Občina Gorenja vas Poljane

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Občina Gorenja vas Poljane"

Transkripcija

1 OBČINA GORENJA VAS POLJANE O B Č I N S K I S V E T Številka: / Datum: Na podlagi 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorenja vas Poljane (UVG, št. 47/99, Ur. l. RS, št. 80/01) Z A P I S N I K, ki je bila s pričetkom ob uri v sejni sobi Rudnika Ţirovski vrh. PRISOTNI SVETNIKI: Joţef Čadeţ, Janez Arnolj, Janez Hrovat, Tomaţ Pintar, Irena Tavčar, Leopold Krţišnik, Olga Fic, Marko Krţišnik, Bogo Ţun, Roman Demšar, Stanko Bajt, Joţe Novak, Mirjana Moţina, Jurij Krvina, Alenka Krmelj, Boris Jurjevič Janša, Ţan Mahnič OSTALI PRISOTNI: ţupan Milan Čadeţ, Milena Miklavčič, Boštjan Bogataj, Branka Srša, Barbara Bogataj, Jana Kristan, Marija Gantar, Joţe Rojc Sejo vodi ţupan Milan Čadeţ, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku seje prisotnih 16 svetnikov. Ţupan svetnikom v potrditev predlaga naslednji dnevni red: 1. Potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta z dne Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 3. Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Gorenja vas Poljane za leto 2010 in sklepa o razpolaganju in pridobivanju stvarnega premoţenja 4. Predlog odloka o proračunu Občine Gorenja vas Poljane za leto Letno poročilo o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Ţirovski vrh na okolje za leto Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Športno igrišče Sovodenj 7. Imenovanje delovnih teles občinskega sveta - odborov, statutarno - pravne komisije in nadzornega odbora 8. Promet z zemljišči 9. Razno Za predlagani dnevni red je glasovalo 16 svetnikov. Dnevni red je bil sprejet soglasno. K 1. točki Ob pregledu zapisnika 1. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne se ugotovi naslednje izvrševanje sklepov iz predhodne seje: Sklep št. 1: imenovana komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve ţupana Sklep št. 2: potrjeni mandati članov občinskega sveta, izvoljenih na lokalnih volitvah 2010 Sklep št. 3: potrjen mandat Milana Janez Čadeţa za ţupana Občine Gorenja vas Poljane Sklep št. 4: ugotovljeno, da Milanu Janezu Čadeţu preneha funkcija člana občinskega sveta zaradi nezdruţljivosti funkcije Sklep št. 5: prehod mandata člana občinskega sveta na Ţana Mahniča Sklep št. 6: imenovana komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ZAPISNIK 1

2 Marko Kržišnik predlaga, da se zapisnik zadnje seje občinskega sveta prejšnjega mandata priloţi gradivu za naslednjo sejo. Janez Arnolj predlaga, da se pri predlaganem sklepu št. 7 črta zadnji del sklepa, in sicer naslednje besedilo:»s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je potrebno poročati«, ker so vsi sklepi prejšnje seje ţe izvršeni. Jurij Krvina predlaga, da se obrazloţitve dopolni z neizvršenimi sklepi sej prejšnjega mandata. Bogo Žun opozori, da za sklep št. 6 ni glasoval, zato ni bil sprejet soglasno in predlaga, da se zapisnik ustrezno popravi. Janez Arnolj pove, da po elektronski pošti ni prejel gradiva za občinski svet. Sklep št. 7: Občinski svet Občine Gorenja vas Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 1. redne seje, ki je bila Za predlog sklepa je glasovalo 16 svetnikov, sklep je bil sprejet soglasno. K 2. točki Bogo Žun opozori: - na Fuţinah manjkata dve avtobusni postaji, v predlogu proračuna za 2011 pa v ta namen ni zagotovljenih nobenih sredstev; - v poslovilnem objektu Stara Oselica je potrebno narediti pregrado prostora (npr. zavesa ) med pokojnim in svojci, z namenom ločitve protora za pripravo pokojnika na pogreb; - nekdanji najemnik lokala v Domu pod Planino, Frelih, je ob odpovedi najemne pogodbe lokal popolnoma razbil, oprema lokala ni bila njegova last in predlaga, da se zadeva uredi s strani občine. Jože Čadež pove, da je občan Andrej Strel dal na občino pritoţbo glede utripanja semaforja v nočnem času v Poljanah. Na pritoţbo ni dobil še nobenega odgovora. Ţupan pojasni, da občina ni pristojna za reševanje reţima semaforja v Poljanah, zato je bila pritoţba posredovana upravljalcu ceste. Žan Mahnič predlaga, da se parkirišče na trgu pod fontano v centru Gorenje vasi zapre za parkiranje, ker kamen, ki je poloţen na trgu ţe zgublja svoj lesk, na njem pa se pojavljajo tudi oljni madeţi. Trg naj se zapre s cvetličnimi koriti ali s količki. Ţupan pojasni, da je na občino prispelo ţe kar nekaj pritoţb glede parkiranja na trgu pod fontano, ter da občina ţe razmišlja, da se trg zapre za parkiranje, manjkajoča parkirišča pa bi trenutno nadomestili pod Kmetijsko zadrugo. Marko Kržišnik vpraša, kako daleč je izgradnja širokopasovnega omreţja, ter kdaj bodo moţni prvi priklopi. Jana Kristan pojasni, da so gradbena dela ţe zaključena, trenutno se izvaja vpihavanje kabla, na nekaterih odsekih se bo kabel vlekel po telefonskih drogovih v dogovoru s Telekomom. Glede izvedbe prvih priključitev pa se zasebni partner Tritel d.o.o. še dogovarja z operaterji, zato je začetek priključevanja teţko napovedati. Marko Kržišnik opozori, da ob cesti proti Sovodnju stojita dve hiši, ki propadata, take objekte bi bilo potrebno odstraniti. Ţupan pojasni, da občina ni pristojna za posredovanje v zasebno lastnino. Janez Arnolj : - vpraša, kako je z evropskimi sredstvi za projekt širokopasovnega omreţja, ker projekt nekoliko zamuja; - opozori, da bi bilo dobro, če bi bil dostop do širokopasovnega omreţja moţen do 1. decembra, ko se izklopi analogni signal za sprejem televizijskih programov; - vpraša, kdaj bo moţen prvi priklop; - za zgled predstavi projekt širokopasovnega omreţja v Postojni; - predlaga, da se v naseljih, ki niso bela lisa prav tako omogoči dostop do širokopasovnega omreţja. ZAPISNIK 2

3 Janez Hrovat pojasni, da so na teţave naleteli pri pridobivanju soglasij s strani lastnikov zemljišč preko katerih poteka gradnja omreţja ter sklepanju potrebnih sluţnostnih pogodb, zato tudi projekt nekoliko zamuja. Rok za zaključek investicije je bil zaradi objektivnih razlogov (letošnja dolga zima) s strani Ministrstva podaljšan, zato tudi evropska sredstva niso ogroţena in bodo v dodeljeni vrednosti tudi počrpana. Pri določanju t.i. belih lis pa so se pojavile teţave s Telekomom, kateri je imel»rezerviran«teren na območju občine za izvajanje svojih projektov, za precej naselij v občini je namreč na Ministrstvo izkazal komercialni interes po gradnji omreţja, zato so ta naselja iz seznama t.i. belih lis izpadla. Janez Arnolj predlaga, da se posodobi spletna stran občine ter da se na spletno stran dodajo zvočni posnetki sej. Jože Novak predlaga, da se preuči moţnosti prenašanja občinskih sej preko televizijskih sprejemnikov ter prouči koliko bi stal tak projekt. Janez Arnolj doda, da bi se lahko občinske seje prenašale preko spleta. Tomaž Pintar opozori, da bi se morale asfaltirane ceste po petnajstih letih preplastiti, da ne bi na cestah prišlo do večjih poškodb in s tem posledično do večjih stroškov. Jurij Krvina vpraša, kaj se dogaja s Starim vrhom in Visokim. Ţupan pojasni, da se je na Starem vrhu pokazal zasebni interes, zato se je občina odločila, da se poplačajo zapadlih obveznosti. Projekt na Visokem pa se bo lahko nadaljeval po sprejemu Občinskega prostorskega načrta za Občino Škofjo Loko. Janez Hrovat opozori na staro trafo postajo, ki stoji ob glavni cesti v Srednji vasi. Predlaga, da se jo zaščiti pred propadanjem. Roman Demšar opozori, da je stanje lesenega mostu čez Soro na Hotavljah zelo slabo ter da na mostu ţe prihaja do poškodb kolesarjev in pešcev. Potrebno bi ga bilo v doglednem času popraviti. Irena Tavčar pove, da je v Javorjah stara in dotrajana telefonska centrala ter jo zanima na koga naj se občani obrnejo. Janez Hrovat predlaga, da se občani obrnejo na Telekom. Alenka Krmelj predlaga, da se v zgibanko, v kateri so predstavljeni občinski projekti, doda še predstavitev zaposlenih v občinski upravi ter njihove kontaktne številke. Janez Arnolj predlaga, da bi se pri kolesarskem krogu povezali še z občino Ţiri in Škofja Loka in naredili skupno zgibanko, s tem bi tudi več ljudi obiskalo našo občino. Ţupan pojasni, da imajo sosednje občine Ţiri, Ţelezniki in Škofja Loka ţe svoje kolesarske kroge, občina Gorenja vas Poljane pa samostojne zgibanke še nima, zato bo pripravljena v letu K 3. točki Branka Srša je predstavila predlog odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Gorenja vas Poljane za leto Janez Hrovat vpraša od kje bo občina prejela donacije ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč. Branka Srša odgovori, da bo občina v letošnjem letu prejela donacijo RŢV d.o.o. in prodala zemljišča v Dobju. Mirjana Možina vpraša - zakaj so zmanjšana nepovratna sredstva pri vaškem jedru v Gorenji vasi; - ali je pogodba za nakup Topličarjeve kmetije ţe sklenjena ter ali je kupnina v celoti poplačana; - zakaj se je povečal strošek prevozov otrok v šolo; - zakaj se je p. p. 252 splošni in posebni socialni zavodi povečala? Nepovratna sredstva za vaško jedro so se zmanjšala zato, ker ministrstvo ni priznalo vseh stroškov kot upravičenih stroškov za sofinanciranje, stroški prevozov otrok v vrtec so se povečali zaradi novega razpisa in nekaj novih linij, postavka splošni in posebni socialni zavodi pa se je povečala zaradi večjega števila socialno šibkih občanov v domovih, pojasni Branka Srša. ZAPISNIK 3

4 Ţupan pojasni, da je pogodba z lastnico Topliške kmetije ţe sklenjena, in sicer v višini EUR za vsa zemljišča in objekte. Kupnina je bila delno poplačana v letu 2010 dokončno pa v letu Občina se je za nakup kmetije odločila ker se na Topliški kmetiji nahaja edina vrtina tople vode v zahodni Sloveniji, ker voda vsebuje ţveplano sol, ki pozdravi razpokano koţe in je na podlagi analiz lokacija pri Topličarju primerna za razvoj toplic. Naslednje leto se bo uredilo tudi uradno kopanje na bajerju. Jože Novak vpraša zakaj so zneski za financiranje strank enaki kot so bili pred rebalansom ter zakaj se za zimsko sluţbo nameni toliko proračunskih sredstev. Branka Srša pojasni, da so bila sredstva strankam za letošnje leto ţe izplačana, naslednje leto pa se bodo sredstva delila glede na sestavo novega občinskega sveta. Glede zimske sluţbe ţupan pojasni da ima Občina Gorenja vas Poljane 380 km cest, ki jih je potrebno vzdrţevati, povečal se je tudi standard vzdrţevanja cest v zimskem času, občina ima tudi več višje leţečih vasi, kjer sneg zapade prej kot v dolini, višina sredstev, ki se porabijo za zimsko sluţbo je odvisna tudi od vremenskih razmer. Jože Novak doda, da bi moral biti večji nadzor nad izvajalci. Tomaž Pintar pojasni, da so krajevne skupnosti izvajale nadzor nad izvajalci, vendar niso opazili večjih odstopanj. Jože Novak pove, da je bilo v Šubičevo hišo vloţenih preveč sredstev glede na nepovratna sredstva, dodatno pa se je odprla še ena nova postavka. Iz proračuna se vidi, da je občina v Šubičevo hiše ţe vloţila EUR sredstev od drţave pa jih je dobila le EUR. Branka Srša pojasni, da je nova postavka odprta zaradi prijave na javni razpis za sofinanciranje restavriranja. Jože Novak vpraša, kako je z lastništvom objekta za vrtec Dobrava. Ali občina lahko vlaga v objekte, ki so v lasti fizičnih oseb? Objekt vrtca Dobrava je v lasti fizične osebe, ker se objekt uporablja za posebne namene občina lahko vlaga v lastnino fizičnih oseb, pojasni Branka Srša. Bogo Žun vpraša, koliko znaša najemnina vrtca. Najem vrtca znaša pribliţno 500 EUR mesečno in zajema najem 4-ih igralnic, zunanjega igrišča, pokrite terase in parkirišča ter je sklenjen za obdobje dvajsetih let. Jurij Krvina vpraša, zakaj se je zmanjšala postavka za nakup opreme v OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Branka Srša pojasni, da bodo računi za plačilo izvedenih del zapadli v plačilo v naslednjem letu. Sklep št. 8: Občinski svet občine Gorenja vas Poljane sprejme Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Gorenja vas Poljane za leto 2010 in sklepa o razpolaganju in pridobivanju stvarnega premoţenja v predloţenem besedilu. Za predlog sklepa je glasovalo 15 svetnikov, 2 svetnika sta se glasovanja vzdržala. Sklep je bil sprejet. K 4. točki Predlog odloka o proračunu Občine Gorenja vas Poljane za leto 2011 je predstavila Branka Srša. Bogo Žun - se ne strinja, da se področje za Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zmanjša za 11% glede na preteklo leto, in sicer se je postavka Gozdne ceste zmanjšala kar za 33%. Predlaga, da se v predlogu proračuna postavka gozdne ceste poveča na EUR: - Vpraša zakaj se postavka Cesta Javorje Zapreval tako poveča. Branka pojasni, da se bo v sklopu kanalizacije rekonstruirala tudi cesta skozi Javorje; - predlaga, da se povečajo sredstva za poslovilni objekt v Stari Oselici; - predlaga, da se v proračunu zagotovijo sredstva za avtobusne postaje na Fuţinah; - meni, da je potrebno povečati sredstva za gasilce. ZAPISNIK 4

5 Jurij Krvina meni, da bi bilo potrebno NRP pripraviti dlje kot do leta 2012, v NRP ni predvidenih sredstev za izgradnjo športne dvorane v Gorenji vasi, v letu 2013 in 2014 ni predvidenih sredstev za gasilska društva. Jože Novak - opozori, da v predlogu proračuna za leto 2011 manjka plan zaposlenosti; - vpraša, če se bo kredit namenil za projekt Ureditev porečja Sore; - vpraša, ali je reţijski obrat samostojna pravna oseba, ter koliko je zaposlenih v reţijskem obratu; - predlaga, da se sredstva, ki so namenjena za Neţkovo brv in Rupnikovo linijo prenesejo na ureditev male dvorane v Domu občine. Branka Srša na vprašanja Joţeta Novaka poda naslednje odgovore: Kredit bo namenjen za projekt Ureditve porečja Sore in občina se bo zadolţila le, če bo to potrebno. Reţijski obrat je posebni oddelek občinske uprave in ima 5 zaposlenih. Ţupan pa pojasni, da občina kandidira na razpisu za evropska sredstva za projekte: Neţkova brv, Rupnikova linija in Dom občine, zato morajo biti v proračunu za leto 2011 zagotovljena sredstva za vse tri projekte. Marko Kržišnik - predlaga, da bi občina kandidirala za nepovratna sredstva za rekonstrukcijo ceste Sovodenj - Javorjev Dol - opozori, da v predlogu proračuna ni namenjenih nobenih sredstev za ureditev plazu proti Stari Oselici. Ţupan pojasni, da je za cesto Sovodenj Javorjev Dol podan predlog za prekategorizacijo, narejen je tudi popis ceste. Po omenjeni cesti poteka meja med občino Ţiri in Gorenja vas Poljane, zato bo to cesto potrebno reševati skupaj. Plaz proti Stari Oselici je občina prijavila na Upravo za zaščito in reševanje za sanacijo poplav. Jože Čadež pove, da je ob zadnjih poplavah je Sora trgala bregove. Kako je s sanacijo teh bregov? Barbara Bogataj pojasni, da je za sanacijo bregov ob Sori pristojna Agencija RS za okolje. Irena Tavčar vpraša, kdo je pristojen za pridobivanje zemljišč za mrliško veţico v Javorjah. Ţupan pojasni, da je občina ţe imela razgovore z lastniki zemljišča, vendar še ni bilo uspeha. Janez Arnolj predlaga, da se tudi za leto 2011 namenijo sredstva za širokopasovno omreţje. Mirjana Možina vpraša: - ali se 2. etapa panoramske ceste ne bo izvajala; ţupan pojasni, da za naslednje leto 2. etapa panoramske ceste ni predvidena; - zakaj v predlogu proračuna ni predvidenih sredstev za javno razsvetljavo Gorenja vas Todraţ Lučine; ţupan pojasni, da sredstva za javno razsvetljavo planira Ministrstvo za promet, Direkcija za ceste, - Ali občina financira delovanje zavetišča Horjul ali le oskrbo ţivali; Jana Kristan pojasni, da občina financira le oskrbo ţivali, ki so v zavetišče prinešene iz naše občine, samega delovanja zavetišča pa ne sofinancira; - Za kaj so namenjena sredstva na postavki Vrtec Dobrava; Branka Srša pojasni, da so sredstva namenjena za nakup nove opreme; - Zakaj se povečujejo sredstva za medobčinski inšpektorat; Sredstva za medobčinski inšpektorat se povečujejo zaradi zaposlitve novega redarja, pojasni Branka Srša; - Postavka za vzdrţevanje kulturnih objektov je prenizka; - Ali bo renta Rudnika v naslednjem letu v gotovini; ţupan še ne ve podati odgovora - Ali se bo del zemljišča Topličarjeve kmetije prodal; ţupan pojasni, da je zemljišče namenjeno za zamenjavo z zemljiščem za dom starejših občanov. Jurij Krvina vpraša, kdo je lastnik parkirišča pred cerkvijo v Lučinah. Odgovor se mu posreduje po elektronski pošti. Janez Hrovat - pove, da je kredit EUR za občino zelo visok; - predlaga, da se v proračunu namenijo sredstva za obnovitev dvorane v Kulturnem domu v Poljanah; ZAPISNIK 5

6 - predlaga, da občina subvencionira varstvo otrok, ki niso v vrtcu. Sklep št. 9: Občinski svet Občine Gorenja vas Poljane sprejme prvi predlog odloka o proračunu Občine Gorenja vas Poljane za leto 2011 v predloţenem besedilu in ga daje v javno obravnavo do Za predlog sklepa je glasovalo 16 svetnikov, en svetnik je bil vzdržan. Sklep je bil sprejet. K 5. točki Joţe Rojc predstavi Letno poročilo o izvajanju varstva pred ioniziranimi sevanji in o vplivu Rudnika Ţirovski vrh na okolje za leto Alenka Krmelj vpraša, kaj bo z zaposlenimi po končani sanaciji. V prihodnosti je predvideno, da bodo na lokaciji RŢV ostali še trije zaposleni. Alenka Krmelj vpraša, če v Srednji vasi ni več merilnega mesta. Joţe Rojc pojasni, da je v Srednji vasi še vedno merilno mesto, ter da se merilna mesta ne bodo ukinjala do leta Leopold Kržišnik vpraša, kaj je vzrok ponovnega plazenja na Borštu. Joţe Rojc pojasni, da je plaz na Borštu ţe star. Da pa še vedno plazi, pa je teţava v veliki količini vode. Odvodnjavanje je na tem območju ţe urejeno vendar voda še vedno prihaja iz tal. Alenka Krmelj vpraša, če bo še kaj sredstev s strani rudnika namenjenih za prebivalce. Jože Rojc pojasni, da sredstev za prebivalce ni namenjenih. Sklep št. 10: Občinski svet Občine Gorenja vas Poljane se seznani z Letnim poročilom o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Ţirovski vrh na okolje za leto 2009 v predloţenem besedilu. Za predlog sklepa je glasovalo 16 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. K 6. točki Dokument identifikacije investicijskega projekta za Športno igrišče Sovodenj je članom občinskega sveta predstavila Jana Kristan. Jurij Krvina opozori, da je potrebno vedno govoriti o neto cenah, ker DDV v celoti krije občina in meni, da se mu ocena, da bo dnevno uporabljalo igrišče občanov, ne zdi realna, ker sedanjega igrišča ne uporablja niti 10 občanov. Sklep št. 11: Občinski svet občine Gorenja vas Poljane potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP za projekt»športno igrišče Sovodenj«v predloţenem besedilu, ki ga je izdelala druţba K & Z, Svetovanje za razvoj d.o.o., odgovorna za izvedbo: Boţa Kovač, avgust 2010, in s tem odobri izvedbo investicije»športno igrišče Sovodenj«. Od prisotnih 15 svetnikov je za predlog sklepa glasovalo 11 svetnikov, štirje svetniki so se glasovanja vzdržali. Sklep je bil sprejet. K 7. točki Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne, oblikovala predloge članov delovnih teles občinskega sveta področnih odborov, statutarno-pravne komisije in nadzornega odbora. Predlagane člane novih delovnih teles je predstavila Alenka Krmelj. ZAPISNIK 6

7 Bogo Žun pove, da sta Leopold Krţišnik in Matjaţ Krţišnik oče in sin ter da po njegovem mnenju ne bi smela biti v istem odboru. Sklep št. 12: Občinski svet Občine Gorenja vas Poljane imenuje odbor za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe v naslednji sestavi: 1. Leopold Krţišnik 2. Roman Demšar 3. Janez Hrovat 4. Jurij Krvina 5. Izidor Mrak 6. Matjaţ Krţišnik 7. Miha Peternel Za predlog sklepa je glasovalo 14 svetnikov, en svetnik je glasoval proti, dva pa sta se glasovanja vzdržala. Sklep je bil sprejet Sklep št. 13: Občinski svet Občine Gorenja vas Poljane imenuje odbor za kmetijstvo in gozdarstvo v naslednji sestavi: 1. Marko Krţišnik 2. Joţe Čadeţ 3. Ţan Mahnič 4. Bogo Ţun 5. Milan Brence 6. Izidor Mrak 7. Zvonko Dolinar Sklep št. 14: Občinski svet Občine Gorenja vas Poljane imenuje odbor za šolstvo, kulturo in šport v naslednji sestavi: 1. Joţe Novak 2. Boris Jurjevič Janša 3. Ţan Mahnič 4. Jurij Krvina 5. Franc Fortuna 6. Boštjan Pintar 7. Lucija Kavčič Sklep št. 15: Občinski svet Občine Gorenja vas Poljane imenuje odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo v naslednji sestavi: 1. Mirjana Moţina 2. Alenka Krmelj 3. Irena Tavčar 4. Olga Fic 5. Pavel Čadeţ 6. Jana Rojc 7. Marija Knafelj ZAPISNIK 7

8 Sklep št. 16: Občinski svet Občine Gorenja vas Poljane imenuje odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja v naslednji sestavi: 1. Tomaţ Pintar 2. Stanko Bajt 3. Janez Arnolj 4. Joţe Novak 5. Danijela Titan 6. Mija Pisk 7. Peter Dolinar Sklep št. 17: Občinski svet Občine Gorenja vas Poljane imenuje nadzorni odbor občine Gorenja vas Poljane v naslednji sestavi: 1. Boris Koprivnikar 2. Janez Pelipenko 3. Marjana Mohorič 4. Boris Bogataj 5. Silva Klemenčič Sklep št. 18: Občinski svet Občine Gorenja vas Poljane imenuje statutarno pravno komisijo v naslednji sestavi: 1. Alenka Krmelj 2. Leopold Krţišnik 3. Stanko Bajt 4. Janez Arnolj 5. Joţe Čadeţ K 8. točki Barbara Bogataj je predstavila prenos lastninske pravice v k.o. Dolenčice. Sklep št. 19: Občinski svet občine Gorenja vas Poljane se strinja s prenosom lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 916/4, k.o. Dolenčice na Alič Cirila, Murave 16, Poljane nad Škofjo Loko. Prenos lastninske pravice se uvrsti v Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem za leto Zapisala: Marija Gantar Milan Čadeţ, l.r. Ţupan ZAPISNIK 8

O B R A Z L O Ž I T V E

O B R A Z L O Ž I T V E O B R A Z L O Ž I T V E K TOČKAM DNEVNEGA REDA IN PREDLOGI SKLEPOV ZA OBRAVNAVO NA 17. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 5. 10. 2017 Ob pregledu zapisnika 16. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

OBČINA KRIŽEVCI

OBČINA KRIŽEVCI OBČINA KRIŢEVCI OBČINSKI SVET Z A P I S N I K 1. ( konstitutivne ) seje občinskega sveta občine Kriţevci, ki je bila v ponedeljek, 08. novembra 2010 ob 18.00 uri v sejni sobi SKZ» KLAS» Kriţevci. Na seji

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo

OBČINSKI SVET SKLEPI 18. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo I.1. točke dnevnega reda: PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 19.4.2017 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 15. redna seja 2012 DNE: 28. junij 2012 TOČKA: 6. NASLOV: Vsebina: CENA N

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 15. redna seja 2012 DNE: 28. junij 2012 TOČKA: 6. NASLOV: Vsebina: CENA N OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 15. redna seja 2012 DNE: 28. junij 2012 TOČKA: 6. NASLOV: Vsebina: CENA NAJEMA OZ. UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OGLASNIH MEST

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 7. redna seja 2011 DNE: 10. junij 2011 TOČKA: Naslov: SPREJEM ZAPISNIKA 6

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 7. redna seja 2011 DNE: 10. junij 2011 TOČKA: Naslov: SPREJEM ZAPISNIKA 6 OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 7. redna seja 2011 DNE: 10. junij 2011 TOČKA: Naslov: SPREJEM ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOFLJICA IN POROČILO

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K

KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, ob uri v prostorih K KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC PRI KRŠKEM ZAPISNIK 27. redne seje sveta KS Leskovec pri Krškem, ki je bila v četrtek, 19.9.2013 ob 19.00 uri v prostorih KS Leskovec. Predlagani dnevni red: 1. Sprejetje sklepa

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov:

OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: fax: e-pošta: Levstikov trg Velike Lašče e-naslov: OBČINA VELIKE LAŠČE tel.: 01 781 03 70 fax: 01 781 03 65 e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče e-naslov: http://www.velike-lasce.si Z A P I S N I K 6. redne seje Občinskega

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

OBČINA ŽUŽEMBERK

OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINA ŽUŽEMBERK OBČINSKI SVET 1 Z A P I S N I K 2. seje Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 24. 1. 2019, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Žužemberk. Prisotni člani sveta: g. Franc Štravs, ga.

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K Z A P I S N I K 4. redne seje sveta KS Zdole, ki je bila v sredo 01. 04. 2015 ob 19. uri v sejni sobi KS Zdole. PRISOTNI ČLANI SVETA KS: Jože Slivšek, Vinko Planinc, Matjaž Ban, Marjan Zorko, Gričar Marjan,

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

Microsoft Word - zapisnik 6. redne seje OS

Microsoft Word - zapisnik 6. redne seje OS Datum: 20.10.2011 ZAPISNIK 6. redne seje Občinskega sveta Občine Kobilje, ki se je pričela dne 28.09.2011 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Kobilje PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Fras Saša, Ferencek Tomaž,

Prikaži več

7_1_dopisna seja sklic

7_1_dopisna seja sklic OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 1. DOPISNA SEJA 24.12.2018 03.01.2019 1 O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04) 580 98 24 http://obcina.kranjska-gora.si/

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

S V E T

S V E T OBČINSKI S V E T OBČINE VUZENICA Datum: 31.3.2016 Številka: 032-0004/2016-5 Z A P I S N I K 13. seje Občinskega sveta občine Vuzenica, ki je bila 31.3. 2016, ob 18. uri v prostorih sejne sobe občine Vuzenica.

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.04/ , e-pošta: Datum: Z A P I S N I K 3. redne seje Sveta KS Kamnitnik, ki j

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.04/ , e-pošta: Datum: Z A P I S N I K 3. redne seje Sveta KS Kamnitnik, ki j Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, tel.04/51-12-305, e-pošta: ks@skofja-loka.si Datum: 11.02.2015 Z A P I S N I K 3. redne seje Sveta KS Kamnitnik, ki je bila v ponedeljek, 09.02.2015, s pričetkom ob 18.

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Microsoft Word - 12_seja_redna.doc

Microsoft Word - 12_seja_redna.doc OBČINA PREDDVOR OBČINSKI SVET Datum: 5. 3. 2012 Številka: 10-os-12 Z A P I S N I K 12. (redne) seje Občinskega sveta Občine Preddvor, z dne 29. 2. 2012, s pričetkom ob 18. uri Prisotni člani OS: Opravičeno

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ ,

OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/ , faks.: 02/ , OBČINA OPLOTNICA O b č i n s k a u p r a v a Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 10 OBČINSKI SVET 12.062 3.451 0 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 3.451 0 0 0 0101 Politični sistem 12.062 3.451 0 0 0

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki

OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: / Datum: Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki OBČINA RADLJE OB DRAVI OBČINSKI SVET Številka: 013-0001/2014-02 Datum: 24.10.2016 Z A P I S N I K 15. seje Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, ki je bila v ponedeljek, 24.10.2016 ob 18.00 uri, v prostorih

Prikaži več

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216ENJEM ZA LETO \(2\))

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216ENJEM ZA LETO \(2\)) Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Z A P I S N I K osnutek 12. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica /v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/, 1. ki je bila ob u

Z A P I S N I K osnutek 12. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica /v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/, 1. ki je bila ob u Z A P I S N I K osnutek 12. seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica /v nadaljnjem besedilu: Občinskega sveta/, 1. ki je bila 20.12.2011 ob 17.00 uri v prostorih sejne sobe Občine Ivančna Gorica. Na

Prikaži več

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 2. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v četrtek, ob 18.

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 2. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v četrtek, ob 18. Številka: 900-0001/2019-2 Datum: 31. 1. 2019 Z A P I S N I K 2. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v četrtek, 31. 1. 2019 ob 18. uri v sejni sobi Občine Borovnica. Sejo občinskega

Prikaži več

tekmovalci_kat

tekmovalci_kat kategorija: Mulčki 1 13 Urh Luznar 2008 100 100 100 100 90 100 100 100 100 90 90 0 1070 2 12 Vid Šolar 2008 90 90 80 80 100 80 90 90 70 100 80 0 950 3 11 Miha Lušina 2008 60 80 90 90 70 90 80 80 40 70

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015) Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna 2015 V nadaljevanju so obrazloženi predlogi sprememb in dopolnitev po posameznih proračunskih postavkah: 011017 Delovanje svetniške skupine SD Predlagamo

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto 2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto  2. redna seja Občinskega sveta MO NM v mandatu 2018 Osnovni podatki o seji SKLIC Poročilo o glasovanju seje. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, v četrtek, 7. januarja 9, ob 6. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto,

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist

OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o ustanovitvi, prist Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/2010) in 4. člena Sklepa o 24. a S K L E P : V Odbor za druţbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Škofja Loka se imenujejo: Lidija

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

PDF generator

PDF generator Poročilo medijskih objav ZBORNICA ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI Pripravljeno: Pojavnost: 19.02.2016 TISKANI 1 Ključne besede v poročilu: NAJEMNIK 1 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-)

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-) OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/12) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju

Prikaži več

OBČINA GORJE OBČINSKI SVET 16. REDNA SEJA 19. december

OBČINA GORJE OBČINSKI SVET 16. REDNA SEJA 19. december OBČINA GORJE OBČINSKI SVET 16. REDNA SEJA 19. december 2012 0 KAZALO Vabilo na 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Gorje 2 SEZNAM TERMINOV ZA SEJE DELOVNIH TELES 4 1. Zapisnik Odbora za kmetijstvo 5

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216NJEM ZA LETO 2015 \(sprejet\))

(Microsoft Word - NA\310RT RAVNANJA Z NEPREMI\310NIM PREMO\216NJEM ZA LETO 2015 \(sprejet\)) Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Prikaži več

OBČINA JESENICE

OBČINA JESENICE OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice T: 04 58 69 200 F: 04 58 69 270 obcina.jesenice@jesenice.si http://www.jesenice.si Številka: 900-14/2018 Datum: 18. 12. 2018 Z A P I S N

Prikaži več

Microsoft Word redna seja, doc

Microsoft Word redna seja, doc OBĆINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Datum: 5.3.2009 Številka: 032-0001/2008 Z a p i s n i k 20. redne seje Občinskega sveta Občine Sveti Tomaž, ki je bila v četrtek, 5. marca 2009 ob 18.00 uri v sejni sobi

Prikaži več

ZAPISNIK 18. redne seje

ZAPISNIK 18. redne seje Številka: 032-3/2010-19 ZAPISNIK 18. redne seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v četrtek, 31. 1 2013, ob 18. uri v prostorih kulturne dvorane v Svetem Juriju 13 b. Sejo je vodil župan občine,

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura 15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc Mestna občina Ljubljana ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@siol.net Številka: 900-19/2006-2-14206 Datum: 7. December

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica

Občina Ivančna Gorica Točka 1 Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 E obc.ivancna.gorica@siol.net, W ivancna-gorica.si Številka: 900-0025/2015-5

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

I Datum: OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: , faks: e-na

I Datum: OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: , faks: e-na I Datum: 24.1.2018 OBČINA RADOVLJICA OBČINSKI SVET Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si Z A P I S N I

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, z začetkom ob uri v športnem parku Virtus Pris

Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, z začetkom ob uri v športnem parku Virtus Pris Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, 19. 03. 2015 z začetkom ob 18.00 uri v športnem parku Virtus Prisotni (predstavniki članic ŠZ Kamnik-debelo označeni

Prikaži več

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo IZBRANI PRIMERI JAVNO-ZASEBNIH PARTNERSTEV V SLOVENIJI doc. dr. Boštjan Ferk Inštitut za javno-zasebno partnerstvo ŠPORTNI PARK STOŽICE: ŠPORTNA DVORANA IN NOGOMETNI STADION, LJUBLJANA PROJEKT (IME, LOKACIJA)

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Microsoft Word - zapisnik 7. seje.doc popravljen.doc

Microsoft Word - zapisnik 7. seje.doc popravljen.doc KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ Z A P I S N I K 7. redne seje Sveta KS Krmelj, ki je bila dne 20.11. 2011 ob 09. uri v prostorih sejne sobe KS Krmelj Prisotni člani Sveta: Slavica Mirt, Drago Berk, Andrej Kranjc,

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA ŽIRI

OSNOVNA ŠOLA ŽIRI OSNOVNA ŠOLA ŽIRI Svet Osnovne šole Žiri in VVE Z A P I S N I K 2. seje Sveta Osnovne šole Žiri in VVE, ki je potekala v ponedeljek, 5. marca 2018, s pričetkom ob 18. uri v zbornici OŠ Žiri. Prisotni:

Prikaži več

Z a p i s n i k

Z a p i s n i k OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI OBČINSKI SVET Z A P I S N I K 11. seje Občinskega sveta Občine Središče ob Dravi, ki je bila dne 15.12.2011 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Središče ob Dravi. PRISOTNI: SVETNIKI:

Prikaži več