SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO"

Transkripcija

1 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Kalorifer, W Kataloška št.:

2 Kazalo Predvidena uporaba... 2 Vsebina paketa... 2 Varnostni napotki... 2 a) Osebe/izdelek... 3 b) Ostalo... 4 Priprava... 4 Usmeritev... 4 Uporaba... 5 Zaščita pred pregrevanjem... 5 Vzdrževanje in čiščenje... 5 Odstranjevanje... 5 Tehnični podatki... 6 Garancijski list... 7 Predvidena uporaba Izdelek je primeren za sušenje vlažnih območij v zasebnih gospodinjstvih (npr. garaža, klet in povsod tam, kjer potrebujete hiter dovod toplote). Izdelek nudi dve grelni stopnji in funkcijo ventilatorja. Izdelek je opremljen z zaščito pred pregrevanjem. Napajanje poteka prek običajne električne vtičnice. Izdelek lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem torej ni dovoljena. Obvezno je treba preprečiti stik z vlago, npr. v kopalnici ipd. Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje. Poleg tega lahko neustrezna uporaba izdelka pripelje do nevarnosti kot so na primer kratek stik, požar, električni udar itd. Natančno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda želeli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo. Izdelek izpolnjuje zakonske, državne in evropske zahteve. Vsa imena podjetij in poimenovanja izdelkov v teh navodilih za uporabo so blagovne znamke svojih lastnikov. Vse pravice pridržane. Vsebina paketa Kalorifer Navodila za uporabo Varnostni napotki Pozorno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno ravnanje z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri tem. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Med delovanjem izdelka ali kmalu po delovanju izdelka nikoli ne pokrivajte (npr. z oblačili, odejo, zaveso itd.), saj boste tako preprečili pregrevanje izdelka. Poleg tega obstaja nevarnost požara! 2

3 a) Osebe/izdelek.Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi,..senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja,..razen če jih nadzoruje druga oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, oz. jim ta oseba..daje napotke, kako je treba napravo uporabljati. Otroke je treba nadzorovati in poskrbeti, da se z napravo ne bodo igrali. Izdelek ni igrača, zato ne sodi v otroške roke. V navzočnosti otrok bodite še posebej..previdni. Otroci ne znajo preceniti nevarnosti, ki so povezane z uporabo električnih naprav...otroci lahko poskušajo v napravo vstaviti predmete. Obstaja tveganje za življenjsko..nevaren električni udar! Poleg tega obstaja visoka nevarnost telesnih poškodb in nevarnost..požara zaradi vročih površin! Izdelek postavite na mesto, kjer ga otroci ne bodo mogli..doseči..pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko..nevarna igrača. Izdelka nikoli ne uporabljajte brez zaščitne mreže in ne vstavljajte premetov skozi zaščitno..mrežo. Obstaja tveganje za življenjsko nevaren električni udar in požar! Pri uporabi poskrbite za zadostno razdaljo od drugih premetov, saj boste tako zagotovili..zadostno kroženje zraka. Izdelka ne uporabljajte v neposredni bližini kopalne kadi, kabine za prhanje ali plavalnega..bazena. Izdelka ne namestite neposredno pod električno vtičnico na steni. Izdelka ne uporabljajte v kombinaciji z ločenim časovnim stikalom, ločenim sistemom za..daljinsko upravljanje ali ostalimi napravami, ki izdelek samodejno vključijo. Izdelka ne uporabljajte v vozilih ali podobnih premikajočih se predmetih in prostorih. Električna vtičnica se mora nahajati v bližini naprave in mora biti enostavno dostopna. Ko električni vtič vlečete iz električne vtičnice, nikoli ne vlecite za kabel, temveč vedno..samo tako, da ga držite za ohišje..ko naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, izvlecite električni vtič iz električne..vtičnice. V primeru nevihte iz varnostnih razlogov električni vtič vedno izvlecite iz električne vtičnice. Pazite, da električnega kabla ne boste mečkali, prepogibali, poškodovali na ostrih robovih..ali ga kako drugače mehansko obremenili. Preprečite prekomerno termično obremenitev..električnega kabla, ki ga lahko povzročita huda vročina ali mraz. Električnega kabla ne..spreminjajte. Če tega ne boste upoštevali, lahko pride do poškodb električnega kabla...posledica poškodovanega električnega kabla je lahko življenjsko nevaren električni udar..če opazite, da je električni kabel poškodovan, se ga ne dotikajte. Najprej prekinite..napajanje ustrezne električne vtičnice (npr. prek ustrezne avtomatske varovalke), nato pa..električni vtič previdno izvlecite iz električne vtičnice. Izdelka v nobenem primeru ne..uporabljajte skupaj s poškodovanim električnim kablom. Poškodovan električni kabel lahko zamenja samo proizvajalec, pooblaščeni serviser ali..podobno usposobljena oseba, saj se tako izognete potencialnim nevarnostim. Električnega vtiča se nikakor ne dotikajte in ga priključujte z mokrimi rokami. Električni kabel popolnoma odvijte. Električni kabel, ki ni popolnoma odvit, lahko povzroči..pregrevanje. Obstaja nevarnost požara!.ne uporabljajte podaljševalnega kabla, razdelilne letve in drugih predstikalnih naprav...električni vtič povežite samo z električno vtičnico na steni..razdalja do gorljivih ali lahko vnetljivih materialov in predmetov (npr. zavese, vrata,..pohištvo itd.) mora znašati najmanj 2 metra. Pri premajhni razdalji obstaja nevarnost..požara! Delovanje v okoljih z veliko prahu, vnetljivimi plini, hlapi ali topili ni dovoljeno. Obstaja..nevarnost eksplozije in požara! Izdelka nikoli ne postavljate na nestabilno ali premikajočo..se podlago. Izdelek vedno postavite tako, da se ne more prevrniti ali pasti. V primeru..prevrnitve/padca obstaja nevarnost požara, poleg tega pa lahko pride npr. do telesnih..poškodb oseb ali do škode na izdelku. 3

4 Izdelek naj nikoli ne deluje nenadzorovano. Izhodna odprtina za zrak se v kratkem času zelo segreje. Obstaja nevarnost opeklin! Pri..ravnanju z izdelkom bodite previdni..pri prvi uporabi obstaja možnost, da boste še po nekajkratni uporabi zaznali vonj po..segretih delih ohišja izdelka. V tem primeru prezračite prostor, v katerem je postavljen..izdelek. Izdelek lahko premikate, prevažate ali pospravite samo takrat, ko je popolnoma ohlajen. Izdelek uporabljajte samo v zmernem podnebju in ne v tropskem podnebju. Izdelka nikoli ne začnite uporabljati takoj, ko ste ga prinesli iz hladnega v topel prostor...kondenzna voda, ki pri tem nastane, lahko uniči napravo ali povzroči električni udar...počakajte, da je temperatura naprave enaka sobni temperaturi. Počakajte, da nastala..kondenzna voda izhlapi. To lahko traja več ur. Šele potem lahko napravo priključite na..omrežno napetost in jo začnete uporabljati. Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi..tresljaji, visoko vlažnostjo in mokroto. Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam..ko varna uporaba naprave več ni možna, jo nehajte uporabljati in jo zaščitite pred..nenamerno uporabo. Varna uporaba naprave več ni možna, ko opazite naslednje:..- vidne poškodbe na napravi,..- naprava več ne deluje pravilno,..- naprava je bila dalj časa shranjena pod neugodnimi pogoji okolice ali..- je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu. Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z..majhne višine. b) Ostalo V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka se obrnite na strokovnjaka..vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz...specializirane delavnice. Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov,..prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka. Priprava 1. Izdelek postavite na dovolj veliko, stabilno in ravno površino. 2. Oba vrtljiva regulatorja zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca do skrajne lege. 3. Električni vtič priključite na ustrezno električno vtičnico. Izdelek je pripravljen na uporabo. Usmeritev Med delovanjem ali takoj po delovanju ne spreminjajte usmeritve. Vedno najprej počakajte, da se izdelek ohladi. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost opeklin! Ohišje lahko navpično nagnete za 20..Pri tem odvijte krilna vijaka na obeh straneh in prestavite ohišje v želeni položaj. Nato..ponovno zategnite krilna vijaka. 4

5 Uporaba 1. Z levim vrtljivim regulatorjem nastavite želeno funkcijo: - 0 Izklop - Simbol ventilatorja Ventilator brez funkcije gretja - Funkcija gretja z maks W - Funkcija gretja z maks W 2. Ko uporabljate eno izmed grelnih stopenj, lahko z desnim vrtljivim regulatorjem nastavite...temperaturo. Ko prestavite regulator v položaj MAX, izdelek doseže svojo polno moč. Takoj ko je dosežena nastavljena temperatura, vgrajen termostat izključi grelni element. Ventilator se še naprej vrti. Takoj ko temperatura pade pod nastavljeno...vrednost, vgrajen termostat ponovno vključi grelni element. 3. Preden izključite izdelek, prestavite desni vrtljivi regulator v položaj MIN. 4. Ko izdelka dalj časa ne nameravate uporabljati, izključite izdelek in izvlecite električni vtič...iz električne vtičnice. Zaščita pred pregrevanjem Izdelek je opremljen z zaščito pred pregrevanjem, ki samodejno deaktivira grelno funkcijo,..če je izhodna odprtina za zrak blokirana ali če se je izdelek prevrnil. Potem ko temperatura pade na +55 ºC (to lahko traja pribl. 5 minut), se grelna funkcija..ponovno samodejno aktivira. Za preprečitev ponovne aktivacije zaščite pred pregrevanjem izvedite naslednje ukrepe:..- Po potrebi odstranite predmet, ki je lahko sprožil zaščito pred pregrevanjem...- Zavarujte izdelek pred nenamernim prevračanjem. Če se težava še naprej pojavlja, se obrnite na našo tehnično službo ali na kakšnega drugega strokovnjaka. Vzdrževanje in čiščenje Z izjemo občasnega čiščenja izdelek ne potrebuje vzdrževanja..pred čiščenjem izvlecite električni vtič iz električne vtičnice in počakajte, da se izdelek..popolnoma ohladi. Izdelka v nobenem primeru ne potapljajte v vodo..ohišje čistite z rahlo navlaženo krpo brez kosmov. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih..sredstev. Prah na zaščitni mreži odstranite s sesalnikom za prah ali čopičem. Odstranjevanje Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke. Izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določili. S tem boste izpolnili svoje državljanske dolžnosti in prispevali k varstvu okolja. 5

6 Tehnični podatki Obratovalna napetost: V/AC, 50 Hz Poraba moči: W (ventilator) W (polovična grelna moč) W (polna grelna moč) Vrsta zaščite:... IPX4 Zaščitni razred:... I Primeren za prostore do:... pribl. 40 m 2 Dolžina kabla:... 1,4 m Mere (Š x V x G): x 400 x 315 mm Teža:... pribl. 7 kg Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedno. Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme by Conrad Electronic d.o.o. k.d. 6

7 GARANCIJSKI LIST Izdelek: Kalorifer, W Kat. št.: Garancijska izjava: Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije. Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus- Conrad-Strasse 1, Nemčija. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom. Prodajalec: Datum izročitve blaga in žig prodajalca: Conrad Electronic d.o.o. k.d. Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje Fax: 01/ , Tel: 01/ Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom. 7