PROMETNO VARNOSTNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE BRASLOVČE Šolsko leto 2019/2020

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PROMETNO VARNOSTNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE BRASLOVČE Šolsko leto 2019/2020"

Transkripcija

1 Osnovna šola Braslovče Rakovlje 15b, 3314 Braslovče, PROMETNO VARNOSTNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE BRASLOVČE Šolsko leto 2019/2020 centralna šola Braslovče POŠ Gomilsko POŠ Letuš POŠ Trnava

2 KAZALO UVOD ŠOLSKI OKOLIŠ Zavoda OŠ Braslovče Centralna šola POŠ Gomilsko POŠ Letuš POŠ Trnava PROMETNO VARNOSTNA PREVENTIVA Starši in prometna varnost Učenci in prometna varnost Nevarne poti in prometna varnost NAČINI PRIHAJANJA V ŠOLO IN DOMOV Peš S kolesom Drugi načini prevoza Neorganiziran prevoz otrok (starši, sorodniki, ) Organiziran prevoz otrok Varstvo vozačev Občasni vozači Šolski zvonec NAČRT VARNIH IN NEVARNIH POTI ORGANIZIRANI PREVOZI 2019/ Vozni red s postajališči PROMETNO VARNOSTNE DEJAVNOSTI ŠOLE Protokol VARSTVA VOZAČEV Akcije za zagotavljanje večje prometne varnosti učenk in učencev: Kolesarski izpit Tekmovanje»Kaj veš o prometu?« ŠOLSKE EKSKURZIJE, ŠOLE V NARAVI ZAKLJUČEK LITERATURA

3 UVOD Prva pot v šolo je ena najpomembnejših poti v življenju, ki se nam za vedno vtisne v spomin. Osnovni namen načrta je prikazati najvarnejšo pot v šolo in iz nje v času pouka, v času podaljšanega bivanj (PB) in varstva, ob ekskurzijah in izletih in drugih prireditvah šole ter povečati varnost v prometu, poudariti probleme na sami poti, promovirati zdrav in varen način mobilnosti. Skrb za varnost v prometu ni več samo stvar posameznika ali šole, ampak je obveza celotne družbe, tako z vidika same varnosti pri vključevanju v promet v vsakdanjem življenju, kot tudi z vidika družbene samozaščite. Prvi zgled varnega ravnanja otroka v prometu so starši. V letošnjem šolskem letu smo bili seznanjeni z okrožnico MIZŠ z naslovom Preventivna akcija Varen začetek šole 3

4 Strokovni delavci uresničujejo vsebine prometne vzgoje v okviru posameznih predmetov, interesnih dejavnosti, pri razrednih urah in na ekskurzijah. Sodelovanje s Policijsko postajo Žalec poteka vse leto. Organiziramo predavanja za učence o varnosti v prometu, za učence 4. in 5. razredov imamo tečaje za opravljanje kolesarskega izpita, organiziramo tečaj prometnih predpisov za vožnjo s kolesom na motorni pogon, učenci skrbijo za varen prihod v šolo in domov na najbolj ogroženih mestih. Kolesarske izpite vodi Simona Kronovšek. Učencem razredniki ob koncu šolskega leta posredujejo navodila, kako naj čim bolj varno preživijo počitnice. Velik poudarek posvečamo nošenju čelad pri vožnji s kolesom in nošenju kresničk. V času pouka za učence 1. razreda organizirano jutranje varstvo, ki ga financira MIZŠ; varstvo vozačev financira Občina Braslovče. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so v zadnjih letih precej okrepili aktivnosti in podporo projektom na področju prometne varnosti. Pripravili so tudi Strategijo kulture vedenja in vzgoje za varno mobilnost otrok in mladostnikov v sistemu vzgoje in izobraževanja do leta ŠOLSKI OKOLIŠ Zavoda OŠ Braslovče 1.1. Centralna šola Braslovče, Rakovlje, Male Braslovče, Zgornje Gorče, Spodnje Gorče, Preserje, Parižlje, Topovlje, Poljče, Glinje, Kamenče in Podvrh 1.2. POŠ Gomilsko Gomilsko, Grajska vas, Šmatevž in Zakl 1.3. POŠ Letuš Letuš, Podgorje, Dobrovlje 1.4. POŠ Trnava Trnava, Šentrupert in Orla vas 4

5 2. PROMETNO VARNOSTNA PREVENTIVA Prometno vzgojo vključujemo v vse šolske dejavnosti, kjer je to mogoče. Tako je prometna vzgoja sestavni del učnih načrtov pri predmetih športna vzgoja, naravoslovje in tehnika, družba, slovenščina na razredni stopnji, na predmetni stopnji pa v vsebine predmetov tehnika in tehnologija, fizika, geografija, ) - prometne vsebine se lahko prilagodijo posameznim predmetom. Poseben poudarek pa ji dajemo v vsebini razrednih ur. Na razredni stopnji (zlasti v prvih in drugih razredih) učitelji vsakodnevno opozarjajo učence na pravilno in varno pot v šolo oziroma vračanje domov. Učenci teh razredov z razredničarkami obhodijo poti učencev v šolo, v ostalih razredih pa se pogovorijo o poti v šolo ob skicah. Na predmetni stopnji prva razredna ura v šolskem letu vsebuje tudi prometno vzgojno problematiko. To tematiko skozi leto tudi obnavljamo. Na roditeljskih sestankih (še posebej na prvem v vseh razredih) s prometno varnostnim načrtom seznanimo starše in jih opozorimo na njihovo vlogo pri vzgoji otrok v prometu, saj smo odrasli s svojim ravnanjem v prometu zgled otrokom. Ob začetku leta smo preko občinskega SPV prejeli gradivo za prvošolce: knjižico Prvi koraki v prometu rumene balone Varno v šolo za prvošolce trikotne plakate ter letake Šolska pot plakate Poskrbimo za varnost otrok Za večjo varnost otrok smo že prvi šolski dan v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) občine Braslovče poskrbeli tako, da so v okolici matične šole in vseh podružničnih šol na izpostavljenih mestih za varnost skrbeli prostovoljci Starši in prometna varnost Zagotavljanje varnosti otrok, predvsem v prvih septembrskih dneh, ni le naloga policije, temveč tudi in predvsem staršev, ki morajo svojega otroka o varnosti na cesti primerno podučiti. Ob začetku šolskega leta, je na cesti veliko razposajenih otrok, ki še ne poznajo nevarnosti v prometu, predvsem prvošolcev. Zato je zagotavljanje varnosti otrok v prvih septembrskih dneh ena od prednostnih oziroma najpomembnejših nalog policije. Policisti v okviru svojih nalog pregledujejo tudi okolice naših šol, ustreznost prometnih signalizacij na šolskih poteh in načrte varnih šolskih poti, po katerih bodo otroci prihajali in odhajali iz šole. Izkušnje policistov kažejo, da so otroci kot udeleženci v prometu nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje, poleg tega pa težko pravilno ocenijo hitrost in oddaljenost bližajočega se vozila. Ravno zato moramo drugi udeleženci v prometu skrbeti za njihovo varnost. Policisti tako voznikom svetujejo, naj bodo še posebej pozorni na otroke in njihovo nepredvidljivost ter temu prilagodijo tudi način vožnje. Še posebej pozorni moramo biti v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer se otroci igrajo. 5

6 Kot pomoč staršem pri prvih korakih v svetu prometa priporočamo ogled brošure na povezavi: ali _maj_11_brosura.pdf 2.2. Učenci in prometna varnost Otrok naj gre v šolo pravočasno. Če je cestišče urejeno s pločniki, hodi otrok po njem, sicer po levi strani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet. Prvošolca starši pospremite sami do šole in ga poučite o nevarnosti. Pokažite mu, kje in kako lahko prečka cesto. Učenci prvih in drugih razredov morajo na poti v šolo in iz nje nositi rumeno rutico nameščeno okoli vratu. V zmanjšani vidljivosti in ponoči vsi pešci med hojo po cesti nosijo na vidnem mestu odsevnik. S pravilno opremljenimi kolesi in predpisano opremo naj prihajajo učenci le, če imajo kolesarski izpit. Za prevozna sredstva šola ima šola v letu 2019 na novo postavljeno kolesarnico. Organiziranega posebnega nadzora trenutno še ne nudimo. Kolesarski izpit opravljajo učenci 5. razreda v mesecu aprilu ali maju. Za učence vozače je organiziran prevoz s pogodbenima prevoznikoma. Le določeni učenci iz Letuša prihajajo z redno linijo izletnikovega avtobusa, ostali se vozijo s pogodbenim kombijem. Priloga1 (seznami učencev vozačev v arhivu šole) Za nadzor učencev v času čakanja na organiziran prevoz domov poskrbi dežurni učitelj (po razporedu varstva vozačev). Dežurni učitelj je z učenci v izbrani učilnici oz. na dvorišču šole, dokler ne vstopijo na avtobus in kombi. Priloga2 (razpored nadzora pri kombiju oz. avtobusa v arhivu šole) Ob koncu šolskega leta 2018/209 je bila pri šoli Braslovče postavljena nov kolesarnica. 6

7 2.3. Nevarne poti in prometna varnost Učenci na poteh, ki vodijo v šolo, naletijo na nevarnosti v prometu. Na cestah, predvsem na glavnih, je potrebno učence opozarjati, da cesto prečkajo le na prehodu za pešce in morajo biti pri prehajanju iz ene strani ceste na drugo zelo previdni (večkratno preverjanje ali je cesta prosta za prehod). V občini se vsako leto urejajo dodatne talne označbe na nevarnih poteh. Potrebno je spremljati in nadzorovati nevarne točke in umirjati voznikovo objestnost. Nevaren odsek pri bencinski črpalki v Letušu je urejen z bankino in zarisanim prehodom za pešce. Na roditeljskem sestanku šolskega leta 2019/2020 bodo starši izpolnili anketo, s katero nas bodo morda še opozorili na prometno nevarne točke udeleženca v prometu. Po analizi ankete bomo Prometno varnostni načrt še dopolnili, posodobili. Želimo, da bo otrok na poti v šolo in iz šole varni udeleženec v prometu! Nevaren prehod v Letušu Nevarna pot pri prečkanju mosta v Letušu 7

8 Nevarno prečkanje ceste v Letušu Urejene talne označbe in prehod pri mostu v Letušu 8

9 Talna označba prehod za pešce v Letušu Nevarno križišče in parkirišče v Trnavi Na roditeljskem sestanku so ponovno prosili, da jim tudi zavod oz. šola Braslovče pristopi v podporo v prizadevanjih za ureditev kritičnih prometnih točk v občini Braslovče. Avtobusno postajališče v Trnavi je za učence eno izmed najbolj kritičnih mest oz. točk. Brezobzirni in neodgovorni vozniki tovornih vozil mnogokrat puščajo vozila na postajališču in ogrožajo učence. Mlajši učenci vozači (2., 3. r), še ne zmorejo pravilno presoditi, oceniti poteze voznikov in varno ravnati v prometu, na postajališču se zaigrajo in stopajo po cestišču ipd. Spremstvo in varstvo vozačev je zaradi tega nujno. 9

10 Talne označbe s prometnim znakom v Trnavi Križišče v Trnavi Cesta Šentrupert Letuš ima novo urejeno krožišče v Malih Braslovčah s prehodom za pešce. Cesta pa kljub temu ostaja nevarna zaradi objestnih prehitrih voznikov. 10

11 dovoljeno za stanovalce V avgustu 2018 je nov prometni režim Šolsko leto 2017/2018 se je začelo z lepo urejenim pločnikom ob krožišču, po katerem prihajajo v šolo in iz šole učenci vozači in učenci, ki prihajajo in odhajajo peš. Krožišče pri šoli Braslovče 11

12 Zarisane talne označbe na Gomilskem POŠ Gomilsko Nevarna točka Kaj opažamo? Navodila in rešitve za otroka/učenca 1. Križišče ceste z magistralno cesto na Rezani 2. Križišče pri gostilni Gomlanka 3. Cesta skozi naselje Gomilsko Magistralna cesta je zelo prometna. V septembru 2013 je bilo urejeno semaforizirano križišče. A zaupanje, da otrok od 2. do 5. r. ob rdeči luči ne bo prečkal ceste, je vprašljivo. To šolsko leto je še organiziran prevoz. upoštevaj signalizacijo in pravila prečkanja ceste ob semaforju opozarjanje na previdnost s starši vadi pravilno prečkanje ceste. Ni prehoda za pešce. prepričaj se, če te je voznik opazil, sicer počakaj, da vozilo odpelje oz. ustavi in ti dovoli prečkanje Zelo prometna, srečanje dveh avtomobilov nevarno za pešca, ni pločnika 4. Križišče pri Kališek Cesta Gomilsko Braslovče s cesto čez naselje Gomilsko, ni prehoda za pešce, konec pločnika hodi skrajno levo, bodi pozoren na promet avtomobilov, tovornjakov, hodi skrajno levo, bodi pozoren na promet avtomobilov, tovornjakov,, prečkaj, ko se prepričaš, da je varno 12

13 Šola Braslovče Nevarna točka Kaj opažamo? Navodila in rešitve za otroka/učenca 1. Cesta pred šolo Starši vozijo svoje otroke v vrtec in šolo. Domačini odhajajo in prihajajo. 2. Parkirišče pred, za in ob šoli za zaposlene in za obiskovalce šole Cesta od hiše Klokočovnikovih do šole 3. Cesta pri cerkvi Braslovče Na parkirišču za zaposlene v jutranjem in popoldanskem času parkirajo svoja vozila tudi starši, ki pripeljejo svoje otroke z avtomobilom v šolo. Ko starši zapuščajo parkirišče, posamezni starši peljejo vzvratno. Na tej točki lahko spregledajo otroke. Ozka cesta brez pločnika, razmejitev z belo črto za pešce Pogosto neupoštevanje hodi skrajno levo ob cesti in bodi pozoren ob prečkanju. Cesto prečkaj, ko se prepričaš, da je varno. bodi pozoren na vozila, ki pripeljejo na parkirišče ali pa ko vozila parkirišče zapuščajo. Prepričaj se, če te je voznik opazil, sicer raje počakaj, da vozilo odpelje oz., da se vozilo popolnoma ustavi. Hodi previdno po označenem skrajno desno navzgor oz. levo navzdol ob škarpi Holčeve hiše prometnih znakov! Ni pločnika (ovinek). Hodi skrajno desno do prehoda, ga prečkaj in nadaljuj pot po pločniku do šole. Ali nadaljuj po cesti pod domom LD. POŠ Letuš Nevarna točka Kaj opažamo? Navodila in rešitve za otroka/učenca 1. Del ceste pod šolo do ceste proti Podvrhu Oster ovinek za pešca, del brez ograje, ozek pločnik ob vogalu hiše nepregledno področje Hodi skrajno desno ob hribu v koloni po eden 2. Most čez Savinjo Ni prehoda s cesto iz Previdno prečkaj na Podgorja neoznačenem prehodu 3. Pri črpalki Agip Ni prehoda za pešce Previdno prečkaj na neoznačenem prehodu POŠ Trnava Nevarna točka Kaj opažamo? Navodila in rešitve za otroka/učenca 1. pri gostilni Kongo (Tuš Market) 2. Avtobusna postaja pri šoli Parkirišče avtomobilov vedno prometno voznik te opazi ali ne, počakaj, da vozilo odpelje oz. ustavi in ti dovoli prečkanje Pogosto zaparkirana Pazi pri izstopu iz avtobusa in stopi na rob ne na cesto, dokler se ne prepričaš, da lahko cesto prečkaš Učenci od 1. do 4. razreda se iz Orle vasi v Trnavo vozijo z organiziranim šolskim prevozom.

14 3. NAČINI PRIHAJANJA V ŠOLO IN DOMOV 3.1. Peš Promet se je v zadnjih letih zelo povečal, zato so v prometu najbolj izpostavljeni pešci, predvsem mlajši. Učence je potrebno vsakodnevno opozarjati na varno hojo v šolo in domov. Že v začetku šolskega leta se pri razrednih urah učenci pogovorijo z razrednikom o varnih poteh v šolo. Velik poudarek dajemo na kulturno obnašanje v prometu, poznavanje pravil v prometu, predvsem v situacijah, v katerih se lahko učenci znajdejo na kateri izmed šolskih poti. Učence, ki prihajajo v šolo peš, se seznani o tem, da: pešci hodijo ob levi strani vozišča, se med hojo ne prerivajo, igrajo, lovijo, hodijo drug za drugim, ovira na cesti pomeni večjo previdnost, cesto prečkajo na prehodu za pešce, pred prečkanjem pogledajo levo in desno ter še enkrat levo in ceste ne prečkajo na mestih, kjer je slaba vidljivost S kolesom Učence je potrebno seznaniti, da je obvezna uporaba varnostne čelade, mora biti njihovo prevozno sredstvo tehnično brezhibno, obstajajo prometno varnejše poti (prometno manj obremenjene), je nujno potrebno upoštevati prometne predpise, smejo parkirati svoje kolo na njim namenjenem prostoru in je možno opravljanje kolesarskega izpita v 5. razredu Drugi načini prevoza Učenci prihajajo v šolo tudi s skiroji Tudi ti so udeleženci v prometu in o tem sredstvu prevoza morajo z otroci spregovoriti tako starši, kot učitelji v šoli. Kaj je po prometno varnostnih pravilih sploh dovoljeno? 3.4. Neorganiziran prevoz otrok (starši, sorodniki, ) Starši oz. vozniki osebnih vozil, ki pripeljejo otroke v šolo in vrtec, se morajo zavedati odgovornosti in pomembne vloge, ki jo imajo v prometu. Starši morajo biti v prometu zgled otrokom, upoštevati morajo cestno prometne predpise in se morajo v prometu kulturno obnašati. Le tako lahko poskrbimo za učinkovit prenos dobre prometne vzgoje na učence oz. otroke. Starši morajo poskrbeti za kar največjo možno varnost otrok v vozilih. Upoštevati je treba, da otroci sedijo pripeti na zadnjih sedežih do 12. leta. Za mlajše otroke je potrebno uporabljati avtomobilske otroške sedeže, ki morajo imeti ustrezno homologacijo. Predvsem je pomembno, da avtomobilski otroški sedež pravilno uporabljamo in da upoštevamo navodila proizvajalca. Poškodovanega avtomobilskega sedeža ne uporabljamo. Otrok pa naj bo pravilno pripet v sam sedež. Pri prevozu otrok v šolo starši naletijo tudi na problem parkiranja. V okolici šole je malo parkirnih mest, ta pa so namenjena tako zaposlenim kot tudi obiskovalcem. Na tem mestu opozarjamo starše, da koristijo njim namenjena prosta parkirna mesta oz., da ne puščajo avtomobila sredi dovoza. 14

15 3.5. Organiziran prevoz otrok Učence, ki prihajajo v šolo z organiziranim prevozom, seznanimo z obnašanjem na avtobusu oz. kombiju, o upoštevanju pravil obnašanja, o morebitnem kršenju pa se jim prepove vožnja z avtobusom, za krajši čas (vzgojni ukrep), o tem, da se skupaj s starši izbere najvarnejšo pot do postajališča, o tem, da na postajališče pride vsaj 5 min prej,o tem, da je potrebno ob prihodu avtobusa počakati, da se popolnoma ustavi in da odpre vrata Varstvo vozačev Varstvo vozačev je na šoli organizirano v izbranih učilnicah od 6.30 do 8.15 in po končanem pouku od do oz. do Opozarjamo, da je zjutraj in po končanem pouku na šolskem igrišču in v okolici šole organizirano varstvo le za učence, ki se vozijo s prevozom, ki ga organizira šola; po pouku so nekateri učenci vključeni v oddelek podaljšanega bivanja. Varstvo vozačev od 6. do 9. razreda poteka za vse učence, ki so upravičeni do šolskega prevoza, pred in po pouku v za to namenjeni učilnici (dogovor). Učenci vozači se morajo javiti učitelju v varstvu oz. s pisno izjavo staršev dokazati, da ne potrebujejo šolskega prevoza in varstva Občasni vozači Na začetku šolskega leta starši s podpisom potrdijo (terminsko opredelijo), kdaj bo njihov otrok v varstvu vozačev Šolski zvonec šola Braslovče r r. POUK ODMOR 0. ura ura 1. ura ura 2. ura ura 3. ura ura 4. ura ura 5. ura kosilo 6. ura 6. ura kosilo 7. ura 7. ura POŠ Gomilsko r. POUK ODMOR 1. ura malica 2. ura ura r. odmor 4. ura ura kosilo 6. ura

16 POŠ Letuš r. POUK ODMOR 1. ura malica 2. ura r. odmor 3. ura ura ura kosilo 6. ura POŠ Trnava r. POUK ODMOR 1. ura malica 2. ura ura ura ura kosilo 6. ura kosilo *Malica (zajtrk) je na POŠ ob 8.00, zato se odmori ne ujemajo s tistimi na centralni šoli. ** Zaradi večjega števila ur lahko imajo petošolci enkrat tedensko pouk ob NAČRT VARNIH IN NEVARNIH POTI Kriteriji za opredelitev varne šolske poti: Zagotovljena varna hoja za pešce - poteka po površinah, ki so za šolarje najbolj varne (urejeni pločniki, signalizacija, ograje,..) Urejena prečkanja cest (urejeni prehodi z dodatnim varovanjem ali semaforizirani prehodi, podhodi ali nadhodi) Območja z izvedenimi tehničnimi ukrepi za umirjanje prometa Kriteriji opredelitev nevarnih šolskih poti: Večja stopnja ogroženosti šolarjev zaradi pomanjkanja površin za pešce, gostote ali vrste prometa in hitrosti; - v vseh primerih na državnih cestah; - na lokalnih cestah v primeru daljše poti šolarjev, zlasti izven naselja. Prečkanje nevarnih mest Odseki, mesta s pogostimi prometnimi nesrečami (še posebej z udeležbo otrok, pešcev, kolesarjev) Poučno si je ogledati

17 5. ORGANIZIRANI PREVOZI 2019/2020 Učenci prihajajo v šolo iz naselij Letuš in Podgorje z redno avtobusno linijo (Mozirje Celje) in šolskim kombijem, iz naselij Grajska vas, Gomilsko, Šmatevž, Zakl, Šentrupert, Trnava in Orla vas z izrednim avtobusom, z Dobrovelj, iz Podvrha in Zgornjih Gorč s šolskim kombijem in prav tako iz Malih Braslovč, Preserij, Pariželj, Topovelj in Poljč. Peš prihajajo le učenci iz Spodnjih Gorč, Rakovelj in Braslovč. Učence v prvem razredu devetletke v skladu z zakonom o cestnem prometu do izpolnjenega sedmega leta starosti vozijo v šolo in iz nje starši. POŠ obiskujejo učenci posameznega šolskega okoliša do vključno 5. razreda (razen POŠ Trnava). Režim prihodov in odhodov kombijev in avtobusa se prilagaja urejenemu krožišču in potrebam, ki se pojavijo na posameznih lokacijah. V šolskem letu 2019/2020 bo zaradi organizacije rekreativnega odmora poskusno ob sredah v septembru 15 minut kasnejši odhod domov. Če bodo izkušnje pozitivne, bo rekreativni odmor skozi vse šolsko leto. V šolo se bo vozil 301 učenec, učenci iz drugih okolij imajo dovoljenje občine. Izvedli bomo anketo o varni šolski poti. Vozni red s postajališči LINIJA 1 Vožnje v šolo 6.30 Šentrupert 1 Trnava Orla vas Topovlje vas Parižlje ekološki otok Parižlje Kač OŠ Braslovče 7.05 Šmatevž Gomilsko 14 Grajska vas Gomilsko Zakl Poljče Kamenče OŠ Braslovče 7.40 Parižlje OŠ Braslovče Vožnje iz šole OŠ Braslovče Topovlje Parižlje OŠ Braslovče Kamenče Šmatevž Gomilsko GD Grajska vas Trnava Orla vas OŠ Braslovče Kamenče Poljče Zakl Gomilsko Roter Gomilsko 14 Grajska vas Grajska vas 1a Šentrupert 1 a Trnava Orla vas LINIJA 2 Vožnje v šolo 6.30 Šmatevž Podvrh 24 Podvrh 53a Podvrh 71 Podvrh 1 OŠ Braslovče 6.55 Letuš gmajna Letuš Marovt POŠ Letuš Zgornje Gorče OŠ Braslovče 7.30 Orla vas Trnava Topovlje OŠ Braslovče 7.50 Zakl Šmatevž POŠ Gomilsko 8.05 Poljče Kamenče OŠ Braslovče Vožnje iz šole OŠ Braslovče POŠ Letuš Letuš (75a, 88, 80 a) Letuš AP Zgornji Hrašan Letuš gmajna OŠ Braslovče Topovlje Parižlje OŠ Braslovče Podvrh 1 Podvrh 53a Podvrh 71 Podvrh 24 - Šmatevž POŠ Gomilsko Šmatevž 17

18 LINIJA 3 Vožnje v šolo 6.30 Dobrovlje Ramšak Dobrovlje Dom borcev Dobrovlje AP Podvrh Letuš (75a, 88, 80a) Letuš AP Zgornji Hrašan Letuš AP Polje Male Braslovče AP OŠ Braslovče 7.30 Zgornje Gorče Male Braslovče AP Podvrh 88 OŠ Braslovče Vožnje iz šole OŠ Braslovče Preserje (ribnik) Male Braslovče Zgornje Gorče OŠ Braslovče Podvrh 88 OŠ Braslovče Male Braslovče OŠ Braslovče Letuš gmajna POŠ Letuš Letuš (78 a, 88, 80a) Letuš AP Zgornji Hrašan Zgornje Gorče Dobrovlje Ure prevozov veljajo za začetno postajališče 6. PROMETNO VARNOSTNE DEJAVNOSTI ŠOLE Prometna vzgoja je sestavni del vzgoje pri vseh predmetih, pa tudi sestavni del priprav na ekskurzije, športne dneve, naravoslovne dneve, kulturne dneve, tehniške dneve in učne pohode. Pri razrednih urah učence seznanimo s pomenom varnostne opreme (dobro vidna obleka in obutev, svetlobne nalepke, odsevni trakovi, mačja očesa na šolskih torbah, rumene rutice za najmlajše) s pravilno opremo koles, kolesarskimi čeladami in kolesarskim izpitom s pravilno smerjo hoje po cesti, prečkanjem na prehodih za pešce in izven prehodov s prometno varnostnim načrtom s kulturnim vedenjem in etiko v prometu (hoja po pločniku oziroma, kjer ni pločnikov, po levi strani ceste) s Protokolom v varstvu vozačev Sodelovali bomo v projektih Še vozim, vendar ne hodim Trajnostna mobilnost Protokol VARSTVA VOZAČEV 1. VV je za učence, ki so upravičeni do šolskega prevoza, obvezno. 2. Učenci pridejo s torbo v učilnico, kjer je VV. Na to jih opozarjata razrednik oz. dežurni učitelj. Dežurni učitelj je pravočasno prisoten v učilnici, kjer je VV. 3. Učenci ostanejo v učilnici oz. z vednostjo dežurnega učitelja gredo na kosilo. 4. Učenci počakajo do prevoza v učilnicah. Učitelj nadzira posamezne odhode učencev v garderobo. V garderobo gredo učenci sami. Ob primernem vremenu je lahko VV zunaj. 5. Učenci se ne zadržujejo v garderobi, v okolici šole brez nadzora dežurnega učitelja. 6. Tisti učenci, ki ne koristijo VV in gredo takoj po pouku domov, se ne smejo zadrževati v šoli. 7. Če učenec ne želi koristiti VV, morajo starši to pisno dovoliti. Obrazec za dovoljenje se dobi v svetovalni službi. 18

19 8. Dežurni učitelj beleži prisotnost in morebitne kršitve. Te po izvajanju VV poroča razredniku. Dežurni učitelj kršitve dosledno sporoči staršem. 9. Neopravičeni izostanki od VV bodo skladno z Vzgojnim načrtom ustrezno beleženi. 10. Po potrebi se učitelj pozanima o morebitnih posebnih navadah (imenih) učencev, ki so v VV. Za prometno varnost in prometno vzgojo učenk in učencev so dolžni skrbeti starši, učitelji, policisti. Učenci so dolžni ravnati v skladu z naučenimi pravili Akcije za zagotavljanje večje prometne varnosti učenk in učencev: V začetku šolskega leta posebno skrb posvetimo prvošolcem. Poučimo jih o njihovi najbolj varni poti do šole in domov. Praktično pokažemo in preizkusimo način hoje in varno prečkanje cestišča. S tem seznanimo tudi starše. Te naloge opravi učiteljica 1. r. s policistom. Prve dni pouka vsi prvošolci dobijo rumene rutice, ki jih obvezno nosijo na poti v šolo in domov. Rutice obvezno nosijo tudi drugošolci. Priporočamo nošenje oblačil, ki so v mraku dobro vidna, uporabo kresničk in drugih odsevnih teles, ki dobro odbijajo svetlobo. Tako postanejo otroci v prometu bolj vidni. Z varnostjo otrok v cestnem prometu so seznanjeni tudi starši na prvem roditeljskem sestanku. Policist Leon svetuje - s projektom otroke seznanimo o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih poučimo o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih. Poleg tega je potrebno povečati prepoznavnost vodij policijskih okolišev in okrepiti partnersko sodelovanje med otroci, učitelji in starši ter policijo. V okviru projekta poteka tudi natečaj za najboljši spis, risbo, pesem ali drug avtorski. Povabimo policista v 5. razred. Učencem pojasni, kako se morajo obnašati v prometu kot pešci oziroma kolesarji. Pojasni tudi, kakšne težave povzročajo v prometu nedisciplinirani udeleženci. V začetku meseca oktobra izvajamo v 6. razredu tehniški dan na temo Promet. Izvajanje interesne dejavnosti Promet od 6. do 9. razreda V pomladnem času se učenci prometnega krožka udeležijo prometnega tekmovanja Kaj veš o prometu?. Učenci 5.r. opravljajo kolesarske izpite po pravilniku o kolesarskih izpitih v devetletni OŠ. Priprave na kolesarski izpit spremlja tudi policist. Za večjo varnost šolskih otrok se bo šola povezovala v svojem delu in prizadevanjih z organi v občini, ki tudi skrbijo za prometno varnost. Posebej bomo skrbeli za povezavo s Svetom za vzgojo in varnost v prometu v občini Braslovče. Za varno šolsko pot se z nasveti vključujejo tudi posamezni starši, ki so strokovno usposobljeni za to področje. Za varen prihod in odhod učencev so odgovorni starši Kolesarski izpit Kolo je eno najbolj priljubljenih prevoznih sredstev otrok, saj jim pomeni hkrati igralo in prevozno sredstvo. Kolo je tudi prvo prevozno sredstvo, ki ga otrok lahko vozi sam. Prve spretnosti si pridobijo otroci že pri štirih ali petih letih starosti. Za samostojno vožnjo v prometu pa so sposobni šele ko so stari okrog 10 let. Kolo je poleg tega tudi eno najbolj okolju in zdravju prijaznih prevoznih sredstev. Svet zato stalno opozarja na ustrezna znanja in opremo kolesarjev. Kolesarski izpit je prvi izpit, ki ga lahko opravi otrok, je prvi pravi dokument, ki otroku daje določeno samostojnost, pravico, da gre sam na cesto ter hkrati odgovornost za varno 19

20 sodelovanje v prometu. Zato je za otroka na njegovi poti razvoja izredno pomemben! Otrok do dopolnjenega 14. leta starosti ne sme samostojno voziti kolesa v prometu, če nima kolesarske izkaznice, ki jo pridobi po uspešno opravljenem usposabljanju za vožnjo kolesa. Osnovne šole ob pomoči staršev in občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ter policije organizirajo pripravo učencev za samostojno vožnjo kolesa v prometu ter preverjanje znanja in sposobnosti za vožnjo (Zakon o voznikih, Ur.l. 109/2010). Skladno s tem, je Strokovni svet Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v letu 2002 sprejel Program usposabljanja za vožnjo kolesa, ki natančno opredeljuje cilje, vsebine, metode in oblike dela na osnovnih šolah pri usposabljanju učencev za vožnjo kolesa. Program usposabljanja učencev za vožnjo kolesa izvajajo le učitelji, ki so uspešno opravili seminar za izvajalce programa usposabljanja v okviru stalnega strokovnega izpopolnjevanja Zavoda za šolstvo RS. Program usposabljanja otrok za vožnjo kolesa predvideva 3 dele: pridobivanje teoretičnih znanj in preizkus znanja spretnostna vožnja s kolesom po poligonu (spretnostnem in prometnem) praktična vožnja v dejanskem prometu z opravljanjem praktičnega dela kolesarskega izpita Praktično usposabljanje za vožnjo s kolesom sledi po uspešno opravljenem teoretičnem znanju v petem razredu devetletne osnovne šole s pregledi koles in se nadaljuje z usposabljanjem na spretnostnem poligonu, nato na simuliranem prometnem poligonu na šolskem dvorišču ter se konča s praktičnim usposabljanjem v dejanskem prometu v okolici šole. Po končanem usposabljanju sledi še praktični del izpita oziroma izpitna vožnja v dejanskem prometu. Po uspešno opravljenem celotnem programu otrok pridobi kolesarsko izkaznico kot poseben predpisan obrazec, ki jo podpišejo tako na šoli kot tudi starši. S kolesarsko izkaznico otrok lahko samostojno sodeluje v prometu. Seveda pa ob tem potrebuje v novih ali v zelo prometno zahtevnih situacijah še vedno pomoč odraslih Tekmovanje»Kaj veš o prometu?«učenci predmetne stopnje od šestega do devetega razreda, se za to tekmovanje pripravljajo v okviru interesne dejavnosti. V pomoč jim je znanje, ki si ga pridobijo na razredni stopnji in pri opravljanju kolesarskega izpita. Tekmovanje poteka na šolskem, medobčinskem in državnem nivoju kot preizkus teoretičnega in praktičnega znanja na področju prometa. Udeležujemo se državnega tradicionalnega tekmovanja Elastomobili, kjer predhodno učenci izdelajo lasten inovativen elastomobil, s katerim tekmujejo v vožnji po poligonu. Devetošolcem, ki izpolnijo starostni pogoj, omogočimo na podlagi predhodnih ponudb različnih avtošol, osvajanje teoretičnih znanj za opravljanje izpita AM kategorije. 7. ŠOLSKE EKSKURZIJE, ŠOLE V NARAVI Učenci se na ekskurzije odpravijo s pogodbenim prevoznikom v spremstvu strokovnih delavcev šole. Izbrani prevoznik poskrbi in zagotovi varno prevozno sredstvo, ki ustreza vsem prometno varnostnim predpisom. Šola poskrbi za ustrezno število spremljevalcev na avtobusu. Normativ je najmanj en odrasli spremljevalec na 15 učencev. Spremljevalci poskrbijo, da učenci pravilno in varno uporabljajo prometne površine in prevozna sredstva. Razporedijo se med učence na začetku, v sredini in na koncu skupine. Spremljevalci poskrbijo, da učenci med vožnjo ne motijo voznika, da so pripeti z varnostnimi pasovi, da sedijo na svojih sedežih in da s svojim vedenjem ne ogrožajo sebe in drugih. 20

21 8. ZAKLJUČEK O PVN razpravljajo učenci v razredih, pri razrednih urah ter pri ostalih oblikah dela. Učenci na razredni stopnji si vsako leto ogledajo varne in nevarne šolske poti in prehode za pešce v okolici šole. Pri izvajanju prometno varnostnega načrta sodelujejo učitelji iz vseh štirih lokacij šol, ki skrbijo za prometno varnost in vzgojo udeležencev v cestnem prometu. Starši in zunanji dejavniki, ki skrbijo za prometno varnost in vzgojo udeležencev v cestnem prometu s svojimi predlogi in pripombami izboljšujejo prometno varnost učencev in vodstvu šole sporočajo predloge za izboljšavo Prometno varnostnega načrta. Slikovno gradivo je simbolno; ne zajema do podrobnosti vseh poti.. V Prevozih so vidne nevarne poti, saj povsod tja vozi organiziran prevoz. 9. LITERATURA Klein, Ulrich: Pazi, promet!, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 2000 Zakon o varnosti cestnega prometa S prometno-varnostnim načrtom so seznanjeni: učenci strokovni delavci šole šolska skupnost učenci Objavljen je na spletni strani šole mag. Marija Arh, ravnateljica 21

22 vstopna in izstopna postaja za učence vozače pri šoli Braslovče

Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova Kapelska cesta Dobova 07/ / Davčna številka: 166

Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova Kapelska cesta Dobova 07/ / Davčna številka: 166 Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova Kapelska cesta 25 8257 Dobova 07/45 22 203 07/45 22 207 e-mail: oskkdo2s@guest.arnes.si Davčna številka: 16691059 -- Nismo davčni zavezanec -- Matična številka:

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA

OSNOVNA ŠOLA OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE C.Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice Tel. 04 5811500, Fax. 04 586 3174 Mail: os-pv.jesenice@guest.arnes.si www.prezihovvoranc.si OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

PROMETNO VARNOSTNI NAČRT OŠ ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI ŠOLSKO LETO 2016/2017»Da prijazna bodo jutra, da bo varen vsak nov dan, vedno se zavedajmo: Na

PROMETNO VARNOSTNI NAČRT OŠ ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI ŠOLSKO LETO 2016/2017»Da prijazna bodo jutra, da bo varen vsak nov dan, vedno se zavedajmo: Na PROMETNO VARNOSTNI NAČRT OŠ ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI ŠOLSKO LETO 2016/2017»Da prijazna bodo jutra, da bo varen vsak nov dan, vedno se zavedajmo: Na cesti nikdar nisi sam. Skupaj bomo vsi pazili, vse

Prikaži več

Microsoft Word - PoročiloPROMETNA VARNOST spletna stran.doc

Microsoft Word - PoročiloPROMETNA VARNOST spletna stran.doc Šolski okoliš Prometne aktivnosti ob začetku šolskega leta 2005/2006 Ogroženost otrok Akcija BODI PREVIDEN Projekt: VARNOST ZA VSE Tekmovanje KAJ VEŠ O PROMETU Kolesarski izpiti za učence 3. razreda Slovenija

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 P R A V I L A OBNAŠANJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN DISCIPLINE NA VAROVANEM OBMOČJU TOVARNE TKI HRASTNIK, d.d. na naslovu C. 1. maja 33, Hrastnik. S temi pravili morajo biti seznanjeni in jih upoštevati

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA RAKA NAČRT ŠOLSKIH POTI ŠOLSKO LETO 2018/2019 PREVENTIVNI OPOZORILNI ZNAK Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

OSNOVNA ŠOLA RAKA NAČRT ŠOLSKIH POTI ŠOLSKO LETO 2018/2019 PREVENTIVNI OPOZORILNI ZNAK Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah OSNOVNA ŠOLA RAKA NAČRT ŠOLSKIH POTI ŠOLSKO LETO 2018/2019 PREVENTIVNI OPOZORILNI ZNAK Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/15) Vodja delovne skupine: Silvija

Prikaži več

Microsoft Word - poročilo SPV cp MONM 2012_prva stran za OS.doc

Microsoft Word - poročilo SPV cp MONM 2012_prva stran za OS.doc Številka: 371-7/2013/ (2004) Datum: 30.1.2013 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Namen: POROČILO O DELU SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2012

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE Begunjska cesta 7, 4248 Lesce, 04/ , Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovn

OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE Begunjska cesta 7, 4248 Lesce, 04/ ,   Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovn OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA LESCE Begunjska cesta 7, 4248 Lesce, 04/53 37 600, info@oslesce.si, www.oslesce.si Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06) je svet Osnovne

Prikaži več

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 2015 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Poročilo delavnice Kakšno prometno ureditev Poljan si želimo? , 17:00 19:00 na OŠ Poljane Udeleženci: starši otrok šolajočih se na OŠ Poljane

Poročilo delavnice Kakšno prometno ureditev Poljan si želimo? , 17:00 19:00 na OŠ Poljane Udeleženci: starši otrok šolajočih se na OŠ Poljane Poročilo delavnice Kakšno prometno ureditev Poljan si želimo? 6.4.2017, 17:00 19:00 na OŠ Poljane Udeleženci: starši otrok šolajočih se na OŠ Poljane in Waldorfski šoli, predstavnik SPV, MOL (Oddelek za

Prikaži več

PowerPoint-presentatie

PowerPoint-presentatie IGRA PROMETNA KAČA DELAVNICA OVE IN URE, IZOBRAŽEVALNA DELAVNICA ZA UČITELJE, GORIŠKA LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA Šempeter pri Gorici, 12.2.2015 Katja Karba, Razvojna agencija Sinergija @Prometna kaca

Prikaži več

1. JAVNA RAZPRAVA

1. JAVNA RAZPRAVA I V OKVIRU IZDELAVE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE MESTNE OBČINE KOPER Januar, 2017 1. PEŠAČENJE: Spodbujanje hoje kot pomembnega potovalnega načina. Izboljšanje infrastrukture za pešce. 1A Širitev in izgradnja

Prikaži več

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko)

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko) Splošno o projektu ANALIZA ANKET Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 201 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Čezmejno sodelovanje Mestne občine Nova Gorica na področju trajnostne mobilnosti Vanda Mezgec, Aleksandra Torbica Mestna občina Nova Gorica Ljubljana, 2.6.2016 NOVA GORICA GORICA GORICA Kolesarska steza

Prikaži več

INFORMACIJE

INFORMACIJE INFORMACIJE O 10. MLADINSKI POLETNI ŠOLI SLOVENŠČINE Prihod in namestitev Prihod: Dijake, ki boste stanovali v Dijaškem domu Bežigrad, pričakujemo v Ljubljani v nedeljo, 28. junija, od 15.00 naprej. Informativni

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj Številka: 9000-0005/2019 Datum: 22. 5. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči - predlog

Prikaži več

Anketa o prometu v Občini Škofja Loka Spoštovani! Občina Škofja Loka izdeluje Celostno prometno strategijo Občine Škofja Loka (CPS). Da bo CPS Občine Škofja Loka čim bolj prilagojena zahtevam in željam

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Pedstavitev igre Prometna kača [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Pedstavitev igre Prometna kača [Združljivostni način] Predstavitev igre PROMETNA KAČA Okolju prijazno in varno v šolo Sebastian Toplak Ljubljana 29.2.2012 Vsebina Mreža Prometna kača Predstavitev mreže Izvedba igre (kampanje) Priprava na igro Izračun šolskega

Prikaži več

1. stran od 8 Subscribe Share Past Issues Tra E-časopis Številka 3, februar 2015 Pripravljeni na start! Čez nekaj tednov bo v Sloveniji 33 šol igralo Prometno kačo. Cilj prometne kače je spodbuditi otroke

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

Microsoft Word Testiranje AM kategorija.docx

Microsoft Word Testiranje AM kategorija.docx 01. Kdaj uporabljamo svetlobne opozorilne znake? Kadar želimo opozoriti druge voznike na policiste, ki merijo hitrost vozil Kadar pripeljemo v zavoj ali oster ovinek Kadar smo ogroženi sami ali kdo drug

Prikaži več

1. TERENSKA VAJA V DOMAČEM KRAJU ŠTETJE PROMETA Datum izvedbe vaje: UVOD

1. TERENSKA VAJA V DOMAČEM KRAJU ŠTETJE PROMETA Datum izvedbe vaje: UVOD 1. TERENSKA VAJA V DOMAČEM KRAJU ŠTETJE PROMETA Datum izvedbe vaje: UVOD Velika večina ljudi si dandanes življenja brez avtomobila ne more predstavljati. Hitro napredujeta tako avtomobilska industrija

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Osnovna šola Vide Pregarc Bazoviška ulica 1, 1000 Ljubljana Tel.: Faks: Štev.: 499/2014-

Osnovna šola Vide Pregarc Bazoviška ulica 1, 1000 Ljubljana Tel.: Faks: Štev.: 499/2014- Štev.: 499/2014-3 Datum: 26. 8. 2014 Zapisnik 18. sestanka Sveta šole, ki je bil v torek, 26. 8. 2014 ob 17. uri na OŠ Alojzija Šuštarja, Štula 23, Ljubljana Šentvid. Prisotni: Predstavniki ustanovitelja:

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

OBČINA RAZKRIŽJE SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE RAZRIŽJE Šafarsko 42, 9246 Razkrižje Številka: / tel.: (0)2 5

OBČINA RAZKRIŽJE SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE RAZRIŽJE Šafarsko 42, 9246 Razkrižje Številka: / tel.: (0)2 5 OBČINA RAZKRIŽJE SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU OBČINE RAZRIŽJE Šafarsko 42, 9246 Razkrižje Številka: 013-12/2012-9 tel.: ++386 (0)2 584 99 00, fax: ++386 (0)2 584 99 01, Datum: 30. 4.

Prikaži več

ZAPISNIK 1. sestanka SVETA STARŠEV, ki je bil v torek, , ob 17. uri v predavalnici Osnovne šole Loka Črnomelj. Prisotni člani: Marjetka Špe

ZAPISNIK 1. sestanka SVETA STARŠEV, ki je bil v torek, , ob 17. uri v predavalnici Osnovne šole Loka Črnomelj. Prisotni člani: Marjetka Špe ZAPISNIK 1. sestanka SVETA STARŠEV, ki je bil v torek, 2. 10. 2018, ob 17. uri v predavalnici Osnovne šole Loka Črnomelj. Prisotni člani: Marjetka Špehar, Jani Stepan, Lucija Papež, Tadeja Sopčič, Tanja

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

11. REGIJSKE IGRE MATP GORENJSKE REGIJE R A Z P I S PRIREDITELJ: Specialna olimpiada Slovenije ORGANIZATOR: OŠ Helene Puhar Kranj KRAJ: OŠ Helene Puha

11. REGIJSKE IGRE MATP GORENJSKE REGIJE R A Z P I S PRIREDITELJ: Specialna olimpiada Slovenije ORGANIZATOR: OŠ Helene Puhar Kranj KRAJ: OŠ Helene Puha 11. REGIJSKE IGRE MATP GORENJSKE REGIJE R A Z P I S PRIREDITELJ: Specialna olimpiada Slovenije ORGANIZATOR: OŠ Helene Puhar Kranj KRAJ: OŠ Helene Puhar Kranj, Kidričeva 51, 4000 Kranj DATUM: 15. 4. 2014

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MESTNO KOLESARSKO OMREŽJE Vsebina 1. Mestno kolesarsko omrežje VZHOD 2. Mestno kolesarsko omrežje CENTER 3. Mestno kolesarsko omrežje ZAHOD Skupna vrednost projekta: 4.295.153 EUR Projektiranje: Andrejc,

Prikaži več

V skladu s 164. in členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter členom Aneksa h kolektivni pogodb

V skladu s 164. in členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter členom Aneksa h kolektivni pogodb V skladu s 164. in 168.-170. členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter 5.-7. členom Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS 40/12)

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

Na podlagi sedmega odstavka 9. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 odl. US, 46/15 in 10/18) izdaja minister za infrastrukt

Na podlagi sedmega odstavka 9. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 odl. US, 46/15 in 10/18) izdaja minister za infrastrukt Na podlagi sedmega odstavka 9. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 odl. US, 46/15 in 10/18) izdaja minister za infrastrukturo P R A V I L N I K o kolesarskih površinah I. SPLOŠNE

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka:900-128/2018-4 Datum:19.04.2018 Z A P I S N I K 25. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 18. 04. 2018 ob 18.00 uri, v sejni sobi na sedežu ČS, Pločanska 8, Ljubljana.

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

(Microsoft Word - PRAVILA \212OLSKEGA REDA2_11.docx)

(Microsoft Word - PRAVILA \212OLSKEGA REDA2_11.docx) PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica Podružnična šola Zgornja Ložnica Slovenska Bistrica, september 2011 Kazalo PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCA...3 PRAVICE,

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOGI AVP in presojevalci

Microsoft Word - PREDLOGI AVP in presojevalci PREDLOGI SPREMEMB PRAVILNIKA O PROMETNI SIGNALIZACIJI IN PROMETNI OPREMI NA CESTAH 1. PREDLOGI JAVNE AGENCIJE RS ZA VARNOST PROMETA: - 13. člen (izvedbe znakov za nevarnost) 1117 Kolesarji na vozišču B

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc)

(Microsoft Word - ldn0607_Seno\236eti.doc) OSNOVNA ŠOLA DOL PRI LJUBLJANI PODRUŽNIČNA ŠOLA SENOŽETI LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2006 / 2007 AVGUST 2006 ORGANIZACIJA POUKA Šolski okoliš PŠ Senožeti je območje vasi Senožeti. Šolo obiskuje

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Starši učencev 8 razredov smo v preteklem tednu imeli predavanje na temo Kako pomagati otroku na katero srednjo šolo se vpisati. Vsi prisotni smo pozd

Starši učencev 8 razredov smo v preteklem tednu imeli predavanje na temo Kako pomagati otroku na katero srednjo šolo se vpisati. Vsi prisotni smo pozd Starši učencev 8 razredov smo v preteklem tednu imeli predavanje na temo Kako pomagati otroku na katero srednjo šolo se vpisati. Vsi prisotni smo pozdravili to vrstno predavanje, smo pa na podlagi izkušenj

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

(Microsoft Word - \310istilna akcija_2013_analiza vpra\232alnika)

(Microsoft Word - \310istilna akcija_2013_analiza vpra\232alnika) ANALIZA VPRAŠALNIKA (OPAZOVALNE NALOGE) - OČISTIMO SVOJO VAS TEHNIŠKI DAN 7. RAZRED (medpredmetna povezava matematike in naravoslovja) Število udeležencev: učitelji, učenci, starši, stari starši, ostali

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

Zloženka športni dan 2018_2019.cdr

Zloženka športni dan 2018_2019.cdr zimski športni dan 18 / 19 osnovne in srednje šole Poslovalnice KRANJ AP Bleiweisova 5 00 Kranj tel. 04/ 13 222, 13 2 faks 04/ 13 221 kranj@alpetour.si ŠKOFJA LOKA Kapucinski trg 13 42 Škofja Loka tel.

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica NOVO MESTO Tel.: 07 / / PRAVILA BIVANJA V

DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica NOVO MESTO Tel.: 07 / / PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Šegova ulica 115 8000 NOVO MESTO Tel.: 07 / 393 55 07 / 393 55 99 e-mail: dsd-nm@guest.arnes.si PRAVILA BIVANJA V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU NOVO MESTO Vsebina: I.

Prikaži več

Microsoft Word - 3.športni dan, maj OKROŽNICA.docx

Microsoft Word - 3.športni dan, maj OKROŽNICA.docx 3. ŠPORTNI DAN ponedeljek, 21. 05. 2018 1. WOOP TRAMPOLIN PARK (Leskoškova cesta 2 BTC za Tuš centrom ) VSI RAZREDI ZBOR: ob 8.45 pred recepcijo TRAJANJE: 9.00 12.00 SPREMSTVO: prof. BABIČ-VREČAR (vodja),

Prikaži več

Sopotnik - MOL - Predstavitev - Razvoj alternativnih goriv

Sopotnik - MOL - Predstavitev - Razvoj alternativnih goriv Dosežki Mestne občine Ljubljana na področju trajnostne mobilnosti Matic Sopotnik Mestna občina Ljubljana Kako zagotoviti polnilno infrastrukturo za alternativna goriva na jedrnem TEN-T omrežju in urbanih

Prikaži več

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA UČENCI Šolsko leto 2014/15 OSNOVNI PODATKI ŠTEVILO UČENCEV, ki so rešili vprašalnik: 93 (število vseh učencev 4. 9. razreda je 114), torej 81,6 % učencev in učenk je rešilo

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob

Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob Erasmus+ : Izmenjava v mestu Kavala v Grčiji 26. 11. 30. 11. 2018 1. dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo namreč začele ob 15 čez 6 zjutraj, v Kavalo pa smo prispele ob 18.00

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 PREDSTAVITEV PROJEKTA mobile2020 29.03.2013 Klemen Gostič, Prometni institut Ljubljana d.o.o. Povod za projekt mobile2020 Medtem ko je v Skandinaviji in severni Evropi urbano kolesarstvo vsestransko podprt

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

PREDLOGI UKREPOV IN OBRAVNAVE RAVNANJ V OSNOVNI ŠOLI POLJE Delovna verzija (nelektorirano) Ljubljana Polje, februar 2017

PREDLOGI UKREPOV IN OBRAVNAVE RAVNANJ V OSNOVNI ŠOLI POLJE Delovna verzija (nelektorirano) Ljubljana Polje, februar 2017 PREDLOGI UKREPOV IN OBRAVNAVE RAVNANJ V OSNOVNI ŠOLI POLJE Delovna verzija (nelektorirano) Ljubljana Polje, februar 2017 Vsebina 1. Zanemarjanje šolskih obveznosti domače naloge, športna oprema, učni pripomočki

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008), - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

VSEBINA DELOVNEGA NAČRTA

VSEBINA DELOVNEGA NAČRTA VSEBINA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ŠOLSKO LETO 2018 /19 I. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI CILJI V ŠOLSKEM LETU 2018/19 3 II. OCENA STANJA IN RAZVOJNIH MOŽNOSTI ŠOLE 5 a) materialni, prostorski in kadrovski pogoji

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana Ime in priimek: Naslov: Razred: Razrednik: Domači telefon: Telefon mame: Telefon očeta: 1

OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana Ime in priimek: Naslov: Razred: Razrednik: Domači telefon: Telefon mame: Telefon očeta: 1 OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana Ime in priimek: Naslov: Razred: Razrednik: Domači telefon: Telefon mame: Telefon očeta: 1 SEM VRHOVŠKI ŠOLAR, ZATO: pozdravljam, se spoštljivo vedem,

Prikaži več

Folie 1

Folie 1 PREDSTAVITEV PROJEKTA mobile2020 11.12.2013 Andrej Klemenc, Regionalni center za okolje Pisarna Ljubljana Klemen Gostič, Prometni institut Ljubljana d.o.o. Povod za projekt mobile2020 Medtem ko je v Skandinaviji

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf

639ff5bf-47b8-4fee-9e32-77a53d6482db.pdf SEPTEMBER Vrata našega oddelka na Osnovni šoli Alojza Hohkrauta so se odprla 03.09.2018 in že prvi dan smo pričeli s skupnim sodelovanjem z OŠ. V dopoldanskemu času smo skupaj z učenci in učiteljicami

Prikaži več

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom

Prikaži več

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ OB DRAVINJI Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06) je svet Osnovne šole Ob Dravinji dne 4.

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ OB DRAVINJI Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06) je svet Osnovne šole Ob Dravinji dne 4. PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ OB DRAVINJI Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06) je svet Osnovne šole Ob Dravinji dne 4. 7. 2017 sprejel PRAVILA ŠOLSKEGA REDA v Osnovni šoli

Prikaži več

Microsoft Word - RAZISKAVA_II._del.doc

Microsoft Word - RAZISKAVA_II._del.doc DEJAVNIKI VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V SLOVENIJI Raziskava II. del Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Ljubljana, avgusta 2010 Vodja raziskave: dr. Dragan Petrovec Izvajalci in avtorji:

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in

4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in 4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in tajnico Ingrid Dohodnina & letni obračun od A do Ž

Prikaži več

V skladu z

V skladu z ŠOLSKA PRAVILA osnutek OSNOVNE ŠOLE PRESKA MEDVODE»Z roko v roki v naši šoli«medvode, september 2009 I. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV... 2 II. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI... 3 III. PRAVILA OBNAŠANJA

Prikaži več

Microsoft Word - besedilo natecaja - spletna.doc

Microsoft Word - besedilo natecaja - spletna.doc Posoški razvojni center in Občina Tolmin razpisujeta likovno-literarno-multimedijski natečaj z naslovom Moj planet čist in zelen. Namen natečaja je razvijati ekološko ozaveščenost in vzorce trajnostno

Prikaži več

ŠOLSKI RED

ŠOLSKI RED PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠ ELVIRE VATOVEC PRADE Prade, februar 2009 Ravnateljica: Franka Pegan Glavina KAZALO VSEBINA STRAN I. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV..... II. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI...

Prikaži več

Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANI

Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANI Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANIH DIJAKOV«1. Povabilo k oddaji ponudbe 2. Navodilo

Prikaži več

(Microsoft Word - HI\212NI RED ZSSM LJ 2013.rtf)

(Microsoft Word - HI\212NI RED ZSSM LJ 2013.rtf) Na temelju 31. a člena Zakona o osnovni šoli (Ur. 1. RS, št.:81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12- ZUJF, 63/13), je na predlog ravnateljice Zavoda, pristojni organ - Svet Zavoda za slepo in slabovidno mladino

Prikaži več

Celostna prometna strategija Občine Postojna»Postojna je pomembno gospodarsko, prometno, infrastrukturno in turistično križišče, ki ima trajnostno zas

Celostna prometna strategija Občine Postojna»Postojna je pomembno gospodarsko, prometno, infrastrukturno in turistično križišče, ki ima trajnostno zas Celostna prometna strategija Občine Postojna»Postojna je pomembno gospodarsko, prometno, infrastrukturno in turistično križišče, ki ima trajnostno zasnovane povezave znotraj občine in širše. Je učinkovita

Prikaži več

Sprejeto: Veljavnost: od PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

Sprejeto: Veljavnost: od PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Sprejeto: 28. 2. 2019 Veljavnost: od 1. 3. 2019 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06-UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOVFI-K)

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

OBČINA GORJE

OBČINA GORJE Številka: Datum: OCENA IZVAJANJA SKUPNEGA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI ZA OBMOČJE OBČINE TOLMIN ZA LETO 2018 Lokalna skupnost je z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu (UR. l. RS, št. 139/06 in 9/17,

Prikaži več

Publikacija OŠ Stara Cerkev

Publikacija OŠ Stara Cerkev Osnovna šola Stara Cerkev PUBLIKACIJA 2018/2019 Dragi učenci, spoštovani starši in cenjeni zaposleni! Vzgoja in izobraževanje je eno najvitalnejših področij družbe, zato je potrebno nenehno prilagajanje,

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki obsega: - Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 38/13 z 3.5. 2013), - Odlok o spremembah

Prikaži več

Katalonija, Reus julij 2017 POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE Ime, priimek, letnik: Maša Lukež, 6. letnik (za več informacij me lahko konta

Katalonija, Reus julij 2017 POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE Ime, priimek, letnik: Maša Lukež, 6. letnik (za več informacij me lahko konta Katalonija, Reus julij 2017 POROČILO ENOMESEČNE IFMSA KLINIČNE IZMENJAVE Ime, priimek, letnik: Maša Lukež, 6. letnik (za več informacij me lahko kontaktiraš na 041 529 631 ali pišeš na masa.lukez@gmail.com)

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Datum: Štev.: OŠ HORJUL Šolska ulica 44, 1354 Horjul Telefon: 01/ , GSM: / , GSM Faks: 01/

Datum: Štev.: OŠ HORJUL Šolska ulica 44, 1354 Horjul Telefon: 01/ , GSM: / , GSM Faks: 01/ Datum: 2.10.2018 Štev.: OŠ HORJUL Šolska ulica 44, 1354 Horjul Telefon: 01/ 7500-220, GSM: 051-308-472 01/7500-228, GSM 051-308-471 Faks: 01/ 7500-229 E-pošta:o-horjul.lj@guest.arnes.si ZAPISNIK 1. seje

Prikaži več

Microsoft Word - zapisnik_4_seje _ (3)

Microsoft Word - zapisnik_4_seje _ (3) SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI TURJE GORE Turje 20 1431 Dol pri Hrastniku Turje, 23.09.2015 ZAPISNIK Navzoči člani sveta KS Turje - Gore: Ladislav Železnik, Tina Peklar, Stane Polak, Vojka Grešak Kramžar, Stojan

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Microsoft Word Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v OC

Microsoft Word Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v OC Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08, 76/08, 79/09 in 51/10), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni

Prikaži več

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA OTROKE IN MLADINO Srednješolsko obdobje je obdobje velikih sprememb, tako na telesnem kot duševnem področju. Istočasno pa

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota Tel.: fax.:

Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota Tel.: fax.: Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota Tel.: 00386 2-5213-400 fax.: 02-5213 450 E-mail: info@ekonomska-ms.si http://www.ekonomska-ms.si/ ŠOLSKA PRAVILA

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več