Z A P I S N I K. K 1. toki Ugotovitev sklepnosti

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Z A P I S N I K. K 1. toki Ugotovitev sklepnosti"

Transkripcija

1 P R E D L O G Z A P I S N I K 8. redne seje Obinskega sveta Mestne obine Novo mesto, ki je bila v etrtek, 14. julija 2011, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne obine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž) Sejo je priel in vodil Alojzij Muhi, župan Mestne obine Novo mesto, in na zaetku pozdravil lanice in lane obinskega sveta ter vse prisotne na seji. K 1. toki Ugotovitev sklepnosti V skladu z drugim odstavkom 28. lena poslovnika obinskega sveta je bilo ob uri ugotovljeno, da je na seji prisotnih 26 lanic in lanov obinskega sveta, da je obinski svet v skladu s 43. lenom poslovnika sklepen ter da lahko nadaljuje z delom. Navzoi: a) lanice in lani obinskega sveta: mag. Franci Baar, Dušica Balažek, Milena Bartelj, Franc Beg, mag. Miroslav Berger, Ivan Bukovec, dr. Vida adoni Špeli, Miloš Dular, Darja Gantar, Slavko Gegi, Ivan Grill, Nežka Ivaneti, mag. Vanja Kolenc, Tomaž Kovai, dr. Milena Kramar Zupan, Rafko Križman, Gregor Macedoni, Janez Malenšek, Jože Mikli, Mojca Novak, Zvonimir Novak, Andrej Resman, mag. Mojca Špec Potoar, dr. Borut Ronevi, Jiri Volt ter Martina Vrhovnik. Opravieno odsotni: Matjaž Engel, Bojan Kekec, Alojz Turk, Matic Vidic. b) obinska uprava: Alojzij Muhi, župan Mestne obine Novo mesto; predstavniki obinske uprave: Borut Novak, direktor obinske uprave, Urška Ban, vodja urada direktorja, Vera Ocvirk, vodja službe za premoženjske zadeve, Darinka Redling, vodja Oddelka za finance in raunovodstvo, mag. Jože Kobe, vodja Oddelka za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo, Darja Plantan, Oddelek za razvoj in premoženjske zadeve, Mojca Tavar, vodja Oddelka za prostor, Mateja Jeri, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, Jasna Jazbec Galeša, vodja pravne službe, Vlado Ganik, vodja službe za informatiko, Judita Pirc, Kabinet župana, 1

2 Darko Habjani, vodja službe obinskega sveta, Peter Fabjani, služba obinskega sveta. c) ostali prisotni: Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne obine Novo mesto, Mateja Kaudek, Topos, d.o.o. (pri 6. in 8. toki), Franc Gole, CGP, d.d. (pri 4. toki), Janko Jožef, Adria Mobil (pri 4. toki), Urša Dirjec Meško, FIN ARS, d.o.o. (pri 4. toki), Ksenija Avsec, GPI, d.o.o. (pri 5. toki), Aleš Igli, CGP, d.d. (pri 7. toki), Boštjan Ferk, IJZP Ljubljana (pri 13. toki), predstavniki medijev. Župan je obvestil lanice in lane obinskega sveta, da so v skladu s poslovniškimi doloili na klop pred sejo prejeli naslednja gradiva: istopis dnevnega reda 8. redne seje Obinskega sveta Mestne obine Novo mesto, amandma k 11. toki (Predlog odloka o spremembi Odloka o proraunu Mestne obine Novo mesto za leto 2011), dopolnitev gradiva za 17. toko (Poroilo o realizaciji projektov predvidenih v nartu razvojnih programov za 2011), dopolnitev gradiva za 15.1 toko (spremembe predloga 2. dopolnitve letnega narta razpolaganja z nepreminim premoženjem za leto 2011), gradivo za 19. toko (Poroilo s predlogi sklepov za kadrovske zadeve za 8. sejo Obinskega sveta Mestne obine Novo mesto, ki ga je pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja), gradivo za 20. toko dnevnega reda (Odgovori na pobude in vprašanja, podani na 7. seji obinskega sveta), gradivo za 21. toko (Ravnanje z odpadki predelava odpadkov na odlagališu Leskovec), gradivo za 22. toko (Informacija o najemu poslovnih prostorov za RIC Novo mesto), poroila delovnih teles Obinskega sveta Mestne obine Novo mesto. Doloitev dnevnega reda I. Razširitev dnevnega reda Alojzij Muhi, župan Mestne obine Novo mesto, je predlagal razširitev dnevnega reda z dvema tokama, in sicer 21. Ravnanje z odpadki predelava odpadkov na odlagališu Leskovec 22. Informacija o najemu poslovnih prostorov za RIC Novo mesto II. Celotni dnevni red S K L E P št. 134 Obinski svet Mestne obine Novo mesto je po razpravi doloil naslednji 2

3 d n e v n i r e d 8. seje obinskega sveta 1. Ugotovitev sklepnosti in doloitev dnevnega reda 2. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Obinskega sveta Mestne obine Novo mesto 3. Predlog odloka o organizaciji in delovnem podroju obinske uprave Mestne obine Novo mesto druga obravnava 4. Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem nartu Adria prva obravnava 5. Dopolnjeni osnutek odloka o Obinskem podrobnem prostorskem nartu Šipev hrib prva obravnava 6. Dopolnjeni osnutek odloka o Obinskem podrobnem prostorskem nartu gospodarska cona Ždinja vas prva obravnava 7. Dopolnjeni osnutek odloka o Obinskem podrobnem prostorskem nartu prenova ob Ljubljanski cesti 47 prva obravnava 8. Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obinskem lokacijskem nartu Poslovna storitvena cona Makovec 1/2 prva obravnava 9. Predlog odloka o sofinanciranju evropskega prvenstva v košarki 2013 (predlog za skrajšani postopek) in predlog pogodbe o plailu kotizacije 10. Poroilo o izvrševanju prorauna Mestne obine Novo mesto v prvem polletju Predlog odloka o spremembi Odloka o proraunu Mestne obine Novo mesto za leto 2011 skrajšani postopek 12. Soglasje za dolgorono zadolževanje Agenciji za šport Novo mesto za dokonanje servisnega objekta za tenis 13. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt posodobitev avtomatizacije cestnega prometa v Mestni obini Novo mesto 14. Poroilo o izvajanju koncesije mestnega potniškega prometa v obdobju 2006 do Premoženjsko pravne zadeve 15.1 Predlog druge dopolnitve letnega narta razpolaganja z nepreminim premoženjem za leto Predlog druge dopolnitve letnega narta pridobivanja nepreminin za leto Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremininah parc. št. 1340/2, 923/8, 923/9 in 923/14, vse k.o. Bršljin, in parc. št. 818/79, 820/38, 820/40 in 820/42, vse k.o. Prena 15.4 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremininah parc. št in 1376/4, obe KO 1483 Kandija 16. Poroilo o realizaciji projekta Hidravline izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna istilna naprava v Novem mestu 17. Poroilo o realizaciji projektov, predvidenih v nartu razvojnih programov za leto Predlog sklepa o sodelovanju Mestne obine Novo mesto z mestom Trnava (Slovaška) 19. Kadrovske zadeve 19.1 Predlog soglasja k imenovanju direktorice zavoda Zdravstveni dom Novo mesto 19.2 Predlog razrešitve in imenovanja lana Odbora za družbene dejavnosti 20. Vprašanja in pobude lanic in lanov obinskega sveta ter odgovori 21. Ravnanje z odpadki predelava odpadkov na odlagališu Leskovec 22. Informacija o najemu poslovnih prostorov za RIC Novo mesto (23 ZA, 0 PROTI) 3

4 III. Sprejem po skrajšanem postopku Župan je v skladu z 92. lenom Poslovnika predlagal sprejem po skrajšanem postopku za 9. toko dnevnega reda: Predlog odloka o sofinanciranju evropskega prvenstva v košarki 2013 (predlog za skrajšani postopek) in predlog pogodbe o plailu kotizacije. V razpravi o predlogu za sprejem po skrajšanem postopku so sodelovali: mag. Franci Baar (v imenu Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet), Jože Mikli (v imenu Odbora za gospodarstvo) ter Mojca Novak (vsi predlog, da se 4. toko: Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem nartu Adria prva obravnava, obravnava po skrajšanem postopku). Na predlog Alojzija Muhia, župana Mestne obine Novo mesto, odborov in lanice obinskega sveta je obinski svet v skladu z doloili 92. lena poslovnika po razpravi glasoval o predlogih za obravnavo 4. in 9. toke po skrajšanem postopku. S K L E P št. 135 Obinski svet Mestne obine Novo mesto je sprejel predlog o obravnavi odlokov po skrajšanem postopku Obinski svet bo odloka pod 4. in 9. toko dnevnega reda: 4. Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem nartu Adria 9. Predlog odloka o sofinanciranju evropskega prvenstva v košarki 2013 in predlog pogodbe o plailu kotizacije obravnaval po skrajšanem postopku. (19 ZA, 0 PROTI) IV. Skupna obravnava posameznih tok dnevnega reda Alojzij Muhi, župan Mestne obine Novo mesto, je v skladu z 29. lenom Poslovnika predlagal skupno obravnavo 15.1 in 15.2 toke dnevnega reda. V razpravi je sodeloval Gregor Macedoni. S K L E P št. 136 Obinski svet je na predlog župana in v skladu z doloili drugega odstavka 29. lena Poslovnika sprejel s k l e p o skupni obravnavi tok 4

5 Zaradi podobnosti ali povezanosti vsebin posameznih tok bo Obinski svet v skladu z 29. lenom Poslovnika opravil skupno obravnavo za: toki 15.1 in 15.2 dnevnega reda: 15.1 Predlog druge dopolnitve letnega narta razpolaganja z nepreminim premoženjem za leto Predlog druge dopolnitve letnega narta pridobivanja nepreminin za leto 2011 tako, da se opravi skupna obravnava tok in loeno glasovanje v primeru podanih pripomb in spreminjevalnih predlogov. (23 ZA, 0 PROTI) K 2. toki Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Obinskega sveta Mestne obine Novo mesto lanice in lani obinskega sveta so s sklicem seje v poslovniškem roku prejeli predlog zapisnika 7. redne seje Obinskega sveta Mestne obine Novo mesto. Prijav k razpravi ni bilo. S K L E P št. 137 Obinski svet Mestne obine Novo mesto je brez razprave p o t r d i l zapisnik 7. redne seje Obinskega sveta Mestne obine Novo mesto z dne v predloženi vsebini. (20 ZA, 0 PROTI) K 3. toki Predlog odloka o organizaciji in delovnem podroju obinske uprave Mestne obine Novo mesto druga obravnava Gradivo predlog odloka so lanice in lani obinskega sveta prejeli v petnajstdnevnem poslovniškem roku. Uvodne informacije je na seji podal Borut Novak, direktor obinske uprave. V razpravi so sodelovali: Ivan Grill (kljub temu da je upoštevanih nekaj sprememb glede na prvo obravnavo, mnenje, da tudi ta predlog ne bo doprinesel k boljšemu delu obinske uprave; po letu dni mandata se še vedno ukvarja s kadrovskimi zadevami; 8. len v odloku našteva kaj naj bi po novem obinska uprava vsebovala, potem pa so še trije odstavki, ki dopušajo, da se lahko še karkoli s tem odlokom ustanovi po potrebi direktorja obinske uprave oz. župana; tak odlok je nesmiseln in nepotreben, e se lahko v okviru tega še oblikujejo notranje organizacijske enote z druganimi 5

6 nazivi; vprašanje: kaj bo ta odlok prinesel v smislu racionalizacije zaposlenih v obinski upravi ter stroškov; SDS tega odloka ne bo podprl), Gregor Macedoni (replika direktorju: treba je težiti k fleksibilni organizacijski strukturi in ne k vertikalno organiziranim enotam, kot je zastavljeno v tem aktu; nepodpora odloku), Mojca Novak (odlok temelji na Zakonu o lokalni samoupravi in statutu; izpeljanka tega odloka je pravilnik o notranji organizaciji, ki je v pristojnosti župana in ki doloa delovanje obinske uprave; nekateri predlogi iz razprave so bili upoštevani, ne pa vsi; ta odlok je tehnini dokument; ocena zaposlenih in števila izvajalcev je sestavni del prorauna in kadrovskega narta, ki se ga je za leto 2011 sprejelo in s tega vidika je število izvajalcev zapisano in ta razprava ne sodi k temu odloku). Na razpravo in podana vprašanja je na seji odgovoril Borut Novak, direktor obinske uprave. S K L E P št. 138 Obinski svet Mestne obine Novo mesto je po razpravi sprejel O D L O K o organizaciji in delovnem podroju Obinske uprave Mestne obine Novo mesto v drugi obravnavi v predloženi vsebini. (17 ZA, 9 PROTI) K 4. toki Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem nartu Adria (skrajšani postopek) Gradivo dopolnjeni osnutek odloka so lanice in lani obinskega sveta prejeli v petnajstdnevnem poslovniškem roku ter pred sejo še poroila delovnih teles obinskega sveta, in sicer Odbora za okolje in prostor, Odbora za komunalo in promet ter Odbora za gospodarstvo. Uvodne informacije na seji niso bile potrebne. Poroila s sej delovnih teles sta na seji podala: mag. Franci Baar, predsednik Odbora za okolje in prostor, poroilo s skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, Jože Mikli, predsednik Odbora gospodarstvo. S K L E P št. 139 Obinski svet Mestne obine Novo mesto je brez razprave sprejel I. A m a n d m a k dopolnjenemu osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem nartu Adria V dopolnjenemu osnutku odloka o Zazidalnem nartu Adria (Uradni list RS, št. 92/02, 62/04 - popr., 101/09 - Odlok o obinskem prostorskem nartu Mestne obine Novo 6

7 mesto) se rta šesti odstavek 22. lena, ki se glasi:»zemljiša je treba opremiti v skladu z doloili Zakona o stavbnih zemljiših. Infrastruktura na zemljišu, ki je predvideno za izgradnjo tovarniških objektov, bremeni investitorja tovarniškega kompleksa. Razdelitev stroškov izgradnje komunalne infrastrukture, ki je predmet tega odloga, se opredeli v programu opremljanja. Ta bo podlaga za odmero komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.«(24 ZA, 0 PROTI) II. Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem nartu Adria v prvi obravnavi. (24 ZA, 0 PROTI) III. O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem nartu Adria v drugi obravnavi (25 ZA, 0 PROTI) K 5. toki Dopolnjeni osnutek odloka o Obinskem podrobnem prostorskem nartu Šipev hrib prva obravnava Gradivo dopolnjeni osnutek odloka so lanice in lani obinskega sveta prejeli v petnajstdnevnem poslovniškem roku ter pred sejo še poroili delovnih teles obinskega sveta, in sicer Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet. Uvodne informacije sta na seji podali Mojca Tavar, vodja Oddelka za prostor, in Ksenija Avsec, GPI, d.o.o. Poroilo s sej delovnih teles je na seji podal: mag. Franci Baar, predsednik Odbora za okolje in prostor, poroilo s skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet. V razpravi sta sodelovala: Andrej Resman (iz strokovnih podlag ni razvidno oz. dodatno obrazloženo, zakaj se je obmoje OPPN povealo za zemljiše parc. št. 977/49, k.o. Šmihel, ki po veljavnem OPN ni zajeto v obmoje OPPN Šipev hrib; v odloku so gabariti k+p+n, kar pa je v nasprotju s posebnimi PIP in drugimi doloili 124. lena OPN, ki definira, da je potrebno posebej paziti na merilo enodružinskih objektov, da na vidno izpostavljeni brežini ne bodo motei v širših pogledih in da se ne bodo poslabšali bivalni pogoji obstojeih hiš, zato so objekti lahko visoki najve delno vkopana k + p in naj bodo zakriti z drevesno vegetacijo; dopustijo se ravne oz. nizke enokapne strehe z naklonom do 10%, pri emer najvišja kota streh slemen ne sme presegati koto 205 m nadmorske višine) in Gregor Macedoni (upoštevana pripomba iz prejšnje obravnave, da se upošteva tudi širši vidik finannega vpliva; vprašanje: ali je predviden prihodek že v letošnjem letu ali je to planirano šele v prihodnjem letu ter kakšna je ocena; atraktivna lokacija in pravilna odloitev, da se pohiti s prostorskih urejanjem). Na razpravo in posredovane pobude je na seji odgovorila Mojca Tavar, vodja Oddelka za prostor. 7

8 Obinski svet Mestne obine Novo mesto je po razpravi sprejel S K L E P št Obinski svet Mestne obine Novo mesto je obravnaval in potrdil dopolnjen osnutek odloka o obinskem podrobnem prostorskem nartu Šipev hrib v prvi obravnavi. 2. Pripombe in predlogi Obinskega sveta so sestavni del pripomb in predlogov z javne razgrnitve, do katerih mora župan v skladu z Zakonom o prostorskem nartovanju zavzeti stališa. Sprejeta stališa do pripomb in predlogov bodo upoštevana pri pripravi predloga prostorskega akta. (22 ZA, 0 PROTI) K 6. toki Dopolnjeni osnutek odloka o Obinskem podrobnem prostorskem nartu gospodarska cona Ždinja vas prva obravnava Gradivo dopolnjeni osnutek odloka so lanice in lani obinskega sveta prejeli v petnajstdnevnem poslovniškem roku ter pred sejo poroili delovnih teles obinskega sveta, in sicer skupno poroilo Odbora za komunalo in promet, Odbora za okolje in prostor ter Odbora za gospodarstvo. Uvodne informacije sta na seji podali Mojca Tavar, vodja Oddelka za prostor, in Mateja Kaudek, Topos, d.o.o. Poroilo s sej delovnih teles sta na seji podala: mag. Franci Baar, predsednik Odbora za okolje in prostor, poroilo s skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, Jože Mikli, predsednik Odbora gospodarstvo. V razpravi so sodelovali: Ivan Bukovec (v nadaljevanju, e bo ta zadeva zaživela, bi bilo potrebno, da obina sprejme odlok, v katerem bi naložili vsem zasebnikom pa tudi podjetjem, ki parkirajo svoja tovorna vozila s priklopniki na rnih mestih, kjer ovirajo promet, da bi se potem striktno držali tega in parkirali na tem obmoju proti plailu), Andrej Resman (v 44. lenu je doloeno, da infrastrukturo financirajo investitorji, vendar mnenja, da bi tukaj bilo potrebno vkljuiti še investitorja za OPPN turistino obmoje Ždinja vas), Rafko Križman (mnenje, da bi morali obmoje H1 uporabiti za tiste stvari, ki se jih je obljubilo takrat, ko se je gradilo avtocesto: da bodo ob H1 postavljene tudi kolesarske steze; kolesarskih stez sedaj ob H1 ni, eprav bi lahko že sedaj bile), mag. Franci Baar (41. len govori o koordinatnem sistemu, ki je bil vmes zamenjan, zato naj se napiše: državni koordinatni sistem), Ivan Grill (glede na razpravo R. Križmana, vprašanje ali je bil kakšen sestanek na temo kolesarskih stez z Direkcijo za ceste RS oz. Ministrstvom za promet; razpravljati o tem samo na obinskem svetu je najbrž premalo; lahko se sprejme kak sklep in se to posreduje na državno raven), 8

9 Rafko Križman (replika: pred tremi leti je bil na sestanku na Direkciji za ceste RS, natanno razložen slovenski kolesarski križ, ki je vkljueval tudi H1 od Trebnjega do Novega mesta z odcepom za Mirno Pe, za Šentjernej in Šmarjeto; je del slovenskega kolesarskega križa; potrebno je vztrajati, da se ta akt realizira), mag. Franci Baar (replika: H1 se je izsilila od države in je torej sedaj v obinskem interesu in tako se je potrebno tudi obnašati), Ivan Grill (replika: da bi bil obinski svet prepriljivejši, bi lahko sprejeli danes kak sklep ali dali kakšno pobudo in se s tem lažje argumentirali razpravo), Gregor Macedoni (podpora predlogu I. Grilla; doda naj se pri sklepu, da se do druge obravnave pripravi rešitev v skladu s to pobudo in eksplicitno zapiše, da je to stališe obinskega sveta in ne le pobuda za obvezno vkljuitev kolesarske steze v rešitev v drugi obravnavi). Na razpravo in podana vprašanja sta na seji odgovarjala Mojca Kaudek, Topos, d.o.o., in Alojzij Muhi, župan Mestne obine Novo mesto. Obinski svet Mestne obine Novo mesto je po razpravi sprejel S K L E P št Obinski svet Mestne obine Novo mesto je obravnaval in potrdil dopolnjen osnutek odloka o Obinskem podrobnem prostorskem nartu Gospodarska cona Ždinja vas v prvi obravnavi. 2. Pripombe in predlogi obinskega sveta so sestavni del pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, do katerih mora župan v skladu z Zakonom o prostorskem nartovanju zavzeti stališa. Sprejeta stališa do pripomb in predlogov bodo upoštevana pri pripravi predloga prostorskega akta. (24 ZA, 0 PROTI) K 7. toki Dopolnjeni osnutek odloka o Obinskem podrobnem prostorskem nartu prenova ob Ljubljanski cesti 47 prva obravnava Gradivo dopolnjeni osnutek odloka so lanice in lani obinskega sveta prejeli v petnajstdnevnem poslovniškem roku ter pred sejo poroili delovnih teles obinskega sveta, in sicer Odbora za komunalo in promet, Odbora za okolje in prostor ter Odbora za gospodarstvo. Uvodne informacije sta na seji podala Mojca Tavar, vodja Oddelka za prostor, in Urša Dirjec Meško, FIN ARS, d.o.o. Poroilo s sej delovnih teles sta na seji podala: mag. Franci Baar, predsednik Odbora za okolje in prostor, poroilo s skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, in Jože Mikli, predsednik Odbora gospodarstvo. V razpravi so sodelovali: dr. Milena Kramar Zupan (predlog, da se iz odloka rta pod toko 3.2 Vrsta dejavnosti zdravstvo, razen bolnišnine zdravstvene dejavnosti, saj je v strategiji MO NM o primarnem 9

10 zdravstvu zapisano, da se bo osnovno zdravstvo širilo in se trudilo za izvajanje dejavnosti na enem mestu; podobno tudi naprej pod toko 8 Makovec naj se ravno tako rta zdravstvena dejavnosti), Rafko Križman (vprašanje izdelovalcu: katera cesta gre južno od Mercatorja), Gregor Macedoni (vprašanje: glede poveevanja in koncentriranja trgovskih površin v Novem mestu; strinjanje, da je to neko degradirano obmoje, ki se ga bo sedaj bolj kvalitetno uredilo, a to je mikro pogled; širši pogled obinskega prostora pa je, da se pozida nove in vedno veje prazne površine; temu aktu ni kaj oitati, vendar bi bil potreben širši pogled; vprašanje: do kje bo obina pustila investitorjem širiti te površine na obmoju Novega mesta in kje bo obina postavila toko, da se zadeve ustavi), Ivan Bukovec (skrb, da so nekatera obmoja v Novem mestu privilegirana pri sofinanciranju infrastrukture; tu se sedaj zahteva od investitorja, da mora zgraditi še cesto ipd.; skrbi zaledna cesta, kjer se degradira stanovanjsko obmoje; kje bo potekal tovorni promet; potrebno bi bilo upoštevati enaka naela kot pri graditvi drugih trgovskih kompleksov), mag. Miroslav Berger (preseneenje nad tem, da investitor nasprotuje zahtevi za uvozni pas do svojih stavb od krožiša; v tej fazi je potrebno, da se zgradi drugi ali tretji pas, ker bodo drugae tam velike težave). Obinski svet Mestne obine Novo mesto je po razpravi sprejel S K L E P št Obinski svet Mestne obine Novo mesto je obravnaval in potrdil dopolnjen osnutek odloka o Obinskem podrobnem prostorskem nartu Prenova ob Ljubljanski cesti 47 v prvi obravnavi. 2. Pripombe in predlogi obinskega sveta so sestavni del pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, do katerih mora župan v skladu z Zakonom o prostorskem nartovanju zavzeti stališa. Sprejeta stališa do pripomb in predlogov bodo upoštevana pri pripravi predloga prostorskega akta. (24 ZA, 0 PROTI) K 8. toki Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obinskem lokacijskem nartu Poslovna storitvena cona Makovec 1/2 prva obravnava Gradivo dopolnjeni osnutek odloka so lanice in lani obinskega sveta prejeli v petnajstdnevnem poslovniškem roku ter pred sejo poroila delovnih teles obinskega sveta, in sicer Odbora za komunalo in promet, Odbora za okolje in prostor ter Odbora za gospodarstvo. Uvodne informacije sta na seji podala Mojca Tavar, vodja Oddelka za prostor, in Mateja Kaudek, Topos, d.o.o. Poroilo s sej delovnih teles sta na seji podala: mag. Franci Baar, predsednik Odbora za okolje in prostor, poroilo s skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, Jože Mikli, predsednik Odbora gospodarstvo. V razpravi so sodelovali: 10

11 dr. Milena Kramar Zupan (pobuda, da se iz predloga odloka tako kot pri toki 7 dnevnega reda rta zdravstvo), Gregor Macedoni (enaka pripomba kot pri prejšnji toki: priakovanje stališa ali je kakšna toka, na kateri bo mogoe postaviti omejitev stališa obinskega vodstva oz. uprave, da se ne rabi ve novih trgovskih površin; e je edino merilo interes kapitala, potem je potrebno nekaj rei tudi o tem kaj je javni interes; javni interes ni, da do neskonnosti pozidamo prostor s trgovskimi centri), mag. Miroslav Berger (opozorilo, da država na tem obmoju predlaga hitro cesto; v zadnjih mesecih se je v novomeški obini odvijalo precej burnih razprav na to temo; kot je predlagal odbor, obinski svet mora opraviti razpravo; iz stališa odbora je bilo jasno razumeti, da ta trasa ni razlog za spremembo tega prostorskega narta, ampak da se ne zavira investitorja se jo je pa potrdilo, ni pa se dalo tihega soglasja za to traso). Obinski svet Mestne obine Novo mesto je po razpravi sprejel S K L E P št Obinski svet Mestne obine Novo mesto je obravnaval in potrdil dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obinskem lokacijskem nartu Poslovnostoritvena cona Makovec (cona I. A jug) v prvi obravnavi. 2. Pripombe in predlogi obinskega sveta so sestavni del pripomb in predlogov iz javne razgrnitve, do katerih mora župan v skladu z Zakonom o prostorskem nartovanju zavzeti stališa. Sprejeta stališa do pripomb in predlogov bodo upoštevana pri pripravi predloga prostorskega akta. (20 ZA, 0 PROTI) K 9. toki Predlog odloka o sofinanciranju evropskega prvenstva v košarki 2013 (predlog za skrajšani postopek) in predlog pogodbe o plailu kotizacije Gradivo predlog odloka so lanice in lani obinskega sveta prejeli v sedemdnevnem poslovniškem roku ter pred sejo poroili delovnih teles obinskega sveta, in sicer Odbora za davno politiko, proraun in finance ter Odbora za družbene dejavnosti. Uvodne informacije je na seji podal Borut Novak, direktor obinske uprave. Poroilo s sej delovnih teles sta na seji podala: Darja Gantar, predsednica Odbora za davno politiko, proraun in finance, in Slavko Gegi, predsednik Odbora za družbene dejavnosti. V razpravi so sodelovali: Gregor Macedoni (reeno je bilo, da gre za uravnoteženo partnerstvo; v odloku piše o sofinanciranju, nikjer pa ne piše o soorganizatorstvu; MO NM ni enakopraven partner; zelo 11

12 nerodno so napisani leni kaj dobi MO NM za EUR; ne podpira predloga, eprav je narejen korak naprej od prve pogodbe; iz te pogodbe ni razvidno, da bi imela MO NM kakršne koli prihodke od prodanih vstopnic, zato bi bilo dobro, da se dopiše), Martina Vrhovnik (svetniška skupina SLS odlok podpira, vendar opozorilo na to, da se odlok v 7. lenu uskladi, saj se akti oz. predpisi obinskega sveta objavljajo v Uradnem listu RS; predlog da se 7. len odloka ustrezno dopolni oz. spremeni in uskladi s statutom obine; predlog, da se v preambuli pogodbe napiše, da je osnova sprejeti odlok o proraunu, ne pa sklep mestnega sveta), Ivan Grill (ta pogodba se zdi lahko tudi škodljiva za MO NM, ker je tako nedoreena in je napisana po naelu vzemi ali pusti; ali glede na finanno projekcijo izgradnje dvorane obstaja realna možnost, da se bo našlo investitorja, ki bo v tako velikem znesku pripravljen graditi dvorano; v primeru, da MO NM ne bo imela dvorane, bo KZS odstopila od pogodbe, MO NM pa bo izgubila tistih EUR; dopustiti možnost, da se organizacija tekem izvede drugje in da se v tem primeru del plaane kotizacije povrne; SDS takega besedila ne more podpreti), dr. Vida adoni Špeli (na slabosti se je splaalo opozarjati, ker je treba ugotoviti, da je obinska uprava nekatere opozorila obinskega sveta vzela resno; ta dokument je boljši, vendar ne dober; MO NM se ne imenuje soorganizator ali organizator in to se ne zdi prav; EUR je proti prvi številki veliko manjša, vendar še vedno velika in to je velik denar za tiste, ki ga nimajo, tj socialno ogrožene, zato nepodpora predlogu odloka, a kljub temu še vedno upanje, da prvenstvo v Novem mestu bo), mag. Franci Baar (podpora predlaganim sklepom; predlog, da se organizira bolj podrobna predstavitev nagrajenega projekta za športno dvorano za vso zainteresirano javnost; potrebno je biti pozoren tudi na stroške; tako pri obratovanju kot gradnji), Andrej Resman (potrebna je še dvorana za treninge, ki pa mora zadostiti prironiku za organizacijo Eurobasketa 2013 in vprašanje ali je kdo preveril ali ima Novo mesto dvorano, ki zadostuje tem pogojem), Slavko Gegi (odloitev za sodelovanje v tem projektu je bila sprejeta skupaj in sedaj je potrebno za to sprejeti tudi odgovornost; pogajalska izhodiša niso rožnata; smo v asovni stiski; MO NM se je prijavila, želi participirati; tveganju se ne bilo mogoe izogniti; e tega ne bomo mogli izvesti, potem bomo morali posledice tega prevzeti nase; podpora temu, da si skušajo štiri obine zagotoviti im boljša zavarovanja zlasti v finannem smislu; predlog, da se poaka s prvim nakazilom do trenutka, ko bo jasno ali imamo zasebnega vlagatelja), Ivan Grill (potrebno bi bilo razmišljati v smeri, da se ne nakaže prvi obrok, predno se bo videlo ali bomo uspeli dvorano zgraditi in ali dobimo ta denar potem nazaj in zgubimo samo kotizacijo ali zgubimo vse; potrebno bi bilo dorei in izpogajati, da e dvorane ne bomo uspeli zgraditi, da se te pravice na nek nain proti plailu prenese na nekoga drugega; MO NM ni v enakovrednem položaju niti z ostalimi obinami, ker drugje infrastrukture ni potrebne toliko graditi kot pri nas), Franc Beg (kritika razpravljalcem, ki imajo pomisleke in poudarek, da je to odloitev vseh lanov obinskega sveta; tukaj bo treba tudi nekaj plaati, da tako zadevo imaš; v nasprotnem bolje da se danes odloi, da se v to ne gre; v samih izhodiših naše pogajalske skupine kar se pogodbe tie pa bi si bilo potrebno izboriti kakšno dodatno dobrino, ker vse kar je našteto v 13. lenu je zelo malo (e ni saj 10-15% prihodka od vstopnin, naj raje sami imajo prvenstvo v Ljubljani); e danes odstopimo, bo zveza še imela dovolj asa poiskati novo dvorano glede na to, da v Sloveniji niso niti štiri take dvorane, ki zadostijo kriterijem; podpora pogodbi), Rafko Križman (skupaj smo se odloili za ta projekt; verjetno je to projekt tega mandata in prav je, da s temi e-ji prenehamo in poskušamo konstruktivno delati na tem, da dvorana in evropsko prvenstvo v mestu bo; v imenu ZZD projekt podpira v celoti), Gregor Macedoni (ta obina ima problem, kaj je možno in kaj ni možno; naredi naj se analiza za zadnjih 5 prvenstev in se ugotovi v kakšnih dvoranah s koliko sedeži se je igral prvi krog in se bo videlo, kaj je mogoe in kaj ne), Tomaž Kovai (v imenu SD podpora predloga odloka in osnutka pogodbe; tveganje smo prevzeli; potrebno je vedeti na kak nain bo izvedena investicija), Franc Beg (vprašanje kaj se je zgodilo s pogovorom z ministrom Lukšiem glede sofinanciranja dvorane). 12

13 Na razpravo in podane pobude sta odgovarjala Alojzij Muhi, župan Mestne obine Novo mesto, in Borut Novak, direktor obinske uprave. Obinski svet Mestne obine Novo mesto je po razpravi sprejel S K L E P št Obinski svet Mestne obine Novo mesto sprejme predlog o d l o k a o sofinanciranju Evropskega košarkarskega prvenstva 2013 v prvi obravnavi. 2. Obinski svet Mestne obine Novo mesto sprejme osnutek Pogodbe o plailu kotizacije Evropskega košarkarskega prvenstva Obinski svet Mestne obine Novo mesto pooblasti župana Mestne obine Novo mesto, da po sprejetju odloka o sofinanciranju Evropskega košarkarskega prvenstva 2013, podpiše pogodbo o sofinanciranju med KZS in podjetjem EP 2013 d.o.o., ki bo podrobneje doloila medsebojne pravice in obveznosti iz naslova sofinanciranja prvenstva. 4. Mestna obina Novo mesto naj zahteva uskladitev besedila 14. lena pogodbe med Košarkarsko zvezo Slovenije, EP 2013, d.o.o., in Mestno obino Novo mesto tako, da se v besedilu lena doloi rok, v katerem KZS in družba EP 2013, d.o.o. lahko odstopita od pogodbe (do pred plailom tretje tranše ) ter da sta KZS oz. družba EP 2013, d.o.o., v tem primeru dolžni vrniti plaano kotizacijo. (17 ZA, 3 PROTI) 5. O d l o k o sofinanciranju Evropskega košarkarskega prvenstva 2013 v prvi obravnavi. (18 ZA, 3 PROTI) K 10. toki Poroilo o izvrševanju prorauna Mestne obine Novo mesto v prvem polletju 2011 Gradivo poroilo o izvrševanju prorauna so lanice in lani obinskega sveta prejeli v sedemdnevnem poslovniškem roku ter pred sejo poroila delovnih teles obinskega sveta, in sicer Odbora za davno politiko, proraun in finance, Odbora za komunalo in promet, Odbora za okolje in prostor ter Odbora za družbene dejavnosti. Uvodne informacije je na seji podala Darinka Redling, vodja Oddelka za finance in raunovodstvo. Poroilo s sej delovnih teles so na seji podali: Darja Gantar, predsednica Odbora za davno politiko, proraun in finance, mag. Franci Baar, predsednik Odbora za okolje in prostor, poroilo s skupne seje Odbora za okolje in prostor ter Odbora za komunalo in promet, Slavko Gegi, predsednik Odbora za družbene dejavnosti. 13

14 V razpravi so sodelovali: Vanja Kolenc (vprašanje ali so v tabeli na strani 12 vkljuene tudi obveznosti do projektantov, ki še niso bili plaani iz naslova velodrom eša vas, kajti kaže, da so tu samo zadržana sredstva, osebno pa ve, da niso dobili še vsega plaanega), Ivan Bukovec (nekatere mestne KS so izpadle oz. so zapostavljene, nekaterim zunanjim nesorazmerno veliko (Gabrje in Uršna sela); vprašanje ali se bo gradilo tudi v mestnih KS in zakaj so namenjena sredstva v KS Gabrje in Uršna sela), Gregor Macedoni (e realizacija ne bo na tistih tokah, kjer mora biti, je odvisna tudi od izvajanja tako materialnih stroškov, kot tudi osnovnih dejavnosti; ker e ne bodo realizirani doloeni transferni prihodki, tudi odhodkov ne bo (del kjer so davni prihodki); želja, da se del tega varevanja prikaže tudi v teh materialnih stroških obinske uprave oz. v tem delu, da ne bo vedno znova kar se nam pojavlja 5 in ve let, da se vedno znova zajeda v neke programe civilne družbe, neobinskih zavodov itd.; glede na realizacijo prihodkov predlog, da se tudi v drugi polovici pazljivo nartuje prihranke), Ivan Grill (to je poroilo, kako se je prvih šest mesecev poslovalo in na to nimamo drugega rei kot da se seznanimo; kaže pa, da je proraun nerealen in da se ga ne bo dalo realizirati; trdno preprian, da je rebalans, ki se ga bo v naslednjih tokah obravnavalo še vedno preoptimistien). Na razpravo in podane pobude sta na seji odgovarjala Darinka Redling, vodja Oddelka za finance in raunovodstvo, in Borut Novak, direktor obinske uprave. Obinski svet Mestne obine Novo mesto je po razpravi sprejel S K L E P št. 145 Obinski svet Mestne obine Novo mesto sprejme poroilo o izvrševanju prorauna Mestne obine Novo mesto v prvem polletju (25 ZA, 0 PROTI) K 11. toki Predlog odloka o spremembi Odloka o proraunu Mestne obine Novo mesto za leto 2011 skrajšani postopek Gradivo predlog odloka o spremembi Odloka o proraunu Mestne obine Novo mesto za leto 2011 so lanice in lani obinskega sveta prejeli v sedemdnevnem poslovniškem roku ter pred sejo poroila delovnih teles obinskega sveta, in sicer Odbora za davno politiko, proraun in finance, Odbora za družbene dejavnosti, Odbora za gospodarstvo, Odobra za komunalo in promet. Uvodne informacije je na seji podala Darinka Redling, vodja Oddelka za finance in raunovodstvo. Poroilo s sej delovnih teles so na seji podali: Darja Gantar, predsednica Odbora za davno politiko, proraun in finance, Slavko Gegi, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, Zvonimir Novak, namestnik predsednika Odbora za komunalo in promet, Jože Mikli, predsednik Odbora za gospodarstvo. 14

15 V razpravi so sodelovali: Ivan Grill (gre za delni rebalans; poveanje sredstev za CeROD; dobili smo EUR od CeROD-a za najemnine in se bo sedaj v obliki teh investicijskih sredstev to najemnino vrnilo nazaj; ali dobimo od najemnine ve; ali za ta investicijska vzdrževanja opreme plaujejo tudi ostale obine ali je vse to v breme Mestne obine Novo mesto; govori se, da imajo nekatere obine namen izstopiti iz CeRODa in ali je kaj res na tem in kaj to pomeni za MO NM). Na razpravo in podane pobude je na seji odgovarjal Alojzij Muhi, župan Mestne obine Novo mesto. S K L E P št. 146 Obinski svet Mestne obine Novo mesto je po razpravi sprejel 1. A m a n d m a k predlogu odloka o spremembi Odloka o proraunu Mestne obine Novo mesto za leto 2011 V predlogu odloka o spremembi odloka o proraunu Mestne obine Novo mesto za leto se spremeni: Odhodki Poveanje sredstev na proraunski postavki: Investicijski odhodki Kulturni center ,00 EUR Janeza Trdine Konto rekonstrukcije in adaptacije ,00 EUR Zmanjšanje sredstev na proraunski postavki: Hidravline izboljšave kanalizacijskega ,00 EUR sistema in rekonstrukcija CN konto rekonstrukcije in adaptacije ,00 EUR (19 ZA, 0 PROTI) 2. predlog odloka o spremembi Odloka o proraunu Mestne obine Novo mesto za leto 2011 v prvi obravnavi. (20 ZA, 0 PROTI) 3. O D L O K o spremembi Odloka o proraunu Mestne obine Novo mesto za leto 2011 v drugi obravnavi. (21 ZA, 0 PROTI) K 12. toki Soglasje za dolgorono zadolževanje Agenciji za šport Novo mesto za dokonanje servisnega objekta za tenis 15

16 Gradivo predlog soglasja za dolgorono zadolževanje Agenciji za šport Novo mesto za dokonanje servisnega objekta za tenis so lanice in lani obinskega sveta prejeli v sedemdnevnem poslovniškem roku ter pred sejo poroili delovnih teles obinskega sveta, in sicer Odbora za davno politiko, proraun in finance ter Odbora za družbene dejavnosti. Uvodne informacije je na seji podal Borut Novak, direktor obinske uprave. Poroilo s sej delovnih teles sta na seji podala: Darja Gantar, predsednica Odbora za davno politiko, proraun in finance, in Slavko Gegi, predsednik Odbora za družbene dejavnosti. V razpravi so sodelovali: Mojca Novak (podpora predlogu; predlog dodatnega sklepa, in sicer, da se ta investicija vodi na klju), Jiri Volt (podpora soglasju o najemu kredita, saj bodo konno tenisaice in tenisai dobili sanitarne pogoje za svoje delovanje; kegljai in kegljaice pa nov objekt za svoje delovanje), Gregor Macedoni (prav je, da se pogleda nazaj in da so bila doloena opozorila glede javno zasebnega partnerstva in tako zastavljenega modela upraviena; trenutno imamo objekt, ki je vreden okoli in je nefunkcionalen in v tem smislu je to pravilna odloitev, da se s tem objektom nekaj naredi; teh EUR ni prihodek, ki se bo potem vrtel na Agenciji za šport, ampak je dodatna bremenitev MO NM v prihodnjih letih; pogrešanje podatka, koliko je potem še potrebno za dokonno usposobitev in tukaj ni poslovnega narta; predlog, da se v prihodnje obinski svet o tem obveša, ker gre za investicijo MO NM; to je en korak naprej, ki pa še vedno ni dokonen; podpora predloga), Ivan Grill (to je vse neposreden strošek MO NM; v bistvu gre vse na plee MO NM tako da je samo igra besed, da daje MO NM soglasje Agenciji za šport; ko bo objekt zgrajen ali bo potem ta v nadaljevanju v celoti breme MO NM ali se bo znalo iz tega objekta dobiti tudi kak evro nazaj in da se vsaj stroške vzdrževanja povrne; priakovanje, da bi imeli na mizi nek poslovni nart, kaj se bo s tem objektom delalo, kakšna je perspektiva in bodonost, o emer pa v gradivu piše premalo), Rafko Križman (preprianje, da ko bo ta objekt konan, da ne bo z niemer ve bremenil MO NM, saj so dejavnosti, ki se odvijajo na teh objektih tudi del tržne dejavnosti in bo objekt sam sebe in tam nastale materialne stroške pokrival sam), Mojca Novak (niti evra ve, kot bo z razpisom za izbiranje izvajalca doloeno; to je maksimalno kar pomeni, da je treba objekt spraviti do te faze, da ga lahko uporabljajo in da ni nikakršnih napak in manjkov in oitkov za nazaj kaj bi moralo biti in kaj ni; predlog, da to naelo gradnje na klju tudi zaradi poduka obinska uprava uvede v svoj nain delovanja in tako pelje investicije naprej; to zahteva na zaetku ve angažiranja in bolj detajlno planiranje ter izdelavo dokumentacije, na koncu pa zagotovo prihranek), Andrej Resman (podpora, vendar kegljiše, e je prav razumel, ne bo opremljeno in ne bo v funkciji; to bi moralo biti narejeno), Nežka Ivaneti (DeSUS podpira pristop k sofinanciranju oz. k zagotavljanju poroštva ter potem odplaevanja; da naj se samo toliko sredstev, kot piše v pogodbi in ni ve), Ivan Grill (napisano je, da je groba ocena EUR; sedaj bomo dali poroštvo za to in kaj e se ugotovi, da bo skozi razpis investicija stala EUR), Tomaž Kovai (podpora soglasju za dokonanje objekta; zgornji limit investicije naj bo EUR), Franc Beg (ko je bil razpis za javno zasebno partnerstvo, je bila napisana ocenjena vrednost del), Gregor Macedoni (predlog da se med prvi in drugi stavek sklepa vrine stavek: Agencija za šport mora v okviru odobrene vrednosti zagotoviti funkcioniranje objekta). 16

17 Na razpravo in podane pobude sta na seji odgovarjala Alojzij Muhi, župan Mestne obine Novo mesto, in Borut Novak, direktor obinske uprave. Obinski svet Mestne obine Novo mesto je po razpravi sprejel S K L E P št. 147 Obinski svet Mestne obine Novo mesto izdaja soglasje k najetju dolgoronega kredita Agenciji za šport Novo mesto v vrednosti EUR za namen dokonanja izgradnje servisnega objekta za tenis v Portovalu. Agencija za šport Novo mesto mora v okviru zagotovljneih sredstev zagotoviti funkcioniranje objekta. Za plailo anuitet kredita je potrebno zagotoviti sredstva v proraunu. (22 ZA, 0 PROTI) K 13. toki Akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt posodobitev avtomatizacije cestnega prometa v Mestni obini Novo mesto Gradivo predlog akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt posodobitev avtomatizacije cestnega prometa v Mestni obini Novo mesto so lanice in lani obinskega sveta prejeli v sedemdnevnem poslovniškem roku ter pred sejo poroili delovnih teles obinskega sveta, in sicer Odbora za komunalo in promet ter Odbora za davno politiko, proraun in finance. Uvodne informacije je na seji podal mag. Jože Kobe, vodja Oddelka za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo. Poroilo s sej delovnih teles sta na seji podala: Zvonimir Novak, namestnik predsednika Odbora za komunalo in promet, poroilo s seje Odbora za komunalo in promet, Darja Gantar, predsednica Odbora za davno politiko, proraun in finance. V razpravi sta sodelovala: Ivan Grill (e so bili doslej stroški v višini EUR, ali to pomeni, da bomo sedaj dobili nekoga, ki bo šel v posodobitev in bo MO NM v enaki višini plaevala; kje je raunica, zakaj se bo nek zasebnik odloil iti v investicijo, e ne bo imel v planu nekega dobika), Gregor Macedoni (na odboru predlagal omejitev financiranja glede na dosedanje stroške; vprašanje ali gre za postavko zgolj signalizacija ali signalizacija in semaforske naprave). Na razpravo in podane pobude sta na seji odgovarjala mag. Jože Kobe, vodja Oddelka za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo, in Boštjan Ferk, IJZP Ljubljana. Obinski svet Mestne obine Novo mesto je po razpravi sprejel S K L E P št. 148 Obinski svet Mestne obine Novo mesto potrdi in sprejme: 1. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za vzdrževanje, posodobitev, nadgradnja obstojeega sistema svetlobne signalizacije ter uvedba avtomatskega vodenja prometa v Mestni obini Novo mesto. 2. Akt o javno zasebnem partnerstvu za projekt posodobitev in avtomatizacija cestnega prometa v Mestni obini Novo mesto. 17

18 3. Višina letne finanne obveznosti Mestne obine Novo mesto v javno-zasebnem partnerstvu za projekt posodobitev in avtomatizacijo cestnega prometa v mestni obini Novo mesto se omeji s povprejem zadnjih treh let, porabljeno za to podroje. (20 ZA, 0 PROTI) K 14. toki Poroilo o izvajanju koncesije mestnega potniškega prometa v obdobju 2006 do 2010 Gradivo so lanice in lani obinskega sveta prejeli v sedemdnevnem poslovniškem roku ter pred sejo poroili delovnih teles obinskega sveta, in sicer Odbora za davno politiko, proraun in finance ter Odbora za komunalo in promet. Uvodne informacije je na seji podal Borut Novak, direktor obinske uprave. Poroilo s sej delovnih teles sta na seji podala: Darja Gantar, predsednica Odbora za davno politiko, proraun in finance, Zvonimir Novak, namestnik predsednika Odbora za komunalo in promet, poroilo s seje Odbora za komunalo in promet. V razpravi so sodelovali: Gregor Macedoni (neko že bil podan sklep z ustno obljubo župana, da bo obinski svet dobil analizo delovanja mestnega potniškega prometa s predlogi za racionalizacijo in izboljšave; dobili smo analizo MPP z zelo všeno oceno, da MPP deluje dobro, da pa je težava z obani, ki tega ne uporabljajo; na odboru se je eksplicitno sprejel sklep o podpori poroila od tok 1-7 v analiznem delu, v toki 8 pa se ga ni podprlo; prav je, da se seznanimo s poroilom od 1-7 in zahtevamo dopolnitev do septembrske seje; prevozi se km s temi avtobusi, plaa se EUR, kar je ve kot 1 EUR na km ter na prevožen kilometer ½ potnika), Ivan Bukovec (MPP je draga zadeva; koncesijska pogodba se ne more enostransko prekiniti; vozila so v zelo slabem stanju in vprašanje, kako so tehnino ustrezna; obina te avtobuse drago plauje; kaj je to spremljajoe osebje za EUR; vprašanje ali se plauje najemnino podjetju, ki opravlja prevoze za mestni promet), Ivan Grill (s to zgodbo so vedno problemi in visoki stroški, predlaganih rešitev pa ni; pogodba je napisana tako, da se jo ne da razdreti brez plaila pogodbenih obveznosti; da se posluje slabo, kaže tudi finanno poroilo (od prodanih vozovnic se zbere samo za polovico pla voznikov); potrebno bi bilo zahtevati od izvajalcev prevozov, da se ve naredi na marketingu in da se tam dobi ve sredstev kot sedaj; vprašanje ali imamo izdelano strategijo mestnega prometa za naprej; kaj bo naprej, ko se bo iztekla ta koncesijska pogodba; potrebno bi bilo izdelati strategijo, ki bi jo skušali že skozi tega koncesionarja izvajati, predvsem pa ko bo pogodba potekla, da se od tistega dne naprej skuša ravnati po strategiji, da bomo imeli kvaliteten mestni prevoz z manjšimi stroški kot danes), Slavko Gegi (podpora mestnemu potniškemu prometu; veliko je še rezerv za prihranke; temeljno izhodiše je, da imamo urejen javni promet; povprašati je potrebno tiste, ki to uporabljajo; e je kdo mislil, da se bo s tem projektom delalo profit, se je zmotil; poti nazaj, da bi se to ukinilo, ni; priakovanje, da bo v bodoe ta koncesijska pogodba boljša kot je bila), Ivan Bukovec (v bodoe ko se bo sklepala nova pogodba, naj se da delo Dolenjcem, ne pa nekomu drugemu; potrebni so manjši avtobusi in okretni), Mojca Novak (Novo mesto je mestna obina in ena izmed enajstih in e imajo vse MPP, naj ga ima tudi Novo mesto; MPP v velikih velemestih stane, tako da ga morajo lokalne oblasti sofinancirat in plaevati; na MPP se navajajo eni bolj drugi manj; potrebno se je vprašati, kako smo osvešeni v tem, da se z avtomobili vozimo in da ne stopimo na avtobus; MPP je potrebno nadzorovati, potrebno je biti racionalen in varen), 18

19 mag. Miroslav Berger (DeSUS podpira MPP in sprejema poroilo s tistimi pripombami, ki jih je dal ODPPF; poroilo je nepopolno in priakovanje, da se bo skozi razpravo na podlagi novih podatkov na eni od naslednjih sej konkretneje odloalo), mag. Franci Baar (podpora MPP, da ostane v mestu; predlog da se skuša na konnih postajah zagotoviti možnost parkiranja; podpora, da se vsaj v nekaterih terminih proge podaljša do primestnih središ, ker so ta središa z uvedbo MPP najve zgubila, saj so se dodatno ukinjale primestne proge). Na razpravo in podane pobude sta na seji odgovarjala Alojzij Muhi, župan Mestne obine Novo mesto, in mag. Jože Kobe, vodja Oddelka za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo. Obinski svet Mestne obine Novo mesto je po razpravi sprejel S K L E P št. 149 Obinski svet Mestne obine Novo mesto potrdi p o r o i l o o izvajanju koncesije mestnega potniškega prometa za obdobje od leta 2006 do 2010 z zadolžitvijo, da se poroilo dopolni s predlogi za racionalizacijo. (20 ZA, 0 PROTI) K 15. toki Premoženjsko pravne zadeve 15.1 Predlog druge dopolnitve letnega narta razpolaganja z nepreminim premoženjem za leto Predlog druge dopolnitve letnega narta pridobivanja nepreminin za leto 2011 Gradivo za predlog druge dopolnitve letnega narta razpolaganja z nepreminim premoženjem za leto 2011 in predlog druge dopolnitve letnega narta pridobivanja nepreminin za leto 2011 so lanice in lani obinskega sveta prejeli v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo pa še dopolnitev predloga druge dopolnitve letnega narta razpolaganja z nepreminim premoženjem za leto 2011 (15.1) ter poroilo delovnega telesa obinskega sveta, in sicer Odbora za davno politiko, proraun in finance. Uvodne informacije na seji niso bile potrebne. Poroilo s seje delovnega telesa je na seji podala: Darja Gantar, predsednica Odbora za davno politiko, proraun in finance. V razpravi je sodeloval: Gregor Macedoni (predlog za pojasnilo glede dopolnitve, ki je bila dana na klop: gre za m2 po ceni 57 EUR/m2 v poslovni coni Cikava; ali so ta sredstva že rezervirana v proraunu oz. ali je to predvideno). Na razpravo in podana vprašanja je na seji odgovoril Borut Novak, direktor obinske uprave. Obinski svet Mestne obine Novo mesto je po razpravi sprejel 19

20 S K L E P št Obinski svet Mestne obine Novo sprejme spremembo predloga druge dopolnitve letnega narta razpolaganja z nepreminim premoženjem za leto 2011 tako, da se v tabeli 2. Dopolnitve predloga letnega narta razpolaganja z nepreminim premoženjem za leto 2011 doda nova vrstica pod zaporedno številko 6:»1481 Smolenja vas Parc. št. 2160/32, gozd, m2, S, poslovno industrijska cona Cikava, 57,00, ,00, prodaja javna dražba, MONM.«2. Obinski svet sprejme Drugo dopolnitev letnega narta razpolaganja z nepreminim premoženjem za leto (21 ZA, 0 PROTI) S K L E P št Obinski svet sprejme Drugo dopolnitev letnega narta pridobivanja nepreminega premoženja za leto Obinski svet sprejme Nart oddaje stvarnega premoženja v najem v letu Obinski svet soglaša z odtujitvijo nepreminega premoženja, ki je navedeno v drugi dopolnitvi letnega narta razpolaganja z nepreminim premoženjem za leto 2011 in s pridobitvijo nepreminega premoženja, ki je navedeno v drugi dopolnitvi letnega narta pridobivanja nepreminega premoženja za leto (24 ZA, 0 PROTI) 15.3 Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremininah parc. št. 1340/2, 923/8, 923/9 in 923/14, vse k.o. Bršljin, in parc. št. 818/79, 820/38, 820/40 in 820/42, vse k.o. Prena Gradivo predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra so lanice in lani obinskega sveta prejeli v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo pa še poroilo delovnega telesa obinskega sveta, in sicer Odbora za davno politiko, proraun in finance. Uvodne informacije na seji niso bile potrebne. Poroilo s seje delovnega telesa je na seji podala: Darja Gantar, predsednica Odbora za davno politiko, proraun in finance. S K L E P št. 152 Obinski svet Mestne obine Novo mesto je brez razprave sprejel s k l e p o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena na na nepremininah parc. št. 1340/2, 923/8, 923/9 in 923/14, vse k.o. Bršljin, in parc. št. 818/79, 820/38, 820/40 in 820/42, vse k.o. Prena Obinski svet Mestne obine Novo mesto sprejme sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremininah parc. št. 1340/2, 923/8, 923/9 in 923/14, vse k.o. Bršljin, in parc. št. 818/79, 820/38, 820/40 in 820/42, vse k.o. Prena. (23 ZA, 0 PROTI) 20

21 15.4 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremininah parc. št in 1376/4, obe KO 1483 Kandija Gradivo predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra so lanice in lani obinskega sveta prejeli v sedemdnevnem poslovniškem roku, pred sejo pa še poroilo delovnega telesa obinskega sveta, in sicer Odbora za davno politiko, proraun in finance. Uvodne informacije na seji niso bile potrebne. Poroilo s seje delovnega telesa je na seji podala: Darja Gantar, predsednica Odbora za davno politiko, proraun in finance. S K L E P št. 153 Obinski svet Mestne obine Novo mesto je brez razprave sprejel s k l e p o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremininah parc. št in 1376/4, obe k.o Kandija 1. Obinski svet Mestne obine Novo mesto sprejme sklep o ugotovitvi da sta nepreminini parc. št (ID ) in 1376/4 (ID ), obe k.o Kandija, javno dobro v lasti Mestne obine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matina številka Obinski svet Mestne obine Novo mesto sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremininah parc. št (ID ) in 1376/4 (ID ), obe k.o Kandija. (20 ZA, 0 PROTI) K 16. toki Poroilo o realizaciji projekta Hidravline izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna istilna naprava v Novem mestu Gradivo poroilo o realizaciji projekta Hidravline izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna istilna naprava v Novem mestu so lanice in lani obinskega sveta prejeli v sedemdnevnem poslovniškem roku ter pred sejo poroilo delovnega telesa obinskega sveta, in sicer Odbora za komunalo in promet. Uvodne informacije je na seji podal mag. Jože Kobe, vodja Oddelka za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo. Poroilo s seje delovnega telesa je na seji podal: Zvonimir Novak, namestnik predsednika Odbora za komunalo in promet, poroilo s seje Odbora za komunalo in promet. Obinski svet Mestne obine Novo mesto je brez razprave sprejel S K L E P št. 154 Obinski svet Mestne obine Novo mesto se s e z n a n i 21

Microsoft Word - november Z 2 OS.doc

Microsoft Word - november Z 2 OS.doc P R E D L O G Z A P I S N I K 2. redne seje Obinskega sveta Mestne obine Novo mesto, ki je bila v etrtek, 25. novembra 2010, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne obine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt razpolaganja za leto doc)

(Microsoft Word - Letni na\350rt razpolaganja za leto doc) Številka: 410-10/2008 (2020) Datum: 20.10.2009 OBINSKEMU SVETU MESTNE OBINE NOVO MESTO, tu Zadeva: Namen: Pravna podlaga: Pripravljalec gradiva: Poroevalec: Obrazložitev: LETNI NART RAZPOLAGANJA Z NEPREMINIM

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto 2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto   2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018 Osnovni podatki o seji SKLIC Poročilo o glasovanju seje. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, v četrtek, 7. januarja 9, ob 6. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1  seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

(Microsoft Word - Kanalizacija MUHABER-OBRAZLO\216ITEVzaOSMONM.docx)

(Microsoft Word - Kanalizacija MUHABER-OBRAZLO\216ITEVzaOSMONM.docx) Številka: 354-20/2011(2010) Datum: 21.2.2011 OBINSKI SVET MESTNE OBINE NOVO MESTO ZADEVA: NAMEN: Predlog sprememb in dopolnitev programa opremljanja stavbnih zemljiš za obmoje opremljanja»kanalizacija

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, 19.9.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. Predlagani dnevni red: 1. Sprejetje sklepa

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

XX XX XX Davni urad Murska Sobota Slomškova Murska Sobota Zadeva: Pritožba na odlobo številka: XXX o odmeri nadomestila za pozidana in nepozida

XX XX XX Davni urad Murska Sobota Slomškova Murska Sobota Zadeva: Pritožba na odlobo številka: XXX o odmeri nadomestila za pozidana in nepozida Davni urad Murska Sobota Slomškova 1 9000 Murska Sobota Zadeva: Pritožba na odlobo številka: X o odmeri nadomestila za pozidana in nepozidana stavbna zemljiša v obini Tišina Podpisani XY, podajam pritožbo

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Microsoft Word - STA_spremindop_Dolge_njive_2010.doc

Microsoft Word - STA_spremindop_Dolge_njive_2010.doc ŽUPAN IL SINDACO Številka: 3505-15/2009 Datum: 08.07.2010 STALIŠA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH NA JAVNI RAZGRNITVI IN OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NARTU

Prikaži več

OBČINA ŽUŽEMBERK

OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINSKI SVET 1 Z A P I S N I K 2. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 24. 1. 2019, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk. Prisotni člani sveta: g. Franc Štravs, ga.

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word - Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki doc

Microsoft Word - Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki doc Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB) Podatki o predpisu: Uradni list RS, št. 56-2342/2008, stran 6015 Datum objave: 6.6.2008 Veljavnost: od 21.6.2008 Podatki o tej verziji istopisa: Zadnja

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Microsoft Word - OBRAZL SP D ZR.doc

Microsoft Word - OBRAZL SP D ZR.doc OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUNEGA RAUNA PRORAUNA OBINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2005 I. Pravne podlage za pripravo zakljunega rauna Temeljni akti, ki urejajo pripravo zakljunega rauna prorauna so:

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2)

OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, (2) (2) OBČINA RUŠE OBČINSKI SVET ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE Trg vstaje 11, 2342 Ruše Ruše, 28. 01. 2015 00 386 (2) 669 06 49 00 386 (2) 669 0654 www.ruse.si S K R A J Š A N Z A P I S 1. redne seje Odbora

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo I.1. točke dnevnega reda: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 19.4.2017 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine

Prikaži več

Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, z začetkom ob uri v športnem parku Virtus Pris

Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, z začetkom ob uri v športnem parku Virtus Pris Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, 19. 03. 2015 z začetkom ob 18.00 uri v športnem parku Virtus Prisotni (predstavniki članic ŠZ Kamnik-debelo označeni

Prikaži več

Tabela_javni sektor

Tabela_javni sektor VLADNI PROTIKRIZNI I, NAMENJENI JAVNEMU SEKTORJU UINEK; REZULTAT A Sprememba normativne ureditve na podroju pla: Aneks št. 1 h KPJS (Dogovor o ukrepih s podroja pla v javnem sektorju zaradi spremenjenih

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj Številka: 9000-0005/2019 Datum: 22. 5. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči - predlog

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc

Microsoft Word - Zapisnik 12. seje Sveta.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106,1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@ljubljana.si Številka: 900-11/2008-2-15210 Datum: 19.12.2008

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc Mestna občina Ljubljana ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@siol.net Številka: 900-19/2006-2-14206 Datum: 7. December

Prikaži več

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura 15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

ZAPISNIK

ZAPISNIK LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018 1. Občinski svet Občine Bled sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Bled za leto 2018. 2. Občinski svet Občine Bled

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc Številka: 322-2/2010 (2020) Datum: 31.5.2010 OBINSKI SVET MESTNE OBINE NOVO MESTO ZADEVA: Namen: POROILO O POSLOVANJU JAVNEGA ZAVODA ZA TURIZEM NOVO MESTO V LETU 2009 Seznanitev s poroilom javnega zavoda

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

zap13

zap13 OBČINA ŽALEC OBČINSKI SV ET Ul. Savinjs ke č ete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 00 Fax: (03) 713 64 612 Števil ka: 062-01 0002/2008 Datum: 31/3-2008 ZAPISNIK 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SV ETA, KI JE BILA V

Prikaži več

PDF generator

PDF generator Poročilo medijskih objav ZBORNICA ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI Pripravljeno: Pojavnost: 19.02.2016 TISKANI 1 Ključne besede v poročilu: NAJEMNIK 1 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000

Prikaži več

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET

Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVET Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 10.10.2017 OBČINSKI SVET ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. PLANINA Oddelek

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

zapisnik 6 sej-potrjen

zapisnik 6 sej-potrjen Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik tel: (02) 577 68 80, fax: (02) 577 68 87, e-mail: obcina.dobrovnik@siol.net zakladniški račun:01356-0100013598, ID za DDV: SI72637706, Matična številka: 1332198 Občinski svet

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

7_1_dopisna seja sklic

7_1_dopisna seja sklic OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 1. DOPISNA SEJA 24.12.2018 03.01.2019 1 O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04) 580 98 24 http://obcina.kranjska-gora.si/

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več