UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Arheologija zgodnjega srednjega veka izbrana poglavja Early Medieval Archaeology Selected Topics

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Arheologija zgodnjega srednjega veka izbrana poglavja Early Medieval Archaeology Selected Topics"

Transkripcija

1 Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Arheologija zgodnjega srednjega veka izbrana poglavja Early Medieval Archaeology Selected Topics Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Semester Semester Arheologija, 2. stopnja 1.in / ali in /ali 3. Archaeology, 2nd cycle 1. and / or and / or 3. Vrsta predmeta / Course type Izbirni stroka (I-ST) ) / Optional disciplinary (C-D) Univerzitetna koda predmeta / University course code: Predavanja Lectures Seminar Seminar Vaje Tutorial Klinične vaje work Druge oblike študija Samost. delo Individ. work ECTS Nosilec predmeta / Lecturer: doc. dr. / assist. prof. dr. Tina Milavec Jeziki / Languages: Predavanja / Lectures: Vaje / Tutorial: slovenski / Slovene Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti: Vpis v 1. oz. 2. letnik magistrskega študija arheologije. Izbira modula Historična arheologija. (Izbira modula v 1. letniku ni pogoj za vključitev v delo pri tem predmetu v 2. letniku). Prerequisits: Enrollment in the first or second year of the 2nd cycle (MA) programme in Archaeology. Choice of Historical Archaeology module. (Choice of HA module in the first year is not a prerequisite for choosing the module in the second year).

2 Vsebina: Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem. Predmet se vsebinsko povezuje s predmetom Terensko delo. Podrobna obravnava provinc Mediteranski Norik, Panonia Savia, Dalmacia ter Venetia et Histria oz. tega prostora v zgodnjesrednjeveškem obdobju. Poudarek bo na poznavanju naselbinske slike, ki prav v tem prostoru variira in kaže mnoge specifične oblike. Predstavljen bo poglobljen uvid v materialno kulturo na nekaterih pomembnejših najdiščih, ki v kar največji možni meri odražajo njihov kompleksen etnični značaj in z dinamiko razvoja najbolje ponazarjajo nemirni čas zatona antike. Posebna pozornost bo posvečena prehodnemu času med zgodnjim in visokim srednjim vekom ter primerjava med arheološkimi in zgodovinskimi viri za to obdobje. Izpostavljeni bodo teoretski koncepti in pristopi v zgodnjesrednjeveški arheologiji ter problemi etnične interpretacije in identitet. Content (Syllabus outline): The course consists of selected topics. The discussed topics change from one year to another. Lectures are connected to the seminar. This course is regarding contents linked with the course Fieldwork. Detailed discussion of provinces Noricum Mediterraneum, Pannonia Savia, Dalmatia, and Venetia et Histria or the mentioned area in the Early Medieval period. The emphasis lies on the understanding of settlement picture which varies in this exact area and reveals many specific forms. An in-depth insight into the material culture at some of the most important sites, which to the greatest extent reflect its complex ethnic character and through the development dynamics illustrate the turbulent time of the Antiquity decline, will be presented. A special attention will be devoted to the transitional time between the Early and High Middle Ages, and the comparison between archaeological and historical sources for this period. Theoretical concepts and approaches in Early Medieval archaeology and problems with ethnical interpretation and identities will be presented. Temeljni literatura in viri / Readings: CIGLENEČKI, Slavko, Höhenbefestigungen aus der Zeit vom 3. bis 6. Jh. im Ostalpenraum, Dela 1. razr. SAZU 31, Ljubljana 1987, CIGLENEČKI, S. 2008, Castra und Höhensiedlungen vom 3. bis 6. Jahrhundert in Slowenien. V: Höhensiedlungen zwischen Antike und Mittelalter, Berlin, New York, CIGLENEČKI, Slavko. Frühchristliche Kirchenanlagen in Slowenien. V: SENNHAUSER, Hans Rudolf (ur.). Frühe Kirchen im östlichen Alpengebiet : von der Spätantike bis in ottonische Zeit, (Abhandlungen, N. F., H. 123). München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften,

3 2003, bd. 2, str. [581] CIGLENEČKI, Slavko. Slowenien. V: BECK, Heinrich (ur.). Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. 2., Berlin; New York: W. de Gruyter, 2005, bd. 29: GLASER, Franz 1997, Frühes Christentum im Alpenraum: Eine archäologische Entdeckungsreise. - Graz, Wien, Köln. 203 str. 6. ŠAŠEL Jaro in Peter PETRU 1971, Claustra Alpium Iuliarum I, Fontes. - Kat. in monogr PLETERSKI, Andrej 2005, De Sclavis autem unde dicitis : Slovani in Vlahi na "nikogaršnjem" ozemlju istrskega zaledja. - Acta Histriae 13, št. 1, str LOSERT, Hans 2005, Merowingerzeitliche Grabfunde Mitteleuropas. - Bamberg 2005, si/iza/ae/losert_merowing.html 9. PREDOVNIK K. K., 2012, A brave new world? Building castles, changing and inventing traditions. V: Atti della Accademia roveretana degli Agiati. Classe di scienze umane, lettere ed arti 262, ser. IX, Vol. II, A, fasc. II, POHL, W. 2010, Archaoelogy of Identity: introduction. V: Pohl, Mehofer (eds.), Archaeology of Identity / Archäologie der Indentität (in drugi članki iz tega zbornika). 11. PLETERSKI, A., The inventing of Slavs or inventive Slavs?: o ideovém světě a způsobu bydlení starých Slovanů. - Archeologické rozhledy 61, 2, 2009, PLETERSKI, Andrej 2001, Staroslovansko obdobje na vzhodnoalpskem ozemlju. Zgodovina raziskav do prve svetovne vojne. - Arheo 21, POHL, W. 2011, Übergänge von der Antike zum Mittelalter eine Unendliche Debatte? V: Michaela Konrad in Christian Witschel, Römische Legionslager in den Rhein- und Donauprovinzen Nuclei spätantik-frühmittelalterlichen Lebens? Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Abhandlungen, Neue Folge, Heft 138, München 2011, FAZIOLI, K. P. 2012, From First Reich to Third Reich: German Imperialism and Early Medieval Scholarship in the Southeastern Alpine Region (c ). Archaeologies: Journal of the World Archeaological Congress. Cilji in kompetence: Poglobljeno poznavanje arheološke problematike poznoantičnih provinc vzhodnoalpskega in zahodnobalkanskega prostora ter nastajajoče zgodnjesrednjeveške podobe Evrope in usposobljenost za samostojno raziskovalno delo na področju poznoantične arheologije, arheologije obdobja preseljevanja ljudstev in zgodnjesrednjeveške arheologije. Objectives and competences: Thorough knowledge of archaeological problems in Late Antique provinces of the Eastern Alpine and West Balkans area and the emerging image of Early Medieval Europe, the ability to work independently and research in the field of Late Antique archaeology, archaeology of the migration of peoples period, and Early Medieval archaeology. Predvideni študijski rezultati: Intended learning outcomes:

4 Znanje in razumevanje: - Zmožnost zanesljivega prepoznavanja arheoloških struktur in predmetne kulture, ki jo pripisujemo staroselcem, federatom, Germanom in Slovanom. Sposobnost kritičnega vrednotenja, analiziranja in sintetiziranja pridobljenih podatkov in priprave strokovnih člankov ali monografij. Knowledge and understanding: - The ability to reliably identify archaeological structures and material culture attributed to autochthonous peoples, foederati, Germanic peoples, and Slavic peoples. The skill of critical evaluation, analysis, and synthesizing of the acquired data and preparation of expert articles and monographs. Metode poučevanja in učenja: Predavanja, sodelovalno učenje / poučevanje, raziskovalni seminar, delo z gradivom, seminarska naloga. Learning and teaching methods: Lectures, tutorial, seminar. Načini ocenjevanja: Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt) Izpit. Seminarska naloga. Izpit je dvodelen (izpit in seminarska naloga). Ocena je skupna. Aktivna udeležba in opravljene obveznosti pri seminarju so pogoj za pristop k izpitu. Seminarska naloga se ocenjuje ločeno in ni pogoj za pristop k izpitu. Pri seminarju je zahtevana najmanj 80%-na prisotnost. Vsak izostanek mora biti opravičen. Delež (v %) / Weight (in %) Assessment: Izpit 50%, seminarska naloga 50% / Exam 50%, seminar paper 50%. Type (examination, oral, coursework, project): Exam. Seminar paper. Examination is twopartite (exam and seminar paper) with one final mark calculated from the two marks obtained. Active participation and completed seminar assignments are required in order to take the exam. The seminar paper is assessed independently and is not a requirement for taking the exam. A minimal attendance of 80% is required in the seminar. Every absence must be excused.

5 Ocenjevalna lestvica: od 5 do 10 (5 negativno, 6-10 pozitivno), skladno s Statutom Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o izpitnem redu in drugih oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja Filozofske fakultete. Assessment scale: 6 10 (positive) or 5 (negative); in line with the Statute of the University of Ljubljana and the faculty's examination rules. Reference nosilca / Lecturer's references: Doc. dr. Tina MILAVEC, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Diplomirala (2004) in doktorirala (2009) je iz arheologije na Univerzi v Ljubljani. Med 2005 in 2009 je bila zaposlena kot mlada raziskovalka na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU. Od 2009 je zaposlena na Oddelku za arheologijo in predava arheologijo zgodnjega srednjega veka. Kot raziskovalka se ukvarja z arheologijo poznoantičnega in zgodnjesrednjeveškega obdobja. Je članica uredniškega odbora revije Slovenskega arheološkega društva Arheo. She graduated (2004) and attained her PhD (2009) in archaeology at the University of Ljubljana. Between 2005 and 2009 she worked as Young Research Fellow at the Institute of archaeology SRC SASA. Since 2009 she is employed at the Department of archaeology. Her teaching and research focus is late antique and early medieval archaeology. She is on the editorial board of Arheo. Izbrana bibliografija / Selected bibliography: Modrijan, Z., in T. Milavec, Poznoantična naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe. / Late Antique settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds. Opera Instituti archaeologici Sloveniae 24, 2011, Ljubljana. Ciglenečki, S., Z. Modrijan, T. Milavec, Poznoantična naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Naselbinske najdbe in interpretacija / Late Antique settlement Tonovcov grad near Kobarid. Settlement finds and interpretation. Opera Instituti archaeologici Sloveniae 23, 2011, Ljubljana. Ciglenečki, S. in T. Milavec, The defence of north-eastern Italy in the first decennia of the 5th century. Forum Iulii XXXIII, 2009, Milavec, T., 5th-6th Century Glass from the Hilltop Settlement of Tonovcov Grad (Slovenia). E. Lafli (ur.), Late Antique/Early Byzantine Glass in the Eastern Mediterranean, Congressus Internationales Smyrnenses II, Dokuz Eylül University Faculty of Arts Department of Archaeology Division for Medieval Archaeology Publication Series, No. 1, Izmir 2009, Milavec, T., Crossbow fibulae of the 5 th and 6 th centuries in the south-eastern Alps / Samostrelne fibule 5. in 6. stoletja na prostoru jugovzhodnih Alp, Arheološki vestnik 60, 2009, Milavec, T., Research of the Early Middle Ages in Slovenia / Raziskave zgodnjega srednjega veka v Sloveniji, Arheološki vestnik 60, 2009, Milavec, T., Prispevek h kronologiji S-fibul V Sloveniji / A contribution to the chronology of S-fibulae in Slovenia, Arheološki vestnik 58, 2007,

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska sm

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska sm UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Study programme and level Study

Prikaži več

PREDLOG ZA AKREDITACIJO

PREDLOG ZA AKREDITACIJO Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS STATISTIČNA ANALIZA PODATKOV Z RAČUNALNIKOM Študijski program in stopnja Study programme and level Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Arheologija paleolitika in mezolitika 2 Course title: Palaeolithic and Mesolithic Archaeology 2 Študijs

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Arheologija paleolitika in mezolitika 2 Course title: Palaeolithic and Mesolithic Archaeology 2 Študijs UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Arheologija paleolitika in mezolitika 2 Course title: Palaeolithic and Mesolithic Archaeology 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Epigrafika izbrana poglavja Epigraphy Selected Topics Študijski program in stopnja Study

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Epigrafika izbrana poglavja Epigraphy Selected Topics Študijski program in stopnja Study Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Epigrafika izbrana poglavja Epigraphy Selected Topics Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 1 Course title: Data bases 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Vis

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 1 Course title: Data bases 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Vis UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 1 Course title: Data bases 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Visokošolski strokovni študijski program Praktična matematika

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Matematična fizika II Course title: Mathematical Physics II Študijski program in stopnja Study programm

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Matematična fizika II Course title: Mathematical Physics II Študijski program in stopnja Study programm UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Matematična fizika II Course title: Mathematical Physics II Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program 1.stopnje

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Politične ureditve in analiza politik Political Systems and Policy Analysis Študijski pro

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Politične ureditve in analiza politik Political Systems and Policy Analysis Študijski pro Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Politične ureditve in analiza politik Political Systems and Policy Analysis Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj slovenske družbe Development of Slovenian society Študijski program in stopnja Stu

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj slovenske družbe Development of Slovenian society Študijski program in stopnja Stu Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj slovenske družbe Development of Slovenian society Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 2 Course title: Data bases 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Vis

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 2 Course title: Data bases 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Vis UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 2 Course title: Data bases 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Visokošolski strokovni študijski program Praktična matematika

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Informatizacija malih podjetij Informatisation of Small Companies Študijski program in st

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Informatizacija malih podjetij Informatisation of Small Companies Študijski program in st Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Informatizacija malih podjetij Informatisation of Small Companies Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna uprava 2. stopnja 1 1 Vrsta predmeta / Course type

Prikaži več

Meteo_semi

Meteo_semi UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Meteorološki seminar Atmospheric science seminar Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academ

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Predmet: Analiza 3 Course title: Analysis 3 Študijski program in stopnja Study programme a

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Predmet: Analiza 3 Course title: Analysis 3 Študijski program in stopnja Study programme a UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Predmet: Analiza 3 Course title: Analysis 3 Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program Finančna matematika

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Pravo človekovih pravic Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Pravo človekovih pravic Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Pravo človekovih pravic Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna uprava 1. letnik 1 Vrsta predmeta / Course type Obvezni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Odnosi z odločevalci Relations with decision-makers Študijski program in stopnja Study pr

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Odnosi z odločevalci Relations with decision-makers Študijski program in stopnja Study pr Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Odnosi z odločevalci Relations with decision-makers Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Arheologija paleolitika in mezolitika izbrana poglavja Palaeolithic and Mesolithic Archae

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Arheologija paleolitika in mezolitika izbrana poglavja Palaeolithic and Mesolithic Archae Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Arheologija paleolitika in mezolitika izbrana poglavja Palaeolithic and Mesolithic Archaeology Selected Topics Študijski program in stopnja

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Planiranje in upravljanje informatike Informatics planning and mana

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Planiranje in upravljanje informatike Informatics planning and mana Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Planiranje in upravljanje informatike Informatics planning and management Študijski program in stopnja Study programme

Prikaži več

PREDLOG ZA AKREDITACIJO

PREDLOG ZA AKREDITACIJO Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Evropska unija in kultura Europen Union and Culture Študijski program in stopnja Study programme and level Medkulturni menedžment, druga Intercultural

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Poslovni angleški jezik 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Semester Semester

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne metode razvoja programske opreme Modern software development methods Študijski pr

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne metode razvoja programske opreme Modern software development methods Študijski pr Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne metode razvoja programske opreme Modern software development methods Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni

Prikaži več

SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI Razred za zgodovinske in družbene vede ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU Inštitut za arheologijo ARHEOLOŠKI

SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI Razred za zgodovinske in družbene vede ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU Inštitut za arheologijo ARHEOLOŠKI SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI Razred za zgodovinske in družbene vede ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU Inštitut za arheologijo ARHEOLOŠKI VESTNIK 66 2015 LJUBLJANA 2015 ARHEOLOŠKI VESTNIK

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Strokovni angleški jezik 3 Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Semester Semester

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Odkrivanje znanj iz podatkov Data mining Študijski program in stopn

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Odkrivanje znanj iz podatkov Data mining Študijski program in stopn Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Odkrivanje znanj iz podatkov Data mining Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni magistrski

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Prostorska in krajinska arheologija Spatial and Landscape Archaeology Študijski program i

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Prostorska in krajinska arheologija Spatial and Landscape Archaeology Študijski program i Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Prostorska in krajinska arheologija Spatial and Landscape Archaeology Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto Faculty for Industrial Engineering Novo mesto Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLL

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto Faculty for Industrial Engineering Novo mesto Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLL Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS TEHNOLOGIJE Študijski program Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Inženiring vozila drugi tretji Engineering

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Igre z loparji 1 Course title: Games with rackets 1 Študijski program in stopnja Study programme and le

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Igre z loparji 1 Course title: Games with rackets 1 Študijski program in stopnja Study programme and le UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Igre z loparji 1 Course title: Games with rackets 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Časovne vrste Time series Študijski program in stopnja Study progra

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Časovne vrste Time series Študijski program in stopnja Study progra Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Časovne vrste Time series Študijski program in stopnja Study programme and level Magistrski študijski program Finančna

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Microsoft Word - 4_Ucni nacrti LS_novo_cistopis

Microsoft Word - 4_Ucni nacrti LS_novo_cistopis UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: LADIJSKI MOTORJI 2 Course title: Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Semester Semester

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Modeliranje računalniških omrežij Computer networks modelling Študi

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Modeliranje računalniških omrežij Computer networks modelling Študi Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Modeliranje računalniških omrežij Computer networks modelling Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epravo elaw Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epravo elaw Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epravo elaw Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni družbi, visokošolski strokovni in univerzitetni študijski

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Matematična fizika II Mathematical Physics II Študijski programi in stopnja Študijska smer

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Matematična fizika II Mathematical Physics II Študijski programi in stopnja Študijska smer Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Matematična fizika II Mathematical Physics II Študijski programi in stopnja Študijska smer Letnik Semestri Fizika, prva stopnja, univerzitetni

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Poslovni angleški jezik 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Semester Semester

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS SMERNI SEMINAR SEMINAR Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska s

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS SMERNI SEMINAR SEMINAR Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska s Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS SMERNI SEMINAR SEMINAR Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Poslovne vede,

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Pravo in jezik v evropski tradiciji Course title: Študijski program in stopnja Study programme and leve

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Pravo in jezik v evropski tradiciji Course title: Študijski program in stopnja Study programme and leve UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Pravo in jezik v evropski tradiciji Course title: Študijski program in stopnja Study programme and level Drugostopenjski magistrski program Pravo Študijska

Prikaži več

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Metode triangulacije Triangulation meth

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Metode triangulacije Triangulation meth Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Metode triangulacije Triangulation methods Študijski program in stopnja Study programme and

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Iterativne numerične metode v linearni algebri Iterative numerical

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Iterativne numerične metode v linearni algebri Iterative numerical Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Iterativne numerične metode v linearni algebri Iterative numerical methods in linear algebra Študijski program in stopnja

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Psihologija osebnosti Psychology of Personality Študijski program in stopnja Study progra

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Psihologija osebnosti Psychology of Personality Študijski program in stopnja Study progra Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Psihologija osebnosti Psychology of Personality Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Klasična arheologija izbrana poglavja Classical Archaeology Selected Topics Študijski pro

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Klasična arheologija izbrana poglavja Classical Archaeology Selected Topics Študijski pro Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Klasična arheologija izbrana poglavja Classical Archaeology Selected Topics Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Poučevanje algoritmičnega razmišljanja Teaching algorithmic thinking Študijski program in

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Poučevanje algoritmičnega razmišljanja Teaching algorithmic thinking Študijski program in Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Poučevanje algoritmičnega razmišljanja Teaching algorithmic thinking Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU 1 A ALPINE SKIING AND SNOWBOARDING 1 A Študijski pro

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU 1 A ALPINE SKIING AND SNOWBOARDING 1 A Študijski pro Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU 1 A ALPINE SKIING AND SNOWBOARDING 1 A Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Arheološka stratigrafija in stavbna analiza Archaeological Stratigraphy and Structural An

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Arheološka stratigrafija in stavbna analiza Archaeological Stratigraphy and Structural An Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Arheološka stratigrafija in stavbna analiza Archaeological Stratigraphy and Structural Analysis Študijski program in stopnja Study programme

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Ekonometrija 1 Course title: Econometrics 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Univ

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Ekonometrija 1 Course title: Econometrics 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Univ UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Ekonometrija 1 Course title: Econometrics 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program Finančna matematika First

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uporabniška izkušnja User Experience Študijski program in stopnja Study programme and lev

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uporabniška izkušnja User Experience Študijski program in stopnja Study programme and lev Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uporabniška izkušnja User Experience Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni družbi, magistrski študijski

Prikaži več

PRILOGA 10

PRILOGA 10 DETAILED DESCRIPTION OF SUBJECTS Educational science Academic year 2012/2013 RESEARCH CONCEPTS IN DIDACTICS OF FOREIGN LANGUAGE... 3 DISCIPLINE IN THE CONTEMPORARY SCHOOL... 5 PHD THESIS... 7 ERGONOMICS

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Menedžment projektov Management of Projects Študijski program in stopnja Study programme

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Menedžment projektov Management of Projects Študijski program in stopnja Study programme Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Menedžment projektov Management of Projects Študijski program in stopnja Study programme and level Računalništvo in spletne tehnologije, visokošolski

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Matematično modeliranje Mathematical modelling Študijski program in stopnja Study program

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Matematično modeliranje Mathematical modelling Študijski program in stopnja Study program Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Matematično modeliranje Mathematical modelling Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program Matematika

Prikaži več

(3UN_osnove_mod_fiz)

(3UN_osnove_mod_fiz) Predmet: Course title: UNI NART PREDMETA / COURSE SYLLABUS Osnove moderne fizike Študijski program in stopnja Study programme and level Dvopredmetni uitelj prvostopenjski univerzitetni študijski program

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Angleški jezik nivo A English, level A Študijski program in stopnja Study programme and l

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Angleški jezik nivo A English, level A Študijski program in stopnja Study programme and l UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Angleški jezik nivo A English, level A Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija programskih jezikov Theory of programming languages Študijski program in stopnja

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija programskih jezikov Theory of programming languages Študijski program in stopnja Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija programskih jezikov Theory of programming languages Študijski program in stopnja Study programme and level Magistrski študijski program

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Teorija kodiranja in kriptografija 2 Course title: Coding theory and cryptography 2 Študijski program i

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Teorija kodiranja in kriptografija 2 Course title: Coding theory and cryptography 2 Študijski program i UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Teorija kodiranja in kriptografija 2 Course title: Coding theory and cryptography 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uporabniška izkušnja User Experience Študijski program in stopnja Study programme and lev

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uporabniška izkušnja User Experience Študijski program in stopnja Study programme and lev Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uporabniška izkušnja User Experience Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni družbi, visokošolski strokovni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Umetna inteligenca Artificial Intelligence Študijski program in stopnja Study programme a

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Umetna inteligenca Artificial Intelligence Študijski program in stopnja Study programme a Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Umetna inteligenca Artificial Intelligence Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni magistrski študijski program

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Raziskovalne metode v biologiji in ekologiji Course title: Scientific methods in biology and ecology Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester

Prikaži več

UČNI NAČRTI veljavni za študijsko leto 2019/2020 COURSE SYLLABI valid for the academic year 2019/2020 Študijski program 3. stopnje/3 rd level study pr

UČNI NAČRTI veljavni za študijsko leto 2019/2020 COURSE SYLLABI valid for the academic year 2019/2020 Študijski program 3. stopnje/3 rd level study pr Študijski program 3. stopnje/3 rd level study programme EDUKACIJSKE VEDE/EDUCATIONAL SCIENCES UČNI NAČRTI VELJAVNI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 COURSE SYLLABI VALID FOR THE ACADEMIC YEAR 2019/2020 I. OBVEZNI

Prikaži več

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 KOZMETIKA - 1. LETNIK (K1) URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE (PKV) Ustni izpit: 05. 01. 2017 (ČET) ob 15:30 11.10.2016 (TOR-5)

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Računalniški sistemi Computer systems Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Računalniški sistemi Computer systems Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Računalniški sistemi Computer systems Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni magistrski študijski program

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Podjetništvo Entrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level Info

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Podjetništvo Entrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level Info Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Podjetništvo Entrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni družbi, visokošolski strokovni in

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Sistematika in filogenija nižjih rastlin Systematic and phylogeny of lower plants Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Matematično modeliranje Mathematical modelling Študijski program in

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Matematično modeliranje Mathematical modelling Študijski program in Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Matematično modeliranje Mathematical modelling Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2018/2019 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU + LIBANON http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Statistične metode 1 Course title: Statistical methods 1 Študijski program in stopnja Study programme a

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Statistične metode 1 Course title: Statistical methods 1 Študijski program in stopnja Study programme a UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Statistične metode 1 Course title: Statistical methods 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Etika v javnem življenju Ethics in Public Life Študijski program in stopnja Study program

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Etika v javnem življenju Ethics in Public Life Študijski program in stopnja Study program Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Etika v javnem življenju Ethics in Public Life Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic

Prikaži več

1

1 PRILOGA 12 UČNI NAČRTI PREDMETOV (in reference nosilcev, povezane s predmeti) 1 2. Seznam učnih načrtov predmetov, ki so vključeni v Enopredmetni študijski programa druge stopnje Pedagogika Kvantitativno

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

1

1 UČNI NAČRTI PREDMETOV (in reference nosilcev, povezane s predmeti) 1 1. Seznam učnih načrtov predmetov, ki so vključeni v Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Pedagogika Teorija vzgoje

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

SPREMEMBE

SPREMEMBE Predmet: Course Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DELOVNE PRIPRAVE IN NAPRAVE II WORK APPLIANCES AND DEVICES II Študijski program in stopnja Study Programme and Level Študijska smer Study Field

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj psihoterapevtskih pristopov Humanistični pristopi The development of psychotherape

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj psihoterapevtskih pristopov Humanistični pristopi The development of psychotherape Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj psihoterapevtskih pristopov Humanistični pristopi The development of psychotherapeutic approaches - Humanistic approaches Študijski program

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Matematični modeli v biologiji Mathematical models in biology Študi

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Matematični modeli v biologiji Mathematical models in biology Študi Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Matematični modeli v biologiji Mathematical models in biology Študijski program in stopnja Study programme and level Magistrski

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČI

Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČI Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / 8. 6. 2018 / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČILO šolsko leto Sodeluje pri učenju. Pozorno posluša.

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Numerično reševanje parcialnih diferencialnih enačb Numerical solving of partial differen

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Numerično reševanje parcialnih diferencialnih enačb Numerical solving of partial differen Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Numerično reševanje parcialnih diferencialnih enačb Numerical solving of partial differential equations Študijski program in stopnja Study programme

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Napredne metode računalniškega vida Advanced topics in computer vision Študijski program

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Napredne metode računalniškega vida Advanced topics in computer vision Študijski program Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Napredne metode računalniškega vida Advanced topics in computer vision Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni

Prikaži več

Vestnik XXVII Slovani, naša dediščina Uredili Judita Lux, Benjamin Štular in Katharina Zanier Our Heritage: The Slavs Edited by Judita Lux, Benjamin Š

Vestnik XXVII Slovani, naša dediščina Uredili Judita Lux, Benjamin Štular in Katharina Zanier Our Heritage: The Slavs Edited by Judita Lux, Benjamin Š Vestnik XXVII Slovani, naša dediščina Uredili Judita Lux, Benjamin Štular in Katharina Zanier Our Heritage: The Slavs Edited by Judita Lux, Benjamin Štular and Katharina Zanier Zavod za varstvo kulturne

Prikaži več

Datum in kraj

Datum in kraj Ljubljana, 5. 4. 2017 Katalog znanj in vzorci nalog za izbirni izpit za vpis na magistrski študij Pedagoško računalništvo in informatika 2017/2018 0 KATALOG ZNANJ ZA IZBIRNI IZPIT ZA VPIS NA MAGISTRSKI

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Angleški jezik nivo C English, level C Študijski program in stopnja Study programme and l

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Angleški jezik nivo C English, level C Študijski program in stopnja Study programme and l Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Angleški jezik nivo C English, level C Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program računalništva

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Koroška cesta Maribor, Slovenija PRILOGA 10 UČNI NAČRTI PREDMETOV Enopredmetni študijski program druge stopnje SOCIOLOGIJA

Koroška cesta Maribor, Slovenija PRILOGA 10 UČNI NAČRTI PREDMETOV Enopredmetni študijski program druge stopnje SOCIOLOGIJA Koroška cesta 160 2000 Maribor, Slovenija PRILOGA 10 UČNI NAČRTI PREDMETOV Enopredmetni študijski program druge stopnje SOCIOLOGIJA www.ff.um.si ff@um.si t +386 2 22 93 840 f +386 2 22 93 625 trr: SI56

Prikaži več

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Sodobne organizacijske teorije Contempo

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Sodobne organizacijske teorije Contempo Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Sodobne organizacijske teorije Contemporary organization theory Študijski program in stopnja

Prikaži več

Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za organizacijske vede Faculty of Organizational Sciences Predmet: Subject Title: UČNI NAČRT PREDM

Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za organizacijske vede Faculty of Organizational Sciences Predmet: Subject Title: UČNI NAČRT PREDM Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za organizacijske vede Faculty of Organizational Sciences Predmet: Subject Title: UČNI NAČRT PREDMETA / SUBJECT SPECIFICATION ANGLEŠKI POSLOVNI JEZIK

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Analiza 4 Course title: Analysis 4 Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Analiza 4 Course title: Analysis 4 Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Analiza 4 Course title: Analysis 4 Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program Matematika First cycle academic

Prikaži več

PRILOGA 10 Učni načrti predmetov ENOPREDMETNI PEDAGOŠKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST 1

PRILOGA 10 Učni načrti predmetov ENOPREDMETNI PEDAGOŠKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST 1 PRILOGA 10 Učni načrti predmetov ENOPREDMETNI PEDAGOŠKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST 1 KAZALO ALTERNATIVNI PEDAGOŠKI KONCEPTI... 4 ANGLEŠČINA ZA AKADEMSKE NAMENE... 9 Avtentične

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uvod v informatiko Introduction into Informatics Študijski program in stopnja Study progr

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uvod v informatiko Introduction into Informatics Študijski program in stopnja Study progr Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uvod v informatiko Introduction into Informatics Študijski program in stopnja Study programme and level Socialni menedžment UN, dodiplomski/social

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2016/17) Izračunljivost in računska zahtevnost Computability and computation

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2016/17) Izračunljivost in računska zahtevnost Computability and computation Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2016/17) Izračunljivost in računska zahtevnost Computability and computational complexity Študijski program in stopnja Study programme

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Analiza omrežij Network Analysis Študijski program in stopnja Study programme and level Š

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Analiza omrežij Network Analysis Študijski program in stopnja Study programme and level Š Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Analiza omrežij Network Analysis Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Uporabne družbene študije

Prikaži več

Popravljeno Učni načrti UMETNOSTNA ZGODOVINA DVODISCIPLINARNA NEPEDAGOŠKA 2. stopnja Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 2 Izbra

Popravljeno Učni načrti UMETNOSTNA ZGODOVINA DVODISCIPLINARNA NEPEDAGOŠKA 2. stopnja Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 2 Izbra Popravljeno 1. 4. 2016 Učni načrti UMETNOSTNA ZGODOVINA DVODISCIPLINARNA NEPEDAGOŠKA 2. stopnja Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 2 Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka..7 Izbrana poglavja

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2019/2020 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica ECTS-MA

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v inkluziji Quantitative and qualitative resea

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v inkluziji Quantitative and qualitative resea Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v inkluziji Quantitative and qualitative research in inclusion Študijski program in stopnja Study

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Numerične metode 1 Course title: Numerical methods 1 Študijski program in stopnja Study programme and l

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Numerične metode 1 Course title: Numerical methods 1 Študijski program in stopnja Study programme and l UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Numerične metode 1 Course title: Numerical methods 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program Finančna matematika

Prikaži več

Microsoft Word - ucni_nacrt_dvopr_nemscina_medjezikovne_studije

Microsoft Word - ucni_nacrt_dvopr_nemscina_medjezikovne_studije PRILOGA 10: Učni načrti predmetov 1 1. LETNIK Univerza v Mariboru University of Maribor Filozofska fakulteta Faculty of Arts (znak članice UM) OPIS PREDMETA / SUBJECT SPECIFICATION Predmet: Lektorat nemškega

Prikaži več