustr. 3. PREDOVNIK, Katarina Katja. A brave new world? : building castles, changing and inventing traditions. Atti Accad. roveretana Agiati, Cl. sci. um. lett. arti, 2012, [Anno] 262, ser. IX, Vol. II, A, fasc. II, str , ilustr. 4. PREDOVNIK, Katarina Katja. Die Burg Waldenberg in Oberkrain und sein archäologisches Fundgut. V: TEREI, György (ur.), KOVÁCS, Gyöngyi (ur.), DOMOKOS, György (ur.), MIKLÓS, Zsuzsa (ur.), MORDOVIN, Maxim (ur.), Várak nyomában: Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Budapest: Castrum Bene Egyesület, Civertan Grafikai Stúdió, 2011, str PREDOVNIK, Katarina Katja, NABERGOJ, Tomaž. Archaeological research into the periods following the Early Middle Ages in Slovenia. Arheol. vestn., 2010, [Letn.] 61, str , ilustr. 6. PREDOVNIK, Katarina Katja, NOVAKOVIĆ, Predrag, BIZJAK, Matjaž. Türkenzeitliche Wehranlagen und Verteidigungstrategien der ländlichen Bevölkerung im Gebiet des heutigen Slowenien. V: WAGENER, Olaf (ur.). "vmbringt mit starcken turnen, murn" : Ortsbefestigungen im Mittelalter, (Beihefte zur Mediaevistik, Bd. 15). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010, str

6 7. PREDOVNIK, Katarina Katja. Prunk bei Tisch: vom Beginn der Neuzeit in den slowenischen Ländern. V: SCHOLKMANN, Barbara (ur.), FROMMER, Sören (ur.), VOSSLER, Christina (ur.), WOLF, Markus (ur.). Zwischen Tradition und Wandel : Archäologie des 15. und 16. Jahrhunderts, (Tübinger Forschungen zur historischen Archäologie, Bd. 3). Erlangen: Dr. Faustus, 2009, str PREDOVNIK, Katarina Katja, DACAR, Marjana, LAVRINC, Matevž. Cerkev sv. Jerneja v Šentjerneju : arheološka izkopavanja v letih 1985 in 1986, (Archaeologia historica Slovenica, 6). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Znanstvena založba, Oddelek za arheologijo, str tabel, ilustr. 9. PREDOVNIK, Katarina Katja: Nova obzorja: arheologija mlajših obdobij (= New horizons: archaeology of the later periods). Arheo (Ljublj.), 2008, let. 25, str PREDOVNIK, Katarina Katja. Kosova gomila v Razvanju in vprašanje obstoja mot na slovenskem ozemlju. Ann, Ser. hist. sociol., 2008, letn. 18, št. 2, str , ilustr.

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

PREDLOG ZA AKREDITACIJO

PREDLOG ZA AKREDITACIJO Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS STATISTIČNA ANALIZA PODATKOV Z RAČUNALNIKOM Študijski program in stopnja Study programme and level Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska sm

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska sm UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Study programme and level Study

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Arheologija paleolitika in mezolitika 2 Course title: Palaeolithic and Mesolithic Archaeology 2 Študijs

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Arheologija paleolitika in mezolitika 2 Course title: Palaeolithic and Mesolithic Archaeology 2 Študijs UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Arheologija paleolitika in mezolitika 2 Course title: Palaeolithic and Mesolithic Archaeology 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 1 Course title: Data bases 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Vis

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 1 Course title: Data bases 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Vis UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 1 Course title: Data bases 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Visokošolski strokovni študijski program Praktična matematika

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Prostorska in krajinska arheologija Spatial and Landscape Archaeology Študijski program i

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Prostorska in krajinska arheologija Spatial and Landscape Archaeology Študijski program i Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Prostorska in krajinska arheologija Spatial and Landscape Archaeology Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 2 Course title: Data bases 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Vis

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 2 Course title: Data bases 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Vis UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 2 Course title: Data bases 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Visokošolski strokovni študijski program Praktična matematika

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Planiranje in upravljanje informatike Informatics planning and mana

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Planiranje in upravljanje informatike Informatics planning and mana Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Planiranje in upravljanje informatike Informatics planning and management Študijski program in stopnja Study programme

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Matematična fizika II Course title: Mathematical Physics II Študijski program in stopnja Study programm

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Matematična fizika II Course title: Mathematical Physics II Študijski program in stopnja Study programm UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Matematična fizika II Course title: Mathematical Physics II Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program 1.stopnje

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj slovenske družbe Development of Slovenian society Študijski program in stopnja Stu

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj slovenske družbe Development of Slovenian society Študijski program in stopnja Stu Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj slovenske družbe Development of Slovenian society Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna uprava 2. stopnja 1 1 Vrsta predmeta / Course type

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Strokovni angleški jezik 3 Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Semester Semester

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epravo elaw Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epravo elaw Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epravo elaw Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni družbi, visokošolski strokovni in univerzitetni študijski

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Poslovni angleški jezik 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Semester Semester

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Politične ureditve in analiza politik Political Systems and Policy Analysis Študijski pro

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Politične ureditve in analiza politik Political Systems and Policy Analysis Študijski pro Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Politične ureditve in analiza politik Political Systems and Policy Analysis Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Predmet: Analiza 3 Course title: Analysis 3 Študijski program in stopnja Study programme a

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Predmet: Analiza 3 Course title: Analysis 3 Študijski program in stopnja Study programme a UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Predmet: Analiza 3 Course title: Analysis 3 Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program Finančna matematika

Prikaži več

Microsoft Word - 4_Ucni nacrti LS_novo_cistopis

Microsoft Word - 4_Ucni nacrti LS_novo_cistopis UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: LADIJSKI MOTORJI 2 Course title: Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Semester Semester

Prikaži več

PREDLOG ZA AKREDITACIJO

PREDLOG ZA AKREDITACIJO Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Evropska unija in kultura Europen Union and Culture Študijski program in stopnja Study programme and level Medkulturni menedžment, druga Intercultural

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Poslovni angleški jezik 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Semester Semester

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Odnosi z odločevalci Relations with decision-makers Študijski program in stopnja Study pr

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Odnosi z odločevalci Relations with decision-makers Študijski program in stopnja Study pr Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Odnosi z odločevalci Relations with decision-makers Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uporabniška izkušnja User Experience Študijski program in stopnja Study programme and lev

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uporabniška izkušnja User Experience Študijski program in stopnja Study programme and lev Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uporabniška izkušnja User Experience Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni družbi, magistrski študijski

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Informatizacija malih podjetij Informatisation of Small Companies Študijski program in st

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Informatizacija malih podjetij Informatisation of Small Companies Študijski program in st Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Informatizacija malih podjetij Informatisation of Small Companies Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Odkrivanje znanj iz podatkov Data mining Študijski program in stopn

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Odkrivanje znanj iz podatkov Data mining Študijski program in stopn Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Odkrivanje znanj iz podatkov Data mining Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni magistrski

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uporabniška izkušnja User Experience Študijski program in stopnja Study programme and lev

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uporabniška izkušnja User Experience Študijski program in stopnja Study programme and lev Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uporabniška izkušnja User Experience Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni družbi, visokošolski strokovni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU 1 A ALPINE SKIING AND SNOWBOARDING 1 A Študijski pro

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU 1 A ALPINE SKIING AND SNOWBOARDING 1 A Študijski pro Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU 1 A ALPINE SKIING AND SNOWBOARDING 1 A Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska

Prikaži več

Meteo_semi

Meteo_semi UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Meteorološki seminar Atmospheric science seminar Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academ

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČI

Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČI Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / 8. 6. 2018 / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČILO šolsko leto Sodeluje pri učenju. Pozorno posluša.

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Pravo človekovih pravic Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Pravo človekovih pravic Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Pravo človekovih pravic Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna uprava 1. letnik 1 Vrsta predmeta / Course type Obvezni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS SMERNI SEMINAR SEMINAR Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska s

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS SMERNI SEMINAR SEMINAR Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska s Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS SMERNI SEMINAR SEMINAR Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Poslovne vede,

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Psihologija osebnosti Psychology of Personality Študijski program in stopnja Study progra

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Psihologija osebnosti Psychology of Personality Študijski program in stopnja Study progra Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Psihologija osebnosti Psychology of Personality Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Menedžment projektov Management of Projects Študijski program in stopnja Study programme

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Menedžment projektov Management of Projects Študijski program in stopnja Study programme Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Menedžment projektov Management of Projects Študijski program in stopnja Study programme and level Računalništvo in spletne tehnologije, visokošolski

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Epigrafika izbrana poglavja Epigraphy Selected Topics Študijski program in stopnja Study

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Epigrafika izbrana poglavja Epigraphy Selected Topics Študijski program in stopnja Study Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Epigrafika izbrana poglavja Epigraphy Selected Topics Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Igre z loparji 1 Course title: Games with rackets 1 Študijski program in stopnja Study programme and le

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Igre z loparji 1 Course title: Games with rackets 1 Študijski program in stopnja Study programme and le UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Igre z loparji 1 Course title: Games with rackets 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto Faculty for Industrial Engineering Novo mesto Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLL

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto Faculty for Industrial Engineering Novo mesto Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLL Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS TEHNOLOGIJE Študijski program Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Inženiring vozila drugi tretji Engineering

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Modeliranje računalniških omrežij Computer networks modelling Študi

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Modeliranje računalniških omrežij Computer networks modelling Študi Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Modeliranje računalniških omrežij Computer networks modelling Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne metode razvoja programske opreme Modern software development methods Študijski pr

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne metode razvoja programske opreme Modern software development methods Študijski pr Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne metode razvoja programske opreme Modern software development methods Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Časovne vrste Time series Študijski program in stopnja Study progra

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Časovne vrste Time series Študijski program in stopnja Study progra Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Časovne vrste Time series Študijski program in stopnja Study programme and level Magistrski študijski program Finančna

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Matematična fizika II Mathematical Physics II Študijski programi in stopnja Študijska smer

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Matematična fizika II Mathematical Physics II Študijski programi in stopnja Študijska smer Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Matematična fizika II Mathematical Physics II Študijski programi in stopnja Študijska smer Letnik Semestri Fizika, prva stopnja, univerzitetni

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Pravo in jezik v evropski tradiciji Course title: Študijski program in stopnja Study programme and leve

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Pravo in jezik v evropski tradiciji Course title: Študijski program in stopnja Study programme and leve UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Pravo in jezik v evropski tradiciji Course title: Študijski program in stopnja Study programme and level Drugostopenjski magistrski program Pravo Študijska

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Umetna inteligenca Artificial Intelligence Študijski program in stopnja Study programme a

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Umetna inteligenca Artificial Intelligence Študijski program in stopnja Study programme a Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Umetna inteligenca Artificial Intelligence Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni magistrski študijski program

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Ekonometrija 1 Course title: Econometrics 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Univ

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Ekonometrija 1 Course title: Econometrics 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Univ UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Ekonometrija 1 Course title: Econometrics 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program Finančna matematika First

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Arheološka stratigrafija in stavbna analiza Archaeological Stratigraphy and Structural An

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Arheološka stratigrafija in stavbna analiza Archaeological Stratigraphy and Structural An Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Arheološka stratigrafija in stavbna analiza Archaeological Stratigraphy and Structural Analysis Študijski program in stopnja Study programme

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

10 / PS 1 / Uvod v socialno psihologijo / VIS AA / Stran 1 od 6 Verzija: sprejeta na Senatu Filozofske fakultete dne /

10 / PS 1 / Uvod v socialno psihologijo / VIS AA / Stran 1 od 6 Verzija: sprejeta na Senatu Filozofske fakultete dne / 10 / PS 1 / Uvod v socialno psihologijo / VIS AA - 27.03.2018 / Stran 1 od 6 UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Uvod v socialno psihologijo 10 2017/2018 Course title: Introduction to Social

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Poučevanje algoritmičnega razmišljanja Teaching algorithmic thinking Študijski program in

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Poučevanje algoritmičnega razmišljanja Teaching algorithmic thinking Študijski program in Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Poučevanje algoritmičnega razmišljanja Teaching algorithmic thinking Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov

ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2011 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slov Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2012-2013 (Uradni list RS, št. 10/2011,

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uvod v informatiko Introduction into Informatics Študijski program in stopnja Study progr

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uvod v informatiko Introduction into Informatics Študijski program in stopnja Study progr Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uvod v informatiko Introduction into Informatics Študijski program in stopnja Study programme and level Socialni menedžment UN, dodiplomski/social

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Teorija kodiranja in kriptografija 2 Course title: Coding theory and cryptography 2 Študijski program i

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Teorija kodiranja in kriptografija 2 Course title: Coding theory and cryptography 2 Študijski program i UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Teorija kodiranja in kriptografija 2 Course title: Coding theory and cryptography 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Arheologija paleolitika in mezolitika izbrana poglavja Palaeolithic and Mesolithic Archae

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Arheologija paleolitika in mezolitika izbrana poglavja Palaeolithic and Mesolithic Archae Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Arheologija paleolitika in mezolitika izbrana poglavja Palaeolithic and Mesolithic Archaeology Selected Topics Študijski program in stopnja

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2018/2019 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU + LIBANON http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica

Prikaži več

Koroška cesta Maribor, Slovenija PRILOGA 10 UČNI NAČRTI PREDMETOV Enopredmetni študijski program druge stopnje SOCIOLOGIJA

Koroška cesta Maribor, Slovenija PRILOGA 10 UČNI NAČRTI PREDMETOV Enopredmetni študijski program druge stopnje SOCIOLOGIJA Koroška cesta 160 2000 Maribor, Slovenija PRILOGA 10 UČNI NAČRTI PREDMETOV Enopredmetni študijski program druge stopnje SOCIOLOGIJA www.ff.um.si ff@um.si t +386 2 22 93 840 f +386 2 22 93 625 trr: SI56

Prikaži več

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Metode triangulacije Triangulation meth

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Metode triangulacije Triangulation meth Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Metode triangulacije Triangulation methods Študijski program in stopnja Study programme and

Prikaži več

PRILOGA 10

PRILOGA 10 DETAILED DESCRIPTION OF SUBJECTS Educational science Academic year 2012/2013 RESEARCH CONCEPTS IN DIDACTICS OF FOREIGN LANGUAGE... 3 DISCIPLINE IN THE CONTEMPORARY SCHOOL... 5 PHD THESIS... 7 ERGONOMICS

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Raziskovalne metode v biologiji in ekologiji Course title: Scientific methods in biology and ecology Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Napredne metode računalniškega vida Advanced topics in computer vision Študijski program

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Napredne metode računalniškega vida Advanced topics in computer vision Študijski program Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Napredne metode računalniškega vida Advanced topics in computer vision Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni

Prikaži več

P183A22112

P183A22112 Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *P183A22112* ZIMSKI IZPITNI ROK ANGLEŠČINA Izpitna pola 2 Pisno sporočanje A) Krajši pisni sestavek (60 70 besed) B) Daljši pisni sestavek (150 160

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Angleški jezik nivo A English, level A Študijski program in stopnja Study programme and l

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Angleški jezik nivo A English, level A Študijski program in stopnja Study programme and l UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Angleški jezik nivo A English, level A Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

1

1 PRILOGA 12 UČNI NAČRTI PREDMETOV (in reference nosilcev, povezane s predmeti) 1 2. Seznam učnih načrtov predmetov, ki so vključeni v Enopredmetni študijski programa druge stopnje Pedagogika Kvantitativno

Prikaži več

1

1 UČNI NAČRTI PREDMETOV (in reference nosilcev, povezane s predmeti) 1 1. Seznam učnih načrtov predmetov, ki so vključeni v Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Pedagogika Teorija vzgoje

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Sistematika in filogenija nižjih rastlin Systematic and phylogeny of lower plants Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija programskih jezikov Theory of programming languages Študijski program in stopnja

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija programskih jezikov Theory of programming languages Študijski program in stopnja Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija programskih jezikov Theory of programming languages Študijski program in stopnja Study programme and level Magistrski študijski program

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Računalniška orodja v matematiki Computer tools in mathematics Štud

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Računalniška orodja v matematiki Computer tools in mathematics Štud Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Računalniška orodja v matematiki Computer tools in mathematics Študijski program in stopnja Study programme and level

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet Course title UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Poslovni angleški jezik 1 Business English 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Iterativne numerične metode v linearni algebri Iterative numerical

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Iterativne numerične metode v linearni algebri Iterative numerical Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Iterativne numerične metode v linearni algebri Iterative numerical methods in linear algebra Študijski program in stopnja

Prikaži več

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Sodobne organizacijske teorije Contempo

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Sodobne organizacijske teorije Contempo Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Sodobne organizacijske teorije Contemporary organization theory Študijski program in stopnja

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

UČNI NAČRTI veljavni za študijsko leto 2019/2020 COURSE SYLLABI valid for the academic year 2019/2020 Študijski program 3. stopnje/3 rd level study pr

UČNI NAČRTI veljavni za študijsko leto 2019/2020 COURSE SYLLABI valid for the academic year 2019/2020 Študijski program 3. stopnje/3 rd level study pr Študijski program 3. stopnje/3 rd level study programme EDUKACIJSKE VEDE/EDUCATIONAL SCIENCES UČNI NAČRTI VELJAVNI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 COURSE SYLLABI VALID FOR THE ACADEMIC YEAR 2019/2020 I. OBVEZNI

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Matematično modeliranje Mathematical modelling Študijski program in stopnja Study program

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Matematično modeliranje Mathematical modelling Študijski program in stopnja Study program Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Matematično modeliranje Mathematical modelling Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program Matematika

Prikaži več

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 KOZMETIKA - 1. LETNIK (K1) URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE (PKV) Ustni izpit: 05. 01. 2017 (ČET) ob 15:30 11.10.2016 (TOR-5)

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija organizacije Organization Theory Študijski program in stopnja Study programme and

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija organizacije Organization Theory Študijski program in stopnja Study programme and Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija organizacije Organization Theory Študijski program in stopnja Study programme and level Socialni menedžment UN, dodiplomski/social Management

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M12224223* Višja raven JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 3 Pisno sporočanje A) Pisni sestavek (v eni od stalnih sporočanjskih oblik) (150 180 besed)

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za organizacijske vede Faculty of Organizational Sciences Predmet: Subject Title: UČNI NAČRT PREDM

Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za organizacijske vede Faculty of Organizational Sciences Predmet: Subject Title: UČNI NAČRT PREDM Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za organizacijske vede Faculty of Organizational Sciences Predmet: Subject Title: UČNI NAČRT PREDMETA / SUBJECT SPECIFICATION ANGLEŠKI POSLOVNI JEZIK

Prikaži več

Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Velja od 2019/2020 Veljavni študijski program

Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Velja od 2019/2020 Veljavni študijski program Predstavitveni zbornik Visokošolski strokovni študij prve stopnje TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN (VS) Veljavni študijski program na n 1.1.2019 PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA TEHNIČNO UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2016/17) Izračunljivost in računska zahtevnost Computability and computation

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2016/17) Izračunljivost in računska zahtevnost Computability and computation Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2016/17) Izračunljivost in računska zahtevnost Computability and computational complexity Študijski program in stopnja Study programme

Prikaži več

Workhealth II

Workhealth II SEMINAR Development of a European Work-Related Health Report and Establishment of Mechanisms for Dissemination and Co- Operation in the New Member States and Candidate Countries - WORKHEALTH II The European

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Matematični modeli v biologiji Mathematical models in biology Študi

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Matematični modeli v biologiji Mathematical models in biology Študi Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Matematični modeli v biologiji Mathematical models in biology Študijski program in stopnja Study programme and level Magistrski

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Izbrana poglavja iz diskretne matematike Topics in discrete mathematics Študijski program

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Izbrana poglavja iz diskretne matematike Topics in discrete mathematics Študijski program Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Izbrana poglavja iz diskretne matematike Topics in discrete mathematics Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij v letu 2005

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij v letu 2005 Priloga I.: PERIODIČNE PUBLIKACIJE 2005 NARAVOSLOVNE MATEMATIČNE VEDE 2005 14.07.2005 45 akademije znanosti in umetnosti Hacquetia 2 20 366 980.000 41 Slovensko farmacevtsko društvo Farmacevtski vestnik

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epodjetništvo eentrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level In

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epodjetništvo eentrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level In Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epodjetništvo eentrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni družbi, visokošolski strokovni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epodjetništvo eentrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level In

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epodjetništvo eentrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level In Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epodjetništvo eentrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni družbi, visokošolski strokovni

Prikaži več

Predmet: Subject Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Voda v pokrajini Water in the landscape Študijski program Study programme Geografija 3.

Predmet: Subject Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Voda v pokrajini Water in the landscape Študijski program Study programme Geografija 3. Predmet: Subject Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Voda v pokrajini Water in the landscape Študijski program Study programme Geografija 3. stopnja Geography - 3rd Degree Študijska smer Study

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc

Microsoft Word - ARRS-MS-BR-07-A-2009.doc RAZPIS: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Federativno Republiko Brazilijo v letih 2010 2012 (Uradni list RS št. 53/2009) Splošna opomba: Vnosna

Prikaži več

FOV UM IPS/OM PDS (VS), januar 2019 Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS ANGLEŠKI POSLOVNI JEZIK BUSINESS ENGLISH Študijski pr

FOV UM IPS/OM PDS (VS), januar 2019 Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS ANGLEŠKI POSLOVNI JEZIK BUSINESS ENGLISH Študijski pr Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS ANGLEŠKI POSLOVNI JEZIK BUSINESS ENGLISH Študijski program in stopnja Study programme and level INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV 1. stopnja ENTERPRISE

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Računalniški sistemi Computer systems Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Računalniški sistemi Computer systems Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Računalniški sistemi Computer systems Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni magistrski študijski program

Prikaži več