UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Arheologija zgodnjega srednjega veka izbrana poglavja Early Medieval Archaeology Selected Topics

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Arheologija zgodnjega srednjega veka izbrana poglavja Early Medieval Archaeology Selected Topics"

Transkripcija

1 Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Arheologija zgodnjega srednjega veka izbrana poglavja Early Medieval Archaeology Selected Topics Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Semester Semester Arheologija, 2. stopnja 1.in / ali in /ali 3. Archaeology, 2nd cycle 1. and / or and / or 3. Vrsta predmeta / Course type Izbirni stroka (I-ST) ) / Optional disciplinary (C-D) Univerzitetna koda predmeta / University course code: Predavanja Lectures Seminar Seminar Vaje Tutorial Klinične vaje work Druge oblike študija Samost. delo Individ. work ECTS Nosilec predmeta / Lecturer: doc. dr. / assist. prof. dr. Tina Milavec Jeziki / Languages: Predavanja / Lectures: Vaje / Tutorial: slovenski / Slovene Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti: Vpis v 1. oz. 2. letnik magistrskega študija arheologije. Izbira modula Historična arheologija. (Izbira modula v 1. letniku ni pogoj za vključitev v delo pri tem predmetu v 2. letniku). Prerequisits: Enrollment in the first or second year of the 2nd cycle (MA) programme in Archaeology. Choice of Historical Archaeology module. (Choice of HA module in the first year is not a prerequisite for choosing the module in the second year).

2 Vsebina: Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem. Predmet se vsebinsko povezuje s predmetom Terensko delo. Podrobna obravnava provinc Mediteranski Norik, Panonia Savia, Dalmacia ter Venetia et Histria oz. tega prostora v zgodnjesrednjeveškem obdobju. Poudarek bo na poznavanju naselbinske slike, ki prav v tem prostoru variira in kaže mnoge specifične oblike. Predstavljen bo poglobljen uvid v materialno kulturo na nekaterih pomembnejših najdiščih, ki v kar največji možni meri odražajo njihov kompleksen etnični značaj in z dinamiko razvoja najbolje ponazarjajo nemirni čas zatona antike. Posebna pozornost bo posvečena prehodnemu času med zgodnjim in visokim srednjim vekom ter primerjava med arheološkimi in zgodovinskimi viri za to obdobje. Izpostavljeni bodo teoretski koncepti in pristopi v zgodnjesrednjeveški arheologiji ter problemi etnične interpretacije in identitet. Content (Syllabus outline): The course consists of selected topics. The discussed topics change from one year to another. Lectures are connected to the seminar. This course is regarding contents linked with the course Fieldwork. Detailed discussion of provinces Noricum Mediterraneum, Pannonia Savia, Dalmatia, and Venetia et Histria or the mentioned area in the Early Medieval period. The emphasis lies on the understanding of settlement picture which varies in this exact area and reveals many specific forms. An in-depth insight into the material culture at some of the most important sites, which to the greatest extent reflect its complex ethnic character and through the development dynamics illustrate the turbulent time of the Antiquity decline, will be presented. A special attention will be devoted to the transitional time between the Early and High Middle Ages, and the comparison between archaeological and historical sources for this period. Theoretical concepts and approaches in Early Medieval archaeology and problems with ethnical interpretation and identities will be presented. Temeljni literatura in viri / Readings: CIGLENEČKI, Slavko, Höhenbefestigungen aus der Zeit vom 3. bis 6. Jh. im Ostalpenraum, Dela 1. razr. SAZU 31, Ljubljana 1987, CIGLENEČKI, S. 2008, Castra und Höhensiedlungen vom 3. bis 6. Jahrhundert in Slowenien. V: Höhensiedlungen zwischen Antike und Mittelalter, Berlin, New York, CIGLENEČKI, Slavko. Frühchristliche Kirchenanlagen in Slowenien. V: SENNHAUSER, Hans Rudolf (ur.). Frühe Kirchen im östlichen Alpengebiet : von der Spätantike bis in ottonische Zeit, (Abhandlungen, N. F., H. 123). München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften,

3 2003, bd. 2, str. [581] CIGLENEČKI, Slavko. Slowenien. V: BECK, Heinrich (ur.). Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. 2., Berlin; New York: W. de Gruyter, 2005, bd. 29: GLASER, Franz 1997, Frühes Christentum im Alpenraum: Eine archäologische Entdeckungsreise. - Graz, Wien, Köln. 203 str. 6. ŠAŠEL Jaro in Peter PETRU 1971, Claustra Alpium Iuliarum I, Fontes. - Kat. in monogr PLETERSKI, Andrej 2005, De Sclavis autem unde dicitis : Slovani in Vlahi na "nikogaršnjem" ozemlju istrskega zaledja. - Acta Histriae 13, št. 1, str LOSERT, Hans 2005, Merowingerzeitliche Grabfunde Mitteleuropas. - Bamberg 2005, si/iza/ae/losert_merowing.html 9. PREDOVNIK K. K., 2012, A brave new world? Building castles, changing and inventing traditions. V: Atti della Accademia roveretana degli Agiati. Classe di scienze umane, lettere ed arti 262, ser. IX, Vol. II, A, fasc. II, POHL, W. 2010, Archaoelogy of Identity: introduction. V: Pohl, Mehofer (eds.), Archaeology of Identity / Archäologie der Indentität (in drugi članki iz tega zbornika). 11. PLETERSKI, A., The inventing of Slavs or inventive Slavs?: o ideovém světě a způsobu bydlení starých Slovanů. - Archeologické rozhledy 61, 2, 2009, PLETERSKI, Andrej 2001, Staroslovansko obdobje na vzhodnoalpskem ozemlju. Zgodovina raziskav do prve svetovne vojne. - Arheo 21, POHL, W. 2011, Übergänge von der Antike zum Mittelalter eine Unendliche Debatte? V: Michaela Konrad in Christian Witschel, Römische Legionslager in den Rhein- und Donauprovinzen Nuclei spätantik-frühmittelalterlichen Lebens? Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Abhandlungen, Neue Folge, Heft 138, München 2011, FAZIOLI, K. P. 2012, From First Reich to Third Reich: German Imperialism and Early Medieval Scholarship in the Southeastern Alpine Region (c ). Archaeologies: Journal of the World Archeaological Congress. Cilji in kompetence: Poglobljeno poznavanje arheološke problematike poznoantičnih provinc vzhodnoalpskega in zahodnobalkanskega prostora ter nastajajoče zgodnjesrednjeveške podobe Evrope in usposobljenost za samostojno raziskovalno delo na področju poznoantične arheologije, arheologije obdobja preseljevanja ljudstev in zgodnjesrednjeveške arheologije. Objectives and competences: Thorough knowledge of archaeological problems in Late Antique provinces of the Eastern Alpine and West Balkans area and the emerging image of Early Medieval Europe, the ability to work independently and research in the field of Late Antique archaeology, archaeology of the migration of peoples period, and Early Medieval archaeology. Predvideni študijski rezultati: Intended learning outcomes:

4 Znanje in razumevanje: - Zmožnost zanesljivega prepoznavanja arheoloških struktur in predmetne kulture, ki jo pripisujemo staroselcem, federatom, Germanom in Slovanom. Sposobnost kritičnega vrednotenja, analiziranja in sintetiziranja pridobljenih podatkov in priprave strokovnih člankov ali monografij. Knowledge and understanding: - The ability to reliably identify archaeological structures and material culture attributed to autochthonous peoples, foederati, Germanic peoples, and Slavic peoples. The skill of critical evaluation, analysis, and synthesizing of the acquired data and preparation of expert articles and monographs. Metode poučevanja in učenja: Predavanja, sodelovalno učenje / poučevanje, raziskovalni seminar, delo z gradivom, seminarska naloga. Learning and teaching methods: Lectures, tutorial, seminar. Načini ocenjevanja: Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) Izpit. Seminarska naloga. Izpit je dvodelen (izpit in seminarska naloga). Ocena je skupna. Aktivna udeležba in opravljene obveznosti pri seminarju so pogoj za pristop k izpitu. Seminarska naloga se ocenjuje ločeno in ni pogoj za pristop k izpitu. Pri seminarju je zahtevana najmanj 80%-na prisotnost. Vsak izostanek mora biti opravičen. Delež (v %) / Weight (in %) Assessment: Izpit 50%, seminarska naloga 50% / Exam 50%, seminar paper 50%. Type (examination, oral, coursework, project): Exam. Seminar paper. Examination is twopartite (exam and seminar paper) with one final mark calculated from the two marks obtained. Active participation and completed seminar assignments are required in order to take the exam. The seminar paper is assessed independently and is not a requirement for taking the exam. A minimal attendance of 80% is required in the seminar. Every absence must be excused.

5 Ocenjevalna lestvica: od 5 do 10 (5 negativno, 6-10 pozitivno), skladno s Statutom Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o izpitnem redu in drugih oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja Filozofske fakultete. Assessment scale: 6 10 (positive) or 5 (negative); in line with the Statute of the University of Ljubljana and the faculty's examination rules. Reference nosilca / Lecturer's references: Doc. dr. Tina MILAVEC, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Diplomirala (2004) in doktorirala (2009) je iz arheologije na Univerzi v Ljubljani. Med 2005 in 2009 je bila zaposlena kot mlada raziskovalka na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU. Od 2009 je zaposlena na Oddelku za arheologijo in predava arheologijo zgodnjega srednjega veka. Kot raziskovalka se ukvarja z arheologijo poznoantičnega in zgodnjesrednjeveškega obdobja. Je članica uredniškega odbora revije Slovenskega arheološkega društva Arheo. She graduated (2004) and attained her PhD (2009) in archaeology at the University of Ljubljana. Between 2005 and 2009 she worked as Young Research Fellow at the Institute of archaeology SRC SASA. Since 2009 she is employed at the Department of archaeology. Her teaching and research focus is late antique and early medieval archaeology. She is on the editorial board of Arheo. Izbrana bibliografija / Selected bibliography: Modrijan, Z., in T. Milavec, Poznoantična naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe. / Late Antique settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds. Opera Instituti archaeologici Sloveniae 24, 2011, Ljubljana. Ciglenečki, S., Z. Modrijan, T. Milavec, Poznoantična naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Naselbinske najdbe in interpretacija / Late Antique settlement Tonovcov grad near Kobarid. Settlement finds and interpretation. Opera Instituti archaeologici Sloveniae 23, 2011, Ljubljana. Ciglenečki, S. in T. Milavec, The defence of north-eastern Italy in the first decennia of the 5th century. Forum Iulii XXXIII, 2009, Milavec, T., 5th-6th Century Glass from the Hilltop Settlement of Tonovcov Grad (Slovenia). E. Lafli (ur.), Late Antique/Early Byzantine Glass in the Eastern Mediterranean, Congressus Internationales Smyrnenses II, Dokuz Eylül University Faculty of Arts Department of Archaeology Division for Medieval Archaeology Publication Series, No. 1, Izmir 2009, Milavec, T., Crossbow fibulae of the 5 th and 6 th centuries in the south-eastern Alps / Samostrelne fibule 5. in 6. stoletja na prostoru jugovzhodnih Alp, Arheološki vestnik 60, 2009, Milavec, T., Research of the Early Middle Ages in Slovenia / Raziskave zgodnjega srednjega veka v Sloveniji, Arheološki vestnik 60, 2009, Milavec, T., Prispevek h kronologiji S-fibul V Sloveniji / A contribution to the chronology of S-fibulae in Slovenia, Arheološki vestnik 58, 2007,