ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog"

Transkripcija

1 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2014 predlog Braslovče, marec 2015

2 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2014 VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA: 2.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 2.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 3.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun) POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA 3.6 POSEBNE TABELARNE PRILOGE

3 3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE 3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom Proračun Občine Braslovče za leto 2014 je bil sestavljen v skladu s Proračunskim priročnikom za sestavo občinskih proračunov za leto 2014 ki vsebuje: - pravne podlage s področja javnih financ, računovodstva in javnih naročil in - globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predlogov proračunov RS za leto Proračun Občine Braslovče za leto 2014 je bil sprejet na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Braslovče, dne Odlok o proračunu občine Braslovče za leto 2014 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 109/13 z dne S sprejetim proračunom so bili dani pogoji za izvrševanje načrtovanih programov in pravic proračunske porabe v letu Razvojne prioritete in naloge občine so bile opredeljene v sprejetem načrtu razvojnih programov od leta 2014 do 2017, ki je sestavni del proračuna za leto Pri izvrševanju proračuna so nastopili razlogi za rebalans proračuna in to dvakrat. Rebalans proračuna je bil sprejet na seji občinskega sveta dne , Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2014 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 22/14 z dne Drugi rebalans proračuna je bil sprejet na 29. redni seji občinskega sveta dne , Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2014 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 62/14 z dne Na osnovi členitve, ki je bila dana v proračunu za leto 2014 je tudi sestavljen zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto V njem so prikazani planirani in realizirani prihodki in odhodki za preteklo leto. Sestavljen je na osnovi zakonskih predpisov, ki urejajo javne finance in računovodstvo Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem Prejemki in izdatki so v splošnem delu proračuna izkazani v naslednjih izkazih: - bilanci prihodkov in odhodkov, - računu finančnih terjatev in naložb in - računu financiranja Prihodki in odhodki proračuna se priznavajo po načelu denarnega toka plačane realizacije. To pomeni, da se priznajo pod dvema pogojema: - da je poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov nastal in - da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta. Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo pet osnovnih skupin prihodkov. Po teh skupinah tudi v Občini Braslovče načrtujemo in spremljamo realizacijo prihodkov, in sicer so te skupine: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki.

4 A. Bilanca prihodkov in odhodkov REALIZIRANI PRIHODKI iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2014 znašajo ,08 EUR. V primerjavi z načrtovanimi prihodki v proračunu občine so realizirani z indeksom 75,3, v letu 2013 je bil indeks 84,94. Prihodki leta 2014 Davčni prihodki Nedavčni prihodki Kapitalski prihodki Prejete donacije Transferni prihodki Veljavni plan Realizacija Indeks Realizacija/ Veljavni plan 97,0 52,3 14,9 0 42,3 Realizacija prihodkov leta 2014 je glede na plan realizirana kot rečeno z indeksom 75,3, v letu 2012 je bila 84,94, v letu 2011 pa kar 96,5. Realizacija na strani prihodkov je torej letos glede na lansko leto za 9,64 odstotne točke manjša. Vzrok za tako veliko odstopanje od plana je na strani skupine kontov 71 Nedavčni prihodki in 74 Transferni prihodki. Na strani Nedavčnih prihodkov je največji»izpad«dohodka na strani Prihodkov od komunalnih prispevkov, saj je realizacija v absolutnem znesku kar za ,32 EUR nižja od načrtovane. V letu 2013 je Občina Braslovče postala nosilka projekta»odvajanje komunalnih odpadnih voda v SSD«in tako na strani prihodkov kot tudi odhodkov smo v skladu s predpisi morali evidentirati zneske vseh petih občin Polzele, Prebolda, Vranskega, Tabora in Braslovč. V letu 2014 pa smo postali nosilci še enega projekta, to je»obnova transportnega vodovoda Tabor-Prebold-Braslovče«(sodelujeta tudi Občina Tabor in Občina Prebold). Tako je bilo na prihodkovni strani planiranih prihodkov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov v višini ,00 EUR, črpanih pa je bilo ,66 EUR (indeks je 36,8). Razliko bomo črpali v letu 2015.

5 70 DAVČNI PRIHODKI so realizirani v višini ,87 EUR, kar predstavlja 97,0% veljavnega proračuna za leto Davčni prihodki so določeni v večji meri z državnimi predpisi, na določenih mestih pa zakonodaja občinam dovoljuje, da same definirajo davčno obveznost s svojimi odloki (npr. NUZS). Davčni prihodki so razdeljeni na tri dele: - davki na dohodek in dobiček - davki na premoženje - domači davki na blago in storitve. Realizacija davčnih prihodkov za leto DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 7000 Dohodnina, ki je v strukturi davčnih prihodkov najpomembnejši del prihodkov je bila realizirana v višini EUR, kar je 100 % plana. 703 DAVKI NA PREMOŽENJE 7030 Davki na nepremičnine zajemajo naslednje davke: davek od premoženja od stavb (od fizičnih oseb), davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb in fizičnih oseb ter zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča; realizacija je ,86 EUR ( to je 60,9 % planiranih prihodkov iz tega vira). Največje odstopanje je bilo pri davku od premoženja od stavb od fizičnih oseb (indeks je le 8,3) in pri NUSZ-ju od pravnih oseb, kjer je realizacija le 35,1% od plana Davki na premičnine, to je davek na posest plovnih objektov, realizacija je 767,09 EUR, lani pa 1.110,09 EUR Davki na dediščine in darila, planirani prihodki so bili v višini ,00 EUR, realizacija pa je bila letošnje leto nižja kot lani, ko je znašala ,08 EUR, letos pa le 9.092,64 EUR. V letu 2012 je bila realizacija kar ,44 EUR. Indeks letos znaša le 35,00, lani pa 61,7. Plan je bil postavljen na realizaciji leta 2012, v letu 2013 in 2014 je bila realizacija torej nižja kot v letu Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, prihodki so bili planirani v višini EUR, realiziranih pa je bilo za ,85 EUR, kar predstavlja 57,5% plana.

6 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 7044 Davki na posebne storitve (davek na dobitek od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba, ki v RS zadane dobitek in sicer v višini 15% od vrednosti dobitka), realizacija je bila v letu ,27 EUR, kar pomeni 77,4% realizacijo glede na plan Drugi davki na uporabo blaga in storitev, med te davke spadajo: - okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - realizacija ,19 EUR (107,1%), to je namenski prihodek občine, ki se porabi za investicije v izgradnjo kanalizacijskega omrežja - pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, realizirana v višini 5.414,16 EUR, kar je 98,49% plana ter - druge občinske takse v višini 1.051,85 EUR, kjer je knjižen prihodek iz naslova pobranih pristojbin za upravljanje odlagališča Ložnica 71 NEDAVČNI PRIHODKI so realizirani v višini ,15 EUR, kar predstavlja 52,3 % veljavnega proračuna za leto Ta kategorija prihodkov je razdeljena na pet delov in sicer: udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev in drugi nedavčni prihodki. Realizacija nedavčnih prihodkov za leto UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend, ti prihodki skupaj znašajo 1.192,61 EUR in so bili realizirani v višini 99,4 % veljavnega proračuna. Realizacija je iz naslova udeležbe na dobičku podjetja Sipro d.o.o. Žalec Prihodki od obresti (prihodki od obresti sredstev na vpogled pri poslovnih bankah in obresti EZR), realizirani v višini 101,57 EUR; realizacija izvira iz obresti okvirnega depozita pri Delavski hranilnici d.d. in obresti Enotnega zakladniškega računa Občine Braslovče Prihodki od premoženja, realizirani so bili v višini ,48 EUR, kar je 90,2 % plana. To so prihodki: - od najemnin grobov (Braslovče, Gomilsko, Trnava) ,12 EUR, - od najemnin za neprofitna stanovanja (Sipro) ,12 EUR, realizacija 95,9%,

7 - od najemnin za športno dvorano Braslovče in Gomilsko in drugih najemnin v višini ,73 EUR, - od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo (JKP Žalec in Simbio Celje) so realizirani v višini ,31 EUR, - iz naslova podeljenih koncesij (za lovsko družino in sklad kmet. zemljišč za posekan in prodan les) v višini 769,32 EUR - iz naslova nadomestila za dodelitev služnostne pravice (T2 d.o.o.) v višini 1.200,00 EUR 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 7111 Upravne takse To je prihodek od taks, ki se plačujejo za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh pri upravnih organih in sicer v gotovini, in so 100% prihodek občinskih proračunov Realizacija upravnih taks je 58,2% in v absolutnem znesku pomeni 2.329,72 EUR. 712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 7120 Globe in druge denarne kazni, - prihodek od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, realiziran v višini 1.356,41 EUR. - iz naslova glob je bilo realiziranih 200,00 EUR (storjeni prekrški na območju naše občine, ki jih izreče Medobčinski inšpektorat), kar letos predstavlja 80% od plana. 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev, realizacija teh prihodkov je bila v višini 3.932,21 EUR, kar je 120,3% plana. To so prihodki, ki jih občina doseže s svojo dejavnostjo: - prihodki od pogrebnin v višini 110,13 EUR - prihodki od prodaje Monografije v višini 1.598,16 EUR - prihodke iz naslova provizije Pošte Gomilsko v višini 2.075,03 EUR 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 7141 Drugi nedavčni prihodki so realizirani v višini ,15 EUR, kar predstavlja le 29,6% plana. V letu 2013 je bila realizacija kar ,09 EUR, razlika je več kot ogromna. - komunalni prispevek, ki ga plača zavezanec pred izdajo gradbenega dovoljenja in pomeni plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, je bil realiziran v višini ,68 EUR, v letu 2013 pa kar ,57 EUR. Realizacija plana je le 36,7%, - drugi izredni nedavčni prihodki ter drugi nedavčni prihodki v skupni višini 4.096,82 EUR. 72 KAPITALSKI PRIHODKI so realizirani v višini ,00 EUR, kar predstavlja 14,9 % plana in predstavljajo prihodke iz naslova prodaje občinskega materialnega in nematerialnega premoženja. 722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč realizacija znaša ,00 EUR, gre pa za prodajo zemljišča Brinovec Lesjak Mateji in Milivoju Tekavcu s.p. 74 TRANSFERNI PRIHODKI so realizirani v višini ,06 EUR, kar predstavlja le 42,3% veljavnega plana. Ti prihodki zajemajo vse prihodke iz drugih javnih blagajn (iz državnega proračuna, občinskih proračunov in proračuna EU). Prejeta sredstva so razdeljena na sredstva prejeta za investicije in sredstva prejeta za tekočo porabo TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna ,89 EUR, realizacija 48,2% 1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: - požarna taksa ,00 EUR - sredstva prejeta od SVRL, to so sredstva ki jih prejmejo občine na podlagi 23. člena ZFO, v letu 2014 nismo prejeli nobenih sredstev, prenesena so bila v leto Za tekočo porabo je Občina Braslovče prejela iz državnega proračuna sredstva za: - sofinanciranje družinskega pomočnika nad 0,35% primerne porabe v višini ,07 EUR - za obnovo gozdnih cest 2.647,05 EUR - za sofinanciranje skupnih občinskih uprav je v letu 2013 zmanjkalo sredstev in so planirana za izplačilo v letu 2014 EUR. Tako smo dobili nakazana sredstva za leto 2012 v znesku 360,50 EUR in za leto 2013 v znesku 562,85 EUR.

8 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije ,51 EUR smo realizirali iz naslova skupnega projekta Odvajanja komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini od občin soudeleženk. Lasten delež Občine Prebold je znašal ,12 EUR, Občine Polzela 2.201,04 EUR, Občine Tabor 5.432,46 EUR in Občine Vransko 1.821,89 EUR. 741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU Na tej postavki smo imeli planiranih ,00 EUR prihodkov, realizacija je bila v nižjem znesku in sicer ,66 EUR. Prihodki so iz naslova sofinanciranja iz državnega proračuna MGRT-ja za operacijo»odvajanje komunalnih odpadnih voda v SSD«v višini ,70 EUR in»obnova transportnega vodovoda Tabor-Prebold-Braslovče«v znesku ,96 EUR. REALIZIRANI ODHODKI iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2014 znašajo ,49 EUR. V primerjavi z načrtovanimi odhodki v proračunu občine so realizirani z indeksom 74,2. Odhodki leta 2014 Veljavni plan 2014 Realizacija 2014 Tekoči odhodki Tekoči transferi Investicijski odhodki Investicijski transferi TEKOČI ODHODKI Tekoči odhodki so bili realizirani v višini ,16 EUR, kar je 89,3 % plana. So stroški za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila domačih obresti, sredstva, izločena v rezerve.

9 Realizacija tekočih odhodkov Plače in drugi izdatki zaposlenim ,37 EUR, kar je 96,0% plana Sredstva za plače in druge izdatke zajemajo odhodke za čiste plače, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za nadurno delo ter solidarnostno pomoč Prispevki delodajalcev za socialno varnost ,78 EUR, 99,2% plana Prispevki delodajalca za socialno varnost se izračunajo v višini 16,1% od bruto plač (občinska uprava, župan in zaposleni v režijskem obratu) Izdatki za blago in storitve realizirani v višini ,14 EUR, v letu 2013 je bila realizacija precej višja ,46 EUR. Indeks realizacije za leto 2014 je 85,5% plana. Za pisarniški in splošni material in storitve ,07 EUR. Posebni material in storitve ,68 EUR Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije ,44 EUR Prevozni stroški in storitve EUR, Izdatke za službena potovanja EUR. Tekočega vzdrževanja ,99 EUR. Poslovne najemnine in zakupnine ,93 EUR. Drugih operativnih odhodkov ,17 EUR Plačila domačih obresti, realizacija v višini ,23 EUR, 86,9% plana Sredstva so se namenila plačilu obresti po kreditnih pogodbah z BKS Bank, NLB d.d., Banko Koper d.d. in Banko Celje d.d. v skladu z amortizacijskimi načrti. 490 Rezerve - realizacija v višini ,64 EUR, 120,9% plana Splošna proračunska rezervacija poraba ,00 EUR Proračunska rezerva izločeno v skladu z zakonom ,64 EUR 41 TEKOČI TRANSFERI Tekoči transferi so bili realizirani v višini ,65 EUR, kar je 96,0 % plana. So subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom (na podlagi pogodb, odločb, sklepov), transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, javnim zavodom in izvajalcem javnih služb.

10 Realizacija tekočih transferov Subvencije, realizacija v višini ,94 EUR (57,2%plana) V skupino tekočih transferov so zajeta vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katere občina (plačnik) od prejemnikov sredstev ne pridobi v povračilo nobenega materiala, blaga ali storitve. Sredstva so se namenila za subvencioniranje prenizkih cen JKP Žalec v višini ,94 EUR Transferi posameznikom in gospodinjstvom ,14 EUR (97,2%plana) Sredstva so se namenila za: - doplačilo razlike v ceni med prispevkom staršev in polno ekonomsko ceno v vrtcih ,01 EUR, - regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v šolo ,29 EUR, - regresiranje oskrbe v domovih za starejše ter ,42 EUR, v letu ,46 EUR - za izplačila družinskim pomočnikom ,22 EUR, v letu ,37 EUR, - za darila ob rojstvu otroka se je namenilo 2.268,00 EUR - subvencioniranje stanarin 5.174,00 EUR - regresiranje prehrane učencev in dijakov ,30 EUR - drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom ,74 EUR Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, v višini ,70 EUR (96,2%) Sredstva so se namenila za sofinanciranje društev: športnih društev in klubov, kulture (po razpisu), socialnega varstva drugih ranljivih skupin, za financiranje političnih organizacij in društvom na področju zaščite in reševanja Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini ,87 EUR (94,9%) Tekoči transferi so bili nakazani: - javnim zavodom, katerih ustanovitelj je Občina Braslovče ,09 EUR, - prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki ga plačujejo občine ,70 - transfer drugim izvajalcem javnih služb 2.449,10 EUR

11 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI Investicijski odhodki so bili realizirani v višini ,69 EUR, kar je 59,1 % plana. To so odhodki za investicije neposrednih uporabnikov. Razdeljeni so na nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, stroške za novogradnje in rekonstrukcije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč, študije za izvedljivost projektov in projektno dokumentacijo. Odhodki iz tega naslova pomenijo povečanje realnega premoženja občine Nakup in gradnja osnovnih sredstev, realizacija v višini ,69 EUR (59,1%) Nakup zgradb in prostorov ,66 EUr Nakupu opreme 6.807,89 EUR Nakup drugih osnovnih sredstev 2.487,91 Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ,55 EUR, Na investicijskem vzdrževanju in obnovah ,15 EUR, Nakup nematerialnega premoženja 1.652,69 EUR Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring ,84 EUR. Podrobnejši opis in vrsta posameznih nakupov in gradenj je vidna iz obrazložitev priloženih načrtov razvojnih projektov in obrazložitev posebnega dela po področjih. 43 INVESTICIJSKI TRANSFER Investicijski transferi so bili realizirani v višini ,99 EUR, kar je 73,1% plana. To so nepovratna sredstva, ki za prejemnika sredstev ne pomenijo vzpostavitev finančne obveznosti, pač pa povečajo njegovo premoženje Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki realizirani v višini ,02 EUR (79,2%) - investicijski transfer neprofitnim org. in ustanovam ,89 EUR - investicijski transferi javnim podjetjem v lasti občine ,13 EUR Investicijski transferi proračunskim uporabnikom, realizirani v višini ,97 (65,1%) Gre pretežno za investicijske transfere občinam in sicer Občini Žalec za dokončanje projekta Povodje Savinje in pa za transferje javnim zavodom (vrtec Braslovče - oprema in knjige knjižnica Žalec). Podrobnejši opis in vrsta posameznih transferov je vidna iz obrazložitev priloženih načrtov razvojnih projektov in obrazložitev posebnega dela po področjih. B. Račun finančnih terjatev in naložb V letu 2014 so v računu finančnih terjatev in naložb izkazane kupnine iz naslova privatizacije (kupnine stanovanj) v višini 438,42 EUR. Realizirane so v višini 99,6% od planiranih. Gre za prilive kupnin za stanovanja, ki so bila prodana na podlagi določil starega Stanovanjskega zakona (Uradni list RS št. 18/91) - po tako imenovanem»jazbinškovem zakonu«. C. Račun financiranja Občina Braslovče se je v letu 2014 zadolžila v višini ,00 EUR. V letu 2014 SMO odplačali štiri obroke glavnice dolgoročnega kredita NLB d.d. v višini ,28 EUR, dva obroka glavnice kredita najetega pri Banki Koper d.d. v višini ,00 EUR, štiri obroke glavnice kredita najetega pri BKS Bank Ag v višini ,00 in pa štiri obroke glavnice pri Banki Celje v višini ,68 EUR. Neto zadolževanje je v letu 2014 tako znašalo ,04 EUR, kar je skupni znesek odplačila glavnic vseh štirih najetih dolgoročnih kreditov v letu 2014 in najetega kredita v letu V letu 2014 ni bilo izdanih nobenih poroštev, prav tako tudi ne v preteklih letih.

12 Zbirni prikaz realizacije po zaključnem računu proračuna za leto 2014 Zap. št Besedilo Realizacija 2014 V EUR A. Bilanca prihodkov in odhodkov 1 Prihodki ,08 2 Odhodki ,49 3 Bilanca prihodkov in odhodkov - tekoči primanjkljaj (1-2) ,41 B. Račun finančnih terjatev in naložb: 4 Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ,42 5 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev ,00 6 Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (4-5) +438,42 C. Račun financiranja 7 Zadolževanje ,00 8 Odplačila dolga v letu ,96 9 Neto zadolževanje (7-8) ,04 10 Ostanek sredstev preteklega leta ,59 12 Uskladitev konta ,00 13 Skupni ostanek sredstev po zaključnem računu za leto Splošni sklad za drugo del konta 9009 ( ) ,64 Ostanek sredstev v višini ,64 se prenese v leto 2015 za financiranje odhodkov proračuna Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF 41. člen ZFJ govori o vključevanju novih obveznostih v proračun. Župan vključi nove obveznosti v proračun tako, da določi, da se za njihovo financiranje odpre nova proračunska postavka, opremljena z ustreznimi konti in na njej določi potrebno višino pravic porabe. Zagotavljanje teh pravic porabe in s tem tudi financiranje novih obveznosti je mogoče samo, če je v ta namen mogoče zagotoviti pravice porabe iz naslova večjih proračunskih prejemkov ali pa s prerazporeditvami neporabljenih pravic porabe. Iz naslova tega člena v letu 2014 ni bila na novo uvedena nobena proračunska postavka Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF 47. člen ZFJ govori o spremembah neposrednih uporabnikov med letom. V občini Braslovče v letu 2014 ni prišlo do sprememb neposrednih uporabnikov (ustanovitev novih ali ukinitev obstoječih), niti do sprememb v pristojnosti posameznih neposrednih uporabnikov Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve - sredstva rezerv so bila oblikovana in prenesena v rezervni sklad v višini 1,5% realiziranih prejemkov proračuna za leto ,64 (odhodek za oblikovana sredstva za leto 2014 v splošnem delu proračuna na kontu 4091-Proračunska rezerva in v posebnem delu proračuna na proračunski postavki Proračunska rezerva) - ostanek sredstev rezerv iz leta , Skupaj razpoložljiva sredstva rezerv v letu ,

13 Poraba sredstev rezerv v letu 2014 Zap. št. Komu Namen Znesek 1. Cizej sanacija poplave 402,60 2. PGD Braslovče prevoz vode okt 537,94 3. PGD Braslovče prevoz vode dec 570,78 4. Cizej sanacija poplave 280,60 5. Janžovnik intervencija žled 423,00 6. Juršič Bogdan sanacija po žledolomu 492,75 7. Huš Drago s.p. obžagovanje po žledu 213,50 8. Turnšek sanacija žledoloma 1.024,80 9. Turnšek sanacija žledoloma Dobrovlje 1.776, Vodlak odprava posledic po žledu 1.207, PGD Braslovče pranje cest po poplavi 624, Drča sanacija žledu feb 807, Ramšak sanacija žledu feb 601, Kokovnik odprava posledic žledu 2.029, JAN2 odprava posledic žledu 1.844, Geoko elaborat za sanacijo plazu v Grajski vasi 4.260, Ferlič gostinske usluge 305, Turnšek sanacija poplav 4.174, Tris Sanacija žledu feb 977, Jan2 Sanacija po žledu 2.261, Nivo ureditev Reke v Grajski vasi , Opština Ub donacija ob poplavah 5.000, Potočnik Miniranje na Dobrovljah 1.525, Aleal Gostinske usluge (žled) 118, PGD Braslovče prevoz vode Dobrovlje apr 230, Zupanc čiščenje štorov iz Trnavce 244,00 SKUPAJ ,80 Ostanek sredstev rezerv na rezervnem skladu po stanju ,92 ============================================================================= Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo naravnih nesreč. Med letom se izloča v sredstva proračunske rezerve del sredstev, ki je določena s proračunom, dokončno pa po zaključnem računu, vendar največ do višine 1,5% realiziranih prejemkov proračuna Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije Planirana sredstva splošne proračunske rezervacije so namenjena za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da s proračunom niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Splošna proračunska rezervacija je bila planirana v rebalansu proračuna za leto 2014 v višini ,00 EUR (posebni del proračuna, proračunska postavka Tekoča proračunska rezerva). S sklepom župana so se ta sredstva prenesla za delno kritje realiziranih odhodkov na naslednjih proračunskih postavkah: Redna dejavnost KS Letuš višini 530,00 EUR Pravno zastopanje v višini 2.890,00 EUR Plače delavcev OU v višini 5.300,00 EUR Ostali vrtci v višini 5.400, nerazporejena oz. neporabljena planirana sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 880,00 EUR.

14 ZAKLJUČEK Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2014 bo pregledal Nadzorni odbor občine Braslovče in notranji revizor (zato usposobljena zunanja institucija). Predlog zaključnega računa proračuna občine bo do posredovan Ministrstvu za finance v skladu s Pravilnikom o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 61/09). Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti Ministrstvo za finance in sicer v tridesetih dneh po njegovem sprejemu (98. člen ZJF). Obvestilo mora vsebovati datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sprejet zaključni račun občinskega proračuna. Ta način pošiljanja se prvič uporabi za predložitev zaključnih računov občinskih proračunov za leto Na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve smo do predpisanega roka poslali letno poročilo za leto 2014, ki je vsebovalo: - računovodsko poročilo: bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila izkazov - poslovno poročilo in - izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ - računovodsko poročilo: bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov in pojasnila izkazov za EZR. Braslovče, februar 2015 Pripravila Barbara Florjan Jelen v sodelovanju s skrbniki proračunskih postavk Branimir Strojanšek župan

15 3.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA Poslovno poročilo neposrednega uporabnika Poslovno poročilo neposrednega uporabnika je sestavljeno iz poročila o doseženih ciljih in rezultatih, ocene učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja, ocene delovanja notranjega finančnega nadzora in obrazložitev podatkov iz bilance stanja. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja se pripravi samo za neposredne proračunske uporabnike, ki so pravne osebe. Za neposredne uporabnike, ki poslujejo v okviru proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, skupna občinska uprava, ožji deli občin, ki niso pravne osebe) se obrazložitev podatkov iz bilance stanja pripravlja v okviru obrazložitev za proračun. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 01 - POLITIČNI SISTEM Politični sistem Realizacija 2014 v EUR Dejavnost občinskega sveta OBČINSKI SVET Stroški sej občinskega sveta ,10 Postavka stroški sej občinskega sveta zajemajo sredstva za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije občinskih svetnikov in predsednice NO občine. Dolgoročni cilji na področju delovanja občinskega sveta in njegovih delovnih teles (odborov in komisij) so uresničevanje sprejetih smernic občinskega sveta in političnih strank, delujočih v občinskem svetu. Zastavljeni cilji so bili na sejah OS realizirani. V proračunu 2014 smo planirali 6 sej, dejansko pa je bilo izvedenih 7 sej, tako smo morali prerazporediti dodatna sredstva na postavko v višini 1.100,00 EUR. Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov in na osnovi predvidenega števila sej občinskega sveta. Za sejnine članov občinskega sveta se v letu 2014 namenja ,00 EUR, planirali smo 6 sej občinskega sveta.

16 Stroški odborov in komisij 7.933,09 Postavka stroški odborov in komisij zajemajo sredstva za plačilo nepoklicnega opravljanja funkcije članov odborov in komisij. Izdatki za leto 2014 znašajo 88,14% od planiranih. Realiziranih je bilo 11 sej odborov in komisij, v letu 2013 pa le 6. Izdatki se nanašajo na izplačilo naslednjih sejnin za delovanje odborov in komisij občinskega sveta: Odbor za gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje, Odbor za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo, Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisija za normativne akte, Komisija za vloge in pritožbe ter Odbor za požarne takse. Ocena uspeha: zastavljeni cilji so bili realizirani. Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih odborov in komisij in drugih delovnih teles ter o povračilu stroškov in na osnovi predvidenega števila sej občinskega sveta. Za sejnine članov odborov in komisij se v letu 2014 namenja 9.000,00 EUR Materialni stroški - občinski svet 7.255,55 Materialni stroški zajemajo konte Svetovalnih storitev, Reprezentance in Drugih operativnih odhodkov v planirani višini 7.255,55 EUR. Realizacija postavke je realizirana v višini 7.255,55 EUR in zajema stroške reprezentance, stroške svetovalnih storitev in plačila zavarovanja zavarovalnici Arag Občinska volilna komisija 6.655,35 Sredstva so namenjena za financiranje nadomestila občinske volilne komisije in odborov, v skladu s 45. a členom Zakona o lokalnih volitvah. Za ta namen so bila planiramo sredstva v višini ,00 EUR. Realizacija na tej postavki je 6.655,35 EUR in je bila načrtovana na predpostavki volitev v 2.krogih. Ker je bil župan izvoljen že v prvem krogu, so stroški nižji od načrtovanih. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje Financiranje volilnih organov je opredeljeno v 45.a členu Zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da imajo člani volilnih organov ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v OS, nadomestne volitve v OS, če v občini niso oblikovane volilne enote, in redne ter nadomestne

17 volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo se izplača na podlagi akta o imenovanju volilnega organa Financiranje političnih strank 5.147,00 Sredstva so bila porabljena za financiranje političnih strank, katerih kandidati oz. kandidatke so na zadnjih volitvah bili kandidirani za občinski svet. V letu 2014 je bilo za ta namen porabljenih EUR. Realizacija postavke je 100%, sredstva so bila v celoti izplačana v višini, kolikor je bilo planirano. Financiranje političnih strank je opredeljeno v 26. členu Zakona o političnih strankah, ki določa, da lokalne skupnosti lahko s tem zakonom financirajo stranke. Omenjeni zakon določa tudi, da stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da te ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto Izvedba in nadzor volitev in referendumov OBČINSKI SVET Volitve župana in občinskega sveta 9.469,93 V proračunu leta 2014 so se planirala sredstva v višini ,00 EUR za stroške oglaševalskih storitev, za drugi splošni material in storitve, poštnino, najemnine za volišča ter za prejemke volilnih odborov. Realizacija je bila 9.469,93 EUR. Nižji znesek je bil zaradi enega kroga lokalnih volitev za župana občine, planirana sta bila dva kroga. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje Pri planirani višini sredstev, ki smo jih planirali za ta namen smo uporabili podatke o realiziranih stroških volilne kampanje iz leta 2010.

18 Dejavnost župana in podžupanov ŽUPAN Plača župana ,24 Planirani odhodki predstavljajo plačo poklicnega župana za koledarsko leto, prispevke delodajalca, povračilo stroškov prehrane med delom, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja. Dolgoročni cilj dela župana je uresničevanje zastavljenih ciljev in vsakoletnih ciljev, ki so zastavljeni v letnem proračunu ter obveščanje javnosti o delovanju in rezultatih dela sveta, župana in podžupana. Ocena uspeha se bo pokazala na naslednjih volitvah. Planirana sredstva so bila v višini ,00 EUR, realizacija pa ,24 EUR, kar je 99,79% realizacija Povračila, nadomestila in drugi prejemki župana in podžupana 8.125,53 Materialni stroški župana in podžupana: stroški telefona, reprezentance, stroški prevoza v državi in drugi materialni stroški za opravljanje funkcije župana in podžupana. Pri materialnih stroških ni mogoče ocenjevati, ali so bili cilji realizirani. Lahko rečemo, da so bili materialni stroški, kateri zajemajo plačilo mobilnega telefona in pa reprezentanco, plačani tekoče in porabljeni racionalno Nadom. za opravljanje funkcije - podžupan ,87 Planirani odhodki za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana skladno s Pravilnikom o plačah funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Ur.l. RS 43/07 in 105/12). Realizirana so bila nadomestila za opravljanje funkcije enega podžupana v skladu s Pravilnikom o plačah funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Ur.l. RS 43/07 in 105/12) v znesku ,87 EUR EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Urejanje na področju fiskalne politike

19 Urejanje na področju fiskalne politike Stroški plačilnega prometa 622,13 Sredstva za plačilo storitev Uprave RS za javna plačila - UJP in provizije banke PBS (gotovinski račun-blagajna). Realizirana so bila vsa zapadla plačila UJP in Poštne Banke Slovenije Fiskalni nadzor Dejavnost nadzornega odbora NADZORNI ODBOR Nadomestila članom nadzornega odbora 5.197,97 Sejnine nadzornega odbora in plačila po podjemnih pogodbah za delo pri izvajanju nadzora. Delo NO je bilo uspešno in učinkovito SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Kadrovska uprava

20 Vodenje kadrovskih zadev OBČINSKI SVET Občinske nagrade priznanja 520,70 Sredstva se namenjajo za nabavo občinskih priznanj (kovanci AU, AG, CU). Skupno se je za nabavo potrebnega števila občinskih priznanj predlaganim občinskih nagrajencem v, v skladu z novim odlokom o priznanjih v letu 2014 porabilo 520,70 EUR. Cilji so bili v celoti doseženi. Obveznost izhaja iz predvidenega števila prejemnikov občinskih priznanj ter cene posameznega priznanja. Skupno se je za nabavo občinskih priznanj za leto 2014 namenilo 2.500,00 EUR Druge skupne administrativne službe Obveščanje domače in tuje javnosti OBČINSKI SVET Objava občinskih predpisov 773,07 Objave v Uradnem listu RS in ostalih časopisih. Vsi poslani akti, poslani na Uradni list, so bili objavljeni in računi plačani v roku Celostna podoba občine ,69 Postavka celostna podoba občine zajema sredstva za pripravo občinskih simbolov, nakup zastav, opremljanje komunikacijskih sredstev z občinskimi simboli ter za izdelavo monografije. Za pokrivanje stroškov povezanih z monografijo smo porabili ,98 EUR, za opremljanje z občinskimi simboli in nakup zastav pa 3.155,71 EUR. Letni cilji so bili realizirani v obsegu kot je bilo predvideno.

21 Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi predvidenih aktivnost v zvezi z ureditvijo celostne podobe. Za celostno podobo občine se je v letu 2014 namenilo ,00 EUR Spletne strani občine 4.196,80 Sredstva se namenjajo za storitve za urejanje spletne strani. V letu 2014 je bilo EUR porabljenih za prenovo spletne strani Občine Braslovče, preostala sredstva v višini 2.061,80 pa so bila porabljena za urejanje spletne strani po pogodbi. Zastavljeni cilji so bili doseženi, za leto 2014 je bila predvidena prenova spletnih strani Občine Braslovče Izvedba protokolarnih dogodkov OBČINSKI SVET Prireditve ob občinskem prazniku 2.836,79 Postavka prireditve ob občinskem prazniku zajema sredstva za izvedbo prireditev v okviru občinskega praznika ter za izvedbo slavnostne seje občinskega sveta Občine Braslovče. Za izvedbo prireditev je bilo porabljenih 2.836,79 EUR. Cilji so bili realizirani z izvedbo slavnostne seje Občinskega sveta Občine Braslovče in vseh ostalih spremljajočih prireditev. Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi predvidenega števila prireditev v okviru občinskega praznika. Za prireditve ob občinskem prazniku je bilo namenjenih EUR Prireditve ob državnih praznikih 1.286,00 Postavka prireditve ob državnih praznikih zajema sredstva za obeležitev državnih praznikov. Za obeležitev kulturnega praznika in dneva državnosti je bilo porabljenih EUR. Cilji so bili realizirani z obeležitvijo kulturnega praznika in dneva državnosti. Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi predvidenega števila prireditev ob državnih praznikih. Za izvedbo prireditev je bilo namenjenih EUR.

22 ŽUPAN Pokroviteljstva občine ,69 Postavka prireditve pokroviteljstvo občine zajema sredstva za pokroviteljstvo nad manjšimi prireditvami in dogodki na ravni občine, za kar je bilo porabljenih ,69 EUR. Cilji so bili realizirani. Obveznost Občine Braslovče je določena na osnovi višine porabljenih sredstev v preteklem letu. Za pokroviteljstva občine je bilo v letu 2014 namenjenih EUR Druge prireditve 4.966,20 Sredstva v višini 4.966,20 EUR so bila namenjena za nagrade devetošolcem s strani župana na zaključni prireditvi OŠ Braslovče, božično novoletni koncert 2013 in druge manjše prireditve katerih organizator je Občina Braslovče. Cilji so bili realizirani. Obveznost Občine Braslovče temelji na podatkih o porabi sredstev za prireditve v preteklih letih. Za izvedbo prireditev je bilo namenjenih EUR. Manjkajoča sredstva so bila zagotovljena s prerazporeditvami v okviru proračunskega programa KS BRASLOVČE Prireditve krajevnega značaja - KO Braslovče 1.190,00 Sredstva so bila planirana za pogostitev in pripravo krajše prireditve za starejše krajane, tudi za nakup cvetličnih aranžmajev za tiste krajane, ki praznujejo visoke okrogle jubileje (kot npr. 80, 90 let). Zastavljeni cilji so bili realizirani. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS. V letu 2014 so bila planirana sredstva v višini 1.190,00.

23 Prireditve krajevnega značaja - KO Parižlje 890,00 Sredstva so bila planirana za pogostitev in pripravo krajše prireditve za starejše krajane, tudi za nakup cvetličnih aranžmajev za tiste krajane, ki praznujejo visoke okrogle jubileje (kot npr. 80, 90 let). Zastavljeni cilji so bili realizirani. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS. V letu 2014 so bila planirana sredstva v višini 890, KS GOMILSKO Prireditve krajevnega značaja - KS Gomilsko 1.293,20 Sredstva so bila planirana za pogostitev in pripravo krajše prireditve za starejše krajane, tudi za nakup cvetličnih aranžmajev za tiste krajane, ki praznujejo visoke okrogle jubileje (kot npr. 80, 90 let). Zastavljeni cilji so bili realizirani. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS. V letu 2014 so bila planirana sredstva v višini 1.300, KS LETUŠ Prireditve krajevnega značaja - KS Letuš 764,72 Sredstva so bila planirana za pogostitev in pripravo krajše prireditve za starejše krajane, tudi za nakup cvetličnih aranžmajev za tiste krajane, ki praznujejo visoke okrogle jubileje (kot npr. 80, 90 let). Zastavljeni cilji so bili realizirani. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS. V letu 2014 so bila planirana sredstva v višini 1.100,00.

24 KS TRNAVA Prireditve krajevnega značaja - KS Trnava 600,00 Sredstva so bila planirana za pogostitev in pripravo krajše prireditve za starejše krajane, tudi za nakup cvetličnih aranžmajev za tiste krajane, ki praznujejo visoke okrogle jubileje (kot npr. 80, 90 let). Zastavljeni cilji so bili realizirani. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo na ocenjenem izračunu po številu starejših krajanov v KS. V letu 2014 so bila planirana sredstva v višini 600, Razpolaganje in upravljanje z obč. premoženjem Pravno zastopanje ,26 Planirana sredstva za morebitne tovrstne odhodke so bili v višini 1.000,00 EUR, vendar se je tekom leta s prerazporeditvami moralo zagotoviti sredstva v višini ,26 EUR za pravno zastopanje (Rakun, Štore Steel in drugi) Vzdrževanje poslovnih prostorov 2.585,12 Tekoči stroški za vzdrževanje poslovnih prostorov v Braslovče 29 - prejšnji občinski prostori, Braslovče 27 - prostori za zobozdravstvo. Stroški za električno energijo, vodarino in ogrevanje. Upravljavec je MAKO. Zastavljeni cilji so bili realizirani LOKALNA SAMOUPRAVA Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

25 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti OBČINSKI SVET Delovanje nevladnih institucij lok. skupnosti (SOS...) 814,36 Za članarino Skupnosti občin Slovenije - SOS, v katero smo vključeni vse od leta Članarina za leto 2014 v višini 814,36 EUR je bila poravnava Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Delovanje ožjih delov občin 4001 OBČINSKA UPRAVA REŽIJSKI OBRAT Pošta Gomilsko materialni stroški 2.962,48 Izveden je prenos dela Pošte Gomilsko na Občino Braslovče. Izvedeno je bilo beljenje prostorov in čiščenje (strošek Pošta Slovenije) ter prevzem poslovnega prostora v najem. Občina Braslovče je prevzela stroške tekočega obratovanja pogodbene pošte (električna energija, ogrevanje, vodarina, telefon, drugi operativni odhodki in tekoče vzdrževanje)varovanja in menjav ključavnic. Za leto 2015 se predvidi še obnova menjav oken. Cilji doseženi v celoti KS BRASLOVČE Redna dejavnost - KO Braslovče 2.306,41 Krajevne skupnosti v naši občini nimajo statusa pravne osebe, so pa neposredni uporabnik občinskega proračuna in se odhodki knjižijo na ustreznih kontih odhodkov, glede na namen porabe v okviru občinskega proračuna. Vsi odhodki so namenjeni za redno delovanje krajevnih odborov, kot so stroški za telefon, električno energijo, odvoz smeti, porabo vode, poštnino, stroške ogrevanja, izdatki za reprezentanco ter druge operativne odhodke.

26 Zastavljeni cilji so bili realizirani. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov. V letu 2014 so bila planirana sredstva v višini 4.350, Redna dejavnost - KO Parižlje 189,42 Krajevne skupnosti v naši občini nimajo statusa pravne osebe, so pa neposredni uporabnik občinskega proračuna in se odhodki knjižijo na ustreznih kontih odhodkov, glede na namen porabe v okviru občinskega proračuna. Vsi odhodki so namenjeni za redno delovanje krajevnih odborov, kot so stroški za telefon, električno energijo, odvoz smeti, porabo vode, najem prostora, izdatki za reprezentanco ter druge operativne odhodke. Zastavljeni cilji so bili delno realizirani. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov. V letu 2014 so bila planirana sredstva v višini 390, KS GOMILSKO Redna dejavnost - KS Gomilsko 6.535,28 Krajevne skupnosti v naši občini nimajo statusa pravne osebe, so pa neposredni uporabnik občinskega proračuna in se odhodki knjižijo na ustreznih kontih odhodkov, glede na namen porabe v okviru občinskega proračuna. Vsi odhodki so namenjeni za redno delovanje krajevnih odborov, kot so stroški za telefon, električno energijo, odvoz smeti, porabo vode, stroški ogrevanja, izdatki za reprezentanco ter druge operativne odhodke. Zastavljeni cilji so bili realizirani. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov. V letu 2014 so bila planirana sredstva v višini 6.620,00.

27 KS LETUŠ Redna dejavnost - KS Letuš 3.421,07 Krajevne skupnosti v naši občini nimajo statusa pravne osebe, so pa neposredni uporabnik občinskega proračuna in se odhodki knjižijo na ustreznih kontih odhodkov, glede na namen porabe v okviru občinskega proračuna, Vsi odhodki so namenjeni za redno delovanje krajevnih odborov, kot so stroški za telefon, električno energijo, odvoz smeti, porabo vode, stroški ogrevanja, izdatki za reprezentanco ter druge operativne odhodke. Zastavljeni cilji so bili realizirani. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov. V letu 2014 so bila planirana sredstva v višini 3.820, KS TRNAVA Redna dejavnost - KS Trnava 1.116,28 Krajevne skupnosti v naši občini nimajo statusa pravne osebe, so pa neposredni uporabnik občinskega proračuna in se odhodki knjižijo na ustreznih kontih odhodkov, glede na namen porabe v okviru občinskega proračuna, Vsi odhodki so namenjeni za redno delovanje krajevnih odborov, kot so stroški za telefon, električno energijo, odvoz smeti, porabo vode ter druge operativne odhodke (CATV, AMIS). Zastavljeni cilji so bili realizirani. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na izračunu rednih tekočih materialnih stroškov. V letu 2014 so bila planirana sredstva v višini 1.410, Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave

28 Plače delavcev občinske uprave ,46 Planirana je višina odhodkov za bruto plače v letu 2014, za regres za letni dopust, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence po ZSPJS, povračila materialnih stroškov za prevoz na delo in z dela in regres za prehrano. Realizacija teh odhodkov se nanaša na: izplačane bruto plače, regres za letni dopust, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence po zakonu, na povračila materialnih stroškov za prevoz na delo in z dela in regresa za prehrano zaposlenih javnih uslužbencev Prispevki za socialno varnost - II. Bruto ,35 Prispevki za socialno varnost delodajalca - II. bruto v višini 16,1 % od zneska bruto plač. Prispevki so bili obračunani in plačani v višini ,35 EUR oz. v višini 16,1% od bruto plač Materialni stroški - občinska uprava ,41 Pisarniški material, računalniške storitve, ogrevanje, elektrika, tekoče vzdrževanje, pogodbeno in študentsko delo, potni stroški in ostali materialni stroški občinske uprave ,88 EUR odpade na strošek izdajanj soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje (katera plačamo JKP Žalcu). Izdatki za pisarniški material, strokovna literatura, računalniške storitve, revizorske storitve, reprezentanca, električna energija, vodarina, odvoz odpadkov, telefon, poštnina, zavarovalne premije, izdatki za strokovno izobraževanje (seminarji), storitve za delo preko študentskega servisa, ogrevanje, tekoče vzdrževanje, pogodbeno delo, potni stroški in ostali materialni stroški so bili plačani v roku. Realizacija teh izdatkov je 92,99 % od planiranih. Največji odhodek v sklopu te proračunske postavke je bil na kontu stroškov izdaj soglasij JKP Žalec in sicer v višini ,88 EUR Sku.obč. uprava "Medobčinski inšpektorat" plače 3.543,22 Skupna občinska uprava "Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja" - plače Občina Braslovče je od leta 2006 vključena v skupni organ občinske uprave "Medobčinska

29 inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja", ki so ga ustanovile občine Zgornje Savinjske in Šaleške doline s sedežem v Velenju, kasneje pa pristopile tudi občine Spodnje Savinjske doline, za področje inšpekcijskega nadzora na cestnem področju, komunale ter občinskega redarstva. Sredstva se planirajo za plačilo opravljenega dela na območju občine Braslovče, ki se poravnava MO Velenje. Obveznosti se poravnavajo glede na opravljeno delo na osnovi urne postavke. Zastavljeni cilji so bili realizirani. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na ocenjenem izračunu obsega dela in realizacije v letu Sredstva so bila v letu 2014 planirana v višini 3.545, Skupna obč. uprava - Medobčinski inšpektorat" mat. stroški 805,79 Skupna občinska uprava - "Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja" - materialni stroški. Skladno z Dogovorom o medsebojnih razmerjih se za delo medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja pokrivajo tudi materialni stroški potni stroški (kilometrina). Zastavljeni cilji so bili realizirani. Izhodišča za izračun predlogov pravic porabe temeljijo zgolj na ocenjenem izračunu obsega dela in realizacije v letu Sredstva so bila v letu 2014 planirana v višini 1.055, Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Počitniška dejavnost 843,99 Sredstva se namensko porabljajo za vzdrževanje počitniškega doma v Barbarigi iz naslova najemnin. Realizacija je bila 843,99 EUR in znesek se je porabil za plačilo zavarovanja, elektrike, odvoza smeti, vodarine in upravljanja počitniškega doma v Barbarigi. Odhodki so se»pokrili«s pobrano najemnino v viši 781,31 EUR, razliko v višini 53,68 EUR smo pokrili iz občinskega proračuna.

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc) MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPAN Mestni trg 1 2250 Ptuj Telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13 Telefaks: 02 748 29 98 E-pošta: moptuj@ptuj.si ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2010 Ptuj, marec

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009)

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009) OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 1.1. UVOD Proračun Občine Žirovnica za leto 2009 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 10.

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert

Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Šentrupert POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejel na svoji 4.

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge) II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 Revizijsko poročilo Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 6 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933... 6 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008...

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05 Mozirje, dne 15.3.2019 Številka: 032-00 /2019 V A B I L O Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan )

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan ) OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13 4207 CERKLJE na Gorenjskem e-mail:obcinacerklje@siol.net Številka: 450-08/2011-01 Cerklje, 28.07.2011 POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA ZA ČAS OD 1. 1.

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2016 Številka: /2017 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2016 Številka: /2017 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO Številka: 4103-0001/2017 Datum: 20. 4. 2017 KAZALO 1. UVOD... 3 2. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA... 3 3.

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PETRA PERKO UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO JAVNE FINANCE V SLOVENIJI OD LETA 2000 Ljubljana, junij 2010 PETRA PERKO IZJAVA

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Vsebina 1 UVOD 3 2 ANALIZA KONCESIJSKIH DAJATEV 4 2.1 IGRE NA SREČO, OD KATERIH DOBIVA SREDSTVA FUNDACIJA 5 2.2 KONCESIJSKI VIRI 6 2.3 KONCESIJSKE DAJATVE

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več