VLOGA ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM po javnem razpisu, objavljenem dne

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "VLOGA ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM po javnem razpisu, objavljenem dne"

Transkripcija

1 VLOGA ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM po javnem razpisu, objavljenem dne (PODATKE PIŠITE S TISKANIMI ČRKAMI) I. OBLIKA GOSPODINJSTVA - OBKROŽI DRUŽINA SAMSKI II. PODATKI O PROSILCU PRIIMEK IN IME DAVČNA ŠTEVILKA EMŠO SPOL: MOŠKI / ŽENSKI DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE DA NE STATUS IZBRISANEGA IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA DA NE NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA NASLOV NASLOV ZAČASNEGA BIVALIŠČA NASLOV POŠTNA ŠT. IN POŠTA POŠTNA ŠT. IN POŠTA TELEFON E-NASLOV ZAPOSLITEV (DA / NE) UPOKOJENEC (DA / NE) - v letu 2018: v obdobju od do, naziv delodajalca - v letu 2019: v obdobju od do, naziv delodajalca III. ZAKONEC OZIROMA ZUNAJZAKONSKI PARTNER PROSILCA: PRIIMEK IN IME EMŠO DAVČNA ŠTEVILKA DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE DA NE STATUS IZBRISANEGA IZ REGISTRA STALNEGA PREBIVALSTVA DA NE NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA NASLOV NASLOV ZAČASNEGA BIVALIŠČA NASLOV POŠTNA ŠT. IN POŠTA POŠTNA ŠT. IN POŠTA TELEFON E-NASLOV ZAPOSLITEV (DA / NE) UPOKOJENEC (DA / NE) - v letu 2018: v obdobju od do, naziv delodajalca - v letu 2019: v obdobju od do, naziv delodajalca OPOMBA: vpiše se zakonec prosilca ali oseba, s katero prosilec živi v zunajzakonski skupnosti.

2 IV. PODATKI O OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH PROSILCA, ZA KATERE SE REŠUJE STANOVANJSKO VPRAŠANJE PRIIMEK IN IME SORODSTVENO RAZMERJE EMŠO DAVČNA ŠTEVILKA DA / NE ZAPOSLITEV / ŠOLA KJE OPOMBA: vpišejo se otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji, ter druge osebe, če obstaja dolžnost preživljanja v primeru študija najdlje do zaključka dodiplomskega študija oziroma do dopolnjenega 26 leta starosti. V. DOHODKI IN PREJEMKI PROSILCA IN OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANOV 1. PROSILEC, ZAKONEC ALI DRUGI OŽJI DRUŽINSKI ČLANI SO IMELI V OBDOBJU OD DO NASLEDNJE DOHODKE OZIROMA PREJEMKE A. VRSTA DOHODKA USTREZNO OBKROŽITE PROSILEC ZAKONEC ALI ZUNAJZAKONSKI PARTNER OŽJI DRUŽINSKI ČLAN 1. OSEBNI DOHODEK 2. POKOJNINA 3. VARSTVENI DODATEK 4. DENARNO NADOMESTILO OZIROMA POMOČ ZA BREZPOSELNE 5. POGODBENO DELO 6. DENARNA SOCIALNA POMOČ 7. DRUGI DOHODKI 8. DOHODEK IZ DEJAVNOSTI 2. DRUŽINSKI ČLANI IMAJO NASLEDNJE NEOBDAVČLJIVE DOHODKE IN PREJEMKE (pokojnine, preživnina, štipendije, študentsko delo itd.): PRIIMEK IN IME VRSTA DOHODKA

3 K VLOGI OBVEZNO PRILOŽITE DOKAZILA, NAVEDENA POD TOČKAMI 1 4, DRUGE LISTINE PA, ČE NA NJIHOVI PODLAGI UVELJAVLJATE DODATNE TOČKE: 1. izpolnjen obrazec opis stanovanjskih in socialno zdravstvenih razmer (obrazec 1); 2. izjavo o premoženjskem stanju (obrazec 2); 3. najemno oziroma podnajemno pogodbo, če prosilec ne živi pri starših ali sorodnikih oziroma pojasnilo zakaj najemna oziroma podnajemna pogodba ni sklenjena); 4. če je prosilec na dan razpisa zaposlen in v preteklem koledarskem letu pred razpisom ni bil zaposlen v celotnem obdobju od do , dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu razpisa (kopije plačilnih list v letu 2019 oziroma potrdilo delodajalca o prejetju neto osebnega dohodka v letu 2019); bančni izpiski niso podlaga za izračun dohodka in ne bodo upoštevani; 5. potrdilo o višini prejete preživnine za leto 2018 oz. 2019, v kolikor le-ta ni izplačana iz Preživninskega sklada Republike Slovenije; 6. potrdilo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu stanovanje ali začasno bivalno enoto (v lasti ali upravljanju JMSS Maribor oziroma v lasti SSRS, javnega sklada); 7. dokazilo o kvaliteti bivanja - stanovanje ovrednoteno z največ 150 točkami po sistemu točkovanja po prejšnjem Pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanju vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/1981, s spremembami) ali, ki so ovrednotena z največ 170 točkami po novem Pravilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/2004 s spremembami); 8. zdravniško potrdilo o nosečnosti; 9. potrdilo o delovni dobi potrdilo delodajalca oziroma Zavoda za pokojninsko n invalidsko zavarovanje Slovenije, kopija delovne knjižice; 10. odločbo centra za socialno delo o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog neprimerne stanovanjske razmere); 11. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka - samohranilec (obrazec 3); 12. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe; 13. izvid osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da prosilec ali kateri od ostalih družinskih članov boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo in zapisnik o točkovanju stanovanja v katerem prosilec prebiva, iz katerega so razvidne odbitne točke za delno, pretežno ali vidno vlago oziroma dokazilo pristojnega izvedenca, ki izkazuje prisotnost vlage v stanovanju; 14. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča - varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo žrtvam psihosocialno pomoč ob nasilju; 15. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca ali zakonskega oziroma zunajzakonskega partnerja fotokopija diplome). Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa. JMSS Maribor si bo skladno z 11.a členom SZ-1 pridobil o prosilcih in njihovih družinskih članih podatke, potrebne za odločanje o upravičenosti do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, s strani naslednjih upravljavcev zbirk podatkov: Ministrstva za notranje zadeve, centrov za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Preživninskega sklada Republike Slovenije, Finančne uprave Republike Slovenije, Geodetske uprave Republike Slovenije, Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, okrajnih sodišč, Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Kapitalske družbe, finančnih institucij po zakonu, ki ureja bančništvo in Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. JMSS Maribor k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača brez pisne zahteve prosilca. Podpisani izjavljam, da so vsi podatki navedeni v vlogi, opisu stanovanjskih in socialno zdravstvenih razmer in priloženih izjavah točni. Razpisniku JMSS Maribor dovoljujem pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali kopiranje mojih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov (potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem bivanju in številu članov gospodinjstva, izpiski iz matičnih knjig, potrdila o lastništvu premičnega in nepremičnega premoženja, dokončna odločba o odmeri dohodnine). V Mariboru, dne ČLANI DRUŽINE IME IN PRIIMEK PODPIS Prosilec: Zakonec oziroma zunajzakonski partner: Polnoletni člani družine: JMSS Maribor spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno, v skladu z veljavnimi evropskimi in slovenskimi predpisi o varstvu osebnih podatkov ter Politiko zasebnosti JMSS Maribor. Obdelava vaših osebnih podatkov poteka za namen reševanja vloge, ki jo podajate. 3

4 OPIS STANOVANJSKIH IN SOCIALNO ZDRAVSTVENIH RAZMER Obrazec 1 Ime in priimek prosilca Naslov prebivališča OBVEZNO OBKROŽITE ZAPOREDNO ŠTEVILKO KRITERIJA, PO KATEREM UVELJAVLJATE TOČKE I. STANOVANJSKE RAZMERE 1. STANOVANJSKI STATUS: 1.1. udeleženec razpisa je brez stanovanja, ima naslov na pristojnih institucijah 1.2. udeleženec razpisa prebiva v prostorih za začasno bivanje, v drugih nestanovanjskih prostorih 1.3. udeleženec razpisa je najemnik ali podnajemnik tržnega stanovanja 1.4. udeleženec razpisa prebiva v delavskem domu, stanovanjski skupini, študentskem domu ali službenem stanovanju 1.5. udeleženec razpisa prebiva v neprofitnem stanovanju po 29. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 1.6. udeleženec razpisa stanuje pri starših, sorodnikih ali prijateljih 1.7. udeleženec razpisa je najemnik stanovanja, odvzetega po predpisih o podržavljenju in vrnjenega prvotnemu lastniku (denacionalizirano stanovanje) 1.8. udeleženec razpisa je bivši hišnik in prebiva v hišniškem stanovanju 1.9. udeleženec razpisa je bivši hišnik, zoper katerega je vložena tožba na izpraznitev hišniškega stanovanja ali mu je že odpovedano najemno razmerje udeleženec razpisa je solastnik stanovanja v tretjinskem ali manjšem solastniškem deležu, ki ne presega 40 % vrednosti zanj primernega stanovanja in v tem stanovanju prebiva 2. KVALITETA BIVANJA: 2.1. bivanje v neprimernem stanovanju Kot dokazilo je potrebno predložiti ZAPISNIK O TOČKOVANJU STANOVANJA. 3. NEPRIMERNA POVRŠINA STANOVANJA: 3.1. UTESNJENOST V STANOVANJU Skupna površina m do vključno 4 m 2 na družinskega člana nad 4 m 2 do vključno 8 m 2 na družinskega člana nad 8 m 2 do vključno 12 m 2 na družinskega člana 3.2. PREVELIKO STANOVANJE GLEDE NA ŠTEVILO UPORABNIKOV (nad 20 m 2 ) velja le za denacionalizirana stanovanja 4. FUNKCIONALNOST STANOVANJA: 4.1. stanovanje z arhitektonskimi ovirami (če je prosilec oz. njegov družinski član gibalno oviran in trajno vezan na uporabo invalidskega vozička) 4.2. stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča (stanovanje brez predprostora) 1

5 II. SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE RAZMERE Obrazec 1 5. ŠTEVILO ČLANOV GOSPODINJSTVA: 5.1. število mladoletnih otrok (upošteva se tudi zdravniško potrjena nosečnost) 5.2. število članov gospodinjstva, starih nad 65 let, če prosilca veže dolžnost preživljanja le-teh 6. LOČENO ŽIVLJENJE: 6.1. ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernosti stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu) 6.2. status roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) 7. ZDRAVSTVENE RAZMERE: 7.1. Točko 7.1. obkroži prosilec tedaj, če gre za trajno obolenje mladoletnih otrok, pogojeno s slabimi stanovanjskimi razmerami mladoletni otrok boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo; 7.2. Točko 7.2. obkroži prosilec tedaj, če gre za trajno obolenje prosilca oz. polnoletnega družinskega člana, pogojeno s slabimi stanovanjskimi razmerami prosilec ali kateri od ostalih polnoletnih družinskih članov boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo. Kot dokazilo je potrebno predložiti ZDRAVNIŠKO POTRDILO OSEBNEGA ZDRAVNIKA IN ZAPISNIK O TOČKOVANJU STANOVANJA, v katerem prosilec prebiva, iz katerega so razvidne odbitne točke za delno ali vidno vlago oz. dokazilo pristojnega izvedenca, ki izkazuje prisotnost vlage v stanovanju, oziroma prosilec poda vlogo za komisijski ogled stanovanja s strani razpisnika. III. PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV 8. DRŽAVLJANI Z DALJŠO DELOVNO DOBO: 8.1. prosilec je moški - več kot 13 let delovne dobe 8.2. prosilka je ženska - več kot 12 let delovne dobe 9. ŽRTVE NASILJA V DRUŽINI: 9.1. prosilka/prosilec je žrtev nasilja v družini (upošteva se obdobje treh let pred razpisom) 10. NAJEMNIKI STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT V LASTI JMSS MARIBOR ZA DOLOČEN ČAS najemniki stanovanj in začasnih bivalnih enot v lasti JMSS Maribor ter občin ustanoviteljic JMSS Maribor za določen čas pod pogojem, da imajo poravnane vse zapadle obveznosti - velja samo za najemnike po 29. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (izjemne dodelitve) in najemnike začasnih bivalnih enot. 2

6 Obrazec MLADE DRUŽINE, MLADI: 11.1 mlade družine, kjer ima vsaj en zakonec ali zunajzakonski partner doseženo VI/1 stopnjo izobrazbe (višješolski program do leta 1994, višješolski strokovni program) ali VI/2 stopnjo izobrazbe (1. bolonjska stopnja, specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi) ali višjo stopnjo izobrazbe (mlada družina je družina z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let) 12. UDELEŽBA NA PREJŠNJIH RAZPISIH: število uvrstitev na prednostno listo, pod pogojem, da prosilec ni odklonil dodeljenega stanovanja: 13. STALNOST BIVANJA V MESTNI OBČINI MARIBOR, OBČINI DUPLEK, OBČINI HOČE-SLIVNICA, OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, OBČINI RAČE - FRAM IN OBČINI STARŠE nad 10 do 15 let nad 15 do 20 let nad 20 let Podpisani jamčim za resničnost podatkov. Seznanjen sem, da sem JMSS Maribor dolžan nemudoma obvestiti o vsaki spremembi, ki se nanaša na podatke, ki sem jih navedel v vlogi. Maribor, dne Podpis prosilca 3

7 Obrazec 2 IZJAVA O PREMOŽENJSKEM STANJU Ime in priimek prosilca izjavljam: 1. podpisani prosilec in člani gospodinjstva SMO / NISMO lastniki ali solastniki stanovanja ali (ustrezno obkroži) stanovanjske stavbe, ki presega vrednost 40 % primernega stanovanja; NEPREMIČNINE stanovanje ali stanovanjska stavba (naštej): 2. podpisani prosilec in člani gospodinjstva SMO / NISMO lastniki drugega premoženja, ki pre- (ustrezno obkroži) sega vrednost 40 % primernega stanovanja; DRUGO PREMOŽENJE (naštej in navedi vrednost npr. avto/znamka, letnik; poslovni prostor, zemljišče, drugo premoženje):.. Seznanjen sem, da so orientacijske vrednosti za 40 % primernega stanovanja za posamezno obliko gospodinjstva naslednje: 1 član ,80 EUR, 2 člana ,20 EUR, 3 člani ,80 EUR, 4 člani ,48 EUR, 5 članov ,80 EUR, 6 članov ,20 EUR. Obenem sem seznanjen, da izraz drugo premoženje zadeva vse drugo premoženje v državi in v tujini, premično ali nepremično. ČLANI DRUŽINE OZ. ZAKONITI IME IN PRIIMEK PODPISI ZASTOPNIK Prosilec: Zakonec oz. zunajzakonski partner: Otroci oz. drugi družinski člani: Za mladoletne otroke izjavo podpišejo starši oz. zakoniti zastopniki.

8 Obrazec 3 IZJAVA O STATUSU RODITELJA, KI SAM PREŽIVLJA OTROKA (SAMOHRANILEC) Podpisani izjavljam da sam preživljam otroka (e): -, roj. -, roj. -, roj. iz razlogov, ker: a) preživnine ni mogoče izterjati DOKAZ: izvršilni predlog oziroma sklep o izvršbi zoper zavezanca b) oče otroka ni znan c) roditelj prejema preživnino iz preživninskega sklada DOKAZ: odločba oziroma potrdilo Preživninskega sklada Republike Slovenije Datum: Podpis prosilca:

9 NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA OPIS STANOVANJSKIH IN SOCIALNO ZDRAVSTVENIH RAZMER I. STANOVANJSKE RAZMERE Splošno Če je mogoče udeleženca razpisa točkovati po dveh različnih stanovanjskih statusih, se upošteva tistega, ki mu prinaša večje število točk. Če se udeleženca razpisa točkuje po točki 1.1. ali po točki 1.2., je točkovanje pod točkami 2. Kvaliteta bivanja, 3. Neprimerna površina stanovanja in 4. Funkcionalnost stanovanja izključeno. 1. STANOVANJSKI STATUS: 1.1. Točkuje se udeleženec razpisa, ki je brezdomec ali prebiva v zasilnem bivališču (baraka ali podobna bivališča) ali ima uradni naslov pri raznih organizacijah, društvih in podobno, kot so na primer center za socialno delo, Karitas, Rdeči križ in podobno. Udeleženec razpisa zaprosi za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega prebivališča, ki ga je imel pred namestitvijo, ali le s pridobitvijo uradnega naslova po tej točki; 1.2. Točkuje se udeleženec razpisa, ki prebiva v: - bivalni enoti, namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih občanov ali v drugih nestanovanjskih prostorih; - v materinskem domu ali zatočišču varni hiši, zavetišču, centru za pomoč žrtvam kaznivih dejanj. Če udeleženec razpisa prebiva v enem izmed naslovov, navedenem v drugi alineji točke 1.2., lahko vlogo za pridobitev neprofitnega stanovanja vloži tudi v kraju oziroma občini, kjer ima prijavljeno začasno bivališče Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima sklenjeno najemno ali podnajemno pogodbo ali ima dokazila o plačevanju najemnine ali podnajemnine za tržno stanovanje; 1.4. Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima sklenjeno pogodbo o uporabi prostora, zgrajenega za nastanitev posameznikov (delavski dom) ali za najem stanovanja ali posameznih prostorov v okviru stanovanjske skupine, študentskega doma ali podobni nastanitvi. Udeleženec razpisa ima v najemu službeno stanovanje, iz najemne pogodbe pa je razvidno, da mu bo najemno razmerje preteklo prej kot v letu dni, ali mu je najemodajalec že podal odpoved najemnega razmerja; 1.5. Udeleženec razpisa ima v najemu neprofitno stanovanje, ki ga je pridobil v najem na podlagi 29. člena pravilnika, ki ureja dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem, ne glede na dovoljeni rok za prebivanje v predmetnem stanovanju Točkuje se udeleženec razpisa, ki razpolaga z dokazilom, da prebiva pri starših, sorodnikih ali prijateljih (potrdilo o stalnem prebivališču in gospodinjski skupnosti). Pri tem ni pomembno, če v stanovanju prebiva odplačno ali neodplačno Točkuje se udeleženec razpisa, ki je prejšnji imetnik stanovanjske pravice, v primeru njegove smrti pa njegov zakonec ali izvenzakonski partner, ki je imel ta položaj pred smrtjo najemnika in je z njim prebival Točkuje se udeleženec razpisa bivši hišnik, ki je pravico do bivanja v hišniškem stanovanja pridobil pred uveljavitvijo stanovanjskega zakona v letu 1991, in sicer na podlagi najemne pogodbe ali drugega ustreznega akta in hišniška dela še opravlja ali del ne opravlja več zaradi upokojitve ali razlogov, ki niso nastali po njegovi krivdi ter za uporabo stanovanja plačuje tržno najemnino. Kot bivši hišnik se šteje tudi udeleženec razpisa, ki je hišniško stanovanje dobil v najem z namenom opravljanja sorodnih hišniških opravil kot so kurjač, čistilka in podobno. Po smrti bivšega hišnika se pravica do kandidiranja za dodelitev neprofitnega stanovanja prizna tudi njegovemu zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju Točkuje se udeleženec razpisa, ki izpolnjuje pogoje, navedene pod točko 1.8., istočasno pa je vlogi že predložil pisno odpoved najemne pogodbe, ki jo je podpisala več kot polovica etažnih lastnikov po solastniških deležih in je rok za izselitev stanovanja že potekel ali pa odpovedni rok še teče, ali pa so etažni lastniki zoper njega vložili tožbo na izselitev, o čemer udeleženec predloži dokazilo Točkuje se udeleženec, ki je solastnik stanovanja ali stanovanjske hiše ali drugega prostora, v katerem prebiva, njegov solastniški delež pa znaša največ tretjino in ne presega 40 % vrednosti zanj oziroma za njegovo gospodinjstvo primernega stanovanja. Če je namreč prosilec solastnik v večjem deležu, ima večjo možnost odločitve glede ravnanja z njegovim lastniškim deležem. 1

10 2. KVALITETA BIVANJA: Praviloma gre za starejša stanovanja s pomanjkljivimi oziroma dotrajanimi instalacijami, za kletna, vlažna oziroma premalo osončena stanovanja, stanovanja s povsem nefunkcionalno razporeditvijo prostorov ipd., ki so ovrednotena z največ 150 točkami po sistemu točkovanja po starem Pravilniku o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81 s spremembami) ali ki so ovrednotena z največ 170 točkami po novem Pravilniku o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 s spremembami). Kot dokazilo je potrebno predložiti ZAPISNIK O TOČKOVANJU STANOVANJA, s katerim razpolaga upravnik objekta (če objekt nima upravnika, je zapisnik potrebno pridobiti pri pristojnem cenilcu nepremičnin). 3. NEPRIMERNA POVRŠINA STANOVANJA: Pri izračunu se upoštevajo podatki o površini stanovanja iz sklenjene najemne oziroma podnajemne pogodbe ali zapisnika o točkovanju stanovanja. Če gre za udeleženca razpisa, ki prebiva pri starših, sorodnikih ali prijateljih, ali če prosilec nima sklenjene najemne ali podnajemne pogodbe ali, če prebiva v prostorih s souporabo določenih prostorov, se upošteva izjava udeleženca razpisa o površini dela stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi oziroma v souporabi. Pri izračunu skupne stanovanjske površine mora prosilec upoštevati tako skupno površino prostorov, ki jih uporablja sam oz. s svojo družino, kot tudi skupno površino prostorov, ki jih ima v souporabi. Za souporabo prostora se šteje stanje, ko prosilec uporablja prostor skupaj z osebami, ki niso njegovi družinski člani. Če prosilec izračunano skupno stanovanjsko površino deli s številom vseh družinskih članov, dobi izračun površine na družinskega člana. V kolikor je površina na družinskega člana izražena z decimalko, se zaokroži navzdol. Glede na izračunano površino na družinskega člana, prosilec obkroži ustrezno točko (3.1., 3.2., 3.3.). Če izračun presega 12 m 2 na družinskega člana, prosilec ne obkroži nobene izmed v oklepaju navedenih točk. (OPOMBA: Ožji družinski člani prosilca so zakonec ali oseba, s katero prosilec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, otroci oz. posvojenci dokler jih je ta dolžan preživljati v primeru študija najdlje do zaključka dodiplomskega študija oziroma do dopolnjenega 26 leta starosti, druge osebe pa le, če obstaja dolžnost preživljanja. Glede na določilo Zakona o socialnem varstvu se za zunajzakonskega partnerja prosilca šteje oseba, ki živi s prosilcem najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo). Točke za preveliko stanovanje glede na število uporabnikov lahko pridobi le udeleženec razpisa, ki prebiva v denacionaliziranem stanovanju. Stanovanje je preveliko, če za 20 m 2 presega zgornji površinski normativ s plačilom lastne udeležbe in varščine iz 14. člena pravilnika, ki ureja dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem. 4. FUNKCIONALNOST STANOVANJA: 4.1. Točko 4.1. obkroži prosilec, če je sam oziroma njegov družinski član trajno vezan na uporabo invalidskega vozička. Kadar prosilec uveljavlja točke na stanovanje z arhitektonskimi ovirami, mora vlogi priložiti tudi potrdilo ustrezne institucije, iz katerega je razvidno, da je prosilec oz. njegov družinski član gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička; 4.2. Točko 4.2. obkroži prosilec, ki biva v stanovanju, ki ima vhod neposredno z dvorišča v bivalne prostore (stanovanje brez predprostora). Kot dokazilo je potrebno predložiti ZAPISNIK O TOČKOVANJU STANOVANJA oziroma prosilec poda vlogo na JMSS Maribor za komisijski ogled stanovanja, oziroma prosilec poda vlogo za komisijski ogled stanovanja s strani razpisnika. 2

11 II. SOCIALNE RAZMERE 5. ŠTEVILO ČLANOV GOSPODINJSTVA: 5.1. Točko 5.1. obkroži prosilec z mladoletnimi otroki in vpiše število mladoletnih otrok. Upošteva se tudi nosečnost, izkazana s potrdilom zdravnika. Za mladoletnega otroka se šteje otrok, ki ni dopolnil 18 let do vključno ; 5.2. Točko 5.2. obkroži prosilec in vpiše število članov, če prosilca veže dolžnost preživljanja člana gospodinjstva, starega nad 65 let. Če sta v družini prosilca dva ožja družinska člana starejša od 65 let, pridobita točke na to merilo vsak posebej. 6. LOČENO ŽIVLJENJE: 6.1. Točko 6.1. obkroži prosilec le v primeru, če je iz odločbe o oddaji v rejništvo, v drugo družino ali zavod razvidno, da so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere; 6.2. Točko 6.2. obkroži prosilec, ki sam preživlja otroka, dokazuje z izvršilnim predlogom oziroma sklepom o izvršbi zoper zavezanca, rojstnim listom otroka, iz katerega je razvidno, da oče otroka ni znan, oziroma odločbo ali potrdilom preživninskega sklada o prejemanju preživnine. 7. ZDRAVSTVENE RAZMERE: 7.1. Točko 7.1. obkroži prosilec tedaj, če gre za trajno obolenje mladoletnih otrok, pogojeno s slabimi stanovanjskimi razmerami - mladoletni otrok boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo; 7.2. Točko 7.2. obkroži prosilec tedaj, če gre za trajno obolenje prosilca oz. polnoletnega družinskega člana, pogojeno s slabimi stanovanjskimi razmerami prosilec ali kateri od ostalih polnoletnih družinskih članov boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo. Kot dokazilo je potrebno predložiti ZDRAVNIŠKO POTRDILO OSEBNEGA ZDRAVNIKA IN ZAPISNIK O TOČKOVANJU STANOVANJA, v katerem prosilec prebiva, iz katerega so razvidne odbitne točke za delno ali vidno vlago oz. dokazilo pristojnega izvedenca, ki izkazuje prisotnost vlage v stanovanju oziroma prosilec poda vlogo za komisijski ogled stanovanja s strani razpisnika. Udeležencu razpisa, katerega stanovanjske razmere se točkujejo po točki 1.1. ali 1.2., se dodelijo točke za zdravstvene razmere brez zapisnika o točkovanju stanovanja oz. dokazila pristojnega izvedenca. 3

12 III. PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV 8. DRŽAVLJANI Z DALJŠO DELOVNO DOBO: 8.1. Točko 8.1. obkroži prosilec, ki ima na dan zaključka razpisa, 13 let delovne dobe in več, oziroma prosilka z 12 let delovne dobe in več. 9. ŽRTVE NASILJA V DRUŽINI: 9.1. Točko 9.1. obkroži prosilec, ki je žrtev nasilja v družini, ob predložitvi strokovnega mnenja centra za socialno delo ter vladnih ali nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo žrtvam nasilja psihosocialno pomoč ob nasilju. Upošteva se obdobje treh let pred razpisom. 10. NAJEMNIKI STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT V LASTI JMSS MARIBOR ZA DOLOČEN ČAS Točko obkroži prosilec, ki je najemnik stanovanja ali začasne bivalne enote v lasti JMSS Maribor ali občin ustanoviteljic JMSS Maribor za določen čas pod pogojem, da imajo poravnane vse zapadle obveznosti - velja samo za najemnike po 29. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (izjemne dodelitve) in najemnike začasnih bivalnih enot. 11. MLADE DRUŽINE, MLADI: Točko obkroži prosilec tedaj, če gre za družino, kjer ima vsaj en zakonec ali zunajzakonski partner doseženo VI/1 stopnjo izobrazbe (višješolski program do leta 1994, višješolski strokovni program) ali VI/2 stopnjo izobrazbe (1. bolonjska stopnja, specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi) ali višjo stopnjo izobrazbe. Mlada družina je družina z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let. Za starost 35 let se šteje 35 let, dopolnjenih v letu razpisa - rojeni po Kot mlada družina se upoštevajo vse družinske oblike, tudi družina z le enim roditeljem. 12. UDELEŽBA NA PREJŠNJIH RAZPISIH: Točko obkroži prosilec, ki je že sodeloval na vsaj dveh od dosedanjih razpisov za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem in se je uvrstil na prednostno listo, vendar se glede na razpisano število stanovanj ni uvrstil med upravičence, ki jim je bilo dodeljeno stanovanje. Določilo ne velja za prosilce, ki so sodelovali na razpisih, pa niso izpolnjevali razpisnih pogojev in niso bili uvrščeni na prednostno listo upravičencev, oziroma so odklonili dodeljeno stanovanje. Pri prosilcih, ki jim je že bilo dodeljeno neprofitno stanovanje v najem in so se izselili, se upošteva udeležba na javnih razpisih le od izselitve iz najemnega stanovanja dalje. 13. STALNOST BIVANJA V MESTNI OBČINI MARIBOR, OBČINI DUPLEK, OBČINI HOČE-SLIVNICA, OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, OBČINI RAČE-FRAM IN OBČINI STARŠE Točko obkroži prosilec, katerega čas stalnega bivanja na območju ustanoviteljic JMSS Maribor znaša od 10 do 15 let; Točko obkroži prosilec, katerega čas stalnega bivanja na območju ustanoviteljic JMSS Maribor znaša nad 15 do 20 let; Točko obkroži prosilec, katerega čas stalnega bivanja na območju ustanoviteljic JMSS Maribor znaša nad 20 let. Prosilcu bodo točke priznane na podlagi potrdila o stalnem bivališču na območju ustanoviteljic JMSS Maribor, ki ga pridobi razpisnik preko pristojnega državnega organa Upravne enote Maribor, Oddelek za upravne notranje zadeve, Ul. heroja Staneta 1, Maribor. V primeru prekinitve stalnega bivanja se leta stalnega bivanja seštevajo. 4

Microsoft Word - Vloga za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem s prilogami

Microsoft Word - Vloga za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem s prilogami OBČINA PIVKA Kolodvorska cesta 5, 6257 PIVKA Tel.: (05) 721 01 00, faks: (05) 721 01 02 www.pivka.si VLOGA ZA PRIDOBITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA IN TRŽNEGA STANOVANJA V NAJEM PO RAZPISU Z DNE 26.4.2019

Prikaži več

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen OBČINA GORNJA RADGONA OBČINSKA UPRAVA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si V L O G A ZA DODELITEV

Prikaži več

Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje

Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje Miklošičeva 1, 3000 Celje telefon 03/42 65 100, e-mail: nepremicnine@celje.si 1. PRIJAVA NA RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ 2019-2021 LISTA A, B I. PODATKI O UDELEŽENCIH RAZPISA 1. PROSILEC obvezno

Prikaži več

Vloga za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem I. PODATKI O UDELEŽENCIH RAZPISA 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME Državljanstvo Republike Slovenije oziroma

Vloga za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem I. PODATKI O UDELEŽENCIH RAZPISA 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME Državljanstvo Republike Slovenije oziroma Vloga za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem I. PODATKI O UDELEŽENCIH RAZPISA 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME Državljanstvo Republike Slovenije oziroma države članice Evropske unije pod pogojem vzajemnosti

Prikaži več

V L O G A ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN Č

V L O G A ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN Č V L O G A ZA DODELITEV PROFITGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN ČITLJIVO ŠE POSEBEJ PAZITE PRI PISANJU ŠTEVILK! 1. SPLOŠNI

Prikaži več

Navodila 18 JR - končna verzija

Navodila 18 JR - končna verzija NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE 18. javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem UVODNA NAVODILA Vlogo je potrebno v celoti izpolniti. Obvezno je v vlogi potrebno navesti: -na koga se nanaša

Prikaži več

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME: EMŠO Davčna številka: Naslov stalnega

Prikaži več

Microsoft Word - razpis

Microsoft Word - razpis Številka: 352-9/2017-1 Datum:27.07.2017 Občina Makole, Makole 35, 2321 Makole na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003, 57/2008, 56/2001, 87/2011, 40/2012, 14/17 odl. US

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Javnega razpisa. Razpis je javnega značaja in je objavljen

Prikaži več

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 6

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 6 Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 ZVKSES, 47/06 ZEN, 45/08 ZVEtL, 57/08, 62/10 ZUPJS, 56/11 odl. US, 87/11 in 40/12 ZUJF), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

Prijava za najem

Prijava za najem PRIJAVA ZA NAJEM STANOVANJA na podlagi razpisa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), za oddajo stanovanj v najem, ki je bil dne 12.1.2018 objavljen na spletnih

Prikaži več

april 2019 V L O G A za najem namenskega najemnega stanovanja za upokojence in druge starejše osebe pri društvu upokojencev V besedilu uporabljeni izr

april 2019 V L O G A za najem namenskega najemnega stanovanja za upokojence in druge starejše osebe pri društvu upokojencev V besedilu uporabljeni izr april 2019 V L O G A za najem namenskega najemnega stanovanja za upokojence in druge starejše osebe pri društvu upokojencev V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga za vpis doc

Microsoft Word - Vloga za vpis doc Maistrova ulica 2/a, 2380 Slovenj Gradec, tel.:+386 2 62 09 550, faks +386 2 88 42 085; Šifra otroka: /2016 Evidenčna št.: 6021-3/2016- - Datum prejema vpisnice: Datum vključitve v vrtec: (izpolni vrtec)

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Javnem

Prikaži več

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx)

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx) ŠIFRE PODLAG ZA ZAVAROVANJE Z OPISOM Pojasnilo oznak PIZ - pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZZ - zdravstveno zavarovanje ZPB - zavarovanje za primer brezposelnosti ZSTV - zavarovanje za starševsko

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji

Urejanje statusa tujca študentov v Republiki Sloveniji Urejanje statusa tujca s strani tujih študentov v Republiki Sloveniji Koper, 9.12.2015 Bivanje v Republiki Sloveniji Prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja Zakon o tujcih (Ztuj -2). Zakon je bil

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

P O S L O V N O F I N A N Č N I N A Č R T

P O S L O V N O F I N A N Č N I N A Č R T P O S L O V N O F I N A N Č N I N A Č R T 2 0 1 8 KAZALO 1 Uvod 3 1.1 Predstavitev Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor 3 1.2 Poslanstvo 4 1.3 Vizija 5 1.4 Cilji 5 1.5 Struktura Poslovno

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018

PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018 PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH... 3 02 ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Vestnik indd

Vestnik indd 11. april 2012 Številka: 06/2012 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (, št. 4/99 in 6/01) ISSN 1318-1327 OBJAVLJAM - naslednje akte Mestne občine Velenje 1.

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

2019 LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

2019 LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 2019 LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM KAZALO 1 Uvod 3 2 Načrt ravnanja s premičnim premoženjem 3 3 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 3 3.1 Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

PRILOGA 11 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM ZA LETO 1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI (Izpolni zavezanec, ki vlaga napo

PRILOGA 11 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM ZA LETO 1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI (Izpolni zavezanec, ki vlaga napo PRILOGA 11 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM ZA LETO 1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI (Izpolni zavezanec, ki vlaga napoved po izteku predpisanega roka, vlaga napoved kot

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p. 78 1001 Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Številka: /2007-2

Številka: /2007-2 Številka: 007-25/2010/2 Datum: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ZADEVA: Pripombe na osnutek Zakona o socialno varstvenih prejemkih (EVA 2008-2611-0109) ZVEZA: Vaš e-dopis, z dne 29. 3. 2010

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA

UVEDBA_ZASEBNEGA_NS_VLOGA_NOVA VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O UVEDBI ZASEBNEGA NAMAKALNEGA SISTEMA po 89., 90., 91. in 92. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16), ki se uvede z odločbo ministrstva,

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

Številka:

Številka: Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00 F: 01 369 78 32 E: gp.mddsz@gov.si www.mddsz.gov.si Datum: 13. 3. 2019 PREDLAGANE SPREMEMBE NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, TRGA DELA IN POKOJNINSKEGA

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev 3 koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več