POMEN KADROV ZA USPEŠNO DELOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "POMEN KADROV ZA USPEŠNO DELOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE"

Transkripcija

1 POMEN KADROV ZA USPEŠNO DELOVANJE ŠOLSKE KNJIŽNICE Jadranka Matič-Zupančič, Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto UDK : 027.7/.8 Povzetek Članek daje vpogled v posnetek dejanskega stanja delovanja osnovnošolskih in srednješolskih knjižnic na območju občin Novo mesto, Šenternej in Škocjan. Temelji na primerjavi dejanskega stanja šolskih knjižnic s standardi in normativi za šolske knjižnice. V ta namen je bilo anketiranih 16 osnovnošolskih in 5 srednješolskih knjižnic.jedro članka predstavlja analiza ankete in ugotavljanje doseganja standardov, s poudarkom na normativu za kadre, ker je od števila in strokovnosti kadrov v veliki meri odvisna tudi realizacija drugih standardov za šolske knjižnice. Summary UDC : 027.7/.8 The article presents an insight into the survey of the performance of elementary and high school libraries on the territory of the municipalities of Novo mesto, Šentjernej and Škocjan, starting from the comparison betvveen the actual state of school libraries with standards and norms for school libraries. For this purpose, questionnaires were applied to 16 elementary and 5 high-school libraries. The central part of the article is the analysis of the questionnaires and the assessment of standards vvhereupon norms for human resources are stressed; the realization of other standards for school libraries largely depends upon the number and expertise of the employees. MATIČ-ZUPANČIČ, Jadranka. The importance of human resources for school library performance. Knjižnica, Ljubljana, 41(1997)2/3,

2 Knjižnica 41 (1997)2/3 Uvod Naš čas je čas številnih izzivov. Predvsem za knjižničarsko stroko, ki se hitro odziva na številne družbene in tehnološke spremembe. Eden od njenih segmentov je temu še bolj izpostavljen - šolsko knjižničarstvo. Pred njim so številne spremembe v vzgojno-izobraževalnem procesu, prenova osnovnih in srednjih šol, t.i. osrediščenje pouka, uveljavljanje učenca kot soustvarjalca pri vzgojno-izobraževalnem delu, nove tehnike učenja, poučevanja in samoučenja. Tudi področje šolskega knjižničarstva je v zadnjih letih doživljalo številne spremembe in izboljšave. Na Zavodu za šolstvo so šolski knjižničarji dobili svojo svetovalko, ki organizira izobraževalno delo šolskih knjižničarjev v študijskih skupinah slovenskih osnovnih in srednjih šol, začela je izhajati prva slovenska revija namenjena šolskim knjižničarjem Šolska knjižnica, knjižnice na šolah so začele posodabljati svoje delo in poslovanje z uvedbo računalnikov in programske opreme Šolska knjižnica, ki ga je pripravilo podjetje SAOP iz Nove Gorice, vse bolj se poudarja pomen bibliopedagoškega dela (v ta namen Zavod za šolstvo Republike Slovenije organizira številne izobraževalne seminarje in delavnice). Na posvetovanjih ZDBS je vse več strokovnih prispevkov mlajših kolegic šolskih knjižničark, šolska knjižničarka je celo prejela Čopovo diplomo za pomembne dosežke na področju šolskega knjižničarstva. Prihaja tudi do spremembe statusa, šolski knjižničarji postajajo enakopravni pedagoškim delavcem, Strokovni svet za vzgojo in izobraževanje je potrdil Idejni koncept razvoja slovenskih šolskih knjižnic in podprojekt Vzorčne šolske knjižnice Formirale so se vzorčne šolske knjižnice na treh srednjih šolah, šolske knjižnice in njihovo delo se predstavljajo na razstavah INFOS, vključujejo se v programe Ro/2, vse več šolskih knjižnic je vključenih v COBISS/OPAC, v knjižnice prihaja tudi Internet. Na državnem nivoju smo dobili analizo delovanja šolskih knjižnic v letu 1992, avtorice Silve Novljan. Šolska knjižnica vse bolj postaja informacijsko in učno središče šole in ne samo izposojevalnica knjig, od šolskega knjižničarja pa se pričakuje, da kvalitetno opravi številna dela in naloge pridobivanja, obdelave in posredovanja različnih gradiv in informacij, da v sodelovanju z učitelji izvaja bibliopedagoško delo pri pouku, da uporabnike uči različnih strategij informa-

3 Matič-Zupančič, J. Pomen kadrov za uspešno delovanje šolske knjižnice cijskih spretnosti na različnih medijih, da pomaga pri učenju in samoučenju učencev in mnogokaj drugega. Torej je šolsko knjižničarstvo pri nas naredilo velik korak naprej in tudi na Dolenjskem je ta razvoj viden. To hipotezo sem kot matičarka, zaposlena v Knjižnici Mirana Jarca, želela preveriti s pomočjo vprašalnika, ki sem ga naslovila na 16 osnovnih in 5 srednjih šol novomeške, šentjernejske in škocjanske občine. Vprašalnik je vrnilo 15 osnovnih šol z osmimi podružnicami, ali 93,7% anketiranih osnovnih šol, ki so imele 6985 učencev in 3 srednje šole ali 60% anketiranih srednjih šol, ki so imele 3711 učencev. Zahtevani podatki iz vprašalnika so se nanašali na šolsko leto 1995/1996, primerjali pa smo jih s standardi in normativi za šolske knjižnice(standardi, 1990) ter z rezultati analize stanja šolskih knjižnic Silve Novljan iz publikacije Šolska knjižnica v izobraževanju (za 21.stoletje), katere podatki so veljeli za leto 1992 (Novljan, 1994). Zanimali so nas predvsem določeni segmenti standardov, na primer kadrovska problematika, temeljna knjižna zaloga, prirast in urejenost gradiva (katalogi) v šolskih knjižnicah osnovnih in srednjih šol našega območja. Cilji in naloge šolske knjižnice Cilji in naloge šolskih knjižnic so natančno opredeljeni s standardi, ki pravijo, da je šolska knjižnica sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni oziroma srednji šoli in je namenjena vzgojno-izobraževalnem procesu, potrebam učencev in delavcev šole, ki jo potrebujejo za pridobivanje, utrjevanje in širjenje znanja, vedenja v okviru ciljev in vsebin učnega načrta za redni pouk in za vse druge oblike organiziranega šolskega dela. V knjižnično-informacijski sistem se povezuje z enotno strokovno obdelavo knjižničnega gradiva; enotnim vodenjem katalogov, razvijanjem medknjižnične izposoje in pretokom informacij. Na ta način naloge šolske knjižnice segajo na področja: - motiviranja učencev in pedagoških delavcev za uporabo knjižnice in njenega gradiva ter informacijskih virov, s tem pa vpliva tudi na uvajanje sodobnih metod in oblik pouka in na njegovo fleksibilnejšo organizacijo, - svetovanja in asistiranja pri izboru gradiva in pri učenčevi aktivni uporabi knjižničnega gradiva, pri predstavitvah in uporabi osvojenih znanj,

4 Knjižnica 41 (1997)2/3 - učenja uporabe knjižnice in njenega gradiva za samostojno aktivno uporabo knjižničnega gradiva in informacijskih virov v vsakem tipu knjižnice knjižničnega in inforacijskega sistema. Kadri Vprašanje knjižničarskih kadrov je v najtesnejši povezavi z vključevanjem knjižnice v življenje in delo šole. Šolski knjižničarji so v šolski in knjižničarski zakonodaji uvrščeni v okvir redne šolske dejavnosti in jim je priznana pomembna vloga pri doseganju pedagoških ciljev, ampak uspeh njihovega dela, kot navaja Novljanova 3, je odvisen od ustreznega števila zaposlenih, predvsem od njihove strokovne usposobljenosti.torej je odločilnega pomena obvladovanje del in nalog s področja knjižničarstva, s čimer se bo knjižničar tudi najlažje izognil tradicionalnemu pogledu nase, kot na "izposojevalca in varuha knjig". Nekatere raziskave, kijih omenja Novljanova (Novljan, 1994) opozarjajo na to, da način poučevanja in prisotnost kvalificiranega knjižničarja najbolj vplivata na vlogo knjižnice. To se najbolj kaže pri pripravljenosti učiteljev, ki so kljub napornejšemu delu zanje, pripravljeni vključiti knjižnico v metode pridobivanja znanja, zlasti raziskovalnega, če je v šolski knjižnici stalno zaposlen kvalificirani knjižničar, ki poleg svojega strokovnega znanja dobro pozna še izobraževalni program. A.Osnovna šola Tabela 1A: Delavci v knjižnicah (zaposleni s polnim delovnim časom, delno zaposleni) Stopnja izobr./ Zaposleni Skupaj Bibliotekar VII. Višji knjižničar VI. Knjižni čar V. Manipulant Polno Delno Skupaj Drugi Glede na normative in standarde je v osnovni šoli z do 20 oddelki potreben 1 knjižničarski delavec, če je oddelkov več, ali če ima šola podružnico, sta potrebna dva delavca. Po tem določilu bi morali imeti v osnovnošolskih knjižnicah našega območja (15 osnovnih šol in 8 podružnic) 23 knjižničarjev, zaposlenih s polnim delovnim časom.

5 Matič-Zupančič, J. Pomen kadrov za uspešno delovanje šolske knjižnice V teh šolah je bilo 18 delavcev (78,26 % doseganje standarda), a od teh le cca 13 polno zaposlenih (k 8 zaposlenim s polnim delovnim časom smo prišteli še polovico delavcev, zaposlenih z delnim delovnim časom) in to pomeni le 56 % doseganja standarda. Standard določa, da morajo imeti knjižnični delavci višjo ali visoko izobrazbo in strokovni izpit.to pomeni, da standardom ustrezne delavce zaposluje manjše število šol. Višjih knjižničarjev (VI. stopnja izobrazbe in strokovni izpit), je bilo 5 (21% standarda, če izhajamo iz določila, da bi moralo biti takih delavcev 23).Če pa od teh odštejemo polovico delno zaposlenih, imamo le cca 3 strokovnih delavcev (13% doseganje standarda). Standardom neustrezno zaposlovanje knjižničnih delavcev se odraža v celotnem delu knjižnice, zlasti pa v njeni strokovni urejenosti in njeni integriranosti v vzgojno-izobraževalno delo šole. Tudi ostali delavci, knjižničarji s srednjo izobrazbo, in drugi, med katerimi je največ učiteljev, pripomorejo h kroženju knjižničnega gradiva.nikakor pa se učinek njihovega dela ne more meriti z učinkom strokovnjaka - knjižničarja. Vpliv strokovno izobraženega knjižničnega delavca je tudi jasno viden v raziskavi o stopnji bralne pismenosti učencev in določenih faktorjev, ki so v povezavi z uspehi učencev pri testih branja. Novljanova navaja (Novljan, 1994), da so učenci osnovnih šol, kjer je v knjižnicah delal knjižničar, in to v vseh okoljih (podeželje, malo mesto, veliko mesto, Lj.-Mb.) dosegli boljše rezultate pri testih branja, kot učenci šol, kjer je bil v šolski knjižnici zaposlen učitelj. Stanje med 18 knjižničnimi delavci naših osnovnih šol je sledeče: - 2 polno zaposlena, z zahtevano izobrazbo in polnim delovnim časom, - 3 z ustrezno izobrazbo, a delno zaposleni, - 13 z neustrezno izobrazbo, od teh pa 6 polno zaposlenih in 7 delno zaposlenih. V šolah sta samo 2 strokovno ustrezno izobražena delavca polno zaposlena, zato bi morali še ostale 3 ustrezno izobražene delavce, a delno zaposlene, redno zaposliti za polni delovni čas. Delavci z neustrezno izobrazbo pa bi se morali dodatno strokovno izobraziti za poklic, ki ga opravljajo. Če primerjamo realizacijo normativa števila strokovnih delavcev v osnovnih šolah, ga slovenske knjižnice realizirajo 32%, knjižnice našega območja pa 13%, kar kaže na precej slabšo kadrovsko zasedenost naših knjižnic.

6 Knjižnica 41 (1997)2/3 B.Srednja šola Tabela 1B: Delavci v knjižnicah (zaposleni s polnim delovnim časom, delno zaposleni) Stopnja izobr./ Zaposleni Skupaj Bibliotekar VII. Višji knjižničar VI. Knjižni čar V. Manipulant Polno Delno Skupaj Drugi V 3 knjižnicah srednjih šol imajo 5 knjižničnih delavcev (166% doseganja standarda), kar pomeni, da imajo v nekaterih knjižnicah že več kot enega zaposlenega delavca. Šole imajo več kot 20 oddelkov, ena šola ima celo 88 oddelkov, velike probleme pa ji tudi povzročajo študenti visoke in višje šole ob delu, ki imajo v šoli svoje učne prostore..standarda zaposlitve knjižničnih delavcev po oddelkih pa ne dosegajo vse šole, saj bi moralo biti za vse srednješolce in pedagoške delavce 8 strokovnih knjižničnih delavcev. Ustrezno strokovno izobraženi (bibliotekar,višji knjižničar) in zaposleni s polnim delovnim časom so le 3 delavci (ali 37% doseganja standarda). Standardi za knjižnične delavce se za knjižnice srednjih šol ne razlikujejo od osnovnih šol, zato so tudi ugotovitve podobne. Delavca drugega profila in knjižničarja bi bilo potrebno dodatno izobraziti, manjkajoče delavce pa stalno zaposliti. Povem pa naj, da knjižničar ob delu že študira bibliotekarstvo na ljubljanski Filozofski fakulteti. Če primerjamo realizacijo normativa števila strokovnih delavcev v srednjih šolah, ga slovenske knjižnice realizirajo 49%, knjižnice našega območja pa 37%, kar kaže na slabšo strokovno kadrovsko zasedenost naših srednješolskih knjižnic. Poseben problem pri kadrih v šolskih knjižnicah je njihova pogosta fluktuacija. Tudi danes se dogaja, podobno kot omenja Stružnikova 5, "daje veljalo za leta nazaj, da so na mnogih šolah delali v knjižnici učitelji, ki iz kakšnihkoli razlogov, niso zmogli dela v razredu. Vsakdanja praksa kaže, da se tudi ravnatelji strokovne zasedenosti delovnih mest niso lotevali s prave strani".

7 Matič-Zupančič, J. Pomen kadrov za uspešno delovanje šolske knjižnice Knjižnično gradivo Temeljna zaloga A.Osnovna šola V vseh knjižnicah je bilo naslovov knjig ali 16 naslovov na učenca in učitelja oziroma izvodov knjig za učence ali 18,8 knjig na učenca in izvodov (naša ocena) izvodov za učitelje ali 95 izvodov na enega strokovnega delavca. Standard priporoča 8-10 knjig na učenca in 40 knjig za učitelja. Torej je na področju temeljne zaloge knjig doseženo 188% pri učencih, pri učiteljih pa 142%, kar gre verjetno na račun zastarelega strokovnega gradiva za učitelje. Knjižnično gradivo pa ni enakomerno porazdeljeno po šolah oziroma v šolskih knjižnicah. Standard določa, da mora biti v šolski knjižnici najmanj 3000 enot za učence in 1000 enot aktualne pedagoške literature za učitelje. Vse šolske knjižnice imajo vsaj 3000 enot gradiva za učence, in sicer: - 3 šolske knjižnice imajo za učence enot, - 2 šolski knjižnici imata od 5000 do 8000 enot, - 7 šolskih knjižnic ima od 8000 do enot, - 2 knjižnici imata enot, - 1 knjižnica ima enot. Vse šolske knjižnice imajo v svojih zbirkah za učitelje več kot 1000 enot aktualnega pedagoškega gradiva. Tabela A: Temeljna zaloga knjižničnega gradiva Gradivo Štev.izv. % Knjige (96,7%) Periodika 502 (0,3%) Neknjižno gradivo 6003 (3%) Skupaj (100%) Na vprašanja o številu temeljne zaloge knjižnega gradiva mi je odgovorilo 15 knjižnic.

8 Knjižnica 41 (1997)2/3 Za število naslovov in izvodov periodičnega tiska ter neknjižnega gradiva pa nisem dobila podatkov od 4 knjižnic. Šolske knjižnice razpolagajo tudi s 493 naslovi periodike v 502 izvodih. Torej je posamezen izvod periodičnega tiska dostopen le v 1,01 izvodu kar je absolutno premalo. Imajo tudi 6003 enot neknjižnega gradiva, čeprav v večini primerov še nimajo primernih prostorov, delno tudi ne opreme za njiegovo uporabo. Med neknjižnim gradivom je največ video gradiva (filmi, diafilmi, video kasete-53%), avdio gradiva (28%) ter drugega neknjižnega gradiva (19%), pojavlja se že nekaj CD-romov in multimedije. Razmerje med izvodi knjižnega in neknjižnega gradiva je 97% : 3%. Rezultati analize slovenskih osnovnošolskih knjižnic pričajo tudi o skoraj enakem odnosu, 96% : 4% v korist knjižnega gradiva, torej lahko sklepamo, da so knjižnice našega območja še prav tako tradicionalne kot druge slovenske knjižnice, in da pojma medioteka zanje še ne moremo uporabljati. Število knjig na učenca (gre za 18,8 knjige na učenca) kar odgovarja tudi rezultatu ankete drugih slovenskih knjižnic (17,6 knjige na učenca) je zadovoljivo in ima svoj učinek. Potrjuje ga mednarodna raziskava o branju, ki jo navaja Novljanova (Novljan, 1994), ko pravi da so velike knjižnice močno povezane s stopnjo bralne pismenosti, zato so tudi v Sloveniji učenci šol z večjo količino knjig dosegli boljše rezultate na testih branja. Raziskava pa je tudi opozorila, da povezava med količino knjig in branjem ni eksponentna in da naše standardno določilo 8-10 knjig na učenca zagotavlja ustrezen bralni razvoj. Knjižnice bi morale zato bolj pazljivo oblikovati knjižno zalogo in redno izločati neustrezno in zastarelo gradivo ter jo posodabljati z avdiovizualnimi mediji, ki so nepogrešljivi del pri izvajanju sodobnih metod pouka in samostojnega učenja učencev. B.Srednja šola V treh knjižnicah srednjih šol je bilo naslovov knjig, ali 4,5 naslova knjig na učenca in učitelja oz izvodov knjig ali 10 knjig na učenca in učitelja.

9 Matič-Zupančič, J. Pomen kadrov za uspešno delovanje šolske knjižnice Standard priporoča v knjižnicah srednjih šol knjig in sedanja količina z 10 knjigami je spodnja meja doseganja standarda (druge slovenske srednješolske knjižnice imajo 13 knjig na učenca in učitelja). Od treh naših srednješolskih knjižnic, ima ena nekaj več kot 6000 enot, dve pa od do enot knjižnega gradiva. Tabela B: Temeljna zaloga knjižničnega gradiva Gradivo Štev.izv. % Knjige (96,7%) Periodika 155 (0,3%) Neknjižno gradivo 1195 (3%) Skupaj (100%) Razmerje med različnimi vrstami gradiva je skoraj enako kot v osnovnošolski knjižnici na našem območju. Razlika je edino pri periodiki. V knjižnici srednjne šole je 1 naslov periodičnega tiska prisoten v 1,4 izvodih, v knjižnici osnovne šole pa je 1 naslov periodike prisoten le v enem izvodu. Med neknjižnim gradivom je največ video gradiva (36%), avdio gradiva (21%), drugega gradiva pa je (43%). Pojavlja se pa tudi že multimedia kot vrsta neknjižnega gradiva. Slovenske srednješolske knjižnice imajo v svoji temeljni zalogi knjižničnega gradiva 95% knjig, 1% periodike in 4% neknjižnega gradiva. Prirast knjižničnega gradiva A. Osnovna šola Tabela 2A: Prirast knjižničnega gradiva Neknjižno Knjige Periodika Gradivo Prirast gradivo Skupaj nasl. izv. nasl. izv. nasl. izv. Celoten prirast Za celotni letni prirast mi je le 7 knjižnic od 15 anketiranih posredovalo popolne podatke o naslovih in izvodih po posameznih zvrsteh knjižničnega gradiva.

10 Knjižnica 41(1997)2/3 8 anketiranih knjižnic mi ni posredovalo podatkov o številu naslovov in izvodov periodičnega tiska, 10 knjižnic pa mi ni posredovalo podatkov o številu izvodov neknjižnega gradiva, zato so podatki, ki sem jih navedla v tabeli, le delni. Kot je iz tabele razvidno, so knjižnice osnovnih šol pridobile enot knjižničnega gradiva in to večinoma z nakupom(večinoma gre za gradivo v slovenščini). Med knjižničnim gradivom je bilo 98 % knjig in brošur, 0,1% periodičnega tiska in 1,5% neknjižnega gradiva. Če primerjamo razmerje z gradivom temeljne knjižnične zaloge, se odnos med vrstami gradiva ne izboljšuje, celo slabši je. Če primerjamo prirast knjižničnega gradiva v drugih slovenskih knjižnicah, je odnos 81% knjižnega gradiva : 10% periodičnega tiska in 9% neknjižnega gradiva neprimerno bolj sodoben kot v naših knjižnicah in kaže na dejstvo, da knjižnice že postajajo sodobni mediotečni centri, na našem območju pa še opravljajo tradicionalno vlogo. Knjižnice našega območja so pridobile 1,7 knjige na učenca (standard predvideva 1 knjigo na učenca za ohranjanje in obnavljanje živosti knjižne zaloge), v slovenskih knjižnicah pa je to 0,78 izvoda knjige na učenca. Če primerjamo naslove, pa gre za nakup 1,2 naslova knjige na učenca (v slovenskem merilu pa gre za nakup 0,6 naslova na učenca). Posamezen naslov knjige je bil zastopan v 1,4 izvodih, naslov periodike pa v enem izvodu. Tako razmerje učencem ponuja razmeroma pisano izbiro knjižnih novitet, slaba stran pa je v tem, da povzroča težave pri obveznem branju, ker se naslov pojavlja v premalo izvodih.velike težave pa imamo v našem okolju zlasti splošnoizobraževalne knjižnice, kjer učenci iščejo manjkajoče izvode za obvezno branje, ki bi se praviloma morali nahajati v šolskih knjižnicah. B.Srednja šola Tabela 2B: Prirast knjižničnega gradiva GradivoPrirast Knjige Neknjižno Periodika gradivo Skupaj nasl. izv. nasl. izv. nasl. izv. Celoten prirast

11 Matič-Zupančič, J. Pomen kadrov za uspešno delovanje šolske knjižnice Kot je iz tabele razvidno, so knjižnice srednjih šol pridobile 2504 izvode knjižničnega gradiva, od tega je bilo 91,8% izvodov knjig, 0,7% periodike in 7,5 neknjižnega gradiva. Primerjava s pridobljenim knjižničnim gradivom slovenskih srednjih šol kaže, da so slovenske srednje šole med letnim prirastom imele 78,40% izvodov knjig, 15,22% periodičnega tiska in 6,38% neknjižnega gradiva. Standard predpisuje, da morajo knjižnice srednjih šol, ki so dosegle standard temeljne knjižne zaloge, pridobiti vsako leto 1,5 knjige na uporabnika. V šolskem letu 1995/96 so anketirane knjižnice našega območja pridobile le 0,4 knjige na uporabnika (standard je dosežen le 42%) kar je premalo, še zlasti če vemo, daje v temeljni zalogi le 10 knjig na uporabnika in da imajo knjižnice zaradi sprememb programov šol veliko neustreznega gradiva. Naslov knjige v prirastu je prisoten v 1,6 izvodih, naslov periodike je prisoten le v enem izvodu. S prirastom knjižnice se povečuje izbor knjižnega gradiva, manj pa dostopnost. Da sam izbor knjižničnega gradiva ni posebno dober, kažejo tudi podatki, da na uporabnika pride le 0,3 naslova. Večina knjižničnega gradiva je v slovenščini, pridobljeno pa je bilo večinoma z nakupi. Rada bi poudarila, da bo samo knjižničar z adekvatno izobrazbo (VII.ali Vl.stopnja izobrazbe in strokovni izpit bibliotekarske stroke) lahko opravil kvalitetno izbiro letnega prirasta šolske knjižnice. Seveda morajo biti v njej enakovredno zastopana vsa predmetna področja, ki so podlaga vzgojno-izobraževalnemu delu šole. Pri tem bo knjižničarjevo sodelovanje z učitelji segalo na področja, kot pravi Breda Filo 1 "bibliografskega znanja, s pomočjo katerega bo lahko ocenjeval knjigo po določenih vidikih: ugotavljal bo pomen avtorja, serije, založbe, nivo predstavitve, organizacijo snovi, ocenjeval registre in bibliografijo". Ravno tako mora knjižničar poznati literaturo za otroke in mladostnike, deloval naj bi pri spodbujanju bralne in informacijske pismenosti, odločal naj bi se tudi za primerno literaturo za prosti čas, ki naj bi bila primerna starostni stopnji otroka in mladostnika, izbiral naj bi primerno literaturo za samoučenje in za razvijanje kreativnih potencialov učencev, dijakov in učiteljev. 133

12 Knjižnica 41 (1997)2/3 Strokovna ureditev A.Osnovna šola Standardi pravijo, da mora biti vse knjižnično gradivo v knjižnici prosto dostopno za uporabnike. Katalogi (vrste, urejenost in dostopnost) pa največ govorijo o strokovni urejenosti knjižničnega gradiva, o njegovi dostopnosti ter o izobraževanju uporabnikov za samostojno uporabo knjižnice in njenih gradiv. Vse osnovnošolske knjižnice našega območja imajo knjižnično gradivo postavljeno v prosti pristop. Osnovnošolske knjižnice, tako kot to predpisujejo standardi, imajo ureditev leposlovja po starostnih stopnjah (C,P,M). Leposlovje v tujih jezikih je ločeno postavljeno, prav tako tudi ljudsko slovstvo. Strokovna literatura pa je postavljena v okviru skupili UDK. Ena od anketiranih šolskih knjižnična vprašanje o vrstah klasičnih katalogov odgovarja, da imajo v knjižnici samo inventarno knjigo. Klasičnih katalogov (AIK,UDK, naslovni,tematski) nima 8 osnovnošolskih knjižnic ali 53% knjižnic. AIK klasičnega kataloga nimata dve knjižnici, 5 knjižnic nima UDK kataloga, torej uporabniku ne more izbrati gradiva v okviru določenega strokovnega področja, 5 knjižnic pa nima klasičnega naslovnega kataloga. Situacija seje močno izboljšala že leta 1991, s prihodom strojne in programske računalniške opreme v knjižnice, zlasti pa s programom Šolska knjižnica, ki s pomočjo enkratnega računalniškega vnosa gradiva samodejno izpiše vse potrebne kataloge: AIK, UDK, naslovni, tematski, omogoča pa tudi retrospektivne poizvedbe po izdaji, kraju in letu izdaje, založbi, zbirki, postavitvi, vrsti gradiv oziroma po vsem, kar smo vnesli v vnosno masko. Do zdaj je računalniško opremljenih 12 osnovnošolskih knjižnic, z drugimi besedami, 80% osnovnošolskih knjižnic ima zdaj računalniške AIK,UDK in naslovne kataloge. Večina šol že ima avtomatizirano izposojo, to je 10 knjižnic ali 66%, od teh desetih knjižnic 4 že izposojajo s pomočjo črtne kode. Nekatere knjižnice pa še opravljajo retrospektivni vnos knjižničnega gradiva v računalnike.

13 Matič-Zupančič, J. Pomen kadrov za uspešno delovanje šolske knjižnice Do zdaj je v naših osnovnošolskih knjižnicah računalniško vnešenih cca enot knjižničnega gradiva, kar je 55 % temeljne knjižnične zaloge vseh osnovnošolskih knjižnic. Razveseljuje dejstvo, da se bodo zdaj šolski knjižničarji lažje posvečali informacijskemu delu z uporabniki, moti pa, da knjižnice do zdaj še nimajo zadostnega števila terminalov za poučevanje informacijskih spretnosti. Šole imajo računalniški program Šolska knjižnica in to različne verzije, 3.11, 4.00,4.11,4.12. Dve šoli sta poleg tega da imata zadnji verziji programa Šolska knjižnica, že vključeni v COBISS/OPAC kot pridruženi članici, dve knjižnici pa imata tudi že dostop do Interneta. B.Srednja šola V knjižnicah sredjne šole je vse gradivo glede na normative in standarde postavljeno v prostem pristopu po UDK skupinah. Vse naše srednješolske knjižnice imajo gradivo v prostem pristopu, postavljeno po UDK skupinah. Dve knjižnici od treh, ali 66% ima vse potrebne klasične kataloge (AIK,UDK,naslovni), ena knjižnica pa ima samo računalniške kataloge. Vse knjižnice imajo popolne računalniške kataloge. Dve knjižnici imata verzijo 4.12 Šolske knjižnice in sta tudi pridruženi članici COBISS/OPAC, ena knjižnica pa ima verzijo 3.11 programa Šolska knjižnica. Dve knjižnici imata avtomatizirano izposojo, izposojata s pomočjo črtne kode, ena knjižnica pa še retrospektivno vnaša v računalnik knjižnično gradivo. Vse tri knjižnice so do sedaj vnesle enot knjižničnega gradiva, kar je 79.7% temeljne zaloge. Dve knjižnici imata dostop do Interneta, v eni sta dva terminala za uporabnike, v drugi pa samo eden. Zaključek Kot so pokazali rezultati ankete, je na našem območju zelo velik kadrovski primanjkljaj v osnovnošolskih in srednješolskih knjižnicah. I OO

14 Knjižnica 41 (1997)2/3 Knjižničarji so močno obremenjeni, v zadnjem času tudi z učbeniškimi skladi, ampak se zelo trudijo pri opravljanju številnih nalog. Vse večje bibliopedagoškega in informacijskega dela z uporabniki, zelo lepe rezultate pa so knjižničarji našega območja dosegli pri uvajanju računalnikov v delo in poslovanje knjižnic. Odločitve za vključenost v COBISS in Internet povečujejo on-line dostopnost do številnih informacijskih baz. Pri temeljni knjižnični zalogi bi bilo potrebno več izločanja zastarelega ali programom vzgojno-izobraževalnega dela šol neustreznega knjižničnega gradiva, med zalogo je premajhna prisotnost neknjižnega gradiva in periodike, tako da knjižnice še niso postale multimedijski centri za učenje, poučevanje in samoučenje in so bolj namenjene motiviranju na področju bralne pismenosti (čeprav s premajhnim številom izvodov). Seveda jih pestijo tudi številni prostorski problemi, kijih tukaj nismo analizirali. Delo šolskih knjižničarjev, pa je kot pravi Novljanova^, ko se sklicuje na De Silvo in Turriffa, "eno najtežjih in izziv knjižničarju.za današnjo stopnjo razvoja šolskih knjižnic (pomanjkanje prostora, pomanjkanje kadra, pomanjkanje sredstev za pridobivanje knjižničnega gradiva, pomanjkanje tehnologije, predvsem računalniške in komunikacijske, pomanjkanje časa, sredstev in ustreznih programov za izobraževanje, pomanjkanje strokovnih priročnikov in navodil, nekooperativnost pedagoškega kadra, pomanjkanje znanja o uporabi knjižnice med pedagoškim kadrom ipd.) pa to velja še posebno izrazito. Predvsem knjižničarstvo, ki dobro pozna slabe pogoje delovanja, ta hip preveč pričakuje od knjižničarja. Ta bi moral delati, vedeti in poznati: kako se vrsta novih medijev vključi v knjižnično gradivo in razširi za aktivno uporabo pri pouku; nove predmetnike in nove metode učenja; obvladovati računalnike in različne online dosegljive baze podatkov; izvajati program in pospeševati sodelovanje; reševati problem asistence učitelju in učencu; uporabo knjižnice v različnih učnih situacijah; poznati različnost učiteljev in učencev. Imeti bi moral smisel za razvoj, organizacijo,sprejemanje novosti. Biti bi moral učitelj, pomožna oseba, tehnik, administrator, pa tudi "deklica za vse". Zadnje pa za tiste, ki njegovih nalog ne poznajo in mu ne priznavajo profesionalne vloge". Torej je pred vsemi šolskimi knjižničarji res velikanski izziv.

15 Matič-Zupančič, J. Pomen kadrov za uspešno delovanje šolske knjižnice Literatura 1. Filo, B. "Knjižnice in pedagoški sistem". Knjižnica 35(1991)2-3 : Novljan, S.; M. Steinbuch. Šolska knjižnica v izobraževanju (za 21. stoletje). Ljubljana : Narodna in univezitetna knjižnica, 1994, str Novljan, S. "Velikost knjižne zbirke in njen vpliv na razvoj branja". Knjižnica 39(1995)3:58 4. "Standardi in normativi za šolske knjižnice". - V': Vzgojno-izobraževalno delo v šolski knjižnici mediateki. Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1990, str Stružnik, E. "Kako so šolski knjižničarji usposobljeni za svoje delo?". Šolska knjižnica 4(1994)8 :5 137

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od

Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/19 Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od Poročilo o delu šolske knjižnice za šolsko leto 2018/2019 Poročevalsko obdobje je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, razen kjer je navedeno drugače. Narodna in univerzitetna knjižnica/center za razvoj knjižnic

Prikaži več

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga pre

MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga pre MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Načrt nakupa knjižničnega gradiva 2019 Strateške usmeritve Zagotavljanje novosti založniške produkcije v obsegu, kot ga predvidevajo pogoji za izvajanje knjižnične dejavnosti

Prikaži več

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan

Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Ko je izbira ovira v napredovanju Silva Novljan Bralna pismenost v Sloveniji in Evropi Nacionalna konferenca, Brdo pri Kranju, 25. in 26. oktober 2011 Izhodišče razmišljanja Rezultati raziskav o povezanosti

Prikaži več

Microsoft Word - Vsebinska_izhodisca_nakupa_knjiznicnega_gradiva.doc

Microsoft Word - Vsebinska_izhodisca_nakupa_knjiznicnega_gradiva.doc VSEBINSKA IZHODIŠČA NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA Knjižnica v letu 2010 načrtuje 74.993 enot prirasta z nakupom oziroma 6.330 naslovov. V okolju s 325.312 prebivalci je to 231 enot na 1000 prebivalcev. Načrtujemo

Prikaži več

Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem dr. Eva Kodrič-Dačić

Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem dr. Eva Kodrič-Dačić Razvoj javnega knjižničarstva na Slovenskem 1961-1982 dr. Eva Kodrič-Dačić Razvoj matičnih dejavnosti Pred 1850: Studien Hof-Commision, financiranje javnih knjižnic, spremljanje dela knjižnic, strokovno

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Predstavitev novosti COBISS_OPAC_V60_17-18_06_2010_za objavo.ppt

Microsoft PowerPoint - Predstavitev novosti COBISS_OPAC_V60_17-18_06_2010_za objavo.ppt Predstavitev novosti: COBISS/OPAC, V6.0 (1. del) Maribor, 17. junij 2010 Ljubljana, 18. junij 2010 Program predstavite Uvod v predstavitev Marta Seljak Predstavitev COBISS/OPAC, V6.0 Robert Vehovec Predstavitev

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Mariborska knjižnica kot osrednja območna knjižnica Anka Rogina, 18. 11. 2014 PO SKUPNIH POTEH DO NOVIH SPOZNANJ MARIBORSKA KNJIŽNICA Osrednje območne knjižnice Pravna osnova: Zakon o knjižničarstvu (2001)

Prikaži več

LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO ZA LETO 2019 Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je splošna knjižnica, ki izva

LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO ZA LETO 2019 Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je splošna knjižnica, ki izva LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA KNJIŽNICE MIRANA JARCA NOVO MESTO ZA LETO 2019 Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost za 65.058 prebivalcev na področju

Prikaži več

POROČILO

POROČILO UVOD Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT), ki je sedaj že 17 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

OSNOVNI PODATKI

OSNOVNI PODATKI OSNOVNI PODATKI Naslov: Osnovna šola Tišina knjiţnica Tišina 4b, 9251 Tišina Telefon: 02 539 16 16 E-pošta: Delovni čas: valerija.trajber@guest.arnes.si vsak delovnik po šolskem koledarju Izposoja: od

Prikaži več

11_RomanaMuhvic

11_RomanaMuhvic Romana Muhvič Šumandl Šolske knjižnice v sistemu COBISS.SI Projekt Vključitev ŠOLSKIH knjižnic v sistem COBISS.SI Decembra 2015: Razglasitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A)

Prikaži več

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano)

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano) 78 5. Šolski viri za poučevanje branja Šola je prostor, kjer opismenjevanje poteka sistematično in kjer poučujejo formalno usposobljeni strokovnjaki učiteljice in učitelji. Učenec ne more vsega v zvezi

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE –

VPRAŠALNIK BRALNE MOTIVACIJE ZA MLAJŠE UČENCE – PRAŠALNIK BRALNE MOTIACIJE ZA STAREJŠE UČENCE BM-st Pred teboj je vprašalnik o branju. Prosimo te, da nanj odgovoriš tako, kot velja zate. vprašalniku ni pravilnih oz. napačnih odgovorov. Na posamezne

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

COBISS3/Medknjižnična izposoja

COBISS3/Medknjižnična izposoja 3/Medknjižnična izposoja 2.2 KATALOG Katalog nam omogoča: iskanje gradiva prikaz izbranih bibliografskih zapisov ali pripadajočih podatkov o zalogi iz lokalne baze podatkov v formatu COMARC vpogled v stanje

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

PROGRAM DELA POSEBNIH NALOG KNJIŽNICE KULTURNEGA CENTRA LENDAVA LENDVAI KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT ZA PRIPADNIKE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI ZA LE

PROGRAM DELA POSEBNIH NALOG KNJIŽNICE KULTURNEGA CENTRA LENDAVA LENDVAI KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT ZA PRIPADNIKE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI ZA LE PROGRAM DELA POSEBNIH NALOG KNJIŽNICE KULTURNEGA CENTRA LENDAVA LENDVAI KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT ZA PRIPADNIKE MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI ZA LETO 2019 (Usklajen z Odločbo MK številka 6120-60/2018/3

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument o nabavni politiki 2014

Microsoft Word - Dokument o nabavni politiki 2014 DOKUMENT O NABAVNI POLITIKI V GOZDARSKI KNJIŽNICI Pravilnik je potrdil Knjižnični odbor Gozdarske knjižnice dne 11. 4. 2014 in velja do preklica. Poslovanje usmerja obstoječa aktualna zakonodaja in na

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Glasbena pismenost in vloga knjižnice izzivi za prihodnost Joško Senčar Storitve za ciljne skupine prebivalcev Glasba in njen pomen Glasba in zvok Vpliv glasbe na ljudi odziv celotnega organizma različno

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Strokovno posvetovanje ZBDS, Maribor, 2011 SPLOŠNE KNJIŽNICE PO KNJIŽNIČNIH OBMOČJIH v letu 2010 Milena Bon koordinatorica posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic Zakaj je matematika kraljica? Številke

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

U N I V E R Z A V L J U B L J A N I M E D I C I N S K A F A K U L T E T A C E N T R A L N A M E D I C I N S K A K N J I Ž N I C A POROČILO O DELU CMK

U N I V E R Z A V L J U B L J A N I M E D I C I N S K A F A K U L T E T A C E N T R A L N A M E D I C I N S K A K N J I Ž N I C A POROČILO O DELU CMK U N I V E R Z A V L J U B L J A N I M E D I C I N S K A F A K U L T E T A C E N T R A L N A M E D I C I N S K A K N J I Ž N I C A POROČILO O DELU CMK V LETU 2014 L J U B L J A N A, A P R I L 2 0 1 4 P

Prikaži več

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc

Microsoft Word CENIK STORITEV VSZ V STUDIJSKEM LETU 2007.doc 19 CENIK STORITEV VŠZ V ŠTUDIJSKEM LETU 2007/2008 CENIK UL VŠZ za študijsko leto 2007/2008 1 Sprejeto na 12.seji UO UL, 14.06.2007 Zap.št. ELEMENT v 1. VPISNINA V PRVI LETNIK 24,66 2. VPISNINA V VIŠJI

Prikaži več

Številka:

Številka: Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2017 Polni naziv knjižnice: Mestna knjižnica

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO

POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 2 1. POROČILO O IZVAJANJU KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI ZA OBČINO STRAŽA ZA LETO 2018 POTUJOČA KNJIŽNICA Novi in aktivni člani V letu 2018

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

1 DOKUMENT UPRAVLJANJA KNJIŽNIČNE ZBIRKE IN LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V LETU 2019

1 DOKUMENT UPRAVLJANJA KNJIŽNIČNE ZBIRKE IN LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V LETU 2019 1 DOKUMENT UPRAVLJANJA KNJIŽNIČNE ZBIRKE IN LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V LETU 2019 UVOD Dokument o upravljanju knjižnične zbirke in nabavni politiki Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec

Prikaži več

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Stran2 Kazalo 1. MATERIALNI POGOJI ŠOLE 2. KADROVSKA ZASEDBA. 3. RAZREDI.. 4. REALIZACIJA UČNEGA PROGRAMA. 4.1. SODELOVANJE S STARŠI. 5. KOMISIJA

Prikaži več

DODATEK_F8

DODATEK_F8 COMARC/B F.8 F.8 Tabela polj/podpolj s stopnjo obveznosti za posamezen bibliografski nivo V tabeli je podana obveznost polj/podpolj (o - obvezen podatek, p - obvezen podatek, če obstaja, in n - neobvezen

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

LETNO POROČILO 2014

LETNO POROČILO 2014 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika LETNO POROČILO 2014 Foto: Simona Prosenc, Razstava: Ekslibrisi in knjižna oprema Ravne na Koroškem, februar 2015 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

Prikaži več

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani OSNOVNA ŠOLA DEKANI Tel.: 05 66 21 240 DEKANI 32 Fax: 05 66 21 241 6271 DEKANI E-pošta: info@os-dekani.si ID za DDV: SI 18370071 www.os-dekani.si KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 OSNOVNI PODATKI O

Prikaži več

Strategija razvoja Knjižnice dr. Toneta Pretnarja za obdobje Tržič, november 2015 Marinka Kenk-Tomazin Direktorica Knjižnica dr. Toneta Pret

Strategija razvoja Knjižnice dr. Toneta Pretnarja za obdobje Tržič, november 2015 Marinka Kenk-Tomazin Direktorica Knjižnica dr. Toneta Pret Strategija razvoja Knjižnice dr. Toneta Pretnarja za obdobje 2016 2020 Tržič, november 2015 Marinka Kenk-Tomazin Direktorica Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Balos 4, 4290 Tržič Reg. št.: 1451120; Davčna

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA SREDNJEŠOLCE Šolsko leto 2019/2020 ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA OTROKE IN MLADINO Srednješolsko obdobje je obdobje velikih sprememb, tako na telesnem kot duševnem področju. Istočasno pa

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Samoevalvacija: POČUTJE UČENCEV V ŠOLI IN OCENA RAZLIČNIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI TER POGOJEV ZA DELO Šolsko leto 2018/19 PREDSTAVITEV REZULTATOV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA IN UGOTOVITVE

Prikaži več

Microsoft Word - odnos-do-evra-december-2006.doc

Microsoft Word - odnos-do-evra-december-2006.doc Odnos državljanov in državljank do uvedbe evra v Sloveniji (III.) Pripravila: Ninamedia d.o.o. Naročnik: Ljubljana, december 2006 1. POVZETEK - Decembrska raziskava je večinoma potrdila ugotovitve iz dveh

Prikaži več

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani

Predlog navodil članicam za pripravo predstavitve novih študijskih programov, namenjene objavi v predstavitvenem zborniku in na spletnih straneh člani Predstavitveni zbornik študijskega programa za štud. leto 2019/20 UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK

Prikaži več

ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA UČENCI Šolsko leto 2014/15 OSNOVNI PODATKI ŠTEVILO UČENCEV, ki so rešili vprašalnik: 93 (število vseh učencev 4. 9. razreda je 114), torej 81,6 % učencev in učenk je rešilo

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode] RAZVOJ IKT KOMPETENC ali Z RAZVOJEM IKT KOMPETENC do E-POUČEVANJA Jožica Senica Zabret OŠ Marije Vere Kamnik Kranjska gora, 17. 4.2009 Razvoj IKT kompetenc? IKT veščine niso nadstandard, temveč baza za

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA za Poslanstvo knjižnice in cilji, ki jih želi knjižnica z načrtovanim nakupom uresničiti, še zlasti ci

LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA za Poslanstvo knjižnice in cilji, ki jih želi knjižnica z načrtovanim nakupom uresničiti, še zlasti ci LETNI NAČRT NAKUPA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA za 2015 1. Poslanstvo knjižnice in cilji, ki jih želi knjižnica z načrtovanim nakupom uresničiti, še zlasti cilji, povezani z razvijanjem bralne kulture in informacijske

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce

VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce VRTEC NA OBISKU... Iz pravljice: Zajčkova hišica. V KNJIŽNICI Predstavitev bibliopedagoških dejavnosti za vrtce OBISK KNJIŽNICE IN IZPOSOJA GRADIVA Za tak obisk knjižnice se skupini iz vrtca ni potrebno

Prikaži več

PROJECT OVERVIEW page 1

PROJECT OVERVIEW page 1 N A Č R T P R O J E K T A : P R E G L E D stran 1 Ime projekta: Ustvarjanje s stripom Predmet/i: Slovenščina Avtorja/i projekta: Jasmina Hatič, Rosana Šenk Učitelj/i: Učitelji razrednega pouka Trajanje:

Prikaži več

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS 2018 Vprašalnik za ravnatelje Srednje šole Glav

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS 2018 Vprašalnik za ravnatelje Srednje šole Glav Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS 2018 Vprašalnik za ravnatelje Srednje šole Glavna raziskava Slovenska različica TALIS v Sloveniji

Prikaži več

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj

Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega proj Poročilo projekta : Učinkovita raba energije Primerjava klasične sončne elektrarne z sončno elektrarno ki sledi soncu. Cilj projekta: Cilj našega projekta je bil izdelati učilo napravo za prikaz delovanja

Prikaži več

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6.

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. 1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. Sodelovanje šole s (starši) priseljenci Medkulturna

Prikaži več

Microsoft Word - bibliografske-zbirke-medicina.doc

Microsoft Word - bibliografske-zbirke-medicina.doc Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Sistemi za poizvedovanje Bibliografske zbirke področje medicine Mentor: doc.dr. Jure Dimec Avtorja:

Prikaži več

Arial 26 pt, bold

Arial 26 pt, bold 3 G MATEMATIKA Milan Černel Osnovna šola Brežice POUČEVANJE MATEMATIKE temeljni in zahtevnejši šolski predmet, pomembna pri razvoju celovite osebnosti učenca, prilagajanje oblik in metod poučevanja učencem

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - krstulovic

Microsoft PowerPoint - krstulovic PROST DOSTOP DO DOSEŽKOV SLOVENSKIH ZNANSTVENIKOV PREK PORTALA dlib.si mag. Karmen Štular Sotošek mag. Zoran Krstulović Daša Pokorn Narodna in univerzitetna knjižnica 3 Uporabniki in prosto dostopne zbirke

Prikaži več

Strateški načrt KJV

Strateški načrt KJV STRATEŠKI NAČRT KNJIŽNICE JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA 2015 2020 Slovenska Bistrica, november 2014 Uvod... 3 1 O KNJIŽNICI JOSIPA VOŠNJAKA SLOVENSKA BISTRICA... 4 1.1 PREDSTAVITEV KNJIŽNICE... 4

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev U K 20 P K U P M 2 0 1 2 12 M OBLIKOVANJE POJMA ŠTEVILO PRI OTROKU V 1. RAZREDU Sonja Flere, Mladen Kopasid Konferenca o učenju in poučevanju matematike, M a r i b o r, 2 3. i n 2 4. avgusta 2 0 1 2 Oblikovanje

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP 2018

Microsoft Word - Brosura  neobvezni IP 2018 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Po 20. a člen ZOoš šola ponuja za učence 1.razreda, 4. 9. razreda neobvezne izbirne predmete. Šola bo za učence 1. razreda izvajala pouk prvega tujega jezika

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani.docx

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani.docx OSNOVNA ŠOLA DEKANI Tel.: 05 66 21 240 DEKANI 32 Fax: 05 66 21 241 6271 DEKANI E-pošta: info@os-dekani.si ID za DDV: SI 18370071 www.os-dekani.si KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 OSNOVNI PODATKI O

Prikaži več

Cenik storitev Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Letna članarina Zaposleni, tuji državljani, svobodni poklici, samostojni podjetniki: 10,00 EUR dijaki

Cenik storitev Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Letna članarina Zaposleni, tuji državljani, svobodni poklici, samostojni podjetniki: 10,00 EUR dijaki Cenik storitev Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Letna članarina Zaposleni, tuji državljani, svobodni poklici, samostojni podjetniki: 10,00 EUR dijaki in študenti nad 18 let, upokojenci, kmetje, gospodinje:

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Microsoft Word - LETNO POROČILO 2013.doc

Microsoft Word - LETNO POROČILO 2013.doc Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika LETNO POROČILO 2013 Foto: Dobran Laznik, predstavitev knjige Na planoti Ravne Ravne na Koroškem, februar 2014 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

LETNO POROČILO 2018 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem

LETNO POROČILO 2018 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem LETNO POROČILO 2018 Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem Ime knjižnice: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne na Koroškem Sedež: Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

Orodje za izvoz podatkov

Orodje za izvoz podatkov Pomoč uporabnikom -NA-SI-200, V6.13-00 IZUM, 2018 COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM. KAZALO VSEBINE 1 Uvod... 1 2 Predstavitev orodja za izvoz podatkov...

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev OD STRATEGIJ DO RECEPTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije Andragoški kolokvij, Ljubljana, 31.5.2019 KAJ JE POMEMBNEJŠE ZA NAČRTOVANJE: - Tisto kar vemo - Tisto

Prikaži več

Samoevalvacijsko porocilo

Samoevalvacijsko porocilo POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016 Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev. 1 1.

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

(Pravilnik o poslovanju knjižnice)

(Pravilnik o poslovanju knjižnice) Na podlagi 2., 6. in 8. člena zakona o knjižničarstvu (UL RS št. 87/01 ), 15. in 16. člena uredbe o osnovnih storitvah knjižnic vlade RS (UL RS št. 29/03) ter 15. člena odloka o ustanovitvi javnega zavoda

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja PREDSTAVITEV ZA STARŠE ŠOLSKO LETO 2011/12 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo

Prikaži več

Microsoft Word - 01_POROCILO_NUK_NASLOVNICA_osnovni_podatki_2009_objava.doc

Microsoft Word - 01_POROCILO_NUK_NASLOVNICA_osnovni_podatki_2009_objava.doc NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA POSLOVNO POROČILO 2009 Ljubljana, 30. april 2010 Potrjeno na Svetu NUK 24.2.2010. Soglasje Strokovnega sveta NUK 25.2.2010. Soglasje Nacionalnega sveta za knjižnično

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka INTERVJU: Leon Lebar, direktor oddelka za zavarovanje kreditov in investicij SID banke, d.d. G. Leon Lebar je bil kot gost iz prakse letos povabljen k predmetu Mednarodno poslovanje. Študentom je na primerih

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

Številka:

Številka: Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si http://www.mk.gov.si Neposredni poziv za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah v letu 2018

Prikaži več