1. POGLAVJE: PRIMERJAVA DOSEŽKOV V ZNANJU NARAVOSLOVJA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "1. POGLAVJE: PRIMERJAVA DOSEŽKOV V ZNANJU NARAVOSLOVJA"

Transkripcija

1 1. POGLAVJE: PRIMERJAVA DOSEŽKOV V ZNANJU NARAVOSLOVJA PODPOGLAVJA 1.1 Skupne razlike v dosežkih iz naravoslovja 1.2 Razlike v dosežkih sedmošolcev in osmošolcev 1.3 Kakšne so razlike v dosežkih glede na tri mednarodno določene meje? 1.4 Razlike med učenkami in učenci 1.5 Povprečni dosežek pri naravoslovju 13-letnih osnovnošolcev 1.1 Skupne razlike v dosežkih iz naravoslovja Primerjave v tem poglavju so prikazane med državami ter med razrednima stopnjama na ravni skupnih dosežkov. Tabela 1.1 prikazuje povprečne dosežke učencev 8. razredov v 41 državah. 1 Vse države so razvrščene po dosežkih na preizkusu iz naravoslovja. Prvih 29 držav je zadostilo vzorčnim kriterijem, ki so zahtevali, da mora na preizkusu dejansko sodelovati vsaj 85% učencev, ki so bili izbrani v vzorec. Pod črto so zapisane države, prav tako glede na povprečne dosežke, v katerih je bil odziv šol in učencev pod magično mejo 85%. Nekaj držav je bilo izločenih kasneje iz obdelave, ker niso sledile osnovnim kriterijem vzorčenja. Natančna predstavitev postopkov vzorčenja in vzorcev za vse države je predstavljena v dodatku A poročila Science in the Middle School Years (uredili Beaton A.E. et al.). Tabela vsebuje tudi povprečno starost učencev v vsaki državi in že na prvi pogled lahko vidimo, da je med vsemi 29 državami, ki so zadostile osnovnemu vzorčnemu kriteriju, reprezentativni vzorec slovenskih učencev 7. in 8. razreda med najstarejšimi. Rezultati kažejo precej velike razlike v povprečnem dosežku, še posebej, če primerjamo države, ki so na vrhu in tiste, ki so na dnu razpredelnice. Grafična predstavitev v Tabeli 1.1 ter v Sliki 1.1 ilustrira razlike kar se da plastično. Dosežki so prikazani za 25. in 75. percentil, medtem ko počrnjen del v prikazu razpona dosežkov za vsako državo kaže intervale zaupanja pri 95% v območju 1 V TIMSS smo uporabili metodo IRT (Item Response Theory), ki razvrsti dosežke na lestvici s srednjo vrednostjo 500 in standardnim odklonom 100. Skaliranje da povprečja dosežkov po podskupinah nalog, kot so jih učenci reševali, na način, ki upošteva razlike v težavnosti teh nalog. Ta pristop omogoča strnitev dosežkov učencev na enako mero, kljub temu, da niso vsi učenci reševali vseh nalog. Nekateri so reševali ene in drugi druge naloge, vendar je vsako nalogo v povprečju reševalo vsaj 400 učencev.

2 povprečnih dosežkov v vsaki državi. Te intervale je moč primerjati z mednarodnim povprečjem osmošolcev 516, ki je bilo izpeljano iz povprečja državnih povprečij 41 držav prikazanih v Tabeli 1.1. Iz prikaza so jasno razvidne razlike med državami, ki so nad tem povprečjem in državami, ki so pod njim. Grafična predstavitev omogoča primerjave med srednjimi vrednostmi, kot tudi percentili. Tako vidimo, da je povprečen dosežek osmošolcev v Singapuru višji ali enak dosežku na 95. percentilu v Kolumbiji, Kuvajtu, in Južnoafriški republiki. V večini držav so tudi razlike med skrajnimi dosežki zelo velike. Še bolj pregledno jih ilustrira Slika 1.1. Tukaj vidimo, ali so razlike med pari držav statistično pomembne ali ne. Dosežki slovenskih osmošolcev (560 točk) so nižji le od dosežkov petih držav, Singapura, Češke, Japonske, Koreje in Bolgarije ter enaki nizozemskim. Dosežki slovenskih osmošolcev pri naravoslovju so statistično pomembno različni le od singapurskih in japonskih, nepomembno različni pa od čeških, korejskih, nizozemskih, avstrijskih, madžarskih, angleških in belgijskih FL osmošolcev. Na enak način kot za Slovenijo je v Sliki 1.1 določljivo mesto vsake države glede na dosežke drugih držav. V Tabeli 1.2 in Sliki 1.2 so prikazani dosežki sedmošolcev na podoben način kot za osmošolce. Dosežki slovenskih sedmošolcev razvrščajo Slovenijo na približno enako mesto kot dosežki osmošolcev. Povprečen mednarodni dosežek sedmošolcev je 479 in je za 37 točk nižji od mednarodnega povprečja osmošolcev. Kot je razvidno iz Slike 1.2, se slovenski sedmošolci v dosežkih iz naravoslovja statistično ne razlikujejo od svojih vrstnikov v Singapuru, Koreji, na Češkem, Bolgariji, Belgiji FL, Avstriji, na Madžarskem in v Angliji. V naslednji tabeli so prikazane razlike med dosežki sedmošolcev in osmošolcev od države do države. Povprečno razliko 37 točk je mogoče razumeti kot grobi indikator povečanj iz ene razredne stopnje v drugo. Povprečno povečanje pri dosežkih iz naravoslovja iz sedmega v osmi razred je precej večje kot pri matematiki. Ta razlika nakazuje različne možne zaključke o tem, kakšna raven dosežkov bi bila potrebna, da bi bil prehod na višjo razredno stopnjo čim bolj enakomeren. To pomeni, da ne bi bilo potrebno na določeni razredni stopnji pridobiti nesorazmerno več znanja kot v predhodni ali pa na tisti, ki sledi. Vendar je pri tem potrebno vedeti, da je posploševanje izven sedme in osme stopnje samo predvidevanje, ki ga bi bilo potrebno dokazati. Več možnosti za boljše zaključevanje bomo imeli šele po analiziranju dosežkov tretješolcev in četrtošolcev.

3 Tabela 1.1 Naravoslovje - višja stopnja (osmi razred*): dosežki Povprečni dosežek Razredna stopnja Povp. starost Singapur 607 (5.5) Češka 574 (4.3) Japonska 571 (1.6) Koreja 565 (1.9) Slovenija 560 (2.5) Madžarska 554 (2.8) Anglija 552 (3.3) Dosežek pri naravoslovju Belgija (Fl) 550 (4.2) Slovaška 544 (3.2) Rusija 538 (4.0) 7 ali Irska 538 (4.5) Švedska 535 (3.0) ZDA 534 (4.7) Nemčija 531 (4.8) Kanada 531 (2.6) Norveška 527 (1.9) Nova Zelandija 525 (4.4) Hong Kong 522 (4.7) Švica 522 (2.5) 7 ali Španija 517 (1.7) Francija 498 (2.5) Islandija 494 (4.0) Romunija 486 (4.7) Latvija (LSS) 485 (2.7) Portugalska 480 (2.3) Litva 476 (3.4) Iran 470 (2.4) Ciper 463 (1.9) Kolumbija 411 (4.1) Države, v katerih v vzorec ni bilo zajeto ustrezno število šol in učencev (za pojasnilo glej dodatek A) Avstralija 545 (3.9) 8 ali Avstrija 558 (3.7) Belgija (Fr) 471 (2.8) Bolgarija 565 (5.3) Danska 478 (3.1) Grčija 497 (2.2) Izrael 524 (5.7) Južnoafriška rep. 326 (6.6) Kuvajt 430 (3.7) Nizozemska 560 (5.0) Škotska 517 (5.1) Tajska 525 (3.7) Percentili v dosežku Mednarodno povprečje = 516 (povprečje državnih povprečij) Povprečje in interval zaupanja (±2SE) *Osmi razred v večini držav; podrobnejši podatki o vključenih razrednih stopnjah v posameznih državah so v tabeli 2. Ustrezna odzivnost vzorca je bila dosežena z vključitvijo nadomestnih šol (za pojasnilo glej dodatek A). 1 Vzorec je bil izbran iz specifičnega dela nacionalne populacije (za podrobnejše podatke glej tabelo A.2). Latvija je označena z LSS zaradi manj kot 65% pokritosti populacije (vključene so bile samo šole z latvijskim učnim jezikom). 2 Vzorec je bil izbran iz populacije, ki pokriva manj kot 90 odstotkov vseh v šolo vključenih otrok ustrezne starosti. ( ) Standardne napake so navedene v oklepajih. Dosežki so zaokroženi na celo število.

4 Slika 1.1 Naravoslovje - višja stopnja (osmi razred*) Primerjava povprečnih dosežkov med posameznimi državami Pojasnilo: v posamezni vrstici je primerjana z državami na vrhu tabele. Simboli označujejo, ali so dosežki v posamezni državi statistično pomembno nižji, višji, ali se ne razlikujejo od dosežkov v primerjani državi. Singapur Češka Japonska Koreja Bolgarija Nizozemska Slovenija Avstrija Madžarska Anglija Belgija (Fl) Slovaška Avstralija Rusija Irska Švedska ZDA Nemčija Kanada Norveška Nova Zelandija Tajska Izrael Hong Kong Švica Škotska Španija Francija Grčija Islandija Romunija Latvija (LSS) Portugalska Danska Litva Belgija (Fr) Iran Ciper Kuvajt Kolumbija Južnoafriška rep. Singapur Češka Japonska Koreja Bolgarija Nizozemska Slovenija Avstrija Madžarska Anglija Belgija (Fl) Avstralija Slovaška Rusija Irska Švedska ZDA Nemčija Kanada Norveška Nova Zelandija Tajska Izrael Hong Kong Švica Škotska Španija Francija Grčija Islandija Romunija Latvija (LSS) Portugalska Danska Litva Belgija (Fr) Iran Ciper Kuvajt Kolumbija Južnoafriška rep. Države v vrsticah in stolpcih so razvrščene glede na povprečni dosežek. Povprečni dosežek je statistično pomembno višji kot v primerjani državi. Razlika v povprečnem Povprečni dosežek je statistično pomembno nižji kot dosežku s primerjano državo je statistično nepomembna. v primerjani državi. *Osmi razred v večini držav; podrobnejši podatki o vključenih razrednih stopnjah v posameznih državah so v tabeli 2. Razlike so statistično pomembne na ravni.05. Latvija je označena z LSS zaradi manj kot 65% pokritosti populacije. Vključene so bile samo šole z latvijskim učnim jezikom.

5 Tabela 1.2 Naravoslovje - nižja stopnja (sedmi razred*): dosežki Povprečni dosežek Razredna stopnja Povp. starost Singapur 545 (6.6) Koreja 535 (2.1) Češka 533 (3.3) Japonska 531 (1.9) Slovenija 530 (2.4) Belgija (Fl) 529 (2.6) Dosežek pri naravoslovju Madžarska 518 (3.2) Anglija 512 (3.5) Slovaška 510 (3.0) ZDA 508 (5.5) Nemčija 499 (4.1) Kanada 499 (2.3) Hong Kong 495 (5.5) Irska 495 (3.5) Švedska 488 (2.6) Rusija 484 (4.2) 6 ali Švica 484 (2.5) 6 ali Norveška 483 (2.9) Nova Zelandija 481 (3.4) Španija 477 (2.1) Škotska 468 (3.8) Islandija 462 (2.8) Romunija 452 (4.4) Francija 451 (2.6) Belgija (Fr) 442 (3.0) Iran 436 (2.6) Latvija (LSS) 435 (2.7) Portugalska 428 (2.1) Ciper 420 (1.8) Litva 403 (3.4) Kolumbija 387 (3.2) Države, v katerih v vzorec ni bilo zajeto ustrezno število šol in učencev (za pojasnilo glej dodatek A) Avstralija 504 (3.6) 7 ali Avstrija 519 (3.1) Bolgarija 531 (5.4) Danska 439 (2.1) Grčija 449 (2.6) Južnoafriška rep. 317 (5.3) Nizozemska 517 (3.6) Tajska 493 (3.0) Percentili v dosežku Mednarodno povprečje = 479 (povprečje državnih povprečij) Povprečje in interval zaupanja (±2SE) *Sedmi razred v večini držav; podrobnejši podatki o vključenih razrednih stopnjah v posameznih državah so v tabeli 2. Ustrezna odzivnost vzorca je bila dosežena z vključitvijo nadomestnih šol (za pojasnilo glej dodatek A). 1 Vzorec je bil izbran iz specifičnega dela nacionalne populacije (za podrobnejše podatke glej tabelo A.2). Latvija je označena z LSS zaradi manj kot 65% pokritosti populacije (vključene so bile samo šole z latvijskim učnim jezikom). 2 Vzorec je bil izbran iz populacije, ki pokriva manj kot 90 odstotkov vseh v šolo vključenih otrok ustrezne starosti. ( ) Standardne napake so navedene v oklepajih. Dosežki so zaokroženi na celo število.

6 Slika 1.2 Naravoslovje - nižja stopnja (sedmi razred*) Primerjava povprečnih dosežkov med posameznimi državami Pojasnilo: v posamezni vrstici je primerjana z državami na vrhu tabele. Simboli označujejo, ali so dosežki v posamezni državi statistično pomembno nižji, višji, ali se ne razlikujejo od dosežkov v primerjani državi. Singapur Koreja Češka Japonska Bolgarija Slovenija Belgija (Fl) Avstrija Madžarska Nizozemska Anglija Slovaška ZDA Avstralija Nemčija Kanada Hong Kong Irska Tajska Švedska Rusija Švica Norveška Nova Zelandija Španija Škotska Islandija Romunija Francija Grčija Belgija (Fr) Danska Iran Latvija (LSS) Portugalska Ciper Litva Kolumbija Južnoafriška rep. Singapur Koreja Češka Japonska Bolgarija Slovenija Belgija (Fl) Avstrija Madžarska Nizozemska Anglija Slovaška ZDA Avstralija Nemčija Kanada Hong Kong Irska Tajska Švedska Rusija Švica Norveška Nova Zelandija Španija Škotska Islandija Romunija Francija Grčija Belgija (Fr) Danska Iran Latvija (LSS) Portugalska Ciper Litva Kolumbija Južnoafriška rep. Države v vrsticah in stolpcih so razvrščene glede na povprečni dosežek. Povprečni dosežek je statistično pomembno višji kot dosežku s primerjano državo Razlika v povprečnem v primerjani državi. je statistično nepomembna. Povprečni dosežek je statistično pomembno nižji kot v primerjani državi. *Sedmi razred v večini držav; podrobnejši podatki o vključenih razrednih stopnjah v posameznih državah so v tabeli 2. Razlike so statistično pomembne na ravni.05. Latvija je označena z LSS zaradi manj kot 65% pokritosti populacije. Vključene so bile samo šole z latvijskim učnim jezikom.

7 1.2 Razlike v dosežkih sedmošolcev in osmošolcev Razlike med dosežki so v nekaterih državah zelo velike, precej nad povprečno mednarodno razliko in kažejo na značilnosti posameznih šolskih sistemov. Razlika v dosežkih slovenskih sedmošolcev in osmošolcev pri naravoslovju je glede na matematiko bistveno manjša, povsem na ravni mednarodnega povprečja. To pomeni, da naši učenci v osmem razredu pridobijo manj znanja (30 točk), kot ga v povprečju osvojijo njihovi vrstniki po svetu (37 točk). Tu se zastavlja vprašanje, ali šola ne nauči do konca sedmega razreda že večine tistega, kar meri TIMSS? V državah, kjer je razlika velika, se zastavlja obratno vprašanje, kaj in koliko se do konca sedmega razreda sploh učijo? V teh državah je pri naravoslovnih vsebinah izjemna teža na osmem razredu. Razlike je potrebno gledati tudi z vidika stopnjevanosti šolskih sistemov, saj osmi razred ni povsod zaključek obveznega šolanja, kot naprimer v Sloveniji. Morda razlike v dosežkih pri matematiki odsevajo v Sloveniji povečano pozornost zaradi skupinskega preverjanja, ki ga iz naravoslovnih predmetov ni?

8 Tabela 1.3 Naravoslovje: Razlike v povprečnem dosežku med nižjo in višjo razredno stopnjo (sedmi in osmi razred*) Sedmi razred povprečje Osmi razred povprečje 1 Litva 403 (3.4) 476 (3.4) 73 (4.8) Singapur 545 (6.6) 607 (5.5) 63 (8.6) Rusija 484 (4.2) 538 (4.0) 54 (5.8) Portugalska 428 (2.1) 480 (2.3) 52 (3.1) 1 Latvija (LSS) 435 (2.7) 485 (2.7) 50 (3.8) Škotska 468 (3.8) 517 (5.1) 49 (6.4) Švedska 488 (2.6) 535 (3.0) 47 (3.9) Francija 451 (2.6) 498 (2.5) 46 (3.6) Nova Zelandija 481 (3.4) 525 (4.4) 44 (5.5) Norveška 483 (2.9) 527 (1.9) 44 (3.5) Ciper 420 (1.8) 463 (1.9) 43 (2.7) Irska 495 (3.5) 538 (4.5) 43 (5.7) Češka 533 (3.3) 574 (4.3) 41 (5.4) 2 Anglija 512 (3.5) 552 (3.3) 40 (4.8) Japonska 531 (1.9) 571 (1.6) 40 (2.5) Španija 477 (2.1) 517 (1.7) 40 (2.7) 1 Švica 484 (2.5) 522 (2.5) 38 (3.5) Madžarska 518 (3.2) 554 (2.8) 36 (4.2) Slovaška 510 (3.0) 544 (3.2) 35 (4.4) Romunija 452 (4.4) 486 (4.7) 34 (6.5) Iran 436 (2.6) 470 (2.4) 33 (3.5) 1 Nemčija 499 (4.1) 531 (4.8) 32 (6.3) Kanada 499 (2.3) 531 (2.6) 32 (3.5) Islandija 462 (2.8) 494 (4.0) 32 (4.9) Slovenija 530 (2.4) 560 (2.5) 30 (3.4) Koreja 535 (2.1) 565 (1.9) 30 (2.9) Belgija (Fr) 442 (3.0) 471 (2.8) 29 (4.2) Hong Kong 495 (5.5) 522 (4.7) 27 (7.2) ZDA 508 (5.5) 534 (4.7) 26 (7.2) Kolumbija 387 (3.2) 411 (4.1) 24 (5.2) Belgija (Fl) 529 (2.6) 550 (4.2) 22 (4.9) Države, v katerih v vzorec ni bilo zajeto ustrezno število šol in učencev (za pojasnilo glej dodatek A) Grčija 449 (2.6) 497 (2.2) 49 (3.4) Nizozemska 517 (3.6) 560 (5.0) 43 (6.1) Avstralija 504 (3.6) 545 (3.9) 40 (5.3) Danska 439 (2.1) 478 (3.1) 39 (3.8) Avstrija 519 (3.1) 558 (3.7) 39 (4.8) Bolgarija 531 (5.4) 565 (5.3) 34 (7.6) Tajska 493 (3.0) 525 (3.7) 33 (4.8) Južnoafriška rep. 317 (5.3) 326 (6.6) 9 (8.5) Razlika osmi-sedmi razred ±2 SE razlike *Sedmi in osmi razred v večini držav; podrobnejši podatki o vključenih razrednih stopnjah v posameznih državah so v tabeli 2. Ustrezna odzivnost vzorca je bila dosežena z vključitvijo nadomestnih šol (za pojasnilo glej dodatek A). 1 Vzorec je bil izbran iz specifičnega dela nacionalne populacije (za podrobnejše podatke glej tabelo A.2). 2 Vzorec je bil izbran iz populacije, ki pokriva manj kot 90 odstotkov vseh v šolo vključenih otrok ustrezne starosti. ( ) Standardne napake so navedene v oklepajih. Dosežki so zaokroženi na najbližje celo število. Razlika

9 1.3 Kakšne so razlike v dosežkih glede na tri mednarodno določene meje? V Tabelah 1.4 in 1.5 primerjamo odstotke učencev v posameznih državah, ki so dosegli znanje nad običajno primerjanimi percentilnimi vrednostmi. V TIMSSu kriterijev za določene dosežke, npr. koliko točk mora učenec doseči za povprečen, podpovprečen ali nadpovprečen dosežek, nismo vnaprej definirali. Tri percentilne točke so bile izbrane na osnovi dosežkov vseh učencev na posamezni razredni stopnji - zgornjih 10%, zgornja četrtina (25%) in zgornja polovica (50%). V kvadratku v spodnjem levem kotu Tabel 1.4 in 1.5 so zapisane vrednosti mednarodnih povprečnih dosežkov. Mednarodna meja za zgornjih 10% osmošolcev je pri naravoslovju 655, kar ustreza vrednosti 90- tega percentila in pomeni, da je 10% vseh osmošolcev zajetih v raziskavo (v vseh sodelujočih državah skupaj) doseglo rezultat, ki je enak ali večji od 655. Mednarodno mejo 592 je preseglo 25% vseh učencev, mednarodno mejo 522 pa 50% vseh učencev. Če ne bi bilo razlik v porazdelitvah dosežkov med državami, bi navedene meje veljale za vse države. Toda nobena od sodelujočih držav se ni izenačila s temi vrednostmi. Najbližje so pri osmošolcih Nova Zelandija, Švedska, Škotska in Izrael, pri sedmošolcih pa Irska in Rusija. Na drugi strani pa je kar 31% singapurskih osmošolcev preseglo mejo 655 točk in 24% sedmošolcev mejo 615 točk. Slovenski učenci so se odrezali nadpovprečno, s tem, da jih je med osmošolci 65% preseglo vrednost 50-tega percentila, to je 522 točk in 14% 90. percentil, med sedmošolci pa jih je vrednost 50-tega percentila (483 točk) preseglo kar 69% in 17% 90. percentil (615 točk), kar je enako tretjemu najvišjemu odstotku med zgornjimi 10% najboljših na svetu. Slovenija je po teh kriterijih tik pred sosednjimi srednjeevropskimi državami po odstotku sedmošolcev v zgornji polovici (69%) pa med najboljšimi na svetu, takoj za Singapurom (74%), Češko in Belgijo FL (73%) ter Korejo in Japonsko (72%)! Primerjava z Grčijo in Portugalsko, s katerima se primerjamo znotraj EU, pokaže, da je v Grčiji doseglo boljši rezultat od % sedmošolcev in na Portugalskem le 22%.

10 Tabela 1.4 Naravoslovje - višja stopnja (osmi razred*) Odstotki učencev z dosežki nad mednarodnimi percentilnimi mejami Nad 90. Nad 75. Nad 50. Odstotki učencev z dosežki nad posameznimi percentilnimi mejami Singapur 31 (2.3) 56 (2.5) 82 (1.6) Češka 19 (1.6) 41 (2.1) 72 (1.6) Japonska 18 (0.6) 41 (0.8) 71 (0.7) Koreja 18 (0.8) 39 (0.9) 68 (0.9) 2 Anglija 17 (0.9) 34 (1.4) 60 (1.4) Madžarska 14 (0.8) 34 (1.3) 63 (1.4) Slovenija 14 (0.9) 34 (1.3) 65 (1.2) ZDA 13 (0.8) 30 (1.6) 55 (1.9) Slovaška 12 (0.9) 30 (1.4) 59 (1.5) Irska 12 (0.9) 29 (1.6) 57 (2.0) 1 Nemčija 11 (1.0) 29 (1.6) 54 (2.1) Rusija 11 (0.8) 29 (1.3) 56 (1.8) Nova Zelandija 11 (0.9) 26 (1.5) 51 (1.9) Belgija (Fl) 10 (0.8) 31 (1.8) 64 (2.1) Švedska 9 (0.6) 27 (1.2) 56 (1.5) Kanada 9 (0.6) 25 (0.9) 54 (1.3) Norveška 7 (0.5) 24 (0.9) 52 (1.1) 1 Švica 7 (0.6) 23 (1.0) 51 (1.2) Hong Kong 7 (0.8) 22 (1.5) 51 (2.3) Romunija 5 (0.6) 16 (1.3) 36 (2.0) Španija 4 (0.3) 18 (0.7) 47 (1.0) Islandija 2 (0.5) 10 (1.3) 36 (2.1) 1 Latvija (LSS) 2 (0.3) 10 (0.7) 33 (1.3) 1 Litva 1 (0.3) 8 (0.8) 29 (1.7) Francija 1 (0.2) 11 (0.8) 37 (1.5) Ciper 1 (0.2) 7 (0.5) 26 (0.9) Portugalska 1 (0.1) 7 (0.6) 28 (1.2) Iran 1 (0.1) 5 (0.6) 24 (1.5) Kolumbija 0 (0.1) 1 (0.2) 8 (0.9) Države, v katerih v vzorec ni bilo zajeto ustrezno število šol in učencev (za pojasnilo glej dodatek A) Avstralija 16 (0.9) 33 (1.3) 59 (1.6) Avstrija 16 (0.9) 35 (1.2) 64 (1.6) Belgija (Fr) 1 (0.2) 8 (0.6) 29 (1.4) Bolgarija 21 (1.4) 40 (2.2) 64 (2.3) Danska 2 (0.3) 9 (0.7) 32 (1.3) Grčija 4 (0.4) 14 (0.7) 38 (1.3) 1 Izrael 11 (1.2) 25 (2.3) 51 (2.6) Južnoafriška rep. 1 (0.2) 1 (0.3) 5 (1.3) Kuvajt 0 (0.0) 2 (0.4) 11 (1.3) Nizozemska 12 (1.1) 35 (2.3) 67 (2.4) Škotska 9 (1.1) 23 (1.8) 48 (2.2) Tajska 4 (0.5) 18 (1.7) 51 (2.2) Mednarodno povprečje dosežkov ustreza percentilu, ki je izračunan iz skupnih podatkov iz vseh držav Dosežek najboljših 10% (90-ti percentil) = 655 Dosežek najboljših 25% (75-ti percentil) = 592 Dosežek najboljših 50% (50-ti percentil) = 522 Odstotek nad 90. Odstotek nad 75. Odstotek. nad 50.. *Osmi razred v večini držav; podrobnejši podatki o vključenih razrednih stopnjah v posameznih državah so v tabeli 2. Ustrezna odzivnost vzorca je bila dosežena z vključitvijo nadomestnih šol (za pojasnilo glej dodatek A). 1 Vzorec je bil izbran iz specifičnega dela nacionalne populacije (za podrobnejše podatke glej tabelo A.2). Latvija je označena z LSS zaradi manj kot 65% pokritosti populacije (vključene so bile samo šole z latvijskim učnim jezikom). 2 Vzorec je bil izbran iz populacije, ki pokriva manj kot 90 odstotkov vseh v šolo vključenih otrok ustrezne starosti. ( ) Standardne napake so navedene v oklepajih. Dosežki so zaokroženi na celo število.

11 Tabela 1.5 Naravoslovje - nižja stopnja (sedmi razred*) Odstotki učencev z dosežki nad mednarodnimi percentilnimi mejami Nad 90. Nad 75. Nad 50. Odstotki učencev z dosežki nad posameznimi percentilnimi mejami Singapur 24 (2.3) 48 (3.1) 74 (2.3) Koreja 19 (0.8) 43 (1.0) 72 (1.2) Slovenija 17 (0.9) 38 (1.1) 69 (1.2) Japonska 17 (0.9) 39 (1.0) 72 (0.7) 2 Anglija 17 (1.4) 34 (1.6) 60 (1.2) ZDA 17 (1.5) 34 (2.2) 58 (2.1) Češka 16 (1.1) 39 (1.6) 73 (1.4) Madžarska 15 (0.9) 34 (1.4) 65 (1.4) Belgija (Fl) 12 (0.8) 36 (1.4) 73 (1.3) Slovaška 10 (0.9) 31 (1.3) 62 (1.4) 1 Nemčija 10 (0.8) 28 (1.6) 57 (1.9) Kanada 10 (0.6) 27 (1.1) 57 (1.1) Irska 9 (0.7) 26 (1.3) 54 (1.7) Rusija 9 (1.1) 24 (1.6) 49 (2.0) Nova Zelandija 8 (0.8) 23 (1.3) 49 (1.6) Hong Kong 8 (0.9) 26 (2.0) 57 (2.7) Švedska 7 (0.5) 24 (1.1) 51 (1.4) Škotska 6 (0.6) 19 (1.2) 42 (1.8) Norveška 6 (0.6) 22 (1.2) 50 (1.5) 1 Švica 5 (0.4) 20 (0.8) 50 (1.2) Romunija 5 (0.6) 16 (1.3) 37 (1.8) Španija 4 (0.4) 18 (0.8) 46 (1.2) Islandija 2 (0.3) 12 (1.1) 37 (1.9) Francija 1 (0.2) 9 (0.7) 34 (1.4) Belgija (Fr) 1 (0.2) 8 (0.8) 30 (1.5) Ciper 1 (0.2) 6 (0.4) 24 (0.8) 1 Latvija (LSS) 1 (0.2) 6 (0.6) 27 (1.1) Portugalska 1 (0.1) 4 (0.4) 22 (1.1) Iran 0 (0.2) 6 (1.4) 26 (1.6) 1 Litva 0 (0.1) 3 (0.4) 16 (1.3) Kolumbija 0 (0.0) 1 (0.3) 9 (0.9) Države, v katerih v vzorec ni bilo zajeto ustrezno število šol in učencev (za pojasnilo glej dodatek A) Avstralija 15 (0.8) 32 (1.3) 57 (1.4) Avstrija 16 (0.8) 36 (1.3) 65 (1.4) Bolgarija 20 (1.7) 42 (2.3) 67 (2.2) Danska 3 (0.3) 9 (0.7) 30 (1.2) Grčija 3 (0.4) 11 (0.8) 34 (1.2) Južnoafriška rep. 0 (0.1) 1 (0.4) 5 (1.1) Nizozemska 10 (1.1) 32 (2.0) 67 (2.1) Tajska 3 (0.4) 20 (1.4) 55 (1.8) Mednarodno povprečje dosežkov ustreza percentilu, ki je izračunan iz skupnih podatkov iz vseh držav Dosežek najboljših 10% (90-ti percentil) = 615 Dosežek najboljših 25% (75-ti percentil) = 553 Dosežek najboljših 50% (50-ti percentil) = 483 Odstotek nad 90. Odstotek nad 75. Odstotek. nad 50. prcentilom. *Sedmi razred v večini držav; podrobnejši podatki o vključenih razrednih stopnjah v posameznih državah so v tabeli 2. Ustrezna odzivnost vzorca je bila dosežena z vključitvijo nadomestnih šol (za pojasnilo glej dodatek A). 1 Vzorec je bil izbran iz specifičnega dela nacionalne populacije (za podrobnejše podatke glej tabelo A.2). Latvija je označena z LSS zaradi manj kot 65% pokritosti populacije (vključene so bile samo šole z latvijskim učnim jezikom). 2 Vzorec je bil izbran iz populacije, ki pokriva manj kot 90 odstotkov vseh v šolo vključenih otrok ustrezne starosti. ( ) Standardne napake so navedene v oklepajih. Dosežki so zaokroženi na celo število.

12 1.4 Razlike med učenkami in učenci Učenci v povprečju dosegajo višje rezultate kot učenke. Te razlike so statistično pomembne v večini držav tako med sedmošolci in sedmošolkami, kot osmošolci in osmošolkami. V Sloveniji so razlike izrazite. Osmošolci presegajo osmošolke za 25 točk, sedmošolci pa sedmošolke za 18 točk. V obeh primerih sta razliki statistično pomembni. Razlike med učenci in učenkami so mnogo manj izrazite pri dosežkih iz matematike. V povprečju so razlike med sedmošolci in sedmošolkami nekaj manjše od 14 točk, kar morda pomeni, da se z leti šolanja razlike med učenkami in učenci pri naravoslovju in matematiki večajo.

13 Tabela 1.6 Naravoslovje - višja stopnja (osmi razred*) Razlike med povprečnimi dosežki dečkov in deklic Dečki - povprečje Deklice - povprečje Razlika (absolutna) Ciper 461 (2.2) 465 (2.7) 4 (3.4) ZDA 539 (4.9) 530 (5.2) 9 (7.2) Singapur 612 (6.7) 603 (7.0) 9 (9.7) Rusija 544 (4.9) 533 (3.7) 11 (6.2) Irska 544 (6.6) 532 (5.2) 12 (8.4) Romunija 492 (5.3) 480 (5.0) 12 (7.3) Kanada 537 (3.1) 525 (3.7) 12 (4.8) Kolumbija 418 (7.3) 405 (4.6) 13 (8.6) Norveška 534 (3.2) 520 (2.0) 14 (3.8) 1 Litva 484 (3.8) 470 (4.0) 14 (5.5) deklice imajo višji dosežek Razlika v dosežkih dečki imajo višji dosežek Švedska 543 (3.4) 528 (3.4) 15 (4.8) 1 Latvija (LSS) 492 (3.3) 478 (3.2) 15 (4.6) Belgija (Fl) 558 (6.0) 543 (5.8) 15 (8.4) Švica 529 (3.2) 514 (3.0) 15 (4.4) Slovaška 552 (3.5) 537 (3.9) 15 (5.2) Islandija 501 (5.1) 486 (4.6) 16 (6.9) Francija 506 (2.7) 490 (3.3) 16 (4.3) Japonska 579 (2.4) 562 (2.0) 17 (3.1) Iran 477 (3.8) 461 (3.2) 17 (4.9) 1 Nemčija 542 (5.9) 524 (4.9) 18 (7.6) Španija 526 (2.1) 508 (2.3) 18 (3.1) Madžarska 563 (3.1) 545 (3.4) 18 (4.7) 2 Anglija 562 (5.6) 542 (4.2) 20 (7.1) Portugalska 490 (2.8) 468 (2.7) 22 (3.9) Češka 586 (4.2) 562 (5.8) 24 (7.2) Koreja 576 (2.7) 551 (2.3) 24 (3.6) Nova Zelandija 538 (5.4) 512 (5.2) 25 (7.6) Slovenija 573 (3.2) 548 (3.2) 25 (4.5) Hong Kong 535 (5.5) 507 (5.1) 27 (7.5) Države, v katerih v vzorec ni bilo zajeto ustrezno število šol in učencev (za pojasnilo glej dodatek A) Avstralija 550 (5.2) 540 (4.1) 10 (6.6) Avstrija 566 (4.0) 549 (4.6) 18 (6.1) Belgija (Fr) 479 (4.8) 463 (2.9) 16 (5.6) Danska 494 (3.6) 463 (3.9) 31 (5.3) Grčija 505 (2.6) 489 (3.1) 16 (4.0) 1 Izrael 545 (6.4) 512 (6.1) 33 (8.9) Južnoafriška rep. 337 (9.5) 315 (6.0) 21 (11.3) Nizozemska 570 (6.4) 550 (4.9) 20 (8.1) Škotska 527 (6.4) 507 (4.7) 20 (7.9) Tajska 524 (3.9) 526 (4.3) 2 (5.8) Mednarodna povprečja dečki deklice razlika (povprečje državnih povprečij) Razlika je statistično pomembna na ravni.05. Razlika ni statistično pomembna. *Osmi razred v večini držav; podrobnejši podatki o vključenih razrednih stopnjah v posameznih državah so v tabeli 2. Ustrezna odzivnost vzorca je bila dosežena z vključitvijo nadomestnih šol (za pojasnilo glej dodatek A). 1 Vzorec je bil izbran iz specifičnega dela nacionalne populacije (za podrobnejše podatke glej tabelo A.2). Latvija je označena z LSS zaradi manj kot 65% pokritosti populacije (vključene so bile samo šole z latvijskim učnim jezikom). 2 Vzorec je bil izbran iz populacije, ki pokriva manj kot 90 odstotkov vseh v šolo vključenih otrok ustrezne starosti. ( ) Standardne napake so navedene v oklepajih. Dosežki so zaokroženi na celo število.

14 Tabela 1.7 Naravoslovje - nižja stopnja (sedmi razred*) Razlike med povprečnimi dosežki dečkov in deklic Dečki - povprečje Deklice - povprečje Razlika (absolutna) Ciper 420 (2.8) 420 (2.6) 0 (3.9) 1 Litva 405 (3.5) 401 (4.2) 5 (5.5) Singapur 548 (7.9) 541 (8.2) 7 (11.4) 1 Romunija 456 (4.7) 448 (4.9) 8 (6.7) 1 Latvija (LSS) 440 (3.6) 430 (3.0) 9 (4.7) deklice imajo višji dosežek Razlika v dosežkih dečki imajo višji dosežek 1 Nemčija 505 (4.9) 495 (4.5) 10 (6.6) Švedska 493 (2.9) 484 (3.3) 10 (4.4) Japonska 536 (2.6) 526 (1.9) 10 (3.2) Norveška 489 (3.6) 477 (3.6) 12 (5.1) Islandija 468 (4.4) 456 (2.4) 12 (5.0) ZDA 514 (6.3) 502 (5.8) 12 (8.6) Kanada 505 (2.9) 493 (2.5) 12 (3.8) Belgija (Fl) 536 (3.3) 521 (3.1) 14 (4.5) Madžarska 525 (3.9) 510 (3.4) 15 (5.1) Iran 443 (2.9) 428 (4.1) 15 (5.0) Portugalska 436 (2.4) 420 (2.4) 16 (3.4) Irska 504 (4.6) 487 (4.5) 17 (6.4) 1 Nova Zelandija 489 (4.3) 472 (3.7) 17 (5.7) Rusija 493 (5.3) 475 (3.8) 17 (6.5) Švica 492 (2.9) 475 (2.9) 18 (4.1) Škotska 477 (4.4) 459 (4.1) 18 (6.0) Kolumbija 396 (3.8) 378 (4.4) 18 (5.8) Slovenija 539 (3.0) 521 (2.8) 18 (4.1) Francija 461 (3.1) 443 (3.0) 18 (4.3) Hong Kong 503 (6.6) 485 (5.8) 18 (8.7) Češka 543 (3.2) 523 (4.1) 20 (5.2) Belgija (Fr) 453 (3.6) 432 (3.5) 21 (5.0) Španija 487 (2.9) 467 (2.3) 21 (3.7) Slovaška 520 (4.0) 499 (3.1) 21 (5.1) 2 Anglija 522 (5.6) 500 (4.6) 22 (7.3) Koreja 545 (2.8) 521 (3.2) 25 (4.2) Države, v katerih v vzorec ni bilo zajeto ustrezno število šol in učencev (za pojasnilo glej dodatek A) Avstralija 507 (5.2) 502 (4.0) 4 (6.6) Avstrija 522 (4.3) 516 (4.1) 7 (6.0) Danska 452 (3.0) 427 (2.8) 25 (4.1) Grčija 452 (3.2) 446 (2.8) 6 (4.2) Južnoafriška rep. 324 (6.4) 312 (5.2) 11 (8.3) Nizozemska 523 (4.0) 512 (4.4) 11 (5.9) Tajska 495 (3.3) 492 (3.5) 3 (4.8) Mednarodna povprečja dečki deklice razlika (povprečje državnih povprečij) Razlika je statistično pomembna na ravni.05. Razlika ni statistično pomembna. *Sedmi razred v večini držav; podrobnejši podatki o vključenih razrednih stopnjah v posameznih državah so v tabeli 2. Ustrezna odzivnost vzorca je bila dosežena z vključitvijo nadomestnih šol (za pojasnilo glej dodatek A). 1 Vzorec je bil izbran iz specifičnega dela nacionalne populacije (za podrobnejše podatke glej tabelo A.2). Latvija je označena z LSS zaradi manj kot 65% pokritosti populacije (vključene so bile samo šole z latvijskim učnim jezikom). 2 Vzorec je bil izbran iz populacije, ki pokriva manj kot 90 odstotkov vseh v šolo vključenih otrok ustrezne starosti. ( ) Standardne napake so navedene v oklepajih. Dosežki so zaokroženi na celo število.

15 1.5 Povprečen dosežek pri naravoslovju 13-letnih osnovnošolcev Eden od kriterijev vzorčenja populacije 2 je bil zajeti tisti dve razredni stopnji, ki vsebujeta vsaj 75%13-letnih osnovnošolcev. Na dan preizkusa je bilo v Sloveniji v sedmih in osmih razredih le 67.1% 13-letnikov. Slovenski vzorec sedmošolcev in osmošolcev je bil torej nekaj starejši kot v preostalih državah v Tabeli 1.8. Zaradi ugotovitve s kolikšnim znanjem iz naravoslovja razpolaga povprečen slovenski 13-letnik in primerjave z rezultati raziskave IAEP, ki smo jo izvedli v Sloveniji 1991, smo se odločili v Tabelo 1.8 vključiti tudi Slovenijo. V IAEP raziskavi smo primerjali znanje 13-letnikov ne glede na to, kateri razred obiskujejo. 2 Tedanji rezultati so slovenske 13-letnike uvrstili za Korejo, Tajvanom, Švico, Madžarsko in tedanjo Sovjetsko zvezo. Dosežek slovenskih 13-letnikov je bil tik nad povprečjem v skupni primerjavi z 19 drugimi državami oz. šolskimi sistemi. 3 Že bežen pogled v Tabelo 1.8 pove, kam se uvrščajo po dosežkih iz naravoslovja slovenski 13-letniki, in sicer, v spodnjo šestino držav, v katerih so 13-letniki reševali naloge najslabše. Dosežek 478 točk je precej nižji od dosežka sedmošolcev, pomeni pa zaostanek za sedmošolci iz nekaterih držav z enakim številom let šolanja kot pri nas. Podatki dokazujejo, da je število let šolanja izjemno pomembno za doseganje primerljivih znanj. Ker ima večina držav zgodnejši vstop v šolo, kaže, da v povprečju večina 13-letnikov po svetu obvlada več znanja iz naravoslovja kot 13-letniki v Sloveniji. 2 Learning Mathematics, IAEP (The International Assessment of Educational Progress), Educational Testing Service, Princeton, 1992 (Editor: A. Lapointe et al) 3 Istotam, str. 16 (vložena tabela)

16 Tabela 1.8 Naravoslovje - 13-letni učenci Srednji dosežek (mediana) 13-letnih učencev* Ocenjena porazdelitev 13-letnikov Mediana Nižja stopnja Višja stopnja pod nižjo stopnjo Odstotek Odstotek zajetih 13-letnikov Odstotek Odstotek v nižji stopnji Odstotek v višji stopnji nad višjo stopnjo Singapur 555 (6.8) Secondary 1 Secondary 2 3.1% 82.2% 14.7% 0.0% 1st Grade Middle 2nd Grade Middle Koreja 546 (2.3) School School 1.5% 69.9% 28.2% 0.4% Belgija (Fl) 539 (2.4) 1A 2A & 2P 5.4% 45.6% 48.8% 0.2% Japonska 535 (3.0) 1st Grade Lower 2nd Grade Lower Secondary Secondary 0.3% 90.9% 8.8% 0.0% Češka 530 (3.4) % 73.3% 17.1% 0.0% 2 Anglija 529 (4.2) Year 8 Year 9 0.6% 57.2% 41.7% 0.5% Madžarska 521 (3.4) % 65.1% 24.2% 20.0% Slovaška 513 (3.9) % 73.2% 22.1% 0.0% Kanada 511 (4.1) % 48.4% 42.9% 0.6% Švedska 511 (2.8) % 44.9% 54.1% 0.1% ZDA 510 (5.1) % 57.8% 33.1% 0.2% Norveška 506 (2.9) % 42.5% 57.0% 0.2% Škotska 504 (4.2) Secondary 1 Secondary 2 0.3% 24.0% 75.3% 0.5% Rusija 503 (4.2) % 50.4% 44.3% 0.7% Hong Kong 501 (4.9) Secondary 1 Secondary % 44.2% 45.6% 0.2% Nova Zelandija 497 (4.6) Form 2 Form 3 0.5% 51.7% 47.4% 0.4% 1 Švica 495 (2.2) 6 or 7 7 or 8 8.3% 47.6% 43.9% 0.2% Islandija 489 (3.4) % 16.5% 83.0% 0.4% Irska 486 (3.1) 1st Year 2nd Year 14.1% 69.0% 16.8% 0.2% Španija 483 (3.1) 7 EGB 8 EGB 14.9% 45.8% 39.0% 0.3% Slovenija 478 (2.0) % 65.2% 1.9% 0.1% Francija 455 (3.7) 5eme 4eme (90%) or 4eme Technologique (10%) 20.5% 43.5% 34.7% 1.3% Belgija (Fr) 452 (3.9) 1A 2A & 2P 13.3% 40.6% 46.0% 0.2% Ciper 450 (2.9) % 27.7% 69.9% 0.7% 1 Latvija (LSS) 436 (3.7) % 59.5% 26.0% 0.2% Portugalska 423 (3.4) Grade 7 Grade % 44.1% 32.1% 0.3% Romunija 414 (4.5) % 66.6% 9.3% 0.3% 1 Litva 413 (3.4) % 64.1% 25.6% 0.2% Države, v katerih v vzorec ni bilo zajeto ustrezno število šol in učencev (za pojasnilo glej dodatek A) Avstralija 509 (3.9) 7 or 8 8 or 9 7.5% 63.6% 28.4% 0.5% Avstrija 526 (3.4) 3. Klasse 4. Klasse 10.7% 62.4% 26.9% 0.0% Bolgarija 543 (4.8) % 58.1% 36.9% 1.8% Danska 466 (2.8) % 34.6% 63.5% 0.9% Grčija 490 (2.9) Secondary 1 Secondary 2 3.1% 11.2% 84.5% 1.2% Nizozemska 522 (3.8) Secondary 1 Secondary 2 9.8% 58.7% 31.2% 0.4% Tajska 485 (3.4) Secondary 1 Secondary % 58.4% 19.6% 4.0% *Slovenija ni vključena v tabelo navedeno v osnovni verziji, ker sta sedmi in osmi razred na dan preizkusa vsebovala le 67.1% 13-letnikov, meja za vključotev v tabelo pa je bilo 75%. Podatki v tabeli so ekstrapolirani; 13-letni učenci pod nižjo in nad višjo stopnjo niso bili vključeni v vzorec. Na Danskem, Švedskem in v Švici so bile v raziskavo zajete tri razredne stopnje. Ustrezna odzivnost vzorca je bila dosežena z vključitvijo nadomestnih šol (za pojasnilo glej dodatek A). 1 Vzorec je bil izbran iz specifičnega dela nacionalne populacije (za podrobnejše podatke glej tabelo A.2). Latvija je označena z LSS zaradi manj kot 65% pokritosti populacije (vključene so bile samo šole z latvijskim učnim jezikom). 2 Vzorec je bil izbran iz populacije, ki pokriva manj kot 90 odstotkov vseh v šolo vključenih otrok ustrezne starosti. ( ) Standardne napake so navedene v oklepajih. Dosežki so zaokroženi na celo število. OSNOVNA VERZIJA: Mathematics Achievement in the Middle School Years, (Uredili: A.E. Beaton et al.), Boston College, USA, 1996

17

untitled

untitled 2. poglavje: Povprečni dosežki po področjih matematike PODPOGLAVJA 2.1 Kakšne so razlike v dosežkih po posameznih področjih matematike? 2.2 Razlike med učenci in učenkami v dosežkih po področjih matematike

Prikaži več

3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave TIMSS 2007, smo s preizkusi znanja preverjali znanje

3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave TIMSS 2007, smo s preizkusi znanja preverjali znanje 3 Matematični dosežki v vsebinskih in kognitivnih področjih Kot je opisano v izhodiščih raziskave, smo s preizkusi znanja preverjali znanje različnih matematičnih vsebin na več kognitivnih področjih. Naloge

Prikaži več

1

1 Vsebina je nastala v okviru dejavnosti projekta Evalvacija in spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema s pomočjo mednarodnih raziskav in študij, ki ga omogoča sofinanciranje Evropskega socialnega

Prikaži več

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano)

(Microsoft Word - Pirls poro\350ilo o raziskavi_lektorirano) 78 5. Šolski viri za poučevanje branja Šola je prostor, kjer opismenjevanje poteka sistematično in kjer poučujejo formalno usposobljeni strokovnjaki učiteljice in učitelji. Učenec ne more vsega v zvezi

Prikaži več

Povracila-stroskov-julij-2011

Povracila-stroskov-julij-2011 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

timsszakupmF_krajse.pptx

timsszakupmF_krajse.pptx Poučevanje MATEMATIKE za vrhunsko znanje slovenskih otrok Barbara Japelj Pavešić Pedagoški inštitut, Ljubjana Trendi TIMSS 1995-: mat. narašča manj kot nar. 2 550 Naravoslovje 8 525 500 475 450 425 Matematika,

Prikaži več

ENV2:

ENV2: . Kazalo. KAZALO.... UVOD... 3. ANALIZA POPULACIJE DRŽAV EU...5 4. VSEBINSKE UGOTOVITVE...8 5. LITERATURA... . Uvod Vir podatkov za izdelavo statistične naloge je Eurostat ali Statistični urad Evropske

Prikaži več

PRILOGA 1 A ZAVEZANEC: Številka izdaje: Priloga 1 B ZADEVA: OBRAZEC B1 ZA IZRAČUN NAJVIŠJE DOVOLJENE CENE ZDRAVILA NA DEBELO Lauer-Taxe (spletni vir ali elektronska izdaja) C ABDA Datenbank D Vidal (spletni

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2016 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop poročanja za podatke iz leta 2016 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela družbo

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija

ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja Slovenija 3 19 Slovenija Napoved zaposlovanja ManpowerGroup raziskava napovedi zaposlovanja za tretje četrtletje 19 je bila v Sloveniji opravljena na reprezentativnem

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \310as je za delavske pla\350e.pptx) ČAS JE ZA NAŠE PLAČE Mag. Andreja Poje, izvršna sekretarka Ljubljana, 16. 2. 217 KRIZE JE ZA NEKATERE KONEC RastBDP, rastzaposlenosti, izboljšujese poslovanjegd, netočistidobički, povečuje se pruktivnost,

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

LOGO

LOGO DAVČNE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE (TIN) Davčna številka po vsebini: 1. AT Avstrija https://www.bmf.gv.at/steuern/_start.htm ni na voljo 2. BE Belgija http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/ https://www.checkdoc.be/checkdoc/homepage.do

Prikaži več

Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov Poleg nadomestil NLB, ki izhajajo iz Tarife NLB Borzno posredovanje, se pri opravljanju storitev

Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov Poleg nadomestil NLB, ki izhajajo iz Tarife NLB Borzno posredovanje, se pri opravljanju storitev Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov Poleg nadomestil NLB, ki izhajajo iz Tarife NLB Borzno posredovanje, se pri opravljanju storitev dodatno obračunajo tudi vsakokratni neposredni stroški

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA SOFINA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:   RAZPIS ZA SOFINA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI

Prikaži več

Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije: Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016)

Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije: Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016) Statistični podatki o inkluzivnem izobraževanju evropske agencije Ključna sporočila in ugotovitve (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education STATISTIČNI PODATKI O INKLUZIVNEM

Prikaži več

Arimidex, INN-anastrozole

Arimidex, INN-anastrozole DODATEK I SEZNAM IMEN, FARMACEVTSKIH OBLIK, JAKOSTI ZDRAVILA, POTI UPORABE ZDRAVILA, IMETNIKOV DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM V DRŽAVAH ČLANICAH Država članica Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Prikaži več

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1

Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Kodeks EFPIA o javni objavi Javne objave 2017 Shire Pharmaceuticals (vključno z družbo Baxalta US Inc.) 1 Razdelek 1: Pristop za poročanje o podatkih iz leta 2017 Družba Shire je 3. junija 2016 prevzela

Prikaži več

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks:

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2018 Dodatne informacije: Tel.: Faks: +386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat) +386 5 297 67 68 (Oddelek

Prikaži več

ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar

ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar ERASMUS IZMENJAVA (NIZOZEMSKA) Pripravil: Aljoša Polajžar Si želite? 1. Študirati v neposredni bližini pomembnejših mest in pravnih prestolnic v EU? (Bruselj 90min vožnje; Pariz 6 ur Flixbus; Amsterdam

Prikaži več

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka

Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od 2012/2013 do 2015/2016 Ljubljana, 16. april 2017 Avtor: Luka Avtomatsko generirano poročilo Izmenjave študentov in zaposlenih Univerze v Ljubljani od /3 do 5/6 Ljubljana, 6. april 7 Avtor: Luka Kronegger Kazalo Tabele 3 Slike 5 Uvod 7 Odhajajoči mobilni študenti.

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega razpisa

Prikaži več

»Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih« (PIAAC) Predstavitev projekta

»Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih« (PIAAC)  Predstavitev projekta FUNKCIONALNA PISMENOST MLADIH Predstavitev projekta PIAAC, s poudarki na mlajših odraslih s končano V. stopnjo izobrazbe Strokovni dogodek EPUO, Šolski center Celje, 20. april 2015 Mag. E. Možina, Andragoški

Prikaži več

Identifikacija TIMSS 2011 Vprašalnik za učiteljice in učitelje Matematika 8. razred Pedagoški inštitut Center za uporabno epistemologijo Gerbičeva 62

Identifikacija TIMSS 2011 Vprašalnik za učiteljice in učitelje Matematika 8. razred Pedagoški inštitut Center za uporabno epistemologijo Gerbičeva 62 Identifikacija TIMSS 2011 Vprašalnik za učiteljice in učitelje Matematika 8. razred Pedagoški inštitut Center za uporabno epistemologijo Gerbičeva 62 1000 Ljubljana IEA, 2011 Vprašalnik za učiteljice in

Prikaži več

210X297

210X297 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Slovenian HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Povzetek Evropske države so v zadnjih desetletjih dosegle velik napredek na področju

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a

Microsoft PowerPoint - ERA IP prijavitelji 2013a Erasmus Intenzivni Programi Delavnica za prijavitelje 2013 mag. Robert Marinšek Program VŽU kje najdemo projekte IP 2/ 28 Namen IP Učinkovito, večnacionalno poučevanje, teme, ki se sicer ne poučujejo,

Prikaži več

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov: RAZPIS ZA MOBILN

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: Faks: E naslov:   RAZPIS ZA MOBILN VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Strahinj 99, 4202 Naklo Tel.: +386 4 277 21 45 Faks: +386 4 277 21 18 E naslov: info@bc-naklo.si www.bc-naklo.si RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKSE V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA

Prikaži več

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks:

STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks: STATISTIKA BLAGOVNE MENJAVE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE KRATKA NAVODILA ZA POROČEVALSKE ENOTE 2019 Dodatne informacije: Tel.: Faks: +386 5 297 68 14 (Oddelek za Intrastat) +386 5 297 67 68 (Oddelek

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o uskl EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 18.10.2018 COM(2018) 698 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Uredbe (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim

Prikaži več

Microsoft Word - porocilo-ucitelji_primerjave_v015.doc

Microsoft Word - porocilo-ucitelji_primerjave_v015.doc CMI Center za metodologijo in informatiko FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani http://www.ris.org, email: info@ris.org Naročnik: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Pogodba CRP 3311-02-828651,

Prikaži več

MergedFile

MergedFile CENIK TRGOVALNE PLATFORME OPTIMTRADER PREMIUM PAKET PREMIUM paket je določen glede na mesečni obseg trgovanja.. Pri trgovanju preko platforme OptimTrader veljajo splošni pogoji poslovanja podjetja CM-Equity.

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev POVEČANJE ZAKONSKIH PREDNOSTI V KORIST EMAS REGISTRACIJI Projekt Delavnica: SHEMA EMAS V SLOVENIJI dr. KLAVDIJA RIŽNAR 14. september 2017, Ljubljana PREDSTAVITEV Znanstveno-raziskovalno središče Bistra

Prikaži več

PROGRAM DELA_vsebina_finance_2019

PROGRAM DELA_vsebina_finance_2019 PROGRAM DELA 2019 TEKMOVANJA 2019 ODBOJKA TEKOČA TEKMOVANJA, SEZONA 2018/2019 DRŽAVNO PRVENSTVO IN POKALNO TEKMOVANJE MOŠKI ŽENSKE POKAL SLOVENIJE POKAL SLOVENIJE 1. DOL 1A. DOL 2. DOL 1B. DOL 3. DOL VZHOD

Prikaži več

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA

NASLOV PREDAVANJA IME IN PRIIMEK PREDAVATELJA DIGITALNE KOMPETENCE KAJ, ZAKAJ, KAKO NIKO SCHLAMBERGER Slovensko društvo INFORMATIKA INDUSTRIJA 4.0 IN SLOVENIJA 4.0 ZGLED: Industrija 4.0 orodja stroji avtomati roboti Slovenija 4.0 Vojvodina Kranjska

Prikaži več

Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani

Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani Razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje za študijsko leto 2019/2020 za študente UL MF Medicinska fakulteta UL (UL MF) skupaj z Univerzo v Ljubljani objavlja razpis ERASMUS+ za praktično usposabljanje

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev PREDSTAVITEV MOBILNOSTI NA PODROČJU POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA Špela Langus, koordinatorica projektov PROJEKTNA PISARNA ERASMUS+ KA1-VET-14/16 Ime projekta: Let's cross borders school for

Prikaži več

Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC

Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC VERJETNOST osnovni pojmi Poskus: dejanje pri katerem je izid negotov met

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 377 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU v skladu s členom 27 Kadrovskih predpisov za

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 377 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU v skladu s členom 27 Kadrovskih predpisov za EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 15.6.2018 COM(2018) 377 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU v skladu s členom 27 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in členom 12 Pogojev za zaposlitev

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2016) 85 final ANNEX 9 PRILOGA k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o stanju izvajanja prednos

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2016) 85 final ANNEX 9 PRILOGA k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o stanju izvajanja prednos EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 9 PRILOGA k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o stanju izvajanja prednostnih ukrepov v okviru evropske agende o migracijah

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Pridelava in poraba žita v Sloveniji, Svetu in EU Marjeta Bizjak Direktorat za kmetijstvo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ljubljana, 25. 11. 2015 Vsebina Splošni podatki o kmetijstvu

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Uradni list C 372 Evropske unije Letnik 61 Slovenska izdaja Informacije in objave 15. oktober 2018 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGA

Uradni list C 372 Evropske unije Letnik 61 Slovenska izdaja Informacije in objave 15. oktober 2018 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGA Uradni list C 372 Evropske unije Letnik 61 Slovenska izdaja Informacije in objave 15. oktober 2018 Vsebina IV Informacije INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE Evropska komisija

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TU

RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TU RAZPIS VISOKE ŠOLE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM ERUDIO ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA NA VISOKOŠOLSKIH PARTNERSKIH INSTITUCIJAH V TUJINI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ za projektno leto 2018

Prikaži več

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija

Status Erasmus študenta je povezan s pogoji, ki jih mora izpolnjevati bodisi študent, bodisi institucija NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020 1 NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA JAVNEGA RAZPISA Izvajalec javnega

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

Kratka predstavitev EU

Kratka predstavitev EU OŠ Dr. Aleš Bebler Primož, Hrvatini Evropska Unija Možnosti in priložnosti mladih Seminarska naloga pri predmetu geografija Kolomban, 25.11.2007 Mentorica: Verica Peterle Grahonja Izdelal: Saško Lončina,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 687 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Ocena napredka držav članic pri izpolnjevan

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 687 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Ocena napredka držav članic pri izpolnjevan EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 23.11.2017 COM(2017) 687 final POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Ocena napredka držav članic pri izpolnjevanju nacionalnih ciljev glede energijske učinkovitosti

Prikaži več

3. Preizkušanje domnev

3. Preizkušanje domnev 3. Preizkušanje domnev doc. dr. Miroslav Verbič miroslav.verbic@ef.uni-lj.si www.miroslav-verbic.si Ljubljana, februar 2014 3.1 Izračunavanje intervala zaupanja za vrednosti regresijskih koeficientov Motivacija

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Enakost, pravičnost in učinkovitost izobraževalnih sistemov SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU učinkovitost in pravičnost v evropskih s

Enakost, pravičnost in učinkovitost izobraževalnih sistemov SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU učinkovitost in pravičnost v evropskih s Enakost, pravičnost in učinkovitost izobraževalnih sistemov SPOROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU učinkovitost in pravičnost v evropskih sistemih izobraževanja in usposabljanja {SEC(2006) 1096}

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji E

SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji E 21.6.2005 SL Uradni list Evropske unije L 157/203 AKT O pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija V skladu s členom 2 Pogodbe o pristopu

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

Galantamin Stada AnnexI-II-sl

Galantamin Stada AnnexI-II-sl Dodatek I Seznam imen, farmacevtskih oblik, jakosti zdravil, poti uporabe zdravila, predlagateljev v državah članicah 1 Država članica EU/EGP Avstrija Avstrija Avstrija Češka Češka Češka Danska Danska

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska PS družba za projektiranje in izdelavo strojev

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska CLEANGRAD, proizvodnja kovinskih konstrukcij in

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska AVTOSTORITVE ROGELJ avtokleparstvo in trgovina,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KOOP TRGOVINA trgovina in posredništvo d.o.o. Izdano

Prikaži več

Hidrasec 100 mg kapsule

Hidrasec 100 mg kapsule NAVODILO ZA UPORABO 100 mg trde kapsule racekadotril Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke! Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte napotke

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Europa,

Svet Evropske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Europa, Svet Evrpske unije Bruselj, 2. julij 2019 (OR. en) 10824/1/19 REV 1 OJ CRP2 25 ZAČASNI DNEVNI RED ODBOR STALNIH PREDSTAVNIKOV (2. del) stavba Eurpa, Bruselj 3. in 4. julij 2019 (10.00, 9.00) SREDA, 3.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

Loeb Gronholm Rally WRC 1

Loeb Gronholm Rally WRC 1 Loeb Gronholm Rally WRC 1 Predstavitev Opis voznikov Vse rally proge Opis proge (Korzika) Opis proge (Argentina) Predstavitev Moštev 2 Sebastien Loeb Priimek: Loeb Ime: Sebastien Rojen: 26.02.1974 v Haguenau

Prikaži več

(Microsoft Word - razpis \232tudij v tujini v letnem semestru doc)

(Microsoft Word - razpis \232tudij v tujini v letnem semestru doc) RAZPIS ERASMUS+ (PROGRAMSKO LETO 2016) Program Erasmus +, KA1 - mobilnost študentov z namenom opravljanja študija v tujini v letnem semestru študijskega leta 2016/17 (brez ERASMUS+ finančne dotacije) Zakaj

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ slovenscina 2018.docx OSNOVNA ŠOLA SOSTRO POROČILO O ANALIZI DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENŠČINE leta 2018 Pripravile učiteljice slovenščine: Renata More, Martina Golob, Petra Aškerc, Katarina Leban Škoda

Prikaži več

SL Hiter pregled primera Dodelitev finančnih sredstev kohezijske politike državam članicam za obdobje marec 2019

SL Hiter pregled primera Dodelitev finančnih sredstev kohezijske politike državam članicam za obdobje marec 2019 SL Hiter pregled primera Dodelitev finančnih sredstev kohezijske politike državam članicam za obdobje 2021 2027 marec 2019 2 Vsebina Odstavek Glosar Povzetek I VII Uvod 01 02 Načela dodeljevanja in pregled

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx

Microsoft Word - Analiza rezultatov NPZ matematika 2018.docx Analiza dosežkov pri predmetu matematika za NPZ 28 6. razred NPZ matematika 28 Dosežek šole Povprečno število točk v % Državno povprečje Povprečno število točk v % Odstopanje v % 49,55 52,52 2,97 Povprečni

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Microsoft Word - SI_vaja1.doc

Microsoft Word - SI_vaja1.doc Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta Sanitarno inženirstvo Statistika Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Š.l. 2011/2012, 3. letnik (1. stopnja), Vaja 1 Naloge 1. del: Opisna statistika

Prikaži več

Matej Čehovin

Matej Čehovin UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO VLOGA UKREPA TEHNIČNE POMOČI PRI ČRPANJU SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE Ljubljana, maj 2016 KATARINA KAVČIČ IZJAVA O AVTORSTVU Podpisana

Prikaži več

Statistika, Prakticna matematika, , izrocki

Statistika, Prakticna matematika, , izrocki Srednje vrednosti Srednja vrednost...... številske spremenljivke X je tako število, s katerim skušamo kar najbolje naenkrat povzeti vrednosti na posameznih enotah: Polovica zaposlenih oseb ima bruto osebni

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2011) 585 konč. POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o uporabi Direktive Sveta 2003/109/ES o stat

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2011) 585 konč. POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o uporabi Direktive Sveta 2003/109/ES o stat EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.9.2011 COM(2011) 585 konč. POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o uporabi Direktive Sveta 2003/109/ES o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČI

Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČI Uradni list Republike Slovenije Št. 39 / 8. 6. 2018 / Stran 6173 EVROPSKA ŠOLA:... Učenec:... Datum rojstva:... Letnik:... Razrednik:... ŠOLSKO POROČILO šolsko leto Sodeluje pri učenju. Pozorno posluša.

Prikaži več

(Microsoft Word - Razpis-mobilnost z namenom pou\350evanja-ERASMUS+2016 GC-FP.doc)

(Microsoft Word - Razpis-mobilnost z namenom pou\350evanja-ERASMUS+2016 GC-FP.doc) RAZPIS ERASMUS+ (PROGRAMSKO LETO 2016) Program Erasmus +, KA1 - mobilnost osebja z namenom poučevanja v tujini V okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1, GEA College Fakulteta za podjetništvo, razpisuje

Prikaži več